Sumber-Sumber Tamadun Islma

PENGENALAN Dunia telah dikuasai oleh tamadun Islam selama lebih dari sepuluh abad, mulai abad ke-7 hingga ke-18M. Ia merupakan tamadun yang paling seimbang dalam sejarah manusia, seimbang di antara kemajuan kemajuan kerohanian dengan kemajuan kebendaan. Dalam jangka masa itu di seluruh pelusuk dunia Islam, sains dan teknologi berkembang pesat. Kota Baghdad, Cordova, Iskandariah dan lain-lain muncul sebagai pusat-pusat penting perkembangan kebudayaan dan tamadun. Ia menjadi tumpuan para pelajar dan sarjana dari seluruh pelusuk dunia untuk mempelajari dan mendalami berbagai aspek ilmu pengetahuan terkini. Kecuaian umat Islam terhadap ajaran Islam dan disertai dengan pelbagai tragedi pahit yang melanda dunia islam, mengakibatkan tamadun islam mulai melalui zaman kemerosotan pada abad ke-13 M. Antara tahun 1096-1291 serta antara 1496 hingga 1453 dua gelombang perang Salib telam meletus dimana negara-negara Kristian Eropah bergabung menentang kuasa Islam. Rangcangan jahat yang telah dilaksanakan oleh Kristian itu telah mengakibatkan umat Islam terbahagi 53 buah negara yang berbeza kawasan geografi dan penduduknya. Ini tidak termasuk sebilangan besar minoriti Islam yang berjumlah beberapa ratus juta di India, China, Filipina dan kebanyakan negara bukan Islam di dunia. Pembahagian ini menjadikan orang-orang Islam lemah dari segi kebendaan dan moral pada ketika orang-orang bukan Islam bergabung secara ekonomi, politik dan ketenteraan. DEFINISI TAMADUN ISLAM Teuku Iskandar di dalam Kamus Dewan mencatatkan pengertian tamadun sebagai kebudayaan, peradaban, kemajuan dan sopan-santun. Kemajuan meliputi dari segi kerohanian dan kejasmanian. Abu Bakar Hamzah di dalam bukunya Sejarah Kebudayaan Islam menjelaskan bahawa tamadun adalah berasal dari perkataan Arab yang telah diterima pakai sebagai sebahagian daripada perbendaharaan kata Melayu. Tamadun itu lahir serentak, seiring dan sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia dari semasa ke semasa dalam bentuk pemikiran dan kebendaan. Istilah peradaban pernah digunakan oleh beberapa orang sarjana Islam seperti Muhammad Uthman El-Muhammady yang menulis buku Peradaban Islam, Profesor Madya Dr. Ismail Hamid yang menulis buku Peradaban Melayu dan Islam dan lain-lain. Mereka pada keseluruhannya berpendapat bahawa peradaban itu ialah pencapaian manusia dalam kedua-dua bidang iaitu

T yang terpancar di dalam al-Quran al-Karim. moral dan sebagainya. prinsip serta hukum-hukum yang membimbing manusia untuk mencapai perkembangan dan kesempurnaan hidupnya. Ia juga menjelaskan bahawa kata tamadun juga membawa maksud kehalusan adat atau kemurnian pencapaian manusia yang hidup di kota yang memiliki peraturan yang baik sehingga berjaya menghasilkan keamanan.T.W. Oleh kerana al-Quran adalah wahyu dan kalimah Allah S. Profesor Madya Dr. teknologi. Muhammad Idris Abdul Rauf al-Marbawi di dalam Qamus al-Marbawi. menjelaskan bahawa kata tamadun berasal daripada kata madana yang bermaksud kehalusan budi pekerti dan akhlak mulia seperti orang kota. tamaddunan dan madinah yang membawa maksud kehidupan kota yang menghasilkan pencapaian tinggi di dalam pelbagai aspek sama ada kerohanian atau kebendaan.S Hornby dan E.kerohanian dan kebendaan. menjelaskan civilization bermaksud meningkatnya pencapaian hidup manusia daripada kemunduran kepada kemajuan dalam bidang ilmu. “Nota: untuk maksud perkataan Hadarah dan Umran dengan lebih tepat kerana tidak dibincangkan di sini. sila rujuk “Ma’alim fi at-Tariq”. mengandungi segala nilai. Lutpi Ibrahim pula menjelaskan bahawa kata tamadun berasal daripada kata tamaddana. dasar. Ajaran-ajaran yang dibawa oleh al-Quran al-Karim dan bimbingan serta panduan di dalamnya seperti yang telah disebutkan sebelum ini telah mewujudkan tamadun yang unggul yang dipersembahkan oleh islam kepada kemanusiaan. sains. Umran. Berasaskan kepada al-Quran dan as-Sunnah. Tamadun Islam tegak di atas dasar Allah S. kitab Allah yang terakhir diturunkan kepada manusia. kemakmuran dan penghasilan teknologi yang membantu menyempurnakan kehidupan kota yang bahagia. politik. A.” KEISTIMEWAAN TAMADUN ISLAM Tamadun Islam mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri yang membezakannya dengan tamadun dunia yang lain.W. keselamatan. Antaranya yang terpenting adalah sumber kepada tamadun itu sendiri.C Parnwell di dalam The Progressive English Dictionary. maka ia menghubungkan manusia dengan perubahan dan perkembangan dan . Madaniyah dan Tamadun. Dalam bahasa Arab terdapat empat istilah yang digunakan dalam membicarakan konsep tamadun iaitu istilah Hadarah. oleh Syed Qutb dan “al-Muqaddimah” oleh Ibn Khaldun.

sama ada perkataan. As – Sunnah sebagai sumber tamadun As –Sunnah dari segi bahasa beerti perjalanan. selain dari al-Quran. tetapi pengkhususan untuk perbincangan ini diberikan kepada al – Hadith yang kurang ditekankan oleh kebanyakan penulis – penulis yang lain. al – Hadith 3. perbuatan ataupun pengakuan selepas baginda diutus menjadi rasul. persetujuan ataupun sifat – sifat kejadian. berdasarkan kepada sabda Rasullullah s. Tamadun – tamadun asing Walaupun terdapat pelbagai sumber kepada tamadun Islam. al – Ijmak 4. kebolehan mengetahui sesuatu tanpa berfikir atau mengkaji dan akal fikiran adalah sebagai faktor-faktor pembantu kepada wahyu.a.a. al – Ijtihad 5. Dari segi istilah Ilmu Hadith. iaitu sama ada perjalanan baik ataupun buruk. Dengan demikian menurut perspektif Islam wahyu al-Quran dan al-Hadis adalah sebagai kriteria utama bagi menilai sesuatu perkara bersama-sama dengan kriteria-kriteria yang lain seperti pengalaman manusia. akhlak dan sirahnya sebelum dan sesudah baginda dilantik menjadi rasul. perbuatan. sama da perkatan. iaitu apa –apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad s.w. Adakalanya sarjana – sarjana hadith dan Usul al-Fiqh menggunakan perkataan ‘Sunnah’ ini terhadap perbuatan atau amalan para sahabat baginda s. Ahli – ahli Hadith membuat kesimpulan bahawa as – Sunnah lebih umum daripada al-Hadith. As-Sunnah meliputi segala aspek kehidupan baginda Rasullullah s. as-Sunnah ialah segala yang dating daripada Nabi s. Hadith hanya membawa maksud apa – apa yang disandarkan kepada Rasulluh s. ahli – ahli Hadith menyamakan perkataan al-Hadith dengan as-Sunnah. Sedangkan al-Hadith hanya terhad merujuk pada masa selepas baginda di angkat menjadi rasul kepada seluruh umat manusia.a. Mengikut Ulama Usul a-Fiqh.w sama ada dari segi perkataan.a. al – Quran 2. SUMBER – SUMBER TAMADUN ISLAM Antara sumber – sumber tamadun Islam ialah: 1.w. Dalam penggunaan biasa. perbuatan ataupun keakuran baginda yang boleh di jadikan dalil kepada hokum syarak.a.w.w yang .tamadun yang di cetuskannya sentiasa subur dan berkembang selaras selaras dengan kehidupan dan sentiasa memenuhi keperluan manusia.a.w dari semenjak baginda dilahirkan sehinggalah kepada kewafatan baginda.

w. Sunnah Qawliyah (sunnah perkataan) Iaitu hadith – hadith yang di sebut oleh Rasullullah s. Umpamanya setelah selesai .t.w.a.a.w. Sunnah Fi’iliyyah (sunnah perbuatan) Iaitu perbuatan Rasullullah s.“ Demikian juga sewaktu baginda mengadili suatu perbicaraan di mahkamah.: “Dari Umar al-Khattab: Telah berkata Rasullullah s. Sesungguhnya segala amal itu dengan niat dan sesungguhnya bagi tiap – tiap seseorang itu apa yang diniatkan.w. manakala yang memungkiri harus bersumpah. dan RasulNya ia akan mendapat balasan kerana Allah dan RasulNya dan sesiapa yang berhijrah kerana mendapatkan faedah dunia semata – mata atau kerana ingin mengahwini seseorang perempuan.a. Di mana baginda telah bersabda sambil mengerjakan ibadat itu yang bermaksud: “Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Contohnya di samping Rasullullah s. ada pula yang menuntut darahnya. Maka sesiapa yang berhijrah kerana Allah s. mengerjakan haji. terhadap perkataan atau perbuatan orang lain yang dilakukan di hadapan baginda atau sewaktu baginda ada dan mengetahui perkara tersebut. antara lainnya baginda bersabda memperingatkan hakim supaya sentiasa berlaku adil terhadap sesiapa sahaja yang bermaksud: “Andaikata dilayangkan setiap orang dengan tuntutannya.” iii.” ii.a. baginda juga memerintahkan kaum Muslimin mengerjakan sembahyang dan haji seperti mana yang dilakukan oleh baginda Rasullullah s.untuk menerangkan berbagai tujuan dan dalam berbagai kesempatan.a. Sunnah mengikut pengertian ulama Usul al-Fiqh telah di bahagikan kepada tiga bahagian: i.a.w.w. seperti sabda baginda s.a. mengadili perkara berdasarkan saksi dan sumpah dan lain – lain lagi.w.menggalakkan umat Islam mengikut sunnah para sahabat r. sendiri seperti mendirikan sembahyang lima waktu. maka hijrah ia adalah kepada apa yang dihijrahkannya. melakukan ibadat sembahyang dan haji.a. Akan tetapi yang menuntut itu harus membawa saksi. Sunnah Taqririyah (sunnah pengakuan) Iaitu diam atau keakuran Rasullullah s.w. nescaya ada orang yang menuntut harta benda orang lain.

Sebagai rumusannya fungsi as-Sunnah bolehlah dikatakan sebagai penterjemah amali dan perincian kepada al-Quran al-Karim. Keputusan itu telah diketahui oleh baginda lantas diakuinya dan baginda s. Kedudukan al-Hadith yang begitu penting selepas al-Quran dalam kehidupan seorang Muslim dan hubungannya dengan Allah s. puasa bulan Ramadhan dan mengerjakan haji. . menampakkan persetujuan atau gembira dan senang hati atau baginda memujinya atau tidak menjelaskan atau akur sahaja terhadap perkataan atau perbuatan orang lain (sahabat) adalah termasuk dalam pengertian Sunnah Taqririyyah.a.a.a. menyerahkan ketua – ketua pemberontak dari kabilah itu kepada Sa’d bin Mua’dh supaya mereka itu dijatuhkan hukuman menurut ijtihadnya. Sedangkan sunnah pula ialah apa yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini Nabi s. Lalu Sa’d pun menjatuhkan hukuman bunuh keatas pemberontak-pemberontak itu.w bersabda: “Sesunngguhnya engkau telah menghukum antara mereka dengan hokum Allah dari atas tujuh petala langit. akhlak dan syariah.w.w. Peranan al-Hadith di bidang Akhidah dan iman ialah membicarakan tentang asas – asas keimanan terhadap Allah s.perang Banu Qurayzah Rasullullah s. hukum.w. Hadith adalah kenyataan dari apa yang dilakukan. Lantaran itu dapat dikatakan bahawa hadith – hadith ialah pengertian atau pernyataan daripada sunnah. Dalam konteks tamadun Islam as-Sunnah merupakan sumber yang kedua selepas al-Quran. ibadat.w. bersabda yang bermaksud: “Islam diasaskan di atas lima perkara. mendirikan sembahyang.t dapat dilihat peranannya di bidang – bidang akhidah.a.” Peranan hadith di dalam bidang akhidah juga meliputi perkara – perkara yang berhubung dengan ‘tawakul’ dan alam akhirat. As-Sunnah berfungsi sebagai penguat atau penyokong kepada hukum – hukum yang terdapat di dalam al-Quran. Tawakul mempunyai hubungan yang rapat dengan akhidah atau iman. penghurai dan pentafsir kepada ayat – ayat al-Quran dengan berbagai cara menjadi keterangan tasyri’ iaitu menentukan sesuatu hukum yang tidak ada dalam al-Quran dan keterangan bagi nas.t. mengeluarkan zakat. wajib mengesakan Tuhan.w. dan perkara – perkara berhubung dengannnya. Terdapat juga perbezaan antara hadith dan sunnah.” Jelasnya sama ada baginda s.

maka dengan hadithlah perkara – perkara demikian dapat diselesaikan sehingga umat Islam dapat mengerjakan ibadat sembahyang sebagaimana yang dilakukan oleh Rasullullah s.t. atau saya lepaskan sahaja dan sesudah itu saya tawakkal?” Rasullullah menjawab. Begitu juga dengan ibadat – ibadat dan amalan – amalan yang lain telah dipelajari dan difahami oleh para sahabat r.w.”” Oleh itu tawakkal adalah merupakan jalan terakhir dalam perjuangan seseorang mukmin di mana apabila segala usaha telah dilakukan sebelumnya.a. tawakkal ialah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah s.a.a. Apa yang disebut di dalam al-Quran berhubung denagn ibadat ini (contohnya sembahyang) hanya seperti firman Allah s. Tetapi masih ada lagi hal – hal yang memerlukan perincian dari sunnah atau hadith jika tidak. Orang yang hanya berpandukan kepada Al-Quran sahaja atau yang jahil terhadap sunnah Nabi s.w. “Tambatlah ia terlebih dahulu kemudian anda tawakkal.w.Dalam pengertian tawakul dapat diumpamakan sebagai sandaran hati kepada wakil.w.a. walaupun ianya diterangkan di dalam al-Quran dengan agak terperinci.t. atau . Dalam masalah ini Rasullullah s.w. Peranan al-Hadith dalam Ibadat begitu penting sekali kerana dengan al-Hadithlah dapat diketahui maksud – maksud ayat – ayat al-Quran dan kuasa – kuasa sesuatu hukum dan masalah – masalah yang berhubung dengan soal – soal ibadat sama ada wajib ataupun sunat. adakah unta itu saya tambat terlebih dahulu kemudian saya tawakkal. sendiri. perbuatan dan pengakuan baginda selama hayatnya. yang bermaksud: “Dirikanlah sembahyang. bilangan rakaat. telah memberikan garis panduan dalam sebuah hadith yang bermaksud: “Seorang lelaki bertanyakan Rasullullah s.t. “Wahai Rasullullah. seseorang hakim akan membuat keputusan dan tindakan yang bercanggah dengan ketetuan Allah s. Peranan hadith di bidang hukum atau undang – undang dapat dilihat kesempurnaannya sebagai salah satu dari sumber – sumber hukum Islam sesudah al-Quran. dalam menghadapi sesuatu pekerjaan atau situasi. Dalam hal hukuman terhadap penzina umpamanya.a melalui sunnah atau hadith yang meliputi kata – kata. bacaan dan syarat – syaratnya tidaklah dinyatakan oleh al-Quran.w. Menurut Islam. sekaligus kezaliman dan ketidak adilan berlaku dalam masyarakat manusia.” Bagaimana caranya.w..

“Apakah tuan hamba memerintahkan agar wanita itu di rejam? Lupakah tuan hamba dengan sabda Rasullullah s.a. orang yang menerima dan orang yang menjadi perantaraan berlakunya rasuah. ”Allah melaknat orang yang memberi. tetapi dalam sejarah tidak ada satu agama pun yang dapat membanggakan diri dengan menjadikan ajarannya itu begitu nyata dan meresap dalam kehidupan sehari – hari penganut – penganutnya selain dari agama Islam. iaitu orang gila yang tidak waras akalnya. Peristiwa berikut dapat membuktikan hakikat ini: Pada suatu ketika seorang wanita yang tidak siuman telah di bawa kehadapan khalifah Umar al-Khattab. walhal amalan – amalan demikian adalah dikutuk dan dilarang oleh Islam sebagaimana dalam sabda Nabi s. maka tiadalah apa-apa lagi diantaranya dengan Allah. memberi salam. Kita tidak dapat menemui dalam al-Quran.” Ajaran – ajaran hadith yang berhubung dengan akhlak (moral) seperti nilai – nilai perseorangan. taubat dan zuhud adalah merupakan sifat – sifat yang boleh membawa kepada kesempurnaan manusia da di pandang tinggi di sisi Allah s. istighfar.w.a. Dalam pidatonya yang terakhir. telah membantah dan berkata.” ” Tiga perkara yang di maafkan. Saidina Ali bin Abi Talib r. telah mengatakan kepada pengikut – .a. dan Allah tiada lagi apa – apa dengannya. Prinsip perseorangan yang diterangkan oleh hadith umpamanya dari pandangan praktis tidak sahaja diajarkan tetapi juga diamalkan dan ini adalah satu kemegahan yang besar.w yang bermaksud: 1.yang lupa tentang hadith – hadith yang menjelaskan aspek – aspek hukum pasti akan melakukan kesilapan atau kesalahan dalam keputusan hukumannya. Wanita itu telah melakukan zina dan telah mengakui kesalahannya. telah membicarakan perkara – perkara yang meliputi soal – soal yang berhubung dengan keadilan sosial.t. Rasullullah s. Oleh kerana ayat – ayat al-Quran mengenai hukum hanya menerangkan prinsip – prinsipnya sahaja sudah tentunya tidak merangkumi keterangan – keterangan yang terperinci berhubung dengan semua perkara diatas. Lantas Umar memerintahkan agar ianya direjam.w.w. ekonomi dan politik. misalnya larangan – larangan secara khusus terhadap amalan – amalan rasuah dan menyorok barang – barang dagangan. orang yang tidur sehingga ia jaga dan kanak – kanak sehingga ia baligh. “Barang siapa menyorok barang – barang makanan selama 40 hari.” 2. Hampir semua agama telah mengajar persaudaraan manusia dalam pelbagai bentuk.” Hadith – hadith Nabi s.w.a.a.

PENUTUP Peri pentingnya sunnah ini dapat dilihat daripada peranannya yang telah mewujudkan bentuk – bentuk amali terhadap prinsip – prinsip yang terdapat dalam al-Quran. Nabi s. Kamu semua dari Adam dan Adam dijadikan daripada tanah. “Dari apa yang ada di dalam kitab Allah. minum dan adab ke tandas.w.” Hadith menjadi sumber kepada syariah selepas al-Quran.a. Ini dijelaskan oleh Nabi s. Jawab Muaz “Jika tidak ada dalam kitab Allah.w bersabda:“Maha Terpuji Allah yang telah menganugerahkan utusan Rasullullah dengan apa yang dapat diterima opleh RasulNya. ada di antaranya yang berhubung dengan hukum – hukum (perundangan khas dan am) .” Jawab Muaz.”Orang Arab tidaklah lebih dari orang bukan Arab.” Tanya Rasullullah lagi.””Bagaimana jika tidak ada dalam sunnahku. Lantas Nabi s.a. Melalui sunnah kita dapat melihat bagaimana Rasullullah s. dan ada pula yang menyentuh bidang . “Hamba akan berijtihad dengan menggunakan fikiran hamba.w. Kebanggaan kerana warna kulit atau kebangsaan sangat di cela oleh baginda.” Hadith – hadith telah memberikan pendidikan bukan sahaja dalam perkara – perkara besar sahaja sepertial soal – soal negara tetapi juga perkara – perkara kecil seperti adab makan.a. sendiri ketika baginda mengutuskan Muaz bin Jabal ke Yaman.a.w.w.” Hadith yang merupakan tempat kita mendapat panduan dan ilham dalam usaha kita mengambil sesuatu hukum telah memberi nilai keagungan syariah. melaksanakan hukum – hukum (perundangan) al-Quran dan prinsipnya di Tanah Arab. bersabda yang bermaksud: “Bagaimanakah kamu akan menghukum (sesuatu) ?” Jawab Muaz. Dalam soal memberi salam terdapat sebuah hadith yang bermaksud: “Orang yang berkenderaan hendaklah memberi slam kepada orang yang berjalan kaki. dan yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk dan yang sedikit memberi salam kepada yang ramai.a. Sunnah juga seperti al-Quran. As-Sunnah seolah – olah satu gambaran yang lengkap bagi prinsip – prinsip al-Quran yang dilahirkan dalam bentuk amali yang memberikan kita contoh – contoh latar yang bernilai tentang perlembagaan Islam dan juga tentang beberapa tradisi perlembagaan (constitutional tradition) . hamba akan menghukum dengan sunnah Rasullullah.” ”Bagaimana jika tidak ada di dalam kitab Allah?” Tanya Rasullullah s.pengikutnya bahawa keutamaan hanya terletak dalam amal tindakan.

a. Dalam penggunaan biasa. hidup selama 23 tahun sesudah baginda menjadi utusan Allah s.w.w sama ada dari segi perkataan. Ringkasnya kedudukan hadith di dalam Islam adalah amat penting sekali. Dengan kerana itu.blogspot..a. Pentingnya hadith kerana ia menjelaskan segala aspek dari kehidupan Nabi s. perbuatan. hadith – hadith yang ada kaitan dengan bidang – bidang lain selain daripada bidang hukum.html Dari segi istilah Ilmu Hadith. dalam sabdanya yang bermaksud: “Wahai manusia. kepada dua kategori. sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu selama mana kamu berpegang teguh dengannya.t dan telah memberikan ‘Din’ yang diredhai oleh Allah yang baginda s. Jelaslah di sini bahawa apabila umat Islam sudah lari dari landasan al-Quran dan as-Sunnah. hadith hukum iaitu segala hadith yang mengandungi penjelasan tentang prinsip – prinsip umum atau kaedah – kaedah hukum yang terdapat di dalam al-Quran. sendiri mengamalkannya dan mengasaskan negara yang baginda sendiri mentadbirnya dan mewujudkan suasana keamanan. Pertamanya.a. nescaya kamu tidak sekali – kali akan sesat buat selama – lamanya.a. memimpin tentera serta membuat keputusan hukum dan melaksanakannya dengan adil dan saksama.w.a.– bidang lain yang kesemuanya ada kaitan dengan kecergasan manusia dalam kesemua bidang hidupnya sejajar dengan keperluan zaman baginda. Keduanya.com/2008/04/sumber-sumber-tamadun-islma. Dari peristiwa sejarah banyak telah terbukti. sama da perkatan.a) „. bahawa sesuatu tamadun itu tidak akan kekal lama atau akan menerima kehancuran sekiranya ia terkeluar dari dasar yang telah ditetapkan oleh Allah.w. ahli – ahli Hadith menyamakan perkataan al-Hadith dengan as-Sunnah.w. sehubungan dengan perbincangan mengenai perlembagaan Islam ini. ulama telah membangkitkan hadith – hadith Rasullullah s. iaitu kitab Allah dan sunnah NabiNya (atau sunnahku.” Posted by Abu Yusuf at 7:32 AM http://ctu551. jauh dari nur Ilahi.a.w. Baginda s. Hadith hanya membawa maksud apa – apa yang disandarkan kepada Rasulluh s. perbuatan ataupun pengakuan selepas baginda . persetujuan ataupun sifat – sifat kejadian. mengikut lafaz hadith yang sama diriwayatkan oleh Abu Hurairah r. maka sudah tentu umat itu dianggap sebagai umat yang tidak bertamadun.w. akhlak dan sirahnya sebelum dan sesudah baginda dilantik menjadi rasul. iaitu apa –apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad s.w.a. Al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber tamadun ini telah dinyatakan dengan jelas sekali oleh baginda junjungan besar Nabi Muhammad s.

Sedangkan al-Hadith hanya terhad merujuk pada masa selepas baginda di angkat menjadi rasul kepada seluruh umat manusia. as-Sunnah ialah segala yang dating daripada Nabi s.w yang menggalakkan umat Islam mengikut sunnah para sahabat r.diutus menjadi rasul.w. ulama telah membangkitkan hadith – hadith Rasullullah s. hadith – hadith yang ada kaitan dengan bidang – bidang lain selain daripada bidang hukum. As-Sunnah seolah – olah satu gambaran yang lengkap bagi prinsip – prinsip al-Quran yang dilahirkan dalam bentuk amali yang memberikan kita contoh – contoh latar yang bernilai tentang perlembagaan Islam dan juga tentang beberapa tradisi perlembagaan (constitutional tradition) . melaksanakan hukum – hukum (perundangan) al-Quran dan prinsipnya di Tanah Arab.t dan telah memberikan ‘Din’ yang diredhai oleh Allah yang . Pentingnya hadith kerana ia menjelaskan segala aspek dari kehidupan Nabi s.w. Keduanya. Peri pentingnya sunnah ini dapat dilihat daripada peranannya yang telah mewujudkan bentuk – bentuk amali terhadap prinsip – prinsip yang terdapat dalam al-Quran. hidup selama 23 tahun sesudah baginda menjadi utusan Allah s. Dengan kerana itu. Adakalanya sarjana – sarjana hadith dan Usul al-Fiqh menggunakan perkataan ‘Sunnah’ ini terhadap perbuatan atau amalan para sahabat baginda s. Ahli – ahli Hadith membuat kesimpulan bahawa as – Sunnah lebih umum daripada al-Hadith. berdasarkan kepada sabda Rasullullah s. hadith hukum iaitu segala hadith yang mengandungi penjelasan tentang prinsip – prinsip umum atau kaedah – kaedah hukum yang terdapat di dalam al-Quran.a.a.a. sehubungan dengan perbincangan mengenai perlembagaan Islam ini.w. ada di antaranya yang berhubung dengan hukum – hukum (perundangan khas dan am) .w.a. selain dari al-Quran.a. As-Sunnah meliputi segala aspek kehidupan baginda Rasullullah s.w.w. kepada dua kategori. Pertamanya. Sunnah juga seperti al-Quran.a. sama ada perkataan.a.a.w. perbuatan ataupun keakuran baginda yang boleh di jadikan dalil kepada hukum syarak. Melalui sunnah kita dapat melihat bagaimana Rasullullah s. Ringkasnya kedudukan hadith di dalam Islam adalah amat penting sekali. Mengikut Ulama Usul a-Fiqh.a. Baginda s. dan ada pula yang menyentuh bidang – bidang lain yang kesemuanya ada kaitan dengan kecergasan manusia dalam kesemua bidang hidupnya sejajar dengan keperluan zaman baginda.w dari semenjak baginda dilahirkan sehinggalah kepada kewafatan baginda.

bahawa sesuatu tamadun itu tidak akan kekal lama atau akan menerima kehancuran sekiranya ia terkeluar dari dasar yang telah ditetapkan oleh Allah. iaitu kitab Allah dan sunnah NabiNya (atau sunnahku.blogspot.W. adalah wajar dikatakan bahawa al-Quran sebagai sumber inspirasi dan asas dalam membina Tamadun Islam kerana pendorong dan penggerak utama orang Islam ialah al-Quran.A. sejarah dan lain-lain lagi.com/2008/04/sumber-sumber-tamadun-islma. sistem perundangan Islam. Al-Quran juga merupakan mukjizat kepada Nabi Muhammad S. Oleh itu.W.a) „.w. pengetahuan tentang alam ghaib. dalam sabdanya yang bermaksud: “Wahai manusia. Pembacaannya adalah suatu ibadah. AL-SUNNAH .a. fakta-fakta sains. sendiri mengamalkannya dan mengasaskan negara yang baginda sendiri mentadbirnya dan mewujudkan suasana keamanan. Al-Quran juga menjadi sumber rujukan dan pencetus kebanyakan bidang ilmu. Di dalamnya terkandung risalah Islam yang merangkumi konsep ketuhanan. sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu selama mana kamu berpegang teguh dengannya.html AL-QURAN Al-Quran adalah kalamullah yang diwahyukan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad S. sistem moral. untuk disampaikan kepada seluruh manusia.w. maka sudah tentu umat itu dianggap sebagai umat yang tidak bertamadun. Jelaslah di sini bahawa apabila umat Islam sudah lari dari landasan al-Quran dan as-Sunnah. mengikut lafaz hadith yang sama diriwayatkan oleh Abu Hurairah r. memimpin tentera serta membuat keputusan hukum dan melaksanakannya dengan adil dan saksama.A. yang kemukjizatannya berkekalan sepanjang zaman. jauh dari nur Ilahi. Al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber tamadun ini telah dinyatakan dengan jelas sekali oleh baginda junjungan besar Nabi Muhammad s. Dari peristiwa sejarah banyak telah terbukti. nescaya kamu tidak sekali – kali akan sesat buat selama – lamanya.baginda s.a.” Posted by Abu Yusuf at 7:32 AM http://ctu551..

Al-Sunnah didefinisikan sebagai apa yang datang daripada Rasulullah S. perbuatan dan persetujuan yang dijadikan dalil hukum. selain daripada al-Quran. Peranan al-Sunnah ialah menjelaskan perkara-perkara yang tidak jelas dalam al-Quran dan memberi tafsiran bagaimana untuk melaksanakan apa yang kurang jelas dalam al-Quran.A.W. . meliputi perkataan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful