FAIL MEJA

[UNIT ICT]

RASHIDI BIN MOHAMED Penyelia Teknologi dan Makl !a" Pe#a$a" Pendidikan Dae%a& Ba" Pa&a" '()*(*+),+*-''

[2014]
KANDUNGAN

KANDUNGAN
KANDUNGAN 1. 2. 3. !. '. -. /. 0. 2. MUKA SURAT Visi, Misi dan Objektif Bahagian/Jabatan/Pejabat/Sekolah Carta Organisasi Bahagian/Jabatan/Pejabat/Sekolah Objektif Sektor/ nit Carta Organisasi Sektor/ nit "#ed$d$kan Pega%ai& Senarai ($gas/#$asa dan )$b$ngan Pega%ai *engan Pega%ai+ Pega%ai ,ain Perat$ran+.erat$ran Pentadbiran Proses #erja Carta 1liran #erja Senarai Se3ak / Checklist
Sa" .e" $agi .e"ia/ /%o.e. ke%#a

14. Senarai Borang 5ang Berkaitan *engan ($gas Pega%ai 11. ndang+ ndang dan Perat$ran "Pekeliling&

12. Ja%atank$asa 5ang *ianggotai "5ang berkaitan dengan t$gas sahaja& 13. 6or3a #erja "Boleh di$k$r+#P7/3asa/.erat$s/bilangan& 1!. 8or3at Senarai ($gas )arian

Fail Meja Penyelia Teknologi dan Maklumat ( Unit ICT )

91S)7*7 B76 MO)1M:* JP6J/ 8P ; 0-/''
PENYELIA TEKNOLOGI DAN MAKLUMAT " 67( (:#6O,O<7 *16 M1#, M1(& 61M1 1<:6S7 1,1M1( ; ; 67( 7C( PP* B1( P1)1(, J#9 BP 23'4 "P& Jalan =aharah, 03444 Bat$ Pahat, Johor 4/+!3!11'/ 4/+!3!322-

6O. (:,:8O6 6O. 81#S

; ;

Fail Meja Penyelia Teknologi dan Maklumat ( Unit ICT )

Maklumat Pengawai :
6a3a Ja%atan <red Ja%atan Bahagian/ nit (arikh Me3egang Ja%atan ; ; ; ; ; 9ashidi bin Moha3ed Pen>elia (eknologi dan Makl$3at PP,* *<1 32 nit 7C( 1 O#(OB:9 2411

1. Lata! "elakang
nit 7C(, Pejabat Pendidikan *aerah Bat$ Pahat, di%$j$dkan bagi berf$ngsi Me3astikan / 3e3anta$ / 3en>elia / 3eng$r$s .erbekalan .eralatan 7C( ke sekolah+sekolah 3en?$k$.i dan berf$ngsi dengan baik dan ses$ai dig$nakan 3engik$t keadaan se3asa. Bert$j$an 3e3astikan .eralatan 7C( sekolah+ sekolah dan Pejabat Pelajaran *aerah berke3a3.$an 3enjana se3$a .erisian terbitan oleh Pejabat Pelajaran *aerah, Jabatan Pelajaran 6egeri dan #e3entarian Pelajaran Mala>sia.

#. $i%i
@Pendidikan Berk$aliti, 7nsan (erdidik, 6egara SejahteraA

&. Mi%i
Melestarikan Siste3 Pendidikan 5ang Berk$aliti nt$k Me3bang$nkan Potensi 7ndiBid$ Bagi Me3en$hi 1s.irasi 6egara

'. Da%a! Kualiti
Meningkatkan #e?eka.an *an #eberkesanan Proses Peng$r$san Perkhid3atan ta3a nt$k Me3en$hi #ehendak Pelanggan Selaras *engan 8alsafah Pendidikan #ebangsaan

Fail Meja Penyelia Teknologi dan Maklumat ( Unit ICT )

serta 3e3.ai hasil kerja >ang berk$aliti / ber3$t$ tinggiC 0.i3.$ji.i3.1 Men>edia anggota / indiBid$ >ang berkela>akan. Matlamat St!ategik /. Fail Meja Penyelia Teknologi dan Maklumat ( Unit ICT ) .2 Melahirkan indiBid$ >ang 3e3.otensiC 0.2.otensi dan .ositifC 0.$n>ai S$3ber Man$sia 5ang Berk$aliti *ari Segi #eil3$an.endidikan berk$aliti serta sekolah >ang berkesan dan ?e3erlang. berkebolehan dan berko3.! Men?a.1.inan >ang berk$aliti dala3 3elahirkan .inan dan .i3. /.2.$n>ai Siste3 Peng$r$san 5ang Ceka.. ).$ 3enangani t$nt$tan+t$nt$tan ke arah .rod$ktiBitiC 0.0 Men?a. /.eng$r$san organisasi.1 Pejabat Pendidikan *aerah Bat$ Pahat berhara.2 Men?a. -.endidikan. 0.2.en?a. ?elik sains dan teknologiC 0.3 Meningkatkan ko3.2.+sika.2.$n>ai b$da>a il3$ ke3ahiran berfikir.3 Melahirkan 7nsan Berk$aliti 5ang *a.' Me%$j$dkan nilai ?i.(.1.1 Melahirkan indiBid$ >ang ?e3erlang dari segi intelek. Berkesan dan BerinoBasi.2 Me3.1 Melahirkan indiBid$ ?e3erlang >ang berda>a tahan tinggi serta 3a3.1 Pejabat Pendidikan *aerah Bat$ Pahat berhasrat .$n>ai Barisan Pe3i3. /.! Me3bent$k nilai+nilai 3$rni dan sika.erl$an <lobal.kan objektif .. Matlamat -.ai Prestasi Ce3erlang *ala3 Pentaksiran dan Penilaian.2.at Me3en$hi #e.2 Me3bant$./ Me3artabatkan .aian 2424..1 Me3. /.ai ke.2 nit 7C( PP* Bat$ Pahat 3eneta. O+.' Me3. . sejajar dengan kehendak 8alsafah Pendidikan #ebangsaan berlandaskan 9$k$n 6egara.3 Meningkatkan ke?e3erlangan ke.$n>ai #e3$dahan Pendidikan 5ang Berk$aliti.engar$hi ahli+ahli dala3 organisasi berkenaan agar bergerak ke arah hala t$j$ . da. 0.rofesion keg$r$anC 0.2.Men>edia hala t$j$ ke3aj$an kerja>aC 0.ekti0.in Peng$r$san Pendidikan 5eng Berintergriti.erl$an latihan sek$rang+k$rangn>a / hari setah$n. berakhlak ter.inan organisasi .1.at . *. #e3ahiran dan Sahsiah.Me3. rohani dan jas3aniC 0.2.1.eng$r$san dan ke. /.1.ta " Bal$e+?reation & dan nilai ta3bah " Bal$e+ added & di dala3 sektor a%a3C 0. 0. 3e3bi3bing ke. -.

.e$tik bagi 3enjana sel$r$h .eralatan 7C( di sekolah+sekolah dan Pejabat Pelajaran *aerah diselenggara dengan baik dala3 te3.$an 3enjana se3$a . 14. dengan 3engik$ti k$rs$s+k$rs$s dan latihan >ang berses$aian.erisian terbitan oleh Pejabat Pelajaran *aerah. 3eneri3a .likasi dan siste3 di ba%ah #e3enterian Pendidikan Mala>sia.erkhid3atan dan ke?e3erlangan akade3ik. s>or dan teg$ran >ang 3e3bina dari se3$a .$lan Pelaksana "1#P& >ang bar$ dilantik da.eralatan 7C(.erkara+.at 3engik$ti P(M dengan ja>an>a sebel$3 disahkan dala3 ja%atan 2.andangan.$hkan sel$r$h tenaga dan $saha ka3i $nt$k .. 2ung%i Meng$. ?adangan.otensi s$3ber tenaga 3an$sia >ang ke arah lebih .1 Me3astikan g$r$+g$r$ dan 1nggota #$3.1 UNIT I3T 14. 2.1.ihak de3i 3e3.en$h tekad dan iltiDa3 serta ber.ertingkatkan .erkhid3atann>a dengan lebih ?eka.2 Me3astikan g$r$+g$r$ dan 1#P da.ersekitaran .eralatan 7C( sekolah+ sekolah dan Pejabat Pelajaran *aerah berke3a3.! Sentiasa .erkhid3atan .eka dan res.. 2.1. Fail Meja Penyelia Teknologi dan Maklumat ( Unit ICT ) .1.2 Me3astikan / 3e3anta$ / 3en>elia / 3eng$r$s se3$a .erkhid3atan ka$nter >ang 3esra .a>akan f$ngsi dan . 14. K1USUS : 1 .at 3eningkatkan .elanggan dan sentiasa 3e3beri la>anan dari .i dan berf$ngsi dengan baik dan ses$ai dig$nakan 3engik$t keadaan se3asa.erbekalan . 2. Piagam Pelanggan #a3i %arga $nit latihan dengan .engg$naan a.restasi .ada 3oto / 0O1OR LEADS / berikrar dan berjanji akan 3en$3.3 Me3astikan .egang ke.3 Me3astikan / 3e3anta$ / 3en>elia / 3eng$r$s .' Sentiasa bersedia dan sangg$.oh 3asa >ang diteta.or bagi .1 Me3astikan / 3e3anta$ / 3en>elia / 3eng$r$s .rod$ktif dan ?eka.endidikan >ang kond$sif serta tera. 2.kan.eralatan 7C( ke sekolah+sekolah 3en?$k$. Jabatan Pelajaran 6egeri dan #e3entarian Pelajaran Mala>sia.eranan Jabatan Pendidikan / Pejabat Pendidikan dengan 3eran?ang / 3en>elaras / 3elaksana / 3enilai dan 3ela.ada kehendak+kehendak . 1 .erkara >ang berkaitan .onsiBe ke.

1.engg$naan se3$a jenis siste3 dan a.eng$r$san data dilaksanakan dala3 te3.' Me3astikan / 3e3anta$ / 3en>elia / 3eng$r$s serBer dan net%orking .1.erl$kan Fail Meja Penyelia Teknologi dan Maklumat ( Unit ICT ) .oh 1 tah$n.likasi.4 PELAKSANAAN TUGAS5TUGAS K1AS . 14.erkhid3atan berkaitan ./ Me3astikan / 3e3anta$ / 3en>elia / 3eng$r$s 1.0 Me3astikan / 3e3anta$ / 3en>elia / 3eng$r$s h$b$ngan l$ar berkaitan 7C(.likasi Pengkalan *ata M$rid. 14.! Me3astikan / 3e3anta$ / 3en>elia / 3eng$r$s sek$rang+k$rangn>a ! .14.abila di.1.1.Me3astikan / 3e3anta$ / 3en>elia / 3eng$r$s dan 3e3bant$ as.Melaksanakan t$gas+t$gas lain >ang diarahkan dari 3asa ke se3asa oleh #et$a Jabatan dan . 14.ihak ketiga a.rogra3 latihan .1.. 14. UMUM 1 .ejabat.ek teknikal dala3 .

I1M3T34 )/534+34 Fail Meja Penyelia Teknologi dan Maklumat ( Unit ICT ) .al / -al Mu"id %ukan )oku"ikulum Pendiidkan Pen0ega an 1ada Bim#ingan2 )aun!eling & )e"jaya Mu"id UNIT PEMBAN0UNAN DAN PEROLEHAN Pem#angunan Pe"ole an dan 3!et UNIT PER1HIDMATAN P/*).+%TT.Pe"mata UNIT LATIHAN UNIT PEMBAN0UNAN 1EMANUSIAAN .Pemuli an Pendidikan P"a!ekola .++ Pendidikan %-a!ta Pendidikan ) a!.11. 3a!ta O!gani%a%i Pe.a+at Pen6i6ikan Dae!a7 "atu Pa7at PE0A2AI PENDIDI1AN DAERAH TIMBALAN PE0A2AI PENDIDI1AN DAERAH UNIT PSI1OLO0I DAN 1AUNSELIN0 UNIT PEN0URUSAN 1UALITI UNIT PEN0URUSAN MA1LUMAT UNIT PEN0URUSAN A1ADEMI1 Ba a!a Melayu Ba a!a Ingge"i! %ain! & Matematik Teknik & 'oka!ional %ain! )ema!ya"akatan Pendidikan I!lam dan Mo"al Pe(e"ik!aan 6I4U% UNIT PEN0URUSAN SE1OLAH Pe" u#ungan dan Penda$ta"an %ekola Menenga %ekola *enda )+%).

Fail Meja Penyelia Teknologi dan Maklumat ( Unit ICT ) .

St!uktu! O!gani%a%i AB. GHAZI BIN HJ ALI TIMB. PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH : DG 48 UNIT PENGURUSAN SEKOLAH UNIT PENGURUSAN MAKLUMAT EN.14. RAHIM BIN LAMIN PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH : DG 54 HJ. RASHIDI BIN MOHAMED PENYELIA TEKNOLOGI DAN MAKLUMAT .

 Menerima data dari sekolah dalam bentuk elektronik dan disket  Menggabung data dari sekolah.  Memberi taklimat pengurusan SMPP/EMIS kepada pengurus maklumat sekolah dan guru data sekolah.  Melaksanakan peraturan atau pekeliling berkaitan dengan SMPP/EMIS.  Menyediakan laporan kepada JP$ berkaitan perlaksanaan program SMPP/EMIS/ diperingkat zon/daerah.  Membantu urusetia penyelenggaraan peralatan I%& menyediakan dokumen penyelenggaraan peralatan I%& PP'.1 Unit Pengurusan Maklumat (ICT) 13.  Menyediakan senarai inventori peralatan I%& PP' dan yang akan diselenggara.1.Fail Meja Penyelia Teknologi dan Maklumat ( Unit ICT ) 13.  Membantu proses penyediaan dokumen sebutharga penyelenggaraan peralatan I%& di Peringkat 'aerah. 13. .  Membuat verifikasi data emis online.  Mengurus pengkalan data SMPP/EMIs daerah dari aspek penyimpanan dan keselamatan data.  Membuat replikasi data sekolah ke EMIS versi online "eb.  Menguruskan aktiviti berkaitan dengan SMPP/EMIS diperingkat daerah.  Merancang program kutipan dan pengemaskinian data setiap bulan diperingkat zon /daerah.1.2 Penyelenggaraan Peralatan ICT diperingkat PPD.  Memuat turun data EMIS "eb dan mengagihkan data ke sekolah .  Menyelaras proses penyelenggaraan peralatan I%& PP'.  Menyediakan laporan dan analisis data SMPP/EMIS diperingkat daerah.  Memantau perlaksanaan SMPP/EMIS diperingkat sekolah.  Menyediakan laporan penilaian penyelenggaraan I%& di PP'.  Me"u#udkan rekod pega"ai yang bertanggung#a"ab berkaitan data diperingkat sekolah.  Menyemak data yang diterima dari sekolah.1 Pengurusan Data dan Maklumat.  Menentusahkan data dari sekolah  Melaksanakan bengkel verifikasi data peringkat zon/daerah bagi kutipan dara bulan Januari Mac Jun dan !ktober.  Menyebarkan laporan dan statistik data SMPP/EMIS diperingkat daerah.  Memberi khidmat nasihat kepada #a"atankuasa pembuka sebutharga diperingkat daerah.  Mengendalikan kursus berkaitan dengan aplikasi SMPP/EMIS dari masa ke semasa.  Memantau perlaksanaan penyelenggaraan peralatan I%& di PP'.

.  Memberi khidmat nasihat dari aspek pembangunan aplikasi sistem diperingkat PP' dan sekolah. Pembela#aran di sekolah.  Memberi khidmat nasihat dari aspek spesifikasi peralatan dan perisian I%& yang akan dibekalkan di sekolah-sekolah.  Memantau perlaksanaan penga#aran dan pembela#aran menggunakan peralatan dan perisian I%& di sekolah.  Menyediakan laporan status sistem rangkaian PP' kepada unit Maklumat JP$.1. 13.3 Perkhidmatan Teknikal Peralatan ICT bagi tu uan pentadbiran.  Me"u#udkan rekod inventori sistem ragkaian pelan lantai sistem rangkaian dalam di PP'.& Pengurusan %istem Maklumat Pergerakan 'a i  Merancang memmbina dan mengu#i Sistem*plikasi untuk .! Perkhidmatan Teknikal Peralatan ICT bagi tu uan Penga aran " Pembela aran.  Membangunkan aplikasi sistem diperingkat daerah.  Menyediakan rekod inventori dengan pentadbiran dan pengotomasian pe#abat.  Menyelenggara aplikasi sistem yang terdapat diperingkat daerah.  Mengumpul menggabung dan menganalisis data pergerakan yang diterima dari sekolah.  Mengeluaran laporan a"al untuk tu#uan perbincangan Panel Pergerakan /a#i. 13.rusan Pergerakan /a#i &ahunan.13.  Mengendalikan kursus pembinaan bahan Penga#aran .  Men#adi urusetia kepada perlaksanaan I%& di Sekolah.1.  Menyelaraskan bekalan peralatan I%& bagi tu#uan Penga#aran dan Pembela#aran.# Pembangunan $plikasi %istem  Merancang pembangunan aplikasi sistem pengurusan maklumat daerah.1.1.  Memberi khidmat nasihat dari aspek pembekalan perkakasan perisian sistem bagi pengotomasian pe#abat di PP' dan sekolah. 13. pembela#aran.  Menyediakan laporan berkaitan dengan perlaksanaan I%& di daerah.  Memberi taklimat penggunaan aplikasi sistem pergerakan ga#i kepada semua sekolah.  Menyediakan rekod inventori berkaitan peralatan I%& di PP' berkaitan dengan penga#aran .  Menyelaras penggunaaan peralatan I%& bagi tu#uan pentadbiran di PP' dan sekolah.  Mengurus sistem rangkaian dalaman ()*$+ PP'.

 Mengendalikan bengkel prestasi untuk /P0 0urikulum dan Pembantu &adbir sekolah.  Menyenggara dan mengemas kini 1homepage2 Pe#abat Pendidikan 'aerah.  Menyediakan peralatan dalam bentuk komputer dan multimedia untuk pelbagai keperluan seperti mesyuarat kursus bengkel seminar dan pelbagai aktiviti.  Menyediakan dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan dengan pergerakan ga#i tahunan dan urusan penganugerahan perkhidmatan cemerlang. Membantu mengeluarkan analisis dari data pergerakan ga#i sebagai data sokongan untuk pertimbangan Panel Pergerakan /a#i.rusan Pergerakan /a#i untuk tu#uan urusan selan#utnya pada tahun berikutnya. .1.  Menyimpan data-data . 13.) Tugas*tugas +has  Men#alankan tugas yang diarahkan oleh pengarah dan pega"ai  pela#aran 'aerah dari semasa ke semasa. 13.1.( Pengurusan $m  Membina dan menghasilkan dalam bentuk multimedia untuk kegunaan dan keperluan tertentu seperti mesyuarat kursus dan bengkel.  Merancang pengumpulan maklumat berkaitan dengan prestasi panel PP' dan sekolah.

Teras 3 / Memperkasakan %ek0lah +ebangsaan  Me"u#udkan budaya sekolah cemerlang  Pemantapan 0epimpinan Pengetua //uru 5esar dan kualiti guru Teras ! / Merapatkan 1urang Pendidikan  Pertukaran /uru /*nggota kakitangan Sokongan dalam daerah kerana keperluan perkhidmatan.  Pemantauan Pelaksanaan 4ancangan Integrasi Murid .  Pengurusan tindak ikut kepada laporan penyeliaan $azir.angsa  Program $adi Ilmu *malan Membaca($I)*M+. Membantu Pega"ai Pendidikan 'aerah merancang menyelia melaksanakan dan menilai program-program Pelan Induk Pembangunan Pendidikan.  Pengurusan Star 4ating dan 0ualiti Pe#abat Pela#aran 'aerah dan sekolah.  %adangan naik pangkat pengetua/guru besar dan #a"atan kanan bagi sekolah Menengah dan 4endah  Pertukaran dan penempatan /uru/*nggota 0akitangan Sokongan dalam daerah..  *nugerah 0ecemerlangan Peringkat Pe#abat Pela#aran 'aerah.  Panel penempatan dan pergerakan 0akitangan Sokongan. Teras 1 / Membina -egara . . Teras & / Mel0n akkan +e3emerlangan Institusi Pendidikan.%enarai Tugas $.  Memperkasakan 0urikulum Pendidikan 0has dan prasekolah.U%U% 3.ID$-' +.ID$-' UMUM 3.. . Teras # / Memartabatkan Pr02esi0n +eguruan  Pengurusan *duan  Pengurusan prestasi tahunan bagi panel Pe#abat Pela#aran 'aerah dan sekolah. Membantu Pega"ai Pendidikan daerah merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti di peringkat daerah yang berkaitan.  Pengurusan pemantauan penga#aran dan pembela#aran di sekolah. Teras 2 / Membangunkan m0dal insan  Motivasi disiplin keba#ikan dan kecermerlangan murid.  Pemantauan Program Inovasi Pengurusan Pendidikan.rusetia pemantauan Pengetua %emerlang dan /uru %emerlang. .  .P+.ntuk Perpaduan (4IM.

 Me"akili dan/atau menghadiri mesyuarat dan ma#lis di peringkat daerah yang dikendalikan oleh agensi persekutuan negeri dan daerah.2.  Peningkatan keilmuan guru dan kakitangan sokongan.  Pengurusan perkhidmatan pembersihan dan ka"alan keselamatan pe#abat pela#aran daerah dan sekolah. .  Menandatangani surat yang melibatkan tuntutan ke"angan sebutharga dan tender. !.  Me"akili dan/atau menghadiri aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. #.  Pembangunan dan perluasan sekolah rendah menengah prasekolah dan pendidikan khas.  Memperaku kelulusan dalam e-perolehan dan e-SP05 &.  Pembangunan dan penyelenggaraan fizikal Pe#abat Pela#ar 'aerah sekolah-sekolah menengah sekolah-sekolah rendah asrama 0IP/rumah guru dan lain-lain kemudahan pendidikan. Membantu Pega4ai Pela aran Daerah meran3ang dan menyelia keberkesanan perlaksanaan pr0gram*pr0gram yang berkaitan dengan pembangunan 2i7ikal dan pembangunan sumber manusia/*  Pembanguan fizikal dan prasarana. sekolah 0hidmat Pengurusan dan Pembangunan Pembangunan 0emanusiaan Jaminan 0ualiti Pendidikan Islam Penilaian dan Peperiksaan Pendidikan S"asta dan Pendidikan 0has Maklumat (I%&+ Psikologi dan 0aunseling 0eutuhan 3.  Pengurusan keselamatan 6izikal 5angunan dokumen di pe#abat pela#aran daerah dan sekolah. Membantu Pega4ai Pendidikan Daerah meran3ang5melaksanakan penyeliaan5memantau dan menilai pelaksanaan akti6iti*akti6iti di peringkat daerah yang berkaitan/*           Pengurusan Pengurusan Pengurusan Pengurusan Pengurusan Pengurusan Pengurusan Pengurusan Pengurusan Pengurusan akademik. Membantu Pega4ai Pela aran Daerah meran3ang5mengurus5menga4al dan menilai pengurusan ke4angan/*  *nggaran belan#a mengurus Pe#abat pela#aran daerah dan sekolah. Membantu Pega4ai Pela aran Daerah dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan perhubungan a4am dan mengambil tidak ikut keputusan mesyuarat di peringkat mesyuarat di peringkat +ementerian51abatan dan Daerah. Membantu Pega4ai Pendidikan Daerah memantau dan menyelia pengurusan am Pe abat Pela aran Daerah dan sek0lah serta memastikan ianya ber alan menepati pr0sedur dan peraturan/*  Pengurusan dan Pentadbiran Pe#abat Pela#aran 'aerah dan sekolah.  Men#alankan tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh Pega"ai Pela#aran 'aerah dan Pengarah Pela#aran Johor.  Pengurusan aset alih kera#aan.

0 Sasaran Kerja Utama (SKT) Timbalan Pega4ai Pela aran Daerah berperanan membantu Pega4ai Pela aran Daerah meran3ang5 melaksana penyeliaan dan memantau serta menilai pr0gram*pr0gram yang di alankan di peringkat daerah /* 7.  Memastikan data bebas dari sebarang ralat.il 8ingkasan $kti6iti9Pr0 ek Petun uk Prestasi %asaran Pen3apaian .  Merancang dan melaksanakan mesyuarat penyelarasan M*P JP$/PP' dan verifikasi data peringkat JP$/PP'.  Merancang dan melaksanakan kursus pengurusan maklumat kepada /P0 3 yang baru dilantik.S*$ M*0). 4M <:::.$I& PE$/.3 PE$/. Pada 93 Jan 93 Mac 9: Jun 93 !gos 93 !ktober 93 'isember  Memastikan data dihantar ke EP4' pada minggu kedua bulan berikutnya pada setiap tarikh kutipan.4.$I0*SI Membantu Mengurus +utipan Maklumat %MPP9:MI% PIPP / T:8$% 3 MEMPE40*S*0*$ SE0!)*8 0E5*$/S**$ 1  Merancang #adual perlaksanan kutipan dari sekolah ke PP' dan dari PP' ke JP$.  Melaksanakan proses verifikasi data SMPP/EMIS.M*& (I%&+ .:: 'ilaksanakan dengan #ayanya.14.  *nggaran kos Mesyuarat verifikasi dan kursus.4. .  Memastikan data SMPP/EMIS dikutip 7 kali setahun.M*& '*$ 0!M.S*$ M*0).

$. Memastikan maklumat perangkaan yang dikeluarkan adalah tepat dan timeliness. 'ilaksanakan dengan #ayanya. 3 Pr0gram Penyediaan $nggaran . Memastikan laporan perangkaan dikeluarkan dalam masa < minggu dari tarikh permintaan. 'ilaksanakan dengan #ayanya. Memastikan data yang dibekalkan bagi tu#uan *5M ke"angan adalah tepat sahih dan menepati masa. Menyediakan *5M 3 kali setahun iaitu pada a"al tahun.  Menyebar laporan/buku perangkaan kepada pelanggan.  Menyediakan data bagi keperluan *5M ke"angan kepada ketua aktiviti.$-'%$$-  Merancang format laporan/buku perangkaan.2 Penyediaan .ap0ran Perangkaan Maklumat $sas Pendidikan PIPP / T:8$% 3 M:MP:8+$%$+$%:+<. Menyediakan buku laporan Maklumat *sas Sekolah sebelum bulan Mac setiap tahun.4*$/ PE$'I'I0*$ . ! Pr0gram Penyelenggaran Peralatan PPD PIPP / T:8$% ! ME4*P*&0*$ J.  Menyediakan =uery dan laporan  Menyediakan aplikasi sokongan kepada format pelaporan.  Menyediakan data bagi keperluan *5M Per#a"atan untuk ketua aktiviti.elan a Mengurus Per a4atan dan +e4angaan PPD PIPP / T:8$% 3 MEMPE40*S*0*$ SE0!)*8 0E5*$/S**$ Memastikan data yang dibekalkan bagi tu#uan *5M per#a"atan adalah tepat sahih dan menepati masa. +:.

& $plikasi %istem dan 8angkaian Dalaman PIPP / T:8$% ! ME4*P*&0*$ J.4*$/ PE$'I'I0*$  Merancang keperluan peralatan I%& untuk pentadbiran PP'  Menyediakan kertas cadangan keperluan peralatan I%& PP' kepada Ja"atankuasa Maklumat dan Pengkomputeraan 0PM. Memastikan dokumen bagi tu#uan penyediaan bagi proses pembayaran dibuat dalam masa > hari berker#a.  Menyelaras proses penyediaan dokumen pertimbangan J/kuasa sebutharga.dan PPD dan %ek0lah PIPP / T:8$% ! ME4*P*&0*$ J.4*$/ PE$'I'I0*$ .  Memantau perlaksanaan program Memastikan penyelenggaraan komputer sekolah dilaksanakan pada bulan Jan hingga Mei. # Pr0gram Pengk0mputeraan Pentadbiran 1P.  Merancang program latihan kemahiran I%& staf JP$ PP' Sekolah Memastikan nisbah komputer kepada pega"ai pada kadar 3?3 Memastikan nisbah komputer kepada Pembantu &adbir pada kadar 3?3 Memastikan kelengkapan perlatan I%& JP$ dan PP' pada tahap @:A 'ilaksanakan dengan #ayanya. 'ilaksanakan dengan #ayanya. Memastikan proses penyelenggaraan mengikut prosedur ke"angan. Merancang perlaksanaan program  Menyelaras proses penyediakan dokumen sebutharga.

( .*$  Menyelaras kursus kemahiran I%& bagi staf PP' dan sekolah Memastikan kursus kemahiran dilaksanakan sebanyak > kali setahun.atihan +emahiran ICT PIPP / T:8$% # MEMPE4&*5*&0*$ P4!6ESI!$ 0E/. Menga"alselia aplikasi system dan rangkaian dalaman JP$ dan PP'  Menga"alselia BbackupC dan Bsystem recoveryC  Menyelaras system BmonitoringC dan #angkitanCvirusC Memastikan Bdo"ntimeC aplikasi dan rangkaian kurang dari <D #am Memastikan system dan data backup dilakukan mengikut #adual yang ditetapkan Memastikan ker#a penga"asan #angkitan virus dilakukan setiap hari beker#a 'ilaksanakan dengan #ayanya.4. . 'ilaksanakan dengan #ayanya..

1#.ain Pe abat Pela aran Daerah .atu Pahat Unit9%ubUnit 1a4atan Tugas Pega4ai $tasan >ang $da .ubungan Dengan Pega4ai .ubungan Tugas " Tanggung a4ab • Merancang taksiran dan penilaian program dan aktiviti Merancang dan membuat program bimbingan dan hala tu#u pendidikan Merancang dan menyediakan program dan aktiviti Memupuk budaya penyelidikan dalam pengurusan pendidikan Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarah dari semasa ke semasa • Membantu perancangan dan perlaksanaan program dan aktiviti yang berkaitan kepada semua pengurus pendidikan di sekolah menengah dan sekolah rendah di dalam daerah %emua Pen0l0ng Pega4ai Pela aran Daerah .= %enarai Tugas5 +uasa Dan .esar .ain >ang $da .rusan ker#asama dalam semua perkara yang berkaitan dengan pengurusan pendidikan di dalam sekolah %emua +akitangan %0k0ngan .rusan ka"alan dokumen dan rekod seperti surat fail menghantar surat dan membuat salinan photostat • • .rusan ker#asama sebagai rakan seker#a dalam semua perkara yang berkaitan dengan pengurusan pendidikan di dalam daerah.ubungan Pega4ai Pela aran Daerah Mengarah dan meluluskan semua program dan aktiviti di semua institusi pendidikan di ba"ah ka"alan Pe#abat Pela#aran 'aerah Timbalan Pega4ai Pela aran Daerah Membantu Pengarah meluluskan semua aktiviti di semua institusi pendidikan di ba"ah ka"alan Pe#abat Pela#aran 'aerah • / / Pe abat Timbalan Pega4ai Pela aran Daerah Timbalan Pega4ai +uasa >ang Diberi Tugas Pega4ai . %emua Penyelia Pe abat Pela aran Daerah Membantu perlaksanaan program dan aktiviti di semua peringkat pengurusan di dalam daerah Pengetua9'uru .

<.nit Maklumat 9.1 Cadangan naik Pangkat Pengetua9'uru .1&.1. Pen PP'M Pen PP'4 >. Mengumpul data dan profil pengetua /guru besar melalui (EMIS/%M%/84MIS+ . Pembantu &adbir . Mengumpul laporan dan penilaian Semua 0etua-ketua . PP' 7.esar dan 1a4atan +anan %ek0lah Menengah dan %ek0lah 8endah Pr0ses +er a $kti6iti ). ).1 Menerima arahan ker#a. Pengesahan senarai.esar dan 1a4atan kanan %ek0lah Menengah dan %ek0lah 8endah Menyediakan senarai 3al0n Pega4ai >ang Meluluskan9Diru uk PP' Muka 191 surat ini Undang* Undang9Peraturan %ubakti6iti Pr0ses +er a 3.nit berkaitan D. Membuat analisis hasil daripada pelbagai laporan.I%& / .3 Cadangan -aik Pangkat Pengetua9'uru . Simpan rekod Pengetua//uru 5esar.= Pr0ses +er a5 Carta $liran +er a dan %enarai %emak Tugas Utama 37.

esar dan 1a4atan kanan %ek0lah Menengah dan %ek0lah 8endah Menyediakan senarai 3al0n Muka surat ini 191 %ubakti6iti ).)* (eri3a arahan dari.enilaian (idak la>ak Sah Senarai Si3.ada PP* #$3.elbagai la.an rekod (1M1( .1.1 Cadangan naik Pangkat Pengetua9'uru .Carta $liran +er a $kti6iti ).oran B$at analisis dan .1 M.$l .$l data dan Profil Calon Penget$a /<$r$ Besar dari :M7S #$3.

esar dan 1a4atan kanan %ek0lah Menengah dan %ek0lah 8endah Menyediakan senarai 3al0n $kti6iti Senarai Pengetua//uru 5esar Muka surat ini Tindakan 191 Catatan %ubakti6iti .%enarai %emak $kti6iti ).1 < 'ata dan profil Pengetua//uru 5esar.il 3 ).1 Cadangan naik Pangkat Pengetua9'uru .1. 9 )aporan-laporan berkaitan. D 8asil *nalisis .

2 Pertukaran dan Penempatan 'uru 9 $ngg0ta +akitangan %0k0ngan dalam daerah kerana keperluan ?khas? perkhidmatan.nit yang berkaitan PP' Pega"ai Psikologi dan 0aunseling 0eutuhan .2.ndang-.1 . Mengkategorikan kes-kes guru/*0S yang perlu ditempatkan semula berasaskan kriteria berikut? • Jenis aduan • )aporan sulit pega"ai • )aporan *duan • 'apatan siasatan • )aporan siasatan • )$P& Pengesahan )aporan 0elulusan dan *rahan Penempatan semula Menyimpan rekod Semua .nit 8EM .1&.nit Sekolah . %enarai 3al0n kes*kes @khas? Pega"ai Eang Meluluskan / 'iru#uk PP' Muka surat ini 191 %ubakti6iti Proses 0er#a ).ndang / Peraturan Menerima arahan melaksanakan tugas Mengadakan perbincangan dengan semua unit Membentang hasil analisis daripada laporan-laporan yang dikumpul.nit Perkhidmatan PP' PP' Pembantu &adbir .2 Pertukaran dan Penempatan 'uru 9 $ngg0ta +akitangan %0k0ngan Di dalam Daerah +erana +eperluan +has Perkhidmatan Pr0ses +er a $kti6iti ).

< F.oran #el$l$san dan 1rahan Pene3.3 Pertukaran dan Penempatan 'uru9$ngg0ta+akitangan %0k0ngan dalam daerah kerana keperluan khas perkhidmatan Muka %enarai 3al0n kes*kes khas 3/3 surat ini M .oran+la.Carta $liran +er a *ktiviti Subaktiviti F.ada la.1 (eri3a arahan Perbin?angan dengan se3$a $nit berkaitan / Se3ak se3$la Me3bentang hasil analisis dari.<.oran >ang dik$3.atkan se3$la Pengesahan .atan se3$la 9a>$an Si3.$l Mengkategorikan kes+kes g$r$ / 1#S >ang .erl$ dite3.a.an rekod (1M1( .

1 Pertukaran dan Penempatan 'uru9$ngg0ta+akitangan %0k0ngan dalam daerah kerana keperluan khas perkhidmatan Muka %enarai 3al0n kes*kes khas 191 surat ini $kti6iti Mengadakan perbincangan dengan semua unit Tindakan Catatan < Membentang hasil analisis daripada laporan yang dikumpul Mengketegorikan kes-kes guru/*0S yang perlu ditempatkan semula berasaskan kriteria berikut ? 9 • • • • • • Jenis aduan )aporan sulit pega"ai )aporan aduan 'apatan siasatan )aporan siasatan )$P& D Pengesahan )aporan > 0elulusan dan arahan penempatan semula .2.%enarai %emak $kti6iti %ubakti6iti .2 ).il 3 ).

esar Cemerlang Pr0ses +er a $kti6iti ).3.1 191 Undang* Undang9Peraturan Menerima arahan melaksanakan tugas Gu#udkan kumpulan pemantau peringkat daerah (lantikan dibuat PP'+ Menyelaraskan instrumen pemantauan Mengadakan mesyuarat agihan dan penyelarasan bersama Pega"ai Pemantau Sesi pemantauan Membuat laporan/rumusan dan sesi perbincangan Pembentangan hasil pemantauan Simpan rekod PP' Pega"ai pemantau yang dilantik PP' Pengetua//uru %emerlang PP'/&PP' Pega"ai Pemantau PP' .esar Cemerlang Mengenalpasti dan menyelaraskan adual pemantauan Pega4ai >ang Meluluskan9Diru uk PP' Muka surat ini %ubakti6iti Pr0ses +er a ).3 Pengurus Pemantauan Pengetua Cemerlang dan 'uru .1&.3 Pengurusan Pemantauan Pengetua Cemerlang dan 'uru .

antikan dib$at PP*& Men>elaraskan instr$3en .oran / r$3$san dan sesi Perbin?angan hasil .e3anta$an Mengadakan 3es>$arat agihan dan .eringkat daerah ".e3anta$ .3.e3anta$an (1M1( .e3anta$an Si3.3 Pengurus Pemantauan Pengetua Cemerlang dan 'uru Cemerlang Mengenalpasti dan Menyelaraskan adual pemantauan Muka surat ini %ubakti6iti ).an 9ekod .en>elarasan bersa3a Sesi .Carta $liran +er a $kti6iti ).$lan .e3anta$an Me3b$at la.1 Meneri3a arahan 3elaksanakan t$gas E$j$dkan k$3.1 191 M .

%enarai %emak $kti6iti ).esar Cemerlang Mengenalpasti dan Menyelaraskan adual pemantauan $kti6iti Senarai kumpulan Mentor Pengetua//uru 5esar Muka surat ini Tindakan %ubakti6iti .3.il 3 ).3 Pengurus Pemantauan Pengetua Cemerlang dan 'uru .1 191 Catatan < Surat panggilan mesyuarat 9 *genda Mesyuarat D Senarai Mentee > Modul 7 )aporan .

F.! ). mentoring Mendengar maklum balas daripada Pengetua / /uru 5esar Mengadakan sesi refleksi mengenai maklum balas Mengadakan la"atan susulan Membuat penambahbaikan Menyediakan laporan Cadangan / C0a3hing dibuat berpasangan9berkumpulan bagi sek0lah Tertentu .!.1 Pemantauan Pelaksanaan 8an3angan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (8IMUP) Mengenalpasti dan Muka Menyelaraskan adual 191 surat ini pemantauan Pega4ai >ang Undang* Meluluskan9Diru uk Undang9Peraturan Pengarah/&PP Memilih dan menggunakan modul coaching dan mentoring (kun#ung bantu+ yang sesuai berdasarkan analisis data a"al Membuat temu#an#i dangan Pengetua//uru 5esar Melaksanakan coaching . mentoring berpandukan modul coaching .D Pemantauan Perlaksanaan 8an3angan Integrasi Murid Unuk Perpaduan (8IMUP) Pr0ses +er a $kti6iti %ubakti6iti Pr0ses +er a Menerima arahan melaksanakan tugas ).

Carta $liran +er a $kti6iti %ubakti6iti ).e3anta$an Sedia instr$3en .!.1 (eri3a arahan Sedia instr$3en .! ).and$kan instr$3en >ang ada 5a Makl$3 balas dari.ada Penget$a / <$r$ Besar 1dakah ini la%atan s$s$lanF Pena3bahbaikan (idak .oran (1M1( .a.1 Pemantauan Pelaksanaan 8an3angan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (8IMUP) Mengenalpasti dan Muka Menyelaraskan adual 191 surat ini pemantauan M .e3anta$an (e3$janji dengan Penget$a / <$r$ Besar Coa?hing G Mentoring ber.

!.1 Pemantauan Pelaksanaan 8an3angan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (8IMUP) Mengenalpasti dan Muka Menyelaraskan adual 191 surat ini pemantauan $kti6iti Intrumen pemantauan Tindakan Catatan < Surat/catatan panggilan telefon temu#an#i dengan Pengetua//uru 5esar 9 %atatan maklum balas daripada Pengetua//uru 5esar D %atatan refleksi mengenai maklum balas > Jadual la"atan susulan 7 )aporan .il 3 ).%enarai %emak $kti6iti %ubakti6iti .! ).

> Pengurusan Pemantauan Penga aran dan Pembela aran di %ek0lah Pr0ses +er a Pengurusan Pemantauan Penga aran dan Pembela aran di sek0lah Mengenalpasti dan Muka %ubakti6iti ). Membuat klasifikasi Pengetua / /uru 5esar dalam aspek kepimpinan instruksional D. Mendapatkan maklum balas daripada mentor 7.ndang / Proses 0er#a Meluluskan / 'iru#uk Peraturan 3. Menganalisis laporan pemantauan a"al 9. Menerima arahan melaksanakan tugas Pengarah / &PP $kti6iti ).#.1 Menyelaraskan adual 191 surat ini pemantauan Pega"ai Eang .ndang-. Memantapkan hala tu#u . Mengadakan perbincangan dua hala H. Mendapatkan maklum balas daripada Pengetua / /uru 5esar >.F.# <.

e3anta$an a%al #lasifikasi Penget$a / <$r$ Besar Sesi Coa?hing #e.kan objektif/hala t$j$ ($kar strategi (er?a.#.oran (1M1( .i3.# ).1 (eri3a arahan 1nalisis la.ai objektif >ang ditent$kanF Sedia la.oran .1 Pengurusan Pemantauan Penga aran dan Pembela aran di sek0lah Mengenalpasti dan Muka Menyelaraskan adual 191 surat ini pemantauan M .inan 7nstr$ksional Perbin?angan d$a hala Meneta.Carta $liran +er a $kti6iti %ubakti6iti ).

1 Pengurusan Pemantauan Penga aran dan Pembela aran di sek0lah Mengenalpasti dan Muka Menyelaraskan adual 191 surat ini pemantauan $kti6iti 8asil analisis laporan Tindakan Catatan < Senarai Pengetua//uru 5esar mengikut klasifikasi 9 %atatan maklum balas daripada Pengetua//uru 5esar D %atatan maklum balas daripada mentor > %atatan fokus perbincangan 7 %atatan ketetapan hala tu#u .il 3 ).%enarai %emak $kti6iti %ubakti6iti .# ).#.

Melaksanakan penilaian @.& Pemantauan Pr0gram In06asi Pengurusan Pendidikan Membudayakan perk0ngsian In06asi Pengurusan Pendidikan %ubakti6iti ). Mengenalpasti sumber di sekolah untuk mengatasi masalah D.7 Pemantauan Pr0gram In06asi Pengurusan Pendidikan Pr0ses +er a $kti6iti ).F.1 memperkasakan kepimpinan sek0lah se3ara berterusan.ndang-.&. Pega"ai Eang Proses 0er#a Meluluskan / 'iru#uk 3. Menyediakan laporan Muka surat ini 191 . Membuat I$!I*SI berterusan F.ndang / Peraturan . Mengenalpasti masalah 9. Mengenalpasti strategi penambahbaikan >. Menerima arahan melaksanakan Pengarah / &PP ker#a <. Membuat cadangan strategi penambahbaikan 7. Men#alankan ka#ian tindakan (sekiranya perlu+ H.

1 Muka surat ini 191 M .ena3bahbaikan Cadangan strategi .asti 3asalah "SEO( 1nalisis & 1da ke$.& Pemantauan Pr0gram In06asi Pengurusan Pendidikan Membudayakan perk0ngsian In06asi Pengurusan Pendidikan memperkasakan kepimpinan sek0lah se3ara berterusan.&.ian tin6akan Pe3anta$an berter$san (ida ka 5a Penilaian .asti strategi 76OV1S7 .a>aan s$3ber di sekolah $nt$k atasi 3asalah #enal. %ubakti6iti ).ena3bahbaikan dengan Ka.1 (eri3a arahan #enal.a.oran (1M1( .Carta $liran +er a $kti6iti ).

& Pemantauan Pr0gram In06asi Pengurusan Pendidikan Membudayakan perk0ngsian In06asi Pengurusan Pendidikan memperkasakan kepimpinan sek0lah se3ara berterusan.1 Muka surat ini 191 . %ubakti6iti ).il 3 < 9 D > 7 H F $kti6iti Senarai masalah Senarai sumber di sekolah yang dikenalpasti untuk mengatasi masalah Senarai strategi penambahbaikan Strategi penambahbaikan 0a#ian tindakan Jadual pemantauan Jadual penilaian )aporan Tindakan Catatan .&.%enarai %emak $kti6iti ).

0rang*.= %enarai . Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengarah Pendidikan Johor.(. *ktiviti yang dikeluarkan oleh Jabatan Pela#aran Johor. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat MS IS! @::: Jabatan Pela#aran Johor..= Peraturan*Peraturan Pentadbiran • • • • • • • Menggunakan Panduan Mengurus Program .0rang >ang Diguna • • • • Instrumen pemantauan sekolah SJ0/::3 5orang ka#i selidik 5orang maklumat ka#ian keperluan pengurusan sekolah Manual Prosedur MS IS! <::F . ). Melaksanakan semua urusan Pe#abat Pela#aran 'aerah mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh 0ementerian Pela#aran Malaysia. Prosedur IS! dan semua dokumen sokongan terkini Jabatan Pela#aran Johor. Meru#uk Manual Prosedur 0er#a Manual 0ualiti. Menggunakan Panduan Membuat 0ertas 0onsep / %adangan yang dikeluarkan Jabatan Pela#aran Johor. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh Jabatan Pela#aran Johor .= %enarai Undang*Undang Dan Pekeliling • • • • • • *kta Pendidikan 3@@7 *rahan Perbendaharaan *rahan Perkhidmatan Perintah *m Pekeliling 0ema#uan Pentadbiran *"am (P0P*+ Pekeliling-Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuat kuasa A.

il. Pengurusan pemantauan Pengetua %emerlang dan /uru %emerlang 3F: D. 1enis +er a Masa >ang Diambil (minit) 1umlah Unit yang b0leh di alankan dalam seminggu 3. Pemantauan Pelaksanaan 4ancangan Integrasi Murid . Menghadiri ma#lis luar 5ila diperlukan .1=. Mengadakan mesyuarat 5ila diperlukan F.= -0rma +er a Ia merupakan angka masa atau lain*lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu ker a. Pengurusan pemantauan penga#aran dan pembela#aran di sekolah <D: 7.ntuk Perpaduan (4IM. Pertukaran dan penempatan /uru / *nggota 0akitangan Sokongan dalam daerah kerana keperluan 2khas2 perkhidmatan 3D: 9. %adangan $aik Pangkat Pengetua//uru 5esar dan Ja"atan 0anan bagi Sekolah Menengah dan Sekolah 4endah 3F: <.P+ 5ila program di#alankan >. . Pemantauan Program Inovasi Pengurusan Pendidikan 5ila program di#alankan H.

$.$1$8$. &PP' JP$ Johor Ja"atankuasa 0e"angan Pe#abat Pela#aran 'aerah Ja"atankuasa Pembangunan Pe#abat Pela#aran 'aerah Ja"atankuasa Pemutus &ender Pe#abat Pela#aran 'aerah Ja"atankuasa Pengurusan 4umah /uru /0IP Pe#abat Pela#aran 'aerah Ja"atankuasa 5adan 0eba#ikan 0akitangan Pe#abat Pela#aran 'aerah Ja"atankuasa Pengurusan 0ualiti Pe#abat Pela#aran 'aerah .I.$.P:'$B$I P:. +U.$I 0ekerapan Mesyuarat Setahun 7 7 Setiap Jumaat D D D 5ila 'iPerlukan D < 7 Jenis 0eanggotaan Pengurus &imbalan Pengerusi &imbalan Pengerusi &imbalan Pengerusi &imbalan Pengerusi &imbalan Pengerusi &imbalan Pengerusi &imbalan Pengerusi Pengerusi &imbalan Pengerusi untuk $ama Ja"atankuasa Ja"atankuasa Pemantauan Pe#abat Pela#aran 'aerah Ja"atankuasa Ma#lis 0ualiti Pe#abat Pela#aran 'aerah J0 Mesyuarat Pengurusan Mingguan Pe#abat Pela#aran 'aerah Ma#lis Perhubungan 0PP .1$I% TIM.D$:8$.= %enarai 1a4atankuasa >ang Diangg0tai 1a4atankuasa yang diangg0tai 0leh pega4ai sekurang*kurangnya temp0h & bulan -ama Pega4ai / 1a4atan 5il 3 < 9 D > 7 H F @ 3: / $-U$8 .11.

Jabatan Pendidikan Johor dan se3$a 3akl$3at ata$ bidang t$gas telah 3eli. Pejabat Pendidikan *aerah Bat$ Pahat.ihak nit Peng$r$san Makl$3at.$ti se3$a as.a Makl$3at >ang din>atakan di dala3 fail 3eja ini telah 3enda. dan disahkan olehC A". RA1IM "IN LAMIN Pega%ai Pendidikan *aerah. 8ail 3eja ini telah disediakan olehC RAS1IDI "IN MO1AMED Pen>elia (eknologi dan Makl$3at.erl$kan oleh Pejabat Pendidikan *aerah Bat$ Pahat.4 .at . Pejabat Pendidikan *aerah Bat$ Pahat.ek >ang di. . G1A8I "IN ALI (i3balan Pega%ai Pendidikan *aerah. dise3ak olehC 10.ada .erset$j$an dari. Penge%a7an 2ail Me.

.Pejabat Pendidikan *aerah Bat$ Pahat. 41. Ja%atan (arikh Bil . ($gas Sa>a )ari 7ni Catatan RAS1IDI "IN MO1AMED PENYELIA TEKNOLOGI DAN MAKLUMAT . Sena!ai Tuga% 1a!ian 6a3a Pega%ai .