I. PEMAKAIAN HURUF A.

Huruf Abjad Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas huru yang berikut. Nama tia! huru disertakan di kolom ketiga. Huruf Nama Kapita Kecil l A a a B b be C c ce D d de E e e F e G ! !e H " "a I # # J $ $e K % %a L & e& M ' e' N ( e( O ) ) P * *e Q + %# R , e, S eT . .e U / / V 0 0e W 1 1e X 2 e%Y 3 3e Z 4 4e. B. Huruf Vokal Huru yang melambangkan "okal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huru a# e# i# o# dan u. Contoh Pemakaian dalam Kata Huruf Vokal Posisi Posisi Tengah Posisi Akhir Awal a e5 a*# e(a% e'ai./ o&e" u&a(! *ad# *e.a% %e(a -i'*a( %o.a bu'# &/-a -),e .#*e '/,(i ,ad#o #bu

# ) / Keterangan$ 5 U(./%6%e*e,&/a(6*e&a a&a(6%a.a63a(!6be(a,76.a(da6a%-e(689:6da*a.6d#!/(a%a(6$#%a6e$aa(6%a.a6 'e(#'b/&%a(6%e,a!/a(; M#-a&(3a< A(a%=a(a%6be,'a#(6d#6teras68.>,a-:; U*aca,a6#./6d#"ad#,#6*e$aba.6teras6Ba(%6I(d)(e-#a; Ka'#6'e()(.)(6 #&'6seri68->,#:;

/%6(a'a6d#.a xe.#ga -aha' 'a(ja *ak-a .Pe.a(d#(!a(6#.#6Taufiq6da(6Xerox:6da(6%e*e./-6q/) bara as&# 'ata &ava "awa = *ay/(! &az#' adab = Abad 'aaf !/deg ./ah '#%.a( ra#" sa'*a# ta&# va.6seri.ana" apa -.aj *)&#.#68-e*e. D./.a.=x = $/z & ' ( * +55 .&/a(6 #&'/68-e*e. .#a wa(#..a. *a(dai a/ au&a -auda. .#'au )# = boi%). Huruf Diftong %i dalam bahasa Indonesia terda!at di tong yang dilambangkan dengan ai# au# dan oi. Gabungan Contoh Pemakaian dalam Kata Huruf Posisi Posisi Tengah Posisi Akhir Konsonan Awal %" kh/-/akh#.a*at = = -#(a. 55 H/. C. D#6'a(a6kécap6#./6be.#k ba*ak5 a%al d#am da/n -#ap Ta/ #q */.#6status quo6da(6sinar x:.# ja&a( ka'# = le%ama%a na'a pa-a(! Q/.. Contoh Pemakaian dalam Kata Huruf Konsonan Posisi Posisi Tengah Posisi Akhir Awal b c d ! " $ % ba"a-a ca%a* d/a fa%#. Gabungan Huruf Konsonan &abungan huru konsonan kh# ng# ny# dan sy masing masing melambangkan satu bunyi konsonan.ar . %aca ada %afa( ./ 6q6da(6x6%"/-/-6d#*a%a#6/(../ 6k6'e&a'ba(!%a(6b/(3#6"a'4a".)2 ya%#( ze(# -eb/.a(!%as .a "a. a'boi E./6d#b/a. Huruf Konsonan Huru yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huru huru b# c# d# f# g# h# j# k# l# m# n# p# q# r# s# t# v# w#x# y# dan z.? C)ba6kecap6d/&/6'a%a(a(6#.#kh . Huruf Contoh Pemakaian dalam Kata Difton Posisi Posisi Tengah Posisi Akhir g Awal a# ai( 'a&ai%a. 0 1 255 3 4 Keterangan$ 5 H/. g/(a ha.a%yat* ala%am# .a%"#.

B#'b#(!&a"6"a'ba=*/763a6T/"a(76%e6$a&a(63a(!6.e.ab '#(d/ (eda "&&a" )a(!6*a"a%/a-a )a(!6*a"a6$e(!a-#" T/"a(6a%a(6'e(/($/%%a(6$a&a(6%e*ada6"a'ba= +3a.a .a/6(a'a6.a6*/&a(!?B O..6(a'a6$aba. M#-a&(3a< &-&a' Q/.#6(a'a6).. M#-a&(3a< *a"a*/.a'a6%a.#6(a'a6). H/.a&6d#*a%a#6-eba!a#6"/./ 6*e.asy 'atatan$ Nama orang# badan hukum# dan nama diri yang lain ditulis sesuai dengan Ejaan (ahasa Indonesia yang %isem!urnakan# ke)uali jika ada !ertimbangan khusus./. F.6%e")./ 6%a*#..&a'ba./6$a'.#="a./(a(76 da(6%ea!a'aa(63a(!6.a banya% = -3 sya. a.. H/./ 6%a*#.'a.#%a(6&a(!-/(!."/b/(!a(6 de(!a(6a!a'a76%#.#6k#a#.B D./ 6%a*#.a*#6&a!a%(3a6-/da"6-e*e./ 6*e.a&6..e. I&'/(3a6be&/'6-ebe. M#-a&(3a< (a%#&6$.a"'a.e(.a(76%e.a(!%a.a/6"/.#6Ne".a.!#6(a#%6ha$#.$a6%e.a(e!a.a(63a(!6d##%/.6'e($ad#6s/&.#6/(.#da%6d##%/..a&6d#*a%a#6-eba!a#6"/..a(76%e.#6(a'a6 )./ 6*e.a6H/-e#(6Sa-.e././ 6be-a.a&6a.a(!6 .a6da(6/(!%a*a(63a(!6be./ 6*e.a'a6*e. Huruf Kapital @. Pada6. H/.a(!6#./6a%a(6-e&e-a#6da&a'6-a.a&6d#*a%a#6-eba!a#6"/. A.6d#*a%a#6-eba!a#6"/.6S/*)') .#&a"76Na%CB B#e'a. a.a'a6(a'a6!e&a.a'a6(a'a6!e&a.) e-)./ 6%a*#. H/.a(3a76B#a*a(6%#.63a(!6d#!/(a%a(6-eba!a#6*e(!!a(. #sya././6-a$a6d#a(!%a.a(!76(a'a6#(-.(!%a/6be.a(-#76a.da(a6*e(..a'a6da&a'6%a.#6a(a%(3a76B%e. a.#da%6d#*a%a#6-eba!a#6"/.a*a76.e( "&%#. B%e-)%6*a!#7B6%a. "*a6'a%-/d(3a? ##.#(6e(!%a/6.a6Ya'#( -/&.a..a(.. H/./ 6*e.a"#' b.7B6%a. M#-a&(3a< Ad#%6be.a(6Ha-a(/dd#( 'a$#6A!/-6Sa&#' &'a'6S3a ## +ab#6Ib./ $../ 6%a*#.#-.#6(a'a6).e'*a.e-#de(6Ada'6Ma&#% $e.a(3a..a"/(6#(#6d#a6*e.'a. $e%e.a( #./ 6%a*#. F./6'e(a-#"a.a6!a(../-6be%e."a.e.ab6-/c#76da(6T/"a(76.a'a6/(-/.6%e").#6.. H/. M#-a&(3a< D#a6ba.a%-a'a(a6*/da6/da.$aa(6#.a(!.e. E./(a(76da(6 %ea!a'aa(63a(!6d##%/. M#-a&(3a< !#a6'e'baca6b/%/.a6*ada6a1a&6%a&#'a.a(!.a&6d#*a%a#6-eba!a#6"/.a6Ib/76Bd#a6a%a(6be.'a-/%6%a.a-.a6"a./%6T/"a(.(! ng#&/ bang/( -e(ang (3 nya./ 6*e.

a(6#./6d#*#'*#(6$.a/6(a'a6#(-.a(-#63a(!6 'e.e'e(6Pe..e'e(6. M#-a&(3a< 'e-#(6d#e-e& @I6v)&./6d#*#'*#(6)&e"6-e). M#-a&(3a< J.a(!6.e(ca(a%a(6)&e"6!e*a./ 6%a*#.a&6d#*a%a#6-eba!a#6"/.a(< 8@: H/.a/6(a'a6.a&6d#*a%a#6-eba!a#6"/.6-e).. F6a'*e.#da%6d#*a%a#6-eba!a#6"/..)( c..63a(!6.e(ca(a%a(6)&e"6!e*a.#'a"6binti6Sa&#' Za#..a*a. a./. Ke!#a./%6&e(!%a*(3a.#%a (a!e62/d)& 6-/*.e'e(.a.e. H/.6van der6G#e--e( O.6/(-/.-e%.a(!.a&6.a(!63a(!6d#!/(a%a(6 -eba!a#6(a'a6$e(#-6a./76"/.a(-#76a./a(6/%/.6Ja1a6Te(!a" b.e J. M#-a&(3a< "'#.e Ca.a&6.. c./ 6*e.a6b#(6a.6(a'a6)./%6'e(/&#-%a(6"/.(/. M#-a&(3a< . M#-a&(3a< *a-ca&6-ec)(d Pa=@ JHK6a.a'a6 %a.6da&a'6. H/. S#da(!6#.a/6b#(.6#.6je(de.P.. H/.'a( 'a&#'6$e.a./a(6/%/.e-#de(62e*/b&#%6&(d)(e-#a.a/6-a..#-60e(de.a/6-a./ 6*e.a'a6-#(!%a.a(!6i(-*e%. H/.)6von6B#-'a../ 6%a*#.e.6je(de./ 6*e.#6*ada6de76van76da(6der68da&a'6 (a'a6Be&a(da:76von68da&a'6(a'a6Je..c% Va-c)6da6Ga'a 8A: Da&a'6(a'a6)../(6binti6Za#(a& b.#da%6 'e. H/. Ke!#a./$/%6%e*ada6(a'a6). J. M#-a&(3a< S#da(!6#. a.a&6d#*a%a#6-eba!a#6"/. D#6-e.a(./!a&:.a&.a"#'6bin6Ad"a' S#.e.a'a6/(-/.a(!6ma3)./!!e( H.#..#a*6de*a.a(#a( 1/be..a&6De*a.#da%6d#*a%a#6-eba!a#6"/.a/6da68da&a'6(a'a6P).a(6(a'a6).#6Fa./ 6*e./6-/da"6d#.a(./.a'a6(a'a6$aba./ 6*e.e(./ 6%a*#./ 6%a*#.6..a(6da(6*a(!%a.J6de6H)&&a(de./ 6%a*#.e'*a./? De0#-#6#.e-#de(.a&. M#-a&(3a< Abd/&6Ra"'a(6bin6Za#(# Ib. G.a*a6)..6Ke&0#( N Ne1./ 6%a*#.a/6JK $)/&e6*e.e./ 6*e.63a(!6"ad#.a'a6-e*e.a&6d#*a%a#6-eba!a#6"/./ 6*e.6'a'4a" !e1#6-a. H/.a&6.da*a.a'a6(a'a6ba(!-a76-/%/6ba(!-a76da(6ba"a-a../ 6%a*#..a(6#../6-/da"6d#.a(6a./6d#*#'*#(6)&e"6$.#da%6d#*a%a#6-eba!a#6"/.'a(:76a.a(!63a(!6d#!/(a%a(6 -eba!a#6(a'a6$e(#-6a./ 6%a*#./$/%6%e*ada6be(..6van6B.a./ 6*e. M#-a&(3a< Be.a'a6(a'a6$aba.a(!6ca'a.da(a%/-/'a" "'*e.a'a6(a'a6).#da%6d#*a%a#6/(.a&6.a(!76(a'a6#(-.e(.e'e(6Pe(d#d#%a(6Na-#)(a&.

Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama nama diri atau nama diri geogra i jika kata yang mendahuluinya menggambarkan kekhasan budaya.ba(!-a6.a'a6(a'a6ba(!-a76-/%/76da(6ba"a-a6 3a(!6d#!/(a%a(6-eba!a#6be(. Misalnya$ ukiran Je!ara !em!ek "alembang tari Melayu sarung Mandar asinan &ogor sate Mak Ajad . Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama unsur unsur nama !eristi*a sejarah..#-=i(!!.#6. H/.. Misalnya$ &ukit &arisan $anau 'oba $ataran 'inggi $ieng Gunung (emeru Jalan $i!onegoro Ja-irah Arab !garai (ianok embah &aliem (elat ombok "egunungan Jaya*ijaya (ungai Musi 'anjung Hara!an 'eluk (enggala 'erusan +ue).a6a-#(! %ei(!!. M#-a&(3a< *e(!i(d)(e-#aa(6%a.a&6. .#-a( %eja1a=ja1aa( K. Perlombaan senjata memba*a risiko !e)ahnya perang dunia..a"/(76b/&a(76"a. Misalnya$ +oekarno dan Hatta mem!roklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. H/. Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama unsur unsur nama diri geogra i.6%a. Huru ka!ital tidak di!akai sebagai huru !ertama !eristi*a sejarah yang tidak digunakan sebagai nama./ 6%a*#. Misalnya$ tahun Hijriah tarikh Masehi bulan Agustus bulan Maulid hari Jumat hari Galungan hari ebaran hari !atal b./(a(.a3a./ 6*e.a&6d#*a%a#6-eba!a#6"/. a./.#da%6d#*a%a#6-eba!a#6"/./ 6*e.a6. a. Misalnya$ &anyu*angi Asia 'enggara #irebon Amerika (erikat )ro!a Ja*a &arat b.a'a6(a'a6.#76da(6"a.-%#') -/%/6-/(da ba"a-a6&(d)(e-#a b./ 6%a*#. Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama unsur unsur nama geogra i yang diikuti nama diri geogra i./%6da-a. Misalnya$ "erang #andu "erang $unia I "roklamasi %emerdekaan Indonesia ).

. . Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama semua unsur nama resmi negara# lembaga resmi# lembaga ketatanegaraan# badan# dan nama dokumen resmi# ke)uali kata tugas# se!erti dan# oleh# atau# dan untuk./. +urat itu telah ditandatangani oleh $irektur.ndang Ke!ega*aian 7ayasan +lmu3+lmu +osial $asar3$asar Ilmu Pemerintahan . a. 6ahun ini $e!artemen sedang menelaah masalah itu. Misalnya$ Pemberian gaji bulan ke . Misalnya$ bebera!a badan hukum kerja sama antara pemerintah dan rakyat menjadi sebuah re!ublik menurut undang3undang yang berlaku 'atatan$ 4ika yang dimaksudkan ialah nama resmi negara# lembaga resmi# lembaga ketatanegaraan# badan# dan dokumen resmi !emerintah dari negara tertentu# misalnya Indonesia# huru a*al kata itu ditulis dengan huru ka!ital.5 sudah disetujui "emerintah.. Misalnya$ berlayar ke teluk mandi di sungai menyeberangi selat berenang di danau e.ndang3. Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama setia! unsur bentuk ulang sem!urna yang terda!at !ada nama lembaga resmi# lembaga ketatanegaraan# badan# dokumen resmi# dan judul karangan. Huru ka!ital tidak di!akai sebagai huru !ertama unsur geogra i yang tidak diikuti oleh nama diri geogra i.d. Misalnya$ *e!ublik +ndonesia $e!artemen %euangan Majelis "ermusya*aratan *akyat %e!utusan "residen *e!ublik +ndonesia !omor 01 'ahun . Misalnya$ Perserikatan &angsa3&angsa Ran)angan . Misalnya$ nangka belanda kun)i inggris !etai cina !isang ambon .. Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama semua kata 8termasuk semua unsur kata ulang sem!urna9 di dalam judul buku# majalah# surat kabar# dan makalah# ke)uali kata tugas se!erti di# ke# dari# dan# yang# dan untuk yang tidak terletak .2.12 &adan %esejahteraan +bu dan Anak b. Huru ka!ital tidak di!akai sebagai huru !ertama nama diri geogra i yang digunakan sebagai !enjelas nama jenis. Huru ka!ital tidak di!akai sebagai huru !ertama kata yang bukan nama resmi negara# lembaga resmi# lembaga ketatanegaraan# badan# dan nama dokumen resmi.

. a. doktor (. %ia adalah agen surat kabar (inar-"embangunan. Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama kata Anda yang digunakan dalam !enya!aan. . master-of-arts M. sarjana hukum (. nyonya (dr. tuan !y. Huru ka!ital tidak di!akai sebagai huru !ertama kata !enunjuk hubungan kekerabatan yang tidak digunakan dalam !enga)uan atau !enya!aan.5. (a)alah majalah &ahasa-dan-(astra. sarjana ke!era*atan M.H.5. :+ilakan duduk# $ik?: kata orang itu. saudara 'atatan$ &elar akademik dan sebutan lulusan !erguruan tinggi# termasuk singkatannya# diatur se)ara khusus dalam Ke!utusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Re!ublik Indonesia Nomor /5. sarjana ekonomi (. Misalnya$ Adik bertanya# :Itu a!a# &u>: (esok "aman akan datang. Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama unsur singkatan nama gelar# !angkat# dan sa!aan yang digunakan dengan nama diri. Misalnya$ +aya telah memba)a buku $ari-Ave-Maria-ke-Jalan. Misalnya$ +udahkah Anda tahu> +ia!a nama Anda> +urat Anda telah kami terima dengan baik. Misalnya$ $r. +urat (audara sudah saya terima.%!.!ada !osisi a*al.Hum.=.H.<U<.(.. Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama !ada kata# se!erti .0.. !ro esor %.ain-ke*oma. magister humaniora "ro .). +emua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. kiai haji 'n.A. . Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama kata !enunjuk hubungan kekerabatan# se!erti bapak# ibu# saudara# kakak#adik# dan paman# yang digunakan dalam !enya!aan atau !enga)uan.. %ia tidak mem!unyai saudara yang tinggal di Jakarta. :Ka!an &a!ak berangkat>: tanya Harto. . Ia menyelesaikan makalah :Asas3Asas Hukum "erdata:. Misalnya$ Kita harus menghormati ba!ak dan ibu kita. b. sarjana sastra (. .

a. Misalnya$ +aya belum !ernah memba)a buku !egarakertagama karangan Pra!an)a. Majalah &ahasa-dan-(astra diterbitkan oleh Pusat (ahasa. .) !ujuan %a tar# indeks# dan lam!iran$ DAF!A" ISI .. Huru tebal dalam )etakan di!akai untuk menuliskan judul buku# bab# bagian bab# da tar isi# da tar tabel# da tar lambang# da tar !ustaka# indeks# dan lam!iran.09. Misalnya$ Nama ilmiah buah manggis ialah #arcinia-mangostana. Politik devide-et-impera !ernah merajalela di negeri ini. (ab ini tidak membi)arakan !emakaian huru ka!ital. Huruf Miring . 'atatan$ %alam tulisan tangan atau ketikan# huru atau kata yang akan di)etak miring digarisba*ahi. H. Misalnya$ 4udul $ HABIS GELA !E"BI!LAH !E"A#G (ab $ BAB I E#DAH$L$A# (agian $ %. 'atatan$ 4udul skri!si# tesis# atau disertasi yang belum diterbitkan dan dirujuk dalam tulisan tidak ditulis dengan huru miring# teta!i dia!it dengan tanda !etik. (uatlah kalimat dengan menggunakan ungka!an berlepastangan. Huru miring dalam )etakan di!akai untuk menegaskan atau mengkhususkan huru # bagian kata# kata# atau kelom!ok kata..eltanschauung di!adankan dengan B!andangan duniaB. Misalnya$ Huru !ertama kata abad adalah a. 2. Misalnya$ Negara itu telah mengalami em!at kali kudeta. %orps-diplomatik mem!eroleh !erlakuan khusus.% Latar B&lakang 'asala( bab %. Ungka!an asing yang telah disera! ke dalam bahasa Indonesia !enulisannya di!erlakukan sebagai kata Indonesia. Huru miring dalam )etakan di!akai untuk menuliskan kata atau ungka!an yang bukan bahasa Indonesia. (erita itu mun)ul dalam surat kabar (uara-Merdeka.keterangan# )atatan# dan misalnya yang didahului oleh !ernyataan lengka! dan diikuti oleh !a!aran yang berkaitan dengan !ernyataan lengka! itu. Arang tua harus bersika! tut-wuri-handayani terhada! anak. 8@ihat )ontoh !ada I (# I '# I E# dan II F. b. G. Huruf Tebal . Huru miring dalam )etakan di!akai untuk menuliskan nama buku# majalah# dan surat kabar yang dikuti! dalam tulisan. %ia bukan meni!u# melainkan diti!u. 5.

. Huru tebal tidak di!akai dalam )etakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huru # bagian kata# kata# atau kelom!ok kataC untuk ke!erluan itu digunakan huru miring. &abungan kata k&rja sa+a ditulis ter!isah. t&rkala(kan " da!at dikalahkan .. &abungan kata kerja-sama ditulis ter!isah.C ) kehilangan atau merugi .C .... Misalnya$ Akhiran *i tidak di!enggal !ada ujung baris. Huru tebal dalam )etakan kamus di!akai untuk menuliskan lema dan sublema serta untuk menuliskan lambang bilangan yang menyatakan !olisemi. mengangga! kalah .C .. +eharusnya ditulis dengan huru miring$ Akhiran /i tidak di!enggal !ada ujung baris.C ) menaklukkan ..DAF!A" !ABEL DAF!A" LA'BA#G DAF!A" $S!AKA I#DEKS LA' I"A# 2. +aya tidak mengambil bukumu... 5. 'atatan$ %alam tulisan tangan atau ketikan manual# huru atau kata yang akan di)etak dengan huru tebal diberi garis ba*ah ganda.. Misalnya$ kala( " % tidak menang ... . +aya tidak mengambil bukumu... tidak lulus .tidak menyamai +&ngala( " mengaku kalah +&ngala(kan " % menjadikan kalah .C .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful