Jurnal Pertumbuhan dan Perkembangan Volume: 7, Nomor 1, Me 201!

: 1-"

ISSN: 2104-1994 #$$red ted : 97%&Ikt %'e(%201!

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN Oleh: Allvanialista Ikalor NIM: E1A01 00! AB"TRA#T Dalam kehidupan anak ada dua proses yang beroperasi secara continue yakni pertumbuhan dan perkembangan, kedua proses ini berlangsung secara interdepedensi yakni saling bergantung satu sama lainnya. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitaif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis sedangkan perkembangan merupakan suatu proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosial psikologi manusia pada posisi yang harmonis didalam lingkungan masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Ke$%or&s: Pertumbuhan dan (erkembangan ) Indone* a ) management #orres'on&en(e: Phone: +"2-,17-70-!497) .-ma l: all/an al *ta0 kalor1gma l0$om

INTRODUCTION M#'N# P.234M546#N &#N P.2'.M5#N7#N 10 Pengert an Pertumbuhan 101 Pengert an Se$ara .t molog * &alam 'amu* 5e*ar 5aha*a Indone* a, pertumbuhan bera*al dar kata tumbuh 8ang berart tambah be*ar atau *em(urna0 102 Pengert an Se$ara 3erm tolog *

Pertumbuhan adalah (erubahan *e$ara 9 * olog * *ebaga ha* l dar (ro*e* (ematangan 9ung* -9ung* 9 * k 8ang berlang*ung *e$ara normal (ada anak 8ang *ehat dalam (er:alanan ;aktu tertentu0 20 Pengert an Perkembangan 201 Pengert an Se$ara .t molog * Perkembangan bera*al dar kata kembang menurut 'amu* 5e*ar 5aha*a Indone* a kembang berart ma:u, men:ad leb h ba k0

grafik pertumbuhan anak

Me-'en. l ngkungan buruk malah akan menghambat0 <aktor l ngkungan *anagt mem(engaruh nd / du *et a( har . * ka( tubuh dan la n-la n0 !0 <#'3=2 BIN7'4N7#N B ngkungan ba k membentuk (oten* ba.-/. dll   6ormon . .mo* . ra*. rambut. mula kon*e(* *am(a akh r ha8atn8a. Nomor 1. dan *angat menentukan ter$a(a atau t dakn8a (oten* ba.3I' >keturunan ? ma*a kon*e(* @ 5er* 9at teta( atau t dak berubah *e(an:ang keh du(an 'arakter *t k: :en * kelam n./ tam n.buahbuahah.N.aan 10 B ngkungan ek*ternal  'ebuda8aan  Statu* *o* al ekonom keluarga  Nutr *  Pen8 m(angan dar keadaan normal  =lahraga  4rutan anak dalam keluargan8a pertumbuhan pada anak 20 B ngkungan nternal 20<#'3=2 #S4P#N Aontoh: makanan.aan.hi Pert. Me 201!: 1-" ISSN: 2104-1994 #$$red ted : 97%&Ikt %'e(%201! 202 Pengert an Se$ara 3erm tolog * Perkembangan adalah (ro*e* kual tat 9 8ang menga$u (ada (en8em(urnaan 9ung* *o* al dan (* kolog * dalam d r *e*eorang dan berlang*ung *e(an:ang h du( RESULTS AND DISCUSSION A)*aktor+*aktor $an.ar. (ertumbuhan 9 * k.*a8uran.han 10 <#'3=2 7.arna mata.Jurnal Pertumbuhan dan Perkembangan Volume: 7.

Nomor 1.Jurnal Pertumbuhan dan Perkembangan Volume: 7. • • • • <aktor hered ta* >. Me-'en. b *a menolak atau men8etu:u . anak h du( *ebaga b natang 20 Ma*a kanak-kanak >2-12 tahun@. Me-'en.r.a*a #) *aktor+0aktor $an. anak h du( *ebaga manu* a b adab !0 Ma*a rema:a a.an Men.#N J#AD4.#4 10 Ma*a ba8 >0-2 tahun@.han *isik Re-a2a *erta u*aha membangun d r *end r  'eluarga  7C  7angguan emo* onal  Jen * kelam n  Statu* *o* al  'e*ehatan  5entuk tubuh Taha'an+Taha'an Perke-/an.hi Perke-/an. Me 201!: 1-" ISSN: 2104-1994 #$$red ted : 97%&Ikt %'e(%201! B) *aktor+0aktor 1an. kemam(uan *elek* . (un8a emo* .S Pembag an taha( (erkembangan 8ang (al ng tua d kemukakan oleh #r *totele*0 #r *totele* membag ma*a (erkembangan ter*ebut ata* t ga taha(.-/. anak h du( *ebaga (etualang (erkembangan ntelek dan (ert mbangan 40 Ma*a rema:a 8ang *e*ungguhn8a >1--24 tahun@.ar. .ar *an *e:ak lah r% ba.an 50 J.ar.hi Pert.S 2=4SS. #kt 9 ta* anak *ebaga *ub8ek beba* 8ang berkemauan. 8a tu: 10 Ma*a kanak-kanak >0-7 tahun@ 20 Ma*a anak >7-14 tahun@ !0 Ma*a rema:a >14-21 tahun@ *etelah tu adalah ma*a de.t Para Ahli #0 #2IS3=3.B.aan@ <aktor B ngkungan 'ematangan 9ung* -9ung* organ * dan (* k *.al >12-1tahun@.

Me-'en.-12 tahun@.ba8 mera*akan ra*a *enang. ba8 mera*akan ke*enangan ket ka buang a r be*ar0 .al%(uber >.an Pri/a&i  Perkembangan (r bad 8ang men8angkut (erkembangan 9 * ko9 * d (engaruh oleh: a@ Statu* *o* al ekonom b@ < l*a9at h du( keluarga $@ Pola h du( keluarga >*e(ert ked * (l nan. *ebaga b natang melata dan ber:alan 20 Ma*a anak >4-. ke(edul an terhada( ke*ehatan. dll@ &0 SI7M4N& <2.4& 10 Ma*a oral >0-2 tahun@. *ebaga manu* a (emburu !0 Ma*a rema:a a.hi Perke-/an.ar.meru(akan ma*a kematangan *ek*ual0 D) *aktor+*aktor 1an. anak mera*a *enang : ka ada rang*angan atau *entuhan (ada A0 tahapan perkembangan anak S3#NB.a*a@ kelam nn8a0 40 Ma*a laten* >"-12 tahun@. dorongan *ek*ual anak ma* h belum nam(ak0 -0 Ma*a gen tal >12 tahun *am(a de.rang*angan benda. Me 201!: 1-" ISSN: 2104-1994 #$$red ted : 97%&Ikt %'e(%201! nd / du h du( *ebaga manu* a beradab0 !0 Ma*a 9al k >4-" tahun@.E 6#BB 10 Ma*a kanak-kanak >0-4 tahun@. tahun@. *ebaga manu* a b adab%l ar 40 Ma*a adole*en%rema:a *e*ungguhn8a >12%1! *am(a de.Jurnal Pertumbuhan dan Perkembangan Volume: 7.a*a@. Nomor 1. dll0 20 Ma*a anal >2-4 tahun@.

9aktor 8ang mem(engaruh dalam #l ran n a0 <aktor genet k: #dalah 9aktor gen dar kedua orangtua 8ang mendorong adan8a *uatu bakat 8ang mun$ul dar d r manu* a b0 <aktor 'emam(uan #nak #dalah 9aktor 8ang men:ad kan *eorang anak mengetahu (oten* 8ang terda(at dalam d r n8a $0 <aktor (ertumbuhan #nak #dalah 9aktor 8ang mendorong anak mengetahu bakat dan m natn8a d *et a( (ertumbuhan dan (erkembangan *e$ara alam *eh ngga : ka (ertumbuhan anak tu normal maka d a kan ber* ka( ener: k.a tu d tanda dengan adan8a (ro*e* (erubahan dar kond * Fentro(8G ke kond * Fnegen-tro(8G >Sarl to.ertian Entro'$ &an Ne.Psikolo. akt 9. namun * . dan *ebaga n8a@.an re-a2a $an.ntro(8 adalah keadaan d mana ke*adaran manu* a ma* h belum ter*u*un ra( 0 Halau(un * n8a *udah ban8ak >(engetahuan.an 1@ #l ran Nat / *me 9aktor.is  FPerkembangan (* kolog * dan (ada dent 9 ka* dar kanakkanak men:ad de. dan re*(on* /e terhada( kemam(uan 8ang d m l k 2@ #l ran .Jurnal Pertumbuhan dan Perkembangan Volume: 7. *eh ngga belum b *a ber9ung* *e$ara mak* mal0  Negentro(8 >negat /e entro(8@ adalah keadaan d mana * ke*adaraan ter*u*un dengan ba k.a*aG0 Pun$ak (erkembangan : .an a&a ti. &ilihat &ari 0a(tor "osial Psikolo.m(r *e !@ #l ran 'on/ergen* *) Pen.entro'$  .i Perke-/an. 1991: 11@0 G) Dala.* ter*ebut belum *al ng terka t dengan ba k.a aliran 0aktor+0aktor 'erke-/an. (era*aan. (engetahuan 8ang *atu terka t dengan (era*aan atau * ka(0 #ON#3U"ION . Me 201!: 1-" ISSN: 2104-1994 #$$red ted : 97%&Ikt %'e(%201! E) Perke-/an. Nomor 1.

a*u(an. *tatu* *o$ al. Pola h du( keluarga >*e(ert ked * (l nan.Jurnal Pertumbuhan dan Perkembangan Volume: 7. Me 201!: 1-" ISSN: 2104-1994 #$$red ted : 97%&Ikt %'e(%201!  Pertumbuhan leb h ban8ak berkenaan dengan a*(ek-a*(ek :a*man ah atau 9 * k0 Pertumbuhan menun:ukkan (ertumbuhan atau (enambahan *e$ara kuant ta*. gangguan emo* onal. < l*a9at h du( keluarga . 8a tu (en ngkatan dan (en8em(urnaan 9ung* 0  &engan dem k an. d * m(ulkan bah. dll@0 . 9aktor l ngkungan .kematangan 9ung* -9ung* (* k *0 organ * dan  <aktor-9aktor 8ang mem(engaruh (erkembangan (r bad adalah Statu* *o* al ekonom . g C . :en * kelam n. 8a tu (enambahan dalam ukuran be*ar atau t ngg 0  Perkembangan berhubungan dengan a*(ek-a*(ek (a* k * atau rohan ah0 Perkembangan berkenaan dengan (en ngkatan kual ta*.a (ertumbuhan berkenaan dengan (en8em(urnaan *truktur *edangkan (erkembangan dengan (en8em(urnaan 9ung* 0  <aktor-9aktor 8ang mem(engaruh (ertumbuhan 9aktor genet $. bentuk tubuh0  <aktor-9aktor 8ang mem(engaruh (erkembangan adalah 9aktor hered ta*. ke*ehatan. ke(edul an terhada( ke*ehatan. Nomor 1. l ngkungan  <aktor-9aktor 8ang mem(engaruh (ertumbuhan 9 * k rema:a keluarga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful