PERATURAN-PERATURAN AM PENGGUNAAN PADANG SK SELAYANG UTAMA

1. Memastikan kebersihan diutamakan didalam dan diluar kawasan padang semasa dan selepas program dijalankan. 2. Pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab terhadap keselamatan, kecederaan, kemalangan atau kehilangan yang berlaku semasa berada di kawasan sekolah. 3. Pengguna tidak dibenarkan merokok didalam kawasan sekolah. 4. Pengguna harus pastikan kebersihan padang sekolah dan semua bekas minuman dan makanan hendaklah dibuang ke dalam tong sampah yang disediakan. 5. Pengguna pengguna dikehendaki bertanggungjawab dan menjaga semua harta benda sekolah daripada dirosakkan dan disalahgunakan. !. Pengguna yang melanggar peraturan ini akan dikenakan denda dan akan dilarang menggunakan padang pada masa akan datang. ". #egagalan pengguna mematuhi segala syarat syarat yang disenaraikan boleh mengakibatkan tempahan dibatalkan tanpa sebarang notis. $. %alaubagaimanapun, penggunaan padang sekolah adalah tertakluk kepada perjanjian yang telah dipersetujui bersama pihak sekolah dan pekeliling &khtisas 'il. "(1))1 seperti di lampiran.

PERINGATAN : Penggunaan gelanggang/padang d !er kan kepada pengguna "ang meng#arga $ukan dan !ukan un%uk mendapa% keun%ungan& 'le# "ang dem k an( p #ak $ekola# ama% meng#arga $ek ran"a pengguna meng#orma% pera%uran "ang %ela# d %e%apkan d a%a$&

*aya(kami dengan ini bersetuju untuk mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah dan akan memastikan kebersihan kawasan padang sentiasa terjaga sepanjang masa.

awatan- .ama.ama.awatan- +++++++++++++++++++++++++ . +++++++++++++++++++++++ .*aksi.