Bank Soalan Esei Sejarah Tingkatan 4 Bab 1 – Kemunculan Tamadun Awal Manusia

1. Perkataan tamadun berasal daripada bahasa Arab, iaitu Mudun dan

Madain. a) Apakah yang dimaksudkan dengan tamadun? (8 markah) b) Apakah maksud tamadun mengikut sarjana Barat? (6 markah) c) Ceritakan karya Muqadimmah yang ditulis oleh Ibn Khaldun (6 markah) 2. Tamadun Indus muncul di bahagian barat laut India sekitar tahun 2500 s.m dan mula merosot pada tahun 1800 s.m a) Jelaskan tentang ciri organisasi sosial tamadun ini (8 markah) b) Nyatakan tentang agama yang diamalkan oleh penduduk tamadun ini (4 markah) c) Terangkan ciri-ciri bandar terancang tamadun Indus (6 markah)

Bab 2 – Peningkatan Tamadun 1. Aspek sosial yang terkandung dalam sesebuah tamadun meliputi perkara seperti pendidikan, falsafah, kesenian, kesusasteraan, seni bina serta sains dan teknologi. a) Jelaskan tentang sistem Peperiksaan Awam yang dijalankan dalam tamadun China (8 markah) b) Nyatakan sumbangan Tamadun India dalam bidang sains dan teknologi (8 markah) c) Apakah yang anda faham tentang bidang falsafah tamadun India (4 markah) 2.

a) Huraikan tiga peringkat pendidikan dalam tamadun China

(10 markah)

b) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah

peperiksaan awam dalam tamadun China dilaksanakan (10 markah)

Bab 3 – Tamadun Awal Asia Tenggara
1. a) berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan kegiatan ekonomi

masyarakat agraria (8 markah) c) Huraikan kepentingan tasik Tonle Sap kepada kerajaan Angkor (6 markah) d) Bagaimanakah proses terbentuknya pelabuhan entrepot kerajaan maritim (6 markah) 2. a) Mengapak monumen dibina dalam kerajaan awal di Asia Tenggara? (10 markah) b) Terangkan ciri Angkor Wat (10 markah) Bab 4 – Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah
1. Masyarakat Jahiliah ialah masyarakat yang hidup di Semenanjung

tanah Arab dalam jangka masa selepas runtuhnya Empangan Maarib di Sabak sehingga turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w a) Berikan pengertian istilah ‘jahiliah’ (4 markah) b) Huraikan tentang ciri-ciri kehidupan masyarakat Arab jahiliah dari aspek sosial dan ekonomi (8 markah) c) Nyatakan tentang sistem kabilah masyarakat Arab Jahiliah (8 markah)
2. Nabi Muhammad s.a.w memiliki sifat terpuji dan beliau digelar al-Amin a) Jelaskan tentang latar belakang keluarga Nabi Muhammad s.a.w.

(8 markah) b) Jelaskan mengapa Nabi Muhammad s.a.w. dikatakan seorang ketua keluarga yang patut dicontohi (8marka h)

c) Nyatakan tentang wahyu pertama yang diterima oleh Nabi

Muhammad s.a.w. dan kepentingannya (6 markah)

Bab 5 – Kerajaan Islam di Madinah
1. Peristiwa hijrah orang Islam Makkah ke Madinah berlaku pada 1

Rabiulawal bersamaan 12 September 622 M. a) Apakah yang anda faham dengan konsep hijrah? markah) b) Jelaskan sebab dan tujuan peristiwa hijrah? markah) c) Apakah kepentingan peristiwa hijrah? markah)

(4 (6 (10

2. Piagam Madinah menjadi asas pemerintahan kerajaan Islam Madinah

yang terdiri daripada masyarakat Islam dan bukan Islam a) Apakah itu Piagam Madinah atau Sahifah Madinah? (4 markah) b) Terangkan tentang kandungan Piagam Madinah (10 markah) c) Jelaskan kepentingan Piagam Madinah markah) Bab 6 – Pembentukan kerajaan Islam dan Sumbangannya

(6

1. Zaman pemerintahan Khalifah dikenali sebagai zaman khilafah al-

Rasyidin. Tokoh-tokoh yang memegang jawatan khalifah ialah Saidina Abu Bakar al-Siddiq, Sayidina Umar bin al-khattab, Sayidina Uthman bin Affan dan Sayidina Ali bin Abu Talib. a) Jelaskan tentang konsep khalifah (4 markah )

b) Apakah tugas-tugas seorang khalifah

(8 markah) c) Nyatakan sumbangan khalifah Uthman bin Affan (8 markah) 2. Tamadun Islam bertembung dengan tamadun lain di dunia melalui pelbagai cara. a) Bagaimanakah kerajaan-kerajaan islam bertembung dengan tamadun lain di dunia melalui cara penaklukan ( 4 markah ) b) Jelaskan kesan pertembungan tamadun Islam dengan tamaduntamadun lain di dunia dalam aspek politik dan ekonomi. (10 markah) c) Apakah kesan kebudayaan yang ketara yang dapat dilihat daripada pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia? (6 markah)

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.