Sumber-Sumber Tamadun Islma

PENGENALAN Dunia telah dikuasai oleh tamadun Islam selama lebih dari sepuluh abad, mulai abad ke-7 hingga ke-18M. Ia merupakan tamadun yang paling seimbang dalam sejarah manusia, seimbang di antara kemajuan kemajuan kerohanian dengan kemajuan kebendaan. Dalam jangka masa itu di seluruh pelusuk dunia Islam, sains dan teknologi berkembang pesat. Kota Baghdad, Cordova, Iskandariah dan lain-lain muncul sebagai pusat-pusat penting perkembangan kebudayaan dan tamadun. Ia menjadi tumpuan para pelajar dan sarjana dari seluruh pelusuk dunia untuk mempelajari dan mendalami berbagai aspek ilmu pengetahuan terkini. Kecuaian umat Islam terhadap ajaran Islam dan disertai dengan pelbagai tragedi pahit yang melanda dunia islam, mengakibatkan tamadun islam mulai melalui zaman kemerosotan pada abad ke-13 M. Antara tahun 1096-1291 serta antara 1496 hingga 1453 dua gelombang perang Salib telam meletus dimana negara-negara Kristian Eropah bergabung menentang kuasa Islam. Rangcangan jahat yang telah dilaksanakan oleh Kristian itu telah mengakibatkan umat Islam terbahagi 53 buah negara yang berbeza kawasan geografi dan penduduknya. Ini tidak termasuk sebilangan besar minoriti Islam yang berjumlah beberapa ratus juta di India, China, Filipina dan kebanyakan negara bukan Islam di dunia. Pembahagian ini menjadikan orang-orang Islam lemah dari segi kebendaan dan moral pada ketika orang-orang bukan Islam bergabung secara ekonomi, politik dan ketenteraan. DEFINISI TAMADUN ISLAM Teuku Iskandar di dalam Kamus Dewan mencatatkan pengertian tamadun sebagai kebudayaan, peradaban, kemajuan dan sopan-santun. Kemajuan meliputi dari segi kerohanian dan kejasmanian. Abu Bakar Hamzah di dalam bukunya Sejarah Kebudayaan Islam menjelaskan bahawa tamadun adalah berasal dari perkataan Arab yang telah diterima pakai sebagai sebahagian daripada perbendaharaan kata Melayu. Tamadun itu lahir serentak, seiring dan sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia dari semasa ke semasa dalam bentuk pemikiran dan kebendaan. Istilah peradaban pernah digunakan oleh beberapa orang sarjana Islam seperti Muhammad Uthman El-Muhammady yang menulis buku Peradaban Islam, Profesor Madya Dr. Ismail Hamid yang menulis buku Peradaban Melayu dan Islam dan lain-lain. Mereka pada keseluruhannya berpendapat bahawa peradaban itu ialah pencapaian manusia dalam kedua-dua bidang iaitu

menjelaskan bahawa kata tamadun berasal daripada kata madana yang bermaksud kehalusan budi pekerti dan akhlak mulia seperti orang kota. mengandungi segala nilai. tamaddunan dan madinah yang membawa maksud kehidupan kota yang menghasilkan pencapaian tinggi di dalam pelbagai aspek sama ada kerohanian atau kebendaan. oleh Syed Qutb dan “al-Muqaddimah” oleh Ibn Khaldun.T yang terpancar di dalam al-Quran al-Karim. dasar. prinsip serta hukum-hukum yang membimbing manusia untuk mencapai perkembangan dan kesempurnaan hidupnya. teknologi.C Parnwell di dalam The Progressive English Dictionary. Oleh kerana al-Quran adalah wahyu dan kalimah Allah S. Ia juga menjelaskan bahawa kata tamadun juga membawa maksud kehalusan adat atau kemurnian pencapaian manusia yang hidup di kota yang memiliki peraturan yang baik sehingga berjaya menghasilkan keamanan. Berasaskan kepada al-Quran dan as-Sunnah. moral dan sebagainya.S Hornby dan E.W. menjelaskan civilization bermaksud meningkatnya pencapaian hidup manusia daripada kemunduran kepada kemajuan dalam bidang ilmu.T. sila rujuk “Ma’alim fi at-Tariq”. Antaranya yang terpenting adalah sumber kepada tamadun itu sendiri.” KEISTIMEWAAN TAMADUN ISLAM Tamadun Islam mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri yang membezakannya dengan tamadun dunia yang lain. politik. “Nota: untuk maksud perkataan Hadarah dan Umran dengan lebih tepat kerana tidak dibincangkan di sini. Muhammad Idris Abdul Rauf al-Marbawi di dalam Qamus al-Marbawi. kemakmuran dan penghasilan teknologi yang membantu menyempurnakan kehidupan kota yang bahagia. maka ia menghubungkan manusia dengan perubahan dan perkembangan dan . Profesor Madya Dr. Dalam bahasa Arab terdapat empat istilah yang digunakan dalam membicarakan konsep tamadun iaitu istilah Hadarah.W. Madaniyah dan Tamadun. sains. Umran. Lutpi Ibrahim pula menjelaskan bahawa kata tamadun berasal daripada kata tamaddana. Tamadun Islam tegak di atas dasar Allah S.kerohanian dan kebendaan. Ajaran-ajaran yang dibawa oleh al-Quran al-Karim dan bimbingan serta panduan di dalamnya seperti yang telah disebutkan sebelum ini telah mewujudkan tamadun yang unggul yang dipersembahkan oleh islam kepada kemanusiaan. kitab Allah yang terakhir diturunkan kepada manusia. A. keselamatan.

w yang .w. perbuatan ataupun keakuran baginda yang boleh di jadikan dalil kepada hokum syarak. selain dari al-Quran.a. sama ada perkataan. sama da perkatan. akhlak dan sirahnya sebelum dan sesudah baginda dilantik menjadi rasul.tamadun yang di cetuskannya sentiasa subur dan berkembang selaras selaras dengan kehidupan dan sentiasa memenuhi keperluan manusia. al – Quran 2. Tamadun – tamadun asing Walaupun terdapat pelbagai sumber kepada tamadun Islam. iaitu apa –apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad s. perbuatan ataupun pengakuan selepas baginda diutus menjadi rasul.a.w. al – Ijtihad 5. kebolehan mengetahui sesuatu tanpa berfikir atau mengkaji dan akal fikiran adalah sebagai faktor-faktor pembantu kepada wahyu. Adakalanya sarjana – sarjana hadith dan Usul al-Fiqh menggunakan perkataan ‘Sunnah’ ini terhadap perbuatan atau amalan para sahabat baginda s. berdasarkan kepada sabda Rasullullah s.a. Hadith hanya membawa maksud apa – apa yang disandarkan kepada Rasulluh s. Dalam penggunaan biasa.w dari semenjak baginda dilahirkan sehinggalah kepada kewafatan baginda. Dari segi istilah Ilmu Hadith.w. ahli – ahli Hadith menyamakan perkataan al-Hadith dengan as-Sunnah. SUMBER – SUMBER TAMADUN ISLAM Antara sumber – sumber tamadun Islam ialah: 1. Sedangkan al-Hadith hanya terhad merujuk pada masa selepas baginda di angkat menjadi rasul kepada seluruh umat manusia. persetujuan ataupun sifat – sifat kejadian.a. As – Sunnah sebagai sumber tamadun As –Sunnah dari segi bahasa beerti perjalanan. Mengikut Ulama Usul a-Fiqh. as-Sunnah ialah segala yang dating daripada Nabi s. Ahli – ahli Hadith membuat kesimpulan bahawa as – Sunnah lebih umum daripada al-Hadith.a. As-Sunnah meliputi segala aspek kehidupan baginda Rasullullah s. perbuatan. al – Ijmak 4.a. iaitu sama ada perjalanan baik ataupun buruk. Dengan demikian menurut perspektif Islam wahyu al-Quran dan al-Hadis adalah sebagai kriteria utama bagi menilai sesuatu perkara bersama-sama dengan kriteria-kriteria yang lain seperti pengalaman manusia.w sama ada dari segi perkataan. al – Hadith 3. tetapi pengkhususan untuk perbincangan ini diberikan kepada al – Hadith yang kurang ditekankan oleh kebanyakan penulis – penulis yang lain.

menggalakkan umat Islam mengikut sunnah para sahabat r. sendiri seperti mendirikan sembahyang lima waktu.a. melakukan ibadat sembahyang dan haji.w. ada pula yang menuntut darahnya.untuk menerangkan berbagai tujuan dan dalam berbagai kesempatan. dan RasulNya ia akan mendapat balasan kerana Allah dan RasulNya dan sesiapa yang berhijrah kerana mendapatkan faedah dunia semata – mata atau kerana ingin mengahwini seseorang perempuan.w. maka hijrah ia adalah kepada apa yang dihijrahkannya.w.a. Umpamanya setelah selesai .w. Akan tetapi yang menuntut itu harus membawa saksi. mengerjakan haji.w. Sunnah mengikut pengertian ulama Usul al-Fiqh telah di bahagikan kepada tiga bahagian: i. manakala yang memungkiri harus bersumpah.a.a. Sunnah Fi’iliyyah (sunnah perbuatan) Iaitu perbuatan Rasullullah s. antara lainnya baginda bersabda memperingatkan hakim supaya sentiasa berlaku adil terhadap sesiapa sahaja yang bermaksud: “Andaikata dilayangkan setiap orang dengan tuntutannya.a.a. terhadap perkataan atau perbuatan orang lain yang dilakukan di hadapan baginda atau sewaktu baginda ada dan mengetahui perkara tersebut. Contohnya di samping Rasullullah s. mengadili perkara berdasarkan saksi dan sumpah dan lain – lain lagi.w. nescaya ada orang yang menuntut harta benda orang lain.w.t. seperti sabda baginda s.a.: “Dari Umar al-Khattab: Telah berkata Rasullullah s. Maka sesiapa yang berhijrah kerana Allah s. Di mana baginda telah bersabda sambil mengerjakan ibadat itu yang bermaksud: “Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Sunnah Taqririyah (sunnah pengakuan) Iaitu diam atau keakuran Rasullullah s.” ii.” iii. Sunnah Qawliyah (sunnah perkataan) Iaitu hadith – hadith yang di sebut oleh Rasullullah s.a. baginda juga memerintahkan kaum Muslimin mengerjakan sembahyang dan haji seperti mana yang dilakukan oleh baginda Rasullullah s. Sesungguhnya segala amal itu dengan niat dan sesungguhnya bagi tiap – tiap seseorang itu apa yang diniatkan.w.“ Demikian juga sewaktu baginda mengadili suatu perbicaraan di mahkamah.

Hadith adalah kenyataan dari apa yang dilakukan. mengeluarkan zakat.w.w bersabda: “Sesunngguhnya engkau telah menghukum antara mereka dengan hokum Allah dari atas tujuh petala langit.a. dan perkara – perkara berhubung dengannnya. Keputusan itu telah diketahui oleh baginda lantas diakuinya dan baginda s.” Jelasnya sama ada baginda s.t dapat dilihat peranannya di bidang – bidang akhidah. ibadat. menampakkan persetujuan atau gembira dan senang hati atau baginda memujinya atau tidak menjelaskan atau akur sahaja terhadap perkataan atau perbuatan orang lain (sahabat) adalah termasuk dalam pengertian Sunnah Taqririyyah. mendirikan sembahyang.w. Peranan al-Hadith di bidang Akhidah dan iman ialah membicarakan tentang asas – asas keimanan terhadap Allah s.a. .a.t. Lalu Sa’d pun menjatuhkan hukuman bunuh keatas pemberontak-pemberontak itu.” Peranan hadith di dalam bidang akhidah juga meliputi perkara – perkara yang berhubung dengan ‘tawakul’ dan alam akhirat. Dalam hal ini Nabi s. hukum. menyerahkan ketua – ketua pemberontak dari kabilah itu kepada Sa’d bin Mua’dh supaya mereka itu dijatuhkan hukuman menurut ijtihadnya. Lantaran itu dapat dikatakan bahawa hadith – hadith ialah pengertian atau pernyataan daripada sunnah. As-Sunnah berfungsi sebagai penguat atau penyokong kepada hukum – hukum yang terdapat di dalam al-Quran. puasa bulan Ramadhan dan mengerjakan haji. Dalam konteks tamadun Islam as-Sunnah merupakan sumber yang kedua selepas al-Quran. wajib mengesakan Tuhan.a. Kedudukan al-Hadith yang begitu penting selepas al-Quran dalam kehidupan seorang Muslim dan hubungannya dengan Allah s. Terdapat juga perbezaan antara hadith dan sunnah. Tawakul mempunyai hubungan yang rapat dengan akhidah atau iman. penghurai dan pentafsir kepada ayat – ayat al-Quran dengan berbagai cara menjadi keterangan tasyri’ iaitu menentukan sesuatu hukum yang tidak ada dalam al-Quran dan keterangan bagi nas. Sedangkan sunnah pula ialah apa yang terkandung di dalamnya.perang Banu Qurayzah Rasullullah s. bersabda yang bermaksud: “Islam diasaskan di atas lima perkara.w. Sebagai rumusannya fungsi as-Sunnah bolehlah dikatakan sebagai penterjemah amali dan perincian kepada al-Quran al-Karim. akhlak dan syariah.w.w.

Peranan al-Hadith dalam Ibadat begitu penting sekali kerana dengan al-Hadithlah dapat diketahui maksud – maksud ayat – ayat al-Quran dan kuasa – kuasa sesuatu hukum dan masalah – masalah yang berhubung dengan soal – soal ibadat sama ada wajib ataupun sunat. yang bermaksud: “Dirikanlah sembahyang.a.w.a melalui sunnah atau hadith yang meliputi kata – kata.w. walaupun ianya diterangkan di dalam al-Quran dengan agak terperinci. perbuatan dan pengakuan baginda selama hayatnya. dalam menghadapi sesuatu pekerjaan atau situasi. sendiri.Dalam pengertian tawakul dapat diumpamakan sebagai sandaran hati kepada wakil. atau saya lepaskan sahaja dan sesudah itu saya tawakkal?” Rasullullah menjawab..w. Dalam masalah ini Rasullullah s.w.a.”” Oleh itu tawakkal adalah merupakan jalan terakhir dalam perjuangan seseorang mukmin di mana apabila segala usaha telah dilakukan sebelumnya.t. telah memberikan garis panduan dalam sebuah hadith yang bermaksud: “Seorang lelaki bertanyakan Rasullullah s. Dalam hal hukuman terhadap penzina umpamanya.a.w. seseorang hakim akan membuat keputusan dan tindakan yang bercanggah dengan ketetuan Allah s. Apa yang disebut di dalam al-Quran berhubung denagn ibadat ini (contohnya sembahyang) hanya seperti firman Allah s. bilangan rakaat. Menurut Islam. “Wahai Rasullullah. bacaan dan syarat – syaratnya tidaklah dinyatakan oleh al-Quran. Orang yang hanya berpandukan kepada Al-Quran sahaja atau yang jahil terhadap sunnah Nabi s.” Bagaimana caranya. tawakkal ialah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah s. Tetapi masih ada lagi hal – hal yang memerlukan perincian dari sunnah atau hadith jika tidak. Peranan hadith di bidang hukum atau undang – undang dapat dilihat kesempurnaannya sebagai salah satu dari sumber – sumber hukum Islam sesudah al-Quran.w. adakah unta itu saya tambat terlebih dahulu kemudian saya tawakkal.t.w. Begitu juga dengan ibadat – ibadat dan amalan – amalan yang lain telah dipelajari dan difahami oleh para sahabat r. “Tambatlah ia terlebih dahulu kemudian anda tawakkal. atau .a. maka dengan hadithlah perkara – perkara demikian dapat diselesaikan sehingga umat Islam dapat mengerjakan ibadat sembahyang sebagaimana yang dilakukan oleh Rasullullah s. sekaligus kezaliman dan ketidak adilan berlaku dalam masyarakat manusia.t.

w. Saidina Ali bin Abi Talib r. ”Allah melaknat orang yang memberi.a. Kita tidak dapat menemui dalam al-Quran.” Ajaran – ajaran hadith yang berhubung dengan akhlak (moral) seperti nilai – nilai perseorangan.” Hadith – hadith Nabi s. orang yang menerima dan orang yang menjadi perantaraan berlakunya rasuah.” 2. “Barang siapa menyorok barang – barang makanan selama 40 hari. istighfar. Prinsip perseorangan yang diterangkan oleh hadith umpamanya dari pandangan praktis tidak sahaja diajarkan tetapi juga diamalkan dan ini adalah satu kemegahan yang besar.t.w. Rasullullah s. tetapi dalam sejarah tidak ada satu agama pun yang dapat membanggakan diri dengan menjadikan ajarannya itu begitu nyata dan meresap dalam kehidupan sehari – hari penganut – penganutnya selain dari agama Islam. telah mengatakan kepada pengikut – . walhal amalan – amalan demikian adalah dikutuk dan dilarang oleh Islam sebagaimana dalam sabda Nabi s. orang yang tidur sehingga ia jaga dan kanak – kanak sehingga ia baligh. ekonomi dan politik.w yang bermaksud: 1. Peristiwa berikut dapat membuktikan hakikat ini: Pada suatu ketika seorang wanita yang tidak siuman telah di bawa kehadapan khalifah Umar al-Khattab.w. Lantas Umar memerintahkan agar ianya direjam.a.a. dan Allah tiada lagi apa – apa dengannya. Dalam pidatonya yang terakhir.” ” Tiga perkara yang di maafkan. Wanita itu telah melakukan zina dan telah mengakui kesalahannya. telah membicarakan perkara – perkara yang meliputi soal – soal yang berhubung dengan keadilan sosial. Oleh kerana ayat – ayat al-Quran mengenai hukum hanya menerangkan prinsip – prinsipnya sahaja sudah tentunya tidak merangkumi keterangan – keterangan yang terperinci berhubung dengan semua perkara diatas.a.yang lupa tentang hadith – hadith yang menjelaskan aspek – aspek hukum pasti akan melakukan kesilapan atau kesalahan dalam keputusan hukumannya.w. taubat dan zuhud adalah merupakan sifat – sifat yang boleh membawa kepada kesempurnaan manusia da di pandang tinggi di sisi Allah s. Hampir semua agama telah mengajar persaudaraan manusia dalam pelbagai bentuk. iaitu orang gila yang tidak waras akalnya. telah membantah dan berkata. memberi salam.a. maka tiadalah apa-apa lagi diantaranya dengan Allah. misalnya larangan – larangan secara khusus terhadap amalan – amalan rasuah dan menyorok barang – barang dagangan. “Apakah tuan hamba memerintahkan agar wanita itu di rejam? Lupakah tuan hamba dengan sabda Rasullullah s.

a. Dalam soal memberi salam terdapat sebuah hadith yang bermaksud: “Orang yang berkenderaan hendaklah memberi slam kepada orang yang berjalan kaki.” Hadith yang merupakan tempat kita mendapat panduan dan ilham dalam usaha kita mengambil sesuatu hukum telah memberi nilai keagungan syariah. bersabda yang bermaksud: “Bagaimanakah kamu akan menghukum (sesuatu) ?” Jawab Muaz.a.w bersabda:“Maha Terpuji Allah yang telah menganugerahkan utusan Rasullullah dengan apa yang dapat diterima opleh RasulNya.”Orang Arab tidaklah lebih dari orang bukan Arab.””Bagaimana jika tidak ada dalam sunnahku. “Dari apa yang ada di dalam kitab Allah. Kebanggaan kerana warna kulit atau kebangsaan sangat di cela oleh baginda.” Hadith menjadi sumber kepada syariah selepas al-Quran.a. minum dan adab ke tandas.” Hadith – hadith telah memberikan pendidikan bukan sahaja dalam perkara – perkara besar sahaja sepertial soal – soal negara tetapi juga perkara – perkara kecil seperti adab makan.” Jawab Muaz.w. sendiri ketika baginda mengutuskan Muaz bin Jabal ke Yaman. Nabi s.w.w. As-Sunnah seolah – olah satu gambaran yang lengkap bagi prinsip – prinsip al-Quran yang dilahirkan dalam bentuk amali yang memberikan kita contoh – contoh latar yang bernilai tentang perlembagaan Islam dan juga tentang beberapa tradisi perlembagaan (constitutional tradition) . Ini dijelaskan oleh Nabi s. Jawab Muaz “Jika tidak ada dalam kitab Allah. PENUTUP Peri pentingnya sunnah ini dapat dilihat daripada peranannya yang telah mewujudkan bentuk – bentuk amali terhadap prinsip – prinsip yang terdapat dalam al-Quran. dan ada pula yang menyentuh bidang .a.” ”Bagaimana jika tidak ada di dalam kitab Allah?” Tanya Rasullullah s. melaksanakan hukum – hukum (perundangan) al-Quran dan prinsipnya di Tanah Arab. “Hamba akan berijtihad dengan menggunakan fikiran hamba.a.pengikutnya bahawa keutamaan hanya terletak dalam amal tindakan. ada di antaranya yang berhubung dengan hukum – hukum (perundangan khas dan am) . Kamu semua dari Adam dan Adam dijadikan daripada tanah. Sunnah juga seperti al-Quran. hamba akan menghukum dengan sunnah Rasullullah. Melalui sunnah kita dapat melihat bagaimana Rasullullah s. dan yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk dan yang sedikit memberi salam kepada yang ramai.” Tanya Rasullullah lagi. Lantas Nabi s.w.

ulama telah membangkitkan hadith – hadith Rasullullah s. hadith – hadith yang ada kaitan dengan bidang – bidang lain selain daripada bidang hukum. dalam sabdanya yang bermaksud: “Wahai manusia. memimpin tentera serta membuat keputusan hukum dan melaksanakannya dengan adil dan saksama.a. hadith hukum iaitu segala hadith yang mengandungi penjelasan tentang prinsip – prinsip umum atau kaedah – kaedah hukum yang terdapat di dalam al-Quran. Pentingnya hadith kerana ia menjelaskan segala aspek dari kehidupan Nabi s. Dari peristiwa sejarah banyak telah terbukti. iaitu apa –apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad s.com/2008/04/sumber-sumber-tamadun-islma. bahawa sesuatu tamadun itu tidak akan kekal lama atau akan menerima kehancuran sekiranya ia terkeluar dari dasar yang telah ditetapkan oleh Allah. sendiri mengamalkannya dan mengasaskan negara yang baginda sendiri mentadbirnya dan mewujudkan suasana keamanan. Al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber tamadun ini telah dinyatakan dengan jelas sekali oleh baginda junjungan besar Nabi Muhammad s.html Dari segi istilah Ilmu Hadith. persetujuan ataupun sifat – sifat kejadian. Jelaslah di sini bahawa apabila umat Islam sudah lari dari landasan al-Quran dan as-Sunnah.w.w. Pertamanya. sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu selama mana kamu berpegang teguh dengannya. perbuatan ataupun pengakuan selepas baginda . jauh dari nur Ilahi.t dan telah memberikan ‘Din’ yang diredhai oleh Allah yang baginda s. perbuatan.” Posted by Abu Yusuf at 7:32 AM http://ctu551. Hadith hanya membawa maksud apa – apa yang disandarkan kepada Rasulluh s.– bidang lain yang kesemuanya ada kaitan dengan kecergasan manusia dalam kesemua bidang hidupnya sejajar dengan keperluan zaman baginda. Keduanya. mengikut lafaz hadith yang sama diriwayatkan oleh Abu Hurairah r. ahli – ahli Hadith menyamakan perkataan al-Hadith dengan as-Sunnah. akhlak dan sirahnya sebelum dan sesudah baginda dilantik menjadi rasul.w. hidup selama 23 tahun sesudah baginda menjadi utusan Allah s. Ringkasnya kedudukan hadith di dalam Islam adalah amat penting sekali.w. Baginda s. sama da perkatan. Dengan kerana itu..w.a. sehubungan dengan perbincangan mengenai perlembagaan Islam ini.a.a.w. Dalam penggunaan biasa. nescaya kamu tidak sekali – kali akan sesat buat selama – lamanya.w.w sama ada dari segi perkataan.a.blogspot. kepada dua kategori. iaitu kitab Allah dan sunnah NabiNya (atau sunnahku.a) „.a. maka sudah tentu umat itu dianggap sebagai umat yang tidak bertamadun.a.

Sunnah juga seperti al-Quran.a. ada di antaranya yang berhubung dengan hukum – hukum (perundangan khas dan am) . Dengan kerana itu.w. kepada dua kategori.w.w. hidup selama 23 tahun sesudah baginda menjadi utusan Allah s.w dari semenjak baginda dilahirkan sehinggalah kepada kewafatan baginda.w. Adakalanya sarjana – sarjana hadith dan Usul al-Fiqh menggunakan perkataan ‘Sunnah’ ini terhadap perbuatan atau amalan para sahabat baginda s. Melalui sunnah kita dapat melihat bagaimana Rasullullah s.a. Ahli – ahli Hadith membuat kesimpulan bahawa as – Sunnah lebih umum daripada al-Hadith.a. Keduanya.a.t dan telah memberikan ‘Din’ yang diredhai oleh Allah yang . Pentingnya hadith kerana ia menjelaskan segala aspek dari kehidupan Nabi s. Ringkasnya kedudukan hadith di dalam Islam adalah amat penting sekali.a. Mengikut Ulama Usul a-Fiqh.diutus menjadi rasul.a. berdasarkan kepada sabda Rasullullah s. As-Sunnah seolah – olah satu gambaran yang lengkap bagi prinsip – prinsip al-Quran yang dilahirkan dalam bentuk amali yang memberikan kita contoh – contoh latar yang bernilai tentang perlembagaan Islam dan juga tentang beberapa tradisi perlembagaan (constitutional tradition) .w. sehubungan dengan perbincangan mengenai perlembagaan Islam ini. perbuatan ataupun keakuran baginda yang boleh di jadikan dalil kepada hukum syarak. selain dari al-Quran.w.w yang menggalakkan umat Islam mengikut sunnah para sahabat r. Sedangkan al-Hadith hanya terhad merujuk pada masa selepas baginda di angkat menjadi rasul kepada seluruh umat manusia.a. Pertamanya.a. Baginda s. dan ada pula yang menyentuh bidang – bidang lain yang kesemuanya ada kaitan dengan kecergasan manusia dalam kesemua bidang hidupnya sejajar dengan keperluan zaman baginda.a.w. melaksanakan hukum – hukum (perundangan) al-Quran dan prinsipnya di Tanah Arab. sama ada perkataan. ulama telah membangkitkan hadith – hadith Rasullullah s. as-Sunnah ialah segala yang dating daripada Nabi s. Peri pentingnya sunnah ini dapat dilihat daripada peranannya yang telah mewujudkan bentuk – bentuk amali terhadap prinsip – prinsip yang terdapat dalam al-Quran. hadith – hadith yang ada kaitan dengan bidang – bidang lain selain daripada bidang hukum. hadith hukum iaitu segala hadith yang mengandungi penjelasan tentang prinsip – prinsip umum atau kaedah – kaedah hukum yang terdapat di dalam al-Quran. As-Sunnah meliputi segala aspek kehidupan baginda Rasullullah s.

Al-Quran juga merupakan mukjizat kepada Nabi Muhammad S.A. pengetahuan tentang alam ghaib. Al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber tamadun ini telah dinyatakan dengan jelas sekali oleh baginda junjungan besar Nabi Muhammad s. Oleh itu. adalah wajar dikatakan bahawa al-Quran sebagai sumber inspirasi dan asas dalam membina Tamadun Islam kerana pendorong dan penggerak utama orang Islam ialah al-Quran. fakta-fakta sains. sistem moral. Dari peristiwa sejarah banyak telah terbukti.baginda s.a) „.com/2008/04/sumber-sumber-tamadun-islma. yang kemukjizatannya berkekalan sepanjang zaman. Di dalamnya terkandung risalah Islam yang merangkumi konsep ketuhanan.w. mengikut lafaz hadith yang sama diriwayatkan oleh Abu Hurairah r. Jelaslah di sini bahawa apabila umat Islam sudah lari dari landasan al-Quran dan as-Sunnah.A. sejarah dan lain-lain lagi. maka sudah tentu umat itu dianggap sebagai umat yang tidak bertamadun. nescaya kamu tidak sekali – kali akan sesat buat selama – lamanya. memimpin tentera serta membuat keputusan hukum dan melaksanakannya dengan adil dan saksama.W. sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu selama mana kamu berpegang teguh dengannya. untuk disampaikan kepada seluruh manusia. jauh dari nur Ilahi. dalam sabdanya yang bermaksud: “Wahai manusia. iaitu kitab Allah dan sunnah NabiNya (atau sunnahku.a. bahawa sesuatu tamadun itu tidak akan kekal lama atau akan menerima kehancuran sekiranya ia terkeluar dari dasar yang telah ditetapkan oleh Allah.html AL-QURAN Al-Quran adalah kalamullah yang diwahyukan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad S. sendiri mengamalkannya dan mengasaskan negara yang baginda sendiri mentadbirnya dan mewujudkan suasana keamanan.. sistem perundangan Islam. Al-Quran juga menjadi sumber rujukan dan pencetus kebanyakan bidang ilmu. AL-SUNNAH .blogspot. Pembacaannya adalah suatu ibadah.” Posted by Abu Yusuf at 7:32 AM http://ctu551.W.w.a.

Al-Sunnah didefinisikan sebagai apa yang datang daripada Rasulullah S. meliputi perkataan.W. Peranan al-Sunnah ialah menjelaskan perkara-perkara yang tidak jelas dalam al-Quran dan memberi tafsiran bagaimana untuk melaksanakan apa yang kurang jelas dalam al-Quran.A. perbuatan dan persetujuan yang dijadikan dalil hukum. . selain daripada al-Quran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful