YAHUDI Yahudi adalah istilah yang merujuk kepada sebuah agama atau suku bangsa.

Sebagai agama, istilah ini merujuk kepada umat yang beragama Yahudi. Berdasarkan etnisitas, kata ini merujuk kepada suku bangsa yang berasal dari keturunan Eber (Kejadian 10:21 (yang disebut !"brani! atau Yakub (yang juga bernama !"srael! anak "shak anak #braham ("brahim dan Sara, atau keturunan Suku Yehuda, yang berasal dari Yehuda anak Yakub. Etnis Yahudi juga termasuk Yahudi yang tidak beragama Yahudi tetapi beridentitas Yahudi dari segi tradisi. #gama Yahudi adalah k$mbinasi antara agama dan suku bangsa. #gama Yahudi dibahas lebih lanjut dalam artikel agama Yahudi% artikel ini hanya membahas dari segi suku bangsa saja. Keper&ayaan semata'mata dalam agama Yahudi tidak menjadikan sese$rang menjadi Yahudi. (i samping itu, dengan tidak memegang kepada prinsip'prinsip agama Yahudi tidak menjadikan se$rang Yahudi kehilangan status Yahudinya. )etapi, de*inisi Yahudi undang'undang kerajaan "srael tidak termasuk Yahudi yang memeluk agama yang lain. Se$rang Yahudi ("brani: ‫די‬ ִ ּ ‫יהו‬ ְ , Yehudi (sl. % ‫דים‬ ִ ּ ‫יהו‬ ְ , Yehudim (pl. % +adin$: ‫ג׳ודיו‬, (judi$ (sl. % ‫ג׳ודיוס‬, (judi$s (pl. % Yiddish: ‫ייד‬, Yid (sl. % ‫יידן‬, Yidn (pl. ,-. adalah ahli daripada $rang Yahudi, iaitu kumpulan etn$keagamaan yang berasal daripada Bani "srael atau "brani dari )imur )engah purba. Etnisiti, kenegaraan dan agama sangat berkait rapat antara satu sama lain, dengan agama Yahudi menjadi keimanan tradisi$nal negara Yahudi. /emeluk agama Yahudi bermaksud sese$rang yang telah lahir atau berada dalam kumpulan etnik Yahudi dan ia telah menjadi tradisi $rang Yahudi sejak berkurun lama lagi. /engikut akaun tradisi$nal, sejarah Yahudi bermula dengan patriakh Biblikal, #braham, "saa& dan 0a&$b, semasa ala* kedua S/E. 1rang Yahudi menikmati dua temp$h dari aut$n$mi p$litikal di tanahair mereka, )anahair "srael, semasa sejarah purba. Era pertama, iaitu meliputi temp$h dari 2enghakiman, /$narki Bersatu, dan /$narki Berbahagi (Kerajaan dari "srael dan 0udah , berakhir dengan kemusnahan dari Kuil 2ertama pada 3-4 S/E. Era kedua merupakan temp$h dari Kerajaan 5asm$nea (160–78 B9E . Sejak kemusnahan dari Kuil 2ertama, diasp$ra telah menjadi tempat tinggal dari kebanyakan dari dunia Yahudi. ,:. Ke&uali di ;egeri "srael m$den, didirikan pada 1:6-, $rang Yahudi telah menjadi min$riti di setiap negara iaitu yang mereka tinggal dan mereka kerap mengalami penindasan, mengakibatkan p$pulasi yang naik turun pada kedua'dua dalam bilangan dan distribusi selama berabad. /enurut kepada #gensi Yahudi, sejak dari 2004 terdapat 17,2 Yahudi seluruh dunia% 3.7 juta di "srael, 3.7 juta di #merika Syarikat, dan yang tertinggal didistribusikan dalam k$muniti dari berbe<a sai<% ini persembahkan 0.2= dari anggaran semasa p$pulasi dunia.,10.,11. Bilangan ini termasuk semua yang menganggap diri mereka Yahudi samada atau tidak dipenggabungan, dan, dengan penge&ualian dari p$pulasi Yahudi "srael, tidak dimasukkan yang tidak menganggap diri mereka Yahudi atau yang tidak Yahudi mengikut halakha. 0umlah keseluruhan p$pulasi Yahudi sedunia, bagaimanapun, sukar untuk diukur. )ambahan kepada pertimbangan halakhik, terdapat *akt$r sekular, p$litikal, pengenalan keturunan dalam mentaksirkan siapakah se$rang Yahudi yang meningkatkan bilangan dengan banyak.,11. YAHUDI DAM AGAMA #sal usul Yahudi tradisinya bertarikh sekitar ala* kedua S/E kepada patriakh, #braham, "saa& dan 0a&$b. Stala /erneptah, bertarikh 1200 S/E, adalah salah satu dari rek$d arke$l$gikan tera>al dari $rang Yahudi di )anah "srael, dimana agama Yahudi, satu agama m$n$theisme dibangunkan. /enurut pada akaun Biblikal, $rang Yahudi menikmati temp$h kea<aman'sendiri pertama diba>ah kehakiman Biblikal dari 1thniel melalui Sams$n, kemudian pada (&. 1000an S/E , ?aja (a@id mendirikan BaitulmuAaddis sebagai ibu k$ta dari ;egeri Kerajaan Kesatuan "srael dan 0udah (Kesatuan /$narki dan dari sana memerintahnya (uabelas Suku "srael. 2ada :80 S/E, anak lelaki (a@id, S$l$m$n menjadi raja "srael. ,12. Kurang dari sedekad, S$l$m$n mula membina Kuil Su&i yang dikenali sebagai Kuil 2ertama. Selepas kematian S$l$m$n (&. :70 S/E , sepuluh suku utara berpisah membentuk Kerajaan "srael. 2#da 822 S/E $rang #ssyria menakluk Kerajaan "srael dan mengusir Yahudinya yang bermulanya diasp$ra Yahudi. )emp$h Kuil 2ertama berakhir sekitar 3-4 S/E setelah $rang Babyl$nia menakluk )anah "srael dan memusnahkan Kuil Yahudi. 2ada 37- S/E, selepas lima puluh tahun dari ta>anan Babyl$nia, ?aja 2arsi

9yrus si #gung membenarkan $rang Yahudi kembali membina semula BaitulmuAaddis dan kuil su&i. $rang Yahudi telah hidup di hampir setiap negara di dunia. 5ingga le>at abad ke'1-. )anah "srael jatuh diba>ah ka>alan Breek 5ellenistik. (i samping . (an karena "shak dan Yakub menurunkan bangsa Yahudi. mereka akan menerima &inta serta perlindungan )uhan. telah siap pada 314 S/E semasa pemerintahan (arius si #gung selama tujuh puluh tahun selepas kemusnahan Kuil 2ertama. >alaupun istilah BEnei Yisrael (Bani "srael telah masih digunakan untuk kedua'dua kumpulan. 5#?"'5#?" KE#B#/##. Kitab agama Yahudi menuliskan )uhan telah membuat perjanjian dengan #braham bah>a beliau dan &u&u' &i&itnya akan diberi rahmat apabila mereka selalu beriman kepada )uhan. atau sebagai Kerajaan 0udah. terselamat dari diskriminasi.16. "stilah ini asalnya dirujuk kepada $rang dari kerajaan selatan. apabila Kerajaan "srael Dtara berpisah dari Kerajaan "srael Selatan. 0erman. dan pengasasan mereka dari Kerajaan 5asm$nean pada 132 S/E dengan BaitulmuAaddis sekali lagi sebagai ibuk$tanya. dengan temp$h kadangkala dari kebudayaan. 2$land dan #merika Syarikat . #ntara 0umat s$re sampai Sabtu s$re mereka akan menyalakan lilin dan meminum anggur serta r$ti yang telah diberkati. 2$rtugal. Kata "nggeris 0e> unggulnya dipemer$lehan dari Yehudi. Sinag$ga merupakan pusat masyarakat serta keagamaan yang utama dalam agama Yahudi. Kata nama "brani !Yehudi! (plural Yehudim asalnya dirujuk kepada suku 0udah. seperti me>ujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan beriman kepada )uhan. 2enganut Yahudi dipilih untuk melaksanakan tugas'tugas dan tanggung ja>ab khusus. penindasan. AGAMA YAHUDI Yahudiah (Yudaisme adalah keper&ayaan yang unik untuk $rangFbangsa Yahudi (penduduk negara "srael maupun $rang "srael yang bermukim di luar negeri . Kerajaan 5asm$nean bertahan selama seratus tahun kemudian setelah ?$m menjadi lebih kuat ia melantik 5er$d sebagai raja pelanggan Yahudi. . istilah Yahudi dan penganut Yahudi telah praktikalnya sin$nim.17. Sejak itu. menurunkan undang'undang )uhan ()$rah kepada mereka dan memilih mereka sebagai &ahaya kepada manusia sedunia. kata Yehudim beransur datang merujuk pada $rang dari keimanan Yahudi sebagai seluruh. Berikutan Caman Enlightenment dan saudara Yahudinya 5askalah. . Selepas $rang #ssyria menakluk kerajaan utara meninggalkan kerajaan selatan sebagai satu'satunya negeri Bani "srael. "nti keper&ayaan penganut agama Yahudi adalah >ujudnya )uhan yang /aha Esa. 2embinaan Kuil Kedua. #pabila "skandar #gung menakluk Empayar 2arsi. Kerajaan "srael Selatan mula merujuk dirinya dengan nama dari suku prad$minannya. dan agama Yahudi adalah ikatan prima dari $rang Yahudi tanpa mengira darjat keanutan. kemiskinan. Kerajaan 5er$d juga bertahan selama seratus tahun. akhirnya jatuh kepada dinasti 2t$lemaik yang hilangnya kepada Seleu&ids. pen&ipta dunia yang menyelamatkan bangsa "srael dari penindasan di /esir. Kekalahan $leh $rang Yahudi pada pember$ntakan 2ertama pada 80 E+. laksana bilangan penting p$pulasi Yahudi dari )anah "srael telah diusir dan dijual kepada perhambaan sepanjang Empayar ?$m. )uhan kemudian menganugerahkan mereka Sepuluh 2erintah #llah melalui pemimpin mereka. ek$n$mik. terutamnya di Er$pah dan )imur )engah lebih unggul..S/E dengan kejayaan pember$ntakan /a&&abean dari /attathias si 2aderi )inggi dan anak lelakinya terhadap #nti$&hus Epiphanes. Kemudian. 9ubaan Seleu&id untuk tebar semula BaitulmuAaddis sebagai p$lis dihelleniskan datang kepada utama pada 14.14. /usa. kegunaan pertamanya dalam "njil untuk merujuk kepada $rang Yahudi sebagai seluruh berada dalam Kitab Esther. yang pertama dari 2erang Yahudi'?$m dan 2ember$ntakan Bar K$&hba pada 173 E+ yang penting menyumbang kepada bilangan dan ge$gra*i dan diasp$ra. dan ?abi adalah sebutan bagi mereka yang pakar dalam hal'hal keagamaan.13. berbanding dari yang spesi*iknya dari suku atau Kerajaan 0udah. 5$l$kus . satu trans*$rmasi beransur berlaku semasa dimana ramai Yahudi datang dilihat menjadi satu ahli dari bangsa Yahudi sebagaimana terpisah dari menganuti kepada keimanan Yahudi. Sebagai balasannya. dan malah pembunuhan kaum (lihat:anti'Semitisme. 5ari Sabtu merupakan hari utama yang biasa disebut hari Sabat. 2erjanjian ini kemudian diulangi $leh "shak dan Yakub. dan kemajuan indi@idu di berbagai l$kasi (seperti Sepany$l. maka mereka meyakini bah>a merekalah bangsa yang terpilih. Keluarga merupakan hal yang utama dalam agama ini dan penganutnya yang setia akan bersembahyang setiap hari. .

kebanyakan iaitu se&ara primernya akibat dari perumpunan ge$gra*ik dari p$pulasi Bani "srael yang asal. yaitu hanya dengan ha*alannya.abi Ketubim ()ulisan Selain itu terdapat juga )almud yang merupakan terjemahan serta k$mentar mengenai )$rah dari para rabi dan &endekia>an undang'undang. /aka D<air memba>a bukti akan keberadaan dirinya dengan memaparkan ha*alan )auratnya. terdapat berlainan pembahagian etnik. )uhan adalah yang tunggal ! .abi /usa datang kepada mereka memba>a )aurat dalam bentuk kitab maka ia diyakini sebagai ?$sul utusan #ll$h. iaitu dianggap sebagai pengenalan'sendiri etnik perse$rangan. tetapi dibenarkan dengan mereka yang bukan Yahudi. juga diterjemahkan sebagai !(engarkan 1 "srael. agama Yahudi juga meyakini bah>a #ll$h memiliki anak. dan e@$lusi kemerdekaan berikut. dan p$pulasi. /isalnya pengambilan ribaF bunga dianggap berd$sa sesama kaum Yahudi. lalu mereka me'yakini D<air lebih tinggi kedudukannya daripada /usa sebagai anak #ll$h. "ni termasuk /ishnah dan 5alakah (k$de undang'undang masyarakat utama penganut agama Yahudi . /akanan yang disediakan harus menuruti undang'undang tersebut. kitab )aurat te'lah musnah karena serbuan dari Bukhtunshir. Ketika itulah u$rang'$rang Yahudi mengkultuskannya dengan anggapan. dinamakan k$syer. menunjukkan dari perbe<aan ini .Sabat. (alam d$a se&ara utuh dalam hal mende*inisikan )uhan adalah Shema Yisrael. kemudian #ll$h mematikannya selama 100 ta'hun.B 2E. )uhan adalah satu!. dan men&eritakan <at'<at )uhan. selalunya pada jarak jauh dari satu sama lain mengakibatkan e*ekti* dan selalunya pengasingan temp$h'lama dari satu sama lain. yaitu D<air ( E<ra . D. )uhan kami adalah #llah.(#. #da pun D<air berlepas diri dari perbuatan syirik kaum Yahudi ( Bani "sr$il PEMBAHAGIAN ETNIK (idalam dunia p$pulasi Yahudi. Suatu barisan dari k$muniti Yahudi telah didirikan $leh pendatang Yahudi di berbagai tempat sekitar (unia Kun$. Bemara. D<air adalah se$rang sh$lih yang ha*al kitab )aurat. semulajadi.(#. kebudayaan. Ketika dihidupkan kembali setelah kematiannya itu. sedangkan D<air datang memba>a )aurat dengan tanpa kitab. )uhan adalah #llah kita.B#. Semasa berala*'ala* dari diasp$ra Yahudi k$muniti ini akan berkembang diba>ah pengaruh dari persekitaran tempatan mereka% p$litikal. K")#B (#. #nak laki'laki juga diharapkan untuk disunat (se>aktu masih bayi seperti perjanjian #braham dengan )uhan. Kini. hari besar yang lain termasuk ?$sh 5ashanah ()ahun Baru dan Y$m Kippur (5ari 2enerimaan )$bat . )EKS D)#/# Kitab "brani disebut )anakh dan terdiri dari 26 buku yang dihimpun dari 7 kumpulan: )$rah atau )aurat (2entateu&h .D) Y#5D(" Kebanyakan penganut Yahudi mengikuti peraturan dalam memilih makanan yang tertulis di dalam )aurat yang melarang &ampuran susu dengan daging. kalau . Setelah kematian sese$rang. (aging babi juga dilarang dalam agama Yahudi. #(#)'#(#) (#. Kabballah pula ialah teks lama yang berunsur mistik. ma ka D<air lebih . ($ktrin ini mengekspresikan keper&ayaan kepada satu )uhan. #gama dan kemasyarakatan saling berkaitan di dalam masyarakat Yahudi. K$nsep tuhan yang mengambil beberapa bentuk (misalnya )rinitas dianggap bida’ah dalam 0udaisme.amun dalam perkembangannya. a>alnya mun&ul di dalam #lkitab "brani: !(engarkan 1 "srael. /idrash dan #ggadah (legenda dan kisah'kisah lama .B'D. dan daging harus disembelih $leh kaum ?abi. K$nsep Ketuhanan #gama Yahudi K$nsep ketuhanan agama yahudi se&ara ketat didasarkan pada Dnitarian m$n$teisme. dan mereka pun menyembahnya. $rang'$rang Yahudi akan mengadakan satu minggu berkabung di mana mereka memba&a Kaddish.e@iEim (2ara . #pabila se$rang anak laki'laki men&apai kematangan dia akan dirayakan karena menjadi angg$ta masyarakat Yahudi dalam upa&ara yang dinamakan Bar /it<@ah.

#ustralia. menandakan pangkalan Spanish dan 2$rtugis mereka . termasuk kepelbagaian linguistik Yahudi.20. 2enyelidik meluahkan pengejutan pada uni*$rmiti genetik menakjubkan yang mereka jumpai dikalangan Yahudi m$den. sebuah periuk ber&air bebas dari setiap bahagian kumpulan didalam keseluruhan p$pulasi Yahudi sedunia. (emikian. /i<rahim &$nt$hnya. atau !Spaniard! (Se*arad bermaksud !Sepany$l! atau !"beria! dalam "brani. Bagaimanapun. dengan sekurang'kurangnya 80= dari Yahudi sedunia (dan hingga :0= sebelum 2erang (unia "" dan 5$l$kus . Bukti (. Yahudi +ubnan. Djian meny$k$ng sejarah Yahudi tradisi$nal dan menyangkal te$ri baha>a $rang Yahudi diturunkan kebanyakannya dari pemeluk dari agama lain. Yahudi +ibya... /i<rahim juga diistilahkan sebagai Sephardi berpun&a dari liturgi yang seakan sama...27. >alaupun gaya mereka dalam liturgi adalah unik dan mereka berbe<a dengan keh$rmatan kepada &ampuran antara migran Sephardi yang mendirikan diri mereka di )imur )engah dan #*rika )engah selepas pengusiran Yahudi dari Sepany$l dab 2$rtugal pada 16:0an dan k$muniti Yahudi yang pra'>ujud di rantau tersebut. #rgentina. Yahudi selalu dikenalpasti terg$l$ng kepada salah satu dari dua kumpulan utama: #shkena<im. Kaukasian. dan #*rika Selatan. baik juga seperti berbagai k$muniti berbe<a yang kini pupus. di negara sebelumnya tanpa k$muniti Yahudi asli.# mit$&h$ndrial (mt(.. seperti dari (.# menunjukkan se&ukupnya kurang perkah>inan'&ampur dikalangan Yahudi selama lebih 7. #nalisis (. Yahudi Bukhara.. emigrasi /i<rahim dari #*rika Dtara telah memba>a mereka untuk mengatasi bilangan Yahudi Er$pah yang pra'>ujud. ta*siran keagamaan. /i<rahim.22. Yahudi Be$rgia dan berbagai yang lain.dikalangan Yahudi b$leh diperhatikan dalam luahan kebudayaan Yahudi dari setiap k$muniti. #*rika Dtara. menandakan pangkalan Er$pah )engah mereka . atau !1rang )imur! (/i<ra&h menjadi !)imur! dalam "brani .26.# Kajian yang diterbitkan $leh #kademi Sains Kebangsaan menemui baha>a !gen bapa dari k$muniti Yahudi dari Er$pah. 5anya di "srael merupakan p$pulasi Yahudi mempersembahkan semua kumpulan. Satu lagi penemuan kajian baha>a stikyard dari kr$m$s$n Y. Yahudi 9$&hin.24.. itulah. 2engarang kajian menulis baha>a !daya tarik yang sangat rapat dari p$pulasi )imur )engah Yahudi dan bukan'Yahudi diperhatikan . Keputusan ini adalah . #kibat dari emigrasi mereka dari Er$pah semasa temp$h masa perang. Yahudi Syria. dan )imur )engah yang selalunya sebagai tak berkait kepada satu sama lain seperti mereka sediakala kepada sebarang dari kumpulan Yahudi yang diterangkan sebelumnya.21. tatarajah kulinari. )eimanim dari Yaman dan 1man kadangkala dimasukkan. Yahudi #shkena<i persembahkan bahagian besar dari Keyahudian m$den. >alaupun Yahudi Er$pah kadangkala merujuk mereka sebagai Sephardim. meskipun perkembangan bebas dari Sephardim tertib. merupakan k$leksi berbagai dari Yahudi )imur )engah dan #*rika Dtara. Yahudi Kurdish. Kanada. yang paling penting ialah Yahudi Kai*eng. Yahudi Berber. dikalangan /i<rahim terdapat Yahudi "raA. seperti #merika Syarikat. k$muniti Yahudi sedunia berkait rapat dengan Syrian dan 2alestinian. Djian (.. Kumpulan kebudayaan Yahudi yang lebih ke&il termasuk Yahudi "ndia termasuk Bene "srael. tidak kira dimana diasp$ra telah disuraikan sekitar dunia. meny$k$ng hip$tesis dari asal usul )imur )engah la<im!.21. membentuk kumpulan ketiga utama. /eskipun kepelbagaian ini. 0adi >alaupun Kha<ar b$leh diserap kepada p$pulasi Yahudi m$den. (alam kegunaan m$den. dan Sephardim.21.. dan disy$rkan baha>a !kebanyakan k$muniti Yahudi telah tinggal se&ara relati*nya terpen&il dari k$muniti jiran bukan'Yahudi semasa dan selepas (iasp$ra!. Bra<il. dan )imur )engah diturunkan dari p$pulasi m$yang )imur )engah yang la<im!. dan Bene Ephraim% ?$mani$tes dari Bree&eE "talkim atau Ben é ?$ma dari "tali% )eimanim dari Yaman dan 1man% berbagai Yahudi #*rika.000 tahun.. seperti Kha<ar. Bnei /enashe. Yahudi Bunung...000 tahun lepas yang dijumpai dari p$pulasi lain. (i 2eran&is. atau !0erman! (#shkena< bermaksud !0ermany! dalam "brani /edie@al. Yahudi /esir.# selanjutnya menentukan baha>a Yahudi m$den dari suku kepaderian — !9$hanim! — berk$ngsi keturunan la<im di "srael yang bertarikh balik sekitar 7. #sia )engah.. adalah k$leksi berbagai jenis k$muniti Yahudi dari #*rika Dtara. baik juga sebagai darjah dan sumber dari &ampuran genetik. amalan liturgikal. 2embahagian antara semua kumpulan ini adalah anggaran dan sempadan mereka tidak selalunya jelas.22. Dnited Kingd$m. ia tidak sama baha>a mereka membentuk peratusan besar dari keturunan Yahudi m$den.23. termasuk yang paling banyak Beta "srael dari 5absyah% dan Yahudi 9ina.# dari sekurang'kurangnya 60= dari p$pulasi #shkena<i semasa.

manakala $rang Yahudi terasimilasi di 0erman semasa abad ke'1: atau di #merika Syarikat pada hari ini umumnya akan menuturkan bahasa 0erman atau bahasa "nggeris BUDAYA YAHUDI #gama Yahudi emebimbing penganutnya pada kedua'dua amalan dan keper&ayaan. dan +adin$ merupakan bahasa 0ude$'Sepany$l yang dikembangkan $leh Yahudi Sephardi yang bermigrat ke Semenanjung "beria. termasuk impak dari 5$l$kus pada Keyahudian Er$pah. di #*rika Dtara dan )imur )engah. dengan sdikitnya hanya menutur "brani pada Shabbat. Selama lebih enambelas abad "brani telah digunakan hampir eksklusi*nya sebagai bahasa liturgikal. dan emigrasi meluas dari k$muniti Yahudi lain sekitar dunia.. yang tiba di 2alestine pada 1--1. "brani telah dihidupkan semula sebagai bahasa tuturan $leh Elie<er ben Yehuda. Sesetengah bahasa ?$man&e. Yiddish merupakan bahasa 0ude$'0erman yang dikembangkan $leh Yahudi #shkena<i yang bermigrat ke Er$pah )engah. #rami.k$nsisten untuk semua p$pulasi Yahudi sedunia.28. juga meluas digunakan. dan sebagai bahasa dalam kebanyakan buku telah ditulis pada agama Yahudi. lidah berkait'rapat. Yiddish atau +adin$. Sebahagian besar kesusasteraan dan teater sekular dalam bahasa Yiddish bermula pada abad ke'1: dan mer$s$t menjelang pertengahan abad ke'20. telah sebahagian besarnya tidak lagi digunakan. Dmumnya. iaitu menunjukkan baha>a paderi ini hidup se&ara kasarnya 104 generasi yang lalu. selalu membentuk dialek atau dirumpun keluar sebagai bahasa bebas.430 dan 7. Krim&hak.. di Er$pah sebelum dan selepas Caman Kesedara (lihat 5askalah . !lidah su&i! . "a tidak digunakan sebagai lidah ibunda sejak <aman)annai&. . "ndia dan 9hina. seperti bertentangan dari agama itu sendiri. )iga bahasa yang paling la<im dituturkan dikalangan Yahudi kini ialah "nggeris.24. /enjelang abad kelima S/E.. Sesetengah *akt$r ini datang dari dalam agama Yahudi.3:. Kesusasteraan dan teater Budaya Yahudi Sekular b$leh dinyatakan dengan menggunakan bahasa'bahasa Yahudi. "brani /$den. dalam era dan tempat sepelbagai seperti dunia 5ellenik purba.. antara 2. bahasa'bahasa Yahudi purba dan tersendiri dari beberapa k$muniti. di "slam di Sepany$l dan 2$rtugal.40. atau #merika Syarikat dan "srael k$temp$rari. dan ?usia.# dari Yahudi #shkena<i dan Sephardi. dan pertuturan harian dari $rang Yahudi untuk berabad. seperti bahasa "brani. "brani /$den kini salah satu dari dua bahasa rasmi dari negeri "srael bersama dengan #rab. Selama berabad. 0ude$'#rab. Yahudi sedunia telah menutur bahasa tempatan atau d$minan dari rantau yang mereka migrat kepadanya.28. atau bahasa'bahasa budaya di sekelilingnya. *en$mena kebudayaan telah dibangunkan baha>a pada sesentengah pertimbangan se&ara >ataknya Yahudi tanpa menjadi langsung se&ara spesi*iknya berkeagamaan. menyertai "brani sebagai bahasa tuturan di 0udea. Yahudi dari diasp$ra menutur Breek. iaitu membuat lakaran perbe<aan jelas antara agama Yahudi. termasuk Bru<inik. Saintis menganggarkan tarikh dari paderi asal berdasarkan pada mutasi genetik. akankah sesuatu k$muniti Yahudi menggunakan bahasa Yahudi atau tidak sebagai bahasa utamanya bergantung kepada takat keterasingan atau asimilasi k$muniti itu. apabila Babyl$nian memusnahkan Kuil 2ertama. pemergian beramai'ramai Yahudi dari tanah #rab.1-0 tahun yang lalu bergantung pada satu mengira sebuah generasi sebagai 23 atau 70 tahun. seperti 2eran&is dan Sepany$l. 2emulihan bahasa "brani di luar kegunaan liturgi sebahagian besarnya merupakan *en$mena a>al abad ke'20. Dmpamanya..38.3-. tetapi juga !&ara hidup. dan amat berkait dengan Ci$nisme. 0ude$'Berber..!. setiap adalah sejatinya Yahudi . 2enyelidik menganggarkan baha>a keturunan la<im terbaru dari 9$hanim m$den hidup antara 1000 S/E (se&ara kasarnya pada masa 2emergian beramai2 Biblikal dan 334 S/E.28. budaya Yahudi.e> Y$rk (semasa a>al abad ke' 20 biasanya menuturkan bahasa Yiddish. Sepanjang sejarah. $rang Yahudi di shtetl 2$land dan Bahagian )imur Ba>ah . BAHASA-BAHASA YAHUDI "brani merupakan bahasa liturgikal dari Yahudi (diistilahkan lash$n ha'k$desh. umpamanya bahasa "nggeris atau 0erman. yang lain dari interaksi Yahudi atau k$muniti dari Yahudi spesi*ik dengan persekitaran mereka. yang lain dari s$sial dalaman dan kebudayaan dinamik dari k$muniti. bahasa iaitu kitab su&i "brani ()anakh telah digubah. /ereka menemui keputusan seakan sama menganalisis (. /enjelang abad ketiga S/E. dan telah dipanggil bukan sekadar agama. Berpun&a dari banyak *akt$r. 0ude$'/alayalam dan banyak yang lain.. dan identiti Yahudi adalah sukar. Gen$mena ini telah memba>a kepada sebahagian besarnya budaya Yahudi berbe<a yang unik kepada k$muniti mereka sendiri.38.

>alaupun mereka bukanlah sekular pada dirinya. serta perkembangan susulannya di #merika Dtara. dan salah satu bekas pemimpin Bund ialah anak kepada pemeluk agama Kristian. pembunuhan'pembunuhan kaum di Er$pah )imur menyebabkan penghijrahan. dengan dua juta $rang pendatang Yahudi tiba di sana antara tahun'tahun 1--0 dan 1:20. umpamanya di dunia Yunani pada <aman silam. dan sebagainya. agama Yahudi membimbing pengikut'pengikutnya dalam kedua'dua amalan dan keper&ayaan dan $leh itu. 2ada dekad 1:60'an. perkataan sekular dalam Budaya Yahudi Sekular tidak merujuk kepada jenis $rang Yahudi tetapi sebaliknya kepada jenis budaya. )erutamanya. ia merupakan kebudayaan k$muniti'k$muniti Yahudi yang sekular. 9$nstanin /H&iu&H menulis tentang !suatu semangat Yahudi yang dibe<a'be<akan tetapi tidak diasi ngkan! yang menyelubungi kebudayaan $rang Yahudi yang bertuturan bahasa Yiddish. peristi>a 5$l$kus mengakibatkan kemusnahan sebahagian besar . serta di #merika Syarikat dan "srael kini. Kaukasia. (i banyak ka>asan dan pada <aman'<aman yang berbe<a. )ambahan pula. #S#+ BD(#Y# Y#5D(" SEKD+#? Selama sekurang'kurangnya 2. >alaupun sendiri tidak mengamalkan atau memper&ayai agama Kristian. Bagaimanapun. /enjelang tahun 1:71 sebelum peristi>a 5$l$kus. di Er$pah sebelum dan selepas Caman Kesedaran. dan yang lain kerana dinamik s$sial dan kebudayaan di dalam k$muniti yang langsung tidak berkait dengan agama pada dirinya. dan )urki. atau juga $rang Yahudi yang >arak yang bekerja di ka>asan'ka>asan kebudayaan yang umumnya tidak dianggap sebagai berkait dengan agama. undang'undang dhimma /uslim. tidak terdapatnya sebarang perpaduan budaya Yahudi. :2= daripada jumlah penduduk Yahudi merupakan $rang Yahudi #shkena<i dan justera itu. $rang Yahudi 1rt$d$ks yang >arak yang menulis karya kesusasteraan dan mu<ik atau menerbitkan *ilem'*ilem dengan tema bukan agama dikatakan menyertai Budaya Yahudi Sekular. 1rang' $rang Yahudi semasa itu sentiasa terselerak sehingga menjelang abad ke'1:. agama Yahudi dan budaya Yahudi amat susah dipisahkan dengan jelas. banyak $rang Yahudi yang bertuturkan bahasa Yiddish di Er$pah )imur menganggap diri sebagai seg$l$ngan etnik atau nasi$nal yang identiti mereka tidak bergantung kepada agama. K$muniti'k$muniti Yahudi Caman 2ertengahan di Er$pah )imur mengembangkan trait'trait budaya yang tersendiri sejak berabad'abad lagi. bukan semua $rang perse$rangan atau semua *en$mena kebudayaan b$leh dikelaskan dengan mudah sebagai !sekular! atau !keagamaan!. Sesetengah pun&a ini berasal daripada agama Yahudi pada dirinya. dan "ndia. tetapi mulai dari Caman Kesedaran (dan ikutan'ikutannya dalam agama Yahudi $leh gerakan 5askalah . dengan k$muniti'k$muniti yang lebih ke&il di pelbagai ka>asan yang lain% sebahagian besar Yahudi /i<rahi terselerak di sekitar dunia #rab% penduduk'penduduk Yahudi yang lain terselerak di ka>asan'ka>asan seperti Ethi$pia. dengan sesetengahnya daripada interaksi $rang Yahudi dengan $rang'$rang yang lain di sekelilingnya. *en$mena kebudayaan telah berkembang dengan si*at Yahudi yang kekadang tidak bersi*at keagamaan. khususnya di Er$pah )imur% sebahagian besar $rang Sephardi terselerak di berbagai'bagai k$muniti di #*rika Dtara. Dmpamanya. ahli'ahli Bund — iaitu ahli'ahli Kesatuan Sekerja Yahudi Dmum pada akhir abad ke'1: dan a>al abad ke'20 — umumnya tidak bersi*at keagamaan. 0ustera itu. telah dirujuk bukan sahaja sebagai sebuah agama. tetapi ia juga b$leh merangkumi sumbangan' sumbangan kebudayaan indi@idu'indi@idu yang mengaitkan diri dengan $rang Yahudi sekular. )anggapan ini berta mbah hebat lagi apabila kebangkitan ?$mantisisme pada umumnya meningkatkan lagi perasaan identiti ke negaraan di seluruh Er$pah.000 tahun.seperti berikutnya. dengan: sebahagian besar $rang Yahudi #shkena<i mendiami di Er$pah. (sila lihat 2embahagian etnik Yahudi. terutamanya ke #merika Syarikat. tetapi juga sebagai satu !&ara hidup!. Banyak daripada penduduk'penduduk ini diasingkan setakatnya daripada budaya'budaya di sekelilingnya $leh ghett$isasi. banyak daripada apa yang dianggap sebagai !budaya Yahudi! sebenarnya merupakan budaya Yahudi Er$pah )engah dan )imur. Dmpamanya. 1leh sebab identiti ini. BD(#Y# Y#5D(" SEKD+#? Budaya Yahudi Sekular merangkumi banyak *en$mena yang berkait. 2ada >aktu yang sama. Berakan 5askalah bergabung dengan gerakan Emansipasi Yahudi di Er$pah )engah dan Barat kuntuk men&ipta suatu peluang untuk $rang Yahudi memasuki masyarakat sekular.

apakah kehidupan sebenarnyaI /akanan.. ketua "nstitut untuk 2enyelidikan Yahudi dan K$muniti. . ia merupakan teater yang unggul. persatuan kebudayaan. /ereka berkumpul untuk mengkaji t$pik't$pik yang berkait dengan budaya Yahudi dan hubungannya dengan budaya'budaya yang lain di ha@ur$t. Saumaah'saumaah pada dirinya merupakan pusat'pusat kebudayaan Yahudi yang unggul. Bersama'sama dengan kelahiran "srael dan perhijrahan $rang Yahudi dari negara' negara #rab. Serupa juga dengan kehidupan Yahudi. dan saumaah sekular. dan pemaksaan agama. #khirnya. BEnai /it<@ah. /entakri*kan budaya sekular di kalangan mereka yang mengamalkan agama Yahudi adalah susah kerana seluruh budaya Yahudi berjalin dengan tradisi'tradisi agamanya.2. 2endidikan kemanusiaan Yahudi sekular menanam nilai'nilai m$ral sejagat berdasarkan kesusasteraan Yahudi klasik dan kesusasteraan dunia melalui pertubuhan'pertubuhan perubahan s$sial yang berhasrat untuk men&apai idaman'idaman keadilan dan kemurahan hati. Bary )$bin. . . ("ni adalah benar khususnya bagi agama Yahudi 1rt$d$ks . 2r$*es$r Estetik dan ?et$rik di Dni@ersiti )el #@i@ serta juga pengasas dan pengarah akademik K$lej /eitar untuk #gama Yahudi sebagai Budaya . atau menandakan peristi>a kitaran hidup seperti kelahiran. Setiap si*at keagamaan dipenuhi dengan kebudayaan% setiap perbuatan kebudayaan dipenuhi dengan keagamaan. seperti bekas gerakan untuk membebaskan $rang Yahudi S$@iet. dan mereka menyertai tindakan a>am dan p$litik yang diselaraskan $leh gerakan'gerakan Yahudi sekular.kaum Yahudi Er$pah. 2endidikan dan agama Yahudi yang kehilangan budaya tidaklah sebegitu menarik. perkah>inan. hubungan. serta gerakan'gerakan untuk memerangi pembunuhan kaum.! . menulis: !2ada hari ini.. dan perkabungan dengan &ara sekular. diskriminasi. #mat banyaknya tradisi'tradisi kita yang memang mengandungi aspek'aspek kebudayaan. Yaak$@ /alkin. di 0erusalem. umpamanya meraikan hari kelepasan Yahudi sebagai suatu perayaan sejarah dan semula jadi yang penuh dengan kandungan dan bentuk baru. pengayaan. +ihatlah 2ass$@er Seder — pada dasarnya. berkata tentang budaya Yahudi tradisi$nal: !2embahagian antara agama dan budaya sebenarnya tidak >ujud.1. perkembangan'perkembangan ini menyebabkan perganjakan taburan $rang Yahudi yang lanjut. amat banyak $rang Yahudi sekular mengambil bahagian dalam kegiatan'kegiatan kebudayaan Yahudi.7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful