C5646 REMOTE SENSING

Isi kandungan PENGENALAN SOALAN KESIMPULAN RUJUKAN

muka surat

PENGENALAN REMOTE SENSING
1

C5646 REMOTE SENSING

Remote sensing mula diperkenalkan pada tahun1800 iaitu penemuan infra merah oleh Sir William H enschall. Pada tahun 1839 pula ialah permulaan penggunaan fotograf. Seterusnya pada tahun 1847 ialah penemuan oleh Atic Fizen , J.B.C dan Foncan yang dapat menunjukkan spectrum cahaya infra merah yang mempunyai cirriciri yang sama dengan cahaya tampak dan boleh menghasilkan filem. Pada tahun 1850-1860 pula, fotografi menggunakan belon pula diperkenalkan. Seterusnya, peninjauan udara digunakan dalam perang dunia pertama oleh pihak Jerman.

. Bincangkan remote sensing dan penggunaannya

Remote sensing ialah satu proses pengumpulan maklumat berdigit mengenai sesuatu objek tanpa penyentuhan secara fizikal. Ia melibatkan pengukuran dan
2

C5646 REMOTE SENSING

perekodan tenaga elektro-megnetik yang dibalikkan atau dipancarkan oleh permukaan bumi dan atmosfera dengan menggunakan penderiaan. Matahari akan membekalkan pancaran elektromagnatik,kemudian bumi dan atmosfera dan akan melakukan pancran gelombang untuk malakukan proses penghantaran dan penerimaan gelombang elektromegnet tersebut.

Penggunaan remote sensing

Remote sensing mula diperkenalkan pada tahun1800 iaitu penemuan infra merah oleh Sir William H enschall. Pada tahun 1839 pula ialah permulaan penggunaan fotograf. Seterusnya pada tahun 1847 ialah penemuan oleh Atic Fizen , J.B.C dan Foncan yang dapat menunjukkan spectrum cahaya infra merah yang mempunyai cirriciri yang sama dengan cahaya tampak dan boleh menghasilkan filem. Pada tahun
3

C5646 REMOTE SENSING

1850-1860 pula, fotografi menggunakan belon pula diperkenalkan. Seterusnya, peninjauan udara digunakan dalam perang dunia pertama oleh pihak Jerman. Pada tahun 1920-1930, penggunaan remote sensing telah berkenbang dengan pesat dalam ukur fotogrametri. Ini diikuti dengan perkembangan penggunaan radar di Jerman,U.S dan Britain. Pada tahun 1940-1950 pula,penggunaan remote sensing dalam bahagian Nampak dan tidak Nampak sprektrum elektromegnet adalah berkurangan. Perkembangan penyelidikan pihak tentera terhadap pancaran tidak Nampak (X=ray) berlaku pada tahun 1950-1960. Sejarah terbesar pada abad ini ialah dalam penggunaan pertama istilah remote sensing denagn setelit. Satelit TIROS digunakan untuk kaji cuaca pada tahun 1960-1970.pelancaran LANDSAT 1 adalah untuk tujuan pemetaan pada tahun 1972. Selain itu,pada tahun 1973-1980 , pemprosesan imej berdigit dimulakan disertai dengan sateklit METEOR yang telah dilancarkan oleh USSR pada tahun 1980. Pada tahun 1980an-1990an pula, LANDSAT 4,5, dan 6 telah dilancarkan.

Antara kegunaan-kegunaan lain remote sensing adalah dalam bidang perhutanan iaitu dengan mengira keluasan hutan tersebut. Oa juga terbahagi kepada bidang geologi ( kaji bumi dan batuan) dan bidang sumber air. Selain itu. Penderiaan jarak jauh juga ialah dalam bidang perancangan Bandar iaitu untuk membantu mendapatkan maklumat dan perihal tanah dalam system pengairan. Dalam bidang geologi pula adalah untuk menghasilkan peta geologi ,untuk menentukan kawasan gelinciran tanah, untuk membuat kajian tentang bahan-bahan binaan dan bangunan, untuk mengurangkan kadar hakisan (dilakukan analisa secara ruang). Bidang remote sensing ini juga dapat digunakan dalam menentukan kaji cuaca , pemetaan dan dalam bidang pertanian. Dalam bidang remote sensing untuk bahagian pertanian dan perhutanan ialah dengan cara pengenalpastian dan perhitungan bagi kawasan yang terlibat,
4

C5646 REMOTE SENSING

menganggarkan hasil pengeluaran ,pengawasan penyakit dan analisis bencana alam di Negara ini. Bahagian dan bidang-bidang diatas melibatkan data setelit penderiaan jauh. Hasil pembalikan tenaga elektromegnet pada julat panjang gelombang Nampak ,infra merah dan terma infra merah. Kesemua gelombang nin adalah amat berguna untuk membuat analisa kawasan pertanian atau perhutanan melalui kaedah penderiaan jauh. Selain itu, dalam bidang untuk mengkaji Alam Sekitar remote sensing dapat menentukan Suhu, Tekanan, Kelembapan, Getaran,dan G-Shock. Dalam bidang Perindustrian / Scientificpula ia dapat menentukan kadar aliran ,Tekanan, Vakum, Suhu, Pecutan dan Strain. Kedudukan juga dapat dikenalpasti untik menentukan Kelajuan Putaran, Kedudukan Bersudut, Kedudukan yangSenget, Linear, Foto Detection. Bidang remote sensing tidak hanya dapat mengkaji perkara di atas , sebaliknya ia dapat digunakan untuk menyukat berat atau Force yang membolekan mampatandan ketegangan diketahui. Dalam bidang hidrografi pula,remote sensing dapat digunakan untuk tujuan perkapalan untuk mengetahui tahap Kejutan atau Latching-Shock, dan Suhu, Kelembapan. Selain itu,remote sensing juga daoat digunakan dalam bidang janakuasa Elektrik iaitu untuk menyukat nilai voltan,semasa, Rintangan, kemuatanatau mana-mana penderia dengan pengeluaran ini). Antara perkembangan teknologi-teknologi penderian jarak jauh ialah MEMS, piezo filem,iaitu keadaan pepejal, tetimbang Wheatstone,dan analog berbentuk digital.

5

C5646 REMOTE SENSING

Kesimpulan
Kesimpulan yang boleh dibuat disini ialah remote sensing adalah salah satu penemuan baru yang dapat dirasai oleh manusia dimana penggunaan dan perkembangannya pada zaman sekarang adalah amat dititikberatkan kerana ia dapat membantu untuk memajukan sesebuah Negara dan kerajaan untuk memperbaiki system atau bidang-bidang yang terlibat dalam kaedah gunapakai sitem pederiaan jarak jauh ini seperti dalam system telekomunikasi,perhutanan,setelit,sumber air dan sebagainya.

6

C5646 REMOTE SENSING

LAMPIRAN KEGUNAAN REMOTE SENSING

7

C5646 REMOTE SENSING

Sumber rujukan •

Modul (C5646) REMOTE SENSING oleh Mohamad Abdul Rahman www.gisforum2u.blogspot.com ( Encik Mohd Firdaus b Che Amat) http://www.phaseivengr.com/p4main/Sensors/WirelessSensorsOverview/tabid/14 6/Default.aspx?gclid=CJvP-ZOBz5wCFUUwpAoda37AIQ

8