YAHUDI Yahudi adalah istilah yang merujuk kepada sebuah agama atau suku bangsa.

Sebagai agama, istilah ini merujuk kepada umat yang beragama Yahudi. Berdasarkan etnisitas, kata ini merujuk kepada suku bangsa yang berasal dari keturunan Eber (Kejadian 10:21 (yang disebut !"brani! atau Yakub (yang juga bernama !"srael! anak "shak anak #braham ("brahim dan Sara, atau keturunan Suku Yehuda, yang berasal dari Yehuda anak Yakub. Etnis Yahudi juga termasuk Yahudi yang tidak beragama Yahudi tetapi beridentitas Yahudi dari segi tradisi. #gama Yahudi adalah k$mbinasi antara agama dan suku bangsa. #gama Yahudi dibahas lebih lanjut dalam artikel agama Yahudi% artikel ini hanya membahas dari segi suku bangsa saja. Keper&ayaan semata'mata dalam agama Yahudi tidak menjadikan sese$rang menjadi Yahudi. (i samping itu, dengan tidak memegang kepada prinsip'prinsip agama Yahudi tidak menjadikan se$rang Yahudi kehilangan status Yahudinya. )etapi, de*inisi Yahudi undang'undang kerajaan "srael tidak termasuk Yahudi yang memeluk agama yang lain. Se$rang Yahudi ("brani: ‫די‬ ִ ּ ‫יהו‬ ְ , Yehudi (sl. % ‫דים‬ ִ ּ ‫יהו‬ ְ , Yehudim (pl. % +adin$: ‫ג׳ודיו‬, (judi$ (sl. % ‫ג׳ודיוס‬, (judi$s (pl. % Yiddish: ‫ייד‬, Yid (sl. % ‫יידן‬, Yidn (pl. ,-. adalah ahli daripada $rang Yahudi, iaitu kumpulan etn$keagamaan yang berasal daripada Bani "srael atau "brani dari )imur )engah purba. Etnisiti, kenegaraan dan agama sangat berkait rapat antara satu sama lain, dengan agama Yahudi menjadi keimanan tradisi$nal negara Yahudi. /emeluk agama Yahudi bermaksud sese$rang yang telah lahir atau berada dalam kumpulan etnik Yahudi dan ia telah menjadi tradisi $rang Yahudi sejak berkurun lama lagi. /engikut akaun tradisi$nal, sejarah Yahudi bermula dengan patriakh Biblikal, #braham, "saa& dan 0a&$b, semasa ala* kedua S/E. 1rang Yahudi menikmati dua temp$h dari aut$n$mi p$litikal di tanahair mereka, )anahair "srael, semasa sejarah purba. Era pertama, iaitu meliputi temp$h dari 2enghakiman, /$narki Bersatu, dan /$narki Berbahagi (Kerajaan dari "srael dan 0udah , berakhir dengan kemusnahan dari Kuil 2ertama pada 3-4 S/E. Era kedua merupakan temp$h dari Kerajaan 5asm$nea (160–78 B9E . Sejak kemusnahan dari Kuil 2ertama, diasp$ra telah menjadi tempat tinggal dari kebanyakan dari dunia Yahudi. ,:. Ke&uali di ;egeri "srael m$den, didirikan pada 1:6-, $rang Yahudi telah menjadi min$riti di setiap negara iaitu yang mereka tinggal dan mereka kerap mengalami penindasan, mengakibatkan p$pulasi yang naik turun pada kedua'dua dalam bilangan dan distribusi selama berabad. /enurut kepada #gensi Yahudi, sejak dari 2004 terdapat 17,2 Yahudi seluruh dunia% 3.7 juta di "srael, 3.7 juta di #merika Syarikat, dan yang tertinggal didistribusikan dalam k$muniti dari berbe<a sai<% ini persembahkan 0.2= dari anggaran semasa p$pulasi dunia.,10.,11. Bilangan ini termasuk semua yang menganggap diri mereka Yahudi samada atau tidak dipenggabungan, dan, dengan penge&ualian dari p$pulasi Yahudi "srael, tidak dimasukkan yang tidak menganggap diri mereka Yahudi atau yang tidak Yahudi mengikut halakha. 0umlah keseluruhan p$pulasi Yahudi sedunia, bagaimanapun, sukar untuk diukur. )ambahan kepada pertimbangan halakhik, terdapat *akt$r sekular, p$litikal, pengenalan keturunan dalam mentaksirkan siapakah se$rang Yahudi yang meningkatkan bilangan dengan banyak.,11. YAHUDI DAM AGAMA #sal usul Yahudi tradisinya bertarikh sekitar ala* kedua S/E kepada patriakh, #braham, "saa& dan 0a&$b. Stala /erneptah, bertarikh 1200 S/E, adalah salah satu dari rek$d arke$l$gikan tera>al dari $rang Yahudi di )anah "srael, dimana agama Yahudi, satu agama m$n$theisme dibangunkan. /enurut pada akaun Biblikal, $rang Yahudi menikmati temp$h kea<aman'sendiri pertama diba>ah kehakiman Biblikal dari 1thniel melalui Sams$n, kemudian pada (&. 1000an S/E , ?aja (a@id mendirikan BaitulmuAaddis sebagai ibu k$ta dari ;egeri Kerajaan Kesatuan "srael dan 0udah (Kesatuan /$narki dan dari sana memerintahnya (uabelas Suku "srael. 2ada :80 S/E, anak lelaki (a@id, S$l$m$n menjadi raja "srael. ,12. Kurang dari sedekad, S$l$m$n mula membina Kuil Su&i yang dikenali sebagai Kuil 2ertama. Selepas kematian S$l$m$n (&. :70 S/E , sepuluh suku utara berpisah membentuk Kerajaan "srael. 2#da 822 S/E $rang #ssyria menakluk Kerajaan "srael dan mengusir Yahudinya yang bermulanya diasp$ra Yahudi. )emp$h Kuil 2ertama berakhir sekitar 3-4 S/E setelah $rang Babyl$nia menakluk )anah "srael dan memusnahkan Kuil Yahudi. 2ada 37- S/E, selepas lima puluh tahun dari ta>anan Babyl$nia, ?aja 2arsi

)anah "srael jatuh diba>ah ka>alan Breek 5ellenistik. maka mereka meyakini bah>a merekalah bangsa yang terpilih. 2$land dan #merika Syarikat . AGAMA YAHUDI Yahudiah (Yudaisme adalah keper&ayaan yang unik untuk $rangFbangsa Yahudi (penduduk negara "srael maupun $rang "srael yang bermukim di luar negeri . Sebagai balasannya. 2erjanjian ini kemudian diulangi $leh "shak dan Yakub.S/E dengan kejayaan pember$ntakan /a&&abean dari /attathias si 2aderi )inggi dan anak lelakinya terhadap #nti$&hus Epiphanes. kata Yehudim beransur datang merujuk pada $rang dari keimanan Yahudi sebagai seluruh. #ntara 0umat s$re sampai Sabtu s$re mereka akan menyalakan lilin dan meminum anggur serta r$ti yang telah diberkati. dan agama Yahudi adalah ikatan prima dari $rang Yahudi tanpa mengira darjat keanutan. . pen&ipta dunia yang menyelamatkan bangsa "srael dari penindasan di /esir.9yrus si #gung membenarkan $rang Yahudi kembali membina semula BaitulmuAaddis dan kuil su&i. #pabila "skandar #gung menakluk Empayar 2arsi. kemiskinan. telah siap pada 314 S/E semasa pemerintahan (arius si #gung selama tujuh puluh tahun selepas kemusnahan Kuil 2ertama.. 5ingga le>at abad ke'1-. dengan temp$h kadangkala dari kebudayaan. . dan ?abi adalah sebutan bagi mereka yang pakar dalam hal'hal keagamaan. ek$n$mik. 2$rtugal.13. atau sebagai Kerajaan 0udah. dan kemajuan indi@idu di berbagai l$kasi (seperti Sepany$l. Kerajaan 5er$d juga bertahan selama seratus tahun. istilah Yahudi dan penganut Yahudi telah praktikalnya sin$nim. 5ari Sabtu merupakan hari utama yang biasa disebut hari Sabat. yang pertama dari 2erang Yahudi'?$m dan 2ember$ntakan Bar K$&hba pada 173 E+ yang penting menyumbang kepada bilangan dan ge$gra*i dan diasp$ra. (an karena "shak dan Yakub menurunkan bangsa Yahudi. Selepas $rang #ssyria menakluk kerajaan utara meninggalkan kerajaan selatan sebagai satu'satunya negeri Bani "srael. laksana bilangan penting p$pulasi Yahudi dari )anah "srael telah diusir dan dijual kepada perhambaan sepanjang Empayar ?$m.16. 9ubaan Seleu&id untuk tebar semula BaitulmuAaddis sebagai p$lis dihelleniskan datang kepada utama pada 14. >alaupun istilah BEnei Yisrael (Bani "srael telah masih digunakan untuk kedua'dua kumpulan. akhirnya jatuh kepada dinasti 2t$lemaik yang hilangnya kepada Seleu&ids. Kerajaan "srael Selatan mula merujuk dirinya dengan nama dari suku prad$minannya. 5$l$kus . penindasan. apabila Kerajaan "srael Dtara berpisah dari Kerajaan "srael Selatan. 2embinaan Kuil Kedua. Kemudian. dan pengasasan mereka dari Kerajaan 5asm$nean pada 132 S/E dengan BaitulmuAaddis sekali lagi sebagai ibuk$tanya. kegunaan pertamanya dalam "njil untuk merujuk kepada $rang Yahudi sebagai seluruh berada dalam Kitab Esther. /usa. Kata nama "brani !Yehudi! (plural Yehudim asalnya dirujuk kepada suku 0udah. Kekalahan $leh $rang Yahudi pada pember$ntakan 2ertama pada 80 E+. Kata "nggeris 0e> unggulnya dipemer$lehan dari Yehudi. Sejak itu. "stilah ini asalnya dirujuk kepada $rang dari kerajaan selatan. Keluarga merupakan hal yang utama dalam agama ini dan penganutnya yang setia akan bersembahyang setiap hari. Kitab agama Yahudi menuliskan )uhan telah membuat perjanjian dengan #braham bah>a beliau dan &u&u' &i&itnya akan diberi rahmat apabila mereka selalu beriman kepada )uhan. Kerajaan 5asm$nean bertahan selama seratus tahun kemudian setelah ?$m menjadi lebih kuat ia melantik 5er$d sebagai raja pelanggan Yahudi. Berikutan Caman Enlightenment dan saudara Yahudinya 5askalah. "nti keper&ayaan penganut agama Yahudi adalah >ujudnya )uhan yang /aha Esa. 2enganut Yahudi dipilih untuk melaksanakan tugas'tugas dan tanggung ja>ab khusus. Sinag$ga merupakan pusat masyarakat serta keagamaan yang utama dalam agama Yahudi. (i samping . dan malah pembunuhan kaum (lihat:anti'Semitisme. 5#?"'5#?" KE#B#/##. terutamnya di Er$pah dan )imur )engah lebih unggul. )uhan kemudian menganugerahkan mereka Sepuluh 2erintah #llah melalui pemimpin mereka. 0erman. berbanding dari yang spesi*iknya dari suku atau Kerajaan 0udah. seperti me>ujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan beriman kepada )uhan. terselamat dari diskriminasi.17. $rang Yahudi telah hidup di hampir setiap negara di dunia.14. mereka akan menerima &inta serta perlindungan )uhan. . satu trans*$rmasi beransur berlaku semasa dimana ramai Yahudi datang dilihat menjadi satu ahli dari bangsa Yahudi sebagaimana terpisah dari menganuti kepada keimanan Yahudi. menurunkan undang'undang )uhan ()$rah kepada mereka dan memilih mereka sebagai &ahaya kepada manusia sedunia.

Semasa berala*'ala* dari diasp$ra Yahudi k$muniti ini akan berkembang diba>ah pengaruh dari persekitaran tempatan mereka% p$litikal. menunjukkan dari perbe<aan ini . kitab )aurat te'lah musnah karena serbuan dari Bukhtunshir. (alam d$a se&ara utuh dalam hal mende*inisikan )uhan adalah Shema Yisrael. Kini.amun dalam perkembangannya. #nak laki'laki juga diharapkan untuk disunat (se>aktu masih bayi seperti perjanjian #braham dengan )uhan.(#. ma ka D<air lebih . dan mereka pun menyembahnya. Setelah kematian sese$rang. $rang'$rang Yahudi akan mengadakan satu minggu berkabung di mana mereka memba&a Kaddish. Suatu barisan dari k$muniti Yahudi telah didirikan $leh pendatang Yahudi di berbagai tempat sekitar (unia Kun$. terdapat berlainan pembahagian etnik. Ketika dihidupkan kembali setelah kematiannya itu. Kabballah pula ialah teks lama yang berunsur mistik. #da pun D<air berlepas diri dari perbuatan syirik kaum Yahudi ( Bani "sr$il PEMBAHAGIAN ETNIK (idalam dunia p$pulasi Yahudi. semulajadi. hari besar yang lain termasuk ?$sh 5ashanah ()ahun Baru dan Y$m Kippur (5ari 2enerimaan )$bat . /idrash dan #ggadah (legenda dan kisah'kisah lama . (aging babi juga dilarang dalam agama Yahudi. dan daging harus disembelih $leh kaum ?abi. )uhan kami adalah #llah. /isalnya pengambilan ribaF bunga dianggap berd$sa sesama kaum Yahudi. kalau . )uhan adalah yang tunggal ! . D. #pabila se$rang anak laki'laki men&apai kematangan dia akan dirayakan karena menjadi angg$ta masyarakat Yahudi dalam upa&ara yang dinamakan Bar /it<@ah. )uhan adalah #llah kita.B'D. yaitu hanya dengan ha*alannya. dan men&eritakan <at'<at )uhan. a>alnya mun&ul di dalam #lkitab "brani: !(engarkan 1 "srael. lalu mereka me'yakini D<air lebih tinggi kedudukannya daripada /usa sebagai anak #ll$h. #(#)'#(#) (#. sedangkan D<air datang memba>a )aurat dengan tanpa kitab. )uhan adalah satu!. D<air adalah se$rang sh$lih yang ha*al kitab )aurat. "ni termasuk /ishnah dan 5alakah (k$de undang'undang masyarakat utama penganut agama Yahudi . kebanyakan iaitu se&ara primernya akibat dari perumpunan ge$gra*ik dari p$pulasi Bani "srael yang asal. dan p$pulasi. dan e@$lusi kemerdekaan berikut. ($ktrin ini mengekspresikan keper&ayaan kepada satu )uhan. kebudayaan.B#. tetapi dibenarkan dengan mereka yang bukan Yahudi.D) Y#5D(" Kebanyakan penganut Yahudi mengikuti peraturan dalam memilih makanan yang tertulis di dalam )aurat yang melarang &ampuran susu dengan daging. juga diterjemahkan sebagai !(engarkan 1 "srael.abi /usa datang kepada mereka memba>a )aurat dalam bentuk kitab maka ia diyakini sebagai ?$sul utusan #ll$h.e@iEim (2ara . agama Yahudi juga meyakini bah>a #ll$h memiliki anak.(#. Ketika itulah u$rang'$rang Yahudi mengkultuskannya dengan anggapan. /aka D<air memba>a bukti akan keberadaan dirinya dengan memaparkan ha*alan )auratnya.B 2E.abi Ketubim ()ulisan Selain itu terdapat juga )almud yang merupakan terjemahan serta k$mentar mengenai )$rah dari para rabi dan &endekia>an undang'undang. kemudian #ll$h mematikannya selama 100 ta'hun. Bemara. selalunya pada jarak jauh dari satu sama lain mengakibatkan e*ekti* dan selalunya pengasingan temp$h'lama dari satu sama lain. /akanan yang disediakan harus menuruti undang'undang tersebut. #gama dan kemasyarakatan saling berkaitan di dalam masyarakat Yahudi. K$nsep Ketuhanan #gama Yahudi K$nsep ketuhanan agama yahudi se&ara ketat didasarkan pada Dnitarian m$n$teisme. dinamakan k$syer. iaitu dianggap sebagai pengenalan'sendiri etnik perse$rangan. K$nsep tuhan yang mengambil beberapa bentuk (misalnya )rinitas dianggap bida’ah dalam 0udaisme. yaitu D<air ( E<ra . )EKS D)#/# Kitab "brani disebut )anakh dan terdiri dari 26 buku yang dihimpun dari 7 kumpulan: )$rah atau )aurat (2entateu&h .Sabat. K")#B (#.

baik juga sebagai darjah dan sumber dari &ampuran genetik. membentuk kumpulan ketiga utama.. baik juga seperti berbagai k$muniti berbe<a yang kini pupus. (i 2eran&is.# menunjukkan se&ukupnya kurang perkah>inan'&ampur dikalangan Yahudi selama lebih 7. Kanada. Yahudi selalu dikenalpasti terg$l$ng kepada salah satu dari dua kumpulan utama: #shkena<im. Satu lagi penemuan kajian baha>a stikyard dari kr$m$s$n Y. /i<rahim. (alam kegunaan m$den. Yahudi Kurdish.. Djian (. dan Bene Ephraim% ?$mani$tes dari Bree&eE "talkim atau Ben é ?$ma dari "tali% )eimanim dari Yaman dan 1man% berbagai Yahudi #*rika.. Bukti (..22. /eskipun kepelbagaian ini. dan )imur )engah diturunkan dari p$pulasi m$yang )imur )engah yang la<im!.23. yang paling penting ialah Yahudi Kai*eng. 5anya di "srael merupakan p$pulasi Yahudi mempersembahkan semua kumpulan. dan #*rika Selatan.21.. dan )imur )engah yang selalunya sebagai tak berkait kepada satu sama lain seperti mereka sediakala kepada sebarang dari kumpulan Yahudi yang diterangkan sebelumnya. 2engarang kajian menulis baha>a !daya tarik yang sangat rapat dari p$pulasi )imur )engah Yahudi dan bukan'Yahudi diperhatikan . #ustralia. Bnei /enashe. ia tidak sama baha>a mereka membentuk peratusan besar dari keturunan Yahudi m$den. Kumpulan kebudayaan Yahudi yang lebih ke&il termasuk Yahudi "ndia termasuk Bene "srael.# mit$&h$ndrial (mt(. #*rika Dtara. Yahudi Berber. Yahudi Bukhara.. atau !0erman! (#shkena< bermaksud !0ermany! dalam "brani /edie@al.# dari sekurang'kurangnya 60= dari p$pulasi #shkena<i semasa. #nalisis (. Yahudi +ubnan. >alaupun Yahudi Er$pah kadangkala merujuk mereka sebagai Sephardim. )eimanim dari Yaman dan 1man kadangkala dimasukkan. atau !Spaniard! (Se*arad bermaksud !Sepany$l! atau !"beria! dalam "brani.20. 2enyelidik meluahkan pengejutan pada uni*$rmiti genetik menakjubkan yang mereka jumpai dikalangan Yahudi m$den. adalah k$leksi berbagai jenis k$muniti Yahudi dari #*rika Dtara. seperti #merika Syarikat.. dan Sephardim. tatarajah kulinari. dan disy$rkan baha>a !kebanyakan k$muniti Yahudi telah tinggal se&ara relati*nya terpen&il dari k$muniti jiran bukan'Yahudi semasa dan selepas (iasp$ra!. Yahudi #shkena<i persembahkan bahagian besar dari Keyahudian m$den. dikalangan /i<rahim terdapat Yahudi "raA. seperti Kha<ar. Yahudi /esir. amalan liturgikal. Yahudi Be$rgia dan berbagai yang lain. Yahudi Syria. tidak kira dimana diasp$ra telah disuraikan sekitar dunia. Djian meny$k$ng sejarah Yahudi tradisi$nal dan menyangkal te$ri baha>a $rang Yahudi diturunkan kebanyakannya dari pemeluk dari agama lain..# selanjutnya menentukan baha>a Yahudi m$den dari suku kepaderian — !9$hanim! — berk$ngsi keturunan la<im di "srael yang bertarikh balik sekitar 7. meny$k$ng hip$tesis dari asal usul )imur )engah la<im!. #rgentina. (emikian. >alaupun gaya mereka dalam liturgi adalah unik dan mereka berbe<a dengan keh$rmatan kepada &ampuran antara migran Sephardi yang mendirikan diri mereka di )imur )engah dan #*rika )engah selepas pengusiran Yahudi dari Sepany$l dab 2$rtugal pada 16:0an dan k$muniti Yahudi yang pra'>ujud di rantau tersebut.24. itulah. Yahudi 9$&hin. 2embahagian antara semua kumpulan ini adalah anggaran dan sempadan mereka tidak selalunya jelas. #kibat dari emigrasi mereka dari Er$pah semasa temp$h masa perang. ta*siran keagamaan.27. Dnited Kingd$m. Bra<il. meskipun perkembangan bebas dari Sephardim tertib. /i<rahim juga diistilahkan sebagai Sephardi berpun&a dari liturgi yang seakan sama. seperti dari (.000 tahun lepas yang dijumpai dari p$pulasi lain.000 tahun. merupakan k$leksi berbagai dari Yahudi )imur )engah dan #*rika Dtara. dengan sekurang'kurangnya 80= dari Yahudi sedunia (dan hingga :0= sebelum 2erang (unia "" dan 5$l$kus .. sebuah periuk ber&air bebas dari setiap bahagian kumpulan didalam keseluruhan p$pulasi Yahudi sedunia. termasuk kepelbagaian linguistik Yahudi. Keputusan ini adalah . atau !1rang )imur! (/i<ra&h menjadi !)imur! dalam "brani . menandakan pangkalan Spanish dan 2$rtugis mereka . k$muniti Yahudi sedunia berkait rapat dengan Syrian dan 2alestinian.22. menandakan pangkalan Er$pah )engah mereka .. /i<rahim &$nt$hnya.21.... di negara sebelumnya tanpa k$muniti Yahudi asli. #sia )engah. Yahudi +ibya. termasuk yang paling banyak Beta "srael dari 5absyah% dan Yahudi 9ina.# Kajian yang diterbitkan $leh #kademi Sains Kebangsaan menemui baha>a !gen bapa dari k$muniti Yahudi dari Er$pah.dikalangan Yahudi b$leh diperhatikan dalam luahan kebudayaan Yahudi dari setiap k$muniti. 0adi >alaupun Kha<ar b$leh diserap kepada p$pulasi Yahudi m$den. Kaukasian. emigrasi /i<rahim dari #*rika Dtara telah memba>a mereka untuk mengatasi bilangan Yahudi Er$pah yang pra'>ujud.21.26. Yahudi Bunung. Bagaimanapun.

)iga bahasa yang paling la<im dituturkan dikalangan Yahudi kini ialah "nggeris.. termasuk impak dari 5$l$kus pada Keyahudian Er$pah.!. "brani /$den kini salah satu dari dua bahasa rasmi dari negeri "srael bersama dengan #rab. yang lain dari s$sial dalaman dan kebudayaan dinamik dari k$muniti. Yahudi sedunia telah menutur bahasa tempatan atau d$minan dari rantau yang mereka migrat kepadanya.# dari Yahudi #shkena<i dan Sephardi. /enjelang abad ketiga S/E. dan +adin$ merupakan bahasa 0ude$'Sepany$l yang dikembangkan $leh Yahudi Sephardi yang bermigrat ke Semenanjung "beria. manakala $rang Yahudi terasimilasi di 0erman semasa abad ke'1: atau di #merika Syarikat pada hari ini umumnya akan menuturkan bahasa 0erman atau bahasa "nggeris BUDAYA YAHUDI #gama Yahudi emebimbing penganutnya pada kedua'dua amalan dan keper&ayaan. dan sebagai bahasa dalam kebanyakan buku telah ditulis pada agama Yahudi.38. tetapi juga !&ara hidup. Yahudi dari diasp$ra menutur Breek. Yiddish merupakan bahasa 0ude$'0erman yang dikembangkan $leh Yahudi #shkena<i yang bermigrat ke Er$pah )engah. Saintis menganggarkan tarikh dari paderi asal berdasarkan pada mutasi genetik. 0ude$'Berber. dan pertuturan harian dari $rang Yahudi untuk berabad. seperti bahasa "brani. 2enyelidik menganggarkan baha>a keturunan la<im terbaru dari 9$hanim m$den hidup antara 1000 S/E (se&ara kasarnya pada masa 2emergian beramai2 Biblikal dan 334 S/E. #rami.28. Sesetengah *akt$r ini datang dari dalam agama Yahudi. pemergian beramai'ramai Yahudi dari tanah #rab. di #*rika Dtara dan )imur )engah.. /enjelang abad kelima S/E. "brani /$den..38. Sesetengah bahasa ?$man&e. dan ?usia. menyertai "brani sebagai bahasa tuturan di 0udea. atau #merika Syarikat dan "srael k$temp$rari.24. "brani telah dihidupkan semula sebagai bahasa tuturan $leh Elie<er ben Yehuda. akankah sesuatu k$muniti Yahudi menggunakan bahasa Yahudi atau tidak sebagai bahasa utamanya bergantung kepada takat keterasingan atau asimilasi k$muniti itu. dan identiti Yahudi adalah sukar. bahasa iaitu kitab su&i "brani ()anakh telah digubah. dalam era dan tempat sepelbagai seperti dunia 5ellenik purba. dan emigrasi meluas dari k$muniti Yahudi lain sekitar dunia.. BAHASA-BAHASA YAHUDI "brani merupakan bahasa liturgikal dari Yahudi (diistilahkan lash$n ha'k$desh.. antara 2. setiap adalah sejatinya Yahudi . Berpun&a dari banyak *akt$r. *en$mena kebudayaan telah dibangunkan baha>a pada sesentengah pertimbangan se&ara >ataknya Yahudi tanpa menjadi langsung se&ara spesi*iknya berkeagamaan. dengan sdikitnya hanya menutur "brani pada Shabbat. dan telah dipanggil bukan sekadar agama. umpamanya bahasa "nggeris atau 0erman. termasuk Bru<inik. yang lain dari interaksi Yahudi atau k$muniti dari Yahudi spesi*ik dengan persekitaran mereka. iaitu membuat lakaran perbe<aan jelas antara agama Yahudi. yang tiba di 2alestine pada 1--1.3:. Yiddish atau +adin$. apabila Babyl$nian memusnahkan Kuil 2ertama. bahasa'bahasa Yahudi purba dan tersendiri dari beberapa k$muniti.k$nsisten untuk semua p$pulasi Yahudi sedunia. di "slam di Sepany$l dan 2$rtugal.40.3-.e> Y$rk (semasa a>al abad ke' 20 biasanya menuturkan bahasa Yiddish. Sepanjang sejarah. "a tidak digunakan sebagai lidah ibunda sejak <aman)annai&.. Dmumnya. seperti 2eran&is dan Sepany$l. dan amat berkait dengan Ci$nisme.1-0 tahun yang lalu bergantung pada satu mengira sebuah generasi sebagai 23 atau 70 tahun. $rang Yahudi di shtetl 2$land dan Bahagian )imur Ba>ah . selalu membentuk dialek atau dirumpun keluar sebagai bahasa bebas. .28. 0ude$'#rab.430 dan 7. juga meluas digunakan.28. Selama lebih enambelas abad "brani telah digunakan hampir eksklusi*nya sebagai bahasa liturgikal. budaya Yahudi. Gen$mena ini telah memba>a kepada sebahagian besarnya budaya Yahudi berbe<a yang unik kepada k$muniti mereka sendiri. di Er$pah sebelum dan selepas Caman Kesedara (lihat 5askalah . telah sebahagian besarnya tidak lagi digunakan. 0ude$'/alayalam dan banyak yang lain. Kesusasteraan dan teater Budaya Yahudi Sekular b$leh dinyatakan dengan menggunakan bahasa'bahasa Yahudi.. atau bahasa'bahasa budaya di sekelilingnya. /ereka menemui keputusan seakan sama menganalisis (. Dmpamanya. Sebahagian besar kesusasteraan dan teater sekular dalam bahasa Yiddish bermula pada abad ke'1: dan mer$s$t menjelang pertengahan abad ke'20. "ndia dan 9hina. 2emulihan bahasa "brani di luar kegunaan liturgi sebahagian besarnya merupakan *en$mena a>al abad ke'20. Krim&hak. lidah berkait'rapat. iaitu menunjukkan baha>a paderi ini hidup se&ara kasarnya 104 generasi yang lalu. !lidah su&i! . Selama berabad. seperti bertentangan dari agama itu sendiri.

)erutamanya. Banyak daripada penduduk'penduduk ini diasingkan setakatnya daripada budaya'budaya di sekelilingnya $leh ghett$isasi. tetapi mulai dari Caman Kesedaran (dan ikutan'ikutannya dalam agama Yahudi $leh gerakan 5askalah . perkataan sekular dalam Budaya Yahudi Sekular tidak merujuk kepada jenis $rang Yahudi tetapi sebaliknya kepada jenis budaya. dengan: sebahagian besar $rang Yahudi #shkena<i mendiami di Er$pah. 1leh sebab identiti ini. serta di #merika Syarikat dan "srael kini. atau juga $rang Yahudi yang >arak yang bekerja di ka>asan'ka>asan kebudayaan yang umumnya tidak dianggap sebagai berkait dengan agama. agama Yahudi membimbing pengikut'pengikutnya dalam kedua'dua amalan dan keper&ayaan dan $leh itu. dan sebagainya. umpamanya di dunia Yunani pada <aman silam. 9$nstanin /H&iu&H menulis tentang !suatu semangat Yahudi yang dibe<a'be<akan tetapi tidak diasi ngkan! yang menyelubungi kebudayaan $rang Yahudi yang bertuturan bahasa Yiddish. pembunuhan'pembunuhan kaum di Er$pah )imur menyebabkan penghijrahan. peristi>a 5$l$kus mengakibatkan kemusnahan sebahagian besar . serta perkembangan susulannya di #merika Dtara. dan "ndia. banyak $rang Yahudi yang bertuturkan bahasa Yiddish di Er$pah )imur menganggap diri sebagai seg$l$ngan etnik atau nasi$nal yang identiti mereka tidak bergantung kepada agama. dengan k$muniti'k$muniti yang lebih ke&il di pelbagai ka>asan yang lain% sebahagian besar Yahudi /i<rahi terselerak di sekitar dunia #rab% penduduk'penduduk Yahudi yang lain terselerak di ka>asan'ka>asan seperti Ethi$pia. khususnya di Er$pah )imur% sebahagian besar $rang Sephardi terselerak di berbagai'bagai k$muniti di #*rika Dtara. Bagaimanapun. )anggapan ini berta mbah hebat lagi apabila kebangkitan ?$mantisisme pada umumnya meningkatkan lagi perasaan identiti ke negaraan di seluruh Er$pah. 2ada dekad 1:60'an. (i banyak ka>asan dan pada <aman'<aman yang berbe<a. dengan dua juta $rang pendatang Yahudi tiba di sana antara tahun'tahun 1--0 dan 1:20. Dmpamanya. banyak daripada apa yang dianggap sebagai !budaya Yahudi! sebenarnya merupakan budaya Yahudi Er$pah )engah dan )imur. K$muniti'k$muniti Yahudi Caman 2ertengahan di Er$pah )imur mengembangkan trait'trait budaya yang tersendiri sejak berabad'abad lagi. di Er$pah sebelum dan selepas Caman Kesedaran. telah dirujuk bukan sahaja sebagai sebuah agama. BD(#Y# Y#5D(" SEKD+#? Budaya Yahudi Sekular merangkumi banyak *en$mena yang berkait. dan )urki. Dmpamanya. #S#+ BD(#Y# Y#5D(" SEKD+#? Selama sekurang'kurangnya 2. bukan semua $rang perse$rangan atau semua *en$mena kebudayaan b$leh dikelaskan dengan mudah sebagai !sekular! atau !keagamaan!. 2ada >aktu yang sama. >alaupun sendiri tidak mengamalkan atau memper&ayai agama Kristian. (sila lihat 2embahagian etnik Yahudi. dengan sesetengahnya daripada interaksi $rang Yahudi dengan $rang'$rang yang lain di sekelilingnya. tidak terdapatnya sebarang perpaduan budaya Yahudi. undang'undang dhimma /uslim. dan yang lain kerana dinamik s$sial dan kebudayaan di dalam k$muniti yang langsung tidak berkait dengan agama pada dirinya. dan salah satu bekas pemimpin Bund ialah anak kepada pemeluk agama Kristian. )ambahan pula.seperti berikutnya. 1rang' $rang Yahudi semasa itu sentiasa terselerak sehingga menjelang abad ke'1:. Berakan 5askalah bergabung dengan gerakan Emansipasi Yahudi di Er$pah )engah dan Barat kuntuk men&ipta suatu peluang untuk $rang Yahudi memasuki masyarakat sekular. tetapi juga sebagai satu !&ara hidup!. terutamanya ke #merika Syarikat. *en$mena kebudayaan telah berkembang dengan si*at Yahudi yang kekadang tidak bersi*at keagamaan. 0ustera itu. >alaupun mereka bukanlah sekular pada dirinya. ahli'ahli Bund — iaitu ahli'ahli Kesatuan Sekerja Yahudi Dmum pada akhir abad ke'1: dan a>al abad ke'20 — umumnya tidak bersi*at keagamaan. /enjelang tahun 1:71 sebelum peristi>a 5$l$kus.000 tahun. $rang Yahudi 1rt$d$ks yang >arak yang menulis karya kesusasteraan dan mu<ik atau menerbitkan *ilem'*ilem dengan tema bukan agama dikatakan menyertai Budaya Yahudi Sekular. Sesetengah pun&a ini berasal daripada agama Yahudi pada dirinya. :2= daripada jumlah penduduk Yahudi merupakan $rang Yahudi #shkena<i dan justera itu. tetapi ia juga b$leh merangkumi sumbangan' sumbangan kebudayaan indi@idu'indi@idu yang mengaitkan diri dengan $rang Yahudi sekular. ia merupakan kebudayaan k$muniti'k$muniti Yahudi yang sekular. agama Yahudi dan budaya Yahudi amat susah dipisahkan dengan jelas. Kaukasia.

hubungan. Yaak$@ /alkin. #khirnya. perkah>inan..2. dan pemaksaan agama. amat banyak $rang Yahudi sekular mengambil bahagian dalam kegiatan'kegiatan kebudayaan Yahudi. menulis: !2ada hari ini. diskriminasi. +ihatlah 2ass$@er Seder — pada dasarnya. BEnai /it<@ah. atau menandakan peristi>a kitaran hidup seperti kelahiran. #mat banyaknya tradisi'tradisi kita yang memang mengandungi aspek'aspek kebudayaan. dan mereka menyertai tindakan a>am dan p$litik yang diselaraskan $leh gerakan'gerakan Yahudi sekular. /entakri*kan budaya sekular di kalangan mereka yang mengamalkan agama Yahudi adalah susah kerana seluruh budaya Yahudi berjalin dengan tradisi'tradisi agamanya. 2endidikan kemanusiaan Yahudi sekular menanam nilai'nilai m$ral sejagat berdasarkan kesusasteraan Yahudi klasik dan kesusasteraan dunia melalui pertubuhan'pertubuhan perubahan s$sial yang berhasrat untuk men&apai idaman'idaman keadilan dan kemurahan hati. .kaum Yahudi Er$pah. Bary )$bin. ("ni adalah benar khususnya bagi agama Yahudi 1rt$d$ks . Setiap si*at keagamaan dipenuhi dengan kebudayaan% setiap perbuatan kebudayaan dipenuhi dengan keagamaan. Serupa juga dengan kehidupan Yahudi. apakah kehidupan sebenarnyaI /akanan. pengayaan. ketua "nstitut untuk 2enyelidikan Yahudi dan K$muniti.! . persatuan kebudayaan. Bersama'sama dengan kelahiran "srael dan perhijrahan $rang Yahudi dari negara' negara #rab. berkata tentang budaya Yahudi tradisi$nal: !2embahagian antara agama dan budaya sebenarnya tidak >ujud. seperti bekas gerakan untuk membebaskan $rang Yahudi S$@iet. Saumaah'saumaah pada dirinya merupakan pusat'pusat kebudayaan Yahudi yang unggul. . . perkembangan'perkembangan ini menyebabkan perganjakan taburan $rang Yahudi yang lanjut. serta gerakan'gerakan untuk memerangi pembunuhan kaum. umpamanya meraikan hari kelepasan Yahudi sebagai suatu perayaan sejarah dan semula jadi yang penuh dengan kandungan dan bentuk baru. 2endidikan dan agama Yahudi yang kehilangan budaya tidaklah sebegitu menarik. 2r$*es$r Estetik dan ?et$rik di Dni@ersiti )el #@i@ serta juga pengasas dan pengarah akademik K$lej /eitar untuk #gama Yahudi sebagai Budaya .. /ereka berkumpul untuk mengkaji t$pik't$pik yang berkait dengan budaya Yahudi dan hubungannya dengan budaya'budaya yang lain di ha@ur$t.1. di 0erusalem. ia merupakan teater yang unggul. dan saumaah sekular. dan perkabungan dengan &ara sekular.7.