MINIT CURAI

e. >* 'tandard Prestasi )Pern7ataan 'tandard* i* Pern7ataandikumpu&kanda&amsetiap 0and. i* Kreati. 3 Ap&ikasipengeta%uanda&ammeningkatkanke5ergasan 5* Aspek 4 3 Kesukanan . 4 Kepada !aripada Kursus Tarik% Masa Tempat Perkara-perkara Guru Besar. * Guru 7ang meng%adirikursus ka&i inidi8a+i0kanmenga+arTa%un $* Pe&aksanaanpenga+arandanpem0e&a+aranmerangkumi 3 9(kus 1. 4311 petang PusatKe5emer&angan'ukan 6est&and 1* Tak&imatini0ertu+uanuntukmem0eripendeda%an K''R PendidikanJasmanikepada guru 7ang akanmenga+arPendidikanJasmanipadata%un 11 .KetuaPanitiaPendidikanJasmanidan guru-guru Pend. <a%am.idens 7ang ter0aikda&amdar+a% 7ang samadisimpanda&am <ai& s%(85ase.Pentaksiran9(rmati<) sepan+angP : P * .idenster0aikuntuksetiapta+ukpadaaras 7ang tertinggi. . =an7asimpane.memupuk e&emenkese&amatnpengurusan M(du& 1 )Kema%iran * me&iputi 3 )a* Aspek 1 3 Kema%iranpergerakan )0* Aspek 3 Ap&ikasipengeta%uanda&ampergerakan )5* Aspek 4 3 Kesukanan M(du& )Ke5ergasan* me&iputi 3 # 11 .ati< ii*Keusa%a8anan iii* Tekn(&(giMak&umatdanK(munikasi )TMK* 4* Ran5anganPem0e&a+aranTa%unan )RPT* :Ran5anganPem0e&a+aran=arian )RP=* i* Guru 7ang menga+armesti&a%meran5ang RPT se&arastak8imsek(&a%.mem0ina kema%iranasaspergerakan .Pentaksiran'umati<. s(a&+a8a0dan &ain-&ain. &em0aranker+a. iii* 'atu<ai&untuksatumurid0agimen7impane.idenssemuamatape&a+aran. PK.iti:In(. ii* C(nt(%-5(nt(% RP= di0eka&kan.kena& k(nsepke5ergasan0dasarkankesi%atan $.Jasmani "N # PN KursusPendeda%anKuriku&um 'tandard 'ek(&a%Renda% )K''R* Mata Pe&a+aranPendidikanJasmaniTa%un 1. <a%am .* "&emenMerentasKuriku&um )"MK* mestidise&itkanda&am P : P. ii* Ia0(&e%da&am0entukpr(duk. 2* PentaksiranBerasaskan'ek(&a% )PB'* i* !i0a%agikankepadaPentaksiran9(rmati<danPentaksiran'umati<. ) terpu&angpadapi%aksek(&a%* ii* PB' merupakan data mak&umattentangse+au%manamuridta%u.idendi%asi&kandandisusunmengikut kesesuaian 0and.1 $ . -* Pem0inaanInstrumenBerdasarkan 'tandard Prestasi i*Instrumen0(&e%digunakan0agimen+a&ankanpentaksiranter%adapke0(&e%an pe&a+ar..* =an7ae. )Band 1 . 1/kt(0er 111 2311 pagi . Band >* ii* !aripada 'tandard Pem0e&a+aran. a* Aspek $ 3 Ke5ergasanMeningkatkanKesi%atan 0* Aspek . i.

. ) !I'"MAK /?"= 3 @@@@@@@@@@. ) * * .!I'"!IAKAN /?"= 3 @@@@@@@@@@@@..