Jabatan Pendidikan Negeri Johor Pendidikan Moral Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Tingkatan

4 2007
Susunan C.S.KOH [Ketua Jurulatih Utama]

1

Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan Empat 2007 [ Semester 1 ]
Mingg u Mingg u1 Bidang Pembelajaran(BP)1: Nilai Berkaitan dengan Perkembangan Diri Kandungan Akademik Objektif/Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru/ Buku Teks

Minggu Orientasi/Suaikenal Tingkatan 4 i. BP 1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan Manusia diamanahkan untuk mengurus alam dan penghuninya. Peranan dan tanggungjawab sebagai satu amanah. • Sikap bertanggungjawab terhadap setiap tindakan untuk kesejahteraan diri dan orang lain. • Perlakuan yang baik perlu dilakukan oleh setiap individu. Sikap amanah sebagai pegangan hidup. Amalan amanah dalam kehidupan • Amalan slogan ‘Bersih,Cekap dan Amanah’ dalam setiap tugas dan tanggungjawab. Jentera pentadbiran Kegiatan politik • Amalan amanah mengikut perspektif agama. Islam Buddha Hindu Kristian Sikh. Mengkaji kesan tindakan manusia menguruskan alam terhadap penghuninya. - Bencana alam - Pencemaran ii. Membincangkan kata-kata hikmat yang bertemakan manusia dan alam daripada Kung Fu Tze, Lao Tze dan Thirukural. iii. Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 1

1.

Mingg u2

Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara.

2.

Menerima hakikat bahawa manusia dipertanggungjawa b menjaga dan melindungi alam dan penghuninya. Rujuk juga objektif Unit 1.

Unit 1 Kesejahteraan Alam Tanggungjawab Bersama.

i. 1. Melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawab dengan amanah seperti yang dituntut oleh agama. Rujuk juga objektif Unit 2.

BP 1.2 Amanah Mingg u3 Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain.

2.

Mengadakan forum bertajuk ‘Bersih Cekap dan Amanah’ dalam pentadbiran kerajaan dan kegiatan politik. ii. Membincangkan amalan amanah mengikut perspektif agama. iii. Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 2.

Unit 2 Amanah Pegangan Hidup Kita

2

Mingg u

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik Kecemerlangan tunggak kehidupan

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru / Buku Teks

BP Mingg u 4-5

1.3 Harga Diri

Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan.

BP 1.4 Bertanggungajwab Mingg u6 Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.

Penentuan matlamat hidup yang diingini. • Matlamat untuk mencapai kesejahteraan hidup. Berjaya Bahagia • Pengiktirafan masyarakat kepada individu yang mempunyai harga diri Sokongan Galakan Pengurusan masa tanggungjawab setiap insan. Pengurusan masa meningkatkan daya produktiviti diri. • Pengurusan masa secara bijaksana Perancangan masa belajar Perancangan masa untuk aktiviti kokurikulum. Perancangan masa untuk keluarga Perancangan masa untuk diri (beristirehat dan hobi)

1.

2.

Menentukan matlamat yang diingini untuk mencapai kesejahteraan hidup. Rujuk juga objektif Unit 3.

i.

Menyusun dan membincangkan matlamat hidup yang diingini mengikut keutamaan. ii. Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 3

Unit 3 Remaja Bermatlamat Hidup Cemerlang

i. 1. Merancang pengurusan masa secara bijaksana dengan penuh tanggungjawab. Rujuk juga objektif Unit 4.

2.

Membina jadual pengurusan masa mingguan. ii. Menghasilkan statistik tentang pengagihan masa. Contoh : graf/carta. iii. Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 4.

Unit 4 Masa Tidak Menunggu Kita.

Mingg u7

Penilaian Kurikulum 1 i. Amalan berhemah tinggi pemangkin tindakan yang bijaksana. Tindakan yang bijaksana melalui pendekatan berhemah • Ramah mesra tanpa mengira status • Usaha menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi. Membincangkan ciri-ciri kesopanan dalam sesuatu situasi. Contoh : Ketika menghadiri Upacara kelahiran,perkah winan dan pengebumian. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 5.

BP 1.5 Hemah Tinggi Mingg u8 Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian.

1. 2.

Sentiasa berlaku sopan dalam setiap tindakan. Rujuk juga objektif Unit 5. ii.

Unit 5 Berhemah Tinggi Tinggi Hikmahnya.

3

Mingg u

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik.

Objektif/Hasil Pempelajaran

BP 1.6 Toleransi Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham dan kesejahteraan hidup.

Toleransi asas perpaduan kaum Toleransi mewujudkan perpaduan masyarakat • Amalan hidup pelbagai kaum perlu dihormati Agama/Kepercayaan Cara hidup Adat resam 1. 2. Menghormati amalan hidup pelbagai kaum. Rujuk juga objektif Unit 6.

Mingg u9

Aktiviti Pembelajaran i. Membincangkan contoh-contoh adat resam dan kepercayaan pelbagai kaum berkaitan dengan kelahiran,perkah winan dan kematian. ii. Sketsa tentang adat resam perkahwinan sesuatu kaum. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 6. i. Sumbang saran tentang kepentingan mendapatkan ilmu untuk membantu hidup berdikari. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 7.

Panduan Guru/ Buku Teks

Unit 6 Rakyat Bertoleransi Negara Harmoni.

BP 1.7 Berdikari Mingg u10 Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain.

Amalan berdikari pemangkin pembangunan negara. Ilmu menjana masyarakat berdikari • Masyarakat berilmu yang berdikari membantu membangunkan negara. Pendidikan Sains dan teknologi

1.

Menyertai kepentingan berilmu supaya dapat membantu hidup berdkari. 2. Berusaha menuntut ilmu untuk hidup berdikari. 3. Rujuk juga objektif Unit 7.

Unit 7 Masyarakat Berilmu Masyarakat Berdikari

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

10 – 18 MAC 2007
i. Membuat satu lakaran untuk menggambarkan konsep kerajinan dan mempamerkan lakaran di papan kenyataan kelas ii. Menghasilkan folio tentang penjelajah/pereka cipta/penemu. iii. Rujuk Aktiviti Buku Teks Unit 8.

BP 1.8 Kerajinan Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan,kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara.

Mingg u11

Kecekalan membawa kejayaan dalam hidup. Berkat cekal dan yakin dalam menghadapi segala rintangan akan menghasilkan kejayaan • Cekal menghadapi dugaan dan cabaran kunc kejayaan Penjelajah Perekacipta Penemu

1.

2.

Berkeyakinan dan tabah menghadapi dugaan dan cabaran untuk mencapai kejayaan. Rujuk juga objektif Unit 8.

Unit 8 Mereka Yang Berjaya.

4

Mingg u

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik Ilmu yang bermanfaat boleh mengukuh kasih sayang Manusia yang menyayangi diri dan orang lain senantiasa melengkapkan diri dengan ilmu yang bermanfaat.

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru/ Buku Teks

i. 1. Mengamalkan kasih dengan menggunakan pelbagai ilmu secara bijaksana tanpa menyalahgunakann ya 2. Mengamalkan kasih sayang dalam kehidupan seharian. 3. Rujuk juga objektif Unit 9.

BP 1.9 Kasih Sayang Mingg u12 Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berbekalkan yang lahir daripada hati yang ikhlas.

Penggunaan ilmu untuk kesejahteraan hidup bersama Ilmu teknologi maklumat dan komunikasi Ilmu perubatan Penyalahgunaan ilmu pengetahuan sains dan teknologi harus dielakkan Ciptaan senjata nuklear dan kimia Penggunaan manusia/haiwan dalam ujikaji.

ii.

Membincangkan penyataan berikut dalam konteks penyalahgunaan ilmu pengetahuan sains dan teknologi – “Pengeboman Hiroshima dan telah banyak mengorbankan nyawa ” Rujuk aktiviti buku teks Unit 9.

Unit 9 Berilmu ke Arah Kesejahteraan Hidup.

Mingg u 13

PENILAIAN KURIKULUM 2

BP 1.10 Keadilan Mingg u14 Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah.

Pengadilan yang telus pemangkin keamanan dan keharmonian. Keadilan menjamin kesejahteraan masyarakat • peranan pelbagai pihak dalam menjamin keadilan Sistem Kehakiman di Malaysia - Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM)

1. Menerima amalan melalui sistem kehakiman negara. 2. Bersikap adil dalam mengambil tindakan dan membuat keputusan. 3. Rujuk juga objektif Unit 10.

i.

Membina carta organisasi jenisjenis mahkamah ii. Simulasi : Perbicaraan mahkamah iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 10.

Unit 10 Amalan Keadilan Menjamin Kejahteraan Masyarakat.

5

Mingg u

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil Pembelajaran

BP 1.11 Rasional Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar.

Sikap rasional asas pertimbangan yang wajar Pemikiran yang matang melahirkan tindakan berhikmah • Kesudian memberi teguran yang membina dan bersedia menerima teguran orang lain. • Amalan berfikir sebelum bertindak.

1.

2.

Mengamalkan sikap rasional dalam setiap tindakan. Rujuk juga objektif Unit 11.

Mingg u15 BP 1.12 Kesederhanaan Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. Kesederhanaan sikap yang mulia Sikap kesederhanaan dalam kehidupan • Amalan kesederhanaan mengikut perspektif agama. Islam Buddha Hindu Kristian Sikh 1. Mengamalkan sikap kesederhanaan seperti yang dituntut oleh agama. Rujuk juga objektif Unit 12.

2.

Aktiviti Pembelajaran i. Mengadakan perbahasan tentang kepentingan bertindak secara rasional dalam kehidupan. Contoh : Tajuk perbahasan –“Mengejar kebendaan menyebabkan keruntuhan moral masyarakat” ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 11. i. Mencari beberapa kata hikmat yang menggambarkan nilai kesederhanaan. ii. Menyediakan poster yang menggambarkan nilai kesederhanaan bersama dengan cogan kata sesuai. iii. Mengarang cerpen yang bertema ‘ kesederhanaan’ iv. Rujuk aktiviti buku teks Unit 12.

Panduan Guru /Buku Teks

Unit 11 Berfikir Matang Bertindak Berhikmah.

Unit 12 Kesederhanaan Cerminan Kemuliaan.

6

Mingg u

Bidang Pembelajaran (BP) 2: Nilai Berkaitan dengan kekeluargaan

Kandungan Akademik Budaya penyayang pegangan hidup Berkeluarga

Objektif/Hasil Pembelajaran 1. Meraikan hari-hari istimewa keluarga sebagai menunjukkan kasih sayang terhadap keluarga 2. Menunjukkan perasaan kasih dan sayang terhadap keluarga. 3. Rujuk juga objektif Unit 13

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru /Buku Teks

BP 2.1 Kasih Sayang terhadap Keluarga Mingg u16 Perasaan cinta , kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga.

Hari istimewa keluarga menjalin kemesraan sesama anggota keluarga • Hari istimewa keluarga diraikan bersama Hari ibu / bapa Ulang tahun perkahwinan Ulang tahun kelahiran Hari-hari perayaan Amalan hormat-menghormati menghindari konflik

i. Menulis puisi untuk menghargai jasa bakti ibu bapa. ii. Merancang sambutan satu perayaan di kalangan anggota keluarga. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 13. i. Syarahan / pidato tentang amalan hormatmenghormati untuk menghidari konflik di kalangan anggota keluarga Rujuk aktiviti buku teks Unit 14

Unit 13 Mereka Mengasih Kita Menyayangi.

BP 2.1Hormat dan Taat kepada Anggota Keluarga Mingg u17 Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni.

1. Sikap prihatin menjamin kesejahteraan keluarga Saling memahami antara anggota keluarga dengan mengambil kiri aspek perasaan, minat, pendapat dan perlakuan.

2.

Peka terhadap keperluan dan perasaan anggota keluarga. Rujuk juga objektif Unit 14. ii.

Unit 14 Keluarga Harmoni Hidup Sejahtera.

Mingg u 18, 19 & 20

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 26 MEI – 10 JUN 2007

7

Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan 4 Semester 2
Mingg u Nilai dan Penerangan Kandungan Akademik Objektif/Hasil Pembelajaran i. BP 2.3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan Menerima, menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan, adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turunmenurun dalam keluarga Mingg u21 BP 2.4 Tanggungjawab terhadap Keluarga Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia,meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga. Rumahku Syurgaku Kehidpan keluarga berkualiti tanggungjawab anggotanya. • Usaha meningkatkan dan mengekalkan suasana kehidupan keluarga yang berkualiti Perpaduan Kemesraan Perkongsian masa suka dan duka Pengekalan tradisi kekeluargaan tanggungjawab setiap anggota keluarga Tanggungjawab setiap anggota keluarga mengekalkan tradisi keluarga • Amalan sesuatu tradisi keluarga • Amalan tradisi keluarga sebagai cara hidup.

2007
Panduan Guru /Buku Teks

1.

Mengamalkan tradisi keluarga dalam kehidupan seharian. 2. Rujuk juga objektif Unit 15.

ii.

iii. i.

1. Bertanggungjawab terhadap keluarga bagi membentuk keluarga bahagia. 2. Rujuk juga objektif Unit 16. ii.

Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat tentang tradisi kekeluargaan dan membincangkan nya. Mengadakan perbahasan bertajuk ‘Tradisi Kekeluargaan Bukan Penghalang Kemajuan’ Rujuk aktiviti buku teks Unit 15 Mengumpul maklumat tentang keluarga bahagia dan menulis karangan ringkas berdasarkan hasil sumbangsaran tersebut. Rujuk aktiviti buku teks Unit 16,

Unit 15 Kukuhkan Institusi Kekeluargaan.

Unit 16 Hubungan Mesra Keluarga Bahagia.

8

Mingg u

Bidang Pembelajaran (BP)3: Nilai Berkaitan dengan Alam Sekitar BP 3.1 Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. BP 3.2 Keharmonian antara Manusia dengan Alam Sekitar.

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil Pembelajaran 1. Melaksanakan tanggung-jawab bersama dengan memelihara dan memulihara alam sekitar. 2. Rujuk juga objektif Unit 17.

Aktiviti Pembelajaran i. Mengadakan projek kitar semula. ii. Lawatan ke Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia ( FRIM) atau tempat yang berkaitan dengan penghutanan semula. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 17. i. Mengadakan lawatan sambil belajar ke satu tempat pengurusan sisa. Contoh : Logi Kumbahan; Pusat Kitaran Semula ii Merancang Minggu Kitar Semula di bilik darjah / sekolah. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 18. i. Projek individu / berkumpulan : Mengenalpasti satu kawasan tanah di sekolah untuk projek pertanian Melakarkan pelan pengurusan tanah tersebut Membentangkan kertas kerja tentang pengurusan tanah tersebut. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 19.

Panduan Guru /Buku Teks

Cintai alam hargai kehidupan Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dijayakan bersama • Usaha penghutanan semula • Usaha mengekalkan keseimbangan ekosistem Manusia Flora dan fauna Perancangan dan pengurusan sisa yang sistematik menjamin keselesaan hidup Pelupusan sisa secara terancang dan berteknologi menjamin persekitaran berkualiti • Usaha mengurangkan penggunaan bahan sumber yang terhad. • Usaha mengguna semula • Usaha mengitar semula Pengurusan yang berhikmah menjamin keseimbangan alam Pengurusan tanah secara berhikmah menjamin kehidupan berkualiti • Pengurusan tanah secara bertanggungjawab untuk pelbagai aktiviti. Perindustrian Pertanian Perlombongan Petempatan

Unit 17 Flora Fauna Anugerah Tuhan

Mingg u22

Mingg u 23

Keadaan saling memerlukanhubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara.

1. Melibatkan diri dalam penjimatan penggunaan sumber dan menguruskan sisa secara bijaksana 2. Rujuk juga objektif Unit 18.

Unit 18 Fikir Dahulu Sebelum Buang.

3.3 Kemapanan Alam Sekitar Mingg u24 Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup.

1. Menjaga dan menguruskan alam sekitar dengan sebaikbaiknya 2. Rujuk juga objektif Unit 19.

Unit 19 Alam Sebagai Teman.

9

Mingg u

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik Keseimbangan alam sekitar menjamin kesejahteraan semua hidupan

Objektif/Hasil Pembelajaran i.

Aktiviti Pembelajaran Mengumpul maklumat tentang peranan pelbagai agensi dalam menjaga kualiti alam sekitar dan membincangkanny a. ii. Merancang dan menjalankan aktiviti penjagaan alam sekitar di sekolah. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 20 i. Membincangkan cara-cara untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada kerajaan kerana berusaha ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 21.

Panduan Guru /Buku Teks

3.4 Peka terhadap isu-isu Alam Sekitar Mingg u 25 Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya

Pengekalan keseimbangan alam sekitar tanggungjawab bersama • Peranan pelbagai pihak dalam menjaga kualiti alam sekitar Individu Agensi kerajaan ( Jabatan Alam Sekitar ) Badan bukan kerajaan (NGO) tempatan Badan NGO antarabangsa ( World Wildlife Fund dan Green Peace ) Cinta akan negara membawa kemajuan Kemajuan negara kebanggaan rakyat • Bangga dengan kemajuan negara dalam pelbagai bidang Ekonomi Sains dan teknologi Sejarah negara pemangkin semangat patriotik

1. Melibatkan diri dengan agensiagensi berkaitan dalam menjaga kualiti alam sekitar. 2. Rujuk juga objektif Unit 20.

Unit 20 Alam Sekitar Berkualiti Tanggungjawab Bersama.

4.1 Cinta akan Negara Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri

1. Bangga dan menyokong usaha pelbagai bagi memajukan negara dalam pelbagi bidang. 2. Rujuk juga objektif Unit 21.

Unit 21 Kemajuan Negara Kebanggaan Rakyat.

Mingg u 26 4.2 Taat Setia kepada Raja dan Negara Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan negara.

Kesetiaan rakyat dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan negara menjadi teladan generasi kini. • Perjuangan anak watan menentang penaklukan penjajah. Dato’Onn bin Jaafar Datuk Penglima Bukit Gantang Dato’ Nik Ahmad Kamil Dato’ Hamzah Abdullah Rosli Dhobi • Perjuangan untuk menuntut kemerdekaan negara. Pakatan murni ke London.

1. Patuh dan setia kepada negara sebagaimana yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh yang mempertahankan maruah negara. 2. Rujuk juga objektif Unit 22.

i. Membuat kajian kes tentang perjuangan salah seorang anak watan dalam menentang penjajah. ii. Sketsa tentang tuntutan kemerdekaan. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 22.

Unit 22 Berjuang Demi Kedaulatan Negara.

10

Minggu

Nilai dan Penerangan 4.3 Sanggup Berkorban untuk Negara

Kandungan Akademik Rakyat setia negara gemilang. Berkorban demi negara • Kesanggupan rakyat berkorban untuk berbakti kepada negara. Nyawa Harta benda.

Objektif/Hasil Pembelajaran 1. Menjadi rakyat yang sanggup berkorban dan berbakti untuk negara. 2. Rujuk juga objektif Unit 23. i.

Minggu 27

Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara.

ii.

Aktiviti Pembelajaran Menghasilkan cerpen/esei bertema ‘Pengorbanan rakyat untuk negara’ Rujuk aktiviti buku teks Unit.23

Panduan Guru/Buku Teks

Unit 23 Keranamu Malaysia.

Minggu 28 Bidang Pembelajaran 5 Nilai Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Minggu 5.1 Melindungi Hak Kanak-kanak Membela, memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna

PENILAIAN KURIKULUM 3

Pengiktirafan menjadi pemangkin Perkembangan diri. Pengiktirafan kanak-kanak dari segi bakat dan kebolehan • Peringkat pengiktirafan Sekolah Kebangsaan • Bentuk-bentuk pengiktirafan Lisan Bertulis Hak wanita diperuntukan dalam undang-undang. Dasar Wanita Negara menjana kemajuan Wanita • Penggubalan Dasar Wanita Negara Menjamin kebajikan dan kepentingan wanita di luar bandar. Kurang berupaya dan cacat Pekerjaan Keperluan kesihatan Peluang pendidikan.

29

1. Menyedari hak mendapat layanan dan pengiktirafan setimpal dengan bakat dan pencapaian. 2. Rujuk juga objektif Unit 24.

i.

ii.

Sumbang saran tentang jenispengiktirafan dan layanan yang wajar diberikan kepada murid-murid atas pencapaian dan kebolehan mereka. Rujuk aktiviti buku teks Unit 24.

Unit 24 Keistimewaan Kanak-kanak, Kita Hargai.

5.2 Menghormati Hak Wanita Minggu 30 Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan negara.

1. Menyokong usaha pelbagai pihak dalam mengangkat martabat wanita. 2. Rujuk juga objektif Unit 25.

i.

ii.

Kajian kes tentang usaha kerajaan dalam menjamin kebajikan dan kepentingan wanita. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 25.

Unit 25 Mengangkat Martabat Kaum Wanita

11

Minggu

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik Pekerja berkualiti teras kejayaan negara.

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru /Buku Teks

5.3 Melindungi Hak Pekerja Minggu 31 Menghormati,menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan,jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara.

Usaha meningkatkan kualiti perkhidmatan pekerja tanggungjawab bersama. • Peranan pelbagai pihak bagi meningkatkan mutu perkhidmatan pekerja. Kementerian Sumber Manusia Kesatuan Sekerja Pertubuhan Buruh Antarabangsa. Golongan kurang berupaya aset negara Kecacatan tidak menghalang seseorang individu untuk berjaya • Golongan kurang berupaya berkebolehan untuk berjaya - Tempatan/negara - Antarabangsa Pengguna penggerak kualiti perkhidmatan. Hak pengguna wajar diperjuangkan • Usaha mendapatkan layanan yang adil. • Amalan berwaspada terhadap akibat pengeksploitasian pengguna atau pengeluar.

1.

Menyokong usaha pelbagai pihak dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan pekerja. 2. Rujuk juga objektif unit 26.

i.

ii.

Perbincangan tentang cara meningkatkan mutu perkhidmatan pekerja. Rujuk aktiviti buku teks Unit 26.

Unit 26 Pekerja Nadi Negara.

5.4 Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya Minggu 32 Memberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan. 5.5 Melindungi Hak Pengguna Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu,mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksplotasi.

1.. Menerima bahawa kecatatan bukan penghalang untuk berjaya dan menjadi terkenal. 2.. Mengiktiraf sumbangan golongan yang kurang berupaya. 3. Rujuk juga objektif Unit 27. 1. Membela hak pengguna untuk mendapat barangan dan perkhidmatan yang berkualiti. 2. Rujuk juga objektif Unit 28.

i.

ii.

Memilih seorang individu yang tidak sempurna sifat fizikalnya tetapi berjaya dalam bidang yang diceburinya. Ceritakan penglaman dan pencapaiannya. Rujuk aktiviti buku teks Unit 27. Sketsa tentang hak pengguna untuk mendapat barangan dan perkhidmatan yang berkualiti. Rujuk aktiviti buku teks Unit 28.

Unit 27 Keistimewaan yang Menyerlah.

i.

Unit 28 Pengguna Bijak Masyarakat Sejahtera.

Minggu 33

ii.

12

Minggu

Nilai dan Penerangan Bidang Pembelajaran 6 Nilai Berkaitan Dengan Demokrasi.

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil Pembelajaran 1. Menerima kenyataan bahawa setiap kegiatan yang mematuhi undang-undang penting untuk pembangunan dan kestabilan negara. 2.. Mematuhi undang-undang negara. 3. Rujuk juga objektif Unit 29. i.

Aktiviti Pembelajaran Membincangkan kepentingan mematuhi peraturan pembayaran cukai pendapatan untuk pembangunan negara. ii. Forum : Kepentingan akta dalam penguatkuasaan undang-undang. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 29.

Panduan Guru /Buku Teks

6.1 Mematuhi Peraturan dan Undangundang. Menerima dan mematuhi peraturan dan undangundang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada. Minggu 34 6.2 Kebebasan Bersuara Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman.

Penguatkuasaan undangundang menjamin kestabilan negara. Tanggungjawab rakyat mematuhi undang-undang negara • Patuh kepada undang-undang yang diperuntukkan. Akta Keselamatan Dalam Negeri Akta dadah Berbahaya Akta Juvana Akta Cukai Pendapatan. Kebebasan bersuara di tempat awam berasaskan adab dan peraturan Kebebasan bersuara dengan batasan menjamin ketenteraman bersama • Batasan berucap di tempat awam Peraturan berucap Tidak menyentuh isu sensitif Tidak menimbulkan huruhara

Unit 29 Undangundang Asas Kestabilan Negara.

i. 1. Mematuhi peraturan berucap di tempat awam. 2. Rujuk juga objektif Unit 30. Berpidato/berucap/s yarahan berasaskan adab dan peraturan. ii. Membincangkan kesan buruk ‘tunjuk perasaan’ berdasarkan keratan akhbar. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 30. Unit 30 Kebebasan Mengikut Perlembagaan

13

Minggu

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik Memelihara kesucian tempat beribadat hak setiap penganut agama. Sikap saling menghormati tempat beribadat penganut pelbagai agama mengelak prasangka kaum. • Amalan menghormati tempat beribadat penganut pelbagai agama. Masjid dan surau Tokong Kuil Gereja Wat Vihara Gurdwara.

Objektif/Hasil Pembelajaran 1.. Menjaga kesucian tempat beribadat agama sendiri dan menghormati tempat beribadat agama penganut lain. 2. Menghormati anutan dan amalan agama orang lain. 3. Rujuk juga objektif Unit 31.

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru /Buku Teks

6.3 Kebebasan Beragama Minggu 35 Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia.

i.

Sumbang saran tentang peraturan di tempat beribadat pelbagai agama. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 31.

Unit 31 Menghormati Tempat Beribadat Amalan mulia.

6.4 Penglibatan Diri dalam Pembangunan Negara Minggu 36 Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan,undang-undang dan Perlembagaan Malaysia.

Rakyat penyumbang ke arah pembangunan negara. Kebebasan melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi membangunkan negara. • Usaha melibatkan diri dalam aktiviti khidmat sosial Unit beruniform Organisasi kebajikan Pertubuhan sukarela.

1.. Memberi khidmat sosial ke arah pembangunan negara demi kebaikan bersama. 2. Rujuk juga objektif Unit 32.

i. Lawatan sambil belajar ke salah sebuah organisasi kebajikan. Contoh : Rumah warga tua, Rumah anak yatim ii. Membuat laporan tentang cara hidup penghuni rumah kebajikan dan memberi cadangan cara-cara orang ramai dapat membantu mereka. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 32. i. Main peranan sebagai seorang yang menerima teguran/kritikan. ii. Sumbang saran tentang kebaikan bersikap terbuka menerima nasihat/ktirikan/tegu ran. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 33.

Unit 32 Berkhidmat untuk Negara.

6.5 Sikap Keterbukaan Minggu 37 Bersedia memberi dan menerima pandangan, pembaruan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia.

Sikap keterbukaan menjamin hubungan yang harmonis Amalan sikap terbuka dalam hubungan dengan pelbagai pihak. • Nasihat ,kritikan dan teguran diberi dan diterima dengan sikap terbuka Anggota keluarga Pihak sekolah Anggota masyarakat. 1. Bersedia menerima nasihat,kritikan dan teguran. Rujuk juga objektif Unit 33.

Unit 33 Sikap Terbuka yang Berhikmah.

2.

14

Minggu

Nilai dan Penerangan Bidang Pembelajaran 7 Nilai Berkaitan Dengan Keamanan dan Keharmonian 7.1 Hidup Bersama Secara Aman Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama,bangsa,dan budaya. 7.2 Saling Membantu dan Bekerjasama

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru /Buku Teks

Masyarakat Bersatu Negara Makmur. Perpaduan dan keharmonian negara dipikul bersama • Peranan pelbagai pihak dalam menyatupadukan rakyat ke arah keharmonian negara. Individu Agensi kerajaan Agensi Bukan Kerajaan. Peningkatan taraf hidup rakyat, usaha bersama. Wawasan 2020 dijayakan bersama • Iltizam rakyat dalam merealisasikan Wawasan 2020. Matlamat Wawasan 2020 Cabaran-cabaran Wawasan 2020 Dasar Malaysia Dihormati Dunia. Malaysia pengamal prinsip berkecuali • Dasar Berkecuali Malaysia dan penghormatan dunia terhadapnya. Konsep Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN) 1. Turut serta dalam usahausaha ke arah menyatupadukan masyarakat. 2. Rujuk juga objektif Unit 34. i. Syarahan/Pidato bertema ‘Perpaduan’ ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 34. Unit 34 Malaysia yang Bersatu.

Minggu 38

1.

Minggu 39

Usaha yang baik dan mambina yang dilakukan bersama pada peringkat individu,komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat. 7.3 Saling Menghormati antara Negara

Menerima cabaran-cabaran wawasan 2020 dan berusaha menjadikan kenyataan. 2. Rujuk juga objektif Unit 35

i. Membincangkan cabaran-cabaran Wawasan 2020 di peringkat sekolah. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 35.

Unit 35 Wawasan 2020 Kita Jayakan Bersama.

Minggu 40

Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat.

1. Menyokong Dasar Berkecuali Malaysia yang menghormati semua negara di dunia. 2. Rujuk juga objektif Unit 36.

i. Membincangkan sejauh mana konsep ZOPFAN dapat mewujudkan suasana yang aman dan bebasa di Asia Tenggara. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 36.

Unit 36 Keistimewaan Dasar Luar Malaysia.

Minggu 41-43 Minggu 44-45

Peperiksaan Akhir Tahun Aktiviti Kerja Amal Tahunan

15

Minggu Cuti Akhir Tahun 46-52

16

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.