BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Al-Qur’an merupakan sumber segala ilmu. Al-Qur’an menyebutkan tentang kejadian alam semesta dan berbagai proses kealaman lainnya, tentang penciptaan manusia, termasuk manusia yang didorong hasrat ingin tahunya dan dipacu akalnya untuk menyelidiki segala apa yang ada disekitarnya seperti keingintahuan tentang rahasia alam semesta. Alam semesta merupakan sebuah bukti kebesaran Tuhan, karena penciptaan alan semesta dari ketiadaan memerlukan adanya Sang Pencipta Yang Maha Kuasa. Tuhan telah menciptakan alam semesta ini dengan segala isinya untuk manusia dan telah menyatakan tentang penciptaan alam semesta dalam ayat-ayat Nya. Meskipun demikian al-Qur’an bukan buku kosmlogi atau biologi, sebab ia hanya menyatakan bagian-bagian yang sangat penting saja dari ilmuilmu yang dimaksud. Keinginantahuan manusia tentang alam semesta tidak hanya membaca alQur’an saja, akan tetapi juga melakukan perintah Tuhan. Sehingga ia dapat menemukan kebenaran yang dapat dipergunakan dalam pemahaman serta penafsiran al-Qur’an, berdasarkan surat Yunus ayat101. Oleh karena itu tidak dapat diragukan lagi bahwa penciptaan alam semesta bukanlah produk dari hasil pemikiran manusia, akan tetapi roduk dari hasil Tuhan.

B. Tujuan Tujuan pembuatan makalah ini adalah agar mahasiswa bisa mengerti mengenai Ayat-Ayat Tentang Alam

-1-

BAB II PEMBAHASAN A.

Ayat, Terjemahan dan Tafsir Al –Quran Surat Al –Baqarah ayat 29:

Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Tafsir Ayat
Ayat ini menegaskan peringatan Allah swt. yang tersebut pada ayat ayat yang lalu yaitu Allah telah menganugerahkan karunia yang besar kepada manusia, menciptakan langit dan bumi untuk manusia, untuk diambil manfaatnya, sehingga manusia dapat menjaga kelangsungan hidupnya dan agar manusia berbakti kepada Allah Penciptanya kepada keluarga dan masyarakat.

Al –Quran surat Al –Mulk ayat 1- 4:

-2-

kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Tafsir Ayat Tidak ada sesuatu pengecualian pun. Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. 2. Hukum-hukum dan peraturan-peraturan Allah SWT yang berlaku di alam ini berupa: 1. Maka lihatlah berulang-ulang. serta mengingkari hukum-hukum dan peraturan-peraturan itu pasti akan binasa atau sengsara. dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Maha Suci Allah Yang di tangan-Nya lah segala kerajaan. Sunatullah. Yang pertama. Apa dan siapa saja yang tidak mau tunduk dan patuh. Agama Allah.Artinya:Maha Suci Allah Yang di tangan-Nya lah segala kerajaan. -3- .

baik yang telah diketahui manusia. wajib mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah.. Dengan mengikuti petunjuk-petunjuk itu manusia akan berbahagia hidup di dunia dan di akhirat nanti.. Agama Allah berisi petunjuk-punjuk bagi manusia. mengatur dan menjaga kelangsungan wujud alam ini. hukum Pascal.Sunatullah. mengurus. tumbuh-tumbuhan dan benda yag tidak bernyawa. Seperti memasukkan tangan ke dalam api berakibat terbakarnya tangan tersebut. dan banyak lagi hukum-hukum dan peraturan-peraturan Allah. termasuk bumi. sampai akhir zaman nanti. Agama yang berisi petunjuk-petunjuk itu diturunkan Allah kepada para rasul yang telah diutusnya. baik berupa makan minum jasmani maupun makan minum rohani. Manusia hidup memerlukan oksigen. berakibat banjir dan kerugian bagi manusia. sebagai Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Yang kedua. baik bagi manusia maupun bagi binatang. Bahkan bintangbintang dan meteor yang menyalahi hukum Allah akan mengalami kehancuran. sampai kepada Nabi Muhammad SAW.. penutup dari segala Rasul dan Nabi.. baik bagi makhluk hidup maupun benda mati. ialah api membakar. Demikianlah Allah SWT yang menguasai. mempunyai daya tarik menarik dan berjalan pada garis edarnya yang telah ditentukan. menetapkan undang-undang dan peraturan- -4- . yang berlaku di alam semesta ini. seandainya mereka ingin hidup berbahagia di dunia dan akhirat nanti. Manusia adalah makhluk individu dan makhluk masyarakat.S. maupun yang belum diketahuinya Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan Allah berarti kesengsaraan dan kebinasaan bagi yang melanggarnya. hukum Archimedes. Di antara hukum dan peraturan Allah itu. ialah hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan Allah SWT. Tiap-tiap planet. Manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. ialah agama Allah. baik bagi bumi dengan segala isinya maupun bagi seluruh planetplanet yang terapung beredar di jagat raya yang tiada terpermanai luasnya itu. merusak alam atau menebang hutan yang melampaui batas. makan minum. sejak dan Nabi Adam A.

Apabila seorang warga negara wajib tunduk dan patuh kepada hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di negaranya. maka Allah lebih menetapkan sangsi dan mengadili dengan seadil-adilnya setiap makhluk yang mengingkari hukum dan peraturan yang telah dibuat-Nya. maka balasan yang mereka peroleh adalah neraka. dimulai dari terjadinya Hari Kiamat. memberi nikmat dan menjaganya. Sebaliknya jika perbuatan jahat yang telah dikerjakannya selama hidup di dunia lebih berat dari iman dan amal saleh yang telah dilakukannya. hari kehancuran dunia. sehingga dengan demikian terlihat semuanya teratur rapi. Dari pengadilan itu diputuskanlah: mana yang beriman dan berat amal salehnya dibandingkan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya. tentulah ia harus lebih wajib lagi tunduk dan patuh kepada hukum dan peraturan Allah yang menciptakan. indah dan bermanfaat bagi manusia. yang ada setelah hancurnya seluruh kerajaan dunia. Kerajaan akhirat merupakan kerajaan abadi. Allah SWT juga menguasai kerajaan akhirat. Kemudian dikumpulkan di padang Mahsyar untuk diadili dan ditimbang amal dan perbuatannya. Jika suatu negara menetapkan sangsi-sangsi bagi setiap warga negara yang melanggar hukum hukum dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkannya.  Al –Quran surat A’raf 54 -5- .peraturan. tempat yang penuh kenikmatan. Di samping sebagai penguasa kerajaan dunia. dibangkitnya manusia dari kubur. tempat yang penuh kesengsaraan yang tiada taranya. maka ia diberi balasan dengan menyediakan surga.

Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. kemudian Dia bersemayam di atas Arasy. Penguasa dan Pengaturnya. dan yang dimaksud dengan bumi ialah semua alam yang di bawah. tetapi yang dimaksud ialah semua yang ada di alam ini karena yang dimaksud dengan langit ialah semua alam yang di atas. Tuhan semesta alam. Abu Hurairah berkata: -6- . bukan enam hari yang kita kenal ini yaitu hari sesudah terciptanya langit dan bumi sedang hari dalam ayat ini adalah sebelum itu. dan termasuk pula alam yang ada di antara langit dan bumi Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa. Maha Suci Allah.Artinya: Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Walaupun yang disebutkan dalam ayat ini hanya langit dan bumi saja. Ingatlah. sebab dalam Alquran sendiri ada yang diterangkan seribu tahun Ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa hari yang enam itu ialah hari-hari kita sekarang di antaranya yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah.S Al Furqan: 59) Adapun yang dimaksud dengan enam hari ialah enam masa yang telah ditentukan Allah. lalu Dia bersemayam di atas Arasy. Tafsir Pada permulaan ayat ini Allah menegaskan bahwa Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari (masa). (Q. dan (diciptakan-Nya pula) matahari. Adapun mengenai lamanya sehari itu hanya Allah yang mengetahui. Dialah Tuhan yang berhak disembah dan kepadaNyalah manusia harus meminta pertolongan. bulan dan bintang-bintang (masingmasing) tunduk kepada perintah-Nya. Dialah Pemilik.

"Allah menciptakan tanah pada hari Sabtu." (H. Dan Kami hiasi langit yang terdekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaikbaiknya Sungguh amat jauhlah tersesatnya orang yang masih mempersekutukan-Nya dengan makhluk-Nya dan memohonkan doa kepada sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat atau mudarat. "Kami datang dengan suka hati. Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap." Keduanya menjawab. Dari segi sanadnya pun hadis ini adalah lemah karena diriwayatkan oleh Hajjad bin Muhammad Al-Ajwar dari Juraij yang sudah miring otaknya di akhir hayatnya. menciptakan bukit-bukit pada hari Ahad. berkata Allah kepadanya dan kepada bumi: "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa." Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa dan dia mewahyukan kepada tiap-tiap langit urusannya. menciptakan cahaya pada hari Rabu. menciptakan hal-hal yang tak baik pada hari Selasa.Rasulullah memegang tanganku lalu bersabda.R Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah) Hadis ini ditolak oleh para ahli hadis karena bertentangan dengan nas Alquran. Dia memberkahi dan menentukan pada kadar makanan-makanan penghuninya dalam empat masa yang sama (cukup) sesuai bagi segala yang memerlukannya. -7- . menciptakan gunung-gunung pada hari Kamis dan menciptakan Adam sesudah Asar pada hari Jumat pada saat terakhir itu antara waktu Asar dan permulaan malam. Menurut Al-Manar hadis ini termasuk hadis-hadis Israiliat yang dibikin oleh kaum Yahudi dan Nasrani dan dikatakan dari Rasulullah saw. menciptakan pohon pada hari Senin.

 Ayat Al –Quran surat Al –Imron 190: Artinya:Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. siang lebih lama dari malam dan sebaliknya. bulan dan matahari serta peredarannya laut. tambang-tambang dan sebagainya di bumi ini. Tafsir At Tabari dari Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ra. mengikuti terbit dan terbenamnya matahari. gunung-gunung. Sesudah itu mereka pergi mendatangi kaum Nasrani dan berkata: "Bagaimana halnya Isa?". hal-hal yang menakjubkan di alamnya. buah-buahan. mengajak supaya mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya. bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan berkata: "Bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu?" Pertanyaan itu dijawab: "Tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya". seperti bintang-bintang. Maka berdoalah Nabi Muhammad saw kepada Allah dan turunlah ayat ini. Pertanyaan itu dijawab: "Isa itu menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak serta menghidupkan orang yang sudah mati". Selanjutnya mereka mendatangi Rasulullah saw dan berkata: "Mintalah dari Tuhanmu supaya bukti Safa' itu jadi emas untuk kami". dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. -8- . pohon-pohon. binatang-binatang. Memikirkan pergantian siang dan malam.

Kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya berdoa dan menangis lagi dan air matanya membasahi tanah. Nabi menjawab: "Apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah SWT? Dan bagaimana saya tidak menangis? Pada malam ini Allah SWT telah menurunkan ayat kepadaku. Setelah Bilal datang untuk azan subuh dan melihat Nabi saw menangis ia bertanya: "Wahai Rasulullah! Mengapakah Rasulullah menangis. Jawab Aisyah ra: "Sesungguhnya saya senang jika Rasulullah berada di sampingku.Semuanya itu menunjukkan atas kebesaran dan Kekuasaan Penciptanya bagi orang-orang yang berakal. Setelah salat beliau duduk memuji-muji Allah dan kembali menangis tersedu-sedu. Diriwayatkan dari 'Aisyah ra. Di waktu salat beliau menangis sampai-sampai air matanya membasahi kainnya. padahal Allah telah mengampuni dosa Rasulullah baik yang terdahulu maupun yang akan datang".  Ayat Al –Quran surat Ibrahim 32 – 34 -9- . Saya senang melayani kemauan dan kehendaknya" Tetapi baiklah! Saya tidak keberatan. karena merenungkan ayat Alquran yang dibacanya. tidak jauh dari tempatnya itu lalu salat. bahwa Rasulullah saw berkata: "Wahai 'Aisyah saya pada malam ini beribadah kepada Allah SWT". Maka bangunlah Rasulullah saw dari tempat tidurnya lalu mengambil air wudu. Selanjutnya beliau berkata: "Alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ini dan tidak memikir dan merenungkan kandungan artinya".

kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu.10 - . Di antara nikmat yang banyak itu ialah: Allah SWT. tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah. Sesungguhnya manusia itu. masing-masing berjalan menurut garis edar yang telah . Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya). Langit berupa ruang angkasa yang tidak terhingga luas dan besarnya. yang selalu disaksikan dan diperhatikan manusia pada keduanya terdapat pelajaran dan manfaat. dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendakNya. dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. di dalamnya terdapat benda-benda angkasa berupa planet-planet yang tidak terhitung jumlahnya. Yang Maha Agung yang ilmu-Nya meliputi segala sesuatu yang ada menerangkan bahwa yang telah menciptakan langit dan bumi yang kejadiannya jauh lebih besar dan lebih sulit dari kejadian manusia. kepada hamba-Nya. Tafsir Amatlah banyak nikmat yang telah dilimpahkan Allah SWT.Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. sangat lalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah). Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya.

Air sungai yang kotor dapat dibersihkan sehingga dapat menjadi air minum yang sangat diperlukan. Jika direnungkan. Di dalam perut bumi terdapat barang tambang yang beraneka ragam. Untuk memperpendek lalu-lintas sungai maka manusia membuat terusan-terusan yang menghubungkan antara sungai yang satu dengan sungai yang lain. berbunga dan berbuah Allah menundukkan sungai-sungai bagi manusia. Semuanya itu diciptakan Allah swt. tempat mempersiapkan diri sebelum mengalami hidup yang sebenarnya di akhirat nanti. Demikian pula Allah swt. Dialah yang menurunkan hujan yang berasal dari uap air dan menjadi awan. merubah arus air yang deras itu menjadi sumber tenaga yang bermanfaat. seperti kincir air. yang menciptakan bumi yang merupakan salah satu dari planet-planet ruang angkasa tempat manusia hidup dan berdiam. mengikuti hukum-hukum yang ditetapkan Allah SWT. Permukaan bumi ditumbuhi tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam dengan buahnya yang beraneka ragam pula yang berguna dan bermanfaat bagi manusia. Dengan siraman hujan itu tumbuh dan suburlah tumbuh-tumbuhan kemudian menjadi besar. Awan itu dihalaunya dengan angin ke tempat tertentu hingga menjadi mendung yang hitam pekat kemudian berubah dan jatuh sebagai hujan menyirami permukaan bumi. antara lautan yang satu dengan lautan yang lain. . Tidak ada satu pun dari planet-planet itu yang tidak mengikuti hukum itu karena tidak mengikuti hukum-hukum yang telah ditetapkan itu berarti kehancuran bagi seluruh planet-planet itu. arus listrik. diperhatikan dan dipelajari tata ruang angkasa yang rapi dan teratur itu akan terasalah ketidak adanya arti manusia dan semakin terasa pula keagungan dan kebesaran Penciptanya. untuk manusia.11 - .ditentukan. Sungai dapat juga berfungsi jalan raya yang dilalui kapal-kapal dan merupakan urat nadi perdagangan. seperti memberi kemampuan untuk membendungnya dan mengalirkannya untuk kepentingan pertanian.

S Al A’raf : 54 sesungguhnya .S Al Baqarah : 29 menciptakan bumi langit sesuatu Maha mengetahui Q.12 - .Tafsir Mufrodat Q.B.S Al Mulk 1-4 Kematian dan kehidupan baik Amal Maha perkasa Maha pengampun Tujuh Penglihatan dua kali kepadaMU Q.

13 - .enam hari / masa singgasana malam Siang dan matahari dan bulan dan bintang-bintang ingtlah semesta alam Q.S Ibrahim : 32-34 Turun Dari Hujan Mengeluarkan buah-buahan .S Ali Imron :190 Pergantian Tanda-tanda kekuasaan Q.

Hanya Allah lah satu-satunya tuhan yang berhak di sembah. D.bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendaknya. Sesungguhnya Allah ciptakan itu semua agar manusia berfikir.Setiap Nikmat C. Ayat ini menjelaskan tentang kebesaran Allah bahwa dialah yang mahasegalanya dan dengan adanya penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam itu bukti kebesaran Allah.Dia ciptakan siang sebagai waktu untuk mencari nafkah dan malam sebagai waktu untuk istirahat.14 - .siang dan malam merupakan suatu kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk. Hukum ALLAH lah yang menciptakan langit dan bumi dan Allah lah yang mengetahui. . Allah lah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya dan Allah lah sebagai pemelihara alam semesta. As –Babun Nuzul  Ali –Imran 190: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. segala sesuatu.

Penulis sangat menyadari. Kesimpulan Sesuai dengan Qs.BAB III PENUTUP A. B. Alam yang diciptakan. Allah ciptakan itu semua agar manusia berfikir. memberikan tanda atau petunjuk tentang alam kepada orang-orang yang berakal.Hanya Allah lah satu-satunya tuhan yang berhak di sembah. Ibrahim 32-34 mengatakan Allah-lah telah menciptakan langit dan bumi. semuanya dipermudah untuk manusia.bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendaknya. seharusnya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia. Semoga sedikit uraian kami ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. guna melahirkan sebuah perbaikan dalam penyusulan makalah selanjutnya yang lebih baik .15 - . Allah lah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya dan Allah lah sebagai pemelihara alam semesta. SARAN Demikian makalah yang dapat kami sampaikan. bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan adanya kritikan yang konstruktif dan sistematis dari pembaca yang budiman. Dalam surat Al – Imron 190 juga mengandung arti bahwa Allah.

Desember 2013 Penyusun i . Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam membuat makalah ini dan teman-teman yang telah memberi motivasi dan dorongan serta semua pihak yang berkaitan sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah dengan baik dan tepat pada waktunya.16 - . Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan makalah ini dimasa yang akan datang.KATA PENGANTAR Puji syukur penulis ucapkan atas rahmat yang diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul “Ayat – Ayat Tentang Alam” tepat pada waktunya. Bengkulu.

17 - ............... B......................................................... B........................................... DAFATR ISI ...................................... Kritik dan Saran ................................ Hukum ................. Kesimpulan .DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ........................................... BAB II PEMBAHASAN A............................. B.................................................... As –Babun Nuzul ............................................................................ 2 12 14 14 1 2 i ii BAB III PENUTUP A.................................... Rumusan Masalah ................................................................................................................................................................................................. Ayat dan Terjemahannya Serta Tafsirnya .................................................................. 15 15 DAFTAR PUSTAKA .................................... C.............. D..... Latar Belakang ......................... KATA PENGANTAR ...................................................... Tafsir Mufrodat ....................................... iii ii.............................................................................. BAB I PENDAHULUAN A.............................................................

Hamka. Misbah. Cahaya Salam. Tafsir Al-Azhar Juz II. PT PuastakaPantimas Jakarta. Wawasan Qur’an.1996 Hamid Syamsul Rijal.DAFTAR PUSTAKA Shihab m. Terjemah Tafsir Al-Maraghi 27. Qurais. 1001 Petuah Rosulullah. PT Lentera Hati Tangerang. Dr. Bandung.1983 - iii . Maret 2007 Almaroghi Ahmad Mustafa. 2005 Prof.18 - .

19 - .MAKALAH TAFSIR Ayat Ayat Tentang Alam Oleh : Ayu Marsila Sanri Mawely Amri Gunawan DOSEN PEMBIMBING : Yusnelma Eka Apri PRODI PENDIDIKAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM FAKULTAS USHULUDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN (BENGKULU) 2013 .

20 - ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful