Sumber-Sumber Tamadun Islma

PENGENALAN Dunia telah dikuasai oleh tamadun Islam selama lebih dari sepuluh abad, mulai abad ke-7 hingga ke-18M. Ia merupakan tamadun yang paling seimbang dalam sejarah manusia, seimbang di antara kemajuan kemajuan kerohanian dengan kemajuan kebendaan. Dalam jangka masa itu di seluruh pelusuk dunia Islam, sains dan teknologi berkembang pesat. Kota Baghdad, Cordova, Iskandariah dan lain-lain muncul sebagai pusat-pusat penting perkembangan kebudayaan dan tamadun. Ia menjadi tumpuan para pelajar dan sarjana dari seluruh pelusuk dunia untuk mempelajari dan mendalami berbagai aspek ilmu pengetahuan terkini. Kecuaian umat Islam terhadap ajaran Islam dan disertai dengan pelbagai tragedi pahit yang melanda dunia islam, mengakibatkan tamadun islam mulai melalui zaman kemerosotan pada abad ke-13 M. Antara tahun 1096-1291 serta antara 1496 hingga 1453 dua gelombang perang Salib telam meletus dimana negara-negara Kristian Eropah bergabung menentang kuasa Islam. Rangcangan jahat yang telah dilaksanakan oleh Kristian itu telah mengakibatkan umat Islam terbahagi 53 buah negara yang berbeza kawasan geografi dan penduduknya. Ini tidak termasuk sebilangan besar minoriti Islam yang berjumlah beberapa ratus juta di India, China, Filipina dan kebanyakan negara bukan Islam di dunia. Pembahagian ini menjadikan orang-orang Islam lemah dari segi kebendaan dan moral pada ketika orang-orang bukan Islam bergabung secara ekonomi, politik dan ketenteraan. DEFINISI TAMADUN ISLAM Teuku Iskandar di dalam Kamus Dewan mencatatkan pengertian tamadun sebagai kebudayaan, peradaban, kemajuan dan sopan-santun. Kemajuan meliputi dari segi kerohanian dan kejasmanian. Abu Bakar Hamzah di dalam bukunya Sejarah Kebudayaan Islam menjelaskan bahawa tamadun adalah berasal dari perkataan Arab yang telah diterima pakai sebagai sebahagian daripada perbendaharaan kata Melayu. Tamadun itu lahir serentak, seiring dan sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia dari semasa ke semasa dalam bentuk pemikiran dan kebendaan. Istilah peradaban pernah digunakan oleh beberapa orang sarjana Islam seperti Muhammad Uthman El-Muhammady yang menulis buku Peradaban Islam, Profesor Madya Dr. Ismail Hamid yang menulis buku Peradaban Melayu dan Islam dan lain-lain. Mereka pada keseluruhannya berpendapat bahawa peradaban itu ialah pencapaian manusia dalam kedua-dua bidang iaitu

Tamadun Islam tegak di atas dasar Allah S. menjelaskan civilization bermaksud meningkatnya pencapaian hidup manusia daripada kemunduran kepada kemajuan dalam bidang ilmu. Madaniyah dan Tamadun. Dalam bahasa Arab terdapat empat istilah yang digunakan dalam membicarakan konsep tamadun iaitu istilah Hadarah. tamaddunan dan madinah yang membawa maksud kehidupan kota yang menghasilkan pencapaian tinggi di dalam pelbagai aspek sama ada kerohanian atau kebendaan. Umran. maka ia menghubungkan manusia dengan perubahan dan perkembangan dan .T. dasar. kemakmuran dan penghasilan teknologi yang membantu menyempurnakan kehidupan kota yang bahagia. sains.S Hornby dan E.T yang terpancar di dalam al-Quran al-Karim. Berasaskan kepada al-Quran dan as-Sunnah. sila rujuk “Ma’alim fi at-Tariq”. “Nota: untuk maksud perkataan Hadarah dan Umran dengan lebih tepat kerana tidak dibincangkan di sini. Oleh kerana al-Quran adalah wahyu dan kalimah Allah S.W. moral dan sebagainya. Profesor Madya Dr. Ajaran-ajaran yang dibawa oleh al-Quran al-Karim dan bimbingan serta panduan di dalamnya seperti yang telah disebutkan sebelum ini telah mewujudkan tamadun yang unggul yang dipersembahkan oleh islam kepada kemanusiaan. politik. Ia juga menjelaskan bahawa kata tamadun juga membawa maksud kehalusan adat atau kemurnian pencapaian manusia yang hidup di kota yang memiliki peraturan yang baik sehingga berjaya menghasilkan keamanan. Antaranya yang terpenting adalah sumber kepada tamadun itu sendiri.kerohanian dan kebendaan. menjelaskan bahawa kata tamadun berasal daripada kata madana yang bermaksud kehalusan budi pekerti dan akhlak mulia seperti orang kota. Lutpi Ibrahim pula menjelaskan bahawa kata tamadun berasal daripada kata tamaddana. teknologi. prinsip serta hukum-hukum yang membimbing manusia untuk mencapai perkembangan dan kesempurnaan hidupnya.W. Muhammad Idris Abdul Rauf al-Marbawi di dalam Qamus al-Marbawi. oleh Syed Qutb dan “al-Muqaddimah” oleh Ibn Khaldun. keselamatan. A.” KEISTIMEWAAN TAMADUN ISLAM Tamadun Islam mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri yang membezakannya dengan tamadun dunia yang lain. kitab Allah yang terakhir diturunkan kepada manusia. mengandungi segala nilai.C Parnwell di dalam The Progressive English Dictionary.

w. perbuatan ataupun pengakuan selepas baginda diutus menjadi rasul. kebolehan mengetahui sesuatu tanpa berfikir atau mengkaji dan akal fikiran adalah sebagai faktor-faktor pembantu kepada wahyu. Mengikut Ulama Usul a-Fiqh. As – Sunnah sebagai sumber tamadun As –Sunnah dari segi bahasa beerti perjalanan. Ahli – ahli Hadith membuat kesimpulan bahawa as – Sunnah lebih umum daripada al-Hadith. berdasarkan kepada sabda Rasullullah s. ahli – ahli Hadith menyamakan perkataan al-Hadith dengan as-Sunnah. akhlak dan sirahnya sebelum dan sesudah baginda dilantik menjadi rasul. Tamadun – tamadun asing Walaupun terdapat pelbagai sumber kepada tamadun Islam. iaitu apa –apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad s. selain dari al-Quran.w.a. persetujuan ataupun sifat – sifat kejadian. Sedangkan al-Hadith hanya terhad merujuk pada masa selepas baginda di angkat menjadi rasul kepada seluruh umat manusia.a.a. sama da perkatan. As-Sunnah meliputi segala aspek kehidupan baginda Rasullullah s.w yang . Dalam penggunaan biasa. as-Sunnah ialah segala yang dating daripada Nabi s. Dari segi istilah Ilmu Hadith.a.w. tetapi pengkhususan untuk perbincangan ini diberikan kepada al – Hadith yang kurang ditekankan oleh kebanyakan penulis – penulis yang lain.w sama ada dari segi perkataan. perbuatan. Hadith hanya membawa maksud apa – apa yang disandarkan kepada Rasulluh s. al – Hadith 3. al – Ijmak 4.tamadun yang di cetuskannya sentiasa subur dan berkembang selaras selaras dengan kehidupan dan sentiasa memenuhi keperluan manusia. perbuatan ataupun keakuran baginda yang boleh di jadikan dalil kepada hokum syarak.a. al – Ijtihad 5.w dari semenjak baginda dilahirkan sehinggalah kepada kewafatan baginda. Adakalanya sarjana – sarjana hadith dan Usul al-Fiqh menggunakan perkataan ‘Sunnah’ ini terhadap perbuatan atau amalan para sahabat baginda s. iaitu sama ada perjalanan baik ataupun buruk. Dengan demikian menurut perspektif Islam wahyu al-Quran dan al-Hadis adalah sebagai kriteria utama bagi menilai sesuatu perkara bersama-sama dengan kriteria-kriteria yang lain seperti pengalaman manusia. SUMBER – SUMBER TAMADUN ISLAM Antara sumber – sumber tamadun Islam ialah: 1. sama ada perkataan.a. al – Quran 2.

Maka sesiapa yang berhijrah kerana Allah s.a. Contohnya di samping Rasullullah s.a.a. Sunnah Qawliyah (sunnah perkataan) Iaitu hadith – hadith yang di sebut oleh Rasullullah s.a.w.” ii.w.a.w. Sunnah Fi’iliyyah (sunnah perbuatan) Iaitu perbuatan Rasullullah s.a.a. antara lainnya baginda bersabda memperingatkan hakim supaya sentiasa berlaku adil terhadap sesiapa sahaja yang bermaksud: “Andaikata dilayangkan setiap orang dengan tuntutannya. manakala yang memungkiri harus bersumpah.w.menggalakkan umat Islam mengikut sunnah para sahabat r.” iii.t. mengerjakan haji.“ Demikian juga sewaktu baginda mengadili suatu perbicaraan di mahkamah. Akan tetapi yang menuntut itu harus membawa saksi.: “Dari Umar al-Khattab: Telah berkata Rasullullah s. seperti sabda baginda s. ada pula yang menuntut darahnya.a.w. sendiri seperti mendirikan sembahyang lima waktu.w. Sunnah Taqririyah (sunnah pengakuan) Iaitu diam atau keakuran Rasullullah s. Umpamanya setelah selesai .w. Di mana baginda telah bersabda sambil mengerjakan ibadat itu yang bermaksud: “Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Sesungguhnya segala amal itu dengan niat dan sesungguhnya bagi tiap – tiap seseorang itu apa yang diniatkan. mengadili perkara berdasarkan saksi dan sumpah dan lain – lain lagi. melakukan ibadat sembahyang dan haji. terhadap perkataan atau perbuatan orang lain yang dilakukan di hadapan baginda atau sewaktu baginda ada dan mengetahui perkara tersebut. dan RasulNya ia akan mendapat balasan kerana Allah dan RasulNya dan sesiapa yang berhijrah kerana mendapatkan faedah dunia semata – mata atau kerana ingin mengahwini seseorang perempuan. maka hijrah ia adalah kepada apa yang dihijrahkannya. Sunnah mengikut pengertian ulama Usul al-Fiqh telah di bahagikan kepada tiga bahagian: i. nescaya ada orang yang menuntut harta benda orang lain.untuk menerangkan berbagai tujuan dan dalam berbagai kesempatan. baginda juga memerintahkan kaum Muslimin mengerjakan sembahyang dan haji seperti mana yang dilakukan oleh baginda Rasullullah s.w.

perang Banu Qurayzah Rasullullah s. Sebagai rumusannya fungsi as-Sunnah bolehlah dikatakan sebagai penterjemah amali dan perincian kepada al-Quran al-Karim. Lantaran itu dapat dikatakan bahawa hadith – hadith ialah pengertian atau pernyataan daripada sunnah.w.a. dan perkara – perkara berhubung dengannnya. menampakkan persetujuan atau gembira dan senang hati atau baginda memujinya atau tidak menjelaskan atau akur sahaja terhadap perkataan atau perbuatan orang lain (sahabat) adalah termasuk dalam pengertian Sunnah Taqririyyah. hukum. mengeluarkan zakat. menyerahkan ketua – ketua pemberontak dari kabilah itu kepada Sa’d bin Mua’dh supaya mereka itu dijatuhkan hukuman menurut ijtihadnya.w.w bersabda: “Sesunngguhnya engkau telah menghukum antara mereka dengan hokum Allah dari atas tujuh petala langit. . akhlak dan syariah. Lalu Sa’d pun menjatuhkan hukuman bunuh keatas pemberontak-pemberontak itu. puasa bulan Ramadhan dan mengerjakan haji. Tawakul mempunyai hubungan yang rapat dengan akhidah atau iman. bersabda yang bermaksud: “Islam diasaskan di atas lima perkara.” Jelasnya sama ada baginda s. Dalam konteks tamadun Islam as-Sunnah merupakan sumber yang kedua selepas al-Quran. mendirikan sembahyang. Peranan al-Hadith di bidang Akhidah dan iman ialah membicarakan tentang asas – asas keimanan terhadap Allah s.w. Keputusan itu telah diketahui oleh baginda lantas diakuinya dan baginda s. As-Sunnah berfungsi sebagai penguat atau penyokong kepada hukum – hukum yang terdapat di dalam al-Quran.w. Terdapat juga perbezaan antara hadith dan sunnah.” Peranan hadith di dalam bidang akhidah juga meliputi perkara – perkara yang berhubung dengan ‘tawakul’ dan alam akhirat. Hadith adalah kenyataan dari apa yang dilakukan.a. penghurai dan pentafsir kepada ayat – ayat al-Quran dengan berbagai cara menjadi keterangan tasyri’ iaitu menentukan sesuatu hukum yang tidak ada dalam al-Quran dan keterangan bagi nas. ibadat.w.t dapat dilihat peranannya di bidang – bidang akhidah.a. Dalam hal ini Nabi s. Kedudukan al-Hadith yang begitu penting selepas al-Quran dalam kehidupan seorang Muslim dan hubungannya dengan Allah s. Sedangkan sunnah pula ialah apa yang terkandung di dalamnya.t.a. wajib mengesakan Tuhan.

Apa yang disebut di dalam al-Quran berhubung denagn ibadat ini (contohnya sembahyang) hanya seperti firman Allah s. walaupun ianya diterangkan di dalam al-Quran dengan agak terperinci.a. yang bermaksud: “Dirikanlah sembahyang. maka dengan hadithlah perkara – perkara demikian dapat diselesaikan sehingga umat Islam dapat mengerjakan ibadat sembahyang sebagaimana yang dilakukan oleh Rasullullah s.w. bacaan dan syarat – syaratnya tidaklah dinyatakan oleh al-Quran.t.t. adakah unta itu saya tambat terlebih dahulu kemudian saya tawakkal. “Wahai Rasullullah.a melalui sunnah atau hadith yang meliputi kata – kata. bilangan rakaat.”” Oleh itu tawakkal adalah merupakan jalan terakhir dalam perjuangan seseorang mukmin di mana apabila segala usaha telah dilakukan sebelumnya.w. atau .a.a.t.w. Orang yang hanya berpandukan kepada Al-Quran sahaja atau yang jahil terhadap sunnah Nabi s. dalam menghadapi sesuatu pekerjaan atau situasi. “Tambatlah ia terlebih dahulu kemudian anda tawakkal. Tetapi masih ada lagi hal – hal yang memerlukan perincian dari sunnah atau hadith jika tidak..w. tawakkal ialah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah s. sendiri. Peranan hadith di bidang hukum atau undang – undang dapat dilihat kesempurnaannya sebagai salah satu dari sumber – sumber hukum Islam sesudah al-Quran.w. perbuatan dan pengakuan baginda selama hayatnya.a. Begitu juga dengan ibadat – ibadat dan amalan – amalan yang lain telah dipelajari dan difahami oleh para sahabat r.Dalam pengertian tawakul dapat diumpamakan sebagai sandaran hati kepada wakil. seseorang hakim akan membuat keputusan dan tindakan yang bercanggah dengan ketetuan Allah s.w. Dalam masalah ini Rasullullah s.w. atau saya lepaskan sahaja dan sesudah itu saya tawakkal?” Rasullullah menjawab. sekaligus kezaliman dan ketidak adilan berlaku dalam masyarakat manusia. Peranan al-Hadith dalam Ibadat begitu penting sekali kerana dengan al-Hadithlah dapat diketahui maksud – maksud ayat – ayat al-Quran dan kuasa – kuasa sesuatu hukum dan masalah – masalah yang berhubung dengan soal – soal ibadat sama ada wajib ataupun sunat.” Bagaimana caranya. Menurut Islam. Dalam hal hukuman terhadap penzina umpamanya. telah memberikan garis panduan dalam sebuah hadith yang bermaksud: “Seorang lelaki bertanyakan Rasullullah s.

a. ”Allah melaknat orang yang memberi.” 2. orang yang menerima dan orang yang menjadi perantaraan berlakunya rasuah. telah membicarakan perkara – perkara yang meliputi soal – soal yang berhubung dengan keadilan sosial. maka tiadalah apa-apa lagi diantaranya dengan Allah.” Hadith – hadith Nabi s.a.yang lupa tentang hadith – hadith yang menjelaskan aspek – aspek hukum pasti akan melakukan kesilapan atau kesalahan dalam keputusan hukumannya. Wanita itu telah melakukan zina dan telah mengakui kesalahannya. Oleh kerana ayat – ayat al-Quran mengenai hukum hanya menerangkan prinsip – prinsipnya sahaja sudah tentunya tidak merangkumi keterangan – keterangan yang terperinci berhubung dengan semua perkara diatas. memberi salam. Hampir semua agama telah mengajar persaudaraan manusia dalam pelbagai bentuk. tetapi dalam sejarah tidak ada satu agama pun yang dapat membanggakan diri dengan menjadikan ajarannya itu begitu nyata dan meresap dalam kehidupan sehari – hari penganut – penganutnya selain dari agama Islam.w.w. Lantas Umar memerintahkan agar ianya direjam.w. telah mengatakan kepada pengikut – . Kita tidak dapat menemui dalam al-Quran.” Ajaran – ajaran hadith yang berhubung dengan akhlak (moral) seperti nilai – nilai perseorangan. walhal amalan – amalan demikian adalah dikutuk dan dilarang oleh Islam sebagaimana dalam sabda Nabi s. Saidina Ali bin Abi Talib r.t. “Apakah tuan hamba memerintahkan agar wanita itu di rejam? Lupakah tuan hamba dengan sabda Rasullullah s. Prinsip perseorangan yang diterangkan oleh hadith umpamanya dari pandangan praktis tidak sahaja diajarkan tetapi juga diamalkan dan ini adalah satu kemegahan yang besar. dan Allah tiada lagi apa – apa dengannya. taubat dan zuhud adalah merupakan sifat – sifat yang boleh membawa kepada kesempurnaan manusia da di pandang tinggi di sisi Allah s.w. Rasullullah s. telah membantah dan berkata. iaitu orang gila yang tidak waras akalnya. istighfar.a.” ” Tiga perkara yang di maafkan. Dalam pidatonya yang terakhir. misalnya larangan – larangan secara khusus terhadap amalan – amalan rasuah dan menyorok barang – barang dagangan.a. Peristiwa berikut dapat membuktikan hakikat ini: Pada suatu ketika seorang wanita yang tidak siuman telah di bawa kehadapan khalifah Umar al-Khattab. “Barang siapa menyorok barang – barang makanan selama 40 hari. orang yang tidur sehingga ia jaga dan kanak – kanak sehingga ia baligh.a.w yang bermaksud: 1. ekonomi dan politik.

dan yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk dan yang sedikit memberi salam kepada yang ramai. Dalam soal memberi salam terdapat sebuah hadith yang bermaksud: “Orang yang berkenderaan hendaklah memberi slam kepada orang yang berjalan kaki. PENUTUP Peri pentingnya sunnah ini dapat dilihat daripada peranannya yang telah mewujudkan bentuk – bentuk amali terhadap prinsip – prinsip yang terdapat dalam al-Quran. Nabi s.a. Jawab Muaz “Jika tidak ada dalam kitab Allah. Sunnah juga seperti al-Quran.” Hadith yang merupakan tempat kita mendapat panduan dan ilham dalam usaha kita mengambil sesuatu hukum telah memberi nilai keagungan syariah. “Hamba akan berijtihad dengan menggunakan fikiran hamba. dan ada pula yang menyentuh bidang .” ”Bagaimana jika tidak ada di dalam kitab Allah?” Tanya Rasullullah s. Lantas Nabi s. Melalui sunnah kita dapat melihat bagaimana Rasullullah s.w.”Orang Arab tidaklah lebih dari orang bukan Arab.a.” Tanya Rasullullah lagi. Kebanggaan kerana warna kulit atau kebangsaan sangat di cela oleh baginda.w. Ini dijelaskan oleh Nabi s.””Bagaimana jika tidak ada dalam sunnahku.a. melaksanakan hukum – hukum (perundangan) al-Quran dan prinsipnya di Tanah Arab.pengikutnya bahawa keutamaan hanya terletak dalam amal tindakan.w.” Jawab Muaz. As-Sunnah seolah – olah satu gambaran yang lengkap bagi prinsip – prinsip al-Quran yang dilahirkan dalam bentuk amali yang memberikan kita contoh – contoh latar yang bernilai tentang perlembagaan Islam dan juga tentang beberapa tradisi perlembagaan (constitutional tradition) .a. bersabda yang bermaksud: “Bagaimanakah kamu akan menghukum (sesuatu) ?” Jawab Muaz.a. ada di antaranya yang berhubung dengan hukum – hukum (perundangan khas dan am) .” Hadith – hadith telah memberikan pendidikan bukan sahaja dalam perkara – perkara besar sahaja sepertial soal – soal negara tetapi juga perkara – perkara kecil seperti adab makan.w.w bersabda:“Maha Terpuji Allah yang telah menganugerahkan utusan Rasullullah dengan apa yang dapat diterima opleh RasulNya. minum dan adab ke tandas. sendiri ketika baginda mengutuskan Muaz bin Jabal ke Yaman. Kamu semua dari Adam dan Adam dijadikan daripada tanah.” Hadith menjadi sumber kepada syariah selepas al-Quran. “Dari apa yang ada di dalam kitab Allah. hamba akan menghukum dengan sunnah Rasullullah.

hadith – hadith yang ada kaitan dengan bidang – bidang lain selain daripada bidang hukum.html Dari segi istilah Ilmu Hadith. ahli – ahli Hadith menyamakan perkataan al-Hadith dengan as-Sunnah. bahawa sesuatu tamadun itu tidak akan kekal lama atau akan menerima kehancuran sekiranya ia terkeluar dari dasar yang telah ditetapkan oleh Allah. sendiri mengamalkannya dan mengasaskan negara yang baginda sendiri mentadbirnya dan mewujudkan suasana keamanan.” Posted by Abu Yusuf at 7:32 AM http://ctu551.w.a. sehubungan dengan perbincangan mengenai perlembagaan Islam ini.w sama ada dari segi perkataan. hadith hukum iaitu segala hadith yang mengandungi penjelasan tentang prinsip – prinsip umum atau kaedah – kaedah hukum yang terdapat di dalam al-Quran.w. hidup selama 23 tahun sesudah baginda menjadi utusan Allah s.w. sama da perkatan.w. Pertamanya. Jelaslah di sini bahawa apabila umat Islam sudah lari dari landasan al-Quran dan as-Sunnah. perbuatan ataupun pengakuan selepas baginda .w. dalam sabdanya yang bermaksud: “Wahai manusia. nescaya kamu tidak sekali – kali akan sesat buat selama – lamanya. Hadith hanya membawa maksud apa – apa yang disandarkan kepada Rasulluh s. Dari peristiwa sejarah banyak telah terbukti.a. Al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber tamadun ini telah dinyatakan dengan jelas sekali oleh baginda junjungan besar Nabi Muhammad s. akhlak dan sirahnya sebelum dan sesudah baginda dilantik menjadi rasul. ulama telah membangkitkan hadith – hadith Rasullullah s. perbuatan.a. mengikut lafaz hadith yang sama diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.w.a. Dengan kerana itu.blogspot. Dalam penggunaan biasa.– bidang lain yang kesemuanya ada kaitan dengan kecergasan manusia dalam kesemua bidang hidupnya sejajar dengan keperluan zaman baginda. kepada dua kategori..a.w.a) „.a. iaitu apa –apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad s. iaitu kitab Allah dan sunnah NabiNya (atau sunnahku. memimpin tentera serta membuat keputusan hukum dan melaksanakannya dengan adil dan saksama. sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu selama mana kamu berpegang teguh dengannya.t dan telah memberikan ‘Din’ yang diredhai oleh Allah yang baginda s. Keduanya. Ringkasnya kedudukan hadith di dalam Islam adalah amat penting sekali. Pentingnya hadith kerana ia menjelaskan segala aspek dari kehidupan Nabi s. persetujuan ataupun sifat – sifat kejadian. maka sudah tentu umat itu dianggap sebagai umat yang tidak bertamadun.com/2008/04/sumber-sumber-tamadun-islma.a. Baginda s. jauh dari nur Ilahi.

ada di antaranya yang berhubung dengan hukum – hukum (perundangan khas dan am) . perbuatan ataupun keakuran baginda yang boleh di jadikan dalil kepada hukum syarak.w yang menggalakkan umat Islam mengikut sunnah para sahabat r.diutus menjadi rasul. Pentingnya hadith kerana ia menjelaskan segala aspek dari kehidupan Nabi s. Peri pentingnya sunnah ini dapat dilihat daripada peranannya yang telah mewujudkan bentuk – bentuk amali terhadap prinsip – prinsip yang terdapat dalam al-Quran.a. ulama telah membangkitkan hadith – hadith Rasullullah s. Dengan kerana itu.a. as-Sunnah ialah segala yang dating daripada Nabi s.w. hadith – hadith yang ada kaitan dengan bidang – bidang lain selain daripada bidang hukum. Ahli – ahli Hadith membuat kesimpulan bahawa as – Sunnah lebih umum daripada al-Hadith.w.a.w. As-Sunnah seolah – olah satu gambaran yang lengkap bagi prinsip – prinsip al-Quran yang dilahirkan dalam bentuk amali yang memberikan kita contoh – contoh latar yang bernilai tentang perlembagaan Islam dan juga tentang beberapa tradisi perlembagaan (constitutional tradition) .w. Pertamanya.w. Melalui sunnah kita dapat melihat bagaimana Rasullullah s. berdasarkan kepada sabda Rasullullah s. Sedangkan al-Hadith hanya terhad merujuk pada masa selepas baginda di angkat menjadi rasul kepada seluruh umat manusia. Sunnah juga seperti al-Quran.a. hadith hukum iaitu segala hadith yang mengandungi penjelasan tentang prinsip – prinsip umum atau kaedah – kaedah hukum yang terdapat di dalam al-Quran. Mengikut Ulama Usul a-Fiqh. As-Sunnah meliputi segala aspek kehidupan baginda Rasullullah s.w. kepada dua kategori. melaksanakan hukum – hukum (perundangan) al-Quran dan prinsipnya di Tanah Arab. sehubungan dengan perbincangan mengenai perlembagaan Islam ini. Baginda s.t dan telah memberikan ‘Din’ yang diredhai oleh Allah yang .a. Ringkasnya kedudukan hadith di dalam Islam adalah amat penting sekali. Keduanya.a. selain dari al-Quran.a.a.w.a. dan ada pula yang menyentuh bidang – bidang lain yang kesemuanya ada kaitan dengan kecergasan manusia dalam kesemua bidang hidupnya sejajar dengan keperluan zaman baginda. hidup selama 23 tahun sesudah baginda menjadi utusan Allah s. sama ada perkataan.w dari semenjak baginda dilahirkan sehinggalah kepada kewafatan baginda. Adakalanya sarjana – sarjana hadith dan Usul al-Fiqh menggunakan perkataan ‘Sunnah’ ini terhadap perbuatan atau amalan para sahabat baginda s.

pengetahuan tentang alam ghaib.A. sistem perundangan Islam.w. Dari peristiwa sejarah banyak telah terbukti.a. iaitu kitab Allah dan sunnah NabiNya (atau sunnahku.W. fakta-fakta sains.com/2008/04/sumber-sumber-tamadun-islma. Di dalamnya terkandung risalah Islam yang merangkumi konsep ketuhanan. Al-Quran juga menjadi sumber rujukan dan pencetus kebanyakan bidang ilmu. Pembacaannya adalah suatu ibadah.” Posted by Abu Yusuf at 7:32 AM http://ctu551.blogspot. untuk disampaikan kepada seluruh manusia..W.a.baginda s. Jelaslah di sini bahawa apabila umat Islam sudah lari dari landasan al-Quran dan as-Sunnah. mengikut lafaz hadith yang sama diriwayatkan oleh Abu Hurairah r. jauh dari nur Ilahi. Al-Quran juga merupakan mukjizat kepada Nabi Muhammad S.A. adalah wajar dikatakan bahawa al-Quran sebagai sumber inspirasi dan asas dalam membina Tamadun Islam kerana pendorong dan penggerak utama orang Islam ialah al-Quran. AL-SUNNAH . bahawa sesuatu tamadun itu tidak akan kekal lama atau akan menerima kehancuran sekiranya ia terkeluar dari dasar yang telah ditetapkan oleh Allah. maka sudah tentu umat itu dianggap sebagai umat yang tidak bertamadun. sistem moral. sendiri mengamalkannya dan mengasaskan negara yang baginda sendiri mentadbirnya dan mewujudkan suasana keamanan.a) „. Oleh itu. sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu selama mana kamu berpegang teguh dengannya. sejarah dan lain-lain lagi.html AL-QURAN Al-Quran adalah kalamullah yang diwahyukan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad S.w. Al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber tamadun ini telah dinyatakan dengan jelas sekali oleh baginda junjungan besar Nabi Muhammad s. yang kemukjizatannya berkekalan sepanjang zaman. dalam sabdanya yang bermaksud: “Wahai manusia. nescaya kamu tidak sekali – kali akan sesat buat selama – lamanya. memimpin tentera serta membuat keputusan hukum dan melaksanakannya dengan adil dan saksama.

. Peranan al-Sunnah ialah menjelaskan perkara-perkara yang tidak jelas dalam al-Quran dan memberi tafsiran bagaimana untuk melaksanakan apa yang kurang jelas dalam al-Quran.Al-Sunnah didefinisikan sebagai apa yang datang daripada Rasulullah S.W. selain daripada al-Quran. meliputi perkataan. perbuatan dan persetujuan yang dijadikan dalil hukum.A.