Penggolongan Kata

:Golongan kata dalam bahasa Melayu terbahagi kepada empat,iaitu .1 .2 .3 .4 Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif Kata Tugas

Kata Nama
Golongan kata nama merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi inti pada binaan frasa nama dan lazimnya kata ini menamakan orang,tempat ,atau benda

Kata nama

Kata nama khas

kata nama am

kata ganti nama

Kata nama khas

Kata nama khas ialah kata nama yang merujuk nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar.Kata nama khas terbahagi kepada dua kumpulan iaitu kata nama khas hidup dan kata nama khas tak ,hidup.Kata nama khas hidup terbahagi kepada dua lagi Iaitu kata nama khas hidup manusia dan kata nama khas hidup bukan .manusia Kata Nama Khas Hidup Manusia ;Contoh Dr. David Mackill Dr. Pamela Ronald Takuji Sasaki B66 B110 B123

Kata Nama Khas Hidup Bukan Manusia ;Contoh India China vietnam . B48 B48 B48

Kata Nama Am
Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda-benda atau perkaraperkara yang umum sifatnya.Kata nama am dapat di bahagikan kepada dua jenis,iaitu kata nama am abstrak dan kata nama am konkrit Kata Nama Am Abstrak ;Contoh Kekecewaan Kegembiraan Kejayaan KataNama Am Konkrit ;Contoh Padi Air Pokok .

Kata Ganti Nama
Kata ganti nama dibahagikan kepada dua subgolongan kecil,iaitu kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri.Berikut diperincikan penggolongan .kecil kata ganti nama Kata Ganti Nama Tunjuk Kata ganti tunjuk ialah kata nama yang berfungsi menunjukkan pada sesuatu ,perkara atau benda.Terdapat hanya dua kata ganti nama tunjuk Iaitu itu untuk menunjukkan pada jauh dan ini untuk menunjukkan pada .yang dekat Kata Ganti Nama Diri Kata ganti nama diri ialah kata nama yang menjadi pengganti sesuatu benda, perkara atau manusia.Kata ganti nama diri terbahagi kepada dua kumpulan, :iaitu

a( kata ganti nama diri tanya ( b( kata ganti nama diri orang ( Kata ganti diri tanya ialah jenis kata nama yang berfungsi menanyakan hal benda, perkara atau manusia.Terdapat tiga bentuk kata ganti diri tanya,iaitu siapa yang merujuk kepada orang,apa yang merujuk benda atau perkara dan .mana yang merujuk kepada benda dan orang Kata ganti nama diri orang ialah jenis ganti nama yang merujuk kepada manusia dan terdiri daripada tiga kategori, iaitu orang pertama, kedua dan :ketiga.Contoh daripada teks PERTAMA saya kita KEDUA awak anda KETIGA mereka beliau

Kata Kerja
Golongan kata kerja merangkumi sejumlah kata dasar yang dapat menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja.Pembahagian kata kerja adalah seperti :berikut Kata Kerja Tak Transitif Tak Berpelengkap Berpelengkap Kata Kerja Transitif Aktif Pasif

Kata Kerja Tak Transitif Tidak memerlukan objek atau penyambut sesudahnya.Namun sejumlah kata kerja tak transitif mesti diikuti pelengkap dan sejumlah lagi tidak .memerlukan pelengkap

Kata Kerja Tak Transitif Tak Berpelengkap

;Contoh Bergantung Tersenyum B114 B118

Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap ;Contoh Kumpulan saintis IRRI dan Amerika yang terbabit berkata SubA1-1 Itu tidak hanya menjadikan padi kalis air tetapi kebal kepada .kerosakan laim akibat banjir Kata KerjaTransitif Aktif dan Pasif Transitif Aktif Menghasilkan Penanaman Transitif Pasif Ditenggelami Dilipat gandakan

B58

Kata Adjektif
Kata adjektif ialah sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif.Golongan kata adjektif mempunyai subgolongan yang ketara.Ia terbahagi kepada sembilan kumpulan berdasarkan makna perkataan-perkataannya iaitu:

Sifat@Keadaan Cara Ukuran Perasaan Pancaindera Waktu

Baik Cepat Rendah Gembira Lihat Malam

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.