BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Al-Qur’an merupakan sumber segala ilmu. Al-Qur’an menyebutkan tentang kejadian alam semesta dan berbagai proses kealaman lainnya, tentang penciptaan manusia, termasuk manusia yang didorong hasrat ingin tahunya dan dipacu akalnya untuk menyelidiki segala apa yang ada disekitarnya seperti keingintahuan tentang rahasia alam semesta. Alam semesta merupakan sebuah bukti kebesaran Tuhan, karena penciptaan alan semesta dari ketiadaan memerlukan adanya Sang Pencipta Yang Maha Kuasa. Tuhan telah menciptakan alam semesta ini dengan segala isinya untuk manusia dan telah menyatakan tentang penciptaan alam semesta dalam ayat-ayat Nya. Meskipun demikian al-Qur’an bukan buku kosmlogi atau biologi, sebab ia hanya menyatakan bagian-bagian yang sangat penting saja dari ilmuilmu yang dimaksud. Keinginantahuan manusia tentang alam semesta tidak hanya membaca alQur’an saja, akan tetapi juga melakukan perintah Tuhan. Sehingga ia dapat menemukan kebenaran yang dapat dipergunakan dalam pemahaman serta penafsiran al-Qur’an, berdasarkan surat Yunus ayat101. Oleh karena itu tidak dapat diragukan lagi bahwa penciptaan alam semesta bukanlah produk dari hasil pemikiran manusia, akan tetapi roduk dari hasil Tuhan.

B. Tujuan Tujuan pembuatan makalah ini adalah agar mahasiswa bisa mengerti mengenai Ayat-Ayat Tentang Alam

-1-

BAB II PEMBAHASAN A.

Ayat, Terjemahan dan Tafsir Al –Quran Surat Al –Baqarah ayat 29:

Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Tafsir Ayat
Ayat ini menegaskan peringatan Allah swt. yang tersebut pada ayat ayat yang lalu yaitu Allah telah menganugerahkan karunia yang besar kepada manusia, menciptakan langit dan bumi untuk manusia, untuk diambil manfaatnya, sehingga manusia dapat menjaga kelangsungan hidupnya dan agar manusia berbakti kepada Allah Penciptanya kepada keluarga dan masyarakat.

Al –Quran surat Al –Mulk ayat 1- 4:

-2-

Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Sunatullah. kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. 2. Yang pertama. Hukum-hukum dan peraturan-peraturan Allah SWT yang berlaku di alam ini berupa: 1. Apa dan siapa saja yang tidak mau tunduk dan patuh. Maka lihatlah berulang-ulang. serta mengingkari hukum-hukum dan peraturan-peraturan itu pasti akan binasa atau sengsara. dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Agama Allah. dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha Suci Allah Yang di tangan-Nya lah segala kerajaan. -3- . Tafsir Ayat Tidak ada sesuatu pengecualian pun.Artinya:Maha Suci Allah Yang di tangan-Nya lah segala kerajaan. adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah.

seandainya mereka ingin hidup berbahagia di dunia dan akhirat nanti.. Bahkan bintangbintang dan meteor yang menyalahi hukum Allah akan mengalami kehancuran. Manusia adalah makhluk individu dan makhluk masyarakat. Manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. sampai akhir zaman nanti. sejak dan Nabi Adam A. mempunyai daya tarik menarik dan berjalan pada garis edarnya yang telah ditentukan. penutup dari segala Rasul dan Nabi. baik bagi manusia maupun bagi binatang. hukum Pascal. Agama Allah berisi petunjuk-punjuk bagi manusia. baik berupa makan minum jasmani maupun makan minum rohani. maupun yang belum diketahuinya Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan Allah berarti kesengsaraan dan kebinasaan bagi yang melanggarnya. baik yang telah diketahui manusia. ialah api membakar.. merusak alam atau menebang hutan yang melampaui batas. mengurus. air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Demikianlah Allah SWT yang menguasai. hukum Archimedes. wajib mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tiap-tiap planet. Seperti memasukkan tangan ke dalam api berakibat terbakarnya tangan tersebut. baik bagi bumi dengan segala isinya maupun bagi seluruh planetplanet yang terapung beredar di jagat raya yang tiada terpermanai luasnya itu. ialah hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan Allah SWT. Dengan mengikuti petunjuk-petunjuk itu manusia akan berbahagia hidup di dunia dan di akhirat nanti. yang berlaku di alam semesta ini. Yang kedua. sebagai Nabi dan Rasul Allah yang terakhir.. termasuk bumi. makan minum. Agama yang berisi petunjuk-petunjuk itu diturunkan Allah kepada para rasul yang telah diutusnya. mengatur dan menjaga kelangsungan wujud alam ini. menetapkan undang-undang dan peraturan- -4- . berakibat banjir dan kerugian bagi manusia. tumbuh-tumbuhan dan benda yag tidak bernyawa. Manusia hidup memerlukan oksigen. ialah agama Allah. sampai kepada Nabi Muhammad SAW. baik bagi makhluk hidup maupun benda mati.S. dan banyak lagi hukum-hukum dan peraturan-peraturan Allah. Di antara hukum dan peraturan Allah itu.Sunatullah..

Apabila seorang warga negara wajib tunduk dan patuh kepada hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di negaranya. indah dan bermanfaat bagi manusia. maka ia diberi balasan dengan menyediakan surga. tempat yang penuh kesengsaraan yang tiada taranya. maka Allah lebih menetapkan sangsi dan mengadili dengan seadil-adilnya setiap makhluk yang mengingkari hukum dan peraturan yang telah dibuat-Nya. dimulai dari terjadinya Hari Kiamat. memberi nikmat dan menjaganya. maka balasan yang mereka peroleh adalah neraka. sehingga dengan demikian terlihat semuanya teratur rapi. dibangkitnya manusia dari kubur. yang ada setelah hancurnya seluruh kerajaan dunia. tentulah ia harus lebih wajib lagi tunduk dan patuh kepada hukum dan peraturan Allah yang menciptakan. hari kehancuran dunia. Sebaliknya jika perbuatan jahat yang telah dikerjakannya selama hidup di dunia lebih berat dari iman dan amal saleh yang telah dilakukannya. Dari pengadilan itu diputuskanlah: mana yang beriman dan berat amal salehnya dibandingkan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya.  Al –Quran surat A’raf 54 -5- . Kerajaan akhirat merupakan kerajaan abadi. Di samping sebagai penguasa kerajaan dunia. Kemudian dikumpulkan di padang Mahsyar untuk diadili dan ditimbang amal dan perbuatannya. tempat yang penuh kenikmatan. Allah SWT juga menguasai kerajaan akhirat. Jika suatu negara menetapkan sangsi-sangsi bagi setiap warga negara yang melanggar hukum hukum dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkannya.peraturan.

Artinya: Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. kemudian Dia bersemayam di atas Arasy. Tuhan semesta alam.S Al Furqan: 59) Adapun yang dimaksud dengan enam hari ialah enam masa yang telah ditentukan Allah. dan (diciptakan-Nya pula) matahari. Tafsir Pada permulaan ayat ini Allah menegaskan bahwa Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari (masa). sebab dalam Alquran sendiri ada yang diterangkan seribu tahun Ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa hari yang enam itu ialah hari-hari kita sekarang di antaranya yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah. Dialah Pemilik. Walaupun yang disebutkan dalam ayat ini hanya langit dan bumi saja. Adapun mengenai lamanya sehari itu hanya Allah yang mengetahui. dan termasuk pula alam yang ada di antara langit dan bumi Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa. lalu Dia bersemayam di atas Arasy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. tetapi yang dimaksud ialah semua yang ada di alam ini karena yang dimaksud dengan langit ialah semua alam yang di atas. Dialah Tuhan yang berhak disembah dan kepadaNyalah manusia harus meminta pertolongan. menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah. Penguasa dan Pengaturnya. Ingatlah. bukan enam hari yang kita kenal ini yaitu hari sesudah terciptanya langit dan bumi sedang hari dalam ayat ini adalah sebelum itu. (Q. bulan dan bintang-bintang (masingmasing) tunduk kepada perintah-Nya. Abu Hurairah berkata: -6- . dan yang dimaksud dengan bumi ialah semua alam yang di bawah.

menciptakan pohon pada hari Senin. menciptakan gunung-gunung pada hari Kamis dan menciptakan Adam sesudah Asar pada hari Jumat pada saat terakhir itu antara waktu Asar dan permulaan malam.Rasulullah memegang tanganku lalu bersabda." Keduanya menjawab. "Kami datang dengan suka hati. Dia memberkahi dan menentukan pada kadar makanan-makanan penghuninya dalam empat masa yang sama (cukup) sesuai bagi segala yang memerlukannya. Dari segi sanadnya pun hadis ini adalah lemah karena diriwayatkan oleh Hajjad bin Muhammad Al-Ajwar dari Juraij yang sudah miring otaknya di akhir hayatnya. "Allah menciptakan tanah pada hari Sabtu. -7- . Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap.R Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah) Hadis ini ditolak oleh para ahli hadis karena bertentangan dengan nas Alquran. berkata Allah kepadanya dan kepada bumi: "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa. Dan Kami hiasi langit yang terdekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaikbaiknya Sungguh amat jauhlah tersesatnya orang yang masih mempersekutukan-Nya dengan makhluk-Nya dan memohonkan doa kepada sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat atau mudarat. menciptakan hal-hal yang tak baik pada hari Selasa." Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa dan dia mewahyukan kepada tiap-tiap langit urusannya. menciptakan cahaya pada hari Rabu. Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya." (H. menciptakan bukit-bukit pada hari Ahad. Menurut Al-Manar hadis ini termasuk hadis-hadis Israiliat yang dibikin oleh kaum Yahudi dan Nasrani dan dikatakan dari Rasulullah saw.

buah-buahan. tambang-tambang dan sebagainya di bumi ini. pohon-pohon. Sesudah itu mereka pergi mendatangi kaum Nasrani dan berkata: "Bagaimana halnya Isa?". gunung-gunung. mengikuti terbit dan terbenamnya matahari. seperti bintang-bintang. Memikirkan pergantian siang dan malam. Selanjutnya mereka mendatangi Rasulullah saw dan berkata: "Mintalah dari Tuhanmu supaya bukti Safa' itu jadi emas untuk kami". bulan dan matahari serta peredarannya laut. Pertanyaan itu dijawab: "Isa itu menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak serta menghidupkan orang yang sudah mati". Maka berdoalah Nabi Muhammad saw kepada Allah dan turunlah ayat ini. siang lebih lama dari malam dan sebaliknya. dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. -8- . mengajak supaya mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya. bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan berkata: "Bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu?" Pertanyaan itu dijawab: "Tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya". hal-hal yang menakjubkan di alamnya. Ayat Al –Quran surat Al –Imron 190: Artinya:Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. binatang-binatang. Tafsir At Tabari dari Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ra.

Diriwayatkan dari 'Aisyah ra. Di waktu salat beliau menangis sampai-sampai air matanya membasahi kainnya.  Ayat Al –Quran surat Ibrahim 32 – 34 -9- . Nabi menjawab: "Apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah SWT? Dan bagaimana saya tidak menangis? Pada malam ini Allah SWT telah menurunkan ayat kepadaku. Kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya berdoa dan menangis lagi dan air matanya membasahi tanah. padahal Allah telah mengampuni dosa Rasulullah baik yang terdahulu maupun yang akan datang". Jawab Aisyah ra: "Sesungguhnya saya senang jika Rasulullah berada di sampingku. Saya senang melayani kemauan dan kehendaknya" Tetapi baiklah! Saya tidak keberatan. Setelah salat beliau duduk memuji-muji Allah dan kembali menangis tersedu-sedu. Selanjutnya beliau berkata: "Alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ini dan tidak memikir dan merenungkan kandungan artinya". karena merenungkan ayat Alquran yang dibacanya. bahwa Rasulullah saw berkata: "Wahai 'Aisyah saya pada malam ini beribadah kepada Allah SWT". Setelah Bilal datang untuk azan subuh dan melihat Nabi saw menangis ia bertanya: "Wahai Rasulullah! Mengapakah Rasulullah menangis. tidak jauh dari tempatnya itu lalu salat. Maka bangunlah Rasulullah saw dari tempat tidurnya lalu mengambil air wudu.Semuanya itu menunjukkan atas kebesaran dan Kekuasaan Penciptanya bagi orang-orang yang berakal.

Dan jika kamu menghitung nikmat Allah.Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Di antara nikmat yang banyak itu ialah: Allah SWT. di dalamnya terdapat benda-benda angkasa berupa planet-planet yang tidak terhitung jumlahnya. dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendakNya. kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu. masing-masing berjalan menurut garis edar yang telah . Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya). Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Langit berupa ruang angkasa yang tidak terhingga luas dan besarnya.10 - . dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. sangat lalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah). kepada hamba-Nya. Yang Maha Agung yang ilmu-Nya meliputi segala sesuatu yang ada menerangkan bahwa yang telah menciptakan langit dan bumi yang kejadiannya jauh lebih besar dan lebih sulit dari kejadian manusia. yang selalu disaksikan dan diperhatikan manusia pada keduanya terdapat pelajaran dan manfaat. Sesungguhnya manusia itu. dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Tafsir Amatlah banyak nikmat yang telah dilimpahkan Allah SWT.

tempat mempersiapkan diri sebelum mengalami hidup yang sebenarnya di akhirat nanti. arus listrik. seperti memberi kemampuan untuk membendungnya dan mengalirkannya untuk kepentingan pertanian. . seperti kincir air. yang menciptakan bumi yang merupakan salah satu dari planet-planet ruang angkasa tempat manusia hidup dan berdiam. Untuk memperpendek lalu-lintas sungai maka manusia membuat terusan-terusan yang menghubungkan antara sungai yang satu dengan sungai yang lain. Di dalam perut bumi terdapat barang tambang yang beraneka ragam. Air sungai yang kotor dapat dibersihkan sehingga dapat menjadi air minum yang sangat diperlukan. Jika direnungkan. Tidak ada satu pun dari planet-planet itu yang tidak mengikuti hukum itu karena tidak mengikuti hukum-hukum yang telah ditetapkan itu berarti kehancuran bagi seluruh planet-planet itu. berbunga dan berbuah Allah menundukkan sungai-sungai bagi manusia.ditentukan. Semuanya itu diciptakan Allah swt. Permukaan bumi ditumbuhi tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam dengan buahnya yang beraneka ragam pula yang berguna dan bermanfaat bagi manusia. antara lautan yang satu dengan lautan yang lain. Demikian pula Allah swt. Dialah yang menurunkan hujan yang berasal dari uap air dan menjadi awan. diperhatikan dan dipelajari tata ruang angkasa yang rapi dan teratur itu akan terasalah ketidak adanya arti manusia dan semakin terasa pula keagungan dan kebesaran Penciptanya. merubah arus air yang deras itu menjadi sumber tenaga yang bermanfaat.11 - . Sungai dapat juga berfungsi jalan raya yang dilalui kapal-kapal dan merupakan urat nadi perdagangan. Dengan siraman hujan itu tumbuh dan suburlah tumbuh-tumbuhan kemudian menjadi besar. untuk manusia. Awan itu dihalaunya dengan angin ke tempat tertentu hingga menjadi mendung yang hitam pekat kemudian berubah dan jatuh sebagai hujan menyirami permukaan bumi. mengikuti hukum-hukum yang ditetapkan Allah SWT.

S Al A’raf : 54 sesungguhnya .12 - .B.S Al Mulk 1-4 Kematian dan kehidupan baik Amal Maha perkasa Maha pengampun Tujuh Penglihatan dua kali kepadaMU Q.Tafsir Mufrodat Q.S Al Baqarah : 29 menciptakan bumi langit sesuatu Maha mengetahui Q.

S Ibrahim : 32-34 Turun Dari Hujan Mengeluarkan buah-buahan .13 - .enam hari / masa singgasana malam Siang dan matahari dan bulan dan bintang-bintang ingtlah semesta alam Q.S Ali Imron :190 Pergantian Tanda-tanda kekuasaan Q.

As –Babun Nuzul  Ali –Imran 190: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Hukum ALLAH lah yang menciptakan langit dan bumi dan Allah lah yang mengetahui. Sesungguhnya Allah ciptakan itu semua agar manusia berfikir. segala sesuatu. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya dan Allah lah sebagai pemelihara alam semesta. D.bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendaknya.Hanya Allah lah satu-satunya tuhan yang berhak di sembah.14 - . Ayat ini menjelaskan tentang kebesaran Allah bahwa dialah yang mahasegalanya dan dengan adanya penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam itu bukti kebesaran Allah.Setiap Nikmat C. .siang dan malam merupakan suatu kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk.Dia ciptakan siang sebagai waktu untuk mencari nafkah dan malam sebagai waktu untuk istirahat.

guna melahirkan sebuah perbaikan dalam penyusulan makalah selanjutnya yang lebih baik . Semoga sedikit uraian kami ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. B.Hanya Allah lah satu-satunya tuhan yang berhak di sembah. Allah ciptakan itu semua agar manusia berfikir. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan adanya kritikan yang konstruktif dan sistematis dari pembaca yang budiman. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya dan Allah lah sebagai pemelihara alam semesta. Ibrahim 32-34 mengatakan Allah-lah telah menciptakan langit dan bumi.BAB III PENUTUP A.bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendaknya. semuanya dipermudah untuk manusia. SARAN Demikian makalah yang dapat kami sampaikan. Kesimpulan Sesuai dengan Qs. Dalam surat Al – Imron 190 juga mengandung arti bahwa Allah.15 - . memberikan tanda atau petunjuk tentang alam kepada orang-orang yang berakal. Alam yang diciptakan. seharusnya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia. bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan. Penulis sangat menyadari.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan makalah ini dimasa yang akan datang. Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam membuat makalah ini dan teman-teman yang telah memberi motivasi dan dorongan serta semua pihak yang berkaitan sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah dengan baik dan tepat pada waktunya. Desember 2013 Penyusun i .KATA PENGANTAR Puji syukur penulis ucapkan atas rahmat yang diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul “Ayat – Ayat Tentang Alam” tepat pada waktunya.16 - . Bengkulu.

.................................. Kesimpulan ............................................................ KATA PENGANTAR ........ BAB II PEMBAHASAN A......... iii ii.... Kritik dan Saran .......................................................................................................................... 2 12 14 14 1 2 i ii BAB III PENUTUP A.. Latar Belakang ................................................................................................... C.................................................... BAB I PENDAHULUAN A........................ B..................................................................................................DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ..........................................................................17 - ......... Hukum .......................... B.................................................. Ayat dan Terjemahannya Serta Tafsirnya ................................................................. DAFATR ISI ..... 15 15 DAFTAR PUSTAKA ..... Tafsir Mufrodat ......... As –Babun Nuzul .................................................................................................................................................... Rumusan Masalah ........... D...................................................................... B..........................

PT Lentera Hati Tangerang. Tafsir Al-Azhar Juz II. PT PuastakaPantimas Jakarta. Cahaya Salam. Wawasan Qur’an.1983 - iii . Terjemah Tafsir Al-Maraghi 27. 1001 Petuah Rosulullah. Hamka. Misbah. Bandung. 2005 Prof.18 - . Qurais. Maret 2007 Almaroghi Ahmad Mustafa.1996 Hamid Syamsul Rijal. Dr.DAFTAR PUSTAKA Shihab m.

MAKALAH TAFSIR Ayat Ayat Tentang Alam Oleh : Ayu Marsila Sanri Mawely Amri Gunawan DOSEN PEMBIMBING : Yusnelma Eka Apri PRODI PENDIDIKAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM FAKULTAS USHULUDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN (BENGKULU) 2013 .19 - .

20 - ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful