Sumber-Sumber Tamadun Islma

PENGENALAN Dunia telah dikuasai oleh tamadun Islam selama lebih dari sepuluh abad, mulai abad ke-7 hingga ke-18M. Ia merupakan tamadun yang paling seimbang dalam sejarah manusia, seimbang di antara kemajuan kemajuan kerohanian dengan kemajuan kebendaan. Dalam jangka masa itu di seluruh pelusuk dunia Islam, sains dan teknologi berkembang pesat. Kota Baghdad, Cordova, Iskandariah dan lain-lain muncul sebagai pusat-pusat penting perkembangan kebudayaan dan tamadun. Ia menjadi tumpuan para pelajar dan sarjana dari seluruh pelusuk dunia untuk mempelajari dan mendalami berbagai aspek ilmu pengetahuan terkini. Kecuaian umat Islam terhadap ajaran Islam dan disertai dengan pelbagai tragedi pahit yang melanda dunia islam, mengakibatkan tamadun islam mulai melalui zaman kemerosotan pada abad ke-13 M. Antara tahun 1096-1291 serta antara 1496 hingga 1453 dua gelombang perang Salib telam meletus dimana negara-negara Kristian Eropah bergabung menentang kuasa Islam. Rangcangan jahat yang telah dilaksanakan oleh Kristian itu telah mengakibatkan umat Islam terbahagi 53 buah negara yang berbeza kawasan geografi dan penduduknya. Ini tidak termasuk sebilangan besar minoriti Islam yang berjumlah beberapa ratus juta di India, China, Filipina dan kebanyakan negara bukan Islam di dunia. Pembahagian ini menjadikan orang-orang Islam lemah dari segi kebendaan dan moral pada ketika orang-orang bukan Islam bergabung secara ekonomi, politik dan ketenteraan. DEFINISI TAMADUN ISLAM Teuku Iskandar di dalam Kamus Dewan mencatatkan pengertian tamadun sebagai kebudayaan, peradaban, kemajuan dan sopan-santun. Kemajuan meliputi dari segi kerohanian dan kejasmanian. Abu Bakar Hamzah di dalam bukunya Sejarah Kebudayaan Islam menjelaskan bahawa tamadun adalah berasal dari perkataan Arab yang telah diterima pakai sebagai sebahagian daripada perbendaharaan kata Melayu. Tamadun itu lahir serentak, seiring dan sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia dari semasa ke semasa dalam bentuk pemikiran dan kebendaan. Istilah peradaban pernah digunakan oleh beberapa orang sarjana Islam seperti Muhammad Uthman El-Muhammady yang menulis buku Peradaban Islam, Profesor Madya Dr. Ismail Hamid yang menulis buku Peradaban Melayu dan Islam dan lain-lain. Mereka pada keseluruhannya berpendapat bahawa peradaban itu ialah pencapaian manusia dalam kedua-dua bidang iaitu

“Nota: untuk maksud perkataan Hadarah dan Umran dengan lebih tepat kerana tidak dibincangkan di sini. Umran. Madaniyah dan Tamadun.kerohanian dan kebendaan. moral dan sebagainya. Ia juga menjelaskan bahawa kata tamadun juga membawa maksud kehalusan adat atau kemurnian pencapaian manusia yang hidup di kota yang memiliki peraturan yang baik sehingga berjaya menghasilkan keamanan. mengandungi segala nilai.” KEISTIMEWAAN TAMADUN ISLAM Tamadun Islam mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri yang membezakannya dengan tamadun dunia yang lain. sains. politik. oleh Syed Qutb dan “al-Muqaddimah” oleh Ibn Khaldun. menjelaskan civilization bermaksud meningkatnya pencapaian hidup manusia daripada kemunduran kepada kemajuan dalam bidang ilmu. Dalam bahasa Arab terdapat empat istilah yang digunakan dalam membicarakan konsep tamadun iaitu istilah Hadarah. Lutpi Ibrahim pula menjelaskan bahawa kata tamadun berasal daripada kata tamaddana. kitab Allah yang terakhir diturunkan kepada manusia. teknologi. tamaddunan dan madinah yang membawa maksud kehidupan kota yang menghasilkan pencapaian tinggi di dalam pelbagai aspek sama ada kerohanian atau kebendaan.W.T. dasar. kemakmuran dan penghasilan teknologi yang membantu menyempurnakan kehidupan kota yang bahagia. Muhammad Idris Abdul Rauf al-Marbawi di dalam Qamus al-Marbawi.W.T yang terpancar di dalam al-Quran al-Karim. Berasaskan kepada al-Quran dan as-Sunnah. keselamatan. A. menjelaskan bahawa kata tamadun berasal daripada kata madana yang bermaksud kehalusan budi pekerti dan akhlak mulia seperti orang kota.S Hornby dan E.C Parnwell di dalam The Progressive English Dictionary. Oleh kerana al-Quran adalah wahyu dan kalimah Allah S. Ajaran-ajaran yang dibawa oleh al-Quran al-Karim dan bimbingan serta panduan di dalamnya seperti yang telah disebutkan sebelum ini telah mewujudkan tamadun yang unggul yang dipersembahkan oleh islam kepada kemanusiaan. Profesor Madya Dr. Antaranya yang terpenting adalah sumber kepada tamadun itu sendiri. sila rujuk “Ma’alim fi at-Tariq”. prinsip serta hukum-hukum yang membimbing manusia untuk mencapai perkembangan dan kesempurnaan hidupnya. maka ia menghubungkan manusia dengan perubahan dan perkembangan dan . Tamadun Islam tegak di atas dasar Allah S.

Dengan demikian menurut perspektif Islam wahyu al-Quran dan al-Hadis adalah sebagai kriteria utama bagi menilai sesuatu perkara bersama-sama dengan kriteria-kriteria yang lain seperti pengalaman manusia. perbuatan ataupun pengakuan selepas baginda diutus menjadi rasul. tetapi pengkhususan untuk perbincangan ini diberikan kepada al – Hadith yang kurang ditekankan oleh kebanyakan penulis – penulis yang lain.tamadun yang di cetuskannya sentiasa subur dan berkembang selaras selaras dengan kehidupan dan sentiasa memenuhi keperluan manusia. kebolehan mengetahui sesuatu tanpa berfikir atau mengkaji dan akal fikiran adalah sebagai faktor-faktor pembantu kepada wahyu. as-Sunnah ialah segala yang dating daripada Nabi s. As – Sunnah sebagai sumber tamadun As –Sunnah dari segi bahasa beerti perjalanan.w. al – Hadith 3. selain dari al-Quran. al – Ijtihad 5.w.a.a. al – Quran 2. SUMBER – SUMBER TAMADUN ISLAM Antara sumber – sumber tamadun Islam ialah: 1. iaitu apa –apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad s.w sama ada dari segi perkataan. As-Sunnah meliputi segala aspek kehidupan baginda Rasullullah s. persetujuan ataupun sifat – sifat kejadian.a. perbuatan ataupun keakuran baginda yang boleh di jadikan dalil kepada hokum syarak.a. Tamadun – tamadun asing Walaupun terdapat pelbagai sumber kepada tamadun Islam. sama da perkatan. akhlak dan sirahnya sebelum dan sesudah baginda dilantik menjadi rasul. Adakalanya sarjana – sarjana hadith dan Usul al-Fiqh menggunakan perkataan ‘Sunnah’ ini terhadap perbuatan atau amalan para sahabat baginda s. sama ada perkataan. Hadith hanya membawa maksud apa – apa yang disandarkan kepada Rasulluh s.a.w yang . Ahli – ahli Hadith membuat kesimpulan bahawa as – Sunnah lebih umum daripada al-Hadith. al – Ijmak 4. berdasarkan kepada sabda Rasullullah s.a. ahli – ahli Hadith menyamakan perkataan al-Hadith dengan as-Sunnah. Dalam penggunaan biasa. Dari segi istilah Ilmu Hadith. Mengikut Ulama Usul a-Fiqh. iaitu sama ada perjalanan baik ataupun buruk. perbuatan.w. Sedangkan al-Hadith hanya terhad merujuk pada masa selepas baginda di angkat menjadi rasul kepada seluruh umat manusia.w dari semenjak baginda dilahirkan sehinggalah kepada kewafatan baginda.

w. Umpamanya setelah selesai . seperti sabda baginda s.w.a.a. Sesungguhnya segala amal itu dengan niat dan sesungguhnya bagi tiap – tiap seseorang itu apa yang diniatkan. Sunnah Taqririyah (sunnah pengakuan) Iaitu diam atau keakuran Rasullullah s.menggalakkan umat Islam mengikut sunnah para sahabat r.w. Di mana baginda telah bersabda sambil mengerjakan ibadat itu yang bermaksud: “Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang.a. melakukan ibadat sembahyang dan haji. sendiri seperti mendirikan sembahyang lima waktu.” ii.a.“ Demikian juga sewaktu baginda mengadili suatu perbicaraan di mahkamah. Sunnah Qawliyah (sunnah perkataan) Iaitu hadith – hadith yang di sebut oleh Rasullullah s. Contohnya di samping Rasullullah s.w. Akan tetapi yang menuntut itu harus membawa saksi. Sunnah mengikut pengertian ulama Usul al-Fiqh telah di bahagikan kepada tiga bahagian: i.a.” iii.a. baginda juga memerintahkan kaum Muslimin mengerjakan sembahyang dan haji seperti mana yang dilakukan oleh baginda Rasullullah s. terhadap perkataan atau perbuatan orang lain yang dilakukan di hadapan baginda atau sewaktu baginda ada dan mengetahui perkara tersebut. dan RasulNya ia akan mendapat balasan kerana Allah dan RasulNya dan sesiapa yang berhijrah kerana mendapatkan faedah dunia semata – mata atau kerana ingin mengahwini seseorang perempuan.a. manakala yang memungkiri harus bersumpah. maka hijrah ia adalah kepada apa yang dihijrahkannya. mengerjakan haji.w.: “Dari Umar al-Khattab: Telah berkata Rasullullah s. mengadili perkara berdasarkan saksi dan sumpah dan lain – lain lagi.t.untuk menerangkan berbagai tujuan dan dalam berbagai kesempatan. nescaya ada orang yang menuntut harta benda orang lain.a. antara lainnya baginda bersabda memperingatkan hakim supaya sentiasa berlaku adil terhadap sesiapa sahaja yang bermaksud: “Andaikata dilayangkan setiap orang dengan tuntutannya.w.w. Sunnah Fi’iliyyah (sunnah perbuatan) Iaitu perbuatan Rasullullah s. Maka sesiapa yang berhijrah kerana Allah s.w. ada pula yang menuntut darahnya.

Hadith adalah kenyataan dari apa yang dilakukan. bersabda yang bermaksud: “Islam diasaskan di atas lima perkara. menampakkan persetujuan atau gembira dan senang hati atau baginda memujinya atau tidak menjelaskan atau akur sahaja terhadap perkataan atau perbuatan orang lain (sahabat) adalah termasuk dalam pengertian Sunnah Taqririyyah.” Peranan hadith di dalam bidang akhidah juga meliputi perkara – perkara yang berhubung dengan ‘tawakul’ dan alam akhirat. Sedangkan sunnah pula ialah apa yang terkandung di dalamnya. Lalu Sa’d pun menjatuhkan hukuman bunuh keatas pemberontak-pemberontak itu.perang Banu Qurayzah Rasullullah s. Tawakul mempunyai hubungan yang rapat dengan akhidah atau iman. Sebagai rumusannya fungsi as-Sunnah bolehlah dikatakan sebagai penterjemah amali dan perincian kepada al-Quran al-Karim. Dalam hal ini Nabi s. hukum. .” Jelasnya sama ada baginda s.w.w. mengeluarkan zakat. puasa bulan Ramadhan dan mengerjakan haji. Dalam konteks tamadun Islam as-Sunnah merupakan sumber yang kedua selepas al-Quran.w.t. Keputusan itu telah diketahui oleh baginda lantas diakuinya dan baginda s. penghurai dan pentafsir kepada ayat – ayat al-Quran dengan berbagai cara menjadi keterangan tasyri’ iaitu menentukan sesuatu hukum yang tidak ada dalam al-Quran dan keterangan bagi nas. Peranan al-Hadith di bidang Akhidah dan iman ialah membicarakan tentang asas – asas keimanan terhadap Allah s. dan perkara – perkara berhubung dengannnya. wajib mengesakan Tuhan. Terdapat juga perbezaan antara hadith dan sunnah. menyerahkan ketua – ketua pemberontak dari kabilah itu kepada Sa’d bin Mua’dh supaya mereka itu dijatuhkan hukuman menurut ijtihadnya.w.a. Kedudukan al-Hadith yang begitu penting selepas al-Quran dalam kehidupan seorang Muslim dan hubungannya dengan Allah s.w bersabda: “Sesunngguhnya engkau telah menghukum antara mereka dengan hokum Allah dari atas tujuh petala langit.t dapat dilihat peranannya di bidang – bidang akhidah. Lantaran itu dapat dikatakan bahawa hadith – hadith ialah pengertian atau pernyataan daripada sunnah. ibadat.w.a.a. mendirikan sembahyang.a. As-Sunnah berfungsi sebagai penguat atau penyokong kepada hukum – hukum yang terdapat di dalam al-Quran. akhlak dan syariah.

Apa yang disebut di dalam al-Quran berhubung denagn ibadat ini (contohnya sembahyang) hanya seperti firman Allah s.w. bilangan rakaat. Orang yang hanya berpandukan kepada Al-Quran sahaja atau yang jahil terhadap sunnah Nabi s. perbuatan dan pengakuan baginda selama hayatnya. “Wahai Rasullullah.w.t. Peranan hadith di bidang hukum atau undang – undang dapat dilihat kesempurnaannya sebagai salah satu dari sumber – sumber hukum Islam sesudah al-Quran.a.. “Tambatlah ia terlebih dahulu kemudian anda tawakkal. bacaan dan syarat – syaratnya tidaklah dinyatakan oleh al-Quran. Begitu juga dengan ibadat – ibadat dan amalan – amalan yang lain telah dipelajari dan difahami oleh para sahabat r.Dalam pengertian tawakul dapat diumpamakan sebagai sandaran hati kepada wakil. sekaligus kezaliman dan ketidak adilan berlaku dalam masyarakat manusia. adakah unta itu saya tambat terlebih dahulu kemudian saya tawakkal. seseorang hakim akan membuat keputusan dan tindakan yang bercanggah dengan ketetuan Allah s. Dalam masalah ini Rasullullah s.”” Oleh itu tawakkal adalah merupakan jalan terakhir dalam perjuangan seseorang mukmin di mana apabila segala usaha telah dilakukan sebelumnya.t.w. Peranan al-Hadith dalam Ibadat begitu penting sekali kerana dengan al-Hadithlah dapat diketahui maksud – maksud ayat – ayat al-Quran dan kuasa – kuasa sesuatu hukum dan masalah – masalah yang berhubung dengan soal – soal ibadat sama ada wajib ataupun sunat.w. atau saya lepaskan sahaja dan sesudah itu saya tawakkal?” Rasullullah menjawab.w.a. tawakkal ialah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah s. maka dengan hadithlah perkara – perkara demikian dapat diselesaikan sehingga umat Islam dapat mengerjakan ibadat sembahyang sebagaimana yang dilakukan oleh Rasullullah s.” Bagaimana caranya.a. dalam menghadapi sesuatu pekerjaan atau situasi.t.a.w. Dalam hal hukuman terhadap penzina umpamanya. yang bermaksud: “Dirikanlah sembahyang. atau . Menurut Islam. sendiri. Tetapi masih ada lagi hal – hal yang memerlukan perincian dari sunnah atau hadith jika tidak.a melalui sunnah atau hadith yang meliputi kata – kata. walaupun ianya diterangkan di dalam al-Quran dengan agak terperinci. telah memberikan garis panduan dalam sebuah hadith yang bermaksud: “Seorang lelaki bertanyakan Rasullullah s.w.

telah mengatakan kepada pengikut – .w. Rasullullah s.w. misalnya larangan – larangan secara khusus terhadap amalan – amalan rasuah dan menyorok barang – barang dagangan. “Apakah tuan hamba memerintahkan agar wanita itu di rejam? Lupakah tuan hamba dengan sabda Rasullullah s. Kita tidak dapat menemui dalam al-Quran.a.t. istighfar. Wanita itu telah melakukan zina dan telah mengakui kesalahannya.a. Saidina Ali bin Abi Talib r. ekonomi dan politik.w. telah membicarakan perkara – perkara yang meliputi soal – soal yang berhubung dengan keadilan sosial. Prinsip perseorangan yang diterangkan oleh hadith umpamanya dari pandangan praktis tidak sahaja diajarkan tetapi juga diamalkan dan ini adalah satu kemegahan yang besar.” Ajaran – ajaran hadith yang berhubung dengan akhlak (moral) seperti nilai – nilai perseorangan. orang yang tidur sehingga ia jaga dan kanak – kanak sehingga ia baligh.” Hadith – hadith Nabi s. memberi salam. orang yang menerima dan orang yang menjadi perantaraan berlakunya rasuah. iaitu orang gila yang tidak waras akalnya. maka tiadalah apa-apa lagi diantaranya dengan Allah.yang lupa tentang hadith – hadith yang menjelaskan aspek – aspek hukum pasti akan melakukan kesilapan atau kesalahan dalam keputusan hukumannya. “Barang siapa menyorok barang – barang makanan selama 40 hari. telah membantah dan berkata. Peristiwa berikut dapat membuktikan hakikat ini: Pada suatu ketika seorang wanita yang tidak siuman telah di bawa kehadapan khalifah Umar al-Khattab.” 2. tetapi dalam sejarah tidak ada satu agama pun yang dapat membanggakan diri dengan menjadikan ajarannya itu begitu nyata dan meresap dalam kehidupan sehari – hari penganut – penganutnya selain dari agama Islam. ”Allah melaknat orang yang memberi. Lantas Umar memerintahkan agar ianya direjam. walhal amalan – amalan demikian adalah dikutuk dan dilarang oleh Islam sebagaimana dalam sabda Nabi s.a. dan Allah tiada lagi apa – apa dengannya. taubat dan zuhud adalah merupakan sifat – sifat yang boleh membawa kepada kesempurnaan manusia da di pandang tinggi di sisi Allah s. Dalam pidatonya yang terakhir.a.w yang bermaksud: 1.” ” Tiga perkara yang di maafkan. Hampir semua agama telah mengajar persaudaraan manusia dalam pelbagai bentuk.w.a. Oleh kerana ayat – ayat al-Quran mengenai hukum hanya menerangkan prinsip – prinsipnya sahaja sudah tentunya tidak merangkumi keterangan – keterangan yang terperinci berhubung dengan semua perkara diatas.

””Bagaimana jika tidak ada dalam sunnahku.a. “Dari apa yang ada di dalam kitab Allah. Sunnah juga seperti al-Quran.w bersabda:“Maha Terpuji Allah yang telah menganugerahkan utusan Rasullullah dengan apa yang dapat diterima opleh RasulNya.” ”Bagaimana jika tidak ada di dalam kitab Allah?” Tanya Rasullullah s.”Orang Arab tidaklah lebih dari orang bukan Arab. Ini dijelaskan oleh Nabi s. Kebanggaan kerana warna kulit atau kebangsaan sangat di cela oleh baginda. sendiri ketika baginda mengutuskan Muaz bin Jabal ke Yaman.” Jawab Muaz.w. minum dan adab ke tandas. dan ada pula yang menyentuh bidang .w. Lantas Nabi s.pengikutnya bahawa keutamaan hanya terletak dalam amal tindakan. “Hamba akan berijtihad dengan menggunakan fikiran hamba. bersabda yang bermaksud: “Bagaimanakah kamu akan menghukum (sesuatu) ?” Jawab Muaz. Jawab Muaz “Jika tidak ada dalam kitab Allah. Dalam soal memberi salam terdapat sebuah hadith yang bermaksud: “Orang yang berkenderaan hendaklah memberi slam kepada orang yang berjalan kaki.” Tanya Rasullullah lagi.a.a. As-Sunnah seolah – olah satu gambaran yang lengkap bagi prinsip – prinsip al-Quran yang dilahirkan dalam bentuk amali yang memberikan kita contoh – contoh latar yang bernilai tentang perlembagaan Islam dan juga tentang beberapa tradisi perlembagaan (constitutional tradition) .” Hadith menjadi sumber kepada syariah selepas al-Quran. ada di antaranya yang berhubung dengan hukum – hukum (perundangan khas dan am) . Melalui sunnah kita dapat melihat bagaimana Rasullullah s. melaksanakan hukum – hukum (perundangan) al-Quran dan prinsipnya di Tanah Arab. dan yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk dan yang sedikit memberi salam kepada yang ramai.w. PENUTUP Peri pentingnya sunnah ini dapat dilihat daripada peranannya yang telah mewujudkan bentuk – bentuk amali terhadap prinsip – prinsip yang terdapat dalam al-Quran.” Hadith yang merupakan tempat kita mendapat panduan dan ilham dalam usaha kita mengambil sesuatu hukum telah memberi nilai keagungan syariah. Nabi s.” Hadith – hadith telah memberikan pendidikan bukan sahaja dalam perkara – perkara besar sahaja sepertial soal – soal negara tetapi juga perkara – perkara kecil seperti adab makan.w. hamba akan menghukum dengan sunnah Rasullullah. Kamu semua dari Adam dan Adam dijadikan daripada tanah.a.a.

hadith hukum iaitu segala hadith yang mengandungi penjelasan tentang prinsip – prinsip umum atau kaedah – kaedah hukum yang terdapat di dalam al-Quran.a. sendiri mengamalkannya dan mengasaskan negara yang baginda sendiri mentadbirnya dan mewujudkan suasana keamanan..com/2008/04/sumber-sumber-tamadun-islma. bahawa sesuatu tamadun itu tidak akan kekal lama atau akan menerima kehancuran sekiranya ia terkeluar dari dasar yang telah ditetapkan oleh Allah.w. kepada dua kategori. ulama telah membangkitkan hadith – hadith Rasullullah s. Dari peristiwa sejarah banyak telah terbukti.html Dari segi istilah Ilmu Hadith.blogspot.w.w.a) „. ahli – ahli Hadith menyamakan perkataan al-Hadith dengan as-Sunnah. perbuatan. Pertamanya. hidup selama 23 tahun sesudah baginda menjadi utusan Allah s. Hadith hanya membawa maksud apa – apa yang disandarkan kepada Rasulluh s.a. Jelaslah di sini bahawa apabila umat Islam sudah lari dari landasan al-Quran dan as-Sunnah. Dalam penggunaan biasa. iaitu kitab Allah dan sunnah NabiNya (atau sunnahku.” Posted by Abu Yusuf at 7:32 AM http://ctu551.a. sama da perkatan. mengikut lafaz hadith yang sama diriwayatkan oleh Abu Hurairah r. dalam sabdanya yang bermaksud: “Wahai manusia. Baginda s. nescaya kamu tidak sekali – kali akan sesat buat selama – lamanya.w. hadith – hadith yang ada kaitan dengan bidang – bidang lain selain daripada bidang hukum. akhlak dan sirahnya sebelum dan sesudah baginda dilantik menjadi rasul. maka sudah tentu umat itu dianggap sebagai umat yang tidak bertamadun. Al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber tamadun ini telah dinyatakan dengan jelas sekali oleh baginda junjungan besar Nabi Muhammad s.w. Keduanya.a. persetujuan ataupun sifat – sifat kejadian. Dengan kerana itu.a.a.– bidang lain yang kesemuanya ada kaitan dengan kecergasan manusia dalam kesemua bidang hidupnya sejajar dengan keperluan zaman baginda. iaitu apa –apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad s. sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu selama mana kamu berpegang teguh dengannya.w. memimpin tentera serta membuat keputusan hukum dan melaksanakannya dengan adil dan saksama.t dan telah memberikan ‘Din’ yang diredhai oleh Allah yang baginda s. Pentingnya hadith kerana ia menjelaskan segala aspek dari kehidupan Nabi s. Ringkasnya kedudukan hadith di dalam Islam adalah amat penting sekali.w. sehubungan dengan perbincangan mengenai perlembagaan Islam ini. jauh dari nur Ilahi. perbuatan ataupun pengakuan selepas baginda .w sama ada dari segi perkataan.a.

a.w yang menggalakkan umat Islam mengikut sunnah para sahabat r.a. sama ada perkataan. Ahli – ahli Hadith membuat kesimpulan bahawa as – Sunnah lebih umum daripada al-Hadith. Baginda s.w. Ringkasnya kedudukan hadith di dalam Islam adalah amat penting sekali. As-Sunnah seolah – olah satu gambaran yang lengkap bagi prinsip – prinsip al-Quran yang dilahirkan dalam bentuk amali yang memberikan kita contoh – contoh latar yang bernilai tentang perlembagaan Islam dan juga tentang beberapa tradisi perlembagaan (constitutional tradition) .w. Adakalanya sarjana – sarjana hadith dan Usul al-Fiqh menggunakan perkataan ‘Sunnah’ ini terhadap perbuatan atau amalan para sahabat baginda s.w.w. perbuatan ataupun keakuran baginda yang boleh di jadikan dalil kepada hukum syarak. dan ada pula yang menyentuh bidang – bidang lain yang kesemuanya ada kaitan dengan kecergasan manusia dalam kesemua bidang hidupnya sejajar dengan keperluan zaman baginda. Melalui sunnah kita dapat melihat bagaimana Rasullullah s.w dari semenjak baginda dilahirkan sehinggalah kepada kewafatan baginda.a. Peri pentingnya sunnah ini dapat dilihat daripada peranannya yang telah mewujudkan bentuk – bentuk amali terhadap prinsip – prinsip yang terdapat dalam al-Quran. hidup selama 23 tahun sesudah baginda menjadi utusan Allah s.a. hadith hukum iaitu segala hadith yang mengandungi penjelasan tentang prinsip – prinsip umum atau kaedah – kaedah hukum yang terdapat di dalam al-Quran. kepada dua kategori.a.w.a.a. berdasarkan kepada sabda Rasullullah s.a. melaksanakan hukum – hukum (perundangan) al-Quran dan prinsipnya di Tanah Arab. ada di antaranya yang berhubung dengan hukum – hukum (perundangan khas dan am) . Mengikut Ulama Usul a-Fiqh. as-Sunnah ialah segala yang dating daripada Nabi s.w.t dan telah memberikan ‘Din’ yang diredhai oleh Allah yang . Pentingnya hadith kerana ia menjelaskan segala aspek dari kehidupan Nabi s. As-Sunnah meliputi segala aspek kehidupan baginda Rasullullah s. Pertamanya. hadith – hadith yang ada kaitan dengan bidang – bidang lain selain daripada bidang hukum. ulama telah membangkitkan hadith – hadith Rasullullah s. sehubungan dengan perbincangan mengenai perlembagaan Islam ini. selain dari al-Quran.diutus menjadi rasul. Dengan kerana itu. Sedangkan al-Hadith hanya terhad merujuk pada masa selepas baginda di angkat menjadi rasul kepada seluruh umat manusia.w.a. Keduanya. Sunnah juga seperti al-Quran.

html AL-QURAN Al-Quran adalah kalamullah yang diwahyukan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad S. Jelaslah di sini bahawa apabila umat Islam sudah lari dari landasan al-Quran dan as-Sunnah. sendiri mengamalkannya dan mengasaskan negara yang baginda sendiri mentadbirnya dan mewujudkan suasana keamanan.blogspot. Al-Quran juga merupakan mukjizat kepada Nabi Muhammad S. jauh dari nur Ilahi.W. untuk disampaikan kepada seluruh manusia. nescaya kamu tidak sekali – kali akan sesat buat selama – lamanya. memimpin tentera serta membuat keputusan hukum dan melaksanakannya dengan adil dan saksama.a.. adalah wajar dikatakan bahawa al-Quran sebagai sumber inspirasi dan asas dalam membina Tamadun Islam kerana pendorong dan penggerak utama orang Islam ialah al-Quran.w. dalam sabdanya yang bermaksud: “Wahai manusia.A.” Posted by Abu Yusuf at 7:32 AM http://ctu551. iaitu kitab Allah dan sunnah NabiNya (atau sunnahku. Pembacaannya adalah suatu ibadah. Di dalamnya terkandung risalah Islam yang merangkumi konsep ketuhanan. AL-SUNNAH .a. sistem perundangan Islam. Al-Quran juga menjadi sumber rujukan dan pencetus kebanyakan bidang ilmu. yang kemukjizatannya berkekalan sepanjang zaman. sejarah dan lain-lain lagi. Dari peristiwa sejarah banyak telah terbukti. fakta-fakta sains. pengetahuan tentang alam ghaib. maka sudah tentu umat itu dianggap sebagai umat yang tidak bertamadun.baginda s.a) „. Oleh itu. sistem moral. Al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber tamadun ini telah dinyatakan dengan jelas sekali oleh baginda junjungan besar Nabi Muhammad s. bahawa sesuatu tamadun itu tidak akan kekal lama atau akan menerima kehancuran sekiranya ia terkeluar dari dasar yang telah ditetapkan oleh Allah. mengikut lafaz hadith yang sama diriwayatkan oleh Abu Hurairah r. sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu selama mana kamu berpegang teguh dengannya.com/2008/04/sumber-sumber-tamadun-islma.A.W.w.

A. selain daripada al-Quran.W. meliputi perkataan. Peranan al-Sunnah ialah menjelaskan perkara-perkara yang tidak jelas dalam al-Quran dan memberi tafsiran bagaimana untuk melaksanakan apa yang kurang jelas dalam al-Quran. perbuatan dan persetujuan yang dijadikan dalil hukum.Al-Sunnah didefinisikan sebagai apa yang datang daripada Rasulullah S. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful