DZIKIR PAGI DAN PETANG

1. Membaca ayat kursi pagi dan sore 1 kali

ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’Îû $tΒ …絩9 4 ×ΠöθtΡ Ÿωuρ ×πuΖÅ™ …çνä‹è{ù's? Ÿω 4 ãΠθ•‹s)ø9$# ÷y∏ø9$# uθèδ āωÎ) tµ≈s9Î) Iω ª!$#
óΟÎγƒÏ‰÷ƒr& š÷t/ $tΒ ãΝn=÷ètƒ 4 ϵÏΡøŒÎ*Î/ āωÎ) ÿ…çνy‰ΨÏã ßìxô±o„ “Ï%©!$# #sŒ tΒ 3 ÇÚö‘F{$# ’Îû $tΒuρ
絕‹Å™öä. yìÅ™uρ 4 u!$x© $yϑÎ/ āωÎ) ÿϵÏϑù=Ïã ôÏiΒ &óy´Î/ tβθäÜŠÅsムŸωuρ ( öΝßγxù=yz $tΒuρ
∩⊄∈∈∪ ÞΟŠÏàyèø9$# ÷’Í?yèø9$# uθèδuρ 4 $uΚßγÝàøÏm …çνߊθä↔tƒ Ÿωuρ ( uÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$#
2. Membaca surat al Ikhlash pagi dan sore 3 kali.

…ã&©! ä3tƒ öΝs9uρ ∩⊂∪ ô‰s9θムöΝs9uρ ô$Î#tƒ öΝs9 ∩⊄∪ ߉yϑ¢Á9$# ª!$# ∩⊇∪ î‰ymr& ª!$# uθèδ ö≅è%
∩⊆∪ 7‰ymr& #—θàà2
3. Membaca surat al Falaq pagi dan sore 3 kali

ÏΒuρ ∩⊂∪ |=s%uρ #sŒÎ) @,Å™%yñ ÎhŽŸ° ÏΒuρ ∩⊄∪ t,n=y{ $tΒ ÎhŽŸ° ÏΒ ∩⊇∪ È,n=xø9$# Éb>tÎ/ èŒθããr& ö≅è%
∩∈∪ y‰|¡ym #sŒÎ) >‰Å™%tn Ìhx© ÏΒuρ ∩⊆∪ ωs)ãèø9$# †Îû ÏM≈sV≈¤¨Ζ9$# Ìhx©
4. Membaca surat an Naas pagi dan sore 3 kali

Ĩ#uθó™uθø9$# Ìhx© ÏΒ ∩⊂∪ Ĩ$¨Ψ9$# ϵ≈s9Î) ∩⊄∪ Ĩ$¨Ψ9$# Å7Î=tΒ ∩⊇∪ Ĩ$¨Ψ9$# Éb>tÎ/ èŒθããr& ö≅è%
∩∉∪ Ĩ$¨Ψ9$#uρ Ïπ¨ΨÉfø9$# zÏΒ ∩∈∪ ÄZ$¨Ψ9$# Í‘ρ߉߹ †Îû â¨Èθó™uθム“Ï%©!$# ∩⊆∪ Ĩ$¨Ψsƒø:$#

5. Membaca Sayyidul Istighfar pagi dan sore 1 kali

‫ﻙ‬ ‫ﻬ ِﺪ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﺎ‬‫ﻭﹶﺃﻧ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﻭﹶﺃﻧ‬ ‫ﺘﻨِﻲ‬‫ﺧ ﹶﻠ ﹾﻘ‬ ‫ﺖ‬
 ‫ﻧ‬‫ﻪ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃ‬ ‫ﻲ ﻟﹶﺎ ِﺇﹶﻟ‬‫ﺭﺑ‬ ‫ﺖ‬
 ‫ﻧ‬‫ ﹶﺃ‬‫ﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﻠﱠ‬

‫ﻚ‬
 ‫ﻤِﺘ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻚ ِﺑِﻨ‬
 ‫ﻮ ُﺀ ﹶﻟ‬‫ﺖ ﹶﺃﺑ‬
 ‫ﻌ‬ ‫ﻨ‬‫ﺻ‬
 ‫ﺎ‬‫ ﻣ‬‫ﺷﺮ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻚ ِﻣ‬
 ‫ﻮ ﹸﺫ ِﺑ‬‫ﺖ ﹶﺃﻋ‬
 ‫ﻌ‬ ‫ﺘ ﹶﻄ‬‫ﺳ‬ ‫ﺎ ﺍ‬‫ﻙ ﻣ‬ ‫ﻋ ِﺪ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻭ‬
‫ﺖ‬
 ‫ﻧ‬‫ﺏ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃ‬
 ‫ﻮ‬‫ﺮ ﺍﻟ ﱡﺬﻧ‬ ‫ﻐ ِﻔ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻪ ﻟﹶﺎ‬ ‫ﺮ ﻟِﻲ ﹶﻓِﺈﻧ‬ ‫ﻧﺒِﻲ ﻓﹶﺎ ﹾﻏ ِﻔ‬‫ﻚ ِﺑ ﹶﺬ‬
 ‫ﻮ ُﺀ ﹶﻟ‬‫ﻭﹶﺃﺑ‬ ‫ﻋ ﹶﻠﻲ‬

“Ya Alloh, Engkau adalah Rabb-ku, tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi dengan benar)
kecuali Engkau, Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada
perjanjianku dengan Mu semampuku. Aku berlindung kepada Mu dari kejelekan (apa) yang
kuperbuat. Aku mengakui nikmat Mu (yang diberikan) kepadaku dan aku mengakui dosaku,
oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa
kecuali Engkau.”

6. Membaca do’a berikut pagi dan sore 3 kali

‫ﻮ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺎ ِﺀ‬‫ﻤ‬‫ﻭﻟﹶﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﺴ‬ ‫ﺽ‬
ِ ‫ﺭ‬ ‫ﻲ ٌﺀ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﺳ ِﻤ ِﻪ‬ ‫ﻊ ﺍ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻀﺮ‬
 ‫ﻳ‬ ‫ﺴ ِﻢ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﻟﹶﺎ‬
 ‫ِﺑ‬
‫ﻢ‬ ‫ﻌﻠِﻴ‬ ‫ﻊ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻤِﻴ‬‫ﺍﻟﺴ‬

Dengan Nama Alloh yang tidak ada bahaya atas Nama-Nya sesuatu di bumi dan tidak pula di
langit. Dia-lah Yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.

7. Membaca do’a berikut pagi dan sore 3 kali

‫ﺎ‬‫ﻧِﺒﻴ‬ ‫ ٍﺪ‬‫ﺤﻤ‬
 ‫ﻤ‬ ‫ﻭِﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﺳﻠﹶﺎ ِﻡ ﺩِﻳﻨ‬ ‫ﻭﺑِﺎﹾﻟِﺈ‬ ‫ﺎ‬‫ﺭﺑ‬ ‫ﺖ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ‬
 ‫ﺭﺿِﻴ‬
Aku rela (ridha) Alloh sebagai Rabb-ku (untukku dan ornag lain), Islam sebagai agamaku dan
Muhammad (shallallohu ‘alaihi wa sallam) sebagai nabiku (yang diutus oleh Alloh).

8. Membaca do’a berikut 100 kali atau lebih dalam sehari
Atau membaca 100 kali pagi hari dan 100 kali sore hari (atau lebih)

‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻪ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻭﹶﻟ‬ ‫ﻚ‬
 ‫ﻤ ﹾﻠ‬ ‫ﻪ ﺍﹾﻟ‬ ‫ﻪ ﹶﻟ‬ ‫ﻚ ﹶﻟ‬
 ‫ﺷﺮِﻳ‬ ‫ﻩ ﻟﹶﺎ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻪ ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﻠﱠ‬ ‫ﻟﹶﺎ ِﺇﹶﻟ‬
‫ﺮ‬ ‫ﻲ ٍﺀ ﹶﻗﺪِﻳ‬ ‫ﺷ‬ ‫ﹸﻛﻞﱢ‬

Tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) selain Alloh yang Maha Esa, tidak ada
sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa
atas segala sesuatu.

9. Membaca dzikir berikut 100 kali pagi hari dan 100 kali sore hari (atau lebih).

‫ﻤ ِﺪ ِﻩ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻭِﺑ‬ ‫ﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ﺳ‬

Maha suci Alloh, aku memuji-Nya.

10. Dzikir yang ringan di lisan namun berat dalam timbangan dan dicintai Alloh
ArRahman.

‫ﻌﻈِﻴ ِﻢ‬ ‫ﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﹾﻟ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﻤ ِﺪ ِﻩ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻭِﺑ‬ ‫ﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ﺳ‬
atau :

‫ﺮ‬ ‫ﺒ‬‫ﻪ ﹶﺃ ﹾﻛ‬ ‫ﺍﻟﻠﱠ‬‫ﻪ ﻭ‬ ‫ﻪ ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﻠﱠ‬ ‫ﻭﻟﹶﺎ ِﺇﹶﻟ‬ ‫ﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﺍﹾﻟ‬‫ﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ﺳ‬
11. Membaca do’a berikut 3 kali sore hari.

‫ﻖ‬ ‫ﺧ ﹶﻠ‬ ‫ﺎ‬‫ ﻣ‬‫ﺷﺮ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﺕ ِﻣ‬
ِ ‫ﺎ‬‫ﺎﻣ‬‫ﺕ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﻟﺘ‬
ِ ‫ﺎ‬‫ﻮ ﹸﺫ ِﺑ ﹶﻜ ِﻠﻤ‬‫ﹶﺃﻋ‬
Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Alloh yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang
diciptakan-Nya

12. Membaca do’a berikut 3 kali pagi hari

‫ﺎِﺗ ِﻪ‬‫ﺩ ﹶﻛ ِﻠﻤ‬ ‫ﺍ‬‫ﻭ ِﻣﺪ‬ ‫ﺮ ِﺷ ِﻪ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻧ ﹶﺔ‬‫ﻭ ِﺯ‬ ‫ﺴ ِﻪ‬
ِ ‫ﻧ ﹾﻔ‬ ‫ﺎ‬‫ﻭ ِﺭﺿ‬ ‫ﺧ ﹾﻠ ِﻘ ِﻪ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻤ ِﺪ ِﻩ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﻭِﺑ‬ ‫ﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ﺳ‬
Maha suci Alloh, aku memuji-Nya sebanyak bilangan makhluk-Nya, Mahasuci Alloh sesuai
keridhaan-Nya, Mahasuci seberat timbangan ‘Arsy-Nya dan Mahasuci sebanyak tinta (yang
menulis) kalimat-Nya.

DZIKIR YANG BERKAITAN DENGAN TIDUR
Menjelang tidur
1. Membaca 2 ayat terakhir surat Albaqarah

ϵÏFs3Í×‾≈n=tΒuρ «!$$Î/ ztΒ#u <≅ä. 4 tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$#uρ ϵÎn/§‘ ÏΒ Ïµø‹s9Î) tΑÌ“Ρé& !$yϑÎ/ ãΑθß™§9$# ztΒ#u
( $oΨ÷èsÛr&uρ $uΖ÷èÏϑy™ (#θä9$s%uρ 4 Ï&Î#ß™•‘ ÏiΒ 7‰ymr& š÷t/ ä−ÌhxçΡ Ÿω Ï&Î#ß™â‘uρ ϵÎ7çFä.uρ
$tΒ $yγs9 4 $yγyèó™ãρ āωÎ) $²¡øtΡ ª!$# ß#Ïk=s3ムŸω ∩⊄∇∈∪ 玍ÅÁyϑø9$# šø‹s9Î)uρ $oΨ−/u‘ y7tΡ#tøäî
Ÿωuρ $oΨ−/u‘ 4 $tΡù'sÜ÷zr& ÷ρr& !$uΖŠÅ¡®Σ βÎ) !$tΡõ‹Ï{#xσè? Ÿω $oΨ−/u‘ 3 ôMt6|¡tFø.$# $tΒ $pκöŽn=tãuρ ôMt6|¡x.
$tΒ $oΨù=Ïdϑysè? Ÿωuρ $uΖ−/u‘ 4 $uΖÎ=ö6s% ÏΒ šÏ%©!$# ’n?tã …çµtFù=yϑym $yϑx. #\ô¹Î) !$uΖøŠn=tã ö≅Ïϑóss?
’n?tã $tΡöÝÁΡ$$sù $uΖ9s9öθtΒ |MΡr& 4 !$uΖôϑymö‘$#uρ $oΨs9 öÏøî$#uρ $¨Ψtã ß#ôã$#uρ ( ϵÎ/ $oΨs9 sπs%$sÛ Ÿω
∩⊄∇∉∪ š͍Ï≈x6ø9$# ÏΘöθs)ø9$#

2. Membaca ayat kursi

’Îû $tΒ …絩9 4 ×ΠöθtΡ Ÿωuρ ×πuΖÅ™ …çνä‹è{ù's? Ÿω 4 ãΠθ•‹s)ø9$# ÷y∏ø9$# uθèδ āωÎ) tµ≈s9Î) Iω ª!$#
$tΒ ãΝn=÷ètƒ 4 ϵÏΡøŒÎ*Î/ āωÎ) ÿ…çνy‰ΨÏã ßìxô±o„ “Ï%©!$# #sŒ tΒ 3 ÇÚö‘F{$# ’Îû $tΒuρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$#
4 u!$x© $yϑÎ/ āωÎ) ÿϵÏϑù=Ïã ôÏiΒ &óy´Î/ tβθäÜŠÅsムŸωuρ ( öΝßγxù=yz $tΒuρ óΟÎγƒÏ‰÷ƒr& š÷t/
. ÞΟŠÏàyèø9$# ÷’Í?yèø9$# uθèδuρ 4 $uΚßγÝàøÏm …çνߊθä↔tƒ Ÿωuρ ( uÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# 絕‹Å™öä. yìÅ™uρ
Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus
menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa
yang di langit dan di bumi. tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya?
Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak
mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi[161] Allah
meliputi langit dan bumi. dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah
Maha Tinggi lagi Maha besar.

3. Mengumpulkan dua telapak tangan lalu ditiup dan dibacakan surat Al Ikhlash (qul
huwallohu ahad…) surat Al Falaq (qul a’uudzu birobbil falaq…) dan surat anNaas
(qul a’uudzu birobbinnaas …). Kemudian dengan dua telapak tangan mengusap
tubuh yang dapat dijangkau dengannya. Dimulai dari kepala, wajah dan tubuh
bagian depan 3 kali.

4. Membaca :
5. Membaca
membaca

‫ﺕ‬
 ‫ﻮ‬‫ﻚ ﹶﺃﻣ‬
 ‫ﺳ ِﻤ‬ ‫ﻭﺑِﺎ‬ ‫ﺎ‬‫ﺣﻴ‬ ‫ﻚ ﹶﺃ‬
 ‫ﺳ ِﻤ‬ ‫ ﺑِﺎ‬‫ﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﻠﱠ‬

‫ﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ‬‫ﺒﺤ‬ ‫ﺳ‬

‫ﺮ‬ ‫ﺒ‬‫ﻪ ﹶﺃ ﹾﻛ‬ ‫ﺍﻟﻠﱠ‬

33 kali, membaca

‫ﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ ﺍﹾﻟ‬33 kali dan

34 kali.

Bila bangun tidur membaca :

‫ﺭ‬ ‫ﻮ‬‫ﺸ‬‫ﻴ ِﻪ ﺍﻟﻨ‬ ‫ﻭِﺇﹶﻟ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗﻨ‬‫ﺎ‬‫ﺎ ﹶﺃﻣ‬‫ﺪ ﻣ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﺎﻧ‬‫ﺣﻴ‬ ‫ﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﹶﺃ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﺍﹾﻟ‬
Segala puji bagi Alloh yang telah menghidupkan kami setelah ditidurkan-Nya dan kepada-Nya
kami dibangkitkan.

Lihat dalil-dalil dan penjelasannya pada buku “Do’a dan Wirid, mengobati guna-guna
dan sihir menurut AlQur’an dan asSunnah” karya ustadz Yazid bin AbdulQadir Jawwas
Penerbit PUSTAKA IMAM ASY SYAFI’I