P. 1
pemakaian huruf

pemakaian huruf

|Views: 5|Likes:
bahasa indonesia
bahasa indonesia

More info:

Published by: C-lock Arim Azryanie Nur on Jan 10, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2014

pdf

text

original

I. PEMAKAIAN HURUF A.

Huruf Abjad Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas huru yang berikut. Nama tia! huru disertakan di kolom ketiga. Huruf Nama Kapita Kecil l A a a B b be C c ce D d de E e e F e G ! !e H " "a I # # J $ $e K % %a L & e& M ' e' N ( e( O ) ) P * *e Q + %# R , e, S eT . .e U / / V 0 0e W 1 1e X 2 e%Y 3 3e Z 4 4e. B. Huruf Vokal Huru yang melambangkan "okal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huru a# e# i# o# dan u. Contoh Pemakaian dalam Kata Huruf Vokal Posisi Posisi Tengah Posisi Akhir Awal a e5 a*# e(a% e'ai./ o&e" u&a(! *ad# *e.a% %e(a -i'*a( %o.a bu'# &/-a -),e .#*e '/,(i ,ad#o #bu

# ) / Keterangan$ 5 U(./%6%e*e,&/a(6*e&a a&a(6%a.a63a(!6be(a,76.a(da6a%-e(689:6da*a.6d#!/(a%a(6$#%a6e$aa(6%a.a6 'e(#'b/&%a(6%e,a!/a(; M#-a&(3a< A(a%=a(a%6be,'a#(6d#6teras68.>,a-:; U*aca,a6#./6d#"ad#,#6*e$aba.6teras6Ba(%6I(d)(e-#a; Ka'#6'e()(.)(6 #&'6seri68->,#:;

&/a(6 #&'/68-e*e. . D#6'a(a6kécap6#. . Gabungan Contoh Pemakaian dalam Kata Huruf Posisi Posisi Tengah Posisi Akhir Konsonan Awal %" kh/-/akh#./ah '#%./ 6q6da(6x6%"/-/-6d#*a%a#6/(.a "a.ana" apa -. D. Huruf Diftong %i dalam bahasa Indonesia terda!at di tong yang dilambangkan dengan ai# au# dan oi.a( ra#" sa'*a# ta&# va.a(!%as .ar . %aca ada %afa( .# ja&a( ka'# = le%ama%a na'a pa-a(! Q/. g/(a ha.a(d#(!a(6#.#6status quo6da(6sinar x:.? C)ba6kecap6d/&/6'a%a(a(6#.=x = $/z & ' ( * +55 .#68-e*e. Huruf Contoh Pemakaian dalam Kata Difton Posisi Posisi Tengah Posisi Akhir g Awal a# ai( 'a&ai%a.a.6seri. Contoh Pemakaian dalam Kata Huruf Konsonan Posisi Posisi Tengah Posisi Akhir Awal b c d ! " $ % ba"a-a ca%a* d/a fa%#..#6Taufiq6da(6Xerox:6da(6%e*e.)2 ya%#( ze(# -eb/.#k ba*ak5 a%al d#am da/n -#ap Ta/ #q */../.#ga -aha' 'a(ja *ak-a . a'boi E. *a(dai a/ au&a -auda. 0 1 255 3 4 Keterangan$ 5 H/.#kh .a%yat* ala%am# . 55 H/./6be.Pe. Gabungan Huruf Konsonan &abungan huru konsonan kh# ng# ny# dan sy masing masing melambangkan satu bunyi konsonan../-6q/) bara as&# 'ata &ava "awa = *ay/(! &az#' adab = Abad 'aaf !/deg .a. Huruf Konsonan Huru yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huru huru b# c# d# f# g# h# j# k# l# m# n# p# q# r# s# t# v# w#x# y# dan z.a xe.a*at = = -#(a./%6(a'a6d#./6d#b/a./ 6k6'e&a'ba(!%a(6b/(3#6"a'4a".a%"#.#a wa(#.aj *)&#.#'au )# = boi%). C.

) e-).a(.#6(a'a6 ).a( #. a.. a./ 6%a*#.. A.a%-a'a(a6*/da6/da.a"#' b./..a(e!a.7B6%a.#6a(a%(3a76B%e.ab6-/c#76da(6T/"a(76.a&6d#*a%a#6-eba!a#6"/.'a./ 6*e./ 6*e.a&6./ 6*e./ 6*e.a'a6(a'a6!e&a.a(!6#. "*a6'a%-/d(3a? ##.6S/*)') ./ 6be-a./-6be%e./ 6*e.a6!a(.a(!76(a'a6#(-.e.a(!./.#6(a'a6).e.a'a6(a'a6!e&a..#6(a'a6).a'a6da&a'6%a. F...a(!.e.63a(!6d#!/(a%a(6-eba!a#6*e(!!a(.$a6%e.a&6d#*a%a#6-eba!a#6"/.#6(a'a6)././ 6*e.#(6e(!%a/6.a6Ib/76Bd#a6a%a(6be. F. B%e-)%6*a!#7B6%a.#="a.e(.a. I&'/(3a6be&/'6-ebe.da(a6*e(..6(a'a6$aba. H/.6%e")./(a(76 da(6%ea!a'aa(63a(!6.#&a"76Na%CB B#e'a./ 6%a*#."a.. #sya.a&6d#*a%a#6-eba!a#6"/..(!%a/6be.a*a76./6-a$a6d#a(!%a.a(76%e..a"/(6#(#6d#a6*e.a(3a./6$a'. M#-a&(3a< (a%#&6$.e-#de(6Ada'6Ma&#% $e./ $../(a(76da(6 %ea!a'aa(63a(!6d##%/.#6Ne".#da%6d##%/.a. B#'b#(!&a"6"a'ba=*/763a6T/"a(76%e6$a&a(63a(!6.a6H/-e#(6Sa-.e( "&%#. $e%e.ab '#(d/ (eda "&&a" )a(!6*a"a%/a-a )a(!6*a"a6$e(!a-#" T/"a(6a%a(6'e(/($/%%a(6$a&a(6%e*ada6"a'ba= +3a.a6da(6/(!%a*a(63a(!6be. M#-a&(3a< !#a6'e'baca6b/%/. M#-a&(3a< *a"a*/.e'*a.a(-#76a.6%e").#-./%6T/"a(.#6. Pada6.a(76%e.e./ 6%a*#. a.a6*ada6a1a&6%a&#'a.'a-/%6%a.'a.#6k#a#.#%a(6&a(!-/(!.a"'a. E.a6*/&a(!?B O.a'a6*e."/b/(!a(6 de(!a(6a!a'a76%#./ 6%a*#.. H/.a(6Ha-a(/dd#( 'a$#6A!/-6Sa&#' &'a'6S3a ## +ab#6Ib.a(!%a.a-. H/.a'a6/(-/. H/.e.6d#*a%a#6-eba!a#6"/. Huruf Kapital @./ 6%a*#. M#-a&(3a< D#a6ba.(! ng#&/ bang/( -e(ang (3 nya.$aa(6#. H/.a&6a.a/6"/.#da%6d#*a%a#6-eba!a#6"/.a6Ya'#( -/&.a banya% = -3 sya.a .asy 'atatan$ Nama orang# badan hukum# dan nama diri yang lain ditulis sesuai dengan Ejaan (ahasa Indonesia yang %isem!urnakan# ke)uali jika ada !ertimbangan khusus.a(3a76B#a*a(6%#. M#-a&(3a< &-&a' Q/./6a%a(6-e&e-a#6da&a'6-a.a(63a(!6d##%/..a(!6 .a*#6&a!a%(3a6-/da"6-e*e.a6"a.&a'ba. M#-a&(3a< Ad#%6be.a/6(a'a6.B D. H/.!#6(a#%6ha$#.a&6d#*a%a#6-eba!a#6"/./6'e(a-#"a.#6/(.6'e($ad#6s/&.a'a6%a./ 6%a*#..

a"#'6bin6Ad"a' S#.e Ca.a&6./ 6*e. H/.a'a6(a'a6$aba.e'e(6./6d#*#'*#(6)&e"6$./(6binti6Za#(a& b.. a..#da%6 'e./ 6*e./ 6%a*#. Ke!#a./76"/./ 6*e././$/%6%e*ada6(a'a6).a'a6(a'a6$aba.63a(!6"ad#.e'e(6Pe(d#d#%a(6Na-#)(a&.a/6(a'a6. H/.a(6(a'a6).#a*6de*a.e./a(6/%/. J./6-/da"6d#./? De0#-#6#. G.a(!76(a'a6#(-..a&6d#*a%a#6-eba!a#6"/.6'a'4a" !e1#6-a.a(!.6Ke&0#( N Ne1..#6Fa./ 6%a*#.e-#de(.e'*a.a. F6a'*e.a(< 8@: H/.)6von6B#-'a.a(!6ca'a.a&6.#.a(#a( 1/be.a6b#(6a.da(a%/-/'a" "'*e. D#6-e.c% Va-c)6da6Ga'a 8A: Da&a'6(a'a6).a&6De*a./ 6%a*#.a(..6da&a'6.'a( 'a&#'6$e. M#-a&(3a< Abd/&6Ra"'a(6bin6Za#(# Ib.e.../%6&e(!%a*(3a.#da%6d#*a%a#6/(.a/6JK $)/&e6*e.6. H/.J6de6H)&&a(de.a(-#63a(!6 'e./6-/da"6d#. S#da(!6#./6d#*#'*#(6)&e"6-e).a'a6 %a.-e%.a.a'a6(a'a6).6je(de./ 6%a*#.a'a6-#(!%a./a(6/%/.a&6.P.a(!6..a(6#.a(6a. M#-a&(3a< J. M#-a&(3a< S#da(!6#.a&6d#*a%a#6-eba!a#6"/./$/%6%e*ada6be(../ 6*e.6Ja1a6Te(!a" b. M#-a&(3a< Be.a.6-e)./ 6%a*#...a&6.6#.e-#de(62e*/b&#%6&(d)(e-#a.a&..a&6d#*a%a#6-eba!a#6"/./ 6%a*#.a'a6(a'a6ba(!-a76-/%/6ba(!-a76da(6ba"a-a. M#-a&(3a< *a-ca&6-ec)(d Pa=@ JHK6a. H/.a*a.e.e(.a*a6)./ 6%a*#..a/6-a.a(!6i(-*e%. M#-a&(3a< .e'e(.a/6(a'a6#(-.a/6b#(.a(!63a(!6d#!/(a%a(6 -eba!a#6(a'a6$e(#-6a.e(. H/.e(ca(a%a(6)&e"6!e*a.6van der6G#e--e( O.a/6da68da&a'6(a'a6P)..'a(:76a./ 6*e.a/6-a./!!e( H./!a&:.a(6da(6*a(!%a.#'a"6binti6Sa&#' Za#../ 6*e.6je(de./6d#*#'*#(6$.#da%6d#*a%a#6-eba!a#6"/./ 6*e. M#-a&(3a< "'#./%6'e(/&#-%a(6"/./ 6%a*#.a(!63a(!6d#!/(a%a(6 -eba!a#6(a'a6$e(#-6a. H/.da*a.a'a6-e*e.a&.a'a6/(-/.63a(!6./.. M#-a&(3a< 'e-#(6d#e-e& @I6v)&.e J..a&6d#*a%a#6-eba!a#6"/..a(-#76a.#da%6d#*a%a#6-eba!a#6"/. a.#6*ada6de76van76da(6der68da&a'6 (a'a6Be&a(da:76von68da&a'6(a'a6Je.#-60e(de.6/(-/.e(ca(a%a(6)&e"6!e*a.(/.a(.)( c..6van6B.6(a'a6). c.e'e(6Pe.#%a (a!e62/d)& 6-/*.a(6#./ 6*e.e. Ke!#a.#da%6d#*a%a#6-eba!a#6"/.a(!6ma3).

-%#') -/%/6-/(da ba"a-a6&(d)(e-#a b.a6./ 6%a*#.#da%6d#*a%a#6-eba!a#6"/.a'a6(a'a6.#-=i(!!./ 6*e.a6a-#(! %ei(!!. Misalnya$ +oekarno dan Hatta mem!roklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia.a"/(76b/&a(76"a.a&6d#*a%a#6-eba!a#6"/.#6. M#-a&(3a< *e(!i(d)(e-#aa(6%a. Misalnya$ &ukit &arisan $anau 'oba $ataran 'inggi $ieng Gunung (emeru Jalan $i!onegoro Ja-irah Arab !garai (ianok embah &aliem (elat ombok "egunungan Jaya*ijaya (ungai Musi 'anjung Hara!an 'eluk (enggala 'erusan +ue). Misalnya$ tahun Hijriah tarikh Masehi bulan Agustus bulan Maulid hari Jumat hari Galungan hari ebaran hari !atal b. a.#-a( %eja1a=ja1aa( K. Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama nama diri atau nama diri geogra i jika kata yang mendahuluinya menggambarkan kekhasan budaya./(a(./ 6%a*#.. . Perlombaan senjata memba*a risiko !e)ahnya perang dunia. Misalnya$ &anyu*angi Asia 'enggara #irebon Amerika (erikat )ro!a Ja*a &arat b. a. Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama unsur unsur nama geogra i yang diikuti nama diri geogra i.a&6./%6da-a.a3a.#76da(6"a. Misalnya$ ukiran Je!ara !em!ek "alembang tari Melayu sarung Mandar asinan &ogor sate Mak Ajad .ba(!-a6.. Misalnya$ "erang #andu "erang $unia I "roklamasi %emerdekaan Indonesia ).a'a6(a'a6ba(!-a76-/%/76da(6ba"a-a6 3a(!6d#!/(a%a(6-eba!a#6be(./. Huru ka!ital tidak di!akai sebagai huru !ertama !eristi*a sejarah yang tidak digunakan sebagai nama. Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama unsur unsur nama diri geogra i.6%a./ 6*e. H/. Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama unsur unsur nama !eristi*a sejarah. H/..

6ahun ini $e!artemen sedang menelaah masalah itu. Misalnya$ Perserikatan &angsa3&angsa Ran)angan . a..12 &adan %esejahteraan +bu dan Anak b.2.d.ndang3. Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama setia! unsur bentuk ulang sem!urna yang terda!at !ada nama lembaga resmi# lembaga ketatanegaraan# badan# dokumen resmi# dan judul karangan. Misalnya$ Pemberian gaji bulan ke .. Misalnya$ bebera!a badan hukum kerja sama antara pemerintah dan rakyat menjadi sebuah re!ublik menurut undang3undang yang berlaku 'atatan$ 4ika yang dimaksudkan ialah nama resmi negara# lembaga resmi# lembaga ketatanegaraan# badan# dan dokumen resmi !emerintah dari negara tertentu# misalnya Indonesia# huru a*al kata itu ditulis dengan huru ka!ital. Misalnya$ *e!ublik +ndonesia $e!artemen %euangan Majelis "ermusya*aratan *akyat %e!utusan "residen *e!ublik +ndonesia !omor 01 'ahun . Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama semua unsur nama resmi negara# lembaga resmi# lembaga ketatanegaraan# badan# dan nama dokumen resmi# ke)uali kata tugas# se!erti dan# oleh# atau# dan untuk. Huru ka!ital tidak di!akai sebagai huru !ertama unsur geogra i yang tidak diikuti oleh nama diri geogra i. +urat itu telah ditandatangani oleh $irektur.5 sudah disetujui "emerintah. Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama semua kata 8termasuk semua unsur kata ulang sem!urna9 di dalam judul buku# majalah# surat kabar# dan makalah# ke)uali kata tugas se!erti di# ke# dari# dan# yang# dan untuk yang tidak terletak . Huru ka!ital tidak di!akai sebagai huru !ertama kata yang bukan nama resmi negara# lembaga resmi# lembaga ketatanegaraan# badan# dan nama dokumen resmi. Misalnya$ berlayar ke teluk mandi di sungai menyeberangi selat berenang di danau e. Misalnya$ nangka belanda kun)i inggris !etai cina !isang ambon . . Huru ka!ital tidak di!akai sebagai huru !ertama nama diri geogra i yang digunakan sebagai !enjelas nama jenis../.ndang Ke!ega*aian 7ayasan +lmu3+lmu +osial $asar3$asar Ilmu Pemerintahan .

. %ia tidak mem!unyai saudara yang tinggal di Jakarta. . master-of-arts M. sarjana sastra (..(. kiai haji 'n. Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama !ada kata# se!erti . magister humaniora "ro . Misalnya$ +udahkah Anda tahu> +ia!a nama Anda> +urat Anda telah kami terima dengan baik.0. sarjana ke!era*atan M. !ro esor %. tuan !y.5. Misalnya$ Kita harus menghormati ba!ak dan ibu kita. saudara 'atatan$ &elar akademik dan sebutan lulusan !erguruan tinggi# termasuk singkatannya# diatur se)ara khusus dalam Ke!utusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Re!ublik Indonesia Nomor /5.<U<. Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama kata Anda yang digunakan dalam !enya!aan. a. doktor (.!ada !osisi a*al. :+ilakan duduk# $ik?: kata orang itu. sarjana ekonomi (. Misalnya$ $r. Ia menyelesaikan makalah :Asas3Asas Hukum "erdata:.=. %ia adalah agen surat kabar (inar-"embangunan.. +emua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. +urat (audara sudah saya terima. Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama kata !enunjuk hubungan kekerabatan# se!erti bapak# ibu# saudara# kakak#adik# dan paman# yang digunakan dalam !enya!aan atau !enga)uan. .5. sarjana hukum (. Misalnya$ +aya telah memba)a buku $ari-Ave-Maria-ke-Jalan. (a)alah majalah &ahasa-dan-(astra.%!. . b.A. Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama unsur singkatan nama gelar# !angkat# dan sa!aan yang digunakan dengan nama diri. nyonya (dr.ain-ke*oma.H.).H..Hum. :Ka!an &a!ak berangkat>: tanya Harto. Misalnya$ Adik bertanya# :Itu a!a# &u>: (esok "aman akan datang. . Huru ka!ital tidak di!akai sebagai huru !ertama kata !enunjuk hubungan kekerabatan yang tidak digunakan dalam !enga)uan atau !enya!aan.

Misalnya$ Nama ilmiah buah manggis ialah #arcinia-mangostana. 'atatan$ 4udul skri!si# tesis# atau disertasi yang belum diterbitkan dan dirujuk dalam tulisan tidak ditulis dengan huru miring# teta!i dia!it dengan tanda !etik. b.. Huru miring dalam )etakan di!akai untuk menuliskan kata atau ungka!an yang bukan bahasa Indonesia. Arang tua harus bersika! tut-wuri-handayani terhada! anak.09. Huruf Tebal . Misalnya$ Huru !ertama kata abad adalah a. 5. Misalnya$ +aya belum !ernah memba)a buku !egarakertagama karangan Pra!an)a. Huruf Miring . (erita itu mun)ul dalam surat kabar (uara-Merdeka. Huru tebal dalam )etakan di!akai untuk menuliskan judul buku# bab# bagian bab# da tar isi# da tar tabel# da tar lambang# da tar !ustaka# indeks# dan lam!iran.keterangan# )atatan# dan misalnya yang didahului oleh !ernyataan lengka! dan diikuti oleh !a!aran yang berkaitan dengan !ernyataan lengka! itu. %orps-diplomatik mem!eroleh !erlakuan khusus. .) !ujuan %a tar# indeks# dan lam!iran$ DAF!A" ISI . 8@ihat )ontoh !ada I (# I '# I E# dan II F. 2. Misalnya$ Negara itu telah mengalami em!at kali kudeta. (uatlah kalimat dengan menggunakan ungka!an berlepastangan. (ab ini tidak membi)arakan !emakaian huru ka!ital.eltanschauung di!adankan dengan B!andangan duniaB. Majalah &ahasa-dan-(astra diterbitkan oleh Pusat (ahasa. Huru miring dalam )etakan di!akai untuk menuliskan nama buku# majalah# dan surat kabar yang dikuti! dalam tulisan. Politik devide-et-impera !ernah merajalela di negeri ini. a. 'atatan$ %alam tulisan tangan atau ketikan# huru atau kata yang akan di)etak miring digarisba*ahi.% Latar B&lakang 'asala( bab %. %ia bukan meni!u# melainkan diti!u. G. Ungka!an asing yang telah disera! ke dalam bahasa Indonesia !enulisannya di!erlakukan sebagai kata Indonesia. H. Huru miring dalam )etakan di!akai untuk menegaskan atau mengkhususkan huru # bagian kata# kata# atau kelom!ok kata. Misalnya$ 4udul $ HABIS GELA !E"BI!LAH !E"A#G (ab $ BAB I E#DAH$L$A# (agian $ %..

Huru tebal dalam )etakan kamus di!akai untuk menuliskan lema dan sublema serta untuk menuliskan lambang bilangan yang menyatakan !olisemi. +aya tidak mengambil bukumu.tidak menyamai +&ngala( " mengaku kalah +&ngala(kan " % menjadikan kalah .C .. +aya tidak mengambil bukumu..... t&rkala(kan " da!at dikalahkan .C ) menaklukkan . Misalnya$ Akhiran *i tidak di!enggal !ada ujung baris...C ) kehilangan atau merugi ..DAF!A" !ABEL DAF!A" LA'BA#G DAF!A" $S!AKA I#DEKS LA' I"A# 2. mengangga! kalah . Misalnya$ kala( " % tidak menang . Huru tebal tidak di!akai dalam )etakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huru # bagian kata# kata# atau kelom!ok kataC untuk ke!erluan itu digunakan huru miring. tidak lulus .. &abungan kata kerja-sama ditulis ter!isah. &abungan kata k&rja sa+a ditulis ter!isah. +eharusnya ditulis dengan huru miring$ Akhiran /i tidak di!enggal !ada ujung baris.. 'atatan$ %alam tulisan tangan atau ketikan manual# huru atau kata yang akan di)etak dengan huru tebal diberi garis ba*ah ganda..C . . 5.C ....

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->