Jurnal Pertumbuhan dan Perkembangan Volume: 7, Nomor 1, Me 201!

: 1-"

ISSN: 2104-1994 #$$red ted : 97%&Ikt %'e(%201!

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN Oleh: Allvanialista Ikalor NIM: E1A01 00! AB"TRA#T Dalam kehidupan anak ada dua proses yang beroperasi secara continue yakni pertumbuhan dan perkembangan, kedua proses ini berlangsung secara interdepedensi yakni saling bergantung satu sama lainnya. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitaif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis sedangkan perkembangan merupakan suatu proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosial psikologi manusia pada posisi yang harmonis didalam lingkungan masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Ke$%or&s: Pertumbuhan dan (erkembangan ) Indone* a ) management #orres'on&en(e: Phone: +"2-,17-70-!497) .-ma l: all/an al *ta0 kalor1gma l0$om

INTRODUCTION M#'N# P.234M546#N &#N P.2'.M5#N7#N 10 Pengert an Pertumbuhan 101 Pengert an Se$ara .t molog * &alam 'amu* 5e*ar 5aha*a Indone* a, pertumbuhan bera*al dar kata tumbuh 8ang berart tambah be*ar atau *em(urna0 102 Pengert an Se$ara 3erm tolog *

Pertumbuhan adalah (erubahan *e$ara 9 * olog * *ebaga ha* l dar (ro*e* (ematangan 9ung* -9ung* 9 * k 8ang berlang*ung *e$ara normal (ada anak 8ang *ehat dalam (er:alanan ;aktu tertentu0 20 Pengert an Perkembangan 201 Pengert an Se$ara .t molog * Perkembangan bera*al dar kata kembang menurut 'amu* 5e*ar 5aha*a Indone* a kembang berart ma:u, men:ad leb h ba k0

grafik pertumbuhan anak

buahbuahah.han 10 <#'3=2 7./ tam n.arna mata. Me-'en.mo* .ar. l ngkungan buruk malah akan menghambat0 <aktor l ngkungan *anagt mem(engaruh nd / du *et a( har .*a8uran.Jurnal Pertumbuhan dan Perkembangan Volume: 7. ra*.-/. dll   6ormon . (ertumbuhan 9 * k.N. mula kon*e(* *am(a akh r ha8atn8a. .hi Pert. Me 201!: 1-" ISSN: 2104-1994 #$$red ted : 97%&Ikt %'e(%201! 202 Pengert an Se$ara 3erm tolog * Perkembangan adalah (ro*e* kual tat 9 8ang menga$u (ada (en8em(urnaan 9ung* *o* al dan (* kolog * dalam d r *e*eorang dan berlang*ung *e(an:ang h du( RESULTS AND DISCUSSION A)*aktor+*aktor $an. * ka( tubuh dan la n-la n0 !0 <#'3=2 BIN7'4N7#N B ngkungan ba k membentuk (oten* ba.aan 10 B ngkungan ek*ternal  'ebuda8aan  Statu* *o* al ekonom keluarga  Nutr *  Pen8 m(angan dar keadaan normal  =lahraga  4rutan anak dalam keluargan8a pertumbuhan pada anak 20 B ngkungan nternal 20<#'3=2 #S4P#N Aontoh: makanan. dan *angat menentukan ter$a(a atau t dakn8a (oten* ba.aan. rambut. Nomor 1.3I' >keturunan ? ma*a kon*e(* @ 5er* 9at teta( atau t dak berubah *e(an:ang keh du(an 'arakter *t k: :en * kelam n.

aan@ <aktor B ngkungan 'ematangan 9ung* -9ung* organ * dan (* k *.han *isik Re-a2a *erta u*aha membangun d r *end r  'eluarga  7C  7angguan emo* onal  Jen * kelam n  Statu* *o* al  'e*ehatan  5entuk tubuh Taha'an+Taha'an Perke-/an.B.an 50 J.#N J#AD4. 8a tu: 10 Ma*a kanak-kanak >0-7 tahun@ 20 Ma*a anak >7-14 tahun@ !0 Ma*a rema:a >14-21 tahun@ *etelah tu adalah ma*a de. kemam(uan *elek* .hi Perke-/an.a*a #) *aktor+0aktor $an.S Pembag an taha( (erkembangan 8ang (al ng tua d kemukakan oleh #r *totele*0 #r *totele* membag ma*a (erkembangan ter*ebut ata* t ga taha(. . Me 201!: 1-" ISSN: 2104-1994 #$$red ted : 97%&Ikt %'e(%201! B) *aktor+0aktor 1an.t Para Ahli #0 #2IS3=3.al >12-1tahun@.ar.an Men. Nomor 1. Me-'en.hi Pert.ar.S 2=4SS.Jurnal Pertumbuhan dan Perkembangan Volume: 7.-/.#4 10 Ma*a ba8 >0-2 tahun@. Me-'en.r. #kt 9 ta* anak *ebaga *ub8ek beba* 8ang berkemauan. (un8a emo* . anak h du( *ebaga b natang 20 Ma*a kanak-kanak >2-12 tahun@.ar *an *e:ak lah r% ba. • • • • <aktor hered ta* >. anak h du( *ebaga manu* a b adab !0 Ma*a rema:a a. b *a menolak atau men8etu:u . anak h du( *ebaga (etualang (erkembangan ntelek dan (ert mbangan 40 Ma*a rema:a 8ang *e*ungguhn8a >1--24 tahun@.

a*a@ kelam nn8a0 40 Ma*a laten* >"-12 tahun@. *ebaga manu* a (emburu !0 Ma*a rema:a a. ke(edul an terhada( ke*ehatan.4& 10 Ma*a oral >0-2 tahun@. dll0 20 Ma*a anal >2-4 tahun@. *ebaga manu* a b adab%l ar 40 Ma*a adole*en%rema:a *e*ungguhn8a >12%1! *am(a de.hi Perke-/an. Me 201!: 1-" ISSN: 2104-1994 #$$red ted : 97%&Ikt %'e(%201! nd / du h du( *ebaga manu* a beradab0 !0 Ma*a 9al k >4-" tahun@.meru(akan ma*a kematangan *ek*ual0 D) *aktor+*aktor 1an.a*a@. dll@ &0 SI7M4N& <2. Me-'en. ba8 mera*akan ke*enangan ket ka buang a r be*ar0 .-12 tahun@.rang*angan benda. Nomor 1.ba8 mera*akan ra*a *enang. anak mera*a *enang : ka ada rang*angan atau *entuhan (ada A0 tahapan perkembangan anak S3#NB. tahun@.ar.al%(uber >. *ebaga b natang melata dan ber:alan 20 Ma*a anak >4-.an Pri/a&i  Perkembangan (r bad 8ang men8angkut (erkembangan 9 * ko9 * d (engaruh oleh: a@ Statu* *o* al ekonom b@ < l*a9at h du( keluarga $@ Pola h du( keluarga >*e(ert ked * (l nan.E 6#BB 10 Ma*a kanak-kanak >0-4 tahun@.Jurnal Pertumbuhan dan Perkembangan Volume: 7. dorongan *ek*ual anak ma* h belum nam(ak0 -0 Ma*a gen tal >12 tahun *am(a de.

ntro(8 adalah keadaan d mana ke*adaran manu* a ma* h belum ter*u*un ra( 0 Halau(un * n8a *udah ban8ak >(engetahuan.an 1@ #l ran Nat / *me 9aktor.Jurnal Pertumbuhan dan Perkembangan Volume: 7.Psikolo. akt 9. (engetahuan 8ang *atu terka t dengan (era*aan atau * ka(0 #ON#3U"ION . Nomor 1.m(r *e !@ #l ran 'on/ergen* *) Pen.a tu d tanda dengan adan8a (ro*e* (erubahan dar kond * Fentro(8G ke kond * Fnegen-tro(8G >Sarl to.ertian Entro'$ &an Ne. dan re*(on* /e terhada( kemam(uan 8ang d m l k 2@ #l ran .is  FPerkembangan (* kolog * dan (ada dent 9 ka* dar kanakkanak men:ad de.a*aG0 Pun$ak (erkembangan : . dan *ebaga n8a@. (era*aan. namun * .an a&a ti.i Perke-/an. Me 201!: 1-" ISSN: 2104-1994 #$$red ted : 97%&Ikt %'e(%201! E) Perke-/an.entro'$  .9aktor 8ang mem(engaruh dalam #l ran n a0 <aktor genet k: #dalah 9aktor gen dar kedua orangtua 8ang mendorong adan8a *uatu bakat 8ang mun$ul dar d r manu* a b0 <aktor 'emam(uan #nak #dalah 9aktor 8ang men:ad kan *eorang anak mengetahu (oten* 8ang terda(at dalam d r n8a $0 <aktor (ertumbuhan #nak #dalah 9aktor 8ang mendorong anak mengetahu bakat dan m natn8a d *et a( (ertumbuhan dan (erkembangan *e$ara alam *eh ngga : ka (ertumbuhan anak tu normal maka d a kan ber* ka( ener: k. *eh ngga belum b *a ber9ung* *e$ara mak* mal0  Negentro(8 >negat /e entro(8@ adalah keadaan d mana * ke*adaraan ter*u*un dengan ba k.an re-a2a $an.* ter*ebut belum *al ng terka t dengan ba k. &ilihat &ari 0a(tor "osial Psikolo. 1991: 11@0 G) Dala.a aliran 0aktor+0aktor 'erke-/an.

Jurnal Pertumbuhan dan Perkembangan Volume: 7. gangguan emo* onal. dll@0 . bentuk tubuh0  <aktor-9aktor 8ang mem(engaruh (erkembangan adalah 9aktor hered ta*. a*u(an. *tatu* *o$ al. ke(edul an terhada( ke*ehatan. d * m(ulkan bah.kematangan 9ung* -9ung* (* k *0 organ * dan  <aktor-9aktor 8ang mem(engaruh (erkembangan (r bad adalah Statu* *o* al ekonom . l ngkungan  <aktor-9aktor 8ang mem(engaruh (ertumbuhan 9 * k rema:a keluarga. 8a tu (enambahan dalam ukuran be*ar atau t ngg 0  Perkembangan berhubungan dengan a*(ek-a*(ek (a* k * atau rohan ah0 Perkembangan berkenaan dengan (en ngkatan kual ta*. ke*ehatan. g C . < l*a9at h du( keluarga . 8a tu (en ngkatan dan (en8em(urnaan 9ung* 0  &engan dem k an. Nomor 1. Pola h du( keluarga >*e(ert ked * (l nan. 9aktor l ngkungan . :en * kelam n.a (ertumbuhan berkenaan dengan (en8em(urnaan *truktur *edangkan (erkembangan dengan (en8em(urnaan 9ung* 0  <aktor-9aktor 8ang mem(engaruh (ertumbuhan 9aktor genet $. Me 201!: 1-" ISSN: 2104-1994 #$$red ted : 97%&Ikt %'e(%201!  Pertumbuhan leb h ban8ak berkenaan dengan a*(ek-a*(ek :a*man ah atau 9 * k0 Pertumbuhan menun:ukkan (ertumbuhan atau (enambahan *e$ara kuant ta*.