Didownload dari: http://www.vbaitullah.or.

id

Antara Hak Anak Dan Kewajiban Ibu ∗
Salamah Ummu Ismail 22 Juni 2004

Anak, sebagai darah daging kedua orang tua, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ibunya. Anak mempunyai hak-hak yang merupakan kewajiban orang tuanya, terutama ibunya, untuk menunaikan hak-hak tersebut. Jadi bukan hanya anak yang mempunyai kewajiban atas orang tua, tetapi orang tua pun mempunyai kewajiban atas anak. Secara ringkas kewajiban orang tua atas anaknya adalah sebagai berikut:

1 Menyusui
Wajib atas seorang ibu menyusui anaknya yang masih kecil, sebagaimana rman Allah yang artinya: Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaita bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (QS AI Baqarah: 233) Allah berrman, yang artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. lbunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkanya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampan menyapihnya adalah tiga puluh bulan. (QS Al Ahqaf 15).

Diangkat dari buku berjudul Wajibatul Mar'atil Muslimah Ala Dhau'il Kitab Was Sunnah Hlm.103 - 127, karya Ummu 'Amr binti Ibrahim Badawi. Di salin ulang dari majalah As-Sunnah Edisi
11/VII/1424H/2004M hal. 56 - 61.

1

yang bersumber dari Kitab dan Sunnah yang shahih. dia berkata: Pada suatu hari aku membonceng di belakang Nabi. yaitu akhlak Muhammad dan para sahabatnya yang mulia. Mendidik anak pun tidak terbatas dalam satu perkara saja tanpa perkara lainnya. 215.1 Menanamkan Aqidah Yang Bersih Menanamkan aqidah yang bersih. 2 . Apablla engkau meminta. sepertI (misalnya) mencucikan pakaiannya atau memberslhkan badannya saja. kemudian beliau berkata. Dia senantiasa mendidik anak-anaknya dengan akhlak yang baik. Dan apabila engkau mohon pertotongan. "Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan. yang artinya. mengingat anak merupakan generasi penerus yang akan menggantikan kita yang diharapkan menjadi generasi tangguh yang akan memenuhi bumi ini dengan kekuatan. (QS Muhammad: 19) Rasulullah bersabda. niscaya engkau mendapatiNya di hadpanmu. hikmah. ilmu. maka mohonlah 1 Husnul Uswah. Bahkan mendidik anak itu mencakup perkara yang luas. Dari Abul Abbas Abdullah bln Abbas. hlm. kemuliaan dan kejayaan. 'Wahai anak. Jagalah Allah. adalah jumlah waktu selama itu dihitung dari mulai hamil sampai disapih. niscaya Allah akan menjagamu. Berikut beberapa perkara yang wajib diperhatikan oleh ibu dalam mendidik anakanaknya. maka mintalah kepada Allah. Sesungguhnya aku mengajarimu beberapa kalimat. Maksudnya. yaitu: jagalah Allah. Allah berrman yang artinya: Maka ketahuilah bahwa sesugguhnya tidak ada sesembahan yang haq melainkan Allah." 1 2 Mendidiknya Mendidik anak dengan baik merupakan salah satu sifat seorang ibu muslimah. 2.Al 'Allamah Siddiq Hasan Khan berkata. Mendidik anak bukanlah (sekedar) kemurahan hati seorang ibu kepada anak-anaknya. akan tetapi merupakan kewajiban dan trah yang diberikan Allah kepada seorang ibu.

seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberimu satu manfaat. bahwa pertolongan ada bersama kesabaran. maka pukullah mereka. "Jagalah Allah. 147. sebagaimana sabda Rasulullah maka sesuatu yang sedikit saja akan berpengaruh padanya. berdasarkan sabda Nabi dan hadits Sabrah. Pena-pena telah diangkat dan tinta telah kering. ia tidak akan luput darimu. Ketahuilah. 5 Dikeluarkan oleh Abu Dawud. Ketahuilah. Ketahuilah. Ibnu Khuzaimah. (maka) tidak akan menimpamu. kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. "Hasan shahih. 3 . Dan jika mereka telah berumur sepuluh tahun (tetapi tidak shalat). 2. 4 Perintahkanlah anak untuk shalat apabila mereka telah berumur tujuh tahun." 3 Seorang anak terlahir di atas trah. niscaya Dia akan mengenalimu saat kesulitan. yakni Ibnu Abdil Aziz bin Rabi' bin Sabrah Al-Juhani. niscaya mereka tidak akan bisa membahayakanmu. 494. dan bersama kesusahan ada kemudahan. 407. Tirmidzi. Dan jika mereka berkumpul untuk memberimu satu bahaya. waktunya. Ibnul Jarud. Perkenalkanlah dirimu kepada Allah ketika kamu senang. 4 Sabrah. niscaya engkau akan mendapatiNya di hadapanmu." Berkata Albani dalam Al Irwa' I/267. selain Tirmidzi. 1002. apaapa yang (ditakdirkan) luput darimu." 3 HR. wajib-wajibnya. Tirmidzi. Dan apa-apa yang (ditakdirkan) menimpamu. 5 2 HR.pertotongan kepada Allah. kelapangan ada bersama kesempitan. Demikian pula dengan pergi bersama mereka ke masjid. cara berwudhu dan dengan shalat dihadapan mereka. I/201 dan dia berkata. Hakim.2 Mengajari Anak Shalat Mengajarkan anak-anak shalat yaitu dalam hal-hal yang utamanya." Ad Darimi. dan ia berkata. dan dia berkata. Dan wanita muslimah adalah orang yang bersegera menanamkan agama yang mudah ini. "Shahih atas syarat Muslim dan disepakati oleh Adz Dzahabi. kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu." 2 Dan dalam riwayat lain (Beliau berkata). niscaya mereka tidak akan dapat memberimu manfaat. I/333. serta menanamkan kecintaan tehadap agama ini kepada anak-anaknya. "Hadits hasan shahih.

shalat merupakan hubungan yang dalam dan kuat antara seorang hamba dengan Rabb-nya. 7 Al Muhalla. yang artinya: Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyla-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya. akan tetapi dia mempunyai syahid yang menguatkannya kepada derajat shahih dari hadits Ibnu Amr. 6 Ibnu Hazm berkata. "Barangsiapa mengakhirkan shalat dan waktunya. 2/239 4 .3 Menanamkan Kecintaan Kepada Allah dan RasuINya. "Dan dalam apa-apa yang dikatakan keduanya perlu diteliti. maka dia itu hina" 7 2. menunaikan cakat Apabila mereka melakukan itu. maka mereka kelak akan menemui kesesatan. 25 dan Muslim. Maka peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh. Suruhlah mereka untuk senantiasa bersegera menunaikan shalat pada awal waktu. kecuali orang yang bertaubat serra mengerjakan amal shalih. dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. dan perhitungan mereka atas Allah. kecuali merupakan hak Islam. Akan tetapi. karena Muslim hanya mengeluarkan satu hadits saja dali Abdul Malli ini dalam hal mut'ah sebagai pendukung. supaya tidak meninggalkan shalat. Nabi bersabda. bahwa tidak ada sesembahan yang hak. Bukhari. (QS Maryam: 59-60). I/200 Nawawi. Hadits ini sanad-sanadnya dha'if. dan sampai mereka mendirikan shalat. dan Mendahulukan Keduanya Dari Anas dia berkata. kecuali Allah.Hendaknya para ibu mengajarkan kepada mereka. Berilah mereka ancaman bila meninggalkan perbuatan tersebut. Rasulullah bersabda. sebagaimana yang disebutkan oleh Al Hadz dan lainnya. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi. Allah di berrman. bahwa shalat bukan hanya sekedar gerakan atau rutinitas seorang hamba kepada Rabbnya." 6 HR. maka terjagalah dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka.

2032. Hendaklah ibu memulainya dengan menyuruh menghafal surat Al Fatihah dan surat-surat pendek. HadIts-hadits Nabi telah menunjukkan keutamaan itu semua." 9 Para ibu pada masa kejayaan Islam. maka sesunguhnya dia telah mentaati Allah. 5027."Tidak sempurna imam seseorang diantara kalian sampai aku menjadi orang yang lebih dicintainya daripada bapaknya. 2. 211. 1452. Ahmad. yang artinya: Barangsiapa mentaati Rasul itu. Abu Dawud. 2/437. Demikian pula hendaklah kita menyuruh mereka menghafal at tahiwat untuk shalat. 405. 1880. Muslim. Allah berrman. 412." 8 Dengan menanamkan kecintaan kepada Allah dan RasuINya di hati anak-anak akan mengantarkan mereka menyambut seruan Allah dan RasuINya. 2908. Ath Thayalisi. benar-benar memotivasi anak-anaknya untuk mendapatkan kebaikan. dan Ad Darimi.5 Membuat Anak-Anak Cinta Kepada Sunnah Serta Menyuruh Mereka Menjaganya Allah berrman. 2/307. terlebih lagi dari Al Qur'an. 2/15. razaq. Ibnu Hazm dalam Al Muhalla.4 Mengajarkan Al Qur’an dan Menyuruh Anak-Anak Menghafalkan Ini merupakan masalah besar yang hanya akan didapatkan oleh orang yang secara sungguh-sungguh berusaha menghafal dan mengamalkannya. 14. Ibnu Majah. Nawawi. 500. Ad Darimi. Ahmad. Diantaranya yang diriwayatkan oleh Utsman bin Aan dari Nabi beliau bersabda. anaknya dan seluruh manusia. 2/239. "Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al Qur'an dan mengajarkannya. Ibnu Majah. (QS An Nisa: 80). At Tirmidzi. 67. yang artinya: 8 HR. 2907. Bukhari. Dan ini menjadi motivasi dasar untuk seluruh yang mengikutinya. Bukhari. Abdur9 HR. 212. 413. sebagaimana mereka mengusahakan kebaikan bagi jiwa anak-anaknya. 5 . 3/77. 2.

Berpegang teguhlah kalian dengan Sunnahku dan Sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat pentunjuk. Peganglah ia erat-erat. maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. dan Kami masukkan a ke dalam Jahannam dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ahmad. 1/97. Jadi setiap bid'ah itu tertolak. dan gigitlah ta dengan gerahammu. Allah berrman. At Tirmidzi. meskipun yang memerintahkan kalian adalah budak dari Habasyah. Allah telah memuji ilmu dan ulama lebih dari satu ayat dalam Al Qur'an. dia mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Setiap perkara yang baru (dalam agama) adalah bid'ah. 1/44. sebagaimana disebutkan dalam hadits. dan setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka.Apa yang diberikan Rasul kepadamu. Ad Darimi. maka tinggalkanlah. maka terimalah. 45. 92/17. maka sebenamya yang dimaksudkan ialah bid'ah (perkara baru) secara bahasa saja. 6 .6 Menanamkan Kepada Anak Agar Benci Kepada Bid’ah Agama Islam adalah agama yang sempurna. Dan apa yang dilarangnya bagimu. dari hadits Irbadh bin Sariyah yang artinya: "Aku wasiatkan kepada kalian agar bertaqwa kepada Allah. mend-gar dan taat. 2. yaitu: bid'ah mahmudah (terpuji) dan bid'ah madzmumah (tercela). yang artinya: 10 HR. Adapun pembagian bid'ah menjadi dua. Ibnu Abdil Bar dalam Jami'ul Ilmi. 4607. barangsiapa diantara kalian hidup setelahku. Ibnu Majah. 172. bukan secara syar'iyyah. Nabi bersabda. Kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. 4/126. (QS An Nisa :115) Nabi bersabda. dari hadits Abdullah bin Mas'ud. 42. Abu Dawud. yang artinya: Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya.7 Membuat Anak-Anak Cinta Kepada Ilmu Syar’i dan Bersabar Dalam Meraihnya Ilmu syar'i merupakan ilmu yang paling mulia. (QS AI Hasyr:7). Karena sesungguhnya. Allah berrman." 10 2. "Hasan shahih. Hakim. 127. 2676 dan dia barkata.

kecuali satu orang di Kufah yaitu Sufyan" Sufyan tidaklah mencapai apa yang menjadi cita-citanya. Tuntutlah iImu dan aku akan cukupimu dengan alat pemintalku'. 196. 1/100. Lihatlah. 1/83. bagaimana manusia memuji Sufyan Ats Tsauri 12 karena keluasan ilmu yang dimilikinya. Syu'bah. 284. 113). karena ridha dengan apa yang mereka carl. 96/3535. Ibnu Mubarak. "Aku mendatangi Sofwan bin 'Assal Al Muradi. Ahmad. dalam Al Jami' 91/32. 17/193. Tirmidzi. Bahkan ada yang rela bekerja agar si anak bisa belajar. Humaidi. 240. Hakim. karya Muhammad Abul Fath Al Bayanuni. 2/830. 'Wahai. 2/143. Beliau adalah Amirul Mu'minin dalam hadits. anakku. "Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut iImu. Dinukil dari Al Imam Sufyan Ats Tsauri. Ibnu Hazm. Asy Sya'i dalam Al Umm. 881. sebagaimana dalam sebuah sya'ir: Belajar sewaktu kecil bagaikan melukis di atas baru Pada masa permulaan Islam para ibu memotivasi anaknya untuk menuntut ilmu (syar'i). Ibnu Mu'ayyan dan lebih dari satu ulama' lainnya. 12 Beliau adalah salah seorang Imam dari enam madzhab. Ad Darimi." Ibnul Mubarak berkata. dalam Al Muhalla. (QS Tha- Dari Zar bin Hubasyi. "Tidak ada orang yang padanya orang awam berkumpul dengan ridha dan lapang dada. Ibnu Majah. kecuali dengan pertolongan Allah. Dan katakanlah: " Ya Rabb. 35. Abu 'Ashim. Ibnu Khuzaimah. 4/112. "Sufyan adalah Amirul Mu'minin dalam hadits. ha:114)." 11 Belajar ketika masih kecil lebih baik daripada belajar ketika sudah dewasa. Dikatakan pula bahwa Sufyan adalah penduduk dunia yang paling faqih (Siyar Alamin 13 'Audatul Hijab. 1/34. "Untuk tujuan apa engkau datang kemari?" Aku menjawab. 1/101. 94. Dia berkata. lalu dia berkata.Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hambaNya hanyalah ulama. berkata. Nasa'i. tambahkanlah kepadaku ilmu"." (Lihat At Tahdzib. "Ummu Sufyan berkata kepada Sufyan. Tidaklah aku menulis yang lebih utama dari Sufyan. 7 . (QS Fathir: 28). Ibnu Abdil Bar. "Aku menulis dari seribu seratus syaikh. Ibnul Jarud. "Karena mengharapkan ilmu". dia berkata. Nubala)." 13 11 HR. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad dari Waki'. 4/239. karya Muhammad Ismail. kemudian pertolongan ibunya yang shalihah. dia berkata. Al Auza'i berkata tentangnya.

yaitu sebelum shalat shubuh. seperti orang-orang sebelum mereka minta izin. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Apabila engkau mempersiapkannya. Dia berkata. maka tidak berdosa atas mereka masuk tanpa izin. maka hendaklah mereka minta izin.59). berarti engkau mempersiapkan generasi yang kuat akarnya Ibu adalah taman. Ayat-ayat tersebut menjelaskan waktu-waktu yang tidak diperbolehkan bagi anak-anak yang belum baligh untuk masuk. meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari). Ibu adalah madrasah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. ketika kamu sedang menanggalkan pakaian (luarmu) di tengah hari dan sesudah shalat isya'. hendaklah budak-budak (lelahi dan wanita) yang kamu miliki dan orang-orang yang belum baligh diantara kamu. (QS An Nur: 58. yang artinya: Hai orang-orang yang beriman. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh. Mereka melayani kamu. kecuali setelah mendapat izin. tumbuh daunnya beraneka rupa Ibu adalah guru pertamanya para guru Kemuliaanya terpancar menyebar sepanjang cakrawala 2. sebagian kamu (ada keperluan) kepada sebagian yang lain. 8 . Jika engkua merawatnya.Alangkah besarnya tokoh-tokoh yang keluar dari madrasah ibu. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatNya. Tdak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Allah berrman. Islam telah memberikan batasan dan rambu-rambu tentang hal ini dengan jelas. Imam Ibnu Katsir menjelaskan yang menjadi sebab perlunya meminta izin pada tiga waktu tersebut. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana. Adapun selain tiga waktu tersebut. dia akan hidup dengan elok.8 Mengajarkan Kepada Anak Untuk Meminta Izin Ini termasuk adab mulia yang penting diajarkan dan dibiasakan oleh seorang ibu muslimah kepada anak-anaknya. khususnya jika anak hampir baligh.

akan tetapi juga ketika masuk ke rumah yang hanya dihuni oleh ibu atau saudara perempuannya. Karena itu saat waktu tidur. Diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dalam Adabul Mufrad. dan karena mereka banyak berinteraksi dengan kalian untuk melayani kalian atau yang lainnya. 3. 15 Tafsir Ibnu Katsir. yang artinya: (Itulah) tiga aurat bagi kamu. 3/303. karena telah diizinkan bagi mereka masuk tanpa izin. apabila mereka masuk selain dari tiga waktu itu tanpa izin. maka dia meminta izin kepada kedua orang tuanya dalam tiga waktu. karena dikhawatirkan ketika itu seorang suami sedang bersama istrinya atau sedang melakukan hal Iainnya. " 15 Keharusan minta izin ini tidak hanya ketika akan masuk ke rumah orang lain saja. Oleh karena itu Allah berrman. Maksudnya. karena manusia seringkali sedang menanggalkan pakaiannya bersama istrinya pada waktu itu." 14 Adapun bagi anak-anak yang telah baligh. Setelah shalat Isya. Al Auza'i berkata dari Yahya bin Katsir. 2. Sebelum shalat fajar. maka dia harus minta izin setiap waktu. 9 . "Apabila anak masih berumur empat tahun. Apabila mereka telah baligh. yaitu pada waktu qailulah (tidur siang). 304. 304. maka mereka harus mina izin setiap waktu apabila ingin masuk. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. 14 Tafsir Ibnu Katsir."Allah Ta'ala memerintahkan orangorang beriman. Karena pada waktu itu manusia sedang tidur di tempat tidurnya. KetIka menanggalkan pakaian pada slang hari. agar para budak yang mereka miliki dan anakanak mereka yang belum baligh untuk meminta izin kepada mereka dalam tiga waktu. maka diperintahkan kepada para budak dan anak-anak (yang belum baligh) untuk tidak masuk kepada ahli bait tanpa izin. yaitu: 1. 3/303. maka tidak apa-apa atas kalian dan tidak pula atas mereka apabila mereka melihat sesuatu selain dari tiga waktu itu.

1063. Ayat-ayat tentang hal ini sangat banyak. "Minta izin hukumnya wajib. Ibnu Abbas membaca. Demikian pula hadits telah berulang menyitir akhlak terpuji ini." lalu aku ulangi lagi. "Ya. "Dua saudariku itu berada dalam pemeliharaanku. dan kebaikan menuntun kepada surga. Al Qur'an surat An Nur ayat 58. Apakah engkau suka melihat saudarimu sedang telanjang?" Kemudian beliau membaca. Allah berrman. aku yang menjamin dan menafkahi mereka. Sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan.bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Hudzaifah. "Atas setiap manusia. maka Ibnu Abbas berkata." 16 Imam Al Bukhari meriwayatkan pula tentang keharusan seorang laki-laki minta izin kepada saudarinya. yang artinya: Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar (jujur). 17 Al Adabul Mufrad. 'Atha bertanya kepada lbnu Abbas tentang meminta izin kepada saudara perempuan. (QS An Nur:59).9 Menanamkan Kejujuran Jujur adalah sikap terpuji yang wajib kita tanamkan kepada anak-anak. rman Allah yang artinya: Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh maka hendaklah mereka meminta izin. "Jika engkau tidak minta izin kepadanya. Dan sungguhnya kedustaan menunjukkan kepada 16 Al Adabul Mufrad. "Mereka diperintahkan minta izin kecuali pada tiga waktu itu."Apakah aku harus mintaizin kepadaibuku?" Dia menjawab. apakah aku harus izin?" Beliau menjawab."." Ibnu Juraij menambahkan. " Ya. Kemudian Atha' berkata. 1060. (QS At Taubah :9). 10 . engkau akan melihat apa yang engkau benci. seperti orang-orang sebelum mereka minta izin. dan sesungguhnya seseorang berkata jujur sehingga dia menjadi orang yang jujur. Dart Ibnu Mas'ud dari Nabi beliau bersabda." 17 2. Ibnu Abbas berkata.

1972. "Rasulullah bersabda.kejahatan. (QS Al Baqarah: 153). dia akan senantiasa dianggap pendusta di hadapan manusia meskipun dia berkata jujur. Muslim. 16/60. (QS Az Zumar : 10). sedangkan kejahatan mengantar kepada neraka. Muslim. Allah berrman." 19 HR.10 Menanamkan Sifat Sabar Allah berrman. 4989. 18/125. Sungguh menakjubkan urusan orang yang briman. Dan tidak akan tersealisasi. 18 Berkata jujur adalah kemuliaan bagi anak-anak kita. agar menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya.11 Menyadarkan Kepada Anak Tentang Berharganya Waktu Sesungguhnya menjaga waktu akan menanamkan sifat menepati janji pada waktunya. Tirmidzi. dan itu baik baginya." 19 2. Apabila dia diberi kesenangan. Abu Dawud. Oleh karena itu Allah menganjurkan kita untuk menyusun jadwal kegiatan dan mengerjakannya pada waktu yang telah direncanakan. Nawawi. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 6094. Dan juga rmanNya yang artinya: Hai orang-orang yang beriman mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalat. maka dia bersabar. yang artinya: 18 HR. kecuali dengan berkata jujur dalam segala urusan. dan dia berkata. 2. Dan apabila dia ditimpa kesusahan. Jika seseorang hiasa berdusta. Dari Abu Yahya Shuhaib bin Sinan dia berkata. Dan hal itu tidak terjadi. "Hasan shahih. Dan waktu sangat terbatas. sesunguhnya semua urusannya adalah baik baginya. maka dia bersyukur. kecuali bagi orang yang beriman. dan itupun baik baginya. Nawawi. yang artinya: Sesungguhnya hanya orang yang bersabadah yang dicukupkan pahala mereka tanpa hisab. Demikian pula harus diperhatikan. Bukhari. 11 . dan sesungguhnya seseorang berkata dusta hingga la tercatat di sisi Allah sebagai pendusta.

Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. 2/73. Tirmidzi. dan dia berkata. Bukhari. (QS An Nisaa :103). 1/409. 22 HR. maka hal dapat menanamkan kedisiplinan dan pemanfaatan waktu. 21 HR.. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengannya.' 20 Allah mengkhususkan masalah shalat. Mereka berperang di jalan Allah. 21 Para salafush shalih dan orang-orang yang meniti jalan mereka adalah manusia yang paling ketat dan paling bersemangat dalam menjaga waktu. 527. 20 HR. 103. 1659. Bukhari. "Dan ketahuilah bahwa surga di bahah naungan pedang " 22 Ibnu Hajar berkata. lalu mereka membunuh atau terbunuh. yaitu kesehatan dan waktu luang. Thabrani dalam Ash Shaghir. 2818. Nawawi. Nawawi. 2. 12 . "Hasan shahih. 2631. Muslim. karena shalat dilakukan berulang lima kali sehari semalam.. Tirmidzi. Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi. Muslim. 2833. hlm. Abu Dawud. Ibnu Abbas berkata. Dan Abu Aufa Nabi bersabda. bahwa Nabi bersabda. 1/278. Al Baihaqi dalam Al I'tiqad.12 Menanamkan Sifat Pemberani Allah berrman. 1/292. 1742.". 173. 42. Nasa'i. Dan agar menjadikan waktu sehat dan luangnya sebagai kesempatan untuk melakukan kebaikan. yakni dengan memanfaatkpn dan memenuhinya dengan berbagai kebaikan dan hal-hal bermanfaat. karena umur itu terbatas. "Amal apa yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau menjawab. (QS At Taubah: 111). Al Qurtubi berkata. Apabila seseorang menjaga shalatnya dan melaksanakannya pada awal waktu. Ad Darimi. 410. 446. 439. Muslim.. 18/125. 3966. 'Shalat pada awal waktunya. yang artinya: Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu'min diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Humaidi. Ahmad.

kecuali sedikit orang." 24 Pada periode awal Islam. Lalu apakah yang dikatakan oleh wanita yang berjiwa besar ini? Apakah ia berkata kepada putranya. Bersikap adllah diantara anak-anakmu. bersamanya tidak ada orang. 25 HR. 6/33. 6/33. Bahkan ia memompakan keberanian dan kesabaran sampal ia mati syahid. 13 . 24 Fathul Bari. para ibu menjadi penolong dan pendorong anak-anaknya agar memiliki sifat pemberani. Abu Dawud. 6/262. "Hai anakku. serta anjuran menghadapi musuh yang menggunakan pedang. 375. Abdullah menanyakan pendapat ibunya. 278. 93544. "Tinggalkanlah urusan ini" karena ia khawatir terhadap keselamatan putranya yang merupakan darah dagingnya? Tidak. Dalam sejarah terdapat contoh-contoh tentang hal itu. la mengadu kepada ibunya Asma tentang ketidak pedulian manusia dan sikap diam mereka terhadap Hajjaj sampai orang yang paling dekat denganya sekalipun.13 Bersikap Adil Diantara Anak-Anak Dari Nu'man bin Basyir. ingin aku sitirkan rman Allah melalui lisan Luqman Al Hakim kepada anaknya sebagai nasihat atas anak. Dengan keberanian dan jihad semacam inilah akan tegak berdiri Daulah Islamiyah yang diharapkan dengan izin Allah. dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengejakan kebaikan dan cegahlah (mereka) dari perbuatan mungkar dan bersabarlah terhadap 23 Fathul Bari. 2."Sabda Rasulullah di atas termasuk ucapan yang indah. Nasa'i. Sebutlah Abdullah bin Zubair bin Awwam. demi Allah. adillah diantara anak-anakmu 25 Pada bagian akhir dari pembahasan ini. serta bersatu ketika perang. Rasulullah bersabda. sehingga pedang menaungi orang-orang yang berperang " 23 Ibnul Jauzi berkata. ringkas dan lafazhnya bagus. 4/275. Ahmad. "Maksudnya adalah surga dapat diraih dengan jihad. dan mengabarkan pahalanya. (Ucapan) ini memberi faidah anjuran untuk berjihad. adillah diantara anak-anakmu. singkat tapi padat. Memiliki gaya bahasa nan indah. Ketika dia keluar untuk memerangi Hajjaj bin Yusuf.

kita mendidik generasi muslim. sesungguhnya anak-anak kita adalah amanah yang dititipkan Allah kepada kita. Wallahu walyyut tauq. kita persiapkan mereka agar menjadi generasi kuat untuk menghadapi orang-orang yang menyimpangkan Al Kitab dan Assunnah. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). apakah kita akan menjaganya atau menyianyiakannya. Dengan keyakinan. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Maka wajib atas kita untuk menjaga amanah ini. Saudariku muslimah. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. 14 .apa-apa yang menimpamu. Allah akan menanyakan. Sesunguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai." (QS Lugman:7-19).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful