1.

MAKSUD AGAMA
1.1. Dari segi bahasa

Dari segi bahasa agama pada lazimnya bermakna kepercayaan kepada Tuhan,atau sesuatu kuasa yang ghaib dan sakti seperti Dewa dan juga amalan dan institusi yang berkait dengan kepercayaan tersebut.Setiap bahasa di dunia mempunyai kata nama tersendiri yang memberi makna seerti dengan agama. 1.1.1.Bahasa Melayu Perkataan agama berasal dari bahasa Sanskrit yang bermaksud sistem kepercayaan dalam agama Hindu/Buddha(Shukri, 1988).Ada pendapat yang mengatakan perkataan agama berasal dari perkataan “gam” dalam bahasa Sanskrit yang bermaksud jalan.
1.1.2.Bahasa Inggeris

Perkataan agama disebut sebagai religion.Religion berasal dari bahasa Latin iaitu “religere” atau “religare” yang bermaksud berhati-hati.Maksudnya ialah manusia harus berhati-heti terhadap yang Kudus atau Yang bersifat suci.Selain itu,perkataan religion juga berasal dari perkataan Lig yang bermaksud mengikat ataudengan kata lain suatu perhubungan di antara manusia dengan Yang Agung atau Tuhan(Bouquet,AC,1954). 1.1.3.Bahasa Arab Perkataan agama disebut sebagai din.Din adalah perkataan yang merujuk kepada agama Islam.Jika diperincikan asal-usul perkataan din ini,terdapat empat maksud utama yang boleh dikaitkan dengannya elemen iaitu ini keadaan sebenarnya terhutang,ketundukan,kecenderungan semula jadi dan kuasa kehakiman atau kebijaksanaan(al-Attas, 1995:42).Kempat-empat mempunyai makna yang cukup lengkap untuk menterjemahkan maksud din.Terdapat tiga dasar dalam din iaitu dari sudut akidah, syariah dan akhlak.

1.2. Dari segi istilah

1.2.1.Dari istilah umum

Menurut Learners Dictionary,agama merujuk kepada dua perkara iaitu aspek kepercayaan kepada Tuhan sama ada kepercayaan kepada satu atau banyak Tuhan. Kedua, aktiviti keagamaan yang mempunyai kaitan dengan kepercayaan terhadap keagamaan tersebut. 1.2.2.Dari istilah Sosiologi Barat Para ahli Sosiologi Barat telah memberikan pentakrifan agama sebagai suatu jelmaan pemikiran manusia semata-mata. 1.2.2.1.Tylor dan Spencer Menganggap hal sedemikian sebagai dengan menganggap agama sebagai suatu hasil pemikiran manusia dan hasratnya untuk mengetahui. 1.2.2.2.Hans Joachim Schoeps Dalam buku beliau iaitu The Religion of Mankind telah mendefinisikan agama sebagai hubungan yang wujud di antara manusia dengan kuasa terbesar/agung yang dipercayainya(manusia) dan manusia itu merasai adanya kebergantungan dengan kuasa agung itu.Menurut beliau terdapat tiga perkara manusia dengan kuasa agung iaitu kepercayaan,ketakutan dan kepatuhan serta menterjemah kepercayaan melalui upacara-upcara tertentu(pemujaan).

1.2.2.3.Nottingham

Menyatakan agama suatu pegangan berkaitan dengan manusia untuk mengukur dalamnya makna dari kewujudan alam semesta. • • • • • Menimbulkan sifat khayal Membangkitkan kebahagiaan kebatinan Menampilkan dunia lain(akhirat) Alam-alam ghaib Melepaskan manusia dari belenggu adat yang usang

1.2.3.Dari istilah Sarjana Islam Para ahli sosiologi Islam telah mendefinisikan agama sebagai sebagai suatu kepercayaan dan peraturan.Apabila dihubungkitkan dengan agama Islam, definisi agama merujuk kepada peraturan Tuhan yang mesti diyakini dan diamalkan.Misalnya Syeikh Ibrahim Al-Baijuri mendefinisikan agama Islam sebagai sesuatu kepercayaanyang diturukan olehAllah melalui utusanNya meliputi juga peraturan-peraturan tertentu.Dinamakan agama kerana manusia tunduk kepada Tuhan dan di bawah peraturan Tuhan(Tuhfat al-Murid:12).

2. ASAL-USUL AGAMA Banyak pendapat dan teori yang menyebut mengenai asal-usul agama.Antaranya seperti yang dikemukakan oleh sarjana sosiologi Barat dan Sarjana Islam.

2.1. Sarjana Sosiologi Barat

Terdapat beberapa teori mengenai kemunculan agama dikalangan manusia.Tetapi pandangan beberapa sarjana sosiologi Barat berbeza dengan pandangan sarjana Islam.Ahli antropologi dan sejarah Barat telah mengetengahkan pendapat bahawa kepercayaan terhadap agama telah muncul sejak ratusan ribu tahun yang lalu.Berdasarkan penemuan arkeologi,didapati agama wujud sejajar dengan umur kewujudan manusia.Pengkaji sejarah Barat seperti penulis The Ancient City berpendapat kemunculan agama berkait rapat dengan perasaan dalaman iaitu hasil rangsangan psikologi manusia dan dari ungkapan pelbagai pengalaman dalaman yangcukup subjektif.Selain itu,agama juga muncul dari sumber luaran iaitu hasil tindak balas manusia terhadap kekuatan alam.Fenomena alam seperti ribut,petir,gunung berapi dan sebagainya merupakan kekuatan alam yang menyebabkan manusia mencari kuasa yang lebih agung daripada mereka untuk berlindung(O’dea,1954). 2.1.1.Teori Tylor Pada peringkat awal manusia,mereka mempercayai adanya makhluk halus atau semangat roh(spirits) yang mendiami serta menguasai semua benda seperti alam semesta.Semangat-semangat ini disebut sebagai animae.Kepercayaan ini akhirnya dikenali sebagai animisme atau kepercayaan bahawa segala benda dikuasai roh atau semangat.Kepercayaan dicetus oleh manusia apabila menemui fakta dalam mimpi.

2.2. Ahli sosiologi Islam.

Ahli sosiologi Islam termasuk Ibn Khaldun, mengakui bahawa manusia yang pertama di dunia ialah Nabi Adam a.s.Nabi Adam a.s merupakan manusia yang meyakini dan menyembah Tuhan yang Maha Esa.Nabi Adam a.s menerima wahyu daripada

Allah.Agama Nabi Adam adalah serupa dengan kepercayaan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.W iaitu agama Islam meskipun peraturan hidup berbeza.Islam juga mengakui bahawa Islam bukan hasil dari sustu evolusi dalam perkembangan fikiran terhadap Tuhan.Tetapi ia adalah agama yang diwahyukan melalui setiap fasa manusia sehingga diakhiri dengan wahyu terakhir kepada Nabi Muhammad S.A.W.Walau bagaimanapun,perkembangan sejarah manusia dari zaman berzaman menyebabkan manusia menyimpang daripada kepercayaan “semulajadinya” iaitu Islam.Hal ini berlaku kerana beberapa sebab eperti daya khayal manusia yang ingin sesuatu yang aneh, pengalaman hidup mereka dan keinginan yang menyimpang untuk mencari gambaran tentang rupa Tuhan.

3. FUNGSI AGAMA Dari segi pragmatisme,seseorang itu menganut sesuatu agama adalah disebabkan oleh fungsinya.Istilah fungsi, merujuk kepada sumbangan yang diberikan agama untuk mempertahankan(keutuhan) masyarakat yang merupakan suatu usaha yang aktif dan secara berterusan(Nottingham, 1985).
3.1. Memberi pandangan dunia kepada satu-satu budaya manusia.

Agama dikatakan memberi pandangan dunia kepada manusia kerana ia sentiasa memberi penerangan mengenai dunia(sebagai satu keseluruhan),dan juga kedudukan manusia dalam dunia.Contohnya,agama Islam menerangkan kepada umatnya bahawa dunia adalah ciptaan Allah S.W.T dan manusia harus mentaati Allah S.W.T.
3.2. Menjawab pelbagai soalan yang tidak mampu dijawab oleh manusia.

Sesetengah soalan yang sentiasa ditanya oleh manusia merupakan soalan yang tidak terjawab oleh akal manusia sendiri.Hal ini kerana akal yang ada tidak dapat menjawab persoalan-persoalan kehidupan secara komprehensif dan memuaskan hati.Contohnya soalan kehidupan selepas mati, matlamat hidup,soal nasib dan sebagainya.Bagi kebanyakan manusia, soalan-soalan ini adalah menarik dan untuk menjawabnya adalah perlu.Oleh itu, agama berperanan menyumbang idea dan maklumat menjawab segala permasalahan yang abstrak tersebut.

3.3. Dapat memberi rasa kekitaan kepada sesuatu kelompok manusia.

Agama merupakan satu faktor dalam pembentukan kelompok manusia.Ini adalah kerana sistem agama menimbulkan keseragaman bukan sahaja kepercayaan yang sama, malah tingkah laku, pandangan dunia dan nilai yang sama.
3.4. Memainkan fungsi kawalan sosial

.Kebanyakan agama di dunia adalah menyaran kepada kebaikan.Dalam ajaran agama sendiri sebenarnya telah menggariskan kod etika yang wajib dilakukan oleh penganutnya. Maka ini dikatakan agama memainkan fungsi kawalan sosial.

4. JENIS-JENIS AGAMA Agama-agama yang ada di dunia ini boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu agamaagama langit (revealed religion) dan agama budaya (natural religion).Orang ramai biasanya menjeniskan agama kepada agama yang sahih dan agama sesat.Perjenisan mudah ini adalah subjektif, malah boleh mendatangkan perasaan tidak puas hati dalam masyarakat yang berbilang kaum dan agama.Dengan itu,agama haruslah dijeniskan berdasarkan kriteria yang zahir.
4.1. Agama Langit

Agama-agama langit adalah agama yang mendapat ajaran dan peraturan agama melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada utusanNya.Antara agama-agama langit yang dapat dikategorikan di sini ialah Islam, Kristian, Yahudi. Misalnya,penurunan kitab suci Taurat kepada Nabi Musa membentuk ajaran agama asal kepada masyarakat Yahudi.Penurunan kitab Injil kepada Nabi Isa didakwa sebagai asal kemunculan agama Kristian.Agama Islam yang berdasarkan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad S.A.W yang dinamakan al-Quran.Ciri-ciri agama langit ialah mengganggap alam bukan Tuhan.Alam yang ada tidak mempunyai sifat-

sifat keajaiban atau penuh dengan kuasa suci.Sebaliknya alam adalah seperti manusia juga.Ia merupakan makhluk Tuhan dan Tuhan adalah pencipta kepada alam dan bersifat Maha Suci dan Maha Berkuasa.Selain itu,agama langit mengakui kitab suci masing-masing yang menjadi pedoman dan ikatan dalam memahami ajaran agama.Ajaran agama yang diamalkan merupakan suatu peraturan yang bukan diciptakan oleh proses alam sebaliknya merupakan suatu ketetapan yangmesti diterima.Ajaran-ajaran ini adalah wahyu daripada Tuhan melalui utusan Tuhan kepada seluruh penganut agama masing-masing.Agama langit terdiri daripada dua kumpulan iaitu bersifat immanent (penjelmaan Tuhan dalam diri manusia tertentu) dan bersifat transcendent (pemisahan mutlak antara Tuhan dan bukan Tuhan).Agama langit bersifat immanent ialah agama Yahudi dan agama Kristian.Mereka meyakini Tuhan adalah satu namun masih mengaitkan diri manusia dengan rupa bentuk dan kuasa Tuhan.Manakala agama langit bersifat transcendent ialah agama Islam.Agama ini memisahkan ketuhanan dengan segala rupa alam secara mutlak.Islam melarang memberikan kuasa ketuhanan kepada alam bahkan perlakuan sedemikian boleh dinamakan sebagai syirik atau mempersekutukan Allah.Islam memberikan perbezaan yang mudah di antara Tuhan dengan bukan Tuhan.Tuhan adalah Maha Pencipta,yang tunggal,tidak mempunyai keturunan dan isteri serta tiada kuasa setaraNya. 4.2. Agama Budaya agama budaya meliputi agama-agama yang mendakwa Tuhan dan alam ini hanya dapat dibeza dalam fikiran.Pada hakikatnya, Tuhan dan alam adalah satu dan sama.Pada agama ini, alam ini sebenarnya juga merupakan Tuhan.Meskipun demikian terdapat perbezaan antara beberapa kepercayaan di kalangan agama-agama ini,Antaranya terdapat kepercayaan agama yang mempercayai Tuhan boleh menjelma dalam segala benda yang wujud di dalam alam ini.Antara agama yang menerima ajaran ini ialah penganut agama kuno di Afrika dan agama Hindu Veda.Mereka hampir sekata mempercayai bahawa haiwan di hutan adalah Tuhan tetapi Tuhan tidak binasa dengan matinya haiwan.Sebaliknya Tuhan terus wujud dalam jenis haiwan yang sama.Selain itu,terdapat juga kepercayaan agama yang mempercayai Tuhan dan unsur-unsur berhubungan dalam bentuk penjelmaan tertentu.Di mana-mana juga terdapat usaha menghubungkaitkan Tuhan dengan alam tabii.Lazimnya hubungan ini diperlihatkan dalam bentuk mitos.Oleh sebab itu,mitos amat sesuai dengan penegasan mengenai setiap ajaran agama-agama ini.Mitos merupakan kisah-kisah

suci keagamaan yang menerangkan permulaan pembentukan alam,kejadian alam,perjalanan alam,kejadian manusia yang keseluruhannya menghubungkan penjelmaan Tuhan dalam rupa bentuk bentuk alam.