TERHAD

1

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION)

Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4)
Penggal 2 Tahun 2014

PERINGATAN: Manual ini khusus untuk kegunaan Guru, Pemeriksa, dan Calon sahaja. Manual ini terdiri daripada 54 halaman bercetak. Majlis Peperiksaan Malaysia 2014 TERHAD

TERHAD

2 KANDUNGAN Bahagian I: Manual Guru/Pemeriksa Halaman

1.0 2.0

Pengenalan Objektif 2.1 Kemahiran kognitif 2.2 Kemahiran manipulatif 2.3 Kemahiran insaniah (soft skills) Pelaksanaan Kertas Kerja Kursus 3.1 Arahan Umum 3.2 Tanggungjawab Pengetua/Penolong Kanan Tingkatan Enam (Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan) 3.3 Tanggungjawab Pengetua/Penolong Kanan Tingkatan Enam (Sekolah Swasta) 3.4 Tanggungjawab Guru (Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan) 3.5 Tanggungjawab Guru (Sekolah Swasta) 3.6 Tanggungjawab Pemeriksa (Guru sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan yang dilantik sebagai pemeriksa kerja kursus (kerja projek) untuk Calon Sekolah Swasta 3.7 Tanggungjawab Pemeriksa (Guru sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan yang dilantik sebagai pemeriksa kerja kursus (kerja projek) untuk Calon Sekolah Swasta Jadual Perancangan dan Pelaksanaan 4.1 Guru Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan 4.2 Guru Sekolah Swasta 4.3 Pemeriksa Calon Sekolah Swasta 4.4 Pemeriksa Calon Persendirian Individu Format Penulisan Struktur Penulisan Penskoran Garis Panduan Pemilihan Isu Kajian Kertas Kerja Kursus Carta Alir Proses Penghasilan Kerja Kursus (Kerja Projek) Pengajian Am Lampiran

4 5

3.0

6−11

4.0

12−22

5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

23 23 24 25 26−29 30−41

TERHAD

TERHAD

3 Bahagian II: Manual Pelajar Halaman

1.0 2.0

Pengenalan Pelaksanaan Kertas Kerja Kursus 2.1 Arahan Umum 2.2 Tanggungjawab Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan Kerajaan 2.3 Tanggungjawab Calon Sekolah Swasta 2.4 Tanggungjawab Calon Persendirian Individu Jadual Perancangan dan Pelaksanaan 3.1 Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan Kerajaan 3.2 Calon Sekolah Swasta 3.3 Calon Persendirian Individu

42 43−46

3.0

47−52

Bahagian III: Kertas Soalan

Halaman 1.0 Kertas soalan (tema) 53−54

TERHAD

TERHAD

4

BAHAGIAN I: MANUAL GURU DAN PEMERIKSA

1

PENGENALAN Setiap calon Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan, sekolah swasta, dan calon persendirian individu wajib melaksanakan kerja kursus (kerja projek) sebagai satu daripada komponen penilaian untuk penggal 2. Wajaran markah bagi komponen kerja kursus (kerja projek) ini adalah sebanyak 20%. Markah penilaian kertas kerja kursus hendaklah dihantar kepada Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) untuk diambil kira bersama-sama dengan markah peperiksaan akhir bagi setiap penggal untuk tujuan penggredan mata pelajaran Pengajian Am. Penilaian pencapaian calon dalam kerja kursus ini berdasarkan aspek yang telah ditetapkan dalam Sukatan Pelajaran (SP). Manual kerja kursus (kerja projek) ini disusun bagi membantu guru dan pemeriksa menilai kerja kursus calon. Pada masa yang sama, manual ini juga dapat membantu calon untuk menghasilkan kerja kursus (kerja projek) bagi mata pelajaran Pengajian Am. Penyediaan dan penilaian kerja kursus (kerja projek) ini mestilah dilaksanakan pada penggal 2 mengikut tempoh yang ditetapkan oleh MPM.

TERHAD

TERHAD 2 OBJEKTIF

5

Kerja kursus ini disediakan untuk menilai keupayaan calon dalam; 2.1 Kemahiran kognitif: 2.1.1 2.1.2 2.1.3 mengenal pasti dan menghuraikan masalah dan isu yang berkaitan dengan pembangunan negara serta mencadangkan langkah untuk mengatasinya mengaplikasi teori dan kaedah yang diajar dalam bilik darjah dengan tugasan yang diberikan mentafsir, mensintesis, dan merumuskan data dan maklumat berkaitan dengan isu yang dibentangkan

2.2

Kemahiran manipulatif: 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 mencari dan mengumpul pelbagai jenis data dan maklumat daripada pelbagai sumber memperoleh sumber melalui aktiviti memerhati, merekod, menemubual, dan mengkaji selidik memperoleh sumber melalui kajian perpustakaan, penulisan agensi kerajaan dan swasta serta daripada sumber Internet mempersembahkan data dan maklumat yang diperoleh dalam bentuk grafik, jadual, rajah, carta, dan tulisan

2.3 Kemahiran insaniah (soft skills): 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 berkebolehan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan berkebolehan untuk bekerjasama dalam kumpulan, mengorganisasi tugas, dan bekerja sebagai satu pasukan berupaya mengawal aktiviti kerja kursus yang disediakan dengan berkesan berupaya menguruskan masa mengikut jadual kerja yang ditetapkan berupaya menyelesaikan masalah berupaya menghasilkan tugasan secara kreatif dan inovatif berkemampuan untuk menjalankan kajian kuantitatif dan kualitatif secara saintifik berkebolehan untuk menjalankan kajian dengan jujur, amanah, dan beretika berupaya meningkatkan keyakinan diri dan motivasi

TERHAD

2 Memastikan calon yang melaksanakan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am dibimbing dan ditaksir kerja mereka oleh guru mata pelajaran Pengajian Am Memastikan pemeriksa kedua ada untuk menyemak kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am calon bagi sesi pembentangan dan soal jawab.2 Memastikan calon yang melaksanakan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am dibimbing dan diselia oleh guru mata pelajaran Pengajian Am Menandatangani Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (BRMKKC) sebagai pengesahan bahawa calon telah menghasilkan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am dan kerja kursus (kerja projek) itu telah ditaksir dan diberikan markah oleh pemeriksa mengikut prosedur dan kriteria yang ditetapkan dalam Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Pengajian Am 3.3 3.4.3 3. Pemeriksa kedua hendaklah dalam kalangan guru yang mengajar mata pelajaran Pengajian Am pada penggal kerja kursus (kerja projek) itu dilaksanakan.2 Tanggungjawab Pengetua/Penolong Kanan Tingkatan Enam (Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan) 3.4.1.2. Menandatangani Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (BRMKKC) sebagai pengesahan bahawa calon telah menghasilkan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am dan kerja kursus (kerja projek) itu telah ditaksir dan diberikan markah oleh guru mata pelajaran Pengajian Am mengikut prosedur dan kriteria yang ditetapkan dalam Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Pengajian Am 3.4 Tanggungjawab Guru Pengajian Am (Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan) 3.3. maka pemeriksa kedua hendaklah dipilih dalam kalangan guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu.4. Sejarah.5 Memastikan semua calon memahami kehendak Sukatan Pelajaran Pengajian Am Memastikan semua calon memahami keperluan melaksanakan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am Memuat turun Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Pengajian Am dari portal MPM Menjadi pemudah cara kepada calon sewaktu proses penghasilan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am Memastikan semua calon menghasilkan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am secara individu TERHAD .1 3.4 3.3 Tanggungjawab Pengetua/Penolong Kanan Tingkatan Enam (Sekolah Swasta) 3.TERHAD 3 PELAKSANAAN KERTAS KERJA 3.1 3. Ekonomi atau Kesusasteraan Melayu Komunikatif. Tema kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am tahun 2014 adalah berdasarkan tajuk yang dipelajari dalam penggal 2.3. Kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am hendaklah dilaksanakan dalam penggal 2.1 Arahan Umum 3.2.4.3 6 Kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am wajib diambil oleh semua calon.1 3.2 3.1 3.1. 3.2.2 3.1.4. Jika di sekolah tersebut cuma ada seorang guru sahaja yang mengajar mata pelajaran Pengajian Am pada penggal kerja kursus (kerja projek) itu dilaksanakan.

20 Mematuhi penskoran dan kriteria penilaian yang telah disediakan oleh MPM ketika mentaksir kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am calon TERHAD .4. (d) mengenal pasti sumber maklumat yang sesuai.4.15 Menandatangani BPC yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon 3.10 Membimbing calon dalam aspek kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah semasa pencarian/pengumpulan maklumat dan pembentangan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am 3.13 Mengingatkan calon bahawa kegagalan menghantar kerja kursus (kerja projek) pada tarikh yang telah ditetapkan oleh guru akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am dan tidak mengambil kertas 900/4 3.6 7 Memastikan semua calon melaksanakan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am berdasarkan garis panduan dan tempoh yang ditetapkan seperti pada 4. menetapkan tajuk dan skop kerja kursus.12 Memastikan calon menghantar hasil kerja kursus (kerja projek) kepada guru Pengajian Am pada masa dan tarikh yang telah ditetapkan oleh guru Pengajian Am/pihak sekolah. mengenal pasti asas kaedah penyelidikan (b) mengenal pasti isu.4.11 Memastikan calon tidak menciplak atau meminta orang lain untuk menghasilkan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am 3.7 3. dan menghasilkan penulisan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am 3.4. kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am.4.14 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2) yang dilampirkan bersama-sama dengan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am 3.19 Memeriksa/menilai/menaksir kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am setiap calon dan mengisi serta memperakui Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4) 3. BMKKC. memproses data/ maklumat. dan BRKKC calon yang bertukar sekolah ke sekolah calon yang baharu 3.4. Calon perlu diingatkan supaya sentiasa membawa BRKKC setiap kali pertemuan antara guru dengan calon bagi membincangkan penghasilan kerja kursus (kerja projek) 3.4.4.16 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Rekod Kerja Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3).4.17 Menyelia dan menandatangani BRKKC calon setiap kali pertemuan antara guru dan calon bagi membincangkan penghasilan kerja kursus (kerja projek) calon 3.4.18 Menghantar surat iringan.4.4.4.8 3.4.4.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan Memastikan semua calon menunjukkan kemajuan dalam penulisan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am mengikut masa yang ditetapkan oleh guru mata pelajaran Pengajian Am Membimbing calon dalam aspek yang berikut: (a) (c) (e) 3. Calon hendaklah menggunakan muka hadapan kerja kursus (kerja projek) yang telah ditetapkan oleh pihak MPM (Lampiran 1) 3.9 memilih tema.TERHAD 3. dan Memantau dan membimbing calon semasa mencari maklumat.

23 Menghantar markah kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am calon kepada MPM. memproses data/ maklumat.24 Menyediakan dan menyerahkan kerja kursus (kerja projek) calon yang diminta sebagai sampel untuk tujuan penyelarasan oleh Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK) (Jika sekolah itu dipilih sebagai sampel penyelarasan) 3. dan menghasilkan penulisan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am TERHAD 3. Pembetulan hendaklah dibuat sekiranya terdapat kesilapan dalam memasukkan markah calon 3. 3.3 3.4.5.4. dan Memantau dan membimbing calon semasa mencari maklumat.5.5.8 .5 3.4.5.2 3.9 memilih tema.5 Tanggungjawab Guru Pengajian Am (Sekolah Swasta) 3.4 3.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan Memastikan semua calon menunjukkan kemajuan dalam penulisan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am mengikut masa yang ditetapkan oleh guru mata pelajaran Pengajian Am Membimbing calon dalam aspek yang berikut: (a) (c) (e) 3. BPC.4.5.22 Mencetak Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (BRMKKC) dan membuat semakan silang (cross checking) markah kerja kursus (kerja projek) calon bersama dengan seorang lagi guru Pengajian Am.1 3. mengenal pasti asas kaedah penyelidikan (b) mengenal pasti isu.5.21 Memasukkan markah kerja kursus (kerja projek) calon dengan menggunakan aplikasi e-submission yang telah ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) 3.5. (d) mengenal pasti sumber maklumat yang sesuai.6 Memastikan semua calon memahami kehendak Sukatan Pelajaran Pengajian Am Memastikan semua calon memahami keperluan melaksanakan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am Memuat turun Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Pengajian Am dari portal MPM Menjadi pemudah cara kepada calon sewaktu proses penghasilan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am Memastikan semua calon menghasilkan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am secara individu Memastikan semua calon melaksanakan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am berdasarkan garis panduan dan tempoh yang ditetapkan seperti pada 4. Kegagalan guru menghantar markah kerja kursus (kerja projek) calon akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am dan tidak mengambil kertas 900/4 3.5. BMKKC.25 Menyediakan calon yang kerja kursus (kerja projek)nya dipilih sebagai sampel untuk membuat pembentangan (jika diminta oleh KPK dan jika sekolah itu dipilih sebagai sampel penyelarasan) 3.4.5.TERHAD 8 3.4. menetapkan tajuk dan skop kerja kursus.7 3. dan BRKKC bagi setiap calon disimpan di tempat yang selamat bagi tempoh enam bulan dari tarikh keputusan peperiksaan STPM diumumkan.26 Memastikan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am .

16 Menyelia dan menandatangani BRKKC calon setiap kali pertemuan antara guru dengan calon bagi membincangkan penghasilan kerja kursus (kerja projek) calon 3.6.11 Memastikan calon tidak menciplak atau meminta orang lain untuk menghasilkan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am 3.19 Mengingatkan calon bahawa kegagalan menghantar kerja kursus (kerja projek) pada tarikh penghantaran akhir yang telah ditetapkan oleh pemeriksa akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am dan tidak mengambil kertas 900/4 3.15 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Rekod Kerja Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3).18 Menghantar surat iringan.5.17 Memastikan kerja kursus (kerja projek) calon yang telah siap mempunyai Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4) 3.4 3.3 3.6.6 TERHAD .6.5.13 Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2) yang dilampirkan bersama-sama dengan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am 3.14 Menandatangani BPC yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon 3.5.5.5.5.1 3.5 3.6. BRKKC.5.6 Tanggungjawab Pemeriksa (Guru sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan yang dilantik sebagai pemeriksa kerja kursus (kerja projek) untuk Calon Sekolah Swasta 3. Calon perlu diingatkan supaya sentiasa membawa BRKKC setiap kali pertemuan antara guru dengan calon bagi membincangkan penghasilan kerja kursus (kerja projek) 3.5.12 Memastikan calon menghantar hasil kerja kursus (kerja projek) kepada pemeriksa kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am yang dilantik oleh MPM pada masa dan tarikh yang telah ditetapkan oleh pemeriksa.6.5.6. Calon hendaklah menggunakan muka hadapan kerja kursus (kerja projek) yang telah ditetapkan oleh pihak MPM (Lampiran 1) 3.5. dan BRKKC calon yang bertukar sekolah ke sekolah calon yang baharu 3.2 Memastikan calon tidak meniru atau meminta orang lain menghasilkan kertas kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2) yang dilampirkan bersama-sama dengan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am Menandatangani BPC yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon Memeriksa/menilai/menaksir kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am setiap calon dan mengisi serta memperakui Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4) Mematuhi penskoran dan kriteria penilaian yang telah disediakan oleh MPM ketika mentaksir kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am Memasukkan markah kerja kursus (kerja projek) calon dengan menggunakan aplikasi e-submission yang telah ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) 3.TERHAD 9 3. kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am.10 Membimbing calon dalam aspek kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah semasa pencarian/pengumpulan maklumat dan pembentangan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am 3.

Pemeriksa juga diharapkan dapat membimbing calon untuk mengenal pasti tema dan memilih isu.7.5 TERHAD . 3.6.9 3.2 Memastikan calon tidak menciplak atau meminta orang lain menghasilkan kertas kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am Menemui calon sebelum calon melaksanakan kerja kursus (kerja projek). Memastikan calon mengisi maklumat dan menandatangani Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2) yang dilampirkan bersama-sama dengan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am Menandatangani BPC yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon Memeriksa/menilai/menaksir kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am setiap calon dan mengisi serta memperakui Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4) 3. BPC. Pertemuan ini adalah untuk menyampaikan taklimat tugasan kepada calon di samping memaklumkan tarikh akhir penyerahan kerja kursus (kerja projek) mengikut arahan Majlis Peperiksaan Malaysia.6.7.7.7 10 Mencetak Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (BRMKKC) dan membuat semakan silang (cross checking) markah kerja kursus (kerja projek) calon bersama-sama dengan dengan seorang lagi pemeriksa kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am yang dilantik oleh MPM. tajuk.7 Tanggungjawab Pemeriksa (Guru sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan yang dilantik sebagai pemeriksa kerja kursus (kerja projek) untuk Calon Persendirian Individu 3.3 3. Kegagalan pemeriksa untuk menghantar markah kerja kursus (kerja projek) calon akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am dan tidak mengambil kertas 900/4 3. BMKKC dan BRKKC bagi setiap calon disimpan di tempat yang selamat. dan skop kerja kursus (kerja projek).6.10 Menyediakan dan menyerahkan kerja kursus (kerja projek) calon yang diminta sebagai sampel untuk tujuan penyelarasan oleh Penyelaras Negeri (PN) atau Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK) (Jika sekolah itu dipilih sebagai sampel penyelarasan) 3.1 3.6. iaitu di Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) bagi tempoh selama enam bulan dari tarikh keputusan peperiksaan STPM diumumkan.11 Meminta kerjasama guru mata pelajaran Pengajian Am untuk menyediakan calon yang kerja kursus (kerja projek)nya dipilih sebagai sampel untuk membuat pembentangan (jika diminta oleh PN atau KPK dan jika sekolah itu dipilih sebagai sampel penyelarasan) 3.TERHAD 3. Pemeriksa juga dikehendaki menjelaskan aspek yang dinilai dalam penulisan kerja kursus (kerja projek) dan memberikan penjelasan kepada calon tentang elemen kemahiran insaniah (soft skill) yang dinilai dalam kerja kursus (kerja projek) calon.12 Memastikan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am.7.4 3.6.8 3.6. Menyerahkan BRMKKC kepada Pengetua sekolah untuk disahkan bahawa calon telah menghasilkan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am dan kerja kursus (kerja projek) itu telah ditaksir dan diberikan markah oleh pemeriksa mengikut prosedur dan kriteria yang ditetapkan dalam Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Pengajian Am Menghantar markah kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am calon kepada MPM. Pembetulan hendaklah dibuat sekiranya terdapat kesilapan dalam memasukkan markah calon.7.

BPC. Kegagalan pemeriksa untuk menghantar markah kerja kursus (kerja projek) calon akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am dan tidak mengambil kertas 900/4 3.12 Memastikan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am.7.7 11 Mematuhi penskoran dan kriteria penilaian yang telah disediakan oleh MPM ketika mentaksir kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am calon Memasukkan markah kerja kursus (kerja projek) calon dengan menggunakan aplikasi e-submission yang telah ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) Mencetak Borang Rumusan Markah Kerja Kursus Calon (BRMKKC) dan membuat semakan silang (cross checking) markah kerja kursus (kerja projek) calon bersama-sama dengan dengan seorang lagi pemeriksa kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am yang dilantik oleh MPM.10 Menyediakan dan menyerahkan kerja kursus (kerja projek) calon yang diminta sebagai sampel untuk tujuan penyelarasan oleh Penyelaras Negeri (PN) atau Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK) (jika perlu) 3.8 3. dan BRKKC bagi setiap calon disimpan di tempat yang selamat. Menghantar markah kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am calon kepada MPM.7.7. iaitu di Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) bagi tempoh enam bulan dari tarikh keputusan peperiksaan STPM diumumkan. Pembetulan hendaklah dibuat sekiranya terdapat kesilapan dalam memasukkan markah calon.TERHAD 3.7.7.6 3.7.11 Menghubungi dan menyediakan calon yang kerja kursus (kerja projek)nya dipilih sebagai sampel penyelarasan oleh PN atau KPK untuk membuat pembentangan (jika diminta oleh PN atau KPK) 3.9 3. TERHAD .7. BMKKC.

Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4).1 Guru Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan Tarikh 16 Disember 2013 Perkara Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah. dan skop kerja kursus (kerja projek) Membimbing calon untuk merancang jadual kerja Memahami aspek yang dinilai dalam penulisan kerja kursus (kerja projek) Memahami skop tugasan kerja kursus (kerja projek) Membincangkan tema. Penggal 2 Tahun 2014  Kriteria Penilaian Pentaksiran Berasaskan Sekolah. dan ditetapkan bersama dengan guru Merancang jadual kerja Mengumpul data dan maklumat melalui pemerhatian. tajuk. Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4). Penggal 2 Tahun 2014 Tindakan Calon Memuat turun:  Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah. tajuk dan skop kerja kursus (kerja projek) yang telah dipilih. temu bual. Pengajian Am Kertas 4 (900/4). pemeriksaan dan pembentangan kerja kursus (kerja projek) Menyampaikan taklimat tugasan kepada calon Menjelaskan aspek yang dinilai dalam penulisan kerja kursus (kerja projek) Memberikan penjelasan kepada calon tentang elemen kemahiran insaniah (soft skill) yang akan dinilai Membimbing calon untuk memahami skop tugasan kerja kursus (kerja projek) Membimbing calon mengenal pasti tema dan memilih isu. dikenal pasti. isu.TERHAD 4 12 JADUAL PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN 4. dan kaji selidik daripada pelbagai sumber Menyusun dapatan (data dan maklumat) TERHAD . Pengajian Am Kertas 4 (900/4). Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4). Penggal 2 Tahun 2014 Tindakan Guru Memuat turun:  Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah. Penggal 2 Tahun 2014 Dari 6 Januari 2014 hingga 11 April 2014 Pelaksanaan. Penggal 2 Tahun 2014 Kriteria Penilaian Pentaksiran Berasaskan Sekolah.

menganalisis dan membuat hubung kait antara dapatan yang diperoleh Mempersembahkan data dan maklumat dalam bentuk jadual.TERHAD 13 Tarikh Aktiviti Tindakan Guru Membimbing calon untuk mengumpul data dan maklumat berkaitan dengan kerja kursus (kerja projek) Memantau kemajuan kerja calon secara berterusan dengan merekod dan menandatangani Borang Rekod Kerja Kursus Calon Membimbing calon memproses dan menganalisis data Membimbing calon untuk menulis mengikut format yang ditetapkan Memantau kemajuan hasil penulisan calon secara berterusan dengan merekod dan menandatangani Borang Rekod Kerja Kursus Calon Membimbing calon membuat penambahbaikan terhadap kerja kursus (kerja projek) yang dihasilkan Menerima kerja kursus (kerja projek) daripada setiap calon Menyemak kerja kursus(kerja projek) dan menilai pembentangan kerja kursus (kerja projek) calon mengikut kriteria penilaian yang ditetapkan oleh MPM Menilai elemen kemahiran insaniah (soft skill) calon Tindakan Calon Memproses data dan maklumat – mentafsir. graf. dan lainlain yang bersesuaian Membincangkan dapatan kajian dan menghubungkaitkannya dengan teori yang bersesuaian Menghasilkan penulisan yang lengkap mengikut format yang ditetapkan Menyemak dan membuat penambahbaikan terhadap kualiti penulisan kerja kursus (kerja projek) Menyerahkan kerja kursus (kerja projek) mengikut tarikh yang ditetapkan kepada guru Membentangkan kerja kursus dan menjawab secara lisan soalan yang dikemukakan oleh guru dalam masa masa 10 hingga 15 minit pada tarikh dan waktu yang ditetapkan TERHAD . carta.

dan fail PBS calon Tindakan Calon Menyediakan kerja kursus (kerja projek) calon (yang terkini).TERHAD 14 Tarikh Dari 3 Mac 2014 hingga 11 April 2014 Perkara Pemantauan kerja kursus (kerja projek) oleh Pengurusan MPM dan Pegawai Mata Pelajaran MPM Tindakan Guru Menyediakan kerja kursus (kerja projek) calon (yang terkini). dan fail PBS calon Dari 14 April 2014 hingga 14 Mei 2014 Pengisian dan penghantaran markah kerja kursus (kerja projek) melalui e-submission Memasukkan markah kerja kursus (kerja projek) calon ke dalam sistem e-submission Mencetak rumusan markah kerja kursus (kerja projek) calon dan membuat semakan silang (cross checking) rumusan tersebut dengan guru Pengajian Am yang lain Membuat pembetulan sekiranya terdapat kesilapan markah pada rumusan markah kerja kursus (kerja projek) calon tersebut Mendapatkan pengesahan Pengetua bagi rumusan markah yang telah disemak silang (cross checking) Menghantar markah kerja kursus (kerja projek) calon ke MPM sebelum atau pada tarikh yang ditetapkan Menyediakan dan menyerahkan kerja kursus (kerja projek) calon yang diminta sebagai sampel untuk tujuan penyelarasan oleh Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK) (Jika sekolah dipilih sebagai sampel penyelarasan) Menyediakan calon yang kerja kursus (kerja projek)nya dipilih sebagai sampel Membentangkan kerja kursus (kerja projek) dan menjawab lisan beberapa soalan yang dikemukakan Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK) dalam masa 10 hingga 15 minit pada tarikh dan waktu yang ditetapkan (calon yang dipilih sahaja jika diminta oleh KPK) (Jika TERHAD Dari 14 April 2014 hingga 14 Mei 2014 Penyelarasan markah kerja kursus (kerja projek) oleh Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK) (Jika sekolah dipilih sebagai sampel penyelarasan) . fail PBS guru.

TERHAD 15 Tarikh Perkara Tindakan Guru untuk membuat pembentangan (jika diminta oleh KPK) (Jika sekolah dipilih sebagai sampel penyelarasan) Tindakan Calon sekolah dipilih sebagai sampel penyelarasan) Dari 14 Mei 2014 hingga 15 Oktober 2015 Penyimpanan evidens (kerja kursus (kerja projek) Menyimpan evidens kerja kursus (kerja projek) dan Fail PBS calon di tempat yang selamat sehingga dimaklumkan oleh pihak MPM tentang kaedah pelupusan evidens PBS calon TERHAD .

tajuk. dan ditetapkan bersama guru Merancang jadual kerja Mengumpul data dan maklumat melalui pemerhatian. dan lainlain yang bersesuaian Membincangkan dapatan kajian dan menghubungTERHAD Dari 6 Januari 2014 hingga 31 Mac 2014 Menyampaikan taklimat tugasan kepada calon Memaklumkan tarikh akhir penyerahan kerja kursus (kerja projek) mengikut arahan Majlis Peperiksaan Malaysia Menjelaskan aspek yang dinilai dalam penulisan kerja kursus (kerja projek) Memberikan penjelasan kepada calon tentang elemen kemahiran insaniah (soft skill) yang akan dinilai Membimbing calon untuk memahami skop tugasan kerja kursus (kerja projek) Membimbing calon mengenal pasti tema dan memilih isu. carta. Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4).TERHAD 4. dan kaji selidik daripada pelbagai sumber Menyusun dapatan (data dan maklumat) Memproses data dan maklumat – mentafsir. graf. Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4). isu.2 Guru Sekolah Swasta Tarikh 16 September 2013 Perkara Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah. menganalisis dan membuat hubung kait antara dapatan yang diperoleh Mempersembahkan data dan maklumat dalam bentuk jadual. Penggal 2 Tahun 2014 Memahami aspek yang dinilai dalam penulisan kerja kursus (kerja projek) Memahami skop tugasan kerja kursus (kerja projek) Membincangkan tema. Penggal 2 Tahun 2014 Tindakan Calon Memuat turun:  Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah. Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4). dikenal pasti. dan skop kerja kursus (kerja projek) Membimbing calon untuk merancang jadual kerja Membimbing calon untuk mengumpul data dan maklumat berkaitan kerja kursus (kerja projek) Memantau kemajuan kerja calon secara berterusan dengan merekod dan . temu bual. tajuk dan skop kerja kursus (kerja projek) yang telah dipilih. Penggal 2 Tahun 2014 Pelaksanaan kerja kursus (kerja projek) 16 Tindakan Guru Memuat turun:  Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah.

TERHAD 17 Tarikh Perkara Tindakan Guru menandatangani Borang Rekod Kerja Kursus Calon Membimbing calon memproses dan menganalisis data Membimbing calon untuk menulis mengikut format yang ditetapkan Memantau kemajuan hasil penulisan calon secara berterusan dengan merekod dan menandatangani Borang Rekod Kerja Kursus Calon Membimbing calon membuat penambahbaikan terhadap kerja kursus (kerja projek) yang dihasilkan Tindakan Calon kaitkannya dengan teori yang bersesuaian Menghasilkan penulisan yang lengkap mengikut format yang ditetapkan Menyemak dan membuat penambahbaikan terhadap kualiti penulisan kerja kursus (kerja projek) 1 April 2014 Penghantaran kerja kursus (kerja projek) dan bahan pembentangan kerja kursus (kerja projek) oleh calon Menerima kerja kursus (kerja projek) daripada setiap calon untuk diserahkan kepada pemeriksa bagi tujuan penyemakan Menyerahkan kertas kerja kursus (kerja projek) mengikut tarikh yang ditetapkan kepada pemeriksa bagi tujuan penyemakan Dari 2 April 2014 hingga 11 April 2014 Pemeriksaan kerja kursus (kerja projek) oleh pemeriksa yang dilantik oleh MPM Sesi pembentangan kerja kursus (kerja projek) Menyediakan calon untuk sesi pembentangan dan soal jawab kerja kursus (kerja projek) di hadapan pemeriksa (semua calon) Membentangkan kertas kerja kursus di hadapan pemeriksa dan menjawab lisan beberapa soalan yang dikemukakan oleh pemeriksa dalam 10 hingga 15 minit pada tarikh dan waktu yang ditetapkan Dari 12 April 2014 hingga 31 April 2014 TERHAD .

TERHAD 18 Tarikh Dari 1 Mei 2014 hingga 14 Mei 2014 Perkara Penyelarasan markah kerja kursus (kerja projek) oleh Penyelaras Negeri (PN) atau Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK) (Jika sekolah itu dipilih sebagai sampel penyelarasan markah) Tindakan Guru Menyediakan calon untuk sesi pembentangan dan soal jawab kerja kursus (kerja projek) di hadapan PN atau KPK (calon yang dipilih sahaja jika diminta oleh PN atau KPK) (Jika sekolah itu dipilih sebagai sampel penyelarasan markah) Tindakan Calon Membentang kerja kursus (kerja projek) dan menjawab secara lisan beberapa soalan yang dikemukakan oleh Penyelaras Negeri (PN) atau Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK) dalam masa 10 hingga 15 minit pada tarikh dan waktu yang ditetapkan (calon yang dipilih sahaja jika diminta oleh PN atau KPK) (Jika sekolah itu dipilih sebagai sampel penyelarasan markah) Dari 1 Mei 2014 hingga 14 Mei 2014 Pengisian markah dan penghantaran markah melalui esubmission oleh pemeriksa yang dilantik oleh MPM Penyimpanan evidens (kerja kursus (kerja projek) oleh pemeriksa yang dilantik oleh MPM di tempat yang selamat. iaitu di Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) sehingga dimaklumkan oleh pihak MPM tentang kaedah pelupusan evidens PBS calon Dari 14 Mei 2014 hingga 15 Oktober 2015 TERHAD .

TERHAD 4.3 Pemeriksa Calon Sekolah Swasta Tarikh Januari 2014 hingga 31 Mac 2014 Perkara 19 Tindakan Pemeriksa Pelaksanaan kerja kursus (kerja projek) oleh calon 1 April 2014 Penghantaran kerja kursus (kerja projek) dan bahan pembentangan kerja kursus (kerja projek) kepada pemeriksa Pemeriksaan kerja kursus (kerja projek) oleh pemeriksa Menerima kerja kursus (kerja projek) calon daripada guru sekolah swasta pada tarikh yang ditetapkan bagi tujuan penilaian Dari 2 April 2014 hingga 11 April 2014 Dari 12 April 2014 hingga 31 April 2014 Memeriksa kerja kursus (kerja projek) calon mengikut kriteria penilaian yang ditetapkan oleh MPM Sesi pembentangan kerja kursus (kerja projek) oleh calon Menilai pembentangan kerja kursus (kerja projek) calon (seorang calon antara 10 hingga 15 minit) mengikut kriteria penilaian yang ditetapkan oleh MPM Menilai elemen kemahiran insaniah (soft skill) calon Dari 1 Mei 2014 hingga 14 Mei 2014 Pengisian dan penghantaran markah kerja kursus (kerja projek) melalui e-submission Memasukkan markah kerja kursus (kerja projek) calon ke dalam sistem esubmission Membuat semakan silang (cross checking) markah kerja kursus (kerja projek) calon bersama-sama dengan seorang lagi pemeriksa kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am yang dilantik oleh MPM Membuat pembetulan sekiranya terdapat kesilapan markah pada rumusan markah kerja kursus (kerja projek) calon tersebut Mendapatkan pengesahan Pengetua bagi rumusan markah yang telah disemak silang (cross checking) Menghantar markah kerja kursus (kerja projek) calon ke MPM sebelum atau pada tarikh yang ditetapkan TERHAD .

TERHAD 20 Tarikh Dari 1 Mei 2014 hingga 14 Mei 2014 Perkara Penyelarasan markah kerja kursus (kerja projek) oleh Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK) (Jika sekolah itu dipilih sebagai sampel penyelarasan) Tindakan Pemeriksa Menyediakan dan menyerahkan kerja kursus (kerja projek) calon yang diminta sebagai sampel untuk tujuan penyelarasan oleh Penyelaras Negeri (PN) atau Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK) (Jika sekolah itu dipilih sebagai sampel penyelarasan) Meminta kerjasama guru sekolah swasta untuk menyediakan calon yang kerja kursus (kerja projek)nya dipilih sebagai sampel untuk membuat pembentangan (jika diminta oleh PN atau KPK) (Jika sekolah itu dipilih sebagai sampel penyelarasan) Dari 14 Mei 2014 hingga 15 Oktober 2015 Penyimpanan evidens (kerja kursus (kerja projek) Menyimpan evidens (kerja kursus (kerja projek) di tempat yang selamat. iaitu di Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) sehingga dimaklumkan oleh pihak MPM tentang kaedah pelupusan evidens PBS calon TERHAD .

tajuk. Membawa komputer semasa sesi pembentangan kerja kursus (kerja projek) oleh calon Menilai elemen kemahiran insaniah (soft skill) calon Dari 1 Mei 2014 hingga 14 Mei 2014 Pengisian dan penghantaran markah kerja kursus (kerja projek) melalui e-submission Memasukkan markah kerja kursus (kerja projek) calon ke dalam sistem esubmission Membuat semakan silang (cross checking) markah kerja kursus (kerja projek) calon bersama-sama dengan seorang lagi pemeriksa kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am yang dilantik oleh MPM Membuat pembetulan sekiranya terdapat kesilapan markah pada rumusan markah kerja kursus (kerja TERHAD . Membimbing calon untuk mengenal pasti tema dan memilih isu. dan skop kerja kursus (kerja projek) Menerima kerja kursus (kerja projek) calon pada tarikh yang ditetapkan bagi tujuan penilaian 1 April 2014 Penghantaran kerja kursus (kerja projek) dan bahan pembentangan kerja kursus (kerja projek) kepada pemeriksa Pemeriksaan kerja kursus (kerja projek) oleh pemeriksa Dari 2 April 2014 hingga 11 April 2014 Dari 12 April 2014 hingga 31 April 2014 Menyemak kerja kursus (kerja projek) calon mengikut kriteria penilaian yang ditetapkan oleh MPM Sesi pembentangan kerja kursus (kerja projek) oleh calon Menilai pembentangan kerja kursus (kerja projek) calon (seorang calon antara 10 hingga 15 minit) mengikut kriteria penilaian yang ditetapkan oleh MPM.TERHAD 4.4 21 Pemeriksa Calon Persendirian Individu Tarikh 6 Januari 2014 hingga 31 Mac 2014 Perkara Pertemuan Pemeriksa dengan calon persendirian individu Pelaksanaan kerja kursus (kerja projek) oleh calon Tindakan Pemeriksa Menyampaikan taklimat tugasan kepada calon Memaklumkan tarikh akhir penyerahan kerja kursus (kerja projek) mengikut arahan Majlis Peperiksaan Malaysia Menjelaskan aspek yang dinilai dalam penulisan kerja kursus (kerja projek) Menjelaskan kepada calon tentang elemen kemahiran insaniah (soft skill) yang dinilai dalam kerja kursus (kerja projek) calon.

TERHAD 22 Tarikh Perkara Tindakan Pemeriksa projek) calon tersebut Menghantar markah kerja kursus (kerja projek) calon ke MPM sebelum atau pada tarikh yang ditetapkan Dari 1 Mei 2014 hingga 14 Mei 2014 Penyelarasan markah kerja kursus (kerja projek) oleh Penyelaras Negeri (PN) (Jika calon itu dipilih sebagai sampel penyelarasan) Menyediakan dan menyerahkan kerja kursus (kerja projek) calon yang diminta sebagai sampel untuk tujuan penyelarasan oleh Penyelaras Negeri (PN) (Jika calon itu dipilih sebagai sampel penyelarasan) Menghubungi calon yang kerja kursus (kerja projek)nya dipilih sebagai sampel untuk membuat pembentangan (jika diminta oleh PN) Menyediakan tempat untuk sesi pembentangan kerja kursus (kerja projek) oleh calon Dari 14 Mei 2014 hingga 15 Oktober 2015 Penyimpanan evidens (kerja kursus (kerja projek) Menyimpan evidens (kerja kursus (kerja projek) di tempat yang selamat. iaitu di Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) sehingga dimaklumkan oleh pihak MPM tentang kaedah pelupusan evidens PBS calon TERHAD .

graf.4 Borang Markah Kerja Kursus Calon Sekolah (BMKKC) (Lampiran 4) 5.7.5 5.2.5 Kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am 5.2 6. carta. Calon dikehendaki menulis rujukan mengikut kaedah Gaya Dewan. Abstrak hendaklah meliputi permasalahan kajian.6 Panjang penulisan tidak melebihi 5000 patah perkataan.1 5.7. Calon boleh menggunakan ilustrasi/gambar rajah untuk menyokong penulisan. Susunan skrip kerja kursus adalah seperti berikut: 5.10 Rujukan 6.2. dan foto adalah seperti pada Lampiran 5.4 Saiz kertas: A4 putih sahaja Garisan tepi (margin): Atas dan bawah 1 inci.2 5.3 5.4 6.8 6. kaedah kajian.8 Setiap helaian kertas jawapan kerja kursus (kerja projek) hendaklah dicatatkan nombor kad pengenalan di bahagian atas sebelah kanan kertas tersebut (nama calon tidak perlu).2 23 Calon digalakkan menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) untuk mencari maklumat tambahan.11 Lampiran (jika perlu) TERHAD . kiri dan kanan 1.3 6.1 Kulit hadapan (seperti format yang ditetapkan) (Lampiran 1) 5.3 Borang Rekod Kerja Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3) 5. 5.6 6. sinopsis. dan penghargaan.3 5. iaitu tidak termasuk jadual.7 5.7 6.9 Kerja kursus (kerja projek) yang telah siap hendaklah diserahkan kepada guru dalam bentuk bercetak dan berjilid.1 6. dan kesimpulan yang ditulis dalam satu perenggan.2.25 inci Tulisan: Times New Roman (font 12) Langkau (spacing): 1.7.4 5.2 Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2) 5.TERHAD 5 FORMAT PENULISAN 5. lampiran. penemuan utama. senarai rujukan.5 6. rajah. Format penulisan rujukan adalah seperti pada Lampiran 6. Panjang abstrak adalah antara 100 hingga 150 patah perkataan. Format penghasilan Gambar rajah.5 5.7. jadual. peta. 6 STRUKTUR PENULISAN 6.9 Abstrak Kandungan (butiran dan muka surat) Penghargaan Pengenalan Objektif Kajian Lokasi Kajian Kaedah Kajian Dapatan Kajian dan Perbincangan Rumusan/Kesimpulan 6. Calon digalakkan menggunakan komputer untuk menyediakan laporan kajian mengikut format berikut: 5.1 5.2.7. kandungan.

Penulisan: 1. 9. 8. Bil 1. 4.TERHAD 7 PENSKORAN Bil.2%) 2. Abstrak 24 Aspek Pemarkahan Markah Markah Penuh 2 − − 4 3 2 5 18 4 2 − Markah Markah Penuh 40 (72. Pembentangan dan Soal jawab) JUMLAH MARKAH Markah Markah Penuh 5 5 (9. 2. 10. 5. 6. Soal jawab Aspek Pemarkahan Impak keseluruhan: Impak keseluruhan (Penulisan. 3. 7.7%) Kandungan (butiran dan muka surat) Penghargaan Pengenalan Objektif Kajian Lokasi Kajian Kaedah Kajian Dapatan Kajian dan Perbincangan Rumusan/Kesimpulan Rujukan Lampiran (jika perlu) Aspek Pemarkahan Pembentangan dan soal jawab: Pembentangan Hasil Kajian (a) pembentangan (b) kreativiti persembahan (c) keterampilan 2 2 1 5 10 (18.1%) 55 (100%) 55 TERHAD . Bil 1. 11.

8.2 MPM menentukan dua tema. Kawasan kajian yang dipilih hendaklah dihadkan kepada sekolah/ kampung/bandar/ daerah/negeri calon.1 8.TERHAD 8 25 GARIS PANDUAN PEMILIHAN ISU KAJIAN KERJA KURSUS (KERJA PROJEK) 8. Pihak sekolah dan calon perlu berbincang untuk mengenal pasti isu dan menetapkan tajuk dan skop tugasan daripada tema yang telah dipilih.3 TERHAD .

TERHAD 9 26 CARTA ALIR PROSES PENGHASILAN KERJA KURSUS (KERJA PROJEK) PENGAJIAN AM Contoh: Tema 1: Pencemaran Budaya Tema 2: Kebebasan Media Calon mengenal pasti isu dan menetapkan tajuk dan skop tugasan Calon memilih tema: Tema 1: Pencemaran Budaya Calon mengenal pasti isu: (Isu yang dipilih hendaklah merujuk kepada kampung/taman perumahan/sekolah/bandar/daerah/negeri calon) Contoh: Pengaruh budaya negatif dalam kalangan remaja Budaya lepak dalam kalangan komuniti Teknologi Maklumat dan Komunikasi dan pencemaran bahasa Kelunturan nilai murni dalam komuniti Pengaruh golongan pendatang terhadap komuniti Calon menentukan tajuk: (Tajuk yang dipilih hendaklah berdasarkan isu yang telah dikenal pasti) Contoh: Budaya Lepak Golongan Remaja di Taman A A TERHAD .

peta daerah. serta relevan dengan masalah yang dikaji. Bukti tersebut hendaklah dijelaskan dengan terperinci. Calon menentukan skop tugasan: Skop tugasan yang dimaksudkan ialah fokus kerja kursus (kerja projek) yang akan dijalankan. Skop tugasan merangkumi isu penting yang cuba diketengahkan Contoh: Budaya Lepak Golongan Remaja di Taman A (Tugasan ini hanya tertumpu kepada golongan remaja yang didapati melepak di Taman A sahaja dan melihat kesan yang dibawa oleh budaya lepak ke atas golongan remaja tersebut) Calon menentukan objektif kajian: Calon hendaklah menjelaskan hala tuju kajian dan perkara-perkara yang diharap akan dapat dicapai di akhir kajian nanti. iaitu mudah dituju dan dekat dengan tempat tinggal calon. Objektif hendaklah mampu dicapai dan pencapaiannya itu sewajarnya boleh diukur. Dalam Penulisan: Peta negeri. Contoh. Calon digalakkan menulis antara dua hingga tiga objektif kajian agar hasrat kajian akan dapat dipenuhi dan kajian itu akan dapat dila kukan dengan lebih mendalam. Mengenal pasti tingkah laku sosial yang diperlihatkan oleh golongan remaja yang melepak di Taman A B TERHAD . Calon boleh menyatakan objektif kajiannya secara khusus. Menganalis is. peta bandar. gambar subjek (sebagai bukti).TERHAD 27 A Calon menentukan lokasi kajian: Calon digalakkan untuk memilih lokasi kajian yang sesuai. penggunaan perkataan seperti Mengkaji. Dalam Penulisan : Objektif kajian hendaklah ditulis dalam bentuk research statement . rasional. Mengenal pasti. Ini memudahkan pengutipan data kajian. Pernyataan ini hendaklah jelas. Mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong golongan remaja melepak di Taman A 2. dan Mensintesis. Contoh: 1. Penjelasan ini penting bagi memastikan penilai dapat memahami sempadan kerja kursus berkenaan. Menilai.

Kaedah ini digunakan untuk memerhatikan perlakuan individu atau kumpulan orang atau kawasan yang dikaji. Kaedah ini kebiasaannya menggunakan alat perakam suara untuk merakam perbualan dan kemudiannya digunakan menganalisis temu bual tersebut. Manakala temu bual secara tidak formal pula berdasarkan temu bual dengan orang persendirian. Temu bual Kaedah ini melibatkan dua peringkat iaitu secara formal dan tidak formal. 4. Dalam bahagian pengenalan juga.TERHAD 28 B Calon menerangkan konsep kendalian: Calon dikehendaki memberikan penerangan mengenai “Jargon” dalam tajuk kajian yang akan diguna pakai. borang soal selidik diperlukan untuk memudahkan lagi kajian yang hendak dijalankan. Rujukan (kajian arkib) Kaedah ini dijalankan dengan cara merujuk kepada buku teks dan buku rujukan di perpustakaan untuk mendapatkan maklumat tambahan. Hal ini berdasarkan kepada skop kajian. 3. Temu bual ini menyentuh mengenai maklumat yang berkaitan dengan tajuk kerja kursus. 2. Menerangkan maksud budaya lepak 2. Menerangkan maksud tingkah laku sosial Calon menentukan kaedah kajian: Calon boleh menggunakan beberapa kaedah kajian untuk mendapatkan maklumat. C TERHAD . Dalam kaedah ini. Borang itu boleh diedarkan secara rawak kepada responden di kawasan kajian. Kaedah secara formal melibatkan individu yang mempunyai jawatan/pangkat dalam sesebuah organisasi atau kelompok masyarakat. Di samping itu. Pemerhatian Kaedah ini boleh digunakan semasa lawatan ke kawasan kajian. Menerangkan maksud golongan remaja 3. calon dikehendaki menyatakan apakah isu kajian beliau dan menyatakan hasrat atau keinginan beliau dalam melakukan kajian tersebut. Kaedah ini kebiasaannya menjadi kaedah tambahan kepada kajian. calon juga boleh membuat rujukan internet. Soal Selidik Kaedah soal selidik ini dijalankan untuk mendapatkan maklumat dengan lebih tepat dan betul. Contoh: 1. Dalam Penulisan: “Jargon” atau definisi yang diberikan terhadap sesuatu perkataan hendaklah diikuti dengan sumber rujukan. Antaranya adalah seperti berikut: 1. Calon boleh mereka bentuk borang soal selidik yang sesuai dengan tajuk yang dikaji dan dapat memenuhi objektif kajian.

dan dua daripada majalah TERHAD . PENTING: Kata ganti diri jangan digunakan. Calon menghasilkan rumusan kerja kursus: Calon dikehendaki membuat rumusan atau kesimpulan daripada perbincangan. Calon juga diharapkan dapat menunjukkan sejauh mana hasil kajian yang dijalankan itu menepati objektif kajian yang ditetapkan. Data-data tersebut dianalisis secara kuantitatif atau kualitatif. Calon juga boleh menyatakan kepentingan (signifikan) hasil kajian yang telah dijalankan. Rujukan: Tidak kurang daripada lima bahan rujukan yang merangkumi tiga jenis rujukan yang berlainan. satu daripada buku. PENTING: Maklumat yang dinyatakan dalam kaedah kajian perlu ada dalam dapatan kajian.TERHAD 29 C Calon menganalisis data: Calon dikehendaki menganalisis data-data yang dikutip daripada kaedah kajian yang telah dijalankan. Contoh: Dua daripada sumber internet. Calon menjelaskan/membincangkan dapatan kajian: Calon dikehendaki menjelaskan atau membincangkan dapatan kajian dalam bentuk esei bertulis dengan disertakan jadual/carta/graf bagi menyokong hasil kajian.

TERHAD 10 LAMPIRAN 30 Lampiran 1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA PENULISAN KERJA KURSUS PENGGAL 2 TAHUN 2014 MATA PELAJARAN/KOD: PENGAJIAN AM 4 (900/4) TAJUK NAMA CALON NOMBOR KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN ALAMAT SEKOLAH/ ALAMAT CALON NAMA GURU/PENILAI TANDATANGAN GURU/PENILAI TARIKH MARKAH TERHAD .

..... iaitu guru mata pelajaran .............. Tandatangan Calon Tarikh Perakuan oleh Guru/Penilai: Saya mengesahkan bahawa kerja kursus .... kecuali penerangan dan bimbingan oleh pihak yang dibenarkan.......... (untuk calon persendirian individu)............................. Kegagalan calon menandatangani borang perakuan ini akan menyebabkan calon tidak diberikan sebarang markah untuk kerja kursus yang dihasilkan. atau calon didapati menipu dalam apa cara sekalipun bagi menghasilkan kerja kursus tersebut...... Tandatangan Guru/Pemeriksa Nama Guru/Pemeriksa Tarikh TERHAD .. Saya telah menghasilkan kerja kursus ... telah dihasilkan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan....... kerja kursus tersebut telah dihasilkan sendiri oleh calon........ di sekolah (untuk calon sekolah kerajaan. Kad Pengenalan Calon Angka Giliran Calon Nama Pusat PBS Calon Makluman kepada calon: Kerja kursus yang dihantar untuk dinilai mestilah hasil kerja calon sendiri. Perakuan Keaslian Kerja Kursus Calon: Saya telah membaca dan memahami makluman kepada calon di atas.....TERHAD 31 Lampiran 2 BPC MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA PENULISAN KERJA KURSUS PENGGAL 2 TAHUN 2014 MATA PELAJARAN/KOD: PENGAJIAN AM 4 (900/4) BORANG PERAKUAN CALON Borang ini mestilah ditandatangani oleh calon dan guru/pemeriksa yang memeriksa kerja kursus calon... dan dilampirkan bersama dengan kerja kursus yang dihantar kepada guru/ pemeriksa.......................... Saya telah memeriksa kerja kursus calon dan saya berpuas hati bahawa sepanjang pengetahuan saya....................... calon sekolah bantuan kerajaan dan calon sekolah swasta) atau pemeriksa kerja kursus mata pelajaran .. Kerja kursus calon boleh dibatalkan sekiranya calon didapati meniru kerja kursus calon lain atau membenarkan calon lain untuk meniru kerja kursus yang dihasilkan oleh calon sendiri......... Nama Calon No................ tanpa bantuan daripada mana-mana pihak.......

.. Kad Pengenalan: ................ Aktiviti dalam Penghasilan Kerja Kursus (diisi oleh calon) Tarikh Ulasan Guru Tandatangan Guru Tandatangan calon (Jadual aktiviti ini boleh melebihi satu halaman) Pengesahan Guru Mata Pelajaran: Pengajian Am Saya mengesahkan bahawa calon ini telah menjalankan sendiri setiap tahap proses kerja dalam penghasilan kerja kursus bagi mata pelajaran Pengajian Am Tahun 2014 mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia......................... Tandatangan Guru: .. TERHAD ..............TERHAD 32 Lampiran 3 BRKKC MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA PENULISAN KERJA KURSUS (KERJA PROJEK) PENGGAL 2 TAHUN 2014 MATA PELAJARAN/KOD: PENGAJIAN AM 4 (900/4) BORANG REKOD KERJA KURSUS CALON No...................................................... Pusat/Angka Giliran: ...... Tarikh: . Nama Guru: ...................................................................... Cap Sekolah: Catatan: Borang ini hendaklah dilampirkan bersama kerja kursus (kerja projek)..... No............

.. Angka Giliran: ……………......................................... Penulisan 1.. Penghargaan − 4.......... Kreativiti Persembahan 2 3.............. Lokasi Kajian 2 7.. TERHAD ... Lampiran (jika perlu) − B................ No. Telefon (sekolah): ..................... Sesi Pembentangan dan Soal Jawab 1........ Tandatangan Guru/Pemeriksa: ………………....... Objektif Kajian 3 6.. Kad Pengenalan: ……………………………………...................................... Telefon (sekolah): ............... Nama: .... Markah Penyelaras PENGESAHAN PENYELARAS Saya mengesahkan bahawa markah dan butiran di atas adalah benar.................................. Impak Keseluruhan Jumlah Markah 55 PERAKUAN GURU/PEMERIKSA Saya memperakui bahawa markah dan butiran di atas adalah benar.......................................... Tarikh: ...................................................................... Abstrak 2 2... Kaedah Kajian 5 8.................................TERHAD 33 Lampiran 4 BMKKC MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA PENULISAN KERJA KURSUS (KERJA PROJEK) PENGGAL 2 TAHUN 2014 MATA PELAJARAN/KOD: PENGAJIAN AM 4 (900/4) BORANG MARKAH KERJA KURSUS CALON Nama Calon: ……………………………………………..................... Kad Pengenalan: ... Dapatan Kajian dan Perbincangan 18 9.............. Tarikh: ............ (Untuk diisi oleh guru/pemeriksa/penyelaras) Kriteria Penilaian Markah Markah Penuh Guru/Pemeriksa A.. Pengenalan 4 5....... Kad Pengenalan: . Keterampilan 1 4......... Bibliografi/Rujukan 2 11............................... (bimbit): ... No...... Pembentangan 2 2............... Nama: ... Soal jawab 5 5 C....... No.. (bimbit): .. No....... Kandungan (butiran dan muka − surat) 3.............. Tandatangan Penyelaras: ............... Rumusan dan Kesimpulan 4 10.... No................. Nota: Markah calon hendaklah dihantar ke Majlis Peperiksaan Malaysia dengan menggunakan perisian e-submission selewat-lewatnya seminggu selepas penilaian dilakukan......................

TERHAD 34 Lampiran 5 Peta: Peta 1: Peta Daerah Manjung Sumber: Laman Web Rasmi Pejabat Pertanian Daerah Manjung Foto: Foto 1: Taman Paya Bakau Sumber: Kerja Lapangan 2012 TERHAD .

3 25.3 100 TERHAD . ORANG 4 3 2 2 1 12 PERATUS 33.TERHAD Rajah: 35 Rajah 1: Umur Responden Sumber: Kajian Lapangan 2012 Jadual: Jadual 1: Punca-punca Ponteng Sekolah BIL 1 2 3 4 5 PUNCA Pengaruh Rakan Sebaya (Pujukan kawan-kawan) Pengaruh Persekitaran (Kafe siber/lepak) Faktor Keluarga ( Tiada perhatian/pemantauan) Masalah dengan guru (Tidak menyiapkan latihan) Kerja Sambilan (Sara keluarga/perbelanjaan sendiri) JUMLAH Sumber: Kajian Lapangan 2012 BIL.7 08.0 16.7 16.

Contoh: Oleh lebih daripada tiga orang penulis Nik Safiah Karim et al. J. Karya Penulis Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Nama penulis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1992. Contoh: Oleh tiga orang penulis Anderson. 1989.TERHAD 36 Lampiran 6 PANDUAN PENULISAN RUJUKAN 1. Kuala Kuala 2. Panduan Mengguna Ubat. Wheels Within Wheels. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. (a) Nama penterjemah (b) Keterangan bahasa teks asal dalam tanda kurung Contoh: Arena Wati. Samad Said. (Teks asal dalam Bahasa Melayu) Morgan. Karya Terjemahan Maklumat dan susunan adalah seperti untuk karya asli dengan tambahan. Cetakan Pertama. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (Teks asal dalam Bahasa Inggeris) TERHAD . Contoh: Oleh dua orang penulis Mohd Baidi Bahari dan Rahmat Awang. 1992. 1979. New Delhi: Wiley Eastern Private Limited. Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1971. Thesis and Assigment.. editor. Edisi Kedua.. Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Berry H. Diterjemah oleh Ajikik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Dari Salina ke Langit Petang: Proses Mencipta Novel. Diterjemah oleh Hawa Abdullah. Merunut Akar. Millicent. 1985. dan Poole. Sally. Durston. atau penyusun (b) Tahun terbit (c) Judul (d) Bilangan jilid (e) Edisi dan terbitan (f) Tempat terbit (g) Nama penerbit Contoh: Oleh seorang penulis A.

4. Kuala Lumpur: Kementerian Kewangan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Sastera 21:3. Laporan Tahunan 1993. 142-43. 1995. Contoh: Dewan Bahasa dan Pustaka. “Gagasan Hadiah Sastera ASEAN” dlm. Contoh: Ensaiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu Jilid 1. 1994. Kamus dan Ensaiklopedia 37 Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Judul (b) Jilid (c) Tahun (d) Edisi dan cetakan (e) Tempat terbit Contoh: Kamus Dwibahasa. 5. 1994.” (d) Judul majalah (e) Bilangan keluaran (f) Jilid (g) Halaman (h) Tarikh terbit Contoh: Kemala. Karya yang diusahakan oleh Badan. Kementerian Kewangan Malaysia.TERHAD 3. Mac 1977. hlm. 1993. Laporan Ekonomi 1994/1995. TERHAD Contoh: . Majalah Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Nama penulis (b) Tajuk rencana (c) Kata singkatan “dlm. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Institusi atau Jawatankuasa Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Nama negeri (b) Nama Badan atau Institusi atau Jawatankuasa (c) Tahun terbit (d) Judul (e) Tempat terbit (f) Nama penerbit Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

TERHAD . “PM: Maju Tanpa Mengorbankan Moral” dlm. JMBRAS 12:3.” (d) Nama suratkhabar atau Buletin (e) Tarikh terbit Contoh: Zaharuddin Mohd. “Fikiran. hlm. 1940. Contoh: Za’ba. Julai 1995. Ali. 21 April 1995. dan Pembentukan Isyarat Orang Pekak”. 587-96. Utusan Malaysia. Persekitaran. Suratkhabar atau Buletin Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Nama penulis (b) Tajuk rencana (c) Kata singkatan “dlm. Dlm. hlm. Jurnal Dewan Bahasa 39:7. 142-62.” (d) Judul jurnal atau kependekannya yang popular penggunaannya (e) Jilid (f) Bilangan keluaran (g) Halaman (h) Tarikh terbit Contoh: Abdullah Yusoff. “Modern Development” dlm. 7. Jurnal 38 Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Nama penulis (b) Tajuk rencana (c) Kata singkatan “dlm.TERHAD 6.

Sumbangan Prof. 10. Jabatan Pengajian Melayu. (Stensilan). Jabatan Pengajian Melayu. (Penerbitan Ilmiah no. Kertas data. Contoh: TERHAD . Latihan Ilmiah Sarjana Muda Sastera. Gonda terhadap Penyelidikan Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. J. 9. Kertas data Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Nama penulis (b) Tahun (c) Tajuk (d) Jenis bahan (e) Tempat (f) Bentuk bahan dalam tanda kurung Sanat Md. Monograf 39 Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Nama penulis. 1979. 1975. editor atau penyusun (b) Tahun terbit (c) Judul (d) Nama siri (e) Jilid (f) Bilangan (g) Tempat terbit (h) Penerbit Contoh: Khalid M. “Bentuk Pasif Bahasa Malaysia: Satu Kajian Polar Keseringan dan Struktur”. Siahaan (ed. Hussain dan N. 1979. 3). “Dunia Kemala dalam Timbang Terima dan Meditasi”. Latihan Ilmiah Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Nama penulis (b) Tahun (c) Tajuk (d) Peringkat pengajian (e) Tempat Contoh: Kamaruzzaman Abdul Kadir.TERHAD 8. Universiti Malaya. Universiti Malaya. Nasir.).

Dewan Bahasa dan Pustaka. (b) Bahan tidak berakam Contoh: Wawancara secara bebas antar penulis dengan Sdr. 1986. Contoh: TERHAD . 15 Disember 1980. 15 Disember 1980. Nota Ceramah. 13. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kertas kerja dalam Simposium Darul Makmur Dua. Kumpulan nota ceramah yang disampaikan di Dewan Bahasa dan Pustaka. bengkel (f) Tempat (g) Tarikh Contoh: Othman Putih. Bandar Pusat Jengka. kursus. persidangan. Wawancara Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Bahan berakam Contoh: Wawancara secara rakaman antara penulis dengan Sdr. pada jam 11 pagi.TERHAD 11. Joyce. Usman Awang selaku Setiausaha Sekretariat Anugerah Sastera Negara di pejabatnya di Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Sastera. Pahang. Usman Awang selaku Setiausaha Sekretariat Anugerah Sastera Negara di pejabatnya di Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Sastera. Kuliah atau Syarahan Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Nama pensyarah (b) Tahun (c) Tajuk (d) Sumber nota (e) Tempat (f) Tarikh Artwood. 12. Kuala Lumpur. 1-2 Februari 1991. 20-24 Mei 1986. pada jam 11 pagi. “Cerpen-cerpen Karya Pengarang Pahang: Pencapaian dan Arah Masa Depan”. Kertas kerja 40 Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Nama penulis (b) Tahun (c) Tajuk (d) Jenis bahan (e) Nama seminar. 1991. “Editors in Publishing”.

Contoh: Amok. Tahun. (Filem). from http://wordnet. Kuala Lumpur: EMI (Malaysia). Contoh: Lagu-lagu Nyanyian oleh Kumpulan Harmoni. Kuala Lumpur: Nizarman (M) Sdn. 1 pita: 60 min.1. dari URL Contoh: Wordnet (2006). 1989. Bhd. 1995. Dicapai pada November 30.Sub-judul (jika ada).edu Contoh: TERHAD . Adman Salleh (Pengarah). 1 pita:130 min:VHS.princeton. Hari. 1981. Zakaria Ariffin (Pengarah). Bahan Internet Nama Penulis (Tahun).WordNet Search – 2. Bahan Alat Pandang Dengar (APD) 41 Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Tajuk (b) Tahun (c) Bentuk bahan dalam tanda kurung (d) Nama pengarah (e) Tempat terbit (f) Penerbit (g) Bilangan bahan (h) Tempoh (i) Lokasi Pentas Opera. (Pita kaset). 15. 2006.TERHAD 14. (Pita video). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Dicapai pada Bulan.Tajuk artikel [versi elektronik].

sekolah swasta. Wajaran markah bagi komponen kerja kursus (kerja projek) ini adalah sebanyak 20%. Pada masa yang sama. Penilaian pencapaian calon dalam kerja kursus ini berdasarkan aspek yang telah ditetapkan dalam Sukatan Pelajaran (SP). manual ini juga dapat membantu calon untuk menghasilkan kerja kursus (kerja projek) bagi mata pelajaran Pengajian Am. Manual kerja kursus (kerja projek) ini disusun bagi membantu guru dan pemeriksa menilai kerja kursus calon. TERHAD .TERHAD 42 BAHAGIAN II: MANUAL CALON 1 PENGENALAN Setiap calon Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) sekolah kerajaan. dan calon persendirian individu wajib melaksanakan kerja kursus (kerja projek) sebagai satu daripada komponen penilaian untuk penggal 2. sekolah bantuan kerajaan. Penyediaan dan penilaian kerja kursus (kerja projek) ini mestilah dilaksanakan pada penggal 2 mengikut tempoh yang ditetapkan oleh MPM. Markah penilaian kertas kerja kursus hendaklah dihantar kepada Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) untuk diambil kira bersama-sama dengan markah peperiksaan akhir bagi setiap penggal untuk tujuan penggredan mata pelajaran Pengajian Am.

2 Tanggungjawab Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan Kerajaan 2.2.2.2.8 2.1 2.2. memproses data/maklumat.1 2.2.2.2.4 2.12 Menggunakan kertas muka hadapan kerja kursus (kerja projek) yang telah ditetapkan oleh pihak MPM (Lampiran 1) pada muka hadapan kerja kursus (kerja projek) calon 2. Kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am hendaklah dilaksanakan dalam penggal 2.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan Melaksanakan tugas (a) memilih tema.11 Menghantar hasil kerja kursus (kerja projek) kepada guru pada masa dan tarikh yang telah ditetapkan.TERHAD 2 43 PELAKSANAAN KERTAS KERJA KURSUS 2.2. (c) menetapkan tajuk dan skop kerja kursus.9 2.3 Kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am wajib diambil oleh semua calon.1.3 2.7 Memahami kehendak sukatan pelajaran Pengajian Am Mengetahui dan memahami keperluan melaksanakan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am Mengetahui dan memahami kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am yang perlu dilaksanakan Menghasilkan penulisan kertas kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am secara individu Menepati masa dengan cara melaksanakan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am dalam tempoh yang ditetapkan oleh guru Memulakan penghasilan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am seawal yang boleh Merancang proses penghasilan kerja kursus (kerja projek) mengikut peringkatperingkat yang telah ditetapkan seperti pada 4.2 2. Kegagalan calon menghantar kerja kursus (kerja projek) pada tarikh yang telah ditetapkan oleh guru akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am dan tidak mengambil kertas 900/4.5 2.1.2. (b) mengenal pasti isu.2.2. Tema kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am tahun 2014 adalah berdasarkan tajuk yang dipelajari dalam penggal 2. 2.6 2. 2. dan menghasilkan penulisan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am 2.1 Arahan Umum 2.2.13 Mengakui kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am yang dihasilkan ialah hasil kerja calon sendiri dengan menandatangani Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2) TERHAD .10 Mengaplikasikan kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah semasa pencarian/ pengumpulan maklumat dan pembentangan 2.1.2. dan (e) mengenal pasti asas kaedah penyelidikan Mencari maklumat. (d) mengenal pasti sumber maklumat yang sesuai.2 2.

(d) mengenal pasti sumber maklumat yang sesuai. dan (e) mengenal pasti asas kaedah penyelidikan 2.2.6 2.3.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan Melaksanakan tugas (a) memilih tema.9 Mencari maklumat. dan menghasilkan penulisan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am 2.3 Tanggungjawab Calon Sekolah Swasta 2. waktu.3 2. dan tempat yang ditetapkan (jika kerja kursus (kerja projek) dijadikan sampel untuk penyelarasan) 2.7 Memahami kehendak sukatan pelajaran Pengajian Am Mengetahui dan memahami keperluan melaksanakan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am Mengetahui dan memahami kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am yang perlu dilaksanakan Menghasilkan penulisan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am secara individu Menepati masa dengan cara melaksanakan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am dalam tempoh yang ditetapkan oleh guru Memulakan penghasilan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am seawal yang boleh Merancang proses penghasilan kerja kursus (kerja projek) mengikut peringkatperingkat yang telah ditetapkan seperti pada 4.TERHAD 44 2.3. (b) mengenal pasti isu. (c) menetapkan tajuk dan skop kerja kursus.17 Membentangkan hasil kerja kursus (kerja projek) pada sesi pembentangan dan soal jawab di hadapan Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK) pada tarikh. waktu.1 2.3.2.4 2.3.3.2.3.3.8 2.14 Mengisi maklumat yang terdapat dalam Borang Rekod Kerja Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3) dan menyerahkan borang tersebut kepada guru ketika pertemuan antara calon dengan guru 2.3.2.10 Mengaplikasikan kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah semasa pencarian/ pengumpulan maklumat dan pembentangan TERHAD .5 2.3.2 2.2.2.19 Memastikan kerja kursus (kerja projek) yang dihasilkan ialah hasil usaha calon sendiri dengan cara merekodkan sumber maklumat yang digunakan dan mencatatkan sumber maklumat tersebut dengan betul dalam kerja kursus (kerja projek) 2.16 Membentangkan hasil kerja kursus (kerja projek) pada sesi pembentangan dan soal jawab pada tarikh.3.15 Memastikan kerja kursus (kerja projek) calon yang telah siap mempunyai Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4) 2. dan tempat yang ditetapkan oleh guru 2. memproses data/maklumat.18 Menyimpan semua maklumat yang berkaitan dengan penghasilan kerja kursus (kerja projek) dengan baik 2.

3. dan tempat yang ditetapkan oleh pemeriksa 2.16 Membentangkan hasil kerja kursus (kerja projek) pada sesi pembentangan pada tarikh.4.1 2.14 Mengisi maklumat yang terdapat dalam Borang Rekod Kerja Kursus Calon (BRKKC) (Lampiran 3) dan menyerahkan borang tersebut kepada guru ketika pertemuan antara calon dengan guru 2.3.11 Menghantar hasil kerja kursus (kerja projek) kepada pemeriksa yang dilantik oleh MPM pada masa dan tarikh yang telah ditetapkan.3.0 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan TERHAD .6 2.15 Memastikan kerja kursus (kerja projek) calon yang telah siap mempunyai Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4) 2. waktu.19 Memastikan kerja kursus (kerja projek) yang dihasilkan adalah hasil usaha calon sendiri dengan cara merekodkan sumber maklumat yang digunakan dan mencatatkan sumber maklumat tersebut dengan betul dalam kerja kursus (kerja projek) 2.3.5 2.3 2.4.2 2.3.4.13 Mengakui kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am yang dihasilkan adalah hasil kerja calon sendiri dengan menandatangani Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2) 2.4 Tanggungjawab Calon Persendirian Individu 2. 2.7 Memahami kehendak sukatan pelajaran Pengajian Am Mengetahui dan memahami keperluan menjalan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am Mengetahui dan memahami kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am yang perlu dijalankan Menghasilkan penulisan kertas kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am secara individu Menepati masa dengan cara melaksanakan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am dalam tempoh yang ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) Memulakan penghasilan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am seawal yang boleh Merancang proses penghasilan kerja kursus (kerja projek) mengikut peringkatperingkat yang telah ditetapkan seperti pada 4. waktu.3.3.3. dan tempat yang ditetapkan (jika kerja kursus (kerja projek) dijadikan sampel untuk penyelarasan) 2.18 Menyimpan semua maklumat yang berkaitan dengan penghasilan kerja kursus (kerja projek) dengan baik 2.4.17 Membentangkan hasil kerja kursus (kerja projek) pada sesi pembentangan dan soal jawab di hadapan Penyelaras Negeri (PN) atau Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK) pada tarikh.4.TERHAD 45 2.4.3.4.12 Menggunakan kertas muka hadapan kerja kursus (kerja projek) yang telah ditetapkan oleh pihak MPM (Lampiran 1) pada muka hadapan kerja kursus (kerja projek) calon 2. Kegagalan menghantar kerja kursus (kerja projek) pada tarikh yang telah ditetapkan oleh pemeriksa akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am dan tidak mengambil kertas 900/4.4 2.

dan menghasilkan penulisan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am 2.4.4.12 Menggunakan kertas muka hadapan kerja kursus (kerja projek) yang telah ditetapkan oleh pihak MPM (Lampiran 1) pada muka hadapan kerja kursus (kerja projek) calon 2. (b) mengenal pasti isu. (c) menetapkan tajuk dan skop kerja kursus.9 2.11 Menghantar hasil kerja kursus (kerja projek) kepada pemeriksa yang dilantik oleh MPM pada masa dan tarikh yang telah ditetapkan.4.4.4.15 Membentangkan hasil kerja kursus (kerja projek) pada sesi pembentangan pada tarikh.13 Mengakui kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am yang dihasilkan adalah hasil kerja calon sendiri dengan menandatangani Borang Perakuan Calon (BPC) (Lampiran 2) 2.14 Memastikan kerja kursus (kerja projek) calon yang telah siap mempunyai Borang Markah Kerja Kursus Calon (BMKKC) (Lampiran 4) 2.10 Mengaplikasikan kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah semasa pencarian/ pengumpulan maklumat dan pembentangan 2.4.4.16 Menyimpan semua maklumat yang berkaitan dengan penghasilan kerja kursus (kerja projek) dengan baik 2. dan tempat yang ditetapkan oleh pemeriksa 2.17 Memastikan kerja kursus (kerja projek) yang dihasilkan adalah hasil usaha calon sendiri dengan cara merekodkan sumber maklumat yang digunakan dan mencatatkan sumber maklumat tersebut dengan betul dalam kerja kursus (kerja projek) TERHAD . waktu.4.4. dan (e) mengenal pasti asas kaedah penyelidikan Mencari maklumat. (d) mengenal pasti sumber maklumat yang sesuai. 2. memproses data/maklumat.4. Kegagalan menghantar kerja kursus (kerja projek) pada tarikh yang telah ditetapkan oleh pemeriksa akan menyebabkan calon dianggap tidak melaksanakan kerja kursus (kerja projek) Pengajian Am dan tidak mengambil kertas 900/4.TERHAD 46 2.8 Melaksanakan tugas (a) memilih tema.

dan ditetapkan bersama dengan guru Merancang jadual kerja Mengumpul data dan maklumat melalui pemerhatian. temu bual.1 Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan Kerajaan Tarikh 16 Disember 2013 Perkara Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah. tajuk dan skop kerja kursus (kerja projek) yang telah dipilih. carta. Penggal 2 Tahun 2014 Memahami aspek yang dinilai dalam penulisan kerja kursus (kerja projek) Memahami skop tugasan kerja kursus (kerja projek) Membincangkan tema. dikenal pasti. Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4). isu. pemeriksaan dan pembentangan kerja kursus (kerja projek) Tindakan Calon Memuat turun:  Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah. dan kaji selidik daripada pelbagai sumber Menyusun dapatan (data dan maklumat) Memproses data dan maklumat – mentafsir. graf. Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4).TERHAD 3 Jadual Perancangan dan Pelaksanaan 47 3. dan lainlain yang bersesuaian Membincangkan dapatan kajian dan menghubung-kaitkannya dengan teori yang bersesuaian Menghasilkan penulisan yang lengkap mengikut format yang ditetapkan Menyemak dan membuat penambahbaikan terhadap kualiti penulisan kerja kursus (kerja projek) Menyerahkan kerja kursus (kerja projek) mengikut tarikh yang ditetapkan kepada guru Membentangkan kerja kursus dan menjawab secara lisan soalan yang dikemukakan oleh guru dalam masa masa 10 hingga 15 minit pada tarikh dan waktu yang ditetapkan Dari 6 Januari 2014 hingga 11 April 2014 TERHAD . menganalisis dan membuat hubung kait antara dapatan yang diperoleh Mempersembahkan data dan maklumat dalam bentuk jadual. Penggal 2 Tahun 2014 Pelaksanaan.

dan fail PBS calon Dari 14 April 2014 hingga 14 Mei 2014 Membentangkan kerja kursus (kerja projek) dan menjawab lisan beberapa soalan yang dikemukakan Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK) dalam masa 10 hingga 15 minit pada tarikh dan waktu yang ditetapkan (calon yang dipilih sahaja jika diminta oleh KPK) (Jika sekolah sebagai sampel penyelarasan) TERHAD .TERHAD 48 Tarikh Dari 3 Mac 2014 hingga 11 April 2014 Perkara Pemantauan kerja kursus (kerja projek) oleh Pengurusan MPM dan Pegawai Mata Pelajaran MPM Penyelarasan markah kerja kursus (kerja projek) oleh Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK) (Jika sekolah dipilih sebagai sampel penyelarasan) Tindakan Calon Menyediakan kerja kursus (kerja projek) calon (yang terkini).

graf. Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4). Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4). dan kaji selidik daripada pelbagai sumber Menyusun dapatan (data dan maklumat) Memproses data dan maklumat – mentafsir. isu. dikenal pasti. tajuk dan skop kerja kursus (kerja projek) yang telah dipilih. dan lainlain yang bersesuaian Membincangkan dapatan kajian dan menghubung-kaitkannya dengan teori yang bersesuaian Menghasilkan penulisan yang lengkap mengikut format yang ditetapkan Menyemak dan membuat penambahbaikan terhadap kualiti penulisan kerja kursus (kerja projek) Dari 6 Januari 2014 hingga 31 Mac 2014 1 April 2014 Penghantaran kerja kursus (kerja projek) dan bahan pembentangan kerja kursus (kerja projek) oleh calon Pemeriksaan kerja kursus (kerja projek) oleh pemeriksa yang dilantik oleh MPM Menyerahkan kertas kerja kursus (kerja projek) mengikut tarikh yang ditetapkan kepada pemeriksa bagi tujuan penyemakan Dari 2 April 2014 hingga 11 April 2014 TERHAD . Penggal 2 Tahun 2014 Pelaksanaan kerja kursus (kerja projek) 49 Tindakan Calon Memuat turun:  Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah. carta. temu bual. menganalisis dan membuat hubung kait antara dapatan yang diperoleh Mempersembahkan data dan maklumat dalam bentuk jadual. dan ditetapkan bersama guru Merancang jadual kerja Mengumpul data dan maklumat melalui pemerhatian.TERHAD 3.2 Calon Sekolah Swasta Tarikh 16 September 2013 Perkara Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah. Penggal 2 Tahun 2014 Memahami aspek yang dinilai dalam penulisan kerja kursus (kerja projek) Memahami skop tugasan kerja kursus (kerja projek) Membincangkan tema.

TERHAD 50 Tarikh Dari 12 April 2014 hingga 31 April 2014 Perkara Sesi pembentangan kerja kursus (kerja projek) Tindakan Calon Membentangkan kertas kerja kursus di hadapan pemeriksa dan menjawab lisan beberapa soalan yang dikemukakan oleh pemeriksa dalam 10 hingga 15 minit pada tarikh dan waktu yang ditetapkan Membentang kerja kursus (kerja projek) dan menjawab secara lisan beberapa soalan yang dikemukakan oleh Penyelaras Negeri (PN) atau Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK) dalam masa 10 hingga 15 minit pada tarikh dan waktu yang ditetapkan (calon yang dipilih sahaja jika diminta oleh PN atau KPK) (Jika sekolah itu dipilih sebagai sampel penyelarasan markah) Dari 1 Mei 2014 hingga 14 Mei 2014 Penyelarasan markah kerja kursus (kerja projek) oleh Penyelaras Negeri (PN) atau Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK) (Jika sekolah itu dipilih sebagai sampel penyelarasan markah) TERHAD .

dan lainlain yang bersesuaian Membincangkan dapatan kajian dan menghubungkaitkannya dengan teori yang bersesuaian Menghasilkan penulisan yang lengkap mengikut format yang ditetapkan Menyemak dan membuat penambahbaikan terhadap kualiti penulisan kertas kerja kursus 6 Januari 2014 hingga 31 Mac 2014 1 April 2014 Penghantaran kerja kursus (kerja projek) dan bahan pembentangan kerja kursus (kerja projek) kepada pemeriksa Menyerahkan kerja kursus (kerja projek) kepada pemeriksa mengikut tarikh yang telah ditetapkan untuk tujuan pemeriksaan TERHAD . Penggal 2 Tahun 2014 Menemui pemeriksa yang dilantik oleh MPM untuk membincangkan keperluan melaksanakan kerja kursus (kerja projek) dan pemakluman tarikh akhir penyerahan kerja kursus (kerja projek) Memahami aspek yang dinilai dalam penulisan kerja kursus (kerja projek) Memahami skop tugasan Menentukan tema. dan membuat hubung kait dengan dapatan yang diperoleh Mempersembahkan data dan maklumat dalam bentuk jadual. temu bual dan kaji selidik daripada pelbagai sumber Menyusun dapatan (data dan maklumat) Memproses data dan maklumat – mentafsir.3 Calon Persendirian Individu Tarikh 16 September 2013 Perkara Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah.TERHAD 3. Penggal 2 Tahun 2014 Pertemuan calon dengan Pemeriksa Pelaksanaan kerja kursus (kerja projek) oleh calon 51 Tindakan Calon Memuat turun:  Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah. tajuk dan skop kerja kursus (kerja projek) yang telah dipilih. isu. carta. Merancang jadual kerja Mengumpul data dan maklumat melalui pemerhatian. dan ditetapkan. Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4). dikenal pasti. Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4). menganalisis. graf.

TERHAD 52 Tarikh Dari 2 April 2014 hingga 11 April 2014 Dari 12 April 2014 hingga 31 April 2014 Perkara Pemeriksaan kerja kursus (kerja projek) oleh pemeriksa Tindakan Calon Sesi pembentangan kerja kursus (kerja projek) oleh calon Membentangkan kerja kursus di hadapan pemeriksa dan menjawab lisan beberapa soalan yang dikemukakan oleh pemeriksa dalam 10 hingga 15 minit pada tarikh dan waktu yang ditetapkan Dari 1 Mei 2014 hingga 14 Mei 2014 Penyelarasan markah kerja kursus (kerja projek) oleh Penyelaras Negeri (PN) atau Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK) (Jika calon dipilih sebagai sampel penyelarasan markah) Membentangkan kerja kursus (kerja projek) dan menjawab lisan beberapa soalan yang dikemukakan oleh Penyelaras Negeri (PN) atau Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK) dalam masa 10 hingga 15 minit pada tarikh dan waktu yang ditetapkan (calon yang dipilih sahaja jika diminta oleh PN atau KPK) (Jika calon itu dipilih sebagai sampel penyelarasan markah) TERHAD .

TERHAD 53 Bahagian III: Kertas Soalan TERHAD .

TERHAD 54 TERHAD .