MINIT CURAI

3 Ap&ikasipengeta%uanda&ammeningkatkanke5ergasan 5* Aspek 4 3 Kesukanan .mem0ina kema%iranasaspergerakan .Pentaksiran'umati<.idendi%asi&kandandisusunmengikut kesesuaian 0and.iti:In(.1 $ . s(a&+a8a0dan &ain-&ain. ) terpu&angpadapi%aksek(&a%* ii* PB' merupakan data mak&umattentangse+au%manamuridta%u. 4311 petang PusatKe5emer&angan'ukan 6est&and 1* Tak&imatini0ertu+uanuntukmem0eripendeda%an K''R PendidikanJasmanikepada guru 7ang akanmenga+arPendidikanJasmanipadata%un 11 .idenster0aikuntuksetiapta+ukpadaaras 7ang tertinggi.Jasmani "N # PN KursusPendeda%anKuriku&um 'tandard 'ek(&a%Renda% )K''R* Mata Pe&a+aranPendidikanJasmaniTa%un 1. )Band 1 . PK.kena& k(nsepke5ergasan0dasarkankesi%atan $. 4 Kepada !aripada Kursus Tarik% Masa Tempat Perkara-perkara Guru Besar. &em0aranker+a.ati< ii*Keusa%a8anan iii* Tekn(&(giMak&umatdanK(munikasi )TMK* 4* Ran5anganPem0e&a+aranTa%unan )RPT* :Ran5anganPem0e&a+aran=arian )RP=* i* Guru 7ang menga+armesti&a%meran5ang RPT se&arastak8imsek(&a%. e.memupuk e&emenkese&amatnpengurusan M(du& 1 )Kema%iran * me&iputi 3 )a* Aspek 1 3 Kema%iranpergerakan )0* Aspek 3 Ap&ikasipengeta%uanda&ampergerakan )5* Aspek 4 3 Kesukanan M(du& )Ke5ergasan* me&iputi 3 # 11 .idenssemuamatape&a+aran. . i. -* Pem0inaanInstrumenBerdasarkan 'tandard Prestasi i*Instrumen0(&e%digunakan0agimen+a&ankanpentaksiranter%adapke0(&e%an pe&a+ar. Band >* ii* !aripada 'tandard Pem0e&a+aran. * Guru 7ang meng%adirikursus ka&i inidi8a+i0kanmenga+arTa%un $* Pe&aksanaanpenga+arandanpem0e&a+aranmerangkumi 3 9(kus 1. >* 'tandard Prestasi )Pern7ataan 'tandard* i* Pern7ataandikumpu&kanda&amsetiap 0and.* =an7ae. i* Kreati. 2* PentaksiranBerasaskan'ek(&a% )PB'* i* !i0a%agikankepadaPentaksiran9(rmati<danPentaksiran'umati<.KetuaPanitiaPendidikanJasmanidan guru-guru Pend. 1/kt(0er 111 2311 pagi .Pentaksiran9(rmati<) sepan+angP : P * .* "&emenMerentasKuriku&um )"MK* mestidise&itkanda&am P : P.idens 7ang ter0aikda&amdar+a% 7ang samadisimpanda&am <ai& s%(85ase. <a%am . <a%am. iii* 'atu<ai&untuksatumurid0agimen7impane. a* Aspek $ 3 Ke5ergasanMeningkatkanKesi%atan 0* Aspek .. =an7asimpane. ii* Ia0(&e%da&am0entukpr(duk. ii* C(nt(%-5(nt(% RP= di0eka&kan.

. ) !I'"MAK /?"= 3 @@@@@@@@@@. ) * * ..!I'"!IAKAN /?"= 3 @@@@@@@@@@@@.