UKUR TRIANGULASI(KUMP.

2)

PENGENALAN
Triangulasi adalah satu kaedah penentuan kedudukan beberapa titik yang digunakan sebagai stesen kawalan geodetik yang bertaburan jauh diantara satu sama lain tanpa memerlukan pengukuran jarak diantara stesen tersebut. Jika diketahui satu sisi (garis asas) dan semua sudut dalam rangkaian segi tiga yang membentuk triangulasi tersebut, maka sisi yang lain boleh dihitung dan seterusnya koordinat stesen dapat ditentukan. Pengukuran triangulasi dilakukan untuk mewujudkan jaringan kawalan geodesi ufuk dan tegak (ketinggian) dengan membentangkan kaedah pengukuran sudut, jarak, dan penentuan ketinggian. Pengukuran ini juga dilakukan untuk membentuk satu jaringan kawalan yang boleh digunakan sebagai asas rujukan bagi cerapan dan pengukuran yang digunakan bagi pemetaan topografi dan ukur kadaster, dan juga kerjakerja ukur kejuruteraan. Data dan maklumat dari triangulasi digunakan bersama cerapan latitud dan logitud astronomi berserta dengan nilai graviti untuk menentukan saiz dan bentuk bumi serta perubahan jisim didalam bumi

POLITEKNIK UNGKU OMAR

1

UKUR TRIANGULASI(KUMP.2)

LAPORAN
TAJUK OBJEKTIF : Ukur Kawalan Mendatar – Triangulasi : Menyediakan titik kawalan yang itu untuk ukur geodesi, yang terdiri daripada empat station tring di mana satu daripadanya diketahui 1000mT ). ALAT-ALAT : 1. 2. 3. 4. 5. ATURCARA KERJA : 1. Tempoh masa adalah 6 minggu dari minggu 9 hingga minggu 14 mulai pukul 8.00 pagi hingga 11.15 pagi. 2. Kawasankerja adalah seperti berikut: Padang kampus A PUO dan sekitarnya. 3. Teori Pengukuran geodetik yang dilakukan di permukaan bumi adalah bertujuan menetukan posisi di atas permukaan rujukan Triangulasi adalah satu kaedah penentuan kedudukan beberapa titik yang digunakan sebagai stesen kawalan geodetic yang bertaburan jauh diantara satu sama lain tanpa memerlukan pengukuran jarak antara stesen. Teodolit Digital/Total Station 3 Prisma dan 3 Tripod Pita Ukur (tinggi alat) Tukul Parang koordinatnya ( koordinat ambilan i.e 1000mU,

POLITEKNIK UNGKU OMAR

2

UKUR TRIANGULASI(KUMP.2) A

B

Dasarnya, jika satu sisi dan semua sudut dalam rangkaian segitiga diketahui, maka sisi yang lain boleh ditentukan atau dikira dan seterusnya kodinit boleh dihitung. Titik-titik penjuru ini adalah titik rujukan atau kawalan , juga dikenali sebagai stesen trigonometri atau stesen trig. Daripada rajah atas, jika diketahui semua sudut, jarak garisan asas, latitud dan longitud serta azimus, maka boleh dihitung semua jarak sisi, azimus setiap garisan dan longitud dan latitud setiap titik.

4. Prosedur Cerapan POLITEKNIK UNGKU OMAR 3

UKUR TRIANGULASI(KUMP.2) Cerapan boleh dibuat dengan beberapa kaedah, walaubagaimanapun dalam amali ini kaedah PUSINGAN digunakan. Prosedur seperti berikut: i. 4 stesen yang saling nampak berjarak > 80m antara satu sama lain telah dipilih. ii. Dua daripada stesen itu ditentukan sebagai garis dasar. iii. Pada garis dasar tersebut, jarak garis dasar diukur dan azimus ambilan diberikan (guna P.C). iv. Setelah itu,Total Station didirikan di salah satu stesen iaitu stesen A, dan satu stesen lagi,B (paling kiri) didirikan prisma dan dipilih sebagai rujukan, i.e R.O. v. Alat pada penyilang kiri, satu nilai ke R.O disetkan ( contoh 120°00°00° dan seterusnya stesen-stesen lain dibaca sudut ufuknya mengikut turutan dan mengikut arah pusingan jarum jam. vi. Bacaan sudut dicatatkan dalam borang sehingga ke stesen terakhir. vii. Pada stesen yang sama, alat ditukar penyilang kanan dan dibaca bacaan sudutnya. viii.Dengan memusingkan teleskop alat dalam arah lawan jarum jam, stesen-stesen lain dibaca sehingga ke stesen mula (R.O). ix. Langkah v diulang hingga langkah viii dengan setting bacaan yang lain ( biasanya ikut sukuan bulatan sudut ). x. Sekurang-kurangnya 4 set bacaan dibuat. xi. Bacaan dilaraskan untuk mendapatkan purata bacaan sudut.

Jenis Rangkaian

POLITEKNIK UNGKU OMAR

4

UKUR TRIANGULASI(KUMP.2) Jenis yang digunakan adalah tertakluk kepada pertimbangan praktik di padang, supaya sesuai dengan keadaan topografi.contoh jenis rangkaian di lampiran C Perkara yang perlu diambilkira didalam pertimbangan untuk membuat keputusan adalah seperti berikut:  Setiap rangkaian triangulasi yang dibentuk hendaklah dapat memberikan penyelesaian segitiga melalui dua kaedah yang bebas, melainkan jika terpaksa menggunakan rangkaian segitiga selapis.  Bagi menubuhkan rangkaian segitiga sekurang-kurangnya satu atau lebih baik lagi jika kedua-dua kaedah digunakan supaya rangkaian itu adalah dalam "keadaan kukuh", iaitu segitiga berdasarkan prinsip dan bentuk di atas.  Garisan yang terlalu panjang dalam satu-satu segitiga perlu dielakkan. Yang paling baik ialah kepanjangan semua garisan lebih kurang sama.  Tertakluk pada perkara di atas, bentuk rangkaian hendaklah ditubuhkan supaya kerja di padang yang terlibat adalah minimum. Bagi tujuan ini, segienam berpusat dan bentuk yang lebih komplek adalah tidak sesuai.

Pemilihan Rangkaian 1. Di kawasan berbukit-bukau, rembat segiempat adalah yang paling sesuai. 2. Di kawasan yang mendatar, rembat segiempat sukar digunakan dan segitiga berpusat adalah lebih sesuai. 3. Segitiga selapis hanya digunakan jika tidak ada cara lain yang sesuai. Pemilihan Jarak dan Kedudukan Stesen 1. Dikawasan berbukit jarak antara stesen yang paling sesuai ialah dalam lingkungan 50 km, 2. Di kawasan mendatar, purata jarak yang sesuai ialah 15 km. jika menara cerapan didirikan.

Masalah-masalah yang dihadapi di lapangan POLITEKNIK UNGKU OMAR 5

UKUR TRIANGULASI(KUMP.2) i. Kebaikan dan keburukan jarak jauh atau dekat di antara stesen-stesen trigulasi: 1. Jika keadaan topografi, cuaca, peralatan dan kepakaran pencerap dan pembantu baik, maka stesen yang berjarak jauh akan mempercepatkan kerja dan menjimatkan perbelanjaan. Walau bagaimana pun masalah cuaca buruk dan seliseh faham diantara pencerap dan pembantu di stesen yang dicerap akan menyebabkan kerja tergendala 2. Jika cahaya hanya melengkung dalam arah satah tegak, masalah seliseh pengukuran arah ufuk disebabkan oleh biasan tidak timbul. 3. Bagi jarak yang jauh keadaan sekeliling mungkin mengakibatkan biasan sisi 4. Jarak jauh akan mengurangkan kejituan perhitungan jarak yang berpunca dari garis asas yang pendek 5. Jarak pendek memudahkan kerja triangulasi ditahap ketiga. Namun demikian dengan jarak pendek, bilangan stesen akan bertambah dan memerlukan cerapan dan perbelanjaan yang lebih 6. Bagi jarak yang terlalu pendek, seliseh pemusatan alat akan memberi kesan didalam cerapan sudut ii. Kedudukan Stesen 1. Pemilihan samada jarak diantara stesen jauh atau dekat adalah tertakluk pada keadaan. 2. Adalah sesuai jika stesen terletak ditempat yang tertinggi di atas bukit. 3. Kedudukan stesen di lereng bukit hendaklah dielakkan, kerana jika lereng bukit melintasi garis cerapan, perbezaan ketumpatan udara dikiri dan kanan garis cerapan akan berlaku. 4. Ini akan menyebabkan cahaya melengkung dalam satah ufuk, iaitu biasan sisi berlaku pada garis cerapan. 5. Biasan sisi ini sukar untuk diperbetulkan, oleh itu hanya perlukan dielakkan daripada berlaku supaya kejituan arah ufuk tidak terjejas.

iii. Masalah biasan ○ Masalah biasan sangat ketara apabila garis cerapan menggeser atau hampir menggeser permukaan bumi. POLITEKNIK UNGKU OMAR 6

UKUR TRIANGULASI(KUMP.2) ○ Di kawasan berbukit masalah ini dapat dielakkan, tetapi di kawasan mendatar penggeseran ini menjadi satu masalah. ○ Ianya dapat dikurangkan dengan memendekkan jarak antara stesen atau membina menara cerapan yang tinggi dan menggunakan lebih banyak kawalan. CONTOH PEMBUKUAN : Sila rujuk hasil kerja. HASIL KERJA : 1. Borang cerapan mestilah dilengkap dan bacaan sudut dilaraskan untuk dapatkan sudut purata. 2. Sudut purata digunakan untuk melaraskan sudut-sudut dalam jaringan segitiga dengan pelarasan kaedah ‘Equal Shif’ 3. Bagi menghitung koordinat setiap stesen trig sudut-sudut terlaras digunakan dengan menggunakan formula sinus,kosinus dan seumpamanya. 4. Gambarajah secara ringkas dilukis dalam borang cerapan bagi memudahkan penyemakan. 5. Laporan keseluruhan amali di buat.

POLITEKNIK UNGKU OMAR

7

UKUR TRIANGULASI(KUMP.2) B

C

A

D

RAJAH A

POLITEKNIK UNGKU OMAR

8

UKUR TRIANGULASI(KUMP.2)

HASIL KERJA

POLITEKNIK UNGKU OMAR

9

UKUR TRIANGULASI(KUMP.2)

Hasil Kerja

POLITEKNIK UNGKU OMAR

10

UKUR TRIANGULASI(KUMP.2)

POLITEKNIK UNGKU OMAR

11

UKUR TRIANGULASI(KUMP.2)

KESIMPULAN
Untuk membentuk satu jaringan kawalan yang boleh digunakan sebagai asas rujukan bagi cerapan dan pengukuran yang digunakan bagi pemetaan topografi dan ukur kadaster, dan juga kerja-kerja ukur kejuruteraan. Data dan maklumat dari triangulasi digunakan bersama cerapan latitud dan logitud astronomi berserta dengan nilai graviti untuk menentukan saiz dan bentuk bumi serta perubahan jisim didalam bumi Jumlah ketiga-tiga sudut yang dicerap mestilah bersamaan dengan 180̊ + ε + σ; dimana ε adalah baki ellipsoid atau sfera dan σ ialah tikaian sudut segitiga yang dibenarkan.suatu titik ditentukan oleh sekuarang- kurang nya oleh 3 garisan.skim jaringan triangulasi perlu dirancangkan supaya setiap sisi boleh dihitung dari sekurangkurangnya dua segitiga yang berlainan. Berdasarkan kepada cerapan triangulasi yang telah kumpulan kami lakukan, didapati data-data yang kami perolehi boleh digunapakai walaupun pada awalnya data yang diperolehi tidak begitu baik tetapi setelah dibuat pelarasan sama rata, data-data tersebut boleh digunapakai. Faktor-faktor seperti cuaca, suhu, dan juga peralatan yang dalam keadaan baik(telah dikalibrasi) juga memainkan peranan yang penting bagi memastikan perolehan data-data cerapan yang tepat dan jitu.

POLITEKNIK UNGKU OMAR

12

UKUR TRIANGULASI(KUMP.2)

LAMPIRAN

POLITEKNIK UNGKU OMAR

13

UKUR TRIANGULASI(KUMP.2)

Lampiran A PERALATAN

TOTAL STATION

PRISMA

PITA UKUR TUKUL

TRIPOD POLITEKNIK UNGKU OMAR 14

UKUR TRIANGULASI(KUMP.2) PIKET

Lampiran B

JENIS RANGKAIAN

POLITEKNIK UNGKU OMAR

15

UKUR TRIANGULASI(KUMP.2) PRINSIP TRIANGULASI

POLITEKNIK UNGKU OMAR

16