P. 1
Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahun 1

Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahun 1

|Views: 7|Likes:
Published by Rashidi Rahmat

More info:

Published by: Rashidi Rahmat on Jan 02, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2015

pdf

text

original

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PANDUAN GURU

BAHASA MALAYSIA

Terbitan

Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum

2010

Cetakan Pertama 2010 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

.

Buku Panduan Guru ini diharapkan dapat membantu guru untuk menterjemahkan Standard Kurikulum Sekolah Rendah (KSSR) Bahasa Malaysia yang mengetengahkan pendekatan modular dan menitikberatkan pembelajaran secara didik hibur. Guru digalak menggunakan kreativiti sendiri untuk mengubah suai aktiviti tersebut supaya bersesuaian dengan kebersediaan dan kebolehan murid dalam setiap pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Bahagian 3 memaparkan contoh pemetaan rancangan mengajar mingguan dan Bahagian 4 mengandungi daftar kata dan glosari Bahasa Malaysia Tahun Satu. serta dua elemen lain iaitu aspek seni bahasa dan tatabahasa. Bahagian 2 mengandungi contoh-contoh Strategi Pengajaran dan Pembelajaran. Bahagian 1 merupakan pengenalan tentang Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun Satu dan Struktur Pendekatan Modular. Kesemua fokus pengajaran dan pembelajaran ini amat penting dan perlu dikuasai oleh murid bukan sahaja bagi membantu mereka memantapkan kemahiran bahasa. dan meneroka pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Dalam pendekatan modular ini. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah juga turut memberi penekanan kepada aspek pentaksiran. Strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam Buku Panduan Guru ini hanyalah cadangan. Buku ini sebagai panduan kepada guru untuk mengaplikasikan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah dalam pengajaran dan pembelajaran. Buku panduan ini mengandungi empat bahagian. merancang dan melaksanakan pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 1 . Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahun Satu juga mencadangkan pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkonsepkan didik hibur bagi memberi peluang kepada murid melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara aktif dengan sokongan pelbagai bahan media. mencungkil potensi diri. membaca dan menulis. Buku Panduan Guru ini diharap dapat dimanfaatkan dalam usaha melahirkan modal insan yang mampu menyumbang ke arah pembangunan negara selaras dengan kehendak kementerian. fokus pengajaran dan pembelajaran diberikan kepada kemahiran mendengar dan bertutur. pemulihan dan pengayaan yang merupakan aspek penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan jutaan terima kasih atas sumbangan pelbagai pihak yang telah terlibat secara langsung dalam penghasilan modul ini.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru PENDAHULUAN Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahun Satu ini disediakan sebagai bahan rujukan untuk membantu guru menjana idea. malahan menggalakkan mereka berkomunikasi secara berkesan dan bertatasusila dalam semua urusan.

Sikap dan Nilai. Kerohanian. Literasi Sains dan Teknologi. Kemanusiaan. rohani.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dibina berasaskan enam tunjang iaitu tunjang Komunikasi. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia ini dijelmakan dalam standard kandungan dan standard pembelajaran yang lebih memfokuskan keupayaan murid berkomunikasi. Standard kandungan ini mengutamakan pendemokrasian pendidikan kepada semua murid sekolah rendah ke arah merealisasikan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Beberapa penamahbaikan telah dibuat dalam standard kurikulum Bahasa Malaysia. Kesepaduan ini bertujuan untuk membangunkan modal insan yang seimbang. dan Keterampilan Diri. Standard kurikulum ini juga memberi penekanan kepada penerapan nilai murni dalam membentuk insan yang sempurna dan berkembang secara menyeluruh daripada aspek jasmani. berpengetahuan dan berketerampilan. Pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dalam suasana yang kondusif perlu untuk membantu merangsang dan meningkatkan kreativiti dan minat murid untuk belajar dengan berkesan. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis. Fizikal dan Estetika. intelek dan sosial melalui pengajaran secara teori dan amali. kreatif dan inovatif. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun Satu. Pengajaran yang berpusatkan murid serta kemahiran bernilai tambah dapat memantapkan penguasaan kemahiran bahasa dan mereka berkemampuan untuk meneroka ilmu pengetahuan dengan lebih luas. Rajah 1: Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang 2 . Antara penambahbaikan ialah penekanan aspek tatabahasa yang diajarkan secara khusus dalam waktu yang diperuntukan dan aspek Seni Bahasa diperkenalkan untuk membolehkan murid mengapresiasi keindahan seni dalam bahasa melalui unsur didik hibur. emosi. lebih mementingkan penguasaan kemahiran asas berbahasa bagi murid Tahap Satu.

frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan lancar. dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad. membaca. membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. memahami perkataan. mengecam. ix. bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. frasa dan ayat dengan betul. maklumat. vi. vii. 3 . memahami dan memberikan respons berdasarkan arahan. memahami. iv. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. memperoleh pengetahuan. mendengar. berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. mendengar. ilmu.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru MATLAMAT Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri. mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran dengan teliti dan betul. nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian. v. ii. kemahiran. perkataan. mendengar. OBJEKTIF UMUM Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berkeupayaan untuk : i. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal dengan betul secara bertatasusila. pesanan dan pertanyaan dengan betul. iii. viii.

xiii. FOKUS Pada akhir pembelajaran bahasa Malaysia sekolah rendah. dan dalam pertuturan. bersikap positif. menulis imlak dengan tepat. menghayati dan mengamalkan nilai murni.. xiv. xx. melakukan aktiviti pramenulis dengan betul. xv. frasa dan ayat dengan betul. menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber. membina dan menulis perkataan.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru x. xviii. xix. menulis secara mekanis dengan betul dan kemas. menggunakan sistem bahasa yang betul penulisan. xvii. membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca. mengedit dan memurnikan hasil penulisan. xvi. xii. xxi. mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. mempertingkatkan pemahaman berbahasa dan menguasai bahasa serta berkomunikasi secara berkesan bagi menyampaikan pendapat. idea dan maklumat dalam pelbagai situasi pembelajaran. murid dapat memperkaya kosa kata. 4 . semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa. menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. hubungan sosial dan kehidupan harian. pembacaan dan xi.

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Standard Kurikulum KANDUNGAN STANDARD KURIKULUM Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal dengan memberikan penekanan pada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu diketahui dan dapat dilakukan oleh murid. menyampaikan maklumat. kemahiran dan nilai murni. 5 . kemahiran serta nilai murni yang perlu dikuasai oleh murid. Standard Kandungan Pernyataan tentang bidang ilmu yang patut diketahui dan dapat dilakukan oleh murid dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan. Penerangan terhadap kandungan kurikulum dinyatakan seperti yang berikut: Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan seperti bersoal jawab. Kemahiran bahasa merupakan teras penguasaan bahasa baku. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ini berpaksikan Kemahiran Bahasa dan Sistem Bahasa yang disokong oleh elemen Pengisian Kurikulum. Standard ini dipersembahkan dalam bentuk modular yang dibahagikan kepada bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan. Kemahiran bahasa meliputi kemahiran mendengar. Penekanan diberi pada sebutan dan intonasi yang betul serta pengucapan yang bertatasusila serta menggunakan tatabahasa yang betul. perasaan serta idea yang kritis dan kreatif. Standard ini digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid sekolah kebangsaan dan juga di sekolah jenis kebangsaan. seni bahasa dan tatabahasa. A. Standard Pembelajaran Pernyataan tentang penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian murid bagi setiap standard kandungan. ucapan. kemahiran bertutur. lakonan Kemahiran Mendengar dan perbincangan. Kemahiran Bahasa Kandungan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia mengandungi aspek kemahiran berbahasa. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Murid juga perlu menghayati dan Bertutur dan memberi respons yang betul kepada perkara yang didengar. Kemahiran bertutur pula merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk hubungan sosial. pendapat.

memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. mendengar. iv. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan menggunakan ayat yang mengandungi diksi. ii. vokal berganding. v. iii. Laras bahasa yang digunakan mesti bersesuaian dengan konsep. vi. mendengar. Kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas dalam kemahiran berbahasa. iii. iv. Memberi tumpuan kepada aspek sebutan. dan berbicara untuk menyampaikan maklumat tantang sesuatu perkara dengan tepat dengan menggunakan perkataan yang sesuai secara bertatasusila. intonasi. mengecam. v. menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata. intonasi. memahami dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku berdasarkan arahan. jeda dan tatabahasa. jeda dan kelancaran yang betul dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. viii. kata panggilan. mengajuk dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul. Prinsip Kemahiran Mendengar dan Bertutur i. mendengar. Penekanan perlu juga diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu. digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat. ii. pesanan dan pertanyaan dengan betul. kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Bertutur dengan bahasa yang mudah. vi. bercerita tentang sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar menggunakan ayat tunggal dengan tepat. vii. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 6 . Kemahiran Membaca Kemahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan. diftong. Memberi peluang murid terlibat secara aktif dapat mempercepat penguasaan kemahiran. tepat dan jelas. mengecam dan menyebut bunyi bahasa dengan betul. mendengar. Bahan ransangan penting untuk meningkatkan minat dalam menguasai kemahiran mendengar dan bertutur. dan bahan sastera dan bukan sastera secara kritis. memahami. mendengar.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i.

memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dengan betul dan memindahkan kepada bentuk bukan grafik. Murid juga digalak menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan bahan penulisan. diftong. serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif dan bukan kreatif yang berkaitan dengan Kemahiran Menulis ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi. Objektif Kemahiran Menulis Objektif Kemahiran Menulis adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: 7 . Soalan bertumpu dan bercapah membantu murid memahami kandungan bahan bacaan. membaca pelbagai perkataan. vii. Kepelbagaian pendekatan dan teknik membaca diaplikasikan mengikut kesesuaian. membaca dan memahami perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat. v. ii. ii. iii. iv. vii. membaca dengan sebutan. membaca. digraf dan konsonan bergabung dengan betul. v. vi. Penekanan juga diberi pada penulisan yang menggunakan ayat yang gramatis. Bacaan mekanis asas untuk menguasai kemahiran membaca. iv. iii. Bahan bacaan perlu sesuai. menarik dan bersifat ansur maju. membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan untuk mengenal pasti idea utama dan membuat klasifikasi dengan betul. vi. vokal berganding.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Objektif Kemahiran Membaca Objektif Kemahiran Membaca adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. Prinsip Kemahiran Membaca i. dan membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk memperkaya kosa kata dan menambah pengetahuan. intonasi dan jeda mengikut tanda baca dengan betul. tanda baca dan tatabahasa serta ejaan yang betul dengan tulisan yang jelas dan kemas. dan ayat secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul. Bacaan mentalis untuk melatih murid membaca dan memahami. membaca ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. Bacaan intensif dan ekstensif memperkaya kosa kata dan ilmu serta minat membaca. frasa. Kebersediaan murid dari segi perasaan dan bahasa perlu diberi perhatian.

frasa dan ayat dengan betul. vi. menulis secara mekanis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas. Mengimlak dapat mengukuhkan penguasaan kemahiran mengeja. menulis untuk menyampaikan maklumat yang tepat menggunakan bahasa yang santun. vii. v. v. Prinsip Pengajaran Kemahiran Menulis i. iv. memahami dan menghargai bahasa melalui pembelajaran yang menyeronokkan Aspek Seni Bahasa menerusi kepelbagaian aktiviti secara didik hibur. dan mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan. diftong. mencatat maklumat daripada pelbagai sumber dengan betul untuk diklasifikasikan. menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara terkawal dengan betul. Aspek Seni Bahasa Aspek seni bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap dan mengapresiasi keindahan bahasa. menulis secara mekanis bentuk huruf dan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. iii. menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan ejaan yang tepat. Keindahan bahasa yang digunakan semasa aktiviti seni bahasa ini dapat membantu murid memantapkan lagi kemahiran berbahasa mereka. Latihan menulis yang berterusan perlu dijadikan amalan. viii. iv. Bacaan luas membantu menghasilkan penulisan karangan yang baik. melakukan aktiviti pramenulis dengan betul. ix. peribahasa. berlakon dan berpuisi. Keseragaman dalam membentuk dan menulis huruf perlu dititikberatkan. membina dan menulis perkataan. digraf dan konsonan bergabung dengan betul. ii. bahasa kiasan dan personafikasi yang terdapat dalam puisi dan penulisan kreatif juga menampakkan keindahan dan seni dalam bahasa Melayu. Kemahiran menulis menulis mekanis merupakan asas kepada penguasaan menulis.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru i. Pembentukan ayat yang menggunakan simile. ii. x. Melahirkan idea dalam bentuk penulisan dan perlu mengamalkan prinsip ansur maju. menulis perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. iii. vi. vokal berganding. Seni bahasa memberi penekanan kepada keindahan bahasa yang dipelajari oleh murid melalui teknik penyampaian yang menarik dan menyeronokkan seperti bernyanyi. B. bercerita. Objektif Aspek Seni Bahasa Objektif Aspek Seni Bahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui dan erkeupayaan: 8 . Murid juga dapat menggunakan kreativiti mereka dalam melahirkan idea melalui penulisan dan lisan.

v. nama khas. Pemilihan bahan mesti sesuai dan menarik. Guru bertindak sebagai penggerak atau pembimbing yang sentiasa kreatif dan imaginatif. mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara menggunakan bahasa badan secara kreatif melalui lakonan secara didik hibur. ii. iii. aspek sebutan. kata ganti nama diri pertama dan kedua serta kata kerja dengan betul. menyebut dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dengan gerak laku secara didik hibur. menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul. dan melafazkan pantun dua kerat menggunakan bahasa yang indah dengan intonasi yang betul dan memahami maksud pantun secara didik hibur. iv. memahami dan menggunakan kata tanya merujuk manusia dan benda dengan betul. ii. Pengajaran Seni Bahasa mementingkan kehalusan dan keindahan bahasa. iv. Aspek Tatabahasa Aspek tatabahasa merujuk kepada keupayaan murid menguasai perkara asas dalam pembentukan kata dan ayat serta menggunakan tatabahasa mengikut cara dan sistem yang betul Aspek Tatabahasa semasa membina ayat. Penglibatan murid secara aktif dan menyeluruh. Pengajaran dan pembelajaran tatabahasa diberi penekanan melalui penggabungjalinan kemahiran bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran. dan memahami dan membina ayat dasar dengan pola FN + FN . Selain itu. iii. ii. memahami dan menggunakan kata nama am. dan FN + FK dengan 9 . memahami dan menggunakan kata adjektif warna dan kata hubung dengan betul. iv. v. C. mengujarkan ayat menggunakan bahasa yang indah dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta menggunakan bahasa badan secara kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. iii. Objektif Aspek Tatabahasa Objektif Aspek Tatabahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. intonasi dan semantik serta penggunaan peribahasa dan perbendaharaan kata yang betul juga diberi penekanan.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru i. Prinsip Pengajaran Seni Bahasa i.

Kesemua aspek ini dijelmakan mengikut keutamaan berikut. Isi kandungan modul boleh diubahsuai mengikut kreativiti guru dan kebolehan murid. Diajar secara terancang dalam sesi pengajaran bahasa. pentaksiran. Perancangan yang rapi mesti dibuat terlebih dahulu. ix. fokus sampingan. vii. Istilah dan fungsi tatabahasa boleh diperkenalkan untuk pengetahuan dan kefahaman. aktiviti. Tidak menggalakkan pelajar menghafalkan rumus atau hukum bahasa. Mengajar secara konkrit dengan menggunakan alat bantu mengajar dan bahan rangsangan yang menarik dan berkesan. pengayaan dan pemulihan. Perlu banyak latih tubi bagi mengekalkan ingatan dalam bentuk lisan dan tulisan. viii. Prinsip Pengajaran Aspek Tatabahasa i. objektif. ii. STRUKTUR MODUL Modul Standard Kurikulum Bahasa Malaysia menekankan beberapa aspek dalam pengajaran merangkumi fokus utama. Tatabahasa diajar dan digunakan dalam konteks. Memulakan proses pengajaran daripada yang mudah kepada lebih kompleks. menitikberatkan makna dan aspek tatabahasa mengikut konteks berdasarkan teks petikan yang digunakan.  Tema  Tajuk  Fokus Utama  Fokus Sampingan  Objektif  Pengisian Kurikulum  Sistem Bahasa  Media  Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 10 . v. x. iii. Guru perlu mahir tentang selok-belok tatabahasa yang hendak disampaikan. Mengenal pasti struktur isi dengan jelas. Menggunakan pengantaraan deria yang dibantu dengan contoh-contoh dan bentuk simulasi secara berkesan.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru betul. iv. xi. vi.

Bahan yang digunakan perlu lebih mencabar minda dan digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru yang paling minima. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad. bakat. carta. 11 . keupayaan. bahan maujud. dan minat. Semua maklumat tentang strategi ini dipaparkan dalam tiga lajur iaitu aktiviti. alat permainan. Aspek pemulihan pula disediakan untuk membantu murid yang belum menguasai kemahiran agar dapat memahami pengajaran dalam tempoh yang ditetapkan dengan penggunaan bahan yang berbeza dan sesuai dengan kebolehan mereka. Hanya melalui pentaksiran yang berterusan guru dapat memastikan tindakan susul yang perlu diambil ke atas seseorang murid. pengisian kurikulum dan catatan. Pada masa yang sama guru perlu memberi tumpuan untuk membimbing murid yang lemah menjalankan aktiviti pemulihan. sama ada untuk memberi latihan pemulihan atau pengayaan. kad permainan bahasa dan bahan-bahan untuk aktiviti boleh diberikan kepada murid. Pentaksiran dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. pentaksiran perlulah dijalankan berterusan dalam setiap pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti-aktiviti ini ditulis menggunakan beberapa langkah pengajaran yang menggabungjalinkan aktiviti-aktiviti fokus utama dan fokus sampingan. Murid ini hendaklah diberikan bahan yang berbeza daripada murid pemulihan. Murid yang membuat latihan pengayaan ialah murid yang dikesan telah menguasai kemahiran yang diajar melalui pentaksiran yang diberi. dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Pentaksiran merupakan proses penilaian untuk menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran tercapai. Strategi pengajaran dan pembelajaran ini juga memuatkan aspek pentaksiran. Aspek pengayaan perlu diberikan penekanan dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah mengikut kecerdasan murid yang berbeza dari segi kebolehan. Latihan yang diberi perlu mengikut kemampuan murid dan kadar masa untuk mereka menguasai sesuatu kemahiran. Aktiviti pengayaan dan pemulihan hendaklah dijalankan secara serentak. Guru perlu memberi penjelasan cara melakukan latihan pengayaan dan memberi ruang untuk murid tersebut membuat latihan yang diberi secara sendiri. Bahan seperti bahan bacaan tambahan.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Strategi pengajaran dan pembelajaran memuatkan aktiviti yang menjurus kepada pencapaian objektif. Oleh itu. pengayaan dan pemulihan serta latihan-latihan yang berkaitan.

pendekatan kumpulan. Oleh itu. Pendekatan wujud berdasarkan aspek-aspek pengajaran yang kita ingin utamakan atau memberi perhatian yang lebih utama. Kaedah pula cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkahlangkah penyampaian yang tersusun. Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. media cetak dan media elektronik boleh dijadikan sebagai bahan sokongan untuk saling melengkapi proses pengajaran supaya tindakan susulan dapat dijalankan dalam menilai proses pengajaran dan pembelajaran untuk memantapkan penguasaan murid. bahan maujud. pendekatan kelas. murid dapat membina keyakinan berbahasa. strategi merangkumi pendekatan. minat dan kecerdasan yang berbeza dalam kalangan murid. Pengalaman murid dapat dikaitkan dalam memenuhi kepelbagaian gaya pembelajaran. 12 . murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan melalui kemahiran generik yang berkaitan dengan ciri-ciri khusus yang dikuasai oleh setiap murid. teknik dan aktiviti. pendekatan kelas bercantum dan sebagainya. Contoh pendekatan berpusatkan murid seperti pendekatan individu. Kepelbagaian Teknik Teknik merupakan suatu cara yang digunakan oleh guru-guru bagi menyampaikan bahanbahan pengajaran yang telah dipilih untuk murid-muridnya. Aktiviti pembelajaran konvensional boleh diterapkan kepada murid melalui ruang dan peluang mengikuti proses pembelajaran yang menyeronokkan dalam suasana yang kondusif dengan teknik yang lebih menarik dan berkesan. Selain pendekatan berpusatkan murid terdapat juga pendekatan-pendekatan lain seperti pendekatan berpusatkan bahan dan pendekatan berpusatkan guru. Kepelbagaian media. kaedah. Pendekatan Berpusatkan Murid Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. Selain itu. Dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah guru digalakkan menggunakan pelbagai teknik mengajar. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah dan pendekatan yang digunakan.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berperanan dalam melengkapkan strategi penggajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif dengan melibatkan pelbagai akitviti di luar dan di dalam bilik darjah. pendekatan pasangan. Teknik pula merupakan suatu cara yang digunakan oleh guru bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih.

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Guru boleh memilih pendekatan dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Teknik perbahasan Teknik ini melatih murid berfikir dengan pantas di samping dapat berkomunikasi dengan berkesan. Teknik kuiz Teknik ini dapat mengukuhkan pengajaran guru dan memantapkan pemahaman murid tentang sistem Bahasa Malaysia terutama dari segi bentuk. ii. berkomunikasi. dan berinteraksi. Teknik latih tubi Teknik latih tubi adalah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. 13 . Teknik inkuiri penemuan Teknik ini dikenali sebagai teknik tinjau siasat yang merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan kepada sesuatu masalah. viii. v. vii. Teknik-teknik pengajaran bahasa i. makna dan penggunaan bahasa yang tepat melalui pertandingan. iv. vi. iii. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu belajar serta teknologi yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berfikir secara kritis dan kreatif. Teknik bercerita Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian murid. Teknik permainan bahasa Permainan bahasa adalah salah satu cara dalam mempelajari bahasa melalui teknik permainan. Teknik sumbang saran Dikenali sebagai percambahan fikiran (brainstorming) yang memerlukan setiap murid menyumbangkan pendapat dan idea. Teknik main peranan Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting.

Teknik perbincangan Satu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk. elektif dan audiolingual. majalah. xiii. x. kamus. Teknik forum Teknik ini merupakan salah satu aktiviti lisan yang sesuai bagi murid berkongsi pengetahuan untuk meningkatkan kemahiran menyampaikan idea dan fikiran dengan jelas. Teknik simulasi Teknik di ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan murid berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing. buku rujukan. Teknik soal jawab Teknik ini dilaksanakan dengan cara murid menyoal dan menjawab soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran. Internet. Teknik drama Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus. Kepelbagaian Sumber Bahan Penggunaan pusat sumber dan komputer sangatlah digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru ix. xii. Bacaan 14 . Bacaan Luas Bacaan luas memberikan peluang kepada murid menimba pengetahuan dan membentuk sahsiah yang baik bagi meningkatkan gaya berfikir dan minat ingin terus membaca. Untuk mencapai tujuan tersebut. Bahan-bahan sumber seperti akhbar. xi. serta bahan sastera dan bahan berunsur ilmu boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dan juga untuk bacaan ekstensif. Penggunaan Tatabahasa yang tepat Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah juga menekankan penggunaan tatabahasa mengikut kemampuan murid dengan tepat. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran berbentuk perbualan dan ia dilakukan dikalangan pelajar dibawah penyeliaan dan kawalan seorang guru. guru perlu merancang dan memilih aspek tatabahasa yang hendak diajarkan berserta contoh penggunaannya dalam pelbagai konteks dan kegiatan bahasa yang bermakna sama ada di dalam atau di luar bilik darjah.

Oleh itu. kemahiran belajar cara belajar. Penilaian Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. b. bakat. pengayaan.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru luas boleh dijalankan dalam pendidikan Bahasa Malaysia dengan menggunakan bahanbahan ilmiah dan sastera. Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin dalam pelbagai mata pelajaran. keupayaan. Penilaian merupakan sesuatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. nilai dan kemahiran bernilai tambah seperti kemahiran berfikir. bahan maujud. Pengayaan Program pengayaan perlu diberikan penekanan dalam Kurikulum Sekolah Rendah kerana latar belakang murid yang berbeza dari segi kebolehan. dan 15 . Penekanan Konsep 5 P Strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menekankan konsep penggabungjalinan. carta. permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad. sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan. Melalui proses ini. alat permainan. dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Pemulihan Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. Penggabungjalinan Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. unsur ilmu. Kemahiran dapat digabungjalinkan. a. kajian masa depan boleh diserapkan. d. Bahan seperti bahan bacaan tambahan. penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. sama ada kemahiran yang terdapat dalam hasil pembelajaran atau kemahiran daripada mata pelajaran lain. penyerapan. dan minat. Hanya melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid. Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran. Penyerapan Dalam pengajaran Bahasa Malaysia. Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pemulihan dan penilaian. e. kad. c.

nilai. peraturan sosiobudaya. Di samping itu. penghayatan dan amalan murni dapat membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berkeperibadian luhur. dan geografi dapat digunakan untuk memperkembangkan ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. Ilmu Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin. Kewarganegaraan Penyerapan unsur patriotisme dan kewarganegaraan dalam pendidikan bahasa Malaysia mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan negara. cinta akan bahasa dan bangsa serta meningkatkan komitmen individu terhadap negara. Penerangan ringkas bagi setiap elemen seperti yang berikut. laras bahasa. contohnya ilmu dalam bidang sains. Peraturan Sosiobudaya Peraturan sosiobudaya dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia merangkumi kesantunan bahasa. PENGISIAN KURIKULUM Elemen dalam pengisian kurikulum ialah ilmu. Selain itu. pemupukan unsur ini bertujuan untuk melahirkan warganegara yang mempunyai jati diri. dan peribahasa yang diamalkan dalam kalangan masyarakat Malaysia. dan kemahiran bernilai tambah. Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran bernilai tambah ialah kemahiran yang diajarkan di dalam bilik darjah dan dapat 16 .Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru setelah itu barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi murid. Peraturan sosiobudaya ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia. Pemahaman dan kesedaran tentang nilai murni dalam masyarakat Malaysia harus dipupuk secara langsung atau tidak langsung selaras dengan nilai sejagat. Nilai Murni Penyerapan nilai murni dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia bertujuan melahirkan insan yang berketrampilan dan memiliki akhlak yang mulia. Ilmu lain yang berkaitan dengan hal-hal semasa juga boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. kewarganegaraan.

menyelesaikan masalah. masa kini. dan seronok belajar sepanjang hayat mereka. minat dan kecenderungan murid kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan. Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang berkeupayaan untuk membina pemahaman dan pengetahuan baharu mereka sendiri berdasarkan pengalaman sedia ada. Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan ialah Kemahiran Berfikir. murid dapat membuat ramalan. membaca. atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa depan. Pembelajaran Konstruktivisme dan Pembelajaran Kontekstual. memproses. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi. menghantar dan menerima e-mel. dan berkeupayaan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan pelbagai dapat mengembangkan potensi kecerdasan. dan masa depan. Kajian Masa Depan. dan menulis. Kemahiran Belajar Cara Belajar. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru diaplikasikan dalam kehidupan seharian murid. menyebar dan berkongsi maklumat serta berinteraksi sosial melalui internet untuk meluaskan penerokaan ilmu pengetahuan dan dalam urusan kehidupan. bertutur. yakin. mengakses. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya mereka dapat menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti mengaplikasikan perisian. Kecerdasan Pelbagai. serta menangani perubahan supaya mereka mendapat manfaat yang maksimum. Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui pelbagai aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam kemahiran mendengar. menjangka akibat. Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea. Kemahiran Belajar Cara Belajar Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. Hal ini bermakna. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan 17 . Penerangan ringkas tentang kemahiran bernilai tambah dinyatakan seperti yang berikut. Kajian Masa Depan Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau.

Cakupan tema-tema yang perlu diberi penekanan. dan alam pekerjaan. Kesihatan dan Kebersihan 2. berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti dan menjadikan amalan serta budaya dalam kehidupan warga Malaysia pada masa hadapan. memupuk kesedaran. menyelesaikan masalah. Kreativiti dan inovasi Kreativiti merujuk kepada kebolehan atau kemampuan individu untuk mencipta. Kemahiran Membaca. menggunakan daya imaginasi. Seni Bahasa dan Tatabahasa melalui tema-tema yang dicadangkan.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru pengalaman harian individu. asli dan baharu bagi menghasilkan sesuatu yang objektif. Inovasi pula merujuk kepada proses menjana idea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentu. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dalam kehidupan mereka. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab. membina jati diri. Daya kreativiti dan inovasi murid perlu dipupuk ke tahap optimum supaya mereka berdaya cipta. Kemahiran Menulis. 18 . Melalui tema-tema ini akan dapat menambahkan pengetahuan dan kefahaman. Tema ini diajarkan kepada murid-murid sekolah rendah agar menghargai setiap ahli keluarga. menghargai warisan dan mencungkil daya kreativiti dan inovasi dalam diri murid. Kreativiti dan inovasi saling berkait rapat bagi melahirkan modal insan yang serba boleh dan berketerampilan. iaitu Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Kekeluargaan Tema kekeluargaan merangkumi hubungan sesuatu keluarga yang melibatkan keluarga asas dan keluarga kembangan. masyarakat. Kemasyarakatan Tema ini merujuk tanggungjawab individu dan kumpulan dalam kalangan pelbagai bangsa untuk mewujudkan keharmonian dan kepentingan hidup bersama. 1. idea kreatif yang yang tulen. TEMA Kurikulum Standard Bahasa Malaysia menyampaikan pengetahuan serta membina kefahaman tentang kehidupan dan alam sekekelingi murid melalui kemahiran bahasa. 3.

Teknologi dan Inovasi Tema sains. haiwan serta tumbuhan bagi kelangsungan kehidupan generasi akan datang. emosi dan rohani serta mempunyai semangat juang dan sanggup berkorban demi negara. 19 . Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar kehalusan seni budaya ini dapat dihayati oleh murid sebagai asas pembentukan jati diri warga Malaysia. Kesenian dan Estetika Tema kebudayaan. 6. 9. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid supaya dapat memberi kesedaran kepada murid agar mengutamakan keselamatan. 7. Perpaduan Tema perpaduan merujuk kepentingan hubungan erat yang berbentuk toleransi dalam kalangan penduduk Malaysia. mental dan sosial. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid untuk melahirkan masyarakat yang madani. patriotisme dan kewarganegaraan merujuk keupayaan murid menzahirkan keperibadian insan yang seimbang dari segi fizikal mental. berternak dan menangkap ikan secara tradisional dan moden. Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Tema alam sekitar dan teknologi hijau merujuk keupayaan murid menjaga dan menguruskan alam sekitar untuk kesejahteraan kehidupan manusia. dan amalan gaya hidup sihat.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tema kesihatan dan kebersihan merujuk kesempurnaan dari segi kesihatan fizikal. Keselamatan Tema keselamatan merujuk keupayaan murid melindungi diri daripada bahaya ketika berada di pelbagai persekitaran. Pertanian Tema pertanian mendedahkan murid perihal pertanian seperti bercucuk tanam. 8. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar dapat melahirkan insan yang berani menjana idea untuk menghasilkan sesuatu yang berinovasi. dibuktikan kebenarannya dan dapat menghasilkan sesuatu yang baharu. Patriotisme dan Kewarganegaraan Tema jati diri. Kebudayaan. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid dalam usaha memupuk semangat perpaduan. Tema ini sesuai 5. Tema ini sesuai diajarkan agar murid cinta dan prihatin akan alam sekitar dan teknologi hijau. Jati diri. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar mendapat pendedahan awal berkaitan penjagaan kebersihan dan kesihatan. kesenian dan estetika merangkumi elemen-elemen budaya yang terdapat dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia yang meliputi adat dan budaya. teknologi dan inovasi merujuk ilmu pengetahuan yang teratur atau sistematik yang boleh diuji. 4. yang mempunyai semangat kekitaan dan setia kepada negara. 10. Sains.

Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kepentingan bidang ekonomi dalam kehidupan. 20 . 11.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang pertanian dalam kehidupan. Ekonomi / Keusahawanan Tema ekonomi merujuk perihal bidang perniagaan dan keusahawanan dalam menjana pendapatan.

serta idea yang kritis dan kreatif.4. mengecam. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur.1 Asas mendengar dan memberi respons dengan tepat pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan betul. Penekanan diberikan pada pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul dan mengungkapkan secara bertatasusila. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Mendengar. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1. Bercerita dan menceritakan semula sesuatu perkara dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. pendapat.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar menentukan keupayaan murid supaya berkebolehan mendengar dengan teliti. suku kata. frasa serta ayat dengan betul. 1. 1. serta dapat memberikan maklum balas. dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.6 . Standard Kandungan Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Murid patut mengetahui dan boleh melakukan: 1. Bertutur.3 1. perasaan.2 Mendengar. menyampaikan maklumat. guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur. memahami.1.5. Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada 21 1. Manakala Kemahiran Bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan. perkataan. dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad. dan menghayati perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan.

7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1.pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 22 .

.

.

23 .1. semasa dan selepas kemahiran mendengar dan bertutur yang diajar. guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum.0 STRATEGI PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan.

1 Pada akhir pengajaran. Ilmu: Sains (anggota badan). mendengar dan mengecam perkataan yang berkaitan dengan anggota badan dan bukan anggota badan. memahami. menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat. ICT 24 . Mendengar. kosa kata Gambar anggota badan. diftong. OBJEKTIF ii. vokal berganding. memahami dengan memberi makna perkataan yang mengandungi dua tau tiga suku kata dengan sebutan yang betul. mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad. perkataan. Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata. murid dapat: i.2. FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran 1.2 2. iii.Pendidikan Kesihatan. Pendidikan Moral Nilai: Menjaga kebersihan anggota badan iii. Membaca dan memahami perkataan. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2 Mendengar.2. menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang didengar dengan betul dan tepat. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. suku kata. PENGISIAN KURIKULUM ii.lembaran kerja.TEMA TAJUK KEBERSIHAN Menjaga Diri Standard Kandungan 1. frasa dan ayat dengan betul . KBT: Kemahiran Berfikir – mengumpul dan mengelas SISTEM BAHASA MEDIA Tatabahasa: Kata nama am. i. kad perkataan.4 Standard Kandungan FOKUS SAMPINGAN Standard Pembelajaran 2.

Sains (anggota badan) Perkataan: Contoh:  tangan hidung  perut mulut  badan leher Media: . Langkah 2 1. Murid menyebut perkataan yang berkaitan dengan anggota badan yang ditunjukkan . 3.Jaga kebersihan diri Ilmu: . Murid mengecam perkataan yang didengar lalu menyentuh bahagian badan masingmasing.kad perkataan 2. Murid menyebut semula perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan bimbingan guru.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI Langkah 1 1. Guru menamakan anggota badannya kepada murid dan murid mendengar dengan teliti. 25 . kumpulan atau kelas. Contoh: tangan dahi mulut jari leher hidung badan mata perut kaki KBT (KB): . Murid diminta menyebut semula anggota badan yang disebutkan oleh guru secara individu.Mengumpul dan mengelas Nilai: . Contoh: tangan dahi mulut jari leher hidung badan mata perut kaki CATATAN 2.Gambar anggota badan .

. Lembaran Kerja 2 4. Murid menceritakan cara-cara menjaga kebersihan diri dan peralatan yang selalu digunakan Murid diminta mengeja dan membaca kad perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup seterusnya memadankan dengan gambar yang diberi. Murid mendengar dan mengulang perkataan yang disebut oleh guru berpandukan kad perkataan yang ditunjukkan. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 2.Kata nama Am 3. Lembaran Kerja 1 Langkah 4 1. KBT(TKP): Murid menyebut perkataan yang terdapat .klasifikasi Lampiran 1 2.AKTIVITI Langkah 3 1.hubung kait pada kad dan mengasingkan kad-kad yang menunjukkan anggota badan dan bukan Nilai: anggota badan. Seorang murid mengeja dan menyebut perkataan yang terdapat pada kad dan murid lain akan mengulanginya. Sistem Bahasa: . 3.Kebersihan Murid mengkelaskan perkataan yang menunjukkan anggota badan dan bukan anggota badan pada lembaran kerja yang diberi. 26 . KBT (KB): . Murid mengeja dan membaca semula perkataan yang telah disuaikan dengan gambar menggunakan sebutan yang betul.

Lembaran Kerja 5 2. Murid menyebut perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang disebut oleh guru. Murid menyebut semula makna perkataan yang dihitamkan. Lembaran Kerja 4 2.sinonim yang dihitamkan dalam perenggan secara bergilir-gilir.AKTIVITI Langkah 5 1.MS Word perkataan Lembaran Kerja 3 5. Murid menulis perkataan yang disebut dengan ejaan yang betul. Murid menggabungkan suku kata menjadi perkataan dan mengeja serta menyebut perkataan itu. Pentaksiran 1. 27 . Murid memadankan perkataan dengan makna yang diberi secara menaip atau klik dan seret . Murid menyebut suku kata yang ditunjukkan. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 2. Pemulihan 1. Sistem Bahasa: Murid mengeja dan menyebut perkataan . Murid bersoal jawab tentang perkataan yang dihitamkan. maksud Lampiran 2 3. 4. Murid membaca dan memahami petikan Kemahiran ICT beramai-ramai dengan bimbingan guru.

28 . Murid mengeja dan menyebut perkataan yang ditunjukkan. Murid memadankan perkataan untuk membentuk frasa yang bermakna.AKTIVITI Pengayaan 1. Murid menyebut frasa yang telah dibina. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Lembaran Kerja 6 2. 3.

Lampiran 1 Aktiviti 1 tangan leher badan mata hidung jari kaki mulut perut dahi 29 .

berus sikat perut mulut berus sikat mulut perut 30 .Lembaran Kerja 1 Aktiviti 2 Sebutkan nama gambar dan tuliskan perkataan.

Lembaran Kerja 2 Aktiviti 1 Sebutkan dan tuliskan perkataan yang menunjukkan anggota badan dan bukan anggota badan. selipar berus perut leher mandi tangan sikat mulut hidung kasut kotor Anggota Badan Bukan Anggota Badan 31 .

Selepas mandi. 32 . Dia selalu jaga diri supaya bersih. Razak budak yang sihat. dengar bacaan rakan kamu. Razak selalu nampak kemas. Dia juga pakai baju yang bersih. Razak gosok badan agar hilang daki. Dia sapu bedak pada badannya supaya rasa segar. Razak lap badan supaya kering.Lampiran 2 Secara berpasangan. Hari-hari dia mandi tiga kali sehari. Dia mandi guna sabun supaya badannya tidak ada kuman.

kuman 3. kemas 33 . uzur bakteria serbuk harum rapi nyaman 1.Lembaran Kerja 3 Aktiviti 3 Baca dan tuliskan makna bagi perkataan yang diberi. sakit 2. bedak 4. segar 5.

ebrsu 2.Lembaran Kerja 4 Pentaksiran Dengar perkataan yang disebut dan tuliskan di kotak yang disediakan. 1. nsaub 4. nuhdgi 3. hsita 5. esarg 34 .

go 2. bun sok kat sut suh 1. ba 3. sa 4. ka 35 . si 5.Lembaran Kerja 5 Pemulihan Melengkapkan suku kata supaya menjadi perkataan.

36 . 6. 2.Lembaran Kerja 6 Pengayaan Secara berpasangan. kasut rambut gigi sabun tangan kuku badan sikat potong 3. dengar sebutan rakan dan cari pasangan perkataan untuk membentuk frasa. gosok basuh cuci Jawapan: 1. 4. 5.

murid dapat: i. FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran 1. Standard Kandungan FOKUS Standard SAMPINGAN Pembelajaran 2. membaca perkataan berkaitan keluarga yang mengandungi dua atau tiga suku kata terbuka dan tertutup dalam ayat dengan sebutan yang betul. digraf. mengecam. menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata. Ilmu: Pendidikan Moral PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA MEDIA Nilai: Kasih sayang ii. carta lirik lagu. frasa dan ayat dengan betul. suku kata. vokal berganding.2 Membaca dan memahami perkataan. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. diftong. 2. lembaran kerja.2.2. KBT: Kemahiran berfikir-menjana idea Tatabahasa: Kata nama am Kad gambar.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata. ii. gambar 37 OBJEKTIF . kad perkataan. frasa. iaitu abjad. diftong.4 Mendengar. Pada akhir pengajaran. memahami.TEMA TAJUK KEKELUARGAAN Keluarga Saya Standard Kandungan 1. menyebut dan mengeja perkataan berkaitan keluarga yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat.2 Mendengar. mendengar. konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. vokal berganding. dan menyebut bunyi bahasa. perkataan. i.

Contoh: ibu. Murid diminta memadankan suku kata tersebut menjadi perkataan bermakna dan memadankannya dengan kad perkataan yang disediakan. bapa. 4. Guru meminta murid menyebut perkataan berkaitan dengan ahli keluarga yang terdapat dalam lirik lagu. 3.kad suku kata Lampiran 3 Kad perkataan 2. Lampiran 4 38 . Guru meminta murid menyanyi lagu tersebut secara kumpulan dan kelas dengansebutan yang betul. menyebut dan mengeja perkataan berdasarkan gambar dengan sebutan yang betul . 3.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Langkah 1 Nilai:Kasih sayang 1. Guru mempamerkan kad suku kata dan meminta mengeja dan menyebut suku kata tersebut. Guru meminta murid menampal. abang dan adik. Guru mempamerkan lirik lagu ”Saya Sayang Semua” pada papan tulis. kakak. Langkah 2 1. Lampiran 2 . KBT: Kemahiran mendengar Lampiran 1 Lirik lagu ”Saya sayang semua” ( melodi lagu: ’Satu satu saya sayang ibu’) 2. Murid mendengar dengan teliti lagu yang dimainkan melalui pita rakaman.

kakak. Lembaran Kerja 1 2. bapa.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Langkah 3 1. Guru meminta murid menandakan perkataan yang didengar pada lembaran kerja. Guru meminta murid membaca secara individu perkataan-perkataan tesebut. abang dan adik.suku kata. Guru meminta murid menyebut perkataan berkaitan keluarga berdasarkan gambar. Pentaksiran 1. Guru membimbing murid mengeja dan membaca serta memahami perkataan tersebut. 3. Guru membimbing murid menyebut dan mengeja suku kata dan perkataan. Lampiran 5 . Lampiran 4 Pemulihan 1. Guru mempamerkan gambar yang berkaitan dengan ahli keluarga seperti ibu. perkataan dan gambar 2. 39 . Lembaran Kerja 2 2. Murid memadankan gambar dengan perkataan. KBT: Konstruktivisme Memahami ahli keluarga.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI Pengayaan 1. CATATAN Lampiran 5 .gambar ahli keluarga 40 . Guru meminta murid bercerita tentang ahli keluarga mereka kepada rakan berdasarkan gambar ahli keluarga mereka.

Lampiran 1 Seni kata lagu Saya Sayang Keluarga Satu satu Saya sayang ibu Dua dua Saya sayang bapa Tiga tiga Sayang adik kakak Satu dua tiga Sayang abang juga Lirik Lagu ” Saya Sayang Semua” 41 .

Lampiran 2 Dengar dan sebut perkataan yang didengari. sa ya i bu ba pa a bang ga ka kak a d ik 42 .

Lampiran 3 Sebut dan eja. saya bapa adik abang kakak ibu 43 .

Lampiran 4 GAMBAR KELUARGA 44 .

Lampiran 5 ka kak kakak a bang abang ba bapa pa i ibu bu adik a dik ddik dik 45 .

* pada petak ibu idu kakak kakek bapa papa alik adik 46 .Pentaksiran Dengar perkataan yang disebut dan tandakan perkataan yang betul.

Dengar dan sebut perkataan ini.Pemulihan a. Padankan perkataan dengan gambar. abang bapa kakak ibu 47 . saya ibu bapa adik kakak b.

Pengayaan Ceritakan tentang keluarga kamu Ceritakan: .nama adik 48 .nama bapa .nama ibu .nama kakak .nama kamu .nama abang .

.

sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. murid berupaya menghayati teks yang dibaca. 2. intonasi.6 49 .2 Asas membaca dengan sebutan yang betul. 2.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Standard Kandungan Kemahiran Membaca menentukan keupayaan murid supaya berkebolehanmembaca dengan sebutan. guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Standard Kandungan Kemahiran Membaca Murid patut mengetahui dan boleh melakukan: 2. 2. dan kelancaran yang betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. perkataan.2.1 2. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca. jeda. Di samping itu. Membaca dan memahami.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.

50 . pembelajaran dilaksanakan aktiviti secara melalui pelbagai terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan.2.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran membaca. guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum. semasa dan selepas kemahiran Pengajaran kemahiran ini membaca dan boleh yang diajar. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini.

2.4 FOKUS SAMPINGAN Pada akhir pengajaran.1 3. membaca dan menyatakan erti perkataan dengan betul. menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata dengan betul dan tulisan yang kemas.2. digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas. Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata. Ilmu: Kesihatan ii. PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA MEDIA i. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. FOKUS UTAMA Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran 2. KBT: Belajar Cara Belajar – bacaan intensif. kemahiran menulis Tatabahasa: sinonim. ii. OBJEKTIF membaca perkataan mengandungi dua atau tiga suku kata dengan sebutan yang betul. murid dapat: i. vokal bergading. diftong .2 3. vokal berganding.2 Membaca dan memahami perkataan. kata kerja Petikan dalam bentuk ICT 51 . Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.TEMA TAJUK KEBERSIHAN Rumah Saya Bersih 2. Menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata. diftong. iii. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

sinonim Lampiran 1 2. Langkah 2 1.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Langkah 1 1. Langkah 3 1. Murid menyesuaikan maksud perkataan dalam lampiran 2. Murid membaca isi-isi petikan yang ditulis oleh guru secara individu.bacaan luncuran . 52 . Murid membaca suku kata terbuka dan tertutup yang terdapat dalam petikan . Ilmu: Sains Nilai: Bekerjasama Kebersihan Lampiran 1 2. Murid bersoal jawab tentang isiisi petikan.bacaan intensif PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Lampiran 1 2. Murid membaca perkataan sinonim secara individu berdasarkan lampiran 2. 3. Lembaran Kerja 1 3. Sistem bahasa . Murid membaca semula perkataan yang telah disesuaikan. KBT: Belajar Cara Belajar . Murid menyatakan cara-cara mereka membantu ibu bapa di rumah. Murid membaca petikan secara kelas dan individu.

Murid membaca suku kata tertutup dengan lancar berdasarkan lampiran 5 Murid melengkapkan ’Bunga Kata’ secara menaip atau klik dan seret – MS Word/ perkataan. Murid membaca semula ayat yang telah dilengkapkan jawapan. 3. Permainan bahasa: -’Bunga Kata’ Lembaran Kerja 4 2. Murid membaca semula perkataan yang telah ditulis di dalam kotak yang telah disediakan. Pemulihan 1. Pentaksiran 1. Murid membaca perkataan yang dibina daripada Bunga Kata. 53 .AKTIVITI Langkah 4 1. Murid membaca kata kerja sebagai pilihan jawapan dan menggariskan kata kerja yang paling tepat bagi ayat yang diberi. Sistem bahasa: -kata kerja Lembaran Kerja 3 2. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN KBT: Konstruktivisme Ilmu: Kesihatan Lembaran Kerja 2 2. Murid menulis perkataan yang sesuai pada gambar.

2. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Permainan bahasa: -teka silang kata Lembaran Kerja 5 54 . Murid mewarnakan perkataan tersebut dalam teka silang kata.AKTIVITI Pengayaan 1. Murid membaca perkataanperkataan yang diberikan.

Baca perkataan yang telah digariskan. Jiran dan kawan suka datang ke rumah Farah. Adik bantu cuci longkang. Rumah Farah bersih dan cantik. Semut. Abang susun majalah di ruang tamu. lalat dan tikus. lalat dan tikus bawa penyakit. Emak pula sapu sampah dan siram pokok bunga. Farah tolong emak basuh bilik air. Hari-hari emak Farah sapu dan kemas rumah itu. 55 . Keluarga Farah sihat. Rumah Farah Ini rumah Farah. Kakak kemas bilik tidur. Pada hari cuti. Bapa tebas rumput. Di rumah Farah tidak ada semut.Lampiran 1 Aktiviti 1 Garis perkataan yang disebut oleh guru.

basuh tolong tebas sahabat susun potong bantu cuci kawan atur siram jirus 56 .Lembaran Kerja 1 Aktiviti 2 Suaikan perkataan sinonim di bawah ini.

Akibat Tidak Menjaga Kebersihan 57 .Lembaran Kerja 2 Aktiviti 3 Tuliskan perkataan yang sesuai bagi gambar yang diberi.

Lembaran Kerja 3 Pentaksiran
Baca dan warnakan kotak perkataan yang sesuai dalam ayat yang diberi di bawah. 1. Farah basuh jemur bilik air.

2.

Bapa

tebang

tebas

rumput.

3.

Kakak

kemas

sentuh

bilik tidur.

4.

Abang

sepah

susun

majalah di ruang tamu.

5.

Kita mesti rumah.

tolong

lihat

ibu bapa jaga kebersihan

58

Lembaran Kerja 4 Pemulihan
Klik dan seret suku kata yang betul pada petak yang disediakan. Isikan tempat kosong dengan suku kata tertutup yang diberi.

kar dur

lam kam

ram kus

ti

Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja 59

Lembaran Kerja 5 Pengayaan
Baca dan warnakan perkataan dalam petak di bawah berpandukan perkataan yang diberi. TIDUR BILIK A E B T U E Y Z K O Q SIRAM JIRAN J U O I S F T X E R B I O F D I S I V M C A R K M U H I T O A A N A A B R A R E H S S T TEBAS KAWAN N W I P T A B A P U U T A L Z X M A L K S Z SIHAT BANTU G N I N S K S D R U I M R K C L J B O B N E KEMAS SUSUN

Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja

60

ii. OBJEKTIF ii. membaca ayat tentang datuk dan nenek dengan sebutan yang betul. Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas. Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.2. kad frasa 61 .2.BCB-Kemahiran mendengar Tatabahasa:Kata Nama Am Lembaran kerja. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. menulis ayat tunggal tentang datuk dan nenek dengan betul dan tulisan yang kemas. iii. 2.3 3.2 3.TEMA TAJUK KEKELUARGAAN Kami Sayang Datuk Nenek Standard Kandungan FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran Standard Kandungan FOKUS SAMPINGAN Standard Pembelajaran 2.6 Pada akhir pengajaran. Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. murid dapat: i.2 Membaca dan memahami perkataan. PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA MEDIA i. Ilmu: Pendidikan Moral Nilai: Kasih sayang KBT.

Guru mengedarkan lampiran petikan kepada setiap murid. Langkah 2 1. 3. kumpulan atau kelas. Langkah 2 1. Guru menunjukkan kad ayat kepada murid dan meminta murid membaca ayat-ayat yang ada pada kad ayat. Nilai . Guru mengedarkan lembaran kerja dan murid menyalin ayat dengan tulisan yang kemas.kasih sayang Lampiran 1 Kad frasa PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 2. Guru mempamerkan kad-kad frasa dan membacakannya. Murid membaca frasa-frasa dengan bimbingan guru dan memahami maksud yang dipamerkan dengan sebutan yang jelas. Lampran 3 -petikan 2. Guru membimbing murid membaca petikan yang diberi guru dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Lampiran 2 -kad ayat 3. Murid membaca petikan dengan sebutan yang betul secara individu. 62 Lembaran kerja 1 Buku latihan garis tiga 2. 4. Murid menyalin ayat tunggal dengan tulisan yang kemas. Guru dan murid bersoal jawab tentang isi petikan. .STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Langkah 1 1.

Pengayaan 1. Guru membimbing murid membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul.AKTIVITI Pentaksiran 1. 63 . Murid menyalin semula ayat dnegan betul dan tulisan yang kemas. Murid mengisi tempat kosong dengan frasa yang sesuai. Lembaran Kerja 1 2. Murid membaca ayat dengan sebutan yang betul. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Lampiran 3 .kad ayat 2. Lembaran kerja 3 2. Lembaran kerja 2 Pemulihan 1. Murid membaca lima ayat tunggal dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Murid menyalin ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas.

Lampiran 1 Kad Frasa datuk saya nenek saya sayang akan datuk sayang akan nenek sangat baik 64 .

Saya sayang akan nenek. Nenek sayang akan saya. Datuk saya ada kebun.Lampiran 2 Kad Ayat Saya sayang akan datuk. Datuk saya tinggal di kampung. 65 .

Datuk Mei Ling tinggal di kampung. Datuk Mei Ling ada kebun sayur. Nama nenek Mei Ling. Mei Ling ada nenek. Mei Ling ada datuk. Yee Yee. Nama datuk Mei Ling.Lampiran 3 Baca dan fahami petikan. Ah Chong. 66 .

Nama nenek Mei Ling. 67 .Lembaran Kerja 2 Pentaksiran Baca dan salin ayat di bawah dengan betul dan kemas Mei Ling ada datuk. Mei Ling sayang akan datuk.Yee Yee.

68 .Lembaran Kerja 1 Pemulihan Baca dan salin ayat di bawah dengan betul dan kemas Saya sayang akan datuk. Saya sayang akan nenek. Datuk tinggal di kampung.

Lembaran Kerja 3 Pengayaan Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. Datuk ada kebun ____________________________. Mei Ling ada datuk dan __________________________ 2. Nama ______________________________Mei Ling. ___________________________. kampung datuk nenek rajin kebun sayur 1. Datuk Mei Ling tinggal di 5. Nama ____________________________ Mei Ling. Yee Yee. Ah Chong. 69 . 4. 3.

.

frasa. serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis.7 3.6 Asas menulis dengan cara yang betul. Menulis imlak dengan tepat. 70 . Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.1 3. serta tulisan yang jelas dan kemas. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis. Standard Kandungan Kemahiran Menulis 3. Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. tanda baca dan ejaan yang betul.3.3 3. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.8 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. dan ayat dengan betul.2 3. Membina dan menulis perkataan. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginasi untuk menghasilkan penulisan. 3.5 3.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS Standard Kandungan Kemahiran Menulis menentukan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat.4 3.

3.0

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS

Semasa

menyediakan

strategi

pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran menulis, guru perlu

memberi pertimbangan

aktiviti yang

sesuai sebelum, semasa dan selepas kemahiran Pengajaran kemahiran ini menulis dan boleh yang diajar.

pembelajaran dilaksanakan aktiviti secara

melalui pelbagai

terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh

merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan

mengajar yang disediakan ini.

71

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMA TAJUK KEBERSIHAN Menjaga Kebersihan Balai Raya

FOKUS UTAMA

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Kandungan

3.2

Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. Menulis suku kata tertutup dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Mendengar, memahami pesanan dan memberi respons secara gerak laku yang betul.

3.2.3

1.3

FOKUS SAMPINGAN Standard Pembelajaran

1.3.3

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. menulis perkataan suku kata tertutup yang sesuai pada ayat-ayat arahan dengan betul. OBJEKTIF ii. iii. menulis perkataan suku kata tertutup dan memberi erti perkataan tersebut dengan betul dan kemas. mendengar dan mencatat perkataan yang terkandung dalam pesanan yang disampaikan. i. Ilmu: Kesihatan ii. KBT: BCB – Kemahiran membaca, Kontekstual. Tatabahasa: sinonim, ayat perintah

PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA MEDIA

Gambar tunggal, kad arahan

72

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI
Langkah 1 1. Murid meneliti gambar tunggal tentang aktiviti membersihkan balai raya. Murid bersoal jawab tentang aktiviti di dalam gambar tersebut. Murid menulis perkataan yang sesuai berdasarkan gambar tunggal itu. Contoh: pokok balai raya pasu bunga sapu Murid membaca semula perkataan yang telah ditulis.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Ilmu: - Kajian Tempatan

Lampiran 1

2.

3.

Nilai: - Kebersihan - Kerajinan

4.

Gabung jalin kemahiran: -Membaca

Langkah 2 1. Beberapa orang murid melakukan simulasi aktiviti gotong-royong membersihkan balai raya dengan berdasarkan kad arahan pada lembaran. Contoh: Tolong sapu sampah Tolong cangkul tanah Tolong cat dinding Tolong paku papan Tolong potong rumput

KBT: Konstruktivistime -menilai dan mentafsir

Lampiran 2

Nilai: - Kerjasama

73

Lembaran Kerja 2 74 . Murid lain meneka aktiviti yang dilakukan oleh rakan mereka dalam seperti dalam aktiviti (a). Contoh: potong kutip sental jirus himpun tampal Murid memadankan perkataan dengan perkataan seerti pada lembaran kerja.AKTIVITI 2. Lembaran Kerja 1 3. Beberapa orang murid menulis perkataan yang disebut oleh guru pada papan tulis. Murid menyalin ayat arahan yang terdapat pada kad arahan yang dipaparkan oleh guru. 2. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 3. Langkah 3 1. Murid menulis perkataan suku kata tertutup dan menulis erti perkataan tersebut dalam lembaran yang diberi.

PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Lembaran Kerja 3 Pemulihan 2. 75 . Murid menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup dalam ayat arahan berpandukan perkataan yang diberi. Lembaran Kerja 5 2. Murid melukis gambar yang sesuai berdasarkan ayat arahan yang ditulis. Murid menulis ayat-ayat arahan dengan menggunakan perkataan suku kata tertutup yang diberi pada nota.AKTIVITI Pentaksiran 1. Lembaran Kerja 4 Pengayaan 1. Murid menulis perkataan yang sesuai pada ayat-ayat arahan berdasarkan gambar diberi.

Lampiran 1 Aktiviti 1 Teliti dan tuliskan aktiviti yang terdapat dalam gambar dalam kotak jawapan yang disediakan. 76 .

Lampiran 2

Lakukan simulasi berpandukan kad arahan yang diberi.

Tolong sapu Sampah.

Tolong cangkul tanah.

Tolong cat dinding.

Tolong potong rumput.

Tolong paku papan.

77

Lembaran Kerja 1 Aktiviti 2 Padankan perkataan dengan perkataan seerti yang diberi.

kerat

gosok

kutip

potong

sental

pungut

tampal

kumpul

jirus

lekat

himpun
78

siram

Lembaran Kerja 2

Tuliskan perkataan seerti dengan perkataan yang diberi pada ruangan yang disediakan.

kerat

kutip

sental

tampal

jirus

himpun
79

Lembaran Kerja 3 Pentaksiran Tuliskan perkataan yang sesuai dalam ayat berdasarkan gambar.

80

Tolong paku dinding _____________________ itu. 81 . Tolong ___________________ pokok bunga. Aktiviti ini untuk murid yang belum mencapai standard pembelajaran sahaja. Tolong ____________________ sampah ini. sampah longkang papan tanam dinding bakar 1. Tolong cuci__________________ yang kotor. 5. 6. 2. Tolong cat __________________ ini.LembaranKerja 4 Pemulihan Tuliskan perkataan mengandungi suku kata tertutup dalam ayat arahan. 4. Tolong kumpul____________________ itu. 3.

Lembaran Kerja 5 Pengayaan Tuliskan nota arahan kepada rakan anda untuk membersihkan kawasan balai raya dengan menggunakan salah satu perkataan di bawah. 82 . ………………………………………………………………………………………………… Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran. ………………………………………………………………………………………………… 3. longkang himpun susun kutip Menjaga Kebersihan Balai Raya Kita Nota Arahan: Tolong bersihkan longkang di kawasan balai raya. 1. . ………………………………………………………………………………………………… 2.

perkataan. menyebut dan mengeja perkataan berdasarkan tajuk yang mengandungi diftong dan vokal berganding dengan betul dan tepat. menyebut. Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas.SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TEMA TAJUK KEKELUARGAAN Kampung Datuk Rajoo Standard Kandungan FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran Standard Kandungan FOKUS SAMPINGAN Standard Pembelajaran 3. digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat. frasa dan ayat dengan betul. memahami. Mendengar.1 1. iaitu abjad. Ilmu: Pendidikan Moral Nilai: Kasih sayang KBT.BCB-Kemahiran menulis Tatabahasa:Kata Nama Am Lembaran kerja 83 PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA MEDIA . membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup tentang kampung datuk dengan betul dan kemas. OBJEKTIF ii.3. i. diftong. vokal berganding.5 Pada akhir pengajaran. murid dapat: i. mengecam. dan menyebut bunyi bahasa.2 1.2. frasa dan ayat dengan betul.3 Membina dan menulis perkataan. dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata. suku kata. Mendengar. 3.

Murid menyebut perkataan yang mengandungi diftong dan vokal berganding secara latih tubi. Lembaran Kerja 1 Langkah 2 1. Guru meminta murid menyebut dan mengeja perkataan tersebut secara individu. kumpulan dan kelas. Lampiran 2 Kad gambar 4. Tatabahasa: -kata nama KBT: Kontekstual: -memindahkan BCB:menulis 3. Murid memadankan gambar dan menulis perkataan yang dibina pada lembaran kerja. Guru meminta murid memadankan suku kata untuk membina perkataan berpandukan gambar yang dipaparkan pada papan tulis. 5. 84 KBTBCB – mendengar dengan teliti KBT: PAK:latih tubi Lembaran kerja 1 2. 3. Lampiran 1 Kad suku kata PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 2.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Langkah 1 1. Guru meminta murid mendengar dan menyebut semula perkataan yang didengar dengan sebutan yang betul. Guru menampal kad yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup pada papan tulis. Guru meminta murid menulis semula perkataan yang telah dibina pada papan tulis. Guru meminta murid mengeja dan menyebut suku kata yang dipamerkan. .

Guru mengedarkan lembaran kerja. 2. Guru meminta murid menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup berdasarkan gambar.AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Pentaksiran 1. KBT: Kontekstual: -memindahkan BCB:menulis Lembaran Kerja 2 2. KBT: PAK:latih tubi Lembaran kerja 3 Pengayaan 1. Murid membina dan menulis perkataan suku kata terbuka dan tertutup berdasarkan gambar diberi. Lampiran 3 Kad perkataan Pemulihan 1. Guru meminta murid memadan perkataan suku kata terbuka dan tertutup berdasarkan gambar. KBT: PAK:kemahiran secara kendiri Lembaran Kerja 4 85 . Murid menyebut dan mengeja perkataan yang ditunjukkan.

Lampiran 1 Kad Suku Kata la ut ker bau bu ah su ngai 86 .

Lampiran 2 Kad Gambar 87 .

Lampiran 3 Kad Perkataan laut buah kerbau sungai 88 .

89 .Lembaran Kerja1 Tuliskan suku kata dan perkataan berdasarkan gambar.

Lembaran Kerja 2 Pentaksiran Padankan suku kata dan tulis perkataan berdasarkan gambar. bau ka ran ah in la bu ngai ut ker su tai 90 .

Lembaran Kerja 3 Pemulihan Padankan suku kata berdasarkan gambar. ker ah su ut bu bau la ngai 91 .

Lembaran Kerja 4 Pengayaan Tulis perkataan yang sesuai berpandukan gambar. pantai pisau buaian rantai pulau wau 92 .

.

1 4. memahami dan menghargai bahasa melalui pelbagai aktiviti seni bahasa secara kreatif. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 4.2 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa. guru harus menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Seni Bahasa yang disediakan. Guru perlu menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini secara didik hibur supaya dapat menarik minat murid dan membantu murid lebih berketrampilan serta menghayati kandungan seni bahasa itu. Standard Kandungan Seni Bahasa Murid patut mengetahui dan boleh melakukan: 4. 94 .0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa menentukan keupayaan murid mengungkapkan keindahan bahasa.4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran seni Pengajaran dan ini boleh aktiviti bahasa yang diajar. guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai dan menarik sebelum.4. 95 . boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran Seni Bahasa. pembelajaran kemahiran dilaksanakan melalui pelbagai secara terancang bagi mencapai Guru objektif yang telah ditentukan.

i. Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar. melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul. SISTEM BAHASA MEDIA . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 OBJEKTIF Pada akhir pengajaran murid dapat: i. 4.1 2.3. Tatabahasa: kata nama am Kad pantun 96 .4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Ilmu: Menjaga kebersihan diri KBT: Kecerdasan Pelbagai.SEKOLAH KEBANGSAAN TEMA TAJUK KEBERSIHAN Kebersihan Diri Standard Kandungan FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran 4.3 FOKUS SAMPINGAN 2.Mencatat nota PENGISIAN KURIKULUM ii.4.Verbal linguistik BCB. membaca baris-baris pantun dengan lancar. ii.

mencatat nota 2. kumpulan dan individu.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM KBT: KP. Guru membimbing murid melafazkan pantun itu semula dengan sebutan dan intonasi yang betul.Verbal linguistik AKTIVITI CATATAN Langkah 1 1. Lembaran Kerja 1 KBT: BCB. Guru memperdengarkan pantun tentang kebersihan diri melalui pita rakaman atau yang dilafazkan oleh guru dan meminta murid mendengarnya dengan telitii. Murid diminta membaca dalam pantun yang menngandungi baris pantun tersebut semula. Murid melafazkan pantun dengan sebutan yang betul. Lampiran 1 3. 2. Murid diminta mengenal pasti frasa yang berkaitan tentang kebersihan diri yang terdapat dalam pantun. Murid diminta menulis baris pantun tersebut pada kotak pantun yang bernombor. Guru dan murid berbincang tentang maksud pantun yang telah dilafazkan. 3. Langkah 2 1.intonasi dan gaya yang sesuai secara kelas. 97 . 4.

2. Murid membaca pantun yang telah dipadankan dengan gambar. Murid diberi lembaran kerja untuk memadankan gambar dengan pantun yang sesuai. Guru meminta murid melafazkan pantun yang telah disusun barisnya dengan sebutan yang betul dan intonasi dan gaya yang sesuai. Lembaran Kerja 2 2. 98 . Guru meminta murid dalam kumpulan menyusun baris pantun menjadi pantun dua kerat yang lengkap. Guru mengedarkan lembaran yang mengandungi beberapa baris pantun dua kerat kepada kumpulan kecil. 3. Langkah 4 1.AKTIVITI Langkah 3 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Lampiran 1 1.

Sabun badan buang daki. 1 Gosok gigi supaya tak sakit. 3 Naik bot pergi ke hulu.Lampiran 1 Aktiviti 1 Baca pantun di bawah. Ikan keli di atas rakit. 99 4 . Ikan haruan di dalam tangki. Beli sotong masak kari. Cuci rambut bersih selalu. 2 Kuku dipotong kuman lari.

Gosok gigi supaya tak sakit.Lembaran Kerja 1 Aktiviti 2 Catatkan baris pantun yang mengandungi maklumat kesihatan yang terdapat dalam pantun Kuku dipotong kuman lari. Pantun Maklumat tentang kebersihan diri Pantun 1 Pantun 2 Pantun 3 Pantun 4 100 . Cuci rambut bersih selalu. Sabun badan buang daki.

Kuku dipotong kuman lari. Naik bot pergi ke hulu. ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ 101 .Lembaran Kerja 2 Aktiviti 2 Tuliskan pantun yang sesuai dengan gambar yang diberi. Ikan haruan dalam tangki. Ikan keli di atas rakit. Cuci rambut bersih selalu. Beli sotong masak kari. Sabun badan buang daki. Gosok gigi supaya tak sakit.

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TEMA TAJUK KEKELUARGAAN Kebun Datuk Saya Standard FOKUS UTAMA Kandungan Standard Pembelajaran Standard Kandungan FOKUS SAMPINGAN Standard Pembelajaran 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. kad perkataan dan lampiran 102 . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.1 Pada akhir pengajaran. ii. gambar tunggal. Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. menyebut seni kata lagu dengan sebutan yang betul dan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 4. keberanian ii. murid dapat: OBJEKTIF i. kinestetik Tatabahasa: Kata nama am Seni kata lagu.1. KBT: Verbal linguistik.1 1. Ilmu: Pendidikan Moral PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA MEDIA Nilai: Kasih sayang.5 1. menamakan haiwan-haiwan yang terdapat dalam gambar. visual ruang. i. Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.5.

-bunyi haiwan Nilai: Kasih sayang Teknik Soal Jawab Teknik nyanyian Lampiran 1 Gambar tunggal (carta gambar atau slaid powerpoint 2.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Langkah 1 1. Murid menyanyikan lagu tersebut secara berkumpulan dan kelas. 103 . Lampiran 2 Seni kata lagu “Datuk Saya Ada Kebun’. Contoh. 4. 2. Langkah 2 1. Murid dibimbing oleh guru untuk menyanyikan lagu tersebut sambil melakukan aksi yang sesuai. Guru memaparkan gambar tunggal pada papan tulis. Murid diminta menamakan haiwanhaiwan yang terdapat dalam gambar tersebut dan membincangkan tentang haiwan tersebut. 3. Guru dan murid menyanyi beramai-ramai sambil melakukan aksi yang sesuai. Guru mempamerkan seni kata lagu ’Datuk Saya Ada Kebun’ dan membimbing murid membaca dan menyebut seni kata lagu tersebut.

3. Murid yang melekatkan kad perkataan diminta bercerita tentang haiwan-haiwan yang telah disebut tadi. Langkah 4 1. 104 . Murid diminta melekatkan kad perkataan pada gambar yang sesuai pada Lampiran 1. Kemudian murid diminta menyebut nama-nama haiwan dengan sebutan yang betul. KBT Kontekstual Nilai: Keberanian Lampiran 3 -kad perkataan Lampiran 1 -kad gambar 2. Lampiran 2 -seni kata lagu ’ Datu Saya Ada Kebun’. kambing. (ayam. Sediakan 5 keping kad perkataan. kucing ) Pilih 5 orang murid secara rawak.AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Langkah 3 1. burung. Murid diminta menyanyikan semula lagu ” Datuk Saya Ada Kebun” dengan sebutan yang betul dan intonasi dan gaya dan sesuai sebagai penutup. itik. 4.

Lampiran 1 Kad Gambar 105 .

Di kebunnya ada itik... dan kok kok tu. Iya iya o. Iya iya o. kuek ni dan kuek kuek tu. Kok. kok Datuk saya ada kebun. kok ni. Iya iya o. kok. kuek. (Ulang untuk semua haiwan) Irama lagu ’Pak Mamat Ada Kebun’ 106 .Lampiran 2 Seni Kata Lagu Datuk Saya Ada Kebun Datuk saya ada kebun. Kuek. Kok ni kok tu Kok.. Di kebunnya ada ayam. Kuek ni kuek tu. kuek. kok. kok.. kuek. Kuek. Iya iya o.

Lampiran 3 Kad Perkataan ayam itik kambing burung kucing 107 .

.

2 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. pengajaran dan pembelajaran tatabahasa in harus diajar secara berfokus dan terancang.1 5.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA Standard Kandungan Aspek Tatabahasa yang digubal bertujuan menentukan keupayaan murid menguasai asas berbahasa dengan nahu yang betul. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa guru harus menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Aspek Tatabahasa yang disediakan.5. Aspek tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid ialah golongan kata. Oleh itu. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. Standard Kandungan Aspek Tatabahasa Murid patut mengetahui dan boleh melakukan: 5. pembentukan kata dan pembinaan ayat. 108 . membaca atau menulis. Guru perlu melaksanakan pengajaran dan pengajaran aspek tatabahasa ini secara penggabungjalinan kemahirankemahiran lain seperti kemahiran lisan.

5. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. guru perlu memberi pertimbangan sebelum.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN TATABAHASA Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi aspek tatabahasa. aktiviti yang sesuai dan selepas semasa pengajaran dan pembelajaran yang diajar. 109 . Pengajaran dan pembelajaran ini boleh dilaksanakan aktiviti secara kemahiran melalui pelbagai terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan.

KBT: Belajar Cara Belajar Tatabahasa: Kata nama am Petikan lagu. dan lembaran kerja PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA MEDIA 110 . diftong. Standard Pembelajaran 2. vokal berganding. murid dapat: OBJEKTIF i.TEMA TAJUK KEBERSIHAN Kebersihan Diri Standard Kandungan FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran Standard Kandungan FOKUS SAMPINGAN 5. i.1. ii. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. menggunakan kata nama am yang mengandungi dua atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dalam pelbagai situasi. Ilmu: Muzik dan Sains ii. membaca dan menyenaraikan kata nama am mengikut kategori. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2. Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. kad perkataan.1 Pada akhir pengajaran.2 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1 2. Membaca dan memahami perkataan. Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata.1 5.

Murid dibahagikan kepada empat kumpulanuntuk permainan Peti Undi Setiap kumpulan diberi sebuah kotak yang mengandungi pelbagai kad kata nama am . Murid membaca seni kata lagu . Langkah 2 1. Pendidikan Muzik Nilai: Bekerjasama KBT: Kemahiran berfikir Lampiran 1 3. tikus sekolah sabun 6. Murid menyanyi mengikut rentak seni kata lagu ’Bangun Pagi Gosok Gigi ’ dengan bimbingan guru. Ilmu: Pendidikan Moral Nilai: Kerjasama Kad perkataan dalam kotak undi Lampiran 4 Kad perkataan 2. Murid menyanyikan lagu kebersihan secara beramai-ramai. 2. 5. Murid menyebut semula kata nama am yang dipamerkan oleh guru secara kelas. Beberapa orang murid menyanyikan lagu kebersihan secara individu.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI CATATAN Langkah 1 1. Murid diberi penerangan tentang kata nama am yang terdapat dalam lagu . 4. bilik Lampiran 2 bapa Ilmu: Pendidikan Moral. 111 .

AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM KBT: Kemahiran Berfikir (Mengumpul dan mengelas) Kinestatik CATATAN 3. 5. tempat. 8. murid akan memilih satu kata nama am lalu memasukkan ke dalam kotak yang disediakan oleh guru mengikut kategori (binatang. 7. Murid membaca kata nama am yang ditunjukkan oleh guru secara kelas. Hasil kerja kumpulan yang berjaya menjawab dengan betul. Ilmu:Pendidikan Moral Nilai:Berdikari Kad kata nama am. benda) Murid mengulangi aktiviti di atas sehingga semua kumpulan selesai membuat aktiviti. Kotak tersebut akan diedarkan daripada seorang murid kepada murid yang lain apabila guru memainkan muzik/meniup wisel. Langkah 3 1. Ketua kumpulan menampal kad-kad tersebut pada papan hitam mengikut kategori. Beberapa orang murid tampil ke hadapan untuk menyebut dengan betul kata nama am yang ditunjuk oleh guru secara individu. Lampiran 4 ’Permainan Oeti Undi’ 4. 112 . Murid membaca kad kata nama am mengikut kategori secara kelas. 2. 6. orang. Apabila muzik / wisel dihentikan.

Moral Nilai: Bekerjasama Lampiran 3 2. Murid menyenaraikan kata nama am mengikut kategori pada lembaran kerja yang diedarkan. Murid menulis ayat yang telah diperbetulkan oleh guru dalam buku latihan masing. Setiap kumpulan berbincang untuk membina ayat berdasarkan kata nama am yang diagihkan oleh guru. Murid memadankan gambar dengan perkataan. Pentaksiran 1. Ilmu: PSK. 3. Ketua kumpulan diminta menulis semula ayat yang telah dibina oleh kumpulan masing-masing pada papan tulis.masing tanpa membuat sebarang kesalahan tanda baca dan ejaan. Nilai: Berdikari Lembaran Kerja 2 113 . Murid dibimbing membuat pembetulan berdasarkan komen guru.AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Langkah 4 1. Nilai: Berdikari KBT: Kemahiran Berfikir (Mengumpul dan mengelas) Lembaran Kerja 1 Pemulihan 1. P. 4.

AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Pengayaan Murid mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai berpandukan gambar. Nilai: Berdikari Lembaran Kerja 3 114 .

Ke sekolah senang hati. Cuci muka dan mandi. Kakak bangun kemas bilik. KEBERSIHAN Bangun pagi gosok gigi. Agar bersih dan rapi. Ibu masak bapa makan. Kakak suka bela kucing Semua tikus pun lari. Guna sabun agar wangi. Rumah bersih berseri.Lampiran 1 Nyanyikan lagu ini. Keluarga saya suka hati. 115 (Nyanyikan ikut Melodi: Bangun Pagi) . Pergi kerja suka hati.

Lampiran 2 Kad perkataan gigi rumah bilik sabun kakak bapa tikus sekolah kucing muka ibu 116 .

Lampiran 3 Kad perkataan yang dimasukkan ke dalam kotak undi. sabun sekolah kakak nenek kipas kedai kucing rumah 117 gigi bilik tikus ikan datuk bapa tuala arnab .

1 KUMP. 2 KUMP. 3 KUMP. 4 Kotak kad kata nama am Tempat Orang Benda Binatang 118 .Lampiran 4 Cara permainan peti undi (Aktiviti 1) KUMP.

Pentaksiran Baca perkataan di bawah. kakak kipas bilik gigi ikan sabun tikus datuk kedai bapa nenek tuala kucing rumah arnab Senaraikan kata nama am mengikut kumpulan. Orang Binatang Benda Tempat 119 .

1.Pemulihan Padankan kata nama am dengan gambar di bawah. tikus 4. sabun rumah 2. ibu Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja. 120 . gigi sekolah 3.

Di hadapan rumah ada dua batang ___________ 4. 121 . 3. Dia mandi menggunakan ______________________ Kita mesti menggosok _________________________ 5. _________________ saya besar. 1. 2.Lembaran Kerja3 Pengayaan Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Ini _________________ saya. etiap hari. Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran.

Kad perkataaan dan lembaran kerja 122 . i. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. iii. 2. kerjasama KBT: Kemahiran Berfikir KP: Verbal Linguistik SISTEM BAHASA MEDIA Tatabahasa: Kata Nama Am Petikan. vokal berganding. Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. Ilmu: Sivik dan Kewarganegaraan.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. membaca dan menyatakan perkataan yang mengandungi du atau tiga suku kata dengan sebutan yang betul. Nilai: Kasih sayang.1 OBJEKTIF Pada akhir pengajaran. ii. PENGISIAN KURIKULUM ii.2 2.TEMA TAJUK KEKELUARGAAN Keluarga Bahagia Standard FOKUS UTAMA Kandungan Standard Pembelajaran Standard Kandungan FOKUS SAMPINGAN Standard Pembelajaran 5.1. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. menyatakan kata nama am yang terdapat dalam ayat dengan betul. Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata.2. iii.1 5. Membaca dan memahami perkataan. menulis kata nama am yang telah dipelajari dalam ayat dengan betul. mematuhi arahan. diftong. murid dapat: i.

Langkah 3 1. Langkah 2 1. kumpulan dan individu. 123 .STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Langkah 1 1. Ilmu: Kewarganegaraan Nilai: Kerjasama Kasih sayang KBT: Kemahiran Bernilai Tambah PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Lampiran 1 Petikan 2. Verbal linguistik Lampiran 2 Kad Perkataan 2. Guru meminta murid menyebut perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang ditunjukkan secara latih tubi. kumpulan dan kelas. Guru membahagikan murid kepada tiga kumpulan. Guru membimbing murid membaca petikan yang diberi dengan sebutan yang betul secara kelas. Guru meminta murid mengeja dan membaca perkataan yang ditunjuk secara individu. 2. Guru menyediakan kata perkataan kata nama dan meletakkannya pada stesen yang dipilih. Guru bersoal jawab berdasarkan petikan yang dibaca. 3. Murid membaca petikan dengan sebutan yang betul dengan bimbingan guru.

KBT: Kemahiran Berfikir Muzik 5.AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sivik. Guru menerangkan golongan kata nama am yang telah dipelajari. Lembaran Kerja 3 Pengayaan 1. Murid menyenaraikan kata nama am mengikut kumpulan. 6. Apabila muzik berhenti. Muzik Nilai: Kerjasama Mematuhi arahan CATATAN 3 Guru meminta wakil setiap kumpulan beredar dari satu stesen ke satu stesen dengan tertib mengikut alunan muzik dan mencari kad perkataan kata nama am. Lembaran Kerja 1 Pentaksiran 1. murid akan mencari kad perkataan kata nama am yang diperoleh dari stesen tersebut dan menampal pada papan tulis. Lembaran Kerja 4 124 . 7. Murid mengisi tempat kosong dengan kata nama am yang sesuai. Lembaran Kerja 2 Pemulihan 1. Lampiran 2 Kad Perkataan 4. Murid memadankan gambar dengan kata nama am yang sesuai. Guru meminta murid mengulangi aktiviti itu sehingga semua kumpulan selesai. Guru meminta murid mengisi tempat kosong dalam ayat berpandukan gambar.

Saya juga ada dua orang kakak. 125 . Saya ada bapa. Kucing saya suka bermain di padang. Kucing saya suka makan ikan. Saya ada ibu. Keluarga saya suka bela kucing.Lampiran 1 Baca petikan di bawah dengan sebutan yang betul dan jelas.

Lampiran 2 Kad Perkataan bapa ibu kakak ikan padang kucing keluarga 126 .

Saya bermain bola di ________ .Lembaran Kerja 1 Isikan tempat kosong dengan kata nama am yang sesuai. 4. 5. Bapa bela ______________ di dalam akuarium. ___________ saya rajin. 2. 127 . ___________ saya jinak. padang ikan ibu bapa kucing kakak 1. 3. ___________ saya pandai. 5. ___________ saya baik.

Saya sayang akan ________________ saya. 4. 3. 128 . 2. 5.Lembaran Kerja 2 Pentaksiran Isikan tempat kosong berdasarkan gambar yang diberi. Ini ________________________ saya. 6. Ah Chai pandai melukis gambar ________ . Azlan ada dua orang _________________ . Saya bermain bola sepak di ____________ . ________________________ suka makan tikus. 1.

Lembaran Kerja 3 Pemulihan Padankan kata nama am di bawah. kakak ibu bapa padang ikan kucing 129 .

Orang Benda Tempat Haiwan 130 .Lembaran Kerja 4 Pengayaan Baca perkataan di bawah. buku rumah polis anjing kapur dewan guru arnab komputer sekolah emak dewan Senaraikan kata nama am mengikut kumpulan.

2 Membaca dan memahami perkataan. dan menyebut bunyi bahasa.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1 ~ 2010 TEMA / TAJUK MINGGU HARI 1 STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR HARI 2 HARI 3 HARI 4 HARI 5 STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA 5. menyebut.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. atau tiga suku didik hibur. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.Menjaga Diri .Badanku Bersih . 132 . dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat.4 Mendengar.2.Menjaga Kebersihan Balai Raya . STANDARD KANDUNGAN MENULIS 3.Rumah Saya Bersih 2 . digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. memahami. perkataan.2 Mendengar. Tema: Kebersihan Tajuk: . diftong.Kebersihan Diri 1.1 Membaca dan 4.2. suku kata. STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA 5.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. iaitu abjad.1.3 Menulis suku kata 2. vokal berganding. kata.2. 3. frasa dan ayat dengan betul.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.1 Melafazkan tertutup dengan memahami pantun dua kerat cara yang betul perkataan yang dengan intonasi dan tulisan yang mengandungi dua yang betul secara kemas.4. STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA 4. mengecam.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. STANDARD KANDUNGAN MEMBACA 2.

perkataan. 2.Kebun Datuk Saya . dan tunggal daripada mengeja perkataan pelbagai bahan yang mengandungi bacaan dengan suku kata terbuka sebutan yang betul. STANDARD KANDUNGAN MEMBACA 2. frasa.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks.1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas 4.4 Mendengar. memahami ayat menyebut.Keluarga Saya .1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.2. STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA 4. suku kata.3 Membaca dan memahami.Kebun Datuk Rajoo .2.. iaitu abjad. HARI 2 HARI 3 HARI 4 HARI 5 STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA 5.3 Membina dan menulis perkataan.1. Tema: Kekeluargaan Tajuk: .1.3. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN 1 ~ 2010 MINGGU TEMA / TAJUK HARI 1 STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1. frasa dan ayat dengan betul.2 Mendengar. STANDARD KANDUNGAN MENULIS 3. 3. dan tertutup dengan betul dan tepat. mengecam. dan menyebut bunyi bahasa.2 Membaca dan memahami perkataan. 1.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. dan ayat dengan betul.Kami Sayang Datuk Nenek . 133 .Keluarga Bahagia 1 STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA 5.

.

KELUARGA 1 2 3 4 5 6 adik anak ayah bapa datuk emak 7 8 9 10 11 ibu kakak keluarga nenek opah KENDERAAN 1 2 3 4 5 6 7 8 bas basikal beca bot feri jet jip kapal 9 10 11 12 13 14 15 kapal terbang kereta kereta api lori motosikal teksi van BINATANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 anjing arnab ayam babi badak beruk biri-biri buaya gajah ikan itik kera ketam 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 lembu monyet paus penyu rusa tikus tupai serangga serigala kambing kura-kura udang zirafah 134 .

ANGGOTA BADAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 badan bahu betis bibir dada dagu dahi gigi hidung jari kaki kepala ketiak kuku leher 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 lidah lutut mata muka mulut otak perut pinggang pipi punggung pusat rambut tangan telinga tengkuk WARNA 1 2 3 4 5 biru coklat hijau hitam kelabu 6 7 8 9 kuning merah perang putih HARI 1 2 3 4 Isnin Selasa Rabu Khamis 5 6 7 Jumaat Sabtu Ahad BULAN 1 2 3 4 5 6 Januari Februari Mac April Mei Jun 7 8 9 10 11 12 Julai Ogos September Oktober November Disember 135 .

TUMBUH-TUMBUHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 anggerik anggur belimbing betik bunga raya ciku durian epal kelapa koko 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 laici langsat manggis mawar nanas orkid pulasan rambutan ros tembikai ALAM SEKITAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 air ais angin asap awan batu bukit hutan langit laut 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ombak pantai padang panas pulau ribut sawah sungai taman tasik MAKANAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 biskut bubur burger gula-gula jem jus kacang kari keropok keju 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 kerepek ketupat kuih lauk mi nasi pau roti sate sayur 136 .

PAKAIAN 1 2 3 baju baju kurung ceongsam 4 5 6 gaun seluar stoking ALATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 album almari atap baju bakul baldi bangku bantal beg berus bola botol buai buku butang cap cawan cebok cerek cincin dadu dam dapur disket dompet fail foto garpu gasing gelang gendang guli gunting jam jam tangan jarum kad 137 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 kain kapak kapur karom katil kertas kerusi kipas komputer kotak kuali kuku kunci lampu mancis mangkuk meja mercun obor pagar paip paku papan parang pasu patung pemadam pembaris pen pengasah pensel penyapu periuk peti pos pin pinggan pisau .

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 piring pisau pistol radio raga rak rantai rokok rotan sampul sangkar sarang sarung seluar sudip sudu 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 surat tabung tali teko telefon televisyen tetikus tikar tong topi tuala tudung wang wisel yoyo zip SEKOLAH 1 2 3 4 5 6 bendera bilik dewan guru guru besar kantin 7 8 9 10 11 12 lencana murid pengawas pusat sumber sukan tandas KATA KERJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 angguk angkat baca belajar eja jeling joging kurung lari lumba mandi minta peluk petik pijak pilih pukul 138 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 sambut sapu senam sikat siram tanam tarik tepuk tidur tiup tolak tudung tulis tumbuk tutup ubah .

KATA ADJEKTIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 baharu baik bengkok bujur bulat buruk gelap halus herot kasar kecil 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 kering kuat lama lurus nipis rata tajam tebal terang tinggi tumpul PERTANIAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 air akar baja bajak baldi batas bawang bayam benih binatang cabai cangkul cili cuaca daging gembur hasil jantan kambing kandang kangkung 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 kebun kelapa kentang kolam kubis langsat padang palet pencakar ragut reban rumput sawi segar siram susu tanah telur terung ubi zat 139 .

KESIHATAN 1 2 3 batuk demam selesema 4 5 segar sihat CAKERAWALA 1 2 3 bintang bulan bumi 4 5 langit matahari PERUBATAN 1 2 3 4 5 6 ambulans cucuk doktor jarum jururawat klinik 7 8 9 10 11 12 hospital oksigen pil rawatan suntikan ubat-ubatan SENDI NAMA 1 2 dari daripada 3 4 ke pada KATA TUNJUK 1 2 ini itu 3 4 sana sini 140 .

AWALAN BER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 berada berakal berakar berakit beralas beralih beramai beraneka berangin berasal beratap beratur berazam berbagai-bagai berbaik-baik berbangsa berbaris berbelang berbentuk berbuah berbuih berbuka berbulu berbumbung berbunyi berbutang bercabang bercadang bercahaya bercampur bercat bercerita bercorak berdaun berdebu berdekatan berderma berdisiplin berdoa berdosa 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 berdua berduri berebut-rebut berekor berenang berfikir bergaris bergembira bergerak bergolek bergoyang berguna berhabuk berhampiran berharap berharga berhari-hari berhati-hati berhimpun berikrar berinti berjaga berjaja berjalur berjasa berjenis-jenis berjimat berjiran berjoging berjudul berkahwin berkarat berkasar berkata-kata berkebun berkeluarga berkemas berkembar berkepak berkeping-keping 141 .

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 berkhemah berkibar berkicau berkilat berkipas berkirim berkokok berkongsi berkuda berkumpul berkumur berkunci berkunjung berlakon berlaku berlanggar berlantai bermakna bermaksud bermimpi berminyak bernafas berniaga bernombor bernyala bernyawa berombak berparuh berpayung berpesan berpindah berpuasa berpura-pura berpusing bersabar bersahabat bersalah 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 bersalam bersalji bersamping bersarapan bersedia bersedih berselimut berselipar berseluar bersembahyang bersembunyi bersepah-sepah bersiap bersiar-siar bersopan santun bersukan bersungguh-sungguh bertajuk bertambah bertanding bertanya bertaring bertelur bertepuk bertolak bertongkat bertopeng bertuah bertukar berubah berubi berucap berusia berulat berwarna-warni berzat berzip 142 .

AWALAN meN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 melawat melihat melompat melukis memadam memakai memakan memandu memanjat memasak membaca membaiki membakar membaling membantu membasuh membawa membayar membela membeli membentang membersih memberus membiak membuang membuat membuka memegang memeluk memetik meminjam meminta memotong memukul menangis menangkap menatang 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 mencari menconteng mencuci mencuri mendaki mendapat mendengar meneka menendang mengecat mengejar mengejek mengelap menggigit menggoreng menggantung menggunting menghantar mengikat mengikut mengira meninggal menjadi menjaga menjala menjawab menjual menolak menolong menulis menutup menyambut menyanyi menyepak menyimpan menyiram menyusun GANTI NAMA 1 2 3 4 aku awak dia engkau 143 5 6 7 8 kami kamu mereka saya .

KATA TANYA 1 2 3 apa bagaimana berapa 4 5 6 bila mana mengapa KATA GANDA 1 2 3 4 5 buku-buku cita-cita gula-gula kanak-kanak laki-laki 6 7 8 9 10 layang-layang murid-murid rama-rama rajin-rajin sama-sama 144 .

.

suka menolong orang Orang yang malas bekerja Hadiah Anak yang kematian ibu dan bapa Tidak tahu membaca dan menulis Anak Tulisan yang buruk Tahun membaca dan menulis Tidak memakai kasut Tidak pandai bermain bola sepak 146 .BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SIMPULAN BAHASA Anak bongsu Anak emas Anak sulung Anak tunggal Anak yatim Baik hati Berat tulang Buah tangan Yatim piatu Buta huruf Cahaya mata Cakar ayam Celik huruf Kaki ayam Kaki bangku MAKNA Anak yang terakhir dalam keluarga Orang yang disayangi Anak pertama dalam keluarga Anak yang tidak mempunyai adik-beradik lain Anak yang kematian ibu atau bapa Bersikap baik dan penyayang.

16 17 18 Makan angin Panjang tangan Ringan tulang Berehat atau bersiar-siar Orang yang suka mencuri Orang yang rajin bekerja 147 .

.

pesonifikasi 7. idea ada kaitan atau hubungannya sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah. 14. kohesi koheren pendemokrasian konvensional ekstensif mengkonsepsikan kerelevanan inovasi taksiran 148 . perihal mendemokrasikan sebagaimana kebiasaannya luas liputannya pengertian (pendapat yang terbentuk dalam fikiran) mengenai sesuatu. 4. modular 3. 11. 15. 8. 13. sistem. adat dan lain-lain yang baru. tanggapan. (pertautan) perpaduan ada kesinambungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. 10. transformasi perubahan bentuk pelajaran/latihan yang dapat dilaksanakan secara tersendiri ke arah pencapaian sesuatu kemahiran.BIL. 5. PERKATAAN MAKSUD 1. 9. kondusif indikator simile 6. (modul) selesa petunjuk atau kayu pengukur perumpamaan yang secara jelas mengungkapkan perbandingan atau persamaan antara sesuatu sesuatu yang abstrak untuk mendapatkan kesan sastera atau seni/ perlambangan – sifat-sifat manusia kepada benda tidak bernyawa perhubungan yang erat. 12. gagasan. perihal menaksir 2.

31. 16. usaha dan sebagai meneroka atau menerokai) membangkitkan sesuatu perasaan kemampuan (daya) berfikir dan memahami (menganalisis dan sebagainya) perihal menjadikan kenyataan kerakyatan sesebuah negara berbincang. 17. 21. 20. PERKATAAN elemen penerokaan merangsang intelek merealisasikan kewarganegaraan berkomunikasi respons diaplikasikan kronologi jeda penaakulan kritis kreatif kreativiti mengimlak MAKSUD sesuatu yang menjadi bahagian dalam sesuatu keseluruhan unsur perihal (perbuatan. bertukar-tukar pendapat sambutan. 29. 27.BIL. reaksi. 18. 30. 26. 19. 28. 23. 25. jawaban digunakan susunan peristiwa (kejadian) menurut masa berlakunya peristiwa berkenaan masa antara dua tindakan hal membuat pertimbangan dan penilaian dengan menggunakan akal tidak dengan begitu sahaja menerima atau mempersetujui sesuatu mempunyai kebolehan mencipta. 22. menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea kemampuan(kebolehan) mencipta menyebut (membaca) supaya ditulis oleh orang lain 149 . 24.

38. 48. 37. kemahuan kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata susunan kata yang digunakan dalam percakapan tindakan atau perhubungan aktif antara satu sama lain menstabilkan perihal bercambah sedia atau dapat berhubungan. 35. 43. 32. PERKATAAN puitis gramatis verbal non-verbal imaginatif kecenderungan semantik mengungkapkan berinteraksi memantapkan percambahan komunikatif audiolingual sahsiah penggabungjalinan potensi bersifat puisi MAKSUD berasaskan atau mengikut prinsip-prinsip nahu atau tatabahasa secara lisan bukan secara lisan mempunyai imaginasi / terhasil daripada imaginasi atau daya khayalan kesukaan. 39. 33. keinginan.BIL. menghasilkan atau melakukan sesuatu) 150 . 34. 42. 40. 36. 41. 46. 45. 44. dapat atau mudah menyampaikan sesuatu maksud audio-awalan asing berkaitan dengan bunyi atau perdengaran peribadi perihal (perbuatan dan sebagainya) menggabungjalinkan kemampuan (mencapai.

51. 52. ada istiadat) pengertian am atau idea yang mendasari sesuatu memberi sepenuh tenaga dan perhatian dan azam sepenuhnya kepada sesuatu berkaitan dengan atau menurut konteks ruangan di antara dua baris 151 . PERKATAAN sosiobudaya konsep komitmen kontekstual lajur MAKSUD hubungan masyarakat dan budaya (cara hidup. 49. 47.BIL. 50.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->