I. PEMAKAIAN HURUF A.

Huruf Abjad Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas huru yang berikut. Nama tia! huru disertakan di kolom ketiga. Huruf Nama Kapita Kecil l A a a B b be C c ce D d de E e e F e G ! !e H " "a I # # J $ $e K % %a L & e& M ' e' N ( e( O ) ) P * *e Q + %# R , e, S eT . .e U / / V 0 0e W 1 1e X 2 e%Y 3 3e Z 4 4e. B. Huruf Vokal Huru yang melambangkan "okal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huru a# e# i# o# dan u. Contoh Pemakaian dalam Kata Huruf Vokal Posisi Posisi Tengah Posisi Akhir Awal a e5 a*# e(a% e'ai./ o&e" u&a(! *ad# *e.a% %e(a -i'*a( %o.a bu'# &/-a -),e .#*e '/,(i ,ad#o #bu

# ) / Keterangan$ 5 U(./%6%e*e,&/a(6*e&a a&a(6%a.a63a(!6be(a,76.a(da6a%-e(689:6da*a.6d#!/(a%a(6$#%a6e$aa(6%a.a6 'e(#'b/&%a(6%e,a!/a(; M#-a&(3a< A(a%=a(a%6be,'a#(6d#6teras68.>,a-:; U*aca,a6#./6d#"ad#,#6*e$aba.6teras6Ba(%6I(d)(e-#a; Ka'#6'e()(.)(6 #&'6seri68->,#:;

D#6'a(a6kécap6#.a%"#.#6status quo6da(6sinar x:.# ja&a( ka'# = le%ama%a na'a pa-a(! Q/..a%yat* ala%am# ../6d#b/a.ana" apa -.#k ba*ak5 a%al d#am da/n -#ap Ta/ #q */. %aca ada %afa( .a. C.#'au )# = boi%)./-6q/) bara as&# 'ata &ava "awa = *ay/(! &az#' adab = Abad 'aaf !/deg ..#a wa(#. 0 1 255 3 4 Keterangan$ 5 H/.a( ra#" sa'*a# ta&# va. 55 H/.aj *)&#./. Huruf Konsonan Huru yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huru huru b# c# d# f# g# h# j# k# l# m# n# p# q# r# s# t# v# w#x# y# dan z.6seri. Huruf Diftong %i dalam bahasa Indonesia terda!at di tong yang dilambangkan dengan ai# au# dan oi.#kh .#6Taufiq6da(6Xerox:6da(6%e*e.? C)ba6kecap6d/&/6'a%a(a(6#. Huruf Contoh Pemakaian dalam Kata Difton Posisi Posisi Tengah Posisi Akhir g Awal a# ai( 'a&ai%a. Gabungan Huruf Konsonan &abungan huru konsonan kh# ng# ny# dan sy masing masing melambangkan satu bunyi konsonan.a*at = = -#(a. Contoh Pemakaian dalam Kata Huruf Konsonan Posisi Posisi Tengah Posisi Akhir Awal b c d ! " $ % ba"a-a ca%a* d/a fa%#./%6(a'a6d#.=x = $/z & ' ( * +55 .a(d#(!a(6#. a'boi E.a xe. *a(dai a/ au&a -auda./ 6q6da(6x6%"/-/-6d#*a%a#6/(.#68-e*e.&/a(6 #&'/68-e*e.Pe. D.#ga -aha' 'a(ja *ak-a ./ah '#%./6be.ar . . Gabungan Contoh Pemakaian dalam Kata Huruf Posisi Posisi Tengah Posisi Akhir Konsonan Awal %" kh/-/akh#.a(!%as ./ 6k6'e&a'ba(!%a(6b/(3#6"a'4a". . g/(a ha.a.a "a.)2 ya%#( ze(# -eb/.

#6Ne".a'a6(a'a6!e&a. A.#6a(a%(3a76B%e. M#-a&(3a< Ad#%6be.#="a.a"#' b. #sya. H/. M#-a&(3a< (a%#&6$. H/.a6"a.a&6.#&a"76Na%CB B#e'a..a(3a.a(76%e.6S/*)') .a./ 6%a*#./ $. $e%e.a&6d#*a%a#6-eba!a#6"/.a'a6(a'a6!e&a.6(a'a6$aba.a-.a(!6#.a(!.e(.#6(a'a6).a'a6/(-/.. B%e-)%6*a!#7B6%a./.a&6d#*a%a#6-eba!a#6"/./.e....6'e($ad#6s/&./6'e(a-#"a.a(!6 .a'a6da&a'6%a. a.a6H/-e#(6Sa-.a(!%a.&a'ba.a"'a./ 6%a*#./ 6be-a.#(6e(!%a/6.'a.a(!.a(!76(a'a6#(-./ 6%a*#.a*#6&a!a%(3a6-/da"6-e*e.7B6%a. Huruf Kapital @. H/..a"/(6#(#6d#a6*e.a(..a&6d#*a%a#6-eba!a#6"/.a(e!a.6d#*a%a#6-eba!a#6"/./. Pada6.#6(a'a6).a(63a(!6d##%/.6%e")./ 6%a*#.) e-).a(76%e.6%e").#6/(.e( "&%#.a(-#76a.a6da(6/(!%a*a(63a(!6be. M#-a&(3a< D#a6ba./ 6*e.a%-a'a(a6*/da6/da. F./ 6*e.#6(a'a6 ). H/.e.$aa(6#.a&6a./6a%a(6-e&e-a#6da&a'6-a.#6.e-#de(6Ada'6Ma&#% $e.a6Ib/76Bd#a6a%a(6be. H/."/b/(!a(6 de(!a(6a!a'a76%#.a .asy 'atatan$ Nama orang# badan hukum# dan nama diri yang lain ditulis sesuai dengan Ejaan (ahasa Indonesia yang %isem!urnakan# ke)uali jika ada !ertimbangan khusus.a'a6*e.a banya% = -3 sya. M#-a&(3a< &-&a' Q/.a'a6%a.#6(a'a6).a/6(a'a6./ 6*e../ 6%a*#.a.#-.a6*/&a(!?B O./6$a'.e.B D.$a6%e.a6Ya'#( -/&.. B#'b#(!&a"6"a'ba=*/763a6T/"a(76%e6$a&a(63a(!6./(a(76da(6 %ea!a'aa(63a(!6d##%/..e'*a. H/. M#-a&(3a< !#a6'e'baca6b/%/./-6be%e./ 6%a*#..ab '#(d/ (eda "&&a" )a(!6*a"a%/a-a )a(!6*a"a6$e(!a-#" T/"a(6a%a(6'e(/($/%%a(6$a&a(6%e*ada6"a'ba= +3a.!#6(a#%6ha$#.'a-/%6%a./ 6*e. "*a6'a%-/d(3a? ##. F.#6k#a#./ 6*e.a&6d#*a%a#6-eba!a#6"/.a/6"/.da(a6*e(."a.#da%6d#*a%a#6-eba!a#6"/.e.ab6-/c#76da(6T/"a(76. E.(!%a/6be.#da%6d##%/.a6*ada6a1a&6%a&#'a. a.a(3a76B#a*a(6%#.63a(!6d#!/(a%a(6-eba!a#6*e(!!a(. a.e..../(a(76 da(6%ea!a'aa(63a(!6.a( #. M#-a&(3a< *a"a*/./ 6*e.'a. I&'/(3a6be&/'6-ebe./6-a$a6d#a(!%a.a*a76.a(6Ha-a(/dd#( 'a$#6A!/-6Sa&#' &'a'6S3a ## +ab#6Ib.#%a(6&a(!-/(!.(! ng#&/ bang/( -e(ang (3 nya.a6!a(./%6T/"a(.

)( c.)6von6B#-'a. M#-a&(3a< 'e-#(6d#e-e& @I6v)&.a(!63a(!6d#!/(a%a(6 -eba!a#6(a'a6$e(#-6a.a'a6(a'a6). S#da(!6#./!!e( H.a&./ 6%a*#.. H/.e./ 6%a*#.#da%6 'e./.e'e(6.da(a%/-/'a" "'*e.a(!6ca'a.a(6#..J6de6H)&&a(de. Ke!#a.#-60e(de. M#-a&(3a< S#da(!6#. M#-a&(3a< J..#'a"6binti6Sa&#' Za#./$/%6%e*ada6be(.(/./ 6%a*#./ 6%a*#.e'e(6Pe.#da%6d#*a%a#6/(. D#6-e.a'a6-#(!%a. H/. J.a.a(!6ma3)./6d#*#'*#(6)&e"6-e)./..a&6.e-#de(62e*/b&#%6&(d)(e-#a. a./6-/da"6d#.6van der6G#e--e( O.a(6(a'a6)./(6binti6Za#(a& b./!a&:.a(!6i(-*e%.#. M#-a&(3a< "'#.a&./ 6*e./ 6%a*#. a.e.6'a'4a" !e1#6-a./ 6*e.a'a6(a'a6$aba.da*a. H/.e(ca(a%a(6)&e"6!e*a. F6a'*e./a(6/%/.a&6d#*a%a#6-eba!a#6"/.a(!6.#a*6de*a. Ke!#a.#%a (a!e62/d)& 6-/*.6(a'a6)./ 6%a*#.#da%6d#*a%a#6-eba!a#6"/.e J....6-e)..a'a6-e*e.a'a6(a'a6ba(!-a76-/%/6ba(!-a76da(6ba"a-a..a(6a.6je(de.6..a&6d#*a%a#6-eba!a#6"/.#6*ada6de76van76da(6der68da&a'6 (a'a6Be&a(da:76von68da&a'6(a'a6Je./ 6*e. M#-a&(3a< *a-ca&6-ec)(d Pa=@ JHK6a..a/6JK $)/&e6*e.6#.a&6d#*a%a#6-eba!a#6"/../76"/.e-#de(./a(6/%/. M#-a&(3a< ./%6'e(/&#-%a(6"/.a&6d#*a%a#6-eba!a#6"/.6Ke&0#( N Ne1.e.a/6b#(.e Ca..a.63a(!6"ad#.'a( 'a&#'6$e.a(.P.a"#'6bin6Ad"a' S#.a(< 8@: H/.a(!63a(!6d#!/(a%a(6 -eba!a#6(a'a6$e(#-6a.a/6da68da&a'6(a'a6P).a&6De*a./%6&e(!%a*(3a.a&6.a6b#(6a.6da&a'6.a. M#-a&(3a< Abd/&6Ra"'a(6bin6Za#(# Ib.6van6B.a(!76(a'a6#(-.e..a*a6).e(ca(a%a(6)&e"6!e*a. H/.a(6#.a(-#63a(!6 'e. c.#da%6d#*a%a#6-eba!a#6"/.a(6da(6*a(!%a.e'e(6Pe(d#d#%a(6Na-#)(a&..a(!.a'a6/(-/.e'e(./6-/da"6d#.6/(-/.a/6(a'a6.63a(!6.a&6.a/6(a'a6#(-./ 6*e./ 6*e.a'a6(a'a6$aba...a(#a( 1/be.6Ja1a6Te(!a" b./ 6*e.e(.#6Fa./ 6*e. M#-a&(3a< Be.a(.6je(de.a'a6 %a..c% Va-c)6da6Ga'a 8A: Da&a'6(a'a6).#da%6d#*a%a#6-eba!a#6"/./? De0#-#6#./ 6%a*#./6d#*#'*#(6)&e"6$./ 6*e.a*a.a/6-a./6d#*#'*#(6$.a/6-a.e(.'a(:76a.a(-#76a./ 6%a*#./$/%6%e*ada6(a'a6)..e'*a.-e%. H/. G.a&6. H/.

./ 6%a*#. Misalnya$ &ukit &arisan $anau 'oba $ataran 'inggi $ieng Gunung (emeru Jalan $i!onegoro Ja-irah Arab !garai (ianok embah &aliem (elat ombok "egunungan Jaya*ijaya (ungai Musi 'anjung Hara!an 'eluk (enggala 'erusan +ue). H/. Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama unsur unsur nama geogra i yang diikuti nama diri geogra i. .. Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama nama diri atau nama diri geogra i jika kata yang mendahuluinya menggambarkan kekhasan budaya. Misalnya$ &anyu*angi Asia 'enggara #irebon Amerika (erikat )ro!a Ja*a &arat b.-%#') -/%/6-/(da ba"a-a6&(d)(e-#a b.a&6d#*a%a#6-eba!a#6"/.#-a( %eja1a=ja1aa( K. a.6%a.ba(!-a6. Misalnya$ +oekarno dan Hatta mem!roklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. H/.#da%6d#*a%a#6-eba!a#6"/./%6da-a. Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama unsur unsur nama !eristi*a sejarah.. Misalnya$ "erang #andu "erang $unia I "roklamasi %emerdekaan Indonesia )./ 6*e. Misalnya$ tahun Hijriah tarikh Masehi bulan Agustus bulan Maulid hari Jumat hari Galungan hari ebaran hari !atal b.a"/(76b/&a(76"a./(a(./ 6%a*#./ 6*e.a3a.#6.a6a-#(! %ei(!!.a&6. Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama unsur unsur nama diri geogra i.a6.a'a6(a'a6. a.#76da(6"a.#-=i(!!. Misalnya$ ukiran Je!ara !em!ek "alembang tari Melayu sarung Mandar asinan &ogor sate Mak Ajad . M#-a&(3a< *e(!i(d)(e-#aa(6%a. Huru ka!ital tidak di!akai sebagai huru !ertama !eristi*a sejarah yang tidak digunakan sebagai nama. Perlombaan senjata memba*a risiko !e)ahnya perang dunia./.a'a6(a'a6ba(!-a76-/%/76da(6ba"a-a6 3a(!6d#!/(a%a(6-eba!a#6be(.

Misalnya$ nangka belanda kun)i inggris !etai cina !isang ambon . +urat itu telah ditandatangani oleh $irektur. Huru ka!ital tidak di!akai sebagai huru !ertama unsur geogra i yang tidak diikuti oleh nama diri geogra i. Misalnya$ *e!ublik +ndonesia $e!artemen %euangan Majelis "ermusya*aratan *akyat %e!utusan "residen *e!ublik +ndonesia !omor 01 'ahun .. Misalnya$ berlayar ke teluk mandi di sungai menyeberangi selat berenang di danau e. Huru ka!ital tidak di!akai sebagai huru !ertama kata yang bukan nama resmi negara# lembaga resmi# lembaga ketatanegaraan# badan# dan nama dokumen resmi.2. Misalnya$ bebera!a badan hukum kerja sama antara pemerintah dan rakyat menjadi sebuah re!ublik menurut undang3undang yang berlaku 'atatan$ 4ika yang dimaksudkan ialah nama resmi negara# lembaga resmi# lembaga ketatanegaraan# badan# dan dokumen resmi !emerintah dari negara tertentu# misalnya Indonesia# huru a*al kata itu ditulis dengan huru ka!ital. Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama semua unsur nama resmi negara# lembaga resmi# lembaga ketatanegaraan# badan# dan nama dokumen resmi# ke)uali kata tugas# se!erti dan# oleh# atau# dan untuk. Huru ka!ital tidak di!akai sebagai huru !ertama nama diri geogra i yang digunakan sebagai !enjelas nama jenis. Misalnya$ Pemberian gaji bulan ke ./..12 &adan %esejahteraan +bu dan Anak b. a. 6ahun ini $e!artemen sedang menelaah masalah itu. Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama setia! unsur bentuk ulang sem!urna yang terda!at !ada nama lembaga resmi# lembaga ketatanegaraan# badan# dokumen resmi# dan judul karangan.d.. .ndang3.ndang Ke!ega*aian 7ayasan +lmu3+lmu +osial $asar3$asar Ilmu Pemerintahan . Misalnya$ Perserikatan &angsa3&angsa Ran)angan .5 sudah disetujui "emerintah. Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama semua kata 8termasuk semua unsur kata ulang sem!urna9 di dalam judul buku# majalah# surat kabar# dan makalah# ke)uali kata tugas se!erti di# ke# dari# dan# yang# dan untuk yang tidak terletak .

%ia tidak mem!unyai saudara yang tinggal di Jakarta. nyonya (dr. Misalnya$ $r. .Hum..=.ain-ke*oma.). :+ilakan duduk# $ik?: kata orang itu.A. saudara 'atatan$ &elar akademik dan sebutan lulusan !erguruan tinggi# termasuk singkatannya# diatur se)ara khusus dalam Ke!utusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Re!ublik Indonesia Nomor /5. Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama kata !enunjuk hubungan kekerabatan# se!erti bapak# ibu# saudara# kakak#adik# dan paman# yang digunakan dalam !enya!aan atau !enga)uan. Huru ka!ital tidak di!akai sebagai huru !ertama kata !enunjuk hubungan kekerabatan yang tidak digunakan dalam !enga)uan atau !enya!aan.<U<.(. tuan !y. Misalnya$ Kita harus menghormati ba!ak dan ibu kita. Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama !ada kata# se!erti . Misalnya$ Adik bertanya# :Itu a!a# &u>: (esok "aman akan datang. b.0. magister humaniora "ro .!ada !osisi a*al.H. sarjana ke!era*atan M. master-of-arts M. . doktor (. .H.%!. sarjana ekonomi (.. +emua kakak dan adik saya sudah berkeluarga..5. !ro esor %. sarjana hukum (. Misalnya$ +udahkah Anda tahu> +ia!a nama Anda> +urat Anda telah kami terima dengan baik. %ia adalah agen surat kabar (inar-"embangunan. :Ka!an &a!ak berangkat>: tanya Harto. . Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama kata Anda yang digunakan dalam !enya!aan. Misalnya$ +aya telah memba)a buku $ari-Ave-Maria-ke-Jalan.5. (a)alah majalah &ahasa-dan-(astra. Huru ka!ital di!akai sebagai huru !ertama unsur singkatan nama gelar# !angkat# dan sa!aan yang digunakan dengan nama diri. Ia menyelesaikan makalah :Asas3Asas Hukum "erdata:. a. +urat (audara sudah saya terima. sarjana sastra (. kiai haji 'n..

5. b.keterangan# )atatan# dan misalnya yang didahului oleh !ernyataan lengka! dan diikuti oleh !a!aran yang berkaitan dengan !ernyataan lengka! itu. Misalnya$ Huru !ertama kata abad adalah a. Huruf Miring . Huru tebal dalam )etakan di!akai untuk menuliskan judul buku# bab# bagian bab# da tar isi# da tar tabel# da tar lambang# da tar !ustaka# indeks# dan lam!iran. %ia bukan meni!u# melainkan diti!u. (uatlah kalimat dengan menggunakan ungka!an berlepastangan. 8@ihat )ontoh !ada I (# I '# I E# dan II F.. Misalnya$ Negara itu telah mengalami em!at kali kudeta. Misalnya$ Nama ilmiah buah manggis ialah #arcinia-mangostana. Huru miring dalam )etakan di!akai untuk menuliskan nama buku# majalah# dan surat kabar yang dikuti! dalam tulisan.. a. 'atatan$ 4udul skri!si# tesis# atau disertasi yang belum diterbitkan dan dirujuk dalam tulisan tidak ditulis dengan huru miring# teta!i dia!it dengan tanda !etik. . G.) !ujuan %a tar# indeks# dan lam!iran$ DAF!A" ISI . Misalnya$ +aya belum !ernah memba)a buku !egarakertagama karangan Pra!an)a. Arang tua harus bersika! tut-wuri-handayani terhada! anak. Politik devide-et-impera !ernah merajalela di negeri ini.% Latar B&lakang 'asala( bab %. Huru miring dalam )etakan di!akai untuk menuliskan kata atau ungka!an yang bukan bahasa Indonesia. (ab ini tidak membi)arakan !emakaian huru ka!ital. 2. Misalnya$ 4udul $ HABIS GELA !E"BI!LAH !E"A#G (ab $ BAB I E#DAH$L$A# (agian $ %. 'atatan$ %alam tulisan tangan atau ketikan# huru atau kata yang akan di)etak miring digarisba*ahi. (erita itu mun)ul dalam surat kabar (uara-Merdeka. H.eltanschauung di!adankan dengan B!andangan duniaB. Majalah &ahasa-dan-(astra diterbitkan oleh Pusat (ahasa. Ungka!an asing yang telah disera! ke dalam bahasa Indonesia !enulisannya di!erlakukan sebagai kata Indonesia. %orps-diplomatik mem!eroleh !erlakuan khusus. Huruf Tebal .09. Huru miring dalam )etakan di!akai untuk menegaskan atau mengkhususkan huru # bagian kata# kata# atau kelom!ok kata.

.tidak menyamai +&ngala( " mengaku kalah +&ngala(kan " % menjadikan kalah ... +aya tidak mengambil bukumu. t&rkala(kan " da!at dikalahkan ...C ) kehilangan atau merugi ..DAF!A" !ABEL DAF!A" LA'BA#G DAF!A" $S!AKA I#DEKS LA' I"A# 2. mengangga! kalah . Huru tebal tidak di!akai dalam )etakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huru # bagian kata# kata# atau kelom!ok kataC untuk ke!erluan itu digunakan huru miring. &abungan kata kerja-sama ditulis ter!isah. . tidak lulus ..C .. &abungan kata k&rja sa+a ditulis ter!isah.. 'atatan$ %alam tulisan tangan atau ketikan manual# huru atau kata yang akan di)etak dengan huru tebal diberi garis ba*ah ganda....C ..C . Misalnya$ kala( " % tidak menang .C ) menaklukkan . Huru tebal dalam )etakan kamus di!akai untuk menuliskan lema dan sublema serta untuk menuliskan lambang bilangan yang menyatakan !olisemi.. +eharusnya ditulis dengan huru miring$ Akhiran /i tidak di!enggal !ada ujung baris. Misalnya$ Akhiran *i tidak di!enggal !ada ujung baris. 5. +aya tidak mengambil bukumu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful