Didownload dari: http://www.vbaitullah.or.

id

Antara Hak Anak Dan Kewajiban Ibu ∗
Salamah Ummu Ismail 22 Juni 2004

Anak, sebagai darah daging kedua orang tua, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ibunya. Anak mempunyai hak-hak yang merupakan kewajiban orang tuanya, terutama ibunya, untuk menunaikan hak-hak tersebut. Jadi bukan hanya anak yang mempunyai kewajiban atas orang tua, tetapi orang tua pun mempunyai kewajiban atas anak. Secara ringkas kewajiban orang tua atas anaknya adalah sebagai berikut:

1 Menyusui
Wajib atas seorang ibu menyusui anaknya yang masih kecil, sebagaimana rman Allah yang artinya: Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaita bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (QS AI Baqarah: 233) Allah berrman, yang artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. lbunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkanya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampan menyapihnya adalah tiga puluh bulan. (QS Al Ahqaf 15).

Diangkat dari buku berjudul Wajibatul Mar'atil Muslimah Ala Dhau'il Kitab Was Sunnah Hlm.103 - 127, karya Ummu 'Amr binti Ibrahim Badawi. Di salin ulang dari majalah As-Sunnah Edisi
11/VII/1424H/2004M hal. 56 - 61.

1

Allah berrman yang artinya: Maka ketahuilah bahwa sesugguhnya tidak ada sesembahan yang haq melainkan Allah. hlm. hikmah. Maksudnya. yaitu akhlak Muhammad dan para sahabatnya yang mulia. maka mohonlah 1 Husnul Uswah. Dia senantiasa mendidik anak-anaknya dengan akhlak yang baik. akan tetapi merupakan kewajiban dan trah yang diberikan Allah kepada seorang ibu. mengingat anak merupakan generasi penerus yang akan menggantikan kita yang diharapkan menjadi generasi tangguh yang akan memenuhi bumi ini dengan kekuatan. maka mintalah kepada Allah. sepertI (misalnya) mencucikan pakaiannya atau memberslhkan badannya saja. ilmu. niscaya Allah akan menjagamu. 215. Apablla engkau meminta. yang bersumber dari Kitab dan Sunnah yang shahih. Jagalah Allah. adalah jumlah waktu selama itu dihitung dari mulai hamil sampai disapih. "Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan. Mendidik anak pun tidak terbatas dalam satu perkara saja tanpa perkara lainnya. 'Wahai anak. (QS Muhammad: 19) Rasulullah bersabda. 2 . Dari Abul Abbas Abdullah bln Abbas. yaitu: jagalah Allah. kemuliaan dan kejayaan.1 Menanamkan Aqidah Yang Bersih Menanamkan aqidah yang bersih. niscaya engkau mendapatiNya di hadpanmu. yang artinya." 1 2 Mendidiknya Mendidik anak dengan baik merupakan salah satu sifat seorang ibu muslimah. kemudian beliau berkata. Berikut beberapa perkara yang wajib diperhatikan oleh ibu dalam mendidik anakanaknya. Mendidik anak bukanlah (sekedar) kemurahan hati seorang ibu kepada anak-anaknya. 2. Sesungguhnya aku mengajarimu beberapa kalimat. dia berkata: Pada suatu hari aku membonceng di belakang Nabi. Dan apabila engkau mohon pertotongan. Bahkan mendidik anak itu mencakup perkara yang luas.Al 'Allamah Siddiq Hasan Khan berkata.

serta menanamkan kecintaan tehadap agama ini kepada anak-anaknya. Pena-pena telah diangkat dan tinta telah kering.2 Mengajari Anak Shalat Mengajarkan anak-anak shalat yaitu dalam hal-hal yang utamanya. bahwa pertolongan ada bersama kesabaran. 2. kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. niscaya engkau akan mendapatiNya di hadapanmu. 4 Perintahkanlah anak untuk shalat apabila mereka telah berumur tujuh tahun. Ketahuilah. I/201 dan dia berkata. "Hadits hasan shahih. Ibnul Jarud. maka pukullah mereka. 5 2 HR. Ketahuilah." 2 Dan dalam riwayat lain (Beliau berkata). Perkenalkanlah dirimu kepada Allah ketika kamu senang. 494. "Hasan shahih. sebagaimana sabda Rasulullah maka sesuatu yang sedikit saja akan berpengaruh padanya. Dan jika mereka berkumpul untuk memberimu satu bahaya. berdasarkan sabda Nabi dan hadits Sabrah." Berkata Albani dalam Al Irwa' I/267. seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberimu satu manfaat. apaapa yang (ditakdirkan) luput darimu. 5 Dikeluarkan oleh Abu Dawud." 3 Seorang anak terlahir di atas trah. Hakim. waktunya. 147. Ibnu Khuzaimah. 1002. cara berwudhu dan dengan shalat dihadapan mereka. Demikian pula dengan pergi bersama mereka ke masjid. niscaya Dia akan mengenalimu saat kesulitan.pertotongan kepada Allah. wajib-wajibnya. ia tidak akan luput darimu. kelapangan ada bersama kesempitan. dan ia berkata. 407. dan dia berkata. (maka) tidak akan menimpamu. "Jagalah Allah." 3 HR. Tirmidzi. I/333. Tirmidzi. niscaya mereka tidak akan bisa membahayakanmu. Dan apa-apa yang (ditakdirkan) menimpamu. "Shahih atas syarat Muslim dan disepakati oleh Adz Dzahabi. dan bersama kesusahan ada kemudahan. kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. yakni Ibnu Abdil Aziz bin Rabi' bin Sabrah Al-Juhani." Ad Darimi. selain Tirmidzi. niscaya mereka tidak akan dapat memberimu manfaat. Dan jika mereka telah berumur sepuluh tahun (tetapi tidak shalat). 4 Sabrah. 3 . Dan wanita muslimah adalah orang yang bersegera menanamkan agama yang mudah ini. Ketahuilah.

25 dan Muslim. karena Muslim hanya mengeluarkan satu hadits saja dali Abdul Malli ini dalam hal mut'ah sebagai pendukung. Allah di berrman. kecuali merupakan hak Islam. shalat merupakan hubungan yang dalam dan kuat antara seorang hamba dengan Rabb-nya. bahwa tidak ada sesembahan yang hak. akan tetapi dia mempunyai syahid yang menguatkannya kepada derajat shahih dari hadits Ibnu Amr. maka dia itu hina" 7 2. "Dan dalam apa-apa yang dikatakan keduanya perlu diteliti. Akan tetapi.Hendaknya para ibu mengajarkan kepada mereka. 7 Al Muhalla. dan sampai mereka mendirikan shalat. Bukhari. yang artinya: Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyla-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya. kecuali orang yang bertaubat serra mengerjakan amal shalih. dan Mendahulukan Keduanya Dari Anas dia berkata. Rasulullah bersabda. Suruhlah mereka untuk senantiasa bersegera menunaikan shalat pada awal waktu. dan perhitungan mereka atas Allah. (QS Maryam: 59-60). bahwa shalat bukan hanya sekedar gerakan atau rutinitas seorang hamba kepada Rabbnya. kecuali Allah.3 Menanamkan Kecintaan Kepada Allah dan RasuINya. Maka peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh. dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi. Hadits ini sanad-sanadnya dha'if. I/200 Nawawi. maka terjagalah dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Nabi bersabda. supaya tidak meninggalkan shalat. menunaikan cakat Apabila mereka melakukan itu. 2/239 4 . Berilah mereka ancaman bila meninggalkan perbuatan tersebut. 6 Ibnu Hazm berkata. sebagaimana yang disebutkan oleh Al Hadz dan lainnya. "Barangsiapa mengakhirkan shalat dan waktunya. maka mereka kelak akan menemui kesesatan." 6 HR.

Ibnu Majah. Abu Dawud. 2. 412. dan Ad Darimi.5 Membuat Anak-Anak Cinta Kepada Sunnah Serta Menyuruh Mereka Menjaganya Allah berrman. Hendaklah ibu memulainya dengan menyuruh menghafal surat Al Fatihah dan surat-surat pendek. Nawawi. Ibnu Hazm dalam Al Muhalla. 14. anaknya dan seluruh manusia. yang artinya: 8 HR. Ath Thayalisi. Demikian pula hendaklah kita menyuruh mereka menghafal at tahiwat untuk shalat. 2908. "Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al Qur'an dan mengajarkannya. 2/15. HadIts-hadits Nabi telah menunjukkan keutamaan itu semua. benar-benar memotivasi anak-anaknya untuk mendapatkan kebaikan. 3/77. Dan ini menjadi motivasi dasar untuk seluruh yang mengikutinya. 2/239. Bukhari. yang artinya: Barangsiapa mentaati Rasul itu. At Tirmidzi. 5027. Ahmad. Ad Darimi. 1880. Diantaranya yang diriwayatkan oleh Utsman bin Aan dari Nabi beliau bersabda. Abdur9 HR. 2. 2032. 2/437. Allah berrman. maka sesunguhnya dia telah mentaati Allah. 1452." 9 Para ibu pada masa kejayaan Islam. terlebih lagi dari Al Qur'an. 2907. (QS An Nisa: 80). 2/307. Muslim. 211. sebagaimana mereka mengusahakan kebaikan bagi jiwa anak-anaknya. 500. 413. Ibnu Majah. razaq.4 Mengajarkan Al Qur’an dan Menyuruh Anak-Anak Menghafalkan Ini merupakan masalah besar yang hanya akan didapatkan oleh orang yang secara sungguh-sungguh berusaha menghafal dan mengamalkannya. 212. 5 . Ahmad. 405." 8 Dengan menanamkan kecintaan kepada Allah dan RasuINya di hati anak-anak akan mengantarkan mereka menyambut seruan Allah dan RasuINya. 67. Bukhari."Tidak sempurna imam seseorang diantara kalian sampai aku menjadi orang yang lebih dicintainya daripada bapaknya.

Allah berrman. meskipun yang memerintahkan kalian adalah budak dari Habasyah. 45. dan setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. 4607. yang artinya: Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya. yang artinya: 10 HR. "Hasan shahih. Setiap perkara yang baru (dalam agama) adalah bid'ah. Berpegang teguhlah kalian dengan Sunnahku dan Sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat pentunjuk. maka terimalah. bukan secara syar'iyyah.7 Membuat Anak-Anak Cinta Kepada Ilmu Syar’i dan Bersabar Dalam Meraihnya Ilmu syar'i merupakan ilmu yang paling mulia.6 Menanamkan Kepada Anak Agar Benci Kepada Bid’ah Agama Islam adalah agama yang sempurna. maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ad Darimi. 1/97. Dan apa yang dilarangnya bagimu. Allah berrman. Abu Dawud. Kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu." 10 2. Nabi bersabda. Adapun pembagian bid'ah menjadi dua. 127. 6 . Hakim. sebagaimana disebutkan dalam hadits. maka tinggalkanlah. dia mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. dan gigitlah ta dengan gerahammu. dan Kami masukkan a ke dalam Jahannam dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. 42. 2676 dan dia barkata. Peganglah ia erat-erat. Ibnu Majah. (QS An Nisa :115) Nabi bersabda. 172. dari hadits Abdullah bin Mas'ud. yaitu: bid'ah mahmudah (terpuji) dan bid'ah madzmumah (tercela). Jadi setiap bid'ah itu tertolak. maka sebenamya yang dimaksudkan ialah bid'ah (perkara baru) secara bahasa saja. mend-gar dan taat. (QS AI Hasyr:7). Ahmad. 2. Allah telah memuji ilmu dan ulama lebih dari satu ayat dalam Al Qur'an. 4/126. Ibnu Abdil Bar dalam Jami'ul Ilmi. 1/44. At Tirmidzi. barangsiapa diantara kalian hidup setelahku. Karena sesungguhnya.Apa yang diberikan Rasul kepadamu. 92/17. dari hadits Irbadh bin Sariyah yang artinya: "Aku wasiatkan kepada kalian agar bertaqwa kepada Allah.

Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hambaNya hanyalah ulama. karya Muhammad Ismail. (QS Fathir: 28). karena ridha dengan apa yang mereka carl. 1/34. Lihatlah. 1/83. (QS Tha- Dari Zar bin Hubasyi. kecuali satu orang di Kufah yaitu Sufyan" Sufyan tidaklah mencapai apa yang menjadi cita-citanya. "Untuk tujuan apa engkau datang kemari?" Aku menjawab." 11 Belajar ketika masih kecil lebih baik daripada belajar ketika sudah dewasa. karya Muhammad Abul Fath Al Bayanuni. 2/143." (Lihat At Tahdzib. "Aku mendatangi Sofwan bin 'Assal Al Muradi. 196. Dinukil dari Al Imam Sufyan Ats Tsauri. Ibnu Khuzaimah. Nubala). 96/3535. 113). "Ummu Sufyan berkata kepada Sufyan. dalam Al Jami' 91/32. Syu'bah. Ibnu Majah. 1/100. "Aku menulis dari seribu seratus syaikh. kecuali dengan pertolongan Allah. Nasa'i. Ibnul Jarud. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad dari Waki'. Ahmad. Abu 'Ashim. dia berkata." Ibnul Mubarak berkata. Dan katakanlah: " Ya Rabb. "Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut iImu. ha:114). "Sufyan adalah Amirul Mu'minin dalam hadits. 240. Tirmidzi. 4/112. "Karena mengharapkan ilmu". Dia berkata. tambahkanlah kepadaku ilmu". Ibnu Mubarak. dalam Al Muhalla. Ibnu Mu'ayyan dan lebih dari satu ulama' lainnya. Asy Sya'i dalam Al Umm. Tidaklah aku menulis yang lebih utama dari Sufyan. 94. 2/830. Beliau adalah Amirul Mu'minin dalam hadits. 284. kemudian pertolongan ibunya yang shalihah. 17/193. Ibnu Abdil Bar. 7 . Dikatakan pula bahwa Sufyan adalah penduduk dunia yang paling faqih (Siyar Alamin 13 'Audatul Hijab. anakku. berkata. 1/101. dia berkata. bagaimana manusia memuji Sufyan Ats Tsauri 12 karena keluasan ilmu yang dimilikinya. Bahkan ada yang rela bekerja agar si anak bisa belajar. Hakim. "Tidak ada orang yang padanya orang awam berkumpul dengan ridha dan lapang dada. 35. Ibnu Hazm. Ad Darimi. Humaidi. sebagaimana dalam sebuah sya'ir: Belajar sewaktu kecil bagaikan melukis di atas baru Pada masa permulaan Islam para ibu memotivasi anaknya untuk menuntut ilmu (syar'i). Al Auza'i berkata tentangnya. lalu dia berkata. 881. 12 Beliau adalah salah seorang Imam dari enam madzhab. Tuntutlah iImu dan aku akan cukupimu dengan alat pemintalku'. 'Wahai." 13 11 HR. 4/239.

yang artinya: Hai orang-orang yang beriman. meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari). Imam Ibnu Katsir menjelaskan yang menjadi sebab perlunya meminta izin pada tiga waktu tersebut. kecuali setelah mendapat izin. ketika kamu sedang menanggalkan pakaian (luarmu) di tengah hari dan sesudah shalat isya'.59). Jika engkua merawatnya. maka hendaklah mereka minta izin. hendaklah budak-budak (lelahi dan wanita) yang kamu miliki dan orang-orang yang belum baligh diantara kamu. Mereka melayani kamu. seperti orang-orang sebelum mereka minta izin. 8 . Apabila engkau mempersiapkannya. (Itulah) tiga aurat bagi kamu.Alangkah besarnya tokoh-tokoh yang keluar dari madrasah ibu. tumbuh daunnya beraneka rupa Ibu adalah guru pertamanya para guru Kemuliaanya terpancar menyebar sepanjang cakrawala 2. yaitu sebelum shalat shubuh. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatNya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Tdak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. maka tidak berdosa atas mereka masuk tanpa izin. Ibu adalah madrasah. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh. khususnya jika anak hampir baligh. Adapun selain tiga waktu tersebut. Allah berrman. dia akan hidup dengan elok. berarti engkau mempersiapkan generasi yang kuat akarnya Ibu adalah taman. sebagian kamu (ada keperluan) kepada sebagian yang lain. Dia berkata. (QS An Nur: 58.8 Mengajarkan Kepada Anak Untuk Meminta Izin Ini termasuk adab mulia yang penting diajarkan dan dibiasakan oleh seorang ibu muslimah kepada anak-anaknya. Ayat-ayat tersebut menjelaskan waktu-waktu yang tidak diperbolehkan bagi anak-anak yang belum baligh untuk masuk. Islam telah memberikan batasan dan rambu-rambu tentang hal ini dengan jelas. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.

2. KetIka menanggalkan pakaian pada slang hari. maka mereka harus mina izin setiap waktu apabila ingin masuk. 3/303. yaitu: 1. Apabila mereka telah baligh. 304. yaitu pada waktu qailulah (tidur siang). maka dia meminta izin kepada kedua orang tuanya dalam tiga waktu. Oleh karena itu Allah berrman."Allah Ta'ala memerintahkan orangorang beriman. 304. 9 . Diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dalam Adabul Mufrad. 14 Tafsir Ibnu Katsir. Karena pada waktu itu manusia sedang tidur di tempat tidurnya. maka diperintahkan kepada para budak dan anak-anak (yang belum baligh) untuk tidak masuk kepada ahli bait tanpa izin. dan karena mereka banyak berinteraksi dengan kalian untuk melayani kalian atau yang lainnya. yang artinya: (Itulah) tiga aurat bagi kamu. 15 Tafsir Ibnu Katsir. apabila mereka masuk selain dari tiga waktu itu tanpa izin. 3/303. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari (tiga waktu) itu." 14 Adapun bagi anak-anak yang telah baligh. akan tetapi juga ketika masuk ke rumah yang hanya dihuni oleh ibu atau saudara perempuannya. 3. maka dia harus minta izin setiap waktu. Maksudnya. Karena itu saat waktu tidur. karena dikhawatirkan ketika itu seorang suami sedang bersama istrinya atau sedang melakukan hal Iainnya. Setelah shalat Isya. "Apabila anak masih berumur empat tahun. Al Auza'i berkata dari Yahya bin Katsir. agar para budak yang mereka miliki dan anakanak mereka yang belum baligh untuk meminta izin kepada mereka dalam tiga waktu. " 15 Keharusan minta izin ini tidak hanya ketika akan masuk ke rumah orang lain saja. Sebelum shalat fajar. maka tidak apa-apa atas kalian dan tidak pula atas mereka apabila mereka melihat sesuatu selain dari tiga waktu itu. karena telah diizinkan bagi mereka masuk tanpa izin. karena manusia seringkali sedang menanggalkan pakaiannya bersama istrinya pada waktu itu.

Ibnu Abbas berkata." Ibnu Juraij menambahkan. "Minta izin hukumnya wajib.bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Hudzaifah." 17 2." lalu aku ulangi lagi. yang artinya: Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar (jujur). Al Qur'an surat An Nur ayat 58. "Jika engkau tidak minta izin kepadanya. " Ya. (QS An Nur:59). dan sesungguhnya seseorang berkata jujur sehingga dia menjadi orang yang jujur. 10 . 1063. engkau akan melihat apa yang engkau benci.9 Menanamkan Kejujuran Jujur adalah sikap terpuji yang wajib kita tanamkan kepada anak-anak. Dart Ibnu Mas'ud dari Nabi beliau bersabda. "Atas setiap manusia. dan kebaikan menuntun kepada surga. seperti orang-orang sebelum mereka minta izin. rman Allah yang artinya: Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh maka hendaklah mereka meminta izin. 1060. "Mereka diperintahkan minta izin kecuali pada tiga waktu itu. maka Ibnu Abbas berkata. Kemudian Atha' berkata. "Ya. apakah aku harus izin?" Beliau menjawab. Allah berrman."Apakah aku harus mintaizin kepadaibuku?" Dia menjawab. 'Atha bertanya kepada lbnu Abbas tentang meminta izin kepada saudara perempuan. aku yang menjamin dan menafkahi mereka. (QS At Taubah :9). Ibnu Abbas membaca. "Dua saudariku itu berada dalam pemeliharaanku.". 17 Al Adabul Mufrad. Dan sungguhnya kedustaan menunjukkan kepada 16 Al Adabul Mufrad. Demikian pula hadits telah berulang menyitir akhlak terpuji ini. Sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan. Apakah engkau suka melihat saudarimu sedang telanjang?" Kemudian beliau membaca." 16 Imam Al Bukhari meriwayatkan pula tentang keharusan seorang laki-laki minta izin kepada saudarinya. Ayat-ayat tentang hal ini sangat banyak.

Nawawi. dan sesungguhnya seseorang berkata dusta hingga la tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Sungguh menakjubkan urusan orang yang briman. (QS Az Zumar : 10). maka dia bersabar.10 Menanamkan Sifat Sabar Allah berrman. Dan juga rmanNya yang artinya: Hai orang-orang yang beriman mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalat. Jika seseorang hiasa berdusta. Muslim. Tirmidzi. 6094. Allah berrman. Muslim. 2. 4989. dan dia berkata. sesunguhnya semua urusannya adalah baik baginya. agar menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. yang artinya: 18 HR." 19 2. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan tidak akan tersealisasi. Abu Dawud. kecuali bagi orang yang beriman.11 Menyadarkan Kepada Anak Tentang Berharganya Waktu Sesungguhnya menjaga waktu akan menanamkan sifat menepati janji pada waktunya. maka dia bersyukur. 18/125. Dan waktu sangat terbatas. Dari Abu Yahya Shuhaib bin Sinan dia berkata. yang artinya: Sesungguhnya hanya orang yang bersabadah yang dicukupkan pahala mereka tanpa hisab. 1972. Demikian pula harus diperhatikan. sedangkan kejahatan mengantar kepada neraka. "Hasan shahih. Bukhari." 19 HR. Dan hal itu tidak terjadi. dan itupun baik baginya. Dan apabila dia ditimpa kesusahan. "Rasulullah bersabda. Oleh karena itu Allah menganjurkan kita untuk menyusun jadwal kegiatan dan mengerjakannya pada waktu yang telah direncanakan. 16/60. kecuali dengan berkata jujur dalam segala urusan. dan itu baik baginya. Apabila dia diberi kesenangan. Nawawi. dia akan senantiasa dianggap pendusta di hadapan manusia meskipun dia berkata jujur. 11 . (QS Al Baqarah: 153).kejahatan. 18 Berkata jujur adalah kemuliaan bagi anak-anak kita.

. Bukhari. 12 .' 20 Allah mengkhususkan masalah shalat. 2631.. Apabila seseorang menjaga shalatnya dan melaksanakannya pada awal waktu. 1/292. 2/73.Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.". Bukhari. 42. Dan agar menjadikan waktu sehat dan luangnya sebagai kesempatan untuk melakukan kebaikan.12 Menanamkan Sifat Pemberani Allah berrman. 3966. 2833. Al Baihaqi dalam Al I'tiqad. 20 HR. karena shalat dilakukan berulang lima kali sehari semalam. Nawawi. 439. bahwa Nabi bersabda. Ahmad. 1659. Muslim. Mereka berperang di jalan Allah. lalu mereka membunuh atau terbunuh. Nawawi. Ad Darimi. 22 HR. Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi. (QS At Taubah: 111). Tirmidzi. dan dia berkata. Muslim. hlm. Muslim. Ibnu Abbas berkata. 103. Al Qurtubi berkata. 18/125. 410. karena umur itu terbatas. 2. 'Shalat pada awal waktunya. yakni dengan memanfaatkpn dan memenuhinya dengan berbagai kebaikan dan hal-hal bermanfaat. (QS An Nisaa :103). 527. 21 Para salafush shalih dan orang-orang yang meniti jalan mereka adalah manusia yang paling ketat dan paling bersemangat dalam menjaga waktu. 173. 2818. 1/278. Nasa'i. 446. 21 HR. "Dan ketahuilah bahwa surga di bahah naungan pedang " 22 Ibnu Hajar berkata. maka hal dapat menanamkan kedisiplinan dan pemanfaatan waktu. Dan Abu Aufa Nabi bersabda.. Tirmidzi. "Amal apa yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau menjawab. Humaidi. yang artinya: Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu'min diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Abu Dawud. Thabrani dalam Ash Shaghir. yaitu kesehatan dan waktu luang. 1/409. 1742. "Hasan shahih. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengannya.

Rasulullah bersabda. 278. Ahmad. adillah diantara anak-anakmu 25 Pada bagian akhir dari pembahasan ini. sehingga pedang menaungi orang-orang yang berperang " 23 Ibnul Jauzi berkata. serta bersatu ketika perang."Sabda Rasulullah di atas termasuk ucapan yang indah. (Ucapan) ini memberi faidah anjuran untuk berjihad. kecuali sedikit orang. "Tinggalkanlah urusan ini" karena ia khawatir terhadap keselamatan putranya yang merupakan darah dagingnya? Tidak. la mengadu kepada ibunya Asma tentang ketidak pedulian manusia dan sikap diam mereka terhadap Hajjaj sampai orang yang paling dekat denganya sekalipun. 25 HR. Sebutlah Abdullah bin Zubair bin Awwam. singkat tapi padat. "Hai anakku. Nasa'i. serta anjuran menghadapi musuh yang menggunakan pedang. para ibu menjadi penolong dan pendorong anak-anaknya agar memiliki sifat pemberani. Dengan keberanian dan jihad semacam inilah akan tegak berdiri Daulah Islamiyah yang diharapkan dengan izin Allah. 6/262. Abu Dawud. Abdullah menanyakan pendapat ibunya. ringkas dan lafazhnya bagus. Bersikap adllah diantara anak-anakmu. Memiliki gaya bahasa nan indah. 93544. ingin aku sitirkan rman Allah melalui lisan Luqman Al Hakim kepada anaknya sebagai nasihat atas anak. 4/275. dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengejakan kebaikan dan cegahlah (mereka) dari perbuatan mungkar dan bersabarlah terhadap 23 Fathul Bari.13 Bersikap Adil Diantara Anak-Anak Dari Nu'man bin Basyir. "Maksudnya adalah surga dapat diraih dengan jihad. bersamanya tidak ada orang. Bahkan ia memompakan keberanian dan kesabaran sampal ia mati syahid." 24 Pada periode awal Islam. dan mengabarkan pahalanya. 375. Lalu apakah yang dikatakan oleh wanita yang berjiwa besar ini? Apakah ia berkata kepada putranya. 6/33. 2. 24 Fathul Bari. Dalam sejarah terdapat contoh-contoh tentang hal itu. Ketika dia keluar untuk memerangi Hajjaj bin Yusuf. 6/33. demi Allah. adillah diantara anak-anakmu. 13 .

apakah kita akan menjaganya atau menyianyiakannya." (QS Lugman:7-19). Wallahu walyyut tauq. Dengan keyakinan.apa-apa yang menimpamu. Allah akan menanyakan. Sesunguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. 14 . Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Maka wajib atas kita untuk menjaga amanah ini. kita persiapkan mereka agar menjadi generasi kuat untuk menghadapi orang-orang yang menyimpangkan Al Kitab dan Assunnah. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. kita mendidik generasi muslim. Saudariku muslimah. sesungguhnya anak-anak kita adalah amanah yang dititipkan Allah kepada kita.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful