SENARAI SEMAK PERANCANGAN PENGURUSAN TAHUNAN PROGRAM PENINGKATAN KURIKULUM DAN KEMAJUAN PENDIDIKAN BAGI PENGETUA

BIL 1 BULAN JANUARI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • PERKARA Menyemak Buku Perancangan Tahunan Menyediakan SKT Sekolah/Sasaran Pencapaian Membentuk JK PKKP Mesyuarat JK PKKP* Mesyuarat JK Perancang Mesyuarat JK Peningkatan BI dan JK Peningkatan Amalan Berbahasa Inggeris Mesyuarat JK Pelaksanaan PPSMI Mesyuarat JK 60:40 Peringkat Sekolah Mesyuarat JK Teknologi Dan P&P Bestari Menentukan Sasaran (Kurikulum) / sasaran pencapaian setiap mata pelajaran (berdasarkan GPS) Menyediakan TOV Menyemak Folio A Menyusun Jadual Kerja Harian Pengetua/GB/GPK Menyusun Jadual Pencerapan, Semakan Buku Kerja, Menyedia Head Count semasa Mengenal pasti Isu Utama berkaitan dengan akademik/kurikulum sekolah Mengenal pasti mata pelajaran bermasalah/kritikal Merancang senarai semak ketua panitia/ketua bidang. Mengenal pasti pelajar bermasalah Menentukan Jadual Ujian dan Peperiksaan Merancang Program Motivasi dan Kemahiran belajar Menganalisis dan mendiagnosis keputusan PMR/UPSR tahun lepas Menetapkan standard Q bagi latihan setiap mata pelajaran bagi latihan harian dan mingguan Menyampaikan taklimat PKKP kepada semua staf Memastikan mesyuarat Panitia Mata Pelajaran berjalan [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ( ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] catatan * Fokus utama Mesyuarat JK PKKP
1. 2. 3. Target kurikulum, ko-kurikulum, bina insan dan keceriaan Menyediakan TOV Menyemak Folio A Menyedia ‘head count’

4.

Analisis

• •

Membandingkan dengan tahun sebelumnya Kenal pasti mata pelajaran masalah

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

1

BIL 2

BULAN FEBRUARI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PERKARA Menyemak Folio B Panitia (Program Utama, Sokongan dan Sampingan) Mengemas kini pengurusan panitia Memantau Kelas PPSMI Mendapatkan maklum balas P&P PPSMI daripada guru dan murid Merancang ‘Program Intervensi’ jika masih ada pelajar bermasalah Memastikan Program Peningkatan B. Inggeris berjalan Memberi taklimat kepada semua guru mengenai perancangan dan penyediaan kertas projek / kertas kerja Mencerap Guru bagi mata pelajaran bermasalah Berjumpa dengan pelajar kumpulan berpotensi Menyemak buku latihan pelajar kelas peperiksaan Memastikan panitia menyediakan Pelan Tindakan mengatasi ‘Defisit Pembelajaran’ bagi setiap mata pelajaran untuk semua tingkatan Mendapatkan senarai program utama, sokongan dan sampingan daripada panitia Memastikan Program Utama berjalan Mendengar taklimat daripada Urus Setia PKKP dan Unit Penilaian Peperiksaan/SUP Mendengar taklimat aktiviti ko-kurikulum daripada HEM/GPK KO-KO dan SU JK PKKP(Kokurikulum) Merancang jadual ko-kuria peringkat sekolah Mesyuarat JK Permuafakatan Mengadakan latihan dalaman berfokuskan P&P * Merancang Kelas Pemulihan dan Pengayaan untuk semua tingkatan/tahun Mengadakan Majlis Perjumpaan Ibu bapa / Penjaga kelas peperiksaan

( [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

catatan * Contoh perisian Latihan Dalaman
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Pendidikan ‘Mastery Learning’ KBKK P&P Berbantukan Komputer ‘Buddy System’ Kemahiran ‘Mind Mapping’ Kemahiran Belajar ‘Quality Teaching’ Pengajaran Bestari Kajian Tindakan ‘Kursus Induksi untuk GSTT Jadual Penentu Ujian Penyediaan BBM ‘Team Teaching’ Penggunaan Multimedia Interaktif dlm P&P Penjelasan Program-program JPN dan Kementerian

2

BIL 3

BULAN MAC • • • • • • •

PERKARA Menyemak Folio A (Siri 1,2,3,4,5,6)/(SR1-SR4/C1C3) Menilai Program Utama, Sokongan dan Sampingan Sesi debriefing dengan guru PPSMI Memastikan Program Pemantapan Penguasaan BI guru PPSMI dilaksanakan* Pencerapan guru yang mengajar kelas bermasalah Motivasi kumpulan pelajar cemerlang Mesyuarat dengan semua guru mata pelajaran sain dan matematik bagi mengenal pasti masalah dan isu serta mencari jalan mengatasinya. Tumpuan kepada defisit pembelajaran. Menyemak program pembudayaan sains dan teknologi daripada seluruh warga sekolah. (60:40) Mendengar ‘debriefing’ oleh Ketua Bidang/ Ketua Panitia /Setiausaha Ko-Ko/SU Bina Insan/SU Keceriaan Mesyuarat dengan semua guru mata pelajaran kelas peperiksaan Menyemak dan menilai latihan Dlm Perkhidmatan Menghadiri mesyuarat panitia mata pelajaran Merancang pembinaan ‘modul pengajaran’ mata pelajaran kritikal dan topik bermasalah oleh panitia berkaitan Mengenal pasti isu dan masalah disiplin dalam proses P&P dalam bilik darjah.

( [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
1. 2. 3. 4. 5.

catatan * Program Pemantapan Penguasaan BI Guru
PPSMI Kelas tiusyen oleh panitia BI setiap sabtu Group discussion menggunakan Modul SEL yang dibekalkan oleh KPM Pembinaan skrip Buddy System TeamTeaching

• • • • • • •

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

3

BIL 4

BULAN APRIL • • • • • • • • • • • • •

PERKARA Perkembangan Staf berfokuskan ‘pengajaran strategik’ Menyemak semua program anjuran JPN, KPM, PSPN dan PPD * Menilai kelas intensif untuk kumpulan pelajar mengikut pencapaian Melaporkan perkembangan PKKP dalam mesyuarat JK PIBG Menyemak dan menilai program utama, sokongan dan Sampingan Merancang modul ‘Pengajaran Bestari’ Menilai program PPSMI – melihat kekuatan dan kelemahan Menjalankan Kajian Tindakan pelaksanaan PPSMI Memastikan program/aktiviti yang dijalankan untuk menjayakan dasar 60-40 Menilai menyemak semula pencapaian pelajar di kelas pemulihan Menilai keberkesanan program berbahasa Inggeris di kalangan murid dan warga pendidik di sekolah Mencerap guru cemerlang dan guru baru Memastikan bank item mempunyai soalansoalan mencukupi (topikal dan soalan latihanlatihan) dengan aras tinggi,pertengahan dan rendah Menyemak minit mesyuarat panitia dan mengambil tindakan sewajarnya Mendengar taklimat guru mata pelajaran bermasalah/kritikal dan mengatur strategi bersama Motivasi pelajar bermasalah, lemah (berpotensi) Analisis dan diagnosis keputusan SPM tahun lepas dan melaporkan kepada PPD Mesyuarat JK Kurikulum

( [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] * JPN, KPM, PSPN dan PPD

catatan

1. JUJ 2. Gerak Gempur 3. Pantas 4. Program Nilam/Bukti’ 5. Modul Kepimpinan Pelajar 6. PROBIM 7. PCAQ 8. STRUM 9. ‘TST’ 10. ECFRS 11. 60:40 12. Kajian Tindakan 13. PEKA 14. MUET 15. Intervensi 3M 16. Kokuria 17. Komponen Sastera Dalam BM/BI 18. MPV 19. PPSMI 20. Program BINA 21. Penulisan Jawi 22. Bahasa Tambahan untuk SK

• • • • •

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

4

BIL 5

BULAN MEI • • • • • • • • • • •

PERKARA Menyemak status semasa pencapaian pelajar Mendapatkan khidmat nasihat dari agensi luar bagi meningkatkan kemudahan pendidikan kepada murid Mengadakan latihan dalaman berfokuskan Pengurusan Bilik Darjah Berkesan Semakan program projek bacaan ‘BUKTI/NILAM’ Menilai program ‘SAL’ (kalau sekolah ada) Mencerap guru berprestasi rendah Memantau pelaksanaan PPSMI dan menilai peralatan dan perbekalan courseware Motivasi pelajar berfokuskan pencapaian Bahasa Inggeris ‘Debriefing’ oleh Ketua Panitia B. Inggeris Menyemak program ‘Kajian Tindakan’ yang dijalankan oleh guru mata pelajaran Menilai program P&P Bestari dan Pengkomputeran

( [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

catatan

5

BIL 6

BULAN JUN • • • • • • • • • •

PERKARA Menyemak buku latihan pelajar mata pelajaran kritikal Menyemak Folio A dan Folio B Menyemak status ‘head count’ semasa Mesyuarat dengan guru kelas peperiksaan Mesyuarat JK PKKP ke 2 Menerima maklumbalas PPSMI daripada guruguru tentang pelaksanaannya Mengenal pasti mata pelajaran penggagal, m/p kritikal dan mata pelajaran penghalang kecemerlangan Semua panitia mengenal pasti topik kritikal, topik penggagal dan topik penghalang kecemerlangan. Analisis dan diagnosis keputusan peperiksaan setengah tahun Motivasi kumpulan pelajar berpotensi cemerlang dan pelajar kritikal (HALUS)

( [ ] [ [ [ [ [ ] ] ] ] ]

catatan

[ ]

[ ] [ ] [ ]

6

BIL 7

BULAN JULAI • • • • • • • • • •

PERKARA Menyemak dan menilai program utama, sokongan dan sampingan Mesyuarat JK Kurikulum ke 3, menghadiri mesyuarat panitia mata pelajaran Mesyuarat JK Perancang Sekolah Mesyuarat JK Pengkomputeran Menyemak dan menilai program Bina Insan Menyemak dan menilai aktiviti persatuan dan pasukan beruniform Kursus peningkatan staf berfokuskan pengajaran bestari – aplikasi multimedia dalam P&P ‘Debriefing’ oleh ketua panitia mata pelajaran PPSMI Melaporkan pelaksanaan PPSMI kepada Pegawai Pendidikan Daerah * Mencerap guru berfokuskan ‘pengajaran strategik’

( [ ] [ ] [ [ [ [ ] ] ] ]

CATATAN * Satu salinan laporan kepada JPNP

[ ] [ ] [ ] [ ]

7

BIL 8

BULAN OGOS • • • • • • • • • •

PERKARA Menyemak dan menilai program disiplin sekolah Menyemak dan menilai program Pusat Sumber Sekolah ‘Debriefing’ oleh Penyelaras Pusat Sumber Sekolah Menyemak dan menilai program kerja/latihan pelajar (home work) Menyemak buku rekod guru – jumlah sukatan yang belum dihabiskan Mengenal pasti mata pelajaran penghalang kecemerlangan dan mengambil tindakan sewajarnya Mengenal pasti topik bermasalah Mencerap guru mata pelajaran penghalang kepada kecemerlangan Menyemak kerja pelajar kelas sederhana Memantau kelas PPSMI

( [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

catatan

8

BIL 9

BULAN SEPTEMBER • • • • • • • • • • • • •

PERKARA Motivasi pelajar kelas kritikal Mengenal pasti calon bermasalah mengikut topik dan beri motivasi Taklimat oleh Urus setia PKKP dan Unit Pen. Peperiksaan Mencerap guru berfokuskan ‘pengajaran berstrategik’ Menyemak dan menilai program B. Inggeris Menyemak hasil kerja/buku latihan pelajar kumpulan pelajar berpotensi Menyemak dan menilai program JUJ Merancang kelas intensif mengikut keperluan pelajar Merancang kelas pemulihan/intensif bagi mata pelajaran penggagal/kritikal Menganalisis dan mendiagnosis data Folio A Penilaian terakhir tahap pencapaian pelajar kelas peperiksaan Menilai program sokongan pelaksanaan PPSMI Mendapat khidmat nasihat KS Daerah bagi m/p bermasalah

( [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ [ [ [ ] ] ] ] ]

catatan

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

9

BIL 10

BULAN OKTOBER • • • • • • • • • • • •

PERKARA ‘Debriefing’ JUJ oleh urus setia PKKP Mendapatkan khidmat nasihat Guru Pakar/KS Daerah bagi mata pelajaran berprestasi rendah Mesyuarat JK PPSMI Menilai keberkesanan P&P PPSMI Membuat ‘head-count’ semasa Program khas bagi kumpulan cemerlang dan berpotensi Berjumpa dengan ibu bapa pelajar cemerlang dan berpotensi * Memaklumkan kepada PIBG pelaksanaan PPSMI Program khas menyelesaikan punca/faktor penggagal* Taklimat akhir/motivasi khas kepada pelajar kelas peperiksaan Mesyuarat dengan semua guru kelas peperiksaan Merancang Hari Q – pengiktirafan untuk guru dan staf sokongan

( [ ] [ ] [ [ [ [ ] ] ] ]

catatan

* Jika dilakukan lebih baik

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

10

BIL 11

BULAN NOVEMBER/ DISEMBER • • • • • • •

PERKARA Mesyuarat JK Kurikulum Mesyuarat JK PKKP Mesyuarat JK Perancang Mesyuarat JK Pelaksanaan PPSMI Menilai program sepanjang tahun Menetapkan target untuk tahun hadapan Menyediakan Sasaran Kerja Utama bagi tahun berikutnya [ [ [ [ [ [ [

( ] ] ] ] ] ] ]

catatan

11