1.

0 Pengenalan Revolusi Perancis 1789 merupakan titik tolak dimana ia merupakan satu sejarah penting dalam masyarakat Eropah. kerana ia dianggap sebagai garis pemisah antara peraturan lama dengan peraturan baru. Revolusi ini berlangsung sepanjang enam tahun iaitu bermula pada tahun 1789 dan berakhir pada tahun 1799. Selain itu, Revolusi Perancis juga dikatakan antara terpenting daripada Revolusi Amerika (1776) dan Revolusi Inggeris (1688). Melalui peristiwa ini juga system masyarakat yang lama iaitu feudalisme masyarakat terbuka. Ini dapat dikatakan telah diganti dengan system diwarisi turun temurun dalam dilihat dalam system feudalisme, kedudukan seseorang itu

dilihat berdasarkan hak, kuasa dan keistimewaanya yang

masyarakatnya. Akan tetapi melalui system masyarakat terbuka yang diperjuangkan dalam Revolusi Perancis ini dapat melumpuhkan system ini dengan menjadikan seseorang itu tidak lagi dilihat dari segi hak,kuasa dan keistimewaanya akan tetapi seseorang itu akan dilihat berdasarkan pada bakat dan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. Salah satu factor pencetus kepada berlakunya Revolusi Perancis ini ialah peranan golongan intelektual. Mereka telah berperanan dalam menyebarkan idea-idea baru yang banyak mempengaruhi rakyat. Walau bagaimanapun, terdapat juga factor lain yang membawa kepada berlakunya revolusi ini dan kesan-kesan yang timbul akibat daripada tercetusnya Revolusi Perancis ini. 2.0 Faktor tercetusnya Revolusi Perancis. Rakyat merupakan golongan yang paling banyak mengalami penindasan daripada pemerintah akan tetapi belum ada reaksi lagi oleh mereka untuk menentang pemerintah. Hal ini kerana rakyat terutamanya di Eropah kurang kesedaran tentang hak-hak mereka dan juga pengaruh agama yang mana mereka menghendaki rakyat mesti mentaati kepada pemerintah ekoran daripada pengaruh gereja yang terlalu kuat. Seperti kata Raja, “Rakyat jelata menerima sahaja kerendahan martabat mereka daripada pembesar dan para paderi kerana tidak tahu cara lain untuk memperbaiki kehidupaan mereka ”. Antara tokoh-tokoh intelektual yang mempelopori idea baru yang mana banyak memberikan dan menyedarkan rakyat dengan menyebarkan idea-idea baru ialah Rene Descartes (1596-1650), Charles De Secondat Mostesquieu (1689-1755),Voltaire, Dennis Diderot (1713-1784) dan Rousseau di perancis, Joseph Hume (1777-1855), Edward Gibbon (1737-1794) dan Thomas Hobbes (1588-1679) di England, Gothold Ephraim Lessing (1729-1781), Baruch Spinoza (1632-1677) dan Immanuel Kant (1724-1804) di Jerman, Benjamin Franklin (17061790) dan Thomas Jefferson (1743-1826) di Amerika dan termasuk tokoh lain termasuk di

Rusia dan Itali. Mereka juga dikenali sebagai Enlightenment atau Kesedaran yang mana telah mempengaruhi rakyat ekoran daripada perasaan tidak puas hati terhadap pemerintah atau pun golongan raja yang banyak menindas rakyat pada ketika itu.