BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Al-Qur’an merupakan sumber segala ilmu. Al-Qur’an menyebutkan tentang kejadian alam semesta dan berbagai proses kealaman lainnya, tentang penciptaan manusia, termasuk manusia yang didorong hasrat ingin tahunya dan dipacu akalnya untuk menyelidiki segala apa yang ada disekitarnya seperti keingintahuan tentang rahasia alam semesta. Alam semesta merupakan sebuah bukti kebesaran Tuhan, karena penciptaan alan semesta dari ketiadaan memerlukan adanya Sang Pencipta Yang Maha Kuasa. Tuhan telah menciptakan alam semesta ini dengan segala isinya untuk manusia dan telah menyatakan tentang penciptaan alam semesta dalam ayat-ayat Nya. Meskipun demikian al-Qur’an bukan buku kosmlogi atau biologi, sebab ia hanya menyatakan bagian-bagian yang sangat penting saja dari ilmuilmu yang dimaksud. Keinginantahuan manusia tentang alam semesta tidak hanya membaca alQur’an saja, akan tetapi juga melakukan perintah Tuhan. Sehingga ia dapat menemukan kebenaran yang dapat dipergunakan dalam pemahaman serta penafsiran al-Qur’an, berdasarkan surat Yunus ayat101. Oleh karena itu tidak dapat diragukan lagi bahwa penciptaan alam semesta bukanlah produk dari hasil pemikiran manusia, akan tetapi roduk dari hasil Tuhan.

B. Tujuan Tujuan pembuatan makalah ini adalah agar mahasiswa bisa mengerti mengenai Ayat-Ayat Tentang Alam

-1-

BAB II PEMBAHASAN A.

Ayat, Terjemahan dan Tafsir Al –Quran Surat Al –Baqarah ayat 29:

Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Tafsir Ayat
Ayat ini menegaskan peringatan Allah swt. yang tersebut pada ayat ayat yang lalu yaitu Allah telah menganugerahkan karunia yang besar kepada manusia, menciptakan langit dan bumi untuk manusia, untuk diambil manfaatnya, sehingga manusia dapat menjaga kelangsungan hidupnya dan agar manusia berbakti kepada Allah Penciptanya kepada keluarga dan masyarakat.

Al –Quran surat Al –Mulk ayat 1- 4:

-2-

Maha Suci Allah Yang di tangan-Nya lah segala kerajaan. kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. 2. dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka lihatlah berulang-ulang. Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tafsir Ayat Tidak ada sesuatu pengecualian pun. Sunatullah. Apa dan siapa saja yang tidak mau tunduk dan patuh. Agama Allah. Hukum-hukum dan peraturan-peraturan Allah SWT yang berlaku di alam ini berupa: 1. -3- .Artinya:Maha Suci Allah Yang di tangan-Nya lah segala kerajaan. Yang pertama. dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. serta mengingkari hukum-hukum dan peraturan-peraturan itu pasti akan binasa atau sengsara.

Dengan mengikuti petunjuk-petunjuk itu manusia akan berbahagia hidup di dunia dan di akhirat nanti.Sunatullah. sampai kepada Nabi Muhammad SAW. hukum Pascal. Agama yang berisi petunjuk-petunjuk itu diturunkan Allah kepada para rasul yang telah diutusnya. penutup dari segala Rasul dan Nabi. sejak dan Nabi Adam A. Di antara hukum dan peraturan Allah itu. termasuk bumi. baik berupa makan minum jasmani maupun makan minum rohani. Agama Allah berisi petunjuk-punjuk bagi manusia. Manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. makan minum. Tiap-tiap planet. air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. baik yang telah diketahui manusia. Yang kedua. baik bagi makhluk hidup maupun benda mati. wajib mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. tumbuh-tumbuhan dan benda yag tidak bernyawa. yang berlaku di alam semesta ini. ialah hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan Allah SWT. merusak alam atau menebang hutan yang melampaui batas. maupun yang belum diketahuinya Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan Allah berarti kesengsaraan dan kebinasaan bagi yang melanggarnya. baik bagi manusia maupun bagi binatang. sebagai Nabi dan Rasul Allah yang terakhir.... baik bagi bumi dengan segala isinya maupun bagi seluruh planetplanet yang terapung beredar di jagat raya yang tiada terpermanai luasnya itu. hukum Archimedes. Manusia adalah makhluk individu dan makhluk masyarakat. menetapkan undang-undang dan peraturan- -4- . berakibat banjir dan kerugian bagi manusia. Seperti memasukkan tangan ke dalam api berakibat terbakarnya tangan tersebut. mengurus. mengatur dan menjaga kelangsungan wujud alam ini. sampai akhir zaman nanti. ialah api membakar. ialah agama Allah.. seandainya mereka ingin hidup berbahagia di dunia dan akhirat nanti. dan banyak lagi hukum-hukum dan peraturan-peraturan Allah.S. Manusia hidup memerlukan oksigen. Demikianlah Allah SWT yang menguasai. mempunyai daya tarik menarik dan berjalan pada garis edarnya yang telah ditentukan. Bahkan bintangbintang dan meteor yang menyalahi hukum Allah akan mengalami kehancuran.

Sebaliknya jika perbuatan jahat yang telah dikerjakannya selama hidup di dunia lebih berat dari iman dan amal saleh yang telah dilakukannya. hari kehancuran dunia. maka Allah lebih menetapkan sangsi dan mengadili dengan seadil-adilnya setiap makhluk yang mengingkari hukum dan peraturan yang telah dibuat-Nya. Kerajaan akhirat merupakan kerajaan abadi.peraturan. tempat yang penuh kesengsaraan yang tiada taranya. memberi nikmat dan menjaganya. tentulah ia harus lebih wajib lagi tunduk dan patuh kepada hukum dan peraturan Allah yang menciptakan. Di samping sebagai penguasa kerajaan dunia. yang ada setelah hancurnya seluruh kerajaan dunia. Allah SWT juga menguasai kerajaan akhirat. dimulai dari terjadinya Hari Kiamat. tempat yang penuh kenikmatan. dibangkitnya manusia dari kubur. maka balasan yang mereka peroleh adalah neraka.  Al –Quran surat A’raf 54 -5- . indah dan bermanfaat bagi manusia. Apabila seorang warga negara wajib tunduk dan patuh kepada hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di negaranya. Jika suatu negara menetapkan sangsi-sangsi bagi setiap warga negara yang melanggar hukum hukum dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkannya. Dari pengadilan itu diputuskanlah: mana yang beriman dan berat amal salehnya dibandingkan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya. sehingga dengan demikian terlihat semuanya teratur rapi. Kemudian dikumpulkan di padang Mahsyar untuk diadili dan ditimbang amal dan perbuatannya. maka ia diberi balasan dengan menyediakan surga.

Adapun mengenai lamanya sehari itu hanya Allah yang mengetahui. tetapi yang dimaksud ialah semua yang ada di alam ini karena yang dimaksud dengan langit ialah semua alam yang di atas. lalu Dia bersemayam di atas Arasy.Artinya: Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Tafsir Pada permulaan ayat ini Allah menegaskan bahwa Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari (masa). dan yang dimaksud dengan bumi ialah semua alam yang di bawah.S Al Furqan: 59) Adapun yang dimaksud dengan enam hari ialah enam masa yang telah ditentukan Allah. bulan dan bintang-bintang (masingmasing) tunduk kepada perintah-Nya. Walaupun yang disebutkan dalam ayat ini hanya langit dan bumi saja. kemudian Dia bersemayam di atas Arasy. Abu Hurairah berkata: -6- . Penguasa dan Pengaturnya. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Maha Suci Allah. menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Tuhan semesta alam. (Q. dan (diciptakan-Nya pula) matahari. bukan enam hari yang kita kenal ini yaitu hari sesudah terciptanya langit dan bumi sedang hari dalam ayat ini adalah sebelum itu. Dialah Pemilik. Dialah Tuhan yang berhak disembah dan kepadaNyalah manusia harus meminta pertolongan. Ingatlah. dan termasuk pula alam yang ada di antara langit dan bumi Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa. sebab dalam Alquran sendiri ada yang diterangkan seribu tahun Ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa hari yang enam itu ialah hari-hari kita sekarang di antaranya yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah.

menciptakan gunung-gunung pada hari Kamis dan menciptakan Adam sesudah Asar pada hari Jumat pada saat terakhir itu antara waktu Asar dan permulaan malam. -7- . berkata Allah kepadanya dan kepada bumi: "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa. Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap. Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Menurut Al-Manar hadis ini termasuk hadis-hadis Israiliat yang dibikin oleh kaum Yahudi dan Nasrani dan dikatakan dari Rasulullah saw. Dia memberkahi dan menentukan pada kadar makanan-makanan penghuninya dalam empat masa yang sama (cukup) sesuai bagi segala yang memerlukannya.Rasulullah memegang tanganku lalu bersabda. menciptakan pohon pada hari Senin.R Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah) Hadis ini ditolak oleh para ahli hadis karena bertentangan dengan nas Alquran. menciptakan bukit-bukit pada hari Ahad." (H. menciptakan cahaya pada hari Rabu. Dari segi sanadnya pun hadis ini adalah lemah karena diriwayatkan oleh Hajjad bin Muhammad Al-Ajwar dari Juraij yang sudah miring otaknya di akhir hayatnya." Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa dan dia mewahyukan kepada tiap-tiap langit urusannya. "Allah menciptakan tanah pada hari Sabtu." Keduanya menjawab. menciptakan hal-hal yang tak baik pada hari Selasa. Dan Kami hiasi langit yang terdekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaikbaiknya Sungguh amat jauhlah tersesatnya orang yang masih mempersekutukan-Nya dengan makhluk-Nya dan memohonkan doa kepada sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat atau mudarat. "Kami datang dengan suka hati.

bulan dan matahari serta peredarannya laut. Pertanyaan itu dijawab: "Isa itu menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak serta menghidupkan orang yang sudah mati". Memikirkan pergantian siang dan malam. mengikuti terbit dan terbenamnya matahari. Maka berdoalah Nabi Muhammad saw kepada Allah dan turunlah ayat ini. hal-hal yang menakjubkan di alamnya. Tafsir At Tabari dari Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ra. mengajak supaya mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya. bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan berkata: "Bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu?" Pertanyaan itu dijawab: "Tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya". buah-buahan. dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. pohon-pohon. siang lebih lama dari malam dan sebaliknya. Ayat Al –Quran surat Al –Imron 190: Artinya:Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. gunung-gunung. tambang-tambang dan sebagainya di bumi ini. Selanjutnya mereka mendatangi Rasulullah saw dan berkata: "Mintalah dari Tuhanmu supaya bukti Safa' itu jadi emas untuk kami". seperti bintang-bintang. binatang-binatang. Sesudah itu mereka pergi mendatangi kaum Nasrani dan berkata: "Bagaimana halnya Isa?". -8- .

tidak jauh dari tempatnya itu lalu salat. Selanjutnya beliau berkata: "Alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ini dan tidak memikir dan merenungkan kandungan artinya".Semuanya itu menunjukkan atas kebesaran dan Kekuasaan Penciptanya bagi orang-orang yang berakal. Kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya berdoa dan menangis lagi dan air matanya membasahi tanah. Setelah Bilal datang untuk azan subuh dan melihat Nabi saw menangis ia bertanya: "Wahai Rasulullah! Mengapakah Rasulullah menangis. Maka bangunlah Rasulullah saw dari tempat tidurnya lalu mengambil air wudu. Nabi menjawab: "Apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah SWT? Dan bagaimana saya tidak menangis? Pada malam ini Allah SWT telah menurunkan ayat kepadaku. Saya senang melayani kemauan dan kehendaknya" Tetapi baiklah! Saya tidak keberatan. Jawab Aisyah ra: "Sesungguhnya saya senang jika Rasulullah berada di sampingku. karena merenungkan ayat Alquran yang dibacanya. padahal Allah telah mengampuni dosa Rasulullah baik yang terdahulu maupun yang akan datang". Di waktu salat beliau menangis sampai-sampai air matanya membasahi kainnya.  Ayat Al –Quran surat Ibrahim 32 – 34 -9- . Diriwayatkan dari 'Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw berkata: "Wahai 'Aisyah saya pada malam ini beribadah kepada Allah SWT". Setelah salat beliau duduk memuji-muji Allah dan kembali menangis tersedu-sedu.

di dalamnya terdapat benda-benda angkasa berupa planet-planet yang tidak terhitung jumlahnya.Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit.10 - . sangat lalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah). tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu. masing-masing berjalan menurut garis edar yang telah . dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Sesungguhnya manusia itu. dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendakNya. yang selalu disaksikan dan diperhatikan manusia pada keduanya terdapat pelajaran dan manfaat. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya). Langit berupa ruang angkasa yang tidak terhingga luas dan besarnya. Tafsir Amatlah banyak nikmat yang telah dilimpahkan Allah SWT. Yang Maha Agung yang ilmu-Nya meliputi segala sesuatu yang ada menerangkan bahwa yang telah menciptakan langit dan bumi yang kejadiannya jauh lebih besar dan lebih sulit dari kejadian manusia. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah. kepada hamba-Nya. Di antara nikmat yang banyak itu ialah: Allah SWT.

Semuanya itu diciptakan Allah swt. Dialah yang menurunkan hujan yang berasal dari uap air dan menjadi awan.ditentukan. mengikuti hukum-hukum yang ditetapkan Allah SWT. yang menciptakan bumi yang merupakan salah satu dari planet-planet ruang angkasa tempat manusia hidup dan berdiam. merubah arus air yang deras itu menjadi sumber tenaga yang bermanfaat. seperti kincir air. Permukaan bumi ditumbuhi tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam dengan buahnya yang beraneka ragam pula yang berguna dan bermanfaat bagi manusia. Air sungai yang kotor dapat dibersihkan sehingga dapat menjadi air minum yang sangat diperlukan. diperhatikan dan dipelajari tata ruang angkasa yang rapi dan teratur itu akan terasalah ketidak adanya arti manusia dan semakin terasa pula keagungan dan kebesaran Penciptanya. Di dalam perut bumi terdapat barang tambang yang beraneka ragam. Demikian pula Allah swt.11 - . Jika direnungkan. Sungai dapat juga berfungsi jalan raya yang dilalui kapal-kapal dan merupakan urat nadi perdagangan. Untuk memperpendek lalu-lintas sungai maka manusia membuat terusan-terusan yang menghubungkan antara sungai yang satu dengan sungai yang lain. Dengan siraman hujan itu tumbuh dan suburlah tumbuh-tumbuhan kemudian menjadi besar. berbunga dan berbuah Allah menundukkan sungai-sungai bagi manusia. . untuk manusia. antara lautan yang satu dengan lautan yang lain. tempat mempersiapkan diri sebelum mengalami hidup yang sebenarnya di akhirat nanti. Tidak ada satu pun dari planet-planet itu yang tidak mengikuti hukum itu karena tidak mengikuti hukum-hukum yang telah ditetapkan itu berarti kehancuran bagi seluruh planet-planet itu. Awan itu dihalaunya dengan angin ke tempat tertentu hingga menjadi mendung yang hitam pekat kemudian berubah dan jatuh sebagai hujan menyirami permukaan bumi. arus listrik. seperti memberi kemampuan untuk membendungnya dan mengalirkannya untuk kepentingan pertanian.

B.S Al Mulk 1-4 Kematian dan kehidupan baik Amal Maha perkasa Maha pengampun Tujuh Penglihatan dua kali kepadaMU Q.12 - .S Al Baqarah : 29 menciptakan bumi langit sesuatu Maha mengetahui Q.S Al A’raf : 54 sesungguhnya .Tafsir Mufrodat Q.

enam hari / masa singgasana malam Siang dan matahari dan bulan dan bintang-bintang ingtlah semesta alam Q.S Ali Imron :190 Pergantian Tanda-tanda kekuasaan Q.S Ibrahim : 32-34 Turun Dari Hujan Mengeluarkan buah-buahan .13 - .

Ayat ini menjelaskan tentang kebesaran Allah bahwa dialah yang mahasegalanya dan dengan adanya penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam itu bukti kebesaran Allah. segala sesuatu.siang dan malam merupakan suatu kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk. D. .14 - .Setiap Nikmat C. As –Babun Nuzul  Ali –Imran 190: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal.Dia ciptakan siang sebagai waktu untuk mencari nafkah dan malam sebagai waktu untuk istirahat. Hukum ALLAH lah yang menciptakan langit dan bumi dan Allah lah yang mengetahui. Sesungguhnya Allah ciptakan itu semua agar manusia berfikir. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya dan Allah lah sebagai pemelihara alam semesta.bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendaknya.Hanya Allah lah satu-satunya tuhan yang berhak di sembah.

Hanya Allah lah satu-satunya tuhan yang berhak di sembah. guna melahirkan sebuah perbaikan dalam penyusulan makalah selanjutnya yang lebih baik . Alam yang diciptakan. memberikan tanda atau petunjuk tentang alam kepada orang-orang yang berakal. Penulis sangat menyadari. semuanya dipermudah untuk manusia.15 - . Ibrahim 32-34 mengatakan Allah-lah telah menciptakan langit dan bumi. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan adanya kritikan yang konstruktif dan sistematis dari pembaca yang budiman. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya dan Allah lah sebagai pemelihara alam semesta. bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan. B. seharusnya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia. Semoga sedikit uraian kami ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. SARAN Demikian makalah yang dapat kami sampaikan.bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendaknya.BAB III PENUTUP A. Allah ciptakan itu semua agar manusia berfikir. Kesimpulan Sesuai dengan Qs. Dalam surat Al – Imron 190 juga mengandung arti bahwa Allah.

Bengkulu. Desember 2013 Penyusun i . Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam membuat makalah ini dan teman-teman yang telah memberi motivasi dan dorongan serta semua pihak yang berkaitan sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan makalah ini dimasa yang akan datang.KATA PENGANTAR Puji syukur penulis ucapkan atas rahmat yang diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul “Ayat – Ayat Tentang Alam” tepat pada waktunya.16 - .

................................ BAB II PEMBAHASAN A.......... As –Babun Nuzul ................... Hukum ...................... DAFATR ISI ....... Kesimpulan ..................... Tafsir Mufrodat ............................................................. B........ 15 15 DAFTAR PUSTAKA ........................ KATA PENGANTAR ........................... iii ii........................................... B..................................... Rumusan Masalah . B........................................................................................................................................ C........................................................................................DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ......... Ayat dan Terjemahannya Serta Tafsirnya ..........17 - ............................................................................................................................. Latar Belakang ....................................................................................................................................................................................................................... 2 12 14 14 1 2 i ii BAB III PENUTUP A............... BAB I PENDAHULUAN A.................... Kritik dan Saran ........................................................................ D........

Bandung.1996 Hamid Syamsul Rijal. Tafsir Al-Azhar Juz II. Hamka.DAFTAR PUSTAKA Shihab m. 1001 Petuah Rosulullah.18 - . Maret 2007 Almaroghi Ahmad Mustafa. 2005 Prof. Cahaya Salam. PT Lentera Hati Tangerang. PT PuastakaPantimas Jakarta. Qurais. Misbah.1983 - iii . Wawasan Qur’an. Dr. Terjemah Tafsir Al-Maraghi 27.

MAKALAH TAFSIR Ayat Ayat Tentang Alam Oleh : Ayu Marsila Sanri Mawely Amri Gunawan DOSEN PEMBIMBING : Yusnelma Eka Apri PRODI PENDIDIKAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM FAKULTAS USHULUDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN (BENGKULU) 2013 .19 - .

20 - ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful