Permasalahan Ijab dan Qabul (1) http://kerjoanku.wordpress.

com/2009/12/21/ijab-dan-qabul/

Hubungan interaksi antara dua orang, terlebih-lebih akad perniagaan, biasanya diungkapkan dengan rangkaian kata-kata, yang disebut dengan ijab dan qabul. Ijab-qabul tersebut berfungsi untuk mengekspresikan akan maksud dan keinginan kedua belah pihak. Segala puji hanya milik Allah Ta‟ala, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada nabi Muhammad, keluarga dans ahabatnya. Hubungan interaksi antara dua orang, terlebih-lebih akad perniagaan, biasanya diungkapkan dengan rangkaian kata-kata, yang disebut dengan ijab dan qabul. Ijab-qabul tersebut berfungsi untuk mengekspresikan akan maksud dan keinginan kedua belah pihak. Ijab ialah perkataan yang diucapkan oleh penjual, atau yang mewakilinya dalam mengutarakan kehendak hatinya yang berkaitan dengan akad yang dijalin Sedangkan Qabul ialah perkataan yang diucapkan oleh pembeli atau yang mewakilinya sebagai ekspresi dari kehendaknya berkaitan dengan akad tersebut. Transaksi jual-beli dapat berlangsung dengan segala ucapan yang menunjukkan kepadanya, misalnya: saya jual kepadamu barang ini, saya berikan kepadamu barang ini, milikilah barang ini, singkatnya tidak ada ucapan tertentu yang harus diucapkan dalam transaksi jual-beli, sehingga ucapan apa saja yang menunjukkan akan jual-beli, maka terjalinlah dengannya transaksi jual-beli. Imam An Nawawi rahimahullah berkata: “Pendapat inilah yang secara dalil lebih kuat, dan itulah yang saya pilih, karena dalam syari‟at tidak ada dalil yang mensyaratkan ucapan tertentu, sehingga kita harus mengikuti tradisi yang berlaku, sebagaimana hal-hal lainnya.”([1]) Dan praktek masyarakat sejak zaman dahulu, mereka menggunakan berbagai ucapan dalam menjalankan akad jual-beli, ada yang dengan kata: “kirimkan”, ada pula yang dengan kata: “beri saya beras sekian kilo”, misalnya, ada yang dengan kata: “minta minyak goreng sekian liter”, misalnya, dst. Dan dengan berbagai ucapan ini, dan masing-masing dari penjual dan pembeli memahami dan tidak ada perbedaan sedikitpun bahwa yang dimaksud dari berbagai ucapan ini adalah akad jual-beli. Bila ada yang bertanya: Apakah pendapat ini berlaku pada seluruh transaksi (akad)? Permasalahan ini diperselisihkan oleh para ulama‟: Pendapat pertama: Sebagian ulama‟ ada yang mensyaratkan bagi sebagian akad teks-teks tertentu, yang harus diucapkan padanya, misalnya akad nikah, mereka berpendapat bahwa pada

laut. Sebagian definisi nama-nama tersebut dapat diketahui melalui ilmu bahasa. shalat. dan pihak kedua menjawab dengan berkata: Saya terima. Sedangkan nama atau sebutan yang tidak ditemukan definisinya dalam ilmu bahasa atau wahyu (syari‟at).akad ini harus digunakan kata-kata: (‫زوجتك‬/ saya nikahkan/kawinkan anda). Sebagian lainnya hanya dapat diketahui melalui wahyu (syari‟at). Mu‟amalat hanyalah hubungan sesama manusia. semisal sebutan matahari. Sebagaimana tidak pernah diriwayatkan dari seorang sahabat. sewamenyewa. gandum. dan haji. maka itu adalah wakaf. kecuali bila dijalin dengan ucapan-ucapan tertentu. Juga tidak pernah ditemukan satu ucapan yang dapat mengarah kepada pemahaman bahwa suatu akad tidak sah. Misalnya sebutan al qabdhu (serah-terima) yang disebutkan pada sabda nabi shallallahu „alaihi wa sallam berikut: ‫مه ابتاع طعاما فال يبعه حتى يقبضه‬ “Barang siapa yang membeli bahan makanan. Pendapat kedua inilah yang rajih (lebih kuat) dan yang semestinya untuk dianut. bahwa ia menentukan ucapan tertentu guna menjalankan akad ini. . Pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syeikhul Islam Ibnu taimiyyah rahimahullah. puasa. Ibnu Taimiyyah berkata: Berbagai nama dan istilah ini telah disebutkan dalam Al Qur‟an dan hadits Nabi shallallahu „alaihi wa sallam. maka itu adalah pegadaian. atau tabi‟inpun. langit.” Telah diketahui bahwa Allah dan Rasul-Nya tidak pernah menyebutkan definisi jual-beli. kafir. maka anda harus merujuk kepada tradisi masyarakat setempat. maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia selesai menerimanya. baik dari Nabi shallallahu „alaihi wa sallam atau para sahabatnya yang dapat dijadikan dalil guna menggariskan definisi akad jualbeli. hibah dan yang serupa. munafiq. Apa saja yang mereka anggap sebagai akad pegadaian. Pendapat kedua: Sebagian lagi. ada yang berpendapat bahwa setiap akad/ transaksi dapat terjalin dan sah dengan ucapan apa saja yang biasa digunakan oleh masyarakat guna menjalankan akad tersebut. semisal sebutan: mukmin. maka itu adalah pernikahan. bulan. sehingga apa saja yang mereka anggap sebagai transaksi jual-beli. Dan setiap nama pasti memiliki definisi tersendiri. Tidak pernah ada satu dalilpun atau satu riwayatpun. beserta berbagai hukum yang terkait dengannya. dan bumi. maka itu dikatakan jual-beli. Dapa saja yang mereka anggap sebagai akad pernikahan.([2]) Permasalahan mu‟amalat (interaksi sesama manusia) tidaklah termasuk amalan ibadah sehingga harus seratus persen sesuai dengan yang dicontohkan. zakat. baik dalam Al Qur‟an atau As sunnah. Apa saja yang mereka anggap sebagai wakaf.

ْ َ‫مه‬ ْ ‫عليه‬ ْ َّ‫مل‬ ْ َ‫اذهَبْ فَق‬ َ ُ‫كت‬ ‫ متفق‬. (Majmu‟ Fatwa Ibnu Taimiyyah 29/16) Pada kesempatan lain beliau berkata: “Pendapat yang benar. maka dengan ucapan apa saja mereka menjalankan suatu akad. Allah sebutkan dengan kata (‫البيع‬/jual-beli). sehingga pada akadnya harus menggunakan kata-kata: menikahkan. Dan ini berlaku umum pada seluruh jenis transaksi. Dan kaedah berikut juga menguatkan kesimpulan beliau di atas: ‫األصل في العادة اإلباحت‬ “Hukum asal pada setiap masalah yang tercakup dalam adat kebiasaan. akad jual-beli beli dapat terjalin dengan ucapan apa saja yang biasa digunakan ketika menjual (ijab) dan begitu juga ketika membeli (kabul). ternyata akad nikah dalam hadits-hadits nabi tidak hanya disebutkan dengan kata nikah. semua akad ini tercakup oleh keumuman kaedah tersebut.”([3]) Ditambah lagi.” Kesimpulan beliau ini didukung oleh kaedah ilmu fiqih yang berbunyi: ‫العادة محكمت‬ “Adat-istiadat itu memiliki kekuatan hukum. maka itulah hibah. Akan tetapi disebut pula dengan kata lainnya. disebutkan oleh Allah dengan kata-kata nikah. dan bukan peribadahan. sewa-menyewa. tidak juga dalam ilmu bahasa.‫آن‬ ِ َ‫معَك‬ َ ‫ما‬ َ ِ‫كهَا ب‬ َ ‫د‬ ِ ْ‫القُر‬ . Pendek kata: apa saja yang oleh masyarakat disebut sebagai jual-beli maka itulah jual-beli. Akan tetapi Allah Ta‟ala dan rasul-Nya menyebutkannya tanpa ada batasan. Romawi atau lainnya. Sebagaimana transaksi dapat dijalin dengan bahasa Persia. bahwa kedua pihak bila telah saling mengetahui maksud lawan transaksinya. maka transaksi boleh dijalin dengan ucapan apa saja dalam bahasa Arab yang menunjukkan akan transaksi tersebut. sehingga dapat dikatagorikan sebagai bid‟ah. maka rujukannya adalah tradisi masing-masing masyarakat. Dengan demikian. Bila demikian. Dikarenakan Allah dan rasul-Nya tidak pernah memberikan batasan dalam hal ucapan akad. pernikahan dan yang serupa adalah sebagian dari bentuk adat istiadat.” Yang dimaksud dengan adat-istiadat disini ialah adat-istiadat yang telah berlaku dan dijalankan oleh setiap orang dan tidak menyelisihi syari‟at. adalah boleh. Bila suatu hal tidak memiliki definisi dalam syari‟at. Dan apa saja yang mereka sebut sebagai hibah. akad antara mereka berdua adalah sah.Sebaliknya. “Bila ada yang berkata: Akad nikah. apakah anda juga akan berpendapat bahwa ketika anda bertransaksi jual-beli anda harus menggunakan kata: (‫ )بعت‬saya jual? Jawabannya pasti: tidak. Maka kita jawab: begitu juga halnya dengan (‫البيع‬/ jual-beli beli).” Dan akad jual-beli. sebagian ulama‟ menegaskan bahwa anggapan semacam ini nyata-nyata menyelisihi kesepakatan ulama‟ zaman dahulu.

Dan seandainya ijab dan qabul adalah syarat dalam setiap perniagaan. Alasannya: Allah Ta‟ala melalui Al Qur‟an dan As Sunnah An Nabawiyyah hanya mensyaratkan dalam perniagaan adanya taradhi (suka sama suka). yaitu dengan adanya ucapan ijab dari penjual dan kabul dari pembeli. Dan tidak pernah diriwayatkan dari Nabi shallallahu „alaihi wa sallam dan juga tidak dari para sahabatnya –padahal mereka seering melakukan perniagaan. Sebagaimana ucapan ijab dan qabul dianggap sebagai bukti adanya rasa suka sama suka dalam hati. dan tidak mungkiun para ulama‟ melupakannya. niscaya hukumnya wajib untuk diriwayatkan. maka anda tidak akan bisa berbelanja di supermarket.penggunaan kata ijab dan qabul. betapa susahnya hidup anda.“Silahkan engkau membawanya pulang. dan tetap membiarkannya seperti yang telah berjalan di masyarakat. aku telah menjadikannya milikmu dengan mas kawin surat-surat Al Qur‟an yang telah engkau hafal. dan telah dikenal sejak zaman dahulu. dan hal ini letaknya dalam hati setiap orang. dan yang serupa. yaitu dengan saling .” (Muttafaqun „alaih) Anda bisa bayangkan. bila setiap transaksi yang anda jalankan harus diutarakan dan diucapkan. dan Allah tidak pernah menjelaskan kepada kita tentang metodenya. begitu juga perbuatan saling menyerahkan. dan penjual menyerahkan barang yang dibeli oleh pembeli tanpa ada satu katapun dari kedua belah pihak (metode mu‟athah).([4]) Ibnu Qudamah berkata: “Sesungguhnya Allah telah menghalalkan transaksi jual-beli. Karena perniagaan telah ada sejak zaman Nabi shallallahu „alaihi wa sallam. akan tetapi Allah dan Rasul-Nya hanya menentukan beberapa hukum dengan peniagaan tersebut. Dan praktek masyarakat sejak zaman dahulu menunjukkan akan hal ini. seperti supermarket. karena perniagaan adalah hal yang telah memasyarakat…”([5]) Dengan demikian. akad jual-beli dapat dilakukan dengan metode ucapan lisan dan metode perbuatan Metode ucapan lisan. Bila demikian adanya. pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dan seperti inilah praktek kaum muslimun di pasar-pasar dan dalam setiap perniagaan mereka. sehingga tidak boleh bagi kita untuk merubah yang telah berlaku hanya berdasarkan akal-pikiran dan seenak sendiri. niscaya akan diriwayatkan secara mutawatir. Metode perbuatan. sehingga wajib atas kita untuk mengikuti tradisi yang telah berlaku. Dan seandainya mereka menggunakan ijab dan qabul dalam perniagaan mereka. Inilah pendapat yang lebih kuat dalam permasalahan ini. dapat menjadi bukti adanya rasa suka sama suka yang dimaksudkan. dan juga dalam batasan perpisahan dalam akad. atau tempat-tempat serupa. Hal ini sebagaimana yang lazim terjadi di pusat-pusat perbelanjaan. yaitu yang diistilahkan dengan al mu‟athah. Hukum Jual Beli Dengan Metode Mu’athah Dan di antara metode jual-beli yang dibenarkan dalam syari‟at ialah dengan cara saling menyerahkan barang yang dimaksud. sebagaimana tradisi telah dijadikan standar/pedoman dalam penentuan metode penyerah-terimaan barang yang diperjual-belikan.

Assalamualaikum ustaz. maka terjalinlah (telah sah-lah) transaksi jualbeli dan hibah. [5] ) Al Mughny Oleh Ibnu Qudamah 6/8. Firman Allah.blogspot.html JUAL-BELI MELALUI MESIN Soalan. Saya ada satu permasalahan tentang perniagaan. dan seluruh masyarakat telah menganggap metode jual-beli dengan perbuatan semacam ini sebagai akad jual-beli yang jelas dan sah. Tafsir Ibnu Katsir. atau dari salah satunya: Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa urusan transaksi itu mudah. oleh Imam An Nawawi 3/337 [2] ) Ini adalah pendapat yang dianut dalam mazhab Maliky. Subulus Salaam.Sebab saya ingin memulakan perniagaan ini jika diharuskan oleh islam. atau hibah. Permasalahan Ijab dan Qabul (2) http://ilmudanulamak. baik secara berkesinambungan (antara ucapan ijab dan kabulnya) atau terjadi tenggang waktu antara keduanya.adakah diharuskan didalam islam.minta ustaz jelaskan.sekian terima kasih.yakni tentang perniagaan menjual air minuman seperti air tin dan air R. 3/4. 1/479. Semoga apa yang dipaparkan di sini bermanfaat bagi kita semua. "Wahai orang-orang beriman. diantaranya Imam As Syafi‟i dan kebanyakan para pengikutnya mensyaratkan adanya ijab dan qabul dalam akad jual-beli. 1/239. [1] ) Raudhatut Thalibin. sehingga menurut mereka jual-beli tidak sah bila tidak ada ada ijab dari penjual dan qabul dari pembeli.tiada penjual dan tiada ijab kabul. [4] ) Sebagian ulama‟.wang dimasukkan didalam mesin untuk membeli minuman tersebut. pedomannya ialah tradisi masyarakat. Jawapan. Jual-beli tidak sah tanpa keredhaan/persetujuan kedua-belah pihak iaitu penjual dan pembeli.O water yang menggunakan mesin.menyerahkan barang yang dimaksudkan oleh masing-masing dari yang menjalankan akad jualbeli. baik berupa ucapan atau perbuatan. wallahu a‟alam bisshawab. Tujuan ijab dan qabul ialah untuk menzahir keredhaan/persetujuan dari kedua belah pihak untuk berjual-beli.com/2011/03/jual-beli-melalui-mesin. Kifayatul Akhyar. tanpa adanya ucapan ijab atau qabul dari keduanya. Baca: Raudhatut Thalibin 3/336.Apakah hukumnya . hal (121): “Dan setiap transaksi yang dianggap oleh masyarakat sebagai transaksi jual-beli.” [3] ) Syarhul Mumti‟ 8/115. janganlah kamu saling memakan harta . Syeikhul Islam berkata dalam kitab al Ikhtiyaraat.

Harga bagi setiap satu produk juga jelas (tiada kesamaran atau kekeliruan). bahasa badan. isyarat. Untuk menzahirkan keredhaan tidaklah terhad kepada ucapan sahaja. Kerana itu. 3. Barang/produk yang dijual jelas ada di dalam mesin tersebut dan menepati sebagaimana iklan yang terpampang di mesin. Ini kerana dengan adanya saling memberi dan menerima itu sudah cukup untuk membuktikan kedua mereka redha/bersetuju dengan akad jual beli yang berlaku. . ayat 29). 42. Antara yang mentarjihnya ialah Imam al-Baghawi dan Imam Nawawi (kedua-duanya ulamak besar mazhab Syafiie). Soal-Jawab MLM Syariah. 2. mereka mengharuskan jual-beli secara almuathah (‫ )المعاطاة‬iaitu saling memberi dan menerima di antara penjual dan pembeli tanpa mengeluarkan sebarang ucapan (yakni pembeli memberi wang dan mengambil barang. 2. Syeikh Adil al-'Azzazi. Namun menurut jumhur (majoriti) ulamak. sementara penjual pula memberi barang dan mengambil wang. Tidak menafikan hak khiyar untuk pembeli (hak mengembalikan barang) jika barang yang keluar dari mesin itu rosak atau tidak menepati sebagaimana yang diiklankan. Ia juga boleh dengan perlakuan. 3/289-290. Berdasarkan pandangan kedua. menzahirkan keredhaan wajib dengan bahasa atau ucapan iaitulah ijab dari satu pihak (yakni ucapan penawaran) dan qabul dari pihak satu lagi (iaitu ucapan penerimaan). jual-beli menggunakan mesin sebagaimana yang saudara sebutkan itu hukumnya adalah harus dan sah jika memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Syariat ke atas jual beli (selain syarat ijab dan qabul atau saling meredhai tadi). Menurut mazhab Syafiie. Oleh kerana keredhaan asalnya berada dalam hati. Ahmad Adnan bin Fadzil. kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan saling meredhai antara kamu" (Surah an-Nisa'. Wallahu a'lam. 1. Tamam al-Minnah.sesama kamu secara batil. hlm. maka ia perlu dizahirkan. Rujukan. antaranya. 1. Pandangan kedua inilah yang rajih. kemudian mereka berdua berlalu pergi tanpa melafazkan ijab atau qabul). tulisan dan sebagainya asalkan menunjukkan keredhaan/persetujuan.

7. 5. 6.wordpress. 2. Contohnya –seorang suami menjual barang milik isterinya tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu daripada isterinya.JENIS JUAL BELI http://ustazabdulwahab. Jual sarf Jual faedah Jual Jizaf Jual Fuduli Jual Mua’tah Jual Tasi’r Jual ‘Urbun Jual beli Fuduli Takrif –Jual sesuatu yang bukan hak miliknya seperti seseorang itu menjual barangan milik orang lain tanpa diwakilkan atau tanpa izin. 3. 4.com/muamalat/jenis-jenis-jualbeli/ Jenis-jenis jual beli 1. Hukum jual beli Fuduli :- Mazhab Maliki dan Hanafi Sah sekiranya dipersetujui oleh tuannya dan dengan syarat : (1) sekiranya ia menguntungkan pemilik asal (2) sekiranya tidak menzalimi pemilik dan penjual serta harga .

Hanbali dan Zahiri Batal walaupun setuju kerana persetujuan pemilik harta mestilah di waktu akad. Hujah: (1)pengurusan harta orang lain tanpa izinnya adalah ditegah (2)bukan pemiliknya dan bukan pemilik waktu akad itu Jual beli Mua’tah Maksud – pembeli dan penjual bersetuju atas penetapan harga . Mestilah dengan lafaz kerana keredaan itu tersembunyi di dalam hati dan orang lain tidak tahu Segelintir pengikut Imam Syafi‟e (Imam Nawawi . Syaratnya ialah pembeli dan penjual saling reda meredai Menurut pendapat Imam Syafi‟e tidak sah kerana tidak ada lafaz ijab dan qabul yang jelas atau secara sindiran.Malik dan Hanbali) sah dan harus dilaksanakan. Bagahawi dan Mutawalli)sah walaupun tidak dibuktikan dengan lafaz . tanpa lafaz ijab dan qabul. Contohnya seseorang itu mengambil barang dan membayar harga tanpa ada sighah ijab dan qabul seperti jualan layan diri di pasaraya Hukum jual beli Mua’tah :- -Menurut Jumhur Ulamak(Hanafi .(3) mestilah orang yang mampu melaksanakan urusan jual beli (4) mendapat persetujuan kedua belah pihak selepas akad Mazhab Syafi‟e.

. batal dan tidak sah kerana mengandungi unsure-unsur penipuan dan kezaliman . Contohnya barang keperluan asas seperti beras. Hukum jual beli Tas’ir :- Menurut Syafi‟e haram sebab bukan miliknya Malik dan Hanafi harus sebab maslahah umum Jual beli U’rbun Menjual sesuatu barang dengan syarat membayar sebahagian dari harga barang sebagai wang pendahuluan dan bakinya dijelaskan kemudian (bayar cengkeram) Sekiranya tidak bersetuju Wang tersebut diberikan kepada penjual.kerana sudah menjadi adat kepada manusia tidak ada lafaz ijab dan qabul tetapi saling berterimaan di majlis akad.Hukum jual U‟rbun :Jumhur Ulamak Haram . Jual beli Tas’ir Kawalan harga oleh pemerintah dalam menetapkan harga sesuatu barang supaya tidak menzalimi pembeli dan penjual .

. Jika bayaran didahulukan dan barang dikemudiankan (mengikut tempoh). maka ia dinamakan hutanc. . Al-Bai’Bi Thamani al-Ajil Oual beli dengan bayaran bertangguh). orang akan membeli dengan cara tunai seperti barang-barang makanan. Jika serahan barang jualan didahulukan dan bayaran dikemudiankan. maka ia dikenali sebagai “al-Salam”. Namun begitu. Biasanya bagi barang-barang keperluan seharian atau yang tidak mahal harganya. Tetapi bagi memiliki barang yang mahal harganya orang akan membeli dengan cara bayaran beransur seperti kereta dan rumah. orang yang kurang berkemampuan atau rendah daya beli biasanya akan membeli barang-barang keperluan secara bayaran beransur atau dibayar bertempoh mengikut tempoh yang dipersetujui antara penjual dan pembeli.Nabi sendiri melarang jual beli cara U‟rbun kerana termasuk dalam penipuan dan makan harta orang lain secara haram berlaku penindasan dan hangus sekiranya tidak jadi berurusan Jual Beli Tunai dan Bertangguh 1. Istilah Bai‟ al-Ajil dalam konsep mu‟amalat di Malaysia bermaksud membeli suatu yang dibayar harganya secara beransur-ansur. A 1-Bai‟ Bi Thaniani al-Ajil bermaksud: Menangguhkan bayaran sesuatu barang jualan iaitu dengan pembeli menerima serahan barang dan pcnjual akan menerima bayaran dalam tempoh yang ditetapkan sama ada secara sekaligus atau secara beransur. Kedua-dua jenis jual beli ini berlaku dalam kehidupan seharian. Al-Bai‟Bi Thaniani al-Ajil adalah termasuk dalam kumpulan “Bai‟ al-Aial” ( jual beli yang bertempoh). AI-Bai’Bi Thamani al-’Ajil ( Jual beli dengan bayaran tunai) 2. pakaian dan alat persekolahan.

Contohnva:”Saya jual kereta itu dengan harga pokok RM 25. 2.000).000 kurang RM 5.000 daripada harga pokok.000).” 5.000.000 dan saya mengambil untung RM 5. Contohnya: “Saya jual rumah itu dengan harga RM 45.” (Harga pokok ialah RM 50. Contohnya:”Saya jual barang itu kepada kamu dengan harga RM 100.000) 4. Bai‟al-Tauliah: Jual beli pada harga asal dengan penjual tidak mengambil sebarang keuntungan ( Jual beli pada harga kos).000 .Jenis-jenis Jual Beli Berdasarkan Harga 1 . Bai‟al-Wadhi‟ah: Jual beli pada harga yang lebih rendah daripada harga asal dengan penjual sedia menerima kerugian pada kadar tertentu ( Jual beli pada harga di bawah kos). Contohnya: “Saya jual rumah itu dengan harga pokok RM 50. saya jual setengah daripadanya kepada kamu dengan harga RM 10. Bai‟ al Isyrak: Jual beli sebahagian barang dengan sebahagian harga asal dengan penjual tidak mengambil sebarang keuntungan. Contohnya: “Harga asal tanah itu ialah RM 20.” (harga jualan RM 25.000. Bai‟al-Murabahah: Jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntunean pada kadar tertentu yang kedua-duanya dinyatakan oleh penjual daii dipersetujui olch pembeli.” (harga jualan RM 55. 3. Bai‟al-Musawamah: Jual beli dengan kerelaan kedua-dua pihak Penjual dan pembeli tanpa menyatakan keuntungan yang diambil oleh perjual.000.

5. Kemiskinan meluas di dunia Islam. mendapatkan keuntungan dan memberi kepuasan kepada pelanggan. Kedudukan umat Islam dipandang rendah oleh orang lain. 14. 2. Tujuan perniagaan: Meningkatkan modal pengeluaran. 13. 12. Peluang pembangunan tidak dapat dimanfaatkan oleh umat Islam. mempunyai ilmu dan kemahiran. Peniaga/ pengusaha: Beriman. Tidak berupaya menentang penindasan dan penjajahan. jujur dan teratur mengikut 4. Mudah menyerah dan mengalah kepada orang lain. Tidak dapat menjadi umat yang dihormati dan dicontohi. 4. Akibat mengabaikan perniagaan dikalangan umat Islam 1. Matlamat perniagaan: Membina masyarakat sejahtera. Sumber asli tidak dapat dimanfaatkan Kekayaan diterokai oleh orang lain Tidak dapat kuasai ekonomi dunia Taraf kehidupan umat Islam rendah. Dakwah Islam tidak dapat dilaksanakan dengan lancar atau terbantut. Bahan yang dikeluarkan: Baik. amanah dan dedikasi. . 8. 6. 6. 9. Perjalanan perniagaan: Adil. 3. 7. Mudah terjerumus kepada gejala maksiat dan kekufuran. 10. Umat Islam mundur dan ketinggalan dalam semua lapangan kehidupan dan kemajuan dunia. halal dan berkualiti. 7.Etika/ Adab Perniagaan dalam Islam 1. 3. 5. 11. bertaqwa. 2. Sumber kewangan: Bebas daripada riba dan halal. Gejala sosial dan jenayah mudah berkembang di dunia Islam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful