NAMA : ………………………………………………………………………………………… TING : ………………………………………………. NO K/P : .............................................

BAND 3 KOD EVIDEN : B3D1E6 (RAJAH : Menyusun dan Melabel rajah aliran berdasarkan pelbagai maklumat/sumber)

1
Sisa buangan

2
Surat khabar, majalah dan buku

3
Memproses semula kertas

4
KIlang kertas dan pulpa

5

Kertas buangan dikumpulkan

GAMBAR ………………… GAMBAR ………………… GAMBAR ………………… PROSES KITAR SEMULA GAMBAR ………………… GAMBAR ………………… .Berpandukan gambar dan maklumat di atas. susun dan labelkan rajah aliran berserta dengan maklumat/sumber yang telah diberikan.