PSIKOLOGI PENDIDIKAN MODUL 1/3 1. Berdasarkan pengalaman anda sebagai guru.

Terangkan mengapa pentingnya seseorang guru mempelajari psikologi. Bincangkan implikasi psikologi pendidikan dalam bilik darjah anda. Berikan contoh-contoh yang sesuai untuk menyokong jawapan anda Psikologi adalah suatu ilmu yang sangat penting kepada guru. Pengetahuan psikologi pendidikan menjadi asas pemahaman kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Tanpa pengetahuan psikologi pendidikan maka guru-guru akan menghadapi masalah yang besar ketika memahami perlakuan pelajarpelajar mereka. Pada hari ini, psikologi pendidikan wujud dalam tiga bentuk: Pertama : ia merupakan suatu disiplin ilmu iaitu suatu bidang yang dipelajari di institusi pendidikan tinggi. Kedua : suatu kajian satifik bagi mengkaji dan memahami perlakuan. Ketiga : ia adalah suatu profesion atau kerjaya. Prinsip psikologi digunakan bagi memahami kenapa sesuatu itu berlaku. Secara umumnya dalam konsep psikologi pendidikan, terdapat empat konsep asas yang penting diketahui oleh guru. Konsep asas tersebut ialah: 1.Naluri Setiap orang mempunyai naluri. Naluri merujuk kepada kuasa semula jadi yang menjadi pendorong kepada seseorang individu bertingkah laku dalam situasi yang tertentun. Antara naluri tersebut ialah rasa ingin tahu, naluri keibubapaan,naluri kejantinaan dana sebagainya. Contah. Bayi yang dilahirkan mempamerkan naluri keinginan memenuhi keperluan kendiri dengan menangis. 1. Motivasi Merupakan penggerak yang penting dalam kehidupan seseorang pelajar auat individu. Motivasi merujuk kepada kecenderungan seseorang

melakaukan sesuatu aktiviti apabila menerima rangsangan. Matlamat tertentu akan dibentuk dan si pelakau akan melakukan sesuatu tingkah laku atau gerak kerja demi mencapai matlamat itu. Pada kebiasannay, motivasi wujud apabila keperluan fisiologi dan keperluan psikologi mendesak dalam kehidupan. Tahap motivasi adalah berbeza antara individu. 2. Keperluan Manusia mempunyai keperluan tertentu supaya dipenuhi sepanjang kehidupan mereka. Keperluan tersebut perlu dipenuhi bagi menjamin seseorang itu dapat menjalani kehidupan dengan sempurna. Antara keperluan penting ialanh keperluan fisiologi dan psikologi. 4.Desakan Desakan adalah salah satu konsep yang penting dalam bidang pendidikan. Desakan akan timbul atau muncul apabila berlakunya kekurangan dalam keperluan fisiologi seperti keperluan makanan dan minuman.Kekurangan dalam keperluan fisiologi ini mendorong seseorang individu bertingkah laku bagi menampung kekurangan tersebut.

Atas faktor-faktor inilah

penting bagi guru untuk mengetahui psikologi.

Secara umumnya, guru dapat: 1. Memberikan ilmu pengetahuan tentang teori dan prinsip psikologi kepada guru supaya mengamalkannya dalam bilik darjah 2. Menyedarkan guru terhadap perbezaan individu dari segi mental, fizikal, minat demi membolehkannya mengajar murid-murid mengikut kebolehan mereka dengan menggunakan aktiviti kumpulan. 3. Membekalkan ilmu pengetahuan tentang tingkah laku murid agar membolehkan guru mencegah disiplin yang tidak diigini dalam bilik darjah dengan berkesan. 4. Melengkapkan ilmu psikologi murid tentang sahsiahnya dapat membantu guru membentuk personality mereka yang sihat serta konsep kendiri yang positif dengan bimbingan yang wajar

5. Melengkapkan

guru

dengan

teori

dan

prinsip

psikologi

anak

membantunya meningkatkan kualiti pengajarannya dalam bilik darjah 6. Memberikan guru kefahaman tentang naluri dan keperluan murid akan membantu guru menggunakan teknik motivasi yang berkesan serta mewujudkan hubungan baik dia antara guru dan muridnya 7. Psikologi membekalkan guru dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan sikap mengajar yang berguna dalam aktiviti pendidikan. 8. memahami tingkah laku murid-murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Memalu pemerhatian oleh guru, boleh membuat jangkaan tingkah laku alternatif yang diperlukan untuk mengantikan tingkah laku yang tidak dikehendaki. 9. Menggambarkan, menerangkan, mengawal dan meramal sesuatu tingkah laku 10. Dapat meeperbaiki kualiti dan hasil dalam proses lebih berkesan 11. memberi pengetahuan kepada guru mengenai teori dan prinsip psikologi yang digunapakai dalam bilik darjah. 12. Kesedaran kepad aguru mengenai perbezaan individu dari segi kognitif, afektif dan psikomotor, ini seterusnya dapat mernacang aktiviti yang sesuai berdasarkan potensi dan kemampuan murid 13. Pengetahuan kepada guru mengenai naluri dan keperluan murid. membolehkan guru menggunakan motivasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran 14. Memberi pengetahuan untuk menangani pelbagai tingkahlaku murid dan dapat menyelesaikan beberapa masalah tingkah laku. Implikasi Psikologi Pendidikan dalam bilik darjah 1. Memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran- apabila kita telah dapat mengesan pelbagai cirri-ciri yang ada pada murid-murid seperti perbezaan individu,sosial,kognitif,emosi dan sebagainya, kita dapat mengambil pendekatan yang sewajarnya dalam menangani masalah dalam bilik darjah. Antara langkah untuk menangani perbezaan pendidikan. Dapat mengkaji tingkah laku yang pelbagai dan merancang pembelajaran yang

kognitif, kita boleh mengasingkan anatara murid- murid mengikut tahap kecerdasan dan kebolehannya. 2. Berfaedah kepada pendidik untuk membolehkan mereka memahami mengapa pelajar bertingkahlaku sedemikian, membantu pelajar memahami diri mereka sendiri. Membantu pendidik merancang objektif dan matalamat pembelajaran yang sesuai dengan pelajarnya dan merumuskan langkah-langkah supaya pelajarnya dapat mencapai matlamat dan objektif pembelajaran yang ditetapkan. 3. Melalui kajian pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pendidik dapat mengetahui tahap perkembangan pelajar daripada segi fizikal, kognitif, social dan emosi. Dengan ini, pendidik dapat merancang pengajaran dan pembelajaran yangs esuai dengan tahap perkembangan pelajar. 4. Guru dapat menjalankan penyelidikan berkaitan isu-isu bidang pendidikan seperti masalah disiplin bilik darjah, ponteng sekolah, merokok dan sebagainya. Data dan maklumat yang dieroleh akan dapat membantu guru membantu pelajar menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. 5. Guru akan lebih prihatin kepad indiividu yang lambat pembelajarannya dan akan lebih sabar apabila membimbing kanak-kanak itu dalam pengajaran dan pembelajaran kerana mereka menyedari aspek kecerdasan dipengaruhi oleh baka dan persekitaran. Dengan adanya ilmu psikologi, para guru bukan sahaja dapat

menyampaikan ilmu tetapi dapat mehirkan manusia yang sempurna yang baik budi pekertinya dan bertanggungjawab kepada keluarga, bangsa dan agamanya

3. Pada pendapat anda, bagaimana anda dapat membantu murid anda mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimum? Asaskan perbincangan anda pada tajuk-tajuk berikut.: Teori-teori perkembangan manusia Berdasarkan berlandaskan pengajaran teori-teori kepada dan perkembangan peringkat manusia,guru dapat mengoptimumkan pertumbuhan dan perkembangan murid-murid perkembangan hendaklah pelajar.Strategi sesuai dengan pembelajaran

perkembangan jasmani, kognitif , emosi dan social pelajar.  Perkembangan jasmani -Menguruskan pendidikan ajsmani dan pemainan serta kerja praktik mengikut perkembangan fizikal pelajar. -Elakkan mengajar aktiviti jasmani dan permainan serta kerja praktik seperti aktiviti kemahiran hidup yang kompleks jika perkembangan pelajar belum cukup matang menguruskannya.  Perkembangan Kognitif -Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan bermakna. -Menyediakan pelbagai alat Bantu mengajar untuk membentuk konsep dengan tepat. -Isi pelajaran hendaklah dirancang dan disusun mengikut pemeringkatan berikut : Mudah kepada kompleks Umum kepada khusus Konkrit kepada abstrak Pengetahuan atau pengalaman yangs edia ada kepada pengetahuan dan pengalaman yang baru Persekitaran dekat yang pernah dialami kepada persekitaran jauh yang belum di alami  Perkembangan emosi dan rohani

-Memupuk emosi dan rohani eplajar yang sihat mengikut peringkat perkembangannya. -Mengawal dan mencegah tingkah laku pelajar dan perkembangan rohani yang tidak diingini yang mungkin berlaku dalam peringkat-peringkat tertentu. -Bersifat penyayang dan membantu pelajar mengawal emosi dan rohani mereka dlaam situasi tertentu. -Memahami peringkat perkembangan emosi dan rohani pelajar serta membimbing mereka menghadapi serta menyelesaikan masalah emosi dan rohani dengan cara yang sesuai.  Perkembangan Sosial -Menggunakan strategi pengajaran kumpulan untuk memupuk perkembangan social -Menggunakan aktiviti projek, perbincanagn dan permainan secara kumpulan berdasarkan peringkat perkembangan social pelajar. -Aturkan aktiviti kumpulan supaya pelajar-pelajar dapat bekerjasama menyelesaikan masalah pelajaran mereka bersama-sama Potensi manusia Potensi merupakan kebolehan manusia melakaukan sesuatu aktiviti selaras dengan fitrah yang ada padanya. Potensi manusia boleh ditinjau dari aspek-aspek jasmani, mental, kerohanian dan emosi. Ahli psikologi berpendapat bahawa potensi manusia yang ditonjolkan dalam aspek-aspek jasmani, mental, rohani dan emosi mempunyai tahap yang berbeza.Ini adalah kerana tidak ramai orang yang dapat peluang memoptimumkan potensi mereka dalam kehidupan. Setiap orang dikurniakan potensi yang berbeza-beza dalam fitrahnya. Potensi boleh diukur melalui darjah kecerdasan. Terdapat tujuh

kecerdasan iaitu:linguistik, logical-matematikal, ruang, muzik, tubuh kinestatik, interpersonal (social) dan intrapersonal (kendiri) Sebagai seorang guru, potensi murid –murid dapat dioptimumkan melalui pelbagai cara iaitu: 1. Verbal/linguistik membaca kepada murid dan biarkan mereka membaca kepada guru membincangkan pengarang buku bersama kanak-kanak mengunjungi perpustakaan dan kedai buku bersama kanak-kanak menggalakkan peristiwa penting menggalakkan kanak-kanak merumus dan bercerita semula yang telaj dibaca 2. Logika-matematika Bermain dengan kanak-kanak permainan logic Sentiasa menunggu untuk situasi yang boleh merangsangkan kanak-kanak untuk berfikir dan membina pemahaman tentang nombor. Membawa kanak-kanak ke lawatan lapangan kemakmal komputer,muzium sains dan pameran. c) Ruang (Spatial): Guru boleh Mempunyai pelbagai bahan kreatif untuk digunakan oleh kanakkanak Membuatkan kanak-kanak menyelesaikan teka silangkata dan mencipta carta Membawa kanak-kanak ke muzium seni dan muzium kanak-kanak jensi ‘hands on’ Berjalan bersama kanak-kanak.Apabila kembali nanti,Tanya mereka untuk menggambarkan di mana mereka telah pergi dan kemudian melukiskan sebuah peta pengalaman mereka. d) Muzik : Guru boleh kanak-kanak menyimpan jurnal fna peristiwa-

-

Membekalkan kanak-kanak sebuah perakam kaset atau pemain rekod yang boleh digunakan mereka. Memberi kanak-kanak peluang untuk bermain dengan alat-alat Muzik Membawa kanak-kanak ke konsert Menggalakkan kanak-kanak untuk mencipta lagu mereka

e) Tubuh/Kinestatik: Guru boleh Membekalkan kanak-kanak peluang untuk aktiviti fizikal dan menggalakkan mereka untuk menyertainya. Menyediakan tempat kanak-kanak boleh bermain di dalam dan di luar.Jika perkara ini tidak mungkin,bawa mereka ke taman permainan Membawa kanak-kanak ke acara-acara sukan dan ballet Menggalakkan kanak-kanak menyertai aktiviti tarian d) Interpersonal Menggalakkan kanak-kanak bekerja dalam kumpulan Membantu kanak-kanak mengembangkan kemahiran komunikasi Menyediakan permainan kumpulan untuk kanak-kanak bermain Menggalakkan kanak-kanak emnyertai persatuan

Intrapersonal : Guru boleh Menggalakkan kanak-kanak mempunyai hobi dan kegemaran Mendengar perasaan kanak-kanak dan memberikan mereka maklum balas yang bersensitif Menggalkkan kanak-kanak menggunakan imaginasi mereka Membuat kanak-kanak menyimpan jurnal atau buku skrap tentang idea dan pengalaman mereka h) Naturalis : Guru boleh Membawa kanak-kanak ke muzium sains semulajadi Mewujudkan pusat pembelajaran semulajadi di bilik darjah

-

Melibatkan kanak-kanak dalam aktiviti luar yang semualajadi seperti emmbawa mereka ke jalan semualjadi ( nature walk) atau mengangkat sebatang pokok.

Motivasi Cara-cara mengoptimumkan motivasi murid-murid - Suasana pengajaran dan pembelajaran : Guru –guru harus menyediakan suasana yang kaya dan kondusif bagi murid-murid untuk pembelajaran mereka.Harus terdapat pelbagai jenis sumber supaya mereka dimotivasikan untuk belajar. Pembelajaran koperatif dan kolaboratif : Murid-murid yang bekerjasama akkan menigkatkan tahap motivasi kerana keperluan social, emosi murid serta keperluan akademik mereka di ambil kira.Strategi ini akan membantu murid berkembang sebagai suatu kumpulan. Pengukuhan semula: Pengukuhan positif atau negatif boleh digunakan untuk memotivasikan murid untuk belajar.Misalnya tugasan-tugasan baik murid boleh dipamerkan di dalam bilik darjah untuk menggalakkan murid lain melakukan tugasan yang baik Perbezaan individu Perbezaan individu memberi impak yang besar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.Guru-guru harus menyedari peranan mereka di dalam kelas bagi mengurangkan masalah perbezaan individu.Antara usaha yang boleh dilakukan adalah :  Pemulihan Aktiviti pemulihan ditumpukan terhadap pelajar-pelajar yang tertinggal daripada segi penguasaan sesuatu isi kandunagn mata para pelajaran pelajar tertentu.Aktiviti ini adalah aktiviti untuk yang mengurangkan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh yang bermasalah.Melalui dijalankan akan memberi kesan yang mendalam terhadap keyakinan diri pelajar.

 Penggayaan Bertujuan mengembangkan pengalaman dan pengetahuan serta kemahiran murid dalam suatu bidang ilmu.Diberikan kepada pelajar-pelajar yang berjaya menguasai atau mencapai matlamat yang ditetapkan dalam suatu sesi pengajaran lebih dan pembelajaran.Guru-guru kepada pelajar-pelajar harus mempelbagaikan aktiviti penagjaran dan pembelajaran yang mencabar terutamanya dikalangan pelajar-pelajar yang cerdas.Aktiviti ini akan mengembangkan bakat semualjadi pelajar dan membentuk sifat keyakinan diri dan melahirkan sifat kepimpianna yang tinggi.Guru harus merancang aktiviti yang kreatif dan memupuk semangat berdikari dalam aktiviti pembelajaran.  Teknik Projek Sesuai diberikan kepada kumpulan yang mempunyai persamaan daripada segi prestasi pencapaian atau kemajuan dalam sesuatu isi kandungan pelajaran.Teknik projek boleh membentuk sikap yang posiitf dalam diri pelajar dan juga akan mengurangkan masa senggang pelajar dirumah.  Kaedah Dalton Satu kaedah yang boleh diaplikasikan bagi mengurangkan masalah perbezaan inidividu.Prinsip ini menekankan prinsip kebebasan berinteraksi dlaam kumpulan atau indvidu.Aktiviti perbincangan antara guru dan pelajar merupakan salah satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang selaras dengan prinsip diatas.Pelajar digalakkan memilih tugasan sendiri yang berkaitan dengan minat mereka.Guru membimbing supaya mencapai objektif suatu pengajaran dan pembelajaran

 Kaedah Kumpulan Pelajar-pelajar dibahagikan berdasarkan yang dalam prinsip terdapat beberapa pencapaian dalam sebuah kelas tertentu kebolehan kumpulan atau

akademik.Kumpulan pelajar yang berpencapaian tinggi diberkan aktiviti penggayaan.Pada masa yang sama guru boleh menumpukan perhatian pada kumpulan pelajar yang lemah.  Bimbingan guru kaunseling Setiap pelajar mempunyai kekuatan dan kelemahan yang tersendiri.Kesedaran mendapatkan dan penerimaan guru kekuatan dan kelemahan amat penting bagi deorang pelajar.Mereka boleh pandanagn kaunseling bagaimana mengesan kekuatan dan kelemahan mereka terutama bagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran.Setiap kekuatan yang ada diatasi. pada diri pelajar perlu dikekalkan dan dikukuhkan.Kelemahan yang ada pada diri pelajar perlu

4. (a) Kenalpasti seorang murid anda yang bersifat ekstrovert dan seorang lagi yang bersifat introvert. Jelaskan, dengan contoh-contoh yang sesuai,bagaimana anda dapat meningkatkan cirri-ciri positif kedua-dua personality ini. Cara untuk meningkatkan personality Introvert Guru perlu berusaha lebih keras lagi bagi menaikkan “morale” mereka supaya mereka lebih banyak bergaul dengan rakan-rakan. Perlu libatkan mereka dalam pelbagai aktiviti yang mudah supaya mereka akan menikmati kejayaan. Pastikan ada aktiviti yang setimpal dengan kebolehan mereka supaya keyakinan murid-murid ini dapat dipupuk dan dikukuhkan Menyediakan aktiviti kumpulan yang sesuai bagi memastikan mereka berinteraksi dengan rakan-rakan dan sedikit demi sedikit dapat menyingkirkan sifat malu dan takut dalam diri masingmasing. Contohnya, lantik ketua kumpulan dari golongan introvert sebagai peluang utntuk mereka berinteraksi. Elakkankan melabel golongan ini dengan gelaran-gelaran negatif seperti lembab, bodoh dan lain-lain. Pastikan mereka mengambil bahagian secara aktif dalam semua aktiviti bilik darjah. Dengan cara begini mereka rasa dilibatkan Merancang kaedah, aktiviti serta bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kebolehan dan potensi murid. Ini dapat menghasilkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menarik. Dengan ini murid akan bermotivasi serta mencapai kepuasan belajar. Adakan sesi kaunseling, kenalpasti punca masalahnya dan cuba bentuk ke arah mencapai sahsiah yang positif.

-

Dedahkan murid dengan aktiviti luar.Contoh: kem motivasi dan sukan Memberi peneguhan positif dan pujian

Cara meningkatkan ciri-ciri positif Ekstrovert: Guru merancang aktiviti pembelajaran yang lebih mencabar supaya banyak tenaga dapat disalurkan dalam usaha mencari penyelesaian. Dengan cara ini masa mereka akan terisis dengan berfaedah dan elakkan mereka menjadi nakal dan berpeluang mengacau rakan apabila dapat menyiapkan tugasan dalam masa yang singkat. Contoh: baerikan banyak latihan supaya mereka tidak menganggu rakan lain. Menggalakan murid ciri ekstrovert mengemukakan soalan Melantikk mereka membimbing murid sedarjah yang mempunyai cirri introvert dalam aktiviti kumpulan Memeberi mereka aktiviti pengayaan Menggunakan kaedah inkuiri-penemuan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

3 (b) Berdasarkan pemerhatian bilik darjah, bincangkan pelbagai mekanisme helah bela diri yang digunakan oleh murid-murid anda yang mempunyai konsep kendiri positif konsep kendiri negatif

Berikan sebab-sebab bagi tindakan mereka. Mekanisme helah bela diri merujuk kepada cara atau taktik seseorang dalam memberi alas an tentang sesuatu tindakannya sedangkan alas an yang diberikan itu bukan sebab yang sebenarnya. Ia merupakan perlindungan atau pembelaan diri terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukannya.

Antara mekanisme helah bela diri yang digunakan oleh murid-murid yang mempunyai konsep kendiri positif ialah: 1. Sublimasi- seseorang menyalurkan kekecewaan dan kekurangan atau kekosongan yang dialami kepad aaktiviti lain yang sihat 2. RasionalisasiMemberikan penjelasan terhadap apa yang dilakukannya dnegan tujuan untuk memyembunyikan tujuan yang sebenar demi menjaga ego atau harga dirinya. 3. Pemindahanmemindahklan perasaan yang kurang manis daripada sesuatu objek kepada objek yang boleh menerimanya 4. Projeksi- Membalikkan konflik atau kelemahan dalam dirinya kepada orang lain 5. Introjeksi- Menyerapkan ke dalam dirinya dengan menyamakan cirri orang lain yang disukai atau disanjungi 6. Pembentukan reaksi- Menafikan sesuatu keinginan yang telah disembunyikan dengan melakukan sesuatu yang bertentangan. 7. Kompensasi- melakukan sesuatu aktiviti yang hampir sama dengan tujuan mengantikan sesuatu aktiviti yang tidak berupaya melakukannya. 8. Fantasimembentuk khayalan atau angan-angan dengan mengurangkan perasaan yang pahit atau tidak diingini.

Antara mekanisme helas bela diri yang digunakan oleh murid konsep kendiri negatif ialah: 1. Represi- Mengalihkan kesedaran sesuatu ancaman dalam minda dengan cara melupaknnya 2. Penafian- menyakinkan diri bahawa sesuatu ancaman tidak akan berlaku dan tidak ada 3. Agresi- Tindakan mencederakan atau merosakkan punca kekecewaan atau ancaman 4. Regresi- Pengunduran diri dengan mengulangi tingkah laku yang kurang matang seperti menangis.

Antara sebab-sebab bagi tindakan mereka ialah: 1. Untuk memujuk hati 2. untuk megurangkan tekanan 3. untuk melindungi diri 4. untuk lari daripada masalah 4 (a). “ Pemimpin yang baik adalah pengurus yang baik” Huraikan penyataan ini mengikut konteks bilik darjah. Adakah anda melihat anda dari perspektif pengurus yang baik: Fokuskan perbincangan anda kepada aspek-aspek berikut: rutin bilik darjah disiplin bilik darjah

Guru sebagai pengurus yang baik dalam bilik darjah sekiranya mampu mentadbir dan menguruskan bilik darhaj dan murid-muridnya dengan berkesan. Di dalam bilik darjah, selain memberikan pengajaran dan pembelajaran, guru memainkan peranan sebagai pengurus. Tugas guru sebagai pengurus ialah: Mengurus rutin bilik darjah Mengurus murid-murid supaya menjalankan tugas menyusun meja kerusi. Mengurus murid-murid supaya mematuhi segala peraturan bilik darjah Mengurus keadaan fizikal bilik darjah supaya menjadi lebih kondusif untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran; mengurus bahan-bahan pengajaran supaya dapat digunakan dengan lebih berkesan Mengurus aktiviti kumpulan suapaya dapat dilaksanakan mengikut rancangan. Seiring dengan perkembangan pendidikan maka rutin pengurusan bilik darjah semakin penting dan lebih kompleks. Kini tugas guru tidak hanya sekadar menyampaikan ilmu sahaja malah perlu mengurus kerja-kerja pentadbiran mereka mengiikut jadual bertugas seperti membersihkan bilik darjah dan

dan pejabat. Dalam pengurusan

rutin bilik darjah, tugas-tugas guru

hendaklah meliputi 3 bidang utama iaitu: 1. penyediaan, pentafsiran dan penyimpanan rekod 2. Penyediaan dan pelaksanaan rutin bilk darjah 3. Pelaksanaan tugas-tugas lain seperti pengurusan Skim Pinjaman Buku teks , Skim Amalan makanan dan pemakanan, skim Susu dan sebagainya. Tugas pengurusan dalam bilik darjah sangat penting dan berkesan melalui pengurusan masa yang cekap. Pengurusan bagi penyediaan, penafsiran dan penyimpanan rekod seperti rekod-rekod pendaftaran murid, jadual kedatangan, rekod prestasi, rekod profil, buku kemajuan Murid , kad Himpunan 001 dan 002 dan rekod kutipan yuran. Rekod- rekod tersebut mempunyai maklumat yang lengkap tentang kemajuan murid dari pelbagai aspek perkembangan potensi, intelek,rohani, jasmani dan social. Penafsiran rekod adalah tugas penting bagi guru kerana akan dapat membantu guru memahami murid-muridnya dengan lebih tepat. Dengan adanya maklumat ini, guru dapat memahami murid-muridnya dan dapat merancang dengan lebih berkesan serta membimbing mereka mengembangakan potensinya secara menyeluruh. Selain itu, maklumat ini penting bagai tujuan rujukan ibu bapa mereka untuk mengetahui kemajuan dan kebolehan anak mereka dan murid itu sendiri untuk mengetahui potensi masing-masing Sehubungan ini adalah penting seorang guru dalam mengurus dan menyediakan rekod2 ini dengan lengkap dan kemas, dan menyimpannya dengan system yang sesuai serta mudah dikesan apabila ia diperlukan. Penyediaan dan Pelaksanaan Rutin Bilik Darjah bagi menjamin

segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan baik

Tugas guru dalam pengurusan rutin bilik darjah meliputi aktivit-aktiviti manandakan jadual kedatangan, menyemak keadaan fizikal bilik darjah, susun atur kerusi meja, mengutip yuran, memungut buku latihan, menguruskan jadual bertugas dan memastikan peraturan-peraturan bilik darjah yang ditentukan dapat dipatuhi oleh semua murid dalam bilik darjah. Pelaksanaan tugas –tugas lain Tugas Guru mengurus skim pinjaman buku teks, bagi muris-murisnya. Di setengah-setengah sekolah guru juga berperanan menguruskan biasiswa, skim amalan makanan dan pemakanan serta projek susu sekolah. Pengurusan persekitaran pengajaran dan pembelajaran Menyediakan ruang-ruang bagi aktiviti pembelajaran yang lain. Iaitu ruang untuk aktiviti kumpulan, ruang untuk aktiviti kumpulan adalah dijalankan termasuklah sudut matematik, pendidikan seni, bacaan dan sebagainya. Aktiviti yang dijalnkan biasanya aktiviti pengayaan dan pemulihan, aktiviti sokongan,aktiviti bacaan tambahan, perbincangan, bercerita dan aktiviti jual-beli. Selain itu ruang-ruang digunakan untuk mempamerkan bahan- bahan pembelajaran dan hasil kerja murid dalam kelas. Dalam pengurasan sudut dan ruang ini, guru harus memastikan bahawa sudut dan ruang itu adalah dengan baik, kemas dan teratur , kemas dan teratur serta sesuai untuk digunakan oleh murid-murid bagi tujuan pembelajaran. Pengurusan rutin pergerakan murid Guru perlu menguruskan rutin pergerakan murid dalam bilik darjah, Antara rutin pergerakan rutin bilik darjah ialah: Menggerakkan murid menjawab soalan guru

-

Menggerakkan murid mendengar, membaca, mengiria dan menulis Menggerakkan murid membentuk kumpulan masing-masing Menggerakkan murid menguruskan tugas harian bilik darjah Menggerakkan murid menjalankan aktiviti pembelajaran Menggerakkan murid mematuhi disiplin bilik darjah dan sebagainya

Disiplin Bilik Darjah Guru yang dianggap sebagai pengurus yang baik dalam bilik darjah apabila dia dapat mengawal disiplin pelajar dalam bilik darjah.Segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lancar dan sempurna sekiranya kelas yang terlibat mempunyai disiplin yang baik. Dalam hubungan ini, guru berperanan menentukan peraturan, mengawal pelajar supaya mematuhi dan menghukum mereka yang melanggar disiplin. Guru perlulah mendidik murid-murid bagi memastikan mereka bertingkah laku yang sesuai. Guru hendaklah memastikan keadaan fizikal bilik darjah yang selesa, penggunaan pendekatan dan strategi mengajar yang sesuai, mengadakan perhubungan yang baik mesra dengan murid-murid, mempunyai sahsiah yang menyakinkan, tegas dah dihormati.Menetapkan bilangan murid yang sewajarnya dalam sesebuah kelas agar wujud Suasana yang selesa di kalangan murid.Dalam menangani masalah disiplin guru haruslah mengenal pasti masalah disiplin, mencari puncanya dan mengambil tindakan yang wajar supaya masalah dispilin itu tidak akan berulang lagi dikalangan muird-murid. Umumnya guru sebagai pengurus yang baik dalam mengawal disilpin bilik darjah dengan 1. Kanak-kanak harus belajar mendisiplinkan diri mereka sendiri.Mereka harus belajar bagaimana hendak menjadi orang dewasa yang bertanggungjawab,patuh dan taat kepada undang-undang,bertimbang rasa,menghormati orang lain dan memiliki maruah yang tinggi dan sebagainya.

2.

Guru hendaklah menggunakan kumpulan sebaya untuk menolongnya mengawal tingkah laku sesetengah murid.Kumpulan sebaya memainkan peranan yang penting dalam sosialisasi kanak-kanak.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Merancang aktiviti pengajaran dengan cara yang menarik dan dapat memikat minat dan perhatian murid. Guru perlu menguasai diri murid melalui psikologi dan di lakukan secara diplomasi Guru mestilah memberi contoh dan teladan yang baik Memberi tunjukajar dan nasihat yang konsisten Guru hendaklah berunding dengan murid-murid untuk memahami masalah yang akan ditimbulkan daripada tingkah laku mereka. Guru haruslah memberi pujian dan ganjaran bagi tingkah laku yang baik dari semasa ke semasa. Guru hendaklah memberi amaran yang jelas jika seseorang murid itu melanggar disiplin sekolah.

4.Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah bergantung kepada kualiti pengurusan bilik darjah.Bincangkan pernyataan ini berasaskan pengalaman mengajar anda,dengan memberi contoh-contoh yang sesuai.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dalam bilik darjah bergantung kepada interaksi dan aktiviti di antara guru dan muridmuridnya.Sehubungan ini,bilik darjah merupakan satu sistem social yang mana interaksi berlaku melalui aktiviti-aktiviti yang dirancang berlandaskan sesuatu strategi pengajaran dan pembelajaran. Mengikut kajian,keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah banyak bergantung kepada corak interaksi guru dengan murid,murid dengan murid,dan murid dengan bahan pembelajaran.

Faktor-faktor yang boleh mempengaruhi corak dan suasana interaksi di dalam bilik darjah boleh diklasifikasikan kepada tiga kategori:  Faktor fizikal bilik darjah -Penyusunan meja dan kerusi mengikut kumpulan seperti kelas KBSR akan memudahkan interaksi di antara murid dengan murid,dan guru dengan murid. -Suasana dibilik darjah yang dihiasi dan diatur kemas dengan pelbagai carta,gambar dan alat bantu mengajar dapat menggalakkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran -Saiz bilik darjah yang mempunyai ruang yang cukup untuk bergerak dapat memberi keselesaan kepada murid-murid menjalankan aktiviti kumpulan atau aktiviti permainan. -Tingkap-tingkap dan pintu yang mencukupi akan membolehkan cahaya masuk dan udara beredar dalam bilik darjah.Keadaan ini dapat membangkitkan semangat belajar dan membawa keselesaan kepada murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. -Keadaan kebersihan dan keindahan bilik darjah pula dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran  Faktor kemanusiaan Suasana social – adanya perhubungan dan corak interaksi antara murid dengan murid khasnya dalam bilik darjah, pelbagai latar belakang murid dari segi social mewujudkan interaksi yang dilihat pelbagai dalam bilik darjah. Keberkesanan P& P dapat pembelajaran mereka.

melalui kerjasama antara murid dengan murid dalam proses

-

Hasilnya guru boleh menempatkan kumpulan murid dalam aktiviti kumpulan yang sesuai dari segi corak social mereka. Suasana Emosi- keberkesanan P&P dapat dilihat melalui sifat guru dan gaya mengajarnya. Misalnya, seorang guru yang bersifat agresif akan menimbulkan suasana emosi kegelisahan di kalangan murid.Sebaliknya guru yang bersifat peramah dan demokratik akan menimbulkan suasana emosi kegembiraan dalam bilik darjah.

-

Suasana kondusif yang ditunjukkan oleh guru yang mmepunyai sifat-sifat seperti penyayang, bertimbang rasa, peramah dan lucu serta menjalankan tugas dengan adil, bertanggungjawab, mengamalkan sikap demokrasi dan tidak memilih kasih. Sifat-sifat ini murid akan lebih mesra dengan guru, suka bertanya, menerima ajaran dan nasihat dalam suasana riang gembira.

 Faktor teknikal Merujuk kepada teknik-teknik yang digunakan untuk merangsangkan semangat dan kesediaan belajar. Guru yang mempunyai kemahiran mengajar serta kebolehan menggunakan pelbagai alat Bantu mengajar dengan pengurusan masa yang berpatutan. Aktiviti-aktiviti seperti projek dan pertandingan dapat meransangkan semangat belajar murid

Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran juga bergantung kepada 1) Bagaimana murid-murid sekolah mengorganisasikan kemudahankemudahan yang terdapat di bilik darjah dan kawalan emosi

2) Sifat

dan

gaya

guru

mengajar

serta

kecekapan

dan

kemahirannya dengan penggunaan alat bantu mengajar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah

Jawapan No.5 (a)Banding beza lima teori Pembelajaran

Teori Pembelajaran

Fokus Utama Berkaitan

Ciri-ciri

Teori Implikasi Untuk Guru • baru kerana • ada Guru motivasi sesuai tingkatkan guna yang untuk tahap

Pembelajaran dengan -Berlandaskan tingkah pelaziman -perhubungan terbentuk stimuli pelaziman balas bermula bila

Behavarious

perubahan laku. -Menekankan hubungan tindak organisme -Dikenali teori Gerak balas.

kesediaan murid Perbanyakkan aktiviti pengukuhan,latih an,aplikasi ulangkaji mewujudkan suasana • Beri ganjaran/peneguh an untuk respon yang betul/baik • Beri peluang yang menyeronokkan dan dan

(rangsangan) dengan -pembelajaran tindak balas terhadap sebagai rangsangan

Rangsangan-

murid menikmati kejayaan

untuk dalam

pembelajaran Neobehavioris Sosial tingkahlaku kognitif -Permodelan /peniruan regulation efficacy • SelfSelf• : • dan Pembelajaran social interaksi.I x P x T. Pembelajaran melalui pemerhatian dan peniruan. Proses pembelajaran melalui Perhatian mengingat reproduksi peneguhan/motiv asi • Tingkah laku peniruan adalah peneguhan • • • • mereka • Guru sebagai model peniruan Gunakan kaedah demonstrasi dengan contoh-contoh yang sesuai Menyediakan situasi pembelajaran tanpa gangguan Menarik perhatian murid dengan motivasi yang sesuai. Mengekalkan ingatan murid dengan mendemonstr asikan langkahlangkah secara sistematik

Memberi peneguhan yang selepas positif

Kemanusiaan,sempu Humanis rna kendiri,motivasi instrinsik,individualiti, perkembangan emosi,keperluan afektif,self actualisation,kendiri positif,bebas,demokr asi

Setiap berhasrat mencapai

individu •

reproduksi Mengutamakan strategi murid individu berpusatan dan kaedah

kesempurnaan kendiri,membentu k konsep kendiri yang unik dan tersendiri melalui • nilai dan system kepercayaan diri. • Keberkesanan pembelajaran bergantung kepada: -Motivasi intrinsik -Bahan -Seiras -Penyertaan secara aktif • Kesempurnaan kendiri boleh selepas keperluan asas hanya dicapai pelajaran dengan diri • yang bermakna objektif pelajar • • • •

Membentuk iklim bilik darjah yang kondusif dan tanpa ancaman Memastikan keperluan asas murid telah dipenuhi Bersifat kendiri penyayang positif dan memupuk nilai dikalangan pelajar Mengamalkan prinsip kebebasan demokrasi Mengutamakan pembelajaran sendiri. Mengamalkan konsep terbuka pendidikan diri dan

-Tumpuan Kognitif

telah dipenuhi Teori - persepsi perkaitan -Guru bertindak sebagai unsur-unsur fasilitator memimpin

pembelajaran(teori

Gestalt) -Penyelesaian penemuan,

dipersekitaran: akal akal

celik perkembangan pelajar

mental dengan solan-

masalah, celik akal, -celik

berlaku mengemukakan yang -Guru dengan Piaget: soalan-soalan peringkat 1. Isi

kategori bergantung

kepada soalan perangsang membantu menyediakan yang pelajaran

pembelajaran,resepsi pengalaman -Menekankan proses sedia ada kognitif menghasilkan perubahan laku. dalam pembelajaran tingkah mengikut kognitif kanak.

berbentuk open-ended. dkembangkan: mengikut peringkat perkembangan kognitif kanak 2. ialah bentuk :aksi 3. konkrit absstrak pengalaman sedia baru memupuk motivasi dan pelajar dalam demi proses dan pelajar prinsip, intrinsic menggalakkan aktif pembelajaran, menggerakkan asimilasi akomodasi. -membimbing menggunakan kepada pengalaman kepada kanak-

Gagne:membahagika n ikut fasa prose s pembelajaran -Bruner: Perkembangan kohnitif perubahan perwakilan

gambaran simbol

melibatkan diri secara

hukum dan teorem untuk

menyelesaikan masalah membimbing pelajar konsepmenyusun hirarki. - membangkitkan naluri ingin tahu pelajar dengan kaedah inkuiri – penemuan. - menyusun isi pelajaran secara sistematikmengikut tahap -memberi perkembang peneguhan pelajar kognitif pelajar. selepas aktiviti penilaian membimbing memikir masalah secara -proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda pelajar. Ilmu pengetahuan tidak boleh dipindahkan kepada murid dalam bentuk yang serba sempurna melalui pengajaran guru . Ini bererti bahawa" guru tidak boleh belajar bagi pihak murid " dan murid sendiri perlu melibatkan diri secara aktif untuk merangsang pengaliran pengetahuan secara kreatif dan kritis -Pengetahuan • Guru sebagai dikembangkan penolong, secara aktif oleh pelajar itu pemudahcara dan sendiridan tidak perancang manakala diterima secara pasif dari pelajar memainkan persekitarannya. peranan utama Ini beerti pembelajaran dalam aktiviti merupakandaripa pembelajaran da usaha pelajar itu sendiri dan • Model P&P yang bukan sesuai digunakan dipindahkan daripada guru ialah pembelajaran kepada pelajar . secara koperatif dan -Pelajar membina pengetahuan kolaboratif.Kaedah mengikut dan teknik mengajar pengalaman masing-masing tradisi,seperti

konsep yang berkaitan

Konstruktivism e

berterusan. Suasana bilik darjah di mana amalan konstruktivisme dijalankan adalah berpusatkan murid dan berpusatkan bahan. Di samping itu guru akan menggunakan penyoalan bukan untuk menguji kefahaman murid tetapi adalah untuk menguji kemahiran murid dalam membina konsep.

dan pengetahuan sedia ada pelajar . ØSetiap pelajar mempunyai peranan dalam menentukan apa yang akan mereka pelajari. Pelajar diberi • peluang untuk membentuk kemahiran dan pengetahuan dan menghubungkait kan pengalaman lampau mereka dengan kegunaan masa • depan .

syarahan,menghafal dan mengingat,adalah tidak digunakan Pengalaman kesediaan sesuai untuk dan pelajar

membentuk ilmu.

adlah factor penting yang mempengaruhi proses pembentukan ilmu Penilaian tradisi tidak sesuai digunakan. dan alat terhadap pembentukan hendaklah dibentukkan guru dan bersama-sama oleh murid ilmu lagi Bentuk penilaian

• •

Murid

digalakkan

membuat refleksi Penyediaan pelbagai bahan pembelajaran -Memudahkan Menitikberatkan pemikiran kritis kreatif dan murid membina pengetahuan

PERANAN MURID 1. Murid tidak menganggap guru sebagai pembekal maklumat tetapi sebagai suatu daripada sumber pengetahuan untuk membantu mereka mencari maklumat dan menggalakkan mereka berfikir serta berkomunikasi. 2.Murid bertanggungjawab terhadap segala usaha untuk mencari pelbagai cara untuk memproses maklumat dan menyelesaikan masalah 3.Murid berdisiplin dalam membuat keputusan sendiri untuk melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran.

Teori pembelajaran yang biasa saya amalkan dalam bilik darjah  Teori Behavarious Sebab-sebab saya mengamalkan teori pembelajaran behavarious kerana

 Pelaziman klasik boleh digunakan untuk mendapatkan tumpuan pelajar  Model ini boleh digunakan dalam bidang tingkah laku pembelajaran murid disekolah  Model pembelajaran pelaziman klasik boeh digunakan untuk belajar symbol-simbol (matematik) dan juga konsep-konsepnya.  Untuk mengajar secara berkesan,guru harus mengaitkan tugasan pengalaman positif (Ransangan Terlazim)dengan

pembelajaran (Ransangan Tidak Terlazim)  Murid boleh dibimbing untuk membuat kemahiran generelisasi dan diskriminasi dengan tepat dengan memberi pelbagai contoh yang berkaitan.  Murid perlu diberi latihan yang cukup untuk mengukuhkan ransangan terlazim dengan gerak balas terlazim  Membantu murid untuk memulih ingatan dengan memberi masa rehat yang cukup sehingga segala gangguan pembelajaran boleh dihilangkan  Pelbagai rangsangan dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan  Dapat memberi ganjaran atau peneguhan untuk respon yang betul  Dapat menilai aspek kesediaan pelajar dari segi psikomotor,afektif dan kognitif  Adanya peneguhan positif apabila pelajar melakukan sesuatu tingkah laku yang diingini  Menumpukan kepada latihan gerak balas yang berulang-ulang.  Peneguhan posiitf yang diberikan sebagai satu bentuk motivasi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Jawapan soalan 5(b). Pengetahuan tentang teori-teori pembelajaran adalah penting sebelum proses pembelajaran. Berdasarkan pengalaman mengajar anda, bincang penyataan ini.

Pengetahuan teori-teori pembelajaran sememangnya penting sebelum proses pengajaran. Menurut Cohen R, ahli teori sosiologi, bahawa teori ialah satu set pernyataan sejagat yang ada pertalian anatara satu sama lain. Ia mengandungi definisi dan pernyataan yang menggambarkan pertalian antara dua perkara yang dianggapkan benar.Ia juga mengandungi ayat-ayat yang menggambarkan peraturan bagi membentuk pernyataan yang baru. Ringkasnya teori ialah idea yang tercetus daripada beberapa oernyataan yang berhubungkait antara satu sama lain. Teori berubah-ubah mengikut masa dan dapatan. Secara umunya teori ialah: 1. Haruslah mengandungi pernyataan-pernyataan yang berhubungkait diantara satu sama lain 2. Teori haruslah mengandungi definisi-definisi dan pernyataan-pernyataan yang mengambarkan andaian berasaskan kajiselidik atau eksperimen yang telah dijalankan. Kepentingan teori pembelajaran ialah daripada andaian-andaian mengenai apa yang dimaksudkan dengan pembelajaran, membentuk andaian bagaimana pembelajaran berlaku dan juga apakan faktor –faktor penting yanmg sentiasa mempengaruhi pembelajaran serta kesan-kesan faktor terhadap pelajar. Teori pembelajaran ialah” pendapat atau idea –idea ahli psikologi pendidikan yang cuba menghuraikan apakah yang dimaksudkan denga pembelaajran, bagaimana pemebelajaran berlaku dan apakah faktorfaktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Teori pembelajaran penting kepada guru sebagai pendekatan kepada satu bidang pengetahuan, aiatu satu cara menganalisisi dan menghuraikan pemebelajaran menonjolkan serta satu cara menjalankan ahli kajiselidik pengkajian mengenai mengenai apakah pembelajaran. Melalui pengetahuan tentang teori pembelajaran kita dapat pendapat-pendata pemebelajarna yang ahrus dikaji, apakaha pembolehubah bebas yang perllu dikendalikan, apakah pembolehubah bergantung yang perlu dikaji, apakah teknik kaji selidik yang perlu digunakan untuk menghuraikan kajiselidik. Umumnya, ia dapat mendorong ke arah menjalankan kajiselidi dan kearah

pemikiran saintifik.Melalui teori pembelajaran jelas pada yang harus diselidik dan bagaimana kita harus mentafsirkan hasil penyelidikan itu. Pentingnya teori kepada kita adalah untuk menghuraikan pengetahuan yang luas mengenai hukum-hukum pemebelajaran dengan cara yang mudah dan ringkas. Teori memainkan peranan seberapa mudah dan ringkas. Selain itu juga penting untuk menghuraikan apakah yang dikatakan pembelajaran, mengapa dan bagaimana pembelajarna berlaku dan apakah faktof-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran itu. Teori Disiplin Mental salah satu teori yang membantu guru dalam pembelajarannya. Falsafah disiplin ini ialah: 1. Mengadakan jadual waktu untuk mendisiplinkan pelajar terhadap pembelajaran mengikut masa tertentu. 2. Mengadakan latihtubi dalam berbagai mata pelajaran 3. memberikan kerja-kerja rumah yang wajib diselesaikan dalam tempoh masa tertentu yang ditetapkan oleh guru Contoh aplikasi teori Disiplin mental dalam pembelajaran ialah: 1. melatih kanak-kanak mengenal perkataan-perkataan yang disenaraikan 2. guru menggunakan kad imbasan bagi melatih kanak-kanak mengenal bentuk perkataan dengan cekap. 3. mengadakan latihtubi (dari segi melihat, menyebut dan mengeja) 4. kerap menguji kecekapan kanak-kanak mengenal, menebut dan mengeja perkataan. 5. mengadakan latihan menghafal menyebut dan mengeja perkataan. 6.Mengadakan latihan membaca secara bergilir-gilir. untuk cuba menghuraikan perkaraperkara yang berkaitan dnegan hukum-hukum pembelajaran dengan