FAIL MEJA

[UNIT ICT]

RASHIDI BIN MOHAMED Penyelia Teknologi dan Makl !a" Pe#a$a" Pendidikan Dae%a& Ba" Pa&a" '()*(*+),+*-''

[2014]
KANDUNGAN

KANDUNGAN
KANDUNGAN 1. 2. 3. !. '. -. /. 0. 2. MUKA SURAT Visi, Misi dan Objektif Bahagian/Jabatan/Pejabat/Sekolah Carta Organisasi Bahagian/Jabatan/Pejabat/Sekolah Objektif Sektor/ nit Carta Organisasi Sektor/ nit "#ed$d$kan Pega%ai& Senarai ($gas/#$asa dan )$b$ngan Pega%ai *engan Pega%ai+ Pega%ai ,ain Perat$ran+.erat$ran Pentadbiran Proses #erja Carta 1liran #erja Senarai Se3ak / Checklist
Sa" .e" $agi .e"ia/ /%o.e. ke%#a

14. Senarai Borang 5ang Berkaitan *engan ($gas Pega%ai 11. ndang+ ndang dan Perat$ran "Pekeliling&

12. Ja%atank$asa 5ang *ianggotai "5ang berkaitan dengan t$gas sahaja& 13. 6or3a #erja "Boleh di$k$r+#P7/3asa/.erat$s/bilangan& 1!. 8or3at Senarai ($gas )arian

Fail Meja Penyelia Teknologi dan Maklumat ( Unit ICT )

91S)7*7 B76 MO)1M:* JP6J/ 8P ; 0-/''
PENYELIA TEKNOLOGI DAN MAKLUMAT " 67( (:#6O,O<7 *16 M1#, M1(& 61M1 1<:6S7 1,1M1( ; ; 67( 7C( PP* B1( P1)1(, J#9 BP 23'4 "P& Jalan =aharah, 03444 Bat$ Pahat, Johor 4/+!3!11'/ 4/+!3!322-

6O. (:,:8O6 6O. 81#S

; ;

Fail Meja Penyelia Teknologi dan Maklumat ( Unit ICT )

Maklumat Pengawai :
6a3a Ja%atan <red Ja%atan Bahagian/ nit (arikh Me3egang Ja%atan ; ; ; ; ; 9ashidi bin Moha3ed Pen>elia (eknologi dan Makl$3at PP,* *<1 32 nit 7C( 1 O#(OB:9 2411

1. Lata! "elakang
nit 7C(, Pejabat Pendidikan *aerah Bat$ Pahat, di%$j$dkan bagi berf$ngsi Me3astikan / 3e3anta$ / 3en>elia / 3eng$r$s .erbekalan .eralatan 7C( ke sekolah+sekolah 3en?$k$.i dan berf$ngsi dengan baik dan ses$ai dig$nakan 3engik$t keadaan se3asa. Bert$j$an 3e3astikan .eralatan 7C( sekolah+ sekolah dan Pejabat Pelajaran *aerah berke3a3.$an 3enjana se3$a .erisian terbitan oleh Pejabat Pelajaran *aerah, Jabatan Pelajaran 6egeri dan #e3entarian Pelajaran Mala>sia.

#. $i%i
@Pendidikan Berk$aliti, 7nsan (erdidik, 6egara SejahteraA

&. Mi%i
Melestarikan Siste3 Pendidikan 5ang Berk$aliti nt$k Me3bang$nkan Potensi 7ndiBid$ Bagi Me3en$hi 1s.irasi 6egara

'. Da%a! Kualiti
Meningkatkan #e?eka.an *an #eberkesanan Proses Peng$r$san Perkhid3atan ta3a nt$k Me3en$hi #ehendak Pelanggan Selaras *engan 8alsafah Pendidikan #ebangsaan

Fail Meja Penyelia Teknologi dan Maklumat ( Unit ICT )

2 Melahirkan indiBid$ >ang 3e3.1 Melahirkan indiBid$ ?e3erlang >ang berda>a tahan tinggi serta 3a3.2 Men?a.1. . 3e3bi3bing ke. /. Fail Meja Penyelia Teknologi dan Maklumat ( Unit ICT ) .2.(.rod$ktiBitiC 0.otensiC 0.inan >ang berk$aliti dala3 3elahirkan .engar$hi ahli+ahli dala3 organisasi berkenaan agar bergerak ke arah hala t$j$ . #e3ahiran dan Sahsiah.at Me3en$hi #e. /.eng$r$san dan ke.1. -.at .i3.2.! Men?a.inan dan .erl$an latihan sek$rang+k$rangn>a / hari setah$n.in Peng$r$san Pendidikan 5eng Berintergriti.i3.erl$an <lobal.1 Pejabat Pendidikan *aerah Bat$ Pahat berhara.3 Meningkatkan ko3. -.2. rohani dan jas3aniC 0.$ji. ?elik sains dan teknologiC 0.1 Men>edia anggota / indiBid$ >ang berkela>akan. serta 3e3./ Me3artabatkan .1.1 Pejabat Pendidikan *aerah Bat$ Pahat berhasrat .ekti0.$n>ai Siste3 Peng$r$san 5ang Ceka.aian 2424.endidikan. sejajar dengan kehendak 8alsafah Pendidikan #ebangsaan berlandaskan 9$k$n 6egara.i3.ai hasil kerja >ang berk$aliti / ber3$t$ tinggiC 0.Men>edia hala t$j$ ke3aj$an kerja>aC 0.2. Berkesan dan BerinoBasi.' Me3.$n>ai #e3$dahan Pendidikan 5ang Berk$aliti. O+..kan objektif .en?a.ta " Bal$e+?reation & dan nilai ta3bah " Bal$e+ added & di dala3 sektor a%a3C 0. 0.Me3. ).$ 3enangani t$nt$tan+t$nt$tan ke arah .1.eng$r$san organisasi.2 nit 7C( PP* Bat$ Pahat 3eneta. Matlamat -.$n>ai b$da>a il3$ ke3ahiran berfikir. da. /.$n>ai Barisan Pe3i3.otensi dan .rofesion keg$r$anC 0.ositifC 0.1.3 Melahirkan 7nsan Berk$aliti 5ang *a. 0.endidikan berk$aliti serta sekolah >ang berkesan dan ?e3erlang. berkebolehan dan berko3.2. berakhlak ter.2..$n>ai S$3ber Man$sia 5ang Berk$aliti *ari Segi #eil3$an.2 Me3bant$. 0.+sika.! Me3bent$k nilai+nilai 3$rni dan sika.2 Me3.ai ke. Matlamat St!ategik /.2.1 Melahirkan indiBid$ >ang ?e3erlang dari segi intelek. /..1 Me3.2.inan organisasi .ai Prestasi Ce3erlang *ala3 Pentaksiran dan Penilaian.3 Meningkatkan ke?e3erlangan ke.0 Men?a.' Me%$j$dkan nilai ?i. /. *.

elanggan dan sentiasa 3e3beri la>anan dari .erkhid3atan . 14.! Sentiasa .ersekitaran . dengan 3engik$ti k$rs$s+k$rs$s dan latihan >ang berses$aian.eralatan 7C( ke sekolah+sekolah 3en?$k$.rod$ktif dan ?eka.oh 3asa >ang diteta.2 Me3astikan g$r$+g$r$ dan 1#P da.$an 3enjana se3$a .1 Me3astikan / 3e3anta$ / 3en>elia / 3eng$r$s .erkhid3atan dan ke?e3erlangan akade3ik.kan.restasi .eka dan res.$lan Pelaksana "1#P& >ang bar$ dilantik da.3 Me3astikan . 14.ada kehendak+kehendak .ertingkatkan .$hkan sel$r$h tenaga dan $saha ka3i $nt$k .or bagi .eralatan 7C( di sekolah+sekolah dan Pejabat Pelajaran *aerah diselenggara dengan baik dala3 te3. ?adangan. Jabatan Pelajaran 6egeri dan #e3entarian Pelajaran Mala>sia.endidikan >ang kond$sif serta tera. Fail Meja Penyelia Teknologi dan Maklumat ( Unit ICT ) .eralatan 7C(.1.1. 2..' Sentiasa bersedia dan sangg$.onsiBe ke. 2.1 Me3astikan g$r$+g$r$ dan 1nggota #$3. 2ung%i Meng$.1.at 3engik$ti P(M dengan ja>an>a sebel$3 disahkan dala3 ja%atan 2..en$h tekad dan iltiDa3 serta ber.3 Me3astikan / 3e3anta$ / 3en>elia / 3eng$r$s .i dan berf$ngsi dengan baik dan ses$ai dig$nakan 3engik$t keadaan se3asa.erisian terbitan oleh Pejabat Pelajaran *aerah.e$tik bagi 3enjana sel$r$h .erbekalan . 1 .otensi s$3ber tenaga 3an$sia >ang ke arah lebih .at 3eningkatkan .erkara+. 3eneri3a .erkara >ang berkaitan . 2.erkhid3atan ka$nter >ang 3esra .ihak de3i 3e3..a>akan f$ngsi dan .ada 3oto / 0O1OR LEADS / berikrar dan berjanji akan 3en$3. Piagam Pelanggan #a3i %arga $nit latihan dengan .eranan Jabatan Pendidikan / Pejabat Pendidikan dengan 3eran?ang / 3en>elaras / 3elaksana / 3enilai dan 3ela.erkhid3atann>a dengan lebih ?eka. K1USUS : 1 .engg$naan a. 2.2 Me3astikan / 3e3anta$ / 3en>elia / 3eng$r$s se3$a .1 UNIT I3T 14.eralatan 7C( sekolah+ sekolah dan Pejabat Pelajaran *aerah berke3a3.likasi dan siste3 di ba%ah #e3enterian Pendidikan Mala>sia.andangan. s>or dan teg$ran >ang 3e3bina dari se3$a .egang ke.

14. 14.1.1.likasi. 14.1.ihak ketiga a.oh 1 tah$n.rogra3 latihan .1.4 PELAKSANAAN TUGAS5TUGAS K1AS .abila di.0 Me3astikan / 3e3anta$ / 3en>elia / 3eng$r$s h$b$ngan l$ar berkaitan 7C(.erl$kan Fail Meja Penyelia Teknologi dan Maklumat ( Unit ICT ) .! Me3astikan / 3e3anta$ / 3en>elia / 3eng$r$s sek$rang+k$rangn>a ! .1.' Me3astikan / 3e3anta$ / 3en>elia / 3eng$r$s serBer dan net%orking .Melaksanakan t$gas+t$gas lain >ang diarahkan dari 3asa ke se3asa oleh #et$a Jabatan dan .ek teknikal dala3 . 14.likasi Pengkalan *ata M$rid./ Me3astikan / 3e3anta$ / 3en>elia / 3eng$r$s 1.erkhid3atan berkaitan .engg$naan se3$a jenis siste3 dan a.14.Me3astikan / 3e3anta$ / 3en>elia / 3eng$r$s dan 3e3bant$ as.eng$r$san data dilaksanakan dala3 te3..ejabat. UMUM 1 .

Pemuli an Pendidikan P"a!ekola .a+at Pen6i6ikan Dae!a7 "atu Pa7at PE0A2AI PENDIDI1AN DAERAH TIMBALAN PE0A2AI PENDIDI1AN DAERAH UNIT PSI1OLO0I DAN 1AUNSELIN0 UNIT PEN0URUSAN 1UALITI UNIT PEN0URUSAN MA1LUMAT UNIT PEN0URUSAN A1ADEMI1 Ba a!a Melayu Ba a!a Ingge"i! %ain! & Matematik Teknik & 'oka!ional %ain! )ema!ya"akatan Pendidikan I!lam dan Mo"al Pe(e"ik!aan 6I4U% UNIT PEN0URUSAN SE1OLAH Pe" u#ungan dan Penda$ta"an %ekola Menenga %ekola *enda )+%).11.Pe"mata UNIT LATIHAN UNIT PEMBAN0UNAN 1EMANUSIAAN .+%TT.al / -al Mu"id %ukan )oku"ikulum Pendiidkan Pen0ega an 1ada Bim#ingan2 )aun!eling & )e"jaya Mu"id UNIT PEMBAN0UNAN DAN PEROLEHAN Pem#angunan Pe"ole an dan 3!et UNIT PER1HIDMATAN P/*).++ Pendidikan %-a!ta Pendidikan ) a!.I1M3T34 )/534+34 Fail Meja Penyelia Teknologi dan Maklumat ( Unit ICT ) . 3a!ta O!gani%a%i Pe.

Fail Meja Penyelia Teknologi dan Maklumat ( Unit ICT ) .

GHAZI BIN HJ ALI TIMB. RAHIM BIN LAMIN PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH : DG 54 HJ. PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH : DG 48 UNIT PENGURUSAN SEKOLAH UNIT PENGURUSAN MAKLUMAT EN. St!uktu! O!gani%a%i AB. RASHIDI BIN MOHAMED PENYELIA TEKNOLOGI DAN MAKLUMAT .14.

1 Pengurusan Data dan Maklumat.  Menguruskan aktiviti berkaitan dengan SMPP/EMIS diperingkat daerah.  Memberi taklimat pengurusan SMPP/EMIS kepada pengurus maklumat sekolah dan guru data sekolah.  Menyelaras proses penyelenggaraan peralatan I%& PP'.  Menyemak data yang diterima dari sekolah.  Melaksanakan peraturan atau pekeliling berkaitan dengan SMPP/EMIS.  Mengurus pengkalan data SMPP/EMIs daerah dari aspek penyimpanan dan keselamatan data.  Membantu urusetia penyelenggaraan peralatan I%& menyediakan dokumen penyelenggaraan peralatan I%& PP'.  Memuat turun data EMIS "eb dan mengagihkan data ke sekolah .  Memberi khidmat nasihat kepada #a"atankuasa pembuka sebutharga diperingkat daerah.Fail Meja Penyelia Teknologi dan Maklumat ( Unit ICT ) 13.  Membuat verifikasi data emis online.2 Penyelenggaraan Peralatan ICT diperingkat PPD.  Menerima data dari sekolah dalam bentuk elektronik dan disket  Menggabung data dari sekolah.1.1.  Membantu proses penyediaan dokumen sebutharga penyelenggaraan peralatan I%& di Peringkat 'aerah.  Menyediakan senarai inventori peralatan I%& PP' dan yang akan diselenggara.  Membuat replikasi data sekolah ke EMIS versi online "eb. 13. .  Menyebarkan laporan dan statistik data SMPP/EMIS diperingkat daerah.  Mengendalikan kursus berkaitan dengan aplikasi SMPP/EMIS dari masa ke semasa.1 Unit Pengurusan Maklumat (ICT) 13.  Menyediakan laporan penilaian penyelenggaraan I%& di PP'.  Merancang program kutipan dan pengemaskinian data setiap bulan diperingkat zon /daerah.  Me"u#udkan rekod pega"ai yang bertanggung#a"ab berkaitan data diperingkat sekolah.  Menyediakan laporan dan analisis data SMPP/EMIS diperingkat daerah.  Memantau perlaksanaan SMPP/EMIS diperingkat sekolah.  Menentusahkan data dari sekolah  Melaksanakan bengkel verifikasi data peringkat zon/daerah bagi kutipan dara bulan Januari Mac Jun dan !ktober.  Menyediakan laporan kepada JP$ berkaitan perlaksanaan program SMPP/EMIS/ diperingkat zon/daerah.  Memantau perlaksanaan penyelenggaraan peralatan I%& di PP'.

1.  Memberi khidmat nasihat dari aspek pembekalan perkakasan perisian sistem bagi pengotomasian pe#abat di PP' dan sekolah.  Mengurus sistem rangkaian dalaman ()*$+ PP'. .  Menyelaras penggunaaan peralatan I%& bagi tu#uan pentadbiran di PP' dan sekolah.  Menyediakan rekod inventori dengan pentadbiran dan pengotomasian pe#abat.  Memantau perlaksanaan penga#aran dan pembela#aran menggunakan peralatan dan perisian I%& di sekolah.  Menyelenggara aplikasi sistem yang terdapat diperingkat daerah.13.3 Perkhidmatan Teknikal Peralatan ICT bagi tu uan pentadbiran.& Pengurusan %istem Maklumat Pergerakan 'a i  Merancang memmbina dan mengu#i Sistem*plikasi untuk .1.  Mengeluaran laporan a"al untuk tu#uan perbincangan Panel Pergerakan /a#i.# Pembangunan $plikasi %istem  Merancang pembangunan aplikasi sistem pengurusan maklumat daerah.! Perkhidmatan Teknikal Peralatan ICT bagi tu uan Penga aran " Pembela aran.  Menyelaraskan bekalan peralatan I%& bagi tu#uan Penga#aran dan Pembela#aran. 13.  Men#adi urusetia kepada perlaksanaan I%& di Sekolah. pembela#aran.  Mengendalikan kursus pembinaan bahan Penga#aran . 13.  Menyediakan laporan berkaitan dengan perlaksanaan I%& di daerah.  Mengumpul menggabung dan menganalisis data pergerakan yang diterima dari sekolah.  Me"u#udkan rekod inventori sistem ragkaian pelan lantai sistem rangkaian dalam di PP'.1. Pembela#aran di sekolah.  Menyediakan laporan status sistem rangkaian PP' kepada unit Maklumat JP$.  Menyediakan rekod inventori berkaitan peralatan I%& di PP' berkaitan dengan penga#aran .1.  Memberi khidmat nasihat dari aspek spesifikasi peralatan dan perisian I%& yang akan dibekalkan di sekolah-sekolah.  Memberi khidmat nasihat dari aspek pembangunan aplikasi sistem diperingkat PP' dan sekolah. 13.  Memberi taklimat penggunaan aplikasi sistem pergerakan ga#i kepada semua sekolah.  Membangunkan aplikasi sistem diperingkat daerah.rusan Pergerakan /a#i &ahunan.

13.( Pengurusan $m  Membina dan menghasilkan dalam bentuk multimedia untuk kegunaan dan keperluan tertentu seperti mesyuarat kursus dan bengkel.  Menyenggara dan mengemas kini 1homepage2 Pe#abat Pendidikan 'aerah. Membantu mengeluarkan analisis dari data pergerakan ga#i sebagai data sokongan untuk pertimbangan Panel Pergerakan /a#i. .) Tugas*tugas +has  Men#alankan tugas yang diarahkan oleh pengarah dan pega"ai  pela#aran 'aerah dari semasa ke semasa.  Merancang pengumpulan maklumat berkaitan dengan prestasi panel PP' dan sekolah.1.  Menyediakan peralatan dalam bentuk komputer dan multimedia untuk pelbagai keperluan seperti mesyuarat kursus bengkel seminar dan pelbagai aktiviti. 13.  Menyimpan data-data .  Mengendalikan bengkel prestasi untuk /P0 0urikulum dan Pembantu &adbir sekolah.rusan Pergerakan /a#i untuk tu#uan urusan selan#utnya pada tahun berikutnya.1.  Menyediakan dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan dengan pergerakan ga#i tahunan dan urusan penganugerahan perkhidmatan cemerlang.

Teras 2 / Membangunkan m0dal insan  Motivasi disiplin keba#ikan dan kecermerlangan murid.. Teras 3 / Memperkasakan %ek0lah +ebangsaan  Me"u#udkan budaya sekolah cemerlang  Pemantapan 0epimpinan Pengetua //uru 5esar dan kualiti guru Teras ! / Merapatkan 1urang Pendidikan  Pertukaran /uru /*nggota kakitangan Sokongan dalam daerah kerana keperluan perkhidmatan. . Teras 1 / Membina -egara .  Pemantauan Pelaksanaan 4ancangan Integrasi Murid . Teras # / Memartabatkan Pr02esi0n +eguruan  Pengurusan *duan  Pengurusan prestasi tahunan bagi panel Pe#abat Pela#aran 'aerah dan sekolah.  *nugerah 0ecemerlangan Peringkat Pe#abat Pela#aran 'aerah.%enarai Tugas $..U%U% 3. Membantu Pega"ai Pendidikan 'aerah merancang menyelia melaksanakan dan menilai program-program Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Membantu Pega"ai Pendidikan daerah merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti di peringkat daerah yang berkaitan.  Pengurusan pemantauan penga#aran dan pembela#aran di sekolah.ID$-' UMUM 3.  .  Pengurusan Star 4ating dan 0ualiti Pe#abat Pela#aran 'aerah dan sekolah.  Panel penempatan dan pergerakan 0akitangan Sokongan. Teras & / Mel0n akkan +e3emerlangan Institusi Pendidikan.ntuk Perpaduan (4IM.ID$-' +.angsa  Program $adi Ilmu *malan Membaca($I)*M+. .  %adangan naik pangkat pengetua/guru besar dan #a"atan kanan bagi sekolah Menengah dan 4endah  Pertukaran dan penempatan /uru/*nggota 0akitangan Sokongan dalam daerah.  Pengurusan tindak ikut kepada laporan penyeliaan $azir.  Memperkasakan 0urikulum Pendidikan 0has dan prasekolah.  Pemantauan Program Inovasi Pengurusan Pendidikan. .rusetia pemantauan Pengetua %emerlang dan /uru %emerlang.P+.

 Pengurusan perkhidmatan pembersihan dan ka"alan keselamatan pe#abat pela#aran daerah dan sekolah. #.  Pengurusan aset alih kera#aan. Membantu Pega4ai Pela aran Daerah dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan perhubungan a4am dan mengambil tidak ikut keputusan mesyuarat di peringkat mesyuarat di peringkat +ementerian51abatan dan Daerah.  Pengurusan keselamatan 6izikal 5angunan dokumen di pe#abat pela#aran daerah dan sekolah.2. Membantu Pega4ai Pela aran Daerah meran3ang5mengurus5menga4al dan menilai pengurusan ke4angan/*  *nggaran belan#a mengurus Pe#abat pela#aran daerah dan sekolah.  Memperaku kelulusan dalam e-perolehan dan e-SP05 &.  Peningkatan keilmuan guru dan kakitangan sokongan. Membantu Pega4ai Pendidikan Daerah meran3ang5melaksanakan penyeliaan5memantau dan menilai pelaksanaan akti6iti*akti6iti di peringkat daerah yang berkaitan/*           Pengurusan Pengurusan Pengurusan Pengurusan Pengurusan Pengurusan Pengurusan Pengurusan Pengurusan Pengurusan akademik. sekolah 0hidmat Pengurusan dan Pembangunan Pembangunan 0emanusiaan Jaminan 0ualiti Pendidikan Islam Penilaian dan Peperiksaan Pendidikan S"asta dan Pendidikan 0has Maklumat (I%&+ Psikologi dan 0aunseling 0eutuhan 3.  Men#alankan tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh Pega"ai Pela#aran 'aerah dan Pengarah Pela#aran Johor. !.  Menandatangani surat yang melibatkan tuntutan ke"angan sebutharga dan tender.  Me"akili dan/atau menghadiri mesyuarat dan ma#lis di peringkat daerah yang dikendalikan oleh agensi persekutuan negeri dan daerah.  Me"akili dan/atau menghadiri aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Membantu Pega4ai Pendidikan Daerah memantau dan menyelia pengurusan am Pe abat Pela aran Daerah dan sek0lah serta memastikan ianya ber alan menepati pr0sedur dan peraturan/*  Pengurusan dan Pentadbiran Pe#abat Pela#aran 'aerah dan sekolah. .  Pembangunan dan penyelenggaraan fizikal Pe#abat Pela#ar 'aerah sekolah-sekolah menengah sekolah-sekolah rendah asrama 0IP/rumah guru dan lain-lain kemudahan pendidikan.  Pembangunan dan perluasan sekolah rendah menengah prasekolah dan pendidikan khas. Membantu Pega4ai Pela aran Daerah meran3ang dan menyelia keberkesanan perlaksanaan pr0gram*pr0gram yang berkaitan dengan pembangunan 2i7ikal dan pembangunan sumber manusia/*  Pembanguan fizikal dan prasarana.

 *nggaran kos Mesyuarat verifikasi dan kursus. Pada 93 Jan 93 Mac 9: Jun 93 !gos 93 !ktober 93 'isember  Memastikan data dihantar ke EP4' pada minggu kedua bulan berikutnya pada setiap tarikh kutipan.$I0*SI Membantu Mengurus +utipan Maklumat %MPP9:MI% PIPP / T:8$% 3 MEMPE40*S*0*$ SE0!)*8 0E5*$/S**$ 1  Merancang #adual perlaksanan kutipan dari sekolah ke PP' dan dari PP' ke JP$.  Memastikan data bebas dari sebarang ralat.S*$ M*0).:: 'ilaksanakan dengan #ayanya.M*& '*$ 0!M.S*$ M*0).il 8ingkasan $kti6iti9Pr0 ek Petun uk Prestasi %asaran Pen3apaian .4. 4M <:::. .3 PE$/.  Merancang dan melaksanakan mesyuarat penyelarasan M*P JP$/PP' dan verifikasi data peringkat JP$/PP'.M*& (I%&+ .0 Sasaran Kerja Utama (SKT) Timbalan Pega4ai Pela aran Daerah berperanan membantu Pega4ai Pela aran Daerah meran3ang5 melaksana penyeliaan dan memantau serta menilai pr0gram*pr0gram yang di alankan di peringkat daerah /* 7.  Memastikan data SMPP/EMIS dikutip 7 kali setahun.  Melaksanakan proses verifikasi data SMPP/EMIS.  Merancang dan melaksanakan kursus pengurusan maklumat kepada /P0 3 yang baru dilantik.4.$I& PE$/.14.

$. Menyediakan *5M 3 kali setahun iaitu pada a"al tahun. +:. 'ilaksanakan dengan #ayanya.ap0ran Perangkaan Maklumat $sas Pendidikan PIPP / T:8$% 3 M:MP:8+$%$+$%:+<.4*$/ PE$'I'I0*$ . ! Pr0gram Penyelenggaran Peralatan PPD PIPP / T:8$% ! ME4*P*&0*$ J. 'ilaksanakan dengan #ayanya.elan a Mengurus Per a4atan dan +e4angaan PPD PIPP / T:8$% 3 MEMPE40*S*0*$ SE0!)*8 0E5*$/S**$ Memastikan data yang dibekalkan bagi tu#uan *5M per#a"atan adalah tepat sahih dan menepati masa. Menyediakan buku laporan Maklumat *sas Sekolah sebelum bulan Mac setiap tahun.  Menyebar laporan/buku perangkaan kepada pelanggan. 3 Pr0gram Penyediaan $nggaran . Memastikan data yang dibekalkan bagi tu#uan *5M ke"angan adalah tepat sahih dan menepati masa.$-'%$$-  Merancang format laporan/buku perangkaan.  Menyediakan =uery dan laporan  Menyediakan aplikasi sokongan kepada format pelaporan. Memastikan maklumat perangkaan yang dikeluarkan adalah tepat dan timeliness.  Menyediakan data bagi keperluan *5M Per#a"atan untuk ketua aktiviti.  Menyediakan data bagi keperluan *5M ke"angan kepada ketua aktiviti. Memastikan laporan perangkaan dikeluarkan dalam masa < minggu dari tarikh permintaan.2 Penyediaan .

4*$/ PE$'I'I0*$ . & $plikasi %istem dan 8angkaian Dalaman PIPP / T:8$% ! ME4*P*&0*$ J.  Menyelaras proses penyediaan dokumen pertimbangan J/kuasa sebutharga. Memastikan dokumen bagi tu#uan penyediaan bagi proses pembayaran dibuat dalam masa > hari berker#a. 'ilaksanakan dengan #ayanya. Merancang perlaksanaan program  Menyelaras proses penyediakan dokumen sebutharga.  Merancang program latihan kemahiran I%& staf JP$ PP' Sekolah Memastikan nisbah komputer kepada pega"ai pada kadar 3?3 Memastikan nisbah komputer kepada Pembantu &adbir pada kadar 3?3 Memastikan kelengkapan perlatan I%& JP$ dan PP' pada tahap @:A 'ilaksanakan dengan #ayanya. Memastikan proses penyelenggaraan mengikut prosedur ke"angan.4*$/ PE$'I'I0*$  Merancang keperluan peralatan I%& untuk pentadbiran PP'  Menyediakan kertas cadangan keperluan peralatan I%& PP' kepada Ja"atankuasa Maklumat dan Pengkomputeraan 0PM.  Memantau perlaksanaan program Memastikan penyelenggaraan komputer sekolah dilaksanakan pada bulan Jan hingga Mei.dan PPD dan %ek0lah PIPP / T:8$% ! ME4*P*&0*$ J. # Pr0gram Pengk0mputeraan Pentadbiran 1P.

*$  Menyelaras kursus kemahiran I%& bagi staf PP' dan sekolah Memastikan kursus kemahiran dilaksanakan sebanyak > kali setahun.4. ( . Menga"alselia aplikasi system dan rangkaian dalaman JP$ dan PP'  Menga"alselia BbackupC dan Bsystem recoveryC  Menyelaras system BmonitoringC dan #angkitanCvirusC Memastikan Bdo"ntimeC aplikasi dan rangkaian kurang dari <D #am Memastikan system dan data backup dilakukan mengikut #adual yang ditetapkan Memastikan ker#a penga"asan #angkitan virus dilakukan setiap hari beker#a 'ilaksanakan dengan #ayanya. 'ilaksanakan dengan #ayanya..atihan +emahiran ICT PIPP / T:8$% # MEMPE4&*5*&0*$ P4!6ESI!$ 0E/. .

%emua Penyelia Pe abat Pela aran Daerah Membantu perlaksanaan program dan aktiviti di semua peringkat pengurusan di dalam daerah Pengetua9'uru .ain >ang $da .ubungan Dengan Pega4ai .rusan ker#asama sebagai rakan seker#a dalam semua perkara yang berkaitan dengan pengurusan pendidikan di dalam daerah.1#.ubungan Tugas " Tanggung a4ab • Merancang taksiran dan penilaian program dan aktiviti Merancang dan membuat program bimbingan dan hala tu#u pendidikan Merancang dan menyediakan program dan aktiviti Memupuk budaya penyelidikan dalam pengurusan pendidikan Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarah dari semasa ke semasa • Membantu perancangan dan perlaksanaan program dan aktiviti yang berkaitan kepada semua pengurus pendidikan di sekolah menengah dan sekolah rendah di dalam daerah %emua Pen0l0ng Pega4ai Pela aran Daerah .= %enarai Tugas5 +uasa Dan .atu Pahat Unit9%ubUnit 1a4atan Tugas Pega4ai $tasan >ang $da .rusan ker#asama dalam semua perkara yang berkaitan dengan pengurusan pendidikan di dalam sekolah %emua +akitangan %0k0ngan .ain Pe abat Pela aran Daerah .ubungan Pega4ai Pela aran Daerah Mengarah dan meluluskan semua program dan aktiviti di semua institusi pendidikan di ba"ah ka"alan Pe#abat Pela#aran 'aerah Timbalan Pega4ai Pela aran Daerah Membantu Pengarah meluluskan semua aktiviti di semua institusi pendidikan di ba"ah ka"alan Pe#abat Pela#aran 'aerah • / / Pe abat Timbalan Pega4ai Pela aran Daerah Timbalan Pega4ai +uasa >ang Diberi Tugas Pega4ai .esar .rusan ka"alan dokumen dan rekod seperti surat fail menghantar surat dan membuat salinan photostat • • .

PP' 7.nit berkaitan D.esar dan 1a4atan +anan %ek0lah Menengah dan %ek0lah 8endah Pr0ses +er a $kti6iti ).3 Cadangan -aik Pangkat Pengetua9'uru .= Pr0ses +er a5 Carta $liran +er a dan %enarai %emak Tugas Utama 37. Simpan rekod Pengetua//uru 5esar.esar dan 1a4atan kanan %ek0lah Menengah dan %ek0lah 8endah Menyediakan senarai 3al0n Pega4ai >ang Meluluskan9Diru uk PP' Muka 191 surat ini Undang* Undang9Peraturan %ubakti6iti Pr0ses +er a 3. Mengumpul laporan dan penilaian Semua 0etua-ketua .1 Menerima arahan ker#a. Pengesahan senarai. ). Pen PP'M Pen PP'4 >.1&.1 Cadangan naik Pangkat Pengetua9'uru . Membuat analisis hasil daripada pelbagai laporan.1. <.nit Maklumat 9. Mengumpul data dan profil pengetua /guru besar melalui (EMIS/%M%/84MIS+ .I%& / . Pembantu &adbir .

oran B$at analisis dan .enilaian (idak la>ak Sah Senarai Si3.1.Carta $liran +er a $kti6iti ).1 Cadangan naik Pangkat Pengetua9'uru .esar dan 1a4atan kanan %ek0lah Menengah dan %ek0lah 8endah Menyediakan senarai 3al0n Muka surat ini 191 %ubakti6iti ).ada PP* #$3.)* (eri3a arahan dari.1 M.$l .elbagai la.$l data dan Profil Calon Penget$a /<$r$ Besar dari :M7S #$3.an rekod (1M1( .

esar dan 1a4atan kanan %ek0lah Menengah dan %ek0lah 8endah Menyediakan senarai 3al0n $kti6iti Senarai Pengetua//uru 5esar Muka surat ini Tindakan 191 Catatan %ubakti6iti .1 < 'ata dan profil Pengetua//uru 5esar.%enarai %emak $kti6iti ). 9 )aporan-laporan berkaitan. D 8asil *nalisis .il 3 ).1.1 Cadangan naik Pangkat Pengetua9'uru .

nit yang berkaitan PP' Pega"ai Psikologi dan 0aunseling 0eutuhan . Mengkategorikan kes-kes guru/*0S yang perlu ditempatkan semula berasaskan kriteria berikut? • Jenis aduan • )aporan sulit pega"ai • )aporan *duan • 'apatan siasatan • )aporan siasatan • )$P& Pengesahan )aporan 0elulusan dan *rahan Penempatan semula Menyimpan rekod Semua .ndang-. %enarai 3al0n kes*kes @khas? Pega"ai Eang Meluluskan / 'iru#uk PP' Muka surat ini 191 %ubakti6iti Proses 0er#a ).nit Sekolah .1&.nit Perkhidmatan PP' PP' Pembantu &adbir .2 Pertukaran dan Penempatan 'uru 9 $ngg0ta +akitangan %0k0ngan Di dalam Daerah +erana +eperluan +has Perkhidmatan Pr0ses +er a $kti6iti ).1 .2.ndang / Peraturan Menerima arahan melaksanakan tugas Mengadakan perbincangan dengan semua unit Membentang hasil analisis daripada laporan-laporan yang dikumpul.2 Pertukaran dan Penempatan 'uru 9 $ngg0ta +akitangan %0k0ngan dalam daerah kerana keperluan ?khas? perkhidmatan.nit 8EM .

$l Mengkategorikan kes+kes g$r$ / 1#S >ang .oran #el$l$san dan 1rahan Pene3.atkan se3$la Pengesahan .a.oran >ang dik$3.ada la.< F.oran+la.3 Pertukaran dan Penempatan 'uru9$ngg0ta+akitangan %0k0ngan dalam daerah kerana keperluan khas perkhidmatan Muka %enarai 3al0n kes*kes khas 3/3 surat ini M .<.erl$ dite3.atan se3$la 9a>$an Si3.an rekod (1M1( .Carta $liran +er a *ktiviti Subaktiviti F.1 (eri3a arahan Perbin?angan dengan se3$a $nit berkaitan / Se3ak se3$la Me3bentang hasil analisis dari.

2 ).%enarai %emak $kti6iti %ubakti6iti .il 3 ).2.1 Pertukaran dan Penempatan 'uru9$ngg0ta+akitangan %0k0ngan dalam daerah kerana keperluan khas perkhidmatan Muka %enarai 3al0n kes*kes khas 191 surat ini $kti6iti Mengadakan perbincangan dengan semua unit Tindakan Catatan < Membentang hasil analisis daripada laporan yang dikumpul Mengketegorikan kes-kes guru/*0S yang perlu ditempatkan semula berasaskan kriteria berikut ? 9 • • • • • • Jenis aduan )aporan sulit pega"ai )aporan aduan 'apatan siasatan )aporan siasatan )$P& D Pengesahan )aporan > 0elulusan dan arahan penempatan semula .

3 Pengurus Pemantauan Pengetua Cemerlang dan 'uru .1&.3 Pengurusan Pemantauan Pengetua Cemerlang dan 'uru .esar Cemerlang Pr0ses +er a $kti6iti ).1 191 Undang* Undang9Peraturan Menerima arahan melaksanakan tugas Gu#udkan kumpulan pemantau peringkat daerah (lantikan dibuat PP'+ Menyelaraskan instrumen pemantauan Mengadakan mesyuarat agihan dan penyelarasan bersama Pega"ai Pemantau Sesi pemantauan Membuat laporan/rumusan dan sesi perbincangan Pembentangan hasil pemantauan Simpan rekod PP' Pega"ai pemantau yang dilantik PP' Pengetua//uru %emerlang PP'/&PP' Pega"ai Pemantau PP' .esar Cemerlang Mengenalpasti dan menyelaraskan adual pemantauan Pega4ai >ang Meluluskan9Diru uk PP' Muka surat ini %ubakti6iti Pr0ses +er a ).3.

1 Meneri3a arahan 3elaksanakan t$gas E$j$dkan k$3.e3anta$an (1M1( .1 191 M .Carta $liran +er a $kti6iti ).oran / r$3$san dan sesi Perbin?angan hasil .e3anta$an Me3b$at la.3.an 9ekod .antikan dib$at PP*& Men>elaraskan instr$3en .$lan .3 Pengurus Pemantauan Pengetua Cemerlang dan 'uru Cemerlang Mengenalpasti dan Menyelaraskan adual pemantauan Muka surat ini %ubakti6iti ).en>elarasan bersa3a Sesi .e3anta$an Si3.e3anta$ .e3anta$an Mengadakan 3es>$arat agihan dan .eringkat daerah ".

3 Pengurus Pemantauan Pengetua Cemerlang dan 'uru .il 3 ).1 191 Catatan < Surat panggilan mesyuarat 9 *genda Mesyuarat D Senarai Mentee > Modul 7 )aporan .3.esar Cemerlang Mengenalpasti dan Menyelaraskan adual pemantauan $kti6iti Senarai kumpulan Mentor Pengetua//uru 5esar Muka surat ini Tindakan %ubakti6iti .%enarai %emak $kti6iti ).

D Pemantauan Perlaksanaan 8an3angan Integrasi Murid Unuk Perpaduan (8IMUP) Pr0ses +er a $kti6iti %ubakti6iti Pr0ses +er a Menerima arahan melaksanakan tugas ).F.!. mentoring berpandukan modul coaching .! ).1 Pemantauan Pelaksanaan 8an3angan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (8IMUP) Mengenalpasti dan Muka Menyelaraskan adual 191 surat ini pemantauan Pega4ai >ang Undang* Meluluskan9Diru uk Undang9Peraturan Pengarah/&PP Memilih dan menggunakan modul coaching dan mentoring (kun#ung bantu+ yang sesuai berdasarkan analisis data a"al Membuat temu#an#i dangan Pengetua//uru 5esar Melaksanakan coaching . mentoring Mendengar maklum balas daripada Pengetua / /uru 5esar Mengadakan sesi refleksi mengenai maklum balas Mengadakan la"atan susulan Membuat penambahbaikan Menyediakan laporan Cadangan / C0a3hing dibuat berpasangan9berkumpulan bagi sek0lah Tertentu .

e3anta$an Sedia instr$3en .Carta $liran +er a $kti6iti %ubakti6iti ).e3anta$an (e3$janji dengan Penget$a / <$r$ Besar Coa?hing G Mentoring ber.and$kan instr$3en >ang ada 5a Makl$3 balas dari.!.! ).1 (eri3a arahan Sedia instr$3en .1 Pemantauan Pelaksanaan 8an3angan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (8IMUP) Mengenalpasti dan Muka Menyelaraskan adual 191 surat ini pemantauan M .ada Penget$a / <$r$ Besar 1dakah ini la%atan s$s$lanF Pena3bahbaikan (idak .oran (1M1( .a.

il 3 ).! ).!.%enarai %emak $kti6iti %ubakti6iti .1 Pemantauan Pelaksanaan 8an3angan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (8IMUP) Mengenalpasti dan Muka Menyelaraskan adual 191 surat ini pemantauan $kti6iti Intrumen pemantauan Tindakan Catatan < Surat/catatan panggilan telefon temu#an#i dengan Pengetua//uru 5esar 9 %atatan maklum balas daripada Pengetua//uru 5esar D %atatan refleksi mengenai maklum balas > Jadual la"atan susulan 7 )aporan .

Mendapatkan maklum balas daripada mentor 7. Menerima arahan melaksanakan tugas Pengarah / &PP $kti6iti ). Mendapatkan maklum balas daripada Pengetua / /uru 5esar >. Menganalisis laporan pemantauan a"al 9. Membuat klasifikasi Pengetua / /uru 5esar dalam aspek kepimpinan instruksional D.1 Menyelaraskan adual 191 surat ini pemantauan Pega"ai Eang .ndang / Proses 0er#a Meluluskan / 'iru#uk Peraturan 3.# <.ndang-.#. Memantapkan hala tu#u . Mengadakan perbincangan dua hala H.> Pengurusan Pemantauan Penga aran dan Pembela aran di %ek0lah Pr0ses +er a Pengurusan Pemantauan Penga aran dan Pembela aran di sek0lah Mengenalpasti dan Muka %ubakti6iti ).F.

#.i3.oran (1M1( .oran .ai objektif >ang ditent$kanF Sedia la.e3anta$an a%al #lasifikasi Penget$a / <$r$ Besar Sesi Coa?hing #e.inan 7nstr$ksional Perbin?angan d$a hala Meneta.1 Pengurusan Pemantauan Penga aran dan Pembela aran di sek0lah Mengenalpasti dan Muka Menyelaraskan adual 191 surat ini pemantauan M .Carta $liran +er a $kti6iti %ubakti6iti ).# ).1 (eri3a arahan 1nalisis la.kan objektif/hala t$j$ ($kar strategi (er?a.

il 3 ).# ).%enarai %emak $kti6iti %ubakti6iti .1 Pengurusan Pemantauan Penga aran dan Pembela aran di sek0lah Mengenalpasti dan Muka Menyelaraskan adual 191 surat ini pemantauan $kti6iti 8asil analisis laporan Tindakan Catatan < Senarai Pengetua//uru 5esar mengikut klasifikasi 9 %atatan maklum balas daripada Pengetua//uru 5esar D %atatan maklum balas daripada mentor > %atatan fokus perbincangan 7 %atatan ketetapan hala tu#u .#.

Mengenalpasti masalah 9. Mengenalpasti sumber di sekolah untuk mengatasi masalah D. Menerima arahan melaksanakan Pengarah / &PP ker#a <. Mengenalpasti strategi penambahbaikan >. Pega"ai Eang Proses 0er#a Meluluskan / 'iru#uk 3. Membuat I$!I*SI berterusan F.& Pemantauan Pr0gram In06asi Pengurusan Pendidikan Membudayakan perk0ngsian In06asi Pengurusan Pendidikan %ubakti6iti ).1 memperkasakan kepimpinan sek0lah se3ara berterusan. Menyediakan laporan Muka surat ini 191 .ndang / Peraturan .&.7 Pemantauan Pr0gram In06asi Pengurusan Pendidikan Pr0ses +er a $kti6iti ). Membuat cadangan strategi penambahbaikan 7.F. Melaksanakan penilaian @.ndang-. Men#alankan ka#ian tindakan (sekiranya perlu+ H.

ian tin6akan Pe3anta$an berter$san (ida ka 5a Penilaian .oran (1M1( .a. %ubakti6iti ).ena3bahbaikan dengan Ka.&.1 Muka surat ini 191 M .a>aan s$3ber di sekolah $nt$k atasi 3asalah #enal.Carta $liran +er a $kti6iti ).& Pemantauan Pr0gram In06asi Pengurusan Pendidikan Membudayakan perk0ngsian In06asi Pengurusan Pendidikan memperkasakan kepimpinan sek0lah se3ara berterusan.1 (eri3a arahan #enal.asti 3asalah "SEO( 1nalisis & 1da ke$.ena3bahbaikan Cadangan strategi .asti strategi 76OV1S7 .

%ubakti6iti ).& Pemantauan Pr0gram In06asi Pengurusan Pendidikan Membudayakan perk0ngsian In06asi Pengurusan Pendidikan memperkasakan kepimpinan sek0lah se3ara berterusan.1 Muka surat ini 191 .%enarai %emak $kti6iti ).il 3 < 9 D > 7 H F $kti6iti Senarai masalah Senarai sumber di sekolah yang dikenalpasti untuk mengatasi masalah Senarai strategi penambahbaikan Strategi penambahbaikan 0a#ian tindakan Jadual pemantauan Jadual penilaian )aporan Tindakan Catatan .&.

Menggunakan Panduan Membuat 0ertas 0onsep / %adangan yang dikeluarkan Jabatan Pela#aran Johor. Prosedur IS! dan semua dokumen sokongan terkini Jabatan Pela#aran Johor. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengarah Pendidikan Johor. *ktiviti yang dikeluarkan oleh Jabatan Pela#aran Johor. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat MS IS! @::: Jabatan Pela#aran Johor. Melaksanakan semua urusan Pe#abat Pela#aran 'aerah mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh 0ementerian Pela#aran Malaysia. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh Jabatan Pela#aran Johor . ).= %enarai Undang*Undang Dan Pekeliling • • • • • • *kta Pendidikan 3@@7 *rahan Perbendaharaan *rahan Perkhidmatan Perintah *m Pekeliling 0ema#uan Pentadbiran *"am (P0P*+ Pekeliling-Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuat kuasa A.(.0rang*..0rang >ang Diguna • • • • Instrumen pemantauan sekolah SJ0/::3 5orang ka#i selidik 5orang maklumat ka#ian keperluan pengurusan sekolah Manual Prosedur MS IS! <::F . Meru#uk Manual Prosedur 0er#a Manual 0ualiti.= %enarai .= Peraturan*Peraturan Pentadbiran • • • • • • • Menggunakan Panduan Mengurus Program .

1=. Mengadakan mesyuarat 5ila diperlukan F. . %adangan $aik Pangkat Pengetua//uru 5esar dan Ja"atan 0anan bagi Sekolah Menengah dan Sekolah 4endah 3F: <. Pertukaran dan penempatan /uru / *nggota 0akitangan Sokongan dalam daerah kerana keperluan 2khas2 perkhidmatan 3D: 9. Pemantauan Pelaksanaan 4ancangan Integrasi Murid . Pengurusan pemantauan penga#aran dan pembela#aran di sekolah <D: 7. Menghadiri ma#lis luar 5ila diperlukan . Pengurusan pemantauan Pengetua %emerlang dan /uru %emerlang 3F: D.ntuk Perpaduan (4IM.il.= -0rma +er a Ia merupakan angka masa atau lain*lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu ker a. Pemantauan Program Inovasi Pengurusan Pendidikan 5ila program di#alankan H. 1enis +er a Masa >ang Diambil (minit) 1umlah Unit yang b0leh di alankan dalam seminggu 3.P+ 5ila program di#alankan >.

$.$I 0ekerapan Mesyuarat Setahun 7 7 Setiap Jumaat D D D 5ila 'iPerlukan D < 7 Jenis 0eanggotaan Pengurus &imbalan Pengerusi &imbalan Pengerusi &imbalan Pengerusi &imbalan Pengerusi &imbalan Pengerusi &imbalan Pengerusi &imbalan Pengerusi Pengerusi &imbalan Pengerusi untuk $ama Ja"atankuasa Ja"atankuasa Pemantauan Pe#abat Pela#aran 'aerah Ja"atankuasa Ma#lis 0ualiti Pe#abat Pela#aran 'aerah J0 Mesyuarat Pengurusan Mingguan Pe#abat Pela#aran 'aerah Ma#lis Perhubungan 0PP .P:'$B$I P:.$.I.11.$1$8$. &PP' JP$ Johor Ja"atankuasa 0e"angan Pe#abat Pela#aran 'aerah Ja"atankuasa Pembangunan Pe#abat Pela#aran 'aerah Ja"atankuasa Pemutus &ender Pe#abat Pela#aran 'aerah Ja"atankuasa Pengurusan 4umah /uru /0IP Pe#abat Pela#aran 'aerah Ja"atankuasa 5adan 0eba#ikan 0akitangan Pe#abat Pela#aran 'aerah Ja"atankuasa Pengurusan 0ualiti Pe#abat Pela#aran 'aerah .= %enarai 1a4atankuasa >ang Diangg0tai 1a4atankuasa yang diangg0tai 0leh pega4ai sekurang*kurangnya temp0h & bulan -ama Pega4ai / 1a4atan 5il 3 < 9 D > 7 H F @ 3: / $-U$8 . +U.D$:8$.1$I% TIM.

dise3ak olehC 10. G1A8I "IN ALI (i3balan Pega%ai Pendidikan *aerah. Pejabat Pendidikan *aerah Bat$ Pahat.ada .at .ihak nit Peng$r$san Makl$3at.erl$kan oleh Pejabat Pendidikan *aerah Bat$ Pahat.4 . Pejabat Pendidikan *aerah Bat$ Pahat.a Makl$3at >ang din>atakan di dala3 fail 3eja ini telah 3enda.erset$j$an dari.ek >ang di. RA1IM "IN LAMIN Pega%ai Pendidikan *aerah. 8ail 3eja ini telah disediakan olehC RAS1IDI "IN MO1AMED Pen>elia (eknologi dan Makl$3at. dan disahkan olehC A". Jabatan Pendidikan Johor dan se3$a 3akl$3at ata$ bidang t$gas telah 3eli. Penge%a7an 2ail Me.$ti se3$a as. .

. 41. Sena!ai Tuga% 1a!ian 6a3a Pega%ai . ($gas Sa>a )ari 7ni Catatan RAS1IDI "IN MO1AMED PENYELIA TEKNOLOGI DAN MAKLUMAT .Pejabat Pendidikan *aerah Bat$ Pahat. Ja%atan (arikh Bil .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful