pemakaian huruf

I. PEMAKAIAN HURUF A.

Huruf Abjad Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas huru yang berikut. Nama tia! huru disertakan di kolom ketiga. Huruf Nama Kapita Kecil l A a a B b be C c ce D d de E e e F e G ! !e H " "a I # # J $ $e K % %a L & e& M ' e' N ( e( O ) ) P * *e Q + %# R , e, S eT . .e U / / V 0 0e W 1 1e X 2 e%Y 3 3e Z 4 4e. B. Huruf Vokal Huru yang melambangkan "okal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huru a# e# i# o# dan u. Contoh Pemakaian dalam Kata Huruf Vokal Posisi Posisi Tengah Posisi Akhir Awal a e5 a*# e(a% e'ai./ o&e" u&a(! *ad# *e.a% %e(a -i'*a( %o.a bu'# &/-a -),e .#*e '/,(i ,ad#o #bu

# ) / Keterangan$ 5 U(./%6%e*e,&/a(6*e&a a&a(6%a.a63a(!6be(a,76.a(da6a%-e(689:6da*a.6d#!/(a%a(6$#%a6e$aa(6%a.a6 'e(#'b/&%a(6%e,a!/a(; M#-a&(3a< A(a%=a(a%6be,'a#(6d#6teras68.>,a-:; U*aca,a6#./6d#"ad#,#6*e$aba.6teras6Ba(%6I(d)(e-#a; Ka'#6'e()(.)(6 #&'6seri68->,#:;

. 55 H/..# ja&a( ka'# = le%ama%a na'a pa-a(! Q/.#6Taufiq6da(6Xerox:6da(6%e*e. 0 1 255 3 4 Keterangan$ 5 H/.Pe.a "a. C. D. g/(a ha.a*at = = -#(a./-6q/) bara as&# 'ata &ava "awa = *ay/(! &az#' adab = Abad 'aaf !/deg . a'boi E.a%"#.a%yat* ala%am# ./ 6k6'e&a'ba(!%a(6b/(3#6"a'4a".#a wa(#. Huruf Konsonan Huru yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huru huru b# c# d# f# g# h# j# k# l# m# n# p# q# r# s# t# v# w#x# y# dan z.#6status quo6da(6sinar x:./ah '#%.#kh . %aca ada %afa( .#68-e*e.#k ba*ak5 a%al d#am da/n -#ap Ta/ #q */.)2 ya%#( ze(# -eb/.a(d#(!a(6#.aj *)&#. Huruf Contoh Pemakaian dalam Kata Difton Posisi Posisi Tengah Posisi Akhir g Awal a# ai( 'a&ai%a.&/a(6 #&'/68-e*e. D#6'a(a6kécap6#.a(!%as . Gabungan Huruf Konsonan &abungan huru konsonan kh# ng# ny# dan sy masing masing melambangkan satu bunyi konsonan..a.6seri.ar ./%6(a'a6d#.. . Contoh Pemakaian dalam Kata Huruf Konsonan Posisi Posisi Tengah Posisi Akhir Awal b c d ! " $ % ba"a-a ca%a* d/a fa%#.? C)ba6kecap6d/&/6'a%a(a(6#./6d#b/a.a./ 6q6da(6x6%"/-/-6d#*a%a#6/(.=x = $/z & ' ( * +55 .#ga -aha' 'a(ja *ak-a . *a(dai a/ au&a -auda.ana" apa -.a xe. Huruf Diftong %i dalam bahasa Indonesia terda!at di tong yang dilambangkan dengan ai# au# dan oi./.#'au )# = boi%).a( ra#" sa'*a# ta&# va./6be. Gabungan Contoh Pemakaian dalam Kata Huruf Posisi Posisi Tengah Posisi Akhir Konsonan Awal %" kh/-/akh#.

a ./6-a$a6d#a(!%a.a-..#="a.a(!6 ./ 6*e./ 6%a*#.#6(a'a6).#6/(./ 6%a*#.a&6d#*a%a#6-eba!a#6"/.a(e!a./ 6*e.a'a6/(-/./ 6*e.a6!a(.#6(a'a6 ).a6*/&a(!?B O. B#'b#(!&a"6"a'ba=*/763a6T/"a(76%e6$a&a(63a(!6./(a(76 da(6%ea!a'aa(63a(!6.6%e")./ 6*e./ 6%a*#./ 6be-a. "*a6'a%-/d(3a? ##."a. H/..(!%a/6be...a'a6da&a'6%a. H/.6S/*)') .a'a6(a'a6!e&a.'a-/%6%a..6(a'a6$aba../ 6%a*#.da(a6*e(.asy 'atatan$ Nama orang# badan hukum# dan nama diri yang lain ditulis sesuai dengan Ejaan (ahasa Indonesia yang %isem!urnakan# ke)uali jika ada !ertimbangan khusus.a6Ib/76Bd#a6a%a(6be.'a. Pada6. H/./ 6*e.a.#&a"76Na%CB B#e'a.7B6%a.#6.#%a(6&a(!-/(!.) e-). B%e-)%6*a!#7B6%a.e(.a(76%e.#6a(a%(3a76B%e.a&6d#*a%a#6-eba!a#6"/./.(! ng#&/ bang/( -e(ang (3 nya.a&6.a/6"/..a*a76.a(!6#. H/. I&'/(3a6be&/'6-ebe.. Huruf Kapital @.a(!76(a'a6#(-. a.a6da(6/(!%a*a(63a(!6be. E. M#-a&(3a< Ad#%6be.a(.a(6Ha-a(/dd#( 'a$#6A!/-6Sa&#' &'a'6S3a ## +ab#6Ib./ $."/b/(!a(6 de(!a(6a!a'a76%#./6a%a(6-e&e-a#6da&a'6-a.#(6e(!%a/6.a'a6(a'a6!e&a./.a&6d#*a%a#6-eba!a#6"/. H/./.#6(a'a6).ab '#(d/ (eda "&&a" )a(!6*a"a%/a-a )a(!6*a"a6$e(!a-#" T/"a(6a%a(6'e(/($/%%a(6$a&a(6%e*ada6"a'ba= +3a.e.6d#*a%a#6-eba!a#6"/.a"'a.a&6a.a(!. $e%e./ 6%a*#.a6Ya'#( -/&.6'e($ad#6s/&.e'*a./%6T/"a(.a(76%e./(a(76da(6 %ea!a'aa(63a(!6d##%/.a. F../-6be%e./6$a'.a banya% = -3 sya.a6*ada6a1a&6%a&#'a.. H/.a%-a'a(a6*/da6/da.!#6(a#%6ha$#.a'a6%a. a.$aa(6#. F.a/6(a'a6.a6"a.ab6-/c#76da(6T/"a(76.a(3a.#da%6d#*a%a#6-eba!a#6"/.63a(!6d#!/(a%a(6-eba!a#6*e(!!a(.#6Ne"..#da%6d##%/.a'a6*e.e( "&%#.a"/(6#(#6d#a6*e.$a6%e.a*#6&a!a%(3a6-/da"6-e*e./ 6%a*#.B D. M#-a&(3a< (a%#&6$.#6(a'a6).e-#de(6Ada'6Ma&#% $e. #sya.a(63a(!6d##%/.#-.a6H/-e#(6Sa-. M#-a&(3a< !#a6'e'baca6b/%/.#6k#a#.e. A. a.a(!%a.a&6d#*a%a#6-eba!a#6"/. M#-a&(3a< *a"a*/.a(3a76B#a*a(6%#. M#-a&(3a< &-&a' Q/.&a'ba.6%e").a(-#76a./ 6*e.'a.e.. M#-a&(3a< D#a6ba.a( #.e..a"#' b.e../6'e(a-#"a.a(!.

e'e(6.e'e(.a'a6(a'a6ba(!-a76-/%/6ba(!-a76da(6ba"a-a.)( c..e'e(6Pe(d#d#%a(6Na-#)(a&./a(6/%/.a.e./ 6%a*#.a(!6ca'a./%6&e(!%a*(3a.a(!6ma3)..a&6d#*a%a#6-eba!a#6"/./ 6*e.6Ke&0#( N Ne1./ 6*e.a'a6(a'a6)./ 6*e.a6b#(6a.(/./6-/da"6d#. M#-a&(3a< Be.J6de6H)&&a(de.a(!6i(-*e%./ 6*e./? De0#-#6#./!!e( H./.a&6d#*a%a#6-eba!a#6"/.a&.6'a'4a" !e1#6-a. D#6-e.a&6.a/6-a./$/%6%e*ada6be(.#6*ada6de76van76da(6der68da&a'6 (a'a6Be&a(da:76von68da&a'6(a'a6Je./6d#*#'*#(6)&e"6-e).e(.a.6#. M#-a&(3a< .'a(:76a.a(-#76a.a(!6.63a(!6"ad#.a&6d#*a%a#6-eba!a#6"/.6je(de.. S#da(!6#..a(6a.da*a...#6Fa.P.-e%. M#-a&(3a< J.a(#a( 1/be.a(!63a(!6d#!/(a%a(6 -eba!a#6(a'a6$e(#-6a.a'a6(a'a6$aba.c% Va-c)6da6Ga'a 8A: Da&a'6(a'a6)./$/%6%e*ada6(a'a6).a/6JK $)/&e6*e.a(!.e'e(6Pe.6van der6G#e--e( O.e(. M#-a&(3a< "'#.#da%6 'e. H/.a(6#.a/6da68da&a'6(a'a6P).a*a6).a/6(a'a6#(-.a&6./a(6/%/./ 6*e.a(.'a( 'a&#'6$e.a*a.a&6.#-60e(de.. H/..e-#de(.a(6(a'a6).#da%6d#*a%a#6-eba!a#6"/.6da&a'6./ 6%a*#.e.a(-#63a(!6 'e.a/6b#(./(6binti6Za#(a& b.a&6. J.a(< 8@: H/.a'a6-e*e.6/(-/.6-e).63a(!6..#%a (a!e62/d)& 6-/*./ 6%a*#. M#-a&(3a< S#da(!6#. H/.e(ca(a%a(6)&e"6!e*a.e. Ke!#a.e Ca. M#-a&(3a< *a-ca&6-ec)(d Pa=@ JHK6a. c.a(!63a(!6d#!/(a%a(6 -eba!a#6(a'a6$e(#-6a.a'a6-#(!%a.#da%6d#*a%a#6-eba!a#6"/.6van6B..6(a'a6)..6.e./ 6%a*#./76"/.a'a6/(-/. H/. M#-a&(3a< Abd/&6Ra"'a(6bin6Za#(# Ib.a/6-a./%6'e(/&#-%a(6"/..a'a6(a'a6$aba./ 6*e. a./ 6%a*#./ 6%a*#.#'a"6binti6Sa&#' Za#. H/.e'*a.a(.#da%6d#*a%a#6/(./ 6*e. H/.a(6#./6d#*#'*#(6)&e"6$../ 6%a*#..)6von6B#-'a.a&6De*a. M#-a&(3a< 'e-#(6d#e-e& @I6v)&..a&6d#*a%a#6-eba!a#6"/.a'a6 %a.a(6da(6*a(!%a./ 6*e.#../6d#*#'*#(6$.a&.a(!76(a'a6#(-.a.6Ja1a6Te(!a" b. F6a'*e.#da%6d#*a%a#6-eba!a#6"/.e J../ 6%a*#.. a.a/6(a'a6.e(ca(a%a(6)&e"6!e*a./6-/da"6d#.#a*6de*a.e-#de(62e*/b&#%6&(d)(e-#a..a"#'6bin6Ad"a' S#./!a&:./.da(a%/-/'a" "'*e. Ke!#a.6je(de. G.

. Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama unsur unsur nama diri geogra i.#-=i(!!.a3a.#da%6d#*a%a#6-eba!a#6"/.a"/(76b/&a(76"a.a6./%6da-a.a'a6(a'a6ba(!-a76-/%/76da(6ba"a-a6 3a(!6d#!/(a%a(6-eba!a#6be(./. a. Huru ka!ital tidak di!akai sebagai huru !ertama !eristi*a sejarah yang tidak digunakan sebagai nama. ./ 6*e. Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama unsur unsur nama !eristi*a sejarah.a&6d#*a%a#6-eba!a#6"/. Misalnya$ &ukit &arisan $anau 'oba $ataran 'inggi $ieng Gunung (emeru Jalan $i!onegoro Ja-irah Arab !garai (ianok embah &aliem (elat ombok "egunungan Jaya*ijaya (ungai Musi 'anjung Hara!an 'eluk (enggala 'erusan +ue).-%#') -/%/6-/(da ba"a-a6&(d)(e-#a b. H/.#-a( %eja1a=ja1aa( K.6%a. Misalnya$ ukiran Je!ara !em!ek "alembang tari Melayu sarung Mandar asinan &ogor sate Mak Ajad ./ 6%a*#... a. Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama unsur unsur nama geogra i yang diikuti nama diri geogra i. Misalnya$ tahun Hijriah tarikh Masehi bulan Agustus bulan Maulid hari Jumat hari Galungan hari ebaran hari !atal b. H/./(a(.#6. Misalnya$ +oekarno dan Hatta mem!roklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama nama diri atau nama diri geogra i jika kata yang mendahuluinya menggambarkan kekhasan budaya.a&6.ba(!-a6.#76da(6"a./ 6*e. Misalnya$ "erang #andu "erang $unia I "roklamasi %emerdekaan Indonesia ).a'a6(a'a6./ 6%a*#. Misalnya$ &anyu*angi Asia 'enggara #irebon Amerika (erikat )ro!a Ja*a &arat b.a6a-#(! %ei(!!. M#-a&(3a< *e(!i(d)(e-#aa(6%a. Perlombaan senjata memba*a risiko !e)ahnya perang dunia.

+urat itu telah ditandatangani oleh $irektur.. Huru ka!ital tidak di!akai sebagai huru !ertama unsur geogra i yang tidak diikuti oleh nama diri geogra i.ndang Ke!ega*aian 7ayasan +lmu3+lmu +osial $asar3$asar Ilmu Pemerintahan . Huru ka!ital tidak di!akai sebagai huru !ertama kata yang bukan nama resmi negara# lembaga resmi# lembaga ketatanegaraan# badan# dan nama dokumen resmi.2. . Misalnya$ Pemberian gaji bulan ke . Huru ka!ital tidak di!akai sebagai huru !ertama nama diri geogra i yang digunakan sebagai !enjelas nama jenis.12 &adan %esejahteraan +bu dan Anak b.. Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama semua unsur nama resmi negara# lembaga resmi# lembaga ketatanegaraan# badan# dan nama dokumen resmi# ke)uali kata tugas# se!erti dan# oleh# atau# dan untuk. Misalnya$ Perserikatan &angsa3&angsa Ran)angan . Misalnya$ nangka belanda kun)i inggris !etai cina !isang ambon .d. Misalnya$ berlayar ke teluk mandi di sungai menyeberangi selat berenang di danau e. Misalnya$ *e!ublik +ndonesia $e!artemen %euangan Majelis "ermusya*aratan *akyat %e!utusan "residen *e!ublik +ndonesia !omor 01 'ahun .5 sudah disetujui "emerintah. Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama semua kata 8termasuk semua unsur kata ulang sem!urna9 di dalam judul buku# majalah# surat kabar# dan makalah# ke)uali kata tugas se!erti di# ke# dari# dan# yang# dan untuk yang tidak terletak ..ndang3. Misalnya$ bebera!a badan hukum kerja sama antara pemerintah dan rakyat menjadi sebuah re!ublik menurut undang3undang yang berlaku 'atatan$ 4ika yang dimaksudkan ialah nama resmi negara# lembaga resmi# lembaga ketatanegaraan# badan# dan dokumen resmi !emerintah dari negara tertentu# misalnya Indonesia# huru a*al kata itu ditulis dengan huru ka!ital. 6ahun ini $e!artemen sedang menelaah masalah itu./. a. Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama setia! unsur bentuk ulang sem!urna yang terda!at !ada nama lembaga resmi# lembaga ketatanegaraan# badan# dokumen resmi# dan judul karangan.

. sarjana ke!era*atan M.). saudara 'atatan$ &elar akademik dan sebutan lulusan !erguruan tinggi# termasuk singkatannya# diatur se)ara khusus dalam Ke!utusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Re!ublik Indonesia Nomor /5. a.(. doktor (. +emua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. !ro esor %. Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama kata Anda yang digunakan dalam !enya!aan. sarjana hukum (. . :+ilakan duduk# $ik?: kata orang itu.%!. kiai haji 'n. . :Ka!an &a!ak berangkat>: tanya Harto. . tuan !y. Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama !ada kata# se!erti .<U<.0..!ada !osisi a*al. magister humaniora "ro . Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama kata !enunjuk hubungan kekerabatan# se!erti bapak# ibu# saudara# kakak#adik# dan paman# yang digunakan dalam !enya!aan atau !enga)uan. sarjana sastra (. Misalnya$ +udahkah Anda tahu> +ia!a nama Anda> +urat Anda telah kami terima dengan baik.5. master-of-arts M.A.Hum. %ia adalah agen surat kabar (inar-"embangunan. +urat (audara sudah saya terima. Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama unsur singkatan nama gelar# !angkat# dan sa!aan yang digunakan dengan nama diri. (a)alah majalah &ahasa-dan-(astra. Misalnya$ Kita harus menghormati ba!ak dan ibu kita... %ia tidak mem!unyai saudara yang tinggal di Jakarta.H.ain-ke*oma. .=. Misalnya$ Adik bertanya# :Itu a!a# &u>: (esok "aman akan datang. Huru ka!ital tidak di!akai sebagai huru !ertama kata !enunjuk hubungan kekerabatan yang tidak digunakan dalam !enga)uan atau !enya!aan.5. Misalnya$ +aya telah memba)a buku $ari-Ave-Maria-ke-Jalan. Misalnya$ $r. sarjana ekonomi (. nyonya (dr. b. Ia menyelesaikan makalah :Asas3Asas Hukum "erdata:.H.

(ab ini tidak membi)arakan !emakaian huru ka!ital. G. Huru tebal dalam )etakan di!akai untuk menuliskan judul buku# bab# bagian bab# da tar isi# da tar tabel# da tar lambang# da tar !ustaka# indeks# dan lam!iran. Huru miring dalam )etakan di!akai untuk menegaskan atau mengkhususkan huru # bagian kata# kata# atau kelom!ok kata. Majalah &ahasa-dan-(astra diterbitkan oleh Pusat (ahasa.) !ujuan %a tar# indeks# dan lam!iran$ DAF!A" ISI . Misalnya$ Nama ilmiah buah manggis ialah #arcinia-mangostana.keterangan# )atatan# dan misalnya yang didahului oleh !ernyataan lengka! dan diikuti oleh !a!aran yang berkaitan dengan !ernyataan lengka! itu.09.. Ungka!an asing yang telah disera! ke dalam bahasa Indonesia !enulisannya di!erlakukan sebagai kata Indonesia. Arang tua harus bersika! tut-wuri-handayani terhada! anak. Misalnya$ Negara itu telah mengalami em!at kali kudeta.% Latar B&lakang 'asala( bab %. Misalnya$ 4udul $ HABIS GELA !E"BI!LAH !E"A#G (ab $ BAB I E#DAH$L$A# (agian $ %. Politik devide-et-impera !ernah merajalela di negeri ini. Huruf Tebal . Misalnya$ +aya belum !ernah memba)a buku !egarakertagama karangan Pra!an)a. b.eltanschauung di!adankan dengan B!andangan duniaB. 'atatan$ 4udul skri!si# tesis# atau disertasi yang belum diterbitkan dan dirujuk dalam tulisan tidak ditulis dengan huru miring# teta!i dia!it dengan tanda !etik. 2. (erita itu mun)ul dalam surat kabar (uara-Merdeka. %ia bukan meni!u# melainkan diti!u. H. Misalnya$ Huru !ertama kata abad adalah a.. 5. a. Huru miring dalam )etakan di!akai untuk menuliskan nama buku# majalah# dan surat kabar yang dikuti! dalam tulisan. Huruf Miring . Huru miring dalam )etakan di!akai untuk menuliskan kata atau ungka!an yang bukan bahasa Indonesia. 'atatan$ %alam tulisan tangan atau ketikan# huru atau kata yang akan di)etak miring digarisba*ahi. (uatlah kalimat dengan menggunakan ungka!an berlepastangan. 8@ihat )ontoh !ada I (# I '# I E# dan II F. . %orps-diplomatik mem!eroleh !erlakuan khusus.

DAF!A" !ABEL DAF!A" LA'BA#G DAF!A" $S!AKA I#DEKS LA' I"A# 2.. &abungan kata kerja-sama ditulis ter!isah.C .C ) kehilangan atau merugi . .... mengangga! kalah ...C . Huru tebal tidak di!akai dalam )etakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huru # bagian kata# kata# atau kelom!ok kataC untuk ke!erluan itu digunakan huru miring.C . tidak lulus . 5.. t&rkala(kan " da!at dikalahkan . 'atatan$ %alam tulisan tangan atau ketikan manual# huru atau kata yang akan di)etak dengan huru tebal diberi garis ba*ah ganda. Misalnya$ Akhiran *i tidak di!enggal !ada ujung baris....tidak menyamai +&ngala( " mengaku kalah +&ngala(kan " % menjadikan kalah .C ) menaklukkan ... +aya tidak mengambil bukumu.. +eharusnya ditulis dengan huru miring$ Akhiran /i tidak di!enggal !ada ujung baris.. Huru tebal dalam )etakan kamus di!akai untuk menuliskan lema dan sublema serta untuk menuliskan lambang bilangan yang menyatakan !olisemi. Misalnya$ kala( " % tidak menang . &abungan kata k&rja sa+a ditulis ter!isah. +aya tidak mengambil bukumu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful