Sumber-Sumber Tamadun Islma

PENGENALAN Dunia telah dikuasai oleh tamadun Islam selama lebih dari sepuluh abad, mulai abad ke-7 hingga ke-18M. Ia merupakan tamadun yang paling seimbang dalam sejarah manusia, seimbang di antara kemajuan kemajuan kerohanian dengan kemajuan kebendaan. Dalam jangka masa itu di seluruh pelusuk dunia Islam, sains dan teknologi berkembang pesat. Kota Baghdad, Cordova, Iskandariah dan lain-lain muncul sebagai pusat-pusat penting perkembangan kebudayaan dan tamadun. Ia menjadi tumpuan para pelajar dan sarjana dari seluruh pelusuk dunia untuk mempelajari dan mendalami berbagai aspek ilmu pengetahuan terkini. Kecuaian umat Islam terhadap ajaran Islam dan disertai dengan pelbagai tragedi pahit yang melanda dunia islam, mengakibatkan tamadun islam mulai melalui zaman kemerosotan pada abad ke-13 M. Antara tahun 1096-1291 serta antara 1496 hingga 1453 dua gelombang perang Salib telam meletus dimana negara-negara Kristian Eropah bergabung menentang kuasa Islam. Rangcangan jahat yang telah dilaksanakan oleh Kristian itu telah mengakibatkan umat Islam terbahagi 53 buah negara yang berbeza kawasan geografi dan penduduknya. Ini tidak termasuk sebilangan besar minoriti Islam yang berjumlah beberapa ratus juta di India, China, Filipina dan kebanyakan negara bukan Islam di dunia. Pembahagian ini menjadikan orang-orang Islam lemah dari segi kebendaan dan moral pada ketika orang-orang bukan Islam bergabung secara ekonomi, politik dan ketenteraan. DEFINISI TAMADUN ISLAM Teuku Iskandar di dalam Kamus Dewan mencatatkan pengertian tamadun sebagai kebudayaan, peradaban, kemajuan dan sopan-santun. Kemajuan meliputi dari segi kerohanian dan kejasmanian. Abu Bakar Hamzah di dalam bukunya Sejarah Kebudayaan Islam menjelaskan bahawa tamadun adalah berasal dari perkataan Arab yang telah diterima pakai sebagai sebahagian daripada perbendaharaan kata Melayu. Tamadun itu lahir serentak, seiring dan sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia dari semasa ke semasa dalam bentuk pemikiran dan kebendaan. Istilah peradaban pernah digunakan oleh beberapa orang sarjana Islam seperti Muhammad Uthman El-Muhammady yang menulis buku Peradaban Islam, Profesor Madya Dr. Ismail Hamid yang menulis buku Peradaban Melayu dan Islam dan lain-lain. Mereka pada keseluruhannya berpendapat bahawa peradaban itu ialah pencapaian manusia dalam kedua-dua bidang iaitu

Madaniyah dan Tamadun. sains. Oleh kerana al-Quran adalah wahyu dan kalimah Allah S. mengandungi segala nilai. oleh Syed Qutb dan “al-Muqaddimah” oleh Ibn Khaldun. keselamatan. Ia juga menjelaskan bahawa kata tamadun juga membawa maksud kehalusan adat atau kemurnian pencapaian manusia yang hidup di kota yang memiliki peraturan yang baik sehingga berjaya menghasilkan keamanan.kerohanian dan kebendaan.” KEISTIMEWAAN TAMADUN ISLAM Tamadun Islam mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri yang membezakannya dengan tamadun dunia yang lain. kitab Allah yang terakhir diturunkan kepada manusia. Antaranya yang terpenting adalah sumber kepada tamadun itu sendiri. sila rujuk “Ma’alim fi at-Tariq”.W. menjelaskan civilization bermaksud meningkatnya pencapaian hidup manusia daripada kemunduran kepada kemajuan dalam bidang ilmu. Ajaran-ajaran yang dibawa oleh al-Quran al-Karim dan bimbingan serta panduan di dalamnya seperti yang telah disebutkan sebelum ini telah mewujudkan tamadun yang unggul yang dipersembahkan oleh islam kepada kemanusiaan.T.T yang terpancar di dalam al-Quran al-Karim. Profesor Madya Dr. kemakmuran dan penghasilan teknologi yang membantu menyempurnakan kehidupan kota yang bahagia. Berasaskan kepada al-Quran dan as-Sunnah.W. Umran.S Hornby dan E. menjelaskan bahawa kata tamadun berasal daripada kata madana yang bermaksud kehalusan budi pekerti dan akhlak mulia seperti orang kota. maka ia menghubungkan manusia dengan perubahan dan perkembangan dan . A. “Nota: untuk maksud perkataan Hadarah dan Umran dengan lebih tepat kerana tidak dibincangkan di sini. moral dan sebagainya. politik. Dalam bahasa Arab terdapat empat istilah yang digunakan dalam membicarakan konsep tamadun iaitu istilah Hadarah. Tamadun Islam tegak di atas dasar Allah S. Muhammad Idris Abdul Rauf al-Marbawi di dalam Qamus al-Marbawi.C Parnwell di dalam The Progressive English Dictionary. prinsip serta hukum-hukum yang membimbing manusia untuk mencapai perkembangan dan kesempurnaan hidupnya. dasar. Lutpi Ibrahim pula menjelaskan bahawa kata tamadun berasal daripada kata tamaddana. teknologi. tamaddunan dan madinah yang membawa maksud kehidupan kota yang menghasilkan pencapaian tinggi di dalam pelbagai aspek sama ada kerohanian atau kebendaan.

w yang . iaitu apa –apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad s. SUMBER – SUMBER TAMADUN ISLAM Antara sumber – sumber tamadun Islam ialah: 1.a. as-Sunnah ialah segala yang dating daripada Nabi s.a. Mengikut Ulama Usul a-Fiqh.a.w sama ada dari segi perkataan. Dalam penggunaan biasa. Dengan demikian menurut perspektif Islam wahyu al-Quran dan al-Hadis adalah sebagai kriteria utama bagi menilai sesuatu perkara bersama-sama dengan kriteria-kriteria yang lain seperti pengalaman manusia. As – Sunnah sebagai sumber tamadun As –Sunnah dari segi bahasa beerti perjalanan. al – Ijmak 4.a. ahli – ahli Hadith menyamakan perkataan al-Hadith dengan as-Sunnah.a. al – Ijtihad 5. iaitu sama ada perjalanan baik ataupun buruk. perbuatan ataupun pengakuan selepas baginda diutus menjadi rasul. Hadith hanya membawa maksud apa – apa yang disandarkan kepada Rasulluh s. Tamadun – tamadun asing Walaupun terdapat pelbagai sumber kepada tamadun Islam. al – Quran 2. sama da perkatan. berdasarkan kepada sabda Rasullullah s.a. persetujuan ataupun sifat – sifat kejadian. sama ada perkataan. kebolehan mengetahui sesuatu tanpa berfikir atau mengkaji dan akal fikiran adalah sebagai faktor-faktor pembantu kepada wahyu. Dari segi istilah Ilmu Hadith.w. perbuatan ataupun keakuran baginda yang boleh di jadikan dalil kepada hokum syarak. Sedangkan al-Hadith hanya terhad merujuk pada masa selepas baginda di angkat menjadi rasul kepada seluruh umat manusia. tetapi pengkhususan untuk perbincangan ini diberikan kepada al – Hadith yang kurang ditekankan oleh kebanyakan penulis – penulis yang lain. selain dari al-Quran.w. al – Hadith 3.w dari semenjak baginda dilahirkan sehinggalah kepada kewafatan baginda.w. Ahli – ahli Hadith membuat kesimpulan bahawa as – Sunnah lebih umum daripada al-Hadith. perbuatan. akhlak dan sirahnya sebelum dan sesudah baginda dilantik menjadi rasul. As-Sunnah meliputi segala aspek kehidupan baginda Rasullullah s. Adakalanya sarjana – sarjana hadith dan Usul al-Fiqh menggunakan perkataan ‘Sunnah’ ini terhadap perbuatan atau amalan para sahabat baginda s.tamadun yang di cetuskannya sentiasa subur dan berkembang selaras selaras dengan kehidupan dan sentiasa memenuhi keperluan manusia.

“ Demikian juga sewaktu baginda mengadili suatu perbicaraan di mahkamah.a. Akan tetapi yang menuntut itu harus membawa saksi. manakala yang memungkiri harus bersumpah.a. terhadap perkataan atau perbuatan orang lain yang dilakukan di hadapan baginda atau sewaktu baginda ada dan mengetahui perkara tersebut.w.a. Sunnah Taqririyah (sunnah pengakuan) Iaitu diam atau keakuran Rasullullah s.w.a. Sunnah Fi’iliyyah (sunnah perbuatan) Iaitu perbuatan Rasullullah s. Sunnah mengikut pengertian ulama Usul al-Fiqh telah di bahagikan kepada tiga bahagian: i. baginda juga memerintahkan kaum Muslimin mengerjakan sembahyang dan haji seperti mana yang dilakukan oleh baginda Rasullullah s.menggalakkan umat Islam mengikut sunnah para sahabat r.a. mengerjakan haji. Sesungguhnya segala amal itu dengan niat dan sesungguhnya bagi tiap – tiap seseorang itu apa yang diniatkan.w.” iii. seperti sabda baginda s.w. Contohnya di samping Rasullullah s.: “Dari Umar al-Khattab: Telah berkata Rasullullah s. dan RasulNya ia akan mendapat balasan kerana Allah dan RasulNya dan sesiapa yang berhijrah kerana mendapatkan faedah dunia semata – mata atau kerana ingin mengahwini seseorang perempuan.w. nescaya ada orang yang menuntut harta benda orang lain. Umpamanya setelah selesai .t. maka hijrah ia adalah kepada apa yang dihijrahkannya.a.untuk menerangkan berbagai tujuan dan dalam berbagai kesempatan. antara lainnya baginda bersabda memperingatkan hakim supaya sentiasa berlaku adil terhadap sesiapa sahaja yang bermaksud: “Andaikata dilayangkan setiap orang dengan tuntutannya. Sunnah Qawliyah (sunnah perkataan) Iaitu hadith – hadith yang di sebut oleh Rasullullah s.” ii.a. ada pula yang menuntut darahnya.w.w. Di mana baginda telah bersabda sambil mengerjakan ibadat itu yang bermaksud: “Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Maka sesiapa yang berhijrah kerana Allah s. melakukan ibadat sembahyang dan haji.w. sendiri seperti mendirikan sembahyang lima waktu. mengadili perkara berdasarkan saksi dan sumpah dan lain – lain lagi.a.

perang Banu Qurayzah Rasullullah s. . wajib mengesakan Tuhan. menyerahkan ketua – ketua pemberontak dari kabilah itu kepada Sa’d bin Mua’dh supaya mereka itu dijatuhkan hukuman menurut ijtihadnya. mendirikan sembahyang. akhlak dan syariah. Dalam hal ini Nabi s.a. Peranan al-Hadith di bidang Akhidah dan iman ialah membicarakan tentang asas – asas keimanan terhadap Allah s. Sebagai rumusannya fungsi as-Sunnah bolehlah dikatakan sebagai penterjemah amali dan perincian kepada al-Quran al-Karim. As-Sunnah berfungsi sebagai penguat atau penyokong kepada hukum – hukum yang terdapat di dalam al-Quran.a. Sedangkan sunnah pula ialah apa yang terkandung di dalamnya.a.t.” Peranan hadith di dalam bidang akhidah juga meliputi perkara – perkara yang berhubung dengan ‘tawakul’ dan alam akhirat.a. Kedudukan al-Hadith yang begitu penting selepas al-Quran dalam kehidupan seorang Muslim dan hubungannya dengan Allah s.w.w.w bersabda: “Sesunngguhnya engkau telah menghukum antara mereka dengan hokum Allah dari atas tujuh petala langit. Terdapat juga perbezaan antara hadith dan sunnah.w. ibadat. bersabda yang bermaksud: “Islam diasaskan di atas lima perkara. Tawakul mempunyai hubungan yang rapat dengan akhidah atau iman.” Jelasnya sama ada baginda s. Lalu Sa’d pun menjatuhkan hukuman bunuh keatas pemberontak-pemberontak itu. Hadith adalah kenyataan dari apa yang dilakukan.w. Lantaran itu dapat dikatakan bahawa hadith – hadith ialah pengertian atau pernyataan daripada sunnah. mengeluarkan zakat.t dapat dilihat peranannya di bidang – bidang akhidah.w. puasa bulan Ramadhan dan mengerjakan haji. menampakkan persetujuan atau gembira dan senang hati atau baginda memujinya atau tidak menjelaskan atau akur sahaja terhadap perkataan atau perbuatan orang lain (sahabat) adalah termasuk dalam pengertian Sunnah Taqririyyah. Keputusan itu telah diketahui oleh baginda lantas diakuinya dan baginda s. penghurai dan pentafsir kepada ayat – ayat al-Quran dengan berbagai cara menjadi keterangan tasyri’ iaitu menentukan sesuatu hukum yang tidak ada dalam al-Quran dan keterangan bagi nas. dan perkara – perkara berhubung dengannnya. hukum. Dalam konteks tamadun Islam as-Sunnah merupakan sumber yang kedua selepas al-Quran.

a melalui sunnah atau hadith yang meliputi kata – kata. atau .t.w.a. yang bermaksud: “Dirikanlah sembahyang.t. Apa yang disebut di dalam al-Quran berhubung denagn ibadat ini (contohnya sembahyang) hanya seperti firman Allah s.. Begitu juga dengan ibadat – ibadat dan amalan – amalan yang lain telah dipelajari dan difahami oleh para sahabat r.a. Menurut Islam. Tetapi masih ada lagi hal – hal yang memerlukan perincian dari sunnah atau hadith jika tidak.w. dalam menghadapi sesuatu pekerjaan atau situasi. sendiri.w. seseorang hakim akan membuat keputusan dan tindakan yang bercanggah dengan ketetuan Allah s.a. perbuatan dan pengakuan baginda selama hayatnya. bacaan dan syarat – syaratnya tidaklah dinyatakan oleh al-Quran. “Tambatlah ia terlebih dahulu kemudian anda tawakkal.w.Dalam pengertian tawakul dapat diumpamakan sebagai sandaran hati kepada wakil. adakah unta itu saya tambat terlebih dahulu kemudian saya tawakkal. telah memberikan garis panduan dalam sebuah hadith yang bermaksud: “Seorang lelaki bertanyakan Rasullullah s. bilangan rakaat. Peranan al-Hadith dalam Ibadat begitu penting sekali kerana dengan al-Hadithlah dapat diketahui maksud – maksud ayat – ayat al-Quran dan kuasa – kuasa sesuatu hukum dan masalah – masalah yang berhubung dengan soal – soal ibadat sama ada wajib ataupun sunat.w. tawakkal ialah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah s. maka dengan hadithlah perkara – perkara demikian dapat diselesaikan sehingga umat Islam dapat mengerjakan ibadat sembahyang sebagaimana yang dilakukan oleh Rasullullah s. walaupun ianya diterangkan di dalam al-Quran dengan agak terperinci. atau saya lepaskan sahaja dan sesudah itu saya tawakkal?” Rasullullah menjawab. Orang yang hanya berpandukan kepada Al-Quran sahaja atau yang jahil terhadap sunnah Nabi s. Dalam masalah ini Rasullullah s.”” Oleh itu tawakkal adalah merupakan jalan terakhir dalam perjuangan seseorang mukmin di mana apabila segala usaha telah dilakukan sebelumnya.a. Dalam hal hukuman terhadap penzina umpamanya.w. “Wahai Rasullullah.” Bagaimana caranya. Peranan hadith di bidang hukum atau undang – undang dapat dilihat kesempurnaannya sebagai salah satu dari sumber – sumber hukum Islam sesudah al-Quran.w.t. sekaligus kezaliman dan ketidak adilan berlaku dalam masyarakat manusia.

orang yang tidur sehingga ia jaga dan kanak – kanak sehingga ia baligh. telah membantah dan berkata. taubat dan zuhud adalah merupakan sifat – sifat yang boleh membawa kepada kesempurnaan manusia da di pandang tinggi di sisi Allah s. Oleh kerana ayat – ayat al-Quran mengenai hukum hanya menerangkan prinsip – prinsipnya sahaja sudah tentunya tidak merangkumi keterangan – keterangan yang terperinci berhubung dengan semua perkara diatas. misalnya larangan – larangan secara khusus terhadap amalan – amalan rasuah dan menyorok barang – barang dagangan. ekonomi dan politik.w.” Ajaran – ajaran hadith yang berhubung dengan akhlak (moral) seperti nilai – nilai perseorangan.” Hadith – hadith Nabi s.” ” Tiga perkara yang di maafkan. Lantas Umar memerintahkan agar ianya direjam.a. Prinsip perseorangan yang diterangkan oleh hadith umpamanya dari pandangan praktis tidak sahaja diajarkan tetapi juga diamalkan dan ini adalah satu kemegahan yang besar.w. Hampir semua agama telah mengajar persaudaraan manusia dalam pelbagai bentuk. Rasullullah s. “Barang siapa menyorok barang – barang makanan selama 40 hari.a. Wanita itu telah melakukan zina dan telah mengakui kesalahannya. memberi salam.” 2. telah membicarakan perkara – perkara yang meliputi soal – soal yang berhubung dengan keadilan sosial. orang yang menerima dan orang yang menjadi perantaraan berlakunya rasuah. walhal amalan – amalan demikian adalah dikutuk dan dilarang oleh Islam sebagaimana dalam sabda Nabi s. Dalam pidatonya yang terakhir. Peristiwa berikut dapat membuktikan hakikat ini: Pada suatu ketika seorang wanita yang tidak siuman telah di bawa kehadapan khalifah Umar al-Khattab.w.t.a.a. telah mengatakan kepada pengikut – . Saidina Ali bin Abi Talib r.a.w. tetapi dalam sejarah tidak ada satu agama pun yang dapat membanggakan diri dengan menjadikan ajarannya itu begitu nyata dan meresap dalam kehidupan sehari – hari penganut – penganutnya selain dari agama Islam. Kita tidak dapat menemui dalam al-Quran.w yang bermaksud: 1. dan Allah tiada lagi apa – apa dengannya. maka tiadalah apa-apa lagi diantaranya dengan Allah. istighfar. iaitu orang gila yang tidak waras akalnya. “Apakah tuan hamba memerintahkan agar wanita itu di rejam? Lupakah tuan hamba dengan sabda Rasullullah s.yang lupa tentang hadith – hadith yang menjelaskan aspek – aspek hukum pasti akan melakukan kesilapan atau kesalahan dalam keputusan hukumannya. ”Allah melaknat orang yang memberi.

” Jawab Muaz. Lantas Nabi s.a.” Hadith yang merupakan tempat kita mendapat panduan dan ilham dalam usaha kita mengambil sesuatu hukum telah memberi nilai keagungan syariah. sendiri ketika baginda mengutuskan Muaz bin Jabal ke Yaman.” Hadith – hadith telah memberikan pendidikan bukan sahaja dalam perkara – perkara besar sahaja sepertial soal – soal negara tetapi juga perkara – perkara kecil seperti adab makan.” Hadith menjadi sumber kepada syariah selepas al-Quran. Kebanggaan kerana warna kulit atau kebangsaan sangat di cela oleh baginda. dan yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk dan yang sedikit memberi salam kepada yang ramai. Ini dijelaskan oleh Nabi s. PENUTUP Peri pentingnya sunnah ini dapat dilihat daripada peranannya yang telah mewujudkan bentuk – bentuk amali terhadap prinsip – prinsip yang terdapat dalam al-Quran. Melalui sunnah kita dapat melihat bagaimana Rasullullah s.” ”Bagaimana jika tidak ada di dalam kitab Allah?” Tanya Rasullullah s. dan ada pula yang menyentuh bidang .w bersabda:“Maha Terpuji Allah yang telah menganugerahkan utusan Rasullullah dengan apa yang dapat diterima opleh RasulNya. Kamu semua dari Adam dan Adam dijadikan daripada tanah. Sunnah juga seperti al-Quran. Dalam soal memberi salam terdapat sebuah hadith yang bermaksud: “Orang yang berkenderaan hendaklah memberi slam kepada orang yang berjalan kaki.a. Jawab Muaz “Jika tidak ada dalam kitab Allah.a. “Dari apa yang ada di dalam kitab Allah.w.pengikutnya bahawa keutamaan hanya terletak dalam amal tindakan. ada di antaranya yang berhubung dengan hukum – hukum (perundangan khas dan am) .w.” Tanya Rasullullah lagi.a. minum dan adab ke tandas.”Orang Arab tidaklah lebih dari orang bukan Arab. Nabi s.””Bagaimana jika tidak ada dalam sunnahku.w. hamba akan menghukum dengan sunnah Rasullullah.a. melaksanakan hukum – hukum (perundangan) al-Quran dan prinsipnya di Tanah Arab. As-Sunnah seolah – olah satu gambaran yang lengkap bagi prinsip – prinsip al-Quran yang dilahirkan dalam bentuk amali yang memberikan kita contoh – contoh latar yang bernilai tentang perlembagaan Islam dan juga tentang beberapa tradisi perlembagaan (constitutional tradition) . bersabda yang bermaksud: “Bagaimanakah kamu akan menghukum (sesuatu) ?” Jawab Muaz. “Hamba akan berijtihad dengan menggunakan fikiran hamba.w.

a. Al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber tamadun ini telah dinyatakan dengan jelas sekali oleh baginda junjungan besar Nabi Muhammad s. mengikut lafaz hadith yang sama diriwayatkan oleh Abu Hurairah r. sehubungan dengan perbincangan mengenai perlembagaan Islam ini. hadith – hadith yang ada kaitan dengan bidang – bidang lain selain daripada bidang hukum. sendiri mengamalkannya dan mengasaskan negara yang baginda sendiri mentadbirnya dan mewujudkan suasana keamanan.a) „. Keduanya. akhlak dan sirahnya sebelum dan sesudah baginda dilantik menjadi rasul. kepada dua kategori.a.a.t dan telah memberikan ‘Din’ yang diredhai oleh Allah yang baginda s. jauh dari nur Ilahi. persetujuan ataupun sifat – sifat kejadian. bahawa sesuatu tamadun itu tidak akan kekal lama atau akan menerima kehancuran sekiranya ia terkeluar dari dasar yang telah ditetapkan oleh Allah. perbuatan. Pentingnya hadith kerana ia menjelaskan segala aspek dari kehidupan Nabi s.w. sama da perkatan. Dengan kerana itu. Dalam penggunaan biasa. hidup selama 23 tahun sesudah baginda menjadi utusan Allah s. Jelaslah di sini bahawa apabila umat Islam sudah lari dari landasan al-Quran dan as-Sunnah.w. sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu selama mana kamu berpegang teguh dengannya.– bidang lain yang kesemuanya ada kaitan dengan kecergasan manusia dalam kesemua bidang hidupnya sejajar dengan keperluan zaman baginda.a. Baginda s. iaitu apa –apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad s. maka sudah tentu umat itu dianggap sebagai umat yang tidak bertamadun.com/2008/04/sumber-sumber-tamadun-islma.a.w.a.html Dari segi istilah Ilmu Hadith. dalam sabdanya yang bermaksud: “Wahai manusia. ulama telah membangkitkan hadith – hadith Rasullullah s. nescaya kamu tidak sekali – kali akan sesat buat selama – lamanya.w. iaitu kitab Allah dan sunnah NabiNya (atau sunnahku..w. Dari peristiwa sejarah banyak telah terbukti. ahli – ahli Hadith menyamakan perkataan al-Hadith dengan as-Sunnah.a.w. hadith hukum iaitu segala hadith yang mengandungi penjelasan tentang prinsip – prinsip umum atau kaedah – kaedah hukum yang terdapat di dalam al-Quran. Ringkasnya kedudukan hadith di dalam Islam adalah amat penting sekali. memimpin tentera serta membuat keputusan hukum dan melaksanakannya dengan adil dan saksama.” Posted by Abu Yusuf at 7:32 AM http://ctu551. perbuatan ataupun pengakuan selepas baginda .w sama ada dari segi perkataan.w. Hadith hanya membawa maksud apa – apa yang disandarkan kepada Rasulluh s. Pertamanya.blogspot.

w. Melalui sunnah kita dapat melihat bagaimana Rasullullah s.w.w. melaksanakan hukum – hukum (perundangan) al-Quran dan prinsipnya di Tanah Arab.a. as-Sunnah ialah segala yang dating daripada Nabi s. sehubungan dengan perbincangan mengenai perlembagaan Islam ini. berdasarkan kepada sabda Rasullullah s.a. Baginda s. Sedangkan al-Hadith hanya terhad merujuk pada masa selepas baginda di angkat menjadi rasul kepada seluruh umat manusia.t dan telah memberikan ‘Din’ yang diredhai oleh Allah yang .a.a. Sunnah juga seperti al-Quran.a. Dengan kerana itu. hadith – hadith yang ada kaitan dengan bidang – bidang lain selain daripada bidang hukum. Ahli – ahli Hadith membuat kesimpulan bahawa as – Sunnah lebih umum daripada al-Hadith. Keduanya.a.w. dan ada pula yang menyentuh bidang – bidang lain yang kesemuanya ada kaitan dengan kecergasan manusia dalam kesemua bidang hidupnya sejajar dengan keperluan zaman baginda. hidup selama 23 tahun sesudah baginda menjadi utusan Allah s.a.a. Peri pentingnya sunnah ini dapat dilihat daripada peranannya yang telah mewujudkan bentuk – bentuk amali terhadap prinsip – prinsip yang terdapat dalam al-Quran.diutus menjadi rasul.w. Pertamanya. selain dari al-Quran. ulama telah membangkitkan hadith – hadith Rasullullah s. Ringkasnya kedudukan hadith di dalam Islam adalah amat penting sekali. Pentingnya hadith kerana ia menjelaskan segala aspek dari kehidupan Nabi s.w dari semenjak baginda dilahirkan sehinggalah kepada kewafatan baginda. sama ada perkataan. Mengikut Ulama Usul a-Fiqh.w. As-Sunnah seolah – olah satu gambaran yang lengkap bagi prinsip – prinsip al-Quran yang dilahirkan dalam bentuk amali yang memberikan kita contoh – contoh latar yang bernilai tentang perlembagaan Islam dan juga tentang beberapa tradisi perlembagaan (constitutional tradition) . kepada dua kategori. As-Sunnah meliputi segala aspek kehidupan baginda Rasullullah s.w yang menggalakkan umat Islam mengikut sunnah para sahabat r.w. hadith hukum iaitu segala hadith yang mengandungi penjelasan tentang prinsip – prinsip umum atau kaedah – kaedah hukum yang terdapat di dalam al-Quran. ada di antaranya yang berhubung dengan hukum – hukum (perundangan khas dan am) . perbuatan ataupun keakuran baginda yang boleh di jadikan dalil kepada hukum syarak.a. Adakalanya sarjana – sarjana hadith dan Usul al-Fiqh menggunakan perkataan ‘Sunnah’ ini terhadap perbuatan atau amalan para sahabat baginda s.

iaitu kitab Allah dan sunnah NabiNya (atau sunnahku. sistem perundangan Islam. dalam sabdanya yang bermaksud: “Wahai manusia. sendiri mengamalkannya dan mengasaskan negara yang baginda sendiri mentadbirnya dan mewujudkan suasana keamanan. pengetahuan tentang alam ghaib. Dari peristiwa sejarah banyak telah terbukti.A. Jelaslah di sini bahawa apabila umat Islam sudah lari dari landasan al-Quran dan as-Sunnah. Al-Quran juga menjadi sumber rujukan dan pencetus kebanyakan bidang ilmu. Al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber tamadun ini telah dinyatakan dengan jelas sekali oleh baginda junjungan besar Nabi Muhammad s. Di dalamnya terkandung risalah Islam yang merangkumi konsep ketuhanan. jauh dari nur Ilahi.” Posted by Abu Yusuf at 7:32 AM http://ctu551. fakta-fakta sains.com/2008/04/sumber-sumber-tamadun-islma.a.baginda s. maka sudah tentu umat itu dianggap sebagai umat yang tidak bertamadun. AL-SUNNAH . yang kemukjizatannya berkekalan sepanjang zaman. sejarah dan lain-lain lagi. nescaya kamu tidak sekali – kali akan sesat buat selama – lamanya. sistem moral.a) „. Oleh itu.a.. memimpin tentera serta membuat keputusan hukum dan melaksanakannya dengan adil dan saksama. Pembacaannya adalah suatu ibadah.W. mengikut lafaz hadith yang sama diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.w. bahawa sesuatu tamadun itu tidak akan kekal lama atau akan menerima kehancuran sekiranya ia terkeluar dari dasar yang telah ditetapkan oleh Allah.blogspot. Al-Quran juga merupakan mukjizat kepada Nabi Muhammad S.A.html AL-QURAN Al-Quran adalah kalamullah yang diwahyukan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad S. adalah wajar dikatakan bahawa al-Quran sebagai sumber inspirasi dan asas dalam membina Tamadun Islam kerana pendorong dan penggerak utama orang Islam ialah al-Quran.w. untuk disampaikan kepada seluruh manusia.W. sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu selama mana kamu berpegang teguh dengannya.

meliputi perkataan. .A. perbuatan dan persetujuan yang dijadikan dalil hukum. selain daripada al-Quran. Peranan al-Sunnah ialah menjelaskan perkara-perkara yang tidak jelas dalam al-Quran dan memberi tafsiran bagaimana untuk melaksanakan apa yang kurang jelas dalam al-Quran.W.Al-Sunnah didefinisikan sebagai apa yang datang daripada Rasulullah S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful