Sumber-Sumber Tamadun Islma

PENGENALAN Dunia telah dikuasai oleh tamadun Islam selama lebih dari sepuluh abad, mulai abad ke-7 hingga ke-18M. Ia merupakan tamadun yang paling seimbang dalam sejarah manusia, seimbang di antara kemajuan kemajuan kerohanian dengan kemajuan kebendaan. Dalam jangka masa itu di seluruh pelusuk dunia Islam, sains dan teknologi berkembang pesat. Kota Baghdad, Cordova, Iskandariah dan lain-lain muncul sebagai pusat-pusat penting perkembangan kebudayaan dan tamadun. Ia menjadi tumpuan para pelajar dan sarjana dari seluruh pelusuk dunia untuk mempelajari dan mendalami berbagai aspek ilmu pengetahuan terkini. Kecuaian umat Islam terhadap ajaran Islam dan disertai dengan pelbagai tragedi pahit yang melanda dunia islam, mengakibatkan tamadun islam mulai melalui zaman kemerosotan pada abad ke-13 M. Antara tahun 1096-1291 serta antara 1496 hingga 1453 dua gelombang perang Salib telam meletus dimana negara-negara Kristian Eropah bergabung menentang kuasa Islam. Rangcangan jahat yang telah dilaksanakan oleh Kristian itu telah mengakibatkan umat Islam terbahagi 53 buah negara yang berbeza kawasan geografi dan penduduknya. Ini tidak termasuk sebilangan besar minoriti Islam yang berjumlah beberapa ratus juta di India, China, Filipina dan kebanyakan negara bukan Islam di dunia. Pembahagian ini menjadikan orang-orang Islam lemah dari segi kebendaan dan moral pada ketika orang-orang bukan Islam bergabung secara ekonomi, politik dan ketenteraan. DEFINISI TAMADUN ISLAM Teuku Iskandar di dalam Kamus Dewan mencatatkan pengertian tamadun sebagai kebudayaan, peradaban, kemajuan dan sopan-santun. Kemajuan meliputi dari segi kerohanian dan kejasmanian. Abu Bakar Hamzah di dalam bukunya Sejarah Kebudayaan Islam menjelaskan bahawa tamadun adalah berasal dari perkataan Arab yang telah diterima pakai sebagai sebahagian daripada perbendaharaan kata Melayu. Tamadun itu lahir serentak, seiring dan sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia dari semasa ke semasa dalam bentuk pemikiran dan kebendaan. Istilah peradaban pernah digunakan oleh beberapa orang sarjana Islam seperti Muhammad Uthman El-Muhammady yang menulis buku Peradaban Islam, Profesor Madya Dr. Ismail Hamid yang menulis buku Peradaban Melayu dan Islam dan lain-lain. Mereka pada keseluruhannya berpendapat bahawa peradaban itu ialah pencapaian manusia dalam kedua-dua bidang iaitu

Oleh kerana al-Quran adalah wahyu dan kalimah Allah S. menjelaskan bahawa kata tamadun berasal daripada kata madana yang bermaksud kehalusan budi pekerti dan akhlak mulia seperti orang kota. dasar.C Parnwell di dalam The Progressive English Dictionary. maka ia menghubungkan manusia dengan perubahan dan perkembangan dan . kitab Allah yang terakhir diturunkan kepada manusia. mengandungi segala nilai. Umran. “Nota: untuk maksud perkataan Hadarah dan Umran dengan lebih tepat kerana tidak dibincangkan di sini. sains. teknologi. Ia juga menjelaskan bahawa kata tamadun juga membawa maksud kehalusan adat atau kemurnian pencapaian manusia yang hidup di kota yang memiliki peraturan yang baik sehingga berjaya menghasilkan keamanan. menjelaskan civilization bermaksud meningkatnya pencapaian hidup manusia daripada kemunduran kepada kemajuan dalam bidang ilmu. oleh Syed Qutb dan “al-Muqaddimah” oleh Ibn Khaldun. politik.” KEISTIMEWAAN TAMADUN ISLAM Tamadun Islam mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri yang membezakannya dengan tamadun dunia yang lain. moral dan sebagainya. Madaniyah dan Tamadun. Muhammad Idris Abdul Rauf al-Marbawi di dalam Qamus al-Marbawi. Ajaran-ajaran yang dibawa oleh al-Quran al-Karim dan bimbingan serta panduan di dalamnya seperti yang telah disebutkan sebelum ini telah mewujudkan tamadun yang unggul yang dipersembahkan oleh islam kepada kemanusiaan.W.T.T yang terpancar di dalam al-Quran al-Karim. Tamadun Islam tegak di atas dasar Allah S.W. keselamatan. Dalam bahasa Arab terdapat empat istilah yang digunakan dalam membicarakan konsep tamadun iaitu istilah Hadarah. sila rujuk “Ma’alim fi at-Tariq”.S Hornby dan E. Profesor Madya Dr. A.kerohanian dan kebendaan. Berasaskan kepada al-Quran dan as-Sunnah. Antaranya yang terpenting adalah sumber kepada tamadun itu sendiri. tamaddunan dan madinah yang membawa maksud kehidupan kota yang menghasilkan pencapaian tinggi di dalam pelbagai aspek sama ada kerohanian atau kebendaan. prinsip serta hukum-hukum yang membimbing manusia untuk mencapai perkembangan dan kesempurnaan hidupnya. Lutpi Ibrahim pula menjelaskan bahawa kata tamadun berasal daripada kata tamaddana. kemakmuran dan penghasilan teknologi yang membantu menyempurnakan kehidupan kota yang bahagia.

persetujuan ataupun sifat – sifat kejadian.w sama ada dari segi perkataan. perbuatan ataupun pengakuan selepas baginda diutus menjadi rasul. al – Ijtihad 5.w yang . Dari segi istilah Ilmu Hadith. Dalam penggunaan biasa. kebolehan mengetahui sesuatu tanpa berfikir atau mengkaji dan akal fikiran adalah sebagai faktor-faktor pembantu kepada wahyu. As – Sunnah sebagai sumber tamadun As –Sunnah dari segi bahasa beerti perjalanan. iaitu apa –apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad s. Tamadun – tamadun asing Walaupun terdapat pelbagai sumber kepada tamadun Islam.tamadun yang di cetuskannya sentiasa subur dan berkembang selaras selaras dengan kehidupan dan sentiasa memenuhi keperluan manusia. Mengikut Ulama Usul a-Fiqh.a. iaitu sama ada perjalanan baik ataupun buruk. al – Hadith 3. perbuatan. tetapi pengkhususan untuk perbincangan ini diberikan kepada al – Hadith yang kurang ditekankan oleh kebanyakan penulis – penulis yang lain. akhlak dan sirahnya sebelum dan sesudah baginda dilantik menjadi rasul.a. ahli – ahli Hadith menyamakan perkataan al-Hadith dengan as-Sunnah.a. SUMBER – SUMBER TAMADUN ISLAM Antara sumber – sumber tamadun Islam ialah: 1.a. as-Sunnah ialah segala yang dating daripada Nabi s. As-Sunnah meliputi segala aspek kehidupan baginda Rasullullah s.a. Adakalanya sarjana – sarjana hadith dan Usul al-Fiqh menggunakan perkataan ‘Sunnah’ ini terhadap perbuatan atau amalan para sahabat baginda s. selain dari al-Quran. Ahli – ahli Hadith membuat kesimpulan bahawa as – Sunnah lebih umum daripada al-Hadith. al – Ijmak 4. Hadith hanya membawa maksud apa – apa yang disandarkan kepada Rasulluh s. Dengan demikian menurut perspektif Islam wahyu al-Quran dan al-Hadis adalah sebagai kriteria utama bagi menilai sesuatu perkara bersama-sama dengan kriteria-kriteria yang lain seperti pengalaman manusia.w. sama da perkatan.a.w. perbuatan ataupun keakuran baginda yang boleh di jadikan dalil kepada hokum syarak.w dari semenjak baginda dilahirkan sehinggalah kepada kewafatan baginda. Sedangkan al-Hadith hanya terhad merujuk pada masa selepas baginda di angkat menjadi rasul kepada seluruh umat manusia.w. al – Quran 2. sama ada perkataan. berdasarkan kepada sabda Rasullullah s.

a. maka hijrah ia adalah kepada apa yang dihijrahkannya.a. Sunnah Taqririyah (sunnah pengakuan) Iaitu diam atau keakuran Rasullullah s. Maka sesiapa yang berhijrah kerana Allah s.w.w.” ii.: “Dari Umar al-Khattab: Telah berkata Rasullullah s.t. terhadap perkataan atau perbuatan orang lain yang dilakukan di hadapan baginda atau sewaktu baginda ada dan mengetahui perkara tersebut.a.w. Contohnya di samping Rasullullah s. sendiri seperti mendirikan sembahyang lima waktu. Sunnah mengikut pengertian ulama Usul al-Fiqh telah di bahagikan kepada tiga bahagian: i.menggalakkan umat Islam mengikut sunnah para sahabat r.w. Sunnah Qawliyah (sunnah perkataan) Iaitu hadith – hadith yang di sebut oleh Rasullullah s. Umpamanya setelah selesai . antara lainnya baginda bersabda memperingatkan hakim supaya sentiasa berlaku adil terhadap sesiapa sahaja yang bermaksud: “Andaikata dilayangkan setiap orang dengan tuntutannya.w.a. Di mana baginda telah bersabda sambil mengerjakan ibadat itu yang bermaksud: “Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Akan tetapi yang menuntut itu harus membawa saksi.“ Demikian juga sewaktu baginda mengadili suatu perbicaraan di mahkamah.a. dan RasulNya ia akan mendapat balasan kerana Allah dan RasulNya dan sesiapa yang berhijrah kerana mendapatkan faedah dunia semata – mata atau kerana ingin mengahwini seseorang perempuan. Sunnah Fi’iliyyah (sunnah perbuatan) Iaitu perbuatan Rasullullah s.” iii. ada pula yang menuntut darahnya. baginda juga memerintahkan kaum Muslimin mengerjakan sembahyang dan haji seperti mana yang dilakukan oleh baginda Rasullullah s. mengadili perkara berdasarkan saksi dan sumpah dan lain – lain lagi. seperti sabda baginda s. mengerjakan haji. Sesungguhnya segala amal itu dengan niat dan sesungguhnya bagi tiap – tiap seseorang itu apa yang diniatkan.a.untuk menerangkan berbagai tujuan dan dalam berbagai kesempatan.w.w.a. melakukan ibadat sembahyang dan haji.w.a. nescaya ada orang yang menuntut harta benda orang lain. manakala yang memungkiri harus bersumpah.

Dalam konteks tamadun Islam as-Sunnah merupakan sumber yang kedua selepas al-Quran. hukum. Kedudukan al-Hadith yang begitu penting selepas al-Quran dalam kehidupan seorang Muslim dan hubungannya dengan Allah s.w bersabda: “Sesunngguhnya engkau telah menghukum antara mereka dengan hokum Allah dari atas tujuh petala langit. mengeluarkan zakat.” Peranan hadith di dalam bidang akhidah juga meliputi perkara – perkara yang berhubung dengan ‘tawakul’ dan alam akhirat. mendirikan sembahyang.w. penghurai dan pentafsir kepada ayat – ayat al-Quran dengan berbagai cara menjadi keterangan tasyri’ iaitu menentukan sesuatu hukum yang tidak ada dalam al-Quran dan keterangan bagi nas. bersabda yang bermaksud: “Islam diasaskan di atas lima perkara. menampakkan persetujuan atau gembira dan senang hati atau baginda memujinya atau tidak menjelaskan atau akur sahaja terhadap perkataan atau perbuatan orang lain (sahabat) adalah termasuk dalam pengertian Sunnah Taqririyyah. menyerahkan ketua – ketua pemberontak dari kabilah itu kepada Sa’d bin Mua’dh supaya mereka itu dijatuhkan hukuman menurut ijtihadnya. Tawakul mempunyai hubungan yang rapat dengan akhidah atau iman. Sebagai rumusannya fungsi as-Sunnah bolehlah dikatakan sebagai penterjemah amali dan perincian kepada al-Quran al-Karim.a. . Terdapat juga perbezaan antara hadith dan sunnah. wajib mengesakan Tuhan.perang Banu Qurayzah Rasullullah s. ibadat.a. dan perkara – perkara berhubung dengannnya.t. Dalam hal ini Nabi s.w.” Jelasnya sama ada baginda s.t dapat dilihat peranannya di bidang – bidang akhidah. puasa bulan Ramadhan dan mengerjakan haji. Sedangkan sunnah pula ialah apa yang terkandung di dalamnya.w.w. Peranan al-Hadith di bidang Akhidah dan iman ialah membicarakan tentang asas – asas keimanan terhadap Allah s. As-Sunnah berfungsi sebagai penguat atau penyokong kepada hukum – hukum yang terdapat di dalam al-Quran. Lalu Sa’d pun menjatuhkan hukuman bunuh keatas pemberontak-pemberontak itu.w. akhlak dan syariah. Keputusan itu telah diketahui oleh baginda lantas diakuinya dan baginda s.a. Lantaran itu dapat dikatakan bahawa hadith – hadith ialah pengertian atau pernyataan daripada sunnah.a. Hadith adalah kenyataan dari apa yang dilakukan.

a. adakah unta itu saya tambat terlebih dahulu kemudian saya tawakkal. sendiri.w.a. dalam menghadapi sesuatu pekerjaan atau situasi.w. “Tambatlah ia terlebih dahulu kemudian anda tawakkal.t. Tetapi masih ada lagi hal – hal yang memerlukan perincian dari sunnah atau hadith jika tidak.” Bagaimana caranya. perbuatan dan pengakuan baginda selama hayatnya.w.t.w. Menurut Islam. telah memberikan garis panduan dalam sebuah hadith yang bermaksud: “Seorang lelaki bertanyakan Rasullullah s. Orang yang hanya berpandukan kepada Al-Quran sahaja atau yang jahil terhadap sunnah Nabi s. maka dengan hadithlah perkara – perkara demikian dapat diselesaikan sehingga umat Islam dapat mengerjakan ibadat sembahyang sebagaimana yang dilakukan oleh Rasullullah s. atau .t.w. “Wahai Rasullullah.a melalui sunnah atau hadith yang meliputi kata – kata. tawakkal ialah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah s.a..w.w. seseorang hakim akan membuat keputusan dan tindakan yang bercanggah dengan ketetuan Allah s. Dalam hal hukuman terhadap penzina umpamanya. Apa yang disebut di dalam al-Quran berhubung denagn ibadat ini (contohnya sembahyang) hanya seperti firman Allah s.a. atau saya lepaskan sahaja dan sesudah itu saya tawakkal?” Rasullullah menjawab. Dalam masalah ini Rasullullah s. Peranan hadith di bidang hukum atau undang – undang dapat dilihat kesempurnaannya sebagai salah satu dari sumber – sumber hukum Islam sesudah al-Quran.”” Oleh itu tawakkal adalah merupakan jalan terakhir dalam perjuangan seseorang mukmin di mana apabila segala usaha telah dilakukan sebelumnya. walaupun ianya diterangkan di dalam al-Quran dengan agak terperinci. bacaan dan syarat – syaratnya tidaklah dinyatakan oleh al-Quran. Begitu juga dengan ibadat – ibadat dan amalan – amalan yang lain telah dipelajari dan difahami oleh para sahabat r. Peranan al-Hadith dalam Ibadat begitu penting sekali kerana dengan al-Hadithlah dapat diketahui maksud – maksud ayat – ayat al-Quran dan kuasa – kuasa sesuatu hukum dan masalah – masalah yang berhubung dengan soal – soal ibadat sama ada wajib ataupun sunat. bilangan rakaat. sekaligus kezaliman dan ketidak adilan berlaku dalam masyarakat manusia. yang bermaksud: “Dirikanlah sembahyang.Dalam pengertian tawakul dapat diumpamakan sebagai sandaran hati kepada wakil.

a.” ” Tiga perkara yang di maafkan. Oleh kerana ayat – ayat al-Quran mengenai hukum hanya menerangkan prinsip – prinsipnya sahaja sudah tentunya tidak merangkumi keterangan – keterangan yang terperinci berhubung dengan semua perkara diatas. walhal amalan – amalan demikian adalah dikutuk dan dilarang oleh Islam sebagaimana dalam sabda Nabi s.w. Wanita itu telah melakukan zina dan telah mengakui kesalahannya. Lantas Umar memerintahkan agar ianya direjam. istighfar.” 2. Hampir semua agama telah mengajar persaudaraan manusia dalam pelbagai bentuk. taubat dan zuhud adalah merupakan sifat – sifat yang boleh membawa kepada kesempurnaan manusia da di pandang tinggi di sisi Allah s. Saidina Ali bin Abi Talib r. orang yang tidur sehingga ia jaga dan kanak – kanak sehingga ia baligh. tetapi dalam sejarah tidak ada satu agama pun yang dapat membanggakan diri dengan menjadikan ajarannya itu begitu nyata dan meresap dalam kehidupan sehari – hari penganut – penganutnya selain dari agama Islam. dan Allah tiada lagi apa – apa dengannya.” Ajaran – ajaran hadith yang berhubung dengan akhlak (moral) seperti nilai – nilai perseorangan. maka tiadalah apa-apa lagi diantaranya dengan Allah. Peristiwa berikut dapat membuktikan hakikat ini: Pada suatu ketika seorang wanita yang tidak siuman telah di bawa kehadapan khalifah Umar al-Khattab. ekonomi dan politik. telah membicarakan perkara – perkara yang meliputi soal – soal yang berhubung dengan keadilan sosial. Dalam pidatonya yang terakhir. Prinsip perseorangan yang diterangkan oleh hadith umpamanya dari pandangan praktis tidak sahaja diajarkan tetapi juga diamalkan dan ini adalah satu kemegahan yang besar. “Barang siapa menyorok barang – barang makanan selama 40 hari.w. iaitu orang gila yang tidak waras akalnya.a.t. Rasullullah s. memberi salam. “Apakah tuan hamba memerintahkan agar wanita itu di rejam? Lupakah tuan hamba dengan sabda Rasullullah s. Kita tidak dapat menemui dalam al-Quran. telah mengatakan kepada pengikut – . ”Allah melaknat orang yang memberi.a.a.w. misalnya larangan – larangan secara khusus terhadap amalan – amalan rasuah dan menyorok barang – barang dagangan.yang lupa tentang hadith – hadith yang menjelaskan aspek – aspek hukum pasti akan melakukan kesilapan atau kesalahan dalam keputusan hukumannya.” Hadith – hadith Nabi s.a. orang yang menerima dan orang yang menjadi perantaraan berlakunya rasuah. telah membantah dan berkata.w.w yang bermaksud: 1.

w bersabda:“Maha Terpuji Allah yang telah menganugerahkan utusan Rasullullah dengan apa yang dapat diterima opleh RasulNya.” Hadith menjadi sumber kepada syariah selepas al-Quran.a. dan ada pula yang menyentuh bidang . minum dan adab ke tandas.w.a.”Orang Arab tidaklah lebih dari orang bukan Arab. Ini dijelaskan oleh Nabi s.a. sendiri ketika baginda mengutuskan Muaz bin Jabal ke Yaman. “Dari apa yang ada di dalam kitab Allah. Dalam soal memberi salam terdapat sebuah hadith yang bermaksud: “Orang yang berkenderaan hendaklah memberi slam kepada orang yang berjalan kaki. Kamu semua dari Adam dan Adam dijadikan daripada tanah.w. PENUTUP Peri pentingnya sunnah ini dapat dilihat daripada peranannya yang telah mewujudkan bentuk – bentuk amali terhadap prinsip – prinsip yang terdapat dalam al-Quran.””Bagaimana jika tidak ada dalam sunnahku. melaksanakan hukum – hukum (perundangan) al-Quran dan prinsipnya di Tanah Arab. Jawab Muaz “Jika tidak ada dalam kitab Allah.” Jawab Muaz.” ”Bagaimana jika tidak ada di dalam kitab Allah?” Tanya Rasullullah s. Sunnah juga seperti al-Quran. Melalui sunnah kita dapat melihat bagaimana Rasullullah s.w.pengikutnya bahawa keutamaan hanya terletak dalam amal tindakan. As-Sunnah seolah – olah satu gambaran yang lengkap bagi prinsip – prinsip al-Quran yang dilahirkan dalam bentuk amali yang memberikan kita contoh – contoh latar yang bernilai tentang perlembagaan Islam dan juga tentang beberapa tradisi perlembagaan (constitutional tradition) . hamba akan menghukum dengan sunnah Rasullullah.” Hadith – hadith telah memberikan pendidikan bukan sahaja dalam perkara – perkara besar sahaja sepertial soal – soal negara tetapi juga perkara – perkara kecil seperti adab makan. Lantas Nabi s. ada di antaranya yang berhubung dengan hukum – hukum (perundangan khas dan am) .a.a. dan yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk dan yang sedikit memberi salam kepada yang ramai. Nabi s. Kebanggaan kerana warna kulit atau kebangsaan sangat di cela oleh baginda.” Tanya Rasullullah lagi.w. bersabda yang bermaksud: “Bagaimanakah kamu akan menghukum (sesuatu) ?” Jawab Muaz.” Hadith yang merupakan tempat kita mendapat panduan dan ilham dalam usaha kita mengambil sesuatu hukum telah memberi nilai keagungan syariah. “Hamba akan berijtihad dengan menggunakan fikiran hamba.

Dalam penggunaan biasa. hadith – hadith yang ada kaitan dengan bidang – bidang lain selain daripada bidang hukum. akhlak dan sirahnya sebelum dan sesudah baginda dilantik menjadi rasul.w.a. persetujuan ataupun sifat – sifat kejadian. kepada dua kategori.w.w. Keduanya. Hadith hanya membawa maksud apa – apa yang disandarkan kepada Rasulluh s. Baginda s. memimpin tentera serta membuat keputusan hukum dan melaksanakannya dengan adil dan saksama.” Posted by Abu Yusuf at 7:32 AM http://ctu551. iaitu apa –apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad s.w. Al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber tamadun ini telah dinyatakan dengan jelas sekali oleh baginda junjungan besar Nabi Muhammad s.w. Jelaslah di sini bahawa apabila umat Islam sudah lari dari landasan al-Quran dan as-Sunnah. sama da perkatan. perbuatan ataupun pengakuan selepas baginda . Pentingnya hadith kerana ia menjelaskan segala aspek dari kehidupan Nabi s.w. Ringkasnya kedudukan hadith di dalam Islam adalah amat penting sekali. Dari peristiwa sejarah banyak telah terbukti. ahli – ahli Hadith menyamakan perkataan al-Hadith dengan as-Sunnah.. hadith hukum iaitu segala hadith yang mengandungi penjelasan tentang prinsip – prinsip umum atau kaedah – kaedah hukum yang terdapat di dalam al-Quran. hidup selama 23 tahun sesudah baginda menjadi utusan Allah s.a. perbuatan.html Dari segi istilah Ilmu Hadith. ulama telah membangkitkan hadith – hadith Rasullullah s. jauh dari nur Ilahi.a.t dan telah memberikan ‘Din’ yang diredhai oleh Allah yang baginda s.a. sendiri mengamalkannya dan mengasaskan negara yang baginda sendiri mentadbirnya dan mewujudkan suasana keamanan.w. Dengan kerana itu.blogspot. maka sudah tentu umat itu dianggap sebagai umat yang tidak bertamadun. sehubungan dengan perbincangan mengenai perlembagaan Islam ini. iaitu kitab Allah dan sunnah NabiNya (atau sunnahku.– bidang lain yang kesemuanya ada kaitan dengan kecergasan manusia dalam kesemua bidang hidupnya sejajar dengan keperluan zaman baginda.w sama ada dari segi perkataan.a.a) „.com/2008/04/sumber-sumber-tamadun-islma.a. bahawa sesuatu tamadun itu tidak akan kekal lama atau akan menerima kehancuran sekiranya ia terkeluar dari dasar yang telah ditetapkan oleh Allah. nescaya kamu tidak sekali – kali akan sesat buat selama – lamanya. mengikut lafaz hadith yang sama diriwayatkan oleh Abu Hurairah r. Pertamanya.a. sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu selama mana kamu berpegang teguh dengannya. dalam sabdanya yang bermaksud: “Wahai manusia.

a. as-Sunnah ialah segala yang dating daripada Nabi s. ada di antaranya yang berhubung dengan hukum – hukum (perundangan khas dan am) . hidup selama 23 tahun sesudah baginda menjadi utusan Allah s.w.w.t dan telah memberikan ‘Din’ yang diredhai oleh Allah yang . Sedangkan al-Hadith hanya terhad merujuk pada masa selepas baginda di angkat menjadi rasul kepada seluruh umat manusia. Dengan kerana itu. sehubungan dengan perbincangan mengenai perlembagaan Islam ini. hadith – hadith yang ada kaitan dengan bidang – bidang lain selain daripada bidang hukum. berdasarkan kepada sabda Rasullullah s.a. Keduanya.a. Melalui sunnah kita dapat melihat bagaimana Rasullullah s. perbuatan ataupun keakuran baginda yang boleh di jadikan dalil kepada hukum syarak. selain dari al-Quran.w yang menggalakkan umat Islam mengikut sunnah para sahabat r.w.w dari semenjak baginda dilahirkan sehinggalah kepada kewafatan baginda.w.w. hadith hukum iaitu segala hadith yang mengandungi penjelasan tentang prinsip – prinsip umum atau kaedah – kaedah hukum yang terdapat di dalam al-Quran.w.a. Adakalanya sarjana – sarjana hadith dan Usul al-Fiqh menggunakan perkataan ‘Sunnah’ ini terhadap perbuatan atau amalan para sahabat baginda s. kepada dua kategori. ulama telah membangkitkan hadith – hadith Rasullullah s. melaksanakan hukum – hukum (perundangan) al-Quran dan prinsipnya di Tanah Arab.diutus menjadi rasul. dan ada pula yang menyentuh bidang – bidang lain yang kesemuanya ada kaitan dengan kecergasan manusia dalam kesemua bidang hidupnya sejajar dengan keperluan zaman baginda.w.a.a.a. Mengikut Ulama Usul a-Fiqh.a. Pertamanya. As-Sunnah meliputi segala aspek kehidupan baginda Rasullullah s. Ahli – ahli Hadith membuat kesimpulan bahawa as – Sunnah lebih umum daripada al-Hadith. sama ada perkataan. Baginda s. Peri pentingnya sunnah ini dapat dilihat daripada peranannya yang telah mewujudkan bentuk – bentuk amali terhadap prinsip – prinsip yang terdapat dalam al-Quran. Pentingnya hadith kerana ia menjelaskan segala aspek dari kehidupan Nabi s. Ringkasnya kedudukan hadith di dalam Islam adalah amat penting sekali. As-Sunnah seolah – olah satu gambaran yang lengkap bagi prinsip – prinsip al-Quran yang dilahirkan dalam bentuk amali yang memberikan kita contoh – contoh latar yang bernilai tentang perlembagaan Islam dan juga tentang beberapa tradisi perlembagaan (constitutional tradition) .a. Sunnah juga seperti al-Quran.

W. Pembacaannya adalah suatu ibadah.. Oleh itu.html AL-QURAN Al-Quran adalah kalamullah yang diwahyukan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad S.a) „. memimpin tentera serta membuat keputusan hukum dan melaksanakannya dengan adil dan saksama. fakta-fakta sains.w. sendiri mengamalkannya dan mengasaskan negara yang baginda sendiri mentadbirnya dan mewujudkan suasana keamanan. yang kemukjizatannya berkekalan sepanjang zaman.A. AL-SUNNAH .” Posted by Abu Yusuf at 7:32 AM http://ctu551.blogspot. dalam sabdanya yang bermaksud: “Wahai manusia.a. bahawa sesuatu tamadun itu tidak akan kekal lama atau akan menerima kehancuran sekiranya ia terkeluar dari dasar yang telah ditetapkan oleh Allah. nescaya kamu tidak sekali – kali akan sesat buat selama – lamanya. Dari peristiwa sejarah banyak telah terbukti. jauh dari nur Ilahi.a. sistem perundangan Islam. adalah wajar dikatakan bahawa al-Quran sebagai sumber inspirasi dan asas dalam membina Tamadun Islam kerana pendorong dan penggerak utama orang Islam ialah al-Quran. Al-Quran juga merupakan mukjizat kepada Nabi Muhammad S.w.com/2008/04/sumber-sumber-tamadun-islma. Di dalamnya terkandung risalah Islam yang merangkumi konsep ketuhanan.A. pengetahuan tentang alam ghaib. Al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber tamadun ini telah dinyatakan dengan jelas sekali oleh baginda junjungan besar Nabi Muhammad s. iaitu kitab Allah dan sunnah NabiNya (atau sunnahku. Jelaslah di sini bahawa apabila umat Islam sudah lari dari landasan al-Quran dan as-Sunnah.baginda s. sistem moral. maka sudah tentu umat itu dianggap sebagai umat yang tidak bertamadun. sejarah dan lain-lain lagi. sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu selama mana kamu berpegang teguh dengannya. untuk disampaikan kepada seluruh manusia. mengikut lafaz hadith yang sama diriwayatkan oleh Abu Hurairah r. Al-Quran juga menjadi sumber rujukan dan pencetus kebanyakan bidang ilmu.W.

meliputi perkataan. Peranan al-Sunnah ialah menjelaskan perkara-perkara yang tidak jelas dalam al-Quran dan memberi tafsiran bagaimana untuk melaksanakan apa yang kurang jelas dalam al-Quran.A. perbuatan dan persetujuan yang dijadikan dalil hukum. .W. selain daripada al-Quran.Al-Sunnah didefinisikan sebagai apa yang datang daripada Rasulullah S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful