1.

1

DEFINISI SAINS

Sains boleh didefinisikan sebagai satu ilmu yang dihasilkan melalui cerapan1 serta fahaman yang lahir daripadanya sendiri . Ia juga boleh diertikan sebagai huraian secara sistematik tentang fenomena tabii atau alam semulajadi . Menurut Encarta Encyclopedia , sains dalam skop yang luas bermaksud ilmu – ilmu yang diperolehi secara sistematik berdasarkan pengalaman deria yang dapat dibuktikan secara objektif . Oleh itu , sains dapat disimpulkan sebagai satu himpunan ilmu pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui satu proses pengkajian dan dapat diterima oleh akal .
1.2

DEFINISI SAINS MODEN

Sains moden lazimnya ditakrifkan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan mengkaji himpunan pernyataan yang terbukti atau fakta – fakta yang dicerap dan disusun secara bersistem kemudiannya dihimpunkan dalam bentuk hukum – hukum umum . Secara kasar , sains moden dibahagikan kepada tiga kumpulan iaitu Sains Tulen2 , Sains Sosial3 dan Sains Gunaan4 . Dari segi falsafah alam , falsafah manusia dan falsafah ilmu , mungkin sains moden telah terikat dengan Sains Islam dan Sains Pra – Moden yang lain . Namun Sains Moden bertitik – tolak daripada pengetahuan saintifik yang sebahagian besarnya adalah sumbangan daripada tamadun – tamadun yang beragama , khususnya Tamadun Islam . Paradigma Sains Moden kini adalah bersendikan sistem falsafah logikal sekular , yang menolak doktrin metafizik dan agama .
1.3

DEFINISI TAUHID

Tauhid menurut istilah ialahmengetahui dengan sebenarnya bahawa Allah S.W.T itu Ada dan Maha Esa . Menurut bahasa pula , tauhid merupakan satu ilmu yang membentangkan tentang wujudnya Allah dan membuktikan kerasulan para rasul – Nya dengan sifat – sifat yang wajib , mustahil dan jaiz5 . Tauhid merupakan ilmu yang menerangkan hukum – hukum syarak dalam bidang i’tiqad dan membalas segala hujah terhadap keimanan yang berhubung kait dengan perkara – perkara sam’iyat melalui daripada dalil – dalil qat’i6 yang berdasarkan kepada ketetapan akal , Al – Quran dan Hadis – hadis . Tauhid ini tidak terhad kepada persoalan ibadah semata – mata tetapi turut merangkuni setiap aspek kehidupan termasuklah persoalan hubungan manusia dan alam sekitar .
1

Analisis menggunakan pancaindera. Ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan alam semesta. Ilmu yang berkaitan dengan kaedah manusia menguruskan hidupnya.

2

3

4

Ilmu tentang bagaimana manusia memanfaatkan atau mengeksploitasi kejadian alam itu untuk kepentingan diri.
5

Harus Dalil – dalil yang pasti.

6

1.4

SAINS TAUHIDIK

Seperti yang telah disebutkan tokoh sains seperti Einstein kuat berpendapat bahawa sains dan agama tidah seharusnya dipisahkan . Menurut beliau , sains mempunyai peranan penting untuk membantu cahaya agama menjadi lebih bersinar . Kedudukan agama akan menjadi lebih kuat dan kukuh apabila penganut – penganut agama itu menghasilkan pengetahuan dan budaya sains yang tinggi . Sains membawa banyak manusia zaman moden kepada kesesatan serta meninggalkan banyak kesan buruk keatas kehidupan manusia dan alam sekitar kerana telah disalahgunakan . Sains Moden tempang dari segi teori dan amali kerana ia telah membelakangkan agama . Namun dalam sejarah manusia , sudah terbukti bahawa ilmu tauhid adalah punca utama kemajuan sains . Pemikiran Tauhidlah yang memberi inspirasi dalammenghasilkan teori – teori sains yang agung pada kurun ke – 20 ini . Dalam Tamadun Islam , ilmu tauhid menjadi asas utama dalam pemikiran sains dan begitu juga sebaliknya . Oleh itu , wajarlah bagi kita mengemukakan konsep “ Tauhid yang berasaskan Kajian Saintifik ” . Seperti yang diketahui , manusia hanya boleh mengetahui sifat – sifat tuhan nenerusi pengetahuannya tentang alam . Mereka yang belajar “ Sifat Dua Puluh ” secara tradisionalnya tentu sedar bahawa alam semesta dan segala isi kandungannya dikemukakan sebagai dalil atau bukti untuk membenarkan sifat – sifat Tuhan yang berkenaan . Salah satu prinsip yang kita dapati daripada Tauhid ialah “ Prinsip Kesatuan Tabii ” 7 dimana ianya menjadi titik – tolak dan juga matlamat dalam Sains Islam . Semakin banyak pengetahuan sains yang dicapai , semakin benar dan kukuhlah prinsip kesatuan Alam Tabii . Islam perlu menyuburkan ilmu Tauhid dan menjadikannya sebagai titik permulaan dalam Pengajian Sains. Dengan demikian , Ilmu Sains tersebut berada diatas landasan pemikiran yang kukuh dan menjadikan wahyu sebagai sumber rujukan yang tertinggi . Dalam erti kata lain , wahyu mengatasi akal kerana wahyu datang daripada kuasa tanpa batas sedangkan akal terbatas . Apa – apa konklusi yang bercanggah dengan dasar – dasar wahyu dianggap sebagai konklusi sains yang salah dan apa – apa yang selari dengannya bolehlah diterima . Sains dalam Islam tunduk kepada prinsip – prinsip yang ditetapkan oleh Allah S.W .T melalui Rasulnya dan tunduk kepada Al – Quran . Sains berkonsepkan tauhid melahirkan metodologi atau pendekatan yang mengambil kira syariat . Kepatuhan kepada syariat tidak menghalang kepada kreativiti dan inovasi kerana keberkesanan untuk mengkaji telah pun diberikan Islam berdasarkan Sabda Nabi yang bermaksud “ Kamu lebih tahu tentang urusan

7

Prinsip penerimaan kajian saintifik melaui kebenaran kesatuan alam tabii dimana akibatnya daripada ke Esaan Allah S.W.T.

duniamu ” . Yang dituntut ialah kepatuhan kepada Prinsip – prinsip Syariat yang akan mencantikkan lagi sains itu .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.