10. Yang cuma dapat melihat giginya akan menjadi orang tercantik di dunia. II.

Yang cuma dapat melihat lidahnya akan menjadi utusan raja-raja.

12. Yang curna dapat melihat tenggorokannya akan mcnjadi penasihat, muballigh, tukang propaganda, para muazzin.

13. Yang cuma dapat melihat janggutnya akan menjadi orang yang suka berjuang di jalan Allah.

14. Yang cuma dapat melihat tengkuknya akan menjadi orang yang ahli

dalam berniaga. I

15. Yang cuma melihat leugannya akan menjadi orang yang pandai menggu, nakan senjata, pandai memanah dan memacu kuda.

16. Yang cuma melihat lengan kanannya, akan menjadi orang yang ahii penangkap ikan.

17. Yang cuma dapat lengan kirinya, akan menjadi ahIi penjahit pakaian.

18. Yang cuma dapat melihat tapak tangan kanannya akan menjadi tukang mas atau tukang timbangan.

19. Yang cuma dapat melihat tapak tangan kirinya, ia menjadi tukang menimbang.

20. Yang melihat dua lengannya akan menjadi orang dermawan.

21. Yang cuma melihat belakang tangan kanannya, akan menjadi orang yang pandai memasak.

22. Yang cuma dapat melihat belakang tangan kirinya akan menjadi orang yang bakhil (paling berhemat).

23. Yang cuma dapat melihat ruas jari kanannya akan menjadi tukang menjahit.

24. Yang cuma dapat melihat ruas jari kirinya akan menjadi jurutulis.

25. Yang curna dapat melihat dadanya ia akan menjadi alirn-ularna, pengarang, falsafah dan sebagainya.

26. Yang cuma melihat belakangnya akan menjadi orang sangat berbakti kepada Tuhan.

27. Yang melihat lambungnya akan menjadi seorang pejuang.

28. Yang cuma dapat melihat perutnya akan menjadi orang yang tidak serakah kepada dunia.

29. Yang cuma melihat dua lututnya akan menjadi orang banyak sekali melakukan sembahyang.

30. Yang dapat melihat dua kakinya akan menjadi ahli berburu.

12

Yang dapat melihat tapak kakinya akan menjadi orang yang suka me - ngembara keliling dunia.

32. Yang dapat melihat bayangan saja akan menjadi penari, penyanyi dan pemainmusik.

Demikian masing-masing ruh itu tidak sama dan tidak semua yang dapat dilihatnya. Anda ada ruh diwaktu itu ada melihat lebih dari saw macam anggota Nur Muhammad, begitulah nanti, dia lahir menjadi manusia, mempunyai bakat lebih dari satu macam.

Dan siapa dari antara ruh-ruh itu tidak dapat melihat apa-apa dimasa itu, kelak bila lahir ke alam dunia menjadi manusia yang tidak mempunyai kecakapan apa-apa.

Jadi jelasnya bakat-bakat manusia yang kita buktikan di dunia ini, baik dia sebagai pengarang, ahli pidato, atau pelukis, seni dan sebagainya, itu adalah bakat-bakat yang telah diperbekali semenjak dia berada di alam arwah oleh Allah Ta'ala.

budiman.

Ketahuilah sesungguhnya manusia ini Tuhan jadikan ia hidup berpindah• "'pindah dari- empat alamo Dari satu alam kepada satu alamo

Pertama di alam arwah, belum lagi mempunyai jasad kasar atau badan jasmani yang mana ketika itu pekerjaan para ruh-ruh itu, cuma bertasbih dan memuji kepada Tuhan.

Kedua di alam dunia ini sejak ia berada dalam rahim ibunya sehingga lahir sampai ia menutup mata ..

alam dunia ini mengembangkan bakatnya masing-masing,

Ketiga. Alam Barzakh, suatu alam yang tersembunyi dari pandangan mata manusia, yaitu alam kubur, setelah ruh berpisah dari badannya.

Keempat. Alam Akhirat. Suatu alam di mana ruh dengan badan bersatu lagi, di sinilah alam yang terakhir, suatu alam yang kekal abadi, yang tidak akan berpindah-pindah lagi buat selama-lamanya, bagi manusia. Karena itulah alam akhirat itu dinamakan alam "Baqo", suatu alam yang kekal abadi.

\3

a

Ig n lS

lk

,u

19 at 1I1 a. ena

n an an tdi

au Jut

rya .srr aa, .ap

as,

ail, 1I1g lah

rmel kan

205

Diceritakan ketika Nabi Musa menajat kepada Tuhan Robbul-'Alamin di bukit Thursina, maka pada saat itu berkesempatan Nabi Musa a.s. bertanya kepada Allah dengan mengajukan beberapa pertanyaan.

Jawab ·Allah : Pertama~tama aku jadikan adalah Nur-Muhammad. Kernudian kujadikan Durratul-Baidhoo' dari Nur Muhammad. Dari Durratul-Baidhoo' aku jadikan 70.000 negeri di cakrawala, jika kita pakai istilah sekarang ialah 70.000 planet di cakrawala. Maka satu planet itu luasnya tujuh puluh kali ~umi. Tiap-tiapplanet itu dijadikan penghuninya 70.000 orang bukan bangsa Jl~, ~an bukan bangsa manusia, dan juga bukan bangsa malaikat. Kesernuanya dijadikan dengan kalimat "Kun fayakuun". Mereka beribadat padaku sampai 70.000 tahun.

Kemudian belakangan, mereka jadi berdurhaka kepadaku, lalu aku binasakan mereka itu semuanya,

Kernudian sesudah itu aku jadikan lagi 80.000 buah negeri (planet) yang besa.mya cu~a sepuluh kali dari bumi dunia. Semua berada di cakrawala yang bertmgkat-tmgkat. Di planet itu aku ciptakan sebangsa unggas yang memakuu tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Lama-kelamaan unggas-unggas itu pun punah Kemudian baru aku jadikan 20.000 makhluq sebangsa man usia dari cahayn secara berangsur-angsur lalu punah.

. Kernudian setelah berselang 70.000 tahun sesudah itu, baru aku jadikan Qalam, Lauhil-mahfuzh, 'Arsy dan Kursi dan malaikat.

Maka setelah kira-kira 70.000 tahun lagi barulah aku jadikan syurgn dan naraka,

Kemudian setelah itu baru aku jadikan makhluk manusia yang narnanyn Adam, bukan bapakmu Adam yang sekarang ini, hai Musa.

Aku jadikan dia dari awal Adam sampai keturunannya yang terakhh lO.OOO tahun lamanya. Setelah itu aku jadikan pula Adam yang lain dengau keturunannya terakhir dalam masa lO.OOO tahun.

Demikian seterusnya Aku jadikan tiap-tiap Adam dan keturunanny I dalam masa lO.OOO tahun, ganti-berganti, sampai mencapai 10.000 oralll! Adam. Maka Adam yang sekarang inilah yang kesepuluh ribu kalinya,

Demikianlah keterangan yang say a kutib, dari kitab "Permulaan dijadikau langit dan bumi" oleh AI-' Allamah Syaikh Nuruddin Ali.

Para pembaca yang budiman.

Jika kita renungkan keterangan di atas itu, jelaslah h,,"; 1_,·

3. BERAPA TAHUN UMURNYA DUNIA?

J4

dunia ini, sudah lama benar, atau sudah tua betu!.

Coba saja bayangkan, setiap Adam Tuhan ciptakan sampai anak keturunannya yang terakhir, adalah memakan waktu sampai 10.000 tahun. Maka berapakah jumlahnya 10.000 x 10.000 tahun?

10.000 x lO.OOO = 100.000.000 tahun.

Jadi jelasnya bumi -kita telah dihuni oleh manusia yang pe rtama Tuhan ciptakan, sampai Adam yang terakhir dizaman kita ini adalah lama masanya memakan waktu seratus juta tahun. Kalau baru-baru ini ahli purbakala telah menemui tengkorak manusia di Tanah Jawa yang sudah berumur 300.000 tahun, itu belum seberapa jika dibandingkan dengan keterangan dan pend apat ularna Islam Syekh Nuruddin Ali, bahwa bumi kita ini telah dihuni manusia sudah seratus juta tahun lamanya.

Untuk memperkuat keterangan akan sudah tua umurnya dunia, pernah diceritakan oleh Junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w. tentang pengalaman dan penglihatannya dalam perjalanan Isra' dan Mi'rajnya, yaitu nampak ada seorang wanita mernanggil-rnanggil merayu namanya. Wanita itu nampak

• sudah tua, namun masih nampak cantik rupanya, memakai pakaian yang indah serta perhiasan yang gemerlapan, ernas in tan berlian.

Lalu Nabi bertanya kepada Jibri!. Siapakah gerangan dia ~anita itu? . ". Jawab Jibril : "Itulah dunia!"

Kita kini sarna mernbuktikan dengan mata bahwa apa yang Iihat Nabi itu, adalah betul-betul dunia, semakin tua bertambah can tik, yang dimaksud dengan dunia adalah negeri, atau bumi di mana tempat manusia "bersema-

. "

yam.

Cobalah kita perhatikan kota-kota di indonesia, yang semakin hari pembangunannya semakin hebat dengan gedung-gedungnya yang menjulang tinggi jalan rayanya . lebar dan luas, dengan lampu-Iampunya yang berwarnawarni diwaktu malam. Bukan di Indonesia saja, bahkan seluruh dunia sedang membangun.

Apakah artinya bangun dalam bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya adalah

"Qiyaamah." ,

Jadi jelas dunia sekarang sudah mulai mau kiarnat di mana-mana!

Sudah dihias, atau sedang dihiasi dunia ini oleh manusia. Inilah menunggu detik-de tik sampai saatnya masa terakhir bagi dunia ini. Menandakan zaman akhir bahwa ciri dan alamatnya, adalah Allah tidak akan mengutus seorang Nabi sesudah Nabi Muhammad s.a.w. Karena pribadi beliau sudah menjadi predikat Nabi Akhir Zaman.

Cobalah pembaca renungkan!

15.

4.

ASALNYA HARI YANG TUJUH

Di bawah ini kami cantumkan ayat-ayat yang menerangkan tcntang kejadian langit-Iangit dan bumi.

,~'

~/e-:,~ /,0 ~'I ". ... (,_~ tl ~, ! ~7~() :t ~OJ // ~c;." ~~.J..l~'7~ 01 ~ ~ __ wUl.ir-~ I

/ ~ o~ /// 0 ./ ~/." /,,, /' /C

.. / .. S" . ,,:.\ »> S!:. r:. », (~I" tX/// \/j , a -::/:'

.. u~~~ ~~L'\.I.J P.L4'~. >-01 ~. ~ ... ~

" •• ~- - ,;' /,' • :./ --- Q

r .. : ~~j)J

"Apakah mereka orang-orang kafir tidak memperhatikan, bahwa langit dan bumi itu asalnya berpadu. Maka lalu karni pisahkan keduanya. Dan karni jadikan dari air, tiap-tiap sesuatu benda yang hidup. Mcngapa mereka tidak juga mau beriman."

,.(0 .... t-:o\ ///0 /" -::: ~/ / \// .. o{..tlA tf:: ~- "~3\y/~U\~~-'~.J..J '4 .~

/ ""0/ r"t.trI -P." l1' \/ '!.

,I ~~4)'. U-'~ r. / ~~~

"Dan kami jadikan di bumi itu, gunung-gunung yang meneguhkannya, dan karni jadikan pula di burni itu jalan-jalan yang luas, supaya mereka dapat petunjuk."

~ 1 .. oj '~(I'\\~/O)! """t~/""'\~f:'/V~I\/()/'/

'U~ce-01;~ ~~.,~~ ~~ ~\~-'

rr : .sUYI

- .

"Dan kami jadikan langit itu sebagai lotengnya yang terpelihara. Tetapi mereka orang-orang kafir itu dengan ayat-Nya tidak mernperhatikan?"

Cobalah perhatikan firm an Allah dalam surat Al-Hijr ayat 16 sampai ayat 22 :

_ 5J~\£n V~.«/ \~:9"~1~ G~:lif/

/'/' /' ~..J'" .. :2.T. '/ ~ • ~

"Dan sesungguhnya Kami jadikan bintang-bintang di langit, dan Karni jadikan ' _. untuk orang mempunyai pandangan (Ilmu Perbintangan").

16

"Dan Kami pelihara dia dari tiap-tiap syetan yang dirajam."

I ~D ; 3(0. 'A~'/~~~of.~,·~".:'o, .. /' ~~J

I ~ - ~ .. r::::- ~~ o/J/

I "Tapi syetan-syetan yang mencuri pendengaran (rahasia yang diucapkan J malaikat), lalu dikejar dia dengan peluru api, terang-terangan."

I<"D :. ("./~ /, / / \//~~r.~/\ /~! D //' -<D"'.\/

~ ..... • ~~~-' .. '01 .)J.,.. ~ '\.1' ~

""II' • / .....,... '..:/ ~.J -7

I 1

. ,. 0/ ~ 0 ( IJJ, 0

.. W-'..Jy?~~."~

1- ...'" <...I/"'

"Dan bumi itu telah Kami haniparkan (menjadi daratan) serta Kami letakkan

gllnung-gunung di muka bumi (untuk mengkuatkannya) serta Karni tumbuhkan di bumi itu segala macam turnbuh-tumbuhan dengan mernakai ukuran."

.~O",. "(~/:~J~/~'~ ~tt~!crt~b . ~

~~2r/ r -- 0A ().:J...... .../' j1'l .. ~

"Dan kami jadikan un tukrnu suatu penghidupan di muka bumi dan karnu ti-

dak sanggup menanggung rizkinya." /. / /

//:, j.1/.,f\//YY-;'\/(l({~~~~I~O~ 0 ~,

.J~J\4JPU3~,0>U~J/~,€",,~U/,~

.~ ;. /' ~.

. J "/

.~%

"Dan tidak ada suatu perkar a yang mcngurusnya, kecuali pada .>isfkami yang jadi sumbernya. Dan tidak turunkan air hujan begitu saja, kecuali dengan

rncmakai uku ran yang tertentu.~' -

/./ / / /~ /0/0 //

..... l{3 /' \/D'/O.\! "J>t/ /Vw \1:[" \,0.

~I/ IN \ .• ~ l:...J "J\9 ~ ru ~..JV

y~ -7 '-J';....7 ~/ \.....-~ V

/ ,/ ,'/ Y 0 /\/,/ J ,,(""~/O ~~

. Llu..)~ ~ 0;0 \ \..4--' oy. l~ ... .4.",~

»> "/ -:... \

"Dan Kami kirim angin yang mernbawa awan yang mcngandung air, lalu karni

turunka~-air hujan dari langit, lalu Kami curahkan ke atasmu. Sed ang karnu scndiri tidak mempunyai sumbernya."

17

Dcmikian beberapa ayat yang menerangkan tentang kejadian langit dan bumi, gunung-gunung, bin tang-bin tang dan lain-lain dan masih banyak ayatayat Allah yang menerangkan soal kejadian a1am yang lain yang tidak dicanturnkan di sini.

Menurut apa yang kami kutib dari keterangan AI-'Allamah Syaikh

Nuruddin Ali sebagai berikut:

Hari pertama, yaitu hari Ahada Allah Ta'ala jadikan bumi.

Hari kedua, hari Senin, Allah Ta'ala menjadikan gunung-gunung.

Hari ketiga hari Tsalatsa, Allah menjadikan pohon-pohonan dan tumbuhturnbuhan.

Hari keernpat, hari Rabu , Allah menjadikan langit.

Hari kelima, had Karnis, Allah menjadikan matahari, bulan dan bintangbin tang.

Hari

\,

-,,-

-,,-

-,,-

r-· ~:~.

syurga : - V I - -

~~

7~~

i - fJt:t~, ~ ~ v rl0-O C-

,

Allah menjadikan tujuh

l. 2. 3.

Jannatul-Ma'wa, Janna tun-Na 'iern. Jannatul-Firdaus.

o

4. Jannatu-Adnin.

5. Jannatul-Khuldi.

o

6. 7.

Daarul-Qoror. Daarul-Bawar.

Tujuh Naraka:

1. Nar aka Jahannam.

2. Naraka Sa'ir.

,

!

3. Naraka Huthomah.

4. Naraka Hawiah.

5. Naraka Saqor. (). Naraka Jahim. 7. Naraka Wail.

Tujuh Sungai di dalam Syurga:

I. Sungai Laban, susu.

2. Sungai' Asal, madu.

3. Sungai Kharnrah, arak.

4. Sungai air tawar.

5. Sungai Salsabil. o. Sungai Zanjabil.

7. 'Sungai Rohiqum-Mahtum.

19

Tujuh kelakuan

1. Berdiri.

2. Ruku'.

3. I'tidal.

di dalam sembahyang:

4. Sujud pcrtarna.

5. Duduk antara dua sujud.

6. Sujud kedua.

7ruJ.D.u~~.~~~cmbaca tasyahhud. 1. 2. 3.

Dahi atau jidat. Dua tapak tangan. Dua lutut.

20

\)1111 ujung jempoi dan jari-jari kaki .

• t I uhllhon kejadian manusia:

Nuthfah - mani.
I Aluqoh.
Mlldhehoh
'I Junln.
Alluk.
fI !{t'lllaja.
! )l'wasa. 21

I 1111 perubaca yang budiman !

Adapun yang dimaksud dengan kata-kata Allah menjadikan langit dan hll III I serta segala isinya itu dalarn masa enarn hari, bukanlah yang dirnaksud .llhllHIII hari kita, yang larnanya schari sernalam cuma 24 jam. Akan tetapi VIIIIH dlmaksud yang disebut enam hari dalam Al·Qur'an, adalah ~i dalam I I 1\ 1111111 hari yan san at lama, atau enam waktu yang sangat lama sekah.

l lemikianlah sudah mcnjadi kehendak dan sunnatullah (hukum Allah).

6. SILSILAH KETURUNAN NABI ADAM A.S.

. Di bawah ini kami cantumkan silsilah, atau keturunan Nabi Adam as'

~c1JJ l..., ..... 1. 1. ..-I 1r ••

-- r-" .. turunan raja-raja di tanah Jawa.

1 .. Nabi Adam a.s.

2. Nabi. Tsits a.s.

3. Sa'id Anwas

4. Qoyyid

5. Malik -

6. Qusai

7. Nabi Idris a.s.

8. Ramal

9. Lamak

10. Nabi Nuh a.s.

11. Bisma

12. Nabi Salih a.s. l3. Kabiran

14. Ra'u

15. Rakhsan

16. Manteri Azar

17. Nabi Ibrahim a.s.

18. Nabi Isma'il a.s.

19. Tsabit

20. Sabiqah

21. Sya'rak

22. Faqar

23. Muqawa

24. Ra'u

25. Halat

26. Kalur 27: Mahluz

28. Nabi Ilyas a.s.

29. Malik

30. Najjar

31. 'Abbas

32. Tafakur

33. Khalif

34. Alit

35. Abdu Manaf

36. Hasyim

37. Abdul Muttalib

38. Abdullah

39. Nabi Muhammad s.a.w,

40. Siti Fathimah

41. Hasan - Husain.

Abdul Muttalib berputera :

1. Abu Lahab

2. Abu Thalib

3. Abdullah

4. 'Abbas

5. Shafiah

6. Hamzah .

. Abu Thalib berputcra 'Ali. Hasyim berputera Wahab dan Wahab berputera .

Aminah, ~emu~ian Aminah menikah dengan Abdullah bin Abdul Muththalib Maka dan pernikahannya ini lahir Nabi Muhammad s.a.w. .

,

22

Nabi Muhammad s.a.w. mcuik ah dcugun Silli Khadijah Jail mclahirkan putera tujuh orang. Empat orang laki-laki iucuinggal dunia masih kccil-kccil. Tlga orang perempuan, Fathimah, Ruqoyah dan UJl1 II \\1 Qal tsum.

Kemudian Fathimah mcnikah dengan Ali bin Abu Thalib. Kcmudian

Ali berputera Hasan dan Husain.

Adapun Husain berpu tera Zainal A~iclin T/ - •. __ H,," J',all\:~1 Aludln hCI-

putcra Maul:m~ V-'-'--" u,Qlllan:l Kubirun. bcrpu tcra Jumadil-Kubro, bCI- 1'"1 ra Maulana lshaq.

Maulana lshaq menikah dengan puteri Sunan Ciri. Kcmud ian berputera

dua orang:

I. Mustaqiem gclar Syekh Ibrahim Raden Rahmat,

Demikian silsilah keturunan Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad s.a.w, dan sarnpai kepada keturunan raja-raja di tanah Jawa.

1\1

7. ASAL KEJADIAN MALAIKAT OAN TlJGASNY A

Sesungguhnya malaikat itu adalah makhluq Allah yang dijadikan daripauo "rnh ava."

"Mereka pandai bersalin rupa dan dapat memotong perjalanan yang jauh dalam satu detik saja."

Sesungguhnya arti malaikat, adalah yang memiliki pekerjaan tertentu pada rnasing-rnasing bagiannya. Dan malaikat ini Tuhan jadikan tidak sedikit jumlahnya. Lebih banyak malaikat dari pada manusia.

Coba saja bayangkan, tiap-tiap orang ada dua malaikat, yaitu Roqib dan 'Atid yang mana masing-rnasing ditugaskan pada pekerjaan terten tu. Roqib mempunyai tugas menulis amal dan perkataan manusia yang mengandung kebaikan. 'Atid bertugas menulis amal dan perkataan manusia yang rnengandung kejahatan.

Jadi andaikata manusia Indonesia dimasa kini sudah berjumlah 130 juta, maka berarti malaikatnya berjumlah dua kali lipat dari itu.

Malaikat itu bisa berganti rupa. Tegasnya bisa berupa manusia. Nabi Muhammad s.a.w. sering kedatangan Jibril membawa wahyu dengan rupanya seperti orang laki-laki muda dan tampan.

Malaikat itu Tuhan ciptakan tidak mempunyai ibu dan bapak. Tidak makan tidak minum, tidak tidur tidak lupa dan tidak merasa cape. Mereka bukan jenis laki-laki dan bukan jenis perempuan dan juga bukan banci. Mereka tidakrnernpunyai nafsu syahwat atau berahi. Narnun demikian mereka taat akan perintah Allah tidak berani melanggarnya atau melalaikan tugasnya. Seperti Tuhan menyatakan di dalam Al-Qur-an dalam surat At-Tahrim aya t 6 sebagai beriku t :

~~~;~tr~{;~f~~"~~ILZf~

Y',C :. ~_~~V'~~ ~':'l1.k!~'l~[ ,; ~

.) ~ .... ..»~ ~..:Y~ 0'\ 'A,~I ~·I

, , /' ""..J ";, J v-- ~

,( r> ~~ ~ < 1/~// if"//' .> /~ 1<'.1 0'; ~ - U-,.r ..:r.. U~ ~ ~ LA 4..1) , (.)~Q ~.l

24

"UIII orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu akan ap~ naraka, yang mana bara apinya terdiri dari manusia dan batu-batu. Di sana .. da malaikat-malaikat yang kejam dan be ngis, mcreka tidak mclawan perintah Alluh. Dan mereka kerjakan apa yang diperintah

Pernah Nabi kita Muhammad s.a.w. keuka Mi'raj mclintasi langit-larigit darl langit pertama sampai langit ketujuh, kcbanyakan pcnghuninya adalah para malaikat dan tak lain pekerjaan me reka itu, kata Nabi adalah bcr tahrnid dun bertasbih kepada Allah Ta'ala dengan macarn-rnacam pujian dan sanjung- 1111 kepada Tuhan dengan irama lagu yang sangat merdu.

S bagaimana Finnan Allah: I

,i/ jl.~~tD,J,'( _O"'-tJ" \// -- ('-'\1 ~~ ~~ 4lJ~ ~ ~ ~-.J:J ~LA'" '-/ ~ ~ r :» ~ ..

\ ' __ I !10 .. ~ ~ 0'S: "'~~// ¥ 'f~OI

- N': \,:, .... n - t/.::"'~ ~I /VJ J! L ~ ~

- - / c.:e./

"Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di burni.

Allah yang memiliki kerajaan, dan Dia yang berhak dipuji karena Dia di alas H 'gala scsuatu amat kuasa."

Dcmikian pula Nabi melihat di 'Arsy Allah, tidak lain penghuninya IIdlllah malaikat.

Kcrnudian 'Arsy Allah itu dipegang atau ditanggung oleh delapan orang mul aikut.

Sehagaimana diterangkan di dalam surah Al-Haaqqoh ayat 17:

o,~o( &/~ D/'~,\~~~)i~_~\/ ~~ ~0~? , .. :} '-V/'Ow:) ~ J

~~\~!) J.!.:~

... / ~/

"Dan maluikut berada di penjuru langit. Dan yang membawa 'Ar sy Tuhanmu puda hari itu adalah delapan orang malaikat."

Dan malaikat-rnalaikar itu mempunyai kekuatan yang luar biasa, di mana ketika Tuhan akan menyiksa urn at Nabi Luth a.s. yang sudah mclewati batas, yaHII mcreka sudah mcniadi suka rnelakukan hornosex sesarna laki-la ki, yaitu pcnduduk negeri Sadurn dan Gamur ah. Bukan seorang dua orang, hampir rata-rata semua laki-laki mclakukan dernikian. Maka tatkala diberi nasihat olch Nabi Luth a.s. mereka tidak ambil perduli. Akhirnya Tuhan binasakan pcnduduknya dengan diarigkat burni negeri itu dengan kedua tangan malaikat

25

ke udara yang sangat tinggi kemudian dibalikkan ke bawah, seperti orang rnembalikkan . tetampah, maka berpelantingan rumah-rumah dan manusia yang sedang tidur melayang jatuh terhempas ke bawah. Hancur lebur bagaikan kaca jatuhdi batu.

Dernikian kekuatan tenaga malaikat.

Di antaranya yang wajib ketahui nama beberapa malaikat serta tugas

pekerjaannya : .

1. Malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu kepada tiap-tiap Rasul.

Kepada Nabi Adam a.s. 12 kali.
-,,- Nabi Idris a.s. 4 kali.
-,,- Nabi Ibrahim a.s. 40 kali.
-,,- Nabi Ja'cub a.s. 4 kali.
-,,- Musa a.s. 400 kali.
-,,- Ayub '3 kali.
-,,- Muhammad s.a.w. 24.000 kali Demikian dari kitab Nuruz-zholam oleh Sayid Thohir, dikutib dari kitab Bahjatul wasa-il karangan Imam Addailami.

2. Mikail yang bertugas mencatat pembagian rezki, dan yang menurunkan hujan.

3. Izrail, yang bertugas untuk mencabut nyawa.

Sesungguhnya malaikat Izrail ini adalah kepala daripada sekalian malaikatul maut atau Raja malaikatul-maut.

Baiklah untuk ini kami cantumkan di sini bagaimana pengalaman dan pemandangan Nabi Muhammad s.a.w. ketika beliau berada di Sidratul-Muntaha.

Sidratul-Muntaha ini berada di langit yang kctujuh. Sungguh begitu he bat, dan besarnya Sidratul-Muntaha. Karena dia dinamakan Sidratul-Muntaha, karena tiada ada makhluk yang lebih besar daripada jenis pohon-pohonan, kecuali Sidratul-Muntaha. Pokoknya di langit yang ketujuh, sedang ujung cabang yang paling atas bcrada di bawah Arsy. Dan di bawah Sidratul-Muntaha terletaknya Syurga sebagaimana di terangkan dal:1I11 Surat An-Najmi ayat 15 -16.

,Dti0 , ... ~/ ,~/o \:'!~,o\ .. /~ . j: c.

... /'Ie. \ ~~~,~ OJ~ '"

~J ." ,,'"

"Di sisi Sidratul-Muntaha, di situlah Syurga Jannatul-Ma'wa".

26

Mllkll ketika Nab! memandang ke atas ke sekeliling Sidratul-Mun tulia II UWIII cabangnya yang besar-besar serta daunnya yang sangat lebar. Selern- 11111 daunnya saja dapat dijadikan selimut, daunnya hijau dan lernas bagai uteru,

Di atas tiap-tiap lembar daun, duduk seorang malaikat ada yang mengucap Alloohu Akbar-Alloohu Akbar. Ada yang mengucap "Subhanallooh'Subhanallooh." Ada pul-a yang mengucap "Alhamdulillaah-Alhamdulillaah", dan ada juga dengan kalimat zikir dan tasbih yang lain. Begitulah yang Nabi IIhat di atas tiap-tiap lemb;r daun itu. Entah berapa juta lembar daunnya Sidratul-Muntaha, hanya Allah yang lebih mengetahui.

Kemudian apa lagi yang Nabi dapat lihat? Maka di bawah tiap-tiap I mbar daun itu tertulis nama-nama orang, Nama orang itu siapa, bin apa, IIIllUr berapa, lama di dunia, kapan sampai waktu ajalnya, malam atau siang, dan di mana tempat dia akan mati akhir hayatnya. Apabila orang yang mernpunyai nama itu sudah dekat ajalnya warna daun berubah menjadi kuning, dan di mana detik-detik orang itu akan sampai ajalnya, maka daun itu lepas \llIrI tangkainya lalu malaikat yang duduk di atasnya, rnembawa daun itu kepada Malaikat Izrail. Kemudian Izrail menitahkan malaikat ini,..untuk men"II but nyawa orang itu sebagaimana yang tercantum namanya dalam daun itu lIull. ltulah pekerjaan malaikatul-mau t. Jadi buat tiap-tiap orang satu malaIklltul-maut.

Andaikata misalnya, jika ada 1.000 lembar daun yang rontok di SidratulMuntaha maka 1.000 oranglah yang akan dicabut nyawanya, dan 1.000 malaIkut.sckaligus turun ke dunia yang ditugaskan u~tuk mencabut nyawa mereka ltu,

4. Malaikat Israfil yang ditugaskan meniup terompet sankakala dihari kia- 1118t, supaya manusia hidup kembali.

Menurut ketetangan di dalam hadits : besar terompet Israfil itu memang luar biasa, jika dibandingkan dengan besarnya bola dunia ini jika dimasukkan ko dalarn terompet Israfil akan masuklah ke dalamnya.

Konon kata Nabi s.a.w.: Israfil kini sudah dipegang terompet itu di tangannya, Sudah siap-siap menanti komando dari Allah untuk meniup terornpet itu. Karena tugas Israfil untuk meniup terompet itu pada saat-saat kiamat tlga kali. Pertama tiupan untuk membinasakan penduduk dunia hingga mati semuanya,

Kedua meratakan dunia sehingga menjadi daratan seluruhnya. Ketiga mernbangkitkan manusia hidup kembali .

ltulah tugas Israfil,

27

5. Malaikat Ridwan tugasnya mengurus Syurga. Sudah barang tentu beriburibu pula malaikat untuk mengurus Syurga. Maka malaikat Ridhwan

sebagai kepala di Syurga.

6. Malaikat Malik Zabaniah. Inilah kepala malaikat yang mengurus naraka.

7. Malaikat Raqib dan 'Atid. Kedua malaikat ini ditugaskan -untuk mencatat arnal atau perkataan manusia. Raqib mencatat arnal perbuatan dan perkataan yang baik-baik. Sedang 'Atid mencatat perbuatan atau perkataan jahat, Maka dua malaikat ini buat tiap seorang.

8. Malaikat Munkar dan Nakir dua malaikat ini ditugaskan untuk mena nanya atau merneriksa manusia di dalam kubur.

Demikianlah keterangan nama dan tugas malaikat pada bagian masingmasing. Jadi jika kita ibaratkan adalah seperti departemen dengan tugas dan menterinya masing-masing.

28

8. MALAIKATUL-MAUT DAN MATI.

Disebutkan di dalam riwayat, ketika Tuhan jadikan malaikatul-maut, ia dlberi tabir beribu tabir yang besarnya seluas segala langit dan burni.

Andaikata air lautan atau air sungai yang berada di seluruh dunia, kemudlan dituangkan ke atas kepala rnalaikat ini, setetespun tidak akan ada yang jatuh ke bumi. Memang malaikat itu berjisim yang lathif halus. Ia dapat mewujudkan dirinya yang sebesarnya, dan dapat mengecilkan dirinya yang

sekecil-kecilnya sehingga tidak tampak pada pandangan manusia. .

Sesungguhnya malaikatul-maut itu adalah malaikat yang menyebabkan datangnya kematian pada tiap-tiap seorang. Kedatangart maut itu adalah dari sebab ruh yang ada pada manusia, dicabut dan dikeluarkan oleh malaikat itu yang telah diberi tugas untuk mencabut ruh saja. Maka bila ruh itu sudah tldak ada lagi dalam tubuh manusia, lalu tubuh itu menjadi mati, ibarat batu batery sudah tidak ada strumnya lagi, berarti sudah tidak bekerja lagi.

Demikian pula tubuh manusia karena sudah tidak ada ruhnya lagi, ia menjadi mati.

Kita semua sudah yakin dan meyakinkan bahwa semua makhluk yang hldup ini, pasti akan merasai mati, baik manusia, hewan, jin dan syetan, maupun malaikat. Seperti firman Allah terangkan dalam surat Al-'Imraan ayat 175.

'/\",'V./b\/ 0/ 'w.I

. U -"" 4.AJ"; .' \ L-

/ '" ~v---

"Tiap-tiap yang berjiwa merasakan mati."

.Hany.a saja waktu datang kematian itulah yang berbeda-beda. Ada yang mati waktu sekarang, ya'ni meninggal sebelum datang hari kiamat, seperti kiln bangsa manu sia dan jin, binatang, dan ada yang datang kematiannya nanti esudah datang hari kiamat seperti bangsa malaikat, Iblis dan syetan. Namun . cara ringkasnya bahwa semua makhluk pasti akan mati.

Oleh karena itu kematian tidak dapat kita tolak atau kita sengaja menghlndarkan diri dari kematian .

. Banyak sekali orang yang takut akan mati, akan tetapi ada juga yang Ingm lckas-lekas mati. Kedua macam golongan ini adalah keliru. alias tidak hcnar.

Yang penting bagi orang masih hidup adalah mencari bekal, maka salah 11111 jalan untuk memperoleh bekal, adalah taqwa. Sebagaimana Tuhan katakiln:

29

,

"Dan mencari bekallah kamu. Maka sesungguhnya bekul YUill'. "lIllIlg baik adalah taqwa."

Dan menurut istilah Syara', yang dinamakan taqwa 1111, llliulllh melaksa-: ?nakan perintah agama yang fardlu maupun yang sunal, dun SUIII\I\III' menjauhkan larangan agama yang berat maupun yang ringan.

Setelah membaca keterangan di atas, maka gampnn f'.Il1h k III mcmahami, apa sebenarnya yang dikatakan mati itu. Sedang kaliuun "1111111" ltu mcmang benar ditakuti oleh kebanyakan manusia, dan paling tliSI'fI,lIlIi ,,11111 manusia,

mau atau tidak mau. Akan tetapi jika manusia itu II I t:1I 1-11'1 II "1'11 huklkatnya '!mati itu, tentulah tidak demikian keadaannya.

Mati sebagai tadi kita katakan, adalah sebagai pc rpisuhun 1111111111 ruh de-

ngan tubuh kasar, dan dalam arti maalsindg-~asinaJg j'k1lall ,k Ilj"khllll klllPlmJaahPand g- i

kalan asal semulanya itu yang beras an tall' 1 t:1I1)1I pill II 1111 an

yang asal dari alam ruhani maka kembali lagi kc al:1I1I 1111111111.

Adapun jasad halus, ialah ruhani, sekalipun dill Iclllil 1111111, IIlUIlUn hubungannya masih tetap berlangsung dengan rohani 1IIIIIIIISIu yuug maslh berada di dunia ini. Dia masih mengharap sanak kcrabatuyn yllllK dlclntalnya, yang masih hidup, supaya menjadi orang yang baik dan suku beramal salih. Mereka merasa bahwa kedudukannya sekarang dl alum hllll.llkil leblh bebas daripada ketika mereka masih berada di Junia dahulu, til munu wuktu masih di dunia mereka banyak rnengalami rintangan dan halungun. Olch karena itu orang tidak perlu meratapi atau menyesali orang mall itu sccaru berlebih-

.Iebihan.

Hal ini sesuai dengan ajaran Nabi s.a.w. melarang orang merutapi yang sudah secara berlebih-lebihan, Tetapi hendakJah suka mcndo'akan kcpada •• ..:.:

yang sudah mati itu. .

Di samping itu, kita harus ingat pula bahwa mati itu adalah sudah menjadi undang-undang Allah yang sudah ditetapkan. Hidup dan mati tidak akan berpisah.

Maka dengan adanya mati manusia dapat memahami, bahwa ia harus tunduk kepada Tuhan yang menciptanya. Karena hidup dan mati adalah ciptaan Allah, sesuai dengan firmannya dalam surat Al-Mulk ayat 2 scbagai bcrikut :

~// .9/t} /J ~~I ~JQ./l /~~ / /&/.°1 ~~ D ~/.. /

.. - 0 0';::: . 0 • A ... ...... .. /,' ,

~ --. .'V... ,-/U "='

30

"Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang paling bagus amalnya."

Dalam keterangan ayat di atas itu, Allah menyebutkan mati lebih dulu daripada hidup. Dengan arti agar supaya "mati" itu banyak mendapat perhatian oleh manusia. Sebab mati itu adalah merupakan sebagai pintu gerbang bagi kehidupan yang "abadi."

Seperti apa yang dikatakan oleh Saidina Ali karromalloohu wajhah :

" ~/t) Y r; /t}/.,/'~ '\/ '~.J~iY/ Y'\/ ,o~i/J "'/--"'" ~~c::.lJ~ ~~~\,jJ Jl-'y~UJ4

"Mati itu adalah pintu dan tiap-tiap orang memasuki pintu itu. Sedang engkau menjadi makanan mati."

Maka bagi orang-orang mu'rnin tidak perlu takut akan mati. Malah mati itu merupakan pintu gerbang untuk masuk ke alam barzakh, semen tara menunggu datang masanya memasuki alam akhirat. Maka di alam barzakh ini, ia sudah dapat melihat apa balasan Tuhan terhadap amal perbuatannya, Maka disaat itu ia telah merasa gembira dengan hasil amal perbuatannya yang tidak mengecewakannya.

31

9. RIWAYAT NUR MUJ-IAMMAI.).

Riwayat Nur Muhammad datang berkunjuug kcpud a cmpat unsur, yaitu; air, api, angin dan tanah atas titah Tuhan Yang Malia Esa.

Pertama-tama Nur Muhammad datang mcngunjuugi an gin. Dikala itu dilihat angin sedang bermegah-rne gah bertiup-bcrpu tar-pu tar. Sctelah mendengar Nur Muhammad rnernberi salam lalu berhenti dan mcmbalas salamnya.

Kata Nur Muhammad:

"Hai angin, jika engkau sadar dan mengetahui k.ad ar dcraja t dirimu, niscaya engkau bermegah-megah secara dernikian itu ." Tahukah engkau kerendahan dirimu?

Jawab angin dengan rasa terkejut :

"Tidak. Aku merasa puas d engan diriku."

Kata Nur Muhammad:

"Tahukah engkau hai angin, meskipun engkau mernpunyai tenaga yang cu.kup besar dan mempunyai kekuatan yang luar biasa, akan tetapi engkau pada suatu ketika akan dapat diperintah oleh manusia dan engkau akan

melayani kehendak manusia." /'

Kata angin :

"Jika begitu, engkaulah makhluk yang tidak cacat celanya mernpunyai martabat yang tinggi."

Tidak, hai angin. Aku adalah makhluk Tuhan yang tidak sunyi daripada kesalahan. Hanya Allah Tuhan Maha Suci daripada sifat kerendahan dan kekurangan.

Kemudian Nur Muhammad pergi mengunjungi api. Dilihat api sedang berkobar menyala-nyala dengan dahsyatnya. Maka setelah mendengar Nur Muhammad rnengucap salam lalu berhenti serta menjawab salamnya.

Kata Nur Muhammad: "Mengapa engkau membanggakan dirimu dengan kekuatanrnu, apakah engkau tidak tahu, bahwasuatu ketika kekuatanrnu yang begitu luar biasa dan tenagamu yang begitu dahsyat akan digunakan untuk keperluan hidup manusia."

Mendengar kata Nur dcmikian terkejutlah api karena ada lagi makhluk yang lebih kuat daripadanya. Kata api kernudian : "Kalau begitu, beruntunglah engkau. Rupanya engkau makhluk yang n1uHa di sisi Tuhan."

"Tidak, aku adalah makhluk ciptaan Tuhan. l lanya Dialah yang Maha Mulia dan Maha Besar yang patut mend apat pujian dari makhluknya.

Kemudian Nur Muhammad datang mcngunjuugi air. Dilihatnya air sedang

32

I.

me~uidkai1 dirinya diperlihatkan tenaganya dan kekuatannya. Mendengar Nur Muhammad mengucapkan salam lalu berhenti dan rnernbalas salamnya. :\

I .

Kata Nur Muhammad: "Hai air, tahukah engkau akan kekurangan

dirimu?"

"Tidak" jawab air dengan terkeju t.

"Kata Nur Muhammad: "Tahukah engkau pada sua~u ketika, pada sa-' at yang sangat lama, engkau akan digunakan tenagamu untuk kepentingan hidup manusia."

Kata air : "Jika demikian, Engkaulah makhluk yang mulia."

Jawab Nur Muhammad: "Tidak,aku tidak lebih hanya sebagai makhluk Allah. Hanya Allahlah yang patut menerima pujian dan sanjungan dari makhluknya."

Kemudian Nur Muhammad pergi mengunjungi bumi. Dilihatnya bumi tenang-tenang saja tidak nampak sifat sombong dan congkak. Ia membalas , .. salam dengan hormat ketika Nur Muhammad mengucap salam.

. Kata Nur Muhammad: "Akulah Nur Muhammad yang kelak akan menjadi kekasih Tuhan Rabbul ' Alamin. Di an tara keempat unsur makhluk Tu." han, hanya engkaulah yang mcmpunyai sifat tawaddhu' merendahkan diri."

Kemudian Nur Muhammad kembali ke hadirat Tuhan melaporkan kunjungannya kepada keempat unsur makhluk Tuhan itu.

Kata Tuhan : "Semuanya sudah aku ketahui."

Oleh karena itu aku bermaksud akan menjadikan tubuh Adam dari tanah dan akan aku campurkan pula tiga macam unsur itu. Yaitu air, angin dan api."

Demikian riwayat Nur Muhammad.

..

33

10.

EMPAT UNSUR ADA'DALAM TUBUH MANUSIA

ada pD:~:m keter~ngIan di atas kita kini akan mernbahas crnpat unsur itu yang

rnanusia. a akan menjadi bah I k

Maka manakala kurang salah satu d ' da pe eng ap dalam tubuh man usia. kejadian manusia. anpa anya, maka tiadalah jadi sernpurna

a. Amarah dari unsur api.

b. Kernauan dari unsur angin,

c. Cita·cita dari unsur air.

d. Sabar dari unsur burni.

U~tuk menyelidiki lebih lanjut dapat dib

rnanusra adanya. I uklikan secara objektip pada

a. Telinga dari unsur api.

b. Mata dari unsur air.

c. Hidung dari unsur angin.

d. Mulu t dari unsur tanah.

Telinga dari unsur 'k ' . -

lantaran mendengar ce:~oh:ena ~Ia orang mudah Icrsinggung perasaannya,

menjadi marah jika ken a sind' 'dce aahn, rnakian dan sindiran. Orang lekas

I ' iran an asu tan urnpat: d k k

menyakitkan hati. ' an an ata- ata yang

Sebaliknya orang menjadi lembut hatinv: b ~

mendengar kata-kata yang baik ya, erkurang amarahnya, jika

ak ' sopan, merendah dan me gk , an menjadi pad am bila disiram . nyenan an. ApI air,

Mata adalah unsur air.

Air adalah sipatnya adil Air da t dib

atau tukang batu untuk men~lirik pa ~ b~at J.Ikuran, misalnya tukang kayu

yang menjadi ukuran, miring ata~nd:~:. rasanya menggunakan "waterpas"

B~kankah dengan melihat sinar mata

orang It b seorang dapat kita mengetahui

' u rnem enci atau menyintai kita.

Dapat kita meraba-raba seoran it benci ,

dari sinar matanya. g warn a, enci atau cinta setuju atau tidak

Dapat kita memperhatikan si . .

dari sinar matanya. nar mata orang penjahat atau orang baik

Suatu pengaduan dan laporan tidak d di ,

dapat dibuktikan dan dilihat t T'dakapat Iten~a ~egItu saja, jika belum

rna a. I dapat diaku] sah k t

pengakuan seorang jika belum disaksikan oleh saksi t M e erangan atau mata itu unsur air. I rna a. engapa? Karena

34

Hidung adalah unsur angin,

la adalah alat penciuman. A1at penunjuk adanya bau-bauan. Dengan dia orang jadi mengetahui adanya bau wangi, bau busuk, hanyir, tengik dan sebagainya.

Udara adalah sebagian dari pada angin yang tidak bergerak. D(JJl udara dapat menyebarkan bau-bauan, dan kemudian ditangkap oleh hidung, Iantaran hidung ini adalah unsur angin.

Mulut adalah unsur tanah.

Mulut adalah sarna sifatnya dengan tanah. Ia selalu menerirna apa saja yang datang kepadanya, dan tidak ditolaknya,

Coba perhatikan. Tiap-tiap makhluk yang mati; manusia, binatang, daundaunan, kayu-kayuan, bila jatuh di tanah apalagi dipendam di dalam tanah, diterima oleh tanah, dan lama-lama menjadi tanah.

Demikian sifat mulut manusia. Sejak melek matanya, sedari pagi sampai sore, sampai ia mau masuk tidur, cobalah perhatikan berapa macam benda yang masuk di mulutnya; nasi, ikan, daging, sayur-sayuran, air kopi, air teh, asap rokok dan sebagainya ini menunjukkan bukti bahwa mulut itu adalah unsur tanah.

Itulah keempat unsur tadi yang menjadi bahan pelengkap bagi tubuh manusia, dan andaikata kurang salah satu daripadanya, berarti tidak sernpurna lagi keadaan manusia.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tanah itu adalah tempat bercocok tanam.

Bertanam padi, menanam cabe dan sebagainya. Jika orang bertanarn bibit padi maka yang tumbuh sudah tentu pohon padi, bila orang menanam bi - bit cabe maka akan turnbuh pohon cabe. Dan belum ada kejadi.an orang menanam bibit bawang, lalujjadi tumbuh pohon cabe dan sebaliknya.

Demikian pula mulut manusia, jika digunakan untuk menyebar kebaikan di lengah manusia, maka kebaikan pula yang akan tumbuh di tengah-tengah masyarakat manusia.

Dan andaikata jika disebarkan fitnah dan hasutan di tengah-tengah manu-

• sia, maka kekacauan dan ke on ar an yang akan turnbuh sebagaimana pepatah

arab mengatakan : .

"Mendapat bahaya scorang, d ari karena lidah. Akan naik derajat seorang dari karena tutur katanya yang bagus. Misalnya seorang pedagang, dagangannya jadi laris dan cepat laku karena pe ropagandanya."

~t Demikianlah keterangan ernpat unsur scbagai bahan pelengkap diri rna-

nusia,

35

11.

SlAP A . MENGENAL DIRINY A NISCA Y A AKAN MENGENAL TUHANNY A.

Firman AJIab Ta'ala: Surat Adz-Dzaariyaat ayat 21 :

/'.J 0-' /.~/ ~~~/'. /' .. ~ -~~)lJ'o · I ,

~ /~,J

"Dan pada dirimu, mengapa ' tidak kamu perhatikan?"

Kita sarna ~engetahui bahwa manusia itu ada mempunyai tubuh kasar dan mempunyai tubuh halus. Yang dinarnakan tubuh kasar itu adalah yan (. berbentuk .badan; .kepala, tangan dan kaki, Dan badan kasar ini terdiri dar~

. darah, daging, kulit dan tulang. Akan tetapi jika manusia cuma mempunyai badan ~asar dan badan halus (ruh) saja tanpa akal, maka manusia itu menjadi

doran.gkigila? narnanya. Karena orang gila itu sudah hilang akalnya. Bukankah erru an.

Sesungguhnya y~ng menjadi tenaga atau dorongan dalarn diri manusia, bukan hanya. akal saja. Sesungguhnya manusia diperlengkapi oleh Tuhan dengan ~erba.gat tenaga selain dari pada ruh atau nyawa. Perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Jasmani.

2. Ruh.

3. Rawan.

4. AkaI.

5. Hawa.

6. Nafsu.

7. Dunia.

8. Malaikat.·

9. Syetan.

Marilah di bawah ini kita coba mernbahas satu t

persa u apa guna dan

manfaatnya dan apa karyanya masing-masing itu.

1. Jasmani adal~ tU~l~h kasar yang menempati ruh, dan gunanya ruh itu ad alah , rnenghidup] jasrnani itu dari ubun-ubun kepala sampai ke ujung kaki.

2.

Ruh (nyawa) yang menghidupi sekujur tubuh manusia dan rnenumbuhkan. tubuh rnanusia sejak ia berada dalam kandungan sarnpai lahir di duma dan sampai batas ajalnya.

36

3.

Rawan, adalah pekerjaan menghayal, membayangkan sesuatu baik hal-hal belum datang atau hal-hal yang telah lalu. Misalnya seorang pengarang, dia dapat menghayalkan sesuatu sehingga menjadi buah karangan, demikianjuga pelukis, demikian pula orang sedang dimabuk cinta tergambar dan terbayang hal-hal yang mengasyikkan padahal belum dialarninya. Hayal atau rawan ini tidak terdapat pada binatang. Semua orang ada "rawan"nya. Cuma ada kuat ada yang lemah. Jadi rawan itu bertempat dalarn otak manusia.

Oleh karena itulah manusia sifatnya membangun. Karena dia mempunyai khayal yangditerbitkan oleh rawan. Sekecil-kecilnya adalah membangun rurnah tangga.

Akal; adalah suatu nikmat pemberian Tuhan yang mahal harganya. Manusia diwajibkan beragama karena akalnya. Akal inilah sebagai alat penerangan bagi manusia. Maka dengan akal inilah dapat memilih mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk. Dan dengan akal itu manusia bisa menirnbang dan memberi putusan, bersalahkah dia atau tidak.

Maka dalarn agarna Islam, dilarangorang minum minuman .keras, karena minuman itu akan merusak akalnya, meskipun cuma sebentar saja.

Hawa, adalah perasaan. Tiap-tiap manusia mempunyai perasaan. Rasa senang, rasa susah, rasa puas, rasa tertekan, rasa cinta, rasa benci, rasa mulia, rasa hina dan sebagainya.

Jadi orang yang tidak mempunyai perasaan samalah orang itu seperti orang yang sudah mati jiwanya.

Nafsu, adalah keinginan. Ingin senang, ing,in kaya, ingin pangkat, ingin mulia, ingin kemasyhuran, ingin nama baik. Pendeknya 100 I macam keinginan, akan tetapi hawa dengan nafsu adalah bergandengan.

Jika orang sedang mendapat rasa sakit, tentu ingin sembuh. Jika sedang merasai susah tentui ingin senang. Jika sedang rnempunyai rasa cinta, tentu ingin bertemu kepada yang dicintainya. Jika sedang merasa rnarah, ingin mengomel atau ingin memukul begitulah seterusnya.

Dunia, adalah hobby atau kesenangan. Tiap-tiap manusia rnempunyai hobby, tetapi hobby orang tidak scrupa dan kadang berobah. Ada orang yang hobbynya memelihara burung, ada yang senang mengumpulkan perangko bekas. Ada yang senang main judi, ada yang senang mengadu ayam jago dan berrnacam-macam coraknya. Itulah dunianya manusia.

Akan tetapi hobby yang tidak terlarang dalarn agama adalah halal.

Misalnya hobby mencari harta dengan jalan halal. Dengan berniaga,

4 .

,

5.

6.

7.

37

berusaha, bertani dan sebagainya.

Dan ada hobby yang terlarang oleh agama. Umpamanya, hobby main judi, hobby mencuri, hobby menipu dan scbagainya.

8. Bahwa Malaikat itu jauh daripadanya, padahal hakikatnya tidak demikian Dia (Malaikat) itu adalah dekat, sebagaimana firman Allah:

/D l?{b\ /' <'~t ...... vi ~~",/ ", /

~~ ~\.~~~o •

.. .. .. ;.", .::r-;;- ... /", ... &.J,,~

"Sesungguhnya atas karnu ' ada malaikat penjaga, malaikat itu mulia menulis amal kamu."

Kemudian selain dari pada jadi penjaga malaikat itu dikala kita tidur, jangan sampai kemasukan sernut lobang hidung kita, atau mulut kita sedang terbuka. Karena tidak semua orang yang sedang tidur tertutup, juga malaikat itu dapat kita mintakan bantuannya.

Cobalah ketika pembaca mau tidur, ucapkanlah, demikian: "Hai malaikatku, bangunkanl aku jam sekian untuk bangun sholat tahajjud atau sholat subuh." Insya Allah pada waktunya sebagaimana yang saudara minta atau pesankan tiba-tiba mata saudara melek terbuka sendiri pada waktu itu.

Hal ,Yang demikian ini kami telah kerjakan dan membuktikan.

Bolehlah saudara coba asal niat yang baik!

9. Syetan. Sesungguhnya syetan ini bukan jauh tempatnya. Dia bukan bertempat di kuburan atau di hutan lebat. Dia bertempat di dada man usia.

Cobalah perhatikan firman Tuhan di dalam surat An-Nas:

"' /,(). /' //

rr"". /~ 'W ., /' ,~~ ,~.. ~ o /~ 0 "\

LY'~!'~ LJ:VjLll~~4~~~Y. .. ~;U'

"Yang membuat gangguan di dada manusia, dari pada bangsa jin dan manusia.

Maka jelas syetan itu tempatnya di dada manusia. Coba perhatikan ketika kita sedang sembahyang, macam perasaan kita digoda supaya ingat ini dan itu. Padahal sebelurn kita takbiratul ihram tidak ingat apa-apa. Itulah salah satu hasil pekerjaan syetan.

Tentu pembaca akan bertanya:

38

.~

"Apakah manfaatnya syetan itu pada diri manusia? Sedang nyata-nyatanya mengganggu kekhusyu'an dalam sembahyang?"

Tiap-tiap sesuatu yang Tuhan ciptakan pasti ada gunanya. Contohnya seperti api misalnya. Api ini sangat besar manfa'atnya bagi manusia bukan? Kita tidak akan hidup jika tanpa api. Justeru api itupun tidak sedikit membuat celaka kepada manusia. Maka jika manusia tidak berhati-hati memakai api, niscaya timbul kebakaran yang akan menjadi bahaya bagi manusia itu sendiri.

Demikian pula syetan pada diri man usia. Syetan itu asalnya jin, maka jin itu Tuhan jadikan daripada api. Dan adanya syetan dalam diri manusia adalah untuk menerbitkan amarah atau ghodhob, sebagaimana Nabi rnengatakan :

,,"'"

.. \~:., «.

~V (

",.. /'

"Amarah itu daripada Syetan."

Jadi tegasnya Tuhan ladikan syetan pada manusia untuk menerbitkan amarah manusia dan kita dapat membayangkan bagaimana jika kiranya manusia tidak mempunyai amarah? Cuma barangkali orang yang berrobah akalnya (sedang mabuk) yang tidak mempunyai amarah.

Akan tetapi boleh orang arnarah 'kepada yang mempunyai kesalahan, tetapi jangan sampai merusakkan sesuatu atau merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri.

39

12. RIWAY AT ASAL KEJADIAN NABI ADAM A.S.

Pada suatu ketika Allah Subhana Wata'ala menitahkan Malaikat Jibril supaya turun ke bumi untuk mengambil sebagian tanahnya yang akan dijadikan bahan untuk menciptakan Adam. Narnun ketika sampai di bumi, burni enggan tanahnya diambil untuk dijadikan Adam, hingga bumi bersumpah, derni Allah ia tidak rela sebagian tanahnya akan dijadikan Adam. Karena

ia kuatir kelak Adam jadi ma'siat kepada Allah. .

Lalu Jibril kembali ke hadirat Tuhan, ia tidak dapat berbuat apa-apa, mendengar sumpahnya bumi.

Kemudian Allah menitah Malaikat Mikail. Turun pula ke bumi dengan maksud yang sarna, namun setelah mendengar perkataan bumi, seperti apa yang dikatakan kepada Jibril, Mikail pun tidak dapat berbuat apa-apa, kembali ke hadhirat Allah dengan tangan-tangan hampa.

Kemudian Allah menyuruh Israfil turun ke bumi akan mengambil tanah.

Tetapi Israfil pun tidak berdaya mendengar sumpahnya bumi. Ia kern bali ke hadirat Allah dengan tangan hampa juga.

Yang terakhir Allah menyuruh Malaikat Izra'il turun ke bumi untuk mengambil tanah. Kata Allah: "Hai Izra'il engkaulah kini yang aku tugaskan mengambil tanah. Meskipun bumi bersumpah-sumpah dengan ucapan bagaimana pun jangan engkau mundur. Katakan bahwa kerjakan atas perintah dan atas namaKu."

Begitulah setelah Izra'il tiba di atas bumi ia berkata : "Hai bumi, ketahuilah kedatanganku ke mari atas perintah Allah dan atas nama Allah. Jika engkau membantah atas pekerjaanku ini, berarti engkau membantah perintah Allah, dan tentunya engkau tidak ingin menjadi makhluk yang durhaka kepada Allah, bukan?"

Mendengar perkataan Izra'il demikian bumi tidak dapat berkata apa-apa kecuali membiarkan Izra'il mengambil tanahnya dengan tidak ban yak reaksi apa-apa.

Setelah Izra'il mengambil beberapa macam tanah, kembalilah dia ke hadhira t Allah.

Kata Allah: "Ya lzra'il, pertama engkau yang kutugaskan untuk mengambil tanah, dan kemudian di belakang hari kelak engkau pula yang aku tugaskan untuk mencabut ruh manusia."

Jika dermkian hamba kuatir yang hamba ini jadi dibenci anak Adam karena pekerjaan hamba ini, kat a Izra'il.

40

(6i

"Tidak" jawab Allah: "Tidak mereka akan memusuhi engkau." Aku yang mengaturnya. Lalu aku jadikan sebab-sebab untuk mendatangkan kematian mereka. Sebab terbunuh, sebab terbakar, sebab sakit dan sebagainya.

Menurut keterangan para 'Ulama bahwa tanah-tanah itu adalah seperti berikut :

I. Tanah tempat bakal berdirinya Baitul Muqaddas.

2. Tanah Bukit Tursina.

3. Tanah Jrak.

4. Tanah Aden.

5. Telaga Al-Kautsar.

6. Tanah tempat bakal berdirinya Baitullah.

7. Tanah Paris.

8. Tanah Khurisan.

9. Tanah Babi (Babylon),

10. Tanah India.

I I. Tanah Syurga Firdaus. 12. Tanah Tha'if.

Kata Ibnu Abbas;

I. Kepala Adam dari tanah Baitul-Muqaddas, karena di situlah berada otak manusia, dan di situlah tempat akal.

2. Telinganya dan tanah Bulcit Thursina, karena dia alat pendengar dan tempat rnenerima nasihat.

3. Dahinya dari tanah Irak, karena di situ tempat sujud kepada Allah.

4. MUkanya dan tanah Aden, karena di situ tempat berhias dan tempat

kecantikan.

S. Mata dari tanah telaga Al-Kautsar tempat untuk menarik perhatian,

6. Giginya dari tanah telaga Al-Kautsar, tempat memanis-manis.

7. Tangan kanannya dari tanah Ka'bah,.-untuk mencari nafakah dan kerja-

sarna, sesama manusia.

8. Tangan kirinya dari tanah Paris, tempat beristinja'.

9. Perutnya dari tanah Khurasan, tempat lapar dan haus.

IO~ Kemaluannya dari tanah Babylon. Di situ tempat sex (birahi) dan tipu-

41

,

daya syetan untuk menjerumuskan manusia ke lcrnbah dosa.

11. Tulang dari tanah Bukit Thursina, alar peneguh tubuh manusia.

12. Du~ kakinya dari tanah India ternpat berdiri dan jalan.

13. ~atIny~ dari tanah Syurga Firdaus, karena di situ

kinan, IIIllU, kemauan dan sebagainya. ternpat iman, keya-

14. Lidahnya, dari tanah Thai'f tempat men uca

mendo'a kepada T h g p Syahadat, bersyukur dan

u an.

42

13. PROSES KEJADIAN ADAM.

Syahdan maka dijadikan pada tubuh Adam ada sembilan rongga atau liang. Tujuh buah liang di kepala, dan dua buah liang di bawah bad an letaknya.

Tujuh buah letaknya di kepala : Dua liang mata, dua liang telinga, dua liang hidung, dan sebuah liang mulut. Yang dua macam di bawah : Sebuah liang kemaluan dan liang dubur.

Dijadikan pula lima buah panca indera :

I. Mata alat penglihatan.

2. Hidung alat penciuman.

3. Telinga alat pendengaran.

4. Mulut alat perasaan manis, asam dan sebagainya.

5. Anggota tubuh lainnya seperti kulit, telapak tangan, untuk perasa; halus, kasar, dan sebagainya.

Ketika Allah akan jadikan patung Adam, tanah itu dicampuri air tawar, air asin, air hanyir, angin, api. Kemudian Allah resapkan Nurhaknya patung Adam dengan berbagai macam "Sifat."

Lalu patung Adam itu digenggam dengan genggaman "Jabarut", kemudian diletakkan di dalam "Alam Malakut."

Sesungguhnya tanah yang akan dijadikan "Patung Adam" adalah tanah pilihan sebagaimana diterangkan di atas. Maka sebelum dijadikan patung, tanah itu dicampuri dengan istilah rempah-rempah, wangi-wangian dari NurSifat Allah, dan disirami dengan air hujan "Bahrul-Uluhiyah." Kernudian patung itu dibenamkan dengan air "Kudratul-Tzzah-Nya," yaitu sifat "Jalal dan Jammal", lalu diciptakan menjadi patung Adam yang sempurna.

Coba perhatikan firman Allah dalam surat Ad-Dahr, ayat satu sebagaimana awal mula tulisan ini di atas yang bunyinya sebagai berikut:

.. Apakah tidak datang kepada manusia kabar berita suatu zaman yang tidak dapat disebut-sebut mernurut perhitungan manusia?" ~~- . ~ .;:- _ .

Yang rnaksudnya Allah ciptakan alam semesta dan termasuk Adam dalam waktu yang sangat lama, yang tidak dapat ditaksir dan dikira-kira menurut perhitungan manusia zaman sekarang.

Menurut keterangan ulama, ketika patung Adam diselubunginya dalam waktu 120 tahun. 40 tahun di tanah yang kering, 40 tahun di tanah yang basah, dan 40 tahun yang hitarn dan berbau. Kemudian Allah rubah

43

patung Adam dengan rupa kemuliaan. Maka tertutuplah pemandangan mata malaikat daripada melihat hakikat yang sebenarnya. Mereka memandang rendah akan bakal kejadian Adam lantaran menurut penglihatan yang nyata asal kejadian Adam. Tiada lain scbabnya dari kurang ma'rifat mereka. Memang pada malaikat telah mengetahui bahwa Adam ini akan menjadi khalifah Tuhan di dunia. Sudah tentu mereka tentunya merasa heran, mengapa orang yang akan menjadi khalifah Tuhan demikian asal kejadiannya. Berbeda dengan mercka bangsa malaikat yang mereka tahu bahwa asal kejadian mercka dari cahaya,

Demikian pula ruh, ketika ruh itu diperintah masuk ke dalampatung Adam, ia pun merasa enggan. Segan dan malas untuk masuk ke tubuh Adam yang masih merupakan patung yang kini sudah mengeras seperti batu, Rub itu bukan masuk, malah ia berputar-putar, mengitari patung Adam yang terhantar di situ dikelilingi malaikat yang mcnyaksikan seperti Jibril, Mikail Israfil, lzra'il dan lain-lain malaikat lagi.

Kemudian Allah menyuruh malaikat Izra'il untuk memaksakan ruh itu masuk ke dalam tubuh Adam. Lalu akhirnya ruh itu mau tidak mau ia terpaksa menyerah di tangan lzra'il. la dimasukkan ke tubuh Adam, lalu ruh itu rnasuk perlahan-lahan sampai batas kepalanya saja 200 tahun lamanya.

Demikianlah Allah memberi kekuatan kepada lzra'i\ dapat memasukkan ruh itu ke dalam tubuh kasar Adam. Dahulu Izra'il yang ditugaskan mengambil tanah untuk Adam, dan kini dia pula yang ditugaskan untuk mernasukkan ruh ke dalam tubuh Adam. Dan kernudian nanti Izra'il pulalah yang ditugaskan untuk .mencabut nyawa Adam.

Setelah ruh itu meresap di dalam kepala Adam, lalu terjadilah otak, dan tersusun urat-urat syarafnya dengan sempurna, yaitu seperti telah dikatakan selama 200 tahun.

Kemudian terjadilah matanya. Seketika itu matanya melek terbuka melihat dan melirik ke kiri dan ke kanan. Ia melihat juga ke bawah yang sebagian badannya masih merupakan tanah keras. Dilihatnya kiri dan kanan para malaikat yang sedang menonton kejadian dia. Ketika itu telinga Adam telah dapat mendengar betapa para rnalaikat mengucap tasbih memuji kebesaran Allah, dengan macam-macam ucapan kalirnat tasbih dengan lagu-lagu yang merdu sekali dan mengasyikkan.

Kemudian ketika ruh sampai batas hidungnya lalu ia bersin, serta mulutnya terbuka, Ketika itu Allah ajarkan mengucap Alhamdulillah. ltulah ucapan Adam pertama kali di hadhirat Allah. Lalu Allah berkata : "Yarkhamukal'looh" yang artinya : "Semoga engkau diberi rohmat Allah."

44

jika orang bersin mcnjadi ikutan, sunat .. m~ng~;~~r~ orang yang mendengarnya sunat mengucap, a '

4S

Oleh karena itu "Alhamdu\illah" dan

hamukallooh.", .' i mana dadanya, liba-tiba saja ia mau

Kemud~~nh.~e~~~: ~~~1 ~:;::~y~ ke bawah masih rneniadi tanah keras.

bangun. Pa a a ,g '.' ng suka lergcsa-gesa (tldak sabaran),

\)i sini menunjuki sifat manusia ya .' ., '

. f' Allah dalam Sural AI-lsra ayat II '

Sebagaunana irrnan

"Dan adalah manusia itu, suka tergesa-gesa."

, '.' di mana perutnya maka terjadilah susurian

Maka keuka ruh IIU sarnpai " I h Iaoi Kemudian

M' ka seketlka itu terasa a apar.

I I perutnya dcngan sempurn,a. a I h t buh Adam tangan kaki, lalu ter-

h 'I eresap sarnpat ke se uru u' .

terus ru I u m t b kulit dengan sempurna, yang mana

.Iudi darah daging dan, tulang, urad~-ur~. 'I cr Begitulah proses kejadian-kejadian kulit itu kian lama klan bagus an a us.

tubuh Adam. , 'Ad m masih berada di Syurga sangat bagus

Menurut nwayat ketika. a ir kita sekarang ini, Karena setelah

ekali kulitnya. Tidak sep~~tl w~~~~la~l~erubahan warna kulitnya. Sebagai

Adam diturunkan ke duma, terja hanya pad a kuku manusia.

ih tertinggal warnanya d

peringatan, yang mas, k litnya hitam, tapi warna kuku a a-

Hal ini kita bisa lihat mesklpun orang u I

lah sama, ialah putih kemerah-merahan.

, d mas dijuluki Abul-Basyar : "Bapak-

Suatu keterangan bahwa Nabl A a ·d·" L ki "Abul-Ruh" atau "Abul-

M .'." dan Nabi Muhammad s.a.w. I)U u 1

nyu anusla '"

Arwah" artinya, " Bapaknya segal a ruh.

Marilah kita teruskan' riwayat Adam!

Setelah kejadian Adam dengan sempur~a, sebabgai ma~usia t~rug'a:~:~;'

, ertarna Wa)ahnya agus slmpa ,

jenis makhluk manuslayyang P . • lih t Adam yang begitu

laikat merasa kagum me I a

pendek kata sernua rna . id k gka b~wa makhlukyang asalba usnya. Mereka sama sekah n a menyan. a atau ny~ dari tanah, kini kelihatan bagus dan indahnya. Baik raut mukany

potongan tubuhnya.

Adam berganti rupa dengan memakai pakaian kebesaran dari Syurga, dengan memakai mahkota yang ditatah intan berlian, yang menambahkan keagungannya yang layak sebagai seorang raja atau khalifah. Tampaklah Adam dilihat oleh para malaikat, sangat anggun dan berwibawa. Cocok pribabadinya sebagai seorang raja. Adam duduk di kursi keemasan, yang berta- . r tah intan permata, dikelilingi oleh para malaikat.

Kemudian setelah Adam duduk di atas kursi, lalu diusung oleh empat orang malaikat dan diiringi oleh beberapa banyak malaikat pula untuk diarak dan diperkenalkan di langit yang pertama sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke syurga.

Di sanalah Adam dapat melihat segala barang yang ajaib daripada ciptaan Tuhan. Adam dapat menyaksikan dengan mata kepala akan kebesaran kerajaan Allah yang meliputi lang it dan bumi.

Selain dari itu agar su paya para malaikat dan makhluk lainnya dapat mengetahui akan kadar ketinggian derajatnya Adam di sisi Allah, ialah yang akan diangkat kelak menjadi Khalifah Tuhan di muka burni.

Menurut riwayat kurang lebih 100 tahun larnanya Adam diarak oleh malaikat. Dan selesai shew-acting itu, lalu Adam dibawa ke Syurga, yaitu

tempa t Adam mula-mula dijadikan. ,y,

Kemudian datanglah Jibril membawa seekor kuda kendaraan dari Syurga ..

.Bagus sekali kuda itu berbulu warna hijau kumbang, serta bersayap sangat indah sekali. Berkilau-kilauan, serta harum baunya. Kuda itu dapat bicara seperti manusia. Di belakangnya terdapat tempat duduk yang aman. Jibril mernegang kendali, Mikail duduk sebelah kanan Adam dan lsrafil duduk sebelah kirinya:

Diceritakan di mana saja Adam bertemu Malaikat, ketika ia diarak, selulu ia mengucap "Assalaarnu 'alaikum" yang dijawab oleh para malaikat "Wa 'alaikurn salaam."

Kata Allah: "Hai Adam, bcginilah penghormatanmu yang ak an diikut i oleh anak cucurnu sampai hari kemudian."

46

14. ADAM MENIKAH Dl DALAM SYURGA.

Kita sudah tahu bahwa kejadian Adam asli memang dari tunah. Pcrlu klla ketahui bahwa ada beberapa pcrbedaan, ten tang kejadian Sitti Hawa.

I. Adam dijadikan tidak ber ibu-bapak.

2, Tsits putera Adam dijadikan tanpa ibu.

Maka untuk keterangan riwayat Tsits putera Adam, kami tulis dengan . r!tanya tersendiri dalam judul "Ccrita Anak Adam dan Anak Hawa."

J. Nabi Isa a.s. ada ibu, tanpa bapak.

4. Adapun manusia seumurnnya mempunyai ibu dan bapak, meskipun tanpa nikah.

Kesemuanya itu adalah hikmat dan kekuasaan Tuhan.

Riwayat lain menerangkan, setclah Adam kembali berada di taman Syur . ga, ketika itu ia dapat menikmati keindahan alam. Dilihatnya dua ekor burung hinggap di cabang pohon sedang bercumbu-curnbuan.

Ketika itu timbullah fikiran dalam hati Adam: "Alangkah senangnya jika aku mempunyai teman seperti burung itu." Adam tengah asyik dilamun fikiran seperti itu, tiba-tiba datang angin syurga bertiup sepoi-sepoi basah, scgar dan nyaman rasanya, lalu ... Adam tertidur di situ tidak be rasa lagi sumbil duduk bersandar di sebuah kursi.

Dikala itu Adam mimpi bertemu scorang perempuan yang cantik sekali, hingga Adam jatuh cinta kepadanya. Allah itu mengetahui apa yang dirasakan oleh Adam. Maka ketika Adam tertidur Allah ciptakan seorang pere mpu- 1111 yang cantik parasnya, yang serupa dilihat dalam mimpi Adam.

Menurut riwayat yang mu'tamad perempuan itu dijadikan dari tulang rusuk Adam yang sebelah kiri.

Sebagaimana firrnan Allah di dalarn Surat Ar-Rum ayat 21 :

·/~/~lD/O J.~ h"/c/ /'0/

~\ ·'0 h' J~ 0 :t /~"AL:.~, C b 1J;4-'

• ~..J /' " ~ /'".. '/

.. /w ~ /0// ~ c-> /.H' 0/ -:»>> \f5) \-'./~ (. t

~~, A..£'-J-' O~..JA 0 ••• ~.J ~ /~

; /

/. ./ '//'

( /.O~J .. t,~~ ..

.. U .. r~~.. ,..)

47

Sebagaimana firman Allah di dalam sural Ar-Rum ayat 21 :

"Daripada tanda-tanda kckuasaan Allah, bahwa ia Iclah mcnciptakan untukmu dari diri karnu akan isteri itu, supaya kamu dapat kcscnangan kepadanya. Dan diciptakan di anlara kamu, (hcrdua) rasa cinra dan kasih sayang.

Sesungguhnya dalam soal yang demikian itu adalah bctul-bctul menjadi .. 't tanda-tanda Allah, bagi golongan yang suka mcnggunakan fikiran."

Demikian keterangan ayat itu, bahwa Allah jadikan istcri a tau pasangan dari diri laki-laki itu sendiri, yang tentunya dari diri Adam juga asalnya.

Baiklah kita kembali melihat Adam yang sedang tidur mimpi dan masih bc1um mendusin, rupanya masih asyik dalam mimpinya.

Ketika itu, fnuncullah seorang gadis cantik jelita laksana bidadari datang mendekati Adam. Kulitnya putih kuning kernerah-merahan, berwajah eantik dan raut tubuh yang molek dan menarik dengan gaya yang luwes elok. Memakai pakaian yang indah-indah serta perhiasan emas intan berlian.

Ditatap wajah Adam yang tengah tidur pulas dcngan ghairah dan kasih mesra dalam hatinya. Dipandangnya lama-lama, ia tidak berani membangunkan. Dan akhirnya Adam terbangun sendiri. Sungguh Adam terkejut riang, melihat rupa orang yang berdiri di dekatnya kok serupa benar dengan yang dilihat dalam mimpinya barusan. Apakah dia masih dalam mimpi? Tidak, dia bukan mimpi lagi. Ini benar-benar kenyataan. Sungguh ta'jub benar Adam melihatnya. Matanya tidak berkedip memandang wajah gadis itu yang rnembuat gadis itu tunduk kemalu-rnaluan, dan menjadi merah pipinya, yang menambahkan keeantikannya. Dengan lemah lembut Adam bertanya :

"Siapakah engkau hai orang eantik? Dan siapakah namamu? Dan apakah maksud tujuanmu?"

, "Aku, adalah seorang perempuan. Tujuanku untuk menemani engkau.

Namaku, terserah kepada engkau yang memberi nama padaku."

Begitulah jawab gadis ini dengan suara manis hingga kelihatan giginya putih membayang gelas, lalu dibalas senyumnya oleh Adam sambil berkata :

"Terima kasih, kalau begitu aku namakan engkau "Hawa."

Kedua beradu pandangan. Maka bertemu mata. Kemudian timbullah an tara keduanya rasa einta dan kasih dalam hati masing-masing.

Seketika itu datang berahi Adam, rupanya ia tak tahan lagi, tiba-tiba tangannya akan merangkul Hawa akan menciumnya.

Kemudian terdengar firman Tuhan :

"Janganlah engkau menyentuh dia, sebelum engkau aku nikahkan dengan dia."

48

Kemudian Allah memanggil berkumpul malaikat , akan meresmikan rnlkahan Adam dengan Hawa. Maka disaat itulah diadakan upacara pernik,han Adam dengan Hawa, Dinikahkan oleh Allah dengan ijab kabul scrta kawin, mas dan perak yang diambil dari Syurga dan disaksikan oleh aJaikat Jibril, Mikail, Israfil dan lzra'il dan malaikat Almuqorrobun scrla dl'lksikan juga oleh para malaikat lainnya.

Selesai 'aqad nikah keduanya diizinkan bertempat tinggal di dalam Syur-

... khusus untuk mereka berdua.

Alangkah beruntungnya kedua pengantin baru, tinggal di tcmpat yang baru dan semua-sernuanya serba baru, makan dan minum serb a ni'mat , .. rta perawatan yang terjamin.

Demikian kisahnya Adam menikah di dalam Syurga..

,

15. ADAM DAN HAWA SERTA IBLiS KELUAR DARI SYURGA.

Pada suatu masa Allah memanggil berkumpul St:lI1l1U malaikat untuk sujud kepada Adam, yang mana sujud kepadanya bukanlah sujud untuk ., menyembah Adam, tapi sujud itu adalah sujud sebagai pcnghormatan terhadap Adam, sesuai kedudukan Adam yang akan menjadi Khalif'ah Tuhan

di dunia.

Kemudian semua malaikat sujud, kecuali Iblis sendiri yang tidak mau sujud, seperti yang Allah terangkan berturut-turut dalam sura! Al-A'raf dari ayat 12 sampai ayat 17.

Seketika dilihat Iblis tidak mau sujud lalu Tuhan menegurnya :

/ , r-: D ,r'/J /' -<., /' / /' /'

~ ~~I~\~~J~~J\.9

Tuhan menegurnya: "Apakah yang mencegah engkau bahwa engkau tidak mau sujud ketika aku perintah engkau?"

.0 ~ a J./o //'/' \(0 _<:~ (:" J. 0 (,'0 -: I(>J/~

• ~~ ~~hQ1;.~...2l,) ~ ~4.:A/ G) 19

~ .. / / :..I' ~ /:;.- /~

Jawab Iblis : "Saya lebih bagus dari dia. Karena Tuhan jadikan saya dari api, sedang Tuhan jadikan dia dari tanah."

Begitulah jawab Iblis dengan sombong. Sudah barang tentu jawaban demikian, tidak sepantasnya diucapkan di hadapan Tuhan, apalagi per intah itu datangnya dari Tuhan. Sudah selayaknya sebagai makhluk Allah, hendaknya ia tidak keberatan untuk melakukan perintah itu. Akan tetapi karen a kesombongannya itu ia berbuat demikian, berani membantah perintah Tuhan.

Kemudian Tuhan berfirrnan : /

o ,~ ~tt;/'K~~I~ i./~tj4:~Ai...h'J/~

t:~ --"'_~U ~. / /

/"~ ~ '",:, t / //""

LY~I~~'

'11'/ '"

Berfirman Tuhan : "Keluarlah engkau dari Syurga! Tidak pantas engkau begitu sombong di Syurga ini. Keluarlah engkau, betul-betul enjkau menjadi orang yang hina." [J 3]

so

beri tempoh untuk saya sampai hari dibangkitkan Kala lblis: "Cobalah

(Hari Kiamat"). (14]

k ng yang diberi waktu

T h . "Sebetulnya engkau terrnasu ora

Jawab u an .

( i hari kemudian"). (15]

sarnpa ' . di nekat setelah diberi waktu yang cukup

Rupanya lblis sudah menja .' 'b t bat atau minta maaf atass

. k' t bukan berflklr rnau er 0

lama sampai lama, . alah semakin mengeluarkan ancaman

kata-kalanya yang sudan terlanJur, m

",~d,p ;2 ls, 1e~ru,~nn1~~~~~ iliwj~

/ r..?A:P y..;' U ~; .; .r: ;.

B k: t Iblis : "Dari lantaran engkau telah sesatk~n diri saya, pasti saya

cr a a E k ang lurus

akan halangi mereka ke jalan ng au Y . /' /" , / / J.

/' " D/D/D o,w .. ",t"" ...

~~~~~-,~~I¢.>!~J y

/' jrt" (J/..~/'~~I~.D/"/'

{D 1':0. oj /~ l~~ 0\ ~u>-J

.. j> .. L4tJ~ .. .../ ///'-

" ,-" ~

. . 7' , . "P sti akan saya datangi mereka dari hadapan

Kemudlan Iblis berkala lagl. . a. kanan dan dari sarnping kiri mereka.

mereka, dari ~elakang, ?an sampl:~ ban yak berlerima kasih." (17]

Dan engkau tidak dapati ~ereka y ': k u sujud kepada Adam, akhirnya

Demikian peristiwa lblis yang n a rna

ia diu sir dari Syurga.. h Iblis itu keturunan jin. Seperti Tu-

Menurut riwayat lam, sesunggu nya

hf at 50 :

han terangkan dalam Surat A1-Ka 1 ay D/"

loll "'" 0 /0 / / ./. ~ ~ -t 1"/ /" l/ • A.J " ..A I ~Jdl' A~ ~L» 0 t)

, .. ...../-? / '"

" "

. berani membantah perintah Tuhannya-

"Dia adalah sebangsa jin, lalu ra

51

- MUASALNY A IBLIS SEBAGAI BERIKUT man~:.a~:~a~sala:aad~~a:~ dahulu ka~~ b~ribu-ribu tahun sebelum ada namanya. Mereka berjenis lelaki y~ng men iarm dunia ini. Makhluk ini jin dan ada juga yan tidak an. pe~,empua~. Mereka ada yang beragama seperti firman All:h : . Mereka dlwaJlbkan Juga beribadat kepada Allah,

/ Jl.~~. /0 (I ,. ~ t"

· ~-' ... ~1~~J.,,~Jf.c~[~~

"T' ,,~

idak Aki.t ciptakan Jin dan rnanusi ,

Maka untuk Iebih . I n,usIa, kecuali untuk beribadat kepadaKu "

I Je asnya sdabkan pemb . ., '

Qur'an yaitu surat yang ke 72 : aca surat AIJIO di dalam Al-

kan melulu tentang Jin dan k' JUdZ yang ke 29. Dalam surat itu mencerita-

", ea aannya.

. I?lcentakan di dalam riwayat, di an tara keturunan 'in

~I, dialah yang paling taat kepada Allah. Jin-ii J yang bernama 'Izza-

bisa mencapai puluhan ribu tahun, JIO itu umurnya sangat panjang,

Demikian keadaan Izzazil di b ' . .

Kemudian setelah itu atas permoh urm ra benbadat kepada Allah 1000 tahun,

ibadat di langit. Maka di Ian it e~nann~a, ~epad~ Allah dipindahkan ia berKemudian pindah lagi ke la~g/ a:m: ;1 ia ~flba~a~ ~~pai 1000 tahun. tabun. Kemudian pindah la i k t ~ e ua. D~ langit mi ia beribadat 1000 tahun dan seterusnya samp:i k e I ang.lt yang kett~a. Di sini ia beribadat 1000 beribadat dari mulai eli b . e angl~ yang ketujuh, Jadi jumlah masanya ia

umi sam pal ke langit ketui

Tidak sedikit waktu, bukan? yan~ etujuh 8000 tahun.

Maka dengan karunia Tuhan dinaiki angk

"Al-Muqorrobuun" It I h d.' P atnya mendapat kehormatan

. u a erajat yang paling ti 'd'

kepada golongan manusia at 1 " mggl I sisi Allah, baik

Bahkan Izzazil ini seteiah' me:~ag~tongan tn ~:laupun golongan malaikat. Allah, lalu ia diangkat meniadi . p ~ang at A!-Muqorrobuun" dari sisi di langit. Demikian kedud ~ Imam Ib~dat malalkat-malaikat yang bcrada

Maka ketlk, All h u an atau derajar Izzazil di sisi Allah,

a a menyuruh suiud se I 'k

Izzazil menolak ia tidak mau iud k J mua rna ar at kepada Adam

" ' . sUJu epada Ada ' d ' ;.

dia lebih baik atau lebih b dari m itu engan alasan katanya

S b agus an pada Adam,

e etulnya apa ya dik k

, ng Il\.emu akan cuma alasan '. y

ta m~rasa mengiri, mengapa Adam makhluk. sa~a, .ang sesun~ulmya,

Khahfah, Mengapa dia yang s d I be' yang baru uu yang akan dl.ladikan

ib u a I gnu lama umu d

I adatnya, serta lebih tinggi . t b ' rnya, an sUdah lama

mar a atnya tidak dijadikan Khalifah?

Nah inilah pcrsoalannya. Pertama karena irihati, kedua jadi takabbur dan mbantah perintah Tuhan, jadilah terusir dari Syurga, Dan dinamakan Iblis. mudian setelah itu ia mengeluarkan ancamannya, untuk menyesatkan Adam dan sampai ke anak cucunya, lalu ia dinamakan Syetan. Demikianlah rlwayat Iblis yang asalnya keturunan jin dan kemudian menjadi Syetan. "aka dapatlah kita katakan Iblis itu Rajanya Syetan.

Tersebut di dalam AI-Qur'an bahwa setelah menjadi suami isteri keduanya dipersilahkan bertempat di dalam Surga. Meskipun keduanya boleh tlngal dan makan minum dengan sesuka hati, tapi ada suatu hal yang dilarang bagi keduanya, yaitu memakan buah Khuldi.

Sebetulnya buah Khuldi itu adalah cuma kata-kata kiasan saja. Sesungauhnya semua buah tidak ada yang tinggal tetap kekal pada tangkainya. Pada satu saat ia musti lepas atau rontok dari tangkainya. Kecuali buah yang ~ pada badan manusia. Itulah kata buah Khuldi. Begitulah pendapat ulama Ii~dalam tafsir Al-Fairuz Zabadi.

.. Jadi yang dilarang oleh Allah di dalam Syurga bukanlah memakan buah

pohon biasa. Tetapi dilarang mernakan buah yang "Kekal."

Cobalah perhatikan firman Allah di dalam Surat Al-A'raf ayat 22 :

/,., \ /. "" /' ~ ./ / //'/

.~~.~~~~~~j,\:;\';~

"M kll ketika keduanya merasakan pohon itu, terbukalah aurat (kemaluan) 111 reka."

Maka dalam ayat ini jelas dan gamblang Tuhan mengatakan "DzaaqosyIyajarota." J\rtinya merasakan batang pohon, dan bukan dikatakan "Dzaaqotst .. marota". Dalam pengertian bukan buah itu dimakan, cuma dirasakan leh tubuh.

Jadi kesimpulannya, adalah Adam dilarang bersetubuh dengan Hawa.

Karena di syurga itu adalah bukan tempat melahirkan anak. Tempat melahirkan adalah di dunia.

Sudah jelas Tuhan jadikan manusia lelaki dan perempuan untuk rnelahirlean keturunan.

Yang menjadi persoalan bagi Adam, adalah bukan persetubuhannya, akan tetapi mengapa bujukan syetan itu yang diturutnya. Padahal sebelumnya Tuhan telah berpesan wanti-wanti "Walaa taqrobaa hadzihisy-syajaroh."

Actinya : "Jangan kamu berdua coba mendekati pohon ini." Tetapi bujukan atau ajakan syetan yang diturutinya, bukan larangan Allah diperhatikan. Hanya di sini letak kesalahan.

, 53

Memang Adam dan Hawa serta malaikat sudah lahu termasuk Iblis juga bahwa dia pada suatu ketika harus turun ke bumi, karena dia akan menjadi Khalifah. Cuma kapan? Hanya Allah yang mengetahui.

Oleh karena itu, ketika Iblis membangkang pcrintah Allah lantaran tidak mau sujud pada Adam lalu dia dipecat dari jabatannya sebagai Imam AIMuqorrobuun, dan diu sir dari dalam syurga. Kemudian secara diam-diarn dia mencuri masuk ke dalam syurga akan memperdayai Adam Hawa, agar keduanya jadi durhaka kepada Tuhan.

Kemudian ternyata Adam dan Hawa kena bujukan syetan, maka keduanya pun mendapat hukuman, harus meninggalkan syurga itu, dan ketika itu keduanya diturunkan ke burni.

Menurut riwayat Adam diturunkan pada waktu itu dibulan Muharram langgal 10. Maka diwaktu malam gelap gulita Adam dan Hawa harus turun ke bumi termasuk juga Iblis yang menggoda yang jadi biang keladinya.

Dengan mengucur air mata Adam dan islerinya mau tidak mau harus menerima nasibnya. "Tangan mengencang, bahu memikul."

Pada malam itulah Jibril membawa Adam dan Hawa turun ke bumi. Adam diturunkan di bukit Ruhun di Surandib atau pulau Sailan, sedang Sitti Hawa di Jiddah. Begitulah akibatnya kedua. insan yang telah melanggar larangan Tuhan harus berpisah dari segala kesenangannya di Syurga.jdan kini menuntut penghidupan yang baru yang serba sukar.

Tersebut di dalam riwayat, setelah Adam diturunkan ke dunia, harnpir " seratus tahun lamanya keduanya tidak bertemu. Dan bagaimanakah seterusnya jika Adam keburu sampai ajal ia tidak ber ternu dengan Ilawa? Sudah barang tentu tidak akan ada turunannya seperti sekarang ini,

Kemudian Allah menyuruh malaikat Jibril turun kc burni uiendapatkan Adam supaya melakukan ibadat haji, ya'ni tawaf bcrsama Ilawa. Maka dengan melakukan thawaf tujuh kali keduanya menyatakun taubat kepada Tuhan. Maka dengan jalan begitu dosa keduanya akan diampuui Tuhan.

Kemudian atas petunjuk Jibril bahwa Adam harus rncncruui lIawa di Juddah. Demikianlah Adam lalu pergi mencari Hawa. Setclah bcr hulun-bulan berjalan barulah Adam bertemu dengan Hawa di padang Aialuh. Itulah sebabnya dinamakan padang Arafah, artinya mengenal kcmbali.

Setelah Adam menceritakan keduanya diwajibkan Thawaf tujuh kali mengitari Hajarul-Aswad. Maka untuk mendirikan ternpat ibadat dititah malaikat oleh Allah mengambil batu hitam dari Syurga, untuk dijadikan "tugu" atau ka'bah. Dan disaat itu dibangun sebuah lempal ibadat yang dinamakan "Baitul Ma'mur" dengan bantuan para malaikat. Selesai jadi

1\

54

d " Adam dall

. k: "\-!aJ'arul-Aswa,

, \' (\I\c\ak .11l

,. ' lalu di tengali-tenga 1nycl ,

IlSlld I!U " ucap , ./ / /' // /

wa lalu Thawaf sambil meng '/' /t 0 / \//J ~ /', C1l;0 . \'-""

// 0 _" ., • ~. G.> '

/. /~ /%!,/ \".'~ ".'o_~j LL~ _. ,," . .J

/ '!" ~ ~.J-' \.:.J~- / 0

~~ / /0 ~\

·<Yx

-. ;;-

. 'Dan andaikata

.. di kaml

.: I h menzhal!ml IfI . .' scaya

..... ; .. a. "Ya Tuhan kami. Kam~ te ar'i dan tidak mengasihi karru. 01

lUus'Y • id k mengampUOl kam

Engkau u a . "

'bmi menjadi orang yang rugi. 'b'l mcnangis, karclla

k n kata-kata ItU sam I

" k d anya mengucap a ,

Dem!klan e u. . 'J didin-

'dak diampunl. , I h asjid pertama yang

dosanya t.akut t1, itakan dalam riwayat Itu a ,m 'zaman Nabi Nuh a.s.

Demlkwn dlcer di n ketika masa tau fan di kini dijadikan

Adam Kemu 13 'ketujuh yang

kan dizaman " ' d' nkan ke langl! yang

., " I Ma'mur dlpll1 a , ' '

maslld Baitu ib d t para malaikat di SitU. I bahyang di situ mcn.\adl

qib\at untuk 1 a a. mi'raj, be\iau perna 1 sern

D ketika Nabl s.a.w b'l

an I 'kat I' bertemU kern a I

mam jema'ah ~ara ~~a:~ka~ riwayat Adam setelah be ~~~1ingga mcmpunyai

Kembah klta b 1 I mendirikan rumah tangga, Adam mcluas ke

dcngan Sitti Haw\ ~~ka dari anak-anak cucu k~uruI::suku.

berapa orang ana . .', . bangsa dan ersu 3 '

e Sehingga menJadl macam t AI-Hujurat ayat I '

!nana-mana. t kan di dalam sura /. /'

Sebagaimana Allah nya a ~ ~/O // ~ 'l"\\\/~./,V

\ «s > /./0 r, \ .. I· \·\.wL:J 4:r' u

\fJ':..I<"~,~ \-, ~ ~~o ~Qb-U/u ....

.\,;,)~ \' \. .:./\.:7- r 0 / / // / /(./

· ·r~ ,&\ 4!f~ jf 5 J~~u~ ~i~:ng

1 Karm clptakan 'k' u bcr-

II i sekalian manusia, sebetu ny~ uan (Hawa). Dan karni jadlkan ~:rkenal

I kl·laki (Adam) da~ seor:~_~::~~I:;r karnu saling ~en~I-~en~::~~1 ~ebaktian

ngsa.bangsa dan ersu , li karnu di SISI Al a , a

) S betulnya semuha-mu ra

L 'lIa\an. e d .

1\ '\ R an

kUlllU." layat \3 . a a at dari surat Ar- urn,

, ' kami cantumkan beberap y k i di bahan pengetahuan

Di bawah 1111 K' kir a cukuplah untu J3 I

IIVal :!2 sampai ayat 17. ami

"Dan dari tanda-tanda kekuasaanNya Allah, Ia ciptakan beberapa langit dan bumi, Dan dijadikannya berbeda-beda bahasamu serta berlainan warna kulitmu. Sesungguhnya dalam soal yang demikian itu adalah benar-benar suatu tanda-tanda bagi orang-orang yang berilmu pengetahuan." ayat 22.

~~!~~~'-'.1\~jt;~~!~~~C,',!~.

, r- :i" 7-" ,- '" / ... "-"/-..,/

,. J ,. 0 " ""'_ t \ ,. /,' /"

· U~-1~u~jJ.U,;j.~J -

#' "" ""'"

"Dan dari tanda-tanda kekuasaanNya, ialah tidurmu diwaktu malam. Dan

diwaktu siang usahamu mencari kurnianya (rezki). Sesungguhnya dalam soal 4 yang demikian itu, adalah benar-benar suatu tanda-tanda bagi golongan yang sub mendengarkan." [ayat 23].

.~J( J·-:'(' .... ~b./,f~{ ~~ti/~" 4.:)~'! ;' ;

~ 4J!4.J.;r:" ~.~~ 'r-..f-",,,.,. 01'"

..:" t'yj,u ~ l ~II~·/ /./ <. {il ~ # ~

,.. '" ~ u'" "'V"'y~ if~J .... ~ .. ~

. ,,~~

/'~"/ ~t

.... .6

. ",,~, ,

"Dan dari tanda-tanda kekuasaanNya. Ia perlihatkan kepada kamu kilat yang menakutkan 'tapi ada harapan, dan diturunkan dari langit air hujan, lalu • dihidupkan dengan air hujan itu bumi yang sudah mati (kerq). Sesungguhnya dalam soal yang demikian itu, adalah benar-benar suatu tanda-tanda bagi golongan yang menggunakan akalnya."

\~I~) ";'}~;~G{t;:Jlr~fl~f~~I~ ·

S6

. ~,. JO//, o;'''''i/I/I}./oJ('\/ .....

. ~y,o~ \\.l,,'~.J~I~ oy.) ~~.)

"Dan dari tanda-tandaNya berdirinya langit dan bumi den~an tradatNya.

t ilan dari bumi

emudian apabila Dia memanggil kamu dengan "sa u pangg

teketika itu juga kamu keluar dari dalam kubur. [ayat 25]

/0 / /~./' }J 0 J /':. <..o,~t~\J9' /0'" :t /.1"

~~\~-' o~~"'f ~ -'~~~,~~

."/~+I"" ~\/,-~~, ~ i'~g\ ,,~"r\JJ; ~

~JJ~ .... ~ c;-cs- ~ " -

'~<fi' .. ~J v > .(.:;--'i~ lJA-,

. lah an menciptakan manusia dari permulaan kemudian Dia ya~g

Dia la y g hidupi kembali karena itu sangat mudah atasnya dan D13-

mengu ngnya meng '. . di la it dan di burni dan di alam

lah mempunyai sifat yang Maha Tinggi, I ngr ,

Maha Perkasa dan Maha Bijaksana" [ayat 26].

oba perhatikan firman Tuhan dalam Surat AI-Baqoroh ayat 28 :

t'~.> 'r~U~~'!Hi~\ s;;g::;t

~, /DJ ... ~\Il:.. /e: o~ /1:.. /o.."/" . o~ J ,, __ y ( ~ \' y-:;--

1 h dahal tadinya kamu itu mati, lalu la

ItMengapa kamu ingkar kepad.a A: ,p~. tikan kemudian karnu dihidupenghidupkan karnu, kernudian amu una I. ' "

n lagi kemudian kepadaNya kamu dikembalikan.

, . . . . kita sekalian bahwa kita ini dahulunya

Dengan ayat 101, jelaslah bagi k ih menjadi nutfah. Kemudian

nda yang mati, tidak. dapat ber~era. se~~n a lahir ke dunia, kemudian

k1ta dihidupkan sejak dlkdh~la~/a:il~d~puka: lag~i alam akhirat, dan kepada

Imatikan lagi yang tera IT a

uhan semuanya kita dikembalikar· .

. . baca kita telah bicarakan nwayat Adam dan

Demlkianlah, para pem hingga ketiganya dikeluarkan

IlIIwa serta lblis yang membuat gara-gara, se I

.,

57

I

I

16. SOAL MAUT.

dari Syurga, .

Dan kini pembaca sudah tahu ba .

Mudah-mudahan me . di gaImana asal usul riwayat Iblis itu

b . . flJa 1 manfaat da '.

agi kita sekalian. Walloohu a'iam. n menJadl bahan pemikiran yang baik

Sebagaimana kita maklum, Allah jadikan makhluk yang bernyawa ada tasnya. Hidup itu ada batasnya, ialah yang dinamakan "ajal."

Seperti firman Tuhan di dalam Al-Qur'an :

~ !o j ~!'Q ~ ~ ... t ,/ ,/' ( , - 1£:;:'~ 0/ /J /' l /'\ -: \

• w..7 ~~..J ~;.s, low U' ~..l ,. b.. .) J

... ... '-./ ~..... - -"

"Apabila telah datang ajal mereka, tidak dapat dimundurkan sesaatpun, tidak dapat dimajukan."

Allah Subhana wa taala Maha Bijaksana untuk mengambil nyawa hambaNya, tidak datang memperkosa begitu saja, tetapi dengan adil dan teliti. Biasanya jika seorang manusia akan sampai ajalnya, keluarga orang itu kadang-kadang mendapat alamat atau tanda-tanda. Misalnya jika salah seliang keluarga ada yang akan meninggal dunia, maka di antara keluarga ada mimpi copot gigi. Demikian penulis alamkan berkali-kali. Atau kelakuan orang yang akan meninggal itu sendiri nampak ganjil-ganjil dan sebagai-

At "';a.

Dan macam-macam pula yang menjadi sabab yang akan mendatangkan kematian manusia yang pada umumnya disebabkan karena penyakit. Akan tapi di jaman sekarang banyak sekali yang mendatangkan sabab kematian manusia, sabab tabrakan kendaraan, sabab terkena strum, sabab karena pembunuhan, sabab bencana alam, sabab peperangan dan 1001 macam sabab lagi. Maka sudah menjadi peraturan atau hukum Allah, Ia menjadikan sesuatu engan ada sabab. Misalnya, Dia akan menjadikan keturunan manusia diebabkan dengan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan.

Begitu seterusnya hukum Allah berlaku sarnpai hari penutupan dunia, yaitu klamat.

Kata Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 62 :

,II

.,.,

"Dan tidak engkau dapati peraturan Allah itu yang berobah-robah" Al-Ahzab

lyat62. ,

Kalau pada zaman dahulu. hanya kaum wanita yang melahirkan anak,

59

[ I

maka sekarangpun begitu juga Tuhan jadikan, ya kaum wanita yang hamil dan melahirkan. Dari semenjak Sitti Hawa sampai sekarang dan sampai nantl akan datang.

Firman Allah di dalam surat Al-Tmraan ayat 154 :

L"1:6.r':''':j, <//f « n.X4"!('""ij; \ ~ .;' W:;, V.Y.-' \' j-'::-! r I Y

, . " \ ~~ /t, 'I = ~ t,

~ ~/~

"Katakanlah : Jika sekiranya berada di rumah karnu orang yang ditakdirkan akan mati terbunuh, niscaya keluarlah juga orang itu ke tempat mereka yang telah ditentukan."

Keterangan Allah sepertiini sering terjadi, seperti pernah diceritakan

peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Sulaiman a.s. I

Suatu ketika Nabi Sulaiman a.s. sedang duduk berkumpul bersama jarnaahnya sedang memberi pelajaran agama. Maka disaat itu datang seorang tamit yang tidak dikenal, yang matanya tidak lepas memandang kepada salah seorang yang hadir. Semua yang hadir menyaksikan. Kemudian setelah sang tamu bercakap-cakap sebentar lalu keluar menghilang, maka pemuda yang I dipandang oleh sang tamu tiba-tiba timbul mempunyai rasa gelisah, minta dian tar pulang, sedangkan rumah orang itu jauh sekali, yaitu di negeri Cina.

Kemudian Nabi Sulaiman a.s. mengantarkan pemuda itu dengan rnenggunakan permadani yang dibawa oleh angin.

Setelah pemuda itu diantarkan pulang, lalu Nabi Sulaiman a.s. menerang- I kan sebagai berikut :

"Sebenarnya tamu yang datang itu adalah rnalaikatul-maut. Siapa yang sangka dia datang merupakan dirinya seperti manusia. Dia bercakap-caka padaku, katanya menurut catatannya, bahwa pemuda itu harus mati di negeri Cina, tapi, orangnya masih berada di sini. Jadi malaikat itu meminta bantuanku supaya mengantarkan cepat-cepat ke negerinya. Demikian permintaan dan tugas malaikat itu, maka seketika sampai ke negerinya, ia terjatuh dari atas permadani, maka di saat itu malaikatul-rnaut mengambil nyawanya.

Tersebut pula dalam riwayat lain pada zarnan dahulu, ada seorang lakilaki yang shalih, yang selalu mendo'a setiap hari demikian :

"Ya Tuhanku, ampunilah aku dan malaikat matahari."

60

Kemudian Allah menyuruh Malaikat matahari turun ke bum,i mengunJungi orang itu. Katanya: "Sesungguhnya' engkau selalu mendo akan aku,

apakah kebutuhanmu?"

Jawab orang laki-laki itu : :'Kebutuhanku, ialah ba~al~ ak~, ke ternpat-

mu,'dan tanyakan kepada Malrukatul·Maut kapan sampai ajalku? . .

Lalu rnalaikat itu membopong orang itu, pergi ke tempatnya di mat~arlKemudian malaikat itu pergi bertanya kepada malaikat maut, soal ajal

orang itu. . di Malaikat maut seger a melihat daftar nama-nama ~a~usla. Kernu Ian

berkata : "Ya sudah dekat saatnya, bahwa ia akan mati bila sudah berada

di matahari." . ., Maka tidak ayal lagi, malaikat-maut mencabut nyawa orang laki-laki 1-

itu. k ?

Itulah cerita zaman dahulu. Bagaimana cerita zaman se arang. .

Seorang muda ganteng, segar hugar, alias sehat badan dan s~hat ?kir~nnya. Tinggal di kampung Duri Barat Jakarta Pusa~ '. S~atu ketika tiba-tiba saja datang ingatannya ia in gin pergi ke Bogor. ~lu dlplnJ~m~~a sepeda motor ~etangganya. Dengan senang hati tetangga iru memben pmjarn k~padanya. Kemudian perangkatlah pemuda itu dengan sepeda motor menuju tempat tujuannya,/apa yang terjadi sesudahnya itu? Tiba-tiba keluarga mendapat tele ~

am dari Bogor, bahwa pemuda tersebut mendapat kecelakaan motor d.1 ~gor da6 meninggal dunia di rumah sakit. Ya~g anehnya ~otor ~a.ng d~gunakan [tu hanya mendapat kerusakan ringan saja. Dan ~enuhs sendiri hadir bacakan do'a ketika diadakan tahlil malam pertama di rumahnya. Banyak

mem JI d iki it

cerita-c¢rita yang serupa dengan kejadian seperti em ian-i u.

Demikian itulah yang dinamakan qadha dan qadar.

61

17. BERMACAM-MACAM RUPA MALAIKATUL-MAUT KETIKA AKAN MENCABUT NYAWA.

Diriwayatkan dalam hadits, ketika seorang akan mati, datanglah malaikatmaut kepadanya, dengan berrnacam-macam rupa. Ada dcngan rupa yang; menyenangkan, dan ada pula dengan rupa yang mcnakutkan,

Jika ia datang kepada orang mu'rnin dan sholih, dia datang dengan ru pa manusia yang bagus dan menyenangkan dengan pakaian bag us dan rapih serta 'harum baunya. Dengan lebih dulu mengucapkan : "Salam" serta dengan budi bahasa yang sopan, barulah dicabut nyawa orang itu, tidak dengan kekerasan.

Kalau sekiranya bukan kepada orang yang shalih, maka datanglah mala ikat maut dengan rupa yang hebat dan rnenakutkan, Dcngan rupa yang seram dan mengerikan. Dan dengan secara paksa dan kasar sehingga merasa sangat sakit ketika ia mencabut nyawa orang itu.

Hal ini dapat disaksikan oleh yang hadir ketika melihat seorang sedang, "naza'" sakaratul-maut. Ada orang yang ketika akan sakarat air mukanya nampak gelisah, ngeri dan kecut tampang mukanya. Ada yang ketika akan sakarat, kelakuannya seperti ayam dipotong, waktu menghembuskan nafas yang penghabisan, mulutnya terbuka lebar dan biji matanya rnendelik, menakutkan siapa yang melihatnya. Ini menandakan bahwa orang itu dalam sakarat yang menyakitkan, Dan inilah tandanya orang yang bcrdosa.

Ada orang yang akan mati, walaupun sakitnya tclah payah, tapi kelihatannya tenang dan tenteram. Terbayang ketenangan hatinya pada wajahnya. Tidak nampak di mukanya takut dan ngeri. Kclihatun air mukanya manis dan berseri, senyumnya terlukis di bibirnya, walaupun malanya cckung dan

• f

mukanya puc at, karena sakitnya terlalu payah.

Tatkala menarik nafas yang penghabisan kelihatan ia tcnang dan tenteram. Tidak gelisah. Inilah menandakan bahwa orang itu di dalam ketika sakarat, merasa bahagia. Senang hatinya meninggalkan duuiu ini.

Kata Imam Ghozali dalam kitabnya Ihya' Ulurnuddin, riwayat dari Ibnu.

Abbas: katanya, Nabi Ibrahim a.s. adaJah orang sangat tcliti. Bcliau mempunyairuangan khusus dijadikan tempat ibadat, dan apabila beliau akan pergi-pergian selaJu pintunya dikunci dan anak kuncinya dipcgang oleh beliau sendiri. Pada suatu ketika beliau membuka pintu kamarnya beliau jadi terperanjat karena di dalam kamarnya ada orang laki-laki yang kelihatannya mencurigakan.

Tanya Nabi Ibrahim: "Siapakah yang rnengizinkan engkau mas uk ke kamar .

. . ,,, uu.

62

62

"Yang menyuruhnya yang memiliki r umah ~ni", jaw~b ?,rang itu. Kata Nabi Ibrahim: "Akulah yang merniliki rurnah l~l;,

Kata orang itu : "Yang memiliki alam semesta l~l. . .

Mendengar jawaban demikian Nabi Ibrahim menjadi agak t cr kcjut , dan

balik bertanya lagi :

"Kalau begitu, siapakah engkau?"

"Aku adalah malaikatul-maut." .' .

Nabi Ibrahim tambah terkejut lagi, tapi be1iau tidak menUn!Ukl kckejut-

it dan lalu bertanya lagi : "Dapatkah engkau tunjuki rupamu

annya 1 u, , . ?

bagaimana ketika engkau akan mencabut nyawa seorang rnu 111111.

"Tentu saja bisa, kata malaikatul-maut. Cobalah alihkan pandanganmu

" .

ke sana. . . . . ika i dilihat a

Nabi Ibrahim menengok ke arah lain. Kemudlan keti a lt~, ~ I a ny

malaikat itu telah berganti rupa. Seorang rnuda tampan bagus wajahnya, serta

berpakaian bagus pula dan harum.

, Kata Nabi Ibrahim: "Kalau begini keadaanrnu, datang kepada orang

k " mu'rnin, sungguh menyenang an.

63

18. SEfELAH RUH DICABUT DARI BADAN.

Setelah ruh dicabut dari badan, lalu diserahkan kepada malaikat lain ..

Jika seorang shalih, maka malaikat Raqib yang menerima dan membawa ke hadrat Allah, dan dijemput oleh beberapa malaikat lain. Dido'akan dan disam but dengan ucapan yang menyenangkan. Lalu dibawa menghadap k~ hadrat Allah, seperti diterangkan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Bayyinah .::.-

, .

ayat8.,~/ /,/.~J', ~~~ ,/D/, j //".!.O/'tAI_~/ ~ ,.'~" J.u~ ~,~,~~~4:.U ""

.. .. J \.:7-;'- "" -/ r"....A./ { go- ", J

"Allah senang dan ridho kepada mereka. Dan mereka ridho kepada Allah. Bcgitulah orang yang. takut kepada Tuhannya."

Kemudian buku catatan mereka, setelah itu diserahkan kepada AlIaIf' sebagaimana diterangkan di dalam Surat At·Tahfif ayat 18 sampai 22.

D /' %/'" \ ,/ ~/

~jj\/'~\t:/ .. ~ .. :t/\~~1~5~96

~ . ~ ~ ... """",, ~ -.JJ! ,;-

~ \ -:» /-SU'/! Q1 , ~/~,.. ri""", ()/ fj'1// ~~'w IN ,

." \ ., · , . ~ '0 .... "~'''''~ .A ~ ~ ,\oJ

\",1)1 '---'" J- "" ./-:..7' J ..", .. " ;-

~ ~ A1~~gt·

"~"'''~ .

"Tidak demikian! Sesungguhnya buku catatan orang bcrbakti, tersimpan di ..

dalam 'Illiyyun". Tahukah.engkau, apakah 'Illiyyun itu? Yaitu suatu perfi. r bukuan yang bernomor urutan. Disaksikan oleh malaikat "Almuqarrabun" yang mengurus pernbukuan itu. Sesungguhnya orang yang berbakti itu di da-" ~ lam nikmat kesenangan."

Demikianlah akhirnya ruh atau nyawa orang yang takwa,

Adapun r uh orang kafir, dan orang-orang yang berdosa, selain malaikatulrnaut datang dengan rupa yang scram dan menakutkan, juga mencabut nyawa

,

dengan paksa dan kekerasan dengan cara yang menyakitkan. Sehingga betul-

betul orang itu mcrasa kesakitan. Setelah ruhnya dicabut lalu diserahka kepada malaikat 'Atid dan disambut marah oleh malaikat rain dengan ucapan dan kata-kata cacian, Lalu ruh itu diserahkan ke hadhirat Allah. serta men· dapat 'murka Allah, Kemudian buku catatan amalnya disimpan di dalam pembukuan bernama "Sijjiin."

Lalu ruh itu ditempatkan bcrsarna-sama roh orang-orang durhaka kepada Allah di tempat yang bcrbau busuk dan gelap sarnbil menan ti datangnya hari kiarna t.

Begitulah nasibnya orang kafir dan sebangsunya.

64

***

." '.

~.

. '

· '.

• •

- ..

,. -, .. ,

..

.

, 0

· .

t,

I •

I

'0

-t

..... ' ..... ~.~., . +

.. ~.~.'-.

0,

65

/

19., DIMANAKAH BERADA RUH-RUH ORANG YANG SUDAH MATI?

Pernbaca yang budiman.

Untuk menjawab pertanyaan ini, baiklah kita ikuti cerita apa yang dilihat Nabi Muhammad s.a.w. dalam mi'rajnya.ketika beliau menginjakkan kakinya di langit yang pertama sampai ke langit yang ketujuh, sebagai berikut :

Kata Nabi s.a.w. :

Ketika aku tiba di langit pertama aku disambut oleh para malaikat, mereka berbaris seperti pasukan memberi hormat kepadaku.

Aku diiringi oleh Jibril terus menuju pintu masuk. Di situ oleh malaikat penjaga pintu diperiksa. Jibril dan aku ditanya apakah sudah ada iziQ dari Tuhan? Jibril menjawab ya. Kami berdua dipersilahkan masuk. Seketika kami masuk aku lihat seorang laki-Iaki dud uk di kursi dikerumuni orang banyak, yang baru saja datang ketika itu. Kemudian mereka pergi lalu datang rombongan yang lain datang mengerumuni orang itu juga. AIm bertanya siapa dia dan siapakah mereka itu?

Jibril berkata: "Itulah Nabi Adam a.s. dan rombongan arwah anak cucunya yang sedang datang menghadap beliau disaat itu." _

Kemudian Jibril memperkenalkan aku, katanya: "Inilah Muhammad Nabi akhiriz-zaman. Atas perintah dan kehendak Allah, ia berkesempatan datang ke tempat ini."

Kemudian Nabi Adam menjabat tanganku setelah aku rnengucap salam.

KataNabi Adam: "Selamat datang anak yang shalih dan Nabi yang shalih."

Aku lihat Nabi Adam duduk di kursi yang indah serta mernakai pakaian kebesaran laksana seorang raja. Seketika aku akan meneruskan perjalananku. Beliau tidak lupa mendo'akan padaku.

Setelah aku meninggalkan Nabi Adam, Jibril menerangkan : "Ruh-ruh yang masuk ke pintu sebelah kanan Adam, itulah mereka yang akan masuk Syurga. Selagi pintu itu terbuka, tercium bau harum dari arah pintu itu. Dan mereka yang masuk ke pintu sebelah kirinya, itulah ruh-ruh anak cucu Adam yang akan masuk neraka. Maka ketika pintu terbuka terciurn bau busuk dari situ.

Kemudian aku meneruskan ke langit yang kedua, aku bertemu di situ dengan Nabi Isa bin Maryam. Kelihatan badannya segar bugar seperti orang hams mandi. Di situ aku melihat ruh Nabi Yahya dan Nabi Zakariya:, dan ruh umatnya.

Di langit ketiga aku melihat Nabi Yusuf dan ruh para umatnya. Di langit

66

~k empat bertemu dengan Nabi Idris dan para umatnya.

Di langit kelima Nabi Harun dan para umat.nya. "

N b Has darnpara umatDilangit kelima aku berternu dengan a 1 arlin,·

lIya. - . .

Di langit keenarn Nabi Musa dan para umatnya Maka atas usul Nabi Musa

. . SO ktu menjadi lima waktu.

\111 shalat yang. ta~mya. waketu'uh aku berternu dengan Nabi Ibrahim a.s.

Dan terakhrr di langit yang. J d Jadi kesimpulan daripada

[)emikia~ ket~rangan Nabl Muh:~~~ :~~~~. meninggal dunia berada di Inl Ruh Nabl-Nabl dan ru~ pa~ u: it y be~wujud manusia juga sebagaimana n It-Iangit itu. Jelasnya : Ru -ru I u

uhuh kasarnya di dunia.

67

20. SYETAN BERKESEMPATAN MENGGODA KETIKA ORANG AKAN DICABUT NYAWA

Tersebur di dalam riwayat a abl •

maut, di saa t itu datanglah sycu p J a Orang scdang mcnghadapi sakratil~

k I '. an me nggoda Dia me' . k: di "

e uarga oranc itu yang tel' I' . I upa <In rrrnya sepcrti

b' . a 1 mcnlnggal. Ketika oran k

maut, berrna .arn-macam merasak deri g yang a an menghadapi

I' an pen en taan ba thin,

, Terkenang akan perbuatannya yang maksiat.

2. Karcna belurn ber tauba t.

3. Ingar akan keluarga.

4. Ingat akan sakaratil maut.

5. T~rlihat di ternpat mana ia akan kernbah.

6. Haus, dahaga, yang tidak terkira-kira.

Disaat itu syetan merupakan di ,

ninggal sambil rnernegang gelas b . ~fJnya, seperti keluarga yang teJah me-

d ensi air mrnum yang di

cpan rna tanya. Jika ia rnau ingkar d '. lemeng-emengkan di

" .' an imannys k dib ikr ' .

Demikian syetan menggoda . ' a an 1 en an air nunum itu.

Jik agar orans ItU rna ti di dal k k f

1 a orang yang teguh imannya, dia tid~k" "am e u uran:

syetan, karcna ia tahu bah 't. ' akan tel tank dengan bUJukan

N . wa 1 u cuma tipuan saja,

amun bagi mereka yang k ' "

urang iman jadila h ka : ,

syetan, terjerumus di dalam kek f P d' "mcrc a In! mangsanya

dia sudah murtad dar i aga uNu~~.n, a ahal air I(U tidak diberikan (api}

manya. a udzubJlJah!!!

68

21 MENGAJAR KALlMAT TAUJ-IID KEPADA ORANG YANG HAMPIR SAKARAT.

Pembaca yang budiman,

Oleh sebab itu ketika kit a mcnghadapi orang yang I arnpir sa kur at il-maut , cobalah ucapkan berulang-ulang di telinganya akan kalimat "L/\/\ ILAAHA ILLALLOOH" LAA JLAAHA lLLALLOOH" perlahan-lahan , agar sisakit dapat menuruti ucapan itu. Seperti sabda Nabi s.a.w. :

'~~~t\~ \ g --;1: ~ , !(~o/\ ~ . .Ji

~;' / /~ ~ L ~ 'Y '"

"AJARILAH ORANG YANG AKAN MATI Dr ANT ARA KAMU DENGAN UOAPAN: "LAA ILAAHA ILLALLOOH".

Berkata 'Ulama, sesungguhnya hal ini bergantung kepada peribadi orang ttu sendiri ketika ia masih hidup. Meskipun diajar kalimat tauhid berulangulang, tetapi jika orang itu bukan ahli ibadat, sukarlah atasnya untuk mengucapkan kalimat LAA ILAAHA ILLALLOOH. ,

Dapatkah mengucapkan kalimatulloh, jika selarna hidupnya selalu rnernhutu tuJi kepada ibadat?

Dapatkah lidahnya mengucapkan kalimat AlIoh, jika selarna hidupnya titlak ingat akan Alloh?

Dapatkah mengucapkan "LAA ILAAHA ILLALLOOH" jika sernasa hayatnya tidak mau melaksanakan perintah Alloh?

Oleh karena itu kami serukan marilah kita sarna-sama melaksanakan shalat lima waktu, karena tiap orang yang melaksanakan sholat lima waktu tiap di dalarn duduk tahyat selalu mengucapkan :

l I' ~ .P /. \~ //.9 ~ /) , / ". "I' /' j 1 ~~ /' ~ ~ a > , / ~ /' I'~J (j-y~~u ¥~ 4J.))Jt4J1J 01 ¥)

maka duduk rnernbaca kalimat itu, seolah-olah melatih lidah, melatih jiwa upaya meresap ucapan "LAA ILAAHA ILLALLOOH" lima kali sehari.

Maka manakala ia menghadapi sakratil-maut lidahnya sudah biasa mengucapkannya.

Jadi meskipun hadirin mernbantu berulang-ulang kalimat tauhid kepada mereka yang sedang mau sakarat, tetapi Ian tar an sernasa segarnya, selagi sehatnya tidak pernah melaksanakan sholat lima waktu, Islam curna menghiasi

69

kartu penduduk saja. Maka sukarlah '

Berat lidahnya untuk men uc ka untu~ mengucapkan kalimat itu.

sehat dan afiatnya dalam ~ ap 1 n kal~mat syahadat, karena dalam

masa yang ama tidak h

Sebetulnya u,capan kalirnat syahadat adal pern~, me~gucapkanny.a.

seorang pemeluk Islam Di t 1,': ah ucapan. Ikrar sumpah setia

. . ce USA4n apa yang di akink .

lidahnya, diiringi dengan arnal ibadat sh I trY I an dalam hati dengan o a una waktu karen a 'Tuhannya.

70

22. PERHATIAN SIITI 'AISYAH KEPADA NABI S.A.W.

Riwayat dari Sitti 'Aisyah, ketika beliau duduk-duduk di rumah, datang· lah Nabi serta mengucap salam serta dibalas salamnya oleh Sitti 'Aisyah mbil mau bangun berdiri untuk menyambut Nabi sebagaimana biasanya lIau menyambut kedatangan Nabi sebagai suaminya.

"Tak usah" kata Nabi. Duduklah pada tempat semula, karena ada yang akan aku sampaikan kepadamu, hai Urnmul-mu'minin, (ibu orang-orang mu'min).

Sitti 'Aisyah tidak jadi berdiri,. beliau terus duduk di situ di lantai, lalu N.bi meletakkan kepalanya di pangkuan Sitti 'Aisyah, terus beliau tertidur dJ pangkuannya. Rupanya Nabi sangat letih dihari itu. Begitulah kesayangan Nabi pada isterinya, dan demikian kesayangan Sitti 'Aisyah kepada suaminya.

Uti 'Aisyah dimasa itu kira-kira berumur 20 tahun lebih sedang Nabi sudah behimur 56 tahun.

Kemudian setelah itu Sitti 'Aisyah mernandangi wajah suaminya yang tengah tertidur lena di pangkuannya. Sitti 'Aisyah membelai janggut Nabi, yang mana nampaklah beberapa lembar janggut Nabi yang sudah putih.

Uta tidak salah sudah ada sembilan lembar yang telahmemutih.

Maka seketika itu terfikirlah di dalam hati Sitti 'Aisyah :

"Aduhai!" Rupanya tidak lama lagi beliau akan 'berpulang meninggalkan aku. Bagaimanakah kelak nanti jadinya, suatu umat tanpa Nabi? Dan bag aianakah kelak hidupku tanpa suarni?

Seketika itu berlinang air mata Sitti .' Aisyah di pipinya, lalu ja~uh berderai-derai membasahi muka Nabi.

Karena hangatnya airmata ,Nabi jadi bangun terjaga dan berkata

engan lemah lembut ': "Wahai Ummul-rnu'minin, mengapa engkau menangis. Apakah gerangan yang menyebabkan engkau jadi bersedih hati?"

Kemudian Sitti 'Aisyah menjawab dengan berlinang air mata: "Terhayanglah padaku akan masa yang akan datang. Bagaimanakah bila engkau

10k lusa sudah rnenutup mata? Dan bagaimana kelak keadaan umatrnu dimasa itu? Dan bagaimanakah haiku nanti hidup tanpa suarni yang tempat aku mencurahkan rasa cinta? Kepada siapakah aku mengadukan nasibku, suarni tak ada ayahpun tak punya?"

Kemudian Nabi balik bertanya : "Apakah lagi yang engkau takutkan .. lain dari itu?"

Jawab Sitji 'Aisyah: "Entahlah, terserahlah engkau saja ya Rasul yang dapat menerangkannya."

71

Kata Nabi : Yang Jebih terasa bagi yang mati, ialah kctika jenazah dibawa kcluar dari rumahnya, Dia harus berpisah dari anak isterinya. Berpisah dan kaum kerabatnya, yang lebih terasa lagi biJa ia sudah berada di dalarn kubur. Berasa benar-benar dirinya sudah terasing. Ter asalah padanya benar-benar badannya sudah mati. Mati badan kasar sedang si-ruh sudah berada di luar badan yang tidak mungkin dia bisa masuk Jagi pad a badannya. Dirnasa itu barulah dia sadar bahwa dia telah berada di alarn lain dari yang Jain, di suatu alam yang tersembunyi oleh pandangan rnata rnanusia. Alarn itu ialah "Alarn Barzakh narnanya atau alarn kubur, artinya alarn yang tertutup dari pan dangan mata."

",

72

23. SIAPAKAH YANG MERASAI NI'MAT ATAU AZAB KUBUR?

Tentu para pembaca akan bertanya siapakah yang mencrima pcr tanyaan ubur dari malaikat Munkar dan Nakir. Apakah badan kasar itu yang

menjawab atau ruhnya? ..

Seperti apa yang telah diterangkan di atas, bahwa orang yang mati itu, adalah karena telah dicabut ruhnya oJeh rnalaikatul-maui. Ruh kcrnbali dibawa ke hadhrat Allah dan ruh-r uh itu, ditcrnpa tkan di langit-langit per tarna sampai di langit ketujuh, sebagaimana teJah dibicarakan. Dan tinggal jasadnya berada di dalam tanah, Dan jasad ini sudah tidak berfungsi apa-apa lagi. Dia sudah kembali asal. Asalnya mati dan kemudian jadi mati lagi!!!

Secara aqliah dan ilmiah memang sudah tidak berfungsi lagi.lbarat batu

batery yang sudah tidak bermagnet lagi.

Jika demikian, siapakah yang merasai nikmat kubur atas siksaannya? Dan siapakah yang menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir?

Bagaimana orang mati di dalam laut? Mati dimakan ikan,.atau mati ditclan ular, atau mati terbakar dan sebagainya?

Maka untuk menjawab pertanyaan ini baiklah kita seJidiki kembali ke-. adaan tubuh halus manusia. Yang dinarnakan bad an kasar yang terdiri dari darah daging kulit dan tulang. Tulang itu dibungkus dengan daging, pada daging itu mengalir darah, dan daging ini dibungkus dengan kuJit.

Maka di dalarn tubuh kasar itu ada beberapa macam tubuh halus yang masing-rnasing bekerja pada fungsinya sendiri-sendiri.

I. Ruh untuk menghidupkan tubuh kasar.

2. Rawan untuk menghayal.

3. Akal un tuk berfikir.

4. Hawa budi rasa.

S. Nafsu, iradat (jiwa).

6. Malaikat hafazah, ruhani yang baik.

7. Syetan ruhani jahat, untuk menirnbulkan arnarah.

Selagi manusia hidup dia ada mempunyai hawa dan nafsu.

Sekarang kernbali kita bicarakan orang yang mati. Kita Iihat dia sud~h mati dan sudah dikubur di dalam tanah. Apakah kita tahu ahli kubur ItU dang menga larni siksa atau nikmat kubur? Cuma kita dapat mengatakan hahwa orang yang beriman dan ber arnal shalih akan rnenda pa t nikrnat ku~ur.

Sebagai contohnya kita rnelihat orang sedang tidur. Yang kita lihat

73

\:

dadanya naik ~unUl, dengan. nafasn~a keluar masuk mengisap udara. .~ IPap;ltkah. kit.a mengetahw yang tidur itu sedang dapat mirnpi senang ,

atau dapat rrumpi susah? -Tidak ! .

Yang jelas kita lihat dia sedang tidur. Apakah yang sedang dirasa oleh

~~Uh halusnya da~m mirnpin~a itu? Kita baru dapat tahu apa yang dirasakan { m m~~pmya ItU setelah ia meneeritakan kepada, kita.

Demikian pula orang yang ti ki

. di rna 1, mes pun badan kasarnya musnah telah

menJ~ ~. tanah, atau hancur dimakan api, atau dimakan binatan buas a

tetapi jiwa atau rasanya tetap hidup tidak mati 'sel I g ,kan

Tubuh kasar . . '. ' ama- arnanva.

halus . manusl~ ~Ieh tidur, dan boleh mati, akan tetapi tubuh

. manusia tetap abadt. Jiwa at au rasa manusia tidak tidur tidak ti t.

Tldak hangus terbakai tidak haneur dimakan api, dan tidak ak~n . ti mba 1. selama-lamanya. rna 1 uat

Begitulah Tuhan eiptakan ruh itu selama-Jam;mya.

, Men.urut pendapat penulis, yang sering terjadi di kalangan urnat rnanusia

yang senng kesurupan, atau 'kernasukan ruh halus . " '

orang-oran . yang sermg terjadi pada

" g perempuan, dan penults sendiri sering menyaksikan peristiwa

seper ti ItU.

itava» terjadi pada tahun 1950 ketika penu1is berada di Garut seorang'> ;~~ asaydang kSUdt ah ha~il tua, katanya "kernasukan" sedari sore ~ghrib ia ar, a anya tidak keruan.

kela M~ntur~td k~ter~ngan orang tuanya katanya, ketika Maghrib ada buah ?

itu. pa ja u an po onnya. Kernudian dipungutnya oleh wan ita yang hamil

Nah ~ulai saat itulah wanita ini "mengoeeh

datang rmnta anu." terus, mengaku- "sianu"

Ke betulan pada pagi harin . di .

kepada saya supaya d t ~: ~ya pan~d datang kesitu, dirninta to long

bahwa itu b a~ mengusn ruh yang "menulnpanginya." Saya tahu

syaitani untu~~U~l ?rang ~ng sudah mati, itu tidak lain adalah ruh

ge ui manusia, supaya orang mau perea a ke d

Kernudiau saya mernbaca fatihah y pa anya.

falaqi bl bbi '.' rnembaca qulhu, quI a'udzu birobbil

, lro. In nas, ayatul kursi shalawat dan do'a.

Ke~udlan beberapa menit dengan izin Tuhan pulih ke b I' k da

nya waruta itu. ,m a 1 esa ran-

74

24.

PEMBALASAN KUBUR

Kembali kita bicarakan siksa kubur atau nikmat kubur. Tidak seorangpun dapat mengetahui keadaan di kubur. Kceuali Allah yang mengetahuinya. Karena siksa at au nikmat kubur sudah diatur oleh Allah. Sebagairnana halnya orang yang mendapat impian bukanlah kehcndak orang tidur itu sendiri.

Diterangkan dalam had its - Jikalau . orang yang dikubur orang yang shalih, maka ia akan menerirna balasan yang baik. Itulah yang dinamakan nikmat kubur.

Setelah dia dapat 'menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, dia tidak mendapat siksaan, karena jawabannya benar. Lalu rna laika t itu pergi.

Seteta"h malaikat itu pergi, kedengaran pula orang datang mengucap salam. Dilihatnya orang itu serupa, benar dengan rupa dirinya, tapi dia.lebih bagus dan rnemakai pakaian bagus. Orang itu lalu bertanya : "Siapa engkau?" Jawabnya : "Aku ini amalmu. Dan aku datang kemari untuk menemani kamu."

Orang itu merasa girang sekalikedatangan amalnya menjadi sebagai ternan., Ia merasa beruntung, disitu baru diketahui bahwa dia telah beramal shalih dan mendapat kurnia dad Tuhan. Kemudian orang itu disuruh tidur seperti

\.. d . b

ti urnya pengantin aru.

Kuburnya terasa lapang terbuka. Dia berada di suatu alam, yang sangat asing 'baginya. Dia merasa tidak mati dan dia tetap hidup di situ, menanti sampai bangkit kubur.

Akan tetapi bagi mereka orang-orang yang durhaka, setelah orang-orang yang rnengantarnya kembali beberapa langkah, si mait merasa hidup kernbali. 1a merasa di suatu alarn yang sangat asing, sunyi dan sepi, seperti terasa dalam mimpi, tapi bukan mimpi. Kini telah menjadi kenyataan baginya. Sadarlah ia sekarang, bahwa ia telah berada di alam lainscorang did. Kini dia sudah terpisah dari dunia, terpisah dari sanak keluarganya, berpisah dari sernua yang dirnilikin ya,

Kini betul-betul baru percaya, apa yang dikatakan orang kepadanya.

Inilah yang dinamakan mati, meski dia merasa hidup, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Meskipun ia bcrtcriak sekuat tcnaga, tetapi tidak akan dapat didengar orang. la dapat mendengar suara orang yang masih hidup tapi yang masih hidup tidak dapat mendengar suaranya. Dia dapat mclihat orang yang masihhidup, tapi yang hidup tidak dapat rnelihat dia. Dia seperti terkurung eli dalam sangkar kaea. Dia dapat mclihat barang di sekelilingnya, tapi dia

75

tidak dapat bergerak ke mana-mana.

Sekarang ia sadar bahwa dia telah berada di ' ..

kenai yaitu alarn "BARZAKH" E alam yang ta sendUl belum Seorang yang baru masuk di alam kubur atau alam "BARZAKH" dikala

ia sendiri tidak tahu. . ntah berapa lama dia berada di situ, itulah dia terkenang akan perbuatannya. Tcringatlah diu akan dosanya.

". f,1enyesallah dia akan perbuatan dir inya. Mcngapa dia sclalu mcnur uti hawa nafsunya. Mengapa- dia berlcngah-Icngah saja? Mcngapa dia tidak mau segera bertobat? Padahal suara hatinya yang kud us dalarn dirinya selalu memberi peringatan. Contoh sudah tcrlalu banyak. lbu dan bapak telah meninggal dunia. Tua-muda, kecil dan bcsar tidak kecuali. Kadang-kadang dirinya sendiri turut·mengantar ke kuburan. Tapi hal itu dianggap "biasa" esaja. Tidak diambil perhatian.

/...' f" ~ -< ",/~V ,/ 111"1'''' (>~. ~,/ J:. ~I J~~~/I U~ ~y.Jlt) 'J;UlJ. .f~\I'".)~" J ' r L6J

c /,0 () /~/O~~/; f1/ ,/~/'()C .I': (),/ /w/ /~

) ~\ .... 0' ~.. ".,L~ WI"

/ ~ U ~~~ (

~'\;o~~/':. .. o ... ~" /o/'tt.fjj//. /,. /~/ 0\ 4 JjJ/;'"

1.. ~ ~'UU-JI ~ "I L\/~ WI,J.. L>.j/'"

I .... "Y'... ... ..../ r ... /.

~ ,/ .. /()/'

)~~

.. ~ /' "" ~/~

25.

PERTANYAAN MUNKAR & NAKIR

"Sia-sia hidup kamu! Yang cuma ingin membanyakkan harta! Sehingga karnu diantar ke pekuburan. Jangan begitu! Kamu akan mengalami! Kemudian pasti *amu akan mengalami! Tidak begitu kamu akan mengalami dengan pengetahuan yang yakin."

Pasti kamu akan melihat api naraka. Sudah itu pasti karnu akan melihatnya dengan mata yang yakin. Sudah itu pasti kamu akan ditanya tentang nikmat dihari itu."

Kini dia sedang mengalami dengan saksi mata yang yakin. Kini benarbenar kenyataan dirinya sendiri yang mengalami.

"Amboi, alangkah dongonya aku! Alangkah bebalnya diriku! Hidupku di dunia hanya menuruti kehendak nafsuku! Oh syetan! Betul-betul terkutuklah engkau! Engkau telah memperdayakan aku!

~ Sedang dia terpaku dalam kebingungan. Ketakutan dan kekuatiran!

Timbullah penyesalan yang tidak habis-habisnya. Tiba-tiba dilihatnya dua makhluk raksasa datang menghampirinya. Serarn, hebat rupanya dan menakut-

77

76

\ \

\

\

kan. Sehingga gemetar sendi dan tulangnya, dan terbang "Hai insan yang' durhaka!" . "Sekarang giliranmu untuk menjawab pertanyaan kami. Bersiaplah engkau untuk menjawabnya."

"Siapakah Tuhanmu?"

"Siapakah Nabimu?" "Apa agamamu?"

" Apakah kitabmu?" "Kemana kiblatmu?"

"Dan siapakah saudaramu?"

Mendengar pertanyaan malaikat Munkar danNakir demikian, ia menjadi gugup. Bibirnya gernetar .. Terasa berat bibirnya akan menjawab "Allah Tuhanku",.,Karena selarna hidup di dunia dia anti "Allah", karena bibirnya tidak mengucapkan "Kalimat Allah", karena dia meninggalkan sernbahyang lima waktu. I

Hendak mengaku Muhammad Nabiku, lidah berat mengucapkannya' karena selagi' hidupnya tidak pernah rnengucapkan kalimat Syahadat.

Untuk menjawab ka'bah kiblatku, pun demikian pula, meskipun hatinya. tahu, namun mulutnya berat untuk menjawabnya, karena dia tidak pernah menghadap kiblat, lantaran dia tidak pernah shalat. , Dan beberapa pertanyaan-pertanyaan lagi dia tidak dapat menjawabnya!

Pendek kata semua pertanyaan-pertanyaan itu tidak dapat \ dijawabnya' Munkar dan Nakir menjadi murka seketika itu mengangkat cambuknya.

Tar ! Tar ! Tar !

"Terimalah ini hadiah kami!"

Seketika itu melecutlah cambuk malaikat ke tubuhnya bertubi-tubiseribu kali cambukan.

Dia melolong, menjerit kesakitan. Akan tetapi dua malaikat tidak merasa belas kasihan. Dihantamnya terus cambuk itu melecut berkali-kali, sampai ia pingsan tidak sadar dirinya lagi!

Seketika ia sadar, malaikat itu sudah pergi. Aduh sakitnya! Sekujur . badannya berasa nyeri. Bekas pecut nampak berjurai-jurai pada badannya.

Begitulah nasibnya orang vang meninggalkan sembahyang, dan begitulah nasib orang yang berdosa!

Kemudian tidak berapa lama, muncullah sesosok tubuh manusia, yang keji rupanya dan menjijikkan. Sekujur badannya penuh koreng dan borok! Dati borok-boroknya itu mengalir nanah dan darah yang sangat busuk baunya. Pakaiannya rombeng, compang-camping dan sangat berbau pula.

78

.. k' mu kcmarl? Hai orang

.' ka u?" klt'l "~IIIII,\l MllIKupu a k '?"

'''Hal siapa rnu r " ka kamu datang ernan.

b sukl "Apa huh 1111 !"a I 1111 II dmll',"" (11I1w, ma .. iik clihatmu!"

yang u . k' Aku sangat JIJ1 m

"Pergilah karnu hal 111111111 II husu .

Kata orang busllk It \I .

"H~i msan durhakal" . baaai tidak aku akan pergi

k Mesklpun agalmana,

Tidak usah kau mCllfl,lIsh II II. 1 h 1 u! Maka karena perbuatan-

meningga1kan kau! Tahukah karnu, aku ad ~ma ma1m·u yang shalih. Hidupmu

. . be . . Td' k satupun an am

mu1ah aku jadi gllll. I a h d n an dosa dan nista. Durhaka ke-

cuma menuruti hawa nafsu. Penu e g

pada Allah Ta'ala..... . k d ku begini? Sedang ketika hidupmu

Mengapa kamu JIJlk mehhat ea aa~

tidak segan-segan berbuat arnal ~a~g. keJ~?K ku inilah atrial perbuatan-

Mengapa aku harus pergi dan stsirnu: arena a

mu? Sebagaimana kam~ suka berbu~~~m:1d~:n; s~~~~~~a:;~~na itu aku

"suka kepadamu, dan tidak aku berp d ~. la1u melompatlah ia menubruk

Setelah mengucapkan kata-kata erru ian,

. kulnya sekuat-kuatnya. .',

orang ItU serta merang t k melepaskan din danpadanya,

Meskipun ia berontak sekuat-kuatnya unkiu k t pe1ukannya ...

Ski berontak sema n ua

tapi sia-sia belaka. erna n lai ik n kubur dan berrnacam

iki antara am si saa

Cobalah bayangk~n .. Deml, Ian rena bermacam pula dosanya.

-pula 1agi yang akan dltenmanya, ka enin alkan puasa, dosa tidak menge·

Dosa meninggalkan shalat, dosa m . gg

k t Dosa dosa dosa dan sebagamya.

luarkan za a . , '

Wallahu a'larn.

79

I,

I J

I' I 1(' I M I' A M A A N

RIWA YAT ROil MENENGOK JASAD DAN KELUARGA'\ DICERITAKAN DALAM RIWAYAT

Setelah tiga hari jasad kasar me bui di

kepada Tuhan untuk menengok ' md UjUfd, I dalam kubur, ruh minta izin S I' jasa nya I dalam kubur 'I

ete ah mendapat izin, ruh itu turun ke bumi '

Ia berdiri di pinggir kuburn a ' urm datang ke kuburannya.

ia dapat melihat Maka ta y 'klmhes~pudn badannya tertutup tanah, tapi

, mpa a jasa nya telah ge b d

dari telinga, hidung dan mulut t lah I" mung an berbau

S d" e menga ir air yang busuk

e ih mehhat tubuhnya sudah d iki '

katanya : "Hai t b hk ' , e~m an, Lalu meratap dan menangis

u u u yang miskin, ingatkah karnu d '

Betapa megahnya kamu di alam dunia?" pa a yang masa lalu? .'

Inilah dia tempat yang it I 'I h

, 'I h sernpn. ru a tempat yang berbaha

In! a tempat menanggung duka. ya,

K~mudian kembalilah ke tempatnya.

LIma hari kemudian dia memohon la i ke h dhi '

jasadnya. Setelah mendapat izin, pergilat ia tu: IT:t Alla~ untuk menengok kuburnya. Dilihat kini iasad ' un e burni u ntuk menengok berdiri di pinggir kUb;rnyanya mb~lkm membusuk dan sudah berulat. Ia

sam 1 meratap sepuas hat' L 1

Kemudian sesudah tujuh hari, kembali . ,,1. a u kembali.

akan melihat jasadnya la i. Lalu ia· ~emm~a, l~n. kepada Tuhan

Dilihat tubuh sudah m~lai h tur~n ke bumi berdiri di pinggir kuburnya. dimakan ulat. aneur agingnya yang telah membusuk dan

Ketika melihat jasadnya demikian se .

yang ditinggalkan. Betapa sedihnya kal pe~t\ orang yang n:elihat rumahnya

menarik tapi kini setelah ia tin ~lk au I\U rum~~ya indah dan cantik dimakan ulat. Katanya: gg an te a menjadi hancur berantakan'

"Ya jasadku yang hina beginilah ' di

pisah darimu manakah anak it' ja my a keadaanmu, selama aku ber-

, s enmu yang kamu sayangi? D' k h ha

mu yang sangat dicintai? Manakah h b . imana a rtaitu ia kembali ke tempatnya. sa a atmu yang kamu kagumi?" Setelah

26.

1111,1 II hili

Para 'pembe Di bawal

sual u pcrumpamaan. Semisal diri kita se-

I IIllIil,1 jill

Seoran bU 1111,1 11I1'llIl'llIlyai tiga orang anak. Dua orang anaknya

sangat di inlu d:111 11111',111 lhsuyallg. Tapi yang seorang tidak begitu disayangi. ,Adapun ullak ylllll'. duu orang itu, segala keinginannya belurn pernah dilaluinya. Apa k.itu sl anak diturutinya, tapi anak yang seorang ini tidak begitu dip 'lilatlkall. Dan kadang ditinggalkan dan dilupakan, Akan tetapi si anak ini tahu dir i, IlIcskipun dia tidak diperhatikan, tapi dia tetap menyintai orang tuauya, dan tetap ingin membela orang tuanya.

Pada suatu masa si orang ini terlibat suatu perkara, yang dia sendiri tidak

tah.u persoalannya. Si orang tua ini harus menghadap ke pengadilan, untuk dimintakan pertanggungan jawab mengapa dia harus disidang. 1a menjadi " panik dan bingung, karena dia merasa tidak pernah berbuat ke sala han. Dia berpikir, dia kan mempunyai dua orang anak yang begitu disayang dan dimanja. Kini wajarlah jika dia sebagai orang tua meminta bantuan atau pertolongan pada anaknya. Siapa tahu anaknya itu dapat membela dia di dalam

sidang pengadilan.

Lalu ia datang kepada anak yang pertama dan diterangkan duduk per-

",karanya dan akan meminta pertolongan dari anaknya. Tapi anak ini lalu

berkata :

"Ayah tidak perlu meminta bantuan saya, ayah harus pikir, ayah yang

berbuat haruslah ayah yang bertanggung jawab. Bukan saya. Biar bagaimana

pun juga saya tidak dapat menolong ayah."

Dengan sedih hati orang tua itu pergi dan akan diternui anaknya kedua

dan akan meminta bantuannya. Akan tetapi setelah anak itu ditemuinya

serta dieeritakan hal ihwalnya. Apa jawab anaknya?

"Ayah jangan mempunyai hati pengeeut. Ayah yang dipanggil ke pengadilan, ayah sendiri yang harus berani menghadapi perihal diri ayah. Tidak

ada sangkut-pautnya dengan saya."

Kemudian ia teringat akan anaknya yang seorang ini. Barangkali saja

dapat dimintakan bantuannya. Setelah menjumpainya, ia disambut dengan baik dan setelah ia menerangkan duduk perkaranya, dengan spontan "oak

itu ber ka ta :

"Ayah. kalau h('gitll, biarlah s rahkall k padu aya pees abn Jill sa fila\!

yang uknn IIlt'IIP.hildal'"y.1 111111" kl' 111:1111' PI'III',adllali MlIllllh 1111111."1.111

so

HI

persoalan ayah jadi beres dan selesai." Para pembaca yangbbudiman.

Siapakah orang tua itu? Dan siapakah dua orang anaknya yang disayang, dan siapakah anaknya yang tidak dicintainya?

Orang tua itu adalah misalnya tiap-tiap diri manusia lelaki atau perem· puan. Dua orang anak yang sangat dicintainya, adalah anak dan isterinya. Anak yang disia-sialah adalah amal ibadatnya. Pada umumnya orang tentu sangat sayang kepada anak dan isteri. Terbukti sikap-sikap manusia rata-rata demikian, tetapi tidak cinta kepada amal ibadat. Manusia rata-rata cinta kepada anak dan isteri selagi hidup di alam dunia ini. Akan tetapi tatkala malaikatul-rnaut mengambil nyawanya, maka nyatanya anak dan isteri tidaklah serta turut dikubur bersama dia. Maka nyatalah sayangnya anak dan isteri itu selagi ia masih hidup, selagi ruh masih berada dalam badannya. Akan tetapi amal ibadat, yang tidak begitu dicintainya, itulah yang turut serta masuk ke alam kubur dan yang kelak mernbela dia di dalam kubur. Dan di alarn akhirat.

Memang tidak semua manusia yang menyintai amal-ibadat, tetapi yang lebih ban yak adalah mernbenci amal ibadat. Maka tiap-tiap orang yang .It' meninggalkan amal ibadat sholat dan puasa dan sebagainya dan tiap orang yang tidak menjauhkan perbuatan ma'siat, itulah orang yang terang-terangan membenci amal ibadatnya. Padahal arnal itulah yang akan menolong dia di

alam ku'bur dan di alam akhirat. . ""

Andaikata sarna sekali dia tidak memperhatikan akan kehendak amal ibadatnya janganlah ia mengharap akan dapat pembelaan dari amalnya itu. Oleh karena itu janganlah kita cuma rnenyintai anak dan isteri saja. Tapi cintailah juga amal ibadat sebelum kita dipanggil pulang menghadap peng- •• adilan. Tuhan.

82

. 28. RUB ORANG YANG MATI MASIH DIBERI KESEMPATAN MENENGOK KUBUR DAN KELUARGANYA.

Adapun ruh-ruh orang-orang yang beriman masih diberi kesempatan

• mundar-rnandir menengok kuburnya dan sanak keluarganya, sampai seta hun Iamanya .. Apabila lewat satu tahun dipindahkan di tempat lain, tempat penampungan ruh-ruh orang mu'min. Hal ini berlaku bagi ruh-ruh orang rnu'min saja.

Kata Ibnu Abbas: Apabila hari-hari Raya hari Besar Islam, seperti tanggal 10 Muharram, hari Jum'at, tanggal 1 Rajab, pertengahan bulan Sya'ban, dan malam "Lailatul-qadr", ruh-ruh orang mu'min diberikan kesempatan turun ke bumi, untuk menengok keluarganya. Apabila ia sampai di rurnahnya ia cuma bisa berkata akan tetapi yang masih hidup tidak dapat mendengarnya.

"Hai keluargaku, hidupku kini sangat terasing. Meskipun kamu tidak melihat aku, tapi aku melihatmu, dan mendengar perkataanmu. Aku tidak membutuhkan makan dan minum daripadamu, akan tetapi yang aku harapkan hanya doamu.

Hendaklah kamu ingat pada suatu ketika kamu pasti akan mengalami . ~perti aku. Pergunakan waktu hidupmu untuk beribadat dan beram~l ~~lih, berbuat segala macam kebajikan, itulah yang sangat bermanfaat bagi dirirnu.

Oleh karena itu, jika didapati anak isterinya rajin ibadat, dan tidak lupa ..Jllendoakan dia, giranglah dia, serta dia lalu mendo'a kepada Tuhan untuk keluarganya. Lalu kembalilah dia pada tempatnya dengan merasa puas : hatinya.

Namun sebaliknya, jika dilihatnya keluarganya tidak beribadat atau ber.iaku ma'siat maka kembalilah dia dengan perasaan kecewa dan duka- cita.

Oleh karena itu keluarga yang masih hidup jangan lupa akan keluarga yang telah tak ada, dengan ucapan "Istighfar mohon ampunan dosanya kepada Allah Taala. Terutama bagi anak yang ora.ng tuanya telah tiada ialah rajin-rajin mendo'akan ibu bapaknya tiap-tiap hari, atau tiap-tiap lepas shalat

491ma waktu, sebagaimana yang Tuhan ajarkan di dalam Al-Qur'an :

-, »: ~f/or~C:"()I/~Jl\/t / J «, ~ \l ~ .~~ .... ..J t2. ~~" /:.JJ.J 7~ ,.0

..

"Ya Tuhan, ampunilah aku dan bagi kedua ibu bapak~u. Dan ~as~tt:!nilah mereka berdua. Sebagairnana keduanya merawat aku dimasa kecilku.

83

Amal Jariyah, artinya pekerjaan yang baik umparnanya dia menyum· bangkan tenaga atau hartanya atau fikiran kepada masyarakat guna perbaik- ... an atau pembiayaan untuk masjid, musholla, madrasah, rumah sakit dan sebagainya maka selagi masjid masih digunakan beribadat, dan sernasih musholla dan madrasah dipakai orang, rnaka selama itu pula orang tadi mendapat pahala di sisi Tuhan. Ta pi kebanyakan orang bcrpaharn amal jariah itu hanya untuk agama saja.

Padahal untuk urnurnpun termasuk arnal jar iah juga. Misalnya : Sebuah Jalan , ,/,.... /' ,/

atau jembatan yang umum dipergunakan mendapat kerusakan, kemudian W ~~y ".:-:' l(: .. Q~ \J ~\ :/1 Y/ \' ./" ;1,'-:: I

secara bergotong royong masyarakat setempat berarnai-ramai memperbaiki, • ~ y,/ ~ -' ~~...u U

6 ' ~,/

itupun termasuk amal jariyah juga. \.. /' ~". ~ / -' 0,/ ,/~ -: ~

Orang awam berpendapat yang dikatakan amal shalih, adalah cuma .. J~ • ~ y C." ." ~ ~ 9~! "":O.:i

shalat dan puasa saja, padahal tidak demikian. Yang dimaksud dengan kata ,/ ..."./ L.t:./;, • ...J~....J~'

"arnal shalih" adalah perbuatan yang baik, baik dalam pandangan mata umum "SCSlIllgguhnya orang-orang yang ber irnan dan b I h lih

I I , k erarna s a I (yang baik)

dan juga pada pandangan ~.gama. Maka tandanya orang beriman, ialah yang .u a II I untu mereka syurga Firdaus menjadi tem at tin aln a."

suka melakukan arnal kebajikan. Mercka kekal, di dalamnya, tidak mereka md~h- inJ:h y .

. )~al cnu bcrahnya). p p dan padanya

Allul b o ....-/ ~'"

a 1 erpesan: dalarn Al-Qur'an : b5~\

Sudah jelas jika orang ingin mernpunyai anak yang shaLih, tidak garnpang ~P- VV

~ o c~" D 8 /' , a

begitu saja. Maka yang pertama wajib atas orang tua mengajar anaknya dengan cy ~ · 'J .7",.7 '" /w "J ()~t· / Wf /,/',/

perrdidikan agama. Selain menyuruh anaknya sekolah urnum, juga sekolah .... /'/,,44~..J 4...UJl,) ~..JJI~ /'. J f ... '"

agama dan selain dari itu juga orang tua harus memberi contoh kepada anak. , • ,/ ,/./,/ ~ ~ .13

nya bagairnana ia caranya melaksanakan perintah agarna. Insya Allah anak itu Jallgan. karnu membuat kerusakan di rnuk a b .

Illl'llyuk'lJ kepada urm, karena Allah tidak:

dapat menyontoh orang tuanya. ' orang yang membuat kerusakan".

K La u hilah pembaca.

Apabila orang tua kita telah meninggal dunia, maka ala a mal perbuat-

all kita ditunjuki oleh malaikat kepada orang tua kita. Jika amal perbuatan kita yang baik, maka orang tua kita menerima dengan scgala scnang hati dan mendo'akan kepada kita. Sebaliknya jika perbuatan kejahatun , kcduanya akan duka cita dan kecewa. Maka beruntunglah ibu-bapak yang mcrnpunyai anak yang shalih yang selalu mcndo'akan dia. Sebab si anak bi a bcsar dan dewasa; sampai dia mengerti ibadat dan taat kepada Tuhan berkat didikan orang tuanya.

Kata Nabi Muhammad s.a.w. : "Arnal manusia yang tidak pu!usnya men I, dapat pahala di sisi Allah," ada tiga perkara :

a.

AMAL-JARIY AH.

AMAL YANG SHALIH. (Ya'ni anak yang baik].

84

II.MU YANG DIAJARKAN KEPADA ORANG LAIN.

AduPlIll yang dimaksud dengan ilmu adalah buka ·1 - .

. ' 11 II11U agama saja, dan

Itllkllll llruu untuk belajar shalat dan puasa saja. Ilrnu itu ada lah umurn l lrnu

"1IfIlYU udalah "Pengetahuan". Sebagairnana kata Nab' s· ·"S '

. I .<l.W.. ernpurnanya

111(1111111 dcugan ilrnu, sernpurnanya dunia juga denga n ilmu."

IlIlii.lcgasnya ilrnu apa saja yang telah diajarkan kepada orang lain scdang

111111111. \;1111 mendapat rnanfaatnya dari ilmu -itu maka orang t

, lark, . . ... .' per ama yang

111\ "11.",t.1I 'lI1~y~J.Jlka dia seorang muslim dia mendapat pahla yang tidak ada

hllhl~lIya dan SISl Allah SUbhana wata'ala.

Misal~lY~ orang pa~dai mernbetulkan radio kemudian kepandaiannya diIIjlll kun pada ?rang lam, lalu orang itu dapat manfaatnya yang digunakan .'."lll1k 1I,:cnca.n .nafakah, maka orang yang mengajarkannya mendapat pahla [m lynh dan SISI Allah Subhana Wata'ala.

'1I1a pcmbaca yang budiman.

Deuukianlah maksud tujuan arnal J' ariyah ya '11 I· a I I·

.III . , rna yang menga If pah-

nyn hagl orang yang telah menyumbanp amalnya atau ilmu guna kebaikan dllilia Jail agama.

Scpcrti kata Allah di dalam Surat Al-Kahfi :

85

ltulah mereka orang yang dapat rtuniuk .

III II liN yang mendapat kemenangan. pe j dan Tuhan, dan mercka itulah

Dcrnikian. keteranganayat Alb .

I) ha . aqoroh dan ayat '

llll per tikan surat Alhaii satu sarnpai ayat li .

1)1 ayat satu sampai ayat dua : una.

,,~\ ()/ \

- . ~'/4L'~

~ ..... \ -;:.\ -:::1 <t-" /' (''/ ~

~u. ., 1:u:rj5J't~jlj,;)UW\~1t:

Vw/~/'J/'VJ/'/ ,~-

• c.J.:*':fr~ ~:u\$J'J/~ _~~ ~~c~

~ y, /,'"1 /// ..... /./ i- ~ ~IS.:"

/0 »: 0 ~ ~ ". /D/~ 1 ~~\(1 ~t'.. ~1~".T""0"1:J16J-,~~.:..IS~J<::- ~/--:.'"

. .>~ u '-"" .J.J!""> \;:;)oJ ~.). (i' \" / ,...a.l -' ~ •• ,.,..J I

,/ /~, • ~ ." 7 V. -( oM /' \-< ,.. " \" L.-'

«,« .. 1~1\/.~9'~J '" :';~\S1. '~-:~Sll '~~f11I""'..k-;)~h~~~-;;

~o~ u ~ .. '~:J.,.V .. ~ It· kali "r ' J

"",. .. ',,"" ':..;7 / .. at se ian manusia Be b ktil: I k

. ,. . . . r a 1 a 1 amu kcpada All'l

,/& .1. '" /., .,,/.:'1,/ /' ~ . • , .9 "' ... /',/ gempa bum' kiarnat, hcbat sekali Pad I " ," Tuhanrnu, kar cna ~:i \ ~ u..f1 ~'.:t:U '-' • u.JA A~ "..:l.\;j;' .J(" an li'p2 orang yang m'nyusu~n k: :~:' itu, engkau akan me lihat , "dupa,'

'/ 0;, ".."" /' r mcngandung akan jadi kegugura k Pd yang disusuinya. Dan yang sedang

, • ~ ~ ~ ~ L' n an ungannya E k: .

< J, ... , , J .. ~ '-.H / ~~ ' ... ~ J."! \// -(,.n, 1IIIIIIIlSIa sepcrti mabuk, padahaJ scbcnarn . . ng au melihat keadaan

. J~' ~ ~ ~ 0 >.:1 \) ~"u\ i·~ \..4-' ~ uuuu uzab Allah di hari kia nat I b k ya mcreka bukan mabo k. Tapi Ian-

-.:r-;J- r -<./,' • J ,. ~ ~ "'" ' , iebat so at.

.~. " ,/...( '" " ~,\,/ /.!'(.. Demikian hebatnya bencana alarn keuka ki: ,

( , ~ ~ \ ~ \ ~ ) , ";., -; ,~~ "~I ulch 1I1l1at manusia dan di alami oleh dunia s iamat, yang nanti akan dialarni

• U \ ~ /' ~~.., ,I. I.nd. yang lain lagi, cndiri. Narnun masih banyak tan-

:)ul~111 surat Al-lsro' avat 58 T I'

II 1M Ulan tcrangkan :

" \,,/~o/, C1//.~ /Jt:'&~"P ,.,/",

=> ~-' ~J.;9~~~StI~':::~'" ~ \/

~ /~ C}4...£.UIC\

\~ V 0"'-: ./no• /. \ /. /. v· ",-.J

~~~'~~~~\S'J;fS~\~ t(J,

"II Ilk 11II'llt daripada suatu neger i di d . k . ~

I I 1 urua ccuali K' . t

, , IIIIMUIl slkS:l:tll yang hebat" ad: I' I . .11111 )11I.I~a~.1I1 IIlnil

.1 .1.1 I (1l-1I11~t:llI "'11111.11 dlct,IiIIlII ~llltI'

TANDA - TANDA KIAMAT Pembaca Yang Budima»

Dengan membaca risalah ini, lnsya Allah mem~uallah uutuk menambah pengetahuan dan keyakinan, dan yang menjadi pula akan bcrtambahnya irnane }(arena berirrtan dengan hari kiamat, adalah satu daripada rukun iman yang

enam.

Cobalah perhatikan firrnan Allah didalam Surat AI-B'aqoroh.

Artinya : Alip laarnm miiin suatu pctunjuk bagi orang ,II dengan barang ghoib dan III telah berikan rizki padu III' I yang beriman dengau halllll an) dan berirnan pula dt'll~ rat, Zabur dan Injil). 1>1111 ,I

8b

Para pcmbaca yang budiman.

Sesungguhnya apa yang Nabi terangkan, nyata kita dapat buktikan di zarnan sekarang. Kalau kita suka layangkan fikiran kita dan lalu kita coeokkan, apa yang dikatakan Nabi itu, dengan situasi dunia dewasa ini, betul2

. . demikian adanya.

Satu lagi ciri-eiri kiarnat , ialah sering terjadi beneana gernpa ~uml dlll~na~ Sekali lagi yang dikatakan tertahannya ilmu agama, ialah ilmu agarna

maria. Seperti pernah terjadi gunung meletus di Bali, gempa bU1Il1 ya~g terJadl) ..Islam. Maksudnya bukan ilrnu itu tidak tersiar , bahkan makin tersebarluas. di pulau tersebut pada akhir2 ini. Ibarat orang yang sudah 1.lIa, senng m~n- Penerangan agama berbagai tempat dan bermaeam cara. Yaitu mclalui tabligh derita sakitan-sakitan, tempo-tempo sering batuk2 yallH ildak b~rhenh - umum pada perayaan hari Maulid Nabi s.a.w. pada pcringatan Isra' dan Mi' nya. Maka bumi kita ini memang sudah tua umuruyn, dlu suduh mulai batuk2 raj, di mesjid, di surau, di lapangan, di instansi2 pemerintah, di Istana Negara menandakan ajal sudah dekat. Itulah tandanya st'llu)l. ll'l illdl .... unung meletus kita, pendek kata dimana saja umat Islam berada dari kota2 sarnpai kc desa. yang batuk-batuk memuntahkan isi per utnya. Seruan shalat di kurnandangkan melalui siaran televisi dan radio, tetapi perhatian orang seperti aeuh tak aeuh.

Penduduk Indonesia dari Sa bang sampai Merauke mayoritas mcnganut agama Islam. Namun yang bisa membaca Alquran diperkirakan J\a~ya25% saja,

"Tidak akan terjadi hari kiamat, sehingga tertahan ilmu pengetahuan. 8anyak. terjadi gempa bumi. Waktu berjalan terasa sangat cepat, nyata segala m~eam fitnah, banyak terjadi kekacauan yaitu pembunuhan (peperangan) sehingga

harta benda pada kamu melimpa-ruah.

~

Dari sabda Nabi ini, kita dapat mengetahui beberapa ciri-ciri yang kaas daripada tanda2 kiamat itu. Yang dimaksud dengan tertahannya ilmu, adalah ilmu pengetahuan agama, lantaran kebanyakan orang kurang mem~erhatjkan ilmu agama. Seperti urnum sernua mengetahui bah:-a ~lquran ItU ba~~ Arab. Maka itu orang tidak mungkin dapat mengarti rna nanya Alquran.}i-, ka orang itu tidak mengarti bahasa Arab dan orang tidak akan mengerti bahl: sa ;\1 Qur'an jika tidak belajar bahasa Arab.

Dan kenyataannya dimana-mana orang tidak menaruhrninat untuk me~pelajari bahasa Arab. Meskipun ada, hanya terbatas pada pesanteren2 sa) yang memberi pelajaran bahasa tersebut.

Kemudian selain dari itu, kini lahirlah sq',1I11 11111\ 11111 111111111, tuduh-menuduh, caci meneaci, silih mcnjal uhk au, I"'I d'lIlull k I·k 1111 11111 dun scbagainya.

88

Bunyak terjadi pembununan, perampokan, perkosaan, penipuan. Kerusuhan iusial an tara golongan dengan golongan lain. Peperangan yang tidak ada henti- ' nya dimaua-mana. Dan harta benda melimpah ruah. Orang disana-sini memhangun gedung2 yang megah dan di jalan raya hilir mudik orang mengendarai mobil-mobil yang mewah yang mahal harganya. Inilah zaman mutaakhir atau akhir zaman.

Nabi Muhammad s.a.w. bersabda pula:

.. Sesungguhnya daripada tanda-tanda kiarnat bahwa, diangkat ilmu pengetahuan terse bar tetap kejahilan (buta agama). Diminumnya arak, pelacuran terung-terangan, lebih banyak kaum wanita, scdikit kaum laki2. Sehingga da pat di bandingkan 50 orang perempuan barudrng satu orang laki-Iaki.

89

. IlIdlllll tcrsebar luas dimana-mana. Dalam segala lapisan masyarakat senang

apalagi yang bisa menterjemahkan Alquran, 1I11111P,klll 1111 k 110 10 p~:n. h rjudl, Dari tingkat atas sarnpai tingkat rnenengah, sarnpai ke tingkat paling

Sedangkan Alquran itu adalah b~risi undang2 IIldlll' IlIuli 1'4'lllturan I up huwah. Dari mulai penduduk Ibu kota sarnpai penduduk desa. Dari pegawai

bagi manusia untuk dunia dan aldurat. . kantor sarnpai ke penarik beea, sarnpai ke pedagang kecil, sarnpai ke pak tani.

Umum euma mengetahui bahwa Alquran itu bcr bulurvn I\llIh. ukan tetapi ) eP-dri orang dewasa sarnpai anak2 populer judi atau perjudian telah rnenjadi sedikit sekali animo orang untuk mempelajari bahasa Aruh. Muka edikit "hubby" atau kegemaran rakyat. Jadi jika kami layangkan pada beberapa

untuk dapat mengusai bahasa Arab, ia harus membuang wak t u , plI~ln~ baha I puluh tahun yang lalu, tidak seperti ini keadaannya. Nah inilah dia apa yang

dua tahun. Dan oleh karena itu, timbul rasa segan akan I1Icllll'dll~"fl a dai til katakan Nabi dalam sabdanya, dan inilah eiri2nya bahwa dunia sudah men-

' b k g 1 .la 11 rldak pan ai ,

Maka inilah salah satu sebab maka mengapa anya oran s '.1 , 1 dckati masa kiarnat. "

membaca Alquran, dan masih-banyak faktor2lain. Yang menjad i sc,bab pu ~ Sebagian pula' tanda2 kiarnat itu, ialah lebih banyakjumlah kaum wanita

karena orang tua yang beragama Islam tidak bcgitu menaruh pcrl~alla~. ~ntue_ .>'lIng mcnerjunkan dirinya ke dunia pelaeuran. Kini terjadi dimana-mana. Di

menyekolahkan anak-anaknya di madrasah. Agama Islam ,k~tan.ya su a m ElOra rnaupun Asia, juga di tanah air kita sendiri, sehingga pernerintah turut

rnadai di berikan pelajarannya pada Sekolah Urnurn, S.D. dsb-nya. . 1 Illcnanggulangi tentang pelaeuran ini. Inilah suatu problema yang sukar diatasi

Kalau mercka menyekolahkan anak2nya pada sekolah urnurn, dan aw~, dun sukar di hilangkan. Dan dapat dikatakan inilah suatu penyakit masyaraS D sampai kelanjutannya, tidak sedikit mcngeluarkan beaya. Akan tetapi kllt yung sudah kronis yang sukar di hilangkan.

. . I h . k I an rukun Islam, rukun Sernbahyang "" . . .

belajar agama cukup asa ta u ru un m , Dan jika kita selidiki sebagian besar bukan semata-mata tekanan batin

rukun wudhu' dsb-nya. didik dan mengajar 1111111 ckonomi, akan tetapiadalahkarena kerapuhanjiwa dan kelemahan iman,

Demikian kebanyakan ibu-bapak ,orang Islam men I I Akan tetapi jika di tanyakan kepada wanita2 yang mcnerjunkan diri da-

anak-anaknya. k sunat IInl kancah perzinahan, bennacam-macam alasan mercka itu. Seribu satu ma-

Selain itu, tidak sedikit yang meng-islam-kan anak-ana knv. e;ma \,11111 alasan rnereka dapat kernukakan. Maka dalam soal ini kita tidak dapat-

atau di khitan saja dan merasa cukup menamakan nan:a ana ny~ e~g~n n~- kiln pada sebeJah fihak wanita saja. Karena mereka tidak akan menjuaJ, jika ma Islam, Seperti Abdullah, Ahmad dsbnya. Coba saJa b~~an~. an. kecil Ilk ada pembelinya dari pihak golongan orang Jaki2. Dapat kita arnbil kemana iman seorang akan menjadi kekar, teguh dan kuat", jika I masa eel ~ ~ mpulan pihak Iaki2 itulah penyebab utamanya, mengapa tirribuJnya banya.c

tidak mendapat ajaran Islam yang seeukupnya. . denz: polacuran, Kita yakin tidak semua laki2 yang mau berbuat kejahatan seperti

Bagai mana ka h anak it u aka n da pa t melaksanakan perintah agarna engan I, u. Jadi yang men jadi poko k adalah dad karena kebeja tan mora I orang la ki 2

baik, jika pengetahuan agamanya kurang sernpurna. . 1111 scndin yang menginginkan kepuasan hawa nafsu, mencari hart,a2 dengan

Nah demikianlah yang menjadi sabab utama maka ~engapa II~~ agarna UII yang mudah. Tidak memikirkan akibatnya akan rnerusak moral kaum

iadi terbatas dan tidak dapat berjalan scbagaimana musnnya. Dan inilah Pdu, - Ihunya scndiri dan moral bangsanya sendiri.

.... , . di id k 2 melakukan pcrbuatan yang 1- , . .

la penyebab utama orang Ja. 1 ti a sega~ , Sudah terang sumber atau pokok tirnbul segaJa maeam gejala kerusakan

larang dalam agama, dan menmggalkan penntah agama., , b b t moral, budi pckerti, kehaneuran iman, dari pihak kaum laki-Iaki yang tidak

- b b ' hil dIm ilmu agarna inilah pcnye a u ama

Sudah jelas dengan se a ja I a,a " ra:1l1punyai rasa tanggung jawab buat masa depan, apaJagi untuk akhiratnYa.

orang tidak segan-segan melakukan kejahatan. ....' k I' nak2 Dan kaum Iaki yang suka melakukan perzinahan adalah karena kehbihan

' ins b dalam surat-surat kabar, scrrng . a I a I '

Sebagaimana kita scnng aca hi, jarnbretan iarta, atau padanya harta telah melimpah ruah. Sebagaimana sabda Nabi

k . h t· emerkosaan, peru 1111111.111, pen ,

mudah melakukan eJa a an, p b d aka tidak hill scbagian besarMuhammad s.a.w. :

b k k semata-mata karena en a, ma. . . , d lam

u an arena d b t adalah k ar cna kckosougnn unan, a

ka pernuda-pemu a terse u " b ~

rena k iman Tnilah pcnycha h utrunn yang mern aw

dadanya. Dan ke osongan Iman . '

manusia terjerumus kelembah dosa' dan rusta.

Sudah dapat kita saksikan di zaruan khu, dahlill ~qo\lIhl 11111\'11111 bcntuk per-

90

91

BENCANA ALAM SERING TERJADI

"Sehingga banyak harta padarnu dan 111'1i1l1l),11i 1111dl"

Sesungguhnya bagi orang2 laki-laki yang tclah \)('11111.111, [lku mereka men-

dapat kekayaan, mereka mengertilah bahwa harta lt (I .111.11.,11 hurang titipan , Menu.rut keter~ngan Syaikh Zainul Abidin dalam kitabnya Kasyful Gaibdai i Tuhan. Demikian pula jika mereka mendapat pall,;"al nt au dcrajat,jabat- Udl, apab~Ia saat kiamat akan tiba, rnaka akan terjadi bencana di kota Makkah

an dsb.nya. d,"11 Madinah. Kota Makkah akan rusak binasa karena peperangan. Katanya

Firman Allah Taaia Surat Al Imran ayat 76. Kota Ma~ah akan hancur karena peperangan dengan tentara Habsyi. Sebalik-

j ~~ ~ /" ~K:3 ,~~ ~\~ j~O) ,\o~! J. flIt 01 {I\\/ ~~~ I l~ lIya. Medinah akan menderita kelaparan, sehingga penduduknya banyak

y...:tJ --' /,;... - <r : ~ '-="J~ ~U\ - 1..1;? mati. Bas.~ah terjadi bencana banjir. Kaufah terjadi peperangan Armania~~:~

~:,;- /',/ /' /" IIg:.'.n b(~nJlr berlurnpur. Khurasan, Isfahan dan Persia (Iran) terj~di perang sau-

'L£:f ,,/" ''t ' .e ./J. \,/'j «»: JUI j .. /' , rJ 0 ~ ~~( to ~1:1I.1: .Jaman. dengan harna belalang, India dengan banjir besar, Afrika dan

~ ~ U ~ -' ~ ... .~ loA'': ~ -' s:- to -. r» ~ l l'unisia, ~eslf dengan keringnya sungai Nil.

/ c..;.r (// -. .r ~ Dcrnikian dalam Kasyful] hoibiyah.

9'0 <: ~c {, f L 1'': ~&, I (J.~J., -:~ /' ~crkata Arif Asy-Sya'roni riwayat Atturmuzi dari Sayidina Ali r.d a

.. vC'~ ~~ ~ ~ lJ ~ Nnbi bcrsabda : ..

.. / ... /' /'... /' ... ~ ~D'/ J I~~ /' ~ 0 'J,/ / (J 6

"Katakanlah: Hai Tuhan kami, yang rnemiliki semua kerajaan, Engkau beri- ~ "ts ""J!" ~ ~ l/" '~J ,/ ~o ,/ "~Ol 0, -(, ~,./

kan kcrajaan kepada siapa yang Engkau kchendaki (kuasai). Dan Engkau ca- 0 /' . L.,..4J ~ .J--'~ U!.:::> 3'

but dar i tangan siapa yang Engkau kehendaki. Engkau beri kemuliaan siapa / .. -:0 /', /' ...... ~ /,/ ,/~ k /' /'

yang Engkau kehcndaki. Dan Engkau hinakan siapa ya.ng Engkau kehendakij ..::. wo:>G 0 G" 0 >.J U I ,~-;~ -: j'l~tl./\ l' /'J ......

Ditangan-Mu tergenggam sernua kebajikan. Karena sesungguhnya Engkau atas ,/ /' •• ~..../ .~.J ~V"" ~ ~

tiap-tia p scsuatu Maha Kuasa. ~ , it ~,,/, ::=:t J 0 -< ./ (~/ o 0

Para pcrnbaca yang budirnan. ~ .).J!er' ~.) .. D...,"· ()/'fJ .. -! '/0 "'" ~

Sebagai seorang mu'rnin yang ta'at, selagi mendapat harta atau pangka(" - ~ , ... r> U ~ ~ ~~~,

ia tidak lupa daratan. [a bersyukur kepada Tuhan. Ia tahu dan bijaksana, ia ~" ~t /' ,j:. ~o, / J'..,/ <: .e ,/ ~~ /,

pergunakan hartanya dengan hati-hati. Tidak akan mau ia membuangkan har- ~ J (.!..~ J O~ :{; t;.f Jl!. ;tJ tf .:, .......

tanya pada jalan mubazir, apalagi kejalan ma'siat. , -: '/:;.- /. :;t ~J~ ~

Sekali lagi lain halnya, bagi laki-laki yang kurang ilmu agamanya, akan, J .:a...J ~ -:-: t ........ ,J .. • \/';fl./' J t::. ~ ~,/"'./' ,/ I)

menjadi lernah imannya, kebetulan banyak hartanya, besar pula nafsu birahi- '-'/' ~..J ~~ U u ...... J u~I.j-t~ J

nya. Lalu ia tidak scgan-segan mengobral hartanya untuk menuruti hawa naf- L~ 0 -: \ /" D'" ~/' /," '/

sunya. Tentunya yang menjadi sasaran adalah wanita. Maka tidak heran pada ?' -4., , 2.U ~ , .. D.A, J ... ~(. ~ / C/', "//".t ~ ,

masa2 kini sering tcrjadi gadis2 cantik hilang di culik orang yang tak tentu .... -? /' ~~ ~ '..J U..J O~

rimbanya. Maka inilah pula yang mcnjadi sabab banyaknya pelacuran. Dan .. .' ~ /' / /'

beginilah akibatnya orang-orang yang bcrkelebihan harta, beginilah zaman (,G.-AJ~Jo,L,..J • ~~t.;';°4t~ ,~:r..0/.J.'- r-C; -:

kita sekarang! D~n inilah tandanya zaman. sud~h akhir , atau akhir Zaman! :..7 ~ s:-...r >-

Di zaman kita sekarang 1111, serrng kita lihat orang cepat rnenjadi kaya.

Beberapa tahun yang lalu orang itu kelihatan hidupnya biasa saja. Tapi ke· "Apabila terjadi harta ghonimah di iliki kerai h .

mudian kini dia sudah mcnjadi kaya. Dulu dia hanya bekerja sebagai seoran~rcbutan, berzakat .di anggap rugi. T:~duk :raJaa~, ki~rta. pusaka. me~jadi sopir, namun kini dia sudah jadi milioner. Dulu dia cuma menjadi petanlrhn haka anak akan ibunya, mensia-siakan ba aknv a laki pada .Istenn~a, yang miskin, tapi kini sudah menjadi kaya raya. Ini menunjukkan harta bendidldulnm masjid karena kurang penget h p nya, orang bertenak-tenak sedang melimpah ruah. ' . a uannya, orang2 laki dihormati ka -

92

93

" "lIkl2 memakai sute-

rena takut akan kcjahalllllnyu. 1I1 1III1,'1,,,,,V" III • III , ci

di k tnya percmpuan judi ahli hlll""11 ",," P' 11111111,111 kCIICOIan. Menea .

ra, lang a , I I dahulu

k kepada umat yang dulu 1-.111,. """11' .. IIIUI\II yang .

umat se arang I I t ggelam

M- k t nggulah olehrnu schill!:',!l,:I 11" .. ,,'1', """,," UlNA I, U au en I:.

a au ..

dunia ini, at au manusia "berbuat sepcru hew;!11

ki 'I"' "IMI yung disebutkan

Demikian antara lain tanda2 arna t , yanl/, 111:111 ,

dalam Hadits, kini nampak sudah dirnata kib.

94

SITUASI i>UNIA ZAMAN KINI

Cobalah kita perhatikan situasi dunia zaman kini! Di abad yang kedua puluh di abad yang dikatakan modern atau kata orang sekarang zaman ke- 1IlIIllIun, coba kita sesuaikan dengan sabda Nabi di atas, niscaya kita akan mcllhat serta mengakui kebenarannya.

Orang kaya tidak sedikit, tapi orang miskin tetap terlantar. Banyak orang dlkota-kota besar yang tidur di kolong jembatan atau di gerbong kereta api IIIIl, atau bikin gubuk dari karton bekas di pinggir kali. Tidur anak-beranak dlsllU meskipun berulang-ulang diadakan pernbersihan, tapi berulang mereka kernbali lagi datang menempati tempat itu.

Larna-kelamaan pemandangan yang seperti itu sudah dianggap biasa saja.

Jadi orang tidak perlu ta'ajub dan heran.

Tiap tahun tidak sedikit hasil zakat fitrah dibagikan kepada mereka orang gelandangan, di ibu-kota, hal itu cuma sekedar mengembirakan hati ~ereka menjelang lebaran Idul Fithri. Tetapi untuk menolong dan merobah nasib mereka untuk kembali kepada manusia yang wajar belum marnpu dalam pelaksanaannya, inilah suatu problema yang sukar diatasi, selama ..,crhalian masyarakat atau bangsa acuh tak 'acuh terhadap mereka, Yang nyata, nasib mereka belum dapat diatasi, dan belum dapat diperbaiki. 'l'erjadilah suatu pemandangan yang kontradiksi. Yang miskin tetap hidup .. lam kemiskinan, yang kaya hidup berlebih-lebihan. Inilah zaman akhir

,\I mana harta-benda melirnpah-limpah.

Kcmudian kata hadits, harta warisan menjadi perebutan. Seorang bapak VIIIl~ kaya raya, meninggalkan ban yak harta, kernudian harta warisan itu jadi bu tan pada ahli warisnya, "hingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Suami-suami kini sudah tunduk kepada siteri. Biasanya isteri yang mengIII UI anak-anaknya di rumah. Tapi kini jadi terbalik. Suami mengurus anak2- "YII, sang isteri bekerja meneari nafkah. Hal ini sudah tidak aneh lagi buat di IJllIlan sekarang.

Tidak kurang orang hidup senang dengan anak isterinya, tapi ibu-bapakIya hldup sengsara, pergi merninta-minta, belas kasihan orang, guna mencari - -suap nasi.

Kaum wanita zaman kini tidak mau ketinggalan zaman katanya, ingin urut bekerja disegala bidang, bersama kaum laki-laki. Inilah zarnan emansi si. Wanita harus maju.

Kaurrr wanita masa kini sudah dapat menggantikan kedudukan atau jabat.11 orang laki-laki, menjadi menteri, menjadi lurah, menjadi Inspektur polisi ""'Ijlldl sufir taksi, menjadi hakim, menjadi kondektur, menjadi dalang wa-

9S

. . di ain sepak bola Kalau

yang kulit menjadi pemain musik, sarnpai menja I pem ..' .

dulu wan ita menjadi penyanyi dan penari, tapi kini kaum wan~ta itu Juga

an iadi emi·mpinnya. Dan banyak lagi hal-hal yang dianggap tidak pantas ~gf ~au: wanita seperti menjadi supir taksi atau tukang cukur rambut, maka

kini~~~~d~~n~;~~ ~i:~~·s.a.w. wanita di zaman akhir "Al-aariyaat wal Ghoofilaat" bertelanjang dan lupa malu. . .' . ._

M benar maksudnya bukan sengaja berteJanpng di [alan raya. T~

emang , lani d ' membuka pakai-

dak! Wanita-wanita itu sengaja disuruh berte njang enga~ .

ann a sedikit demi sedikit sarnpai bertelanjang sama sekali. ltulah yang ~ma- ~

ky St tees" Mereka berbuat begitu adalah untuk mernenuhi ke-

ma an " reep . b . i oleh

h d ki kaum laki-laki. Menari telanjang dan ditonton eramai-rama

kaum laki-laki di tempat-tempat tertentu, dengan mendapat bayaran yang

mah~~ inilah keadaan wanita zaman sekarang. Dimana-man~ negeri, di kota2 besar. tmum semua mengetahui. Sekali lagi kami katakan tidak sernua w:nt"

ta mau berbuat begitu.

Jadi jelasnya bukan saja kaum wanita zaman sekarang senang me~ame~

kan cara berpak'aian atau perhiasan, bahkan me~amerkan keadaan entu

tubuh un dalam keadaan "palos" tidak malu2 lagi, . .

S:Udara tidak usah jadi panik atau sakit kepala turut ~emiklfkan ke~da~n wanita zarnan sekarang. Karena inilah dia suatu tanda danpada tanda2 kiarr at akan tiba, sebagaimana Nabi katakan empat belas abad yang lalu.

96

CIRI-CIRI KIAMAT DAN SURAT WAL-'--ASHRI

Kata sctengah Ulama bahwa Nabi s.a.w. telah bersabda, katanya kiamat akun tiba tidak sampai dua ribu tahun mendatang. Keterangan ini diperkuat

dengan turunnya surat Wal-Ashri. .

-"~..:i\ .: O~t\ lu~ ~/'P/

\ !-.~\ -: 0 ~(S), o~. _.':t ~\~~~J ~} ,,/~t)/' tr~/ /' ~~ U /' 4.J~~

• ".~ t ~ ,0"" r:~"" ~~ 1 0 ""r~/' ~a\-; \\\16/

~)~!Y-',. /~~-' /' '" ~--'

,,-

Dengan Nama Allah Maha Pengasih Penyayang.

Demi waktu Ashar. Sesungguhnya manusia itu didalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shalih. Dan mereka yang berpesan-pe-

n dengan kebenaran, dan berpesan-pesan supaya shabar.

Demikian bunyi ayat itu selengkapnya.

Sekarang yang menjadi tanda tanya; "Mengapa Allah bersumpah dengan iengatakan waktu Ashar. Dan keadaan suratnyapun sangat pendek sekali. urat ini berisi tiga ayat. Dan surat ini letaknya di juzu' yang terakhir.

Menurut pandangan ahli tafsir. Ashar itu adalah waktu yang sempit atau waktu yang sedikit, yang mana maksudnya menunjuki akan datang pergantilin waktu yang tidak terlalu lama, yaitu siang akan bergantidengan malam, lnggal bcberapa saat lagi, siang itu akan habis.

Maka demikianlah keadaan dunia ini.

Puda zaman kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. ketika 'itu seolah-olah dunia sudah waktu Ashar, maka diperkuat Jagi kepada kepribadian Nabi s.a.w. seIllai Utusan Tuhan yang terakhir, yang mana Tuhan tidak mengutus Jagi orang Rasul sesudah Beliau.

Sebagai sabda Beliau demikian :

~o~tr/:C(~jL/\.fJ<, ~ C~~\ 'fJ\ /b(;:'~~

~Y'J/'.. .-.J ~ ~ ~.,.

/' "" '

AI t1nya : Dibangkitkan aku, dengan hari kemudian seperti dua ini. Sambi! .. Ihlu memberi isyarat jari telunjuk dengan jari tengah ..

97

'Nabi Muhammad s.a.w. rnendapat julukan'Nabi Akhir Zaman

Setengah Ulama berkata bahwa junjungau kiru Naill Muhammad s.a.w. sudah menjadi dalil, zaman sudah harnpir bcrukhh , lk-llnu mcudapat julukan Nabi Akhir Zaman. Dan keterangan b~liall da p.tl dijadlkaIl pC).\i1I1gan. Segala t;; tanda2 kiamat beliau telah kemukakarudan kita k lnl 111If',f',III. urcuanti dan, tinggal membuktikan.

Allah Subhana wataala tidak menjelaskan d idalum Alqur'au, bahwa menjelang dunia akan kiamat, akan di kenakan azab siksaun kcpadu penduduk dunia ini, sebagaimana telah disebutkan diatas tadi.

Pertama, dengan terjadinya bencana alam yang bcrulung-ulang dirnana Z, seperti gunung meletus, goncangan bumi, tanah longsor, banjir besar. Ini me- it nunjukan selain memang dunia sudah tua. Dan ke -dua adalah siksaan Tuhan kepada umat manusia yang tidak mau sadar atas kekuasaau Tuhan.

Tetapi Allah tidak akan menurunkan azab kepada uma t manusia dengan semena-mena saja. Tiap-tiap Allah timpakan siksaan pada suatu umat, atau suatu Bangsa, maka lebih dulu umat itu sendiri telah mendur haka i Tuhannya.

Cobalah perhatikan firman Allah dalam surat Al-Tsra ayat 16 - 17.

/0 " .. /~~\~ :(.f I v."/,~'I'/~/" {u ~ ! -. ~/I ((~1f{I' ~

~4("il ~~ U J 'LJ ~ U \,,).J,J' .)'-J

z "~- ~.., ,

, ~'

~ i'/~""J ~J' \~D "~\''A', /./{ ~;itL I ~~ :..--/W r«

,~LA ~" '.'....LA J) "" W J9'" , ~ ~1

'-';-, .J. .:..1 .. "/ ,VJ .. ~

b-=>~u'''l, ~ ~ <:~ !~~~LAUJJ--.f)

/ ,/ .'/ ::.Y.. ~/~.J7i..!r / .. V; ,~~

',/ C

- ,~~ ,..... If" < '

.. ~~

Artinya : Apabila Kami akan binasakah suatu negeri, Karni anjurkan orang2 kaya dan orang-orang yang cukup senang, supaya berbuat ke bajikan tapi..-). mereka telah melewati batas, lalu mereka berbuat kejahatan. Lalu Kami hancurkan dia dengan kehancuran.

Dan sudah berapa banyak umat-umat yang Idaillllu, sesudah zarnan.

Nabi Nuh yang kami telah binasakan, dan cukuplah Tuhanrnu mernpunyai pertimbangan,karena Dia Maha Mengetahui dun mcmpcrhatikan akan hambanya.

Demikian firman Tuhan mcmbcri pcr ingntun kcpadu umat manusia. ' . Demikian pula kiranya kcjadian pudu :lUI 111111 '2 nkhir Ini. Ber-macamz

98

, .. "

IJlb Tuhan. yan~ di timpakan kepada umat manusia, berupa Bencana alam, yltllg bertubi-tuhi datangnya dimana-mana.

U"Ik yang terjadi d,i Asia~ di E!,opa, atau di Amerika; maupun yang tcrjadi di kll""luuan Indonesia, seperti meletusnya gunung Agung di Bali, gunung Kelud, gunung Merapi dan lain-lain dan belum lama ini gunung Loken di

III"IIasa.

. Bunjir bes~r di Solo karena tanggul bobol. Kelaparan di daerah gunung Kld"I. Harna tikus yang menghabiskan padi di sawah berhektar-hektar. BobollIy" waduk Sempor Tanah longsor di bagian Cianjur. Dan kejadian yang tidak IlId"ga-duga yaitu angin tofan rncngarnuk di kebun Raya Bogor pada tahun,

1')(,,) yang mernbawa korban man usia. .

Belurn Iagi ~en,cana alarn yang tcrjadi di luar 'negeri yang berulang-ulang, • pertl yang tcrjadi gempa bumi di Turki yang ban yak meminta korban mauu lu. Angin tofan di Jepang dan di Amcrika. Pendek kata, pada abad-abad V"n!! akhir ini, dunia sering mengalami bencana alam hebat-hebat. Hal ini IKlda hakekatnya, adalah siksaan Tuhan kepada umat manusia. Dan sudah

rung tcntu, Tuhan tidak akan menyiksa suatu umat, jika umat rnanusia itu tlduk berdosa.

Selain dari itu, terjadi pcpcrangan yang tidak habis-habisnya, sejak perang 1111111 kedua tahun 1945 sarnpai kini. Seperti perang saudara antara Korea lItllra dengan Korea Selat .. n. Dernikian pula di Vietnam, dan lain2 negara lUll, y~ng sangat lama lagi ialah pcperangan di Timur Tengah antara orang IIhlld\ dengan bangsa Arab, sejak 1931 sampai kini belurn sclesai. Dan sebaIII I ciri-ciri akan tiba saat kiamat, adalah tcrjadi peperangan kaum Muslimi~ d ligan bagnsa Yahudi, seperti sabda Nabi s.a.w,

Perhatik~n sabda beliau :

-.JX~$ '/(I1~'''~1i''''''/LD'P,,-::-{j

.. ~~~ ~/$' '.-j4J..l

I.I.'Q"~ .I/\/l , ..

, ~ 19~~!lA~~h'j;.)!~tj,J /'1/-:' J:"t", r,-- ~ ~.Q ~ !.J.J.....r.=s-

'->~~'o~..J ·

"Tldak berdiri saat kiamat, serungga kamu berperang dengan orang Yahudi, IUnUK batu yang berada disebelahnya berkata : "Hai orang Muslimin, inilah dill orang Yahudi dan bunuhlah dia".

Para pembaca yang budiman, ,

KHa sernua tahu, sejak bangsa Yahudi kern bali ke Palestina, c,lnmendirl- . n negara apa yang dinamakan negara Israil, atas bantuan sekutunya Inggeris

dan Amerika sejak tahun 1931, sa mpa i k inl kl'adaall lil 'I'imur Tengah bc~golak terus. Kota .Baitul Muqaddis suduh di klla~ai ulch bangsa Ya~u~1. Dan yang buruk lagi pcrbuatan bangsa Yahudi iu i lalah di hakarnya MasJldIl-

Aqsho. . .. . '., ~

Demikian keadaan Tirnur Tengah dampai padu saa!1 1111, dan jc lasuya pepe

rangan antara umat Islam bangsa Arab dcngan bangsa Yahudi. Dan inipun, ~lah satu dari saat-saat kiamat akan tiba.

100

SAAT KIAMAT AKAN TlBA TIDAK SAMPAl2000 TAHUN

Tadi diatas kita sudah bicarakan bahwa akan tiba saat kiarnat tidak sampul 2000 tahun lagi. Keterangan ini dapat diperkuat dengan fakta2 dan dalil

.. til lain, akan tetapi untuk menetapkan secara pasti, hari apa bulan apa dan t .. hun berapa saat kiarnat itu? Ini!ah rahasia Tuhan , Itu tergenggam dalam IImu dan Iradat Tuhan. Karena Dia yang menentukan, dan Dia pula yang

merencanakan. .

Maka untuk mengemukakan dalil-dalil saat kiarnat sudah dekat, fakta2 sbb. :

I. - Menurut ahli sejarah jarak jauhnya antara Nabi Adam a.s. dan Nabi.

Muhammad s.a.w. kurang lebih sampai 40 atau 50 turunan. Antara Nabi Adsm a.s. dengan Nabi Muhammad s.a.w. ±. 15.000 tahun.

2. - Nabi Adam a.s., adalah Nabi pertama dan Nabi Muhammad s.a.w.

N .. bi terakhir.

3. - Nabi s.a.w. memberi isyarat tentang saat kiamat dengan menunjuki ]lrl telunjuk dan jari tengah.

4. - Dalam Alqur'an Tuhan memberi i~yjUat dengan surat Wal-Ashri. S, - Nabi Muhammad s.a.w. dalam Isra'nya melihat bayangan seorang Wlnlta sudah tua, yang menonjolkan perhiasannya. Itu adalah menunjuki rlambang keadaan dunia yang sudah tua tapi semakin cantik.

Kata Nabi s.a.w. ketika beliau melihat bayangan seorang wanita sudah III, tapi pakaiannya dan perhiasannya sangat ge merla pan , lalu memanggil II nUll Nabi. Katanya : Halumma ya Muhammad. Halumma ya Muhammad! nl artinya : Marilah wahai Muhammad, mari kemari! Akan tetapi beliau lid k menyahut. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, siapakah dia?

Jlbrll menjawab : Itulan dunia!

Derni Allah kata Jibril, andaikata engkau sahuti panggilan dunia, ~iscaya IIII1IItmu banyak tersesat oleh rayuan dunia. Itulah keadaan dunia sekarang 1111. Maka restan dari umur nenek itu, begitulah kira-kira restan dari umurnya Ullia.

Para pembaca sekalian.

Dernikianlah kira-kiranya keadaan dunia dewasa ini. Dia laksana scorang Wllllitu yang sudah tua tapi tetap menarik. Dunia laksana seorang wanita, IIl11kln tua sernakin senang bersolek memakai pakaian yang indah-indah, , mbah dengan perhiasan mas intan yang gemerlapan supaya tertarik mata II 11M yang melihatnya.

101

Cobalah kita lihat wajah dunia sck:irallg lIiI' M.,I-ill sekarang wajah dunia -sernakin cantik, dan semakin mcnar ik, S 'Idllggll 111111'1'. hI" hutun ingin memiliki d unia ini,

, Wajah dunia (bumi) dihias dengan pcrhla all yallg IIlIIh:II-lIIahal. Dihiasi dengan gedung2 yang bertingkat tinggi, dcngan (alllall hlhuran , dengan ail4lt mancur, dengan jalan raya yang lebar beraspal Hciu, dcugan jcrnbatan yang berliku-liku dan indah yang dihiasi diatasnya dcngau I:IIIII'U yang beraneka warna yang gemerlapan di waktu malarn, Kalau dulu kita cumu melihat jernbatan diatas sungai, tapi kini lain lagi, jembatan beruda diatas jalan raya. Begitulah sekarang wajah dunia sekarang nampak makin cantik dan rnakin

Co

menarik.

Bila jalan-jalan dimalam hari, alangkah sedapnya mala memandang, melihat larnpu-lampu yang beraneka warn,a:: di paj3)1$ ~i scpanjang jalan raya. Belum lagi lampu-larnpu yang menghiasi gedung2 yang beraneka bentuknya, dan) kita lihat mobil-mobil mahal yang mel un cur diatas aspal dengan ber- ,. macam warnanya, yang dikemudikan oleh muda-mudi yang ganteng dan cantik.

Siapakah yang tidak tertarik hatinya melihat kecantikan wajah dunia? I Nun disana, diruangan gedung2 yang bertingkat tinggi, tiap malam ramai dikunjungi oleh anak bani Adam laki-laki dan perempuan, oleh mereka yang beruang, untuk melepaskan lelah, sambil membenamkan dirinya dalam suasana hiburan riang gembira, menikmati makanan yang lezat, minuman-minu-" man keras menyaksikan tari-tarian yang hot gadis-gadis penari yang cantik d,!ri berbagai bangsa yal!S sengaja di datangkan dari luar negeri ketempat itu, untuk menghibur. Tari-tarian mana yang di iringi dengan bunyian musik yang menggembirakan serta menggairahkan dan merangsang perasaan birahi.

Demikian keadaan anak keturunan Bani Adam menghibur dirinya tiap2

malam, dan ada kalanya di lakukan semalam suntuk. Dan demikianlah nikmat nya Bani Adam tenggelam dalam pelukan dan rayuan dunia, sehingga lupalah dia pada satu waktu ia akan menangis, karena dia terpaksa harus berpisah dari segala yang disukainya, bercerai dengan segala yang di cintainya, yaitu Dunia.

Demikianlah situasi dunia dewasa ini, yang sedang digandrungi dan di hiasi oleh pencintanya dan penggemarnya.

Kita dapat memaklumi, tiap orang menghias rurnahnya dengan bermacam hiasan, itulah menandakan akan diadakan pesta, atau perayaan. Dan kita : sama ma'lum selesai rnengadakan perayaan, lalu akan di bongkar kernbali, bahkan di rusak.

102

'.

Demikian jug k d .

. a ea aan duma dewasa i . di

bangun, sedang di hiasi yang pada h kik m lmana-mana sedang giat mern-

dir b k a atnya kelak ka .

om a oleh penciptanya, ialah Tuhan y a n di bongkar atau

Kata Allah didalam AI' ang Maha Kuasa. ,

qur an

~o,,/, ~

'~;l?.wI;;:t~~.l:/lo:,fU\~('~""'::J · 1,""/"

/' ~ -:» UJ-,,~u;- U', 4J.) j ~7

~ '" ~

"Begitulah peraturan Allah /;;

lalu dan tidak engkau akan da /ang sudah berlaku, pada Umat2 yang telah

\ ./ pa I peraturan Allah yang berubah-ubah "

/AI I"" ,~, f . /~ "I!- .

.. 411~ ·'~4a..'~,'ulf.j'~&L!tJ11l{:::;

·1I·-1r:,:,~;J .~;J~~;:~t:'jJ~~--,X~;

"Orang akan menanya engkau d . '" /' .. ~

bih m~ng~tahui, sedang engka:r~:;:~:r~a.t kiamat. Katakanlah, Allah yang

an teriadt saat~ya dekat sekali". tidak mengetahuinya. Akan tetapi

103

ALAMAT - ALAMAT KUBRO BUAT KIAMAT

Jika kita menghitung tahun hijruh sudah empat bclas ubad yang 1~lu: ~au~1 ~ waktu dikatakan bahwa saat kiamat tidak sampui 2000 tuhun IllCnu,lt,lI1g. Berarti tidak sarnpai dua puluh abad lagi. Sedangkan hijrah Nabi s.a.w. sll.uah 14 abad. Maka du patlah kita mongiru-ngira bahwa saat kiaruut akan tiba , tl~ak sarnpai enarn ratus tahun lagi. Akau tctapi soul kcdatallgan saa.t kl~lllat 1~1I,

. tido k perlu kita sibukkan dan kita kuatirkan. Halltu ada~ah Tuhall Y:lng ~lI~nl

. Y: perlu kita wajib pcrcaya adanya kiamat u u, kurcna itu

punyai urusan. ang

adalah salah satu daripada rukun I man.

Berkata ularna, alamat saat kiarnat ada scpuluh macam , scbagaima.na di-

. kan oleh Syeikh Ahmad Annafrawi dalam risalahnya tcntang kiarnut .

tel ang b d da Alamat

Dan alamat itu ada dua macarn, ulamat Kubro yang csar, an a "

Shugaro" yang kecil.

Alamat Kubro sbb :

I. Munculnya Imam Mahdi

2. Munculnya Dajjal

3. Turunnya Nabi Isa a.s.

4. Munculnya Ya'juj wa Ma'juj

5. Munculnya Raja Habsyi

6. Runtuhnya Ka'bah Baitullah

7. Munculnya Daabbatul - Asdhi

8. Terjadi malum yang sangat panjang.

9. Matahari terbit dari sebelah barat

10. Prntu Tobat tertutup.

Demikian tanda-tanda yang bcsar. Adapun tanda-tandu yang kccil kita

sudah sebutkan d iatas.

104

KEPERCA Y AAN KAUM ORIENTALlST BARAT TENTANG MASALAH KIAMAT

'ilul kianuu dunia ini, sudah dapat dipcrcaya dan dapat diterirna o lch 1111111 Oticlltalist Barut , (Ahli Ketirnuran orang Eropa) mercka tidak meng . hi 1It1 masulah kiarnat akan tiba. Mcnur ut pcnyclidikun mereka, bahwa suIhlh dUllllt dikira-kirukun , bahwa urnur dunia ini sudah sangat tua. Sudah

,111111111 [utu tahun. .

Ml'lIl1fllt hukum alum, kala mereka. Kala kita mcnur ut undang2 Allah .

Illhwu scgala maca m bcnda yang berada dialam ini, sclalu dalarn keadaan 111"11111111. Dan torus bcrangsur-angsur menuju ke pada pcrobahan,

('lIbalah pcrhat iknn tcntung kcjadian tubuh manusia yang sclalu berobah. hili IIslIllIya daripada Nut hfah at au air mani, yang dit umpahkan kc dalam 111111111 wanitu olch orang laki-laki. Kernudian berobah menjadi darah. Kernu- 1111111 hcrubah mcnjadi scgumpal darah bcku. Lalu bcrubah lagi menjadi sc- 111111'111 daging. Kernudian datanglah Malaikat Arwah, meniupkan ruh pada 1111 ... 111)1, itu, Kcmudiun mcnjadi janin di dalarn rahirn wanita tadi. Lalu ia 1lll'II)otlilldllng sarnpai scrnbilan bulan utau lebih. Kernudian lahir ke alarn 111111111 ini, menjadi bayi yang sempurna. Kcmudian terus bcrubah lagi mcnjadi uuu k ke cil. Dar i asalnya unak kccil, bcrangsur-angsur menjadi dewasa, rnenja\11 uuak muda, ganteng, gagah dan menarik. Kemudian waktu berjalan terus,

hll1!( dan malum, Setuhun dua tahun, sampai1ah urnurnya 60 tahun, lalu I \lliah diu bcrubah mcnjadi seorang tua , atau kakek2 rarnbutnya yang hitarn, I\l\'lIjadi putih. Matanya yang awas menjadi lamur. Telinganya yang tajam nuuijndi kurangmcndcngar. Giginya yang rapih rnenjadi ompong. Pipinya

1I1l~ bcrisi mcnjadi kempot. Badannya yang berisi dan gernuk menjadi pcot. 'l'uluuguya yang kuat menjadi lcmah. Tenaganya yang gagah menjadi loyo. Klllltllya yang kcncang dan licin, kinimenjadi tipis keriput. lalannya yang

t j(uk menjadi bongkok. Sekarang dia mulai sakit-sakitan, Mulai batuk-batuk, \11111 pada suatu saat, orang akan mengucapkan : Innaa LiJlaahi Wa Innaa IlaiIt, Rooji'uun". Kernbalilah dia ke pada asal semula, karena dahulunya di du- 11111 lui dia "Tiada" kembali kepada "Tiada" lagi. Yang ada tinggal narnanya

.Iu.

Nuh itulah proses kejadian insan atau anak Bani Adam.

'l'ubuh kasar insan ini asalnya dari air mani, air rnani asalnya dari sari-sari , t makanan. Zat makanan dari buah2an. Pohon buah2an t urnbuh di atas ta" h. Maka setelah insan tidak bernyawa Jagi lalu dikubur, dimasukkan ke

lOS

I

\

da larn tanah. Diuruk dengan tanah, kcmudia n tubuhnya ini lalu mernbusuk, Lalu haneur, daging dan tulangnya rnenjadi tanah kcrnbali. Asal dari tanah kembali menjadi tanah. Begitulah proses kejadian manusia sarnpai mengalaml kchaneurannya.

MENURUT ILMU FALAK

M nurut ilmu falak bahwa bumi kita ini, mempunyai kekuatan istimcwa , '

111I1"llly"i daya tar ik-rnenar ik seeara mekanis dan magneetis. Bumi mern- 1!!IIIyul daya tarik atau magneet yang berada pada kutub utara dan selatan. MII!"u dcngan ada magneet di kutub utara dan selatan, merupakan scbagai as, 11\llkll hurni berputar pada porosnya, secara normal. Oleh karena bumi ber- 11111111 puda porosnya, rnaka terjadilah malam dan siang selama 24 jam.

M iku mernang benar pada pemandangan mala bahwa kita lihat matahari 1 ,hll dari sebelah Timur, kernudian terbenam ke sebelah Barat. Akan tctapi

.111 hukikatnya tidak demikian. Bukan matahari yang bergerak mengitari hU1I1 uuri Tirnur ke Barat. Akan tetapi yang sesungguhnya burni kita inilah "u",1 dar i Timur ke Barat. Akan tetapi yang sesungguhnya bumi kita inilah "I' mengitari matahari, bergerak terus pada relnya, bergerak dari arah Barat I nuju arah Tirnur. Maka sekali putaran bumi mengitari matahari selarna 360

lui utuu sctahun.

Sebugaimana Allah terangkan dalarn surat Yaasiin ayat 28 - 28.

"Mlllah"ri bergerak pada tempat tetapnya dernikianlah peraturan Tuhan yang IIhll Perkasa dan Maha Mengetahui.

1>1111 bulan Kami atur perjalanannya hingga kernbali kelihatan sebagai mayang kmmu yang tua (Sabit)".

Ringkasnya bulan mengitari bumi kadang-kadang 29 hari dan kadang2 30 • hili I. Adapun bumi mengitari matahari 360 hari. Dan matahari itulah yang IIg berputar pada tempat tetapnya. Demikianlah peraturan yang sudah diI tapkan pada alarn rnasing-rnasing.

Manakala nanti sudah dekat saat kiamat habislah segala kekuatan dan ""YII kekuatan masing2 menjadi punah. Itulah sudah 'menjadi hukum alarn II11M Tuhan tentukan kekuatannya mernpunyai batas-batas tertentu.

_ y~j,; ~ .. ~/tl" ~/a;/ ~ ~// ~~\~f: 1),~t1f 'fT~!.J~)J~ ;.~ ,~~J? ~

.106

107

. b rada di dalam dunia ini pasti musnah binasa,

Setiap apapun Jua yang e . K b d n Kernu-

Kec~li Zat Tuhanmu yang kekal, yang mempunyal e esaran a

liaan" .

Dernikian Tuhan terangkan dalam surat Arrahman ayat 26 - 27.

108

IMAM MAHDI

lbadlts riwayat Atthabrani dari Nabi Muhammad s.a.w, Mahdi itu ke

111111111111 kami.la akan mernajukan agarna Islam.

• abda Nabi s.a.w. riwayat dari Annasa-i.

ci:;X~~;I~~ttljfli'fllf1J~J

~, , " // D/ ~ ~,

.. ~K...;A~

.. 'I'Il1l1k binasa umat.manusia. Akulah yang pertama merniaipinnva dan Mahdi I rt ngahannya, dan Isa Almasih , Isa Ibnu Maryam penghabisannya.

Kata Qurthubi dari Isa Mas'ud dll. bahwa Mahdi akan datang kelak di khlr 1.3 man, di Afrika atau Tunisia.

Tcrsebut didalam kitab Hilyah akan sifat-sifat Mahdi itu. Muda orangnya I r .elak mata, halus keningnya, mancung hidungnya, agak turun sedikit IIIJlIl\g hidungnya, lebat jenggotnya, bertahi lalat dipipi kanannya sebelah II hi .

Imam Mahdi dijuluki dengan Ratu Adil. Dinamakan demikian karena !lau bertindak sebagai raja yang adil.

Kata Syeikh Quthbul Ghauts dan Syeikh Muhyiddin At-Arabi, bahwa Mahdi itu adalah masih keturunan Nabi s.a.w. dari Sitti Fathimah r.d.a. putri Nabi Muhammad s.a.w.

)

109

SILSILAH IMAM MAHDI

lIal ini pernah terjadi pad a raja-raja yang dahulu yang bercita-cita untuk 1\1 mper satukan umat manusia di Timur dan di Barat, yaitu Sultan Iskandar I.lIlkarnain atau terkenal dengan Iskandar Agung dari Makedonia. Sebagai - 111111111 terse but dalam surat Alkahfi. Dan janji Allah akan memberikan tampuk kuasaan didunia kepada goloangan orang yang beriman dimasa mendatang.

Maka untuk komplitnya, kami canturnkan ayat-ayat Alqur.'an untuk men mbah pengetahuan anda.

Mahdi putera Imam Hasan Al-Askari put era Imam Ali Attuqoo

" Muhammad Attuqoo Musa Alkazim

" Ja'fa Shadiq

", Muhammad Albakir Zainul Abidin Alhasan r .d.a ..

Ali bin Abu Thalib.

Keterangan Iskandar didalam Alqur'an

"

Kata Ibnu Mas'ud, bahwa Mahdi akan muncul di ujung negeri Magribi (Tunisia). Kata Imam Al-Asyqowi, Mahdi akan mernangku kerajaan selarna 20 tahun. Mahdi berjuang bersarna Nabi Isa a.s. selarna sembilan a tau sepuluh tahun.

Imam Mahdi bersemayarnd.i' dua tempat, di Madinah dan di Baitul Mu qaddas. Kekuasaannya mcliputi seluruh dunia. Beliaulah dapat dikatakan

Zulqurnain ke dua di abad terakhir. "Mereka akan bertanya kepada engkau Muhammad tentang masalah Zulqor-

Dunia Eropa dan Asia tunduk dibawah kekuasaannya. Tiap-tiap kerajaan nuln. Katakanlah : tunggulah akan aku bacakan keterangannya kepada kamu.

Islam di dunia, bersatu padu dibawah pimpinannya, mcmbantu menegakkan "Scsungguhnya Karni telah memberikan kepadanya kekuasaan dirnuka burni

III Kami berikan jalan2 untuk mencapai cits-citanya. Maka lalu di tempuhsyareat Islam, hingga betul2 merata dan terlaksana hukum Islam ke seluruh

nyu jalan-jalan itu. permukaan bumi.

ALKAHFI Ayat 83 - 84 - 85 Imam Mahdi menegakkan kebenaran dan keadilan dimuka bumi selarna

20 tahun berdasarkan undang-undang Islam. • .. 0./, ~ / { ~ :, ,(" -; :: /' ~t J { -: 0 .. /' /. ('':\ '(I } /',

Keadaan umat manusia pada ketika itu betul-betul merasai sua sana arnan : .. ~ ~ ~ ~J Ub ~ --' -> -'t4 ~l,) -' ,~

dan makrnur. Belum pernah dirasakan kemakmuran dan keamanan seperti di ,---:{ ... - ,/ ,,:..;r- " ,/ "-...../,- \.....:,/ ~

zaman itu. Itulah yang dinamakan Revolusi Agama Sedunia. Di saat itu beru- 0 ~>I ,,,c\ C<~"';' (), ,{ \/ (o!... I ~ 0<: \..(' / () ,/ //,/' ~,/

lah betul-betul umat manusia merasa aman dan ma'mur. ~ LA l.ru ,..) \,) l:J.9 LA A~ ~ ~ ~ , ~ •• l..l'-

Rumah-rurnah tidak perlu di kunci karena takut pencuri. Karena hati ,,/ /,'" ..." '..T ,." ~.../ ~ /'

manusia sudah di kunci dengan Iman dan Tauhid kepada Tuhan. ~ /. /' /w, /' /' /.; ./11

,.., .' (" I \,,;f"o), o ".... ...... o LA~1 r ,/"': r ; ••

Demikian keadaan umat manusia disaat saat itu, merasakan adil ma'rnur '" l" ~ -\"~l .. I I ~ \_1

" .• ,,'>- ~- 0 .'-/ '--'>~

oleh karena itu Mahdi mendapat gelaran Ratu Adi!. ,,/ "',,/ /' /' .. /'

Demikian cita-cita Imam Mahdi ingin mempersatukan Timur dan Barat di bawah panji-panji Islam. Dan inilah sebagian dari janji Allah sebagaimana yang telah diterangkan didalam Alquran untuk memberikan tampuk kekuasaan didunia kepada umat Islam, sebagaimana Allah berikan kepada umat-umat yang lain di zarnan dahulu. '

Kemudian sarnpailah Iskandar kesebclah Barat ke arah matahari terbenarn dilihat matahari scolah-olah ter benam dalam lumpur hitarn mendidih. Didapatinya disitu suatu bangsa umat manusia. Karni berkata : "Hai Zulqumaiu, terscrah kepada engkau, apakah engkau akan menyiksa bangsa itu dcngau

110

III

me"!~rangi mereka, atauka? engkau akan membuat perdamaian kepada me- I URA T ALKAHFI A Y AT 89 - 90 - 91

reka a yat 86 sura t Alkahfi. . , . I ~ () tI a /' ,/,/ ()./ /. /0 //. /. )

I' .. '" • • 'l;:jr" ,/ 1.\'\ .. \ 4ItI'/ ~/,.,/ /,'.

~~1\A:/j\}{J1:.~11i <o//.;\ti.o'/~j~ ;,~.l~~J~ ~D.l;'~ ...... e\ f"

-> .... ,;,..J / ~r "/ ~~(F;r .. ~ ~ "/)/O//} /. /' 0/

.~I< /' ~~t.;;:/. ,-'/(/11 ~/'ti//. \fo.~\"'/· . W :~I 8~ ~.JJ.')~~.~}

~ ~ /' ~-' ~ ~ I.J ~.. ~ "Kemudlan Zulqornain menempuh jalan (kearah Utara) hingga sampai ke

,,'/ If', , /' o ~J / /./ \ Q buah negeri yang letakn. ya berada di antara dua gunung dan disitu didapati

It. 1\ _ A V : . : . J I, .. 1::.\ \.;. ~ I ,"u 7~.I ..... J j,\ 1 .. 0 -' J't I uatu bangsa, yang hampir tidak dapat dimengerti bahasa mereka itu".

~ .J-; "l V; U~-../~ SURATALKAHFIAYAT93

Jawab Iskandar: "Barangsiapa berbuat kezaliman, maka kami akan siksa dia, o r" 0 0 0

karena mereka tidak mau beriman. Kemudian mereka akan kembali kepada ..~, j'/ ~ / ,! f( /'./ / ~ :t;" ' ()~o.(f ./ /"P, /'

Tuhannya dihari kemudian ia akan mendapat siksaan yangpedih. '-r~ /' U.J ".. ~LA J ~ ... u)~~JJ";~ 9t;

Dan barangsia pa be riman lalu berarnal shalih, rnaka ia akan menerirna .1'" ./ r 1:. ~ /' t::r::;"./ / o .G • '" ,,~ I!:' -:' /.,;, /. /, o /-:

balasan yang baik. Dan akan kami suruh dia melakukan nekerjaan kami yang ~ ~ ... ~ .. ~ 4J \ '-'" • ~lU~~

gampang. 1 to :

SURAT ALKAHFI AYAT 87 - 88

\1

Dalam ayat diatas, menerangkan perjalanan Iskandar Zulqarnain ke arah sebelah Barat ke laut Hitam, ia mengajak penduduk disana supaya berirnan kepada Allah. Maka barangsiapa membantah seruannya akan diperangi dan akan disiksa. Tetapi siapa menurut dan beriman kepada Allah serta herbuat kebajikan itulah yang diharapkan, dan mereka mendapat pembalasan yang baik dan akan dipekerjakan pekerjaan yang ringan". Selanjutnya -ayat itu menerangkan perjalanan Iskandar menuju ke Timur.

"Kemudian ditempuhnya suatu jaIan, hingga sampai kearah matahari terbit, atas suatu bangsa yang belum kami jadikan suatu dinding bagi mereka".

Demikianiah sesungguhnya kami apa yang ia keriakan",

112

"Mcreka berkata : Ya Zulqornain. Sesungguhnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj iembuat kerusakan dimuka bumi. Maukah Tuan: kami beri upah, agar Tuan membuat satu tutupan yang memisahkan kami dari (gangguan) mereka itu.

SURA T ALKAHFI A Y AT 94

()l"""" "/' ... .(L .' () f ~ 1~,;!" /' e; /' -, ~~ J \/' /(~

41>-\ O~~ ~~ • ~ O· ,. I..oJ~

'-' . ~ //~ ~/'.)/"'/ '/

\1' • ./., /.p r?~

\O~ .. ~ ~ ~ ·

~.), - ... -../ ...

Kata Zulqornain : Apa yang Tuhanku berikan kepadaku lebih baik buat dlrlku. Oleh karena itu bantulah aku dengan sungguh-sungguh semoga aku

buatkan sebuah bentengan. .

~lf .~< J~J' <",/ '~ \,( ~/ "./ l //', .. c!..' ~ .~~~.J ~L~~~' ..J\~~'

,/ ;' U' ;' .... ./ -../ • .J 'A7

J;U& ·"'~'lj~.t)U'~\~~~1

/' .. ,PIP too ~ ; ..

'1 :~J ~

1/1

, ,

"Kala Zulqornain : Berikanlah padaku kepingan2 besi,letakkan disitu, sehingga samarata denga dua tepi gunung. Tiuplah kepingan besi itu sehingga cair, merah seperti api. Kata Zulqornain tuangkan kepingan tembaga" aya 96 Alkahfi.

· ~74J ~ ~ U;'::o:J~; ~~5f Iju.:.:, ~'

./

'V:~I

"Lalu bangsa Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mernanjat dinding itu. Dan tidak sanggup pula mereka melubangi".

SURAT ALKAHFI AYAT 97

J.'< ................. 'WI/' «> ' '?I~ {~w/" ,J.'/"/\~' /<

'~~')~~~~~~~:)~A1-.) ~j~

Q A • »., c-:--; \ ~~ Ow ,/ , "/, /' V,.... c >

l .~\ - ~.)~,,~:.)\~~.~~..\

,....

"Kata Zulqornain : Inilah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila telah datang saat kiamat nanti apa dijanjikan Tuhanku, runtuhlah dinding ini. Dan adalah janji Tuhanku itu tepat.

.Kata Allah : Kami tinggalkan sebagian keturunan Ya'juj dan Ma'juj bercarnpur baur dengan manusia. Dan ketika ditiup sangkakala, dihari kiarnat , lalu kami kumpulkan mereka di suatu tempat (padang Mahsyar).-

ALKAHFI A YAT 99

Demikian kisah Iskandar Zulqornain didalam surat Alkahfi dari ayat 93 sampai ayat 99.

Dengan keterangan ayat surat Alkahfi diatas, jclas Zulqornain mcndapat petunjuk jalan dari sisi Allah, sarnpai ia menjelajahi negcri-ncgcri discbclah Timur dan kesebelah Barat (Afrika) terus kc Utara rncnycrukan kcpada uniat

I

114

IInusia, supaya bcrsatu dalam kepercayaan ialah beriman kepadai Tuhan Yang Maha Esa.

Dalarn ayat itu di ceritakan pula tentang Iskandar. mernberikanpertolo",un kepada suatu bangsa yang bahasanya hampir tidak dapat di mengerti. It memberi pertolongan dengan kerjasarna dengan bangsa itu membuat suatu dlnding tebal yang teguh, dengan cairan besi yang di cam pur dengan cairan [embaga. Sehingga bangsa Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mengganggu mereka

IU81• .

Akan tetapi kata Allah bila sudah tiba janji Allah dengan datangnya hari klarnat, dinding baja akan runtuh dan akan keluarlah Ya'juj wa Ma'juj itu.

Demikian usaha Iskandar Zulqornain akan mempersatukan umat manusia Tlmur dan Barat didalam satu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di akhir zaman nanti akan muncullah seorang yang mempunyai clta-cita demikian yang mendapat julukan Imam Mahdi. Mahdi artinya orang orang yang mendapat bimbingan dari Tuhan dan diberi kekuasaan dimuka ~umi, yang dapat mempersatukan umat manusia.

1 IS

IMAM MAHDI TIDAK MENGGUNAKAN KEKERASAN

Imam Mahdi tidak menggunakan kekerasan. Scbagaimana Nabi Muhammad s.a.w. pada awalnya dititikberatkan dengan da'wah saja. Dikirimkan surat kepada tiap-tiap kerajaan .didunia, diantaranya kerajaan Persia (Iran ; Rorna, Etiopia dll. Demikian pula Imam Mahdi nanti hanya menyerukankepada dunia, menyerukan kepada seluruh umat manusia supaya bcrsatu dalam ik'tikad kepercayaan, bcrsatu dalam agama , karena dunia tidak akan lama lagi akan kiamat. Memang pada pcrtama kali bagi mercka yang belurn mcngenal apa itu Islam, rnaka mereka akan mencntang datangnya Islam.

a. Per tarna mereka merasa bcrat untuk meninggalkan agama yang lama.

b. Karena mereka anggap agama lcluhur atau agarna nenek moyang har us di junjung tinggi.

Akan tetapi jika saja mereka mau menyclidiki ajaran Islam, niscaya mereka sendiri akan mengakuinya akan kebenaran ajaran Islam itu. Kebanyakan biasanya yang merasa berat mcninggalkan agama mereka adalah golongan orang, tua-tua. Akan tetapi bagi golongan intelektual dan anak-anak muda .. mudah sekali menerima ajaran Islam. Kadang2 dengan kesadaran mereka sendiri mereka masuk Islam.

Oleh sebab itu, kita tidak heran, dimana-rnana negeri seruan Imam Mahdi , mendapat sambutan hangat dan oleh sebab itu Islam diter ima d imana-rnana dengan tangan terbuka, dan Islam masuk dirnana-mana negeri dengan damai. Memang ada kemungkinan sewaktu-waktu ser uan Islam mendapat tantangan dari golongan Atheis atau anti Tuhan. Narnun Imam Mahdi tidak gentar menghadapi mercka itu, dan terpaksa Imam Mahdi menggunakan kekerasan, yaitu dengan menggunakan kekuatan senjata, yaitu angkatan perang dan dalam hal ini kaurrs'Muslimin dar imana-rnana negcri, menyediakan dirinya sebagai suka-relawan untuk membantu perjuangan Imam Mahdi, yang berarti membantu perjuangan umat Islam.

Demikian pada saat itu umat Islam bahu-rnernbahu demi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan menurut ajaran Islam. Jadi pada waktu itu dapat kita katakan adalah suatu revolusi dunia guna menegakkan hukurn agama Islam syari'at Nabi Muhammad s.a.w.

I I

116

MELUASNYA AGAMA ISLAM ZAMAN SEKARANG

Jika kita mengikuti perkembangan Islam 40 tahun akhir2 ini, sungguh orang tidak menyangka demikian pesatnya kemajuan Islam. Jika dulu, 40 ~hun yang lalu, tidak berapa jumlahnya orang Eropa yang merneluk agama Islam. Baik di Barat maupun di Amerika. Walaupun ada orang-orang yang memeluk agarna Islam disana, adalah orang2 Islam yang datang berniaga di negeri itu. Misalnya orang dari Turki, dari India, dari Arab, dari Iran dan ada juga dari negara Asia yang menganut agama Islam.

Akan tetapi kini pemeluk agarna Islam sekarang di Eropa dan di Amerika terdiri dari berbagai bangsa, seperti orang Inggris, Amerika, Jerman, Rusia, Australia dan lain-lain bangsa kulit putih, belum lagi perkernbangari Islam di Asia.

Kalau dalam masa seperempat abad yang lalu, tiga perempat bagian bangsa di Asia atau dimana negeri yang sebagian penduduknya beragama Islam, adalah masih tergenggam dalam tangan penjajah bangsa kulit putih. Tegasnya cnjajah umat Keristen kepada bangsa di Asia yang beragarna Islam, Budha, lIindu dll. di benua Asia dan Afrika.

Dernikian keadaan urnat di sebelah Barat di Afrika dan di sebelah Timur, cuali Jepang sebelum perang dunia ke II.

Akan tetapi dengan takdir Tuhan, setelah perang dunia ke II bangsa Indon .18 lepas dari rantai penjajahan. Bahkan Indonesia yang pertama kali jadi lopor kemerdekaan di Asia Tenggara, dan memproklamirkan kemerdekaan-

ya pada tg1.l7 Agustus 1945, setelah 350 tahun dijajah bangsa Belanda, dan ditumbah oleh penjajah Dai Nippon (bangsa Jepang) tiga setengah tahun. Hanyu di Asia Tenggara pada tahun itu buat pertama kali muncul negara Repuhllk Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdasarkan kepada ke Tuuman Yang Maha Esa, yang penduduk Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke 75% mcnganut agama Islam. Presiden pertama Insinyur Sukarno berz

.~allla Islam, dan wakilnya Doktor Mohammad Hatta juga putera Islam.

Jadi jelasnya buat pertama kali kekuasaan Indonesia dipegang oleh orang Islam. Disusul pula oleh kernerdekaan bang sa India dari tangan bangsa Inggerls tahun 1947, dan berbarengan dengan itu, berdiri pula suatu negara yang

icmakai dasar Islam yaitu Pakistan, yang didukung oleh rakyatnya 90% yang beragama Islam, yang menjadi kepala negaranya Mohamad Ali Jinnah seorung pemimpin Islam' Kemudian RepublikPersatuan Arab di Mesir kcpala negaranya Jammal Abdel Nasher beragama Islam. Dan kemudian negara Maluysia merdeka, kepala negaranya Tengku Abdul Rahman seorang Islam.

Disusul pula satu demi satu negara2 di Asia lepas dari belenggu penjajah. Demikianlah dengan berkah perjuangan rakyatnya bang sa Asia dan khuusnya umat Islam atas Rahrnat Tuhan kembalilah kerajaan di Timur di pcling oleh putera2 Islam. Dan demikian kiranya kemajuan Islam dcwasa ini,

117

pada ab~d ~ang .akhir ini. Bersyukurlah kita kepada Tuhan Yang Maha K .,

.S~lam Itu tidak sedikit umat Islam yang minoritas yang berada d~I:S;· fe~~ra2 yang baru merdeka, seperti Philippina, Muangthai, Karnboja, Birma

be ia, mereka urnat Islam mendapat hak sarna dengan rakyatnya y~ng buk '

eragama Islam. an

118

ISLAM TELAH MENYEBAR LUAS

Pada saat ini Islam telah menyebar luas dan bergerak menyiarkan da'wah Islam keseluruh penjuru dunia. Dan kini Alqur'an telah disalin kedalarn berbagai bahasa. Bahasa Inggeris, Perancis, Jerman, Belanda, dan lain2 bahasa eli Asia. Maka inilah pula yang menjadi perhatian umat yang bukan beragama Islam, sehingga mereka masuk Islam.

Umat Islam telah mendirikanmasjid dimana-mana saja mereka berada. dan mendapat periorita dari pemerintah setempat.

Di Inggeris, di kota London umat Islam disana tidak rnau- ketinggalan.

Mereka telah mendirikan sebuah masjid yang terkenal dengan Masjid Working, disinilah sebagai kota pusat urnat Islam berdornisili dikota itu. Pernah almarhum Kiai Haji Agus Salim, selaku duta Republik Indonesia, turut menyambut perayaan maulid Nabi Muhammad s.a.w. yang diadakan di masjid tersebut, dimuka hadirin umat Islam dari berbagai bangsa yang sengaja di un dang disaat itu.

Rakyat Inggeiis dikota itu, pada saat itu yang telah memeluk agarna Islam sudah berjumlah 20.000 orang.

Di Amerika Serikat, sudah berdiri sebuah masjid yang megah di Washing ton D.C. Dan umat Islam di kota itu berjumlah 300.000 orang. Disana telah berdiri dua buah mesjid.

Di Jerman Barat kini sudah berdiri tujuh buah masjid yang diperlengkapi dengan A.C. Demikian pula di Australia, sudah berdiri tiga buah masjid, di tcanbera, Sidney dan tli Melborne.

Dernikian situasi Islam dan umat Islam dinegara-negara Barat. Islam tumbuh dan berkembang dengan damai ditengah-tengah masyarakat modern dan beragama Kristen.

Dan bagairnanakah kita lihat .perkembangan agama Islam di negara-negara :Asia? Terutama di negara-negara yang kuat beragama Budha, India, Indocina, Korea Jepang dan lain-lain.

Dinegara-negara ini umat Islam tetap giat dan dynamist. Islam telah maju, mereka umat Islam bisa hidup rukun dengan saudara2nya sebangsa yang berlainan agama.

Sebagaimana kita ketahui ada suatu golongan umat manusia yang menganut paham Atheist, suatu paham yang tidak mempercayai adanya Tuhan, seperti apa yang elipelopori oleh oran~ yang berpaham komunis yang dipelopori, Uni Sovjet, sehingga banyak negara-negara tetangganya, seperti Polandia,

Hongaria, Chekoslowakia, Yugoslavia, Bulgaria dan Republik Rakyat Cina,

mengikuti paham atheist rtu. Dan kini R.R.C. sedang berusaha untuk menindas kebudayaan yang berbau agama. Karena menurut paham komunis, kalanya agama itu merupakan candu masyarakt yang .harus.dilenyapkan.

II"

Dengan organisasi yang kuat dan politik taagan besi, kaum komunis berusaha untuk menghilangkan paham agarna dari muka bumi. Dan sampai dimana usaha mereka itu untuk menghilangkan paham agama, coba kita tunggu saja.

Kernbali kita membicarakan soal Islam. Kalau di abad 18 - 19, Islam hanya merupakan agama orang ASia, tetapi kini sudah menyebar ke Eropa, Amerika dan Australia,sebagaimana kita sudah bicarakan diatas.

Manusia biar bagaimanapun tetap man usia yang selamanya haus akan ilmu pengetahuan. Haus kepercayaan. Karena manusia mempunyai budi rasa, dan akal fikiran yang Tuhan berikan kepadanya. Dan, memang pada pertarna kali, rnanusia sudah menerima pelajaran agama dari moyangnya Nabi Adam a.s. Kita tidak pungkiri kadang kadang manusia suka melupakan agarna dan Tuhan. Kalau ia sedang jaya, sedang beroleh kesenangan dan kenikmatan dan tempo tempo timbul rasa sombong dan takabbur.

Dia tidak sadar, bahwa pangkat dan harta tidak akan kekal selamanya di tangannya. Kesehatan dan ke afiatan bukan suatu yang kekal. Kesemuanya ~ itu tidak dapat dikuasai manusia. Ada masanya pangkat itu hilang dari sisinya yang tinggal cuma bekasnya. Seperti bekas menteri, bekas presiden, bekas pejabat, bekas gubernur dan sebagainya. Dan sewaktu-waktu hartapun akan lenyap daripadanya, sampai ia dikatakan bekas orang kaya.

Dan bagi mereka Jang beragama Islam yang beriman dan takwa kepada Tuhan,mereka tidak akan putus asa, jika mereka di timpa suatu musibat. J

Sebab dia mengarti, bahwa pada hakikatnya manusia tidak mempunyai

apa-apa, karena dirinya itu bukanlah hasil bikinannya sendiri. Karena dirinya itu diketahui adalah ciptaan Tuhan. Ada rnasa jaya, ada masa kejayaan itu hilang lenyap dari sisinya. Hanya ajaran agama Islam yang memberitahukan kepada manusia, masih ada tempat dia mengadukan nasibnya, bila dia di rundung rnalang. Demikian Islam mengajarkan kepada urnat manusia.

Manusia pada umumnya mempunyai jiwa dan rasa jujur dalam hati kecilnya. Diatas dari kekuatan yang ada pada dirinya, ada suatu kekuatan ghaib. Hanya karena bisikan syetan dan hawa nafsu, yang mendorong kepadanya, untuk tidak mau percaya akan kekuatan (Ghaib). Dan hawa nafsunya yang mendorong dia, supaya mereka berputus asa.

Demikian manusia berfikir, akhirnya dicari suatu pegangan untuk hidupnya. Maka tiada ada jalan lain ialah agama. Agama yang mana? Satu demi satu agama agama itu diselidikinya, dari'Agama Hindu, sampai agama Budha, agama Kristen, dan akhirnya agama Islam. Maka didalam ajaran Islam ini bertemulah ia sesuatu yang dapat diterima oleh aka! fikirannya. Ajaran Islam

120

dapat diterirna oleh fikirannya yang sehat. T.idak dogn:atis ~tau, fata~~rga~a dan bukan tahayul. Segala ajarannya sportrp dan universil, btsa ditrapkan

dimana saja ke pada siapa saja. . .

Seperti contohnya ajaran Islam, semua penganutnya laki laki dan perem-

puan di wajibkan mendirikan sholat lima wak~u. K~napa? ...

Orang memerlukan gerak badan, maka hap tiap orang diwajibkan mendirikan sholat Shubuh, dan selama orang melakukan sholat itu, ada gerakan gerakan yang tertentu.

I. Berdiri tegak lurus dengan kepala sedikit tunduk memanda~g tempat sujud. Disini wajib berdiri beberapa menit sarnbil membaca Fatihah,

Maka dalam berdiri ini, adalah maksudnya untuk meluruskan otot otot , siapa tahu ketika tidur ia membongkok dan sebagainya.. " .

2. Setelah berdiri beberapa men it sambil bersedakap, la.lu ill ruku , ya ru membongkok badannya supaya melemaskan otot ~tot itu.

3. Kernudian balik berdiri lagi, sebentar beberapa detik. kk b k b k

4. Turun sujud pertarna, mcletakkan dahi di burni, meneku an u u u u

tangan, lutut, pinggul dan lain-lain. .

S. Balik duduk antara dua sujud beberapa detik,

6. Kemudian sujud yang ke dua.

7. Lalu duduk membaca tasyahud. beberapa menit.

Inilah salah satu perintah agama Islam yang dapat diterima oleh aka~ fikiran orang intelektual orang-orang barat. Karena den~an gerakan ~epertl ini untuk mcngembalikan otot-otot supaya selalu terpeh~ra kesehatan badan

Demikian hasil penyelidikan seorang dokter ahli kesehatan badan. tenta~g gerakan yang dilakukan orang dalam. sembahyang. Dan banyak lagi rahasia rahasia dan hikmat yang terkandung didalarn sembahyang.

Inilah salah satu perintah agama Islam yang tidak bertentangan dengan

pendapat dan akal fikiran orang-orang modern. .

Didalarn ajaran Islam mereka baru menemui akan apa y~.ng mereka can selama ini. Terutama yang mereka ingini adalah ketenangan jiwa. Maka apabila mereka telah mengueapkan, Assalarnu alaikum warohmatullah, seka: li ke kanan dan sekali ke kiri dengan hati yang khusyu' ingat kepada Tuhan. Setelah mengusap muka dengan tangan kanan, rnaka .terasalah ~etenangan jiwanya. Seperti tenangnya air kali di muara, bertemu induknya ialah lautan

besar. I I . .

Demikianlah manusia-manusia yang beragama lain, yang se a u mgin ~len-

cari pegangan hidup, mencari terus mencari akhirnya bertemu dengan aJaran

121

I Islam Jan kcrnudian mcrcka masuk Islam, yang kernudian diikuti oleh rekan " I

rckannya yang lain yang scpaharn dcngan dia. '

Mcrnang, jika kita kcmbali ke zarnan Adam, anak cucu Adam adalah manusia yang berugama, yang tclah diajarkan kepada mereka itu, cuma saja keadaan mcrcka saat itu, tidak semaju di zarnan kita ini, yang sudah kcnal tulis menulis dan tahu akan manfaatnya tulis mcnulis. Ajaran agama cuma sckcdar dari rnulut-kernulut saja. Kernudian anak cucu Adam tidak tinggal mcnetup disitu .saja. Lalu mcreka pindah ber pencar-pencar keternpat lain ke

se luruh pcloksok bumi. Lalu menetap di tempat yang baru. Kemudian jadi bcrbeda raut rnuka dan warna kulit mereka, ram but dan warna kulit sesuai, dengan iklim scrta tanah air yang mereka ternpati. Kemudian terjadilah mereka ber lain-Iainan bangsa dan suku, adat , kebudayaan dan bahasa mereka.

Lama kclarnaan pclajaran agarna sudah jadi berobah, tidak menurut sebagai asalnya lagi. Dan ada kalanya ajaran agama itu hilang sarna sekali dad hati anak cucu mereka , karena bapak-bapak mereka tidak begitu mernperhatikan soal agarna, sehingga anak cucu mereka buta agama.

Maka dengan seeara dernikian, berangsur-angsuranak cucu Adam mulai saat it 1I tidak mengenal aga rna lagi.

Mungkin juga demikian bagi Karl Marx seorang bangsa Jerman yang mencetuskan ajarannya supaya rnanusia anti Tuhan. Dalarn ajarannya orang cukup mengenal alam saja atau material saja , kemungkinan masa kecilnya Karl Marx ini tidak mendapat didikan agama dati ibu bapaknya, dan kemungkinan ia sengaja meninggalkan ugarnanya yang ortodox, yang ajaran agamanya tidak dapat diterima oleh alam fikirannya. Maka ajaran Karl Marx inilah yang tidak mcngaku adanya Tuhan , dan ajarannya ini sudah menycbar luas kepenjuru dunia di abad modern ini.

Maka dapat kita bagi yang kini sudah terscbar luas keseluruh dunia ajaran ajaran Islam, Hindu, Budha, Kristen, Atheist atau komunis. Narnun kini yang mcndapat sorotan dari kalangan umat yang beragarna lain, adalah Islam. Kita membaca bcrita-berita dari luar ncgeri maupun ditanah air kita sendiri, berangsur-angsur dari agama lain orang memeluk agama Islam, dan penulis sendiri ber ulang-ulang menyaksikan dan mengislamkan orang dari agama Kristen dan Budha memasuki agama Islam. Selarna penulis sendiri menjadi "Bapin-: rokh" Badan Pimpinan Rokhani Islam Dinas Kebakaran Pusat D.K.I Jakarta.

Perhatikan Firman Tuhan Surat Annur Ayat 55

~~~urJJ;:tJl#/ /6. \ ~/J (01,,1, /// ""- .. ",, /' ...., ~ ~ c.t:/ 4.U~-'

122

0/ /c j //"", (J (;:/ 0/",. •

"!t\~~{,,,~ II i ~e~J:U'~\U~.lI~

~~,,~~ .. / ,.

': ift::,b6'P '.~~\6~\~~

~ /'.~~ ~ ,.

e-< " ~, /',/'0 .. , ~ .. -: "o/(e" /, ~ O/' ~ .. \~. ~ L?, /' uj''?' ~ ~.J~ ~ ,;' J:..J>',. •

"'" " .

Allah telah menja~jikan kepada orang yang beriman dan berbuat kebajikan.,

dari ada karnu, pasti Dia akan inemberikan kekuasaan kepada mereka diJ11u:a bumi seperti Allah pcrnah berikan ke pdda orang dahulu scbelum m~~

cka Dan pasti akan "ami tetapkan agarna yang diridhoi Allah. Dan akan I

r , di iika d keamanan

lenyapkan dari segala macam ketakutan dan IJanJI n engan . kan

Mereka akan tenang bcribadat kcpadaku dan tidak akan mensyankat an

12'

TANDA-TANDA LAHIR IMAM MAHDI

Kemnali kita membicarakan soal Imam Mahdi. Mahdi dalam arti kata, orang yang dapat petunjuk, atau pirnpinan dan hidayat Tuhan , Kata Syaikh Ibnu Hajar dalam "Skana'iq" bahwa Mahdi itu jelas pasti akan datang, sebe- . lum Nabi lsa a.s. Dan sebagai ciri-ciri yang khas atas kedatangan Imam Mahdi, ialah akan terjadi gerhana dua kali,

Pertama gerhana matahari pada tanggal 1 Ramadhan dan gerhana bulan pada tanggal 14 Rarnadhan. Hal ini belum pcrnah terjadi pada masa sebelumnya. Tersebut menurut Ularna semua mufakat. Riwayat Muslim, Abu Dawud, Annasa-ie Ibnu Majah, dan Imam Albaihaqi bahwa Mahdi itu keturunan Siti Fathimah putri Rasul Allah s.a.w.

Konon dalam Kasyful Ghaibiyah Syaikh Zainul Abidin Alfathoni berkata, setelah 20 tahun Imam Mahdi berjuang dan orang-orang Israil dapat ditaklukkan. Kemudian Imam Mahdi menyiapkan angkatan pcrangnya akan berangkat kedataran Eropa. Karena nampak di negara barat ada diantaranya yang masih membandel tidak mau menerima ajakan Imam Mahdi. Maka oleh ka- 1 rena itu Imam Mahdi menginstruksikan angkatan pcrangnya untuk berangkat kedataran Eropa melaIui Roma.

l

I f! \

Setelah mustaid berangkatlah angkatan perang Islam dibawah pimpinan Imam Mahdi sendiri. Akan tetapisayang diantara negara di Eropa, setelah mendengar akan datang angkatan perang kaurn muslimin maju ke Eropa, maka

mereka pun siap siaga akan menghadang kedatangan tentara kaum muslimin. t

. Dernikian terdengar berita begitu tentara kaum Muslimin sampai di dataran

Eropa, disebuah kota yang termasyhur kuat menganut agama Nashara, maka

ketika itu segera terjadi pertempuran. Berdentum-dentum suara meriam memuntahkan pelur unya terhadap tentara kaum Muslirnin yang bergerak rnaju

ke dalam kota. Narnun mereka maju terus sambi! mengucapkan Allahu Akbar.

Tekad kaurn Muslimin sernata-mata untuk menyerukan umat manusia supaya menegakkan ke Islarnannya, lain tidak. Berjuang sampai titik darah yang penghabisan, hingga mendapat kemenangan atau gugur sebagai Syahid. Dengan pekikan Allohu Akbar ten tara Muslimin maju terus. Semangat mereka semakin berkobar-kobar dan keberanian mereka makin rnembara. Tapi sebaliknya hati musuh semakin kccut.

Pekikan Allohu Akbar menggema diangkasa. Seolah-olah lang it bagaikan runtuh, menghebat suaranya bagaikan guntur, dan timbul rasa takut dihati musuh.

Tentara Muslimin maju terus tidak menghiraukan suara tembakan musuh. -; Peperangan tcrus berkecamuk. Pertahanan musuh satu demi satu dapat di dobrak terus. Dan satu demi satu kota-kota dapat di duduki tentara Muslirnin.

114

• Pada ketika itu Imam Mahdi berscr u : Salldara-saudara sckalian r~ndlld.u~

. k d t· kami bukan untuk mcrampas kekuasaan. Kami kcrnar i

kola, e a angan . . T h' Yang Maha Esa.

adalah untuk pcrdamaian. Karni datang atas llama u an '.'

Karni mcngajak bersatu dalarn agama yang sarna, yang nama Nabinya terscbut

.Iam Taurat dan lnjil.. .

lnilah agarna yang akan menyelamatkan. kalian dari kc musynkan .; Menyelamatkan kalian dari pada penycmbahan kepada. patun~-patllng. dana gal~~bar. Sembahlah kepada Tuhan yang mcngutus Nabi Ibrahim, Musa , D w ,

lsa dan Muhammad, selaku Nabi Akhir Zaman. . . .

'Konon ceritanya negcri tcrsebut jatuh ketangan ~a.um Musliruin. ~edua ~lah fihak telab banyak korban, tapi kemenangan difihak kaum Muslimin.

'eperangan segera berhenti. \ .

Kemudian Imam Mahdi mengadakan perllndingan ke~ada pem~csar n~~~~

dan memberitahukan tujuan mer eka , ~al:w:a t~ga~ :~.hall e~I~~~a~~nJ~I~ia

ka ke ada Islam Karena zaman k1l11, zaman a If m ., .

mere P kati . t' ki t Dan diantara tanda·tanda itu scdikit lagi akan

sudah rncnde au saa arnar.

tbrun Nabi Isa Almasih Ibnu Maryam.

Setelah menada k Setelab mendapat kata sepakat, bah~a par~.p~;b::~u~~:~r~~a~~ :~se~_ Islam dan lalu di ikuti oleb rakyatnya. mam a .1.. . dan menyaksikan tara berdiam di negeri itu, untuk mengadakan pen1l1Jauan

rakyat banyak berduyun-duyun masuk Islam.

. b kun iun ketiap-tiap kota memberi pcnerangan tentang Isla:;~~~ ~ae~~er~rpcnj!la!n, bahwa Islam tidak bertenlangan dengan .aj~r~

, kitab kitt b itu sarna-sarna di turunkan dan SISI

an Injil dan Taurat. Semua I - I a . a

Tuhan. Dan dikatakan pula, bahwa Alquran itu adalah scbagai penyempurn -

isi Taurat dan Injil.

Maka dengan demikian tiap-tiap neger i di Barat yang ditaklukan rakyat-

nya berduyun-duyun masuk Islam!

115

DAllAL AKAN MENGACAUKAN ISLAM

Konon ceritanya, baru saja setesai perjuangan Imam Mahdi di dataran Eropa. Maka tiba-tiba datang suatu berita pada Imam Mahdi ketika beliau berada di Baitul Muqa~dis, telah terjadi huru-hara besar. Kekacauan yang, melanda kota. Pada saat itu telah datang pengacau besar, yaitu Dajal!

. Dajjal dengan bala tentaranya datang rnenyerbu kota! Penduduk kota Baitul Muqaddas jadi kacau-balau. Tentara Dajal membunuhi rakyat yang tidak berdosa, yang tidak menuruti kehendaknya. Tentara Muslimin didalam kota segera membalas serangan tentara Dajjal, akan tetapi lantaran tentara Dajjal demikian banyaknya, tentara Muslimin tidak berdaya, mereka dibunuh

oleh ten tara Dajjal! 'v,

Demikian berita itu!

126

Dajal Akan Menghancu'rkan lImat Islam

Seketika Imam Mahdi mendengar berita itu, bukan main marahnya :

Mengapa Da'jal dapat masuk ke dalam kota, jangan dibiarkan Da'jal .Ia1cnat mengacaukan Umat Islam.

Kemudian Imam Mahdi pamitan kepada para pembesar disitu untuk segera kembali ke Baitul Muqaddis untuk mengatasi persoalan Da'jal . Ketika Beliau berangkat ke pelabuhan diantar oleh para pembesar, dan mendo'akan semoga Imam Mahdi dan kaum Muslimin selamat dalam perjuangan dan mendapat kemenangan.

Terdengar berita bahwa 'k,e.datangan ten tara Da'jal daTi Isfahan.

Konen berita selanjutnya di kQta Isfahan telah timbul kelaparan, karena hasil panen tidak menjadi pada tah~n itu, lantaran musim kemarau terlalu

panjang. ,

Dalam kesempatan itu Da'jal menghasut rakyat miskin, untuk meram~k dan merampas harta benda orang kaya-kaya di negeri itu. Sedang , Da'jal sendiri jadi kepalanya,

Dalam waktuyang singkat Da'jal telah membuat suatu ,',Baris3n" dan rnendapat banyak pengikut dengan semboyan untuk rnembebaskan ke mis- ' inan. Da'jal telah mendapat banyak pengikut dimana-rnana, kebanyakan pengikutnya terdiri dari orang-orang yang menaruh simpati kepadanya. Dibujuknya orang supaya memberontak kepada Imam Mahdi. Kini

ngikutnya di persenjatai. Orang-orang yang menjadi pengikut Da'jal, selain dijamin makan dan rninum, diberikan kebebasan bergaul antara lelaki dan perempuan. Pada Da'jal tidak ada kamus haram perhubungan sex diluar nikah asal suka sarna suka, itulah suatu siasat Da'jal yang menuorong muda-mudi bersedia jadi pengikutnya. Apa yang diharamkan ugarna Islam, seperti berjudi, berzina, meminum minuman keras, merampok harta yang kaya buat anak buah Da'jal menjadi halal bagi mereka!

Jadi bagi mereka yang kurang senang akan agama Islam, memang muunya. Dengan segala senang hati mereka rei a menjadi ten tara Dajal. cgitulah siasat Dajal untuk memikat muda-mudi supaya jadi pengikutnya, dun tujuan Dajal adalah untuk menyesatkan manusia supaya menjadi kafir, dun supaya mereka murtad dari agama Islam.

Ketika itu penduduk kaum Muslimin sangat menderita, mendapat ickanan lahir dan bathin, karena mereka memaksa supaya orang Islam jadi pcngikutnya. Siapa menu rut akan mendapatrnakanan dan jaminan, akan Iclupi siapa yang melawan, mereka akan dibunuh dengan cara yang sangat sudis. Dibakar hidup-hidup, atau di gergaji batang lehernya.

127

Konon ceritanya setelah Imam Mahdi bcrada eli Baitul Muqaddis d . ~etelah beli~u menerirna laporan, rnaka sekeuka itu 1111<'1111 Mahdi ~~ngaC~ u~rkan penntah sem.ua angkatan perang siap IllclighacJapi rnusuh dengan ~e uat tenaga. S~ketlka itu terdengarlah pekikan. Allahu Akbar. Ber-

ar~ngan dengan itu tentara Imam Mahdi rnaju scrcmpak ketengah-tengah ba:lsan musu~. Dalam sekejap barisan musuh dapar dipukul mundur sam~:~ kucar kacir. ~usuh b~~yak yangmeninggalkan kawannya yang terluka k yang tewas tidak sedikit. Akan t~tapi penempuran jadi berkobar lagi,

arena bala-.bantuan musuh rnengalir terus dan benambah lagi. Maka

dengan seketika merahlah tanah dibasahi oleh darah manusia .

Kaum Muslimin bertempur dengan gigih, narnun harnpir terpukul mundur karena ten tara musuh makin rnendesak disebabkan bala bantuan mereka datang ter~s menerus. Suatu fihak berpcrang mempertahankan kebena.ran ,dan keadilan, dan dilain fihak yaitu di fihak musuh menyebarkan kebathilan! Pertempuran terus berkecamuk dan belum kets h

ya dan si a uan, siapa

ng mena~g an siapa yang kalah! "

128

SIAPAKAH DAJAL ITU!

Marilah kita bicarakan siapakah sebenarnya Dajal itu? Dan bagairnana tanda-tandanya,

Berkata Wahab bin Munabih. Alamat akan datang dajal; Datang angin topan. Banyak orang mcninggalkan amal kebajikan, Orang gemar melakukan kejahatan.Senang minum minuman keras. Suka, berjudi,. pelacuran meluas, banyak terjadi pembunuhan, orang laki laki berhubungan sex dengan laki-laki, dernikian orang perernpuan, hubungan sex dengan perempuan.

Diantara tanda-tandanya ialah kedatangan Imam Mahdi. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda:

C -: ".,./" /. (J.;" ;J (J t " ,...... " C::'" ".

A~ (... (J'\J. ~~ u lJ )

/' .. .. ... .

~l~ (J.;"

~,,~\o~,.> • ~~ ~ \ ..)~ ~

"Dajal itu tertulis antar dua matanya K.F.R.maksudnya "KAFIR"

Dalam hadits lain diterangkan bahwa tulisan Kafir (K.F.R.) dapat dibaca dan dirnengerti oleh semua orang, bahwa itulah tandanya dia "Dajal"

Keterangan mengatakan bahwa Dajal itu datang dari Khurasan scbelah Timur dan setengahnya mengatakan dari Isfahan keturunan bangsa Yahudi.

Satu dari tanda Dajal, bahwa matanya buta sebelah, selain itu Dajal mengaku Tuhan. Dajal itu menggunakan ilmu sihir. Dan pembantu-

rnbantunya tidak sedikit terdiri daripada tukang-tukang sihir. Maka dcngan lImu Sihirnya itu dia pengaruhi manusia.Untuk menarik perhatian orang supaya mengakuinya Tuhan, Dajal menggunakan ilmu sihir, kata Dajal:

"Jika aku hidupkan ontarnu Yang telah mati, percayakah bahwa aku 4Ifhi Tuhan? Coba ceritakan ontamu bagaimana macamnya ontamu itu?

Maka dengan sekejap ini juga,aku dapat menghidupkan dan rnendatangkan onta itu dihadapanmu sekarang juga".

Demikian Dajal menipu umat manusia yang awam dengan menggunakan sihir, supaya orang percaya bahwa ia itu Tuhan. Demikian Dajal 1Itnenggunakan tenaga syetan atau jin kafir untuk menyerupai Iamili ala 11 keluarga yang Lelah mati dan dapat di ajak bicara oleh keluarganya yalll'.

1 ,"I

masih hidup. Tidak sedikit orang yang jahil dapat tertarik menjadi pengikut , Dajal.

Kini dapat kita buktikan di zaman kini, yang katanya orang mem- , punyai ilmu kelenik (sihir), umum sudah banyak mengetahui dan orang per- , caya kepada orang yang mempunyai ilmu sernacarn itu. Seperti peristiwa "Embah Suro" dengan anak buahnya yang memberontak kepada pemerintah, karena dia banyak mempunyai pengikut yang kemudian dapat di tumpas oleh pemerintah sampai keakar-akarnya.

Para pembaca.

Marilah kita kembali mengikuti pertempuran ten tara muslimin yang melawan tentara Dajal. Keadaan tentara Muslimin dalam keadaan terdesak sampai kepintu kota. Keadaan musuh semakin kuat karena bala bantuan

I musuh '-mengalir terus, tapi keadaan pasukan Muslimin sangat menguatirkan, kemudian Imam Mahdi memerintahkan ten tara Muslimin supaya tetap bertahan didalam kota. Sambil menunggu perkembangarselanjutnya.Kemudian Imam Mahdi menutup pintu kota. .Hubungan luar kota terputus. Melihat situasi seperti ini Dajal merasa gembira karena tentara Muslimin dapat didesak mundur sampai ke dalam kota.

Tentara Dajal tidak berani maju sampai kepintu kota, karena pertahanan tentara Imam Mahdi begitu kuat. Pintu kota ditutup. Dari alas benteng kota tentara kaum Muslimin sudah siap dengan meriam-meriam d{i. tujukan kearah musuh. Musuh tidak dapat mendobrak pertahanan kaum Muslimin, karena baru saja barisan musuh mencoba bergerak akan maju mendobrak pertahanan muslimin mereka disarnbut tembakan meriam yang membuat mereka jadi kocar kacir. Dengan sekuat tenaga ten tara kaum muslim in mempertahankan kota Baitul'Muqaddis dari serangan rnusuh.' Disamping itu mengharap-harap datangnya pertolongan Tuhan.

Sekira waktu subuh ketika Imam Mhdi hendak sernbahyang subuh, dilihatnya didalam masjid ada seorang tarnu yang belum di kenai 'yang duduk sarna-sarna menanti hendak sholat berjamaah. Imam Mahdi tertarik kepada orang ini dan berkata dalam hatinya, mungkin orang ini Nabi lsa yang ditunggu-tunggu. Lalu Imam Mahdi mengucapkan salam kepadanya.

Betulsaja dugaan Imam Mahdi tidak meleset, bahwa tamu itu adalah Nabilsa a.s. Setelah qomat Imam Mahdi mempersilahkan Nabi lsa untuk menjadi imam shalat subuh. Tetapi Nabi Isa balik mempersilahkan agar Imam Mahdi menjadi Imam Subuh.

Selesai shalat Nabi Isa a.s. dan Imam Mahdi berunding, membiearakan

130

lt Kafa Nabi lsa kaum muslimin tidak usah •• ,uasi peperangan pad~ ~at I u't ada waktu~ya untuk'memberi bantuan

• kU8lir, kedatangan Nabi isa ~e~a ~an dikatakan Allah telah menurunka~

kepada tentara kaum mushmkln di a sebagai angkatan perang kompht

. ik 9 merupa an mnv ,

"buan malai at. Van . dimuka masjid menunggu penntah un-

dengan alat senlata perang, dan ~Iap h m'embuka pintu kota dan

K eli n Nabi lsa menyuru

tuk berperan~. emu ~ . it Oengan ueapan Allahu Ak-

, beliau sendiri yang me~l~pln .peper~ngi: li~~n Nabi lsa menyerbu kepihak bar, tentara kaum mushmln. dibawl a sP b ~ sehingga pihak musuh haneur musuh di pagi buta, selesai sha at u u ,

kacau balau. rh t tentara Muslimin begitu banyak-

Tentara Oajal dibikin kalangkabut me I a di waktu pagi yang tidak

dan dengan serempak mengadakan penyerangan

disangka sangka oleh mereka. . h t rpaksa mereka menarik mundur -

, Tentara Oajal tidak dapat berta and egan meninggalkan perajuritnya

tentaranya sampati batas keluar 6o~a, di~:sak t~rus mereka disikat habis-,

ang mati dan luka-Iuka tentara ,aIDa. I erasa heran tentaranya dibikin

I m Mahdl ala m '

habisan oleh tentara ma .' 'N bi I maju terus menyerang tentara

kuear-kaeir oleh kau~ Mushmln. a Idasa hadapan dengan Oajal sendiri. Oajal. Tiba-tiba Nabi Isa dapat berha P't t'lba-tiba Oal'al jadi ketakutan

. 'in peperangan I u

Melihat Nabi lsa memlmp. da at melarikan diri. Hilang semangatn~a,

sehingga gemetar lututnya, tidak Phs Nabi Isa menghampln

. Oengan pedang ter unu

an hilang keKuatannya. . H 'I k tl Adakah engkau insyaf akan

Oajal sambil berkata denqan marah. at ~ ndae'ngan ilmu jahatmu menjadi

, '7 K tlPU umat rnanusia .

perbuatanmu Inl, au supaya mengakui dirimu sebaqai

kafir dengan memaksakan kepada orang iarf korban keganasanmu!

t I I tidak berdosa rnenj ,

Tuhan. Banyak un:at ~ am hak akan mengalahkan yang bath II. Dan

Tahukah engkau, tl~p~tlap yang kah en kau mempertahankan nyawamu tiap yang bathil past: omasa. oapiJtd h bguatanmu ini harus berakhir dan

, '71 C k plah su a per '

dari pedangku Inl" u u 0 ' I tidak dapat berkutik, seperti

k 1 S'mata satu atau ala, ,

mendapat hu uman. I t kilat Nabi lsa menlkamkan

, b f 1 Oengan secepa , k

orang disarn ar pe Ir.. ai tembus kebelakangnya. Oengan tena an

pedangnya ked ada Dalal samp 'I I tamatlah riwayatnya tidak ber-

hebat Oajal jatuh tersungk~~ ke~u~~: ~ u han kematian Oajal itu ditangan

nyawa lagi. Rupanya demlklan a tr u t

Nabi lsa as. aia' sudah tewas, tentara Oajal, bertambah

Setelah terdengar bahwa 0 I tan ini tidak dibuang pereuma oleh tenpanik dan tambah kacau. Ke~~m:~k t 'habis-habisan, tidak diberi ampun. tara Islam, sisa tentara Daia lSI a

131

Kebanyakan lasykar Dajal terdiri dari orang-orang munafik, keturunan orang' Yahudi dan orang-orang lemah imannya. Tinggal restan tentara Dajal yang lain melarikan diri ketakutan, kegunung-gunung dibukit batu dan bersembunyi disitu. Mereka dikejar terus tidak diberi hidup lagi, disapu bersih oleh tentara Muslimin.

Seperti sabda Nabi s.a.w.

\

"Tidak terjadi hari kiamat hingga kamu berperang dengan orang Yahudi,

hingga batu yang berada dibelakangnya berkata : Hai orang orang rnuslirnin inilah dia orang Yahudi, dan bunuhlah."

Demikianlah tentara Dajal dibikin tamat disaat itu, disapu bersih dari wilayah Baitul Muqaddis, dan barulah penduduk kaum Muslimin aman kembali.

132

Nabi Isa Menjadi Hakim Yang Adil

"Oemi yang diriku tergenggam didalam kekuasaan-Nya. Sudah dekat pa~li akan turun lsa bin Maryam menjadi hakim yang adil. Akan dihancurkan kayu Salib, akan dibunuhnya babi, akan dihapus pajak pajak dan haria akan melimpah-limpah. Sehingga orang tidak mau menerima sadakah. Satu kali sujud lebih baik daripada dunia dan isinya'"

Di zaman kedatangan Isa nanti keamanan sangat terjarnin, bcrkat karena semua orang telah sadar dan beriman. Dapat diumpamakan, jik a anak karnbing dicampur dikandang macan, niscaya selamat tidak di rnakan rnacan. Dernikian kiranya andaikata anak gadis berjalan seorang cliri ditengah rnalarn, tidak ada seorang laki-laki yang akan mengganggunya apalagi rnemperkosanya. Dernikian pula jika orang kehilangan uang atau barang-barang tidak usah cerna dan khawatir, barang itu akan dikembalikan oleh orang yang menernuinya.

Nabi lsa membawa undang-undang Islam. Oilarang orang memperjual-belikan barang yang haram, seperti menjual minuman keras, dilarang orang menjual daging babi bahkan binatang babi harus dibunuh, tidak boleh dipelihara. Selain itu ui hapuskan pemungutan pajak-pajak. tapi sebagai gantinya orang di wajibkan berzakat, hasil perusahaan, perdagangan, penanian, sebanyak dua setengah persen. Pada masa itu harta cnda melimpah-limpah aman makmur, gemah ripah loh jinawi.

133

Di zaman itu digunakan un dang alquran, len lang kriminalitas .» Perampok, pencuri dengan undang-undang harus dipoiong tangan, orang berzina laki-laki dan perempuan harus menjalankan hukum dera (rajam), orang yang membunuh dikenakan hukuman di bunuh pula. Di masa itulah orang merasa aman seaman-amannya, karena kesadaran dan keinsyafan yang merata, seluruh lapisan masyarkat dan karena semua penduduk duni& masa itu betul-betul beriman dan betul-betul takwa kepada Tuhan. Sebagaimana kata Tuhan :

~f(~oV~\O'~ '/\'/ll.P,:°tl~/Ol~I:t/

~ J... ~~~ ~ u~.J

'1' "

O/~f -// /'

• ~J.J r; frt.;al~

"Jika betul-betul penduduk negeri beriman dan bertaqwa, pasti akan kami bukakan atas mereka segala keberkatan dari langit dan bumi".

Dirman Tuhan :

"Dan andaikata mereka meminta ampun kepada Tuhanmu, kemudian berrobat kepadanya mereka akan diberikan kehiduj an yang bagus sampai ajal mereka" .

Semua Ularna sependapar, bahwa Nabi lsa tidak membawa sareat baru, hanya membawa syareat Nabi Muhammad s.a. w. Dikatakan pula, sesudah itu Nbi Isa beristeri dan mempunyai anak. Kurang lebih sepuluh tahun lamanya Nabi isa berada di dunia bersama Imam Mahdi, kemudian beliau wafat sebagaimana biasa.

134

YA'JUJ DAN MA'JUJKELUAR KE DUNIA

Tentang ke\uar Ya'juj dan Ma'juj kedunia Ailah sudah terangkan didalam Alquran dalam sur at AI-Unbiya ayat 96.

~/ /"'J:D D ~ <» J t'/ J ' \: ~-<J. \~\ t /' ~~'-f~~,,~ ~~~' ~ /~

/..f. ()/

" :J~jJ, .~

, ./

Sehingga apabila di bukakan Ya'juj dan Ma'juj, dan rnereka turun dari tempat yang tinggi (gunung). .

Maka sebagai kelengkapan tanga-tanda kiamat adalah munculnya di

dunia bangsa Ya'juj dan Ma'juj.

135

BERBAGAI TAFSlRAN TENTANG YA'JUJ DAN MA'JUJ

r

Konon, sejak zaman Dzulqornain membuat benteng untuk menutup jaian, bagi datangnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj dahulu digunung Kaukasus di wilayah Russia, sampai kini bangsa itu masih hidup turun-temurun, beranak cucu berkembang biak, terkurung di bawah gunung.

Menurut tafsir Almarghi Ya'juj dan Ma'juj itu, adalah bangsa Tartar dan Mongol yang terkenal ganas dan kejam, dan selalu membuat kerusakan dimuka bumi. Dahulu Iskandar Dzulqornain membuat benreng menghalangi mereka jangan sampai mengganggu bangsa yang berada di sekitarnya. Dan besok pada hari kiamat, benteng itu akan roboh hancur, laiu keluariah mereka berbondong-bondong. Peristiwa ini bukan saja sebagai tanda kiamat, tetapi memang sebagai peristiwa kiamat. Demikian tafsir Almaraghi.

Para ahli mengatakan bahwa yang dinamakan Ya'juj dan Ma'juj, yang sejak dulu telah berbuat zalim dan bertindak sewenang-wenang atas bangsa Arab di Palestina, sehingga bangsa Arab di usir keluar dari negerinya. Kemudian bangsa Yahudi menduduki Pelestina dan mendirikan negara Israel dengan paksa.

Sebagian lagi mengatakan, Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa yang I mendirikan negara komunis, Russia dan RRT. Dua negara yang rakyatnya paling terbanyak, membawa faham anti agama dan anti Tuhan, atau yang terkenal dengan kata-kata : "Atheist", artinya tidak ber- Tuhan. Itulah sebagai tafsiran masalah Ya'juj dan Ma'juj, yang mana pad a garis pokoknya, merupakan keadaan yang kacau, yang menjadi sebab rusaknya agama dan kemanusiaan dan yang menghalangi atau menghancurkan kebenaran dari Tuhan dan akan menghancurkan agama Allah.

Para pembaca yang budiman.

Demikianlah pendapat para ahli ten tang tafsir Ya'juj dan Ma'juj yang tetulis didalam Alquran dalam surat Alkahfi dan surat Al-Ambiya, dan kita mengambil kesimpulan, bahwa dengan munculnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu, sebagai tanda dunia sudah dekat akan mengalami masa kiamat.

Marilah kita ikuti cerita Ya'juj dan Ma'juj didalam kitab Kasyful Ghaibiah.

ASAL KETURUNAN BANGSA YA'JUJ dan Ma'juj.

Adapun Nabi Nuh a.s. mempunyai tiga orang anak laki-laki. Ham, Sam dan Yafits.

1. Ham menurunkan bangsa Habsyi dan Zangi yang berkulit hitam.

136

2. sam menurunkan bangsa Arab Rumawi dan Ajam.

3. Yafits menurunkan bangsa Turki Barbar, Mongol dan Ya'juj dan

Ma'juj

C Ada yang mengatakan Nabi Nuh cuma mempunyai .anak dua orang

taki-laki, Ham dan Ya'fits. Ham menjadi raja di Mesir, dan Yafits menjadi raja di Hindustan (India). . Yafits beranak namanya A&j', aaj mempunyai anak Auj namanya, dan AUJ mempunyai anak Unuk namanya. Anak ini tinggi besar, dapat dikatakan manusia raksasa. Maka Unuk inilah diceritakan di zaman Nabi Nuh disuruh mengambil pohon kayu yang terbesar di negeri Mesir untuk di buat kapa!. nabi Nuh adalah orang yang terpanjang umurnya didunia, yaitu 950 tahun.

Menurut riwayat orang dnlu sangat panjang umurnya dan besar besar. Akan tetapi yang paling terbesar badannya dan paling tinggi di dunia di waktu itu ialah Unuk, namun Unuk ini tidak mempunyai fikiran seperti orang dewasa. Konon ceritanya ketika terjadi banjir besar di zaman Nabi

-Nuh, Unuk ini tidak tenggelam. Gunung Ararat di Turki yang tcrkcnal gunung yang paling tinggi disitu tinggal puncaknya yang kelihatan. Dan ~non katanya bangsa Turki, artinya suku bangsa yang tertingga!. k~t.ika bzulqornain menutup pintu gua tempat keluar masuk bangsa Ya JUJ itu. Benar tidaknya wallahu A'IaJ!l. Unuk itu lebih panjang lagi umurnya dari

- Nabi Nuh. Menurut cerita kematian Unuk itu di zaman Nabi Musa a.s.

Konon kabarnya pada suatu ketika Unuk tiba-tiba datang kenegeri Rum, dim berkata kepada raja disitu

"Tuan raja, cobalah tuan carikan seorang gadis untuk saya. Tapi awas jika tuan tidak dapat memenuhi kehendak saya, akan saya karamkan negeri • - tuan dengan air laut ini".

Bukan main terperanjatnya raja mendengar kata Unuk itu. Pikirnya dimana mungkin dapat dicari seorang gadis yang besarnya seperti dia. Akan tetapi raja tidak kehabisan akal.: Raja meminta tempo sampai dua belas tahun untuk mencari gadis yang dimintanya.,Rupanya Unuk sabar menunggu. Kemudian raja mengumpulkan ahli pembuat patung di seluruh dunia, untuk membuat patung raksasa. Akan disuruh pahat sebuah gunung batu, akan dilukis menyerupai seorang gadis cantik sedang tidur terientang.

Demikianlah raja mengerahkan ahli pemahat patung untuk membuat patung tersebut. Lalu mereka memahat sebuah gunung batu di lukiskan

, seperti seorang gadis cantik. Perut patung itu dikorek. Hampir dua belas _ tahun, selesailah paatung itu, dalam perut patung itu diisi daging mentah yang dimasukkan dari liang kemaluan patung itu. Maka tidak sedikit

137

pengisian daging yang masuk kedalam perut patung itu. Kernudian setelah itu lalu dipanggillah Unuk dan ditunjuki kepadanya dimana tempatnya gad is yang ia minta itu.

Bukan buatan girangnya hati Unuk melihat patung itu, cantik dan menggairahkan. Sehelai benangpun tidak ada menutupi tubuhnya. Unuk tidak dapat menahan birahinya, lalu di jima'nya patung itu. dan kemudian I itu ia pergi tidak kembali lagi.

Maka dengan takdir Tuhan air mani : Unuk yang tertumpah dalam perut patung bercampur daging, lalu menjadi busuk dan berulat sebesar tubuh bayi manusia. Lama kelamaan ulat itu jadi kepompong, maka dari kepompong-kepompong itu menetas rnenjadi anak manusia yang sempur-

na. Setelah men etas semuanya dan mereka merasa lapar, lalu keluar men- f.,'

cari makan. Dengan melalui liang kemaluan patung itulah merupakan pintu

goa bagi mereka keluar masuk, mereka keluar memakan apa saja yang mereka temui, terutama binatang-binatang ternak yang menjadi sasaran mereka.

Maka pada zaman Iskandar Dzulqornain, ditutup pintu gua itu dengan demikian mereka tidak dapat keluar mengganggu lagi. Sebagaimana sudah di terangkan diatas, dan pada saat kiamat akan tiba, mereka dapat keluar setelah tutupan itu hancur di korek mereka.

Demikian keterangan dalam kitab Kasyful Ghaibiyah.

.,

138

PEPERANGAN DENGAN BANGSA YAJUJ

Konon ceritanya setelah kaum Musiimin merasa aman, setelah Dajjal dan tentaranya disapu bersih dari Baitul Muqaddas, maka pad a suatu ketika tersebar berita telah muncul bangsa Va' juj dan Ma' juj yang mengganas. Mereka keluar sebagai makhiuk yang keiaparan, memakan apa saja yang mereka jumpai. Habis air sungai dan rawa-rawa diminum oleh mereka. Binatang-binatang ternak habis dimakannya. Penduduk tidak berdaya meiawan mereka. Segera bergoiak pe£~ran&@ .melawan-mereke. Tetapi orang tidak berdaya melawan mereka, karena tubuh mereka besarbesar. Telah banyak korban manusia yang mati melawan bangsa Va' juj dan Ma'juj. Mereka mengarnuk membabi buta. Demikian Ya'juj dan Ma'juj mengamuk.

Tidak lain harapan kaum Muslimin mudah-mudahan datang perto-

iongan Tuhan. Mereka tidak berani keluar rumah. Kemudian Nabi 'Isa memanjatkan do'a ke hadirat Allah Ta'aia. Dengan takdir Tuhan, di tengah malam yang sunyi sepi turunlah binatang merayap beribu-ribu banyaknya. Beribu-ribu ekor ular berbisa menyerang bangsa Va' juj dan Ma' juj yang sedang tidur.

Maka di tengah malarn kedengaran suara hiruk pikuk meraung-raung, bangsa Ya'juj merasa kesakitan disengat ular berbisa. Mereka berlari-iaria~ ke sana ke mari, eli tengah malam berguling-guling, akhirnya mati semuanya. Demikian pengalaman orang dimasa itu, disaat-saat dunia aka? kiamat. Suasana Makkah, Madinah dan Baitul-Muqaddas aman kembah .

139

KEDATANGAN TENTARA HABSYI

Baru saja suasana Baitul-Muqaddis, Makkah dan Madinah aman kembali, tersiar berita yang mengejutkan, bahwa ten tara Habsyi akan menyerang Ka'bah Baitullah dan akan diruntuhkannya.

Nabi 'Isa menginstruksikan tentaranya untuk menghadang kedatangan tentara musuh di luar kota Makkah. Maka seketika tentara Muslimin bertemu ten tara rnusuh di luar kota Makkah, segeralah terjadi pertempuran yang sengit sekali. Suara meriam dan bedil berdentum-dentum balasmembalas. Kedua belah pihak bertempur sangat seru. Sudah ban yak berjatuhan korban. Pertempuran masih ber\angsung terus dan makin seru.

Konon ceritanya tentara Muslimin dapat dipukul mundur. Tidak tertahan menghadang mereka. Musuh kekuatannya luar biasa. Tenteranya banyak dan mengalir terus. Bala bantuan musuh terus mengalir dari Abesinia. Kaum muslimin tidak dapat mempertahankan Makkah, lalu mengundurkan diri hampir sampai perbatasan Baitul-Muqaddis,

Akan tetapi ketika tentara kaum Muslimin sampai di muka pintu kota Baitul Muqaddis, nampak orang sedang membawa jenazah dengan diiringi orang banyak, ialah jenazah Isa a.s. Beliau telah berpulang ke rahmatullah . setelah menjalani tugasnya selama lebih kurang 10 tahun di BaitulMuqaddis. Inna lillaahi wa-inna ilaihi raa-ji'uun.

Tinggallah kaum Muslimin dalam duka. Suasana dunia Islam jadi berkabung atas wafatnya Nabi 'lsa a.s. sea rang pemimpin yang dicintainya. Padahal belum beberapa lama Imam Mahdi telah wafat.

Alangkah duka cita kaum muslimin pada tahun-tahun itu kehilangan dua orang pemimpin yang sangat besar jasanya bagi dunia dan agama. Tahun itu betul-betul tahun duka cita.

Dalam pada itu ten tara Muslimin di Makkah berjoang mati-matian untuk mempertahankan Ka'bah Baitullah dari serangan musuh yang bermaksud akan menghancurkannya. Dengan gigih mereka mempertahankan. Dengan gigih mereka mempertahankan rumah suci' Tuhan. Sampai titik darah yang penghabisan. Walaupun mereka tinggal sedikit jumlahnya, mereka masih tetap bertahan. Setapak mereka tidak berkisar dari tempatnya, sampai jiwanya melayang. Ingin mati sebagai Syahid, dalam membela

Ka'bah. '

Tentera musuh lebih kuat, dan lebih banyak. Tentara muslimin gugur semuanya karena mempertahankan Ka'bah. Akhirnya makhluk dan Baitullah jatuh ke tangan musuh. Kemudian Majidil Haram mereka han-

.140

k 1 t Maka berakhirlah

•. . I A d merck a buang e au.

curkan dan HaJaru - s,,:.a. " adi kebanggaan umat Islam

riwayat Ka'bah dan Majidil Haram yang J' .

berabad-abad lamanya. Dan kini ti;gg~ll runtt~::hnl~:~~~~~ a.s. telah kern-

Imam Mahdi telah berpulang era rma u . I hi' Dan Ka'bah

• . t keduanya te a se esat.

'Dali ke hadirat ~lIah. Klra.ny: ~~:~ at orang melakukan ibadat haji."

sudah tiada lagi. ~udah. tiad . Plnilah dia cirinya dunia menunggu

Ka'bah tinggal pumg-pumgnya .s~J~.

beberapa saat lagi akan mengakhm nwayatnya.

***

141

AKHLAK MANUSIA RUSAK KEMBALI.

Setelah wafat Nabi 'lsa a.s. ban yak orang jadi murtad kembali. Yang imannya teguh mereka tetap takwa kepada Tuhan. Dapat dibayangkan bagaimana kacaunya keadaan masyarakat manusia, yang sudah tidak lagi

mempunyai pemimpin. Masing-masing membawa kemauan dan fahamnya

sendiri-sendiri. Akhirnya timbul perselisihan, yang mulanya kecil-kecilan, kemudian jadi bertentangan satu dengan lainnya.

Di samping itu perbuatan maksiat mulai bercabullagi dengan tidak ada batasnya. Mulai lagi ada perjudian, mulai lagi ada orang minum arak. Moral manusia sudah rusak kern bali. Kalau pad a mulanya perzinahan dilakukan dengan secara sembunyi, kini mereka merasa bebas. Kaum lakilaki dan perempuan di zaman Mahdi tidak dibebaskan bergaul semaumaunya, tapi sekarang laki-Iaki dan perernpuan bergaul sangat bebas betul. Akhlak manusia sudah seperti hewan saja. Lelaki dan perempuan tidak dapat menahan hawa nafsu birahi lagi. Di mana-mana mereka inginkan,,,t lalu mereka lakukan tidak merasa malu-malu lagi.

Tubuh mereka memang berupa manusia, tapi jiwa mereka sudah menjadi jiwa binatang.

Tempat-tempat ibadat, mulai sepi, kosong melompong. Masjid dan surau bagus-bagus, tapi orang sembahyang sudah jarang. Apalagi sembahyang Jum'at sudah tidak seperti dulu lagi. Sebagai gantinya tempat-tempat hiburan di mana ban yak mendapat kunjungan. Di tempat hiburan mereka melampiaskan kehendak haw a nafsu, untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah.

Demikian keadaan umat manusia disaat itu. Hancurlah sudah, moral man usia. Hancur budi akhlak yang baik dan hancurlah agamanya. Dan

tinggallagi satu, yaitu kehancuran 00 ~ .

Detik-detik yang terakhir dari riwayat dunia dan manusia tinggal menunggu saatnya . : ... akan tiba ..... '.

142

SUATU KEJUTAN DUNIA.

Kemudian dunia membuat sesuatu kejadian. Terjadi suatu p:risti,"'a yang belum pernah kejadian, dan belum ~ernah di:~a~! uI:~t ~::i~~a ~~J:i~ dahulu. Yaitu suatu malam, yang p~nJang. 0 . , teriadi semata-mata

'mengalami lsiang yang panJang-panJang. Hal irn J

karena kekuasaan Tuhan.

o <.. D/. w~ ,//l '"

- vC~~~dj)\~J

uhn a Allah atas tiap-tiap sesuatu Maha Kua: a",

"Sesungg, ,y 'k" All h itu Maha Kuasa. la bcr\)\I;11 (\('11)',111 \"1,111'11

Hal im menunju I a I I I I

, ' I h merencanakall, "hall 1I1l'1I)'\..I,IIII,II .. oIli 1111111

dak nya sendiri. la yang kte a b iianya n'llh li'lll li:!1' l'oI'.Id .1,111 1111111111,1

. ' la telah terang an en, (I" • • ,

rru, yang ", /\1\ rh 1111'111111111" III It 111111\1 I III

Seiak Nabi Adam a.s. Tiap-uan \1111~.1I1 ' I III

J '0' 'i Nah] V'III)' 1\111.111111 '1111111111 "\"1111 t til

datang sa at kJam~t. ,II . I' 11 111'1'11 11\" 1" I Ii 01 \ 1,111\,11 1111 IIlhlll

~~:~ir:'~~I~\ ~~:~~:I~III~I:I\I:IIIIII;:: .I·;I::I~' II :.' 111111111,1 01101,11,1111 I 1111 II ,1111'11 \1

dalam L.·bur, dilllll:11 lI:d.IIII 111\11.11111 1111111111 111111111': ",1101111 10,\',1:1 '1':""1111\'

Jadi tt. 'Iallg ~:t;11 \..111111"1 1111 Idilli "",11111\11111'1111 "1111111\ II I I I I

. . -mai 1I1:1I11I~1:1. I )('11 II\.. '.III I'll Ii I '.1 1\ 1,,11 It ,1'11\1 It" II 1111 \ \1 II

Rasul kepada. I I I ' I' 11111111 III' I "d'oIl1' 1111 1111',1111,

. ' lara U lamu. ,:tl I III I .1 ", .

dlsampalkan 0 e. P S d I l'b"I,'II'11 '\II ~CJ"I\.. Ill'l :th:11I ali.1l1 1.11110111\"

, beragama 1I a 1 (I '- L ", ' • , I'

bag 1 umat yang . k ictaoi kcbaIlY'I"all lI"IIIII~I:t III :1"

, k . mengenal agama. a an I' '

Semenja manusia , erca a Manusia sudah icrtipu dcugan pen-

memperhalikan dan tidak r:'~u p .t· da sebagian manusia lurun-Icmu, ~ dapat dan fikirannya sendiri. ~e~l la~ aMereka mengalakan, jika mcrcka run, tidak percaya adanya hanl Janbla I' langnya menjadi ianab. Asal dari

i d I I hancur IU ang c u c ,

sudah mati an a.u did I dan kemudian mcnjacli tanah, habis

tanah kemuclJan dlmasukan 1 a am

. I h k ataannve kala mereka. . '

perkara. Beg\tu a en~, ' ': '1 anch Malam liba-liba menJadl

Maka tatkala terjadi penstlwa, Ybd~S~ lerJ'adi dcmikian, mereka heran.

, d n mengapa sarnpai I, a s : b

sangat p~~Jang a , hcran ahli-ahli aSlronomi merasa ta JU , '

Ahli-ahh ilmu alam merasa sangal, I' b' bal dernikian Scluruh duma

ib ib alam jac 1 ero ell .

karen a dengan tJ a-u a i nad osnya Tiba-liba perputaran roda

terkejut, bumi tiba-liba berhenl1 pa a p~r k A' pakah yang menyebabkan

. ' esin kehablsan rmnya . ,

bum 1 macet seperl1 m , M rgapa dia jadi berhentJ?, dan

bumi ini jadi berhenti dan perpUlarannya. et

143

:~a~~~:n~~b:~~i:~e~~~~n~ecet? Mereka betul-bctul dibikin tcrkejut, ilii' mata D;:~n mulut menganga, dengan muka memandang kelangit dengan

diudara an~~~a;:n k::t:~, ::~~~~kh~~~~~gb~enUh ta.nda tanya, dilihatnya, demikian? ~pakah yang menyebabkan samp~~~:;j~~f~:~~i~apa bumi jadi h . dernikian .pula keadaan manusia dibagian dunia yang lain Otak d

an mereka dl penuhi dengan macam m . an

yang t~dak dapat terjawab oleh merek-a :~:;rte;;;~:kna d;n pe~tan~a~n, manusia, yang berdiri dalam kelemahann anusia a a ah didapat dari hasil penyelidikan dari akib ~a. IImu penget~h~an yang

peristiwa yang sudah berlalu. Tidak lebih ~dara~g telah k~J~dIan, dari

. hanya dapat mendu -d .. urang dan ItU, mereka \

itu, apa yang pernahg:ej~~~:~:d:e;~~~:-~f:~ari hasil penyeli~ikan.nya

tahun yang lalu, melihat peninggalan dan bekas_b:~:Sur~a~al~ be~Juta-Juta tengkorak manusia dan binatang di zaman dah ,anpa a .erangka, tidak ~apat .menyelidiki, apa yang akan kejadian u~~g~a~a .. Te.ta~ldmereka

yang dialami oleh d . . . d uma tnt, an apa

urna im an apa yang ak di I' ..

sendiri. ' an ta arm oleh diri manusia itu

dim Yang jel~s mereka tidak mengetahui, kapan mereka akan mali? Dan alaSa~:r:ae~:i~ ~t~:aanti?peDidarkatkhah atau. di laut?, di kapalkah a~au di

rang a atau di rumah t di h .

Berapa lamanya lagi ia hidup did . . .? d a au I tcnga jalan?

I urna irn engan sebs b k' h k .

mereka itu? Apakah sebab kecelakaan? A a ~pa a ernauan

dengan sebab sakit? Dan bany k I . . pakah sebab di bunuh, apakah

B t k h '. a agr pertanyaan dari sebab-scbab itu

e apa a pula ta akan men et h . k' . .

sedangkan k . di ~ a U1 ejadian alam yang besar

mengetahui ~Juamla~ yang akan memmp~ ~irinya sendiri, dia tidak bakai dan dilihat' denga ia tahu, bkahwa manusia ItU bakal mati. Ini disaksikan

an mata epalanya sendiri kei di . . .

dimana-mana, tiap-tiap hari tidak da at d'b' eja la~ ep~rtl "" terjadi

hnyata bagi. mereka. Mereka tidak dapa~ berf;ki~~~~~h I;:~'h I ~~ah ilrnu ya~g

. arus mati? Kenapa manusia tidak b' hi ' napa rnanusia .

dengan akal pikiran manusia? isa idup terus? Semua tidak terjawab

144

Suatu Peristiwa Aneh

Oleh sebab itu tatkala lcrjadinya malarn yang panjang, maka ketika peristiwa itu berlangsung, manusia scrnua menjadi bingung. Pcrtanyaanpertanyaan tidak terjawab oleh mereka. Hanya orang mu'rnin dan bertak-

• wa yang telah maklum akan peristiwa itu. Mereka sudah mendapat keterangan dari guru-guru agama, rnereka telah membaca dalam Alquran dan Hadits Nabi. Mereka tinggal tetap tenang, menerima peristiwa itu, dan sabar dan tawakkal. Karena apayang dijanjikan Tuhan itu benar, dan kini

scdang dialami.

Demikian hati orang-orang mukmin ketika itu, soal ini tidak diketahui

semua manusia, hanya lebih dahulu mengetahui dan menyadari, adalah ahli-ahli ibadat, mereka yang biasa shalat Subuh. Biasanya selesai mereka shalat Subuh dan zikir-zikir serta do'a, mereka lalu pulang ke rurnah. Se\esai minurn kopi dan sarapan pagi, maka tidak berapa lama lagi lalu terbit matahari. Kelihatan cuaca kemerah-merahan di ufuk-, Tirnur, menandakan hari akan siang. Akan tetapi kini ia rnenjadi terkejut, betul-betul jadi kejutan! Karena suasana masih dalam keadaan gelap pekat, tidak narnpak

tanda-tanda hari akan siang!

Dilihat jarum lonceng, beker, arloji sudah. berobah jauh. Berjalan

normal seperti biasa, dan semustinya matahari sudah terbit, tetapi cuaca masih gelap gulita. Seolah-olah baru jam 12 malam. Setelah rneneliti dengan seksama, dan menanti dengan sabar, dan dengan hati yang berdebar-debar, kemungkinan apa yang akan terjadi perkembangan selanjutnya.

Sekali dilihatnya jam dinding, dirumah di mesjid, dan dimana-mana, berjalan seperti biasa, normal tidak ada gangguan. Semustinya hari sudan

• siang dan matahari sudah tinggi, narnun keadaan masih tetap malam.

Cuaca masih tetap gelap, seolah-olah dunia masih tidur lelap. Kemudian ada suatu ilham dalam hati mereka. lnikah gerangan rupanya detik-detik akhir dari riwayat dunia. Dunia akan berganti riwayat, dan dunia akan

berganti nama, dan dunia akan berganti rupa. Yang namanya dunia sudah berlalu, tinggal menunggu datangnya alam yang namanya AKH IRA T.

lnilah suatu tanda pintu tobat akan di tutup. Lampu hijau telah lewat

dan kini lampu kuning masih menyala kesempatan masih ada un-

tuk bertobat! Betobatlah sekarang juga! Jangan menunggu S irupai matahari terbit, kini masih ada kesempatan, ayo siap-siap untuk bcrlo\Jal.

Mereka sarna-sarna musyawarah dan berkumpul di mcsjicl. I al" III~' dan perempuan, tua dan muda, sama-sama saling hcrmanf 111:11111111, '.11,11 sarna lain. Lalu mereka duduk beristigfar di dalam IIIH,jid, 11111\11111 11111111111

II

AKIBAT ORANG YANG JAHIL DALAM AGAMA

Marilah coba kita tengok dan lihat, bagaimana tingkah lakunya manusia-rnanusia jahil, kita perhatikan kelakuannya orang-orang yang tidak lahu menahu akan ajaran agarna. Tingallah manusia-manusia durjana, yang tahu asal ada dunia dan alarn sebagai tempat hiburan untuk memuas nafsu dan melepas birahi, dan tidak tahu sarna sekali akan bakal kejadian ini.

Mereka hanya her an keheranan dan bingung, mengapa malam waktu ini sampai begini, dan apakah gara-garanya, sampai malam ini menjadi panjang.

Ada pula lucunya bagi mereka yang tidak pernah sholat subuh. Biasa

bangun siang, biasa bangun matahari sudah tinggi, maka tatkala ia mendusin bangun dari tidur, dilihatnya masih gelap, disangkanya hari masih malam, maka dengan tidak fikir panjang lagi ditarik selimutnya, kembali ia tidur dengan asyik ia men 1engkur, rupanya tidak merasa puas, kalau bangun tidur dilihatnya kead .an rnasih gelap .... Kemudian tiada berapa lama ia tertidur lalu ia terbangun, ia mendapat mimpi yang hebat sehingga tersentak

, jadi terbangun kembali. Sungguh seram dan takut mimpi itu. Ia bangun, dan ia jadi termenung dengan penuh rasa heran, tidur telah terasa menjadi lelah.xlan terasa sangat lama .... tapi aneh dan ajaib, hari masih gelap juga.

Mengapa hari belum juga mau siang? Mengapa hari masih gelap gulita?

Lalu timbul penasaran di dalam hatinya. Diperhatikan jarum jamnya, ia oertambah heran. Jam dinding dan jam tangan jalannya akur dan normal. Jarum pendek dan jarum panjang sudah berada sarna-sarna pada angka duabelas. Aneh sungguh aneh hari masih dalam keadaan malarn juga. Ia bangun untuk bertanya dan mengakurkan jam. Lalu ia bertambah heran , yang tak habis-habisnya. Sayup-sayup didengar suara orang mengaji dan berzikir-zikir dan bertahlil beramai-rarnai di dalam masjid orang banyak berkumpul laki-laki dan perempuan tua muda kecil besar dan anak-anak, , turut berzikir ... Timbul di dalam hatinya kebingungan. Apakah yang'

I

harus ia per bua t ?

147

dari segala dosa dan minta kcredo'an dan '. I

S . . ra trnatnya.

arnbil berhnang air mata m k h

Dan rnereka mohon mali didala'm ~re a mo o~ ampun dan rahmat Allah. lLAAHA lLLALLOOH 0 " usnul KholJmah, dengan iicapan : LAA

. emJkJanlah kelaku

tengah men&hadapi saal- saat seperti itu. an orang-orang mUkmin

146

,,',II' ")' ""'<';"1\11' TAN HILA MAU TORAT

MATAHARI TERBlT DAR!

13 LAII BAR 'I

1'101 I 111,1101111 \'1"'111 1I1,1~11i 'Ida kcscmpaum bila orane rnasih mau

I" 11111',11 "III 1.1111,qlll' 111:111 'I ibadut Bagi orunu y;lllg ma u sadur ~n 111111 I /llol\tll 11(1:1 kes'l1lpalan baik padallya, Selelall dipcrhalikal1 II I d". Ilild ,III ''';,111' '",111' y:lllg scdaug I.ikir di masjid d;1I1 dilallya \llelillya 'oIll1/illl 1111'11''',1 1I1('II~:ll'li mcngupa k adaan xcpcrti itu , t imhulln l: ras:1 laklll

,II "11.1111 11:11111:1 I'rbayang k padan a ~cgala dosallya yang klall 1;1111, 1,"" 1,1 1111 Iii h"Is;Jll1a-s<ll1la b ri lighrllr dal;1111 Il1asjid, Di saua ia 1l1l:lIyalakall 1 .. 11.1111 .I "1'1\01111:1 IIiCI cka it u,

11111.1/, 11I""J:llllya Tuhan jadikan malum yang panjang. Mernang Allah 1\1.111,1 '''1''''',,11''', I)ibllkakan keselllpalan bagi hambanya pada ma lam itu III, ,I 11,111111,111\',1 IIlilsih mau bertobat. Sebab manakala esok har inya, se te lah 11),11,11'''11 "'I hil, piutu robat akan tertutup, walaupun bagaimana mercka

11'11\',11,11 ,III 11I1)al. Karcna be ok matahar] akan terbit dari sebelah barar:

M,I 0\ dl\dlll:ill balas waktunY; pintu tobat dilutup oleh Allah Subhalla W:II:I'.Ila

i k dar au yang hu 11 ;\ 111 '.

. . tidak l1lempunyal e a "

Ma ka bagi mcreka yang I, il I' rialas ra anya un luk ban '1I1l,

dir: , 11'Irt rna I 1 ze a p, I I 'I

ntrllLi nafsu, karcna irasa ru J~t' a Ia tidur kembali, utuu I 11

b I adu d i dalam ra my , I ' I

sedan" iruannya C urn c t I' h ia bangui! ia judi 1'1 'JlI

b id . Tahu-tahu e e a

suka tcrus-tcrusau II UI,

bukan buatan. Kcnapa ? d ' a terbalik? Kidurkah diu?

Mimpikah dia? Ataukah, peman, angal~n\arat? Apakah p mandanaan

Kenapa dilihatnya matahari pagi itu dart se belah .

atanya yang ter balik ? , .' mereka tidak mengigau! ukun

Tidak! Tidak! Mercka t idak ,m~mlPI: k ataan Sernua mclihat dan

'ck: yang terbalik ! t1l enyataa n. B lk t '

pcrnandungan mere a dih, ' itu semuanya arna. a lid

' P ndangan mala 1 an

menga takan begi tu. erna

d lihat keadaan begitu sarna. M

maupun rnu a me I a i jsekar: g terbit dari ebclah Bsra I l . napa

M benar rnatahar i se aran

emang , _

begitu? Alarnat a pakah itu ? m nganga, d ngan hati penuh

b I I, k dengan rnulut Dengan mara ter e a a ,

tanda tanya. k ' t ua insan kag t ! Dunia mcnjadi geger !

Penduduk dunia ter eJu , .mb t, tulil Jangan karnu hidup a al rnau Oh insan, jangan kamu mcrn u a ?'

',I ," Tahukah karnu !. d '

~seflangan hidup saja : 's d: 'In untu di tutupnya riwayat urua

lnilah dia suatu tan.da! uatu pertan a~ 't f

I h intu tobat diwaktu I \I , ,

dan manusia , dan tcrtutup a P, d iki aru amu mau bertobat? Sia-sia-

Kalau sudah melihat bukti eml, ian, k· d";' b itu karnu baru rnau

, , S t lah karnu saksikan a.a I ,

jlh tobat karnu. e e .', karnu udall l rlarnbat !

ber irnan? Tidak ada gunanya Iman . '. .,'

Pl'rllaliJ..an sabda Nabi Muhammad s.a.w. :

"11(1.1" ft:ljadi hari kiarnat, hingga terbit marahari dari se bclah M,I"a :I pahil:1 hal itu dilihat oleh rnanusia, lalu mcreka baru beriman. 11'1.11'1 1111:111 mcrt-kn dikala itu tidak ada gunanya, kecuali lebih dulu ia 111'1 111.111 '.1'111'111111 1111,"

II/I

" 149

DAABBATUL - ARDHI

Apakah daabbatul-ardh ?

Daabbatul-ardh adalah hewan raksasa l l!

Perhatikan fir man Allah di dalarn surat An-Naml ayat 82 :

o.,\J /' & """''',/ 0'/

.. ..11 ~ r __ ~ \/ 0 ~ Jr;.:~ o--,,°f:' fD ~t ,/~ "\' ~ ) "

t...J:f>..J 0;4 ~ ~ rv- ~I ~~ UyuJt!--'..)s. t:

. SJJ.k~~ ~\) \'. tf;/W\~I~~'W~

'" ",~~~~ U

/ '"

"Apabila telah kami putuskan suatu siksaan atas mereka itu, lalu kami keluarkan daabbatul-ardhi binatang merangkak dari burni, dan berbicara,

mengatakan bahwa manusia itu tidak yakin akan tanda-tanda kebcsarui Kami."

Demikian Tuhan terangkan tentang Daabatul-ardhi. KOI)on kabarnyu bahwa panjang tubuh binatang itu sarnpai 60 hasta. Artinya tubuh binatang linggi besar. Siapa melihatnya pasti akan ketakutan. Makhluk ini, adala h binatang ajaib di antara keajaibannya itu bahwa dapat berkata scpci tt manusia. Mengatakan pada saat-saat itu mas!h saja manusia tidak mall' ber irnan kepada tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwa dunia akan kiam.n . Tegasnya keluarnya dia itu adalah sebagai tanda kiamat.

Makhluk itu adalah makhluk ajaib. Mempunyai dua sayap, crnpat kaki. Bentuk badan seperti himar, sangat besar. Bentuk kepalanya sepcrti.. kepala sapi, dcngan dua tanduk di kepalanya. Matanya seperti rnata babi. Telinganya seperti telinga onta. Bulunya halus seperti bulu har imau, berbelang seperti loreng har imau, Saya pnya seperti saya p kelela war. Ekornya sebagai' ekor kibas. Pendeknya daabbatul-ardhi adalah suatu binatang ajaib, yang belum pernah Tuhan jadikan pada masa dahulu dan belum pernah dilihat manusia, binatang yang berbentuk seperti itu. Satu binatang raksasa yang ajaib. Makhluk jni, luar biasa besarnya dan amat rnenakjubkan. Ia dapat berjalan berdiri sebagai manusia dan dapat berbicara. Ia memegang sebuah tongkat dan seberituk cincin. Setengah ularna menerangkan, bahwa tongkat itu ialah tongkat Nabi Musa, dan' cincin itu, adalah cincin Nabi Sulairnan a.s.

Katanya mula-mula nampak makhluk ini di malarn Jum'at. Pada

150

It

malam itu ia mulai berkeliaran. Pad a mulanya orang tidak percaya, rnasakan ada makhluk seperti itu. Setelah siang hari jelaslah makhluk kelihatan besar bukan alang kepalang, kira-kira 30 meter tingginya. Orang bukan main dibikin terkejut melihat makhluk raksasa yang belurn dikenal oleh ahli sejarah binatang zaman purba bentuk rupanya sernacam itu. Melihat makhluk daabbatul-ardhi demikian orang-orang menjadi

panik. .

Aduh bukan main besarnya dan hebatnya. Ia dapat b er lari , dapat

terbang mengejar mangsanya. Sudah pasti penduduk mer.1jadi ketakut~n .. Orang-orang tidak berani keluar rurnah mereka takut dibinasakan. Setiap ia melihat manusia lalu ditangkapnya dipegangnya seperti mernegang boneka baja. Rupanya makhluk ini bukan mernakan manusia, malah pandai berbicara seperti manusia : Mengapakah engkau insan tidak mau beriman dan yakin kepada Tuhan, padahal tanda-tanda kekuasaan Tuhan telah nyata dan bukti di hadapan mata mereka.

Aku datang bukan untuk mernakan daging manusia. Atas nama Tuhan memberikan padaku kekuasaan, untuk memutuskan siapa mu'rnin pada hari ini dan sia pa kafir".

Kalian tidak perlu takut padaku.

Konon kabarnya bila orang ditangkap digosoknya mukanya dengan cincin Nabi Sulaiman, jika ia Muslim maka dengan kudrat Allah lalu memancar cahaya yang bersinar-sinar dari mukanya itu. Akan tetapi bila seorang kafir atau munafik tertangkap olehnya, dilihatnya tidak ada tanda iman padanya, lalu diketoknya kepala orang itu, lacurlah dia, dengan seketika warna muka orang itu berubah menjadi hit am dan buruk kelihatannya.

Mungkin rnakhluk ajaib itu adalah seorang malaika t juga yang di-

perintah oleh Tuhan untuk mclakukan tugasnya itu. Karena para. malaikat bisa berganti rupa dengan rupa apa saja yang mereka inginkan.

" , //,..:/:, //.o /.

~ \:::1" ¥-{ 'to? .. f \ I i::_ :: 0 ~~ ~ ~ I-..J:.>I

~ \ ~~ ~0.J/ .1".,'" ,/

/ If / / /wJ ~

.o~t,O~~

. ~", ~

Sesungguhnya para malaikat itu pandai berganti rupa, dan memotong perjalanan jauh da lam satu detik saja.

Demikian pendapat ulama ahli tauhid tentang malaikat.

151

Demikian k t r;1/1 ';1/1 , ,

mengembara ia (/1 g, f)"./III"illI/.lldfli• /lld,Ii/IiI,

kira-kl'r', 1/1111\ I 1111111 1/" I ,11"' .. 1,'", da" i.JJ·i.JI·b

, bill ,,I," 11)11'11 I '

un \ ('I',i/II/, II III " , \ " .\(' il/lIl1 Idll/. k

urang

152

MENJELANG DUNIA KIAMAT

Setelah datang daabbatul-ardhi manusia sudah menjadi panik. Di manamana orang membicarakan Daabbatul-ardhi, Dikala itu ada orang yang enang-tenang hatinya menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dengan penuh tawakal, iman dan yakin kepada Allah, bahwa Allah beserta orang yang berirnan.

-'

Jangan takut, Allah beserta kita.

Kata-kata ini bukan sekadar kata-kata. Ini telah dibuktikan atas pengalarnan-pengalaman Nabi dan para muslimin, bahwa Allah betul2 menolong kepada hamba yang mu'min. Betul-betul Allah memberi pertolongan pada '''saat-saat dibutuhkan.

Konon keterangannya, sebelum menjelang dunia kiamat orang mu'rnin sclalu memohon kepada Allah: Ya Allah, kami minta perlindungan dari bahaya kiamat. Maka oleh karena sebelum mengalami dunia kiarnat , kaum muslimin dipanggil pulang lebih dahulu ke hadirat Allah, maksud dari pada itu eagar orang-orang mu'rnin tidak sampai mender ita bencana kiamat itu. Apa sebabnya? Maka untuk menjawab pertanyaan ini baiklah teruskan membaca risalah ini selanjutnya.

Pada suatu ketika seluruh penduduk dunia tiba-tiba jadi terperanjat.

Hati mereka jadi terkejut. Dirasa di sana-sini bumi bergetar. Kemudian bergoncang per lahan-lahan , dan dibarengi suara gemuruh bergegar-gegar. gunung-gunung mulai batuk-batuk. Permulaan dengan kecil-kecilan, dan makin lama makin terasa keras burni bergetar akibat gunung meletus, Dan kernudian getaran itu sernakin keras bumi jadi bergoyang. Bumi bergoncang semakin keras.

Perhatikan firman Allah:

153

"Apabila bumi bergoncang sekeras-kerasnya, dun haucur lah 1\IIIIlIII8 se: lumat-lumatnya. Maka terjadilah gunung seperti a bll yuug h('llullllhuran."

o

.J. O~~J ,.,/0// \rtl~t .f o/,t __ ~ II ~ \/

~J ~d~~IJ' lrj~.J.JJ~,tj.3l~

/' / /~".

J~.J' ~ 4)~~C,~ljli;.~~f

Apabila bumi bergoncang sehebat-hebatnya dan keluarlah dari dalarn

burni segala isinya. Lalu berkata manusia apa'an ini? ,-.. ~

Seluruh gunung-gunung di muka bumi semuanya bekerja siang dan malam. Gunung-gunung yang disangka sudah padam berabad-abad larnanya, tapi kini turut aktip bekerja memuntahkan isi perutnya tidak ber hentihentinya, seolah-olah isi perutnya akan dikeluarkan seluruhnya.

Dari karena goncangan bumi yang 'sekeras-kerasnya, sehingga orang T tidak dapat duduk diam, isi perut dikocok bagai akan muntah. Rumah-rurnah dan gedung-gedung bertingkat menjadi runtuh timpa menirnpa, lalu menindih orang. Banyak orang menjadi korban tertindih rumah, Tertimbun puing dan batu-batu. Tertindih pohon dan tertimpa tiang list erik, di jalan raya dan di mana-mana.

Rurnah-rurnah di desa-desa, di ler eng-lereng gunung atau di dekat gunung, musnah tertimpa batu-batu besar> yang disemburkan dari dalarn ka wah gunung. Sawah ladang musnah tertimbun lahar dan lumpur yang panas, yang dimuntahi oleh gunung, yang sedang meletus. Bergegar-gegar suara letusan gunung bagai memekakkan anak telinga. Binatang-binatang. ternak habis mati bergelimpangan di sana sini. Hutan-hutan belukar jadi terbakar , segala margasatwa habis mati berkaparan tidak karuan .

. Pada saat itu, lupalah orang yang menyusukan kepada anak yang disusuinya, dan orang yang hamil akan gugur kandungan pada saat itu juga. Keadaan manusia seperti orang yang sedang rnabuk, padahal bukan Illabuk. karena minuman keras, hanya gempa kiamat hebat sekali.

Air laut-laut bersimbahke darat mengkararnkan kota dan IIcg ri yang ada di pesisir pantai. Kota-kota hancur berantakan. Di sana sin i ttmbul kebakaran-kebakaran hebat. Kendaraan tidak dapat ber lalu iiutus, karena jalan-jalan raya tertirnbun puing karena :gedung-gcdllllg t o huh menimpa jalan, sehingga lalu lintas macct .

Ala m d unia seolah-olah sedang IIICII~al1lllk kc padu 11111 II usia karona

154

. 't

.' '. a sini kedengaran suara orang menJ~n

dosa manusia itu sendm. DI san. ih t hi PI't batu dan sebagainya, tiada ng menntl er im

minta tolong dan suara ora d h at bergegar-gegar. pohon-pohonan

1 gnya Suara a sy . . h .

yang sernpat meno on . . dih Gedung-gedung yang tinggi ancur

terus-menerus roboh bertumpang-tl~,~. -'1 ki dan wanita berlari-Iarian seperti

b.-antakan. Kelihatan orang-orang a I a .

orang gila, karena ketakutal~. h karena takut tertindih r umah,

I Mereka berlari-Iari dan dal~l~ r urna .et . pa lacur di luar pohon-

I tkan diri akan te apt a ,

keluar untuk menye ama d'. 1 elang tiang-tiang Iisterik roboh

. . pa tse ang-s

pohonan roboh tllupa-memm '. . d d k dunia dalam Sllasana azab

.. I Berhan-han pen u u . d

berantakan di Ja .an raya. bumi bergoyang terus-menerus, tiada a a

. bancane alam. Slang dan malam . d tu bangunan yang tiada hancur.

'W ak b diri dan tia a sa k

sebuah gedung tega er, b d ntum'-dentum memuntah an

suaranya er e

Gunung-gunu~g terus-mener~: letusan-Ietusan gunung-gunung itu yang me-

batll-batu apl. menY,ala. Ma i. Seluruh dunia keadaannya sarna demiklan. nyebabkan teqadmya gernpa bum I di sana-sini tidak ada yang meng~ayat-mayat manusia bergel~mpalklgal.nh' t I di sana'-sirti jungkir balik tidak

K d l-kendaraan e I a an

angkatnya. en araal. hal sudah tidak ada harganya.

Bang begltu ma a

keruan. arang y . b kiamat itu !

Alangkal; hebat dan dahsyatnya aza

Perhatikan finnan Allah:

. , hebat itu? Tahllkan arula, apakah

h b t' Apakah suala yang . . , '

!P.Suara yang ea. ", d il h 11anusia scpcrt I lama-rama yang

. 'I Y. itu suatu han terja I a 1 . "

yang hebat itu .. a . . 1 ksana kapas ditiup angll1.

'beterbangan. Dan teqad1l1ya gunung a

- [Surat AI-Qori'ah ayat 1-51·

o 0/ / / /

-: / ~ .///'/~// "" ,,\~

IIJ \ / ' r>: \"'\ '_01 / \, ~ .) .) ~

~--' ' U 1IIt>,J' • v~' "

~-. .

155

Apabila mata tercengang melihat bahaya datan '. 13 lila II tiba-tiba hilang cahayanya. Disa tukan ma tahari dengan bulan. Kct iku hal i ill! rnanusia berkata: Kernana te rnpat berlari? [AI-Qiyamat,' 7-10/. 1

Dengan l1lel1lbaca ayat Al-Qori'ah dan ayat AI-Qiyalll:lll. Kila dapat I1lcmbayangkan bagaimana hebat bencana alarn ketika itu, Manusia bcrlarian kesana kemar i ketakutan mencari ternpat perlindungan. Teta pi sia-sia belaka, tidak ada setapakpun atau sejengkal tanah yang arnan buat manusia.

Yang lebih dahsa t lagi gunung-gunung yang begitu menjulang linggi' sarnpai ribuan meter tingginya, rnaka dengan sebab denturnan yang hebat yang tidak hentinya akhirnya menjadi rata dengan burni. Tanah gunung beterbangan ke sana ke mar i, seolah kapas ditiup angin. Kernudian tanah dan batu-batu gunung jatuh ke burni menimpa apa yang ada di muka bumi. Apakah kejadian begini tidak hebat? Di manakah dapat melarikan diri dart benc<lna ini?

Apa kah orang tidak lercengaflg ha t inya mcliha: bulan liba-liba mcnjadi Iliiallg rahayanya, Sl'I)('rli pclit« kehabisafl niinya k?

J 0" " /' /~ J.T.1~Wt ;'" /wy /.: /

Jt;,J}I~~. ~.)~lr~\I~I-,. ':'.):f~lljL

J Hllil;. ,~Jb~~L(j\I~\;. l~!J.;!...

" " "" '!--

/' o W.l'I/'~I);''' «>.»

1 - \ :/~I • u~ ->~ ~I.J. '''O-~4>-

Apabila rnatahan digulung cahayanya. Bintang-bintang jatuh bcrhamburan ke burni, Gunung-gunung bergerak. Onta-onta bunting dilillggalkallorang. Binatang-binatang hutan berkurnpul.Aj- laut menjadi keriug.

[At-Takwir ayat 1-6].

Belurn cukup keheranan hati manusia sarnpai di situ saja , scll'Iah mclihat bulan lenyap cahaya lalu menjadi gelap gulita. Tct api yang Ichill uicngejur. kan lagi, matahari yang bersinar terang dan pana s tiba-i iba pun hilang cahayanya sama sekali. Keadaan seluruh alarn dun ia torus IlI'lIjadi gelap pekat di mana-mana. Dunia scdang kiarnat.

156

Manusia tetap manusia , yang tidak luput dari keheranan dan ketakutan. Tengah manusia 'di dalarn kebingungan dan k.etakutan, serta ~eheran~n yang tidak habis-habisnya, maka pada waktu itu bintang-bintang yang bertaburan di cakrawala , yang beribu-ribu jumlahnya , lalu berJ~tuha~, runt~I~ ke ~uka burni. Bukan main clahsyatnya bencana a larn di kala itu, di sana siru terdengar ledakan-ledakan hebat dar; suara menggegar mernbe lah akibat daripada bintang yang berjaduhan dan langit. .. . .

Pada masa itu panas pcr mukaan burni luar biasa , hingga air laut l11e~Jadl kering, per tarna oleh tirnbunan tanah dan batu yang sel11bur~an. dikala gunung-gunung meletus dan kedua oleh batu-batu meteor dan bintang-

~intano itu jatuh bertimbun ke dalam laut. .. "

Dapat dibayangkan, bagaimana binatang-binatang buas dan binatang .liar di hutan mereka dalarn ketakutan hilanglah kebuasannya, mereka jadi b~rkump~t! karena ketakutan mendengar suara bergegar yang rncrnekakkan anak telinga. Akhirnya ruer eka pun mati juga tertirnbun tanah dan. batutatu yang berjatuhan di hutan-hutan belukar dan tempo-tempo tirnbul kebakaran yang memusnahkan mereka.

Alangkah dahsyatnya bencana kiamat itu. D~mikian keadaan d~nia dala m proses kehancura-inya. Akan hancur semua ismya dan segala yang ada di muka bumi menuju kepada kernusnahannya.

k entah angin apa

Dalam pada itu datang angin bertiup sangat encang.

d di k b 1 Dan kernudian

namanya, diterbangkan segala apa yang ~ a l mu a um.

pada saat yang genting itu malaikat Isrofil meruup sangkakala.

IS7

ISRAFIL MENIUI' SANe. 1\ \1

.. 0// \/'_'\\" 0/ / <-(. Jwt\" /f1/0//

~VA~9~ ~L>A ~-J~ ~ .... \~-'

/0 )/ ,0// fJ,p", \ -/ D /' o~~

"ft.: Ji'l'. ~.j;.) ojl ,y.J iUl ~lblJ-A~I~J~f

"

Pada har i itu ditiup sangkakala , lalu terkejut siapa yang dl 1:111/',11 dan

siapa pula yang di bumi. Dikecualikan siapa yang Allah tetapkan. D:l1I semua makhluknya akan datang menghadap di hadratnya dengan tunduk khidmat ,

Dalarn ayat di atas tegas sekali Tuhan mengatakan dikala sangkakalav ditiup oleh Israfil akan kaget sernua yang ada di burni maupun di lang it. Sesungguhnya yang dirnaksud dengan kata terkejut, ia lah bukan sekedar kaget seperti orang mendcngar guntur, akan tclapi adulah terkejut yang mematikan, akan tetapi tidak semuanya yang mali, ada kckecualian yang tidak turut mati, hal ini tentunya sudah diatur lcbih dahulu o lch Allah yang Maha Kuasa. Maka dengan sebab teriakan Israfil ini akan ruat ilah tiap-tiap yang berjiwa di muka bumi. Manusia dan hewan, di dural dan di laut akan mati sernuanya, habis tidak bersisa.

Kar ena tekanan suara lsrafil yang seribu geledek kerasnya, rna ka putuslah ra ngkaian hati dan jan tung manusia. Pecah segala ana k Iclinga. Lalu keluar darah. Dari mulut dan dari hidung keluar darah: Dari lo bang buh roma menetes darah.

Alangkah hebatnya teriakan Israfil. Semua yang dilakukan Israfil adalah tugas dari Allah yang harus dijalankan pada har i itu. Kemudian gununggunung yang tinggal sedikit belum lagi hancur maka pada saat-saat itu gunung-gunung itu lalu punah sama sekali, laksana debu, beterbangan. Segala manusia dan bcnda-benda berpelantingan di udara kernudian jatuh

ke bumi.

Kemudian larna-kelamaan wajah burni berubah bcrangsur-ang .ur. LCIllbah dan jurang menjadi ratalah sudah. Tidak narnpak sungai-sungai dan dauanu-danau. Tidak ada sawah dan ladang. Tidak ada dcsa dan kota. Tidak ada kebun dan hutan belukar. Tidak ada gcdung dan jcmbatan. Tidak ada manusia berjalan-jalan dan tiada ada hewan-hewan berkeliaran. Sernua kelihatan lenang dan lenggang. Keadaan sunyi dan sepi. Muka bumi sudah berubah keadaannya. Wajah bumi kclihatan putih laksana perak.

158

Lalu ditiup sangkakala, maka matilah apa-apa yang di lang it da.n di ~~mi etapi ada beberapa yang dikecualikan Allah. tidak mati: Kernudian ditiup sangkakala yang kedua tiba-tiba mereka hidup bangkit lalu menunggu.

Dan bersinarlah bumi dengan cahaya Tuhan.

"Mereka menanya anda tentang gunung-gunung. Katakanlah Tuhanku )ikan hancurkan dia seremuk-semuknya. Lalu Ia jadikan bekas gunung~ gunung menjadi rata. Maka nanti anda akan memandang muka burni tidak yang tinggi dan tidak pula yang rendah." [Thaha 105-106-107].

159

DUNIA SUDA" BERGANTI RUPA

,/

t''''''/Li.'IAiU,''' 0/ // c~/~ '\/~j \

.,\00<'0>-, ~ ~\~.,~,...O~..J) ~4-~ \ ~\

./ '/ ;I' ,/'

o /w, J o;l'() / /

,~ ~u-PJ~I'3\~

'/

"Apabila langit hancur terbelah-belah, kar ena dengan kehendak Tuhan. Dan bila bumi lalu diratakan."

Deruikian wajah dunia jadi berganti rupa. Seluruh muka burni betulberul rata sernuanya. Sejauh-jauh mala rnernandang permukaan bumi sudah mcnjadi la pang. Inilah kekuasaan Tuhan.

Bumi bersinar putih laksana perak kcabu-abuan.

"Dihari itu diganti burni, dengan burni lain, dan langit diganti dengan Iangir diganti dengan langit yang lain. Mereka urna t manusia akan dipanggil menghadup ke hadirat Tuhan." [Ibrahim ayat 48].

Jelasnya bahwa keadaan burni bukan seperti burni yang elulu elan langit tidak epcrti langit yang dulu. Sernua ciptaan baru.

Perhatikan sabda Nabi Muhammad s.a.w. :

"Nanti akan dibangkitkan manusia dihari kiamat eli alas muku bumi yang putih warnanya keabu-abuan , scpcrti scbuah bola yang putih tiada eli sana suutu gunung."

160

r . I

..

~'Tiap apa yang eli muka bumi binasa. Yang kekal hanya zat Tuhanrnu yang Maha Besar dan Maha Mulia."

.Dikala itu sudah habis mati tiap-tiap makhluk yang berjiwa, hanya beberapa makhluk' lagi, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail dan Iblis.

Kemudian Tuhan- menyuruh malaikat Izrail untuk mengambil nyawa Iblis. Dan pada waktu itu Tuhan berikan kekuatan yang luar biasa kepada Izrail untuk menghadapi iblis. Supaya dikenakan kepadanya rasa sakitnya sekaratil-rnaut yang pernah dirasakan sebanyak jin dan manusia. Disuruhnya .

pula Malik malaikat naraka untuk membawa rantai dari naraka untuk mengikat Iblis itu, Kemudian Izrail dan Malik membawa rantai besi itu pergi mencari Iblis. Maka setelah bertemu, lalu dipukul Iblis sekuat-kuatnya,

~hingga ia menjerit kesakitan, seketika itu ia jatuh pingsan. Andaikata kalau sekiranya masih 'ada jin atau manusia yang masih hidup dikala itu, akan matilah seketika ' itu mendengar jeritan Iblis itu. Iblis tidak sa dar beberapa saat larnanya.

Setelah ia sadar kembali Izrail berkata : "Hai mal'un, pada hari ini karnu, . tidak dapat melepaskan diri dari tanganku. Akulah yang diperintah untuk ,inengambil nyawamu. Pada saat-saat inilah sudah tiba saat kematianmu.

, Aku akan kenakan padamu sejumlah sekarat daripada manusia dan jin, yang telah kamu perdayakan. Sudah berpuluh ribu tahun umurrnu di dunia ini. Tidak sedikit daripada jin, rnanusia yang kamu jerumuskan ke lembah dosa. Karnu bujuk dia, sehingga mau berdurhaka kepada Tuhan. Sekarang kamu akan merasakan azab sekarat yang melimpah-limpah sesuai dengan per buatanmu ini."

Setelah Iblis rnendengar kat a Izrail, ser~a dilihat di sisinya Malik berdiri dengan memegang rantai besi.ttiba-tiba lblis melornpat lalu lari sekuat-kuatnya. Bila ia lari ke sebelah Timur, tiba-tiba Izrail sudah berada di hadapannya, bila lari sekuat-kuatnya ke sebclah Barat, tiba-tiba dilihatnya Izrail sudah berdiri di hadapannya. Dan bila ia lari ke sebelah Utara dunia, pun Izrail dan Malik sudah berdiri pula di hadapannya. Tetapi rupanya Iblis belum mau

.. menyerah, larilah pula ke sebelah Selatan. Akarrfetapi Izrail dan Malik

sudah berada di hadapannya.: '

Kata Izrail : "Hai Iblis, cobalah kamu lari pula sekarang sekuat tenagamu. Habiskan kekuatanrnu semuanya. Silahkan karnu lari ke mana kamu

1

161

akan .pergi. ~n t~tapi akan sia-sialah perbuatanmu. Kamu tak akan dapat rnelar ikan dl~1 dari padaku .. Hatta karnu akan melarikan diri ke Jan il ketujuh sekahpun. Hanya masih ada beberapa saat lazi untuk kamu hidun diwaktu ini." ..., I

"Jikalau. tidak, niscaya sudah dari tadi aku renggutkan nyawamu." e Kata Ibhs: "Ya Izrail berilah tempo kepadaku untuk pergi ke kubui Ada rn."

t ...

162

IBLIS MERATAPI KUBUR ADAM

11111111 cer itanya setelah Iblis bcrtcmu mencari kubur Adam, lalu ia tllP di sisi kuburnya, katanya:· "Hai Adam, dari karenarnulah, aku lhll haka kepada Tuhan. Dan dari scbab kamuluh, ya Adam a ku jadi lit Ilk."

"lIul l zrail dengan cara apakah anda akan mencabut nyawaku?"

"Suduh kukatakan, kamu akan mcrasakan sekarat luar biasa", dcmikian IIhl (!IIdl.

(hll~ tidak berdaya. Ia harus menyerah. Ia diikat dengan rantai oleh

IIII~ sekuat-kuatnya, sehingga ia tidak dapat lari. Tangan dan kakinya ,11111'11'111\1\11. Kcmudian kata Izrail: "Tahan rasanya s~karat ya Iblis!" Lalu 11II1i1 mcnar ik nyawa I blis, maka ketika itu lblis menjerit kcsakitan merontauuuu. Nyawanya terus ditarik dengan paksa, kelihatan tubuhnya bergerak 1IIIIIIIIkuII putus rantai itu, disaksikan oleh Malik.

Demikian Iblis menjerit-jer it kesakitan seketika nyawanya sedang diI'll hut. Rupanya sakitnya luar biasa sehingga lblis menjerit sekuatnya. t\khltnya tamatlah riwayat Iblis, berbareng dengan tamat riwayat dunia Kcmudian Allah menyuruh Izrail me ncabut nyawanya Raqib, 'Atid, 11111 Il, Mikail, Isrofil dan lain-Iainnya, kemudian Izrail menarik nyawanya \'IHIIt i.

163

BUMI SUDAH KOSONG

Kini keadaan bumi sudah kosong. Kosong segala-galanya. '11111

makhluk yang hidup dijadikan dari tanah, mereka kembali menjadi tU1I1I1! Ruh asal dari Allah kembali dia pada Allah. Ruh itu adalah makhluk hi IIII'. ia kembali kepada yang menghidupi dia dan yang menciptakan dia ylllill Allah Ta'ala.

Setelah bumi berganti rupa datar seluruh muka bumi. Sudah tidak , III lagi kerajaan manusia dan di muka bumi mereka telah musna menjadi tallah bersarna-sarna kerajaannya.

Muka bumi betul-betul suci sepi, seperti mati. Demikian akhir clali • . kehidupan manusia dan riwayat dunia. Hanya sampai disana riwayat ke kuasaan manusia. Yang tadinya main gagah-gagahan. Yang tadinya mengatu kan aku berkuasa. Yang dulunya mengatakan aku yang harus diagungkau. Yang tadinya suka berperang merebuti dunia, kita sudah tidak ada lagl. Semua sudah masuk ke dalam tanah. Tidak bedanya seperti wayang/gol k. 'II selesai mereka dimainkan oleh ki dalang lalu dimasukkan ke dalarn petl, menunggu sampai datang waktunya main, membawa lakon yang baru."

Kini bumi pun demikian, segala makhluk manusia, binatang, semuanya? berada di perut bumi. Segala bangsa manusia di seluruh dunia, baik yang ada di Timur atau di Barat, baik yang ada di Utara atau di Selatan mernang Tuhan jadikan mereka asalnya dari tanah, kini merekasudal menjadi tanah, dapat kita katakan mereka pada hakekatnya berada di dalam tanah. Begitu binatang-binatang di laut dan di darat semua Tuhan jadikan mereka dari tanah, kemudian mereka kini pun sarna-sama telah menjadi tanah dan tentunya sama-sarna berada di dalam perut tanah.

Maka kini menunggu mereka itu. Kini tinggal menunggu putusan Tuhan apakah mereka harus menjadi tanah terus? Atau mercka harus hidup kembali? Itulah putusannya kepada Tuhan Malikul-Jabbar. Sernua kekuasaan tergenggam dalam tangan Tuhan. Terserah kepadanya.

Tetapi janji Allah itu hak dan tepat.

"Bahwa Allah itu sckali-kali tidak akan menyalahi janji."

Beliau telah berjanji sedari dahulu. Sedari, Allah pertama jadikan Adam,

164

db' hwa Adam dan anak cucunya

11I\lnl1 Illcllerallgkan ke pa anya a ai

I, . b i ini secara bergantlan terus-menerus .hanya samp

1III'Ill umu um c . • • .. 11' h d h be\iau tepati. /

Wnklllllya ialah hari kiamat Kini JanJI A a su a

A\lah send iri yang telah merencanakan.

I 1\"" 111I Maha Pernbuut untuk apa yang la kehendaki."

Allah itu Maha Kuasa, Maha Pengatur, serta Bijak-

ludl [elaslah bahwa D

1111 111111 kesemuanya itu Tuhan jadikan adalah kar~na Rohmatnya. an

sudah dicata t dan direncanakan lebih dahulu .

11111 Allah : "Dan tiap-tiap sesuatu itu kami tclah catat di dalam kitab "lIl1h Lauhil-Mahfuzh yang terang."

Sctcluh burui bcrganti rupa dan wajahnya sudah b~rt~ka.r bersih da-n ,pI. ia mcnunggu upa perkembangan baru yang akan terjadi di atas per mu-

uuiuya.

Kctika itu Tuhan ber kata :

. 0 \

\<~q \/t,~ J ()/~,JKt, ~

· ~~ ~'Y// \~ 7~

"Siapakah yang memiliki kekuasaan pada hari ini? Allah yang memilikinya,

P k " lulah yang Esa, yang er asa.

S' hd: »da bcberapa ikhtilaf pendapat para ulama. Ada yang mengata-

a all, . k b i dan isinya dan tujuh langit bersarna

kan scmua isi alam, terrnasu um . ".

dengan dasar firrnan Allah yang her bunyi demlklan . ixiuyu sernuu binasa

165

"Tiap sesuatu itu akan binasa kecuali hadirat Allah."

Demikian Firman Allah, akan tetapi maksud dar: IDI menunju )dl", alam itu binasa, bukan menunjuki semua itu harus d:binasakan atau (/'in I.' I~ kan. Jadi ada alam lain yang tidak turut dirusak binasakan dalam JlIII~11 berJaku saar kiamat. Seperti firman Allah memberi ketegasan. •

P. D /~. D'\.~ .. o /,/ ~/"~ J ' D /' /' «

." - ..... J' ·~.lJ~VA-'~ cJ&o S>F

v-- ,/ ~ " ./ "l,;:::;';

"Maka akan mati/ah siapa yang d; langH dan siapa yang d; bum;, ke '''''I' siapa yang Tuhan kehendaki tidak turut mati."

Di antara yang tidak turut dibinasakan atau tidak perJu dirusakka.ll

1. Arsy Allah (Kraton)

2. K u r s i

3. Lauhil-Mahfuzd '4. Qolam

5. Syurga

6. Naraka

7. R u h

8. Malaikat Naraka dan Syurga. ~

Ada pun delapan barusan disebut adalah makhluk yang diciptakan

oleh Tuhan, dan Tuhan Jadikan itu semua, karena Tuhan jadikan man usia. Jelasnya itu semua adalah makhluk juga, dan oleh dia makhluk itulah bisa saja kalau Tuhan akan binasakan atau dilenyapkan. Itu harus,mungkin saja

bagi Tuhan unruk melakukannya. r

Firman Tuhan :

"Tiap-tiap siapa yang di atas dunia binasa. "

Tegasnya, menurut ayat ini yang binasa pada s~t ,kiamat ini ialah yang ada di dunia. Jadi tidak semua makhluk turut binasa, walaupun syurga dan

,. naraka, kursi dan laij~-Iainnya adalah memang makhluk juga', dan memang

makhluk sifatnya bisa binasa, jika Allah kehendaki, akan tetapi menurut penc~apat karni, tidak perlu Tuhan rusak binasakan syurga atau naraka itu. 166

. h b b itu dia tidak

d di duma ole se a 1 . ,

h Myurga dan neraka itu bu~n, berat \~g jela~ yang Allah binasakan

•"'I •• lue an, karena adanya han ~lamha . ang berada di dunia, dan yang

, dinya saat kiamat iala apa Y

~ •• llIrlg terja I , , , ,

ngannya dengan duma im. int ia mengalami kiamat, artmya

Matahari dan bulan dan bintang-bm eka ini ada hubungangrapat pada

b h n Karena mere a I 'I dan

Adami masa pero a a . , Jibril Mikail, Israfil dan zrai

I Dan dari karena itu, malalkat. 1 , ada dunia dan membantu

. , da hubungannya p ikan ak meng-

-lain rnalaikat yang a, k tidak terkecualikan a an

I ksanakan pekerjaan duma, m~~:t_':nalaikat itu tidak dimatikan oleh ml mati. Tetapi walaupun mala" Itulah urusan Tuhan. Cuma yang

II h s. w. t., tidak m~nJadl soal bagi a~~ahari kiamat, dan setelah sem~a,nya

1 wajib bagi kita, ialah per~aya p b Ii oleh Allah s. w. t. akan dl~s~b

' akan dibangkitkan hidup kern a t buatan jahat dan rna Slat

nusia n jawab sega a per b I

lnya, diminta pertanggunga baik bagi mereka yang erama .

n akan diberikan pahla dan balasa,n yang /

IIh sesuai dengan amal masing-masmg.

167

CERITA-CERITA YANG' ANEH DAN AJAIB.

Di dalam risalah ini (brosur) memang diceritakan barang yang aneh dan ajaib, juga barang-barang yang ghaib, yang pernah kejadian dan yang akan terjadi, yang akan dialami oleh umat man usia. Seperti tentang datangnya ~ Imam Mahdi, tentang turun Nabi Isa.Ya'juj dan Ma.juj, Dabbatul-Ardhi dan' lain-lain yang terdapat dalam risalah ini. 1ni, adalah tertulis di dalam kitabkitab naskah lama yang dikarang sudah ratusan tahun, ditulis oleh ulamaulama zaman dahulu dan kemudian disalin dari bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu oleh 'Ulama-ulama kita dizaman itu akan pendapat kami, bahwa ulama itu adalah utama. Tidak mungkin keterangan-keterangan itu • diouat-buat atau suatu dongeng-dongeng yang dikarang-karang saja oleh mereka, Sebab kalau keterangan yang di atas· sesuatu- khayalan yang dikarang oleh ulama dizaman itu untuk mengabui pandangan kita umat sekarang ini, maka berdosalah mereka itu, dan kami yakin bukan itulah tujuannya. Mereka adalah orang-orang yang takwa.

Memang benar, kalau kita baca keterangan atau cerita-cerita di atas adalah seperti dalam cerita 1001 malam, seperti ten tang untuk manusia raksasa dan keturunannya Ya'juj dan Ma'juj, akan tetapi kalau kita ukur " dengan akal dan fikiran kita, dan dengan secara ilmiyah hal itu bukan.1~gi merupakan suatu barang ajaib, dan bukan satu barang YlA8 mnstahil. Karena hal itu adalah yang ghaib yang dapat dipercaya oleh iman dan akal

. seperti firman Allah di dalam Al-Qur' an : .

ojl (;: ;J ~o :-Ul/

'-"' uu~~tY~1

~ > ,,~ .......

"Orang yang takwa itu yang beriman dengan barang yang ghaib."

Maka di dalam riwayat kiamat yang akan datang adalah sesuatu yang ghaib. Marilah kita lanjutkan di bawah ini.

~~·~~t5~!p%/~~5j~::.r'

z ~.\, ~ ( ,/oJ_ J (t~ (/~ '" ~:. ~ u~...I/~/(~~

"Ba~a~a ka~~ tid~k; ma~ percaya kepada Allah, padahal asaln~ karnu ~nda~~tl, Ialu ia dihidupi kamu, kemudian ia matikan, kemudian ia hidupkan.kamu dan kepadaNya kamu kern bali. "

168

,'~ADANG MAHSYAR

_11,1 h dunia berganti rupa, menjadi datar luas 'rata menjadi lapang " • "d hsyar" Muka

I 1111111111.". itulah yang dikata orang denga~ pa ang m~ e~basahi

hili II llhurun putih keabu-abuan- Kemudian turun hujan m . it

. . k d lam bumi setengah ulama air I U

1111111. maku dcngan air. ItU m~resap e a, . ' , di u uk untuk

hlllVIl \.. -ntal seperti air maru. Rupanya air itu, akan menJa. dP. Phd

b h ' yang telah hancur menja 1 tana , an

III IIIlllIhllhkan tubuh-tu u manUSla . . d

'I" 11I'lIl1l1lbuhkan tubuh-tubuh yang baru. Deml,klan rupanya en~a~

I "" IIVII Allah, akan tumbuh tubuh-tubuh manusia ya.ng baru tum u '" III11dl rubuh manusia yang sempurna tinggal menanti ~atangnya ruh. .cmudian Israfil meniup sangkakala; dalam seruannya .

( D ~t "~~i\\ j' <~ ~\,.. k' \ ~(l'\ J \/0 ~, ~:~

\~JG':TJ ,~-' .~~ c..!J.) ....

c ~/ ,/ ij\' .'\iO\/ '~l\ s; !~, r"tj Q)

f IA ~~ ...J..... ~.J~.J VI/, ~

~ l/.:j ~/ \J'''''A'-;\/<!·O\'~:jl'

.IJ- .. "" I ~ )~~ ~..J"'-,

" '/ ..... J-' .....

k It I g-tulang yang telah hancur,

"llnl sckalian arwah yang telah e uar, u an k lit

. t urat yang telah putus-putus, u 1

tulmh iubuh yang telah musna, ura - t I h ugur kembalilah kamu

tubuh yang telah punah, bulu-b~lu yang e a g 'b I san)

k 'plldn icmpat asalnya, untu.k mene~~ htU~~d:: ~:~g~~i s~ga, sein-

KCllllldian Allah memenntah m aI. a kai k besaran un-

dnh il\(,h~hllya Ridwan dititah meng::~ s::s~!lfr:h:: d:n para Nabi. tuk nubi Muhammad s.a.w. dan uP, M k

Kt't'llIpul malaikat Jibril, Mi,kail, Isra~1 da~ Izr~~tu~np~~i~u::~ di~:P:

Im'IUSU la'ajub ~e\ihat bU~l sudah lalni:~~U~:~am~~d'ekat ke bumi. Jarak nlhuya mala~an, ~atahan ~ada. waktu 'I J di matahari kelihatan luar IlIlIhllYu dan bumi cuma kira-ktra satu ;~~ar~ kubur Nabi s.a.w. tetapi hlllSIl hcsaruya. Mereka turun untubk , d h menjadi rata Sudah tidak

k . d k enalinya karena urru su a .

mere u \I a meng, M di h Hilang semua benua

krlllhuun yang mana ~akkah dan m.:na k a l:ateiah menjadi satu jadi I'IOP" dun Asia, Afrika atau Amen a aren

dill 1111111 scmuanya. "

"Musya Allahu kaana wamaalam yasya' lam yakun.

1 )

169

Mereka memohon kepada Allah agar ditunjuki yang mana kubur Nabi - - itu. Kemudian mereka terbang mengelilingi bumi untuk mencari lagi. Maka dengan takdir dan petunjuk Allah, tiba-tiba dilihatnya suatu cahaya bersmar, memancar dari dalarn bumi. "Inilah gerangan makam Muhammad s.a.w."

Cahaya ito memancar dari dalam tanah mencorot seperti sebuah lampu senter. Mereka turun dan berhenti di situ. Dilihatnya suatu tanah membelah, nampak. di dalamnya sesosok tubuh terbaring. Dikenalnya tubuh yang terba~mg itu adalah tubuh sahabat Jibril yang sering menerima wahyu ·dahulu, yaitu Muhammad s.a.w. Nampaknya seperti orang tidur. Kelihatan t~buhnya itu muda dan cantik seperti pemuda baru berumur 25 tahun. Ia ..

tidak sadar berdiri di tepi kuburnya empat malaikat yang telah menanti

bangkitnya. .

Kata J ibril : Israfil, cobalah anda panggil namanya. "

Kata Israfil : Bukankah anda saja lebih baik memanggil dia, karen a. andasahabatnya, bukan?

..

"Saya merasa malu mernbangunkannya" kata Jibril coba Mikail

.. " '

saJa. .

Mikail: "Assalarnu alaikum, ya Muhammad". Tidak kedengaran ~ menya~but. Kemudian oleh Jibril, tidak menyahut, dan kemudian lsrafil, maka tidak pun menyambut.,Kemudian yang terakhir lzrail : Assalamu alaikum hai, jiwa yang suci dan tubuh yang bersih, bangunlah anda dengan idzin Allah."

Tiba-tiba tubuh itu mengeliatdan membukakan matanya, ia seperti orang bangun tidur, dan merasa kaget melihat empat malaikat yang pernah dikenalnya berdiri di hadapannya, dan yang lebih lagi ia merasa malu , karena sehelai kain tidak ada yang menutupi tubuhnya.

Ia bangun lalu duduk, seraya-menyapu kepala dan dagunya dari tanah yang menempel.

Muhammad s.a.w. adalah kekasih Tuhan Rabbul alamin. Nyata benar beliau menjadi orang yang dikasihi Allah, sebelum orang-orang yang lain' ( beliau lebih dahulu dihidupkan. Dan keempat malaikat itu nyata-nyata un-

tuk menyambut kehadirannya dan disediakan pakaian kebesaran dan mahkota keemasan.

Seketika itu Nabi memakai pakaian itu. Alangkah tampannya, clan gagah serta tegap rupanya. Pantas dan manis kelihatannya. Narnpak keagungannya seperti seorang raja. Memang Nabi Muhammad s.a.w. mempunyai raut muka yang simpatik dan menarik dan mernpunyai jusmnui

170

I 'lIklll) dan cakap. Mempunyai sepasang ~ata yang jelita, alis yang

I " I hulu mata yang lentik, hidung yang mancung, be~tuk ~ulutnya " IIlIllIls di atas bibir ditumbuhi kumis yang pantas, dan bila beliau ter-

hi 1IIIIlIpuk dua baris gigi yang putih membayang gelas. Di samping itu

I "11"111 ui budi akhlak yang mulia.

, IIII'll kcnal kepadanya orang tiada merasa bosan dan orang senang

" I uul k ipada beliau. .' . . .

I h'llIikian selesai berpakaian Nabi bertanya : "Han apakah Iibril mi

111111, kllllhat di sekeliling kita sudah tidak kelihatan apa-apa di muka bumi? .lIhrii menjawab : "lnilah hari kiamat."

1\ uu Nabi : "Cobalah anda terangkan peristiwa apakah yang telah ter-

\lull dlhuri ini?" . . .

Iuwub Jibril : "Hari ini Ridwan diperintah menghiasi dan menyiapkan

VIII'JI,lI dan Malik telah menjalankan api naraka dan .... " .'

"Bukan itu yang kumaksudkan, kata Nabi hanya yang aku mgm tahu,

k it ?" dllllllllakah umatku dan bagaimana keadaan mere a 1 u .

., Derni Tuhan dengan kebesarannya, kata malaikat. Tidak satupun

dill i makhluk Allah yang telah dihidupi lebih dulu kecuali anda."

.Iawab Nabi: "Jika demikian se.nanglah hatiku dan teranglah

11111111kll. "

171

NABI MUHAMMAD S.A.W. LE61H CINTA KEPADA UMATNYA DARI PAD'A KELUARGA BELlAU,SENDIRI

,

Terbukti tetkala beliau bang kit kubur, beliau tidak bertanya : "Di mana

isterinya 'Aisyah? Tidak ditanyakan di mana puterinya Fatimah? Dan udak+ ditanyakan di mana berada eueunya Hasan dan Husein, pun beliau tidak menanyakan dim ana sahabatnya Abu Bakar dan lain-lain. Tetapi yan ditanyakan hanya umatnya, hanyalah di sini bahwa betul beliau sangat memikirkan nasib umatnya."

Oleh sebab itu kita yang jadi umatnya, sudah sepantasnya mempunyai rasa cinta kepada Nabi kapan saja atau di mana saja, sebagai tanda mem- • punyai rasa einta.

Firman Allah :

~.D \(~{\\? ",~t, 1: ~ Y't'/J ~~// /1 ) ~I.,

"',. "'V-- ~ ~ ~ u~ ..JI~ .J 4J.) <.J

~ , ~ ,.

.~,/t'// &1'1'/\'('

... ~.J/ wo ~~)

\ "/ ~

"Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat Nabi, hai sekalian orang-orang yang beriman hendaklah kamu mengueap selawat dan salam atas Nabinya."

Perhatikan, kalau Allah dan para malaikat selalu berselawat kepada Nabi, mengapakah umat tidak mau mengueapkannya.

Marilah kita ikuti riwayat Nabi selanjutnya.

Selesai itu Nabi terbang dengan "burok" bersama malaikat-malaika itu, menuju 'Arsy Allah. Setelah tiba di sana Nabi turun dari kendaraan lalu sujud ke hadirat Ilahi dengan khusu' dan khidmat.

Kemudian Allah berfirrnan :

"Hai Muhammad, angkatlah kepala anda. Di saat ini sesungguhnya tiada semestinya anda bersujud, karena akhiratjpukan tempat untuk ibadat. Bukan tempat ruku' dan sujud. Hari ini, tempat aku menghisab dan membalas amal-amal hambaku."

Angkatlah kepala anda, pohonkan barang pintamu, niscaya Aku kabulkan.

Ya Tuhanku, kata Nabi : "Hamba tidak akan meminta yang bcrlcbihlebihan, keeuali apa yang Tuhan telah janjikan kepada hamba untuk umat

hamba." ,

172

h n Nabi untuk umatnya sekali lagi umatnya daa

'klan permo ona

IInutnya. k beri j arninan umat anda, yang mana

" h berfirman: "aku a an en J

I rl mereka itu."

. . T h emberikan kepada umat an-

II, " 'moga anda senang sekrranya u an m

• y lit!. anda senangi." .. Than menjanjikan syafa' at atau grasi,

t>ulam pengertlan ayat 1ll1'h u d w yang Nabi senangi karen a

k d umat Mu aroma s.a. .

, IIJlullpunan e~a a h I ini berarti Nabi memberi syafa'at kepada.

1I111111ya yang salih. Dalam . a . an Nabi redhai. Beliau memben

1IIIIIIInya tidak asal semau~ya saja Y g

VIII' r'ut bukan kepada sembarang orangb seterusnve dalam tulisan ini.

balam hal ini saudara dapat mem aea b aimanakah b5iau mem-

SllIPllkah yang Nabi berikan syafa' at, dan eara ag .

lIY8fa' at pada umatnya.

..

173

NAS. MUHAMMAD S v,

D'SANGK'~N gARARNG YANG PERTAMA , KUBUR.

Manusia yang pertamak I' .

Muhammad saw' a 1 dlbangkitkan dari kub .

sebagai hamb~ 'Aj/~l semata-mata sebagai pengho ur, raiah Rasul Alhill

sebagai Rasul ret ~ dan sebagai· Rasul Allah - ~mat~n ~erhadap beliclli,

Allah" api sebagai "Habibullah" . an elJau bukan saJ'1I

. orang yang '.

S men]adl keka il,

esungguhnya, walaupun M h

Rasul dan sebagai Nab' u ammad s.a.w. seba ai .

basyariyah" b 1 yang bertubuh manusia g. manusJa, sebagai

Allah lain dari %:~~:~a S~?agai manusia, dan akany~~:p~lt~akan "'aradul_

Perh tik . rasa. arnya pada sis.i •

a 1 an hadlts Qudsi : ' ,

~~ /,,, /0

. ~ ~.\.~ I ~~1: r> ,,//~ 1/ -;:. / /'

. ~ , Q b.LA J.;~l,) ~ \.to t

Artmya: "Kalau tidak k .... Jy ..

ciptakan semua langit" arena-Mu ya Muhammad Aku tid k' k

. .' a a an men-

~ -

\'.0 ". ~/ (/0'"

. ~ ,,~jJl~~~JJ~()t ,

Artmya : "Kalau tidak k Y

dan segala isinya " arena anda Muhammad aku tid k" ' -.;

. , d a ]adlkan dunia

- " o v"

~.j,J ~~" L\·11~ ~ f~-11l () {t /" r » (§!"'-l.~"~..)'/ Q,tJ ~ all

"Aku jadikan s:Suatu ka E '" " ,,~... ... J G:Q.l;..

Aku." rena ngkau dan Aku jadik E

an ngkau karena

Dengan keteranga h di '. '.

firm All n a Its tm yaitu h di .

Mak:nde ah me/alui lisan Nabi ;elapi 'tid:kJt~.Qudsl ~a'ni hadits ini i~lah '",

Muha ngdan kelerangan ini nyatalah bah imuar dl dalam AI-Qur'an

mma s.a w pad " wa marta bat dan dera i .

bcrllnLlInglah o;an'g a a SISI ~lla~ sangat tinggi seka/i 01 hera]al N~lbi kcpadanya mend .. y ng men]adl urnar Muhamm . e sebab rtu ILl'ar Nabi den a~~t Sllply yang baik dan akan mend ad s.~.w: yang laar heri pahala kc g:; rzin Allah slIbhanahu wa ta'ala. Hilla)~~t pnofllas clan sya- ~

P a urnar Muhal11nl'lcl s' gga soal Allah rucm,

c . <lllgal rneny I k

, 74 0 0 sekali pcrbcclaannya

ngan urnat-umat yang dahulu, sangat lain sekali. Coba saja bandingkan : kllluu umat-umat yang dahulu tiap-tiap suatu perbuatan jahat sekali dilakukiln maka dicatat sekali dosanya, demikian pula bila melakukan arnal kcbajikan sekali, maka dicatat pahalanya satu kali kebajikan. Akan tetapi tlduk demikian untuk Muhammad s.a.w. dan para ummatnya. Barangsiapa mclukukan kejahatan satu kali, maka satu kali dosanya, akan soal amal kcbujikan tidak demikian. Siapa beramal kebajikan satu kali ia mendapat pahala seolah-olah sepuluh kali berbuat ama! kebaikan. Hal ini tidak perlI11h diberikan pada umat-umat yang dulu-dulu.

Demikian keistimewaan yang dikurniakan pada umat . Muhammad .u.w. Ini tidak lain dikarenakan oleh ketinggian martabat Nabi pada sisi Allah dan setinggi-tinggi budi, adalah budi akhlak Nabi kita Muhammad .u.w.

Saudara pembaca marilah kami perkenalkan siapakah sebenarnya Nabi Muhammad s.a.w.?

Apakah arti Muhammad itu dan apa arti Ahmad? Dan mengapa Nubi ada nama Ahmad dalam Injil dan disebutkan Muhammad?

Muhammad dalam bahasa Indonesia yang dipuji, dan Ahmad artinya

ung lebih terpuji, dernikian kalau diterjemah bahasa Arabnya ke dalam buhasa Indonesia, dan demikian dalam arti letterlijk atau lughotan. Dan dalam arti istilah mernpunyai ma' na Iebih luas dan terscndii i, dan mernpunyai maksud tertentu.

Muhammad dalam huruf terdiri dari mim ( (~) ha mhn (]a), dan dal ( (~) ).

Muhammad artinya manusia sempurna zahir bathin. Muhammad arrluyu mempunyai syafa'at pada hari kemudian dan mempunyai kedudukan dun martabat yang tinggi di sisi Allah. Baik derajatnya sebagai seorang kusul yang mempunyai akhlak yang luhur, menjadi rahmat untuk seluruh 11111111, maupun kedudukannya sebagai rnakhluk manusia, sebagai kekasih yang mempunyai syafa'at yang besar dihari kiamat, ialah sebagai kekasih Allah dan sangat mengasihi pula kepada urnatnya.

Kini dalam arti grafik atau gam bar dari huruf-hurufnya itu yang terdiri

duri : mim, ha, mirn dal, ( ~ ~ .)) ) dari Muhammad itu udalah merupakan gam bar tubuh manusia; Mim pertama merupakan gall/bar: Kepala; Ha, merupakan : Bahu; Mirn kedua rncrupakan : Perut; dun Dat merupakan : dua kaki. Contohnya sepcrti eli bawah ini.

175

CONTOH2

lnilah artinya Muhammad dalam tulisan Arab, merupakan g,1I1I1I1II b~tang tubuh rnanusia. Sekali lagi Muhammad adalah manusia yang p;tilll dicontoh akhlaknya dan patut dipuji.

Maka oleh sebab itu, kalau ada orang bernama Muhammad, hell daklah orang itu dapat menyesuaikan diri dengan arti nama itu.

Dan bagairnana dengan arti Ahmad?

Nama Ahmad dari huruf Arab terdiri dari ernpat huruf yaitu : AHf ; Ha : <:: , Mim :.p dan Oal: ;) Dan ini adalah grafik dari kelakuan orang melakukan sembahyang. Keterangannya sebagai berikut :

Alif, berdiri seperti orang berdiri. Ha, seperti kelakuan orang ruku'.

Mim, seperti kelakuan orang sedang sujud. Oal, 'seperti orang sedang duduk.

Jadi keempat huruf-huruf itu adalah- gambar dari kelakuan sembahyang. Ya'ni : berdiri, ruku', sujud, dan duduk yang akhir.

Cobalah lihat gam bar-gam bar di bawah ini :

Oengan ini teranglah, bahwa kelakuan orang sembahyang, adalah

gambaran dari huruf nama Ahmad ( )

Kemudian keempar huruf itu mempunyai arti kehidupan manusia di ernpat alam.

176

III hcrdiri manusia hidup pertama di alam arwah. Berdiri masih bebas

h. 1 u m mcncrirna suatu kewajiban apa-apa dari Allah.

1111. I uku', di alam dunia manusia hams tunduk kepada hukum-hukum utnu uudung-undang baik undang-undang Allah (hukum aJam) undang- 111111111", nguma atau undang-undang negara. Maka selagi manusia hidup di ,,111111 iluniu, harus tunduk pada hukum adat, hukum agama, (syari'at Islam) hllk 11111 musyarakat, dan hukum negara.

Min" sujud , artinya manusia memasuki alam yang ketiga yaitu kubur, atau ",,111111 hurznkh, yang mana setelah ruh manusia dicabutdikembalikan kepada 1\111111, dun tubuh kasar kembali kepada asalnya yaitu tanah buat semen tara '''I'''III1~~U sarnpai datangnya kiarnat. Sujud berarti manusia tunduk

IIII'IIYl~ruh dalam kekuasaan Allah seratus persen. \

1)111, duduk tasyahhud akhir, ialah kelakuan atau kedudukan manusia yang h'IlIkhi,. di alam akhirat, yang kekal abadi, tidak berpindah-pindah lagi, kill 1111 tidak ada iain alam lagi selain dari alam akhirat.

khirat, artinya akhir dari kehidupan manusia, tidak berpindab zaman ,11111 perpindahan alamo

Il mikian arti dari nama Nabi kita,Ahmad dan Muhammad.

\

177

MALAIKAT ISRAFIL MENIUP SANGKAKALA SEKALI LAGI

Sekali lagi Israfil meniup serunai sangkakala untuk membangkitkan semua makhluk, manusia, jin dan hewan. Setelah itu bangkitlah tiap-tiap manusia, jin dan hewan melata dalam dari dalam tanah. Manusia bangkit" hidup kernbali sera sa bangun tidur. Mereka tercengang, memandang ke kiri ke kanan, sejauh-jauh mata memandang, keadaan bumi semua rata. Tidak ada gunung-gunung, tidak ada sungai-sungai, tidak ada pohon-pohon barang sebatang pun, sebagai lazimnya masa dahulu. Yang tampak hanya lang it belaka. Kelihatan di sana sini manusia berbondong-bondong di sanasini dalam keadaan telanjang, laki-laki perempuan dalam keadaan sarna. ,; Yang lebih menakjubkan lagi kepada mereka, ialah tatkala matahari terbit sangar luar biasa besarnya. Sudah barang tentu jika telah meninggi hari bu'kan main panasnya cahaya matahari.

Manusia kelihatan berbondong-bondong di sana-sini ada yang lagi diam, ada yang lagi berjalan, tidak tahu ke mana arah tujuannya. Kemana- .. kah mereka akan pergi menurut saja dibawa oleh kakinya. Jika mereka sudah jauh berjalan, dan mereka merasa telah capai, lalu mereka berhenti, kemudian nanti berjalan entah kemana lagi. Kemanakah mereka hendak mengadukan nasibnya?

Sehelai kain tidak ada yang menempel pada badan mereka, tidak berkain tidak berbaju dan tidak beralas kaki. Tidak ada secarik kain yang + menutupi "aurat" mereka. Lelaki dan wanita dalam keadaan serupa. Tidak ada nenek-nenek, tidak ada kakek-kakek dan tidak ada anak kecil, Mereka haus dan lapar, tidak makan dan tidak minum siang dan malam. Terusmenerus dalam keadaan demikian. Habis hari berganti hari, habis bulan berganti bulan, mereka tidak merasai makanan dan minum.

178

MATAHARI SANGAT MENDEKAT KE BUMI

~~/~~/ () /01/ ;~\-:~\/o/j2:JJ:! \-<OJ ....

....... u .......... ~~ t-y ~~

7 '" / "'''' \" ...

0/ ~

,A..J 0 G...> . J;:A -J "'..-

\ ~

hi It'lliubda : .. "'1

l'Uh -nduhkan matahari dihari k iamat di atas makhluk seunggi satu rm

I """YU." . . . k dari d 1 perut

" huguimana pada pertama kali manusia dilahir an an . a a~ '1

III1I1YII, dulam keadaan retanians. mak~ untuk ~ang kedua kalinya ra ~I ahll kllll duri dalarn peru! ibu pertiwi yauu burni dalam keadaan tetanjans

I,"hl, .

I'l' r hat ikan sabda Nabi s.a. w. :

'ill~~If.~' ~t~~~\;~il f~ J.. ~tj~~{

". / / /' l/J//

., J .. 0 ... ~~~ \p; 0 /' '- \~.lt\ JJ ~'" ~ \ , ~ \ j b ~ ... ~¥~ /~ .. ~ /' ~..J ...

/J'~%/\ ~~'1£\ ~{~I /g~(j~ ~ .. ~~j I

~U u;. V ....... ~ /

~ \ .. 0/ i\o~~

\_- O~) "~~/rr •

. ki tidak beralas kaki, tidak

"Dikumpulkan manusia dihan iamat,

IIIclllukai pakaian, dan tidak disunat."

Slti • Aisyah isteri Nabi bertanya : "Orang laki-Iaki ?an orang pere7~u~,~

hcrkumpul bersama-sama. Mereka akan dapat .mehh~t satu s~ma am:

. . b . "Ya 'Aisyah keadaan dimasa ItU lebih menarik perhatian

Nubi menJawa . '. "

duri pada melihat punyanya orang lam.

179.

PERISTIWA PADANG MAHSYAR

Hadits dari Anas bin Malik Nabi bersabda :

Bila telah terjadi hari kiamat, bergeloralah manusia bangkit dari kubur tak tentu tujuannya. Berbondong-bondong mereka pergi mendatangi kelompok lain untuk membicarakan sesuatu. Kemudian setelah mereka mufakat bangunlah mereka pergi untuk mencari Nabi Adam yaI?g maksud-

nya untuk minta penyelesaian. Mereka sudah merasa jemu, bosan, kesal. Siang dan malam, hanya begitu terus-menerus di dalam penderitaan.' Kelaparan dan kehausan yang tidak ada hingganya. Tetapi kondisi tubuh mereka tidak seperti tubuh yang dulu. Kondisi tubuh mereka diciptakan lain dari yang lain. Meskipun mereka tidak makan dan tidak minum bertahuntahun, mereka tidak akan lemah dan tidak akan mati karena kelaparan dan kehausan. Tubuh mereka tetap kuat tidak berubab. Cuma lapar dan haus yang tidak hilang-hilang dari dalam perutnya. Jadi walaupun mereka tidak makan-rnakan, tidak memberi pengaruh kepada jasmaniah mereka selamalamanya. Tidak otot-otot atau tulang-tulang menjadi lemah karenanya.

Apabila malam hari mereka merasa dingin karena mereka tidak berbaju dan tidak berkain, dan bila siang hari panas luar biasa matahari rasa membakar kulit mereka. Matahari pada waktu itu tinggi dari muka bumi hanya satu mil jaraknya. Sedang dahulu di dunia, matahari yang begitu tinggi dan sampai kecil kelihatannya sudah demikian panas teriknya cahaya matahari, apalagi kalau sudah satu mil tingginya sudah barang tentu kita dapat membayangkan akan bertambah panas lagi.

Tadi di atas kita sudah membaca ayat Al-Qur'an yang berbunyi :

"Wajumi'asy-syamsu wal qomar", yang artinya: matahari dan bulan dilebur dan dijadikan satu oleh Allah s. w. t. dan bisa jadi kelihatan menjadi besar, karena kedua benda itu dijadikan satu. Kita tidak heran, dalam hal ini Allah sudah memberitahukan dengan firmanNya di dalam surat Yaasiin ayat 81, 82, 83 yang bunyinya demikian :

~ /1 ,/' l~ /' o /' 0 / , /\ ~t <.:f:' /.. ,.-

~u-~~~~->~~ ~~J~'~~)~j',

J!1~rl.l-~l~~t /.1 J' ',/' ~~ ~ //of)/

.. r~' '-'J\.> ~-'~ .. ~

". ... '>

"Apakah bukan Dia yang bisa menciptakan beberapa langit dan burm, tidak kuasa akan menciptakan pula makhluk seperti itu? Sudah, tentu kuasa, dan Dia-Iah Maha Pencipta dan Maha Mengetahui."

't80

, ,-'/ I~ ~ /.t]

/../{ /~/ R,,/ / .. )'0 ..

1.10-;:::r~ J.A>.)\~ .)))\ \.)) o~\ ~

• V ~ apabila Ia mau meng-

. di urusannya, . di

. hnya segala perkara ya~g ja ". adilah kamu" lalu terja \.

"Sesunggu 1 ucapkan 'perkataan J

'ldakan sesuatu hanya a ~ ~ ]h ~/()' -(

/, D/ :fJ J.. 1. ". r .. \ /

/ r-" D J ... " ' ~\ I ~:.. I .... \ 0 ~ 4S 0 .

.. ..,.)A..J~~ - v > ... -:.-",

O~...I ;' ... ;'. ... -.... dan

I h keraj aan/kekuasaan,

se uru

. . ang menggenggam

'Maha suer Dia, Y lt "

kembali padanya segal a urusan I u'. ktu itu yang sudah dirubah segale-

Nah demikian keadaan alam diwa ta karena kekuasaan Allah.' Pada

a ini adalah semata-ma. . unah segala kekuasaan

gal~~~a. ~:~~:biS lelakon dari hari :~m~i::~:,Pyang dulu dia ja?i raja, han I ~~ Yang dulu dia gagah, yan~ . u U I ingatan belaka, sebagal orang

manusl . n saja Kim ungga

h tinggal kenanga . . id k

anya. . t akan implannya. dulu mereka u a

bangun tldur, tennga . pi Kini kenyataan. Yang. k bali tetapi

. . d' a bukan bermlm . . bisa hldup em ,

Klmba~gkit kiamat, tidak percaya ~an~sl~ilihat dan dirasa betul-betul

~r~aya dan bukti dirinya benar menga arru. .

kim fakt.a . h d'pandang buml

ia bisa hidup lag\. Dilihat matahari sudah beruba, ~engan keadaan

Sekarang nyata. . seumumnya sama 'I'h

D'Uhat keadaan manusIa lihat punyanya di I at

sudah berbeda. I. ulat Ia akan merasa malu.me rena lelaki dan

dirinya yaitu telanJang b.. I tidak menjadl soal. Ka

. ? Malu atau tidak rna u

orang lam. d nn a sarna. . a-sama merasa haus perempuan kea a~d ~ makan dan tidak mmum, sa;. dan sama-sama

Sarna-sarna t~_:ama tidak pakai b~ju dan :~nbulan, atau setahun dan lapar. sa~ h mereka harus menantl sebulan d mereka teringatlah

menun~gu. ~=k= teringatlah mereka asal ~:~:~:~nalah tuj~an mereka, dua tka u~~n moyang mereka yaitu ~da.md· a s barangkali saia Adam

• mere a a . mencan A am .. ,

d bondong pergl ,

berbon o;;~beri syafa'at kepada mereka ItU. tidak percaya agama, tidak

sanggup diwaktu itu bagi mereka yang di dalarn kebingungan dan

Syahda~, hari kiamat, tinggallah mer~ka. ggal di dalam kekecewaan percaya pa ~ereka orang-orang yang ka ir tin fa'at dan tidak berfaedah.

~~:;:~;:~alan. penyesala~ y~~~~~~~a~~~d:::da gunanya. Mak~ setelah

Fikir dahulu pendapatan sesa . 181

BERBAGAI MACAM RAG AM ORANG YANG BERDOSA BANG KIT DARI KUBUR .

. ~~I S~l::{~lj ~ s: /0 ' ,~~ .. r~

"Dihari ditiup sangkakala datanglah kamu berbondong-bondong.' ,

Setelah Nabi menerima turun ayat ini beliau lalu menangis, berlinanglinanglah air matanya. Kemudian beliau ditanya. Nabi Muhammad s.a.w. :

"Anda menanya suatu soal yang amat mengerikan dan menyedihkan dari hal umatku yang dibangkitkan di Padang Mahsyar."

Duabelas tahun berganti-ganti berkelompok-kelompok dari pada umatku dengan macam-rnacam keadaannya sesuai dosa yang mereka pernah lakukan kemudian sehingga ajalnya mereka tidak bertobat. Tiap-tiap golongan diumumkan kedosaan yang telah dilakukan.

1. Golongan pertama dibangkitkan muka mereka seperti rupa kera. Itulah orang yang kerjanya tukang nyebar fitnah di tengah-tengah manusia. Dalam hal ini Allah telah berfirman :

I ~-:::. tJ /' ''''' c-: J~ /." t ", ~ ~~\ 4"4'~';'})~

/" ~ ~

Artinya : "Fitnah itu lebih jahat dari pembunuhan."

2. Golongan kedua, dibangkitkan, muka mereka seperti muka babi. Itulab hakim-hakim atau kadi yang menerima uang suap dalam menyele-· saikan sesuatu perkara.

. ,

~ ( J~( ~ .. ~ -{ ~ \ c: ,-

/ ,u~ >~ /' <J~~

, 'Mereka sangat mendengarkan keterangan-keterangan dusta karena

mengharap memakan akan uang suap." ,

3. Golongan ketiga bangkit dari kubur tidak bermata, teraba-raba berjaIan ke sana ke mari. ItuIah hakim-hakim yang tidak berlaku laki rnembutakan mata pada kebenaran.

~\ ~ \J~~\~K:~l 6,<0/ !--"~r~l/ L.;), / ,,~u ~ ~ ~~!-'

184 I

"Bila kamu akan melakukan di antara manusia hendaklah menjadi yang adil. Karena Allah yang paling baik yang memberi nasihat yang baik bagimu."

4. Golongan keempat dibangkitkan tidak bertelinga, tuli dan gagu. Itulah orang-orang yang sombong dengan mulutnya dan perbuatannya. Karena membanggakan kekayaan dan kedudukannya atau pangkat.

.}~ .P .. -< ~H (~~ / \ ~ o > ~ ~ ~/ ~ I ~ I .. u ~O\ ..l ~ ," \ I£::::::a. .. ~ t W ;.;t....J ~'U

'J - ....., V- .. /.... /

"Bahwasanya Allab tidak suka pada orang yang angkuh dan sornbong."

GoIongan kelima bangun dari kubur lidah mereka ditusuk menjolor Dari mulut mengaIir darah dan nanah. Itulah alim ulama. Lain ilmu lain amaI yang dikerjakannya. Orang lain dianjurkan berbuat kebajikan sedang mereka melupakan diri sendiri.

J ... ~ 1/ ~/,1 ~"', /' ()/() <: W '\ \ /' 6\ -: ~.1 Jt:/,

O~'-'O .. u~~~U"''' u-l,)A u

r- /' /

ti~o-:·" .. s~\ .. ::\~)0~1~~~:.

~ ~ .. ,

"Apakah cuma kamu menganjurkan orang lain berbuat kebajikan sedang kamu membaca kitab. Apakah kamu tidak fikirkan."

6. Golongan keenam. Bangkir dari kubur, mereka. Kulit tubuh mereka pecah-pecah terbakar, luka-luka. ltulah orang yang jadi saksi mernberi keterangan palsu.

~ /D\'~:- 'I'f, (e~'!.~ ~ ",/ /... /\~~ ,~! ~~ / .~ .:~{' A.)~~()-4"'O..l+'~.)~

rA"':~'

"Dan jangan kamu sembunyikan keterangan yang benar, karena itu dosa di dalam hati."

7 Golongan ketujuh bangkit dari kubur seperti orang main akrobat. Ke-

185

palanya ditekuk ke belakang, sehingga ada di bawah, diikat begitu rupa. Dua tangannya sampai ke tanah jalannya mundur, kemaluannya ditusuk dengan besi. Maka dari kemaluannya mengalir nanah yang arnat busuk baunya.

.. :. Q ,"" ... E:/ t. (' ,~-: ~ -' f \ (-'J. , ' ,;! :~/ /

.~ ~ ~ A.; ,.,... l! W ~ .t..l \ \J hAl -4J '~

... ~ " .i' "...:;;.,/- J

"Janganlah kalian melakukan pelacuran, karena perbuatan itu keji dan sejahat-jahatnya kelakuan."

8. Golongan kedelapan. Bangkit darikubur berjalan sebentar jatuh sebentar bangun sempoyongan sebagai orang mabuk. Itulah orang yang bakhil tidak suka mengeluarkan zakat.

pt ,; '·O/'/'''':'t /. ,-

• ,f ~ ~ t~ b ~ \ .... , \ · \ "",0 II \ v :~1 \;'

/ '':- ~ ~ ~ 0:" ~ \A '/f

~\V: ~I

"Hai orang-orang yang beriman, dermakan hartamu dari barang baik, . yang kamu dapat dari usahamu."

9. Golongan kesembilan, bangkit dari kubur mukanya hitam, matanya hijau, perutnya besar, di dalamnya penuh ular dan kala. Itulah mereka orang yang makan harta anak yatim.

!I;,~ttJ ' {'~t\l\iU?\~ ~\IJ/. \/0 I (J~t;~Q l fl.

,,,-i, .. ~ u~... ... '($-:: !.JA v~ ~ 0',,-; U"

-~U

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara

~, samaJah makan eli perutnya api neraka." _ /

~O. Golongan kesepuluh, bangkit kubur. Badannya penuh borok dan koreng. Itulah orang-orang yang durhaka kepada ibu bapak.

~ ~ L:::..t ,tJ Jj \/ll:" ~"~{,, S~ /~ \t -' .Ie) ,~ /9:' ,,!Y;" '> ~.?..l-' 4.l\ ~¥~

"Beribadatlah kamu kepada Allah dan janganIah menduakannya, berbaktilah kepada ibu-bapak. Yo

186

II. Golongan sebelas. Bangkit dari kubur. Rupa seperti ~antu kubu~a~.

Gigi bercaling, sebesar tanduk sapi. Bibir mereka panjang sam pal e dada. Lidah mereka terjulur sampai ke perut. Perut mereka gendut menggnatung sampai ke lutut. Itulah mereka peminum arak, pencandu judi dan sebagainya.

<i'. -Y<f\ f \ 1/' ~ 0-1 >; '-:~IS' /J 1~1i~~ -~.~~~~ ~~

... '} /, ... " -:.

)

r\' ~ ~,

Mereka bertanya kepada engkau : "Katakanlah, judi dan arak dosa besar." ., .

12. Golongan keduabelas. Bangkit dari kubur mereka Ian-Ianan sepe~tl

orang ketakutan. Perut mereka panjang seperti balon, menyeret e tanah ke celah-celah dua kakinya. Itulah pedagang-pedagang yang. berlaku curang. Bila menimbang untuk diri sendiri minta cukup, tetapi menimabng untuk dijual kepada orang lain selalu dikurangi. Dari mulut

ncreka terus-menerus tnengalir darah.

(J.D~ ()/ \ij\i~\Jt~\~,_~J;'"

- u~~ 0.1 '.5 '.Y ""-",, "'''~

. < » 0,' 0 I. J, /". ,; D '( «r / t I~\ -: /

, - \ :v:'.tJ\. 0-,~~y~,.,~, ~-'" C) ~)-,

"Celakalah pedagang-pedagang yang curang. Bila menimbang dari orang lain untuk dirinya dimintanya cukup. Tetapi bila ia menakar atau menimbang dijual untuk orang lain selalu merugikan orang." Demikianlah antara lain orang-orang dari umat Muhammad s.a.w.

yang bangkit dari kubur yang melakukan pelarangan agama. dan mati ~engan tiada bertobat. lni baru sebagian saja hukuman orang-orang yang berdosa.

Nabi Muhammad s.a.w. melihat keadaan umatnya demikian beliau merasa kasihan. Tetapi apa mau dikata, karena perbuatan merekalah yang menghukum mereka sendiri. Begitulah tiap-tiap tahun berganti musim. *I"ahun ini akan bangkit orang-orang yang durhaka pada ibu bapak, umpamanya, dan tahun depan lain golongan lagi dan seterusnya. Sehingga N bl sendiri merasa ta' jub. Apakah seluruhnya umatnya yang bangkit dari

187

Di Padang Mahsyar mereka telah mendapat surat putusan. Dalam ,I, I ka duduk bersandar di surga di atas pemb.aringan yang terhias i~~~~

surat mana diterangkan, bahwa ke surgakah dia, atau ke neraka. Hanya Mere k id k melihat panas matahari, dan tidak pula hawa yang g

Tuhanlah yang memutuskan perkaranya itu. Hal inipun bergantung kepada II n mere a 11 a . ,

amal perbu~tan mereka masing-rnasing, tatk~la mereka hid up di dunia. I&llil·"emikian keterangan ayat sural AI-Dahr.

Yang dirnaksud dengan kata surga, adalah ia suatu tempat kemenangan 0

dan tempat kesenangan. Dia, adalah beberapa negeri yang sangat besar,

yang berada di luar angkasa bumi, yang pada hakikatnya cuma Allah saja

yang maha mengetahui. Disitulah tempat bersenang para orang mu'min. Orang-orang salih, para wali-wali, alim-ulama, dan para ambiya' setelah mereka berada di situ.

Di situ mereka bebas dan aman hatinya. Mereka tidak usah melakukan ibadat lagi, tidak usah puasa dan sembahyang lagi, di tempat itu, mereka tidak usah pusing kepala untuk memikirkan kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka bebas dari perasaan bingung dan susah.

Tentang keindahan surga telah diterangkan berulang-ulang di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Waqi'ah, surat Al-Rahman, surat Al-Dahr

dan lain-lainnya, maka : "barangsiapa suka meneliti isi Al-Qur'an satu per- -'. ~ S

satu, akan bertambah jelas baginya, bagaimana yang hakikatnya keadaan ~

surga itu, dan bagaimanakah keadaan manusia hidup di situ.

Cobalah kita ikuti keterangan beberapa ayat Al-Dahr sebagai berikut :

\1'1'''' t/.,< rJt.\~f·/·""I.fu ~~~ '~I~1.

. v.J.r~~ ~ \~ ,,~~~ \' '..To'

"Maka Allah selamatkan mereka itu dari bahaya kesukaran hari itu, dan dikurniakan mereka kesegaran dan kegembiraan.

\~D I-' I-'~lf',~\ J// ~ o~ \(//

-.!J:!~J ,~~ ;~~."

Dan Allah membalas akanmereka itu, karena kesabaran mereka, dengan kesenangan surga dan pakaian sutra."

I

191

190

. - (2) - POHON RAKSASA SIORATUL MUNTAHA:

Dic~ritakan di Syurga ada pohon raksasa SidratuI-Muntaha namanya.

Dan dan karena besarnya, kalau kuda berlari sekuatnya, kira-kira seratus ~un lamanya baru ia dapat mencapai m~ngelilingi sekitar bayangan pohon ItU. Kalau p~honnya saja sudah demikian besarnya, bagaimanakah pula keadaan negennya. Sudah tentu lebih besar Iagi. Konon disitulah di bawah pohon Sidratul-Muntaha, terletaknya kota Syurga atau gcdun~ di surga.

192

.3 - NAMA-NAMA KOTA 01 SYURGA 01 AN- I TARANYA

Di dalam Al-Qur'an disebutkan nama kota-kota di Syurga antara lain:

Jannatu 'Adn

J annatul Firdaus Jannatul Ma'wa Jannatul Khuldi Darus Salam Darul Qoror Darul Jalal DaruI Jinan Darul Bawar Darun Na'iern Darul Maqomah

dan sebagainya.

Demikian antara lain nama-nama syurga Pembaca yang budiman!

. Kalau negeri-negeri di dunia dan kota-kota di dunia mempunyai '-nama, demikian pula kota-kota dan negeri di syurga, mempunyai nama juga.

Sudah barang tentu karena letaknya kota-kota itu seluruhnya berada di 'lbawah Sidratul-Muntaha, maka oleh karen a itulah di syurga tidak terlihat panas matahari. Sejauh mata memandang hanya kelihatan cabang-cabang, dahan pohon itu menutupi ufuk yang tinggi menutupi kaki langit.

Demikian kehebatan Sidratul-Muntaha.

Cobalah perhatikan firman Allah di dalam surat AI-Dahr :

"Hampir ke atas mereka teduhan-teduhan pohon itu, dan dimudahkan untuk mereka untuk memetik buahnya."

Demikian dari sangat rindang daun pohon di syurga, dan sangat rendah buahnya sehingga dengan mudah sckali orang dapat memetiknya. Dan uah-buahan di sana tidak ada musimnya, kapan saja buah dipctik maka dalam beberapa menit lalu ia berbuah lagi.

Merekadi syurga dapat menikmati pernandangan-pcrnandangan yang

193

indah dari tempat kedudukan mereka, dan mereka dapat menikmati Iagu-. lagu yang merdu merayu kalbu. Dinyanyikan oleh biduan-biduan syurga dari bidadari-bidadari yang khusus untuk menghibur mereka, Mereka. dilayani oleh pelayan yang muda-muda dan eantik-eantik dari pad a wildan dan bidadari.

. )

\~() \/' O~l;/ \/~( r.: ~ .. a ... -: \. o~/ ! i(f"

"1.T-!1'~~l)(....)r. 1~~.'u1~l,) '-' 1~

"'"..J ~.J.;.". ~-~ '4";,,"" ... "-.../

"Diedarkan kepada mereka makanan dan minuman diisi dalarn bejana dari perak, dan dalam gelas-gelas dari kaea."

\}o o > / ) ~~ ..... ""' .. o /0 \/(.

.. ~J1) ~-'..J ~ ~u:-..t-J~

""

"Yaitu kaca-kacanya dari perak yang telah diukur sarna besarnya." .'

Yakni zat piala itu dari perak, tapi jernihnya seperti kaea, sedang pialapiala itu besarnya telah diukur oleh malaikat pengedar piala, sehingga tidak kebesaran atau kekecilan, bahkan enak dan coeok dan pantas bagi» perninumnya.

"Mereka diberi minum di situ dengan minuman diisi di dalarn piala yang dicampurkan dengan minuman zanjabil, yaitu sernacarn rninuman air bandrek yang amat sedap pedas manis dan segar rasanya serta harurn baunya." "Suatu minuman dari mata air yang dinarnakannya Salsabila" minurnan khas orang-orang Syurga.

194

- (4) - SYURGA ADALAH SUATU KERAJAAN B ESA R.

./

Kernudian di sisi mereka duduklah bidadari yang telah menjadi isteri .lIll'rcka, dan kalau sekiranya di syurga tanpa bidadari, bukan syurga lagi numanya.

l'crhatikanlah firman Tuhandalam surat AI-Rahman demikian bunyinya :

\1," e \/ 9 0v. / (P J ~\.:.:>- 1: 1/0 -: ~ 0 ..

.. ~ ~ u.!J ~~ ,4>- .. U ("...) I..A"-. ~

r"/ '...,7---./-/ "" ~ ... - ... """"

• \::.->- W <:0 h" 0 .. ~ .. /f /, ... ~o '/j

v, - V-: U ~'"* .3....J'Q '>-~ -v '\."_" ... 1M

~ ....;. 'iI' 1-' ? 'J-- ...s- ", '" "

"Oi situ ada wanita-wanita yang eantik-carltik wajahnya dan bagus raut tubuhnya, 70.- Bidadari-bidadari itu terpelihara baik did alam mahligainya, -72 - Mereka duduk bersandar di atas sofa yang hijau, di bawahnya terbentang permadani yang indah bersulan. 76.

J /0 / o~/() 'f/\~ \ -: -'~~ « \/f °rP/ Y ... ' t..-:,/

()~ '~b ~ "" 0J~ W W-' "4 ~~~

, ... ", '" ""

\ ~ J .. 0./ \~:- t ~ t 'Up yy

"Mereka dilayani oleh wildan pelayan-pelayan syurga yang kekal mudanya. '....,Ababila engkau lihal mcrcka itu, kau kira mereka itu, seakan-akan mutiara yang bertebaran."

"Apabila engkau lihat, rnaka ell '1\:111 lilllil !II ',1111 '01111111 1..1'111111111 Y IIII~ besar."

Syurga, adalah disana Tuhan judikun nik nuu yallg 111:11 hinvu, Villi.,. belum pernah Allah berikan kenikuuuun scpcrti itu, 11<1(1;1 1i:lIl1ll:1NYIl Villi.,. rnanapun juga pad a masa di dunia. Syurga sebenarnya mcrupuk nu ~1I:1I11 kerajaan besar yang tidak Tuhan berikan kepada manusia di dunia. lIi:1I

195

pun bagaimana besarnya kerajaan di dunia, kalau dibanding dengan keadaan di syurga, masih jauh rendah sekali. Apakah di Stl~ga itu bukan merupakan suatu kerajaan? Tidakah manusia hidup di situ sudah sebagai raja?

Bermahligai yang indah, bertaman sari yang luas dan indah permai, berkebun dengan beraneka warna pohon buah-buahan. Berputeri dengan bidadari yang cantik, muda rupawan. Berpelayan yang cantik-cantik jelita, berpiring dan gelas dari perak-perak. Bukankah itu, hidup sebagai raja-raja sesungguhnya itu semua bukan sebagai gratis diberikan kepada hambanya, akan tetapi sebagai pahala, atau sebagai ganjaran atau sebagai upah dan sebagai pembalasan dan amal jerih payahnya orang-orang yang beriman yang melaksanakan amal yang salih.

Cobalah perhatikan firman Allah, di dalam AI-Qur' an di dalam surat AI-Waqi'ah.

196

'Orang-orang yang telah maju, dan orang-orang yang maju (10). Itulah orang yang. ~e?dapat pangkat AI-Muqarrabun/orang yang hampir makamnya .dl SISI Allah (11). Mereka di dalam syurga Jannatun Na'iem (12). Sebagian banyak orang yang dulu kala (13). Dan sebagian sedikit orang yang sekarang (14). Di atas pembaringan yang indah tersulam (15) Mereka duduk bersandar berhadap-hadapan (16). Mereka dilayani oleh anak muda. ~an~ tetap muda (17). Dengan membawa gelas dan teko-teko denganbensl rrunuman yang terbit dari mata air (18). Dan berjenis buahbuahan ~p~ ~ang mereka i~ginka? (~9). Berjenis daging-daging burung yang mereka mg~ru (20). Serta bidadari dl samping mereka (22). Sebagai permata yang terpelihara (23). Suatu pembalasan amal perbuatan mereka (24).

Jelaslah orang-orang yang dimasukkan ke surga karena pembalasan amal mereka yang salih.

,~~l!~~§J. ~ li ~/\~-~(\~ A< ~/() /{.

... " ,- "" ~~~U~J

~, :~1l1 "

Disitu ~ereka tidak mendengar kata-kata yang sia-sia dan kala dosa (25) Kecuali kata-kata selamat, sclamat (26). .

Demikia~ kenikmatan syurga yang ditcrangknu <Ii dulnrn AI ()III'I111 surat AI-Waql'ah.

Marilah coba kita ikuti pcrjalanan Nabi Mi'raj kc ruang angkasa.

197

- 5 SIAPAKAH MANUSIA YANG PERGI

KE RUANG ANGKASA7

Apakah ada yang bertanya di manakah syurga itu? Siapakah di antara manusia yang telah pernah melihat syurga? Dan bilakah ia melihatnya?

Sebetulnya ada orang yang telah melihat syurga itu, dari pad a penduduk dunia ini selain dari nabi adam alaihis-salam. Pertama nabi ldris, kedua Nabi kita Muhammad s.a.w.

Nabi ldris a.s, demikianlah ceritanya, di antara turunan Adam a.s. yang terdekat, yang menjadi nabi sesudah beliau ialah Nabi Tsis, kedua nabi

ldris a.s. '

Tiap nabi tugasnya ialah menganjurkan umatnya, supaya beribadat kepada Tuhan, akan tetapi biasanya anjuran mana tidak diturutnya, dan lalu timbul pertentangan dan permusuhan terhadap nabi itu. Dapat dikatakan bahwa menjadi seorang nabi pasti dimusuhi oleh umatnya.

Demikianlah kiranya Nabi Idris a.s. maka untuk menenangkan dirinya dan menghindarkan diri dari gangguan kaumnya, selagi beliau duduk beribadat, lalu pergilah nabi ldris a.s. keluar kota setiap pagi seorang diri untuk beribadat di tempat yang sunyi. Disanalah beliau beribadat, sampai petang baru beliau kembali, demikian dilakukan setiap hari.

Pada suatu hari, tatkala beliau sedang pergi menuju tempat peribadatannya, bertemu seorang laki-laki yang tidak dikenal, dan selalu berjalan membuntutinya, dari belakang. Jika nabi ldris berhenti ia lalu berhenti, dan

I

jika Nabi ldris berjalan ia pun turut berjalan lagi. Begitu dengan begitu,

akhirnya nabi ldris menaruh curiga, apakah maksud orang itu. Lalu beliau bertanya :

"Maaf saudara, saja akan be:~anya" siap~kah sebenarnya anda ini, dan apa-, oj kah gerangan maksud anda, jika saja berjalan, anda turut membuntuti saja dari belakang dan jika saja berhenti anda lalu berhenti pula"

"Sebetulnya, kata orang itu saja ingin berkawan kepada anda." "Kalau demikian maksud anda saya berterima kasih dan saya terima dengan segala senang hati dan siapakah sebenarnya anda ini ? "Saya sebetulnya rnalaika- } tul rnaut". "Malaikat maut ? hendak mengambi nyawa sayakah anda ini, silahkanlah" Nabi ldris kaget. "Tidak, saya tidak bermaksud untuk rnengambil nyawa anda. Dan kalau sudah waktunya tentu saya tidak akan berpanjang kalam lagi, sesaat ini juga saya akan cabut nyawa anda. Dan kedatangan saya semata mala untuk berkawan pada anda" "nah jikalau demikian, marilah kita lanjutkan perjalanan ini menuju tempat peribadatan

saya" ,

198

/)cmikianlah Nabi ldris bersah b '

duduk beribadat setiap hari pad a at d~ngall mal<l1kat maut dan mereka

IIIlhi ldris ~erkata kepada rekan~:~~tu ketika dengan tidak disangka sangka

.. YII 1I111'aikatui maut ad k

, a rna sud saya y

IIII~ dapat menyampaikan mak d ' . ang saya harap cuman andalah

, ' su saya I III "

I .. luiklah, cobalah saja ceritakan b '

,'nyu ingin tahu bagaimana r ara~gkah say a dapat menolongnya "

linyu" asanya dicabur nyawa Itulah p , .

. . ermmtaan

I Mcmang tugas kewajiban saya dem iki

lIyuwa anda sekarang ini saya tidak b I ,Ian, akan tetapi untuk mencabut

S eram karena bel .

aya merasa heran orang lai urn sarnpai waktunya"

d' , m merasa takut k .

un a malah memintanya", a an mati, dan mengapa

- Bua~ saya tidak soal, kapan saia man '. .

cuma ingin tahu bagaimana rasa~ya mat~~~a ~IS~ n:atJ, dan yang saja minta . Kemudian malaikat itu sujud keha 1.1 u, ,am Ydak"

dlsuruh berbaring k,emudian di b diran ilahi selesai itu lalu Nabi Idris

N bi Id . rca ut nyawanya I h

a I f1S s~ketika~tu tidak berkutik lagi per a an lahan, lalu matilah

Setelah rtu turun bebera .' ,

"Hai malaikatul maut m pa malalkat dari langit katanya:

waktunya?' ' engapa anda cabur nyawanya, padaha/ ini buk an

Kata malaikat m t . . h

au : rru anya 11111 Ilk ~l'hl'1I '

untuk menunu: kclll'lIclllk '(1' 'II I' 1111 ~IIIII 1)/111 IIIIJlIIII IIdlll"Ii

I . 11,\ \( III I '14'1//11 II I

' rna alb, l1lalaikll' iru kdllll~1I " I '1\\ I /11/11 hi 111/11111/111.

Iklll'l'apll ,~IIW k l'1I II II II 11111\'/1\\/1 Nilil I /

'ubllllilya d:1I1 ,\("1'11111 IIY 1\\ 1111\1 I /' I 1/ ""1111 II 1111 '"/11111 '111.111

hi /I 1l111i<l1" /1111 /I I

" idup kCllihali Inlll 1t1l1l~1I1I (/11 I I, I /I II 1/ IIHIIIII 1/ ,,111,,1 111111/11 111111

..... "k t ,( II.. 111111.11 lilt II~~I I /

atanya : ah, kawau dClllikhllllll1 II I III lit' II 1111 Ihl/II

ti < 1\ JIIIIYII 11/""IYII I , I

rna I, saya tidak akan kaget lagi" 1111111 ',,/1 1/1\11 II 1111

"Beginikah caranya anda mencabut n '

d iki yawa manus' k I

errn Ian rasanya orang yang di b t ra, apa a I SCllIuallya

ca u nyawanya?"

Kata malaikatul maut : tidak semuan a ' ,

kepada keadaan orang itu kelak d "y, dan tidak sarna. Itu tergantung

B ' , an rrn adalah yang' ,

agaJmana anda rasakan Idris pada ketik k senngan nngannya,

Jawab Nab' Idri 'h' a eluar nyawamu ?"

I ns : a , bukan buatan r S I

seperti dikeset, seperti orang meng liti k al~anya, e uruh kulit tubuh rasa

k lUI I U It karnbi "d

, e uar berbareng dengan itu saya lihat seol ~ng a~ pada nyawa

jatuh berhamburan kebumi d ah olah bmtang bmtang dilangit

I, an serasa Iangit t h '

saya tertimbun didalamnya. rup u merumpa bumi dan

199

Demikian perasaan saya disaat saat itu "

pada ~::a~e:i:u~::~kS~d Ikain lagi, pada suatu masa nabi Idris berkata kc

, " a awan, dapatkah klranya and ' k

naik kelangit akan melihat neraka ?" a rnengaja untu

~::?I?~b:dkta~~I:;~~~::;:i:t~~~nar;;::t{a~e~:~to~:: ~~~' ~~~~ :~:~

1. an se ~rang, mgin keneraka pula katanya.

Kata Nabi Idns : Kalau memang anda betul me '

saya, saya kira tidak keberatan untuk menyampa'k k n~a~Ul kawan pad a

lah anda ~em,ohon untuk saya soal itu, kepada \u~nan el~~man saya, eob~~

M:lalkat ItU sujud kehadirat Allah selesai sujud m~aikgat~~uh~e~~:~: '

permo on an anda terkabul dan marilah ikut saya' '

Nabi Idris dibawa mala'k t '.

nya sam i di k I a maut pergr melrhar neraka,seketika kedua-

, pal mera a, keduanya disambut oleh malaikat malik zabani

penjaga neraka atau pengurus neraka Malaikat ' k yah

kedatangna keduanya datang keneraka, Lalu di:~:e:nta ~n apa mak,sud oleh nabi Idris akan terompah d i b ' D an pmtunya terlihat

, an est, an terompah " t k di

pakaikan orang orang yang akan disiksa disitu rrn un u ,Isuruh

Kemudian nabi Idris rni t " '

sambil din alakan ani m a izm untuk eoba memakai terompah itu

nabi Idris ~emasuk~~~n~:ki~~:I~:t:;~omp~~ itu B merah ,sep,erti barah lalu nya beberapa menit saja nabi Idris berr;:~:k I~~rena~u :c;: dIletakkan kakiburu kakinya diangkat kemb r p snya, Lalu burubagaikan meletus otak kepala:y~~asanya panas terompa itu bukan buatan

h ~at: mal~ika~ itu : bagaimana rasanya ? "eukup panas" kata nabi Id '

arnprr a~,Plr saja, pee~h kepala saya karena panasnya", ns

,Selesal itu nab] Idris minta izin dan berterima kasih kepada malaik rnJaga ~eraka dan ,Ialu meninggal tempat itu. Sungguh hebat dan menger~~

an sega a rnacarn siksaan yang akan ditimpakan kelak k d

akan dimasukkan dalarn neraka Kata I ik epa a orang yang

" ,maa ar at rnaut ' puask h d

Idris, marilah kita kembali" ' a an a ya

Kemudian kata Nabi ldris dengan tiba tiba ' tun

suatu hal yang saya akan bicarakan kawan" ' ggll dulu kawan, ada

" M~lai,katuI rnaut memandang kepadan~a : cobalah katakan"

m~it~at ~~Iri ~e:~~n~::~a~~y:~r~~~anjur saya lI~ah bera~a disi'ni, sudah kalau tid~k s~kalian melihat SYllrg~ ~:~~:~:~, I~cun::~~:~ ~nl~ya khati say~: ~~~: ~~~ld~IS ~amb,il tersenYllm, sehingga malaikat maut t:g:~~ te~:~~m

I er ata , "anda memang benar pintar Ada ada s ' ,

, aJa perrrun-

200

taan all<ill 1111"

Kcruudian malaikat maut sujud kehadirat ilahi selesai sujud lalu katanya:

"marilah ldris, permohonan anda telah diterirna.

Kcmudian keduanya menuju syurga. Dan benar saja beberapa puluh meter dari pintu gapura syurga nabi Idris tclah dapat meneium wangiwangian syurga yang amat harum, dan telah dapat mendengar lagu lagu syurga yang amat merdu. Malaikat maut bereakap eakap sebentar setelah memberi salah kepada malaikat Ridwan, Keduanya dipersilahkan rnasuk. Alangkah tereengangnya nabi Idris melihat akan keindahan syurga kiranya disyurga lain dari pada didunia. Gedung gedung yang bagus bagus dan menara yang tinggi serta sungai sungai yang besar yang airnya dari madu, susu, dan arak dan sebagainya. Kebun kebun buah buahan yang sangat teratur. Pohon pohon buah yang sangat rindang daunnya dan sangat lebat buahnya, Pohon pohon anggur, apel, delima, pisang, segala ada disana. Taman taman bunga yang sangat indah dan sangat teratur letak pohonnya, serta kolam air maneur, yang menambah ta'jub mata memandang disekelilingnya. Harum semerbak bau bunga yang sedang mekar berkembang.

Puas nabi Idris melihat pemandangan yang indah indah lalu nabi Idris di ajak melihat mahligai mahligai syurga. Nabi ldris terpesona lagi melihat bidadari disyurga yang eantik eantik dan tidak bosan bosan mata meman-dang dengan pakaian mereka yang luar biasa bagusnya serta bertabur intan berlian didadanya yang menambah gairah siapa melihatnya. Malaikat maul memperkenalkan kepada mereka, bahwa inilah seorang daripada nabi Allah yang masih hidup didsni untuk melihat keadaan syurga.

Nabi ldris dipersilahkan duduk dikursi yang sangat indah dan sangat empuk dan dilantai dihampari permadani yang sangat indahnya. Tidak lama kemudian datanglah bidadari pelayan syurga membawa nampan berisi makanan dan buah buahan yang beraneka ragam rupanya dan dihidangkan minuman minuman yang sangat lezat cita rasanya, dan tidak memaboki. Bukan main lezat dan nikmat rasa makanan dan buah buahan sehingga sukar untuk nabi Idris mengatakannya berbareng nabi idris menikmati buah buahan itu terdengarlah suara lagu yang sangat merdu.

DaIam pada itu terpikirIah dalam hati Idris. Untuk tidak kembali lagi kedunia, segan hatinya. Untuk ia kembali lagi kebumi, dan bagaimanakah akalnya, dan apa alasannya ia telah menyusun jawaban jawabannya.

I Setelah nabi Idris puas rncnikrnati makan makanan dan minuman yang lezat lalu beliau diajak melihutlihat ruangan dan bilik bilik di syurga, Yang

201

mana dibilik itu ada penghuninya bidadari serta inang pengasuhnya. Kernudian setelah itu lal.unabi ldris diajak pulang, maka setelah mereka sudah bcrada diluar dan sedang menuju akan jalan pulang, tiba tiba kata nabi Idris : oh tunggu dulu kawan, saya lupa memakai terumpah saya tertinggal

didalam bilik sana, tunggu saya akan mengambilnya".

Kemudian malaikat maut mengiringi nabi Idris sampai kepintu, dan Nabi ldris lalu masuk kedalam. Kernudiarr setelah didalam beliau terus diam tidak mau keluar lagi. Sehingga bidadari merasa heran. Malaikat maut lalu datang mengharnpiri nabi Idris dan berkata :

ya ldris, marilah kita kembali, kedunia."

"Tidak kawan, kata nabi Idris, saya segan untuk kembali kedunia lagi. Betul betul saya tidak mau keluar dari sini"

Semua yang mendengar kara nabi Idris merasa heran dan merasa kaget kata malaikat maut : "ya Idris, marilah kita kembali, jangan sampai dimurkai Allah". Kemudian kata nabi Idris : '"Taukah anda sekalian, tuhan telah berfirman siapa yang telah rnasuk surga kekal tidak akan keluar lagi buat se- ~ lama lamanya".

"Saya tau orang yang boleh masuk syurga ialah orang orang yang telah menjalankan perintah allah. Dan telah melalui beberapa perkara. Orang yang sudah mati, cobalah anda fikir. Saya sudah melakukan kewajiban saya sebagai rasul, dan saya telah merasakan mati, kemudian saya telah merasakan api neraka. Dan sekarang saya sudah berada di syurga, mengapakah saya perlu keluar lagi" .

Semua malaikat yang hadir dan segala bidadari merasa kagum akan penjawaban nabi Idris yang begitu lancar dan tepat. Sehingga malaikat maut tidak berdaya dan tidak dapat menjawabnya sehingga mereka jadi berpandangan dan tidak dapat berkata apa apa sepatah juga.

Kemudian malaikat maut itu sujud kepada tuhan melaporkan hal itu.

Kemudian selesai ia sujud terdengar suara dari hadratullah : "ya Idris, memang benar telah kujanjikan, bahwa syurga itu kusediakan untuk hamba hamba ku yang beramal salih. Dan memang benar, siapa yang masuk kesurga tidak keluar lagi buat selama lamanya."

Tapi ingat ya Idris, aku telah membuat peraturan dan hukum atau rencana yang tidak akan aku rubah dan telah aku tetapkan dan tidak akan aku cabut kembali. Yaitu bahwa,

a. dibenarkan orang yang rnasuk syurga orang yang taat.

b. dibenarkan orang itu masuk kesyurga, setelah jaumil kiamat.

c. dibenarkan orang itu masuk kesyurga, setelah dihisab.

202

I I

d. dibenarkan orang itu masuk kesyurga, setelah bersih dari dosa.

c. dibenarkan orang itu kesyurga setelah umat muhammad lebih dahulu.

Demikianlah antara lain peraturan yang telah aku tetapkan. Oleh karena itu, tidaklah engkau berhak tinggal disyurga pada waktu sekarang ini." .

Mendengar itu nabi merasa sedih hatinya, sembahnya : ya tuhanku, hamba menu rut saja akan putusanmu itu, akan tetpai hamba mohon kehadiratmu dan rahmatmu. Hamba merasa enggan kembali kedunia lagi ya tuhanku. Terserah kepada engkau akan rnenempatkan hamba dimana saja, hamba akan berbuat ibadat semen tara menanti kiamat akan tiba".

Akhirnya dengan seizin tuhan nabi Idris tinggal menetap dilangit yang keempat, yang mana ketika nabi Muhammad s.a.w. mi'raj diberi kesempatan bertemu dengan nabi Idris a.s.

Demikianlah manusia yang pertama dari penduduk dunia yang telah pergi kealam syurga, atau telah pergi keruangan angkasa dan ia akan turun nanti setelah qiarnat.

203