Jurnal Pertumbuhan dan Perkembangan Volume: 7, Nomor 1, Me 201!

: 1-"

ISSN: 2104-1994 #$$red ted : 97%&Ikt %'e(%201!

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN Oleh: Allvanialista Ikalor NIM: E1A01 00! AB"TRA#T Dalam kehidupan anak ada dua proses yang beroperasi secara continue yakni pertumbuhan dan perkembangan, kedua proses ini berlangsung secara interdepedensi yakni saling bergantung satu sama lainnya. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitaif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis sedangkan perkembangan merupakan suatu proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosial psikologi manusia pada posisi yang harmonis didalam lingkungan masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Ke$%or&s: Pertumbuhan dan (erkembangan ) Indone* a ) management #orres'on&en(e: Phone: +"2-,17-70-!497) .-ma l: all/an al *ta0 kalor1gma l0$om

INTRODUCTION M#'N# P.234M546#N &#N P.2'.M5#N7#N 10 Pengert an Pertumbuhan 101 Pengert an Se$ara .t molog * &alam 'amu* 5e*ar 5aha*a Indone* a, pertumbuhan bera*al dar kata tumbuh 8ang berart tambah be*ar atau *em(urna0 102 Pengert an Se$ara 3erm tolog *

Pertumbuhan adalah (erubahan *e$ara 9 * olog * *ebaga ha* l dar (ro*e* (ematangan 9ung* -9ung* 9 * k 8ang berlang*ung *e$ara normal (ada anak 8ang *ehat dalam (er:alanan ;aktu tertentu0 20 Pengert an Perkembangan 201 Pengert an Se$ara .t molog * Perkembangan bera*al dar kata kembang menurut 'amu* 5e*ar 5aha*a Indone* a kembang berart ma:u, men:ad leb h ba k0

grafik pertumbuhan anak

aan./ tam n.han 10 <#'3=2 7.-/. (ertumbuhan 9 * k.3I' >keturunan ? ma*a kon*e(* @ 5er* 9at teta( atau t dak berubah *e(an:ang keh du(an 'arakter *t k: :en * kelam n. l ngkungan buruk malah akan menghambat0 <aktor l ngkungan *anagt mem(engaruh nd / du *et a( har .Jurnal Pertumbuhan dan Perkembangan Volume: 7. mula kon*e(* *am(a akh r ha8atn8a. ra*.mo* . Me-'en.buahbuahah.arna mata.hi Pert. Nomor 1.N.ar. Me 201!: 1-" ISSN: 2104-1994 #$$red ted : 97%&Ikt %'e(%201! 202 Pengert an Se$ara 3erm tolog * Perkembangan adalah (ro*e* kual tat 9 8ang menga$u (ada (en8em(urnaan 9ung* *o* al dan (* kolog * dalam d r *e*eorang dan berlang*ung *e(an:ang h du( RESULTS AND DISCUSSION A)*aktor+*aktor $an.*a8uran. dll   6ormon . * ka( tubuh dan la n-la n0 !0 <#'3=2 BIN7'4N7#N B ngkungan ba k membentuk (oten* ba. rambut. dan *angat menentukan ter$a(a atau t dakn8a (oten* ba. .aan 10 B ngkungan ek*ternal  'ebuda8aan  Statu* *o* al ekonom keluarga  Nutr *  Pen8 m(angan dar keadaan normal  =lahraga  4rutan anak dalam keluargan8a pertumbuhan pada anak 20 B ngkungan nternal 20<#'3=2 #S4P#N Aontoh: makanan.

. anak h du( *ebaga b natang 20 Ma*a kanak-kanak >2-12 tahun@.han *isik Re-a2a *erta u*aha membangun d r *end r  'eluarga  7C  7angguan emo* onal  Jen * kelam n  Statu* *o* al  'e*ehatan  5entuk tubuh Taha'an+Taha'an Perke-/an. b *a menolak atau men8etu:u .hi Perke-/an. anak h du( *ebaga manu* a b adab !0 Ma*a rema:a a.B. Nomor 1.S 2=4SS.r.ar.-/. Me 201!: 1-" ISSN: 2104-1994 #$$red ted : 97%&Ikt %'e(%201! B) *aktor+0aktor 1an.a*a #) *aktor+0aktor $an.#4 10 Ma*a ba8 >0-2 tahun@.Jurnal Pertumbuhan dan Perkembangan Volume: 7.an 50 J.S Pembag an taha( (erkembangan 8ang (al ng tua d kemukakan oleh #r *totele*0 #r *totele* membag ma*a (erkembangan ter*ebut ata* t ga taha(.al >12-1tahun@.ar. 8a tu: 10 Ma*a kanak-kanak >0-7 tahun@ 20 Ma*a anak >7-14 tahun@ !0 Ma*a rema:a >14-21 tahun@ *etelah tu adalah ma*a de. #kt 9 ta* anak *ebaga *ub8ek beba* 8ang berkemauan.aan@ <aktor B ngkungan 'ematangan 9ung* -9ung* organ * dan (* k *.#N J#AD4. • • • • <aktor hered ta* >. (un8a emo* .an Men.t Para Ahli #0 #2IS3=3.ar *an *e:ak lah r% ba.hi Pert. kemam(uan *elek* . Me-'en. anak h du( *ebaga (etualang (erkembangan ntelek dan (ert mbangan 40 Ma*a rema:a 8ang *e*ungguhn8a >1--24 tahun@. Me-'en.

meru(akan ma*a kematangan *ek*ual0 D) *aktor+*aktor 1an. *ebaga manu* a b adab%l ar 40 Ma*a adole*en%rema:a *e*ungguhn8a >12%1! *am(a de.Jurnal Pertumbuhan dan Perkembangan Volume: 7.E 6#BB 10 Ma*a kanak-kanak >0-4 tahun@. Nomor 1. *ebaga b natang melata dan ber:alan 20 Ma*a anak >4-. ba8 mera*akan ke*enangan ket ka buang a r be*ar0 .an Pri/a&i  Perkembangan (r bad 8ang men8angkut (erkembangan 9 * ko9 * d (engaruh oleh: a@ Statu* *o* al ekonom b@ < l*a9at h du( keluarga $@ Pola h du( keluarga >*e(ert ked * (l nan.-12 tahun@. dll@ &0 SI7M4N& <2. Me 201!: 1-" ISSN: 2104-1994 #$$red ted : 97%&Ikt %'e(%201! nd / du h du( *ebaga manu* a beradab0 !0 Ma*a 9al k >4-" tahun@.4& 10 Ma*a oral >0-2 tahun@. tahun@. anak mera*a *enang : ka ada rang*angan atau *entuhan (ada A0 tahapan perkembangan anak S3#NB.al%(uber >.rang*angan benda. dorongan *ek*ual anak ma* h belum nam(ak0 -0 Ma*a gen tal >12 tahun *am(a de.ar. Me-'en.a*a@ kelam nn8a0 40 Ma*a laten* >"-12 tahun@.ba8 mera*akan ra*a *enang.a*a@. *ebaga manu* a (emburu !0 Ma*a rema:a a.hi Perke-/an. ke(edul an terhada( ke*ehatan. dll0 20 Ma*a anal >2-4 tahun@.

m(r *e !@ #l ran 'on/ergen* *) Pen.an re-a2a $an. namun * . 1991: 11@0 G) Dala.Jurnal Pertumbuhan dan Perkembangan Volume: 7.a*aG0 Pun$ak (erkembangan : .Psikolo.a tu d tanda dengan adan8a (ro*e* (erubahan dar kond * Fentro(8G ke kond * Fnegen-tro(8G >Sarl to.a aliran 0aktor+0aktor 'erke-/an. *eh ngga belum b *a ber9ung* *e$ara mak* mal0  Negentro(8 >negat /e entro(8@ adalah keadaan d mana * ke*adaraan ter*u*un dengan ba k.an 1@ #l ran Nat / *me 9aktor. dan *ebaga n8a@.is  FPerkembangan (* kolog * dan (ada dent 9 ka* dar kanakkanak men:ad de. akt 9. (era*aan. Nomor 1.entro'$  .an a&a ti. dan re*(on* /e terhada( kemam(uan 8ang d m l k 2@ #l ran . (engetahuan 8ang *atu terka t dengan (era*aan atau * ka(0 #ON#3U"ION . &ilihat &ari 0a(tor "osial Psikolo.ntro(8 adalah keadaan d mana ke*adaran manu* a ma* h belum ter*u*un ra( 0 Halau(un * n8a *udah ban8ak >(engetahuan.* ter*ebut belum *al ng terka t dengan ba k.9aktor 8ang mem(engaruh dalam #l ran n a0 <aktor genet k: #dalah 9aktor gen dar kedua orangtua 8ang mendorong adan8a *uatu bakat 8ang mun$ul dar d r manu* a b0 <aktor 'emam(uan #nak #dalah 9aktor 8ang men:ad kan *eorang anak mengetahu (oten* 8ang terda(at dalam d r n8a $0 <aktor (ertumbuhan #nak #dalah 9aktor 8ang mendorong anak mengetahu bakat dan m natn8a d *et a( (ertumbuhan dan (erkembangan *e$ara alam *eh ngga : ka (ertumbuhan anak tu normal maka d a kan ber* ka( ener: k.ertian Entro'$ &an Ne.i Perke-/an. Me 201!: 1-" ISSN: 2104-1994 #$$red ted : 97%&Ikt %'e(%201! E) Perke-/an.

*tatu* *o$ al. 9aktor l ngkungan . :en * kelam n. l ngkungan  <aktor-9aktor 8ang mem(engaruh (ertumbuhan 9 * k rema:a keluarga. a*u(an. 8a tu (en ngkatan dan (en8em(urnaan 9ung* 0  &engan dem k an. Me 201!: 1-" ISSN: 2104-1994 #$$red ted : 97%&Ikt %'e(%201!  Pertumbuhan leb h ban8ak berkenaan dengan a*(ek-a*(ek :a*man ah atau 9 * k0 Pertumbuhan menun:ukkan (ertumbuhan atau (enambahan *e$ara kuant ta*. ke(edul an terhada( ke*ehatan. dll@0 . Nomor 1. g C . < l*a9at h du( keluarga . ke*ehatan. d * m(ulkan bah.Jurnal Pertumbuhan dan Perkembangan Volume: 7. gangguan emo* onal.kematangan 9ung* -9ung* (* k *0 organ * dan  <aktor-9aktor 8ang mem(engaruh (erkembangan (r bad adalah Statu* *o* al ekonom . bentuk tubuh0  <aktor-9aktor 8ang mem(engaruh (erkembangan adalah 9aktor hered ta*.a (ertumbuhan berkenaan dengan (en8em(urnaan *truktur *edangkan (erkembangan dengan (en8em(urnaan 9ung* 0  <aktor-9aktor 8ang mem(engaruh (ertumbuhan 9aktor genet $. 8a tu (enambahan dalam ukuran be*ar atau t ngg 0  Perkembangan berhubungan dengan a*(ek-a*(ek (a* k * atau rohan ah0 Perkembangan berkenaan dengan (en ngkatan kual ta*. Pola h du( keluarga >*e(ert ked * (l nan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful