1

M
M
U
U
Q
Q
A
A
D
D
D
D
I
I
M
M
A
A
H
H


A


` - ·. .·· , ¸· ·· ··. '· . = ` -
· ·~' ·-. ·¯ ¸· = · ¸ ·
.· = ·
‰´ϑ>’Χ `Αθ™¯‘ ´<¦ _·%!¦´ρ …«-Β '™¦´‰:¦ ’ls ‘!±>l¦ '™!´Η-'‘ ¯Ν'η´Ζ..
¯Νγ1,. !´-´'‘ ¦´‰´∨™ βθ-.¯.ƒ ξ.· ´Β ´<¦ !Ρ≡´θ.‘´ρ ¯Νδ!ϑ‹™ ’·
Ογδθ`>`ρ Β ,.¦ Šθ>´.l¦ il≡Œ ¯Νγl:Β ’· π1´‘¯θ−.l¦ ¯/Sl:Β´ρ ’·
≅Š>ΥN¦ ~¯‘“´ ~,>¦ …«↔L: …ν´‘—!↔· 1l-.`™!· “´θ.`™!· ’ls
.«·θ™ ´.>-`ƒ ~¦¯‘–“l¦ 1Š-´‹l `Νκ. ´‘!±>l¦ ‰s´ρ ´<¦ _·%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´™
¦θlϑs´ρ ·≈>l≈¯.l¦ Ν·κ.Β ο,±-Β ¦´,>¦´ρ !ϑ‹Ls ∩⊄'∪
.· = ·
!Β βl´ ‰´ϑ>Χ !.¦ ‰>¦ Β ¯Ν>ll>¯‘ >≈l´ρ Αθ™¯‘ ´<¦ ´Ο.!>´ρ ´↵¯Š.Ψl¦
βl´´ρ ´<¦ ≅>. ™`_: !ϑŠls ∩⊆⊃∪
2
.· = ·
!Β´ρ ‰´ϑ>Χ ω| Αθ™´‘ ‰· ·l> Β &#¯.· `≅™”,l¦ _`·¦·¦ .!Β ρ¦ Ÿ≅.·
Λ.¯.l1Ρ¦ ´’ls ¯Ν>.≈1s¦ Β´ρ `.l1Ζƒ ’ls «‹.1s l· ¯¸.ƒ ´<¦ !↔‹:
““>´‹™´ρ ´<¦ _·,÷≈:l¦ ∩⊇⊆⊆∪
.· = ·
!Β´ρ _LΖƒ s ´“´θλ¦ ∩⊂∪ β| ´θδ ω| "_`-´ρ _-θ`ƒ ∩⊆∪
.· = ·
´_-ρ!· ’|| .ν‰¯.s !Β _-ρ¦ ∩⊇⊃∪
.· = ·
_·%!¦ šχθ`-.−.ƒ Αθ™¯,l¦ ¯_.Ζl¦ ´_¯ΓN¦ “%!¦ …«Ρρ‰>† !.θ.>Β
¯Νδ‰Ψs ’· π1´‘¯θ−.l¦ ≅‹>ΥN¦´ρ Νδ`,`Β!ƒ ∃ρ`,-ϑl!. ¯Νγ8κ.ƒ´ρ s
,÷Ψϑl¦ ‘≅>†´ρ `Ογl ·≈.¯‹Ll¦ `Π¯,>†´ρ `ΟγŠl. ±.≈.‚l¦ ן.ƒ´ρ ¯ΝγΖs
¯Νδ´¸.| Ÿ≅≈l.N¦´ρ _.l¦ ·Ρl´ `ΟγŠl. š_·%!!· ¦θ`ΖΒ¦´™ .«. νρ'‘“s´ρ
νρ`,.Ρ´ρ ¦θ`-..¦´ρ ´‘θ‘Ζl¦ “%!¦ Α“Ρ¦ …«-Β i.≈l`ρ¦ `Νδ šχθ>l±ϑl¦
۝
3
.· = ·
š_·%!¦´ρ ¦θ`ΖΒ¦´™ ¦θlΗ-´ρ ·≈>l≈¯.l¦ ¦θ`ΖΒ¦´™´ρ !ϑ. Α¯“Ρ ’ls ‰´ϑ>Χ
´θδ´ρ ‘_>'¦ Β ¯Νκ¯.¯‘ ,±´ ¯Ν·κ.s ¯Νκ:!↔¯Š™ ~l.¦´ρ ¯Νλ!. ∩⊄∪
.· = ·
‰1l šχl´ ’· ¯Νη..· ο´¸¯.s ’|`ρN .≈.lN¦ !Β βl´ !:ƒ‰> ”´¸.±`ƒ
÷≈l´ρ _ƒ‰`.. “%!¦ _.. «ƒ‰ƒ Ÿ≅‹.±.´ρ ≅é ™`_: “´‰δ´ρ
π´Η-´‘´ρ Θ¯θ1l βθ`ΖΒσ`ƒ ∩⊇⊇⊇∪
.· = ·
Ÿ≅δ!≈ƒ .≈.÷l¦ ‰· ¯Νé´™!> !Ψlθ™´‘ _..`ƒ ¯Ν>l ¦¸..Ÿé !´ϑΒ
¯Ν.Ψé šχ豃´ ´Β .≈.÷l¦ ¦θ±-ƒ´ρ ∅s ¸.:Ÿé ‰·
Νé´™l> š∅Β ´<¦ "‘θΡ '.≈.é´ρ _..•Β ∩⊇∈∪
.· = ·
`Οl´ρ¦ ¦ρ`,´LΖƒ ’· .θ>lΒ .≡´θ≈ϑ´.l¦ ¯‘N¦´ρ !Β´ρ _l> ´<¦ Β ™`_:
β¦´ρ ´_.s β¦ βθ>ƒ ‰· ´.´¸.·¦ ¯Νγl>¦ ´“!.· ±ƒ‰> …ν‰-. βθ`ΖΒσ`ƒ
۝
4
.· = ·
¦θ.!´‹l· ±ƒ‰>´ .&#.Β β| ¦θΡl´ š_.·‰≈. ∩⊂⊆∪
.· = ·
´<¦ ω «≈l| ω| ´θδ ¯Ν>Ψ-ϑ>´‹l ’|| Θ¯θƒ πϑ≈´Š1l¦ Ÿω .ƒ´‘ «Š· Β´ρ
−‰.¦ ´Β ´<¦ !:ƒ‰> ∩∇∠∪
.· = ·
’Τ¯‘‹· Β´ρ ´.‹>`ƒ ¦‹≈κ. ±ƒ‰>'¦ Ογ`>‘‰.`.⊥™ Β ±‹> Ÿω
βθϑl-ƒ ∩⊆⊆∪
.· = ·
´“!.· ±ƒ‰> …ν‰-. šχθ`ΖΒσ`ƒ ∩∈⊃∪
.· = ·
il. ·≈ƒ¦´™ ´<¦ !δθl.Ρ i‹ls ´_>l!. ´“!.· ±ƒ‰> ‰-. ´<¦ .«.≈ƒ¦´™´ρ
βθ`ΖΒσ`ƒ ∩∉∪


۞ . · ﷲ .,=· ۞

5
F
F
A
A
S
S
A
A
L
L
1
1
:
:
T
T
A
A


A
A
R
R
U
U
F
F
H
H
A
A
D
D
I
I
T
T
S
S
N
N
A
A
B
B
A
A
W
W
I
I

adits menurut pengertian bahasa bermakna
percakapan yang bersifat baharu yang diucapkan
oleh manusia. Sebarang perkataan manusia boleh
disebut sebagai Hadits. Walaubagaimanapun sebaik-baik
perkataan manusia adalah perkataan manusia yang terbaik
iaitu Penghulu sekelian Nabi dan Rasul, Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Maka perkataan Hadits tersebut telah diistilahkan secara
khusus kepada segala perkataan dan perbuatan Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam yang diriwayatkan oleh Para Sahabat Ridhwanullah
‘Alaihim Ajma’in dan dinamakannya sebagai Hadits Nabawi.
Para Sahabat Radhiyallahu ‘Anhum adalah orang-orang yang
beriman setelah melihat dengan kebenaran yang datang
bersama Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan hidup sezaman dengannya.
Ramai dari kalangan Para Sahabat Radhiyallahu ‘Anhum yang
telah meriwayatkan Hadits-hadits dari Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Antara periwayat yang masyhur ialah Hadhrat Abu
Bakar As-Siddiq, Hadhrat Abu Hurairah, Hadhrat ‘Umar Al-
Khattab, Hadhrat ‘Utsman bin ‘Affan, Hadhrat ‘Ali bin Abu
Talib, Hadhrat ‘Aisyah, Hadhrat Salman Al-Farisi, Hadhrat
Ibnu ‘Abbas, Hadhrat Ibnu ‘Umar, Ibnu Mas’ud, Hadhrat
Huzaifah, Hadhrat Anas bin Malik, Hadhrat Abu Musa,
Hadhrat ‘Abdullah bin ‘Amr, Hadhrat Abu Sa’id Al-Khudri,
Hadhrat Sa’ad bin Abu Waqqas, Hadhrat Abu Zar, Hadhrat
Al-Barra bin ‘Azib, Hadhrat Talhah bin ‘Ubaidullah, Hadhrat
H
H

6
‘Ubadah bin Samit, Hadhrat An-Nu’man bin Bashir, Hadhrat
Jarir bin ‘Abdullah Radhiyallahu ‘Anhum Ajma’in dan ramai
lagi yang tak mampu disebutkan di sini. Sesudah berlalunya
zaman Para Sahabat Ridhwanullah ‘Alaihim Ajma’in, Para
Tabi’in Rahimahumullah pula yang meneruskan silsilah
periwayatan Hadits-Hadits dari Para Sahabat Radhiyallahu
‘Anhum. Sesudah Para Tabi’in Rahimahumullah, Para Tabi’it
Tabi’in iaitu orang-orang yang menuruti Para Tabi’in pula
telah meneruskan silsilah pengumpulan Hadits-Hadits
Nabawi ini dan mereka telah membukukannya dalam kitab-
kitab Hadits yang dinamakan sebagai Kitab Sunan, Kitab Jami’
dan sebagainya.
Zaman pengumpulan Hadits giat berlaku semenjak
zaman Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam lagi sehinggalah ke zaman
Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih. Terdapat ramai
pakar-pakar Hadits pada zaman beliau yang digelar sebagai
Muhadditsin di antaranya Hadhrat Imam Muslim, Hadhrat
Imam Tirmizi, Hadhrat Hakim Tirmizi, Hadhrat Imam Ibnu
Majah, Hadhrat Imam Abu Daud, Hadhrat Imam Nasaie,
Hadhrat Imam Baihaqi, Hadhrat Imam Ahmad bin Hambal,
Hadhrat Imam Ibnu Abi Dunya Rahimahumullah ‘Alaihim
Ajma’in dan ramai lagi. Menurut istilah Ilmu Hadits, takrif
bagi Hadits Nabawi ialah segala perkataan, perbuatan dan
diam Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam seperti mana yang telah
diriwayatkan oleh Para Sahabat Radhiyallahu ‘Anhum. Dalam
bentuk pengamalan secara amaliah, Hadits-hadits Nabawi ini
di sebut sebagai Sunnah Nabawiah yakni segala amal
perbuatan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang wajar diikuti oleh sekelian
Ummatnya sehingga ke Hari Qiyamat.
7
F
F
A
A
S
S
A
A
L
L
2
2
:
:
T
T
A
A


A
A
R
R
U
U
F
F
I
I
M
M
A
A
M
M
B
B
U
U
K
K
H
H
A
A
R
R
I
I

adhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih adalah
salah seorang dari enam orang tokoh penghimpun
Hadits Sahih yang paling terkenal iaitu Imam
Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi,
Imam Nasaie, dan Imam Ibnu Majah Rahimahumullahu
Ta’ala. Nama lengkap Hadhrat Imam Bukhari adalah Abu
Abdullah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Al-
Mughirah bin Bardizbah. Beliau telah dilahirkan di Bukhara
pada 13 Syawal 194 Hijriyah bersamaan dengan 21 Julai 810
Masihi dan beliau kemudiannya telah terkenal sebagai Imam
Bukhari. Beliau adalah cucu-cicit kepada seorang yang
berbangsa Parsi bernama Bardizbah. Moyangnya, Bardizbah
adalah seorang penganut Agama Majusi iaitu Agama
kaumnya. Kemudian, puteranya Al-Mughirah telah memeluk
Agama Islam di bawah bimbingan dan tunjuk ajar dari Al-
Yaman Al-Ja’fi, seorang gabenur di Bukhara.
Ayah Imam Bukhari bernama Ismail, seorang ‘Ulama
besar serta seorang Ahli Hadits yang mana dia telah
mempelajari Ilmu Hadits dari Hammad bin Zaid dan Imam
Malik Rahmatullah ‘Alaih. Ibnu Hibban telah memaparkan
riwayat tentang mereka di dalam kitab As-Siqat. Riwayat
Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih juga ada
dinyatakan di dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir. Ayah Imam
Bukhari, adalah seorang yang berilmu serta sangat wara’
dalam menghindari perkara-perkara yang syubhat lagi
meragukan dan perkara-perkara yang haram dan beliau juga
merupakan seorang yang bertaqwa.
H
H

8
Telah diceritakan bahawa ketika menjelang
kewafatannya, beliau telah berkata: “Dalam harta yang aku
miliki, tidak terdapat sedikit pun wang yang haram mahu pun
yang syubhat.” Dengan demikian, jelaslah bahawa Imam
Bukhari Rahmatullah ‘Alaih telah hidup dan dilahirkan dalam
lingkungan keluarga yang berilmu, taat beragama dan wara’.
Kerana itulah beliau lahir dengan mewarisi sifat-sifat yang
mulia dari ayahnya.
Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih telah
dilahirkan setelah Solat Jumaat. Tidak berapa lama setelah
bayi yang baru lahir itu membuka matanya, dia pun
kehilangan penglihatannya. Ayahnya sangat bersedih hati.
Ibunya yang Salihah hanya mampu menangis dan sentiasa
berdoa kehadhrat Tuhan, memohon agar bayinya dapat
melihat kembali. Kemudian pada suatu malam, dalam tidur
ibu Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih telah bermimpi
didatangi Hadhrat Baginda Nabi Ibrahim ‘Alaihissalam yang
berkata: “Wahai ibu, Allah telah menyembuhkan penyakit
puteramu dan kini dia sudah dapat melihat kembali, semua
itu berkat doamu yang tiada henti-hentinya.”
Apabila ibu Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih
terbangun dari tidurnya, dia melihat penglihatan bayinya
sudah kembali menjadi seperti biasa. Segala puji bagi Allah
yang telah mengkabulkan permohonan hamba-hambaNya.
Ayah Imam Bukhari telah meninggal Dunia sewaktu dia
masih kecil dan telah meninggalkan banyak harta yang
membolehkannya hidup dalam penghidupan yang baik.
Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih telah dirawat dan
dididik oleh ibunya dengan penuh tekun dan perhatian serta
kasih sayang. Keunggulan dan kebijaksanaan Hadhrat Imam
Bukhari Rahmatullah ‘Alaih sudah menonjol semenjak beliau
masih kecil.
9
Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah menganugerahkan
kepadanya hati yang luas dan cerdas, pemikirannya yang
tajam dan daya hafalan serta ingatannya yang sangat kuat
khususnya dalam penghafalan Hadits-hadits. Ketika beliau
berusia 10 tahun, dia sudah banyak menghafal Hadits-hadits
Nabawi. Pada usianya 16 tahun dia bersama ibu dan abang
sulungnya telah mengunjungi Makkah dan Madinah.
Kemudian dia telah banyak menemui Para ‘Alim ‘Ulama dan
tokoh-tokoh di negerinya untuk memperoleh dan mempelajari
Hadits, bertukar-tukar fikiran dan bermuzakarah dengan
mereka. Dalam usia 16 tahun, dia sudah menghafal kitab
Sunan Ibnu Mubarak dan Waki’ serta mengetahui pendapat-
pendapat Ahli Ra’yi iaitu penganut mazhab yang
menggunakan pendapat akal dan fikiran sebagai salah satu
dasar mazhabnya.
Rasyid bin Isma’il, abangnya yang tertua telah
menceritakan, pernah suatu masa ketika Hadhrat Imam
Bukhari Rahmatullah ‘Alaih masih muda dan beberapa murid
lainnya mengikuti kuliah dan ceramah cendekiawan Balkh.
Tidak seperti murid lainnya, Imam Bukhari Rahmatullah
‘Alaih tidak pernah membuat catatan kuliah. Dia telah dicela
oleh murid-murid yang lain kerana membuang masanya
dengan tidak mencatat sebarang Hadits. Hadhrat Imam
Bukhari Rahmatullah ‘Alaih hanya diam tidak menjawab.
Pada suatu hari, kerana merasa kesal terhadap celaan
yang terus-menerus itu, Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah
‘Alaih telah meminta kawan-kawannya membawa kesemua
catatan mereka, lalu beliau telah membacakan kesemua
Hadits-hadits yang telah mereka tulis dengan tanpa
melihatnya. Tercenganglah mereka semua kerana Hadhrat
Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih telah menghafal di dalam
kepalanya 15,000 Hadits yang lengkap terperinci dengan
10
segala keterangan yang mereka sendiri tidak sempat
mencatatnya.
Tahun 210 Hijrah, Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah
‘Alaih telah berangkat menuju ke Baitullah di Makkah
Mukarramah untuk menunaikan ‘Ibadah Haji, disertai ibu dan
saudaranya, Ahmad. Saudaranya yang lebih tua ini kemudian
pulang kembali ke Bukhara, sedang dia sendiri memilih
Makkah sebagai tempat tinggalnya. Makkah merupakan salah
sebuah pusat ilmu yang penting di tanah Hijaz. Kadang-kala
beliau akan pergi ke Madinah. Di kedua tanah suci itulah
beliau telah menulis sebahagian karya-karyanya dan
menyusun dasar-dasar kitab Al-Jami’ As-Sahih dan
pendahuluannya.
Beliau telah menulis kitab At-Tarikh Al-Kabir
berdekatan dengan Maqam Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan
banyak menulis pada waktu malam hari yang terang bulan.
Sementara itu ketiga-tiga kitab Tarikhnya iaitu As-Saghir, Al-
Awsat dan Al-Kabir adalah terhasil dari kemampuannya serta
pengetahuannya yang tinggi mengenai tokoh-tokoh dan
kepandaiannya dalam memberikan teguran sehingga dia
pernah berkata bahawa, sedikit sekali nama-nama yang
disebutkan dalam Tarikh yang tidak dia ketahui kisahnya
bahkan sebahagian besarnya ada dalam pengetahuannya.
Kemudian dia pun memulakan perjalanannya ke Dunia
Islam selama 16 tahun. Dalam perjalanannya ke berbagai
negara, hampir semua negara Islam telah beliau kunjungi
sehingga ke seluruh Asia Barat. Diceritakan bahawa Hadhrat
Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih pernah berkata: “Saya telah
mengunjungi Syam, Mesir, dan Jazirah masing-masing dua
kali, ke Basrah empat kali, menetap di Hijaz (Makkah dan
11
Madinah) selama enam tahun dan tak dapat dihitung lagi
berapa kali saya mengunjungi Kufah dan Baghdad untuk
menemui Para ‘Ulama Ahli Hadits.” Pada waktu itu, Baghdad
adalah ibu kota negara yang menjadi gedung ‘Ilmu dan
‘Ulama. Di Baghdad, beliau sering menemui Hadhrat Imam
Ahmad bin Hambal Rahmatullah ‘Alaih yang sering
mengajaknya untuk menetap di Baghdad dan mencelanya
kerana menetap di Khurasan. Dalam setiap perjalanannya itu,
Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih sentiasa
menghimpunkan Hadits-hadits dan ilmu pengetahuan serta
mencatatkannya.
Di tengah malam yang sunyi, beliau akan bangun dari
tidurnya lalu menyalakan lampu dan menulis setiap masalah
yang terlintas di hatinya, setelah itu beliau akan memadamkan
lampu kembali. Perbuatan ini beliau lakukan hampir 20 kali
setiap malamnya. Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih
telah meriwayatkan Hadits dari 80,000 periwayat Hadits dan
berkat ingatannya yang memang luar biasa dia telah dapat
menghafal Hadits sebanyak itu lengkap dengan sumbernya.
Kemasyhuran Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih
telah tersebar dengan cepatnya ke serata pelosok Dunia Islam
yang jauh dan walau ke mana sahaja pun dia pergi,
kedatangannya sentiasa dialu-alukan. Masyarakat menjadi
hairan dan kagum dengan ingatannya yang luar biasa.
Pada tahun 250 Hijriyah, Hadhrat Imam Bukhari
Rahmatullah ‘Alaih mengunjungi Naisabur. Kedatangannya
disambut dengan gembira oleh para penduduk, juga oleh
gurunya, Hadhrat Az-Zihli Rahmatullah ‘Alaih dan Para
‘Ulama lainnya. Hadhrat Imam Muslim bin Al-Hajjaj
Rahmatullah ‘Alaih, pengarang kitab As-Sahih Muslim telah
menceritakan: “Ketika Muhammad bin Isma’il datang ke
Naisabur, aku tidak pernah melihat seorang ketua daerah,
12
Para ‘Ulama dan penduduk Naisabur memberikan sambutan
seperti apa yang mereka berikan kepadanya.”
Mereka menyambut kedatangannya dari luar kota
sejauh dua atau tiga Marhalah (lebih kurang seratus
kilometer), sehingga Muhammad bin Yahya Az-Zihli
Rahmatullah ‘Alaih telah berkata: “Barang siapa hendak
menyambut kedatangan Muhammad bin Isma’il esok pagi,
lakukanlah, sebab aku sendiri akan ikut menyambutnya.
Esok paginya Muhammad bin Yahya Az-Zihli
Rahmatullah ‘Alaih, sebahagian ‘Ulama dan penduduk
Naisabur menyambut kedatangan Hadhrat Imam Bukhari
Rahmatullah ‘Alaih. Beliau pun lalu memasuki negeri itu dan
menetap di daerah perkampungan orang-orang Bukhara.
Selama menetap di negeri itu, dia mengajarkan Hadits secara
tetap. Sementara itu, Az-Zihli Rahmatullah ‘Alaih pun
berpesan kepada para penduduk agar menghadiri dan
mengikuti pengajian yang diberikannya. Dia berkata:
“Pergilah kalian kepada orang ‘Alim yang Salih itu, ikuti dan
dengarkan pengajiannya.”
Tak lama kemudian terjadi fitnah terhadap Hadhrat
Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih atas perbuatan orang-orang
yang iri hati dan hasad dengki. Mereka menyebarkan
tuduhannya kepada Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah
‘Alaih sebagai orang yang berpendapat bahawa “Al-Quran
adalah makhluk.” Hal inilah yang menimbulkan kebencian
dan kemarahan gurunya, Az-Zihli Rahmatullah ‘Alaih
terhadapnya, sehingga beliau berkata: “Barang siapa
berpendapat lafaz-lafaz Al-Quran adalah makhluk, maka dia
adalah ahli Bida’ah. Dia tidak boleh diajak berbicara dan
majlisnya tidak boleh dihadiri. Dan barang siapa masih
mengunjungi majlisnya, curigailah dia.”
13
Setelah adanya pengumuman tersebut, orang ramai
mulai menjauhinya. Pada hakikatnya, Hadhrat Imam Bukhari
Rahmatullah ‘Alaih adalah terlepas dari fitnah yang ditujukan
kepadanya itu.
Diceritakan, seorang telah berdiri dan mengajukan
pertanyaan kepadanya: “Bagaimana pendapat anda tentang
lafaz-lafaz Al-Quran, makhluk atau bukan?” Hadhrat Imam
Bukhari Rahmatullah ‘Alaih berpaling dari orang itu dan tidak
mahu menjawab meskipun pertanyaan itu diajukan sampai
tiga kali. Tetapi orang tersebut terus mendesaknya, maka
beliau menjawab: “Al-Quran adalah Kalam Allah, bukan
makhluk, sedangkan perbuatan manusia adalah makhluk dan
fitnah merupakan Bida’ah.”
Yang dimaksudkan dengan perbuatan manusia adalah
bacaan dan ucapan mereka. Pendapat yang dikemukakan
Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih ini, dengan
membezakan antara yang dibaca dengan bacaan, adalah
pendapat yang menjadi pegangan Para ‘Ulama Ahli Tahqiq
dan ‘Ulama Salaf, tetapi kedengkian dan iri hati adalah buta
dan tuli.
Dalam sebuah riwayat ada disebutkan bahawa Hadhrat
Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih pernah berkata: “Iman
adalah perkataan dan perbuatan, boleh bertambah dan boleh
berkurang. Al-Quran adalah Kalam Allah, bukan makhluk.
Sahabat Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang paling
utama adalah Abu Bakar, ‘Umar, ‘Utsman kemudian ‘Ali.
Dengan berpegang pada keyakinan dan keimanan inilah aku
hidup, aku mati dan dibangkitkan di Akhirat kelak, Insya
Allah.” Demikian juga beliau pernah berkata: “Barang siapa
menuduhku berpendapat bahawa lafaz-lafaz Al-Quran adalah
makhluk, dia adalah pendusta.”
14
Az-Zihli Rahmatullah ‘Alaih benar-benar telah murka
kepadanya, sehingga dia berkata: “Lelaki itu (Imam Bukhari
Rahmatullah ‘Alaih) tidak boleh tinggal bersamaku di negeri
ini.” Oleh kerana Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih
berpendapat bahawa keluar dari negeri itu lebih baik demi
menjaga dirinya, dengan harapan agar fitnah yang
menimpanya itu dapat menjadi reda, maka dia pun
memutuskan untuk keluar dari negeri tersebut.
Setelah keluar dari Naisabur, Hadhrat Imam Bukhari
Rahmatullah ‘Alaih pulang ke negerinya sendiri di Bukhara.
Kedatangannya telah disambut dengan meriah oleh seluruh
penduduk di sana. Penduduk di sana telah mengadakan
upacara secara besar-besaran dengan mendirikan khemah-
khemah sepanjang satu Farsakh yang lebih kurang sepanjang
lapan kilometer dari luar kota dan menabur-naburkan wang
Dirham dan Dinar sebagai menzahirkan kegembiraan mereka.
Selama beberapa tahun menetap di Bukhara, Hadhrat Imam
Bukhari Rahmatullah ‘Alaih telah mengadakan majlis
pengajian dan pengajaran Hadits-hadits.
Tidak berapa lama kemudian badai fitnah telah datang
lagi. Kali ini fitnah itu datang dari penguasa Bukhara sendiri
iaitu Khalid bin Ahmad Az-Zihli, walaupun sebabnya timbul
dari sikap Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih yang
terlalu memuliakan ilmu yang dimilikinya. Ketika itu,
penguasa Bukhara telah mengirimkan utusan kepada Hadhrat
Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih supaya dia mengirimkan
dua buah karangannya iaitu Al-Jami’ As-Sahih dan At-Tarikh
kepada penguasa. Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih
keberatan memenuhi permintaannya itu. Dia hanya berpesan
kepada utusan itu agar disampaikan kepada Khalid, “Aku
tidak akan merendahkan ilmu dengan membawanya ke
istana. Jika hal ini tidak berkenan di hati tuan, tuan adalah
15
penguasa, maka keluarkanlah larangan supaya aku tidak
mengadakan majlis pengajian. Dengan begitu, aku
mempunyai alasan di sisi Allah kelak pada Hari Qiyamat,
bahawa sebenarnya aku tidak menyembunyikan ilmu.”
Menerima jawaban seperti itu, Khalid bin Ahmad Az-
Zihli naik pitam lalu dia memerintahkan orang-orangnya agar
melancarkan hasutan terhadap Hadhrat Imam Bukhari
Rahmatullah ‘Alaih. Dengan demikian dia mempunyai alasan
untuk mengusir Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih.
Tak berapa lama kemudian Hadhrat Imam Bukhari
Rahmatullah ‘Alaih pun telah diusir dari negerinya sendiri,
Bukhara. Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih,
kemudian mendoakan perkara yang tidak baik ke atas Khalid
yang telah mengusirnya secara tidak sah. Tidak sampai
sebulan masa berlalu, Ibnu Tahir memerintahkan agar Khalid
bin Ahmad dijatuhi hukuman, dimalukan di hadapan umum
dengan menungang keledai betina. Maka hidup Khalid bin
Ahmad Az-Zihli yang zalim kepada Hadhrat Imam Bukhari
Rahmatullah ‘Alaih itu pun berakhir dengan kehinaan dan
dipenjara.
Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih bukan saja
telah mencurahkan seluruh kebijaksanaan dan daya
ingatannya yang luar biasa itu pada karya tulisannya yang
terpenting, Sahih Bukhari bahkan telah melaksanakan tugas
itu dengan penuh tanggungjawab dan tetap memelihara
amalan kesalihannya. Dia selalu mandi dan berdoa sebelum
mula menulis. Sebahagian kitab tersebut ditulisnya di
samping Maqam Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam di Madinah. Hadhrat
Imam Durami Rahmatullah ‘Alaih, guru kepada Hadhrat
Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih, turut mengakui keluasan
wawasan Ilmu Hadits muridnya ini dengan berkata,
16
“Di antara ciptaan Tuhan pada masanya, Imam
Bukharilah agaknya yang paling bijaksana.”
Suatu ketika penduduk Samarkand mengirim surat
kepada Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih yang isi
kandungannya meminta supaya dia menetap di negeri
mereka. Maka kemudian dia pun pergi untuk memenuhi
permohonan mereka. Ketika perjalanannya sampai di
Khartand, sebuah desa kecil yang terletak dua Farsakh
sebelum Samarkand, dan di desa itu terdapat beberapa
saudara-maranya, dia pun singgah terlebih dahulu untuk
mengunjungi mereka. Tetapi di desa itu Hadhrat Imam
Bukhari Rahmatullah ‘Alaih telah jatuh sakit hingga menemui
ajalnya. Beliau wafat pada malam ‘Aidil Fitri tahun 256
Hijriyah yang bersamaan 31 Ogos 870 Masihi ketika berusia 62
tahun kurang 13 hari. Sebelum meninggal Dunia, beliau telah
berpesan bahawa jika meninggal nanti, jenazahnya dikafani
dengan tiga helai kain tanpa baju dalam dan tidak dipakaikan
serban. Pesan itu dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat
setempat. Jenazahnya telah dikebumikan selepas Zuhur pada
Hari Raya ‘Aidil Fitri, sesudah beliau menempuhi perjalanan
hidup panjang yang penuh dengan berbagai amalan yang
mulia. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala melimpahkannya
dengan Rahmat dan KeredhaanNya.
Pengembaraannya ke beberapa buah negeri telah
mempertemukan Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih
dengan guru-guru yang berwibawa, dan dapat dipercayai
bilangannya mencapai jumlah yang sangat banyak.
Diceritakan bahawa dia menyatakan: “Aku menulis Hadits
yang diterima dari 1,080 orang guru yang kesemuanya adalah
Ahli Hadits dan berpendirian bahawa Iman adalah ucapan
dan perbuatan.”
17
Di antara guru-guru besar Hadhrat Imam Bukhari
Rahmatullah ‘Alaih adalah:
1. ‘Ali bin Al-Madini Rahmatullah ‘Alaih
2. Ahmad bin Hambal Rahmatullah ‘Alaih
3. Yahya bin Ma’in Rahmatullah ‘Alaih
4. Muhammad bin Yusuf Al-Faryabi Rahmatullah ‘Alaih
5. Maki bin Ibrahim Al-Bakhi Rahmatullah ‘Alaih
6. Muhammad bin Yusuf Al-Baykandi Rahmatullah ‘Alaih
7. Ibnu Rahawaih Rahmatullah ‘Alaih
Hadits-hadits dari guru-gurunya yang telah
diriwayatkan dalam kitab Sahihnya terdapat sebanyak 289
orang guru. Kerana kemasyhurannya sebagai seorang ‘Alim
yang luar biasa kebijaksanaannya, sangat banyak murid-
murid yang hendak belajar dan mendengar langsung
pembacaan Hadits dari Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah
‘Alaih. Tak dapat dihitung dengan pasti berapa jumlah orang
yang telah meriwayatkan Hadits dari Hadhrat Imam Bukhari
Ramatullah ‘Alaih, sehingga ada yang berpendapat bahawa
kitab Sahih Bukhari didengar secara langsung dari beliau oleh
sembilan puluh ribu (90,000) orang (Muqaddimah Fathul Bari,
jilid 22, hal. 204). Di antara sekian banyak muridnya yang
paling menonjol adalah:
1. Imam Muslim bin Al-Hajjaj Rahmatullah ‘Alaih
2. Imam Tirmizi Rahmatullah ‘Alaih
3. Imam Nasaie Rahmatullah ‘Alaih
4. Imam Ibnu Khuzaimah Rahmatullah ‘Alaih
5. Imam Abu Daud Rahmatullah ‘Alaih
6. Imam Muhammad bin Yusuf Al-Firabri Rahmatullah
‘Alaih
7. Imam Ibrahim bin Ma’qil Al-Nasafi Rahmatullah ‘Alaih
8. Imam Hammad bin Syakr Al-Nasawi Rahmatullah ‘Alaih
18
9. Imam Mansur bin Muhammad Al-Bazdawi Rahmatullah
‘Alaih
Empat orang yang terakhir ini merupakan yang paling
masyhur sebagai perawi kitab Sahih Bukhari. Dalam bidang
kekuatan hafalan, ketajaman fikiran dan pengetahuan Para
Perawi Hadits, juga dalam bidang ‘Illat Hadits, Hadhrat Imam
Bukhari Rahmatullah ‘Alaih merupakan salah satu tanda
kekuasaan ayat dan kebesaran Allah di atas muka bumi ini.
Allah Ta’ala telah memberikan kepercayaanNya kepada
Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih dan para pemuka
dan penghimpun Hadits lainnya, untuk menghafal Hadits
serta menjaga Sunnah Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Telah diriwayatkan
bahawa Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih berkata:
“Daku menghafal Hadits di dalam kepala sebanyak 100,000
buah Hadits Sahih dan 200,000 Hadits yang tidak Sahih.”
Mengenai kebijaksanaan Hadhrat Imam Bukhari
Rahmatullah ‘Alaih dapat dibuktikan pada kisah berikut.
Ketika beliau tiba di Baghdad, ahli-ahli Hadits di sana
berkumpul untuk menguji kemampuan dan kepintarannya.
Mereka mengambil 100 buah Hadits, lalu mereka tukar-
tukarkan sanad dan matannya diputar-balikkan. Matan Hadits
diberikan sanad Hadits yang lain dan sanad Hadits lain dibuat
untuk matan Hadits yang lain pula.
Sepuluh orang ‘Ulama tampil dan masing-masing
mengajukan pertanyaan sebanyak sepuluh pertanyaan tentang
Hadits yang telah diterbalikkan tersebut. Orang pertama
tampil dengan mengajukan sepuluh buah Hadits kepada
Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih dan ketika setiap
orang itu selesai menyebutkan sebuah Hadits, Hadhrat Imam
Bukhari Rahmatullah ‘Alaih menjawab dengan tegas, “Saya
19
tidak tahu Hadits yang anda sebutkan ini.” Dia tetap
memberikan jawaban serupa sampai kepada jurutanya yang
kesepuluh, yang masing-masing mengajukan sepuluh
pertanyaan.
Di antara para hadirin yang tidak mengerti, menyangka
bahawa Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih tidak
mungkin mampu untuk menjawab dengan benar pertanyaan-
pertanyaan itu, sedangkan Para ‘Ulama berkata antara satu
sama lain: “Orang ini mengetahui apa yang sebenarnya.”
Setelah sepuluh orang itu selesai mengajukan semua
pertanyaan mereka yang berjumlah 100 pertanyaan tadi,
kemudian Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih melihat
kepada jurutanya yang pertama dan berkata, “Hadits pertama
yang anda kemukakan, isnadnya yang benar adalah begini,
Hadits kedua isnadnya yang benar adalah begini.”
Begitulah Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih
menjawab semua pertanyaan satu demi satu hingga selesai
menyebutkan sepuluh Hadits. Kemudian beliau menoleh
kepada penanya yang kedua sehingga menjawab dengan
selesai, kemudian menoleh kepada penanya yang ketiga
sampai menjawab semua pertanyaan dengan selesai
sehinggalah kepada penanya yang kesepuluh sampai selesai.
Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘alaih menyebutkan satu
persatu Hadits-hadits yang sebenarnya dengan cermat dan
tidak ada satu atau sedikit pun kesalahan dengan jawaban
yang berturutan sesuai dengan sepuluh orang tadi yang
mengeluarkan turutan pertanyaanya. Maka Para ‘Ulama
Baghdad tidak dapat berbuat apa-apa selain menyatakan
kekagumannya kepada kekuatan daya hafalan dan
kecemerlangan pemikiran Hadhrat Imam Bukhari
Rahmatullah ‘Alaih serta mengakuinya sebagai seorang
“Imam” dalam bidang Hadits.
20
Sebahagian para hadirin yang memberikan pandangan
terhadap ujian mencuba kemampuan yang mengkagumkan
ini telah berkata: “Yang mengkagumkan, bukanlah kerana
Imam Bukhari mampu memberikan jawaban secara benar,
tetapi yang benar-benar sangat mengkagumkan ialah
kemampuannya dalam menyebutkan semua Hadits yang
sudah diputar-balikkan itu secara berturutan seperti mana
turutan yang dikemukakan oleh sepuluh orang penguji,
padahal dia hanya mendengar pertanyaan-pertanyaan yang
banyak itu hanya sekali.”
Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih pernah
berkata, “Daku tidak pernah meriwayatkan sebuah Hadits
pun yang diterima dari Para Sahabat dan Tabi’in, melainkan
daku mengetahui tarikh kelahiran sebahagian besar mereka,
hari wafat dan tempat tinggalnya. Demikian juga daku tidak
meriwayatkan Hadits Sahabat dan Tabi’in, yakni Hadits-
hadits Mauquf, kecuali ada dasarnya yang daku ketahui dari
Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam.”
Dengan kedudukannya dalam ilmu dan kekuatan
hafalannya sebagaimana yang telah disebutkan, wajarlah jika
semua guru, sahabat dan generasi sesudahnya memberikan
pujian kepadanya. Seorang telah bertanya kepada Qutaibah
bin Sa’id tentang Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih,
ketika menjawab beliau berkata, “Wahai para penanya, saya
sudah banyak mempelajari Hadits dan pendapat, juga sudah
sering duduk bersama dengan Para Ahli Fiqh, Ahli Ibadah
dan Para Ahli Zuhud, namun saya belum pernah menjumpai
orang yang begitu cerdas dan pandai seperti Muhammad bin
Isma’il Al-Bukhari.”
21
Imamul Aimmah (Pemimpin Para Imam) Abu Bakar
bin Khuzaimah Rahmatullah ‘Alaih telah memberikan
kesaksiannya terhadap Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah
‘Alaih dengan mengatakan, “Di bawah langit ini tidak ada
orang yang mengetahui Hadits, yang melebihi Muhammad
bin Isma’il.”
Demikian pula semua temannya memberikan pujian.
Abu Hatim Ar-Razi Rahmatullah ‘Alaih telah berkata,
“Khurasan belum pernah melahirkan seorang putera yang
hafal Hadits melebihi Muhammad bin Isma’il, juga belum
pernah ada orang yang pergi dari kota tersebut menuju Iraq
yang melebihi kealimannya.”
Al-Hakim Rahmatullah ‘Alaih telah menceritakan
dengan sanad lengkap bahawa, Hadhrat Imam Muslim,
pengarang kitab Sahih Muslim, telah datang kepada Hadhrat
Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih, lalu mencium antara
kedua matanya dan berkata, “Biarkan saya mencium kaki
tuan, wahai Mahaguru, pemimpin Para Ahli Hadits dan Tabib
Ahli Penyakit ‘Illat Hadits.”
Mengenai sanjungan yang diberikan oleh Para ‘Ulama
pada generasi yang datang sesudahnya, Al-Hafiz Ibnu Hajar
Rahmatullah ‘Alaih telah menyatakan, “Andaikata pintu
pujian dan sanjungan kepada Bukhari masih terbuka bagi
generasi sesudahnya, tentu habislah semua kertas dan nafas,
dia bagaikan laut yang tak bertepi.”
Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih adalah
seorang yang berbadan kurus, berperawakan sederhana, tidak
terlalu tinggi, juga tidak pendek. Kulitnya agak keperangan
dan sedikit sekali makan. Beliau sangat pemalu namun ramah,
dermawan, menjauhi kesenangan Dunia dan cinta Akhirat.
22
Banyak hartanya yang disedekahkan baik secara
sembunyi mahupun secara terang-terangan, lebih-lebih lagi
untuk kepentingan pendidikan dan para pelajar. Kepada para
pelajar, beliau telah memberikan bantuan dana yang cukup
besar. Diceritakan, beliau pernah berkata, “Setiap bulan, daku
berpenghasilan lima ratus Dirham, semuanya dibelanjakan
untuk kepentingan pendidikan. Sebab, apa yang ada di sisi
Allah adalah lebih baik dan lebih kekal.”
Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih sangat hati-
hati dan bersopan dalam berbicara dan dalam mencari
kebenaran yang hakiki di saat mengkritik Para Perawi.
Terhadap Perawi yang sudah jelas-jelas diketahui
kebohongannya, beliau berkata: “Perlu dipertimbangkan, Para
‘Ulama meninggalkannya atau Para ‘Ulama berdiam diri
tentangnya.” Perkataannya yang tegas tentang Para Perawi
yang tercela ialah: “Haditsnya diingkari.” Meskipun beliau
sangat bersopan dalam mengkritik Para Perawi, namun beliau
banyak meninggalkan Hadits yang diriwayatkan seseorang
hanya kerana orang itu diragukan.
Dalam sebuah riwayat diceritakan bahawa beliau telah
berkata, “Saya meninggalkan 10,000 Hadits yang diriwayatkan
oleh Perawi yang perlu dipertimbangkan, dan meninggalkan
pula jumlah yang sama atau lebih, yang diriwayatkan oleh
Perawi yang dalam pandanganku, perlu dipertimbangkan.”
Selain dikenali sebagai Ahli Hadits, Hadhrat Imam Bukhari
Rahmatullah ‘Alaih juga sebenarnya adalah ahli dalam Fiqih.
Beberapa rujukan menyebutkan bahawa beliau mengikut
Madzhab Syafi’i. Di antara guru beliau dalam Fiqih Syafi’i
adalah Hadhrat Imam Al-Humaidi Rahmatullah ‘Alaih,
sahabat Hadhrat Imam Syafi’i Rahmatullah ‘Alaih.
23
Beliau juga telah mempelajari Fiqih dan Hadits dari
Za’farani, Abu Tsur dan Al-Karabisi Rahimahullah Ta’ala,
ketiga-tiganya adalah murid Hadhrat Imam Syafi’i
Rahmatullah ‘Alaih. Demikian dinyatakan oleh Hadhrat Imam
Abu ‘Asim Al-Abbadi Rahmatullah ‘Alaih di dalam kitabnya
yang berjudul Tabaqat. Beliau tidak banyak membicarakan
soal Fiqih, tetapi hampir semua pekerjaan beliau berkisar
kepada Hadits-hadits dan tidak mengambil hukum dari
Hadits-hadits itu.
Di dalam kitab “Faidhul Qadir” syarah Jami’us Saghir
pada juz I halaman 24, diterangkan bahawa Hadhrat Imam
Bukhari mengambil Fiqih dari Al-Humaidi Rahmatullah
‘Alaih dan sahabat Hadhrat Imam Syafi’i Rahmatullah ‘Alaih
yang lain. Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih tidak
mengambil Hadits dari Hadhrat Imam Syafi’i Rahmatullah
‘Alaih kerana beliau meninggal dalam usia muda tetapi
Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih telah belajar dan
mengambil Hadits dari murid-murid Hadhrat Imam Syafi’i
Rahmatullah ‘Alaih.
Di celah-celah kesibukannya sebagai seorang ‘Alim,
beliau juga tidak melupakan kegiatan lain yang dianggap
penting untuk menegakkan Agama Islam. Hadhrat Imam
Bukhari Rahmatullah ‘Alaih sering belajar memanah sampai
mahir, sehingga dikatakan bahawa sepanjang hidupnya,
beliau tidak pernah luput dalam memanah kecuali hanya dua
kali. Keadaan itu timbul sebagai pengamalan Sunnah
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang mendorong dan
menganjurkan kaum Muslimin agar belajar menggunakan
anak panah dan alat-alat perang lainnya. Tujuannya adalah
semata-mata untuk memerangi musuh-musuh Islam dan
mempertahankan Ummat Islam dari kejahatan mereka.
24
Di antara hasil karya Hadhrat Imam Bukhari
Rahmatullah ‘Alaih adalah sebagai berikut:
1. Al-Jami’ As-Sahih (Sahih Bukhari)
2. Al-Adab Al-Mufrad
3. At-Tarikh As-Saghir
4. At-Tarikh Al-Awsat
5. At-Tarikh Al-Kabir
6. At-Tafsir Al-Kabir
7. Al-Musnad Al-Kabir
8. Kitab Al-’Ilal
9. Raf’ul-Yadain Fis-Solah
10. Birril Walidain
11. Kitab Al-Asyribah
12. Al-Qira’ah Khalfa Al-Imam
13. Kitab Ad-Du’afa
14. Asami As-Sahabah
15. Kitab Al-Kuna
Diceritakan, Imam Bukhari berkata: “Aku bermimpi
melihat Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam seolah-olah
aku berdiri di hadapannya, sambil memegang kipas yang
daku pergunakan untuk menjaganya. Kemudian daku
tanyakan mimpi itu kepada sebahagian Ahli Ta’bir, mereka
menjelaskan bahawa daku akan menghancurkan dan
mengikis habis segala kebohongan dari Hadits Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Mimpi inilah antara lain yang
mendorongku untuk melahirkan kitab Al-Jami’ As-Sahih.
Dalam menghimpunkan Hadits-hadits Sahih di dalam
kitabnya, Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih menggunakan
kaedah penelitian secara ilmiah dan sah yang menyebabkan
kesahihan Hadits-haditsnya dapat dipertanggungjawabkan.
25
Beliau telah berusaha dengan bersungguh-sungguh
untuk meneliti dan menyelidiki keadaan Para Perawi, serta
memperoleh secara pasti kesahihan Hadits-hadits yang
diriwayatkannya. Beliau senantiasa membanding-bandingkan
Hadits-hadits yang diriwayatkan antara satu dengan yang
lain, menyaringnya dan memilih Hadits mana yang
menurutnya adalah paling sahih, sehingga kitabnya
merupakan batu ujian dan penyaring bagi Hadits-hadits
tersebut. Hal ini tercermin dari perkataannya: “Aku susun
kitab Al-Jami’ ini yang dipilih dari 600,000 Hadits selama 16
tahun.”
Dan beliau juga sangat hati-hati, hal ini dapat dilihat
dari pengakuan salah seorang muridnya bernama Al-Firbari
menjelaskan bahawa dia mendengar Muhammad bin Isma’il
Al-Bukhari berkata: “Aku susun kitab Al-Jami’ As-Sahih ini di
Masjidil Haram, dan tidaklah aku memasukkan ke dalamnya
sebuah Hadits pun, kecuali sesudah aku memohonkan
Istikharah kepada Allah dengan melakukan Solat dua rakaat
dan sesudah aku meyakini betul-betul bahawa Hadits itu
benar-benar sahih.”
Maksud kenyataan ini ialah bahawa Hadhrat Imam
Bukhari Rahmatullah ‘Alaih mulai menyusun bab-babnya dan
dasar-dasarnya di Masjidil Haram secara tersusun, kemudian
menulis pendahuluan dan pokok-pokok perbahasannya di
Rawdhah tempat di antara Maqam Nabi Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam dan Mimbar.
Setelah itu, Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih
mengumpulkan Hadits-hadits dan menempatkannya pada
bab-bab yang sesuai. Pekerjaan ini dilakukannya di Makkah
dan Madinah dengan tekun dan cermat serta menyusunnya
selama 16 tahun. Dengan usaha seperti itu, maka lengkaplah
26
bagi kitab tersebut segala faktor yang menyebabkannya
mencapai kebenaran, yang nilainya tidak terdapat pada kitab
lain. Kerana itulah tidak menghairankan bila kitab itu
mempunyai kedudukan tinggi dalam hati Para ‘Ulama. Maka
sungguh tepatlah ia mendapat gelaran sebagai “Buku Hadits
Nabi yang Paling Sahih.”
Diriwayatkan bahawa Hadhrat Imam Bukhari
Rahmatullah ‘Alaih telah berkata: “Tidaklah daku masukkan
ke dalam kitab Al-Jami’As-Sahih ini kecuali Hadits-hadits
yang sahih, dan daku telah tinggalkan banyak Hadits Sahih
kerana khuatir ianya membosankan.”
Kesimpulan yang diperolehi oleh Para ‘Ulama setelah
mengadakan penelitian secara cermat terhadap kitabnya,
menyatakan bahawa Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih dalam
kitab Sahihnya sentiasa berpegang teguh pada tahap
kesahihan yang paling tinggi dan tidak turun dari tahap
tersebut kecuali dalam beberapa Hadits yang bukan
merupakan perkara pokok dari sesebuah bab, seperti Hadits
Mutabi, Hadits Syahid dan Hadits-hadits yang diriwayatkan
dari Sahabat dan Tabi’in.
Al-‘Allamah Ibnu Salah Rahmatullah ‘Alaih dalam
Muqaddimahnya menyebutkan, bahawa jumlah Hadits Sahih
Bukhari sebanyak 7,275 buah Hadits, termasuk Hadits-hadits
yang disebutnya berulang, atau sebanyak 4,000 Hadits tanpa
pengulangan. Perhitungan ini diikuti oleh Al-‘Allamah Syaikh
Muhyiddin An-Nawawi dalam kitabnya, At-Taqrib.
Selain pendapat ini, Hadhrat Ibnu Hajar Rahmatullah
‘Alaih di dalam Muqaddimah Fathul Bari, kitab syarah Sahih
Bukhari ada menyebutkan bahawa semua Hadits Sahih
Mawsil yang termuat dalam Sahih Bukhari tanpa Hadits yang
27
disebutnya berulang sebanyak 2,602 buah Hadits. Sedangkan
Matan Hadits yang Mu’allaq namun Marfu’, yakni Hadits
Sahih namun tidak diwasalkan yakni tidak disebutkan
sanadnya secara sambung-menyambung pada tempat lain
terdapat sebanyak 159 Hadits.
Semua Hadits Sahih Bukhari termasuk Hadits yang
disebutkan berulang-ulang sebanyak 7,397 buah. Yang
Mu’allaq sejumlah 1,341 buah dan yang Mutabi’ sebanyak 344
buah Hadits. Jadi, berdasarkan perhitungan ini dan termasuk
yang berulang-ulang, jumlah seluruhnya sebanyak 9,082 buah
Hadits. Jumlah ini di luar Hadits yang Mauquf kepada
Sahabat dan perkataan yang diriwayatkan dari Tabi’in dan
‘Ulama-ulama sesudahnya.
Demikianlah serba sedikit tentang riwayat hidup
seorang Imam dalam bidang Hadits Nabawi yang masyhur
dikenali sebagai Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih.
Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala melimpahkan Rahmat
dan keampunanNya yang berkekalan kepada beliau serta
meninggikan darjat beliau di Alam Akhirat.
Mudah-mudahan dengan paparan ringkas sejarah
hidup beliau ini dapat kita jadikan pedoman dan teladan
untuk membimbing diri kita, kaum keluarga kita dan seluruh
Ummat agar dapat mencintai Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan
menghayati segala ucapan-ucapan Haditsnya. Para-para ibu
bapa seharusnya mencontohi teladan kedua orang tua
Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih dengan berazam
untuk melahirkan putera-puteri Islam yang bangit berusaha
memelihara Hadits-Hadits dan Sunnah Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Semoga
Allah Ta’ala merahmati kita semuanya, Amin.
28
F
F
A
A
S
S
A
A
L
L
3
3
:
:
T
T
A
A


A
A
R
R
U
U
F
F
A
A
R
R
B
B
A
A


I
I
N
N
A
A
R
R
-
-
R
R
O
O
W
W
I
I

amba yang dhaif serta berada di bawah telapak
kaki Para Masyaikh, Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi
Al-Amani, Syari’atnya bermazhab Syafi’i
kemudian bertukar kepada Hanafi dan Tariqatnya bermazhab
Qadiri dan Naqshbandi Mujaddidi, semoga Allah Subhanahu
Wa Ta’ala mengampunkan segala dosa-dosanya, kedua ibu
bapanya, guru-gurunya dan seluruh Ummat Muslimin, ingin
menjelaskan bahawa kitab ini merupakan himpunan empat
puluh Hadits Nabawi yang hamba petik dari Kitab At-Tauhid
iaitu kitab yang terakhir dari himpunan kitab-kitab dalam
Sahih Bukhari yang merupakan himpunan Hadits-hadits
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam yang paling sahih di atas muka bumi.
Daku menamakan kitab ini sebagai Arba’in Ar-Rowi
iaitu himpunan empat puluh Hadits-hadits Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
yang dinisbatkan himpunan ini kepada diriku sebagai seorang
periwayat yang meriwayatkan dari Hadits-hadits yang telah
diriwayatkan oleh Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah
‘Alaih.
Daku hanya mampu untuk memilih empat puluh
Hadits yang sahih untuk disyarahkan demi memandangkan
keutamaan fadhilatnya dan supaya para pembaca dapat
mengambil pelajaran dan pengajaran dari setiap maksud
perkataan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
H
H

29
Menurut mafhum sebuah Hadits dari Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
bahawa barangsiapa dari kalangan Ummatnya yang
memelihara sebanyak empat puluh Hadits dari perkataan
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam, dia akan dibangkitkan pada Hari Qiyamat
bersama dengan Para ‘Alim ‘Ulama. Ini merupakan suatu
kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah kurniakan
kepada Ummat Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam kerana meriwayatkan
kemuliaan ucapan perkataan dan perbuatan Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Telah ramai dari kalangan orang-orang terdahulu yang
telah mengarang kitab himpunan Hadits empat puluh seperti
kitab Arba’in Nawawi yang telah dikarang oleh Hadhrat
Imam Nawawi Rahmatullah ‘Alaih, yang mana beliau juga
telah mengarang sebuah lagi kitab himpunan Hadits-hadits
sahih yang berjudul Riyadhus Salihin. Terdapat banyak kitab-
kitab Hadits yang telah dikarang oleh Para Muhadditsin dan
di dalamnya terkandung jutaan mutiara-mutiara hikmah dan
amalan Sunnah Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam untuk diamalkan oleh
seluruh Ummat Islam di seluruh muka alam sehingga ke Hari
Qiyamat.
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam adalah Rahmat bagi seluruh alam
dan adalah menjadi harapan hamba yang dhaif ini, mudah-
mudahan kitab himpunan Hadits Arba’in Ar-Rowi ini dapat
menjadi sebagai suatu asbab Hidayah untuk menyampaikan
ajaran-ajaran Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam kepada seluruh Ummatnya di
seluruh muka alam sehingga ke Hari Qiyamat.
30
Adapun sekembalinya daku ke Malaysia dari
mengerjakan Ziarah dan ‘Umrah di Madinah Munawwarah
dan Makkah Mukarramah pada 1 Mei 2008 bersama seorang
sahabatku Syaerill bin Muhammad Yusuf yang sama-sama
menuntut ketika di sekolah menengah; seorang lagi teman
lamaku sewaktu daku menuntut pengajian ilmu-ilmu Agama
Islam di Universiti Islam Al-Jami’ah Al-Ashrafiyah di Lahore,
Pakistan yang bernama Al-Hafiz Ali Saufy telah
menghubungiku dan beliau telah mendorong daku untuk
mengarangkan sebuah buku yang menghimpunkan empat
puluh Hadits-hadits sabdaan Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam beserta
penjelasan bagi setiap Hadits. Apalah dayaku untuk
melakukan yang sedemikian kerana bukanlah mudah untuk
menyiapkan sesebuah buku, apatah lagi memuatkan huraian
serta penjelasan bagi setiap Hadits Nabawi. Namun apabila
daku memikirkan bahawa menyampaikan isi kandungan Al-
Quran dan Al-Hadits adalah kewajiban bagi setiap orang yang
telah mempelajarinya, maka daku pun menyahut anjurannya
itu kerana daku menganggapnya sebagai suatu pekerjaan
yang mulia apabila ucapan-ucapan seorang Kekasih Allah
yang juga RasulNya, yang menjadi Nabi bagi Ummat Akhir
Zaman dapat disebarluaskan supaya segala ilmu dari Al-
Quran dan Al-Hadits dapat dimanafaatkan sebagai bekalan
jariah untuk diriku, orang-orang yang sebelumku dan
sesudahku.
Daku telah mempelajari ilmu-ilmu Hadits dari guru-
guruku ketika menuntut di Al-Jamiah Al-Ashrafiyah iaitu:
1. Hadhrat Maulana Ahmad ‘Ali Ashrafi
2. Hadhrat Maulana Zahid ‘Ali Ashrafi
3. Hadhrat Maulana Muhammad Zakaria Ashrafi
31
4. Hadhrat Maulana Zubair bin Syaikh Muhammad Musa
Ar-Ruhani Al-Bazi Syaikhul Tirmizi
5. Hadhrat Maulana ‘Abdul Rahman Ashrafi Syaikhul
Bukhari
6. Hadrat Maulana Sufi Muhammad Sarwar Ashrafi
Syaikhul Abu Daud
Dalam menyiapkan himpunan Hadits Empat Puluh ini
daku telah menggunakan sistem carian berkomputer Muslim
Explorer versi 7 keluaran Ekabakti.com dan daku telah
menaipkannya menggunakan perisian Microsoft Words 2003
dan menggunakan perisian Quran In Word versi 1.3 yang
telah dibangunkan oleh Mohamad Taufiq. Di samping itu
daku juga menggunakan perisian lain sebagai bahan rujukan
seperti The Hadith Software versi 1.0 keluaran Islamsoft
Solutions dan Hadith Viewer versi 1.81 yang telah
dibangunkan oleh Jamal Al-Nasir.
Di samping daku menampilkan Perawi Hadits beserta
Matannya dalam Bahasa ‘Arab, daku sertakan juga terjemahan
Hadits tersebut dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu,
kemudian daku sertakan juga penjelasan bagi setiap Hadits
dengan huraian sebaik mungkin yang dapat daku berikan.
Mudah-mudahan ianya menjadi sebagai suatu asbab
memperolehi keampunan dan Syafa’at untuk diriku, kedua
ibu bapaku, sekelian guru-guruku dan Hidayah untuk seluruh
Ummat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam di seluruh muka alam sehinggalah ke Hari Qiyamat.

Hamba yang dhaif di bawah telapak kaki Para Masyaikh,
Faqir Haqir Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Al-Amani
1 Sya’ban 1429 Hijriyah
32
33
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· 1 11 1
. - .` · · · .
IAI MI¦YA¯AKA¦ SIS'¦CC'U¦YA IACI IAI MI¦YA¯AKA¦ SIS'¦CC'U¦YA IACI IAI MI¦YA¯AKA¦ SIS'¦CC'U¦YA IACI IAI MI¦YA¯AKA¦ SIS'¦CC'U¦YA IACI
AllAU ¯IlDAlA¯ SIlA¯'S KI·'AlI SA¯' AllAU ¯IlDAlA¯ SIlA¯'S KI·'AlI SA¯' AllAU ¯IlDAlA¯ SIlA¯'S KI·'AlI SA¯' AllAU ¯IlDAlA¯ SIlA¯'S KI·'AlI SA¯'
¦AMA ¦AMA ¦AMA ¦AMA [ [[ ['' '' '' ''| || |

` - . , .` ' ` - ' ` .` , ·` ` - · ` .` ' ` ¸ · ` · ' - ` ¸ · ¸ '
· ` ` ·
· ..` . ' . ·` , · ` · ¸ . . · · · ` ·` · ·` · .
·` - ¸ - · · .` - ' ` ¸ · -
` · ` , .` - ' ` · = -
Narrated Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu:
Allah's Apostle said, “Allah has ninety-nine Names, one hundred
less one and he who memorized them all by heart will enter
Paradise.” To count something means to know it by heart.
Telah diriwayatkan oleh Hadhrat Abu Hurairah Radhiyallahu
‘Anhu, bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda, “Sesungguhnya
bagi Allah terdapat sembilan puluh sembilan Nama iaitu
seratus kurang satu, barangsiapa yang memeliharaNya dalam
hati akan masuk Syurga.”
34
PENJELASAN HADITS 1
Hadits ini telah diriwayatkan oleh Hadhrat Imam
Bukhari Rahmatullah ‘Alaih di dalam himpunan kitab
Haditsnya Sahih Bukhari yang telah hamba petik dari Kitab
At-Tauhid iaitu pada menerangkan tentang Keesaan Zat Allah
Subhanahu Wa Ta’ala.
Beliau telah meriwayatkannya dari Abul Yaman dan
beliau telah meriwayatkan dari Shu’aib dan beliau telah
meriwayatkan dari Abu Az-Zinad dan beliau telah
meriwayatkan dari Al-A’raj dan beliau telah
meriwayatkannya dari Hadhrat Abu Hurairah Radhiyallahu
‘Anhu dan beliau telah meriwayatkannya dari Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam. Di dalam Hadits ini, Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah
menyatakan bahawa bagi Zat Allah itu terdapat sembilan
puluh sembilan Nama.
Adapun yang dimaksudkan dengan sembilan puluh
sembilan itu adalah Nama-Nama Allah Yang Terbaik atau
disebut sebagai Al-Asmaa Al-Husna. Memelihara nama-nama
tersebut di dalam hati bererti menghafalkannya dan
mengamalkannya sebagai zikir dan doa. Nama-Nama Allah
ini mengandungi nilai keberkatan yang amat besar kerana
ianya merupakan Nama-Nama bagi Zat Yang Maha Esa, yang
terhimpun padaNya segala sifat-sifat yang sempurna dan Dia
adalah Maha Suci dari sebarang kekurangan dan kelemahan.
Nama-Nama Allah ini merangkumi Nama ZatNya, Nama
Sifat-SifatNya dan Nama Af’alNya. Para ‘Alim ‘Ulama
menyatakan bahawa Allah Ta’ala memiliki lebih 3000 Nama.
Sesungguhnya hanya Allah sahaja yang Maha Mengetahui
berapakah jumlah bilangan yang sebenar Nama-NamaNya.
35
Al-Asmaa Al-Husna yang dimaksudkan adalah seperti
berikut:
` ¸' : ' .,-` ` ¸~
` - ` · ` ¸, .' ` ¸ ·.' · ·`
, - ` ´' . ` · ` ` . .' .
., · - ·` ` .` · . ` ` .
·' ` · ·` ` ¸·- ` ¸
. · . ´ - ` . ` ·, ` . '
` . · ., = · ., - ` - ` ., =
., ' , - ` ´ ' ¸ · ` . ´
` ., - ` ., · < ´ ¸, - ` ., -
` , - ' ` ·` · . ., ´- ` · . . ·
36
` ' ' . . ¸, ¯ . , - ` , .
` , ·' .. ' ¸ . - ` , - ' ¸ .
` - . ·.' , ' ¸ - ., ' ¸, -
` -. ` - . ` - '
۞
` · ` ` .
` -. .` . ` ` - .' ·` ' ` '
~ ` ·= ' ¸ ·' ¸ . ` ¸
` ' . · .' ` .` . . ` : ·
' · ¯. .·- · :'
` · · ' ` . ` · ' ¸ ·' ' ¸ · ` · · -
. . ¸ · ` · . · · ` .
.` ` . ` , `
,
1
.


, 1 . .· , ¬¬¤¯ . ٳ . -.
۞
··- .,·. = . , 1'1¬ . .
37
Sembilan puluh sembilan Nama-Nama Allah Yang
Terbaik itu ada dinyatakan dalam Kitab Sahih Tirmizi.
Namun, dalam riwayat Hadhrat Imam Tirmizi Rahmatullah
‘Alaih tidak dinyatakan Nama Al-Ahad
67*
, seperti mana yang
masyhur dari Al-Quran dan Al-Hadits adalah seperti berikut:
1. AR-RAHMAN Yang Maha Pengasih
2. AR-RAHIM Yang Maha Penyayang
3. AL-MALIK Yang Maha Raja
4. AL-QUDDUS Yang Maha Suci
5. AS-SALAM Yang Memberi Kesejahteraan
6. AL-MUKMIN Yang Memberi Keamanan
7. AL-MUHAIMIN Yang Maha Memelihara
8. AL-‘AZIZ Yang Maha Gagah
9. AL-JABBAR Yang Maha Perkasa
10. AL-MUTAKABBIR Yang Maha Memiliki Kebesaran
11. AL-KHALIQ Yang Maha Pencipta
12. AL-BARI Yang Mengadakan
13. AL-MUSAWWIR Yang Menciptakan Rupabentuk
14. AL-GHAFFAR Yang Maha Pengampun
15. AL-QAHHAR Yang Maha Memaksa
16. AL-WAHHAB Yang Maha Memberi Kurnia
17. AR-RAZZAQ Yang Maha Pemberi Rezeki
18. AL-FATTAH Yang Membuka Jalan Rahmat
19. AL-‘ALIM Yang Maha Mengetahui
20. AL-QABIDHZ Yang Menyempitkan
21. AL-BASIT Yang Melapangkan
22. AL-KHAFIDHZ Yang Merendahkan
23. AR-RAFI’ Yang Meninggikan Darjat
24. AL-MU’IZZ Yang Memuliakan
25. AL-MUDZILL Yang Menghinakan
26. AS-SAMI’ Yang Maha Mendengar
27. AL-BASIR Yang Maha Melihat
28. AL-HAKAM Yang Menetapkan Hukum
29. AL-‘ADL Yang Maha ‘Adil
38
30. AL-LATIF Yang Maha Halus
31. AL-KHABIR Yang Mengetahui Rahsia
32. AL-HALIM Yang Maha Penyantun
33. AL-‘AZIM Yang Maha Agung
34. AL-GHAFUR Yang Maha Pengampun
35. ASY-SYAKUR Yang Menghargai
36. AL-‘ALIY Yang Maha Tinggi
37. AL-KABIR Yang Maha Besar
38. AL-HAFIZ Yang Maha Pemelihara
39. AL-MUQIT Yang Maha Mencukupkan
40. AL-HASIB Yang Maha Menghitung
41. AL-JALIL Yang Maha Mulia
42. AL-KARIM Yang Memberikan Kemuliaan
43. AR-RAQIB Yang Maha Mengawasi
44. AL-MUJIB Yang Menjawab Semua Permohonan
45. AL-WASI’ Yang Maha Luas Kekurniaan
46. AL-HAKIM Yang Maha Bijaksana
47. AL-WADUD Yang Maha Pencinta
48. AL-MAJID Yang Maha Mulia
49. AL-BA’ITS Yang Maha Membangkitkan
50. ASY-SYAHID Yang Maha Menyaksikan
51. AL-HAQQ Yang Maha Benar
52. AL-WAKIL Yang Maha Memelihara
53. AL-QAWIY Yang Maha Kuat
54. AL-MATIN Yang Maha Kukuh
55. AL-WALIY Yang Maha Melindungi
56. AL-HAMID Yang Maha Terpuji
57. AL-MUHSI Yang Maha Menghitung
58. AL-MUBDI Yang Maha Memulai
59. AL-MU’ID Yang Mengembalikan Kehidupan
60. AL-MUHYI Yang Maha Menghidupkan
61. AL-MUMIT Yang Maha Mematikan
62. AL-HAYY Yang Maha Hidup
63. AL-QAYYUM Yang Maha Berdiri Sendiri
64. AL-WAJID Yang Maha Menemukan
39
65. AL-MAJID Yang Maha Mulia
66. AL-WAHID Yang Satu
67. AL-AHAD
*
Yang Maha Esa
68. AS-SAMAD Yang Menjadi Tempat
Pergantungan Makhluk
69. AL-QADIR Yang Maha Menentukan
70. AL-MUQTADIR Yang Maha Berkuasa
71. AL-MUQADDIM Yang Maha Mendahulukan
72. AL-MUAKHKHIR Yang Maha Mengakhirkan
73. AL-AWWAL Yang Maha Awal
74. AL-AKHIR Yang Maha Akhir
75. AZ-ZAHIR Yang Maha Nyata
76. AL-BATIN Yang Maha Tersembunyi
77. AL-WALI Yang Maha Memerintah
78. AL-MUTA’ALI Yang Maha Memiliki Ketinggian
79. AL-BARR Yang Maha Memberi Kebaikan
80. AT-TAWWAB Yang Maha Menerima Taubat
81. AL-MUNTAQIM Yang Maha Penyiksa
82. AL-‘AFUW Yang Maha Pemaaf
83. AR-RAUF Yang Maha Pengasih
84. MALIKUL-MULK Raja Penguasa Segala Kerajaan
85. DZUL-JALALI WAL-IKRAM Yang Memiliki Kebesaran
Dan Kemuliaan
86. AL-MUQSIT Yang Maha Adil
87. AL-JAMI’ Yang Maha Menghimpunkan
88. AL-GHANIY Yang Maha Kaya
89. AL-MUGHNI Yang Memberikan Kekayaan
90. AL-MANI’ Yang Maha Mencegah
91. ADH-DHARR Yang Memberikan Kemudharatan
92. AN-NAFI’ Yang Memberikan Kemanafaatan
93. AN-NUR Yang Maha Bercahaya
94. AL-HADI Yang Memberikan Petunjuk
95. AL-BADI’ Yang Memulakan Penciptaan
96. AL-BAQI Yang Maha Kekal
97. AL-WARITS Yang Maha Mewarisi
40
98. AR-RASYID Yang Maha Pembimbing
99. AS-SABUR Yang Maha Sabar

Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah berfirman dalam Surah
Taha ayat 8:
´<¦ ω «≈l| ω| ´θδ `&! '™!ϑ`™N¦ _.`.>'¦ ∩∇∪
8. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah
melainkan Dia, Dia mempunyai Al-Asmaa Al-Husna (Nama-
Nama Yang Terbaik).

Dalam Surah Al-A’raf ayat 180, Allah Ta’ala berfirman:
´<´ρ '™!.œN¦ _.`.>'¦ νθ`sŠ!· !κ. ¦ρ'‘Œ´ρ _·%!¦ šχρ‰>l`ƒ ’· .«.≈ϑ`™¦
βρ“>`‹™ !Β ¦θΡl´ βθlϑ-ƒ ∩⊇∇⊃∪
180. Dan bagi Allah terdapat Al-Asmaa Al-Husna, maka
bermohonlah kepadaNya dengan menyebut Al-Asmaa Al-
Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang
dari kebenaran dalam menyebut Nama-NamaNya, nanti
mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah
mereka kerjakan.

Kita telah diperintahkan untuk bermohon dan menyeru
Allah menerusi sebutan Nama-NamaNya yang terbaik ini.
Dengan memperbanyakkan sebutan Nama-Nama Allah ini
akan meneguhkan keimanan kita. Ada sebahagian manusia
yang sering mencibir-cibirkan orang-orang yang sering
menyebut Nama-Nama Allah menerusi amalan Zikrullah.
Sesungguhnya mereka adalah golongan yang menyimpang
dari jalan yang benar serta lalai dari mengingati Allah dan
hendaklah kita berusaha menjauhkan diri dari bergaul dengan
mereka.
41
Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah berfirman di dalam
Kitab Suci Al-Quran pada Surah Al-Isra ayat 110 seperti
berikut:

≅· ¦θ`sŠ¦ ´<¦ ρ¦ ¦θ`sŠ¦ ´≈´Η-¯,l¦ !¯ƒ¦ !Β ¦θ`s‰. `&#· '™! ϑ`™N¦
_.`.>'¦ Ÿω´ρ ¯,γ>´ i.Ÿξ.. Ÿω´ρ ··!ƒ´ !κ. ×.¯.¦´ρ _.. il≡Œ
ξ‹.™ ∩⊇⊇⊃∪

110. Katakanlah: “Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman,
pilihlah dengan Nama yang mana saja kamu hendak
menyeru, maka bagiNya Al-Asmaa Al-Husna (Nama-Nama
Yang Terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu
dalam sembahyangmu dan janganlah pula kamu
merendahkannya dan carilah jalan yang pertengahan di
antara keduanya itu.”

Ayat yang tersebut di atas jelas menyuruh kita agar
menyeru Nama ZatNya iaitu Allah atau menyeru Nama
SifatNya iaitu Ar-Rahman. Terdapat banyak lagi Nama-Nama
Sifat bagi Allah dan Nama-NamaNya yang terbaik adalah
berjumlah sembilan puluh sembilan sepertimana yang telah di
nyatakan di dalam Hadits yang pertama ini. Dengan mana-
mana sahaja Nama Allah dari himpunan NamaNya yang
terbaik itu diseru atau diucapkan atau ditulis atau dipelihara
dalam hati atau diulang-ulangi sebutannya, akan
mendatangkan keberkatan dan kemuliaan yang besar. Ini
adalah kerana, walau dengan mana-mana sahaja Nama Allah
itu diseru, Ia tetap memaksudkan kepada ZatNya Yang Satu,
Yang Maha Esa, tiada yang bersekutu denganNya.
42
Nama-NamaNya yang terbaik itu adalah merupakan
Nama-Nama Allah yang terpilih dari ribuan bahkan mungkin
dari jutaan Nama-Nama Allah yang hanya diketahui olehNya.
Jika seluruh pohon dijadikan pena, setiap daun-daunan
dijadikan kertas dan air tujuh lautan dijadikan tinta dakwat
untuk menulis kalimat-kalimat Allah, nescaya tidak akan
dapat mencukupi.

Yang dimaksudkan dengan larangan membaca ayat Al-
Quran dalam sembahyang dengan terlalu keras atau terlalu
perlahan adalah supaya kita memilih cara yang lebih
sederhana di antara kedua-dua cara tersebut. Menyeru Nama-
nama Allah tidak perlu dilakukan dengan ucapan suara yang
kuat dan tidak juga dengan suara yang terlalu rendah. Tidak
perlu membaca dengan terlalu kuat dan nyaring sehingga
mendatangkan perasaan Riak dan ‘Ujub, tetapi cukuplah
sekadar dapat didengari oleh para Makmum.

Yang paling diutamakan dalam menyebut Nama Allah
mahupun dalam pembacaan Al-Quran adalah keikhlasan
kerana jika tanpa keikhlasan, maka segala amalan zikirnya itu
akan menjadi sia-sia. Kita telah disuruh menyeruNya dengan
nada suara yang sederhana kerana yang demikian itu adalah
lebih baik dan disukai Allah Ta’ala.

Menyeru Nama-Nama Allah hendaklah didahulukan
dengan sebutan “Ya” yang bermaksud kata seruan dan
dilenyapkan sebutan “Al” sebagai menurut kaedah bahasa
Arab. Sebagai contohnya seperti:
“Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus,
Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Wadud, Ya Karim, Ya
Latif, Ya Hakim, Ya Halim, Ya ‘Alim, Ya ‘Aliy, Ya ‘Azhim, Ya
Haq, Ya Hayy, Ya Qayyum” dan seterusnya.
43
Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah berfirman dalam Al-
Quran Surah Al-Hasyr pada ayat 22 – 24:
´θδ ´<¦ “%!¦ ω «≈l| ω| ´θδ `Οl≈s .‹-l¦ ο‰≈γ:l¦´ρ ´θδ ≈Η-¯,l¦
`ΟŠ>¯,l¦ ∩⊄⊄∪ ´θδ ´<¦ ”%!¦ ω «≈l| ω| ´θδ ilϑl¦ 'ρ‘‰1l¦
`Ν≈l´.l¦ Βσϑl¦ ∅ϑ‹γϑl¦ '“ƒ“-l¦ '‘!´.>l¦ ¸.÷.ϑl¦ ´≈>¯.™ ´<¦
!´ϑs šχθé¸:„ ∩⊄⊂∪ ´θδ ´<¦ _l≈‚l¦ —‘!.l¦ '‘¯θ.ϑl¦ `&!
'™!ϑ`™N¦ _.`.>l¦ ~..„ …«l !Β ’· .≡´θ≈ϑ´.l¦ ¯‘N¦´ρ ´θδ´ρ '“ƒ•-l¦
`ΟŠ>>'¦ ∩⊄⊆∪
22. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang
mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dialah yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang.
23. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang
Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengurniakan
Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa,
Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki Segala Keagungan, Maha
Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
24. Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan,
Yang Membentuk Rupa, Yang mempunyai Nama-Nama
Yang Terbaik, bertasbih kepadanya apa yang ada di langit
dan di bumi dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.
44
Dalam ayat ini dengan terang Allah Ta’ala menjelaskan
tentang Sifat-Sifat DiriNya bahawa Dialah Allah Yang Satu,
tiada Tuhan yang berkuasa di langit mahupun di bumi,
mahupun di antara langit dan bumi melainkan hanya Allah.
Dia sahaja yang Maha Mengetahui segala perkara yang ghaib,
yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindera zahir manusia
dan Dia juga Maha Mengetahui segala perkara zahir yang
dapat disaksikan, bahawa sesungguhnya Allah itu adalah
Maha Pengasih, Maha Penyayang lagi Maha Berkuasa. Untuk
meningkatkan keimanan dan keruhanian diri, wajarlah kita
mengamalkan Hadits ini dengan menghafal dan memahami
kesemua pengertian Nama-Nama Allah ini kerana ianya
terbukti mengandungi fadhilat yang amat besar iaitu jaminan
untuk masuk ke Syurga.
Setiap Nama-Nama Allah ini mengandungi khasiat
yang berlainan bersesuaian dengan makna yang terkandung
di dalam setiap Nama-Nama tersebut. Sebagai contoh, untuk
mendapatkan limpahan kasih sayang dari Allah dan dari
sesama makhluk, hendaklah seseorang itu melazimkan
penyebutan Nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim atau Al-Wadud
dan Al-Latif dengan menyeru “Ya Rahman”, “Ya Rahim”, “Ya
Wadud” dan “Ya Latif” dengan sebanyak-banyaknya. Jika
seseorang yang mahukan keselamatan dan kesejahteraan,
maka dia hendaklah memperbanyakkan menyebut Nama-
Nama As-Salam, Al-Hafiz dengan menyeru “Ya Salam” dan
“Ya Hafiz” dengan sebanyak-banyaknya. Seseorang yang
inginkan kemurahan rezeki, maka dia hendaklah
memperbanyakkan menyebut Nama-Nama Al-Wahhab dan
Ar-Razzaq dengan menyeru “Ya Wahhab” dan “Ya Razzaq”.
Begitulah juga dengan Nama-Nama Allah yang lain dapat
digunakan untuk menyeru DiriNya dengan Nama-Nama yang
sesuai bagiNya menurut sesuatu keperluan atau hajat kita.
45
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· ` `` `
. ¸ · · . ` ' . .' . · · · `
IAI MIMI¦¯ IAI MIMI¦¯ IAI MIMI¦¯ IAI MIMI¦¯A DI¦CA¦ ¦AMA A DI¦CA¦ ¦AMA A DI¦CA¦ ¦AMA A DI¦CA¦ ¦AMA ¦AMA AllAU ¦AMA AllAU ¦AMA AllAU ¦AMA AllAU
¯A’AlA DA¦ MIMOUO¦ lIllI¦D'¦CA¦ ¯A’AlA DA¦ MIMOUO¦ lIllI¦D'¦CA¦ ¯A’AlA DA¦ MIMOUO¦ lIllI¦D'¦CA¦ ¯A’AlA DA¦ MIMOUO¦ lIllI¦D'¦CA¦
DI¦CA¦ lIlA¦¯AlAA¦ ¦AMA DI¦CA¦ lIlA¦¯AlAA¦ ¦AMA DI¦CA¦ lIlA¦¯AlAA¦ ¦AMA DI¦CA¦ lIlA¦¯AlAA¦ ¦AMA ¦AMA¦YA ¦AMA¦YA ¦AMA¦YA ¦AMA¦YA

` - · ` · ` ¸` · ` ` · ¸ ` - ` : · ` ¸ · , · ¸ ' ¸` , ·
` . ` ` ¸ · · ` ` · ¸ '

· ` ¸ ` ` ¸ . ·` , · ` · ¸ . . · ` ·` . ` , · ` · · ` . ¯` - ' . - ·
· . . ` ·` · ·` ' : ¸ ` - ` .` · . ` . : ` ¸ , .` · . · ` .
. ` · · ¸ . ´ ` · ' · · · · ` - . = ` - · . ` ' .
- ` .

` · · ¸ ,` - ¸` . ` ` ¸` ` ` ` ¸ · · ` , ` · ` ¸ · , · ` ¸ · · ` ` · ¸ '
` ¸ ` ` ¸ · ·` , · ` · ¸ . . · ` ` , ·` · ` . .` ' ` ¸` ¸, · `
.` ¯ ` ¸ · · ` , ` · ` ¸ · , · ` ¸ · ·, ' ` ¸ · · ` ` · ¸ ' ` ¸ ` ` ¸ ·
. ·` , · ` · ¸ . ` · ` . ` - · ` ¸ ` ¸ · , · ` ¸ · · ` ` · ¸ ' ` ¸ ·
` ¸ ` . ·` , · ` · ¸ .

46
Narrated Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu:
The Prophet said, “When anyone of you goes to bed, he should dust it
off thrice with the edge of his garment, and say: Bismika Rabbi
Wada’tu Janbi, Wa Bika Arfa’hu, In Amsakta Nafsi Faghfir
Laha, Wa In Arsaltaha Fahfazha Bima Tahfaz Bihi ‘Ibadakas
Salihin.”
Hadhrat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu telah
meriwayatkan bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda:
“Apabila seseorang dari kamu mendatangi tempat tidurnya,
maka hendaklah dia mengkibas-kibaskan katilnya dengan
hujung kainnya sebanyak tiga kali dan hendaklah
mengucapkan:
Bismika Rabbi Wada’tu Janbi, Wa Bika Arfa’hu,
In Amsakta Nafsi Faghfir Laha, Wa In Arsaltaha Fahfazha
Bima Tahfaz Bihi ‘Ibadakas Salihin.”
PENJELASAN HADITS 2
Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih telah
meriwayatkan Hadits ini dari ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah dan
beliau telah meriwayatkan dari Malik dan beliau telah
meriwayatkan dari Sa’id bin Abu Sa’id Al-Maqburi dan beliau
telah meriwayatkan dari Hadhrat Abu Hurairah Radhiyallahu
‘Anhu dan beliau pula telah meriwayatkan Hadits ini dari
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam. Dalam Hadits ini, Hadhrat Baginda
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah mengajarkan
kepada Ummatnya berkenaan adab-adab ketika hendak
masuk tidur, tidak kira sama ada di waktu siang mahu pun
pada waktu malam.
47
Firash bererti tempat untuk kita merebahkan badan
untuk tidur dan baring beristirahat. Sebelum kita meletakkan
diri kita di perbaringan, hendaklah kita mengkibaskan-
kibaskan katil kita ataupun cadar tilam kita dengan hujung
kain, sama ada menggunakan kain selimut, kain serban, kain
baju atau sebarang kain sebanyak tiga kali. Hikmah dari
amalan Sunnah Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam ini adalah bagi
menghindarkan kita dari bahaya binatang yang berbisa seperti
ular, lipan, kala jengking, serangga dan sebagainya. Tiga kali
kibasan adalah memadai dan jika lebih tidak lagi menjadi
perkara Sunnah bahkan ianya adalah perkara yang Mustahab.
Seterusnya Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah menyuruh kita agar berdoa
kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan doa berikut:

` ·` · ·` ' : ¸ ` - ` .` · . ` . : `
. ` · · ¸ . ´ ` · ' .
· · · · ` - . = ` - · . ` ' . - ` .

Bismika Rabbi Wada’tu Janbi, Wa Bika Arfa’hu,
In Amsakta Nafsi Faghfir Laha,
Wa In Arsaltaha Fahfazha Bima Tahfaz Bihi ‘Ibadakas Salihin.
Dengan Nama Tuhan Pemelihara daku meletakkan badanku
dan dengan NamaMu daku mengangkatnya, jika Engkau
menahan diriku maka ampunkanlah baginya, dan jika
Engkau mengirimkannya kembali maka peliharalah ia
dengan apa yang Engkau pelihara hamba-hambaMu yang
Salih dengannya.
48
Dalam doa ini Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita suatu doa yang tidak
pernah diajarkan oleh sesiapa pun di atas muka bumi kerana
Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
adalah Rasul Utusan Allah yang dihantar kepada seluruh
ummat manusia untuk mengajar tentang cara menjalani
kehidupan di atas Dunia ini sebagai membuat persiapan
untuk menuju ke Alam Akhirat.
Menurut Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani
Rahmatullah ‘Alaih, setiap diri ummat manusia ini adalah
himpunan dari sepuluh anasir-anasir yang dijadikan oleh
Allah yang terdiri dari lima anasir Alam Amar iaitu Qalb,
Ruh, Sirr, Khafi dan Akhfa dan lima anasir dari Alam Khalaq
iaitu Nafs, Tanah, Air, Api dan Angin.
Nafs adalah diri kita atau dalam istilah ilmu kejiwaan
Psikologi disebut sebagai Ego. Nafs juga diertikan sebagai
nafsu seseorang. Nafsu seseorang adalah berkaitan dengan
Ego seseorang yang mana keakuan yang ada didalam diri
setiap ummat manusia. Setiap manusia memiliki nafsu dan
setiap nafsu manusia seringkali melakukan dosa dengan
melakukan pekerjaan yang ingkar dan maksiat.
Orang yang beruntung adalah mereka yang sentiasa
mensucikan nafsunya dengan ketaqwaan terhadap Allah
Subahanhu Wa Ta’ala. Untuk mencapai penyucian nafsu ini
seseorang itu hendaklah sentiasa memohon keampunan dan
taubat dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Apabila seseorang itu mulai hendak tidur, dalam
keadaan mengantuknya itu, dirinya akan hilang seketika
meskipun badannya masih tetap berlabuh di tempat
perbaringan. Pada waktu kita sedang tidur itu, Ruh kita
49
sedang berada dalam genggaman Allah Ar-Rahman, maka
adalah menjadi hak kekuasaan mutlak bagiNya sama ada
untuk mengembalikan Ruh tersebut ataupun tidak. Allah
Subhanahu Wa Ta’ala berkuasa untuk menahan Ruh kita
seberapa lama yang Dia suka seperti mana yang pernah terjadi
kepada Ashabul Kahfi yang telah ditidurkan oleh Allah
Subhanahu Wa Ta’ala selama beratus-ratus tahun seperti
mana yang telah Allah Subhanahu Wa Ta’ala kisahkan di
dalam Kitab Suci Al-Quran pada Surah Al-Kahfi.
Dalam Hadits ini, Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah menjelaskan
dalam doa tersebut bahawa ketika hendak tidur juga kita
perlu mengingati Tuhan Yang Maha Pemelihara supaya Dia
memelihara diri kita sewaktu kita sedang tidur dan ketika kita
bangun dari tidur.
Dengan NamaNya kita merebahkan badan dan dengan
menyebut NamaNya juga kita mengangkatkan badan dari
tempat perbaringan. Ini merupakan doa yang sepatutnya
diamalkan oleh seluruh Ummat Islam kerana ianya berisi doa
keampunan terhadap diri kita. Andai kata kita dimatikan oleh
Allah Subhanahu Wa Ta’ala, maka mudah-mudahan diri kita
terpelihara dengan Sifat Al-GhaffarNya yang mana Dia adalah
Maha Pengampun terhadap sekelian dosa kecuali dosa
mensyirikkanNya.
Jika Allah Subhanahu Wa Ta’ala hendak
menghidupkan kita kembali maka Dia pun akan
mengembalikan Ruh kita kepada tubuh badan kita, lalu kita
pun bangkit dari tidur, kemudian hendaklah kita teruskan
kembali mengingati ZatNya Yang Maha Esa dengan sebutan
doa-doa Masnun yang telah diajarkan oleh Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
50
Seterusnya Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar
meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala agar diri kita
dipelihara seperti mana Dia telah memelihara hamba-
hambaNya yang Salih. Hamba-hambaNya yang Salih adalah
orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa
Ta’ala dengan keimanan yang sempurna dan mereka juga
turut melakukan amalan-amalan yang Salih seperti
memelihara sembahyang lima waktu, berzikir, membaca Al-
Quran, berselawat, beristighfar memohon keampunan dan
sebagainya.
Hamba-hamba Allah yang Salih adalah mereka yang
beramal dengan amalan Sunnah Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dengan
ikhlas dan istiqamah di samping keteguhan dan keyakinan
Iman mereka terhadap kekuasaan Zat Allah Subhanahu Wa
Ta’ala yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Mereka itu
adalah Awliya Allah di atas muka bumi ini yang sentiasa
mendapat pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam
apa jua keadaan. Pada diri mereka tidak terdapat sebarang
kerisauan dan kebimbangan dan mereka juga tidak takut pada
apa jua hal dan keadaan.
Allah Subhanahu Wa Ta’ala sentiasa memelihara
mereka dalam segala urusan kehidupan mereka kerana
mereka adalah orang-orang yang sentiasa mendekatkan diri
dengan Allah dan sentiasa memohon keampunan untuk
dirinya dan keampunan untuk kedua orang tua mereka dan
seluruh Ummat Islam. Allah memberkati rezeki mereka
dengan kecukupan dan mereka juga terpelihara dari sebarang
sifat-sifat yang keji seperti membazir dan bersifat Takabbur
membesarkan diri kerana ianya merupakan antara sifat-sifat
Syaitan.
51
Berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala
agar Dia memelihara kita sepertimana Dia memelihara
hamba-hambaNya yang Salih, adalah bermaksud agar kita
juga turut menuruti jejak langkah dan tingkah laku mereka
yang bertepatan dengan amalan Sunnah Nabawiyah. Mereka
adalah Para ‘Alim ‘Ulama dan Para Awliya Allah yang
sentiasa berpegang kepada ajaran Syari’at Islam. Para ‘Ulama
adalah Pewaris Para Anbiya.
Mudah-mudahan dengan mengamalkan doa ini akan
mendatangkan faedah kepada Ummat Islam secara amnya
supaya kita terselamat jika kita mati tatkala tidur dan jika kita
dibangkitkan kembali, maka mudah-mudahan diri kita
mendapat pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Ta’ala seperti
mana Dia telah memelihara hamba-hambaNya yang Salih.
Dalam Hadits ini juga mengajarkan kita dengan dua
bentuk amalan Sunnah Nabawiah, iaitu yang bersifat Fi’li
yakni amal perbuatan seperti mengkibas-kibaskan katil
dengan menggunakan kain dan Sunnah yang bersifat Qauli
yakni sebutan bacaan doa.
Doa-doa yang telah diajarkan oleh Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam juga
adalah merupakan Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala
kerana di dalam Al-Quran ada dinyatakan bahawa Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
tidak mengucapkan kata-kata menurut Hawa Nafsunya
melainkan ianya adalah Wahyu yang diwahyukan oleh Allah
Subhanahu Wa Ta’ala.


52
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· ¬ ¬¬ ¬
` - ` . ` ` · ` - · ` ·` ` ¸ · : ` · ` ¸ · ´ ¸ ·` ` ¸ · · ` ` - . ·

' ¸ ` . ¯ . ·` , · ` · ¸ . . · · · ¸ . ' · : ` ` .` .
,` - ' ·` , · ' · ` · ,` - ' . · ` ` - . · - ` . ' · ` ..` · '
` .` '
Narrated Huzaifah Radhiyallahu ‘Anhu:
When the Prophet went to bed, he used to say, “Allhumma
Bismika Ahya Wa Amut,” and when he got up in the mornings he
used to say, “Alhamdu Lillahil Ladzi Ahyana Ba’da Ma
Amatana Wa Ilaihin Nushur.”
Hadhrat Huzaifah Radhiyallahu ‘Anhu telah berkata bahawa,
adalah Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam ketika pergi ke tempat tidurnya
pasti berdoa: “Allahumma Bismika Ahya Wa Amut,” dan
ketika pagi Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam akan berdoa: “Alhamdu Lillahil Ladzi
Ahyana Ba’da Ma Amatana Wa Ilaihin Nusyur.”
PENJELASAN HADITS 3
Hadits ini telah diriwayatkan oleh Hadhrat Imam
Bukhari Rahmatullah ‘Alaih dari Muslim dan beliau telah
meriwayatkan dari Syu’bah dan beliau telah meriwayatkan
dari ‘Abdul Malik dan beliau telah meriwayatkan dari Rib’iy
dan beliau telah meriwayatkan dari Hadhrat Huzaifah
53
Radhiyallahu ‘Anhu dan beliau telah meriwayatkan Hadits ini
dari Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam. Dalam Hadits ini Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
menunjukkan kepada orang yang berada di sampingnya
tentang doa yang dibacanya ketika hendak tidur pada waktu
malam dan doa yang dibacanya pada waktu pagi ketika
bangkit dari tidur.
Hadhrat Huzaifah Radhiyallahu ‘Anhu adalah seorang
Sahabat yang amat rapat dengan Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan
sering berada di rumah Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Beliau selalu melihat
hal keadaan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam ketika hendak tidur dan ketika
bangkit dari tidur.
Ketika hendak tidur Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam akan
membaca doa berikut:
` ..` · ' ,` - ' : ` ` .` .
Allahumma Bismika Ahya Wa Amut
Wahai Allah, dengan NamaMu aku hidup dan aku mati.
Ketika bangun dari tidur pada waktu pagi, Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam akan membaca doa yang berikut ini:
54
` .` ' ·` , · ' · ` · ,` - ' . · ` ` -
Alhamdu Lillahil Ladzi Ahyana Ba’da Ma Amatana Wa
Ilaihin Nusyur
Segala pujian bagi Allah yang telah menghidupkan kami
sesudah mana Dia telah mematikan kita dan kepadaNyalah
tempat kembali.
Hadits ini mengajarkan kita tentang doa yang menjadi
amalan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam ketika tidur dan bangun dari
tidur. Bagi mereka yang cintakan Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam sudah
tentu akan menjadikan doa ini sebagai amalan dalam
kehidupannya kerana di samping memperolehi pahala kerana
menuruti Sunnah, kehidupan mereka sentiasa akan
terpelihara dan diberkati.
Dalam doa ketika hendak tidur ini, kita menyeru Allah
dengan Nama ZatNya dengan sebutan “Allahumma” yang
bermaksud kita menyeru Allah dengan kesemua himpunan
Nama-NamaNya yang terbaik dan yang hanya diketahui
olehNya. Dengan Nama Allah ini apabila seseorang itu
menyebutnya dengan hati yang ikhlas maka dia akan
terpelihara dari sebarang kemudharatan sesuatu apa pun
sama ada di bumi mahupun di langit dan apa yang ada di
antara keduanya. Maka dengan menyebut Nama Allah yang
merangkumi sekelian Nama-NamaNya ketika kita hendak
tidur akan meletakkan kita dalam benteng pemeliharaan Allah
Subhanahu Wa Ta’ala.
55
Sesungguhnya Dialah Zat yang menghidupkan dan
mematikan sekelian makhlukNya termasuklah diri kita
sekelian ummat manusia. Dengan menyebut NamaNya ketika
hendak tidur juga akan memelihara keselamatan diri kita dari
sebarang gangguan Jin dan Syaitan.
Dalam doa ketika bangkit dari tidur pula, kita
menyatakan pujian terhadap Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang
telah menghidupkan kita kembali setelah kita dimatikan
sementara sewaktu ketika sedang tidur. Tidur adalah ibarat
kematian kecil bagi manusia dan sebagai perumpamaan
kepada kematian besar yang pasti akan dihadapi oleh sekelian
manusia dan jin.
Setelah sekelian manusia dimatikan oleh Allah pada
Hari Qiyamat, mereka akan dibangkitkan kembali pada Hari
Berbangkit untuk menuju ke Padang Mahsyar untuk
menghadiri Hari Pengadilan dan Pembalasan atas segala
amalan Agama yang telah dikerjakannya ketika hidup di
Dunia.
Sebagai Ummat Islam yang mencintai Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam,
hendaklah kita mengamalkan pembacaan doa-doa ini ketika
mahu masuk tidur dan ketika bangkit dari tidur dan
hendaklah kita mengajarkannya kepada seluruh ahli kaum
keluarga kita agar mereka juga dapat beramal dengannya.
Mudah-mudahan menerusi pengamalan doa-doa
Masnun ini akan dapat memelihara diri kita dan sesiapa juga
yang mengamalkan pembacaannya dari sebarang kejahatan
yang diciptakan oleh Allah serta menempatkan kita di dalam
benteng pertahananNya yang kukuh.
56
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· 1 11 1
` - , · ` ¸` · ` , · ` - ` - ` ¸ · .` .` · ` ¸ · . ` ¸ · .` ¯
· ` ¸ ¸` · ¸` ` .` · ` · ¸ . . ·

· ..` . · . ·` , · ` · ¸ . ` · ` · ' ¸ ' . ' · ' · ` . ¯ - ' . ' ` .
` ` .` - . =` ,` ` ` - ` .` . · .` . · ` ` ` . ` ·` , · · · . =` ,
' . =` , ` ·' ` . ` . : · ¸ · ` ` . ` ,
Narrated Ibnu 'Abbas Radhiyallahu ‘Anhuma:
Allah's Apostle said, “If anyone of you, when intending to have a
sexual relation (sleep) with his wife, says:
“Bismillah, Allahumma Jannibnash Shaithan, Wa
Jannibish Syaithana Ma Razaqtana”, Satan would never harm
that child, should it be ordained that they will have one. (Because of
that sleep).”
Hadhrat Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ‘Anhuma telah berkata
bahawa Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam telah bersabda, “Jikalau seseorang dari kamu
hendak mendatangi isterinya maka hendaklah berdoa:
“Bismillah, Allahumma Jannibnash Syaithana Wa
Jannibish Syaithana Ma Razaqtana”, maka jika sekiranya Dia
mentaqdirkan antara kedua-duanya anak menerusi jalinan
perhubungan itu, Syaitan tidak akan dapat mendatangkan
sebarang mudharat kepadanya buat selama-lamanya.”
57
PENJELASAN HADITS 4
Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih
meriwayatkan Hadits ini dari Qutaibah bin Sa’id dan beliau
telah meriwayatkan dari Jarir dan beliau telah meriwayatkan
dari Mansur dan beliau telah meriwayatkan dari Salim dan
beliau telah meriwayatkan dari Kuraib dan beliau telah
meriwayatkan dari Hadhrat ‘Abdullah bin ‘Abbas
Radhiyallahu ‘Anhuma dan beliau telah meriwayatkan Hadits
ini dari Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Dalam Hadits ini Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita
dengan suatu doa yang akan dapat memelihara zuriat-zuriat
dan keturunan kita iaitu doa yang seharusnya dibacakan
ketika seseorang lelaki Muslim hendak melakukan
perhubungan kelamin dengan isterinya yang Muslimah.
Setiap bangsa manusia mahupun haiwan kesemuanya
membiak menerusi perhubungan kelamin yang telah berlaku
turun-temurun semenjak zaman Hadhrat Nabi Adam
‘Alaihissalam lagi. Perhubungan kelamin yang halal adalah
menerusi pernikahan yang sah dan sekiranya berlaku
perhubungan kelamin tanpa pernikahan yang sah maka
adalah jelas bahawa ianya adalah perkara yang haram.
Ada manusia yang dilahirkan ke Dunia tanpa terlepas
dari gangguan dan godaan Syaitan dan ada juga manusia
yang terpelihara dari gangguan dan godaan Syaitan iaitu
anak-anak yang terhasil menerusi perhubungan kelamin dua
orang ibu bapa yang Salih dan Salihah yang mengamalkan
pembacaan doa ketika hendak melakukan persetubuhan.
58
Doa yang diajarkan oleh Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam adalah
seperti berikut:
.` · · . =` ,` ` .` - . =` ,` ` ` - ` .` . ·
Bismillahi Allahumma Jannibnash Shaithana Wa
Jannibish Shaithana Ma Razaqtana
Dengan Nama Allah; Wahai Allah peliharalah kami dari
Syaitan dan peliharalah dari Syaitan apa yang telah Engkau
rezekikan kepada kami.
Dalam doa ini Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita
bagaimanakah cara untuk memperolehi anak-anak yang
terpelihara dari gangguan Syaitan. Jaminan yang telah
diberikan oleh Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam adalah jaminan yang kekal
selama-lamanya. Dengan Rahmat Allah, bayi yang terbentuk
dalam kandungan si ibu akan terpelihara dari sebarang
kemudharatan ketika di dalam perut lagi kerana ianya tercipta
dengan keizinan dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu Wa
Ta’ala dengan berkat pembacaan doa si bapa ketika
melepaskan air maninya ke dalam Rahim si ibu.
Selama berada dalam kandungan Rahim, air mani
tersebut akan bertukar menjadi darah dan seterusnya menjadi
daging dan kemudian akan ditumbuhi dengan tulang yang
disaluti dengan daging. Kemudian Allah Ta’ala meniupkan
Ruh ke dalam jasad bayi di dalam kandungan dan si ibu akan
mengandung selama lebih kurang sembilan bulan sepuluh
hari.
59
Ketika berada di dalam kandungan sebelum
dikeluarkan ke Dunia, segala Taqdir ketentuan hidup bayi
tersebut telah dituliskan sama ada dia bernasib baik ataupun
celaka. Yang celaka adalah mereka yang sentiasa diganggu
dan digoda oleh Syaitan dan Hawa Nafsu serta menurutinya,
manakala yang bernasib baik adalah mereka yang mendapat
Rahmat dan perlindungan serta pemeliharaan dari Allah
Subhanahu Wa Ta’ala dalam kehidupan Dunia dan Akhirat.
Kelahiran anak adalah merupakan rezeki yang tidak
ternilai dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Ianya adalah hasil
dari penyatuan cinta dan kasih sayang serta hasil penyatuan
jiwa dan raga kedua-dua orang ibu dan bapa. Ibu bapa yang
beriman sudah tentu mahu melahirkan zuriat-zuriat yang
beriman serta terpelihara dari segala kejahatan gangguan dan
godaan Syaitan dalam kehidupan mereka.
Ibu bapa yang beriman hendaklah sentiasa berdoa di
samping mengingati Allah dalam setiap amal perbuatan
walaupun ketika mereka sedang melakukan perhubungan
kelamin. Mudah-mudahan anak-anak yang terhasil dari
perhubungan kelamin dua orang ibu bapa yang berdoa dan
berzikir kepada Allah akan menghasilkan zuriat-zuriat yang
Salih dan Salihah.
Di samping itu kita juga hendaklah selalu mendoakan
untuk kebaikan anak-anak kita supaya menjadi orang-orang
yang beriman, bertaqwa, beramal Salih, memelihara Solah dan
terpelihara dari sebarang kejahatan Jin dan Syaitan. Mudah-
mudahan Allah Ta’ala memelihara sekelian anak-cucu dan
zuriat keturunan kita sehinggalah ke Hari Qiyamat dan
menjadikan mereka sebagai asbab Hidayah untuk seluruh
Ummat di seluruh muka alam sehingga Qiyamatnya dunia ini.
60
U-dit· ¬ U-dit· ¬ U-dit· ¬ U-dit· ¬
. ¸ · · .` . · ` · ` . ¯` -` ` · ` ·` ¯ · ¸ - · ` . ·
: ¸ · · ` . ` · ' ¸ ¸ · · ` . ` ·
IAI MI¦ IAI MI¦ IAI MI¦ IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA, , , ,
“DA¦ AllAU MIMlIlI¦CA¯KA¦ KAM' A “DA¦ AllAU MIMlIlI¦CA¯KA¦ KAM' A “DA¦ AllAU MIMlIlI¦CA¯KA¦ KAM' A “DA¦ AllAU MIMlIlI¦CA¯KA¦ KAM' AKA¦ KA¦ KA¦ KA¦
DIlI¦YA” DA¦ lIlMA¦¦YA DIlI¦YA” DA¦ lIlMA¦¦YA DIlI¦YA” DA¦ lIlMA¦¦YA DIlI¦YA” DA¦ lIlMA¦¦YA MI¦YA¯AKA¦ MI¦YA¯AKA¦ MI¦YA¯AKA¦ MI¦YA¯AKA¦
¯I¦¯A¦C KIIISAlA¦¦YA ¯I¦¯A¦C KIIISAlA¦¦YA ¯I¦¯A¦C KIIISAlA¦¦YA ¯I¦¯A¦C KIIISAlA¦¦YA, , , , “I¦CKA' “I¦CKA' “I¦CKA' “I¦CKA'
MI¦CI¯AU'I AlA YA¦C ADA DAlAM DIlIK' MI¦CI¯AU'I AlA YA¦C ADA DAlAM DIlIK' MI¦CI¯AU'I AlA YA¦C ADA DAlAM DIlIK' MI¦CI¯AU'I AlA YA¦C ADA DAlAM DIlIK'
DA¦ DAK' ¯IDAK MI¦CI¯AU'I AlA YA¦C ADA DA¦ DAK' ¯IDAK MI¦CI¯AU'I AlA YA¦C ADA DA¦ DAK' ¯IDAK MI¦CI¯AU'I AlA YA¦C ADA DA¦ DAK' ¯IDAK MI¦CI¯AU'I AlA YA¦C ADA
DAlAM DIlIM'” DAlAM DIlIM'” DAlAM DIlIM'” DAlAM DIlIM'”

` - . ` · ` ¸ · · ` - ¸ ' ` ¸ · ¸ ` · ' ` ¸ · - . ¸ ' ` ¸ · ¸ '
· ` ` ·

` ¸ ` ` ¸ · . ·` , · ` · ¸ . · ¯ ¸ · . ¯ , - ` · , - ` . ·
` ·` . .` · · ¸ · ` .` ´ .` · ¸` · ¸ · ` · ` · ` . ` · ¸ ` - .
¸ . ·


61
Narrated Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu:
The Prophet said, “When Allah created the Creation, He wrote in
His Book and He wrote (that) about Himself, and it is placed with
Him on the Throne: 'Verily My Mercy overcomes My Anger.'”
Hadhrat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu telah
meriwayatkan dari Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bahawa Baginda telah
bersabda, “Apabila Allah telah menciptakan makhluk
ciptaanNya, Dia telah menulis di dalam KitabNya dan Dia
menuliskan tentang DiriNya dan Ianya telah diletakkan di
sisiNya di atas ‘Arash:
"Sesungguhnya Rahmatku Mengatasi Kemurkaanku.”
PENJELASAN HADITS 5
Hadits ini telah diriwayatkan oleh Hadhrat Imam
Bukhari Rahmatullah ‘Alaih dari ‘Abdan dan beliau telah
meriwayatkan dari Abu Hamzah dan beliau telah
meriwayatkan dari Al-A’mash dan beliau telah meriwayatkan
dari Abu Salih dan beliau telah meriwayatkan dari Hadhrat
Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu dan beliau telah
meriwayatkan Hadits ini dari Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Hadits ini menyatakan tentang keluasan Rahmat Allah
Subhanahu Wa Ta’ala yang telah pun dituliskanNya semenjak
awal penciptaan makhluk. Setelah Allah Subhanahu Wa Ta’ala
menyempurnakan penciptaan makhluk-makhlukNya, Dia lalu
menuliskan dalam KitabNya yang terpelihara di Lauh Mahfuz
bahawa sesungguhnya Rahmat Allah adalah mengatasi
kemurkaanNya.
62
Allah Subhanahu Wa Ta’ala menuliskan tentang Sifat
Maha Pengasih dan Maha PenyayangNya yang dapat
mengatasi sifat kemarahan dan kemurkaanNya. Apa yang
telah dituliskan Allah Subhanahu Wa Ta’ala itu telah
diletakkan di atas ‘Arash dan Ianya berada di sisi Allah
Subhanahu Wa Ta’ala.
Pengajaran yang dapat kita perolehi dari Hadits ini
ialah kita seharusnya berusaha mencari dan mengharapkan
Rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam setiap amalan
kebajikan yang kita lakukan. Rahmat Allah akan meliputi
mereka yang berusaha menarik Rahmat dariNya. Rahmat
Allah dapat diperolehi menerusi amalan Ibadah seperti Solat,
Puasa, Zakat, Zikir, menuntut ilmu, berdakwah, bersedekah
dan sebagainya.
Dengan berusaha memperolehi Rahmat dari Allah
Subhanahu Wa Ta’ala, kehidupan kita akan menjadi lebih
tenang dan tenteram disertai kebahagiaan dan kesejahteraan
dari sisiNya. Rahmat Allah adalah begitu bernilai kerana
ianya tidak dapat dibeli dengan wang ringgit dan harta
kekayaan sebaliknya hanya akan diperolehi menerusi
keimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan
RasulNya Sallallahu ‘Alaihi Wasallam serta beramal dengan
amalan yang Salih. Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah diutuskan
kepada ummat manusia oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala
sebagai Rahmat bagi sekelian alam. Kehidupan Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam adalah kehidupan yang di Rahmati dan setiap amal
perbuatan dan perkataan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam juga di Rahmati oleh
Allah Subhanahu Wa Ta’ala sebagai amalan yang Salih.
63
Dengan menuruti Sunnah Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam,
kehidupan kita juga akan turut di Rahmati kerana segala
amalan Sunnah Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam adalah merupakan
suatu Rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala kepada
sekelian ummat manusia bahkan untuk sekelian alam. Allah
Subhanahu Wa Ta’ala mendahulukan RahmatNya kerana Ia
meliputi segala sesuatu dan dapat mengatasi kemurkaan dan
kemarahanNya. Demi menyatakan Sifat Ar-RahmanNya, Dia
telah menuliskan kalimah-kalimah ini:
¸ . · ` . ` · ¸ ` - .
Inna Rahmati Taghlibu Ghadhabi
Sesungguhnya RahmatKu mengatasi KemurkaanKu.
Kalimah-kalimah ini berada di atas ‘Arash di sisi Allah
Subhanahu Wa Ta’ala dan ianya telah berada di sana semenjak
awal penciptaan makhluk lagi. Ianya dinyatakan dengan
penggunaan kalimah Taukid iaitu lafaz “Inna” yang bererti
“Sesungguhnya” yang membawa maksud bahawa ianya
adalah sesuatu yang pasti dan tidak perlu diragukan. Dari
Rahmat Allah tersebut, maka terbitlah segala perasaan cinta
dan kasih sayang secara keseluruhan yang merupakan
penzahiran bagi SifatNya Ar-Rahman. Allah Ta’ala
melimpahkan kasih sayangNya secara umum terhadap
sekelian makhluk ciptaanNya terlebih dahulu sebelum
menyatakan kemurkaanNya. Orang-orang yang beriman
mahupun orang-orang kafir semuanya menerima manafaat
dari limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala
ini.
64
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· 6 66 6
` - ¸ - ` ¸` ` ` · ` - ¸ ' ` - ` ¸ ` · ' ` .` · - . '
` ¸ · · ` ` · ¸ ' ` ·` · ` · ¸ . . ·

' ¸ ` . · . ·` , · ` · ¸ . ¸ · ` · .. ' ¸ . ` · ` ¸ ~ ` · '
· ¸ ¯ · . ¸ ¸ · ` ·` ` ¯ · · ¸ · ¸ ¯ · . , · ¸ ¯ · · ` · · · , · ¸
.` . · · ·` , ` .` ` ` ` ¸ .` . ` .` .` · ` , - , · ¸ · ` ·` ` ¯ ·
·` , ` .` ` · · ` ¸ · · ` · ` ·` ` , ' ¸ ` ¸ ' .
Narrated Abu Hurairah Radhyallahu ‘Anhu:
The Prophet said, “Allah says: 'I am just as My slave thinks I
am, (i.e. I am able to do for him what he thinks I can do for
him) and I am with him if he remembers Me. If he remembers
Me in himself, I too, remember him in Myself; and if he
remembers Me in a group of people, I remember him in a group
that is better than they; and if he comes one span nearer to Me,
I go one cubit nearer to him; and if he comes one cubit nearer
to Me, I go a distance of two outstretched arms nearer to him;
and if he comes to Me walking, I go to him running.'”
Hadhrat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu telah berkata
bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda bahawa Allah
Ta’ala telah berfirman: “Aku adalah sepertimana sangkaan
hambaKu terhadapKu dan Aku bersamanya ketika dia
berzikir mengingatiKu. Maka jika dia mengingatiKu dalam
dirinya, Daku akan mengingatinya dalam DiriKu, dan jika
65
dia mengingatiKu dalam jemaah manusia, Daku akan
mengingatinya dalam jemaah yang lebih baik dari mereka;
Dan jika dia mendekati kepadaKu sejengkal, Daku akan
mendekati kepadanya sehasta; Dan jika dia mendekati
kepadaKu sehasta, Daku akan mendekati kepadanya
sedepa; Dan jika dia mendatangiKu sambil berjalan, Daku
akan mendatanginya dengan berlari.”
PENJELASAN HADITS 6
Hadits ini telah diriwayatkan oleh Hadhrat Imam
Bukhari Rahmatullah ‘Alaih dari ‘Umar bin Hafs dan beliau
telah meriwayatkan dari bapanya dan beliau telah
meriwayatkan dari Al-A’mash dan beliau telah mendengar
riwayat ini dari Abu Salih dan beliau telah meriwayatkan dari
Hadhrat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu dan beliau telah
meriwayatkan Hadits ini dari Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Hadits ini tergolong dalam Hadits Qudsi iaitu firman-
firman Allah Ta’ala kepada Hadhrat Baginda Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang tidak termaktub di dalam
Al-Quran bahkan ianya adalah ucapan yang diucapkan
dengan gaya pengucapan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam sendiri.
Dalam Hadits ini, Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah menjelaskan
bahawa Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah berfirman menerusi
Kalam HaditsNya yang Suci bahawa Allah Ta’ala itu
bertindak menurut sangkaan dan tindakan hambaNya
terhadapNya. Allah berfirman: “Aku adalah sepertimana
sangkaan hambaKu terhadapKu”, adalah memberikan
penegasan bahawa setiap hamba Allah perlu memelihara
66
segala sangkaan mereka terhadap Allah iaitu dengan sentiasa
bersangka baik terhadap Rahmat dan keampunan dari Allah
serta bersangka baik bahawa segala doa dan permohonannya
yang baik itu didengari dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu
Wa Ta’ala. Jika kita menyangka bahawa Allah itu dekat, maka
sesungguhnya Dia memang dekat bahkan lebih dekat dari
urat leher dan jika kita menyangka bahawa Allah itu jauh dari
kita, maka sesungguhnya diri kita itulah yang sebenarnya jauh
dari Allah. Na’udzu Billahi Min Zalika!
Seseorang hamba Allah yang beriman hendaklah
menjauhi segala sangkaan yang buruk terhadap Allah dan
memelihara adab-adab agar dia tidak terlempar jauh dari
Rahmat Allah. Sangkaan seseorang hamba Allah terhadap
Tuhan Yang Maha Pencipta akan menentukan tindakan Allah
terhadap dirinya kerana Allah sentiasa berserta dengan
sesiapa sahaja di kalangan hamba-hambaNya yang
mengingatiNya sepertimana FirmanNya: “Dan Aku
bersamanya ketika dia berzikir mengingatiKu”. Jika mereka
lupa terhadap Allah, Allah tetap tidak akan melupakan
hambaNya kerana Dia adalah Tuhan Yang Maha Pemelihara
dan Dia adalah Maha Pemelihara lagi Maha Berkuasa atas
sekelian makhluk ciptaanNya.
Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:
“Maka jika dia mengingatiKu dalam dirinya, Daku akan
mengingatinya dalam DiriKu”. Sewaktu kita sedang berzikir
mengingati Allah di dalam hati berseorangan diri, hendaklah
kita sentiasa membayangkan sangkaan-sangkaan yang baik
terhadap Allah iaitu seperti membayangkan limpahan Faidhz
dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang sentiasa meliputi dan
melimpahi diri kita dan begitu juga ketika menjalani
kehidupan seharian, kita hendaklah memperingatkan
67
manusia-manusia yang lain tentang Kebesaran dan Kekuasaan
Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Allah Subhanahu Wa Ta’ala seterusnya berfirman:
“Dan jika dia mengingatiKu dalam jemaah manusia, Daku
akan mengingatinya dalam jemaah yang lebih baik dari
mereka”, yakni jemaah Para Malaikat Muqarrabin yang
sentiasa berada di sisi Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Apabila kita menceritakan tentang Allah Subhanahu
Wa Ta’ala kepada manusia, itu merupakan suatu Dakwah
kerana kita menyeru manusia supaya mereka kembali
mengingati Allah, Tuhan Pencipta dan Pemelihara sekelian
alam. Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan bertindak jauh
melebihi tindakan kita terhadapNya. Perkataan yang menyeru
manusia kepada Allah adalah merupakan perkataan-
perkataan yang baik. Apabila kita mengingatkan manusia
terhadap Kekuasaan dan Kebesaran Allah Subhanahu Wa
Ta’ala, ianya akan menyebabkan diri kita diingati oleh Allah
Ta’ala di dalam majlis Para MalaikatNya. Nama kita akan
disebut-sebut oleh Allah Ta’ala di hadapan jemaah Para
Malaikat yang jauh lebih baik dari jemaah para manusia.
Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: “Dan jika dia
mendekati kepadaKu sejengkal, Daku akan mendekati
kepadanya sehasta”. Kerana itu hamba-hamba Allah yang
Salih sentiasa berusaha mendekatkan diri mereka kepada
Allah kerana dengan pengharapan dan usaha mereka yang
sedemikian akan menyebabkan Allah bertindak jauh melebihi
tindakan mereka terhadap DiriNya. Apalah nilainya ingatan
seorang hamba terhadap TuhanNya, dengan ingatan yang
kurang sempurna dan penuh dengan kelalaian, namun
meskipun ingatan hamba yang lemah itu hanya dilakukan di
dalam hati, Allah Subhanahu Wa Ta’ala tetap mengetahuinya
68
kerana Dia adalah Zat Yang Maha Mengetahui segala isi hati
dan ingatan Allah Subhanahu Wa Ta’ala selaku Tuhan
Pemelihara sekelian alam terhadap hambaNya itulah yang
paling bernilai.
Seterusnya Firman Allah Ta’ala: “Dan jika dia
mendekati kepadaKu sehasta, Daku akan mendekati
kepadanya sedepa”. Kata-kata ini menambahkan penjelasan
tentang keluasan Rahmat Allah dan Dia Maha Dekat terhadap
hamba-hambaNya yang sentiasa tekun berusaha untuk
mendekatkan diri mereka kepadaNya menerusi amalan-
amalan yang Salih.
Walau sejengkal kita bergerak untuk mendekatkan diri
kepada Allah Ta’ala, Dia akan mendekati kita sehasta dan
walau sehasta kita bergerak menuju kepadaNya, Dia akan
mendekati kita sedepa. Kata-kata ini merupakan bentuk
kiasan metafora bagi menunjukkan betapa cepatnya dan
betapa berlipat-gandanya tindakan Allah Ta’ala terhadap
hamba-hambaNya yang sentiasa sibuk mencari jalan untuk
menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
FirmanNya: “Dan jika dia mendatangiKu sambil
berjalan, Daku akan mendatanginya dengan berlari”, adalah
bagi menjelaskan lagi tentang betapa cepatnya tindakan Allah
Subhanahu Wa Ta’ala terhadap tindakan hamba-hambaNya
yang sedang menuju kepadaNya.
Adapun, segala kata-kata ini adalah berbentuk kiasan
sahaja namun memberikan pengertian maksud yang sebenar
tentang Af’al perbuatan Allah kepada manusia iaitu
tindakanNya jauh lebih cepat dan lebih baik mengatasi segala
tindakan kita terhadapNya.
69
Kita menyangka bahawa kitalah yang terlebih dahulu
melakukan tindakan mengingati Allah Ta’ala tetapi pada
hakikatnya, Allah Ta’ala yang terlebih dahulu mengingati kita
sebelum kita mengingati ZatNya kerana Dialah yang
melimpahkan Taufiq dan Hidayah kepada kita agar kita dapat
mengingati ZatNya dan menyebut NamaNya serta melakukan
Ibadah mendekatkan diri kepadaNya.
Meskipun kita mengingati Allah, namun Allahlah yang
terlebih dahulu ingat terhadap diri kita, kerana itulah Dia
menggerakkan segenap hati dan fikiran kita agar tertumpu
kepada ZatNya Yang Maha Agung agar kita dapat menyedari
dan merasai bahawa Kekuasaan Allah adalah mutlak atas
sekelian makhlukNya. Allah Ta’ala menggunakan diri hamba-
hambaNya untuk mensucikanNya, memujiNya, membesarkan
DiriNya dan memperakui bahawa sesungguhnya Allah adalah
Tuhan yang berkuasa atas sekelian makhluk.
Hadits ini menjadi suatu dorongan yang kuat bagi
orang-orang yang beriman dan mencintai Allah untuk lebih
mendekatkan diri kepadaNya dengan mengikhlaskan amalan
Agama sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam. Kita perlu sentiasa memikiri maksud Hadits ini dan
sentiasa bersangka baik dengan Allah Ta’ala supaya kita tetap
berada dalam golongan orang-orang yang sentiasa beroleh
Rahmat dan pemeliharaan dari Allah.
Dia adalah Maha Besar, Maha Benar, Maha Agung lagi
Maha Mulia. Dia adalah Zat yang Wajibul Wujud, yang
terhimpun padaNya segala sifat-sifat kesempurnaan dan suci
dari segala sifat-sifat kekurangan dan kelemahan. Segala puji
adalah bagi Allah Tuhan Semesta Alam.
70
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· ¯ ¯¯ ¯
. ¸ · · .` . · ¸ ` , · ¸ · · ` .` . ·` ` ·` ¯ · ¸ - · ` . · . ` -
` ,` · '
IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA
“DA¦ S'lAYA “DA¦ S'lAYA “DA¦ S'lAYA “DA¦ S'lAYA KAM' DIAS'U DI IAVAU KAM' DIAS'U DI IAVAU KAM' DIAS'U DI IAVAU KAM' DIAS'U DI IAVAU
lI¦CAVASA¦ lI¦CAVASA¦ lI¦CAVASA¦ lI¦CAVASA¦K'” DA¦ lIlMA¦¦YA “YA¦C K'” DA¦ lIlMA¦¦YA “YA¦C K'” DA¦ lIlMA¦¦YA “YA¦C K'” DA¦ lIlMA¦¦YA “YA¦C
IIl IIl IIl IIllAYAl DI¦CA¦ lIMIlIUAlAA¦ KAMI” lAYAl DI¦CA¦ lIMIlIUAlAA¦ KAMI” lAYAl DI¦CA¦ lIMIlIUAlAA¦ KAMI” lAYAl DI¦CA¦ lIMIlIUAlAA¦ KAMI”

` - ¸, · ` ` ¸` ¸ .` · ` - · ` .` - ` ¸ · · · ` ¸ · · ` · . ·

¯ · .` -` ` ¸ ` ` · . ·` , · ` · ¸ . . · ¸ ` - · .
. · ` , · ¸ · , ' .` · ' ¸` , · . ` . ´` , · .` -` -, .` · ' `
· , · ~ · · ` · ` , · . ' ¯ ¸ ` ` , ¸` , ·
Narrated 'Abdullah Radhiyallahu ‘Anhu:
Ad-Dajjal was mentioned in the presence of the Prophet. The Prophet
said, “Allah is not hidden from you; He is not one-eyed,” and pointed
with his hand towards his eye, adding, “While Al-Masih Ad-Dajjal
is blind in the right eye and his eye looks like a protruding grape.”
Hadhrat ‘Abdullah Radhiyallahu ‘Anhu telah berkata, telah
diceritakan tentang kisah Ad-Dajjal di hadapan Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
71
Wasallam lalu bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak
tersembunyi terhadap kamu, sesungguhnya Allah tidaklah
buta sebelah mata,” sambil mengisyaratkan dengan tangannya
kepada matanya seraya bersabda, “Dan sesungguhnya Al-
Masih Ad-Dajjal adalah buta mata sebelah kanannya, seolah-
olah matanya seperti anggur yang masak.”
PENJELASAN HADITS 7
Hadits ini telah diriwayatkan oleh Hadhrat Imam
Bukhari Rahmatullah ‘Alaih dari Musa bin Ismail dan beliau
telah meriwayatkan dari Juwairiyah dan beliau telah
meriwayatkan dari Nafi’ dan beliau telah meriwayatkan dari
Hadhrat ‘Abdullah Radhiyallahu ‘Anhu dan beliau telah
meriwayatkan Hadits ini dari Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Dalam
Hadits Nabawi ini, kisah tentang Al-Masih Ad-Dajjal telah
dikhabarkan di hadapan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Dajjal adalah seorang Kafir yang yang mengaku dirinya
sebagai Tuhan dan akan muncul di akhir zaman sebelum
menjelangnya Hari Qiyamat. Dajjal akan menyesatkan
kebanyakan dari ummat manusia dan akan berusaha
menyesatkan orang-orang yang beriman kepada Allah agar
mengubah keimanan mereka supaya beriman kepada dirinya.
Dajjal adalah sesat lagi menyesatkan dan dia akan membunuh
sesiapa sahaja yang tidak mahu beriman kepadanya dan
menerima ketuhanannya. Dia akan mendakwa dirinya sebagai
Tuhan yang memberikan kemanafaatan dan kemudharatan,
yang menghidupkan dan mematikan, yang menghinakan dan
memuliakan, yang memberikan kesejahteraan dan
kemusnahan, bahkan segala-gala yang didakwanya itu adalah
palsu dan dusta belaka.
72
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah menerangkan sifat-sifat Al-
Masih Ad-Dajjal ini dengan menyatakan bahawa Dajjal itu
adalah buta sebelah mata kanannya dan kelihatan seperti
sebiji buah anggur yang masak. Dajjal melihat hanya dengan
sebelah mata kirinya kerana mata kanannya tidak dapat
melihat sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta’ala tidaklah buta
bahkan Dia adalah Tuhan Yang Maha Melihat segala sesuatu
walau perkara yang tersembunyi sekalipun.
Dajjal telah pun wujud semenjak zaman Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam lagi tetapi dia masih lagi bersembunyi di suatu
tempat dan hanya akan muncul ketika berlaku peperangan di
antara orang-orang Islam dan orang-orang Yahudi sebelum
menjelangnya Hari Qiyamat. Dajjal bersembunyi sehingga
saat waktu keluarnya nanti yang telah pun ditetapkan oleh
Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Sedangkan Allah Subhanahu Wa
Ta’ala tidaklah tersembunyi segala Sifat-Sifat KekuasaanNya
dan Allah adalah yang memberikan kekuasaan sementara
kepada Dajjal sebagai ujian keimanan ke atas Ummat Islam.
Saat kemunculan Dajjal nanti akan menjadi suatu
cabaran ‘Aqidah ke atas ummat manusia, khasnya Ummat
Islam kerana segala dakwaannya tentang ketuhanan adalah
beserta dengan bukti penzahiran Istidrajnya. Istidraj bererti
sesuatu kebolehan yang mencarik adat yang dilakukan oleh
orang yang kafir seperti berjalan atas air, api dan sebagainya
yang mengandungi unsur-unsur sihir. Dalam Hadits-Hadits
berkenaan akhir zaman ada dinyatakan oleh Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
bahawa Allah Ta’ala akan membangkitkan Imam Mahdi bagi
memimpin Ummat Islam dan memerangi Dajjal.
73
Hadhrat Imam Mahdi adalah dari keturunan Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam dan namanya ialah Muhammad Bin ‘Abdullah
seperti nama Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Beliau akan menyambut
kehadiran Hadhrat Baginda Nabi ‘Isa ‘Alaihissalam di Baitul
Maqdis yang mana Allah Ta’ala akan menurunkannya dari
langit hingga sampai di atas kubah putih sebuah masjid di
Palestin.
Hadhrat Baginda Nabi ‘Isa ‘Alaihissalam telah
ditugaskan untuk membunuh Dajjal dan memimpin Ummat
Islam sehingga saat yang telah ditentukan oleh Allah
Subhanahu Wa Ta’ala, sebelum menjelangnya Hari Qiyamat.
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan dengan tangannya ke
arah mata ketika menceritakan hal Dajjal sebagai menyatakan
bahawa Al-Masih Ad-Dajjal itu melihat dengan sebiji mata
yang zahir semata-mata dan tentulah pandangan
penglihatannya itu adalah lemah dan terbatas tidak seperti
pandangan dan penglihatan Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang
Maha Melihat segala sesuatu yang zahir dan batin, dan
penglihatan Allah adalah sempurna dan tidak terdapat
kelemahan seperti penglihatan makhluk.
Allah tidak memerlukan mata untuk melihat kerana
jika Allah mempunyai mata untuk melihat maka itu akan
menyamakan DiriNya dengan makhluk yang bersifat baharu
sedangkan Dia adalah Maha Suci dari segala sesuatu yang
bersifat baharu. Allah Subhanahu Wa Ta’ala melihat dengan
PenglihatanNya yang sempurna dan bagaimana Dia melihat?
Hanya DiriNya sendiri sahaja yang tahu akan keadaan Sifat
ZatNya. Allah adalah bersifat Al-Basir iaitu DiriNya Maha
Melihat dan adalah mustahil jika Tuhan itu bersifat buta.
74
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· 8 88 8
` - ` · ` ¸` ` ¸ - ` - · ` ·` ` - ' · · · ` .` · . · '
` ·` · ` · ¸ .

` ¸ ` ` ¸ · . ·` , · ` · ¸ . . · ` · ·` . · ` ' ´ ¸ ` ¸ · ` · . · ·
` , · ¸` , ` ..` ´ · .` · ' ¸` , ` . ´` . ` .` · ' ` ·` . ´ .` · ' ` · ¯ ·` ,
Narrated Anas Radhiyallahu ‘Anhu:
The Prophet said, “Allah did not send any prophet but that he
warned his nation of the one-eyed liar (Ad-Dajjal). He is one-eyed
while your Lord is not one-eyed, The word ‘Kafir’ (unbeliever) is
written between his two eyes.”
Hadhrat Anas Radhiyallahu ‘Anhu telah meriwayatkan dari
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam telah bersabda, “Allah tidak menghantar
dari kalangan Nabi melainkan agar memberi peringatan
kepada kaumnya tentang Si buta sebelah mata yang penipu
kerana sesungguhnya dia itu buta sebelah matanya dan Tuhan
Pemelihara kamu tidaklah buta sebelah mata, tertulis di antara
kedua matanya kalimah Kafir.”
PENJELASAN HADITS 8
Hadith ini telah diriwayatkan oleh Hadhrat Imam
Bukhari Rahmatullah ‘Alaih dari Hafs bin ‘Umar dan beliau
telah meriwayatkan dari Syu’bah dan beliau telah
meriwayatkannya dari Qatadah dan beliau telah
75
meriwayatkan dari Hadhrat Anas Radhiyallahu ‘Anhu dan
beliau telah meriwayatkan Hadits tentang Dajjal ini dari
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam.
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah memberitahu kita menerusi
Hadits ini bahawa setiap Para Nabi yang telah dihantar oleh
Allah Subhanahu Wa Ta’ala ke muka bumi ini, kesemuanya
telah diberitahu tentang kemunculan Al-Masih Ad-Dajjal
sebelum menjelangnya Hari Qiyamat.
Setiap Para Nabi yang telah diutuskan oleh Allah Ta’ala
ke muka bumi ini telah ditugaskan agar memberitahu kaum
dan ummat mereka tentang perkhabaran Hari Qiyamat dan
tanda-tanda alamat kemunculannya. Semenjak Hadhrat
Baginda Nabi Adam ‘Alaihissalam sehinggalah ke zaman
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam, setiap Nabi dan Rasul mengetahui tentang
ancaman ‘Aqidah yang akan berlaku ketika munculnya Dajjal
di akhir zaman sehinggalah Nabi kita sendiri Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
berulang-ulang kali memperingatkan Ummatnya tentang
ancaman Dajjal, bahawa dia adalah seorang yang Kafir dan
diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala di atas
muka bumi buat sementara waktu sebelum menjelangnya
Hari Qiyamat.
Tanda kekufuran Dajjal jelas terpampang di antara
kedua matanya iaitu tertulis kalimah yang mengandungi
huruf Kaf, Fa dan Ra iaitu Kafir. Sesungguhnya Dajjal adalah
memang jelas dan nyata kekufurannya kerana dia mengaku
dirinya sebagai Tuhan, sedangkan Tuhan yang sebenarnya
adalah Allah dan tiada Tuhan selain Allah.
76
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· ' '' '
. · .` . · ` ` . .` ` . ` , - ` · .` ·
IAI MI¦YA¯AKA¦ ¯I¦¯A¦C lIlMA¦ AllAU IAI MI¦YA¯AKA¦ ¯I¦¯A¦C lIlMA¦ AllAU IAI MI¦YA¯AKA¦ ¯I¦¯A¦C lIlMA¦ AllAU IAI MI¦YA¯AKA¦ ¯I¦¯A¦C lIlMA¦ AllAU, , , ,
“DIAl “DIAl “DIAl “DIAlAU AllAU YA¦C MI¦·Il¯AKA¦ AU AllAU YA¦C MI¦·Il¯AKA¦ AU AllAU YA¦C MI¦·Il¯AKA¦ AU AllAU YA¦C MI¦·Il¯AKA¦, , , ,
MI¦CADAKA¦ MI¦CADAKA¦ MI¦CADAKA¦ MI¦CADAKA¦, ,, , MI¦lADIKA¦ l'lAII¦¯'K” MI¦lADIKA¦ l'lAII¦¯'K” MI¦lADIKA¦ l'lAII¦¯'K” MI¦lADIKA¦ l'lAII¦¯'K”

` - ` · -` ` - . · ` - ` .` , ·` ` - .` · · ` · ` ¸` .` · ¸
¸ ` - .` - ¸` ¸ ,` - ` ¸` ` ` -` · ` ¸ · ` , -` · ¸` ` ¸ · , · ¸ '
` . ` ` -

¸ · · ` · , =` .` ¸ .` . ' ` .` .` ' ` · ` ` . ' ` · ' · ` ¸ . .
` ¸ ` . ' · ¸ ` - . ·` , · ` · ¸ . ` ¸ · .` · . · . ' ` . ´` , · ·
· · , ·` . ¸ ` , - .` · ` ¸ · . ¯ ` · · . , · . ·

. · ` · -` · ` ¸ · · · · ` .` · , · ' . · ' ¸ ` . · ` · ¸ .
. ·` , · . - ` · · ·. ` - · ` ¸ ` . ` ,
Narrated Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu ‘Anhu:
That during the battle with Bani Al-Mustaliq they (Muslims)
captured some females and intended to have sexual relation with
them without impregnating them. So they asked the Prophet about
77
coitus interrupt us. The Prophet said, “It is better that you should
not do it, for Allah has written whom He is going to create till the
Day of Resurrection.” Qaza’a said, “I heard Abu Sa'id saying that
the Prophet said, “No soul is ordained to be created but Allah will
create it.”
Hadhrat Abu Sa’id Al-Khudri Radhiyallahu ‘Anhu telah
meriwayatkan bahawa dalam peperangan Ghazwah Bani
Mustaliq, mereka telah berjaya menawan beberapa tawanan
perempuan, lalu mereka hendak mengadakan hubungan
kelamin dengan tawanan wanita tersebut dan tanpa
menghamilkan mereka, maka mereka bertanya kepada
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam tentang ‘Azal, lalu bersabda, “Apa yang
kamu katakan itu lebih baik jangan dilakukan, kerana
sesungguhnya Allah telah pun menuliskan siapakah dia yang
hendak diciptakan sehingga ke Hari Qiyamat.”
PENJELASAN HADITS 9
Hadits ini telah diriwayatkan oleh Hadhrat Imam
Bukhari Rahmatullah ‘Alaih dari Ishaq dan beliau telah
meriwayatkan dari ‘Affan dan beliau telah meriwayatkan dari
Wuhaib dan beliau telah meriwayatkan dari Musa bin ‘Uqbah
dan beliau telah meriwayatkan dari Muhammad bin Yahya
bin Habban dan beliau telah meriwayatkan dari Ibnu
Muhairiz dan beliau telah meriwayatkan dari Hadhrat Abu
Sa’id Al-Khudri Radhiyallahu ‘Anhu dan beliau telah
meriwayatkan Hadits ini dari Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih juga telah
meriwayatkan Hadits dari Mujahid dan beliau telah
meriwayatkan dari Qaza’ah dan beliau telah meriwayatkan
78
dari Hadhrat Abu Sa’id Al-Khudri Radhiyallahu ‘Anhu dan
beliau telah meriwayatkan bahawa Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah
bersabda, “Tiada suatu jiwa pun yang diciptakan melainkan
Allah adalah Penciptanya.”
Pada zaman Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, jemaah-jemaah
dakwah dan jihad telah dibentuk untuk menyebarkan
Dakwah Islamiah. Terdapat dua jenis jemaah yang telah
dibentuk di zaman Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam iaitu jemaah Ghazwah
dan Sariyah.
Ghazwah adalah jemaah dakwah dan jihad yang
disertai oleh Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam manakala Sariyah pula adalah
jemaah dakwah dan jihad yang tidak disertai oleh Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam.
Dalam suatu Ghazwah di mana jemaah Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam dan sebilangan Para Sahabat Radhiyallahu ‘Anhum
telah memerangi kaum Bani Mustaliq serta mereka telah
menang dalam peperangan tersebut. Mereka juga telah
mendapat banyak harta rampasan perang dan tawanan-
tawanan wanita.
Oleh kerana telah meninggalkan kaum keluarga agak
begitu lama tempoh masa kerana urusan Jihad, ada di
kalangan Para Sahabat Ridhwanullah ‘Alaihim yang ingin
mengadakan perhubungan kelamin dengan tawanan-tawanan
wanita tetapi tidak mahu wanita-wanita tersebut hamil, maka
79
di kalangan Para Sahabat Ridhwanullah ‘Alaihim telah
mengajukan suatu pertanyaan tentang ‘Azal iaitu
menumpahkan air mani di luar faraj kemaluan wanita dan
perkara ini telah ditanyakan kepada Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah melarang perbuatan ‘Azal
kerana meskipun air mani itu dilepaskan di luar faraj
kemaluan, akan tetapi kejadian seseorang bayi di dalam
kandungan bukanlah ditentukan oleh air mani itu sendiri
bahkan sebaliknya Allah Subhanahu Wa Ta’ala lah yang
menentukan sesuatu kejadian sehingga ke Hari Qiyamat dan
Dia telah pun menentukannya dan menuliskannya dalam
Kitab Yang Terpelihara yang ada di sisiNya iaitu di Lauh
Mahfuz. Kita mungkin menyangka dengan melepaskan air
mani di luar faraj kemaluan isteri akan dapat mengelakkan
isteri kita dari mengalami kehamilan, namun pada hakikatnya
Allah adalah Maha Berkuasa dan Dia mampu untuk
menjadikan seseorang itu hamil dengan QudratNya
sepertimana yang telah berlaku kepada Hadhrat Maryam
‘Alaihassalam ketika mana beliau mengandungkan Hadhrat
Baginda Nabi ‘Isa ‘Alaihissalam tanpa dimasuki oleh air mani
sesiapa pun. Allah Ta’ala menciptakan Hadhrat Baginda Nabi
‘Isa ‘Alaihissalam dengan tiupan Ruhul Quddus.
Allah telah menjadikan Hadhrat Baginda Nabi Adam
‘Alaihissalam dari tanah tanpa bapa mahupun ibu dan telah
menjadikan Hadhrat Hawa ‘Alaihassalam dari tulang rusuk
Hadhrat Baginda Nabi Adam ‘Alaihissalam dan telah
menjadikan Hadhrat Baginda Nabi ‘Isa ‘Alaihissalam tanpa
bapa. Maha Suci Allah yang menciptakan segala sesuatu
dengan QudratNya.
80
U-dit· 1¤ U-dit· 1¤ U-dit· 1¤ U-dit· 1¤
. ¸ · · .` . · , ` . - ` .
IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA, , , ,
“KIlADA MAKUl'K YA¦C ¯IlAU K' ·Il¯AKA¦ “KIlADA MAKUl'K YA¦C ¯IlAU K' ·Il¯AKA¦ “KIlADA MAKUl'K YA¦C ¯IlAU K' ·Il¯AKA¦ “KIlADA MAKUl'K YA¦C ¯IlAU K' ·Il¯AKA¦
DI¦CA¦ KID'A ¯A¦CA¦ K'” DI¦CA¦ KID'A ¯A¦CA¦ K'” DI¦CA¦ KID'A ¯A¦CA¦ K'” DI¦CA¦ KID'A ¯A¦CA¦ K'”

¸ ` - · . · ` ¸` · ·` · ` - ` · · ` ¸ · · · · ` ¸ · ¸ '

` ¸ ` . ' ` , · ` · ¸ . . · : ¯ · · , ·` . ·` .` ` · ` · ` - . ·
..` ' , · · ´ · ` ¸ · - ` ¸` - ` ¸ ` · ` ` ` . .. . , · · ·¯
.. . , · ` · ·¯ : - ¸` . · ' ` · ´ · : -` ' · , ` ·
.. , · · ´ · ` ¸ · - ` ¸` - ` ¸ ` · ` .` ¸ ¸ ¯ . ` ' : ·
.` ` ¸ ´ . . ' ¸ ` · ·, = - ` .`. ` ¯ · ` · ` .` -.` · .` ' ` ·` ,
..` ' , · ¸` ' ¸` · ' ¸ ` · ` · · · ..` -.` ` ¯ ` . ¯ ` · ` .` .. , ·
.` ` ¸ ´ . . ' ¸ ` · ·, = - ¸ ` -` ¸, - ., · ` ..` ' , · ., · `
` .. , · .` ` ¸ ´ . . ' ¸ ` · = - ` .` . ` ¯ ` . ¯ ` · ` . ¸ .` ·
..` ' , · , ´ ` · ¯ · ` .` ` · ` · ¯ ` · ¸ .` · ` . ¯ ` · ` .` .. , ·
` ¸ ´ . . ' ¸ ` · ·, = - ` .` . ` ¯ .` ¸ , · ` · .` · ` ·
..` ' , · ` · -` ` · ¯ ¸ , · .` ` ¸ ´ ` . ¯ ` · ` .` .. , · ` -` ·
81
. ·` , · ` · ¸ . ` - ' · ·` · ` ¸ · ·` · ` · · ` · ` , =` ' · ¸ .` ' , ·
¸ ` · , · - ` · ` .` · · ¸` ` .` ' · , · ·` , · ¸ . ·` .` , · ¸` ¸ · . · '` ' ·
¸ . ` ` . ¸ · . ' ` · . · ` · ·` ` ` -` · ¸ ` · ` ` ¸ · ` · =` ·`
` ` .` . -` · ' · ' - ¸ ' ` - , · ` · ` ' ` . ., · · - ¸` ` ` - ' · ` · ` ` ·
¸ · . ' ` · . · ¸ ` · , · - ` .` · · ¸` ` .` ' · , · ` · -` ' ` . ·` -
` · ·` . ` ` . ` -` · ` ¸ ` · ` ` ¸ · ¸` ` ` - ' · ` · ` ` · ` ` · =` ·`
· , · ` · -` ' ` . ·` - ` .` . -` · ' · ' - ¸ ' ` - , · ` · ` ' ` . ¸` ., · · -
. · ¸ ` · , · - ` .` · · ¸` ` .` ' ` · ·` . ` ` . ¸ · . ' ` ·
` ` -` · ¸ ` · ` ` ¸ · ` . ., · · - ¸` ` ` - ' · ` · ` ` · ` ` · =` ·`
· ` . .. · ' · ` · -` ' ` . ·` - ` .`. -` · ' · ' - ¸ ' ` - , · ` · ` ' ` ¸ · ¸
' ¸ ` . · ` ·. ` - ·` , · . - .¯` ` · - ` ¸ · . ·` , · ` · ¸ .
· · . · ` , - ` ¸ · · · ¸ · . ¯ ` · · . · ` ¸ · ` ` ¸ · ` -` ` -
·` ` . · ` , - ` ¸ · · · ¸ · .¯ ` · · . · ` ¸ · ` ` ¸ · ` -` ` - ` .
·` · ` , - ` ¸ · . · · · ¸ · .¯ ` · · . · ` ¸ · ` ` ¸ · ` -` ` - ` .

Narrated Hadhrat Anas Radhiyallahu ‘Anhu:
The Prophet said, “Allah will gather the believers on the Day of
Resurrection in the same way (as they are gathered in this life), and
they will say, “Let us ask someone to intercede for us with our Lord
that He may relieve us from this place of ours.” Then they will go to
Adam and say, “O Adam! Don't you see the people (people's
82
condition)? Allah created you with His Own Hands and ordered His
angels to prostrate before you, and taught you the names of all the
things. Please intercede for us with our Lord so that He may relieve
us from this place of ours.” Adam will say, “I am not fit for this
undertaking”, and mention to them the mistakes he had committed,
and add, "But you’d better go to Noah as he was the first Apostle
sent by Allah to the people of the Earth.” They will go to Noah who
will reply, “I am not fit for this undertaking,” and mention the
mistake which he made and add, “But you’d better go to Abraham,
Khalil Ar-Rahman.”
They will go to Abraham who will reply, “I am not fit for this
undertaking,” and mention to them the mistakes he made, and add,
“But you’d better go to Moses, a slave whom Allah gave the Torah
and to whom He spoke directly”. They will go to Moses who will
reply, “I am not fit for this undertaking,” and mention to them the
mistakes he made, and add, “You’d better go to Jesus, Allah’s slave
and His Apostle and His Word (Be: And it was) and a soul created
by Him.” They will go to Jesus who will say, “I am not fit for this
undertaking, but you’d better go to Muhammad whose sins of the
past and the future had been forgiven (by Allah).” So they will come
to me and I will ask the permission of my Lord, and I will be
permitted (to present myself) before Him. When I see my Lord, I will
fall down in (prostration) before Him and He will leave me (in
prostration) as long as He wishes, and then it will be said to me, “O
Muhammad! Raise your head and speak, for you will be listened to;
and ask, for you will be granted (your request); and intercede, for
your intercession will be accepted.” I will then raise my head and
praise my Lord with certain praises which He has taught me, and
then I will intercede. Allah will allow me to intercede (for a certain
kind of people) and will fix a limit whom I will admit into Paradise.
I will come back again, and when I see my Lord (again), I will fall
down in prostration before Him, and He will leave me (in
prostration) as long as He wishes, and then He will say, “O
83
Muhammad! Raise your head and speak, for you will be listened to;
and ask, for you will be granted (your request); and intercede, for
your intercession will be accepted.” I will then praise my Lord with
certain praises which He has taught me, and then I will intercede.
Allah will allow me to intercede (for a certain kind of people) and will
fix a limit to whom I will admit into Paradise, I will return again,
and when I see my Lord, I will fall down (in prostration) and He will
leave me (in prostration) as long as He wishes, and then He will say,
“O Muhammad! Raise your head and speak, for you will be listened
to, and ask, for you will be granted (your request); and intercede, for
your intercession will be accepted.” I will then praise my Lord with
certain praises which He has taught me, and then I will intercede.
Allah will allow me to intercede (for a certain kind of people) and will
fix a limit to whom I will admit into Paradise.I will come back and
say, “O my Lord! None remains in Hell (Fire) but those whom
Quran has imprisoned therein and for whom eternity in Hell (Fire)
has become inevitable.”
The Prophet added, “There will come out of Hell (Fire) everyone who
says: “La Ilaha Illa Allah,” and has in his heart good equal to the
weight of a barley grain. Then there will come out of Hell (Fire)
everyone who says: “La Ilaha Illa Allah,” and has in his heart
good equal to the weight of a wheat grain. Then there will come out
of Hell (Fire) everyone who says: “La Ilaha Illa Allah,” and has in
his heart good equal to the weight of an atom (or a smallest ant).”
Hadhrat Anas Radhiyallahu ‘Anhu telah meriwayatkan
bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda, “Allah akan
mengumpulkan orang-orang yang beriman pada Hari
Kebangkitan seperti mana dalam kehidupan Dunia dan
mereka akan berkata, “Kalaulah kita dapat meminta Syafa’at
seseorang untuk mengadap Tuhan Pemelihara kita sehingga
dia dapat membebaskan kita dari tempat tinggal kita sekarang
ini.”
84
Maka mereka pun datang kepada Hadhrat Nabi Adam
‘Alaihissalam lalu mereka berkata, “Wahai Adam, tidakkah
dikau melihat semua manusia ini? Allah telah menciptakan
kamu dengan TanganNya dan Para Malaikat telah sujud
kepadamu dan Dia telah mengajarkan kamu dengan semua
nama segala sesuatu, mohonkanlah terhadap Tuhan
Pemelihara agar memberikan Syafa’at bagi kami sehingga Dia
membebaskan kami dari tempat kami sekarang ini. Maka
Hadhrat Baginda Nabi Adam ‘Alaihissalam bersabda, “Di sini
daku tidak dapat berbuat apa-apa,” dan Hadhrat Baginda
Nabi Adam ‘Alaihissalam pun menceritakan kepada mereka
akan kesalahan-kesalahannya yang telah dilakukannya seraya
bersabda, “Akan tetapi, pergilah kamu kepada Hadhrat Nabi
Nuh ‘Alaihissalam kerana sesungguhnya beliau adalah Rasul
pertama yang telah diutuskan oleh Allah kepada penduduk
bumi.”
Maka mereka pun datang kepada Hadhrat Baginda Nabi Nuh
‘Alaihissalam lalu Baginda bersabda, “Di sini daku tidak
dapat berbuat apa-apa,” dan Hadhrat Baginda Nabi Nuh
‘Alaihissalam pun menceritakan kepada mereka akan
kesalahan-kesalahannya yang telah dilakukannya seraya
bersabda, “Akan tetapi, pergilah kamu kepada Hadhrat Nabi
Ibrahim ‘Alaihissalam iaitu seorang Kekasih Tuhan Yang
Maha Pengasih.”
Maka mereka pun datang kepada Hadhrat Baginda Nabi
Ibrahim ‘Alaihissalam lalu bersabda kepada mereka, “Di sini
daku tidak dapat berbuat apa-apa,” dan Baginda Nabi Ibrahim
‘Alaihissalam pun menceritakan kepada mereka akan
kesalahan-kesalahannya yang telah dilakukannya seraya
bersabda, “Akan tetapi, pergilah kamu kepada Hadhrat Nabi
Musa ‘Alaihissalam iaitu seorang hamba yang Allah telah
85
mengurniakannya dengan Kitab Taurat dan telah berkata-kata
denganNya.”
Maka mereka pun datang kepada Hadhrat Baginda Nabi
Musa ‘Alaihissalam lalu bersabda kepada mereka, “Di sini
daku tidak dapat berbuat apa-apa,” dan Hadhrat Baginda
Nabi Musa ‘Alaihissalam pun menceritakan kepada mereka
akan kesalahan-kesalahannya yang telah dilakukannya seraya
bersabda, “Akan tetapi, pergilah kamu kepada Hadhrat Nabi
‘Isa ‘Alaihissalam iaitu seorang hamba Allah dan RasulNya
dan KalimahNya dan RuhNya. Maka mereka pun datang
kepada Hadhrat Baginda Nabi ‘Isa ‘Alaihissalam lalu Baginda
bersabda kepada mereka, “Di sini daku tidak dapat berbuat
apa-apa, akan tetapi, pergilah kamu kepada Hadhrat Nabi
Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam iaitu seorang hamba
yang telah diampunkan baginya segala dosa-dosanya yang
telah lalu dan apa yang akan datang,” lalu mereka akan
datang kepadaku.
Maka daku pun pergi untuk meminta izin terhadap Tuhan
Pemeliharaku, lalu Dia mengizinkan daku mengadapNya.
Apabila daku melihat Tuhan Pemeliharaku, daku akan
merebahkan diri kepadaNya dalam keadaan sujud seberapa
lama yang Allah kehendaki kemudian akan difirmankan
kepadaku: “Angkatkan kepalamu wahai Muhammad dan
ucapkanlah kerana dikau akan didengari dan lakukanlah
permohonan nescaya akan diperkenankan dan mohonkanlah
Syafa’at kerana kamu akan dikurniakan Syafa’at.” Maka daku
pun memuji Tuhan Pemeliharaku dengan segala macam
pujian yang Dia telah mengajarkannya kepadaku kemudian
daku akan memberikan Syafa’at. Lalu, Dia memberikan
kebenaran kepadaku mensyafa’ati sebahagian dari manusia
serta daku akan memasukkan mereka ke dalam Syurga.
86
Kemudian daku kembali, maka tatkala daku melihat Tuhan
Pemeliharaku, daku akan merebahkan diri kepadaNya dalam
keadaan sujud seberapa lama yang Allah kehendaki kemudian
akan difirmankan kepadaku: “Angkatkan kepalamu wahai
Muhammad dan ucapkanlah kerana dikau akan didengari dan
lakukanlah permohonan nescaya akan diperkenankan dan
mohonkanlah Syafa’at kerana kamu akan dikurniakan
Syafa’at.” Maka daku pun memuji Tuhan Pemeliharaku
dengan segala macam pujian yang Dia telah mengajarkannya
kepadaku kemudian daku akan memberikan Syafa’at. Lalu,
Dia memberikan kebenaran kepadaku mensyafa’ati
sebahagian dari manusia serta daku akan memasukkan
mereka ke dalam Syurga.
Kemudian daku kembali, maka tatkala daku melihat Tuhan
Pemeliharaku, daku akan merebahkan diri kepadaNya dalam
keadaan sujud seberapa lama yang Allah kehendaki kemudian
akan difirmankan kepadaku: “Angkatkan kepalamu wahai
Muhammad dan ucapkanlah kerana dikau akan didengari dan
lakukanlah permohonan nescaya akan diperkenankan dan
mohonkanlah Syafa’at kerana kamu akan dikurniakan
Syafa’at.”
Maka daku pun memuji Tuhan Pemeliharaku dengan segala
macam pujian yang Dia telah mengajarkannya kepadaku
kemudian daku akan memberikan Syafa’at. Lalu, Dia
memberikan kebenaran kepadaku mensyafa’ati sebahagian
dari manusia serta daku akan memasukkan mereka ke dalam
Syurga. Kemudian daku kembali lalu daku berkata, “Wahai
Tuhan Pemeliharaku, tidak tertinggal sebarang baki di dalam
Api Neraka melainkan orang yang telah dipelihara oleh Al-
Quran dan orang yang kekal wajib berada di dalam Neraka.”
87
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam telah bersabda, “Akan dikeluarkan dari Api
Neraka sesiapa yang mengucapkan La Ilaha Illa Allah (Tiada
Tuhan Selain Allah) dan pada hatinya terdapat kebaikan yang
berat timbangannya seberat setangkai barli. Kemudian Dia
akan mengeluarkan dari Api Neraka sesiapa yang
mengucapkan La Ilaha Illa Allah (Tiada Tuhan selain Allah)
dan pada hatinya terdapat kebaikan yang berat timbangannya
seberat biji gandum. Kemudian Dia akan mengeluarkan dari
Api Neraka sesiapa yang mengucapkan La Ilaha Illa Allah
(Tiada Tuhan selain Allah) dan pada hatinya terdapat
kebaikan yang seberat timbangan zarrah.”
PENJELASAN HADITS 10
Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih telah
meriwayatkan Hadits ini dari Mu’az bin Fadhalah dan beliau
telah meriwayatkan dari Hisyam dan beliau telah
meriwayatkan dari Qatadah dan beliau telah meriwayatkan
dari Hadhrat Anas Radhiyallahu ‘Anhu dan beliau telah
meriwayatkan Hadits ini dari Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Hadits ini menceritakan suasana keadaan sesudah Hari
Qiyamat iaitu pada Hari Berbangkit di mana kesemua ummat
manusia dari zaman Hadhrat Baginda Nabi Adam
‘Alaihissalam sehinggalah ke Hari Qiyamat akan dibangkitkan
kembali sesudah kematian mereka.
Allah Ta’ala telah berfirman dalam Surah Al-Zalzalah
menceritakan keadaan Hari Qiyamat seperti berikut:
88
¦Œ| ·l“l`— `¯‘N¦ !릓l— ∩⊇∪ ·>,>¦´ρ `¯‘N¦ !γl!1.¦ ∩⊄∪ Α!·´ρ
≈.ΡN¦ !Β !λ ∩⊂∪ ‹.Β¯θƒ .´‰>´ !δ´‘!.>¦ ∩⊆∪ β!. š−.´‘ _-ρ¦
!γl ∩∈∪ ‹≥Β¯θƒ '‘‰`.ƒ '!Ψl¦ !´.!.:¦ ¦ρ´¸`.l ¯Νγl≈ϑs¦ ∩∉∪ ϑ·
¯≅ϑ-ƒ Α!1.Β ο¯‘Œ ¦,‹> …ν,ƒ ∩∠∪ Β´ρ ¯≅ϑ-ƒ Α!1.Β ο¯‘Œ ¦´,: …ν,ƒ
∩∇∪
1. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang
dahsyat.
2. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang
dikandungnya.
3. Dan manusia bertanya: “Mengapa bumi menjadi begini?”
4. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya.
5. Kerana sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan
sedemikian itu kepadanya.
6. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam
keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada
mereka balasan pekerjaan mereka.
7. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah
pun, nescaya dia akan melihat balasannya.
8. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat
zarrah pun, nescaya dia akan melihat balasannya pula.
89
Dalam Surah Al-‘Adiyat ayat 9 hingga 11 Allah
Subhanahu Wa Ta’ala telah berfirman tentang Hari
Kebangkitan:
¤ Ÿξ·¦ `Νl-ƒ ¦Œ| ´¸.-. !Β ’· ‘θ.1l¦ ∩'∪ Ÿ≅´.`>´ρ !Β ’· ‘ρ‰¯.l¦ ∩⊇⊃∪
β| Ν·κ.´‘ ¯Νκ. ‹.Β¯θƒ ´¸..‚l ∩⊇⊇∪
9. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan
apa yang ada di dalam kubur.
10. Dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada.
11. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha
Mengetahui keadaan mereka.
Seterusnya dalam Surah Al-Qari’ah Allah
mengkhabarkan lagi keadaan Hari Qiyamat dan keadaan
orang-orang yang berat dan ringan timbangan amalan
kebaikannya seperti berikut:
πs‘!1l¦ ∩⊇∪ !Β πs‘!1l¦ ∩⊄∪ !Β´ρ i1´‘Š¦ !Β πs‘!1l¦ ∩⊂∪
Π¯θƒ `βθ>ƒ '!Ψl¦ ¦,±l!Ÿé .θ..ϑl¦ ∩⊆∪ `βθ>.´ρ `Α!.>l¦
γ-l!Ÿé \θ±Ζϑl¦ ∩∈∪ !Β!· ∅Β ·l1. …«`Ζƒ—≡´θΒ ∩∉∪ ´θγ·
’· π:Šs π´Š.¦¯‘ ∩∠∪ !Β¦´ρ Β ·±> …«`Ζƒ—≡´θΒ ∩∇∪ …«•Β!· πƒρ!δ ∩'∪
!Β´ρ i1´‘Š¦ !Β «´‹δ ∩⊇⊃∪ ‘!Ρ π´ŠΒl> ∩⊇⊇∪
90
1. Hari Qiyamat.
2. Apakah Hari Qiyamat itu?
3. Tahukah kamu apakah Hari Qiyamat itu?
4. Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang
bertebaran.
5. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-
hamburkan.
6. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan
kebaikannya.
7. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan.
8. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan
kebaikannya.
9. Maka tempat kembalinya adalah Neraka Hawiyah.
10. Tahukah kamu apakah Neraka Hawiyah itu?
11. Iaitu api yang sangat panas.
Hari Qiyamat adalah suatu hari yang sangat
menggetarkan jiwa setiap manusia kerana segala sesuatu yang
ada di Alam Khalaq ini akan di musnahkan. Manusia akan
bertebaran seperti anai-anai dan gunung-ganang akan hancur
berkecai. Setiap manusia akan dipertimbangkan segala amalan
kebaikan mahupun amalan keburukannya. Orang-orang yang
kurang amal kebaikan dan amalan keburukannya lebih berat
akan dihumbankan ke dalam Api Neraka Hawiyah. Allah
91
Ta’ala juga telah berfirman tentang Hari Pembalasan di Alam
Akhirat dalam Surah Al-Infitar seperti berikut:
¦Œ| '™!ϑ´.l¦ .,L±Ρ¦ ∩⊇∪ ¦Œ|´ρ ´.´¦´θ>l¦ .´¸..Ρ¦ ∩⊄∪ ¦Œ|´ρ '‘!>.l¦
.,´>· ∩⊂∪ ¦Œ|´ρ '‘θ.1l¦ .´¸.-. ∩⊆∪ ·ϑls ±Ρ !Β ·Β´‰· .,>¦´ρ
∩∈∪ !κš‰!≈ƒ ≈.ΡN¦ !Β ì´¸s i.,. Οƒ,÷l¦ ∩∉∪ “%!¦ i1l>
i1¯θ.· il‰-· ∩∠∪ ’· ´“¦ ο´‘θ. !Β ´™!: š.´´‘ ∩∇∪ ξ´ ¯≅.
βθ.‹>. _·$!!. ∩'∪ β|´ρ ¯Ν>‹l. _.L±≈>' ∩⊇⊃∪ !´Β¦,´ _...≈´ ∩⊇⊇∪
βθΗ¹-ƒ !Β βθl-±. ∩⊇⊄∪ β| ´‘¦,¯.N¦ ’∀l ΟŠ-Ρ ∩⊇⊂∪ β|´ρ ´‘!´∨±l¦ ’∀l
ΟŠ>¬ ∩⊇⊆∪ !κΞ¯θl`.ƒ Π¯θƒ _·´‰l¦ ∩⊇∈∪ !Β´ρ ¯Νδ !κ.s _..←!-. ∩⊇∉∪ !Β´ρ
i1´‘Š¦ !Β `Π¯θƒ _·´‰l¦ ∩⊇∠∪ ¯Ν. !Β i1´‘Š¦ !Β `Π¯θƒ _·$!¦ ∩⊇∇∪ Π¯θƒ Ÿω
ilϑ. ±Ρ ±´Ζl !↔‹: `,ΒN¦´ρ ‹.Β¯θƒ < ∩⊇'∪
1. Apabila langit terbelah.
2. Dan apabila bintang-bintang jatuh berselerakan.
3. Dan apabila lautan menjadi meluap.
4. Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar.
92
5. Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah
dikerjakan dan yang dilalaikannya.
6. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu
untuk derhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah.
7. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan
kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang.
8. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia
menyusun tubuhmu.
9. Bukan hanya derhaka saja, bahkan kamu mendustakan
Hari Pembalasan.
10. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada Malaikat-malaikat
yang mengawasi pekerjaanmu.
11. Yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-
pekerjaanmu itu.
12. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
13. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti, benar-
benar akan berada dalam Syurga yang penuh kenikmatan.
14. Dan sesungguhnya orang-orang yang derhaka benar-
benar akan berada dalam Neraka.
15. Mereka masuk ke dalamnya pada Hari Pembalasan.
16. Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari Neraka
itu.
17. Tahukah kamu apakah Hari Pembalasan itu?
93
18. Sekali lagi, tahukah kamu apakah Hari Pembalasan itu?
19. Iaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun
untuk menolong orang lain dan segala urusan pada hari itu
dalam kekuasaan Allah.
Dalam Surah An-Nazi’at ayat 6 hingga 14, Allah
Subhanahu Wa Ta’ala telah berfirman tentang Hari
Kebangkitan iaitu suatu hari di mana semua akan dihidupkan
semula sesudah mati dalam kehidupan Akhirat:
Π¯θƒ .`>¯,. π±>¦¯,l¦ ∩∉∪ !γ`-... π·Š¦¯,l¦ ∩∠∪ '.θl· ‹.Β¯θƒ π±>¦´ρ
∩∇∪ !δ`,≈.¯.¦ π-:≈> ∩'∪ βθlθ1ƒ !Ρ™¦ βρŠρŠ¯,ϑl ’· ο,·!>'¦ ∩⊇⊃∪
¦Œ™¦ !Ζ´ !ϑ≈Ls ο,ƒΥ ∩⊇⊇∪ ¦θl!· il. ¦Œ| ο¯,´ ο´¸.l> ∩⊇⊄∪ !.ς¦· ´‘δ
ο,>— ο‰>≡´ρ ∩⊇⊂∪ ¦Œ¦· Νδ ο,δ!´.l!. ∩⊇⊆∪
6. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika
tiupan pertama menggoncang alam.
7. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
8. Hati manusia pada waktu itu sangat takut.
9. Pandangannya tunduk.
10. Orang-orang kafir berkata: “Apakah sesungguhnya kami
benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula?
94
11. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah
menjadi tulang belulang yang hancur lumat?”
12. Mereka berkata: “Kalau demikian, itu adalah suatu
pengembalian yang merugikan.”
13. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah sekali tiupan
saja.
14. Maka dengan serta merta mereka hidup kembali di
permukaan bumi.
Dalam Surah At-Takwir ayat 1 hingga 14 Allah
Subhanahu Wa Ta’ala memberikan gambaran tentang
kedahsyatan kehidupan Akhirat, telah berfirman:
¦Œ| Κ:l¦ .´‘¯θ´ ∩⊇∪ ¦Œ|´ρ `Πθ>–Ψl¦ .´‘‰>Ρ¦ ∩⊄∪ ¦Œ|´ρ `Α!.>'¦
.´¸.™ ∩⊂∪ ¦Œ|´ρ '‘!:-l¦ ·lL`s ∩⊆∪ ¦Œ|´ρ `θ`>'θl¦ .´¸:`> ∩∈∪
¦Œ|´ρ '‘!>.l¦ .,´>™ ∩∉∪ ¦Œ|´ρ '豑Ζl¦ ·>ρ`— ∩∠∪ ¦Œ|´ρ οŠ…'™¯θϑl¦
·l.™ ∩∇∪ ´“!. .ΡŒ ·l.· ∩'∪ ¦Œ|´ρ .>¯.l¦ .´¸:Σ ∩⊇⊃∪ ¦Œ|´ρ
'™!´Κ´.l¦ ·L:´ ∩⊇⊇∪ ¦Œ|´ρ `Λ.>>'¦ .,-™ ∩⊇⊄∪ ¦Œ|´ρ πΖ>'¦ ·±l—¦ ∩⊇⊂∪
·´Η¹s ±Ρ !Β .´¸.>¦ ∩⊇⊆∪
1. Apabila matahari digulung.
2. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan.
95
3. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
4. Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan tidak
dipedulikan.
5. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan.
6. Dan apabila lautan dijadikan meluap.
7. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
8. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-
hidup ditanya.
9. Kerana dosa apakah dia dibunuh.
10. Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia
dibuka.
11. Dan apabila langit dilenyapkan.
12. Dan apabila Neraka Jahim dinyalakan.
13. Dan apabila Syurga didekatkan.
14. Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah
dikerjakannya.
Sangkakala pertama akan ditiupkan pada ketika
berlakunya Hari Qiyamat dan sekali lagi akan ditiupkan buat
kali yang kedua pada Hari Berbangkit dan semua manusia
akan kembali menuju kepada Allah secara berkelompok.
Dalam Surah An-Naba ayat 17 dan 18 Allah Subhanahu Wa
Ta’ala telah berfirman seperti berikut:
96
β| Π¯θƒ ≅`.±l¦ βl´ !.≈1‹Β ∩⊇∠∪ Π¯θƒ `‡±Ζ`ƒ †· ‘θ¯.l¦ βθ.!.·
l´>¦´θ·¦ ∩⊇∇∪
17. Sesungguhnya Hari Keputusan adalah suatu waktu yang
ditetapkan.
18. Iaitu hari yang pada waktu itu ditiup Sangkakala lalu
kamu datang berkelompok-kelompok.
Seterusnya dalam Surah Al-Qiyamah 1 hingga 15, Allah
Subhanahu Wa Ta’ala menjelaskan lagi dengan lebih lanjut
tentang keadaan pada Hari Qiyamat seperti berikut:
ω `Ν.·¦ Θ¯θ´‹. πϑ≈´Š1l¦ ∩⊇∪ ω´ρ `Ν.·¦ ±Ζl!. πΒ¦¯θll¦ ∩⊄∪ ´..>†¦
≈.ΡN¦ l¦ ×ϑ>Υ …«Β!Ls ∩⊂∪ ’l. _·‘‰≈· ´’ls β¦ “¯θ.Σ …«Ρ!´Ζ.
∩⊆∪ ¯≅. ‰ƒ,`ƒ ≈.ΡN¦ ,>±´‹l …«Β!Β¦ ∩∈∪ `≅↔`.„ β!−ƒ¦ `Π¯θƒ πϑ≈´Š1l¦
∩∉∪ ¦Œ¦· −,. ¸..l¦ ∩∠∪ ..>´ρ `,ϑ1l¦ ∩∇∪ ×Η-´ρ Κ:l¦ `,ϑ1l¦´ρ
∩'∪ `Αθ1ƒ ≈.ΡN¦ ‹.Β¯θƒ _·¦ ”,±RQ¦ ∩⊇⊃∪ ξ´ Ÿω ´‘—´ρ ∩⊇⊇∪ ’|| i.´‘
‹.Β¯θƒ ”,1.`.RQ¦ ∩⊇⊄∪ ¦σ´.⊥`ƒ ≈.ΡN¦ ‹.Β¯θƒ !ϑ. Π´‰· ,>¦´ρ ∩⊇⊂∪ ≅.
≈.ΡN¦ ’ls .«.±Ρ ο´¸... ∩⊇⊆∪ ¯θl´ρ ’.l¦ …ν,ƒŒ!-Β ∩⊇∈∪
1. Aku bersumpah demi Hari Qiyamat.
97
2. Dan Aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali
dirinya sendiri.
3. Apakah manusia mengira bahawa Kami tidak akan
mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
4. Bukan demikian, sebenarnya Kami berkuasa menyusun
kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
5. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus
menerus.
6. Dia berkata: “Bilakah Hari Qiyamat itu?”
7. Maka apabila mata terbelalak ketakutan.
8. Dan apabila bulan telah hilang cahayanya.
9. Dan matahari dan bulan dikumpulkan.
10. Pada hari itu manusia berkata: “Ke mana tempat berlari?”
11. Sekali-kali tidak! tidak ada tempat berlindung!
12. Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat
kembali.
13. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah
dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
14. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri.
15. Meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.
98
Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu
Wa Ta’ala dan Kerasulan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam juga akan
dibangkitkan dan Allah akan mengumpulkan mereka
sepertimana Dia mengumpulkan hamba-hambaNya untuk
mengingatiNya ketika di Dunia. Allah mengumpulkan
hamba-hambanya di Dunia di masjid-masjidNya terutamanya
di Baitullah yang mengerjakan Tawaf dan mereka yang hadir
dalam majlis-majlis ‘Ilmu dan Zikrullah. Pada alam kehidupan
Akhirat nanti, Allah Subhanahu Wa Ta’ala juga akan
mengumpulkan orang-orang yang beriman dan mereka akan
berkata dan mengeluh sesama mereka tentang keadaan azab
yang sedang mereka tempuhi pada tempat yang mereka
berada pada waktu itu.
Keadaan panasnya yang amat terik dengan air peluh
dan najis manusia membanjiri sekeliling ketika menantikan
Hari Perhisaban telah menyebabkan mereka berharap agar
kesengsaraan mereka itu dapat dilenyapkan sementara
menantikan hari untuk mengadap Tuhan Pencipta sekelian
alam. Mereka dengan beramai-ramai telah datang kepada
Hadhrat Baginda Nabi Adam ‘Alaihssalam kerana
menganggapnya sebagai seorang yang dapat memohon
kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala agar dipercepatkan Hari
Perhisaban. Sebagai manusia yang pertama diciptakan oleh
Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan kedua TanganNya,
Hadhrat Baginda Nabi Adam ‘Alaihissalam juga telah
diajarkan tentang nama-nama segala sesuatu benda hatta Para
Malaikat pun tidak mengetahuinya.
Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman di dalam Al-
Quran pada Surah Al-Baqarah ayat 30 – 37 seperti berikut:
99
Œ|´ρ Α!· š•.´‘ π>.≈lϑll ’Τ| ≅sl> ’· ¯‘N¦ π±‹l> ¦θl!·
`≅->´¦ !κ.· Β ‰.±`ƒ !κ.· i±`.„´ρ ´™!Β$!¦ > Υ´ρ ~..Ρ ì‰ϑ>´
'´‰1Ρ´ρ il Α!· ’Τ| `Νls¦ !Β Ÿω βθϑl-. ∩⊂⊃∪ ´ Νl.´ρ ΠŠ¦´™ ´™!.œN¦
!γl´ ¯Ν. ¯Ν·κ.´¸. ’ls π>.≈lϑl¦ Α!1· ’Τθ↔.Ρ¦ ™!ϑ`™!. ™ωσ≈δ β| ¯Ν.Ζ´
_.·‰≈. ∩⊂⊇∪ ¦θl!· iΨ≈>¯.™ Ÿω ´Νl. !´Ζl ω| !Β !Ψ.ϑls iΡ| ·Ρ¦
`Λ.l-l¦ `ΟŠ>>'¦ ∩⊂⊄∪ Α!· `ΠŠ!↔≈ƒ Νγ∞.Ρ¦ ¯Νη←!.œ!. !´ϑl· Νδ!.Ρ¦
¯Νη←!.œ!. Α!· ¯Νl¦ ≅·¦ ¯Ν>l ’Τ| `Νls¦ .‹s .≡´θ≈´Κ´.l¦ ¯‘N¦´ρ `Νl.¦´ρ
!Β βρ‰¯.. !Β´ρ ¯Ν.Ψ´ βθ`Κ.>. ∩⊂⊂∪ Œ|´ρ !Ψl· π>.≈l´Κll ¦ρ‰>`™¦ ΠŠψ
¦ρ‰>.· ω| ´Šl¯.| ’.¦ ´¸.>.`™¦´ρ βl´´ρ ´Β š_·,±≈>l¦ ∩⊂⊆∪ !´Ζl·´ρ
`ΠŠ!↔≈ƒ >`™¦ ·Ρ¦ i`>ρ—´ρ πΨ>'¦ Ÿξ´´ρ !γΖΒ ¦‰s´‘ ±‹> !ϑ.⁄: Ÿω´ρ
!.,1. ν‹≈δ ο,>:l¦ !Ρθ>.· ´Β _.Η¹≈Ll¦ ∩⊂∈∪ !ϑγl—!· ≈L‹:l¦
!κ.s !ϑγ>,>!· !´ϑΒ !Ρl´ «Š· !´Ζl·´ρ ¦θL.δ¦ ¯/>.-. -.l ´ρ‰s
¯/>l´ρ ’· ¯‘N¦ ¨,1.`.`Β ×≈.Β´ρ ’|| _.> ∩⊂∉∪ ´‘1l.· `ΠŠ¦´™ Β .«.¯‘
·≈ϑl´ ´.!.· «‹ls …«Ρ| ´θδ ´.¦¯θ−.l¦ `Λ.>¯,l¦ ∩⊂∠∪
100
30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para
Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang
Khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa
Engkau hendak menjadikan (Khalifah) di bumi itu orang
yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan
darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji
Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman:
“Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu
ketahui.”
31. Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda
seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para
Malaikat lalu berfirman: “Sebutkanlah kepadaKu nama
benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang
benar!”
32. Mereka menjawab: “Maha Suci Engkau, tidak ada yang
kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan
kepada kami; Sesungguhnya Engkaulah yang Maha
mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
33. Allah berfirman: “Hai Adam, beritahukanlah kepada
mereka nama-nama benda ini.” Maka setelah
diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu,
Allah berfirman: “Bukankah sudah Aku katakan kepadamu,
bahawa sesungguhnya Aku mengetahui rahsia langit dan
bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang
kamu sembunyikan?”
34. Dan ingatlah ketika Kami berfirman kepada Para
Malaikat: “Sujudlah kamu kepada Adam,” maka sujudlah
mereka kecuali Iblis, dia enggan dan Takabbur dan adalah
dia termasuk golongan orang-orang yang Kafir.
101
35. Dan Kami berfirman: “Hai Adam, diamilah oleh kamu
dan isterimu di Syurga ini, dan makanlah makanan-
makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu
sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang
menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.”
36. Lalu keduanya digelincirkan oleh Syaitan dari Syurga itu
dan dikeluarkan dari keadaan semula dan Kami berfirman:
“Turunlah kamu! Sebahagian dari kamu menjadi musuh
bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi
dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.”
37. Kemudian Adam menerima beberapa Kalimat dari
Tuhannya, Maka Allah menerima Taubatnya. Sesungguhnya
Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
Hadhrat Nabi Adam ‘Alaihissalam adalah Khalifah
Allah yang pertama di atas muka bumi dan insan pertama
yang Allah Subhanahu Wa Ta’ala jadikan dalam kehidupan
Syurga dan Dunia. Allah Yang Maha Mengetahui telah
mengajarkan kepada Hadhrat Nabi Adam ‘Alaihissalam akan
segala nama-nama benda yang mana Para Malaikat pun tidak
mengetahuinya bahkan telah diperintahkan supaya sujud
kepada Hadhrat Baginda Nabi Adam ‘Alaihissalam. Sujud di
sini bererti menghormati dan memuliakan Hadhrat Baginda
Nabi Adam ‘Alaihissalam dan bukanlah bererti sujud
memperhambakan diri, kerana sujud memperhambakan diri
itu hanyalah semata-mata kepada Allah Ta’ala. Pohon yang
dilarang Allah mendekatinya adalah kisah tentang kesalahan
yang telah dilakukan oleh Hadhrat Baginda Adam
‘Alaihissalam ketika di Syurga yang mana ianya telah berlaku
dengan Taqdir Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Para Mufassirin
menamakannya sebagai pohon Khuldi sebagaimana tersebut
dalam Surah Taha ayat 120.
102
šZ´θ`™´θ· «Šl| ≈L‹:l¦ Α!· `ΠŠ!↔≈ƒ ¯≅δ i—lŠ¦ ’ls ο,>: $#ƒ'¦
il`Β´ρ ω ’l¯.ƒ ∩⊇⊄⊃∪
120. Kemudian Syaitan membisikkan fikiran jahat
kepadanya, dengan berkata: “Hai Adam, mahukah aku
tunjukkan kepada kamu pohon Khuldi dan kerajaan yang
tidak akan binasa?”
Pohon itu dinamakan Syajaratul Khuldi (pohon
kekekalan) kerana menurut Syaitan, orang yang memakan
buahnya akan hidup kekal, tidak akan mati. Pohon yang
dilarang Allah mendekatinya tidak dapat dipastikan, sebab
Al-Quran dan Hadits tidak menerangkannya. Ada yang
menamakan pohon Khuldi sebagaimana tersebut dalam ayat
di atas, tapi itu adalah nama yang diberikan Syaitan. Hadhrat
Baginda Nabi Adam dan Hawa ‘Alaihimassalam telah tertipu
oleh godaan dan tipudaya Syaitan lalu memakan buah pohon
yang dilarang itu yang telah mengakibatkan kedua-duanya
dikeluarkan dari Syurga, lalu Allah Subhanahu Wa Ta’ala
menyuruh mereka turun ke Dunia. Yang dimaksudkan
dengan Syaitan di sini ialah Iblis yang disebut dalam Surah
Al-Baqarah ayat 34 di atas. Kesalahan inilah yang
dimaksudkan oleh Hadhrat Baginda Nabi Adam
‘Alaihissalam ketika menceritakan kepada ummat manusia di
Padang Mahsyar kelak.
Di Padang Mahsyar kelak Hadhrat Baginda Nabi Adam
‘Alaihissalam tidak dapat berbuat apa-apa kerana
mengenangkan kesalahan yang telah dilakukannya ketika di
Syurga dahulu, meskipun segala kesalahannya itu telah pun
diampuni oleh Allah, namun Hadhrat Baginda Nabi Adam
103
‘Alaihissalam tetap merasa takut untuk mengemukakan
permohonan Syafa’at kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Walaubagaimanapun, Hadhrat Baginda Nabi Adam
‘Alaihissalam telah menganjurkan kepada mereka agar pergi
menemui Hadhrat Baginda Nabi Nuh ‘Alaihissalam kerana
beliau adalah Rasul Allah yang pertama telah diutuskan ke
muka bumi untuk mendakwahkan Tauhid iaitu mengesakan
Allah dan mensucikanNya dari segala sifat yang menyamai
sifat makhluk. Kaum Hadhrat Baginda Nabi Nuh
‘Alaihissalam kebanyakannya adalah orang-orang Kafir.
Orang yang beriman cuma sedikit jika dibandingkan dengan
orang-orang yang tidak beriman. Allah Ta’ala menceritakan
kisah Hadhrat Baginda Nabi Nuh ‘Alaihisalam di dalam Al-
Quran pada Surah Al-A’raf ayat 59 hingga 64 seperti berikut:
‰1l !´Ζl™¯‘¦ l´>θΡ ’|| .«Β¯θ· Α!1· Θ¯θ1≈ƒ ¦ρ‰.s¦ ´<¦ !Β Ν>l
Β «≈l| …ν¸¯.s ’Τ| ∃l>¦ ¯Ν>‹l. ´.¦‹s Θ¯θƒ ΟŠLs ∩∈'∪ Α!· 'ϑl¦
Β .«Β¯θ· !Ρ| i1´¸∴l ’· ≅≈l. _..•Β ∩∉⊃∪ Α!· Θ¯θ1≈ƒ ´Šl ’. '#≈l.
_¯.>≈l´ρ Αθ™´‘ Β .¯‘ š_.Η¹≈-l¦ ∩∉⊇∪ ¯Ν>-l.¦ ·≈l≈™‘ ’.´‘ ~.Ρ¦´ρ
¯/>l `Οl.¦´ρ š∅Β ´<¦ !Β Ÿω βθϑl-. ∩∉⊄∪ `Ο.¯.>s´ρ¦ β¦ `Ο´´™l> ",´Œ
Β `Ο>.¯‘ ’ls ≅`>´‘ `Ο>ΖΒ ¯Ν´´‘‹Ζ`Šl ¦θ1−..l´ρ ¯/>l-l´ρ βθΗ-¯,. ∩∉⊂∪
νθ.‹>· «≈´ΖŠ>Ρ!· _·%!¦´ρ …«-Β ’· il±l¦ !Ψ·¸s¦´ρ _·%!¦ ¦θ.‹Ÿé
!Ψ.≈ƒ!↔. ¯Ν·κΞ| ¦θΡ!Ÿé !´Β¯θ· š_.ϑs ∩∉⊆∪
104
59. Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada
kaumnya lalu dia berkata: “Wahai kaumku sembahlah
Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainNya.
Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku
takut kamu akan ditimpa azab pada Hari Qiyamat yang
besar.”
60. Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata: “Sesungguhnya
kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang
nyata.”
61. Nuh menjawab: “Hai kaumku, tidak ada padaku
kesesatan sedikitpun tetapi aku adalah utusan dari Tuhan
Pemelihara semesta alam.”
62. “Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku
dan aku memberi nasihat kepadamu dan aku mengetahui
dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.”
63. Dan apakah kamu tidak percaya dan hairan bahawa
datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dengan
perantaraan seorang lelaki dari golonganmu agar Dia
memberi peringatan kepadamu dan mudah-mudahan kamu
bertaqwa dan supaya kamu mendapat Rahmat?
64. Maka mereka mendustakan Nuh, kemudian Kami
selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dalam
bahtera, dan Kami tenggelamkan orang-orang yang
mendustakan ayat-ayat Kami, sesungguhnya mereka adalah
kaum yang buta mata hatinya.
Seterusnya Allah telah mengkisahkan tentang Hadhrat
Baginda Nabi Nuh ‘Alaihissalam dalam berhadapan dengan
kaumnya demi menyampaikan seruan Dakwah ada
dinyatakan dalam Surah Yunus pada ayat 71 hingga 73:
105
¤ `≅.¦´ρ ¯Νκ¯.ls !.Ρ ~θΡ Œ| Α!· .«Β¯θ1l Θ¯θ1≈ƒ β| βl´ ´¸`.´ />‹l.
’Γ!1Β “¸.´‹.´ρ ·≈ƒ!↔. ´<¦ ’l-· ´<¦ ·lé´θ. ¦θ`-Η-!· ¯Ν´¸Β¦
¯Ν´´™l´´¸.´ρ ¯Ο. Ÿω >ƒ ¯Ν´·¸Β¦ ¯/>‹l. π´ϑs ¯Ο. ¦θ.·¦ ´’|| Ÿω´ρ βρ`,LΖ.
∩∠⊇∪ β¦· ¯Ν.Šl´θ. !ϑ· />.l!™ Β ,>¦ β| “,>¦ ω| ’ls ´<¦
.¯,Β¦´ρ β¦ βθ´¦ š∅Β _.Η¹`.ϑl¦ ∩∠⊄∪ νθ.‹>· «≈´Ζ‹>´Ζ· Β´ρ …«-Β
’· il±l¦ `Ογ≈´Ζl->´ρ ..≈l> !Ψ·¸s¦´ρ _·%!¦ ¦θ.‹´ !´Ζ.≈ƒ!↔. ¯,´LΡ!·
.‹´ βl´ π.1≈s _·‘‹ΨRQ¦ ∩∠⊂∪
71. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang
Nuh di waktu Dia berkata kepada kaumnya: “Hai kaumku,
jika terasa berat bagimu tinggal bersamaku dan
peringatanku kepadamu dengan ayat-ayat Allah, maka
kepada Allah aku bertawakkal, kerana itu bulatkanlah
keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk
membinasakanku, kemudian janganlah keputusanmu itu
dirahsiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah
kamu memberi tangguh kepadaku.
72. Jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak
meminta upah sedikitpun dari padamu. Upahku tidak lain
hanyalah dari Allah belaka, dan aku disuruh supaya aku
termasuk golongan orang yang berserah diri kepadaNya.”
73. Lalu mereka mendustakan Nuh, maka Kami selamatkan
dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan
106
Kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan dan Kami
tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat
Kami, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-
orang yang diberi peringatan itu.
Kemudian dikisahkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa
Ta’ala tentang Hadhrat Baginda Nabi Nuh ‘Alaihissalam
dalam Surah Hud pada ayat 25 hingga 48 seperti berikut:
‰1l´ρ !´Ζl™¯‘¦ l´>θΡ ’|| .«Β¯θ· ’Τ| ¯Ν>l ",ƒ‹Ρ _..•Β ∩⊄∈∪ β¦ ω
¦ρ‰.-. ω| ´<¦ ’Τ| ∃l>¦ ¯Ν>‹l. ´.¦‹s Θ¯θƒ ΟŠl¦ ∩⊄∉∪ Α!1· 'ϑl¦
_·%!¦ ¦ρ`,±´ Β .«Β¯θ· !Β š1,Ρ ω| ¦,:· !Ψl:Β !Β´ρ š1,Ρ š-..¦
ω| š_·%!¦ ¯Νδ !ΨlŒ¦´‘¦ “Š!. “¦¯,l¦ !Β´ρ “,Ρ ¯Ν>l !´ΖŠls Β ≅.·
¯≅. ¯Ν>–Ψ´LΡ š_..‹≈´ ∩⊄∠∪ Α!· Θ¯θ1≈ƒ Λ.ƒ´™´‘¦ β| ·Ζ´ ’ls πΨ.. Β
’.¯‘ _.9.¦´™´ρ πΗ-‘ Β .ν‰Ζs ·´Š´ϑ`-· ¯/>‹l. !δθϑ>`Β“lΡ¦ `Ο.Ρ¦´ρ !λ
βθδ,≈´ ∩⊄∇∪ Θ¯θ1≈ƒ´ρ ω ¯Ν÷l↔`™¦ «‹ls ω!Β β| “,>¦ ω| ’ls ´<¦
!Β´ρ !Ρ¦ Š‘!L. _·%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´™ ΝγΡ| ¦θ1≈l•Β ¯Νκ¯.´‘ _.>≈l´ρ ¯/>1´‘¦ !´Β¯θ·
šχθlγ>´ ∩⊄'∪ Θ¯θ1≈ƒ´ρ Β ’Τ`,´.Ζƒ ´Β ´<¦ β| ¯Ν·κ–:Š¸L Ÿξ·¦
βρ`,é‹. ∩⊂⊃∪ ω´ρ `Αθ·¦ ¯Ν>l “‰Ψs _·¦“> ´<¦ ω´ρ `Νl.¦ .‹-l¦
107
ω´ρ `Αθ·¦ ’Τ| 'lΒ ω´ρ `Αθ·¦ š_·%#l “‘Š“. ¯Ν>`Ζ`‹s¦ l `Ν·κ´..σ`ƒ
´<¦ ¦´¸¯.> ´<¦ `Νl.¦ !ϑ. ’· ¯Νγ.±Ρ¦ ’Τ| ¦Œ| ´ϑl _.ϑl≈Ll¦ ∩⊂⊇∪ ¦θl!·
~θ`Ζ≈ƒ ‰· !Ψ.l‰≈> .¸.é!· !Ψl≡‰> !Ψ.!· !ϑ. !Ρ‰-. β| ·Ψé
´Β _.·‰≈¯.l¦ ∩⊂⊄∪ Α!· !ϑΡ| Ν>Š.!ƒ «. ´<¦ β| ´™!: !Β´ρ Ο.Ρ¦
_·“>-ϑ. ∩⊂⊂∪ Ÿω´ρ ¯/>`-±Ζƒ _∏`.Ρ β| ‘.Š´‘¦ β¦ ~.Ρ¦ ¯Ν>l β| βl´
´<¦ ‰ƒ,`ƒ β¦ ¯Ν>ƒθ-`ƒ ´θδ ¯Ν>š.´‘ «‹l|´ρ šχθ`->¯,. ∩⊂⊆∪ Θ¦ šχθlθ1ƒ
«1´¸.·¦ ¯≅· β| …«.ƒ´¸.·¦ ´’l-· ’Γ¦,>| !Ρ¦´ρ "™“,. !´ϑΒ βθ`Β,>´ ∩⊂∈∪
š†-ρ¦´ρ ’|| ~θΡ …«Ρ¦ l š∅Βσ`ƒ Β iΒ¯θ· ω| Β ‰· ´Β¦´™ Ÿξ·
`≥.¯.. !ϑ. ¦θΡl´ šχθl-±ƒ ∩⊂∉∪ ×Ψ.¦´ρ il±l¦ !´Ζ⊥`‹s!. !ΨŠ>´ρ´ρ Ÿω´ρ
_.¯.L≈ƒ´ ’· _·%!¦ ¦θϑlL Ν·κΞ| βθ·,-•Β ∩⊂∠∪ ×´Ζ`.ƒ´ρ šl±l¦
!ϑlé´ρ ¯,Β «‹ls 'Β Β .«Β¯θ· ¦ρ`,‚™ «ΖΒ Α!· β| ¦ρ`,‚`.. !ΖΒ
!Ρ¦· `,‚`.Ρ ¯Ν>ΖΒ !ϑ´ βρ`,‚`.· ∩⊂∇∪ ∃¯θ.· šχθϑl-. Β «‹.!ƒ
'.¦‹s «ƒ“ƒ† ‘≅>†´ρ «‹ls U¦‹s 'ΟŠ1•Β ∩⊂'∪ ´_.> ¦Œ| ´™l> !Ρ'¸¯∆¦
´‘!·´ρ '‘θ‘Ζ−.l¦ !Ψl· ¯≅Η-¦ !κ.· Β ≅é _.>ρ— _.´Ζ.¦ šlδ¦´ρ ω| Β
108
_.™ «‹ls `Α¯θ1l¦ Β´ρ ´Β¦´™ !Β´ρ ´Β¦´™ …«-Β ω| ≅‹l· ∩⊆⊃∪ ¤ Α!·´ρ
¦θ.Ÿé¯‘¦ !κ.· Ο`.· ´<¦ !γ1,>Χ !γ8™¯,`Β´ρ β| ’.´ ‘ "‘θ±-l Λ.>¯‘ ∩⊆⊇∪
´‘δ´ρ “,>´ `Ογ. ’· ~¯θΒ Α!.>l!´ “Š!Ρ´ρ ~θΡ …«Ψ¯.¦ šχlŸé´ρ ’·
Α“-Β ¯_..≈ƒ .Ÿé¯‘¦ !Ψ-Β Ÿω´ρ >. ×Β _·,±≈>l¦ ∩⊆⊄∪ Α!· “ρ!↔™
’|| ≅.> _.ϑ.-ƒ š∅Β ™!ϑl¦ Α!· Ÿω ΛŒ!s Π¯θ´‹l¦ Β ,Β¦ ´<¦ ω|
Β ´Ο>¯‘ Αl>´ρ !ϑ·κ... ~¯θϑl¦ šχl>· ´Β š_.·,-ϑl¦ ∩⊆⊂∪ Ÿ≅Š·´ρ
`¯‘!≈ƒ _-l¯.¦ ì´™!Β '™!ϑ.≈ƒ´ρ _-l·¦ ´‹s´ρ '™!ϑl¦ ´_.·´ρ `,ΒN¦
.´θ.`™¦´ρ ’ls ´“Šθ>'¦ Ÿ≅Š·´ρ ¦´‰-. Θ¯θ1ll _.ϑl≈Ll¦ ∩⊆⊆∪ “Š!Ρ´ρ ~θΡ
…«−.¯‘ Α!1· ´U´‘ β| _.¯.¦ Β ’lδ¦ β|´ρ ì‰s´ρ ‘_>l¦ ·Ρ¦´ρ `Ν>>¦
_.ϑ>≈>'¦ ∩⊆∈∪ Α!· ~θ`Ζ≈ƒ …«Ρ| ´Šl Β šlδ¦ …«Ρ| ≅´Η- ¸¯.s
~l≈. Ÿξ· l↔`.· !Β ´Šl il .«. 'Νl. ’Τ| i´Ls¦ β¦ βθ>. ´Β
_.lγ≈>l¦ ∩⊆∉∪ Α!· .´‘ ’Τ| Œθ`s¦ š. β¦ šl↔`™¦ !Β ´Šl ’| .«.
"Νls ω|´ρ ¯,±-. ’| _.ϑ>¯,.´ρ é¦ ´Β ´ƒ¸.≈‚l¦ ∩⊆∠∪ Ÿ≅‹· ~θ`Ζ≈ƒ
109
1.δ¦ Ο≈l.· !ΖΒ ·≈´,.´ρ i‹ls ´’ls´ρ ΟΒ¦ ´ϑΒ š-Β "ΝΒ¦´ρ
¯Νγ`-.ϑ`Ψ™ ¯Ν. Ογ´.ϑƒ !ΖΒ ´.¦‹s 'ΟŠl¦ ∩⊆∇∪
25. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada
kaumnya, dia berkata: “Sesungguhnya aku adalah pemberi
peringatan yang nyata bagi kamu.
26. Agar kamu tidak menyembah selain Allah,
sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari
yang sangat menyedihkan.”
27. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang Kafir dari
kaumnya: “Kami tidak melihat kamu, melainkan sebagai
seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat
orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang
yang hina-dina di antara kami yang lekas percaya saja, dan
kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apa
pun atas kami, bahkan kami yakin bahawa kamu adalah
orang-orang yang berdusta.”
28. Berkata Nuh: “Hai kaumku, bagaimana fikiran kamu jika
aku ada mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan
diberinya aku Rahmat dari sisiNya, tetapi Rahmat itu
disamarkan bagimu. Apakah akan kami paksakan kamu
menerimanya, padahal kamu tiada menyukainya?”
29. Dan dia berkata: “Hai kaumku, aku tiada meminta harta
benda kepada kamu sebagai upah bagi seruanku. Upahku
hanyalah dari Allah dan aku sekali-kali tidak akan mengusir
orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka
akan bertemu dengan Tuhannya, akan tetapi aku
110
memandang kamu sebagai suatu kaum yang tidak
mengetahui.”
30. Dan dia berkata: “Hai kaumku, siapakah yang akan
menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka.
Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?”
31. Dan aku tidak mengatakan kepada kamu bahawa: “Aku
mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah,
dan aku tiada mengetahui yang ghaib, dan tidak pula aku
mengatakan: “Bahawa sesungguhnya aku adalah Malaikat,
dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang
dipandang hina oleh penglihatanmu: “Sekali-kali Allah
tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka.” Allah
lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka;
Sesungguhnya aku, kalau begitu benar-benar termasuk
orang-orang yang zalim.”
32. Mereka berkata “Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah
berbantah dengan kami, dan telah memperpanjangkan
bantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada
kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu
termasuk orang-orang yang benar.”
33. Nuh menjawab: “Hanyalah Allah yang akan
mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki
dan kamu sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri.
34. Dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku
hendak memberi nasihat kepada kamu, sekiranya Allah
hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu dan
kepadaNyalah kamu dikembalikan.”
35. Malahan kaum Nuh itu berkata: “Dia cuma membuat-
buat nasihatnya saja.” Katakanlah: “Jika aku membuat-buat
111
nasihat itu, maka hanya akulah yang memikul dosaku, dan
aku berlepas diri dari dosa yang kamu perbuat.”
36. Dan diwahyukan kepada Nuh, bahawasanya sekali-kali
tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang
telah beriman saja, kerana itu janganlah kamu bersedih hati
tentang apa yang selalu mereka kerjakan.
37. “Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan
petunjuk wahyu Kami, dan janganlah kamu bicarakan
dengan Aku tentang orang-orang yang zalim itu;
Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.”
38. Dan mulailah Nuh membuat bahtera dan setiap kali
pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka
mengejeknya berkatalah Nuh: “Jika kamu mengejek kami,
maka sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana
kamu sekalian mengejek kami.
39. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa
oleh azab yang menghinakannya dan yang akan ditimpa
azab yang kekal.”
40. Hingga apabila perintah Kami datang, dan dapur telah
memancarkan air, Kami berfirman: “Muatkanlah ke dalam
bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang jantan
dan betina, dan keluargamu kecuali orang yang telah
terdahulu ketetapan terhadapnya dan muatkan pula orang-
orang yang beriman.” Dan tidak beriman bersama dengan
Nuh itu kecuali sedikit.
41. Dan Nuh berkata: “Naiklah kamu sekalian ke dalamnya
dengan menyebut Nama Allah di waktu berlayar dan
berlabuhnya. “Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.
112
42. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam
gelombang laksana gunung dan Nuh memanggil anaknya,
sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil: “Hai
anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah
kamu berada bersama orang-orang yang Kafir.”
43. Anaknya menjawab: “Aku akan mencari perlindungan
ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah!” Nuh
berkata: “Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab
Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang”, dan
gelombang menjadi penghalang antara keduanya; Maka
jadilah anak itu termasuk orang-orang yang
ditenggelamkan.
44. Dan difirmankan: “Hai! bumi telanlah airmu, dan hai!
langit hujan berhentilah,” dan air pun disurutkan, perintah
pun diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit
Judi, dan dikatakan: “Binasalah orang-orang yang zalim.”
45. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: “Ya
Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan
sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar dan Engkau
adalah Hakim yang seadil-adilnya.”
46. Allah berfirman: “Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah
termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan,
sesungguhnya perbuatannya adalah perbuatan yang tidak
baik sebab itu janganlah kamu memohon kepadaKu sesuatu
yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya
Aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan
termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan.”
47. Nuh berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku
berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau
sesuatu yang aku tiada mengetahui hakikatnya dan
113
sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku, dan
tidak menaruh belas kasihan kepadaKu, nescaya aku akan
termasuk orang-orang yang merugi.”
48. Difirmankan: “Hai Nuh, turunlah dengan selamat
sejahtera dan penuh keberkatan dari Kami atasmu dan atas
ummat-ummat yang beriman dari orang-orang yang
bersamamu dan ada pula ummat-ummat yang Kami beri
kesenangan pada mereka dalam kehidupan Dunia,
kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari
Kami.”
Yang dimaksud dengan dapur ialah permukaan bumi
yang memancarkan air hingga menyebabkan timbulnya
taufan. Nama putera Hadhrat Baginda Nabi Nuh
‘Alaihissalam yang Kafir itu ialah Qanaan, sedang putera-
puteranya yang beriman ialah Sam, Ham dan Yafits. Allah
Subhanahu Wa Ta’ala telah melaksanakan janjinya dengan
membinasakan orang-orang yang Kafir terhadap Hadhrat
Baginda Nabi Nuh ‘Alaihissalam dan menyelamatkan orang-
orang yang beriman.
Bukit Judi terletak di Armenia sebelah selatan,
berbatasan dengan Mesopotamia. Menurut pendapat
sebahagian Mufassirin bahawa yang dimaksudkan dengan
perbuatannya, ialah permohonan Hadhrat Baginda Nabi Nuh
‘Alaihissalam agar anaknya dilepaskan dari bahaya.
Dalam Surah Al-Mukminun ayat 23 hingga 30 Allah
menceritakan lagi kisah Hadhrat Baginda Nabi Nuh
‘Alaihissalam seperti berikut:
114
‰1l´ρ !Ψl™¯‘¦ l´>θΡ ’|| .«Β¯θ· Α!1· Θ¯θ1≈ƒ ¦ρ‰.s¦ ´<¦ !Β />l Β «≈l|
…ν¸¯.s Ÿξ·¦ βθ1−.. ∩⊄⊂∪ Α!1· ¦σlϑl¦ _·%!¦ ¦ρ`,±´ Β .«Β¯θ· !Β ¦‹≈δ
ω| ¸:· ¯/>l.Β ‰ƒ,`ƒ β¦ Ÿ≅.±.ƒ ¯Ν÷‹l. ¯θl´ρ ´™!: ´<¦ Α“ΡN π>≥≈lΒ
!Β !´Ζ-ϑ™ ¦‹≈κ. ’· !´Ζ←!.¦´™ _,!ρN¦ ∩⊄⊆∪ β| ´θδ ω| ´≅`>´‘ .«. πΖ>
¦θ´.−.´¸.· .«. _.> _.> ∩⊄∈∪ Α!· .´‘ ’Τ¸´.Σ¦ !ϑ. βθ.‹Ÿé ∩⊄∉∪
!ΨŠ>ρ!· «‹l| β¦ ×Ψ.¦ il±l¦ !Ψ⊥`Šs!. !ΨŠ>´ρ´ρ ¦Œ¦· ´™!> !Ρ'¸¯∆¦ ´‘!·´ρ
'‘θ‘Ζ−.l¦ l`™!· !κ.· Β ≅é _.>ρ— _.´Ζ.¦ šlδ¦´ρ ω| Β _.™
«‹ls `Α¯θ1l¦ ¯ΝγΨΒ Ÿω´ρ _.¯.L≈ƒ´ ’· _·%!¦ ¦θϑlL Ν·κΞ| šχθ·¸-•Β ∩⊄∠∪
¦Œ¦· ·ƒ´θ.`™¦ ·Ρ¦ Β´ρ i-Β ’ls il±l¦ ≅1· ‰ϑ>'¦ ´< “%!¦
!Ψ9>Ρ ´Β Θ¯θ1l¦ _.ϑl≈Ll¦ ∩⊄∇∪ ≅·´ρ .¯‘ _.l“Ρ¦ ω´”∴`Β l´´‘!.•Β ·Ρ¦´ρ
¸¯.> _,!”∴ϑl¦ ∩⊄'∪ β| ’· il≡Œ ·≈ƒψ β|´ρ !Ζ´ _.l.¯.ϑl ∩⊂⊃∪
23. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada
kaumnya, lalu dia berkata: “Hai kaumku, sembahlah oleh
kamu Allah, kerana sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu
selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertaqwa
kepadaNya?”
115
24. Maka pemuka-pemuka orang yang Kafir di antara
kaumnya menjawab: “Orang ini tidak lain hanyalah
manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi
seorang yang lebih tinggi dari kamu dan kalau Allah
mengkehendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang
Malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang
seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu.
25. Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang
berpenyakit gila, maka tunggulah terhadapnya sampai suatu
waktu.”
26. Nuh berdoa: “Ya Tuhanku, tolonglah aku kerana mereka
mendustakan aku.”
27. Lalu Kami wahyukan kepadanya: “Buatlah bahtera di
bawah penilikan dan petunjuk Kami, maka apabila perintah
Kami telah datang dan Tanur telah memancarkan air, maka
masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap
jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih
dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka dan
janganlah kamu bicarakan dengan Aku tentang orang-orang
yang zalim, kerana sesungguhnya mereka itu akan
ditenggelamkan.
28. Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah
berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah: “Segala puji
bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang
yang zalim.”
29. Dan berdoalah: “Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada
tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang
memberi tempat.”
116
30. Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat
beberapa tanda kebesaran Allah dan sesungguhnya Kami
menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.”
Pertolongan yang dimohonkan oleh Hadhrat Baginda
Nabi Nuh ‘Alaihissalam kepada Allah Ta’ala ialah
membinasakan kaumnya sehabis-habisnya seperti mana yang
ada dijelaskan dalam Surah Nuh ayat 26. Yang dimaksudkan
dengan Tanur ialah semacam alat dapur pemasak roti yang
diletakkan di dalam tanah terbuat dari tanah liat yang
biasanya tidak ada air di dalamnya. Terpancarnya air di dalam
Tanur itu menjadi suatu alamat bahawa banjir besar akan
melanda negeri itu. Seterusnya dalam Surah Ash-Syua’ara
ayat 105 hingga 121 Allah menceritakan lagi kisah Hadhrat
Baginda Nabi Nuh ‘Alahissalam seperti berikut:
·.‹´ `Π¯θ· ~θΡ _.l™¯,ϑl¦ ∩⊇⊃∈∪ Œ| Α!· ¯Νλ `Οδθ>¦ ~θΡ Ÿω¦ βθ1−..
∩⊇⊃∉∪ ’Τ| ¯Ν>l Αθ™´‘ _.Β¦ ∩⊇⊃∠∪ ¦θ1.!· ´<¦ βθ`-‹L¦´ρ ∩⊇⊃∇∪ !Β´ρ
¯Ν>l↔`™¦ «‹ls Β ,>¦ β| “,>¦ ω| ’ls .´‘ _.ϑl≈-l¦ ∩⊇⊃'∪ ¦θ1.!·
´<¦ βθ`-‹L¦´ρ ∩⊇⊇⊃∪ ¤ ¦θl!· ΒσΡ¦ il i-..¦´ρ βθlŒ¯‘N¦ ∩⊇⊇⊇∪ Α!·
!Β´ρ ‘ϑl. !ϑ. ¦θΡl´ šχθlϑ-ƒ ∩⊇⊇⊄∪ β| ¯Ν·κ'.!.> ω| ’ls ’.´‘ ¯θl
βρ`,`-:· ∩⊇⊇⊂∪ !Β´ρ !Ρ¦ Š‘!L. _.ΖΒσϑl¦ ∩⊇⊇⊆∪ β| !Ρ¦ ω| ",ƒ‹Ρ _..•Β
∩⊇⊇∈∪ ¦θl!· _⌡l `Οl «.⊥. ~θ`Ζ≈ƒ _·θ>.l ´Β š_.Βθ`>¯,ϑl¦ ∩⊇⊇∉∪ Α!·
117
.´‘ β| ’Γ¯θ· βθ.‹´ ∩⊇⊇∠∪ ~.·!· _.Š. ¯ΝγΨ..´ρ !´>.· _.>Υ´ρ ∅Β´ρ
´_-Β ´Β _.ΖΒσϑl¦ ∩⊇⊇∇∪ «≈Ψ‹>Ρ!· Β´ρ …«-Β ’· il±l¦ βθ>:ϑl¦
∩⊇⊇'∪ ¯Ν. !Ψ·,s¦ ‰-. _.·!.l¦ ∩⊇⊄⊃∪ β| ’· il≡Œ πƒψ !Β´ρ šχlŸé
Νδ¸.´¦ _.ΖΒσ•Β ∩⊇⊄⊇∪
105. Kaum Nuh telah mendustakan Para Rasul.
106. Ketika saudara mereka, Nuh berkata kepada mereka:
“Mengapa kamu tidak bertaqwa?
107. Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan
yang diutus kepadamu.
108. Maka bertaqwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
109. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas
ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan
Semesta Alam.
110. Maka bertaqwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.”
111. Mereka berkata: “Apakah kami akan beriman
kepadamu, padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang
yang hina?”
112. Nuh menjawab: “Bagaimana aku mengetahui apa yang
telah mereka kerjakan?
118
113. Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah
kepada Tuhanku, kalau kamu menyedari.
114. Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang
yang beriman.
115. Aku ini tidak lain melainkan pemberi peringatan yang
menjelaskan.”
116. Mereka berkata: “Sungguh jika kamu tidak mahu
berhenti hai Nuh, nescaya benar-benar kamu akan termasuk
orang-orang yang direjam.”
117. Nuh berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku
telah mendustakan aku.
118. Maka itu adakanlah suatu keputusan antara aku dan
antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang
Mukmin besertaku.”
119. Maka Kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang
besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.
120. Kemudian sesudah itu Kami tenggelamkan orang-orang
yang tinggal.
121. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka
tidak beriman.
Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta’ala menjelaskan
lagi dalam Surah Nuh seperti berikut:
119
!Ρ| !´Ζl™¯‘¦ l´>θΡ ’|| .«Β¯θ· β¦ ¯‘‹Ρ¦ iΒ¯θ· Β ≅¯.· β¦ `Ογ´‹.!ƒ ´.¦‹s
'ΟŠl¦ ∩⊇∪ Α!· Θ¯θ1≈ƒ ’Τ| ¯/>l ",ƒ‹Ρ _..•Β ∩⊄∪ β¦ ¦ρ‰.s¦ ´<¦ νθ1.¦´ρ
βθ`-‹L¦´ρ ∩⊂∪ ¯,±-ƒ />l Β ¯/>.θΡŒ ¯Ν´¯,>σ`ƒ´ρ ´’|| ≅>¦ ‘‡Κ.•Β β|
Ÿ≅>¦ ´<¦ ¦Œ| ´™l> Ÿω `,>σ`ƒ ¯θl `Ο.Ζ´ šχθϑl-. ∩⊆∪ Α!· .´‘ ’Τ|
.¯θsŠ ’Γ¯θ· ξ‹l ¦´‘!γΡ´ρ ∩∈∪ ¯Νl· `ΟδŠ“ƒ “™l.Š ω| ¦´‘¦,· ∩∉∪ ’Τ|´ρ
!ϑlé ¯Νγ.¯θsŠ ,±-.l `Ογl ¦θl-> Λι-.≈.¦ ’· ¯ΝκΞ¦Œ¦´™ ¦¯θ:-.`™¦´ρ
¯Ν·κ´.!´Š. ¦ρ•¸.¦´ρ ¦ρ¸.>.`™¦´ρ ¦´‘!.>.`™¦ ∩∠∪ ¯Ο. ’Τ| ¯Ν·κ:¯θsŠ ¦´‘!γ> ∩∇∪
¯Ν. ’Τ| ·Ζls¦ ¯Νλ .¯‘´¸`.¦´ρ ¯Νλ ¦´‘¦´¸`.| ∩'∪ ·l1· ¦ρ`,±-.`™¦ ¯Ν>−.´‘
…«Ρ| šχl´ ¦´‘!±s ∩⊇⊃∪ ≅™¯,`ƒ ´™!ϑ´.l¦ />‹l. ¦´‘¦´‘‰Β ∩⊇⊇∪ /´Š‰ϑ`ƒ´ρ
Α≡´θΒ!. _.Ζ.´ρ ≅->†´ρ ¯/>l ·≈Ζ> ≅->†´ρ ¯/>l ¦,≈κΞ¦ ∩⊇⊄∪ !Β ¯/>l Ÿω
βθ`>¯,. ´< ¦´‘!·´ρ ∩⊇⊂∪ ‰·´ρ ¯/>1l> ¦´‘¦´θL¦ ∩⊇⊆∪ `Οl¦ ¦ρ,. .‹´ _l>
´<¦ ׯ.™ .≡´θ≈ϑ™ !·!.L ∩⊇∈∪ Ÿ≅->´ρ ,ϑ1l¦ ´κ.· ¦´‘θΡ Ÿ≅->´ρ
´ϑ:l¦ l´>¦´¸. ∩⊇∉∪ ´<¦´ρ />.´.Ρ¦ ´Β ¯‘N¦ !´.!.Ρ ∩⊇∠∪ ¯Ν. ¯/´‰Š-`ƒ
!κ.· ¯Ν÷`>,ƒ†´ρ l´>¦,>| ∩⊇∇∪ ´<¦´ρ Ÿ≅-> '/>l ´¯‘N¦ !L!.· ∩⊇'∪
120
¦θ>l`..l !κ.Β ξ.™ l´>!∨· ∩⊄⊃∪ Α!· ~θΡ .¯‘ ¯Ν·κΞ| ’Τ¯θ.s ¦θ`-..¦´ρ
Β `Οl νŠ“ƒ …«l!Β …ν$!´ρ´ρ ω| ¦´‘!.> ∩⊄⊇∪ ¦ρ`,>Β´ρ ¦´,>Β ¦´‘!´.é ∩⊄⊄∪
¦θl!·´ρ Ÿω β'‘‹. ¯/>.γl¦´™ Ÿω´ρ β'‘‹. ¦´Š´ρ Ÿω´ρ l´.¦´θ™ Ÿω´ρ šWθ-ƒ −θ`-ƒ´ρ
¦¸.Σ´ρ ∩⊄⊂∪ ‰·´ρ ¦θl.¦ ¦¸..´ Ÿω´ρ Š“. _.Η¹≈Ll¦ ω| ξ≈l. ∩⊄⊆∪ !´ϑΒ
¯Νκ.≈↔‹L> ¦θ·¸s¦ ¦θl>Š!· ¦´‘!Ρ `Οl· ¦ρ‰>† Μλ Β βρŠ ´<¦ ¦´‘!.Ρ¦
∩⊄∈∪ Α!·´ρ ~θΡ .¯‘ Ÿω ¯‘‹. ’ls ¯‘N¦ ´Β _·,±≈>l¦ ¦´‘!−ƒŠ ∩⊄∉∪
iΡ| β| ¯Νδ¯‘‹. ¦θl.`ƒ š‚Š!.s Ÿω´ρ ¦ρ$#ƒ ω| ¦,>!· ¦´‘!±Ÿé ∩⊄∠∪
.¯‘ ¯,±s¦ ’| ´“$!≡´θl´ρ ϑl´ρ Ÿ≅>Š š_.Š. !´ΖΒσ`Β _.ΖΒσϑll´ρ
·≈ΨΒσϑl¦´ρ Ÿω´ρ Š“. _.Η¹≈Ll¦ ω| ¦`‘!.. ∩⊄∇∪
1. Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada
kaumnya dengan memerintahkan: “Berilah kaummu
peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.”
2. Nuh berkata: “Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah
pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu.
3. Sembahlah olehmu Allah, bertaqwalah kepadaNya dan
taatlah kepadaku.
4. Nescaya Allah akan mengampuni sebahagian dosa-
dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu
121
yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila
telah datang tidak dapat ditangguhkan, kalau kamu
mengetahui.”
5. Nuh berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah
menyeru kaumku malam dan siang.
6. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari
kebenaran.
7. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka
kepada Iman agar Engkau mengampuni mereka, mereka
memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan
menutupkan bajunya ke mukanya dan mereka tetap
mengingkari dan sangat menyombongkan diri.
8. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka
kepada Iman dengan cara terang-terangan.
9. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi
dengan terang-terangan dan dengan diam-diam.
10. Maka aku katakan kepada mereka: “Mohonlah ampun
kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha
Pengampun.
11. Nescaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan
lebat.
12. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan
mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula
di dalamnya untukmu sungai-sungai.
13. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah?
122
14. Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu
dalam beberapa tingkatan kejadian.
15. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah
menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat?
16. Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya
dan menjadikan matahari sebagai pelita?
17. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan
sebaik-baiknya.
18. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah
dan mengeluarkan kamu daripadanya pada Hari Qiyamat
dengan sebenar-benarnya.
19. Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai
hamparan.
20. Supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi
itu.
21. Nuh berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah
menderhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta
dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan
kerugian belaka.
22. Dan melakukan tipu-daya yang amat besar.”
23. Dan mereka berkata: “Jangan sekali-kali kamu
meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan kamu dan jangan
pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wadd,
dan jangan pula Suwwa’, Yaghuts, Ya’uq dan Nasr.”
123
24. Dan sesudahnya mereka menyesatkan kebanyakan
manusia dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-
orang yang zalim itu selain kesesatan.
25. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka
ditenggelamkan lalu dimasukkan ke Neraka, maka mereka
tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari
Allah.
26. Nuh berkata: “Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan
seorang pun di antara orang-orang Kafir itu tinggal di atas
bumi.
27. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal,
nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hambaMu dan
mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat
maksiat lagi sangat Kafir.
28. Ya Tuhanku! Ampunilah aku, ibu bapaku, orang yang
masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang
beriman laki-laki dan perempuan dan janganlah Engkau
tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain
kebinasaan.”
Dakwah secara terang-terangan dilakukan setelah
Dakwah dengan cara diam-diam tidak berhasil. Sesudah
melakukan dakwah secara diam-diam kemudian secara
terang-terangan namun tidak juga berhasil, maka Hadhrat
Baginda Nabi Nuh ‘Alaihissalam melakukan kedua cara itu
dengan sekaligus. Wadd, Suwwa’, Yaghuts, Ya’uq dan Nasr
adalah nama-nama berhala yang terbesar pada kabilah-
kabilah kaum Nuh. Berhala-berhala mereka tidak dapat
memberi pertolongan kepada mereka, hanya Allah yang dapat
menolong mereka, tetapi oleh kerana mereka menyembah
berhala, maka Allah tidak memberi mereka pertolongan.
124
Meskipun Hadhrat Baginda Nabi Nuh ‘Alaihissalam adalah
seorang Rasul Allah Yang Pertama, namun beliau tetap tidak
dapat berbuat apa kerana mengenangkan kesalahannya yang
telah mendoakan kemusnahan terhadap kaumnya. Beliau
menganjurkan kepada ummat manusia di Padang Mahsyar
agar pergi bertemu dengan Hadhrat Baginda Nabi Ibrahim
‘Alaihissalam kerana beliau adalah Kekasih Allah Yang Maha
Pemurah akan tetapi jawapan yang sama juga dikemukakan
oleh Hadhrat Baginda Nabi Ibrahim ‘Alaihissalam kerana
mengenangkan kesalahan-kesalahannya ketika di Dunia.
Allah Ta’ala bertfirman dalam Surah Al-Baqarah pada ayat
123:
¦θ1.¦´ρ !´Β¯θƒ ω ““>´ ´±Ρ s ±Ρ !↔‹: Ÿω´ρ `≅.1`ƒ !κ.Β Α‰s Ÿω´ρ
!γ`-±Ζ. π-≈±: Ÿω´ρ ¯Νδ βρ¸.Ζ`ƒ ∩⊇⊄⊂∪
123. Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu
seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikit
pun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan
tidak akan memberi manfaat sesuatu Syafa’at kepadanya
dan tidak pula mereka akan ditolong.
Allah Ta’ala telah memberikan ujian yang berat kepada
Hadhrat Baginda Nabi Ibrahim ‘Alaihissalam. Ujian terhadap
Hadhrat Baginda Nabi Ibrahim ‘Alaihissalam di antaranya
ialah membangunkan Ka’abah, membersihkan Ka’abah dari
kemusyrikan, mengorbankan anaknya Isma’il, menghadapi
raja Namrud dan lain-lain. Maka kerana itulah Allah Ta’ala
telah mengangkatnya sebagai Imam bagi ummat manusia,
seperti yang telah difirmankan oleh Allah pada ayat 124 Surah
Al-Baqarah:
125
¤ Œ|´ρ ´’l.¯.¦ ´Ο↵δ≡,¯.| …«š.´‘ ·≈´Κl>. ´γ´ϑ.!· Α!· ’Τ| il.l> !Ψll !´Β!Β|
Α!· Β´ρ _.−ƒ¯‘Œ Α!· Ÿω `Α!´Ζƒ “‰γs _.ϑl≈Ll¦ ∩⊇⊄⊆∪
124. Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan
beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim
menunaikannya. Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku akan
menjadikan kamu Imam bagi seluruh manusia.” Ibrahim
berkata: “Dan aku bermohon juga dari keturunanku.” Allah
berfirman: “JanjiKu ini tidak mengenai orang yang zalim.”
Allah Ta’ala telah memilih Hadhrat Baginda Nabi
Ibrahim untuk membangunkan Baitullah iaitu Ka’abah yang
berada di Makkah. Allah Ta’ala berfirman dalam ayat 125
Surah Al-Baqarah:
Œ|´ρ !´Ζl-> ·Š.l¦ π.!.Β !Ζll !´ΖΒ¦´ρ ¦ρ‹ƒ´¦´ρ Β Θ!1Β ´Ο↵δ≡,¯.| ’l.`Β
!Ρ‰γs´ρ ´’|| ´Ο↵δ≡,¯.| Ÿ≅‹-≈ϑ`™|´ρ β¦ ¦,´γL ´_.‹. _.±←!Lll š_.±>≈-l¦´ρ
×é”,l¦´ρ Šθ>´.l¦ ∩⊇⊄∈∪
125. Dan ingatlah, ketika Kami menjadikan rumah itu
(Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat
yang aman, dan jadikanlah sebahagian Maqam Ibrahim
sebagai tempat Solat, dan telah Kami perintahkan kepada
Ibrahim dan Isma’il: “Bersihkanlah RumahKu untuk orang-
orang yang tawaf, yang I’tikaf, yang ruku’ dan yang sujud.”
126
Maqam Ibrahim ialah tempat berdirinya Hadhrat
Baginda Nabi Ibrahim ‘Alaihissalam sewaktu membina
Ka’abah. Baginda Nabi Ibrahim ‘Alaihissalam juga telah
mendoakan kebaikan dan kesejahteraan para penduduk
Bandar Makkah. Meskipun ramai dari kalangan kaumnya
mendustakannya serta memperbodohkannya, namun Allah
Ta’ala tetap memuliakannya di Dunia dan Akhirat. Firman
Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 130:
Β´ρ ´.s¯,ƒ s '#Β ´Ο↵δ≡,¯.| ω| Β «±™ …«.±Ρ ‰1l´ρ «≈´Ζ‹±L.¦ ’·
!´‹Ρ‘‰l¦ …«Ρ|´ρ ’· ο,>ψ¦ ´ϑl _.>l≈¯.l¦ ∩⊇⊂⊃∪
130. Dan tidak ada yang benci kepada Agama Ibrahim,
melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan
sungguh Kami telah memilihnya di Dunia dan
sesungguhnya dia di Akhirat benar-benar termasuk orang-
orang yang Salih.
Hadhrat Baginda Nabi Ibrahim ‘Alaihissalam telah
berpesan kepada putera-puteranya agar berpegang kepada
Agama Islam. FirmanNya dalam Surah Al-Baqarah ayat 132:
_œ.´ρ´ρ !κ. `Ο↵δ≡,¯.| «‹⊥. ´.θ1-ƒ´ρ ¯_..≈ƒ β| ´<¦ ’∀L.¦ `Ν>l _·$!¦ Ÿξ·
´.θϑ. ω| Ο.Ρ¦´ρ βθϑl`.•Β ∩⊇⊂⊄∪
132. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada
anak-anaknya, demikian pula Ya’aqub. (Ibrahim berkata):
“Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih
127
Agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali
dalam memeluk Agama Islam.”
Dari keturunan Nabi Ibrahim ‘Alaihissalam, ramai yang
telah dikurniakan Kenabian dan kesalihan. Dari beliaulah
lahirnya Hadhrat Nabi Isma’il dan Hadhrat Nabi Ishaq
‘Alaihimassalam yang mana dari keturunan Nabi Isma’il
‘Alaihissalam menjadilah Bani Isma’il, manakala dari Nabi
Ishaq pula menjadilah Bani Israil. Perbalahan tentang Agama
mulai wujud sesudah zaman Hadhrat Baginda Nabi Ibrahim
‘Alaihissalam. Orang-orang Bani Israil yang beragama Yahudi
mendakwa Nabi Ibrahim ‘Alaihissalam menganut Agama
Yahudi. Orang-orang Nasrani pula mendakwa beliau
menganut Agama mereka. Allah Ta’ala berfirman dalam
Surah Ali ‘Imran ayat 65:
Ÿ≅δ!≈ƒ .≈.÷l¦ ´Νl šχθ•>!>. ’· Λ.δ≡,¯.| !Β´ρ ·l“Ρ¦ π1´‘¯θ−.l¦
`≅‹>ΡN¦´ρ ω| Β .ν‰-. Ÿξ·¦ šχθl1-. ∩∉∈∪
65. Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah membantah
tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak
diturunkan melainkan sesudah Ibrahim, apakah kamu tidak
berfikir?
Orang Yahudi dan Nasrani masing-masing menganggap
Hadhrat Baginda Nabi Ibrahim ‘Alaihissalam itu dari
golongannya lalu Allah membantah mereka dengan alasan
bahawa Ibrahim ‘Alaihissalam itu datang sebelum mereka.
Firman Allah pada ayat 67 Surah Ali ‘Imran:
128
!Β βl´ `ΝŠδ≡,¯.| !¯ƒŠθ·κ´‰ Ÿω´ρ !‹Ρ¦´¸`.Σ >≈l´ρ šχl´ !±‹Ζ> !ϑl`.•Β !Β´ρ βl´
´Β _.´¸:ϑl¦ ∩∉∠∪
67. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula
seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus
Hanif lagi berserah diri kepada Allah dan sekali-kali
bukanlah dia termasuk golongan orang-orang Musyrikin.
Lurus berarti Hanif yakni jauh dari syirik
mempersekutukan Allah dan jauh pula dari kesesatan. Agama
yang diajarkan oleh Hadhrat Baginda Nabi Ibrahim
‘Alaihissalam adalah ajaran-ajaran Agama Islam. Firman Allah
dalam Surah An-Nisa ayat 125:
Β´ρ .>¦ !´ΨƒŠ ´ϑΒ ´Νl`™¦ …«γ>´ρ ´< ´θδ´ρ ".>Χ ×..¦´ρ '#Β ´ΟŠδ≡,¯.|
!±‹Ζ> ‹ƒ´¦´ρ ´<¦ ´ΟŠδ≡,¯.| ξŠl> ∩⊇⊄∈∪
125. Dan siapakah yang lebih baik Agamanya dari pada
orang yang Ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah,
sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan dia mengikuti
Agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim
menjadi kesayanganNya.
Seterusnya Allah Ta’ala telah berfirman pada ayat 161
Surah Al-An’am:
129
¯≅· _.Ρ| _.1‰δ ’.´‘ ’|| 1≡´¸. ΟŠ1.`.•Β !´ΨƒŠ !ϑ´Š· '#Β Λ.δ≡,¯.| !±ŠΖ>
!Β´ρ βl´ ´Β _.´¸:ϑl¦ ∩⊇∉⊇∪
161. Katakanlah: “Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh
Tuhanku kepada jalan yang lurus, iaitu Agama yang benar,
Agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah
termasuk orang-orang Musyrik.”
Allah berfirman pada ayat 33 Surah Ali ‘Imran:
¤ β| ´<¦ ´’∀L.¦ ΠŠ¦´™ l´>θΡ´ρ Α¦´™´ρ ´ΟŠδ≡,¯.| Α¦´™´ρ β≡,ϑs ’ls _.ϑl≈-l¦
∩⊂⊂∪
33. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga
Ibrahim dan keluarga ‘Imran melebihi segala ummat di
seluruh alam.
Allah telah memuliakan ahli keluarga Hadhrat Baginda
Nabi Ibrahim ‘Alaihissalam dan mereka yang mengikuti
ajaran Agamanya. FirmanNya dalam Surah An-Nisa ayat 54:
Θ¦ βρ‰´.>† ´!Ζl¦ ’ls !Β `Ογ9.¦´™ ´<¦ Β .&#.· ‰1· !Ψ..¦´™ Α¦´™
Λ.δ≡,¯.| .≈.>l¦ πϑ>>'¦´ρ Μγ≈Ψ..¦´™´ρ l>l•Β !ϑŠLs ∩∈⊆∪
54. Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad)
lantaran kekurniaan yang Allah telah berikan kepadanya?
130
Sesungguhnya Kami telah memberikan kitab dan Hikmah
kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan
kepadanya kerajaan yang besar.
Hadhrat Baginda Nabi Ibrahim ‘Alaihissalam
menyuruh ummat manusia di Padang Mahsyar agar pergi
bertemu dengan Hadhrat Baginda Nabi Musa ‘Alaihissalam
kerana beliau telah pernah berkata-kata secara langsung
dengan Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Jawapan yang sama akan
diberikan oleh Hadhrat Baginda Nabi Musa ‘Alaihissalam
kepada ummat manusia kerana mengenangkan kesalahannya
di Dunia, maka dia tidak dapat bebuat apa-apa walau untuk
memohon Syafa’at terhadap Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Hadhrat Baginda Nabi Musa ‘Alaihissalam menyuruh
ummat manusia agar pergi bertemu dengan Hadhrat Baginda
Nabi ‘Isa Putera Maryam ‘Alaihimassalam kerana beliau
adalah Ruh dan Kalimah Allah yang telah ditiupkan olehNya.
Namun jawapan yang akan diberikan olehnya tetap sama,
bahawa beliau tidak dapat berbuat apa-apa kerana
mengenangkan kesalahan ummatnya yang telah
menganggapnya sebagai Tuhan.
Hadhrat Baginda Nabi ‘Isa Putera Maryam
‘Alaihimassalam telah menyuruh ummat manusia pergi
kepada Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam kerana hanya Baginda sahajalah
yang mampu untuk memohon Syafa’at terhadap Allah agar
disegerakan Hari Perhisaban dan memberikan Syafa’at kepada
sekelian Ummatnya.
Dengan keberkatan permohonan Syafa’at Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam, manusia-manusia yang ada kebaikan Iman
131
terhadap kalimah La Ilaha Illa Allah, walaupun seberat
timbangan zarrah akan dikeluarkan dari Api Neraka
Jahannam. Iman terhadap kalimah La Ilaha Illa Allah
bermaksud kita perlu menyakini bahawa sesungguhnya tiada
Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu melainkan Allah.
Bahawa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada yang
bersekutu dalam KetuhananNya. Dia Tunggal dan Maha
Berdiri Sendiri tanpa bergantung pada sesuatu apa pun
bahkan seluruh makhluk amat bergantung padaNya.
Dialah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan,
yang memuliakan dan yang menghinakan, yang memberi
rezeki, memberi Rahmat dan kesejahteraan. Dia adalah Tuhan
yang Maha Hidup dan selama-lamanya hidup tanpa makan
minum dan tidur. Dia adalah Tuhan yang mengetahui segala
sesuatu dan Maha Melihat lagi Maha Mendengar.
Lafaz Allah adalah nama bagi Zat Tuhan yang Wajibul
Wujud, yang mana terhimpun padaNya segala sifat-sifat
kesempurnaan dan DiriNya adalah suci dari segala sifat-sifat
kekurangan dan kelemahan. Tiada yang wujud secara hakiki
melainkan Allah dan tiada yang selayaknya disembah
melainkan Allah. Dia adalah Tuhan yang kekal hidup tanpa
bergantung pada sebarang tempat dan arah. Maha Suci Allah
Tuhan Semesta Alam.
Mudah-mudahan dengan keberkatan ucapan kalimah
La Ilaha Illa Allah yang kita sering ucapkan ketika di Dunia
ini akan memanafaatkan kita ketika di alam Akhirat kelak
kerana tiada sesiapa pun yang dapat memberikan pertolongan
melainkan Allah dan menerusi keizinanNya. Tiada Tuhan
selain Allah dan segala puji adalah bagiNya.
132
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· 11 11 11 11
. . ¸ · ` ·` ` · . ¯ ., = · ¸` · ' . .` ·
IAI IAI IAI IAI YA¦C YA¦C YA¦C YA¦C MI¦YA¯AKA¦ IAUAVA ‘AlASU¦YA MI¦YA¯AKA¦ IAUAVA ‘AlASU¦YA MI¦YA¯AKA¦ IAUAVA ‘AlASU¦YA MI¦YA¯AKA¦ IAUAVA ‘AlASU¦YA
IIlADA DI A¯AS AIl DA¦ DIA IIlADA DI A¯AS AIl DA¦ DIA IIlADA DI A¯AS AIl DA¦ DIA IIlADA DI A¯AS AIl DA¦ DIA ADA ADA ADA ADAlAU ¯'UA¦ lAU ¯'UA¦ lAU ¯'UA¦ lAU ¯'UA¦
lIMIlIUAlA ‘AlASU YA¦C AC'¦C lIMIlIUAlA ‘AlASU YA¦C AC'¦C lIMIlIUAlA ‘AlASU YA¦C AC'¦C lIMIlIUAlA ‘AlASU YA¦C AC'¦C

` - . , .` ' ` - ' ` .` , ·` - ` · ` .` ' ` ¸ · - ` · ' ` ¸ · ¸ '
· ` ` ·

` ¸ ` ` ¸ · . ·` , · ` · ¸ . ` · ` · . ¯ , - ¸ . · ` · . . ·
· ` · ·` . · ¸ . · ` . ¸ ` - .
. · · , · .` ' . ` ¸ . . ` · ` ` ¸` ·` . · ` ¸` . - . · ` · -` ·
. . ` ¸` · ¸ · · . · ¸` · ` ¸` ` , - ` < ´ ` ·` · .
` ., - ` . ` , - · ` , - - ` ¸ · ` ·.` ` - · - · ` ¸ · ¸, · · ` ·` ' ¯
Narrated Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu:
The Prophet said, “When Allah had finished His creation, He wrote
over his Throne: My Mercy preceded My Anger.”
Hadhrat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu telah
meriwayatkan dari Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
133
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bahawa telah
bersabda, “Sesungguhnya Allah tatkala telah
menyempurnakan penciptaan makhluk, Dia telah menuliskan
di atas ‘ArashNya: Sesungguhnya Rahmatku Mendahului
Kemurkaanku.”
PENJELASAN HADITS 11
Hadits ini adalah semakna dengan Hadits yang kelima
sebelum ini tetapi dengan jalan riwayat dan lafaz yang
berlainan. Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih telah
meriwayatkan Hadits ini dari Abul Yaman dan beliau telah
meriwayatkan dari Shu’aib dan beliau telah meriwayatkan
dari Abu Zinad dan beliau telah meriwayatkan dari Al-A’raj
dan beliau telah meriwayatkan dari Hadhrat Abu Hurairah
Radhiyallahu ‘Anhu dan beliau telah meriwayatkan Hadits ini
dari Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam.
Setelah Allah Subhanahu Wa Ta’ala menyempurnakan
penciptaan sekelian makhluk-makhlukNya, Dia menyatakan
Sifat Kasih SayangNya yang luas dan mendahului sebarang
kemurkaanNya. Allah Subhanahu Wa Ta’ala memberikan
nikmat kebaikanNya kepada sekelian makhluk terlebih
dahulu supaya mereka bersyukur, kerana dengan bersyukur
Allah Ta’ala akan menambahkan lagi nikmat kepada
seseorang hamba. Jika seseorang itu tidak besyukur dengan
nikmat yang telah dikurniakan Allah kepadanya, maka ini
menjadi asbab kepada datangnya kemurkaan dari Allah
Ta’ala. Kerana itulah Allah Ta’ala telah menuliskan kenyataan
ini di atas ‘ArashNya sebagai menyatakan keunggulan
RahmatNya mengatsi segala kemurkaanNya. Wallahu A’lam.
134
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· 1` 1` 1` 1`
` - ` ` ` ¸` ` ., · ` ¸ ` - -` , · ` ¸` ` ` -` · ¸ ` - . · ¸ '
¸ ` - . · ` ¸ · ¸` . = · ` ¸ · · ` ` · ¸ '

` ¸ ` ` ¸ · ` · ¸ . . ·` , · . · · ` . · · ' · .` · ¸ ·¯ ` ¸·
` ' · ¸, ¸ · - · ·` - ` · -` ` . ' · ¸ · - . ¯ . . · · .
..` . · ., · ` ¸ · .` ' ¸ · ¸ - . · : ¸` ¸` ` · ' ·
· ¸` , - · ¸ ¯ · , ¸ · ¸ · -` ` · ·` · ' · - · · · ·` - ¸ · .
¸` ·` ` ·. · · ` .` ' · , · ¸` ' . ` ¸` , ¯ ` . ` , ` ' ` ·` , ·
·` - ` .` ' ` ` - ` ·` · ¸ ` -` `¸` · ` · ·` . · ·` - ¸ ` · ' ·` -
Narrated Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu:
The Prophet said, “Whoever believes in Allah and His Apostle offers
prayers perfectly and fasts in the month of Ramadan then it is
incumbent upon Allah to admit him into Paradise, whether he
emigrates for Allah’s cause or stays in the land where he was born.”
The companions of the Prophet said, “O Allah's Apostle! Should we
not inform the people of that?” He said, “There are one-hundred
degrees in Paradise which Allah has prepared for those who carry on
Jihad in His Cause. The distance between every two degrees is like
the distance between the sky and the Earth, so if you ask Allah for
anything, ask Him for the Firdaus, for it is the last part of Paradise
and the highest part of Paradise, and at its top there is the Throne of
Beneficent, and from it gush forth the rivers of Paradise.”
135
Hadhrat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu telah
meriwayatkan dari Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bahawa telah
bersabda, “Barangsiapa yang beriman dengan Allah dan
RasulNya dan mendirikan Solah dan berpuasa pada bulan
Ramadhan, adalah menjadi hak ke atas Allah untuk
memasukkannya ke dalam Syurga, sama ada dia berhijrah
pada Jalan Allah atau duduk di tempat tinggalnya di mana dia
telah dilahirkan. Para Sahabat Ridhwanullah ‘Alaihim telah
bertanya, “Ya Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, apa
tidakkah sekiranya kami mengkhabarkan kepada manusia
berkenaan hal ini?”
Hadhrat Baginda Nabi Muhamad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam telah bersabda, “Sesungguhnya di dalam Syurga
terdapat seratus tingkatan darjat yang telah disediakan oleh
Allah untuk Para Mujahidin yang berjihad di JalanNya. Bagi
setiap dua darjat, apa yang ada di antara keduanya adalah
seperti jarak antara langit dan bumi. Maka apabila kamu
meminta kepada Allah, hendaklah meminta dariNya Syurga
Firdaus kerana sesungguhnya ia merupakan penghujung
Syurga dan juga Syurga yang tertinggi dan di atasnya adalah
kedudukan ‘Arash Ar-Rahman dan darinyalah terbitnya
sungai-sungai Syurga.
PENJELASAN HADITS 12
Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih telah
meriwayatkan Hadits ini dari Ibrahim bin Mundzir dan beliau
telah meriwayatkan dari Muhammad bin Fulaih dan beliau
telah meriwayatkan dari bapanya dan beliau yakni Fulaih
telah meriwayatkan dari Hilal dan beliau telah meriwayatkan
dari ‘Ata bin Yasar dan beliau telah meriwayatkan dari
Hadhrat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu dan beliau telah
136
meriwayatkan Hadis ini dari Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Hadits ini mengandungi penjelasan tentang jalan
kemasukan untuk menuju ke Syurga iaitu suatu tempat
kehidupan yang kekal abadi di Alam Akhirat. Bagaimanakah
jalan yang mudah untuk diterima masuk ke dalam Syurga
Allah Subhanahu Wa Ta’ala? Apakah ada kaedah atau amalan
yang tertentu yang jika dilakukan akan membawa sesiapa
sahaja dari kalangan ummat manusia ini dengan tidak
mengira bangsa mahupun keturunan, yang dapat
membawanya menuju keredhaan Allah serta memasukkannya
ke dalam Syurga?
Jawapannya ada di dalam Hadits ini sepertimana yang
telah dinyatakan, iaitu bahawa barang siapa sahaja dari
kalangan ummat manusia ini yang beriman kepada Allah
Subhanahu Wa Ta’ala dan RasulNya iaitu Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam serta
mendirikan Solah dan berpuasa pada bulan Ramadhan.
Ketiga-tiga perkara ini merupakan perkara paling
utama yang perlu dilakukan oleh seseorang yang beragama
Islam iaitu menetapkan ‘Aqidahnya dengan kepercayaan dan
keyakinan yang benar tentang kewujudan, keesaan dan
kekuasaan Zat Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan keyakinannya
terhadap Junjungan Besar Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Kemudian dia
perlulah menunaikan Solah iaitu sembahyang lima waktu
sehari semalam yang telah difardhukan ke atas seluruh
Ummat Islam dan begitu juga dengan kewajiban berpuasa
selama sepanjang bulan Ramadhan pada setiap tahun.
137
Keimanan kepada Allah dan Rasul bererti seseorang itu
perlu meletakkan sepenuh keyakinan terhadap segala
firmanNya iaitu Al-Quran dan juga terhadap segala sabdaan
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam iaitu Al-Hadits. Seseorang yang beriman itu
juga perlu membuktikan keimanannya itu dengan amalan
Salih yang bersifat zahir kerana Iman adalah suatu amalan
hati yang bersifat batin.
Sebagai membuktikan keimanan seseorang itu, dia
perlulah melaksanakan amalan mendirikan sembahyang lima
kali pada setiap hari iaitu Subuh ketika terbit fajar, Zuhur
ketika selepas tengahari, ‘Asar ketika waktu petang, Maghrib
ketika waktu senja dan ‘Isya ketika waktu malam. Seterusnya
dia perlulah mengekang kehendak hawa nafsunya ketika tiba
bulan Ramadhan iaitu dengan berpuasa tidak boleh makan,
minum dan bersetubuh semenjak dari terbit waktu fajar
sehinggalah terbenamnya matahari.
Dengan melaksanakan ketiga-tiga tuntutan tersebut,
maka Allah akan menunaikan haknya terhadap manusia itu
iaitu memasukkannya ke dalam Syurga pada kehidupan
Akhirat kelak. Kelebihan ini adalah terbuka kepada seluruh
Ummat Islam, sama ada dia dalam keadaan berhijrah pada
Jalan Allah atau pun berada di tempat tinggalnya iaitu tempat
yang menjadi tanah tumpah darahnya. Berhijrah pada Jalan
Allah bermaksud orang-orang yang keluar dari rumahnya
atau tanah tempat tinggalnya lalu pergi ke suatu tempat yang
lain atas urusan Agama Allah, sama ada dengan tujuan Islah
yakni memperbaiki diri dengan amalan Tazkiyatun Nafs dan
Tasfiyatul Qulub atau dengan tujuan Dakwah dan Tabligh
yakni menyeru dan menyebarkan ajaran-ajaran Agama Islam.
138
Jika urusan Dakwah itu memerlukan Jihad dengan diri
dan harta maka urusan itu adalah berada atas Jalan Allah
seperti mana yang di alami oleh Para Mujahidin iaitu pejuang-
pejuang Jihad yang mempertahankan kesucian Agama Islam
dari penghinaan orang-orang Kafir dan mereka yang
mempertahankan kedaulatan negara Ummat Islam dari
dicerobohi oleh orang-orang Kafir. Kedudukan darjat yang
dicapai oleh seseorang yang berada di tempat tinggalnya
dangan seseorang yang berjuang di Jalan Allah tentulah tidak
sama kerana mereka yang berjuang pada Jalan Allah telah
mengorbankan segala kesenangan diri dan kemewahan
hidupnya untuk bersusah payah pada Jalan Allah demi untuk
menyebarkan AgamaNya dan meninggikan KalimahNya.
Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah menyediakan seratus
tingkatan darjat di dalam Syurga dan jarak antara satu darjat
dengan darjat yang berikutnya adalah begitu jauh seperti jarak
di antara langit dan bumi. Allah menciptakan Syurga dengan
tingkatan darjatnya yang begitu luas adalah untuk
menempatkan ummat manusia yang berjihad pada JalanNya
iaitu Para Mujahidin yang berjuang mempertahankan
kemuliaan Agama Islam ketika di Dunia.
Walaupun demikian, Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah
mengkhabarkan bahawa kedua-dua golongan tersebut sama
ada yang berjihad di Jalan Allah atau yang tinggal di tanah
airnya akan mendapat kemasukan ke dalam Syurga dengan
syarat mereka perlu ada tiga kelayakan yang telah dinyatakan
iaitu keimanan mereka terhadap Allah dan Rasul hendaklah
baik dan sempurna serta melaksanakan kewajiban
sembahyang lima waktu sehari semalam dan berpuasa dalam
bulan Ramadhan.
139
Dengan jaminan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam terhadap mereka yang
beriman, bersolat dan berpuasa maka kita sebagai Ummatnya
hendaklah terus gigih berusaha mencapai ke tingkatan-
tingkatan yang tertinggi dalam Syurga. Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah
menyuruh Ummatnya agar meminta Syurga Firdaus dari
Allah Subhanahu Wa Ta’ala kerana ia merupakan Syurga
yang tertinggi tingkatan darjatnya dan paling hujung
mendekati ‘Arash Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Firman Allah
Ta’ala dalam Surah Al-Kahfi ayat 107:
β| _·%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´™ ¦θlΗ-´ρ ·≈>l≈¯.l¦ ·Ρl´ ¯Νλ ·≈Ζ> ρŠ¯,±l¦ ω'“Ρ
∩⊇⊃∠∪
107. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal
Salih, bagi mereka adalah Syurga Firdaus menjadi tempat
tinggal.
Dalam Surah Al-Mukminun ayat 1 hingga 11 Allah
Ta’ala menjelaskan ciri-ciri orang yang akan menghuni Syurga
Firdaus:
‰· ~l·¦ βθ`ΖΒσϑl¦ ∩⊇∪ _·%!¦ ¯Νδ ’· ¯Νκ:Ÿξ. βθ`-:≈> ∩⊄∪ _·%!¦´ρ
¯Νδ s θ-ll¦ šχθ.,-`Β ∩⊂∪ _·%!¦´ρ ¯Νδ οθ´“ll βθl-≈· ∩⊆∪
_·%!¦´ρ ¯Νδ ¯Νγ>ρ`,±l βθ´L±≈> ∩∈∪ ω| ´’ls ¯Νγ>≡´ρ—¦ ρ¦ !Β ·>lΒ
140
¯Ν·κ.≈ϑƒ¦ ¯Ν·κΞ¦· ¸¯.s š_.ΒθlΒ ∩∉∪ ϑ· _-.¯.¦ ´™¦´‘´ρ il≡Œ i.≈l`ρ!· `Νδ
βρŠ!-l¦ ∩∠∪ _·%!¦´ρ ¯Νδ ¯Νγ.≈Ψ≈ΒN ¯Νδ‰γs´ρ βθ`s≡´‘ ∩∇∪ _·%!¦´ρ ¯/`φ
’ls ¯Νκ:≡´θl. βθ´L·!>† ∩'∪ i.≈l`ρ¦ `Νδ βθ.‘≡´θl¦ ∩⊇⊃∪ š_·%!¦
βθ.,ƒ ´ρŠ¯,±l¦ ¯Νδ !κ.· βρ$#≈> ∩⊇⊇∪
1. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman.
2. Iaitu orang-orang yang Khusyu’ dalam sembahyangnya.
3. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan
dan perkataan yang tiada berguna.
4. Dan orang-orang yang menunaikan Zakat.
5. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya.
6. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang
mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini
tiada tercela.
7. Barangsiapa mencari yang selain itu, maka mereka itulah
orang-orang yang melampaui batas.
8. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang
dipikulnya dan janjinya.
9. Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya.
10. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi.
141
11. Yang akan mewarisi Syurga Firdaus, mereka kekal di
dalamnya.
Terdapat Para Malaikat yang memikul ‘Arash yang
sentiasa bertasbih memuji Allah dan memohon keampunan
untuk orang-orang yang beriman. Firman Allah dalam Surah
Al-Mukmin ayat 7:
_·%!¦ βθlϑ>† ´¯,-l¦ Β´ρ …«l¯θ> βθ>..„ ‰ϑ>´ ¯Νκ¯.´‘ βθ`ΖΒσ`ƒ´ρ
.«. βρ`,±-.`.„´ρ _·%#l ¦θ`ΖΒ¦´™ !´Ζ−.´‘ ·-™´ρ ≅é ™`_: πϑ>¯‘
!ϑls´ρ ¯,±s!· _·%#l ¦θ.!. ¦θ`-..¦´ρ il‹.™ ¯Νγ·´ρ ´.¦‹s Λ.>>'¦ ∩∠∪
7. Malaikat-malaikat yang memikul ‘Arash dan Malaikat
yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya
dan mereka beriman kepadaNya serta memintakan ampun
bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan: “Ya
Tuhan Kami, Rahmat dan Ilmu Engkau meliputi segala
sesuatu, maka berilah keampunan kepada orang-orang yang
bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah
mereka dari siksaan Neraka yang menyala-nyala.”
Terdapat juga Malaikat-malaikat yang berada di sekitar
‘Arash sambil bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Firman Allah Ta’ala dalam Surah Az-Zumar ayat 75:
“,.´ρ π÷.≈lϑl¦ š_.·l> Β Α¯θ> ¯,-l¦ βθ>..„ ‰ϑ>´ ¯Νκ¯.´‘
´_.·´ρ Ν'η´Ζ.. ´_>'!. Ÿ≅Š·´ρ ‰ϑ>'¦ ´< .´‘ _.Η¹≈-l¦ ∩∠∈∪
142
75. Dan kamu (Muhammad) akan melihat Malaikat-malaikat
berlingkar di sekeliling ‘Arash bertasbih sambil memuji
Tuhannya dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah
dengan adil dan diucapkan: “Segala puji bagi Allah, Tuhan
Semesta Alam.”
‘Arash Allah berada di atas Syurga Firdaus dan
hendaklah kita berusaha dengan doa dan amalan Salih agar
dengan limpahan Rahmat dan kurniaNya, Dia memasukkan
kita ke dalam Syurga Firdaus, sepertimana Hadhrat Asiah
‘Alaihassalam isteri Fir’aun yang telah berdoa memohon
Syurga Firdaus. Firman Allah Ta’ala dalam Surah At-Tahrim
ayat 11:
šU´¸Ÿ.´ρ ´<¦ ξ:Β š_·%#l ¦θ`ΖΒ¦´™ .¦,Β¦ šχ¯θs¯,· Œ| ·l!· .´‘
_⌠¦ ’| ì‰Ψs !... ’· πΨ>l¦ _.>Υ´ρ Β šχ¯θs¯,· .&#ϑs´ρ _.>Υ´ρ
š∅Β Θ¯θ1l¦ š_.ϑl≈Ll¦ ∩⊇⊇∪
11. Dan Allah membuat isteri Fir’aun sebagai perumpamaan
bagi orang-orang yang beriman, ketika dia berkata: “Wahai
Tuhan Pemeliharaku, bangunkanlah untukku sebuah rumah
di sisiMu dalam Syurga Firdaus dan selamatkanlah aku dari
Fir’aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum
yang zalim.”
Meskipun Hadhrat Asiah ‘Alaihassalam adalah isteri
Fir’aun seorang yang Kafir, namun apabila menganut ajaran
Agama Allah, dia tetap akan dimasukkan ke dalam Syurga.

143
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· 1¬ 1¬ 1¬ 1¬
` - ' ` ¸` ¸ ·` · ` - ` .` , ·` ` ¸ · , · ` ¸ · · · · ` ¸ · ¸ '
· , · ` ¸ · ¸` · ¸` ` .` · ` · ¸ . . ·

' ¸ ` . ¯ . ·` , · ` · ¸ . ` · .. .` ´ ` ., · ` · ·
` · · ., = · ¸` · ' . `· · ` ., - ' . . . ` ' .
< ´ ¸` · ' . ¸` '
Narrated Ibnu 'Abbas Radhiyallahu ‘Anhuma:
The Prophet used to say at the time of difficulty, “La Ilaha Illa
Allahul ‘Alimul Halim, La Ilaha Illa Allahu Rabbul ‘Arshil
‘Azim, La Ilaha Illa Allahu Rabbus Samawati Wa Rabbul
Ardhi Rabbul ‘Arshil Karim.”
Hadhrat Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ‘Anhuma telah
meriwayatkan bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah mengucapkan
ketika dalam kesusahan: “La Ilaha Illa Allahul ‘Alimul
Halim, La Ilaha Illa Allahu Rabbul ‘Arshil ‘Azim, La Ilaha
Illa Allahu Rabbus Samawati Wa Rabbul Ardhi Rabbul
‘Arshil Karim.”
PENJELASAN HADITS 13
Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih telah
meriwayatkan dari Mu’alla bin Asad dan beliau telah
meriwayatkan dari Wuhaib dan beliau telah meriwayatkan
144
dari Sa’id dan beliau telah meriwayatkan dari Qatadah dan
beliau telah meriwayatkan dari Abul ‘Aliyah dan beliau telah
meriwayatkan dari Hadhrat ‘Abdullah bin ‘Abbas
Radhiyallahu ‘Anhuma dan beliau telah meriwayatkan Hadits
yang mulia ini dari Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Meskipun Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam adalah seorang
Kekasih Allah namun beliau sendiri sentiasa sering diuji
dengan kesusahan di dalam kehidupannya. Dalam
menjalankan urusan Dakwah Islam di kalangan orang-orang
Kafir Musyrikin di kota Makkah dan menstabilkan urusan
Agama di kota Madinah, Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam juga ditimpa dengan
masalah yang timbul disebabkan tentangan yang dihadapi
dari orang-orang Kafir Musyrikin, Yahudi dan Nasrani.
Baginda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam selalu
resah dalam memikirkan keadaan Ummatnya yang begitu
ramai yang akan terus wujud sehingga ke Hari Qiyamat
sehinggakan sanggup menangis dan mengorbankan jiwa dan
perasaan serta harta bendanya demi kerana menegakkan
Syari’at Agama Islam di atas muka bumi.
Nasib Ummatnya yang akan datang sesudahnya serta
ancaman-ancaman fitnah sebelum menjelang Hari Qiyamat
semuanya meresahkan jiwanya sebagai seorang Nabi Akhir
Zaman. Keadaan Ummat Islam yang akan lemah dan berpuak-
puak serta meninggalkan ajaran Agama Allah semuanya
merisaukan Baginda Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Bagaimanakah keadaan Ummatnya yang akan menghadapi
Hari Qiyamat yang amat dahsyat serta menggerunkan.
145
Keadaan di Alam Akhirat juga merisaukan Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam kerana di sana Allah akan memberikan pembalasan
ke atas setiap jiwa sehingga menyebabkan sebilangan besar
ummat manusia akan dihumbankan ke dalam Api Neraka
Jahannam dan menerima azab kesengsaraan yang
berpanjangan. Hanya mereka yang beriman dan mengerjakan
amalan yang Salih akan mendapat jaminan keselamatan dan
memperolehi kenikmatan serta kesejahteraan di dalam
Syurga. Dalam sebarang kesusahan, sama ada yang
melibatkan jiwa dan fikiran atau kesusahan yang bersifat
jasmani seperti kesempitan hidup dan sakit tubuh badan, kita
juga boleh mengamalkan doa yang biasa diucapkan oleh
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam ketika berada dalam kesusahan seperti
berikut:
., = · ¸` · ' . ` · · `., - ` ., · ` · ·
< ´ ¸` · ' . ¸` ' ' . . . ` ' . ` · ·
La Ilaha Illa Allahul ‘Alimul Halim,
La Ilaha Illa Allahu Rabbul ‘Arshil ‘Azim,
La Ilaha Illa Allahu Rabbus Samawati Wa Rabbul Ardhi
Rabbul ‘Arshil Karim

Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha
Lemah Lembut,
Tiada Tuhan selain Allah Tuhan Pemelihara ‘Arash Yang
Agung,
Tiada Tuhan selain Allah Tuhan Pemelihara langit-langit
dan bumi,
Tuhan Pemelihara ‘Arash Yang Mulia.
146
Doa ini berisi kata-kata pujian terhadap Allah
Subhanahu Wa Ta’ala dengan kata pujian terhadap Zatnya
yang menjadi Tuhan Pemelihara ‘Arash. Dia adalah Tuhan
Yang Maha Mengetahui lagi bersikap lemah lembut terhadap
hamba-hambanya yang beriman dan Dia akan memelihara
mereka dalam segala urusan mereka seperti mana Dia
memelihara ‘Arash, langit dan bumi beserta segala isi-isinya.
Dialah Tuhan Yang Maha Memelihara sekelian makhluk
ciptaanNya.
Apabila kita menghadapi sesuatu kesusahan atau
kesukaran dalam sesuatu perkara atau urusan, maka kita juga
dianjurkan agar mengamalkan doa yang telah diamalkan oleh
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam ini kerana doa ini amat besar fadhilatnya
dalam mendapatkan bantuan serta pertolongan dari Allah
Subhanahu Wa Ta’ala.
Lafaz-lafaz doa ini perlu sentiasa diulang-ulang dan
dihayati maknanya supaya kita dapat memperolehi
ketenangan dan kententeraman tatkala mengingati DiriNya.
Doa ini amat sesuai dijadikan sebagai ucapan zikir pada bila-
bila masa sahaja kerana zikir merupakan suatu amalan yang
tiada had mahupun batas. Sama ada kita sedang berada dalam
kesenangan mahupun kesusahan, kita perlu sentiasa
mengingati Allah dengan sebarang ucapan kalimah zikir sama
ada secara lisan di lidah mahupun secara tersembunyi di
dalam hati.
Doa ini mengandungi pengertian yang amat besar bagi
orang yang mahu memikirkan kebesaran dan kekuasaan Allah
dan yang benar-benar mengharapkan RahmatNya.

147
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· 11 11 11 11
` - .` .` ` ¸` ` ` -` · ` - . , ` ` ¸ · ¸ ,` - ¸` ` · ` ¸ · ·, '
` ¸ · ` . ` ` - , · ¸ '

` ¸ ` ` ¸ · . ·` , · ` · ¸ . ` ¸` . · ·` . .. ·` . ' · , · · · ,
¸ .` ¸` · . . · ` ¸ · · -¯

. · ..` - ` ¸ · ¸` . ¸` · ` · ` ¸ · · ¸ ' ` ¸ · · ` ` · ¸ '
` ¸ ` ` ¸ · ·` , · ` · ¸ . . . · · , · . ·` ` ¸ · .` ' .. ¯ ' · ¸ .` ·
¸` · -¯
Narrated Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu ‘Anhu:
The Prophet said, “The people will fall unconscious on the Day of
Resurrection, then suddenly I will see Moses holding one of the
pillars of the Throne.” Hadhrat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu
said: The Prophet said, “I will be the first person to be resurrected
and will see Moses holding the Throne.”
Hadhrat Abu Sa’id Al-Khudri Radhiyallahu ‘Anhu telah
meriwayatkan bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda,
“Manusia akan berada dalam keadaan hilang kesedaran pada
Hari Qiyamat, kemudian aku terlihat Hadhrat Musa
‘Alaihissalam sedang memegang salah satu tiang dari tiang-
tiang ‘Arash.”
148
Hadhrat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu telah
meriwayatkan bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda,
“Sesungguhnya aku adalah yang pertama akan dibangkitkan
lalu aku terlihat Hadhrat Musa ‘Alaihissalam sedang
memegang ‘Arash.”
PENJELASAN HADITS 14
Hadits ini telah diriwayatkan oleh Hadhrat Imam
Bukhari Rahmatullah ‘Alaih dari Muhammad bin Yusuf dan
beliau telah meriwayatkan dari Sufyan dan beliau telah
meriwayatkan dari ‘Amr bin Yahya dan beliau telah
meriwayatkan dari Hadhrat Abu Sa’id Al-Khudri
Radhiyallahu ‘Anhu dan beliau telah meriwayatkan Hadits ini
dari Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam. Hadits ini menyebut tentang keadaan huru-
hara pada Hari Kebangkitan di mana manusia dalam keadaan
yang hilang kesedaran dan tidak tentu arah.
Kedahsyatan pada Hari Qiyamat, Hari Kebangkitan,
Hari Pembalasan, Syurga dan Neraka banyak dinyatakan
dalam Al-Quran dan Hadits.
Sebuah Hadits yang semakna dengan Hadits ini telah
diriwayatkan oleh Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih
dari Al-Majisyun dan beliau telah meriwayatkan dari
‘Abdullah bin Fadhl dan beliau telah meriwayatkan dari Abu
Salamah dan beliau telah meriwayatkan dari Hadhrat Abu
Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu dan beliau telah
meriwayatkannya dari Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
149
Kandungan Hadits ini memberikan gambaran kepada
kita tentang suasana dan keadaan yang berlaku tatkala
kesemua ummat manusia itu dibangkitkan kembali dari
kubur-kubur mereka dan dihidupkan kembali sesudah mati
iaitu di Alam Akhirat. Manusia akan berada dalam keadaan
yang tidak sedarkan diri, ada yang menjerit, ada yang
mengeluh dan ada yang menangis kerana keadaan yang amat
dahsyat melanda mereka yang tak pernah mereka alami
sebelum ini.
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah diperlihatkan oleh Allah
Subhanahu Wa Ta’ala akan apa yang akan dan pasti berlaku
iaitu peristiwa di kehidupan Akhirat. Allah Subhanahu Wa
Ta’ala telah menunjukkan kepadanya satu persatu kejadian
yang akan berlaku sesudah tamatnya riwayat kehidupan di
Dunia ini dan telah dipertontonkan kepadanya tentang
kedahsyatan yang berlaku di kehidupan Akhirat.
Dalam Musyahadah yang telah dipertunjukkan oleh
Allah kepadanya, beliau telah menyaksikan Hadhrat Baginda
Nabi Musa ‘Alaihissalam memegang tiang ‘Arash seperti
mana menurut Hadits yang diriwayatkan oleh Hadhrat Abu
Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu, manakala dalam Hadits yang
telah diriwayatkan oleh Hadhrat Abu Sa’id Al-Khudri
Radhiyallahu ‘Anhu menyatakan bahawa Hadhrat Baginda
Nabi Musa ‘Alaihissalam memegang salah satu dari tiang-
tiang yang terdapat pada ‘Arash ketika manusia dalam
keadaan hiruk-pikuk dan huru-hara pada Hari Berbangkit.
Hadhrat Baginda Nabi Musa ‘Alaihissalam adalah
seorang Nabi dan Rasul yang telah diutuskan oleh Allah
Subhanahu Wa Ta’ala kepada Bani Israil dan telah
mengurniakan kepadanya Syari’at dan Mukjizat serta Kitab
150
dari sisiNya iaitu Kitab Taurat yang berisi perintah dan
larangan Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Sehingga ke hari ini, bangsa Bani Israil yang dikenali
sebagai Yahudi menganut ajaran Hadhrat Nabi Musa
‘Alaihissalam tetapi mereka telah mengubah isi kandungan
Kitab Taurat dan menolak Kenabian dan Kerasulan Hadhrat
Baginda Nabi ‘Isa ‘Alaihissalam dan juga menolak Kenabian
dan Kerasulan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Hadhrat Baginda Nabi Musa ‘Alaihissalam mempunyai
pengikut yang begitu ramai dari kalangan ummat manusia
dan beliau akan memberikan Syafa’atnya bagi pihak mereka,
namun kita sebagai Ummat Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam,
meskipun sebagai Ummat yang terakhir, namun kita adalah
ummat yang pertama akan dibangkitkan, diperhisabkan dan
yang pertama akan diberikan Syafa’at oleh Nabi kita Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam.
Kedahsyatan suasana pada Hari Qiyamat akan
menyebabkan manusia berada dalam keadaan kelam kabut
dan hilang kesedaran. Dalam kedahsyatan tersebut, ada juga
manusia-manusia yang akan terpelihara di bawah naungan
‘Arash Allah. Mereka adalah golongan yang dirahmati oleh
Allah kerana melakukan amal kebaikan yang ikhlas.
Mudah-mudahan kita dan seluruh Ummat Islam
dipelihara dan diselamatkan oleh Allah Subahanahu Wa
Ta’ala pada Hari Qiyamat yang dahsyat itu.

151
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· 1¬ 1¬ 1¬ 1¬
. ¸ · · .` . · ·` , ` -' · ´ ` -` ` · ` ·` ¯ · ¸ - · ` . · ·` ,
` .` , = ` . ´ ` ·` .
IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA, , , ,
“lAlA MAlAIKA¯ DA¦ l'U ¦AIK KIlADA¦YA “lAlA MAlAIKA¯ DA¦ l'U ¦AIK KIlADA¦YA “lAlA MAlAIKA¯ DA¦ l'U ¦AIK KIlADA¦YA “lAlA MAlAIKA¯ DA¦ l'U ¦AIK KIlADA¦YA, ,, ,” ” ” ”
DA¦ lIlMA¦¦YA DA¦ lIlMA¦¦YA DA¦ lIlMA¦¦YA DA¦ lIlMA¦¦YA, , , , “KIlAD “KIlAD “KIlAD “KIlADA¦YAlAU ¦AIK A¦YAlAU ¦AIK A¦YAlAU ¦AIK A¦YAlAU ¦AIK
SICAlA lIlKA¯AA¦ YA¦C IAIK SICAlA lIlKA¯AA¦ YA¦C IAIK SICAlA lIlKA¯AA¦ YA¦C IAIK SICAlA lIlKA¯AA¦ YA¦C IAIK” ”” ”


` - , . ` ¸` ` ¸` , · ` - ` ·, ¯ ` ¸ · ¸ ` · ' ` ¸ · ` ¸ ` ,` ., · `
` ¸ · ·, ' ` ¸ · ´ · ¸ ' . ·

` ¸ ` ` . ' ¸ . . ·` , · ` · · ` . · ` ¸ · . ´ ` ` . ` - ` ¸` `
. · ¸` · .` - ·' ` ` ·
Narrated Abu Dzar Radhiyallahu ‘Anhu:
I asked the Prophet regarding the Verse: “And the sun runs on its
fixed course for a term decreed for it.” (36 Yasin: 38) He said, “Its
fixed course is underneath Allah's Throne.”
Hadhrat Abu Dzar Radhiyallahu ‘Anhu telah meriwayatkan
bahawa beliau telah bertanya kepada Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
berkenaan firmanNya, “Dan matahari beredar menurut
152
tempat peredarannya” (Surah Yasin: 38), telah bersabda,
“Tempat peredarannya adalah di bawah ‘Arash.”
PENJELASAN HADITS 15
Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘alaih
meriwayatkan Hadits ini dari ‘Ayyash bin Al-Walid dan
beliau telah meriwayatkan dari Waki’ dan beliau telah
meriwayatkan dari Al-A’mash dan belaiu telah
meriwayatkannya dari Ibrahim At-Taimi dan beliau telah
meriwayatkan dari bapanya iaitu At-Taimi dan beliau telah
meriwayatkan dari Hadhrat Abu Dzar Radhiyallahu ‘Anhu
dan beliau telah meriwayatkan Hadits ini dari Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam.
Hadhrat Abu Dzar Radhiyallahu ‘Anhu telah bertanya
meminta penjelasan kepada Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam tentang
ayat ke-38 dari Surah Yasin yang menyatakan bahawa
matahari juga turut beredar. Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah
menyatakan tentang keadaan matahari dan bulan serta
peredaran kedua-duanya kepada ummat manusia seperti
mana firmanNya dalam Surah Yasin ayat 38:
ϑ:l¦´ρ “,>´ ¯,1.`.ϑl !γl il≡Œ `,ƒ‰1. “ƒ•-l¦ ΟŠl-l¦ ∩⊂∇∪
38. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya.
Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha
Mengetahui.
153
,ϑ1l¦´ρ «≈Ρ¯‘´‰· Α—!ΨΒ _.> Š!s βθ`>`¸`-ll´ Οƒ‰1l¦ ∩⊂'∪
39. Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah,
sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir
kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.
Ÿω ϑ:l¦ _-.⊥ƒ !λ β¦ ì‘‰. ,ϑ1l¦ Ÿω´ρ `≅‹l¦ _.!™ ‘!κ.l¦
¨≅´´ρ ’· il· šχθ>.`.„ ∩⊆⊃∪
40. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan
dan malam pun tidak dapat mendahului siang dan masing-
masing beredar pada garis edarnya.
Allah menjelaskan bahawa matahari beredar pada
tempat peredarannya atau dikenali sebagai Orbit dalam istilah
Sains Astronomi. Bulan juga memiliki orbitnya sendiri iaitu
beredar mengelilingi matahari. Yang dimaksudkan dengan
Manzilah ialah bulan itu pada ketika awal bulan adalah kecil
berbentuk sabit, kemudian sesudah menempati manzilah-
manzilah, bulan itu menjadi purnama, kemudian pada
manzilah terakhir kelihatan seperti tandan kering yang
melengkung. Manzilah-manzilah itu berada dalam orbitnya.
Matahari juga turut beredar pada orbitnya dan orbitnya itu
berada di bawah ‘Arash Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Dalam Surah Al-Anbiya ayat 33 Allah Subhanahu Wa
Ta’ala telah berfirman:
154
´θδ´ρ “%!¦ _l> Ÿ≅‹l¦ ´‘!κ.l¦´ρ ´ϑ:l¦´ρ ,ϑ1l¦´ρ ¨≅´ ’· il· βθ>.`.„
∩⊂⊂∪
33. Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang,
matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu
beredar di dalam garis edarnya.
Dalam Surah Yunus ayat 5, Allah Subhanahu Wa Ta’ala
telah berfirman seperti berikut:
´θδ “%!¦ Ÿ≅-> š[ϑ:l¦ ´™!´‹. ,ϑ1l¦´ρ ¦´‘θΡ …ν´‘´‰·´ρ Α—!ΨΒ
¦θϑl-.l Š‰s _.Ζ.l¦ ´.!.>l¦´ρ !Β _l> ´<¦ šl≡Œ ω| ´_>l!.
`≅´.±`ƒ ·≈ƒψ¦ Θ¯θ1l βθϑl-ƒ ∩∈∪
5. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan
bercahaya dan ditetapkanNya manzilah-manzilah (tempat-
tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui
bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak
menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia
menjelaskan tanda-tanda kebesaranNya kepada orang-orang
yang mengetahui.
Allah menjadikan semua yang ada di langit dan apa
yang ada di bumi itu bukanlah dengan percuma, melainkan
dengan penuh hikmah. Dia menjadikan matahari di waktu
siang bersinar terang-benderang dan pada waktu malam pula
Dia menjadikan bulan juga turut bercahaya menerima
155
pantulan sinar dari matahari. Keadaan bulan adalah berbeza
bentuknya dari sehari ke sehari dalam tempoh tiga puluh hari
pada setiap bulan. Perbezaan yang terjadi kepada bentuk
bulan pada penglihatan kita di bumi ini adalah disebabkan
oleh kedudukan bulan pada manzilah-manzilah yang tertentu.
Di dalam Surah Ar-Ra’d ayat 2, Allah Subhanahu Wa
Ta’ala telah berfirman:
´<¦ “%!¦ ×·´‘ .≡´θ≈´Κ´.l¦ ¸¯.-. ‰´Η- !κΞρ,. ¯Ν. “´θ.`™¦ ’ls ¯,-l¦
,‚™´ρ ´ϑ:l¦ ,ϑ1l¦´ρ ¨≅´ “,>† ≅>N ‘¯Κ.•Β `,.‰`ƒ ,ΒN¦ `≅´.±`ƒ
·≈ƒψ¦ Ν>l-l ™!1l. ¯Ν>.´‘ βθ`Ζ·θ. ∩⊄∪
2. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana
yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arash,
dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing
beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur
segala urusan, menjelaskan tanda-tanda KebesaranNya
supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhanmu.
Allah telah menjadikan langit dan bumi, bulan serta
matahari yang mana kesemuanya tunduk menurut segala
perintah Allah sehingga ke suatu waktu yang telah ditetapkan
olehNya. Segala urusan berada dalam KekuasaanNya dan Dia
mengaturkan urusanNya sebagai menunjukkan bukti-bukti
KekuasaanNya bahawa manusia pasti akan kembali menemui
Tuhan.
Allah Ta’ala juga telah berfirman dalam Surah Ibrahim
ayat 33:
156
,‚™´ρ `Ν>l ´ϑ:l¦ ,ϑ1l¦´ρ _..←¦Š ,‚™´ρ `Ν>l Ÿ≅‹l¦ ´‘!κ.l¦´ρ ∩⊂⊂∪
33. Dan Dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan
bulan yang terus menerus beredar dalam orbitnya dan telah
menundukkan bagimu malam dan siang.
Dalam Surah An-Nahl ayat 12, Allah telah berfirman:
,‚™´ρ `Ν÷l Ÿ≅‹l¦ ´‘!γΨl¦´ρ ´ϑ:l¦´ρ ,ϑ1l¦´ρ `Πθ>‘Ζl¦´ρ ´.≡,‚.`Β
.ν,Β!. ´χ| ’· šl≡Œ ·≈ƒψ Θ¯θ1l šχθl1-ƒ ∩⊇⊄∪
12. Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan
bulan untukmu dan bintang-bintang itu ditundukkan
untukmu dengan perintahNya. Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah
bagi kaum yang memahami.
Firman Allah dalam Surah Al-An’am ayat 96:
_l!· ~!..N¦ Ÿ≅->´ρ Ÿ≅Šl¦ !´Ζ>™ ´ϑ:l¦´ρ ,ϑ1l¦´ρ !Ρ!.`.`> il≡Œ
`,ƒ‰1. “ƒ•-l¦ ΟŠl-l¦ ∩'∉∪
96. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk
beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk
perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi
Maha Mengetahui.
157
Seterusnya Allah Ta’ala berfirman dalam Surah Az-
Zumar ayat 5:
_l> .≡´θ≈ϑ´.l¦ ´¯‘N¦´ρ ´_>l!. '‘¯θ>`ƒ Ÿ≅Šl¦ ’ls ‘!κ.l¦ '‘¯θ>`ƒ´ρ ´‘!γΨl¦
†ls ≅Šl¦ ,‚™´ρ ´ϑ:l¦ ,ϑ1l¦´ρ ¨≅é “,>† ≅>N ‘‡Κ.•Β Ÿω¦
´θδ '“ƒ“-l¦ `,≈±-l¦ ∩∈∪
5. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang
benar. Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan
siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan,
masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan,
ingatlah Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
Dalam Surah Fussilat ayat 37, Allah Ta’ala telah
menegaskan tanda-tanda KekuasaanNya:
Β´ρ «.≈ƒ¦´™ `≅Šl¦ '‘!γΨl¦´ρ ϑ:l¦´ρ `,ϑ1l¦´ρ Ÿω ¦ρ‰>`.· ϑ:ll Ÿω´ρ
,ϑ1ll ¦ρ‰∨`™¦´ρ ´< “%!¦ ∅γ1l> β| ¯Ν.Ζé ν!−ƒ| šχρ‰.-.
∩⊂∠∪
37. Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah malam,
siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari
mahupun bulan, tapi sembahlah Allah yang
menciptakannya jika hanya kepadaNya yang kamu hendak
sembah.
158
Dalam Surah Al-A’raf ayat 54:
´χ| `Ν>−.´‘ ´<¦ “%!¦ _l> .≡´θ≈ϑ´.l¦ ´¯‘N¦´ρ ’· π−.™ Θ!−ƒ¦ ¯Ν.
“´θ.`™¦ ’ls `¸-l¦ _:-`ƒ Ÿ≅‹l¦ ´‘!κ.l¦ …«.lLƒ !...> ´ϑ:l¦´ρ
,ϑ1l¦´ρ Πθ>‘Ζl¦´ρ .≡,‚.`Β .ν¸¯∆!. Ÿω¦ `&! _lƒ'¦ '¸¯∆N¦´ρ ì´‘!.. ´<¦
´.´‘ _.Η¹≈-l¦ ∩∈⊆∪
54. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah
menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia
bersemayam di atas ‘Arash. Dia menutupkan malam kepada
siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakanNya
pula matahari, bulan dan bintang-bintang kesemuanya
tunduk kepada perintahNya. Ingatlah, menciptakan dan
memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan
Semesta Alam.
Bersemayam di atas ‘Arash ialah terjemahan bagi
perkataan Istiwa iaitu satu Sifat Allah yang wajib kita imani,
sesuai dengan kebesaran Allah dan kesucianNya. Ianya
bukanlah bermakna Allah itu berada di atas ‘Arash, kerana
jika sedemikian akan menjadi rosaklah ‘Aqidah, kerana
sesungguhnya Allah wujud tidak bertempat dan Dia meliputi
segala sesuatu. Menurut golongan Mufassirin, perkataan
Istiwa diertikan sebagai mentadbir, yakni segala urusan
pentadbiran yang berlaku di seluruh alam yang kita diami ini
telah ditetapkan di atas ‘Arash. Sesungguhnya kedudukan
‘Arash Allah itu adalah sangat tinggi. Segala puji bagi Allah
Tuhan Pemelihara ‘Arash Yang Agung.
159
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· 16 16 16 16
. ¸ · · .` . · · ·` . ` ·.` -` · . · ~ .` ¸
IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA, , , ,
“VAlAU “VAlAU “VAlAU “VAlAU VAlAU OlA¦C M'KMI¦ lADA UAlI VAlAU OlA¦C M'KMI¦ lADA UAlI VAlAU OlA¦C M'KMI¦ lADA UAlI VAlAU OlA¦C M'KMI¦ lADA UAlI
I¯' IIlSIlI I¯' IIlSIlI I¯' IIlSIlI I¯' IIlSIlI SIlI MIlIUA¯ KIlADA ¯'UA¦ SIlI MIlIUA¯ KIlADA ¯'UA¦ SIlI MIlIUA¯ KIlADA ¯'UA¦ SIlI MIlIUA¯ KIlADA ¯'UA¦
MIlIKA MIlIKA MIlIKA MIlIKA”

` - .` . · ` ¸` ` ` · ` - ` - ` .` , ` · ` ¸ · ¸, · ` ` ¸ · ¸` , ·
` ¸ · - . ·

` ¸ ` ` · . ` - ` ¯ . ·` , · ` · ¸ . . · ` · ` , ¸ = ·
` . ´` · .` ¯ ` . ´` .` ..` · .` . , · · ` ` ¸ ·
.` · ¸` · · . ¸` ` -. ~ ¸` · · . ¸ · .` ` ·` . ' ` .` ` · = `
. · · · ¸` `
Narrated Jarir Radhiyallahu ‘Anhu:
We were sitting with the Prophet and he looked at the moon on the
night of the full-moon and said, “You people will see your Lord as
you see this full moon, and you will have no trouble in seeing Him,
so if you can avoid missing (through sleep or business, etc.) a prayer
before sunrise (Fajar) and a prayer before sunset (‘Asar) you must do
so.”
160
Hadhrat Jarir Radhiyallahu ‘Anhu telah meriwayatkan
bahawa, pada suatu ketika kami sedang duduk bersama
dengan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, lalu beliau memandang ke arah
bulan pada malam bulan sedang mengambang seraya
bersabda, “Sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu
sepertimana kamu sedang melihat bulan ini, tiada kesukaran
untukmu dalam melihatNya. Maka jika sekiranya kamu
mampu, janganlah meninggalkan sembahyang ketika sebelum
terbit matahari dan sembahyang ketika sebelum terbenamnya
matahari, maka hendaklah kamu melakukannya.”
PENJELASAN HADITS 16
Hadits ini telah diriwayatkan kepada Hadhrat Imam
Bukhari dari ‘Amr bin ‘Aun dan beliau telah meriwayatkan
dari Khalid dan Hushaim mereka telah meriwayatkan dari
Qais dan beliau telah meriwayatkan dari Hadhrat Jarir
Radhiyallahu ‘Anhu dan beliau telah meriwayatkan Hadits ini
dari Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam. Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih
telah menukilkan Hadits ini dalam Bab pada menyatakan
firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam Surah Al-Qiyamah
ayat 22 hingga 23 seperti berikut:
νθ`>`ρ ‹.Β¯θƒ ο´¸.!Ρ ∩⊄⊄∪ ’|| !κ¯.´‘ ο,L!Ρ ∩⊄⊂∪
22. Wajah-wajah orang-orang Mukmin pada hari itu berseri-
seri.
23. Kepada Tuhannya mereka melihat.
161
Kandungan ayat Al-Quran ini menyokong Hadits yang
tersebut, yang mana Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah memberikan
penjelasan kepada kita bahawa sesungguhnya setiap manusia
yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala pasti akan
kembali menemuiNya dan akan melihat wajahNya seperti
mana mereka melihat bulan yang mengambang penuh pada
waktu malam. Wajah orang-orang yang beriman akan menjadi
berseri-seri kerana dapat melihat Wajah Allah Yang Maha
Bercahaya. Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam menjadikan bulan sebagai ibarat
untuk menyatakan kepada Ummatnya bahawa mereka akan
melihat Wajah Tuhan mereka tanpa sebarang kesukaran,
bahkan kesemua orang-orang yang beriman akan dapat
melihat Wajah Tuhan mereka di Syurga kelak. Sepertimana
kita dapat melihat bulan yang terang bercahaya ketika malam
bulan mengambang iaitu pada pertengahan bulan-bulan
Islam.
Terdapat dua belas bulan dalam setahun menurut
perhitungan kalendar Hijriyah Islam yang berdasarkan
perkiraan peredaran bulan manakala perhitungan kalendar
Masihi Gregorian pula adalah berdasarkan kepada matahari.
Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah berfirman dalam
Surah At-Taubah pada ayat 36 seperti berikut:
β| ο´‰s ‘θ·κ’:l¦ ‰Ζs ´<¦ !Ψ.¦ ´¸:s ¦,¯κ− ’· .≈.é ´<¦ Π¯θƒ _l>
.≡´θ≈ϑ´.l¦ š⇓¯‘N¦´ρ !κ.Β π-.¯‘¦ Π`,`> šl≡Œ _·$!¦ `Ν¯Š1l¦ Ÿξ·
162
¦θϑlL. ´κ.· ¯Ν÷.±Ρ¦ ¦θl.≈·´ρ š_.é¸:ϑl¦ π·l´ !ϑŸé
¯Ν>Ρθl.≈1`ƒ π·!Ÿé ¦θϑl.¦´ρ β¦ ´<¦ ×Β _.1−.`Κl¦ ∩⊂∉∪
36. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah dua
belas bulan, dalam Kitab Allah di waktu Dia menciptakan
langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan yang Haram.
Itulah ketetapan Agama yang lurus, maka janganlah kamu
menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan
perangilah kaum Musyrikin itu semuanya sebagaimana
mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah
bahawasanya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa.
Yang dimaksudkan dengan bulan Haram ialah bulan
Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Yang
dimaksudkan dengan “Janganlah kamu menganiaya dirimu,”
ialah dengan mengerjakan perbuatan yang dilarang, seperti
melanggar kehormatan bulan itu dengan mengadakan
peperangan. Nama-nama bulan Islam adalah seperti berikut:
1. Muharram
2. Safar
3. Rabiul Awal
4. Rabiul Akhir
5. Jamadil Awal
6. Jamadil Akhir
7. Rejab
8. Syaaban
9. Ramadhan
10. Syawal
11. Zulqaidah
12. Zulhijjah
163
Dalam Surah Al-Furqan apada ayat 61, Allah
Subhanahu Wa Ta’ala telah berfirman:
ì´‘!.. “%!¦ Ÿ≅-> ’· ™!ϑ´.l¦ l´>ρ`,. Ÿ≅->´ρ !κ.· l´>≡´¸. ¦,ϑ·´ρ ¦¸.Ψ•Β
∩∉⊇∪
61. Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-
gugusan bintang dan Dia menjadikan juga padanya
matahari dan bulan yang bercahaya.
Dalam Surah Al-Qamar ayat 1, Allah Subhanahu Wa
Ta’ala telah berfirman:
·.´¸.·¦ πs!´.l¦ _:Σ¦´ρ `,ϑ1l¦ ∩⊇∪
1. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan.
Yang dimaksud dengan saat di sini ialah terjadinya
Hari Qiyamat atau saat kehancuran kaum Musyrikin, dan
terbelahnya bulan ialah suatu Mukjizat Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Dalam
Surah Ar-Rahman ayat 5, Dia telah berfirman:
ϑ:l¦ `,ϑ1l¦´ρ β!.`.>´ ∩∈∪
5. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.

164
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· 1¯ 1¯ 1¯ 1¯
¸ ` - ` -` · ` ¸` ` . ` - . , ` ` ¸ · -` ` - ¸` ` ¸ · . ` , `
. .` - ' ` ¸ · ¸` ~ ` ¸ · ¸` · ¸` ` .` · ` · ¸ . . ·

' ¸ ` . ¯ ·` , · ` · ¸ . . . · ¸` , ` ¸ · ` - . · : ` ` .` .
¸` ' . . ` ' . .` ' ` ` - : ¸` ' . . ` ` .` , · .` ' ` ` -
¸` ' . . ` ` .` .` ' ` ` - : ` ¸ ., · ` ¸ · ' , - .` ' ` ¸ ., · ` ¸ ·
· ·` ¯ , - ` ` ¯ , - ·` - ' , - ·` ' , - ·` ` · ' , - : ` . ·
: ` .` . - :` , ` . ¯ . :` , · ` .` ·¯ : ` .` ` ' : ` .` . ¯ , -
· · ` .` ¯ - · ` . ` · ' .` ' · ` .` ` · ' ` .` ` ' ` .` ` - ' · ` .` ·` · · ¸ `
.` ' · ¸` ·
· ` · .` ' . · . · ` · ` ¸` ` ¸` , · ` , ' .` ' ` ¸ · ¸` ~ ` ·` , · . ·
-` · ` · ` ·.' , .` ¸ ¸ ¯ ¸ · ` . ' · ` ` · ` ·` , ` -` · ` · ¯
Narrated Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ‘Anhuma:
Whenever the Prophet offered his Tahajjud prayer, he would say,
“Allahumma Rabbana Lakal Hamd, Anta Qayyimus
Samawati Wal Ardh Wa Man Fihinna, Antal Haqqu Wa
Qaulukal Haqqu Wa Wa’dukal Haqqu Wa Liqa-Ukal Haqqu
Wal Jannatu Haqqun Wannaru Haqqun Wassa’atu Haqqun,
Allahumma Laka Aslamtu Wa Bika Amantu Wa ‘Alaika
Tawakkaltu Wa Ilaika Khasamtu Wa Bika Hakamtu, Faghfir
165
Li Ma Qaddamtu Wa Ma Akhkhartu Wa Asrartu Wa A’lantu
Wa Ma Anta A’lamu Bihi Minni, La Ilaha Illa Anta.”
“O Allah, our Lord! All the praises are for You; You are the Keeper
(Establisher or the One Who looks after) of the Heavens and the
Earth. All the Praises are for You; You are the Light of the Heavens
and the Earth and whatever is therein. You are the Truth, and Your
saying is the Truth, and Your promise is the Truth, and the meeting
with You is the Truth, and Paradise is the Truth, and the (Hell) Fire
is the Truth. O Allah! I surrender myself to You, and believe in You,
and I put my trust in You (solely depend upon). And to You I
complain of my opponents and with Your Evidence I argue. So please
forgive the sins which I have done in the past or I will do in the
future, and also those (sins) which I did in secret or in public, and
that which You know better than I. None has the right to be
worshipped but You.”
Hadhrat Ibnu ‘Abbas Radiyallahu ‘Anhuma telah
meriwayatkan bahawa apabila Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam hendak
mengerjakan sembahyang Tahajjud pada waktu malam akan
mengucapkan:
“Allahumma Rabbana Lakal Hamd; Anta Qayyimus
Samawati Wal Ardh Wa Man Fihinna; Antal Haqqu Wa
Qaulukal Haqqu Wa Wa’dukal Haqqu Wa Liqa-Ukal Haqqu
Wal Jannatu Haqqun Wannaru Haqqun Wassa’atu Haqqun;
Allahumma Laka Aslamtu Wa Bika Amantu Wa ‘Alaika
Tawakkaltu Wa Ilaika Khasamtu Wa Bika Hakamtu; Faghfir
Li Ma Qaddamtu Wa Ma Akhkhartu Wa Asrartu Wa A’lantu
Wa Ma Anta A’lamu Bihi Minni; La Ilaha Illa Anta.”
“Wahai Allah Tuhan Pemelihara kami, bagiMulah segala
pujian; Engkaulah yang menegakkan langit-langit dan bumi
dan apa-apa yang ada di antaranya; Engkaulah Yang Maha
166
Benar dan PerkataanMu adalah Maha Benar dan JanjiMu
adalah Maha Benar dan pertemuan denganMu adalah Maha
Benar dan Syurga adalah benar dan Neraka adalah benar
dan Hari Qiyamat adalah benar; Wahai Allah, kepadaMu
daku menyerahkan diri dan denganMu daku beriman dan
ke atasMu kami bertawakkal dan kepadaMu daku mengadu
dan denganMu daku menetapkan hukum; Maka ampunilah
bagiku apa yang telah daku lakukan dan apa yang akan
daku lakukan dan apa yang daku sembunyikan dan apa
yang daku siarkan dan apa yang Engkau lebih mengetahui
tentangnya dari diriku; Tiada Tuhan melainkan Engkau.”
PENJELASAN HADITS 17
Hadits ini telah diriwayatkan oleh Hadhrat Imam
Bukhari Rahmatullah ‘Alaih dalam Bab menyatakan firman
Allah Ta’ala, “Wajah-Wajah Orang Mukmin Pada Hari Itu
Berseri-Seri Melihat Kepada Tuhan Mereka.” Beliau telah
meriwayatkan Hadits ini dari Tsabit bin Muhammad dan
beliau telah meriwayatkan dari Sufyan dan beliau telah
meriwayatkan dari Ibnu Juraij dan beliau telah meriwayatkan
dari Sulaiman Al-Ahwal dan beliau telah meriwayatkan dari
Taus dan beliau telah meriwayatkan dari Hadhrat ‘Abdullah
bin ‘Abbas yang mana beliau telah meriwayatkan Hadits ini
dari Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam.
Hadits ini menyatakan doa yang sering dibaca oleh
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam ketika bangun untuk bersembahyang malam
iaitu mengerjakan Solat Sunnat Tahajjud sewaktu sepertiga
akhir malam. Waktu Tahajjud bermula dari waktu ‘Isya
sehinggalah sebelum masuk waktu Subuh. Ianya merupakan
amalan yang diamalkan secara Istiqamah oleh Hadhrat
167
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam dan telah menjadi suatu anjuran dari Allah
Subhanahu Wa Ta’ala seperti mana firmanNya dalam Surah
Al-Isra ayat 79:
´Β´ρ ≅‹l¦ ‰>γ.· .«. '#·!Ρ il ´_.s β¦ i.-¯.ƒ i•.´‘ !´Β!1Β ¦´Šθϑ>Χ
∩∠'∪
79. Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang
Tahajjudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu;
Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat
yang terpuji.
Di dalam Surah Al-Furqan ayat 64, Allah Ta’ala telah
berfirman:
´ƒ%!¦´ρ šχθ.‹.ƒ `Ογ.,l ¦´‰>™ !ϑ≈´Š·´ρ ∩∉⊆∪
64. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud
dan berdiri untuk Tuhan mereka.
Yang dimaksudkan dengan orang yang melalui malam
hari dengan sujud dan berdiri adalah mengerjakan Solat
Tahajjud di malam hari semata-mata kerana Allah. Sunnah
agar tidur terlebih dahulu sesudah Solat ‘Isya walaupun
seketika dan dibahagikan waktu malam kepada tiga bahagian.
Sebaik-baik waktu untuk bertahajjud ialah pada sepertiga
yang akhir iaitu tiga jam sebelum terbitnya Fajar.
168
Allah Ta’ala telah berfirman dalam Surah Al-
Muzammil ayat 20:
¤ β| i−.´‘ `Οl-ƒ iΡ¦ `Πθ1. ’ΤŠ¦ Β _.l. ≅‹l¦ …«±`.Ρ´ρ …«.l.´ρ
π±←!L´ρ ´Β _·%!¦ i-Β ´<¦´ρ '‘´‰1`ƒ Ÿ≅‹l¦ ´‘!κ.l¦´ρ ´Οl. β¦ l νθ´.>´
´.!.· ¯/>‹l. ¦ρ'™,·!· !Β ´¸œ.´Š. ´Β β¦´™¯,1l¦ ´Νl. β¦ `βθ>´‹™ Ο>ΖΒ
_.`¸´∆ βρ`,>¦´™´ρ βθ.¸.ƒ ’· ¯‘N¦ βθ-.¯. ƒ Β ≅.· ´<¦
βρ`,>¦´™´ρ βθl.≈1`ƒ ’· ≅‹.™ ´<¦ ¦ρ'™,·!· !Β ´¸œ.´Š. «ΖΒ ¦θ`ΚŠ·¦´ρ οθl¯.l¦
¦θ.¦´™´ρ οθ´“l¦ ¦θ.,·¦´ρ ´<¦ !´.¯,· !´Ζ.> !Β´ρ ¦θ`Β´‰1. />.±ΡN Β
¸¯.> νρ‰>´ ‰Ζs ´<¦ ´θδ ¦¸¯.> ´ΝLs¦´ρ ¦,>¦ ¦ρ`,±-.`™¦´ρ ´<¦ β| ´<¦
"‘θ±s ´Λ.>¯‘ ∩⊄⊃∪
20. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahawasanya
kamu berdiri bersembahyang kurang dari dua pertiga
malam atau seperdua malam atau sepertiganya dan
segolongan dari orang-orang yang bersama kamu dan Allah
menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui
bahawa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas
waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu,
kerana itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran.
Dia mengetahui bahawa akan ada di antara kamu orang-
orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka
bumi mencari sebahagian kurnia Allah dan orang-orang
169
yang lain lagi berperang di Jalan Allah. Maka bacalah apa
yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah
sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman
kepada Allah pinjaman yang baik dan kebaikan apa saja
yang kamu perbuat untuk dirimu nescaya kamu akan
memperolehi balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang
paling baik dan yang paling besar pahalanya dan mohonlah
keampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.
Solat Tahajjud mengandungi banyak kelebihan
sepertimana yang telah banyak dinyatakan dalam Hadits-
hadits sabdaan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Rahmat Allah begitu hampir
dengan muka bumi ini pada waktu sepertiga akhir daripada
malam sehinggalah menjelang ke waktu Subuh di kala
terbitnya fajar. Orang-orang yang sentiasa memelihara Solat
Tahajjud akan dikasihi oleh Allah Ta’ala dan Dia akan sentiasa
melimpahkan Rahmat dan KeberkatanNya kepada mereka.
Mereka adalah orang-orang yang kental keimanannya dan taat
memelihara amalan Agama dan Allah Ta’ala akan
mengurniakan kepada mereka kesalihan dan keikhlasan
dalam amalan mereka.
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah menjadikan Solat Tahajjud
sebagai kewajiban untuk dirinya dan sebagai Sunnah kepada
Ummatnya kerana tidak mahu membebankan kita dengan
kewajiban yang berat. Sememangnya memelihara Solat
Tahajjud adalah amat berat bagi manusia secara umumnya
namun jika Allah mengkehendaki sesiapa sahaja dari
kalangan hamba-hambaNya untuk memuji dan
mensucikanNya, Dia yang akan membangunkan mereka dan
mengurniakan Taufiq dan HidayahNya kepada mereka untuk
170
bangun dan menyediakan diri mereka untuk bersolat
Tahajjud.
Amalan bersolat Tahujjud juga menjadi amalan Para
Sahabat Radhiyallahu ‘Anhum Ajma’in kerana mereka
menuruti Sunnah Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dengan Ikhlas dan
Istiqamah. Begitulah seterusnya Ummat Islam memelihara
amalan Sunnah yang mulia ini dengan menghidupkan amalan
Qiyamullail bagi menggalakkan orang-orang Islam
meningkatkan keimanan dan amalan kesalihan mereka.
Para Awliya dan ‘Alim ‘Ulama sentiasa berusaha
menjadikan amalan Solat Tahajjud dan amalan-amalan
Sunnah Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam sebagai amalan dalam kehidupan
mereka. Maka seharusnya kita juga turut berusaha
menjadikan amalan Solat Tahajjud sebagai amalan dalam
kehidupan kita.
Solat Tahajjud itu dikerjakan sekurang-kurangnya dua
rakaat dan selebihnya tanpa had sehinggalah menjelang ke
waktu Fajar serta ditutupi dengan Solat Witir. Ketika kita
bangun untuk mengerjakan Solat Tahajjud, kita juga
dianjurkan untuk membaca doa yang tersebut dalam Hadits
ini kerana ianya berisi pengertian yang amat mendalam. Ianya
berisi kata-kata pujian dan sanjungan terhadap Allah
Subhanahu Wa Ta’ala, mengakui kebesaran dan
kekuasaanNya serta membenarkan Hari Pertemuan
denganNya. Ianya juga berisi doa memohon keampunan dari
segala perbuatan yang tidak disukaiNya.
Doanya adalah seperti berikut:
171
` ` - : ¸` ' . . ` ` .` , · .` ' ` ` - : ` ` .` .
` ` - : ` ¸ ., · ` ¸ · ¸` ' . . ` ' . .` '
` ¸ ., · ` ¸ · ¸` ' . . ` ` .` .` '
' , - : ` . · ' , - .` ' ' , - ·` ' , - ·` ` ·
¯ , - · ·` ¯ , - ` ` ¯ , - ·` -
` . ¯ . :` , · ` .` ·¯ : ` .` ` ' : ` .` .
` .` ¯ - : ` .` . - :` ,
' ` .` ` ' ` .` ` - ' · ` .` ·` · · ¸ ` · · ` .` ` ·
.` ' · ¸` · · ` . ` · ' .` ' ·
Wahai Allah Tuhan Pemelihara kami, bagiMulah
segala pujian; Engkaulah yang menegakkan langit-langit dan
bumi dan apa-apa yang ada di antaranya; Engkaulah Yang
Maha Benar dan PerkataanMu adalah Maha Benar dan
JanjiMu adalah Maha Benar dan pertemuan denganMu
adalah Maha Benar dan Syurga adalah benar dan Neraka
adalah benar dan Hari Qiyamat adalah benar; Wahai Allah,
kepadaMu daku menyerahkan diri dan denganMu daku
beriman dan ke atasMu kami bertawakkal dan kepadaMu
daku mengadu dan denganMu daku menetapkan hukum;
Maka ampunilah bagiku apa yang telah daku lakukan dan
apa yang akan daku lakukan dan apa yang daku sembunyikan
dan apa yang daku siarkan dan apa yang Engkau lebih
mengetahui tentangnya dari diriku; Tiada Tuhan melainkan
Engkau.
172
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· 18 18 18 18
` - ¸ .` · ` ¸` ` .` .` ` - · · ' .` ' ¸ ` - ` ¸ ` · ' ` ¸ · · ·` , -
` ¸ · . - ¸` ` . · . ·

· ..` . · ¸ . . ·` , · ` · ` ·' ` ·` ´` , - ' ` ¸ · ` . ´` · ·
` ·` ` -` - ` . - - . ` -` ` ` · ` , ` · ` , ¸` ,
Narrated 'Adiy bin Hatim Radhiyallahu ‘Anhuma:
Allah's Apostle said, "There will be none among you but his Lord
will speak to him, and there will be no interpreter between them nor a
screen to screen Him."
Hadhrat ‘Adiy bin Hatim Radhiyallahu ‘Anhuma telah
meriwayatkan bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda, “Tiada
seorang pun daripada kamu melainkan Tuhannya akan
berkata-kata dengannya, tiada antaranya dan antara
Tuhannya sebarang penterjemah dan tiada sebarang hijab
yang menutupinya.”
PENJELASAN HADITS 18
Hadits ini telah diriwayatkan oleh Hadhrat Imam
Bukhari Rahmatullah ‘Alaih dari Yusuf bin Musa dan beliau
telah meriwayatkan dari Abu Usamah dan beliau telah
meriwayatkan dari Al-A’mash dan beliau telah meriwayatkan
dari Khaitsamah dan beliau telah meriwayatkan dari Hadhrat
‘Adiy bin Hatim Radhiyallahu ‘Anhuma dan beliau telah
173
meriwayatkan Hadits ini dari Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Telah dinyatakan sebelum ini bahawa setiap orang-
orang yang beriman akan melihat wajah Tuhan mereka ketika
di dalam Syurga kelak manakala dalam Hadits ini Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam telah menjelaskan lagi keadaan yang akan berlaku
pada kehidupan Akhirat kelak, yang mana mereka bukan
sahaja akan dapat melihat Wajah Allah, bahkan Allah sendiri
akan berkata-kata dengan mereka dengan tanpa sebarang
perantaraan dan juga tanpa sebarang penghadang.
Ucapan “Tiada seorang pun daripada kamu
melainkan” bermaksud setiap dari kalangan Ummat Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam, sama ada mereka yang berada pada masa beliau
mengucapkan Hadits tersebut mahupun mereka yang
beriman pada zaman sesudah wafatnya.
“Tuhannya akan berkata-kata dengannya”
bermaksud, Allah Ta’ala akan berbicara dengan setiap orang-
orang Mukmin baik ketika mereka hidup di Dunia mahupun
dalam kehidupan sesudah mati di Alam Akhirat. Allah adalah
Tuhan Yang Maha Berkata-kata dan Dia tidak bisu. Maha Suci
Dia dari sebarang sifat kekurangan dan kelemahan.
Kalam adalah salah satu dari Sifat Allah dan Al-Quran
adalah bukti bahawa Allah Subhanahu Wa Ta’ala itu Maha
Berkata-kata dan PerkataanNya adalah perkataan yang Maha
Agung. Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah berkata-kata secara
langsung dengan sebahagian dari Para RasulNya dan Dia
telah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 253:
174
¤ il. `≅™”,l¦ !Ψl.· ¯ΝγŸ.-. ’ls -. ΝγΨΒ Β ´Νl´ ´<¦ ×·´‘´ρ
`ΟγŸ.-. ·≈>´‘Š !Ψ..¦´™´ρ _.Šs _⌠¦ ´Οƒ¯,Β ·≈´Ζ..l¦ «≈Ρ‰−ƒ¦´ρ ~ρ`,.
‰1l¦ ¯θl´ρ ´™!: ´<¦ !Β Ÿ≅..·¦ _·%!¦ Β Νδ‰-. Β ‰-. !Β
`Ογ.´™l> ·≈Ψ..l¦ >≈l´ρ ¦θ±l.>¦ Ν·κ.ϑ· Β ´Β¦´™ Ν·κ.Β´ρ Β ,±´ ¯θl´ρ
´™!: ´<¦ !Β ¦θl..·¦ ´>≈l´ρ ´<¦ `≅-±ƒ !Β ‰ƒ,`ƒ ∩⊄∈⊂∪
253. Rasul-Rasul itu Kami lebihkan sebahagian dari mereka
atas sebahagian yang lain, dan di antara mereka ada yang
Allah berkata-kata langsung dengan dia dan sebahagiannya
Allah meninggikannya beberapa derajat, dan Kami berikan
kepada ‘Isa Putera Maryam beberapa Mukjizat serta Kami
perkuatkan dia dengan Ruhul Quddus, dan jikalau Allah
menghendaki, nescaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-
orang yang datang sesudah Rasul-Rasul itu setelah datang
kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi
mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman
dan ada pula di antara mereka yang Kafir, seandainya Allah
menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan akan
tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakiNya.
Dalam Surah Ash-Shura ayat 51 Allah Ta’ala telah
berfirman:
¤ !Β´ρ βl´ ¸:´.l β¦ «ϑl>`ƒ ´<¦ ω| !´‹>´ρ ρ¦ Β ›¦´‘´ρ .!>¬ ρ¦ Ÿ≅™¯,`ƒ
ωθ™´‘ ´_-θ`‹· .«ΡŒ¦. !Β '™!:„ …«Ρ| ¯’ls 'ΟŠ÷> ∩∈⊇∪
175
51. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahawa
Allah berkata-kata dengan Dia kecuali dengan perantaraan
wahyu atau dibelakang tabir atau dengan mengutus seorang
utusan Malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan
keizinanNya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia
adalah Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana.
Di belakang tabir ertinya ialah seorang yang dapat
mendengar perkataan Kalam Ilahi akan tetapi Dia tidak dapat
melihatNya seperti yang terjadi kepada Hadhrat Baginda Nabi
Musa ‘Alaihissalam. Dalam Surah Al-Isra ayat 45 Allah
Subhanahu Wa Ta’ala telah berfirman:
¦Œ|´ρ šV¦,· β¦´™¯,1l¦ !Ψl-> i´Ζ.. _..´ρ _·%!¦ Ÿω βθ`ΖΒσ`ƒ ο,>ψ!.
!.!>¬ ¦´‘θ.`.Β ∩⊆∈∪
45. Dan apabila kamu membaca Al-Quran nescaya Kami
adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman
kepada kehidupan Akhirat, suatu tabir dinding yang
tertutup.
Dalam Surah An-Naba ayat 38, Allah Ta’ala telah befirman:
Π¯θƒ `Πθ1ƒ ~ρ”,l¦ π>.≈lϑl¦´ρ !±. ω šχθϑl>.ƒ ω| Β βŒ¦ `&!
≈Η-¯,l¦ Α!·´ρ !.¦´θ. ∩⊂∇∪
38. Pada hari ketika Ruh dan Para Malaikat berdiri bersaf-
saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah
176
diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah dan
Dia mengucapkan kata yang benar.
Pada kehidupan Akhirat nanti sekelian Para Ruh dan
Para Malaikat akan berdiri beratur secara bersaf-saf seperti
mana dalam suasana sembahyang berjemaah. Pada ketika itu
hanya mereka yang diberikan keizinan untuk berkata-kata
sahaja akan diberi peluang untuk berkata-kata dengan Allah
Subhanahu Wa Ta’ala.
Terdapat pendapat yang berlainan tentang maksud Ruh
dalam ayat ini. Ada yang mengatakan Hadhrat Jibril
‘Alaihissalam, ada yang mengatakan tentera Allah dan ada
pula yang mengatakan Ruh manusia. Ada juga dari kalangan
manusia yang Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka
bahkan langsung tidak mahu melihat mereka pada kehidupan
Akhirat seperti yang dinyatakan dalam firmanNya pada Surah
Ali ‘Imran ayat 77:
β| _·%!¦ βρ¸.:„ ‰γ-. ´<¦ ¯Νκ.≈ϑƒ¦´ρ !´Ψϑ. ξ‹l· š.≈l`ρ¦ Ÿω _≈l>
¯Νγl ’· ο,>ψ¦ Ÿω´ρ `Νγϑl÷`ƒ ´<¦ Ÿω´ρ `,´LΖƒ ¯Νκ¯.l| Π¯θƒ πϑ≈´Š1l¦ Ÿω´ρ
`Ογ‹é“`ƒ `Ογl´ρ ´U¦‹s 'ΟŠl¦ ∩∠∠∪
77. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya
dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga
yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian pahala di
Akhirat dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka
dan tidak akan melihat kepada mereka pada Hari Qiyamat
dan tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka azab
yang pedih.
177
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· 1' 1' 1' 1'
. . . . ¸ · · ` . · ¸ · · ` . · ¸ · · ` . · ¸ · · ` . · ` ` · · ` ¯ ` . ` ` ` · · ` ¯ ` . ` ` ` · · ` ¯ ` . ` ` ` · · ` ¯ ` . `
IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA, , , ,
“DA “DA “DA “DA¦ SIS'¦CC'U¦YA ¯IlAU ¯I¯Al KAlIMA¯ ¦ SIS'¦CC'U¦YA ¯IlAU ¯I¯Al KAlIMA¯ ¦ SIS'¦CC'U¦YA ¯IlAU ¯I¯Al KAlIMA¯ ¦ SIS'¦CC'U¦YA ¯IlAU ¯I¯Al KAlIMA¯
lA¦lI KAMI KIlADA UAMIA lA¦lI KAMI KIlADA UAMIA lA¦lI KAMI KIlADA UAMIA lA¦lI KAMI KIlADA UAMIA UAMIA KAMI YA¦C UAMIA KAMI YA¦C UAMIA KAMI YA¦C UAMIA KAMI YA¦C
MI¦lADI lAS'l” MI¦lADI lAS'l” MI¦lADI lAS'l” MI¦lADI lAS'l”

` - ` · ·¯ ` - · ` ·` ` - ` ¸ ` · ' ` .` · .` · ¸` ` ` .` ·
·.` ·` · ¸` · ` · ¸ . ` ·` · ` ·

· ..` ` - . ·` , · ` · ¸ . ` ·` ` . ` · ·` . .` · , - . '
.. ´ ` . · ` , · ` ' ` ' ·` . · ` ' ·` · ' ¸ = ¸ · ` · ` -` ` . ¯ - ' · · ` · · ·
.. ´ ` . · ·` .` · ` .` ´ , · . ¯ · ` ' . ·` .` , · ` : ·` , . ·` ` ` . ` · · ·
¸ ` · , ` . ¯ - ' . , · -' ·, · ` - ` ` . ` , · ` · ' ¯ ¸ ` · · ` · - ' ` · ·`
·` - ¸` · ' ¸ · ` . ´ ·` , · ` , ` , · ` - · ` · `, . ` , .. ´ ¸` -
¸` - ` ¸` · ' ¸ · ¸ ` · , ` . ¯ -' . ` ¸` -` , · ` ¸` · ' ¸ · ¸ ` · , ·
, · ` - · ` · ` , . ` , .. ´ · ·` - ¸` · ' ¸ · ¸ ` · , · ` . ´ ·` , · ` , `
. ` -` , ·

178
Narrated ‘Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu ‘Anhuma:
Allah's Apostle the true and truly inspired, narrated to us, “The
creation of everyone of you starts with the process of collecting the
material for his body within forty days and forty nights in the womb
of his mother. Then he becomes a clot of thick blood for a similar
period (40 days) and then he becomes like a piece of flesh for a similar
period. Then an angel is sent to him (by Allah) and the angel is
allowed (ordered) to write four things; his livelihood, his (date of)
death, his deeds, and whether he will be a wretched one or a blessed
one (in the Hereafter) and then the soul is breathed into him. So one
of you may do (good) deeds characteristic of the people of Paradise so
much that there is nothing except a cubit between him and Paradise
but then what has been written for him decides his behavior and he
starts doing (evil) deeds characteristic of the people of Hell (Fire) and
(ultimately) enters Hell (Fire); and one of you may do (evil) deeds
characteristic of the people of Hell (Fire) so much so that there is
nothing except a cubit between him and Hell (Fire), then what has
been written for him decides his behavior and he starts doing (good)
deeds characteristic of the people of Paradise and ultimately) enters
Paradise.”
Hadhrat ‘Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu ‘Anhuma telah
meriwayatkan bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang benar lagi
membenarkan telah bersabda, “Sesungguhnya penciptaan
setiap seorang dari kamu bermula dengan terhimpunnya di
dalam perut ibunya selama tempoh empat puluh hari dan
malam, kemudian ia bertukar menjadi segumpal darah yang
pekat selama tempoh yang sama, kemudian ia akan bertukar
menjadi seketul daging selama tempoh yang sama, kemudian
diutuskan kepadanya Malaikat lalu diizinkannya menulis
empat perkara, maka Malaikat itu akan menuliskan tentang
rezekinya, dan ajal mautnya, dan amal perbuatannya, dan
179
sama ada dia seorang yang celaka atau seorang yang bahagia,
kemudian Dia akan meniupkan Ruh kepadanya. Maka jika
seseorang dari kamu yang beramal dengan amalan ahli
Syurga sehingga jarak di antaranya dan Syurga hanyalah
sehasta, namun telah dituliskan bahawa dia akan beramal
dengan amalan ahli Neraka, maka dia akan masuk ke dalam
Neraka, dan jika seseorang dari kamu yang beramal dengan
amalan ahli Neraka sehingga jarak di antaranya dan Neraka
hanyalah sehasta, namun telah dituliskan bahawa dia akan
beramal dengan amalan ahli Syurga, maka dia akan masuk ke
dalam Syurga.”
PENJELASAN HADITS 19
Hadhrat Imam Bukhari telah meriwayatkan Hadits ini
dari Adam dan beliau telah meriwayatkan dari Syu’bah dan
beliau telah meriwayatkan dari Al-A’mash dan beliau telah
meriwayatkan dari Zaid bin Wahab dan beliau telah
meriwayatkan dari Hadhrat ‘Abdullah bin Mas’ud
Radhiyallahu ‘Anhuma dan beliau telah meriwayatkan Hadits
ini dari Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Kandungan Hadits ini memberikan penjelasan kepada
kita tentang hakikat kejadian manusia yang diciptakan oleh
Allah Subhanahu Wa Ta’ala di dalam perut ibu yang bermula
dari setitis air mani yang bertukar menjadi segumpal darah.
Darah tersebut akan bertukar menjadi daging lalu daging
tersebut akan ditumbuhi dengan tulang belulang sehingga
Allah Ta’ala menyempurnakan kejadian seorang bayi di
dalam rahim seorang wanita. Setelah bayi itu dilahirkan, lama-
kelamaan dia akan menjadi dewasa, lalu menjadi tua dan
menanti saat ketibaan ajal. Ada juga yang mati ketika muda.
180
Dalam Surah Ghafir ayat 67 Allah Ta’ala telah
berfirman:
´θδ “%!¦ Ν÷1l> Β .¦,. ¯Ν. Β π±LœΡ ¯Ν. Β π1l. ¯Ν. ¯Ν>`>,ƒ†
ξ±L ¯Ν. ¦θ-l¯..l ¯Νé´‰:¦ ¯Ο. ¦θΡθ>.l l´>θ`Š: Ν>ΖΒ´ρ Β ’·´θ.`ƒ Β
`≅¯.· ¦θ-l¯..l´ρ ξ>¦ ‘¯Κ.•Β ¯Ν÷l-l´ρ šχθl1-. ∩∉∠∪
67. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian
dari setitis air mani, sesudah itu dari segumpal darah,
kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak,
kemudian kamu dibiarkan hidup sampai kepada masa
dewasa, kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua, di
antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Dan Kami
perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang
ditentukan dan supaya kamu memahaminya.
Allah Ta’ala telah menjadikan manusia yang pertama
iaitu Hadhrat Baginda Nabi Adam ‘Alaihissalam daripada
tanah manakala zuriat-zuriat keturunannya kesemuanya
dijadikan melalui perantaraan air mani kecuali pada
penciptaan Hadhrat Baginda Nabi ‘Isa Putera Maryam
‘Alaihissalam, kemudian proses kejadian manusia telah
diperjelaskan oleh Allah Ta’ala sepertimana firmanNya dalam
Surah Al-Mukminun pada ayat 12 hingga 14 seperti berikut:
‰1l´ρ !Ψ1l> ´≈.ΣN¦ Β '#≈l™ Β _.L ∩⊇⊄∪ ¯Ν. «≈Ψl-> π±LΡ ’·
‘¦,· _.>Β ∩⊇⊂∪ ¯Ο. !´Ζ1l> π±L‘Ζl¦ π1l. !´Ζ1l‚· π1l-l¦ π-.`Β
181
!´Ζ1l‚· π-.ϑl¦ !ϑ≈Ls !Ρ¯θ.>· ´Ο≈L-l¦ !ϑ>' ¯Ο. «≈Ρ!:Σ¦ !1l>
,>¦´™ ì´‘!..· ´<¦ .>¦ _.1l≈ƒ'¦ ∩⊇⊆∪
12. Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia
dari suatu saripati berasal dari tanah.
13. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani yang
disimpan dalam tempat rahim yang kokoh.
14. Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah,
lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan
segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu
tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging,
kemudian Kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain.
Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.
Allah adalah Maha Pencipta dan Dialah yang
menciptakan sekelian manusia dan menyempurnakan
kejadian setiap manusia dalam perut ibu mereka. Di dalam
Surah Al-Qiyamah pada ayat 36 hingga 40, Allah telah
berfirman:
´..>†¦ ≈.ΡN¦ β¦ ì´¸.`ƒ “‰™ ∩⊂∉∪ `Οl¦ iƒ π±LΡ Β ¯_.Β _.ϑ`ƒ
∩⊂∠∪ ¯Ν. βl´ π1l. _l⇐· “¯θ.· ∩⊂∇∪ Ÿ≅->' «ΖΒ _.>ρ“l¦ ,´%!¦
´_.ΡN¦´ρ ∩⊂'∪ ´Šl¦ il≡Œ ‘‰≈1. ´’ls β¦ ´‘↵>† ’.¯θRQ¦ ∩⊆⊃∪
36. Apakah manusia mengira, bahawa dia akan dibiarkan
begitu saja tanpa pertanggungjawaban?
182
37. Bukankah dia dahulu setitis air mani yang ditumpahkan
ke dalam rahim.
38. Kemudian air mani itu menjadi segumpal darah, lalu
Allah menciptakannya dan menyempurnakannya.
39. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki
dan perempuan.
40. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa juga
menghidupkan orang mati?
Dalam Surah Al-Haj pada ayat 5, Allah Ta’ala telah
berfirman:
!㕃!≈ƒ '!Ζl¦ β| `Ο.Ζ´ ’· .ƒ´‘ ´Β ±-.l¦ !Ρ¦· />≈Ψ1l> Β .¦,. ¯Ν.
Β π±LœΡ ¯Ν. Β π1l. ¯Ο. Β π-.•Β π1lƒ’Χ ¸¯.s´ρ π1lƒΧ _..`Ψl ¯Ν>l
”,1Ρ´ρ ’· Θl>¯‘N¦ !Β '™!:Σ ´’|| ≅>¦ ‘¯Κ.•Β ¯Ν. ¯Ν>`>,ƒΥ ξ±L ¯Ο.
¦θ-l¯..l ¯Νé´‰:¦ Ν÷ΖΒ´ρ Β †·´θ.`ƒ Ν÷ΖΒ´ρ Β –Š,`ƒ ´’|| ΑŒ¯‘¦
,ϑ`-l¦ Ÿξ‹÷l ´Νl-ƒ Β ‰-. Νl. !↔‹: “,.´ρ š⇓¯‘N¦ ο‰Β!δ ¦Œ¦·
!´Ζl“Ρ¦ !γŠl. ´™!ϑl¦ .”.δ¦ ·.´‘´ρ ·..Ρ¦´ρ Β ≅é ~ρ— ~Šγ. ∩∈∪
5. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang
kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya
Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari
setitis air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian
183
dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang
tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami
tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai
waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan
kamu sebagai bayi, kemudian dengan beransur-ansur kamu
sampai menjadi dewasa dan di antara kamu ada yang
diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan
umurnya sampai nyanyuk supaya dia tidak mengetahui lagi
sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya, dan kamu
lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami
turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah
dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan
yang indah.
Seterusnya Allah telah berfirman dalam Surah Al-‘Alaq
ayat 1 dan 2:
¦,·¦ Ο`™!. i.´‘ “%!¦ _l > ∩⊇∪ _l> ´≈.ΣN¦ Β _ls ∩⊄∪
1. Bacalah dengan Nama Tuhanmu yang telah menciptakan.
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
Menurut isi kandungan Hadits yang dinyatakan di atas,
bahawa Allah menciptakan manusia dengan menghimpunkan
padanya segala unsur-unsur dari Alam Amar dan Alam
Khalaq ketika di dalam perut ibu mereka. Kemudian, manusia
itu dikeluarkan dari perut ibunya dan lahir sebagai seorang
bayi yang comel. Bayi yang kecil itu lama-kelamaan akan
membesar menjadi kanak-kanak dan seterusnya menjadi
remaja, kemudian menjadi dewasa dan seterusnya menjadi
tua sehinggalah menjadi nyanyuk dan hilang ingatannya.
184
Dalam Hadits ini tidak dinyatakan tentang kejadian
Hadhrat Baginda Nabi Adam dan Nabi ‘Isa ‘Alaihimassalam
kerana mereka berdua tidak dijadikan menurut seperti mana
kejadian manusia biasa yang terjadi menerusi proses
perhubungan kelamin antara seorang lelaki dan perempuan
yang menjadi suami isteri, kerana kejadian kita manusia biasa
ini adalah lazim diketahui umum bahawa kita berasal dari air
mani. Allah Ta’ala berfirman dalam Surah Az-Zumar pada
ayat 6:
/>1l> Β ±Ρ ο‰>≡´ρ ¯Ν. Ÿ≅-> !κ.Β !γ>ρ— Α“Ρ¦´ρ />l ´Β
Ο≈-ΡN¦ π´ŠΖ≈ϑ. ~≡´ρ—¦ ¯Ν>1lƒ† ’· βθL. ¯Ν÷.≈γΒ¦ !1l> Β ‰-.
_l> ’· ·≈ϑlL ±≈l. `Ν>l≡Œ ´<¦ ¯Ν>š.´‘ «l ilϑl¦ ω «≈l| ω| ´θδ ’Τ!·
βθ·´¸`.. ∩∉∪
6. Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia
jadikan daripadanya isterinya dan Dia menurunkan untuk
kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak.
Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi
kejadian dalam tiga kegelapan, yang berbuat demikian itu
adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai
kerajaan, tidak ada Tuhan selain Dia; Maka bagaimana
kamu dapat dipalingkan?
Tiga kegelapan itu ialah kegelapan dalam perut,
kegelapan dalam rahim, dan kegelapan dalam selaput yang
menutup anak dalam rahim. Air mani yang terpancar dari
kemaluan bapa ke dalam rahim kemaluan ibu, sekiranya
Taqdir Allah menentukan bahawa Dia akan mencipta
185
seseorang menerusi perhubungan kelamin tersebut, maka
dalam tempoh selama empat puluh hari, air mani tersebut
akan bertukar menjadi segumpal darah dan dalam tempoh
masa selama empat puluh hari juga, segumpal darah tersebut
akan bertukar menjadi segumpal daging dan seterusnya
daging tersebut akan ditumbuhi dengan tulang-tulang dan
kemudian tulang-tulang tersebut juga akan ditutupi dengan
daging sehingga terbentuklah suatu rupa bentuk lembaga
yang hidup dalam perut ibu-ibu yang mengandung.
Setelah sempurna kejadian lembaga bayi di dalam
perut ibu, lalu Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan mengirimkan
seorang Malaikat yang akan menuliskan empat ketetapan
untuknya iaitu tentang sumber rezekinya sama ada yang halal
mahupun yang haram, bila dan di manakah ajal kematiannya,
apakah baik atau buruk amal perbuatannya dan akan
dituliskan juga sama ada dia adalah seorang yang ditimpa
kecelakaan dalam kehidupannya ataupun seorang yang
dikurniakan dengan kebahagiaan di dalam hidupnya, lalu
Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan meniupkan Ruh padanya
seperti mana kejadian Hadhrat Baginda Nabi Adam
‘Alaihissalam, sesuai dengan firmanNya dalam Surah Al-Hijr
ayat 28 dan 29 seperti berikut:
Œ|´ρ Α!· i•.´‘ π>.≈lϑll ’Τ| ´_l≈> ¦,:· Β ≅≈.l. Β ¦ϑ> βθ`Ζ`.Β
∩⊄∇∪ ¦Œ¦· …«.ƒ¯θ™ ·‚±Ρ´ρ «Š· Β _-ρ•‘ ¦θ`-1· …«l _·‰>≈™ ∩⊄'∪
28. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada Para
Malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang
manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur
hitam yang diberi bentuk.
186
29. Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya
dan Aku telah meniupkan ke dalamnya Ruh ciptaanKu,
maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
Dalam Surah Sad pada ayat 72, Allah Ta’ala berfirman:
¦Œ¦· …«.ƒ¯θ™ ·‚±Ρ´ρ «Š· Β _-ρ•‘ ¦θ`-1· …«l _·‰>≈™ ∩∠⊄∪
72. Maka apabila telah Aku sempurnakan kejadiannya dan
Aku tiupkan kepadanya Ruh ciptaanKu, maka hendaklah
kamu bersungkur dengan bersujud kepadaNya.
Seterusnya dinyatakan dalam Hadits ini bahawa jika
seseorang dari kalangan Ummat Islam yang beramal dengan
amalan Ahli Syurga sehingga jarak di antaranya dan Syurga
hanyalah sehasta, namun telah dituliskan bahawa dia akan
beramal dengan amalan ahli Neraka, maka dia pasti akan
dimasukkan ke dalam Neraka, dan jika seseorang dari
kalangan Ummat Islam yang beramal dengan amalan ahli
Neraka sehingga jarak di antaranya dan Neraka hanyalah
sehasta, namun telah dituliskan bahawa dia akan beramal
dengan amalan ahli Syurga, maka dia pasti akan dimasukkan
ke dalam Syurga.
Maka sebagai pengajarannya, hendaklah kita sentiasa
memelihara amalan kita agar sesuai dengan amalan Ahli
Syurga sehinggalah ke saat akhir hayat kita. Semoga Allah
mengurniakan kita dengan Taufiq dan Hidayah dariNya.


187
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· `¤ `¤ `¤ `¤
` - · ¯ ` ¸` ` ` -` · ` - . , ` ` ¸ · ¸ ` · ' ` ¸ · ¸ ¸ ' ` ¸ ·
¸ .` · ¸ ' . ·

` ¸ ` ¸ ¸` - . - . ·` , · ` · ¸ . ` , - ¸ ` ¸` -` . · ¸ ` ·
. · · ¸, ¸ · : · ' . ' · . ¸ ` · · - · · ¯ .. ´ ¸ · ` ¸ ·
· ¸, ¸ · .` . · , ` · ¸ ·
Narrated Abu Musa Radhiyallahu ‘Anhu:
A man came to the Prophet and said, "A man fights for pride and
haughtiness, another fights for bravery, and another fights for
showing off; which of these (cases) is in Allah's Cause?" The Prophet
said, "The one who fights that Allah's Word (Islam) should be
superior, fights in Allah's Cause."
Hadhrat Abu Musa Radhiyallahu ‘Anhu telah meriwayatkan
bahawa telah datang seorang lelaki kepada Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam,
maka lelaki itu telah bertanya, “Seseorang yang berperang
kerana kemegahan dan seseorang yang berperang kerana
keberanian dan seseorang yang berperang kerana Riak, maka
yang mana satukah yang berperang pada Jalan Allah?”
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam bersabda, “Barangsiapa yang berperang
kerana menegakkan Kalimah Allah Yang Maha Tinggi, maka
dia berada pada Jalan Allah.”
188
PENJELASAN HADITS 20
Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih telah
menampilkan Hadits ini dalam Bab menyatakan firman Allah
Ta’ala, “Dan Sesungguhnya Telah Tetap Kalimat Janji Kami
Kepada Hamba-Hamba Kami Yang Menjadi Rasul”. Beliau
telah meriwayatkannya dari Muhammad bin Katsir dan beliau
telah meriwayatkan dari Sufyan dan beliau telah
meriwayatkan dari Al-A’mash dan beliau telah meriwayatkan
dari Abu Wail dan beliau telah meriwayatkan dari Hadhrat
Abu Musa Radhiyallahu ‘Anhu dan beliau telah
meriwayatkan Hadits ini dari Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Isi
kandungan Hadits ini memberikan pengajaran kepada kita
tentang pentingnya keikhlasan niat dalam berperang pada
Jalan Allah iaitu semata-mata demi menegakkan Syari’at Allah
yang mulia iaitu Agama Islam kerana jika niat berperang
adalah untuk bermegah-megah terhadap sesama manusia,
maka penyertaannya dalam peperangan itu bukanlah berada
atas Jalan Allah kerana kemegahan adalah hanya bersifat
sementara dan tidak kekal. Mereka yang bermegah-megah
hanya akan menjadikan hati mereka subur dengan sifat
Takabbur.
Jika seseorang yang berperang dengan niat
menzahirkan keberaniannya demi mempertahankan maruah
dirinya, atau kaum keluarga dan sanak saudaranya atau
keturunannya dan bangsanya atau sesuatu kelompok, maka
adalah jelas bahawa penyertaannya dalam perang itu
bukanlah atas Jalan Allah kerana bukannya Keesaan Allah dan
Syari’at Islam yang dipertahankan, bahkan sebaliknya dia
memberanikan dirinya berjuang untuk sesuatu yang selain
Allah. Jika seseorang yang berjuang kerana Riak yakni dengan
niat untuk menunjuk-nunjuk kepada masyarakat bahawa dia
189
juga turut berjuang dan merasa bangga dengan
kepahlawanannya sehingga menjadi sombong dan bongkak
dengan perjuangannya, maka dia juga belum boleh dianggap
sebagai seorang yang berjuang pada Jalan Allah kerana
niatnya sumbang dan mengandungi najis yang Mazmumah.
Riak adalah syirik Khafi iaitu suatu bentuk syirik yang
tersembunyi di dalam hati dan amat ditakuti oleh Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam kerana ianya boleh merosakkan amalan-amalan
kebaikan Ummatnya. Riak adalah penyakit hati seperti mana
Takabbur, ‘Ujub, Suma’ah dan hasad dengki yang merupakan
sifat-sifat Mazmumah dan perlu di sucikan supaya
menjadikan seseorang itu sebagai Insan yang sejati dan
bersikap merendahkan diri dan menzahirkan sifat kehambaan
terhadap Allah Ta’ala.
Meskipun Hadits ini menyebut perkataan berperang
yang juga boleh diertikan dengan kata berjuang, ianya juga
membawa pengertian maksud yang luas dalam sebarang
bentuk perjuangan, sama ada perjuangannya menegakkan
Syari’at perundangan Allah menurut panduan Kitabullah dan
Sunnah Rasulullah dalam sistem politik, pentadbiran,
pendidikan, kemasyarakatan, dan kesusasteraan mahupun
dalam amalan Ibadah dan ‘Aqidah.
Sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah,
Rasulullah dan kehidupan Akhirat, kita perlulah sentiasa
memperbetulkan niat kita dalam sebarang bentuk perjuangan
yang kita sedang melibatkan diri, sama ada dalam pergerakan
dan pertubuhan Dakwah, mahupun Jihad atau yang
menjalankan usaha Tazkiyah dan Tasfiyah, atau yang
berjuang dalam bidang ilmiah pendidikan atau pun sebarang
jemaah yang menjalankan usaha Amar Ma’aruf dan Nahi
190
Mungkar, supaya niat itu menjadi benar-benar ikhlas adalah
hanya dengan niat untuk meninggikan kemuliaan Syari’at
Allah.
Allah adalah Maha Tinggi dan PerkataanNya adalah
perkataan yang Maha Tinggi dan KalimahNya adalah
Kalimah yang Maha Tinggi dan Syari’atNya adalah Ad-Din
yakni AgamaNya dan Agama yang diiktiraf oleh Allah
hanyalah Agama Islam seperti mana firmanNya dalam Surah
Ali ‘Imran ayat 19:
β| š_·$!¦ ‰Ψs ´<¦ `Ο≈l`™N¦ !Β´ρ .l.>¦ š_·%!¦ ¦θ.ρ¦ .≈.>l¦
ω| Β ‰-. !Β `Νδ´™l> `Οl-l¦ !‹-. `ΟγΨ.. Β´ρ ¯,±>ƒ ·≈ƒ!↔. ´<¦
χ¦· ´<¦ ׃¸. .!.>'¦ ∩⊇'∪
19. Sesungguhnya Agama yang diredhai di sisi Allah
hanyalah Islam, tiada berselisih orang-orang yang telah
diberi Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada
mereka, kerana kedengkian yang ada di antara mereka.
Barangsiapa yang Kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka
sesungguhnya Allah sangat cepat perhisabanNya.
Maksudnya ialah Kitab-kitab yang diturunkan sebelum
Al-Quran iaitu Taurat, Zabur dan Injil. Orang-orang yang
telah diberikan Al-Kitab bermaksud orang-orang Yahudi dan
Nasrani. Dalam Surah Al-Maidah pada ayat 5 Allah
Subhanahu Wa Ta’ala telah berfirman:
191
Π¯θ´‹l¦ ≅>¦ `Ν>l ·≈.¯‹Ll¦ `Π!-L´ρ _·%!¦ ¦θ.ρ¦ .≈.>l¦ ¨≅> ¯/>l
¯Ν>`Β!-L´ρ ¨≅> ¯Νλ ·≈Ψ.`>RQ¦´ρ ´Β ·≈ΨΒσϑl¦ ·≈Ψ.`>RQ¦´ρ ´Β
_·%!¦ ¦θ.ρ¦ .≈.>l¦ Β ¯Ν>l¯.· ¦Œ| ´δθϑ...¦´™ ´δ´‘θ`>¦ _.Ψ.>Χ ´¸¯.s
_.>±≈.`Β Ÿω´ρ “‹‚−.` ⦉>¦ Β´ρ ¯,±>ƒ ≈´ΚƒN!. ‰1· 1.>
…`&#ϑs ´θδ´ρ ’· ο,>ψ¦ ´Β ´ƒ¸.≈ƒ'¦ ∩∈∪
5. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, dan
makanan sembelihan orang-orang yang diberi Al-Kitab itu
halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka
dan dihalalkan mengahwini wanita yang menjaga
kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan
wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-
orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah
membayar mas kahwin mereka dengan maksud
menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula
menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang Kafir
sesudah beriman maka terhapuslah amalannya dan dia di
Hari Qiyamat termasuk orang-orang rugi.
Pada hari ini ada golongan yang mendakwa bahawa
semua ajaran Agama adalah sama di sisi Tuhan kerana semua
Agama menganjurkan kebaikan. Keadaan ini seolah-olah
meletakkan Agama Islam di tempat yang rendah kerana
Agama Islam satu-satunya Agama yang diredhai oleh Allah
dan kedudukannya adalah sangat tinggi di sisiNya. Allah
tidak pernah mengiktiraf sebarang Agama yang selain Islam.
Jika sekiranya ada Agama lain yang lebih kemuliaannya dari
192
Islam, maka sudah tentulah ianya dinyatakan dalam Al-Quran
dan tentulah Baginda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
juga akan turut mengkhabarkannya, namun yang jelas dan
nyata hanyalah Agama Islam sebagai Agama yang diredhai
oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah berfirman dalam
Surah Ali ‘Imran pada ayat 102:
!κš‰!≈ƒ _·%!¦ ¦θ`ΨΒ¦´™ ¦θ1.¦ ´<¦ _> .«.!1. Ÿω´ρ _∫θ.· ω| Ν.Ρ¦´ρ βθϑl`.•Β
∩⊇⊃⊄∪
102. Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada
Allah sebenar-benar Taqwa kepadaNya dan janganlah
sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama
Islam.
Hadhrat Baginda Nabi Ibrahim ‘Alaihissalam juga telah
berpesan kepada putera-puteranya agar jangan sekali-kali
mati melainkan berada dalam Agama Islam sebagai seorang
Muslim. Firman Allah Ta’ala dalam Surah Al-Baqarah pada
ayat 131 dan 132:
Œ| Α!· …`&! …«š.´‘ ¯Νl`™¦ Α!· ·ϑl`™¦ .,l _.ϑl≈ -l¦ ∩⊇⊂⊇∪ _œ.´ρ´ρ !κ.
`Ο↵δ≡,¯.| «‹⊥. ´.θ1-ƒ´ρ ¯_..≈ƒ β| ´<¦ ’∀L.¦ `Ν>l _·$!¦ Ÿξ· ´.θϑ.
ω| Ο.Ρ¦´ρ βθϑl`.•Β ∩⊇⊂⊄∪
193
131. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: “Tunduk
patuhlah!” Ibrahim menjawab: “Aku tunduk patuh kepada
Tuhan Semesta Alam.”
132. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada
anak-anaknya, demikian pula Ya’aqub. (Ibrahim berkata):
“Wahai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih
Agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali
dalam memeluk Agama Islam.”
Islam adalah Agama yang telah dianuti oleh Hadhrat
Baginda Nabi Ibrahim ‘Alaihissalam dan sekelian Para Nabi
‘Alaihimus Solatu Wassalam. Beruntunglah orang-orang yang
mengikuti Agama Islam ini kerana mendapat jaminan dari
Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang tidak terdapat dalam
sebarang Agama yang lain.
Firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 125:
Β´ρ .>¦ !´ΨƒŠ ´ϑΒ ´Νl`™¦ …«γ>´ρ ´< ´θδ´ρ ".>Χ ×..¦´ρ '#Β ´ΟŠδ≡,¯.|
!±‹Ζ> ‹ƒ´¦´ρ ´<¦ ´ΟŠδ≡,¯.| ξŠl> ∩⊇⊄∈∪
125. Dan siapakah yang lebih baik Agamanya daripada
orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah,
sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan dia mengikuti
Agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim
menjadi kesayanganNya.
Agama Islam bererti Agama yang menyerahkan diri
kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan hati yang Ikhlas.
FirmanNya dalam Surah Al-Baqarah ayat 112:
194
’l. Β ´Νl`™¦ …«γ>´ρ ´< ´θδ´ρ ".>Χ …`&#· …ν`,>¦ ‰Ψs .«.´‘ Ÿω´ρ ∃¯θ>
¯ΝγŠl. Ÿω´ρ ¯Νδ βθΡ“>† ∩⊇⊇⊄∪
112. Bahkan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada
Allah, sedang dia berbuat kebaikan, maka baginya pahala
pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhuatiran terhadap
mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.
Allah Ta’ala melarang manusia mencari Agama yang
selain Islam. Agama Islam bukan sahaja untuk dianuti oleh
sekelian ummat manusia di bumi, bahkan Agama Islam
jugalah yang dianuti oleh sekelian para penghuni di langit,
firmanNya dalam Surah Ali ‘Imran ayat 83:
´¸¯.-·¦ ƒŠ ´<¦ šχθ-¯.ƒ …`&!´ρ ´Νl`™¦ Β ’· .≡´θ≈ϑ´.l¦ ⇓¯‘N¦´ρ
!´s¯θL !δ¯,Ÿé´ρ «‹l|´ρ šχθ`->¯,`ƒ ∩∇⊂∪
83. Maka apakah mereka mencari Agama yang selain dari
Agama Allah, padahal kepada DiriNyalah menyerahkan diri
segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka
mahu pun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka
dikembalikan.
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah diperintahkan agar
menyerahkan dirinya kepada Allah dan jangan menyekutukan
Allah dengan sesuatu apa pun, dan perintah ini juga ditujukan
kepada sekelian ummat manusia agar menganut Agama
Islam. Dalam Surah Al-An’am ayat 14, Allah Ta’ala berfirman:
195
¯≅· ´¸¯.s¦ ´<¦ ‹ƒ´¦ !‹l´ρ ,L!· .≡´θ≈ϑ´.l¦ ¯‘N¦´ρ ´θδ´ρ `Ν-L`ƒ Ÿω´ρ
`Ο-L`ƒ ¯≅· ’Τ| .`¸∆¦ β¦ šχθé¦ Αρ¦ Β ´Οl`™¦ Ÿω´ρ ´_·θ÷.
´Β _.´¸:ϑl¦ ∩⊇⊆∪
14. Katakanlah: “Apakah akan aku jadikan pelindung selain
dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia
memberi makan dan tidak diberi makan?” Katakanlah:
“Sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang
yang pertama kali menyerah diri kepada Allah dan jangan
sekali-kali kamu masuk golongan orang Musyrikin.”
Dalam Surah Al-Mukmin pada ayat 66, Allah Ta’ala
berfirman:
¤ ¯≅· ’Τ| ·ŠγΡ β¦ ‰.s¦ š_·%!¦ βθ`s‰. Β βρŠ ´<¦ !´ϑl ´’Τ´™l>
·≈Ψ..l¦ Β ’.¯‘ .¯,Β¦´ρ β¦ ´Νl`™¦ .,l š_.ϑl≈-l¦ ∩∉∉∪
66. Katakanlah (Wahai Muhammad): “Sesungguhnya aku
dilarang menyembah sembahan yang kamu sembah selain
Allah setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari
Tuhanku, dan aku diperintahkan supaya tunduk patuh
kepada Tuhan Semesta Alam.”
Orang-orang Kafir akan sentiasa mencari alasan untuk
menolak ajaran Agama Islam dan akan mengemukakan
berbagai-bagai hujjah untuk menolak kebenaran Islam. Allah
berfirman dalam Surah Ali ‘Imran pada ayat 20:
196
β¦· ìθ•>l> ¯≅1· ·Κl`™¦ ´‘γ>´ρ ´< Β´ρ -..¦ ≅·´ρ _·%#l ¦θ.ρ¦
.≈.>l¦ ´↵¯‹ΒN¦´ρ `Ο.ϑl`™¦´™ β¦· ¦θϑl`™¦ ‰1· ¦ρ ‰.δ¦ χ|ρ ¦¯θl´θ.
!ϑΡ¦· š‹ls ×≈l.l¦ ´<¦´ρ ´¸... Š!.-l!. ∩⊄⊃∪
20. Kemudian jika mereka mendebat kamu tentang
kebenaran Islam, maka katakanlah: “Aku menyerahkan
diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang
mengikutiku,” dan katakanlah kepada orang-orang yang
telah diberi Al-Kitab dan kepada orang-orang yang Ummi:
“Apakah kamu mahu masuk Islam,” jika mereka masuk
Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk dan
jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah
menyampaikan Agama Allah dan Allah Maha Melihat akan
hamba-hambaNya.
Agama Islam adalah suatu nikmat yang amat besar dari
Allah kepada hamba-hambaNya yang terpilih, firmanNya
dalam Surah Al-Hujurat ayat 17:
βθ–Ψϑƒ i‹ls β¦ ¦θϑl`™ ¦ ≅· ω ¦θ–Ψϑ. ´’ls />ϑ≈l`™| ≅. ´<¦ ¯ϑƒ
¯/>‹l. β¦ ¯/>1‰δ ≈ϑƒ∼l β| `Ο.Ζ´ _.·‰≈. ∩⊇∠∪
17. Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan
keislaman mereka. Katakanlah: “Janganlah kamu merasa
telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu,
sebenarnya Allah, Dialah yang melimpahkan nikmat
kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika
kamu adalah orang-orang yang benar.”
197
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· `1 `1 `1 `1
. · · , · ·, ¸ · · ` · . . ' . .
IAI MI¦IlA¦CKA¦ KIUI¦DAK DA¦ IAI MI¦IlA¦CKA¦ KIUI¦DAK DA¦ IAI MI¦IlA¦CKA¦ KIUI¦DAK DA¦ IAI MI¦IlA¦CKA¦ KIUI¦DAK DA¦
KII¦CI¦A¦ DA¦ lIlMA¦¦YA KII¦CI¦A¦ DA¦ lIlMA¦¦YA KII¦CI¦A¦ DA¦ lIlMA¦¦YA KII¦CI¦A¦ DA¦ lIlMA¦¦YA, , , , “KAM' ¯IADA “KAM' ¯IADA “KAM' ¯IADA “KAM' ¯IADA
IIlKIUI¦DAK MIlAI¦KA¦ AllAU YA¦C IIlKIUI¦DAK MIlAI¦KA¦ AllAU YA¦C IIlKIUI¦DAK MIlAI¦KA¦ AllAU YA¦C IIlKIUI¦DAK MIlAI¦KA¦ AllAU YA¦C
MI¦CKIUI¦DAKI¦YA” MI¦CKIUI¦DAKI¦YA” MI¦CKIUI¦DAKI¦YA” MI¦CKIUI¦DAKI¦YA”

` - ` ·` ` · ` - . . ` ` · ` ¸ · · ` · · ` ¸ ¸ ' . ·

· ..` . · . ·` , · ` · ¸ . . ·' ¸ · .` · ` · · · ` .` ` . · · ·
` · · ´ ` ` · · . , · ¸ =` · ' · . · . ` . ¯` - ' ` ¸ .
· · .` . · ¸ . ` ¸ · : ` ¸ ` .` · : · ¸ · · ¸` .` ¸ ` ¸ .
` · . . ' . ` ¸ · . ` . · ` ¸ ´ .` ` - ' ` ¸ · . ` . :`
Narrated Anas Radhiyallahu ‘Anhu:
Allah's Apostle said, "Whenever anyone of you invoke Allah for
something, he should be firm in his asking, and he should not say: “If
You wish, give me,” for none can compel Allah to do something
against His Will."
Hadhrat Anas Radhiyallahu ‘Anhu telah meriwayatkan
bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
198
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda, “Apabila kamu
berdoa memohon kepada Allah, maka hendaklah kamu
memperkuatkan keazamanmu dalam doa itu dan janganlah
sesiapa pun dari kalangan kamu berkata: “Jika Engkau
kehendaki maka kurniakanlah kepadaku,” kerana
sesungguhnya bagi Allah, tiada siapa pun yang boleh
memaksaNya.”
PENJELASAN HADITS 21
Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih telah
meriwayatkan Hadits ini dari Musaddad dan beliau telah
meriwayatkan dari ‘Abdul Warits dan beliau telah
meriwayatkan dari ‘Abdul ‘Aziz dan beliau telah
meriwayatkan dari Hadhrat Anas Radhiyallahu ‘Anhu dan
beliau telah meriwayatkannya dari Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Hadits ini mengajarkan kita tentang keutamaan berdoa
dengan cara pendekatan yang betul. Ianya berpunca dari
dalam diri seseorang itu, sama ada niatnya berdoa itu adalah
bersungguh-sungguh kerana Allah ataupun kerana yang
selainNya.
Seseorang yang bersungguh-sungguh meminta kepada
Allah adalah orang yang benar ikhlas dalam permintaannya,
kerana dia sanggup untuk terus mengharap dan meminta
pertolongan kepada Allah bagi memenuhi segala keperluan
yang dihajatinya. Dia akan terus meminta pada Allah pada
setiap kali selesai menunaikan Solat dan pada waktu-waktu
dan tempat-tempat yang doa diterima. Maka sudah tentulah
Allah akan bertindak menurut sangkaan hambaNya
terhadapNya.
199
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasululah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita agar
memperkuatkan keazaman ketika membuat sesuatu
permohonan doa, kerana dengan kuatnya keazaman
seseorang untuk memperolehi apa yang dihajatinya, maka dia
akan terus menerus mengharap dan meminta kepada Tuhan
yang Maha Pencipta lagi Maha Berkuasa atas segala sesuatu.
Seseorang yang tidak kuat keazamannya dalam berdoa
adalah jelas menunjukkan bahawa dia tidak bersungguh-
sungguh dalam mencapai apa yang diharapkannya. Mungkin
dia menganggap hajatnya itu tidak begitu penting atau
mungkin dia sengaja ingin menduga kemampuan Allah dalam
menyempurnakan hajatnya.
Orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam meminta
kepada Allah tentu tidak akan mengulang-ulang
permintaannya kepada Allah, sebaliknya mungkin dia sendiri
tidak pasti apakah hajatnya itu sesuai untuk diminta atau pun
tidak. Orang-orang yang sebegini adalah tidak tetap
pendiriannya dan tidak tahu bagaimana untuk mendapat
limpahan nikmat dari Allah, dengan bersangka buruk
terhadap kemampuan Allah, bahkan terhadap dirinya sendiri.
Dengan meminta kepada Allah secara tetap bukanlah
bermaksud kita memaksa Allah untuk menunaikan hajat dan
keperluan kita, tetapi sebaliknya ia adalah menunjukkan
betapa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang terhadap
sekelian hamba-hambaNya dan Tuhan yang Maha
Memelihara serta yang memberikan rezeki kepada sekelian
makhluk ciptaanNya. Firman Allah dalam pada ayat 5 Surah
Al-Fatihah:
200
‚!−ƒ| ‰.-Ρ ‚!−ƒ|´ρ _.-.`.Σ ∩∈∪
5. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada
Engkaulah kami meminta pertolongan.
Na’budu diambil dari kata ‘Ibadah yang bererti
kepatuhan yang ditimbulkan oleh perasaan kebesaran
terhadap Allah sebagai Tuhan yang disembah dengan
keyakinan bahawa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak
terhadap dirinya.
Nasta’iin bererti “Kami meminta pertolongan,” diambil
dari kata Isti’anah yang bererti mengharapkan bantuan untuk
menyelesaikan sesuatu pekerjaan yang tidak sanggup
dikerjakan dengan keupayaan sendiri. Allah Ta’ala telah
memerintahkan kita agar meminta sebarang pertolongan
hanya dariNya menerusi amalan Sabar dan Solah seperti yang
telah dinyatakan dalam Surah Al-Baqarah ayat 45:
¦θ`ΖŠ-.`™¦´ρ ¸¯.¯.l!. οθl¯.l¦´ρ !κΞ|´ρ ο´¸..>l ω| ’ls _.-:≈ƒ'¦ ∩⊆∈∪
45. Jadikanlah Sabar dan Solah sebagai penolongmu dan
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali
bagi orang-orang yang Khusyu’.
Pada ayat 153 Surah Al-Baqarah, sekali lagi Allah
menyeru orang-orang beriman agar meminta pertolongan dari
Allah menerusi amalan Sabar dan Solah:
201
!㕃!≈ƒ ´ƒ%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´™ ¦θ`Ψ‹-.`™¦ ¸¯.¯.l!. οθl¯.l¦´ρ β| ´<¦ ×Β _·¸.≈¯.l¦
∩⊇∈⊂∪
153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah Sabar dan
Solah sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta
orang-orang yang Sabar.
Dalam Surah Taha pada ayat 132 Allah Ta’ala telah
berfirman:
¯,`Β¦´ρ ilδ¦ οθl¯.l!. ¸.L.¦´ρ !κ¯.l. Ÿω il↔`.Σ !·—‘ >Υ i·`—¯,Ρ
π.1≈-l¦´ρ “´θ1−.ll ∩⊇⊂⊄∪
132. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan
Solah dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami
tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi
rezeki kepadamu dan akibat yang baik itu adalah bagi orang
yang bertaqwa.
Pada ayat 186 Surah Al-Baqarah Allah Ta’ala telah
berfirman:
¦Œ|´ρ il!™ “Š!.s _¯.s ’Τ¦· ´.ƒ,· ´.‹>¦ ο´θsŠ ~¦$!¦ ¦Œ| β!sŠ
¦θ.‹>.`.´Šl· ’| ¦θ`ΖΒσ`‹l´ρ ’. ¯Νγl-l šχρ‰:¯,ƒ ∩⊇∇∉∪
202
186. Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu
tentang Aku, maka jawablah, bahawasanya Aku adalah
dekat, Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa
apabila dia memohon kepadaKu, maka hendaklah mereka
itu memenuhi segala perintahKu dan hendaklah mereka
beriman kepadaKu agar mereka selalu berada dalam
kebenaran.
Allah Ta’ala telah berfirman dalam Surah Al-Mukmin
pada ayat 60:
Α!·´ρ `Ν÷š.´‘ ’Τθ`sŠ¦ `.>.`™¦ ¯/>l β| š_·%!¦ βρ¸.>.`.„ s
’.Š!.s βθl>‰´‹™ Λ.γ> š_·,>¦Š ∩∉⊃∪
60. Dan Tuhanmu berfirman: “Berdoalah kepadaKu, nescaya
akan Aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang
yang menyombongkan diri dari menyembahKu akan masuk
Neraka Jahannam dalam keadaan hina-dina.”
Yang dimaksudkan oleh Allah dengan perkataan
“menyembahKu” di sini ialah “berdoa kepadaKu.” Manusia
sering menyalah-gunakan doa untuk meminta dari Allah
perkara-perkara keburukan. Firman Allah dalam Surah Al-Isra
pada ayat 11:
~‰ƒ´ρ ≈.ΡN¦ ¯¸:l!. …ν´™l.Š ¸¯.ƒ'!. βl´´ρ ≈.ΡN¦ ωθ>s ∩⊇⊇∪
11. Dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana dia
berdoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat
tergesa-gesa.
203
Solah juga merupakan suatu bentuk doa dan Allah
telah mengajarkan kita cara yang terbaik dalam berdoa
memohon kepada Allah adalah dengan merendahkan diri dan
suara, sepertimana yang dinyatakan menerusi firmanNya
dalam Surah Al-A’raf pada ayat 55:
¦θ`sŠ¦ ¯Ν>−.´‘ l´.•¸.· π´Š±>´ρ …«Ρ| Ÿω ´.>† š_·‰.-ϑl¦ ∩∈∈∪
55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan
suara yang lembut, sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang melampaui batas.
Maka jelaslah kepada kita betapa pentingnya amalan
berdoa kepada Allah dengan cara yang bersungguh-sungguh
serta memperkuatkan keazamannya dalam memperolehi apa
yang dimintanya terhadap Allah. Hendaklah kita yakin
bahawa segala permintaan dan permohonan yang baik pasti
akan dikabulkan oleh Allah.
Jangan sekali-kali kita meragui kemampuan dan
keupayaan Allah dalam menunaikan segala permohonan dan
permintaan kita, bahkan hendaklah kita mempertingkatkan
keazaman kita menerusi amalan Solah dan tetap bersabar
dalam melaksanakannya.
Sesungguhnya Allah pasti akan mengurniakan segala
apa yang telah diminta oleh hambaNya, sama ada di Dunia ini
sebelum dia mati atau pun di Alam Akhirat nanti.


204
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· `` `` `` ``
` - · ` ¸` ` - ' ` .` , ` · ` ¸ · ¸` , .` - ` ¸ · · · · ¸ ' ¸` · ` ·
` ¸ · ·, '

' ¸ ` . · · ` . ` ¸ · .` · - . ·` , · ` · ¸ . ¸ · · .
' . ' ¸ . ·` . . ` .` . - . - ` . . · . - ·` · . - ` . ´ - `
¸ . · · · ` .` . ,` ` ¸` ` ` . · ~
Narrated Abu Qatadah Radhiyallahu ‘Anhu:
When the people slept till so late that they did not offer the morning
prayer, the Prophet said, “Allah captured your souls that made you
sleep when He willed, and returned them to your bodies when He
willed.” So the people got up and went to answer the call of nature,
performed ablution, till the sun had risen and it had become white,
then the Prophet got up and offered the prayer.
Hadhrat Abu Qatadah Radhiyallahu ‘Anhu telah
meriwayatkan bahawa apabila Para Sahabat tertidur dari
mengerjakan Solat, Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda,
“Sesungguhnya Allah telah memegang Ruh-ruh kamu apabila
Dia kehendaki dan mengembalikannya apabila Dia
kehendaki.” Maka Para Sahabat pun pergi menunaikan hajat
mereka dan mengambil Wudhu sehinggalah waktu matahari
telah terbit dan menjadi cerah, kemudian Baginda pun berdiri
lalu mengerjakan Solat.
205
PENJELASAN HADITS 22
Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih telah
meriwayatkan Hadits ini dari Ibnu Salam dan beliau telah
meriwayatkan dari Hushaim dan beliau telah meriwayatkan
dari Hushain dan beliau telah meriwayatkan dari Hadhrat
‘Abdullah bin Abu Qatadah Radhiyallahu ‘Anhuma dan
beliau telah meriwayatkan dari bapanya Hadhrat Abu
Qatadah Radhiyallahu ‘Anhu dan beliau telah
meriwayatkannya dari Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Hadits ini memberi pengajaran kepada kita tentang
hakikat Ruh yang sentiasa dalam penguasaan Allah
Subhanahu Wa Ta’ala. Adakalanya kita tidak menyedari
bahawa ketika kita sedang tidur, Ruh kita sedang dipegang
oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan Dia berkuasa untuk
mengembalikannya ataupun terus memegangnya selama
mana yang Dia kehendaki. Manusia tidak ada sebarang daya
dan upaya untuk mengelakkan dirinya dari tertidur kerana
manusia itu diciptakan dengan sifat kelemahan dan tidak
mampu untuk menahan dirinya dari dikuasai mengantuk.
Sedangkan Allah adalah Tuhan yang langsung tidak tidur,
apatah lagi dikuasai oleh mengantuk.
Para Sahabat Radhiyallahu ‘Anhum telah mengalami
keadaan yang mana mereka telah tertidur sehingga terlepas
waktu Solah Subuh. Ianya mungkin disebabkan mereka tidur
agak lewat pada waktu malam kerana menjalankan urusan-
urusan penyebaran Dakwah dan Jihad Agama Islam dan sibuk
melakukan amal ibadah pada waktu malam seperti berzikir,
membaca Al-Quran dan bersembahyang Tahajjud, maka
kerana itulah ada dari kalangan mereka yang terbangun lewat.
206
Hadits ini menceritakan keadaan yang pernah berlaku
kepada Para Sahabat Radhiyallahu ‘Anhum ketika mereka
bersama-sama dengan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang telah
mengejutkan mereka dari tidur seraya bersabda,
“Sesungguhnya Allah telah memegang Ruh-ruh kamu apabila
Dia kehendaki dan mengembalikannya apabila Dia
kehendaki,” bermaksud bahawa mereka yang sedang tidur
itu, Ruh mereka sedang dipegang oleh Allah dan apabila
Allah berkehendak untuk memulangkan Ruh tersebut kepada
jasad seseorang, maka dia pun akan terjaga dan bangun dari
tidurnya, manakala jika Allah berkehendak untuk terus
memegang Ruh tersebut, maka dia akan terus tidur tanpa
menyedari apa yang sedang berlaku di sekelilingnya.
Dalam Surah Al-An’Am pada ayat 60, Allah Ta’ala
telah berfirman:
´θδ´ρ “%!¦ Ν÷9·´θ.ƒ ≅‹l!. `Νl-ƒ´ρ !Β Ο.>,> ‘!κ.l!. ¯Ν. ¯Ν÷.-¯.ƒ
«Š· ´_.1`‹l ≅>¦ ‘¯Κ.•Β ¯Ο. «‹l| ¯Ν>`->`¸Β ¯Ν. Ν>`⁄.Ψ`ƒ !ϑ. Λ.Ζ´
βθlϑ-. ∩∉⊃∪
60. Dan Dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan
Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari,
kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari untuk
disempurnakan umurmu yang telah ditentukan, kemudian
kepada Allahlah kamu kembali, lalu Dia memberitahukan
kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan.
207
Kita ditidurkan di malam hari dan dibangunkan di
siang hari, supaya dengan putaran waktu itu habislah umur
yang telah ditentukan kepada kita. Allah Ta’ala telah
menjadikan tidur untuk beristirahat seperti mana firmanNya
dalam Surah An-Naba pada ayat 9:
!´Ζl->´ρ ¯/>Β¯θΡ !´.!.™ ∩'∪
9. Dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat.
Apabila diri kita mengalami keletihan atau penat
disebabkan sesuatu pekerjaan yang telah kita lakukan, ada
baiknya jika kita tidur untuk merehatkan tubuh badan.
Manusia memiliki kemampuan yang amat terbatas dan kita
langsung tidak berupaya menguasai diri kita jika kita tidak
melatihnya.
Di bawah kesedaran kita, Allah Ta’ala jugalah yang
berkuasa penuh ke atas diri kita, yang menghidupkan kita,
yang mengembangkan evolusi kejadian kita semenjak dari
bayi sehinggalah dewasa lalu mematikan kita. Dia jugalah
yang menghidupkan kita dan yang membangkitkan kita dari
tidur sementara di Dunia ini.
Pengajaran yang kita perolehi dari Hadits ini, apabila
kita terlewat untuk menunaikan Solah Fardhu Subuh, maka
hendaklah kita segera menqadhakan Solah itu apabila kita
telah bangkit dari tidur dan teringat tentangnya. Semoga
Allah sentiasa memberikan kita Taufiq dan HidayahNya
kepada kita untuk melaksanakan ketaatan terhadapNya.

208
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· `¬ `¬ `¬ `¬
` - ¸ , · ¸ ' ` ¸` ` · -` ` - ' .` · ` ¸` ` ` - ' · ` ·` ` ¸ ·
· · · ` ¸ · : · ¸` ¸ ' ` ·` · ` · ¸ . . ·

· ..` . · ·` , · ` · ¸ . . · ., ' .` -` ` - , ·
.` · . .` ` ` - · ´ .` -` ` · . . ..` · =
Narrated Anas bin Malik Radhiyallahu ‘Anhuma:
Allah’s Apostle said, “Ad-Dajjal will come to Medina and find the
angels guarding it. If Allah will, neither Ad-Dajjal nor plague will
be able to come near it.”
Hadhrat Anas bin Malik Radhiyallahu ‘Anhuma telah
meriwayatkan bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda, “Dajjal
akan datang ke Madinah dan dia akan mendapati Para
Malaikat sedang menjaganya, Dajjal dan penyakit Ta’un tidak
akan dapat menghampirinya jika Allah menghendaki.”
PENJELASAN HADITS 23
Hadits ini telah diriwayatkan oleh Hadhrat Imam
Bukhari Rahmatullah ‘Alaih dari Ishaq bin Abu ‘Isa dan beliau
telah meriwayatkan dari Yazid bin Harun dan beliau telah
meriwayatkan dari Syu’bah dan beliau telah meriwayatkan
dari Qatadah dan beliau telah meriwayatkan dari Hadhrat
Anas bin Malik Radhiyallahu ‘Anhu dan beliau telah
209
meriwayatkan Hadits ini dari Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Kandungan Hadits ini adalah berkisar pada kejadian
menjelangnya Hari Qiyamat di mana Dajjal akan muncul
untuk menyesatkan ummat manusia yang beriman kepada
Allah. Dajjal akan menjelajah ke seluruh Dunia ini untuk
menyesatkan manusia sehinggalah dia akan datang ke Kota
Madinah Munawwarah namun mendapati Para Malaikat
sedang menjaga kota tersebut. Dajjal akan ditentang oleh
tentera orang-orang beriman yang akan dipimpin oleh
Hadhrat Imam Mahdi. Kepimpinan Ummat Islam akan
kembali berpusat di Kota Madinah dan seluruh Ummat Islam
akan bersatu di bawah kepimpinan Hadhrat Imam Mahdi.
Hanya orang-orang yang benar-benar kukuh
keimanannya sahaja yang akan selamat pada masa itu kerana
kebanyakan orang-orang Islam yang tipis keimanannya akan
mudah sekali disesatkan oleh Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal akan
membunuh sesiapa sahaja yang tidak mahu menerima
ketuhanan dirinya dan cuba memperdayakan ummat manusia
dengan Syurga di sebelah kanannya dan Neraka di sebelah
kirinya, sedangkan yang sebenarnya Syurga dakwaannya itu
adalah Neraka dan Neraka yang dinyatakannya itu adalah
Syurga.
Hadits ini juga menjelaskan kepada kita tentang
kelebihan Kota Madinah yang menempatkan Maqam
persemadian Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan sentiasa dipelihara oleh Allah
Ta’ala. Dengan izin Allah Ta’ala, Kota Madinah akan
terpelihara dari ancaman kemasukan Dajjal dan akan sentiasa
terpelihara dari penyakit wabak yang merebak iaitu penyakit
Ta’un yang akan menyebabkan kematian kepada pesakitnya.
210
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· `1 `1 `1 `1
` - . , .` ' ` - ' ` .` , ·` ` ¸ · ` . ` ·' ¸ ` - ` · ` ¸` · .` '
¸ ` -` . ' · ` ` · ' . ·

· ..` . · . ·` , · ` · ¸ . ¸ ´ . ' ` · . . ` ' · · .` · · ´ ¸
· · , ·` . ¸ ` · ' · · ¸ .` · · ¸ ` - '
Narrated Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu:
Allah's Apostle said, “For every Prophet there is one invocation
which is definitely fulfilled by Allah, and I wish, if Allah will, to keep
my that special invocation as to be the intercession for my followers
on the Day of Resurrection.”
Hadhrat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu telah
meriwayatkan bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda, “Bagi
setiap Nabi ada dikurniakan doa yang khas, maka amat daku
inginkan jika dikehendaki Allah, agarku simpankan doa
khasku itu untuk memohon Syafa’at bagi Ummatku pada Hari
Qiyamat.”
PENJELASAN HADITS 24
Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih telah
meriwayatkan Hadits ini dari Abul Yaman dan beliau telah
meriwayatkan dari Shu’aib dan beliau telah meriwayatkan
dari Az-Zahrawi dan beliau telah meriwayatkan dari Abu
Salamah bin ‘Abdur Rahman dan beliau telah meriwayatkan
211
dari Hadhrat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu dan beliau
telah meriwayatkannya dari Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Hadits ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya
doa di sisi Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang mana kepada beliau dan
sekelian Para Nabi dan Rasul telah dikurniakan Allah satu doa
yang mustajab yang Allah pasti memperkenankan untuk
mengkabulkannya.
Semua Para Nabi dan Rasul yang terdahulu telah pun
menggunakan kelebihan doa tersebut ketika hayat mereka di
Dunia, namun Nabi kita, Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah menyimpan
kelebihan doa tersebut untuk memohon Syafa’at bagi Ummat
manusia secara umum dan juga secara khusus terhadap
orang-orang yang beriman dari kalangan Ummatnya.
Menurut mafhum sebuah Hadits dari Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam,
“Doa adalah otak bagi ibadah,” yang bermaksud amal ibadah
seseorang yang beriman tidak akan menjadi sempurna jika dia
tidak berdoa kepada Allah seperti mana seseorang yang hidup
di Dunia dengan tidak mahu menggunakan otaknya untuk
berfikir, maka orang itu akan dianggap sebagai tidak
sempurna.
Terdapat dua jenis doa iaitu Doa Ma’tsurat dan Doa
Munajat. Doa Ma’tsurat adalah doa-doa yang telah termaktub
di dalam Al-Quran dan Al-Hadits manakala Doa Munajat pula
adalah doa permohonan hajat seseorang terhadap Tuhannya
sama ada yang berkaitan urusan Dunia mahupun urusan
Akhirat.
212
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· `¬ `¬ `¬ `¬
. ` · ¯ · · ` . ¸ ` - · ´ · .
IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlI'AlA¦ ¯'UA¦ YA¦C IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlI'AlA¦ ¯'UA¦ YA¦C IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlI'AlA¦ ¯'UA¦ YA¦C IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlI'AlA¦ ¯'UA¦ YA¦C
MAUA lIMIlIUAlA DI¦CA¦ UADUlA¯ lIIlIl MAUA lIMIlIUAlA DI¦CA¦ UADUlA¯ lIIlIl MAUA lIMIlIUAlA DI¦CA¦ UADUlA¯ lIIlIl MAUA lIMIlIUAlA DI¦CA¦ UADUlA¯ lIIlIl
‘AlAIUISSAlAM DA¦ lA¦CCIlA¦ AllAU ‘AlAIUISSAlAM DA¦ lA¦CCIlA¦ AllAU ‘AlAIUISSAlAM DA¦ lA¦CCIlA¦ AllAU ‘AlAIUISSAlAM DA¦ lA¦CCIlA¦ AllAU
¯IlUADAl lAlA MAlAIKA¯ ¯IlUADAl lAlA MAlAIKA¯ ¯IlUADAl lAlA MAlAIKA¯ ¯IlUADAl lAlA MAlAIKA¯

¸ ` - ` · -` ` - ` . ` ` · ` - · ` · ` ¸` .` · ¸ ` -` ` ` ·
· ¸` ` ¸ · ·, ' ` ¸ · - . ¸ ' ` ¸ · · ` ` · ¸ ' ` ·` · ` · ¸ . . ·

· ..` . · . ·` , · ` · ¸ . . ¸ · · · ` · ` . - ' ·
. · ¸ ` - ` ·' -` , · ` ·` - ' · · ` . - ' ` · · . ¸ ` - . · ` ` . ¸ ` -
` ·' -` , · ` ·.' - ' · · ` . - ' ` · · . . ` ¸ · ` · ` · ..` . ` ¸` · '
¸` ' ¸` · ' ¸ · ..`
Narrated Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu:
Allah's Apostle said, “If Allah loves a person, He calls Gabriel,
saying, “Allah loves so and so, O Gabriel love hi”, So Gabriel would
love him and then would make an announcement in the Heavens:
“Allah has loved so and so therefore you should love him also.” So all
the dwellers of the Heavens would love him, and then he is granted
the pleasure of the people on the earth.”
213
Hadhrat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu telah
meriwayatkan bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda,
“Sesungguhnya Allah Tabaraka Wa Ta’ala, apabila Dia
mengasihi seseorang hamba, Dia akan memanggil Hadhrat
Jibril ‘Alaihissalam dan menyatakan sesungguhnya Allah
amat mengasihi Si Fulan, maka hendaklah kamu
mengasihinya, maka Hadhrat Jibril ‘Alaihissalam pun turut
mengasihinya. Kemudian Hadhrat Jibril ‘Alaihissalam akan
menyeru kepada para penghuni di langit bahawa
sesungguhnya Allah amat mengasihi Si Fulan, maka
hendaklah kamu mengasihinya, maka para penghuni langit
pun mengasihinya dan dia juga akan mendapat penerimaan
pada sisi para penghuni di bumi.”
PENJELASAN HADITS 25
Hadits ini telah diriwayatkan oleh Hadhrat Imam
Bukhari Rahmatullah ‘Alaih dari Ishaq dan beliau telah
meriwayatkan dari ‘Abdus Samad dan beliau telah
meriwayatkan dari ‘Abdur Rahman yang mana beliau
merupakan anak kepada ‘Abdullah bin Dinar dan telah
meriwayatkan darinya dan beliau telah meriwayatkan dari
Abu Salih dan beliau telah meriwayatkan dari Hadhrat Abu
Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu dan beliau telah meiwayatkan
Hadits ini dari Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Hadits ini tergolong dalam kumpulan Hadits Qudsi
dan menyatakan tentang perbualan Allah dengan penghulu
sekelian Malaikat iaitu Hadhrat Jibril ‘Alaihissalam.
Allah Ta’ala telah memuliakan Hadhrat Jibril
‘Alaihissalam dengan kemuliaan yang sangat tinggi yang
214
mana beliau telah diberikan tanggungjawab untuk
menyampaikan wahyu kepada sekelian Para Rasul, khasnya
kepada penghulu sekelian makhluk, Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Beliau ditugaskan untuk menjalankan segala urusan
yang berkaitan Syari’at Agama Allah dengan
menyampaikannya dan mengajarkannya kepada Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam.
Apabila Allah Tabaraka Wa Ta’ala mengasihi seseorang
hamba bererti apabila ada dari kalangan ummat manusia ini
yang Allah kasihi kerana amalan kebaikannya ataupun kerana
kebaikan hatinya, maka Dia akan memanggil Hadhrat Jibril
‘Alaihissalam lalu akan memberitahukan kepadanya bahawa
Dia mengasihi seseorang hamba dan Allah akan
menyatakannya secara khusus, hamba manakah yang
dimaksudkan olehNya serta Allah akan menyuruhnya supaya
turut mengasihi hamba tersebut.
Betapa besarnya nikmat apabila seseorang hamba itu
mendapat perhatian kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa
Ta’ala dan kasih sayang dari Hadhrat Jibril ‘Alaihissalam.
Bukan itu sahaja, bahkan Hadhrat Jibril ‘Alaihissalam akan
berseru kepada sekelian para penghuni di langit iaitu sekelian
Para Malaikat dan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang
menghuni langit.
Kepada mereka akan dikhabarkan tentang betapa kasih
sayang Allah terhadap seseorang hamba yang mana Hadhrat
Jibril ‘Alaihissalam sendiri turut diperintahkan untuk
mengasihinya, maka dia akan menyeru mereka agar turut
mengasihi hamba tersebut yang sedang menghuni di bumi.
215
Maka seluruh penghuni langit akan mengasihi hamba
itu dan seterusnya kasih sayang itu akan terlimpah kepada
sekelian penghuni di bumi, lalu para penghuni di bumi juga
akan turut mengasihinya.
Hadits ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya
untuk berusaha mendapatkan kasih sayang dari Allah
Subhanahu Wa Ta’ala kerana apabila Allah sendiri yang
mengisytiharkan kasih dan sayangNya terhadap seseorang
manusia, maka manusia-manusia lain juga akan turut
mengasihinya, bahkan Para Malaikat dan para penghuni
langit juga akan turut mengasihinya dan akan mendoakan
Rahmat serta keampunan terhadapnya.
Kita jadikan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam sebagai contoh, yang
mana Baginda adalah seorang yang amat cinta dan kasih
kepada Allah dan Allah Ta’ala juga amat mencintai dan
mengasihinya dan telah mengisytiharkan rasa cinta dan kasih
sayangNya itu kepada Hadhrat Jibril ‘Alaihissalam dan telah
menyuruhnya supaya turut cinta dan kasih kepada Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam.
Lalu, perkara ini telah diisytiharkan kepada seluruh
penduduk di langit, lalu mereka pun turut kasih dan cinta
kepada Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Begitulah juga perisytiharan ini
telah diumumkan kepada seluruh penduduk di bumi dan
sehingga ke hari ini Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam terus dikasihi dan
dicintai oleh segenap lapisan ummat Islam.
216
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· `6 `6 `6 `6
` - ` ` ¸` ` ` -` · ` - ` ` · ` - · ` ·` ` ¸ · ¸ . ` ¸ ·
` ` · ` .` · . · ´ · '

` ¸ ` ` ¸ · . ·` , · ` · ¸ . . · ¸ ' ¸ ` - . · ` ¸ · ` ·` ' ¸ ` ·
. . · ¸ . · . ` . · ·` - ¸ - · ·` , · ` · ` ` . ·
¸
Narrated Abu Dzar Radhiyallahu ‘Anhu:
The Prophet said, Gabriel came to me and gave me the glad tidings
that anyone who died without worshipping anything besides Allah,
would enter Paradise. I asked (Gabriel), 'Even if he committed theft,
and even if he committed illegal sexual intercourse?' He said, '(Yes),
even if he committed theft, and even if he Committed illegal sexual
intercourse."
Hadhrat Abu Dzar Radhiyallahu ‘Anhu telah meriwayatkan
bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda, “Hadhrat Jibril
‘Alaihissalam telah mendatangiku, lalu dia menyampaikan
khabar gembira kepadaku bahawa, barangsiapa yang mati
dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa
pun, dia akan memasuki Syurga.” Daku bertanya, “Walaupun
dia seorang pencuri dan walaupun dia seorang penzina?”
Hadhrat Jibril ‘Alaihissalam menjawab, “Walaupun dia adalah
seorang pencuri dan walaupun dia adalah seorang penzina.”
217
PENJELASAN HADITS 26
Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih telah
meriwayatkan Hadits ini dari Muhammad bin Basyar dan
beliau telah meriwayatkan dari Ghundar dan beliau telah
meriwayatkan dari Syu’bah dan beliau telah meriwayatkan
dari Wasil dan beliau telah meriwayatkan dari Al-Ma’rur dan
beliau telah meriwayatkan dari Hadhrat Abu Dzar
Radhiyallahu ‘Anhu dan beliau telah meriwayatkannya dari
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam.
Hadits ini menjelaskan kepada kita tentang
perkhabaran gembira dari Hadhrat Jibril ‘Alaihissalam yang
telah disampaikannya kepada Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, iaitu
barangsiapa yang mati dalam keadaan Iman yang tidak
mensyirikkan Allah, nescaya dia pasti akan dimasukkan ke
dalam Syurga meskipun dia adalah seorang yang melakukan
dosa-dosa besar seperti mencuri dan berzina.
Perkhabaran dari Hadhrat Jibril ‘Alaihissalam adalah
benar kerana beliau hanya akan menyampaikan apa yang
telah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk
disampaikan kepada Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Perkhabaran ini sudah
tentunya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala, maka
Dia memerintahkan Hadhrat Jibril ‘Alaihissalam agar
menyampaikannya kepada Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasuullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Orang-orang beriman adalah dilarang memusuhi
Hadhrat Jibril ‘Alaihissalam kerana beliau telah dimuliakan
oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala sebagai penyampai Wahyu
218
dariNya. Firman Allah Ta’ala dalam Surah Al-Baqarah pada
ayat 97:
¯≅· Β šχl´ ¦ρ‰s Ÿ≅ƒ¸¯.>l …«Ρ¦· …«l“Ρ ’ls i.l· βŒ¦. ´<¦
!·´‰.`Β !ϑl š_.. «ƒ‰ƒ “´‰δ´ρ ”´¸:·´ρ _.ΨΒσϑll ∩'∠∪
97. Katakanlah: “Barang siapa yang menjadi musuh Jibril,
maka sesungguhnya Jibril itu telah menurunkan Al-Quran
ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa
Kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta
berita gembira bagi orang-orang yang beriman.”
Hanya orang-orang Kafir sahaja yang akan memusuhi
Hadhrat Jibril ‘Alaihissalam dan Allah Ta’ala telah
mengisytiharkan permusuhanNya dengan orang-orang Kafir.
Dalam ayat 98 Surah Al-Baqarah, Allah Ta’ala berfirman:
Β βl´ ¦ρ‰s < .«. ÷.≈lΒ´ρ .&#™'‘´ρ Ÿ≅ƒ¸¯.>´ρ Ÿ≅8>‹Β´ρ χ¦· ´<¦
´ρ‰s ´ƒ,±≈>ll ∩'∇∪
98. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, Malaikat-
MalaikatNya, Rasul-RasulNya, Jibril dan Mikail, maka
sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang Kafir.
Perkhabaran Hadhrat Jibril ‘Alaihissalam bahawa,
barangsiapa yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkan
Allah dengan sesuatu apa pun, dia akan memasuki Syurga,
menjelaskan kepada kita tentang pentingnya Tauhid untuk
memperolehi Syurga, kerana jika seseorang yang tidak
219
bertauhid, maka sudah tentu Imannya rosak dan penuh
dengan kesyirikan yang akan menyebabkan dosa-dosanya
tidak mendapat keampunan dari Allah Ta’ala.
Allah adalah Al-Ghaffar yakni Dialah Tuhan yang
Maha Pengampun. Dia boleh mengampunkan sesiapa sahaja
yang Dia kehendaki. Setiap anak-anak Adam akan melakukan
kesalahan dosa, tiada sesiapa pun yang dapat
mengelakkannya kecuali Para Nabi dan Rasul yang Ma’sum
adalah terpelihara dari sebarang dosa.
Setiap dosa yang dilakukan akan meninggalkan satu
titik hitam di dalam hati dan jika banyak dosa yang dikerjakan
maka akan bertambahlah titik-titik hitam di dalam hati orang
yang melakukannya. Setiap dosa yang kecil mahupun besar
boleh diampunkan kecuali dosa mensyirikkan Allah.
Mensyirikkan Allah adalah suatu dosa yang tidak akan
terampun di Akhirat nanti kerana Allah adalah Maha Esa, Dia
Maha Tunggal dan tiada Tuhan selain Dia. Allah tidak
memiliki sebarang anak mahupun isteri. Dia juga tidak
diberanakkan oleh sesiapa, ini bererti Allah tidak mempunyai
sebarang ibu mahupun bapa. Dia adalah Esa secara sedia ada
dan akan kekal Esa selama-lamanya.
Seseorang yang melakukan dosa-dosa yang kecil mahu
pun besar masih boleh mendapat pengampunan dari Allah
jika dalam hatinya tetap teguh dengan keimanan Tauhid,
meskipun dosa-dosa yang dilakukannya itu adalah
bersangkutan dengan orang lain seperti mencuri dan berzina,
ianya masih boleh diampunkan oleh Allah Ta’ala. Betapa
luasnya Rahmat Allah yang mengatasi segala kemurkaanNya.

220
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· `¯ `¯ `¯ `¯
. ¸ · · .` . · · · ` · ` ' .` .` · ´
IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA· · · ·
“DIA ¯IlAU MI¦'l'¦KA¦ 'l'SA¦¦YA “DIA ¯IlAU MI¦'l'¦KA¦ 'l'SA¦¦YA “DIA ¯IlAU MI¦'l'¦KA¦ 'l'SA¦¦YA “DIA ¯IlAU MI¦'l'¦KA¦ 'l'SA¦¦YA
DI¦CA¦ IlM'¦YA DA¦ lAlA MAlAIKA¯ l'¦ DI¦CA¦ IlM'¦YA DA¦ lAlA MAlAIKA¯ l'¦ DI¦CA¦ IlM'¦YA DA¦ lAlA MAlAIKA¯ l'¦ DI¦CA¦ IlM'¦YA DA¦ lAlA MAlAIKA¯ l'¦
¯'l'¯ MI¦YAKSIKA¦¦YA” ¯'l'¯ MI¦YAKSIKA¦¦YA” ¯'l'¯ MI¦YAKSIKA¦¦YA” ¯'l'¯ MI¦YAKSIKA¦¦YA”

` - ` ·` ` · ` - ¸ .` - ' .` ' ` - ' ¸ ` . · -` .` ' ` ¸ ·
. · ¸` . . ·

· ..` . · . ·` , · ` · ¸ . ¸ · : · ¸ .` ' · . ·
` ' ` .` . :` , . ` · ' ` .` .` . · :` , ¸ .` - ` .` .`- :` , ¸ ` .`
:` , :` · -` · ' - · :` , · ` · · · :` , . ` . ~ ` . ' - '
` ' . :` , . ` ' . : ´ ` .` ·¯ : ` , ¸ · ` .` · . :` , · .
` - ' .` . ' .` - ` . ' . · = ¸ · ` .` ·
Narrated Al-Bara' bin 'Azib Radhiyallahu ‘Anhuma:
Allah's Apostle said, “O so-and-so, whenever you go to your bed (for
sleeping) say: “Allahumma Aslamtu Nafsi Ilaika Wa Wajjahtu
Wajhi Ilaika Wa Fawwadhtu Amri Ilaika Wa Aljaktu Zhahri
Ilaika Raghbatan Wa Rahbatan Ilaika La Malja-a Wala
221
Manja Minka Illa Ilaika Amantu Bi Kitabikal-Ladzi Anzalta
Wabi Nabiyyikal-Ladzi Arsalta”. (O Allah! I have surrendered
myself over to you and have turned my face towards You, and leave
all my affairs to You and depend on You and put my trust in You
expecting Your reward and fearing Your punishment. There is
neither fleeing from You nor refuge but with You. I believe in the
Book Al-Qur'an which You have revealed and in Your Prophet
Muhammad whom You have sent). If you then die on that night,
then you will die as a Muslim, and if you wake alive in the morning
then you will receive the reward.”
Hadhrat Al-Bara’ bin ‘Azib Radhiyallahu ‘Anhuma telah
meriwayatkan bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda, “Wahai
Si Fulan, apabila kamu pergi ke tempat tidurmu, maka
hendaklah ucapkan, “Allahumma Aslamtu Nafsi Ilaika Wa
Wajjahtu Wajhi Ilaika Wa Fawwadhtu Amri Ilaika Wa
Aljaktu Zhahri Ilaika Raghbatan Wa Rahbatan Ilaika La
Malja-a Wala Manja Minka Illa Ilaika Amantu Bi Kitabikal-
Ladzi Anzalta Wabi Nabiyyikal-Ladzi Arsalta”. Jika
sekiranya kamu mati pada waktu malammu, kematianmu
adalah berada atas Fitrah Islam dan jika kamu masih dapat
berpagian, maka pagimu itu akan beroleh pahala.”
PENJELASAN HADITS 27
Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih telah
meriwayatkan Hadits ini dari Musaddad dan beliau telah
meriwayatkan dari Abul Ahwas dan beliau telah
meriwayatkan dari Abu Ishaq Al-Hamdani dan beliau telah
meriwayatkan dari Hadhrat Al-Barra bin ‘Azib Radhiyallahu
‘Anhu dan beliau telah meriwayatkannya dari Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam.
222
Hadits ini mengajarkan kita suatu Doa yang Sunnah
dibaca ketika kita hendak tidur. Doa ini mengandungi
kelebihan yang mana jika seseorang yang membacanya pada
waktu malam sebelum tidur, lalu meninggal Dunia pada
malam tersebut, maka dia akan mati dalam Fitrah Islam dan
jika dia masih dapat menikmati kehidupannya di Dunia ini,
maka dia akan memperolehi pahala dari Allah Subhanahu Wa
Ta’ala. Doanya adalah seperti berikut:
` .` .` . · :` , ¸ .` - ` .` .` - :` , ¸ ` .` ` ' ` .` .
- ' :` , . ` · ' :` , · ` · · · :` , . ` . ~ ` . '
. ` ' . : ´ ` .` ·¯ :` , :` · -` · ' - ·
. ` ' . :` ,
Allahumma Aslamtu Nafsi Ilaika Wa Wajjahtu Wajhi Ilaika
Wa Fawwadhtu Amri Ilaika Wa Aljaktu Zhahri Ilaika
Raghbatan Wa Rahbatan Ilaika, La Malja-a Wala Manja
Minka Illa Ilaika Amantu Bi Kitabikal-Ladzi Anzalta Wabi
Nabiyyikal-Ladzi Arsalta.
Terjemahan: Wahai Allah, aku menyerahkan diriku kepadaMu
dan aku menghadapkan wajahku kepadaMu dan aku
menyerahkan segala urusanku kepadaMu dan menyerahkan
sepenuh kepercayaanku kepadaMu dengan mengharapkan
pahala dariMu dan takutkan azabMu, tiada yang dapat
melarikan diri dariMu dan tiada yang mendapat perlindungan
dariMu melainkan terhadapMu jua. Aku beriman dengan
KitabMu yang telah Engkau turunkan dan beriman juga
dengan Nabimu yang telah Engkau utuskan.
223
Doa ini mengandungi pengertian yang amat tulus dan
sempurna tentang penyerahan seorang hamba terhadap
Tuhannya. Dengan menghayati makna Doa ini akan
menjadikan kita orang yang lebih kuat keimanannya kerana
ianya berisi ikrar pengakuan keimanan terhadap kebenaran
Al-Quran dan kebenaran Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Seharusnya kita juga
turut mengamalkannya dan mengajarkannya kepada ahli
keluarga dan saudara-mara kita kerana fadhilatnya yang
besar. Mudah-mudahan Allah Ta’ala mematikan kita dalam
Fitrah Islam, Amin.
Dari kandungan doa tersebut, Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah
mengajarkan kita cara untuk menyerahkan diri kita kepada
Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan menghadapkan wajah
batin kita terhadapNya dan menyerahkan segala urusan kita
kepadaNya. Kita juga diajar supaya meletakkan sepenuh
kepercayaan terhadap Allah Ta’ala dengan mengharapkan
ganjaran pahala dan keampunan di kehidupan Akhirat dan
mengharapkan perlindungan Allah Ta’ala dari segala
kesengsaraan azab Api Neraka. Hanya Allah Ta’ala yang
dapat menyelamatkan kita dari segala ancaman azab siksa dan
tiada sesiapa pun yang dapat melarikan drinya dari
pandangan Allah Ta’ala.
Seterusnya doa ini mengajarkan kita supaya beriman
dengan Kitab Allah yang telah diturunkanNya kepada kita
iaitu Al-Quran dan beriman juga dengan Kitab-Kitab yang
telah diturunkan sebelumnya iaitu Taurat, Zabur dan Injil,
namun pegangan kita hanya wajib terhadap Al-Quran kerana
Ia merupakan Kalam perkataan Allah, yang terkandung di
dalamnya Syari’at Agama Islam untuk seluruh ummat
manusia sehingga ke Hari Qiyamat.
224
Kemudian, kita telah diajarkan supaya beriman dengan
Kenabian Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam sebagai utusan dari Allah
Subhanahu Wa Ta’ala. Beriman dengan Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam adalah
suatu tuntutan yang amat penting sesudah Tauhid, kerana jika
seseorang menafikan Kenabian dan Kerasulan Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam, secara tidak langsung dia juga turut menafikan Al-
Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala
kerana Wahyu Allah tersebut telah disampaikan kepada
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam untuk disampaikannya kepada seluruh
ummat manusia.
Allah Ta’ala telah berfirman dalam Surah Muhammad
pada ayat 2 berkenaan orang-orang yang beriman dengan apa
yang telah diturunkan kepada Muhammad Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam dan beramal Salih:
š_·%!¦´ρ ¦θ`ΖΒ¦´™ ¦θlΗ-´ρ ·≈>l≈¯.l¦ ¦θ`ΖΒ¦´™´ρ !ϑ. Α¯“Ρ ’ls ‰´ϑ>Χ
´θδ´ρ ‘_>'¦ Β ¯Νκ¯.¯‘ ,±´ ¯Ν·κ.s ¯Νκ:!↔¯Š™ ~l.¦´ρ ¯Νλ!. ∩⊄∪
2. Dan orang-orang Mukmin dan beramal Salih serta
beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada
Muhammad dan itulah kebenaran yang Haq dari Tuhan
mereka, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka
dan memperbaiki keadaan mereka.

225
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· `8 `8 `8 `8
. ¸ · · .` . · . ` ` . ' .` ` · · ¯ ¸` . · .` . ` ·` ¯ , -
.` . .` · · . ·
IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA· · · ·
“MIlIKA UI¦DAK MI¦C'IAU “MIlIKA UI¦DAK MI¦C'IAU “MIlIKA UI¦DAK MI¦C'IAU “MIlIKA UI¦DAK MI¦C'IAU 'IAU 'IAU 'IAU 'IAU
lIlKA¯AA¦ AllAU lIlKA¯AA¦ AllAU lIlKA¯AA¦ AllAU lIlKA¯AA¦ AllAU, , , , SIS'¦CC'U¦YA IACI¦YA SIS'¦CC'U¦YA IACI¦YA SIS'¦CC'U¦YA IACI¦YA SIS'¦CC'U¦YA IACI¦YA
lIlKA¯AA¦ YA¦C MIM'¯'SKA¦ lACI II¦Al lIlKA¯AA¦ YA¦C MIM'¯'SKA¦ lACI II¦Al lIlKA¯AA¦ YA¦C MIM'¯'SKA¦ lACI II¦Al lIlKA¯AA¦ YA¦C MIM'¯'SKA¦ lACI II¦Al
DA¦ IA I'KA¦lAU SI¦DA C'lA' DA¦ DA¦ IA I'KA¦lAU SI¦DA C'lA' DA¦ DA¦ IA I'KA¦lAU SI¦DA C'lA' DA¦ DA¦ IA I'KA¦lAU SI¦DA C'lA' DA¦
MAI¦A¦ MAI¦A¦ MAI¦A¦ MAI¦A¦

` - ¸, · ` ¸ ` - ` : · ` ¸ · . ¸` . ` ¸ · ` · ' · ` · ¸ '
` ¸ · · ` ` · ¸ '

· ..` . ' . ·` , · ` · ¸ . . · · ` , ¸ ¯ ¸ · · ' . `
. ¸ ` - ,` ' . ` ¸ ., - ` ' · ¸ .` ·` ` ¸ · .. , · ` -¯ ¸` ,
` · · ' · ¸ ` ` · ` ` ¸ · ` · , =` · ' · ¸ '` ` ¸ · ` ·
Narrated Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu:
Allah’s Apostle said, “Every night when it is the last third of the
night, our Lord, the Superior, the Blessed, descends to the nearest
heaven and says:
226
“Is there anyone to invoke Me that I may respond to his
invocation? Is there anyone to ask Me so that I may grant him
his request? Is there anyone asking My forgiveness so that I
may forgive him?”
Hadhrat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu telah
meriwayatkan bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda, “Tuhan
Pemelihara kami yang Maha Memiliki Keberkatan dan Maha
Memiliki Ketinggian turun pada setiap malam sehingga ke
langit Dunia pada waktu sepertiga akhir malam, lalu Dia akan
berfirman:
“Siapakah yang akan memohon doa kepadaKu,
nescaya Aku akan menjawab permohonannya. Siapakah
yang hendak meminta kepadaKu, nescaya Aku akan
mengurniakan kepadanya. Siapakah yang hendak meminta
keampunan dariKu, nescaya Aku akan mengampuninya.”
PENJELASAN HADITS 28
Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih telah
meriwayatkan Hadits ini dari Isma’il dan beliau telah
meriwayatkan dari Malik dan beliau telah meriwayatkan dari
Syihab dan beliau telah meriwayatkan dari Abu ‘Abdullah Al-
Aghar dan beliau telah meriwayatkan dari Hadhrat Abu
Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu dan beliau telah meriwayatkan
Hadits ini dari Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasalam.
Hadits ini menerangkan kepada kita tentang waktu
yang paling baik untuk menunaikan Solah Tahajjud iaitu pada
waktu Rahmat Allah berada paling hampir dengan langit
Dunia ketika sepertiga akhir daripada malam. Sesungguhnya
227
Allah Maha Mengetahui siapakah dari kalangan hamba-
hambaNya yang bangun pada waktu malam untuk
menunaikan ‘Ibadah kepadaNya. Allah Ta’ala berfirman pada
ayat 20 Surah Al-Muzammil:
¤ β| i−.´‘ `Οl-ƒ iΡ¦ `Πθ1. ’ΤŠ¦ Β _.l. ≅‹l¦ …«±`.Ρ´ρ …«.l.´ρ
π±←!L´ρ ´Β _·%!¦ i-Β ´<¦´ρ '‘´‰1`ƒ Ÿ≅‹l¦ ´‘!κ.l¦´ρ ´Οl. β¦ l νθ´.>´
´.!.· ¯/>‹l. ¦ρ'™,·!· !Β ´¸œ.´Š. ´Β β¦´™¯,1l¦ ´Νl. β¦ `βθ>´‹™ Ο>ΖΒ
_.`¸´∆ βρ`,>¦´™´ρ βθ.¸.ƒ ’· ¯‘N¦ βθ-.¯. ƒ Β ≅.· ´<¦
βρ`,>¦´™´ρ βθl.≈1`ƒ ’· ≅‹.™ ´<¦ ¦ρ'™,·!· !Β ´¸œ.´Š. «ΖΒ ¦θ`ΚŠ·¦´ρ οθl¯.l¦
¦θ.¦´™´ρ οθ´“l¦ ¦θ.,·¦´ρ ´<¦ !´.¯,· !´Ζ.> !Β´ρ ¦θ`Β´‰1. />.±ΡN Β
¸¯.> νρ‰>´ ‰Ζs ´<¦ ´θδ ¦¸¯.> ´ΝLs¦´ρ ¦,>¦ ¦ρ`,±-.`™¦´ρ ´<¦ β| ´<¦
"‘θ±s ´Λ.>¯‘ ∩⊄⊃∪
20. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahawasanya
kamu berdiri sembahyang kurang dari dua pertiga malam,
atau seperdua malam atau sepertiganya dan demikian pula
segolongan dari orang-orang yang bersama kamu dan Allah
menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui
bahawa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-
batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan
kepadamu, kerana itu bacalah apa yang mudah bagimu dari
Al-Quran. Dia mengetahui bahawa akan ada di antara kamu
228
orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di
muka bumi mencari sebahagian kurnia Allah dan orang-
orang yang lain lagi berperang di Jalan Allah, maka bacalah
apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah
sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman
kepada Allah pinjaman yang baik dan kebaikan apa saja
yang kamu perbuat untuk dirimu, nescaya kamu
memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang
paling baik dan yang paling besar pahalanya, dan mohonlah
keampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.
Pada Surah Al-Isra ayat 79, Allah Ta’ala berfirman
menganjurkan kepada Ummat Islam agar berusaha
melakukan Solah Tahajjud sebagai amalan ibadat tambahan
yang mana ianya akan menghasilkan kesan peningkatan darjat
di sisi Allah yang akan mengangkat darjat mereka kepada
suatu kedudukan yang terpuji di sisiNya:
´Β´ρ ≅‹l¦ ‰>γ.· .«. '#·!Ρ il ´_.s β¦ i.-¯.ƒ i•.´‘ !´Β!1Β ¦´Šθϑ>Χ
∩∠'∪
79. Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang
Tahajjudlah kamu sebagai suatu ‘Ibadah tambahan bagimu;
Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat
yang terpuji.
Dalam Surah Al-Furqan pada ayat 64, Allah Ta’ala
berfirman menerangkan keadaan orang-orang beriman yang
mengerjakan amalan Salih iaitu mendirikan Solah Tahajjud
pada waktu malam:
229
´ƒ%!¦´ρ šχθ.‹.ƒ `Ογ.,l ¦´‰>™ !ϑ≈´Š·´ρ ∩∉⊆∪
64. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud
dan berdiri untuk Tuhan mereka.
Maksudnya orang-orang yang sembahyang Tahajjud di
malam hari semata-mata kerana Allah. Dalam Surah As-
Sajdah pada ayat 16, Allah Ta’ala menerangkan sifat-sifat
orang yang sentiasa memelihara Solah Tahajjud:
’·!>.. ¯Νγ.θ`Ζ`> s ×>!Ÿ.ϑl¦ βθ`s‰ƒ ¯Ν·κ.´‘ !·¯θ> !´-ϑL´ρ !´ϑΒ´ρ
¯Νγ≈´Ζ·—´‘ βθ1±Ζ`ƒ ∩⊇∉∪
16. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka
selalu berdoa kepada Tuhan Pemelihara mereka dengan
penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa-
apa rezeki yang Kami berikan.
Mereka bangun di malam hari semata-mata untuk
mengerjakan Solah Tahajjud dengan perasaan takut akan
kemurkaan Allah dan mengharapkan RahmatNya. Dalam
Surah Az-Zumar, pada ayat 9, Allah Ta’ala berfirman:
Β¦ ´θδ ·Ζ≈· ´™!Ρ¦´™ ≅‹l¦ ¦´‰>!™ !ϑ←!·´ρ '‘‹>† ο,>ψ¦ ¦θ`>¯,ƒ´ρ π´Η-´‘
.«.´‘ ¯≅· ¯≅δ “θ.`.„ _·%!¦ βθΗ¹-ƒ _·%!¦´ρ Ÿω βθϑl-ƒ !ϑΡ| `,´‹.ƒ
¦θl`ρ¦ .≈.lN¦ ∩'∪ .
230
9. Apakah kamu orang-orang Musyrik yang lebih beruntung
ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam
dengan sujud dan berdiri, sedang dia takut kepada azab
Akhirat dan mengharapkan Rahmat Tuhannya? Katakanlah:
“Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-
orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang yang
berakal sajalah yang dapat menerima pelajaran.
Orang-orang yang mensyirikkan Allah menyangka
kehidupan mereka adalah lebih menguntungkan berbanding
dengan kehidupan orang-orang yang beriman, sedangkan
menerusi ayat ini, Allah Ta’ala menjelaskan bahawa orang-
orang yang beriman dan mengetahui tentang Rahmat dan
kekuasaan Allah akan meluangkan masa malam mereka
dengan bersembahyang Tahajjud berdoa memohon
keampunan dan RahmatNya.
Mereka mengerjakan amalan tersebut kerana mengejar
pahala untuk kehidupan Akhirat dan demi mencari keredhaan
Allah Ta’ala, dan kerana mereka telah menerima perkhabaran
dari Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam.
Orang-orang beriman adalah orang yang berilmu
kerana mereka mengetahui bagimana untuk mendekatkan diri
mereka kepada Allah dan mereka telah menerima ajaran
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam dengan akal yang sihat dan waras. Kerana
itulah mereka dapat menerima pelajaran dari Syari’at Agama
Islam ini dan Allah Ta’ala akan sentiasa mengurniakan
kefahaman Agama kepada mereka yang ikhlas dalam mencari
kebaikan dari Syari’at Agama Islam itu sendiri.

231
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· `' `' `' `'
` - . , .` ' ` - ' ` .` , ·` ` - · ` .` ' . ' - ` · ' ` · ` - ` ·` '
· · ` ` · '

· ..` · ` ·` ' . ·` , · ` · ¸ . .. .. ` .` -¯ ` ¸` -
· · , ·` .
Narrated Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu:
Allah's Apostle said, “We Muslims are the last to come but will be
the foremost on the Day of Resurrection.”
Hadhrat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu telah
meriwayatkan bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda, “Kita
adalah Ummat yang terakhir tetapi yang paling terdahulu
pada Hari Qiyamat.”
PENJELASAN HADITS 29
Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih telah
meriwayatkan Hadits ini dari Abul Yaman dan beliau telah
meriwayatkan dari Shu’aib dan beliau telah meriwayatkan
dari Abu Zinad dan beliau telah meriwayatkan dari Al-A’raj
dan beliau telah meriwayatkan dari Hadhrat Abu Hurairah
Radhiyallahu ‘Anhu dan beliau telah meriwayatkannya dari
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam.
232
Kandungan Hadits ini menyatakan kelebihan Ummat
Islam yang menjadi pengikut Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, semenjak
dari zamannya sehinggalah ke Hari Qiyamat. Kita, Ummat
Islam adalah Ummat yang terakhir dikeluarkan oleh Allah
Ta’ala ke muka bumi ini, menjalani kehidupan Dunia.
Manusia pada hakikatnya adalah Ummat yang satu kerana
semuanya adalah berasal dari sumber yang satu. Firman Allah
pada ayat 213 Surah Al-Baqarah:
βl´ '!Ζl¦ πΒ¦ ο‰>≡´ρ ±-.· ´<¦ ´↵¯Š.Ψl¦ š_·,:´.`Β _·‘‹Ψ`Β´ρ Α“Ρ¦´ρ
`Νγ-Β .≈.>l¦ ´_>l!. ´Ν>`>´Šl _.. !Ζl¦ !ϑŠ· ¦θ±l.>¦ «Š· !Β´ρ
.l.>¦ «Š· ω| _·%!¦ νθ.ρ¦ Β ‰-. !Β `Ογ.´™l> ·≈Ψ..l¦ !Š-. `ΟγΨ..
“‰γ· ´<¦ š_·%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´™ !ϑl ¦θ±l.>¦ «Š· ´Β ´_>l¦ .«ΡŒ¦. ´<¦´ρ
“‰γƒ Β '™!:„ ’|| 1≡´¸. Λ.1.`.•Β ∩⊄⊇⊂∪
213. Manusia itu adalah Ummat yang satu, setelah timbul
perselisihan, maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai
pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama
mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di
antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan,
tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang
telah didatangkan kepada mereka Kitab, iaitu setelah datang
kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, kerana
dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi
petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran
tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan
233
kehendakNya dan Allah selalu memberi petunjuk terhadap
orang yang dikehendakiNya kepada jalan yang lurus.
Dalam Surah Yunus ayat 19, sekali lagi Allah Ta’ala
menyatakan tentang manusia sebagai Ummat yang satu:
!Β´ρ βl´ '!Ψl¦ ω| πΒ¦ ο‰>≡´ρ ¦θ±l.>!· Ÿω¯θl´ρ πϑlŸé ·1.™ Β
š.¯‘ ´_.1l `ΟγΨ.. !ϑŠ· «Š· šχθ±l.ƒ† ∩⊇'∪
19. Manusia dahulunya hanyalah satu Ummat, kemudian
mereka berselisih, kalau tidaklah kerana suatu ketetapan
yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah telah diberi
keputusan di antara mereka, tentang apa yang mereka
perselisihkan itu.
Manusia pada asalnya hidup rukun, bersatu dalam satu
Agama sebagai satu keluarga, tetapi setelah mereka
berkembang-biak dan setelah kepentingan mereka berlain-
lainan, maka timbullah berbagai kepercayaan yang
menimbulkan perpecahan. Oleh sebab itulah Allah Ta’ala
mengutus Rasul yang membawa wahyu dan untuk memberi
petunjuk kepada mereka. Ketetapan Allah itu ialah bahawa,
perselisihan manusia di Dunia itu akan diputuskan di Akhirat.
Sebelum ini, telah banyak ummat yang terdahulu
semenjak dari zaman Hadhrat Baginda Nabi Adam
‘Alaihissalam sehinggalah ke zaman Hadhrat Baginda Nabi
‘Isa ‘Alaihissalam. Ada dari kalangan ummat terdahulu yang
telah Allah muliakan seperti Ummat Bani Israil, namun kerana
kesombongan mereka, maka Allah Ta’ala telah mencabut
kemuliaan yang telah diberikanNya itu.
234
Ummat manusia telah datang silih berganti menjalani
kehidupan di Dunia. Allah berfirman dalam Surah An-Nisa
pada ayat 133:
β| !:„ ¯Ν÷¯.δ‹`ƒ !κš‰¦ '!Ζl¦ .!ƒ´ρ š_·¸-!↔. βl´´ρ ´<¦ ’ls il≡Œ
¦,ƒ‰· ∩⊇⊂⊂∪
133. Sesungguhnya jika Allah menghendaki, nescaya Dia
musnahkan kamu wahai manusia dan Dia datangkan ummat
yang lain sebagai penggantimu, dan adalah Allah Maha
Kuasa berbuat demikian.
Setiap Ummat mempunyai tempoh mereka masing-
masing dan ini telah dinyatakan oleh Allah Ta’ala pada ayat
34 Surah Al-A’raf:
≅>l´ρ πΒ¦ ≅>¦ ¦Œ¦· ´™l> ¯Νγl>¦ Ÿω βρ`,>!.`.„ πs!™ Ÿω´ρ
šχθ`Β‰1.`.„ ∩⊂⊆∪
34. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila
telah datang waktunya mereka tidak dapat
mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula
memajukannya.
Maksudnya tiap-tiap ummat mempunyai batas waktu
kejayaan atau keruntuhannya. Dalam Surah Al-Baqarah ayat
47, Allah Ta’ala berfirman memperingatkan kepada Bani Israil
tentang nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta’ala
kepada mereka:
235
_..≈ƒ Ÿ≅ƒ™ℜ´¸`.| ¦ρ`,´Œ¦ ´_.ϑ-Ρ _.l¦ ·ϑ-Ρ¦ ¯/>‹l. ’Τ¦´ρ ¯Ν>.l.· ’ls
_.ϑl≈-l¦ ∩⊆∠∪
47. Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmatKu yang telah Aku
anugerahkan kepadamu dan ingatlah pula bahawasanya
Aku telah melebihkan kamu atas segala ummat.
Bani Israil yang telah diberi Rahmat oleh Allah Ta’ala
dan telah dilebihkan dari segala ummat ialah nenek moyang
mereka yang berada di masa Hadhrat Baginda Nabi Musa
‘Alaihissalam. Seterusnya pada ayat 122 Surah Al-Baqarah
Allah Ta’ala berfirman:
_..≈ƒ Ÿ≅ƒ™ℜ´¸`.| ¦ρ`,´Œ¦ ´_.ϑ-Ρ _.l¦ ·ϑ-Ρ¦ ¯/>‹l. ’Τ¦´ρ `Ο>.l.· ’ls
_.ϑl≈-l¦ ∩⊇⊄⊄∪
122. Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmatKu yang telah Aku
anugerahkan kepadamu dan Aku telah melebihkan kamu
atas segala ummat.
Dalam Surah Yunus pada ayat 13, Allah Ta’ala
berfirman menerangkan mengapa kemuliaan Ummat yang
terdahulu dibinasakan olehNya:
‰1l´ρ !´Ζ>lδ¦ βρ`,1l¦ Β Μ>l¯.· !´ϑl ¦θϑlL ¯Ν·κ:´™l>´ρ Ογl™'‘
·≈´Ζ..l!. !Β´ρ ¦θΡl´ ¦θ`ΖΒσ`‹l il≡‹´ ““>Υ Π¯θ1l¦ _.Β,>ϑl¦ ∩⊇⊂∪
236
13. Dan sesungguhnya Kami telah membinasakan ummat-
ummat sebelum kamu, ketika mereka berbuat kezaliman,
padahal Rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka
dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi
mereka sekali-kali tidak hendak beriman. Demikianlah
Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang
berbuat dosa.
Dalam Surah Hud pada ayat 118, Allah Ta’ala telah
berfirman:
¯θl´ρ ´™!: i•.´‘ Ÿ≅->' ´!Ζl¦ πΒ¦ ο‰>≡´ρ Ÿω´ρ βθl¦“ƒ š_.±l.ƒΧ ∩⊇⊇∇∪
118. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan
manusia ummat yang satu, tetapi mereka senantiasa
berselisih pendapat.
Walaupun kita sebagai Ummat yang terakhir dihantar
ke Dunia, namun Ummat ini akan pertama sekali
dibangkitkan dan diperhisabkan pada Hari Qiyamat. Keadaan
ini menjelaskan kepada kita betapa mulia dan tingginya
kedudukan Ummat Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
pada pandangan Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Allah Ta’ala
berfirman dalam Surah Al-Baqarah pada ayat 143:
il≡‹´´ρ ¯Ν>≈Ψl-> πΒ¦ !L™´ρ ¦θΡθ÷.l ´™¦‰κ− ’ls !Ψl¦
βθ>ƒ´ρ `Αθ™¯,l¦ ¯Ν>‹l. ¦´‰‹γ: !Β´ρ !Ψl-> '#¯.1l¦ _.l¦ ·Ζ´ !κ¯.l. ω|
´Νl-´Ζl Β ×..ƒ Αθ™¯,l¦ ´ϑΒ ´.l1Ζƒ ’ls «‹.1s β|´ρ ·Ρl´ ο´¸..>l
237
ω| ’ls _·%!¦ “‰δ ´<¦ !Β´ρ βl´ ´<¦ ׋.`‹l ¯Ν>Ψ≈ϑƒ| ´χ| ´<¦
!Ψl!. ∃ρ'™,l 'ΟŠ>¯‘ ∩⊇⊆⊂∪
143. Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu
Ummat Islam, Ummat yang adil dan pilihan agar kamu
menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul
(Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan kamu dan Kami
tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang
melainkan agar Kami mengetahui supaya nyata siapa yang
mengikuti Rasul dan siapa yang membelot, dan sungguh
pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-
orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak
akan mensia-siakan keimananmu. Sesungguhnya Allah
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.
Ummat Islam dijadikan ummat yang adil dan pilihan,
kerana mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang-orang
yang menyimpang dari kebenaran baik di Dunia mahupun di
Akhirat. Dalam Surah Ali ‘Imran pada ayat 110 Allah Ta’ala
telah berfirman:
¯Ν.Ζ´ ´¸¯.> πΒ¦ ·>,>¦ !Ψll βρ'¸∆!. ∃ρ`,-ϑl!. šχ¯θγΨ.´ρ s
,÷Ζϑl¦ βθ`ΖΒσ.´ρ ´<!. ¯θl´ρ š∅Β¦´™ `≅δ¦ .≈.÷l¦ βl>l ¦¸¯.>
Νγl `ΝγΖΒ šχθ`ΨΒσϑl¦ `Νδ¸.馴ρ βθ1.≈±l¦ ∩⊇⊇⊃∪
110. Kamu adalah Ummat yang terbaik yang dilahirkan
untuk manusia, menyuruh kepada yang Ma’aruf dan
238
mencegah dari yang Mungkar dan beriman kepada Allah.
Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi
mereka, di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan
mereka adalah orang-orang yang Fasik.
Allah Ta’ala telah menjadikan Ummat Islam sebagai
Ummat yang terbaik kerana mereka menjalankan kewajipan
Amar Ma’aruf dan Nahi Mungkar serta beriman kepada Allah
dan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam. Firman Allah dalam Surah Ali ‘Imran pada
ayat 104:
>.l´ρ ¯Ν>ΨΒ πΒ¦ βθ`s‰ƒ ’|| ¸¯.ƒ'¦ βρ`,`Β!ƒ´ρ ∃ρ`,-RQ!. β¯θγΖƒ´ρ s
,>Ψϑl¦ i.≈l`ρ¦´ρ `Νδ šχθ>l±ϑl¦ ∩⊇⊃⊆∪
104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan Ummat
yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang
Ma’aruf dan mencegah dari yang Mungkar, merekalah
orang-orang yang beruntung.
Allah Ta’ala telah memerintahkan Ummat ini agar
menjalankan kewajiban Amar Ma’aruf dan Nahi Mungkar.
Ma’aruf ialah segala perbuatan yang mendekatkan kita
kepada Allah sedangkan Mungkar ialah segala perbuatan
yang menjauhkan kita dari padaNya.
Kewajiban ini merupakan kewajiban yang telah Allah
berikan kepada sekelian Para Nabi dan Rasul. Allah Ta’ala
telah mengurniakan Ummat ini dengan kerja tanggungjawab
sama seperti kerja tanggungjawab yang telah dikurniakanNya
kepada Para Nabi dan Rasul yang terdahulu.
239
Seterusnya Allah berfirman dalam Surah Al-A’raf pada
ayat 181:
´ϑΒ´ρ !Ψ1l> πΒ¦ βρ‰¯κ´‰ ´_>l!. .«.´ρ šχθl‰-ƒ ∩⊇∇⊇∪
181. Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada
ummat yang memberi petunjuk dengan hak kebenaran dan
dengan yang hak kebenaran itu pula mereka menjalankan
keadilan.
Allah Ta’ala telah mengutuskan Para Nabi dan Rasul
kepada setiap ummat, begitu juga kepada kita yang tinggal di
akhir zaman ini, Allah Ta’ala telah menghantarkan Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam kepada kita. Meskipun Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah
wafat hampir seribu lima ratus tahun yang lampau namun
Syari’atnya tetap diamalkan sehingga ke Hari Qiyamat.
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam adalah Nabi Akhir Zaman,
Penutup Silsilah Kenabian dan menjadi Penghulu kepada
sekelian Para Nabi dan Rasul.
Meskipun sebagai Nabi yang paling akhir diutuskan
kepada manusia, namun Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam adalah yang pertama
sekali akan dibangkitkan pada Hari Qiyamat dan Ummat
Baginda akan menjadi Ummat yang pertama akan
diperhisabkan pada Hari Perhisaban.

240
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· ¬¤ ¬¤ ¬¤ ¬¤
` - ¸, · ` ¸ ` - ` : · ` ¸ · · ` ¸ ' ` ¸ · - ` · ' ` ¸ · ¸ '
· ` ` ·

· ..` . ' . ·` , · ` · ¸ . ` · . · . · ¸ . ` · ` . - ' ·
` · . ` .` · ¯ ¸ · ¯ · ` · . ` .` ` - '
Narrated Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu:
Allah's Apostle said, “Allah said: “If My slaves loves the meeting
with Me, I too love the meeting with him, and if he dislikes the
meeting with Me, I too dislike the meeting with him.”
Hadhrat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu telah
meriwayatkan bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda, “Allah
telah berfirman: “Apabila hambaKu berasa cinta untuk
bertemu denganKu, Aku juga berasa cinta untuk bertemu
dengannya, dan apabila dia tidak suka bertemu denganKu,
maka Aku juga tidak suka beremu dengannya.”
PENJELASAN HADITS 30
Hadits ini telah diriwayatkan oleh Hadhrat Imam
Bukhari Rahmatullah ‘Alaih dari Ismail dan beliau telah
meriwayatkan dari Malik dan beliau telah meriwayatkan dari
Abu Az-Zinad dan beliau telah meriwayatkan dari Al-A’raj
dan beliau telah meriwayatkan dari Hadhrat Abu Hurairah
Radhiyallahu ‘Anhu dan beliau telah meriwayatkannya dari
241
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam.
Hadits ini menerangkan tentang cinta yang sepatutnya
ada dalam diri setiap orang-orang yang beriman iaitu untuk
bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan yang
Maha Pencipta.
Perasaan cinta dan rindu untuk bertemu denganNya itu
perlu dipupuk semenjak kita hidup di Dunia ini kerana untuk
mencintai Allah, kita perlu mengenali DiriNya, Sifat-SifatNya
dan segala sesuatu yang membawa pengenalan Ma’rifat
terhadap ZatNya yang Esa.
Hanya orang-orang yang benar-benar beriman yang
akan rindu untuk bertemu dengan Allah sedangkan mereka
masih lagi berada di Dunia, namun mereka berusaha
membuktikan perasaan cinta mereka dengan menunaikan
ketaatan terhadap segala perintah dan laranganNya.
Mereka sentiasa berusaha menjauhkan diri mereka dari
perkara-perkara yang mendatangkan dosa serta sentiasa
membersihkan jiwa mereka dari sebarang ingatan yang selain
Allah.
Ada juga di kalangan manusia yang tidak mahu
bertemu dengan Tuhan kerana takut diadili segala amal
perbuatannya yang terkutuk ketika di Dunia. Mereka tidak
suka bertemu dengan Tuhan, bahkan ada dari kalangan
manusia yang mendustakan Tuhan, serta mendusta
pertemuan denganNya, Na’uzu Billah.
Allah Ta’ala berfirman pada Surah Al-An’am ayat 31:
242
‰· ´¸.> _·%!¦ ¦θ.‹´ ™!1l. ´<¦ ´_.> ¦Œ| `Ν·κ:´™l> πs!´.l¦ π.-. ¦θl!·
!Ψ.´¸.>≈ƒ ’ls !Β !´ΖL¯,· !κ.· ¯Νδ´ρ βθlϑ>† ¯Νδ´‘¦—ρ¦ ’ls ¯Νδ‘θγL
Ÿω¦ ´™!™ !Β βρ'‘“ƒ ∩⊂⊇∪
31. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan
pertemuan mereka dengan Tuhan, sehingga apabila
Qiyamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka
berkata: “Alangkah besarnya penyesalan kami, terhadap
kelalaian kami tentang Qiyamat itu,” sambil mereka
memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Ingatlah, amat
buruklah apa yang mereka pikul itu.
Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah menghantar Para
Rasul ‘Alaihimus Solatu Wassalam untuk memperingatkan
sekelian manusia dan jin tentang Hari Pertemuan dengan
Allah Subhanahu Wa Ta’ala pada Hari Qiyamat.
FirmanNya dalam Surah Al-An’am ayat 130:
´¸:-ϑ≈ƒ ´>'¦ ΡN¦´ρ `Οl¦ ¯Ν>.!ƒ ≅™'‘ ¯Ν>ΖΒ βθ¯.1ƒ ¯Ν÷‹l.
_.≈ƒ¦´™ ¯/>Ρρ'‘‹Ψ`ƒ´ρ ´™!1l ¯Ν>Β¯θƒ ¦‹≈δ ¦θl!· !Ρ‰κ− ´’ls !´Ζ.±Ρ¦
`Ογ.¯¸.´ρ οθ´‹>l¦ !´‹Ρ‘‰l¦ ¦ρ‰κ−´ρ ´’ls ¯Νκ.±Ρ¦ `ΟγΡ¦ ¦θΡl´
š_·,±≈Ÿé ∩⊇⊂⊃∪
243
130. Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang
kepadamu Rasul-Rasul dari golongan kamu sendiri, yang
menyampaikan kepada kamu ayat-ayatKu dan memberi
peringatan kepada kamu terhadap pertemuanmu dengan
hari ini? Mereka berkata: “Kami menjadi saksi atas diri
kami sendiri.” Kehidupan Dunia telah menipu mereka dan
mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahawa
mereka adalah orang-orang yang Kafir.
Seterusnya Allah Ta’ala menerangkan ciri-ciri orang
Kafir dengan firmanNya dalam Surah Al-A’raf pada ayat 51
seperti berikut:
š_·%!¦ ¦ρ‹ƒ´¦ ¯Νγ´ΖƒŠ ¦´θγl !´.-l´ρ `Νγ.¯,s´ρ οθ´‹>l¦ !´‹Ρ‘‰l¦ Π¯θ´‹l!·
`Ογ8.⊥Ρ !ϑŸé ¦θ´.Σ ´™!1l `ΟγΒ¯θƒ ¦‹≈δ !Β´ρ ¦θΡ!Ÿé !´Ζ.≈ƒ!↔.
šχρ‰>>† ∩∈⊇∪
51. Iaitu orang-orang yang menjadikan Agama mereka
sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan Dunia
telah menipu mereka. Maka pada Hari Qiyamat ini, Kami
melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan
pertemuan mereka dengan hari ini, dan sebagaimana
mereka selalu mengingkari ayat-ayat Kami.
Pada ayat 7 dan 8 Surah Yunus, Allah Ta’ala
menyatakan balasan yang akan diterima oleh mereka yang
mendustakan pertemuan denganNya seperti berikut:
244
β| š_·%!¦ Ÿω šχθ`>¯,ƒ !Ρ´™!1l ¦θ.´‘´ρ οθ´‹>l!. !´‹Ρ‘‰l¦ ¦θœΡ!ϑL¦´ρ
!κ. š_·%!¦´ρ ¯Νδ s !´Ζ.≈ƒ¦´™ βθl±≈s ∩∠∪ š.≈l`ρ¦ `Ογ1´ρ!Β '‘!Ψl¦
!ϑ. ¦θΡ!Ÿé šχθ..>ƒ ∩∇∪
7. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan
pertemuan dengan Kami dan merasa puas dengan
kehidupan Dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan
itu dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami.
8. Mereka itu tempatnya ialah Neraka disebabkan apa yang
selalu mereka kerjakan.
Seterusnya Allah Ta’ala berfirman pada ayat 11 Surah
Yunus:
¤ ¯θl´ρ `≅´>-`ƒ ´<¦ !Ψll ¯,:l¦ Ογl!>-.`™¦ ¸¯.‚l!. ´_.1l ¯Νκ¯.l|
¯Νγl>¦ '‘‹Ψ· ´ƒ%!¦ Ÿω šχθ`>¯,ƒ !Ρ´™!1l ’· ¯Νκ.≈´Š-L šχθγϑ-ƒ ∩⊇⊇∪
11. Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi
manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan
kebaikan, pastilah ditunaikan di akhir umur mereka, maka
Kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan
pertemuan dengan Kami bergelumangan di dalam kesesatan
mereka.
Orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan
dengan Allah akan berpaling dari Ayat-ayat Suci Al-Quran.
Allah menyatakannya dalam Surah Yunus pada ayat 15:
245
¦Œ|´ρ ’l.. `ΟγŠl. !´Ζ.!ƒ¦´™ ·≈Ψ.. Α!· š_·%!¦ Ÿω βθ`>¯,ƒ !Ρ´™!1l ·.¦
β¦´™¯,1. ¸¯.s ¦‹≈δ ρ¦ `&!´‰ . ¯≅· !Β ´χθ>ƒ ’| β¦ …`&!´‰.¦ Β ›!1l.
_.±Ρ β| ×..¦ ω| !Β ´_-θ`ƒ †|| ’Τ| ∃l>¦ β| ·Š.s ’.´‘ ´.¦‹s
Θ¯θƒ Ο‹Ls ∩⊇∈∪
15. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami
yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan
Pertemuan dengan Kami berkata: “Datangkanlah Al-Quran
yang lain dari ini atau gantilah Ia.” Katakanlah: “Tidaklah
patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri, aku
tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku.
Sesungguhnya aku takut jika menderhakai Tuhanku kepada
siksa hari yang besar (Qiyamat).”
Orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan
Tuhan adalah amat rugi kerana tidak akan mendapat Rahmat
dan Nikmat yang sempurna dari Allah dan kehidupan mereka
adalah jauh tersesat dari jalan kebenaran. Allah berfirman
dalam Surah Yunus pada ayat 45:
Π¯θƒ´ρ ¯Νδ¸:>† βl´ `Οl ¦θ:.lƒ ω| πs!™ ´Β ‘!κ.l¦ βθ·´‘!-.ƒ ¯Ν'η´Ζ.. ‰·
´¸.> _·%!¦ ¦θ.‹´ ™!1l. ´<¦ !Β´ρ ¦θΡl´ _·‰.γ`Β ∩⊆∈∪
45. Dan ingatlah akan hari yang di waktu itu Allah
mengumpulkan mereka, mereka merasa di hari itu seakan-
akan mereka tidak pernah berdiam di Dunia melainkan
246
hanya sesaat di siang hari, di waktu itu mereka saling
berkenalan. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang
mendustakan Pertemuan mereka dengan Allah dan mereka
tidak mendapat petunjuk.
Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah menzahirkan begitu
banyak tanda-tanda kekuasaanNya di Dunia ini supaya
manusia meyakini tentang kekuasaan Allah yang menjadikan
dan menciptakan. FirmanNya dalam Surah Ar-Ra’d pada ayat
2:
´<¦ “%!¦ ×·´‘ .≡´θ≈´Κ´.l¦ ¸¯.-. ‰´Η- !κΞρ,. ¯Ν. “´θ.`™¦ ’ls ¯,-l¦
,‚™´ρ ´ϑ:l¦ ,ϑ1l¦´ρ ¨≅´ “,>† ≅>N ‘¯Κ.•Β `,.‰`ƒ ,ΒN¦ `≅´.±`ƒ
·≈ƒψ¦ Ν>l-l ™!1l. ¯Ν>.´‘ βθ`Ζ·θ. ∩⊄∪
2. Allahlah yang meninggikan langit tanpa tiang
sebagaimana yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam
di atas ‘Arash dan menundukkan matahari dan bulan,
masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan.
Allah mengatur urusan makhlukNya, menjelaskan tanda-
tanda kebesaranNya, supaya kamu meyakini Pertemuan
kamu dengan Tuhanmu.
Orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan
Tuhan adalah orang-orang yang lemah keyakinannya. Mereka
tidak yakin bahawa Allah yang telah menciptakan sekelian
makhluk termasuklah diri mereka sendiri dan Allah berkuasa
penuh atas sekelian makhlukNya.
247
Orang-orang yang mendustakan Ketuhanan Allah
Subhanahu Wa Ta’ala adalah orang-orang yang sombong dan
angkuh serta merasa besar diri. Allah Ta’ala berfirman dalam
Surah Al-Furqan pada ayat 21:
¤ Α!·´ρ _·%!¦ Ÿω šχθ`>¯,ƒ !Ρ´™!1l ω¯θl Α“Ρ¦ !´ΖŠls π>.≈lϑl¦ ρ¦ “,Ρ
!Ψ−.´‘ ‰1l ¦ρ¸.>.`™¦ ’· ¯Νγ.±Ρ¦ ¯θ.s´ρ ¦´θ.`s ¦¸..´ ∩⊄⊇∪
21. Berkatalah orang-orang yang tidak menanti-nanti
pertemuannya dengan Kami: “Mengapakah tidak
diturunkan kepada kita Malaikat atau mengapa kita tidak
melihat Tuhan kita?” Sesungguhnya mereka memandang
besar tentang diri mereka dan mereka benar-benar telah
melampaui batas dalam melakukan kezaliman.
Allah Ta’ala menyelar golongan tersebut menyuruh
mereka memikirkan tentang kejadian diri mereka supaya
mereka kembali insaf dan beriman dengan Allah Ta’ala.
FirmanNya dalam Surah Ar-Rum pada ayat 8 seperti berikut:
¯Νl´ρ¦ ¦ρ`,>±.ƒ ’· Νκ.±Ρ¦ !Β _l> ´<¦ .≡´θ≈´Κ´.l¦ ´¯‘N¦´ρ !Β´ρ !ϑ·κ.Š.
ω| ´_>l!. ≅>¦´ρ ‘¯Κ.•Β β|´ρ ¦¸.:´ ´Β !Ζl¦ ›!1l. ¯Νγ.´‘ βρ`,±≈>l
∩∇∪
8. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian
diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan
apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan
248
yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya
kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan
pertemuan dengan Tuhannya.
Orang-orang yang melupakan Allah dan melupakan
Hari Pertemuan yang bakal dihadapinya akan menghadapi
siksaan yang amat berat pada kehidupan Akhirat. Siksaan
yang akan mereka hadapi adalah bersifat kekal dan berterusan
selama mana yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Allah menyatakannya dalam Surah As-Sajadah ayat 14:
¦θ·ρ‹· !ϑ. `Ο...Σ ´™!1l ¯Ν>Β¯θƒ ¦‹≈δ !Ρ| `Ο÷≈´Ζ..Σ ¦θ·ρŒ´ρ
šU¦‹s $#ƒ'¦ !ϑ. `Ο.Ζ´ βθlϑ-. ∩⊇⊆∪
14. Maka rasailah olehmu siksa ini disebabkan kamu
melupakan akan pertemuan dengan harimu ini.
Sesungguhnya Kami telah melupakan kamu pula dan
rasakanlah siksa yang kekal disebabkan apa yang selalu
kamu kerjakan.
Janji Allah adalah benar, firmanNya dalam Surah Al-
‘Ankabut ayat 5:
Β βl´ ¦θ`>¯,ƒ ´™!1l ´<¦ β¦· Ÿ≅>¦ ´<¦ .ψ ´θδ´ρ ׋ϑ´.l¦ `ΟŠl-l¦ ∩∈∪
5. Barangsiapa yang mengharapkan pertemuan dengan
Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu
pasti datang, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.
249
Orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka
dengan Tuhan adalah orang-orang yang terjauh dari Rahmat
Allah dan mereka adalah golongan orang-orang yang
berputus asa. Firman Allah dalam Surah Al-‘Ankabut ayat 23:
š_·%!¦´ρ ¦ρ`,±´ ·≈ƒ!↔. ´<¦ .«←!1l´ρ i.≈l`ρ¦ ¦θ´.≥ƒ Β _.ϑ>¯‘
i.≈l`ρ¦´ρ ¯Νλ ´.¦‹s 'ΟŠl¦ ∩⊄⊂∪
23. Dan orang-orang yang Kafir terhadap ayat-ayat Allah dan
pertemuan denganNya, mereka itu adalah orang-orang yang
berputus asa dari RahmatKu dan mereka itu akan mendapat
azab yang pedih.
Orang-orang Kafir akan dibawa secara berombongan
masuk ke dalam Neraka menghadapi siksaan kerana
mendustakan Hari Pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa
Ta’ala. FirmanNya dalam Surah Az-Zumar ayat 71:
_‹™´ρ _·%!¦ ¦ρ`,±Ÿé ’|| Λ.γ> ¦´,Β`— ´_.> ¦Œ| !δρ'™l> ·>.· !γ.≡´θ¯.¦
Α!·´ρ ¯Νγl !κ.Ρ“> ¯Νl¦ ¯Ν>.!ƒ ≅™'‘ ¯/>ΖΒ βθl.ƒ ¯Ν>‹l. ·≈ƒ¦´™ ¯Ν>.´‘
¯Ν>Ρρ'‘‹Ζ`ƒ´ρ ´™!1l ¯Ν>Β¯θƒ ¦‹≈δ ¦θl!· ’l. >≈l´ρ ·1> πϑl´ .¦‹-l¦
’ls _·,±≈>l¦ ∩∠⊇∪
71. Orang-orang Kafir dibawa ke Neraka Jahannam
berombong-rombongan sehingga apabila mereka sampai ke
Neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah
250
kepada mereka penjaga-penjaganya: “Apakah belum pernah
datang kepadamu Rasul-Rasul di antara kamu yang
membacakan kepada kamu ayat-ayat Tuhanmu dan
memperingatkan kepada kamu akan pertemuan dengan hari
ini?” Mereka menjawab: “Benar.” Tetapi telah pasti berlaku
ketetapan azab terhadap orang-orang yang Kafir.
Mereka tidak akan mendapat sebarang pertolongan
dari sesiapa pun kerana mereka mendustakan Allah dan Hari
Pertemuan denganNya. Mereka akan menerima azab siksaan
Api Neraka Jahannam yang amat pedih dengan berkekalan.
FirmanNya dalam Surah Al-Jatsiyah ayat 34:
Ÿ≅Š·´ρ Π¯θ´‹l¦ ¯/>9.ΨΡ !ϑ´ `Ο.‹.Σ ´™!1l ¯/>Β¯θƒ ¦‹≈δ '/>1´ρ!Β´ρ '‘!Ψl¦ !Β´ρ
/>l Β _·¸.≈Ρ ∩⊂⊆∪
34. Dan dikatakan kepada mereka: “Pada hari ini Kami
melupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan
Pertemuan dengan harimu ini dan tempat kembalimu ialah
Neraka dan kamu sekali-kali tidak memperoleh penolong.”
Peringatan Allah Subhanahu Wa Ta’ala tentang Hari
Pertemuan denganNya telah sampaikan kepada sekelian Para
Nabi dan Rasul melalui perantaraan Malaikat Jibril
‘Alaihissalam.
Allah Ta’ala telah mengutuskan Hadhrat Jibril
‘Alaihissalam kepada Para Nabi dan Rasul agar mereka
menyampaikan FirmanNya kepada ummat mereka.
251
Begitulah juga dengan Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang
telah didatangi Hadhrat Jibril ‘Alaihissalam membawakan
wahyu-wahyu yang merupakan Firman Allah.
Segala peringatan ini sudah di sampaikannya kepada
Ummat sepertimana yang telah terhimpun dalam Kitab Suci
Al-Quran dan himpunan Hadits-Hadits Nabawi. Dalam Surah
Al-Mukmin ayat 15, Allah Ta’ala berfirman:
׋·´‘ ·≈>´‘$!¦ ρŒ ¯,-l¦ ’.l`ƒ ~ρ”,l¦ Β .ν,Β¦ ’ls Β '™!:„ Β
.νŠ!.s ´‘‹Ψ`‹l Π¯θƒ −Ÿξ−.l¦ ∩⊇∈∪
15. Dialah yang Maha Tinggi darjatNya, yang mempunyai
‘Arash, yang mengutus Jibril dengan membawa perintahNya
kepada siapa yang dikehendakiNya di antara hamba-
hambaNya, supaya Dia memperingatkan manusia tentang
Hari Pertemuan.
Bagi manusia-manusia yang berasa ragu tentang Hari
Pertemuan, Allah Ta’ala telah memperingatkan menerusi
firmanNya dalam Surah Fussilat ayat 54:
ω¦ ¯Ν·κΞ| ’· πƒ¯,Β Β ™!1l `Ογ.´‘ ω¦ …«Ρ| ≅>. ™`_: 1Š>’Χ ∩∈⊆∪
54. Ingatlah bahawa sesungguhnya mereka adalah berada
dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka.
Ingatlah bahawa sesungguhnya Dia Maha Meliputi segala
sesuatu.
252
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· ¬1 ¬1 ¬1 ¬1
` - . , .` ' ` - ' ` .` , ·` ` - · ` .` ' ` ¸ · - ` · ' ` ¸ · ¸ '
· ` ` ·

· ..` . ' . ·` , · ` · ¸ . ` · . · . · ' ¸ . ` · ` ¸ ~ ` ·
Narrated Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu:
Allah's Apostle said, Allah said: “I am to my slave as he thinks of
Me,”(i.e. I am able to do for him what he thinks I can do for him).
Hadhrat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu telah
meriwayatkan bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda bahawa
sesungguhnya Allah telah berfirman, “Aku adalah
sepertimana menurut sangkaan hambaKu terhadapKu.”
PENJELASAN HADITS 31
Hadits ini telah diriwayatkan oleh Hadhrat Imam
Bukhari Rahmatullah ‘Alaih dari Abul Yaman dan beliau telah
meriwayatkan dari Shu’aib dan beliau telah meriwayatkan
dari Abul Zinad dan beliau telah meriwayatkan dari Al-A’raj
dan beliau telah meriwayatkan dari Hadhrat Abu Hurairah
Radhiyallahu ‘Anhu dan beliau telah meriwayatkannya dari
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam.
Dalam Hadits Qudsi ini, Allah Subhanahu Wa Ta’ala
telah menyatakan bahawa sangkaan seseorang hamba
253
terhadap Allah akan menyebabkan Allah bertindak menurut
sangkaannya itu. Ini bukanlah bermakna Allah itu terpaksa
menurut sangkaan seseorang hamba, tetapi ianya
menunjukkan betapa rapatnya hubungan setiap hamba
dengan Tuhan, bahawa Dia adalah amat dekat dan amat
mengetahui segala kehendak dan kemahuan kita. Dia Maha
Mengetahui segala isi hati dan segala apa yang tersembunyi di
dalam dada dan fikiran.
Sebagai contoh, apabila kita berdoa memohon sesuatu
permohonan kepada Allah, maka hendaklah kita yakin
bahawa doa permohonan kita itu di dengari oleh Allah dan
hendaklah kita berharap di dalam hati agar Allah Ta’ala
mengkabulkan doa-doa permohonan kita itu dengan baik dan
sempurna. Ini adalah antara sangkaan-sangkaan baik yang
perlu kita terapkan sewaktu kita berdoa kerana sepertimana
yang telah dijelaskan dalam Hadits di atas, bahawa Allah akan
bertindak menurut sangkaan kita terhadapNya. Dengan
sangkaan-sangkaan yang baik terhadap Allah, maka Allah
juga akan bertindak baik terhadap kita.
Kita perlu sentiasa bersangka baik terhadap Allah,
begitu juga terhadap sesama manusia. Bersangka buruk
terhadap sesama manusia adalah haram dan ditegah dalam
Agama Islam, kerana dari sangkaan yang buruk tanpa
sebarang bukti dan dalil yang kukuh akan berlakulah fitnah
dan tuduhan palsu. Kemudian akan berlakulah perbuatan
mengumpat dan menyebarkan fitnah dan keadaan ini akan
mengundang perselisihan dan permusuhan di kalangan
Ummat Islam. Kerana itulah sifat bersangka baik terhadap
Allah perlu diterapkan dalam jiwa kita kerana ianya akan
memupuk diri kita untuk bersangka baik terhadap sesama
ummat manusia.
254
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· ¬` ¬` ¬` ¬`
. · · , ·` . ¸ - ` · ` .` · ¯ ` . · ` , · . , ` ' · ·
IAI MI¦YA¯AKA¦ lIl·AKAlA¦ AllAU ‘AZZA IAI MI¦YA¯AKA¦ lIl·AKAlA¦ AllAU ‘AZZA IAI MI¦YA¯AKA¦ lIl·AKAlA¦ AllAU ‘AZZA IAI MI¦YA¯AKA¦ lIl·AKAlA¦ AllAU ‘AZZA
VA lAllA lADA UAlI OIYAMA¯ DI¦CA¦ lAlA VA lAllA lADA UAlI OIYAMA¯ DI¦CA¦ lAlA VA lAllA lADA UAlI OIYAMA¯ DI¦CA¦ lAlA VA lAllA lADA UAlI OIYAMA¯ DI¦CA¦ lAlA
A¦IIYA DA¦ SIlAI¦ MIlIKA A¦IIYA DA¦ SIlAI¦ MIlIKA A¦IIYA DA¦ SIlAI¦ MIlIKA A¦IIYA DA¦ SIlAI¦ MIlIKA

` - ` ¸` ` .` .` ` - · ` · ` ¸` ` ` - ' ` - ` ¸` ´ .` '
¸` , · ` ¸ · ` , ` - ` .` · . · ' ` ·` · ` · ¸ . . ·

` ¸ ` ` .` · . ·` , · ` · ¸ . .. ` ·` . . ¯ · ` .` · ` · · ,
· · ¸ · . ¯ ` ¸ · ·` - ¸ -` · ' ` . ` . · · ·` - ¸ -` · ' .. · ' ` . .. ` -` , ·
. · .` ¸ ¸ ` · ' · · ¸ · . ¯ ` ¸ · ·` - ` ¸ ' ..` · . ' ¸ ` =` ' ¸` ' ¯
· . ·` , · ` · ¸ .
Narrated Anas Radhiyallahu ‘Anhu:
I heard the Prophet saying, “On the Day of Resurrection I will
intercede and say, “O my Lord! Admit into Paradise (even) those
who have faith equal to a mustard seed in their hearts.” Such people
will enter Paradise, and then I will say, “O (Allah) admit into
Paradise (even) those who have the least amount of faith in their
hearts.”
255
Anas then said: “As if I were just now looking at the fingers of
Allah's Apostle.”
Hadhrat Anas Radhiyallahu ‘Anhu telah meriwayatkan
bahawa beliau telah mendengar Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah
bersabda, “Pada ketika berlakunya Hari Qiyamat, daku akan
memberikan Syafa’at, lalu daku akan berkata: “Wahai Tuhan
Pemeliharaku, masukkanlah ke dalam Syurga sesiapa yang
terdapat Iman dalam hatinya sebesar biji sawi,” maka mereka
pun dimasukkan ke dalam Syurga. Kemudian daku akan
berkata: “Masukkanlah ke dalam Syurga sesiapa yang
terdapat Iman dalam hatinya walau sekecil-kecilnya.”
Lalu Hadhrat Anas Radhiyallahu ‘Anhu berkata, “Seolah-olah
daku melihat ke arah jari-jari Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.”
PENJELASAN HADITS 32
Hadits ini telah diriwayatkan oleh Hadhrat Imam
Bukhari Rahmatullah ‘Alaih dari Yusuf bin Rashid dan beliau
telah meriwayatkan dari Ahmad bin ‘Abdullah dan beliau
telah meriwayatkan dari Abu Bakar bin ‘Abbas dan beliau
telah meriwayatkan dari Humaid dan beliau telah
meriwayatkan dari Hadhrat Anas Radhiyallahu ‘Anhu dan
beliau telah meriwayatkannya dari Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Kandungan Hadits ini memberikan gambaran kepada
kita tentang betapa besarnya nilai Syafa’at yang Allah
Subhanahu Wa Ta’ala kurniakan kepada Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
pada kehidupan Akhirat kelak.
256
Semua manusia dan jin akan mendapat Rahmat
menerusi Syafa’atnya itu. Syafa’at yang akan diberikan kepada
Ummatnya yang beriman dan beramal Salih adalah jelas,
bahkan mereka yang hanya memiliki Iman walau sebesar biji
sawi. Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah memberikan perumpamaan
darjat keimanan yang rendah dengan biji sawi adalah bagi
menggambarkan tentang tahap Iman yang selemah-lemahnya.
Hadits ini juga menjelaskan kepada kita tentang
kedudukan Iman di dalam hati walaupun yang sekecil-
kecilnya juga akan tetap mendapat permohonan Syafa’at dari
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam. Pada Hari Qiyamat nanti, hanya Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam sahaja yang pertama-tama sekali akan memohon
Syafa’at dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala ketika semua
manusia berada dalam kelam-kabut dan ketakutan serta
merasa azab ketika menantikan Hari Perhisaban.
Allah Ta’ala menerangkan tentang peranan Syafa’at
pada Hari Qiyamat menerusi firmanNya dalam Surah Al-
Baqarah ayat 48 seperti berikut:
¦θ1.¦´ρ !´Β¯θƒ ω ““>´ ´±Ρ s ±Ρ !↔‹: Ÿω´ρ `≅.1`ƒ !κ.Β π-≈±: Ÿω´ρ
‹>σ`ƒ !κ.Β Α‰s Ÿω´ρ ¯Νδ βρ`,.Ζ`ƒ ∩⊆∇∪
48. Dan jagalah dirimu dari azab Hari Qiyamat, yang pada
hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau
sedikitpun, dan begitu pula tidak diterima Syafa’at dan
tebusan dari padanya, dan tidaklah mereka akan ditolong.
257
Syafa’at adalah usaha perantaraan dalam memberikan
sesuatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan sesuatu
mudharat bagi orang lain. Syafa’at yang tidak diterima di sisi
Allah adalah Syafa’at bagi orang-orang Kafir.
Kemudian pada ayat 123 dari Surah Al-Baqarah Allah
Ta’ala telah berfirman:
¦θ1.¦´ρ !´Β¯θƒ ω ““>´ ´±Ρ s ±Ρ !↔‹: Ÿω´ρ `≅.1`ƒ !κ.Β Α‰s Ÿω´ρ
!γ`-±Ζ. π-≈±: Ÿω´ρ ¯Νδ βρ¸.Ζ`ƒ ∩⊇⊄⊂∪
123. Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu
seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikit
pun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan
tidak akan memberi manafaat sesuatu Syafa’at kepadanya
dan tidak pula mereka akan ditolong.
Maksudnya dosa dan pahala seseorang tidak dapat
dipindahkan kepada orang lain. Seterusnya dalam ayat 254
dan 255 Surah Al-Baqarah, Allah menggesa orang-orang
beriman agar bersegera membuat amal kebajikan dengan
membelanjakan harta mereka ke Jalan Allah.
!㕃!≈ƒ _·%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´™ ¦θ1±Ρ¦ !´ϑΒ Ν>≈Ψ·—´‘ Β ≅¯.· β¦ ´’.!ƒ Π¯θƒ ω ׊.
«Š· Ÿω´ρ '#> Ÿω´ρ π-≈±: βρ`,±≈>l¦´ρ `Νδ βθ`Κl≈Ll¦ ∩⊄∈⊆∪ ´<¦ ω «≈l|
ω| ´θδ ¯_∏l¦ `Πθ•‹1l¦ Ÿω …ν‹>!. π´Ζ™ Ÿω´ρ Π¯θΡ …«l !Β ’· .≡´θ≈ϑ´.l¦
258
!Β´ρ ’· ¯‘N¦ Β ¦Œ “%!¦ ×±:„ …ν‰Ψs ω| .«ΡŒ¦. `Νl-ƒ !Β š_..
`Οドƒ¦ !Β´ρ ¯Νγ±l> Ÿω´ρ βθLŠ>`ƒ ™`_:. Β .«ϑls ω| !ϑ. ´™!:
×™´ρ «•‹™¯,´ .≡´θ≈ϑ´.l¦ ´ ¯‘N¦´ρ Ÿω´ρ …νŠθ↔ƒ !´Κγ´L±> ´θδ´ρ ¯’l-l¦
`ΟŠL-l¦ ∩⊄∈∈∪
254. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di Jalan
Allah sebahagian dari rezeki yang telah Kami berikan
kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada
lagi jual beli dan tidak ada lagi Syafa’at dan orang-orang
Kafir itulah orang-orang yang zalim.
255. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah
melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus
mengurus makhlukNya, tidak mengantuk dan tidak tidur.
KepunyaanNya apa yang di langit dan di bumi, tiada yang
dapat memberi Syafa’at di sisi Allah tanpa izinNya? Allah
mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di
belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa
dari ‘Ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakiNya.
Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak
merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi
lagi Maha Besar.
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam sendiri melakukan amal kebajikan
yang besar lagi baik dengan memohonkan Syafa’at untuk
sekelian Ummatnya yang beriman. Allah berfirman dalam
Surah An-Nisa ayat 85:
259
Β ×±:„ π-≈±: π´Ζ.> >ƒ …`&! '.Š.Ρ !κ.Β Β´ρ ×±:„ π-≈±:
π∞¯Š™ >ƒ …`&! ≅±´ !γΨΒ βl´´ρ ´<¦ ’ls ≅´ ™`_: !.‹1•Β ∩∇∈∪
85. Barangsiapa yang memberikan Syafa’at yang baik,
nescaya dia akan memperoleh bahagian pahala dari
padanya, dan barangsiapa memberi Syafa’at yang buruk,
nescaya dia akan memikul bahagian dosa dari padanya, dan
adalah Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Syafa’at yang baik ialah setiap Syafa’at yang ditujukan
untuk melindungi hak seorang Muslim atau
menghindarkannya dari sesuatu kemudharatan. Syafa’at yang
buruk ialah perbuatan yang ditujukan bukan untuk
melindungi hak seseorang Muslim serta tidak
menghindarkannya dari sesuatu kemudharatan.
Hanya Allah saja yang dapat memberikan
perlindungan dan mengkabulkan permohonan Syafa’at pada
Hari Qiyamat sebagaimana firmanNya dalam Surah Al-An’am
ayat 51:
¯‘‹Ρ¦´ρ «. _·%!¦ βθ·!ƒ† β¦ ¦ρ`,:>† ’|| `Ογ.´‘ ´Šl Ογl Β .«ΡρŠ
¨’|´ρ Ÿω´ρ ׋±: ¯Νγl-l βθ1−.ƒ ∩∈⊇∪
51. Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu
kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada
Tuhannya pada Hari Qiyamat, sedang bagi mereka tidak ada
seorang pelindung dan pemberi Syafa’at pun selain dari
Allah agar mereka bertaqwa.
260
Allah berfirman pada ayat 70 Surah Al-An’am:
‘Œ´ρ š_·%!¦ ¦ρ‹ƒ´¦ ¯Ν·κ.ƒŠ !´.-l ¦´θγl´ρ `Ογ.¯¸.´ ρ οθ´‹>l¦ !´‹Ρ‘‰l¦
¯,錴ρ .«. β¦ Ÿ≅.¯.. ¨±Ρ !ϑ. ·..´ ´Šl !λ Β χρŠ ´<¦ ¨’|´ρ
Ÿω´ρ ׋±: β|´ρ ¯Α‰-. ≅é Α‰s ω ‹>σ`ƒ !κ.Β i.≈l`ρ¦ _·%!¦
¦θl.·¦ !ϑ. ¦θ..´ `Ογl '.¦´¸Ÿ. Β ΟŠΗ- ´.¦‹s´ρ ´ΟŠl¦ !ϑ. ¦θΡl´
šχρ`,±>ƒ ∩∠⊃∪
70. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan Agama
mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka
telah ditipu oleh kehidupan Dunia. Peringatkanlah mereka
dengan Al-Quran ini agar masing-masing diri tidak
dijerumuskan ke dalam Neraka kerana perbuatannya
sendiri, tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula
pemberi Syafa’at selain daripada Allah, dan jika dia
menebus dengan segala macam tebusan pun, nescaya tidak
akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang
yang dijerumuskan ke dalam Neraka, bagi mereka
disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan
azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu.
Orang-orang yang tidak memperdulikan tentang
Syafa’at adalah mereka yang menjadikan Agama sebagai
bahan mainan dan senda gurau. Menjadikan Agama sebagai
main-main dan senda gurau ialah memperolokkan Agama itu,
mengerjakan perintah-perintah dan menjauhi laranganNya
dengan dasar main-main dan tidak sungguh-sungguh. Mereka
261
telah tertipu dengan segala keseronokan yang ada di Dunia ini
tanpa memperdulikan segala janji-janji kenikmatan yang akan
Allah kurniakan kepada mereka yang beriman dan beramal
Salih dalam kehidupan Akhirat.
Dalam ayat 53 Surah Al-A’raf, Allah Subhanahu Wa
Ta’ala telah berfirman menyatakan tentang golongan orang-
orang yang mendustakan kebenaran Al-Quran:
¯≅δ βρ`,´LΖƒ ω| …`&#ƒρ!. Π¯θƒ ’.!ƒ …`&#ƒρ!. `Αθ1ƒ š_·%!¦ νθ´.Σ Β
`≅¯.· ‰· .´™l> `≅™'‘ !´Ζ.´ ‘ ´_>l!. ≅γ· !´Ζl Β ´™!-±: ¦θ`-±:´Š· !´Ζl ρ¦
–Š,Ρ Ÿ≅ϑ-´Ζ· ´¸¯.s “%!¦ !Ζ´ `≅ϑ-Ρ ‰· ¦ρ¸.> ¯Ν·κ.±Ρ¦ ≅.´ρ Ν·κ.s !Β
¦θΡ!Ÿé šχρ¸.±ƒ ∩∈⊂∪
53. Tiadalah mereka menunggu-nunggu kecuali
terlaksananya kebenaran Al-Quran itu, pada hari datangnya
kebenaran pemberitaan Al-Quran itu, berkatalah orang-
orang yang melupakannya sebelum itu: “Sesungguhnya
telah datang Rasul-rasul Tuhan kami membawa yang hak,
maka adakah bagi kami pemberi Syafa’at yang akan
memberi Syafa’at bagi kami, atau dapatkah kami
dikembalikan ke Dunia sehingga kami dapat beramal yang
lain dari yang pernah kami amalkan?” Sungguh mereka
telah merugikan diri mereka sendiri dan telah lenyaplah
dari mereka tuhan-tuhan yang mereka ada-adakan.
Pada ayat 3 dari Surah Yunus, Allah Ta’ala berfirman
menyatakan kekuasaan mutlakNya ke atas sekelian Syafa’at:
262
β| `Ο>−.´‘ ´<¦ “%!¦ _l> .≡´θ≈ϑ´.l¦ ´¯‘N¦´ρ ’· π−.™ Θ!−ƒ¦ ¯Ν. “´θ.`™¦
’ls ¯,-l¦ `,.‰`ƒ ,ΒN¦ !Β Β ×‹±: ω| Β ‰-. .«ΡŒ| `Ν÷l≡Œ
´<¦ ¯Ν÷š.´‘ νρ‰.s!· Ÿξ·¦ šχρ`,´‹. ∩⊂∪
3. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang
menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian
Dia bersemayam di atas ‘Arash untuk mengatur segala
urusan, tiada seorangpun yang akan memberi Syafa’at
kecuali sesudah ada izinNya, Zat yang demikian itulah
Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah
kamu tidak mengambil pelajaran?
Allah Ta’ala membidas golongan yang menyembah
berhala dan menganggap berhala yang mereka sembah itu
dapat memberikan Syafa’at kepada mereka. Firman Allah
Ta’ala dalam Surah Yunus pada ayat 18:
šχρ‰.-ƒ´ρ Β χρŠ ´<¦ !Β Ÿω ¯Νδ•¸.„ Ÿω´ρ `Ογ`-±Ζƒ šχθlθ1ƒ´ρ
™ωσ≈δ !Ρσ≈-±: ‰Ψs ´<¦ ¯≅· šχθ↔.´Ζ.¦ ´<¦ !ϑ. Ÿω `Νl-ƒ ’·
.≡´θ≈ϑ´.l¦ Ÿω´ρ ’· ¯‘N¦ …«Ψ≈>¯.™ ’l≈-.´ρ !´ϑs šχθ´¸:„ ∩⊇∇∪
18. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang
tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka
dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata: “Mereka
itu adalah pemberi Syafa’at kepada kami di sisi Allah.”
Katakanlah: “Apakah kamu mengkhabarkan kepada Allah
263
apa yang tidak diketahuiNya baik di langit dan tidak pula di
bumi?” Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang
mereka mempersekutukan itu.
Ayat ini menyelar terhadap orang-orang yang
menyembah berhala, yang menyangka bahawa berhala-
berhala itu dapat memberi Syafa’at Allah. Pada Hari Qiyamat
nanti mereka akan tetap kembali tunduk kepada Allah, namun
yang berhak mendapat Syafa’at hanyalah orang-orang
beriman yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan Yang
Maha Pemurah.
Maksud mengadakan Perjanjian dengan Allah ialah
menjalankan segala perintah Allah dengan beriman dan
bertaqwa kepadaNya. FirmanNya dalam Surah Maryam ayat
87:
ω βθ>lϑƒ π-≈±:l¦ ω| Β ‹ƒ´¦ ‰Ζs ≈´Η-¯,l¦ ¦´‰γs ∩∇∠∪
87. Mereka tidak berhak mendapat Syafa’at kecuali orang
yang telah mengadakan Perjanjian di sisi Tuhan yang Maha
Pemurah.
Demikianlah kepentingan Syafa’at kepada sekelian
Ummat Islam pada Hari Qiyamat di kehidupan Akhirat. Maka
hendaklah kita sentiasa berdoa memohon kepada Allah agar
Dia memperkenankan kita memperolehi Syafa’atNya yang
akan diagih-agihkan oleh Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alahi Wasallam. Maka hendaklah kita
memperbanyakkanlah berselawat ke atas Baginda Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam kerana ianya adalah suatu sumber
untuk memperolehi Syafa’atNya di Hari Qiyamat.
264
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· ¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬
` - .` - ` ¸` . ` , ` ` - ` ` ¸` ` ·` - ` - . · ` ¸` ` ` · ·
' . · . ·

` ¸ · ` ¸ ` · ` - ¸` · ' · ` . ¸ ` · · : · ¸` ¸ ' · · ` · ·
` ¸ ` . · ` · · . · · ` . · ¸ · .` · · , · · · ` . - ` ¸ · ` · '` ·` ,
' · ` · ' ` · ¸ -' . ¸ .` · · · ¸ · ` · · .` · .· . · ` · '`
. · · · ` . - ` ¸ · .` ' .` ¸ ` ¸ · · ` - ' ` ¸ · :` .` - . ` . ·
¸` · ' · ` . . - ` ¸ · : . '` · . - ` - . · · · ` ` ` -` ·
. ·` , · ` · ¸ . . · · · , ` ·` . . ¯ · - · ¸ · ` .` .` .` · ` ¸`
..` ' , · ¸` · · ·¯ . ` .` .. , · :` ¸ ` · ` .. . , · ` ¸ ´
` . ´` , · ., · ` , ` ·` , · ¸ ` -` ¸, - ..` ' , · ., · ` . ` .` .. , ·
` . ´` , · ` ¸ ´ ¸ .` ..` ' , · · ` ., ¯ ` ·` , · ¸ .` · . ` .` .. , ·
´` , · ` ¸ ´ ` . ¸ , · ..` ' , · ` ·` ¯ · ` -` ` ·` , · ¸ , · ` .` .. , ·
` . ´` , · ` ¸ ´ . ` -` . ·` , · ` · ¸ . . ' .. · ' · ¸ .` ' , ·
¸ . ·` .` , · ¸` ¸ · . · ' ` ' · .¯ ¸ ` ` .` - . ` ·` ` - ' · - · ¸ ` . `
.. , · - ` · ' - ' · - : ` ·` ` - ' · ` ` -` · ¸ · : ' ` · ·`
' ¸ ` · ' ` . .. · ' · ` · ` ` · ` ` ·` ¸ : ` · ` ` ` , =` .. , · ¸ ` ·
` ·.` · ' ` . ¸ · · ' · ` , =` ' · . · ` ¸ · · · . · · · · ¸ · . ¯ ` ¸ · .` · ` - ` - ' ·
265
. ` , · - ` · ' - ' ` . · - : ` ·` ` - ' · ` ` -` · · : ' ` · ·` ¸
` , =` .. , · ¸ ` · ' ¸ ` · ' ` . .. · ' · ` · ` ` · ` ` ·` ¸ : ` · ` `
` , =` ' · ` ·` - ` - ' · . · ` ¸ · · ·` - ` ' ·` · . · · · · ¸ · . ¯ ` ¸ · .` · ` - ` - ' ·
` - ' · ` ·.` · ' ` . ¸ · · ' · .. , · - ` · ' - ' ` . · - : ` ·` ` ` -` ·
¸ ` · ' ` . .. · ' · ` · ` ` · ` ` ·` ¸ : ` · ` ` ¸ · : ' ` · ·`
` · ' · · ¸ · . ¯ ` ¸ · ` - ` - ' · ` , =` .. , · ¸ ` · ' ·` - . · · ¸ ` · ' ¸ ` · ' ¸
` · ` ¸ · ` - - ` · ¸ · · ' · ` , =` ' · ` ` ¸ · ` ·` - ` - ' · . · ` ¸ · . ·` - ¸ '
` · ` . -` . ' ¸` · ` . · ¸ - . ` · ¸ · . ` · .` · ' · , - ¸
` - ` · ` - · : · ` ¸` ` ¸ ' ` · · . · ' · ·` , · ` · ` · ` , ' ·
, · ' :, - ' ` · ` ¸ · · · - : · ¸` ¸ ' ¸ · ` - · ¸ · · ` . ·
. · · · ` . · · .` . · ¸ ¸ . ` · . - ` · ` - · ` ·, · ` ·, ·
· · ¸ ` · ` ` · ` ·, - .` · ¸ ` - ` . · · ¸ · ` · ` . ·
. ' · ¯ ` · ' ¸ ' . ` · ' · . ´` , · ' , ` - . · : - . · ` - ·
· ` . ´ ` - ¯ ¸ ` - ` . ´ ` - ' . ' ` ' ' ` ·` ` ¯ · · .` - · . ` ,
- : ` ·` ` - ' · · · ` ` ·.` · ' `. . · . ` , · - ` · ' - ' ` . ·
` ` -` · ¸ ` · ` ` ¸ · : ' ` · ·` ` . .. · ' · ` · ` ` · ` ` · =` ·`
¸ ` ¯ ¸ - ¸ ` · .. , · ` · · . · ` ¸ , · ¸ . ¸ = ·
` · · . · ` ¸ · .` · ` ¸ - `- '

266
Narrated Ma’bad bin Hilal Al-‘Anzi Radhiyallahu ‘Anhuma:
We, i.e., some people from Basra gathered and went to Anas bin
Malik, and we went in company with Thabit Al-Banani so that he
might ask him about the Hadith of Intercession on our behalf. Behold,
Anas was in his palace, and our arrival coincided with his Duha
prayer. We asked permission to enter and he admitted us while he
was sitting on his bed. We said to Thabit, “Do not ask him about
anything else first but the Hadith of Intercession.” He said, “O Abu
Hamzah! There are your brethren from Basra coming to ask you
about the Hadith of Intercession.” Anas then said, “Muhammad
talked to us saying, “On the Day of Resurrection the people will
surge with each other like waves, and then they will come to Adam
and say, “Please intercede for us with your Lord.” He will say, “I am
not fit for that but you'd better go to Abraham as he is the Khalil of
the Beneficent.” They will go to Abraham and he will say, “I am not
fit for that, but you'd better go to Moses as he is the one to whom
Allah spoke directly.” So they will go to Moses and he will say, “I am
not fit for that, but you'd better go to Jesus as he is a soul created by
Allah and His Word.” (Be: And it was) they will go to Jesus and he
will say, “I am not fit for that, but you'd better go to Muhammad.”
They would come to me and I would say, “I am for that.” Then I will
ask for my Lord's permission, and it will be given, and then He will
inspire me to praise Him with such praises as I do not know now. So
I will praise Him with those praises and will fall down, prostrate
before Him. Then it will be said, “O Muhammad, raise your head
and speak, for you will be listened to; and ask, for your will be
granted (your request); and intercede, for your intercession will be
accepted.” I will say, “O Lord, my followers! My followers!” And
then it will be said, “Go and take out of Hell (Fire) all those who have
faith in their hearts, equal to the weight of a barley grain.” I will go
and do so and return to praise Him with the same praises, and fall
down (prostrate) before Him. Then it will be said, “O Muhammad,
raise your head and speak, for you will be listened to, and ask, for you
267
will be granted (your request); and intercede, for your intercession
will be accepted.” I will say, “O Lord, my followers! My followers!”
It will be said, “Go and take out of it all those who have faith in their
hearts equal to the weight of a small ant or a mustard seed.” I will go
and do so and return to praise Him with the same praises, and fall
down in prostration before Him. It will be said, “O, Muhammad,
raise your head and speak, for you will be listened to, and ask, for you
will be granted (your request); and intercede, for your intercession
will be accepted.” I will say, “O Lord, my followers!” Then He will
say, “Go and take out (all those) in whose hearts there is faith even to
the lightest, lightest mustard seed. (Take them) out of the Fire.” I will
go and do so.”
When we left Anas, I said to some of my companions, “Let's pass by
Al-Hasan who is hiding himself in the house of Abi Khalifa and
request him to tell us what Anas bin Malik has told us.” So we went
to him and we greeted him and he admitted us. We said to him, “O
Abu Said! We came to you from your brother Anas Bin Malik and he
related to us a Hadith about the intercession the like of which I have
never heard.” He said, “What is that?” Then we told him of the
Hadith and said, “He stopped at this point (of the Hadith).” He said,
“What then?” We said, “He did not add anything to that.” He said,
“Anas related the Hadith to me twenty years ago when he was a
young fellow. I don't know whether he forgot or if he did not like to
let you depend on what he might have said.” We said, “O Abu Said !
Let us know that.” He smiled and said, “Man was created hasty. I
did not mention that, but that I wanted to inform you of it.”
Anas told me the same as he told you and said that the Prophet
added, “I then return for a fourth time and praise Him similarly and
prostrate before Him. Then Allah will say: “O Muhammad, raise
your head and speak, for you will be listened to; and ask, for you will
be granted your request and intercede, for your intercession will be
accepted.” I will say, “O Lord, allow me to intercede for whoever
said, La Ilaha Illa Allah (None has the right to be worshiped except
268
Allah).” Then Allah will say, “By my Power, and my Majesty, and
by My Supremacy, and by My Greatness, I will take out of Hell
(Fire) whoever said La Ilaha Illa Allah (None has the right to be
worshipped except Allah).”
Hadhrat Ma’bad bin Hilal Al-‘Ansi Radhiyallahu ‘Anhuma
telah meriwayatkan bahawa pada suatu ketika orang-orang
dari Basrah telah berkumpul bersama dengan kami, lalu kami
pun pergi menemui Hadhrat Anas bin Malik Radhiyallahu
‘Anhu. Hadhrat Tsabit Al-Banani Radhiyallahu ‘Anhu juga
turut bersama kami pergi kepadanya supaya dia dapat
bertanya kepada Hadhrat Anas Radhiyallahu ‘Anhu bagi
pihak kami tentang Hadits yang menyatakan tentang Syafa’at.
Tatkala kami tiba, Hadhrat Anas Radhiyallahu ‘Anhu sedang
berada di tempatnya dan waktu ketibaan kami adalah sama
dengan waktu beliau hendak bersembahyang Dhuha. Kami
telah meminta izin untuk masuk dan beliau pun mengizinkan
kami masuk sedang beliau sedang bearada di atas tilam
katilnya. Kami berkata kepada Hadhrat Tsabit Radhiyallahu
‘Anhu, “Jangan bertanya kepadanya tentang sesuatu pun
terlebih dahulu kecuali tentang Hadits yang menyatakan
Syafa’at.” Lalu dia berkata, “Wahai Abu Hamzah, mereka ini
adalah saudara seislammu yang datang kepadamu dari Basrah
untuk bertanyakan darimu tentang Hadits Syafa’at.” Lalu
Hadhrat Anas Radhiyallahu ‘Anhu pun berkata, “Hadhrat
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah
bersabda kepada kami mengatakan bahawa, “Pada Hari
Qiyamat, manusia akan berasak-asakan antara satu dengan
yang lain seperti ombak, dan kemudian mereka akan datang
kepada Hadhrat Baginda Nabi Adam ‘Alaihissalam dan
berkata, “Tolonglah berikan Syafa’at untuk kami dengan
memohon kepada Tuhanmu.” Baginda akan berkata, “Aku
tidak layak untuk itu, tetapi lebih baik kamu pergi kepada
Hadhrat Baginda Nabi Ibrahim ‘Alaihissalam kerana beliau
269
adalah Khalil yakni Kekasih Tuhan yang Maha Pengasih.”
Mereka pun pergi kepada Hadhrat Baginda Nabi Ibrahim
‘Alaihissalam dan Baginda pun berkata, “Aku tidak layak
untuk melakukannya, tetapi lebih baik kamu pergi kepada
Hadhrat Baginda Nabi Musa ‘Alaihissalam kerana beliau
adalah seorang yang Allah telah berkata-kata secara langsung
dengannya.” Maka mereka pun pergi kepada Hadhrat
Baginda Nabi Musa ‘Alaihissalam dan Baginda pun berkata,
“Aku adalah tidak layak untuk melakukannya, tetapi lebih
baik kamu pergi kepada Hadhrat Baginda Nabi ‘Isa
‘Alaihissalam kerana beliau adalah Ruh yang telah diciptakan
oleh Allah dan merupakan KalimatNya.” Maka begitulah,
mereka akan pergi kepada Hadhrat Baginda Nabi ‘Isa
‘Alaihissalam dan Baginda akan berkata, “Aku adalah tidak
layak untuk melakukannya, tetapi lebih baik kamu pergi
kepada Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam.”
Mereka akan datang kepadaku dan daku akan berkata,
“Akulah yang akan melakukannya.” Kemudian daku akan
memohon keizinan dari Tuhanku dan keizinan pun diberikan
kepadaku, dan kemudian Dia akan mengilhamkan kepadaku
ucapan kata-kata pujian kepadaNya dengan puji-pujian yang
kini daku sendiri pun tidak mengetahuinya. Maka daku akan
memujiNya dengan puji-pujian tersebut dan daku pun akan
rebah dalam keadaan bersujud di hadapanNya. Kemudian
akan dikatakan kepadaku, “Wahai Muhammad, angkatlah
kepalamu dan berkatalah, kerana engkau akan didengari dan
memintalah, kerana permintaanmu akan diperkenankan dan
berikanlah Syafa’at kerana Syafa’atmu akan diterima.” Daku
akan berkata, “Wahai Tuhanku, Ummatku, Ummatku!”
Kemudian akan dikatakan kepadaku, “Pergi dan keluarkan
dari Api Neraka semua mereka yang ada Iman di dalam
hatinya seberat setangkai barli.” Daku akan pergi dan
270
melakukannya dan kembali untuk memujiNya dengan kata
puji-pujian yang sama dan akan rebah sujud di hadapanNya.
Kemudian, akan dikatakan kepadaku, “Wahai Muhammad,
angkatlah kepalamu dan berkatalah, kerana engkau akan
didengari dan memintalah, kerana permintaanmu akan
diperkenankan dan berikanlah Syafa’at kerana Syafa’atmu
akan diterima.” Daku akan berkata, “Wahai Tuhanku,
Ummatku.” Kemudian akan dikatakan kepadaku, “Pergi dan
keluarkan dari Api Neraka semua mereka yang ada Iman di
dalam hatinya seberat seekor semut atau sebiji sawi.” Daku
akan pergi dan melakukannya dan kembali untuk memujiNya
dengan kata puji-pujian yang sama dan akan rebah sujud di
hadapanNya. Kemudian, akan dikatakan kepadaku, “Wahai
Muhammad, angkatlah kepalamu dan berkatalah, kerana
engkau akan didengari dan memintalah, kerana
permintaanmu akan diperkenankan dan berikanlah Syafa’at
kerana Syafa’atmu akan diterima.” Daku akan berkata,
“Wahai Tuhanku, Ummatku.” Kemudian akan dikatakan
kepadaku, “Pergi dan keluarkan dari Api Neraka semua
mereka yang ada Iman di dalam hatinya walau sekecil-kecil
biji sawi.” Daku pun akan pergi dan melakukannya.
Sewaktu kami meninggalkan Hadhrat Anas Radhiyallahu
‘Anhu, aku berkata kepada sebahagian sahabatku, “Marilah
kita pergi singgah kepada Hadhrat Al-Hassan Radhiyallahu
‘Anhu yang sedang menyembunyikan diri di rumah Abu
Khalifah dan memintanya agar menyatakan kepada kita
tentang apa yang Hadhrat Anas Radhiyallahu ‘Anhu telah
perkatakan kepada kita.” Maka kami pun pergi kepadanya
dan kami pun mengucapkan Salam kepadanya dan beliau pun
menerima kedatangan kami. Kami berkata kepadanya,
“Wahai Abu Sa’id, kami datang kepadamu dari saudaramu,
Hadhrat Anas Bin Malik Radhiyallahu ‘Anhu, dan beliau telah
menceritakan kepada kami sebuah Hadits tentang Syafa’at
271
yang kami belum pernah mendengarnya.” Beliau berkata,
“Apakah itu?” Kemudian, kami pun memberitahu kepadanya
Hadits tersebut dan berkata, “Beliau berhenti pada titik akhir
Hadits tersebut.” Beliau berkata, “Kemudian, apa lagi?” Kami
berkata, “Dia tidak menambah apa-apa pun padanya.” Beliau
berkata, “Hadhrat Anas Radhiyallahu ‘Anhu telah
meriwayatkan Hadits ini kepadaku dua puluh tahun lalu
ketika beliau masih muda remaja dan daku tidak tahu sama
ada dia terlupa atau dia tidak suka membiarkan kamu
bergantung kepada apa yang dia telah katakan.” Kami
berkata, “Wahai Abu Sa’id, khabarkanlah kepada kami
perkara tersebut.” Beliau tersenyum dan berkata, “Manusia
telah diciptakan dengan sifat tergesa-gesa. Aku tidak
mengatakannya tetapi aku sekadar mahu menyatakan kepada
kamu tentangnya. Hadhrat Anas Radhiyallahu ‘Anhu telah
menceritakan kepadaku sama seperti apa yang beliau telah
khabarkan kepadamu dan berkata bahawa Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
telah menambah, “Kemudian daku kembali untuk kali yang
keempat dan memujiNya dengan puji-pujian yang sama dan
sujud dihadapanNya. Kemudian Allah akan berfirman,
“Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan berkatalah,
kerana engkau akan didengari dan memintalah, kerana
permintaanmu akan diperkenankan dan berikanlah Syafa’at
kerana Syafa’atmu akan diterima.” Daku akan berkata,
“Wahai Tuhanku, perkenankan daku untuk memberikan
Syafa’at kepada sesiapa sahaja yang telah mengucapkan La
Ilaha Illa Allah (Tiada Tuhan Melainkan Allah).” Kemudian
Allah akan berfirman, “Demi KekuasaanKu dan KemuliaanKu
dan demi Kebesaran dan KeagunganKu, Aku akan
mengeluarkan dari Api Neraka, sesiapa sahaja yang pernah
mengucapkan La Ilaha Illa Allah (Tiada Tuhan Melainkan
Allah).”
272
PENJELASAN HADITS 33
Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih telah
meriwayatkan Hadits ini dari Sulaiman Bin Harb dan beliau
telah meriwayatkan dari Hammad Bin Zaid dan beliau telah
meriwayatkan dari Hadhrat Ma’bad Bin Hilal Al-‘Anazi
Radhiyallahu ‘Anhuma dan beliau telah meriwayatkan dari
Hadhrat Anas Radhiyallahu ‘Anhu dan beliau telah
meriwayatkannya dari Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Kandungan Hadits ini adalah semakna dengan
kandungan Hadits kesepuluh dari kitab ini yang menyatakan
keadaan pada Hari Qiyamat, apabila semua manusia
dibangkitkan kembali dan mereka akan berasak-asak kerana
begitu ramai manusia yang penuh sesak sehingga menjadi
seperti ombak laut. Mereka akan pergi mengadap Hadhrat
Baginda Nabi Adam ‘Alaihissalam namun Baginda tidak
dapat melakukan apa-apa dan menyuruh mereka supaya
pergi kepada Hadhrat Baginda Nabi Ibrahim ‘Alaihissalam.
Dalam Hadits yang kesepuluh ada dinyatakan bahawa
Hadhrat Baginda Nabi Adam ‘Alaihissalam telah menyuruh
ummat manusia agar pergi kepada Hadhrat Baginda Nabi
Nuh ‘Alaihissalam, namun di dalam Hadits ini nama Hadhrat
Baginda Nabi Nuh ‘Alaihissalam tidak disebut, mungkin
Perawi terlupa menyebutkannya ataupun sengaja tidak
disebutkan sebagai meringkaskan Hadits yang panjang.
Hadhrat Baginda Nabi Ibrahim ‘Alaihissalam juga tidak
dapat berbuat apa-apa pada Hari Qiyamat tersebut dan beliau
telah menyuruh ummat manusia pada hari itu supaya pergi
kepada Hadhrat Baginda Nabi Musa ‘Alaihissalam. Allah
telah menyatakan di dalam Kitab Suci Al-Quran tentang
273
Hadhrat Baginda Nabi Musa ‘Alaihissalam pada ayat 51 Surah
Al-Baqarah:
Œ|´ρ !Ρ‰s≡´ρ ´_›θ`Β ´Š-.¯‘¦ '#‹l ¯Ν. `Ν.‹ƒ´¦ Ÿ≅>-l¦ Β .ν‰-. ¯Ν.Ρ¦´ρ
šχθϑl≈L ∩∈⊇∪
51. Dan ingatlah, ketika Kami berjanji kepada Musa
memberikan Taurat, sesudah empat puluh malam, lalu
kamu menjadikan anak lembu sebagai sembahan
sepeninggalannya dan kamu adalah orang-orang yang zalim.
Bani Israil telah menyembah patung anak lembu
semasa ketiadaan Hadhrat Baginda Nabi Musa ‘Alaihissalam
ketika Baginda pergi beribadat kepada Allah dan Allah telah
mengurniakannya dengan Kitab Taurat. Seterusnya pada ayat
53 dan 54 Surah Al-Baqarah Allah Ta’ala telah berfirman:
Œ|´ρ !Ψ..¦´™ _›θ`Β .≈.>l¦ β!·¯,±l¦´ρ ¯Ν>l-l βρ‰.¯κ: ∩∈⊂∪ Œ|´ρ Α!·
_›θ`Β .«Β¯θ1l Θ¯θ1≈ƒ ¯Ν>Ρ| ¯Ν.ϑlL Ν÷.±Ρ¦ `Ν´Œ!ƒ´!. Ÿ≅>-l¦
¦θ.θ.· ’|| ¯Ν>←‘!. ¦θl.·!· ¯Ν>.±Ρ¦ ¯Ν>l≡Œ ¸¯.> ¯Ν>l ‰Ψs ¯Ν>←‘!.
´.!.· ¯Ν>‹ls …«Ρ| ´θδ ´.¦¯θ−.l¦ `ΟŠ>¯,l¦ ∩∈⊆∪
53. Dan ingatlah, ketika Kami berikan kepada Musa Al-
Kitab (Taurat) dan keterangan yang membezakan antara
yang benar dan yang salah agar kamu mendapat petunjuk.
274
54. Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya:
“Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya
dirimu sendiri kerana kamu telah menjadikan anak lembu
sebagai sembahanmu, maka bertaubatlah kepada Tuhan
yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu, hal itu adalah
lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu,
maka Allah akan menerima taubatmu, Sesungguhnya
Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”
Hadhrat Baginda Nabi Musa ‘Alaihissalam telah
dikurniakan Allah dengan berbagai Mukjizat menerusi
tongkatnya, seperti bertukar menjadi ular, mengeluarkan air
dan membelah laut. Firman Allah pada ayat 60 Surah Al-
Baqarah:
¤ Œ|´ρ ’.`..`™¦ †›θ`Β .«Β¯θ1l !Ψl1· .¸.¦ š‚!.-. ,>⇔l¦
.,>±Ρ!· «ΖΒ !.⊥.¦ ο´¸:s !´ΖŠs ‰· ´Οls ‘≅é !Ρ¦ `Ογ.´¸:Β
¦θlé ¦θ.´¸.¦´ρ Β −—¯‘ ´<¦ Ÿω´ρ ¦¯θ.-. †· ¯‘N¦ _·‰.±`Β ∩∉⊃∪
60. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya,
lalu Kami berfirman: “Pukullah batu itu dengan
tongkatmu.” Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata
air, sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat
minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki
yang diberikan Allah dan janganlah kamu berkeliaran di
muka bumi dengan berbuat kerosakan.
Pada ayat 160 Surah Al-A’raf, Allah Ta’ala telah
berfirman:
275
`Νγ≈Ψ-L·´ρ `_.Ψ.¦ ο´¸:s !L!.`™¦ !ϑΒ¦ !´Ζ‹>ρ¦´ρ ’|| ´_›θ`Β Œ| «81`..`™¦
…«`Β¯θ· χ¦ .¸.¦ š‚!.-. ,>⇔l¦ ·.>.Ρ!· «ΨΒ !.⊥.¦ ο´¸:s
!´ΖŠs ‰· ´Νl. ‘≅é !Ρ¦ ¯Νγ.´¸:Β !´ΖllL´ρ `ΝγŠl. ´Ν≈ϑ-l¦ !´Ζl“Ρ¦´ρ
`Νγ‹l. ∅ϑl¦ “´θl´.l¦´ρ ¦θlé Β ·≈.¯ŠL !Β `Ο÷≈Ψ·—´‘ !Β´ρ
!ΡθϑlL >≈l´ρ ¦θΡlŸé ¯Ν·κ.±Ρ¦ šχθϑlLƒ ∩⊇∉⊃∪
160. Dan Kami membahagikan mereka menjadi dua belas
suku yang masing-masingnya berjumlah besar dan Kami
wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air
kepadanya: “Pukullah batu itu dengan tongkatmu!” Maka
memancarlah dari padanya dua belas mata air.
Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum
masing-masing dan Kami naungkan awan di atas mereka
dan Kami turunkan kepada mereka Manna dan Salwa.
Makanlah yang baik-baik dari apa yang telah Kami
rezekikan kepadamu, mereka tidak menganiaya Kami, tetapi
merekalah yang selalu menganiaya diri mereka sendiri.
Tongkat Hadhrat Baginda Nabi Musa ‘Alaihissalam
juga boleh bertukar menjadi seekor ular yang sangat besar.
Firman Allah dalam Surah Al-A’raf ayat 107:
†.l!· ν!.s ¦Œ¦· ´‘δ β!.-. _..•Β ∩⊇⊃∠∪
107. Maka Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu
juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya.
276
Allah Ta’ala telah berbicara langsung dengan Hadhrat
Baginda Nabi Musa ‘Alaihissalam. FirmanNya dalam Surah
An-Nisa ayat 164:
ξ™'‘´ρ ‰· ¯Νγ≈Ψ`..· š‹ls Β `≅¯.· ξ™'‘´ρ ¯Νl ¯Νγ`.´.1Ρ
š‹ls ´Νl´´ρ ´<¦ _›θ`Β !ϑŠl÷. ∩⊇∉⊆∪
164. Dan kami telah mengutus Rasul-Rasul yang sungguh
telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan
Rasul-Rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka
kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan
secara langsung.
Allah telah berbicara langsung dengan Hadhrat
Baginda Nabi Musa ‘Alaihissalam dan ianya merupakan
keistimewaannya, dan kerana itulah Hadhrat Baginda Nabi
Musa ‘Alaihissalam disebut sebagai Kalimullah, sedangkan
Rasul-Rasul yang lain mendapat wahyu dari Allah dengan
perantaraan Hadhrat Jibril ‘Alaihissalam. Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
pernah berbicara secara langsung dengan Allah pada malam
hari ketika peristiwa Mikraj. Allah Ta’ala telah mengutuskan
Hadhrat Baginda Nabi Musa ‘Alaihissalam kepada Bani Israil
untuk menjelaskan segala perintah dan laranganNya.
FirmanNya dalam Surah Al-An’am ayat 154:
¯Ο. !Ψ..¦´™ _›θ`Β .≈.>l¦ !´Β!ϑ. ’ls ”%!¦ ´.>¦ ξ‹.±.´ρ ≅>l
™`_: “´‰δ´ρ π´Η-´‘´ρ Νγl-l ™!1l. `Ογ.´‘ βθ`ΖΒσ`ƒ ∩⊇∈⊆∪
277
154. Kemudian Kami telah memberikan Al-Kitab (Taurat)
kepada Musa untuk menyempurnakan nikmat Kami kepada
orang yang berbuat kebaikan dan untuk menjelaskan segala
sesuatu dan sebagai petunjuk dan Rahmat, agar mereka
beriman bahawa mereka akan menemui Tuhan mereka.
Allah Ta’ala juga telah mengutuskan Hadhrat Baginda
Nabi Musa ‘Alaihissalam kepada Fir’aun untuk
mendakwahkan tentang Ketuhanan Zat Allah Ta’ala yang
Maha Esa lagi Maha Berkuasa. Pada Surah Al-A’raf ayat 103,
Allah Ta’ala berfirman:
¯ ¯¯ ¯Ν. !Ψ.-. Β Νδ‰-. _›θ•Β !Ψ.≈ƒ!↔. ’|| β¯θs¯,· .«`ƒ∼Β´ρ ¦θϑlL· !κ.
¯,´LΡ!· .‹´ šχl´ π.1≈s _·‰.±ϑl¦ ∩⊇⊃⊂∪
103. Kemudian Kami telah mengutus Musa sesudah Rasul-
Rasul itu dengan membawa ayat-ayat Kami kepada Fir’aun
dan pemuka-pemuka kaumnya, lalu mereka mengingkari
ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-
orang yang membuat kerusakan.
Fir’aun adalah gelaran bagi raja-raja Mesir purbakala.
Menurut sejarah, Fir’aun di masa Hadhrat Baginda Nabi Musa
‘Alaihissalam ialah Menephthah yang hidup sekitar tahun
1232 - 1224 Sebelum Masihi dan merupakan anak dari Ramses.
Allah Ta’ala telah memilih Hadhrat Baginda Nabi Musa
‘Alaihissalam untuk menjalankan suatu kewajiban yang
sangat besar iaitu mendakwahkan Tauhid.
Firman Allah dalam Surah Al-A’raf ayat 144:
278
Α!· ´_›θϑ≈ƒ ’Τ| i.Š±L.¦ ’ls !Ζl¦ _.≈l≈™¸. ‘ϑ≈l>.´ρ ‹⇐· !Β
i...¦´™ ´´ρ š∅Β _·,>≈:l¦ ∩⊇⊆⊆∪
144. Allah berfirman: “Hai Musa, sesungguhnya Aku
memilih melebihkan kamu atas manusia yang lain di
masamu untuk membawa RisalahKu dan untuk berbicara
langsung denganKu, sebab itu berpegang teguhlah kepada
apa yang Aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu
termasuk orang-orang yang bersyukur.”
Pada Hari Qiyamat nanti, Hadhrat Baginda Nabi Musa
‘Alaihissalam juga tidak dapat berbuat apa-apa bahkan
menyuruh manusia supaya pergi mengadap Hadhrat Baginda
Nabi ‘Isa ‘Alaihissalam, namun beliau juga tidak dapat
berbuat apa-apa. Hadhrat Baginda Nabi ‘Isa ‘Alaihissalam
adalah adalah seorang Rasul yang telah dikurniakan Kitab
Injil dan telah diutuskan untuk mendakwahkan Bani Israil
kepada jalan Agama yang lurus serta membenarkan Kitab
Taurat yang telah diturunkan kepada Hadhrat Baginda Nabi
Musa ‘Alaihissalam dan Kitab Zabur yang telah diturunkan
kepada Hadhrat Baginda Nabi Daud ‘Alaihissalam. Dalam
ayat 45 Surah Ali ‘Imran Allah Ta’ala telah berfirman:
Œ| ·l!· π>.≈lϑl¦ `Νƒ¯,ϑ≈ƒ β| ´<¦ ì¸:´.`ƒ πϑl>. «ΖΒ «ϑ`™¦ ~Š.ϑl¦
_.Šs _⌠¦ ´Νƒ¯,Β !´γŠ>´ρ ’· !´‹Ρ‘‰l¦ ο,>ψ¦´ρ ´Β´ρ _..¯,1ϑl¦ ∩⊆∈∪
45. Ingatlah, ketika Malaikat berkata: “Hai Maryam,
seungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan
kelahiran seorang putera yang diciptakan dengan kalimat
279
yang datang daripadaNya, namanya Al-Masih ‘Isa Putera
Maryam, seorang terkemuka di Dunia dan di Akhirat dan
termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah.”
Pada ayat 55 Surah Ali ‘Imran, Allah Ta’ala berfirman:
Œ| Α!· ´<¦ ´_.Š-≈ƒ ’Τ| š‹·´θ.`Β i`-·¦´‘´ρ ´’|| ì`,´γL`Β´ρ š∅Β _·%!¦
¦ρ`,±Ÿé `≅sl>´ρ _·%!¦ ìθ`-..¦ −¯θ· š_·%!¦ ¦ρ`,±´ ’|| Θ¯θƒ πϑ≈´Š1l¦
¯Ο. ´’|| ¯Ν÷`->¯,Β `Ν÷>!· ¯Ν>Ψ.. !ϑŠ· `Ο.Ζ´ «‹· βθ±l.‚. ∩∈∈∪
55. Ingatlah, ketika Allah berfirman: “Hai ‘Isa,
sesungguhnya Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir
ajalmu dan mengangkat kamu kepadaKu serta
membersihkan kamu dari orang-orang yang Kafir dan
menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas
orang-orang yang Kafir hingga Hari Qiyamat, kemudian
hanya kepada Akulah kembalimu, lalu Aku memutuskan di
antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih
padanya.”
Hadhrat Baginda Nabi ‘Isa ‘Alaihissalam telah
dilahirkan tanpa bapa. Ibunya bernama Maryam. Allah Ta’ala
menyatakan tentang perkara ini pada ayat 59 Surah Ali
‘Imran:
´χ| Ÿ≅:Β _.Šs ‰Ζs ´<¦ ≅:ϑ´ ΠŠ¦´™ …«1l> Β .¦,. ¯Ο. Α!· …«l
´ `βθ>´‹· ∩∈'∪
280
59. Sesungguhnya misal penciptaan ‘Isa di sisi Allah adalah
seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari
tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: “Jadilah”
(seorang manusia), maka jadilah dia.
Pada ayat 46 Surah Al-Maidah, Allah Ta’ala berfirman:
!´Ζ‹±·´ρ ´’ls Νδ,≈.¦´™ _.Š-. _⌠¦ ´Νƒ`¸Β !·´‰.`Β !ϑl _.. «ƒ‰ƒ ´Β
π1´‘¯θ−.l¦ «≈Ψ..¦´™´ρ Ÿ≅Š>ΥN¦ «Š· “‰δ "‘θΡ´ρ !·´‰.`Β´ρ !ϑl _.. «ƒ‰ƒ ´Β
π1´‘¯θ−.l¦ “´‰δ´ρ πLs¯θΒ´ρ _.1−.ϑll ∩⊆∉∪
46. Dan Kami iringkan jejak mereka Nabi-Nabi Bani Israil
dengan ‘Isa Putera Maryam, membenarkan Kitab yang
sebelumnya, iaitu Taurat, dan Kami telah memberikan
kepadanya Kitab Injil sedang di dalamnya ada petunjuk dan
cahaya yang menerangi, dan membenarkan Kitab yang
sebelumnya, iaitu Kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta
pengajaran untuk orang-orang yang bertaqwa.
Allah telah menjelaskan segala nikmat yang telah
dikurniakan kepada Hadhrat Baginda Nabi ‘Isa ‘Alaihissalam
pada ayat 110 Surah Al-Maidah:
Œ| Α!· ´<¦ _.Š-≈ƒ _⌠¦ ´Νƒ`¸Β ¯,錦 _.ϑ-Ρ i‹ls ’ls´ρ i.$!≡´ρ Œ|
š›.‰−ƒ¦ ~ρ`,. ‰1l¦ `Οl>. ´!Ψl¦ ’· ‰γϑl¦ ξγŸé´ρ Œ|´ρ
š.ϑl. .≈.÷l¦ πϑ>>'¦´ρ π1´‘¯θ−.l¦´ρ Ÿ≅‹>ΥN¦´ρ Œ|´ρ _lƒ´ ´Β _.Ll¦
281
π↔Šγ´ ¸¯.Ll¦ ’ΤŒ¦. `‡±Ζ.· !κ.· `βθ>.· ¦´¸¯.L ’ΤŒ¦. —¸¯..´ρ «ϑéN¦
š⇑,¯.N¦´ρ ’ΤŒ¦. Œ|´ρ ~,ƒ´ ’.¯θϑl¦ ’ΤŒ¦. Œ|´ρ ·±±Ÿé _..
Ÿ≅ƒ™ℜ´¸`.| šΖs Œ| Ογ.⁄> ·≈´Ζ..l!. Α!1· _·%!¦ ¦ρ`,±´ ¯Ν·κ.Β β|
¦‹≈δ ω| ",`>™ _..•Β ∩⊇⊇⊃∪
110. Ingatlah, ketika Allah mengatakan: “Wahai ‘Isa Putera
Maryam, ingatlah nikmatKu kepadamu dan kepada ibumu
di waktu Aku menguatkan kamu dengan Ruhul Qudus,
kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih
dalam buaian dan sesudah dewasa, dan ingatlah di waktu
Aku mengajar kamu menulis, hikmah, Taurat dan Injil, dan
ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu
bentuk yang berupa burung dengan izinKu, kemudian
kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung
yang sebenarnya dengan seizinKu dan ingatlah di waktu
kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam
kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan
seizinKu dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang
mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinKu, dan
ingatlah di waktu Aku menghalangi Bani Israil dari
keinginan mereka membunuh kamu di kala kamu
mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan
yang nyata, lalu orang-orang Kafir di antara mereka berkata:
“Ini tidak lain melainkan sihir yang nyata.”
Dalam Surah Az-Zukhruf ayat 59 Allah Ta’ala telah
menegaskan tentang Hadhrat Baginda Nabi ‘Isa ‘Alaihissalam:
282
β| ´θδ ω| ‰¯.s !´Ζϑ-Ρ¦ «‹ls «≈Ψl->´ρ ξ.Β _..l Ÿ≅ƒ™ℜ,`™| ∩∈'∪
59. ‘Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami
berikan kepadanya nikmat Kenabian dan Kami jadikan Dia
sebagai tanda bukti Kekuasaan Allah untuk Bani lsrail.
Pada ayat 61 dan 63, Allah Ta’ala menyatakan tentang
Hadhrat Baginda Nabi ‘Isa ‘Alaihissalam:
…«Ρ|´ρ "Νl-l πs!´.ll Ÿξ· ´χ¸.ϑ. !κ. βθ`-..¦´ρ ¦‹≈δ 1≡´¸. Λ.1.`.•Β
∩∉⊇∪
61. Dan sesungguhnya ‘Isa itu benar-benar memberikan
pengetahuan tentang Hari Qiyamat kerana itu janganlah
kamu ragu-ragu tentang Qiyamat itu dan ikutilah aku, inilah
jalan yang lurus.
!´ϑl´ρ ´™l> _.Šs ·≈´Ζ..l!. Α!· ‰· Ο>.⁄> πϑ>>l!. _..N´ρ Ν>l
´-. “%!¦ βθ±l.ƒ´ «Š· ¦θ1.!· ´<¦ βθ`-‹L¦´ρ ∩∉⊂∪
63. Dan tatkala ‘Isa datang membawa keterangan, dia
berkata: “Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan
membawa Hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu
sebahagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya, maka
bertaqwalah kepada Allah dan taatilah aku.”
Dalam ayat 6 Surah As-Saf, Allah Ta’ala berfirman:
283
Œ|´ρ Α!· _.Šs _⌠¦ ´Νƒ`¸Β _..≈ƒ Ÿ≅ƒ™ℜ´¸`.| ’Τ| `Αθ™´‘ ´<¦ />‹l| !·´‰.•Β
!ϑl _.. ´“‰ƒ ´Β π1´‘¯θ−.l¦ ¦´¸:.`Β´ρ Αθ™,. ’.!ƒ Β “‰-. …«.œ¦ ‰´Η-¦
!´Η¹· Νδ´™l> ·≈Ψ..l!. ¦θl!· ¦‹≈δ ",`>™ _..•Β ∩∉∪
6. Dan ingatlah ketika ‘Isa Ibnu Maryam berkata: “Hai Bani
Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu,
membenarkan Kitab sebelumku, iaitu Taurat, dan memberi
khabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan
datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad).”
Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan
membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: “Ini
adalah sihir yang nyata.”
Orang-orang Yahudi Bani Israil yang sememangnya
memusuhi Para Nabi dan Rasul telah berusaha untuk
menangkap dan membunuh Hadhrat Baginda Nabi ‘Isa
‘Alaihissalam dan mereka menyangka telah berjaya
melakukannya namun Allah Ta’ala telah mengangkat Baginda
ke langit. FirmanNya dalam Surah An-Nisa ayat 157:
¯Νγl¯θ·´ρ !Ρ| !´Ζl.· ~‹.RQ¦ _.Šs _⌠¦ ´Νƒ`¸Β Αθ™´‘ ´<¦ !Β´ρ νθl.· !Β´ρ
νθ.l. >≈l´ρ «.: ¯Νλ β|´ρ _·%!¦ ¦θ±l.>¦ «‹· ’∀l i: «ΖΒ !Β Μλ
.«. Β Οl. ω| ~!..¦ ´Ll¦ !Β´ρ νθl.· !ΖŠ1ƒ ∩⊇∈∠∪
157. Dan kerana ucapan mereka: “Sesungguhnya kami telah
membunuh Al-Masih ‘Isa Putera Maryam, Rasul Allah,”
284
padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula
menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang
diserupakan dengan ‘Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-
orang yang berselisih faham tentang pembunuhan ‘Isa,
benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu,
mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang
dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka
tidak pula yakin bahawa yang mereka bunuh itu adalah ‘Isa.
Dalam ayat-ayat yang seterusnya iaitu 158 dan 159
Surah An-Nisa, Allah Ta’ala menjelaskan lagi tentang hal
keadaan Hadhrat Baginda Nabi ‘Isa ‘Alaihissalam yang telah
diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala:
≅. «-·¯‘ ´<¦ «‹l| βl´´ρ ´<¦ ¦“ƒ•s !ΚŠ>> ∩⊇∈∇∪ β|´ρ Β ≅δ¦ .≈.>l¦
ω| _.Βσ`‹l .«. Ÿ≅¯.· .«.¯θ Β Π¯θƒ´ρ πϑ≈´Š1l¦ `βθ>ƒ ¯Νκ¯.ls ¦´‰‹κ− ∩⊇∈'∪
158. Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat ‘Isa
kepadaNya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.
159. Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab kecuali akan
beriman kepadanya (‘Isa) sebelum kematiannya dan di Hari
Qiyamat nanti ‘Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka.
Ayat ini adalah sebagai bantahan terhadap anggapan
orang-orang Yahudi, bahwa mereka telah membunuh Hadhrat
Baginda Nabi ‘Isa ‘Alaihissalam. Tiap-tiap orang Yahudi dan
Nasrani akan beriman kepada ‘Isa sebelum wafatnya, bahawa
Dia adalah Rasul Allah, bukan anak Allah. Sebahagian
Mufassirin berpendapat bahawa mereka akan beriman
sebelum wafat.
285
Ahli-ahli Kitab Yahudi dan Nasrani telah banyak
melakukan penyelewengan ‘Aqidah dengan mempergunakan
ajaran Hadhrat Baginda Nabi ‘Isa ‘Alaihissalam. Allah Ta’ala
berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 171:
Ÿ≅δ!≈ƒ .≈.÷l¦ Ÿω ¦θl-. ’· ¯Ν÷ΖƒŠ Ÿω´ρ ¦θlθ1. ’ls ´<¦ ω| _>l¦
!ϑΡ| ~Š.ϑl¦ _.Šs _⌠¦ ´Νƒ`¸Β ^θ`™´‘ ´<¦ …«.ϑlŸé´ρ !γ91l¦ ’||
´Νƒ`¸Β ~ρ'‘´ρ «ΖΒ ¦θ`ΖΒ!↔· ´<!. .&#™'‘´ρ Ÿω´ρ ¦θlθ1. π.≈l. ¦θγ.Ρ¦ ¦¸¯.>
¯Ν÷l !ϑΡ| ´<¦ «≈l| ‰>≡´ρ …«Ψ≈>¯.™ β¦ šχθ>ƒ …`&! $!´ρ …`&! !Β ’·
.≡´θ≈ϑ´.l¦ !Β´ρ ’· ¯‘N¦ ’∀´´ρ ´<!. ξŠé´ρ ∩⊇∠⊇∪
171. Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas
dalam Agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap
Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih ‘Isa
Putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan yang diciptakan
dengan kalimatNya yang disampaikanNya kepada Maryam,
dan dengan tiupan Ruh dariNya. Maka berimanlah kamu
kepada Allah dan Rasul-RasulNya dan janganlah kamu
mengatakan: “Tuhan itu tiga,” berhentilah dari ucapan itu.
Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang
Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala
yang di langit dan di bumi adalah kepunyaanNya cukuplah
Allah menjadi Pemelihara.
Pada ayat 116 Surah Al-Maidah Allah Ta’ala berfirman
menyatakan kemurkaanNya terhadap Ahli Kitab yang
melampaui batas dengan mengatakan Tuhan itu tiga:
286
Œ|´ρ Α!· ´<¦ _.Š-≈ƒ _⌠¦ ´Νƒ`¸Β ·Ρ¦´™ ·l· !Ζll ’Τρ‹ƒ´¦ ´’¯Γ¦´ρ
_.γ≈l| Β βρŠ ´<¦ Α!· iΨ≈>¯.™ !Β `βθ>ƒ ’| β¦ Αθ·¦ !Β ´Šl ’|
´_>. β| ·Ζ´ …«.l· ‰1· …«.ϑl. `Νl-. !Β ’· _.±Ρ ω´ρ `Οls¦ !Β ’·
i.±Ρ iΡ| ·Ρ¦ `Ν≈ls .θ`‹-l¦ ∩⊇⊇∉∪
116. Dan ingatlah ketika Allah berfirman: “Hai ‘Isa Putera
Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia:
“Jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?”
‘Isa menjawab: “Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku
mengatakan apa yang bukan hak aku mengatakannya, jika
aku pernah mengatakannya, maka tentulah Engkau
mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak
mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya
Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib-ghaib.”
Kenabian Hadhrat Baginda Nabi ‘Isa ‘Alaihissalam
telah diputarbelitkan oleh golongan Ahli Kitab sehingga
beliau dan ibunya telah dianggap sebagai Tuhan yang lain
selain Allah. Sedangkan perkara ini telah pun dinafikan oleh
Hadhrat Baginda Nabi ‘Isa ‘Alaihissalam sendiri kerana
takutkan Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Kenyataan yang
sedemikian sememangnya telah mengundang kemurkaan
Allah, maka sebab itulah Hadhrat Baginda Nabi ‘Isa
‘Alaihissalam tidak berani menampilkan dirinya memohon
Syafa’at dari Allah, sebaliknya menggesa ummat manusia
agar pergi menemui Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bagi memohon
Syafa’at.
287
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· ¬1 ¬1 ¬1 ¬1
` - - ` ¸` ` ` -` · ` - ¸ .` · ` ¸` · ` ` , ` · ` ¸ · ¸, ` ` ¸ ·
.` .` · ` ¸ · ., · ` ` ¸ · · , · ` ¸ · · ` · . ·

· ..` . · · ` · ¸ . . ·` , -¯ ·` - .` -` · ·` - ¸` · ' -¯ .
·` - ¸` -` · ` ·' ` · .. , · .` - ` -` ` - ¸` - ` ` ¸ · -` ` - ` ¸` · '
.` · . : · ` · .. , · . ' · ·` - ` . .. , · ·` , · ` , ·` : · ¸ ´ ·
· ` · ,` ' ¸ · · : . .. ,· . ' · ·` -
Narrated 'Abdullah Radhiyallahu ‘Anhu:
Allah's Apostle said, “The person who will be the last one to enter
Paradise and the last to come out of Hell (Fire) will be a man who
will come out crawling, and his Lord will say to him, “Enter
Paradise.” He will reply, “O Lord, Paradise is full.” Allah will give
him the same order thrice, and each time the man will give Him the
same reply, i.e., “Paradise is full.” Thereupon Allah will say (to
him), “Ten times of the world is for you”.”
Hadhrat ‘Abdullah Radhiyallahu ‘Anhu telah meriwayatkan
bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda, “Sesungguhnya
Ahli Syurga yang paling akhir sekali memasuki Syurga dan
merupakan Ahli Neraka yang paling akhir sekali keluar dari
Api Neraka adalah seorang lelaki yang keluar dalam keadaan
merangkak, lalu Tuhan Pemeliharanya berkata kepadanya:
“Masuklah ke dalam Syurga.” Lalu dia akan berkata, “Wahai
Tuhanku, Syurga telah penuh.” Lalu Allah berkata kepadanya
288
sehingga tiga kali dan bagi setiap kali itu dia mengulangi
jawabannya iaitu, “Syurga telah penuh.” Maka, Allah akan
berkata kepadanya: “Sesungguhnya bagi kamu adalah
sepuluh kali ganda Dunia.”
PENJELASAN HADITS 34
Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih telah
meriwayatkan Hadits ini dari Muhammad Bin Khalid dan
beliau telah meriwayatkan dari ‘Ubaidullah Bin Musa dan
beliau telah meriwayatkan dari Israil dan beliau telah
meriwayatkan dari Mansur dan beliau telah meriwayatkan
dari Ibrahim dan beliau telah meriwayatkan dari ‘Ubaidah
dan beliau telah meriwayatkan dari Hadhrat Abdullah
Radhiyallahu ‘Anhu dan beliau telah meriwayatkan Hadits ini
dari Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam.
Hadits ini memberikan kepada kita gambaran tentang
keadaan yang akan berlaku di Akhirat iaitu seorang yang
paling akhir sekali masuk ke Syurga dan dia juga merupakan
penghuni Neraka yang paling akhir sekali akan dikeluarkan
dari Api Neraka. Dia akan keluar dari Neraka dalam keadaan
merangkak. Dengan Iman yang sekecil-kecilnya pun Allah
tetap memberikan kekurniaanNya dengan memerintahkan
mereka yang dikeluarkan dari Api Neraka itu agar masuk ke
Syurga.
Allah akan memerintahkannya memasuki Syurga,
namun apabila dia melihat Syurga yang begitu penuh sesak
dengan penghuninya, dia pun berkata kepada Allah bahawa
Syurga sudah penuh. Dia menyangka bahawa tiada lagi ruang
untuknya berada di dalam Syurga. Sekali lagi Allah akan
memerintahkannya supaya masuk ke dalam Syurga, namun
289
dia akan tetap berkata bahawa Syurga telah penuh dan
sehingga pada kali ketiga Allah memerintahkannya supaya
memasuki Syurga, dia akan tetap mengulangi jawaban yang
sama iaitu Syurga telah penuh.
Betapa luasnya Rahmat Allah yang tetap memberikan
kekurniaanNya kepada setiap Ahli Syurga. Untuk orang yang
paling akhir sekali masuk ke Syurga, Allah Ta’ala telah
menyediakan Syurga yang amat luas untuk kesenangan dan
kenikmatan mereka di Akhirat yang keluasannya sepuluh kali
ganda keluasan Dunia. Dia akan menjadi raja dalam
Syurganya tanpa ada ganggu gugat dari sesiapa pun jua. Dia
akan memperolehi kenikmatan yang kekal berpanjangan
selama-lamanya dan tiada lagi azab siksaan yang akan
menimpanya.
Cubalah bayangkan jika sekiranya Iman yang ada
dalam diri seseorang itu lebih besar dari sebesar zarrah, atau
sebiji sawi atau setangkai gandum? Jikalau hanya untuk Iman
yang sebesar zarrah pun akan dikurniakan Syurga yang
sepuluh kali ganda keluasan Dunia, tentunya dengan Iman
yang lebih besar akan mendapat keluasan Syurga yang lebih
besar dan jauh berlipat kali ganda dari keluasan Dunia ini.
Dan cubalah bayangkan juga betapa besar dan luasnya
Syurga yang akan dikecapi oleh orang yang memiliki
kesempurnaan Iman dan amalan Salih seperti Para Nabi dan
Rasul, Para Siddiqin, Para Syuhada, Para Salihin, Para Awliya,
Para ‘Alim ‘Ulama dan orang-orang beriman yang terdahulu
dari kita. Hadits ini seharusnya dijadikan rangsangan untuk
kita terus berusaha mempertingkat dan memperkuatkan
keimanan kita terhadap Allah, Rasulullah dan kehidupan di
Akhirat.
290
Cubalah bayangkan juga keadaan orang-orang Kafir
yang tidak beriman walau sebesar zarrah, maka tempat
kesudahan baginya adalah Api Neraka Jahannam dan dia
akan dibakar selama-lama di dalamnya. Tiada langsung janji
Syurga untuk mereka kerana sewaktu di Dunia mereka tidak
mahu beriman dengan firman-firman Allah dan sabdaan
Hadits Baginda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam serta
mendustakan Ketuhanan Zat Allah Ta’ala dan Kenabian
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam sebagai
Penghulu sekelian Nabi dan Rasul serta Nabi Akhir Zaman.
Keyakinan terhadap apa yang telah disampaikan oleh
Allah dan Rasul adalah Iman. Keyakinan terhadap perkara-
perkara keimanan perlu dibentuk supaya Iman tetap kekal di
dalam hati kita sehinggalah saat kita menghembuskan nafas
yang terakhir di Dunia ini.
Dengan memperbanyakkan berfikir dan membicarakan
tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan
akan dapat mempertingkatkan Iman kita, manakala untuk
memperkuatkan Iman perlulah disertakan dengan amalan-
amalan yang Salih seperti memperbanyakkan Zikrullah dan
Zikrulmaut yakni mengingat Allah dan mengingati kematian
serta memperlengkapkan diri dengan pengetahuan dan
amalan ‘Ibadah sepertimana yang telah ditetapkan di dalam
Syari’at Agama Islam.
Mudah-mudahan dengan Iman dan amal Salih yang
teguh, kita akan terpelihara dari kemurkaan dan azab siksa
dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala.


291
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· ¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬
` - ` -` - ` ¸` ' ¸ · ` - ' ` ¸` ¸ , · ¸` .` ` ¸ · ¸ ` · ' ` ¸ · · ·` , -
` ¸ · . - ¸` ` . · . ·

· ..` . · . ·` , · ` · ¸ . ¸` , ` ·' ` ·` ´` , ` - ' ` . ´` · ·
` , · . ` -` ` ` · ` , ` · ` , · '` ' ` =` · · ` ¸ · ·` · · . · ` ·` · ¸ ` ' ` =
. ` · · .` - . ` . · ·` ¸` , ` =` ·` · · . · ` ·` ·
· ` ` , ` . `
. · ` ¸ ` · ' ¸ ` - ·` ` · ` ¸` ` ` · ` ¸ · · ·` , - ` . ·, · · ` · · ·
· ` , ~ · ´
Narrated ‘Adi bin Hatim Radhiyallahu ‘Anhuma:
Allah’s Apostle said, “There will be none among you but his Lord
will talk to him, and there will be no interpreter between him and
Allah. He will look to his right and see nothing but his deeds which
he has sent forward, and will look to his left and see nothing but his
deeds which he has sent forward, and will look in front of him and see
nothing but the (Hell) Fire facing him. So save yourself from the
(Hell) Fire even with half a date (given in charity).”
Al-A’mash said: ‘Amr bin Murra said, Khaitsama narrated the same
and added, “Even with a good word.”
Hadhrat ‘Adi bin Hatim Radhiyallahu ‘Anhuma telah
meriwayatkan bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
292
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda, “Tiada
seorang pun dari kamu melainkan Tuhan kamu akan berkata-
kata dengan kamu, tiada di antara dirinya dan Tuhannya
sebarang penterjemah, lalu dia akan memandang ke arah
kanannya, maka tiada apa yang dilihatnya melainkan perkara
yang telah berlaku dari amal perbuatannya, dan dia
memandang ke arah kirinya, lalu tiada apa yang dilihatnya
melainkan apa yang telah dilakukannya, dan kemudian dia
memandang ke hadapannya, lalu tiada apa yang dilihatnya
melainkan Api Neraka yang menghadap ke arah wajahnya.
Maka hendaklah kamu berasa takut terhadap Api Neraka itu
walaupun dengan sebelah biji tamar.”
Al-A’mash telah berkata bahawa ‘Amru bin Murrah telah
mengucapkan Hadits yang seumpama dengan Hadits ini
kepadanya yang mana beliau telah meriwayatkan dari
Khaitsamah dan terdapat tambahan kata-kata: “Walau dengan
perkataan yang baik.”
PENJELASAN HADITS 35
Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih telah
meriwayatkan Hadits ini dari ‘Ali Bin Hujrin dan beliau telah
meriwayatkan dari ‘Isa Bin Yunus dan beliau telah
meriwayatkan dari Al-A’mash dan beliau telah meriwayatkan
dari Khaitsamah dan beliau telah meriwayatkan dari Hadhrat
‘Adi Bin Hatim Radhiyallahu ‘Anhu dan beliau telah
meriwayatkannya dari Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Kandungan Hadits ini menjelaskan kepada kita tentang
pertemuan yang bakal dihadapi oleh setiap manusia di Hari
Qiyamat kelak. Setiap manusia akan menghadap Allah secara
bersendirian dan tidak akan ada sesiapa pun sebagai
293
perantara antara dirinya dan Allah Ta’ala. Allah akan berkata-
kata dengan setiap seorang dari ummat manusia tanpa ada
sebarang penterjemah dan setiap orang akan memahami apa
yang bakal diperkatakan oleh Allah pada Hari Pertemuan
tersebut. Setiap orang adalah tidak terkecuali. Allah Ta’ala
tidak akan menganiayai sesiapa pun pada hari tersebut
bahkan setiap manusia akan dibalas menurut perhitungan
amalannya ketika di Dunia. Allah Ta’ala berfirman dalam
Surah An-Nisa pada ayat 40:
β| ´<¦ Ÿω `ΝlLƒ Α!1.Β ο¯‘Œ β|´ρ i. π´Ζ.> !γ±-≈Ÿ.`ƒ Vσ`ƒ´ρ Β
«Ρ$! ¦´,>¦ !ϑŠLs ∩⊆⊃∪
40. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang
walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sebesar
zarrah nescaya Allah akan melipat gandakannya dan
memberikan dari sisiNya pahala yang besar.
Allah tidak akan mengurangi pahala orang-orang yang
mengerjakan kebajikan walaupun sebesar zarrah bahkan jika
dia berbuat kebaikan, maka pahalanya akan dilipat gandakan
oleh Allah. Dia menjadi saksi atas setiap amal perbuatan kita
sama ada amalan yang baik mahupun amalan yang buruk.
FirmanNya dalam Surah Yunus pada ayat 61:
!Β´ρ `βθ>. ’· β!: !Β´ρ ¦θl.. «ΖΒ Β β¦´™¯,· Ÿω´ρ βθlϑ-. Β ≅ϑs ω|
!Ζé ¯/>‹l. ¦´Šθ·κ− Œ| βθ.‹±. «‹· !Β´ρ ´.'“-ƒ s i.¯‘ Β Α!1.Β
294
ο¯‘Œ †· ¯‘N¦ Ÿω´ρ ’· ™!ϑ´.l¦ ω´ρ ,-.¦ Β il≡Œ ω´ρ ´¸.´¦ ω| ’·
.≈.´ _..•Β ∩∉⊇∪
61. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak
membaca suatu ayat dari Al-Quran dan kamu tidak
mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan Kami menjadi
saksi atasmu di waktu kamu melakukannya, tidak luput dari
pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarrah di bumi
ataupun di langit, tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula
yang lebih besar dari itu, melainkan semuanya tercatat
dalam Kitab Lauh Mahfuz yang nyata.
Allah Ta’ala menempelak golongan yang menafikan
Hari Qiyamat dan pertemuan denganNya menerusi
firmanNya dalam Surah Saba ayat 3:
Α!·´ρ _·%!¦ ¦ρ`,±´ Ÿω !Ψ..!. πs!´.l¦ ¯≅· ’l. ’.´‘´ρ ¯Ν÷Ζ..!.l Οl≈s
.‹-l¦ Ÿω ´.'“-ƒ «Ζs `Α!1.Β ο¯‘Œ ’· .≡´θ≈ϑ´.l¦ Ÿω´ρ ’· ¯‘N¦ ω´ρ
`,-.¦ Β šl≡Œ ω´ρ ¸.é¦ ω| ’· .≈.é _..•Β ∩⊂∪
3. Dan orang-orang yang Kafir berkata: “Hari Berbangkit itu
tidak akan datang kepada kami.” Katakanlah: “Pasti datang,
demi Tuhanku yang mengetahui yang ghaib, sesungguhnya
Qiyamat itu pasti akan datang kepadamu, tidak tersembunyi
dariNya sebesar zarrah pun apa yang ada di langit dan apa
yang ada di bumi dan tidak ada pula yang lebih kecil dari
itu dan yang lebih besar, melainkan tersebut dalam Kitab
Lauh Mahfuz yang nyata.”
295
Kemudian Allah Ta’ala menjelaskan lagi menerusi
firmanNya dalam Surah Al-Zalzalah pada ayat 7 dan 8:
ϑ· ¯≅ϑ-ƒ Α!1.Β ο¯‘Œ ¦,‹> …ν,ƒ ∩∠∪ Β´ρ ¯≅ϑ-ƒ Α!1.Β ο¯‘Œ ¦´,:
…ν,ƒ ∩∇∪
7. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah
pun, nescaya dia akan melihat balasannya.
8. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar
zarrah pun, nescaya dia akan melihat balasannya pula.
Setiap manusia akan diperhitungkan segala amal
perbuatan yang telah dilakukannya ketika hidup di Dunia.
Segala amal kebaikan akan dibalas dengan pahala dan
keampunan serta peningkatan darjat manakala segala amal
kejahatan dan keburukan akan dibalas dengan azab siksa dan
kehinaan serta akan dihumbankan ke dalam Api Neraka yang
panas membakar. Sebagai orang-orang yang beriman, kita
wajib meyakini Hari Pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa
Ta’ala dan yakin dengan segala janji-janjiNya. Allah akan
melipat gandakan ganjaran pahala bagi setiap amal kebaikan
yang dilakukan oleh Ummat Muhammad Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam sebanyak sepuluh kali ganda pada kadar yang
paling rendah dan Allah berkuasa melipat gandakan ganjaran
pahala tersebut bagi orang-orang yang beriman sehingga
tujuh ratus ribu kali ganda dan bahkan lebih dari itu kerana
sesungguhnya Allah berkuasa untuk melipat gandakan
ganjaran pahala yang tak terhitung kepada sesiapa sahaja
yang dikehendakiNya.
296
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· ¬6 ¬6 ¬6 ¬6
. ¸ · · .` . · . ' ¸ · .` · ·` . ¸ ¯ ` . .` ` ¸ · ¯ · ` ¸ · ` . ., ' ·
. ` -` ·
IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA, , , ,
“SI¯IAl UAlI DIA DI DAlAM KISII'KA¦ “SI¯IAl UAlI DIA DI DAlAM KISII'KA¦ “SI¯IAl UAlI DIA DI DAlAM KISII'KA¦ “SI¯IAl UAlI DIA DI DAlAM KISII'KA¦, ,, ,” DA¦ ” DA¦ ” DA¦ ” DA¦
SIK SIK SIK SIKAlI AlI AlI AlI KAlI ¯IDAK DA¯A¦C KIlADA MIlIKA KAlI ¯IDAK DA¯A¦C KIlADA MIlIKA KAlI ¯IDAK DA¯A¦C KIlADA MIlIKA KAlI ¯IDAK DA¯A¦C KIlADA MIlIKA
S'A¯' lIlI¦CA¯A¦ YA¦C IAUAl' DAlI S'A¯' lIlI¦CA¯A¦ YA¦C IAUAl' DAlI S'A¯' lIlI¦CA¯A¦ YA¦C IAUAl' DAlI S'A¯' lIlI¦CA¯A¦ YA¦C IAUAl' DAlI
¯'UA¦ lIMIlIUAlA MIlIKA ¯'UA¦ lIMIlIUAlA MIlIKA ¯'UA¦ lIMIlIUAlA MIlIKA ¯'UA¦ lIMIlIUAlA MIlIKA

` - . , .` ' ` - ' ` .` , ·` ` ¸ · ` . ` ·' ¸ ` - ' ` · ` ¸` · ` ` , ` ·
· . ' ` · ¸` · ¸` · . ·

.. '` .` , ¯ ` ` ` · · . ´ ¸` · ' . ` . ´` ¯ .` ¸ ` ¸ ·
` . ´` , ¸ · ` · . ` ' . ·` , · ` · ¸ . ` . .` - · · ` - ' . ` - '
` . ` . ' ` · ` . ´ ` - ` · . ´ ¸` · ' ` ` , · · .` ¯ ` ¸ · . ` ` ·
' , · : ` ` , · ` · ` ¸ · .` · . · .` ´ ` . . ` ' .` ´ ·
¯ . - · ` . ¯ .` ` .` .` · ` - ` ' · · · ` . . '` · ` ¸ · . · ` ¸ · ` .
` . ´` , · . ` ' . ` ¸ · ` . ´ '`
297
¸ · · ` . · ` · ' : · ` · . ` -` · ¸ · . - ` · ` ` ` · - . '
. ` - ¸ · · ` . · ` . ` ·, ` .` · .` ¸ · · ¯ ¸` , . · ` ¸`
·.` ·` · ` ¸ ` ` ¸ · . ·` , · ` · ¸ . . · · ` · ' ` ¸ · . ` -` · .
. ' . ` - ' ` · . · ` . ¸ · .` ´
Narrated ‘Ubaidullah bin ‘Abdullah Radhiyallahu ‘Anhuma:
‘Abdullah bin ‘Abbas Radhiyallahu ‘Anhuma said, “O the group of
Muslims! How can you ask the people of the Scriptures about
anything while your Book which Allah has revealed to your Prophet
contains the most recent news from Allah and is pure and not
distorted? Allah has told you that the people of the Scriptures have
changed some of Allah’s Books and distorted it and wrote something
with their own hands and said, “This is from Allah,” so as to have a
minor gain for it. Won’t the knowledge that has come to you stop you
from asking them? No, by Allah, we have never seen a man from
them asking you about that the Book Al-Quran which has been
revealed to you.”
Hadhrat ‘Ubaidullah bin ‘Abdullah Radhiyallahu ‘Anhuma
telah meriwayatkan dari Hadhrat ‘Abdullah bin ‘Abbas
Radhiyallahu ‘Anhuma bahawa beliau telah berkata, “Wahai
kaum Muslimin, bagaimanakah kamu boleh bertanya kepada
Ahli Kitab tentang sesuatu perkara sedangkan Kitab yang ada
pada kamu yang telah diturunkan oleh Allah ke atas Nabi
kamu, Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam merupakan perkhabaran yang
paling baharu? Demi Allah, ianya adalah asli dan tidak sekali-
kali tidak dapat diubah-ubah. Sesungguhnya Allah telah
memperkatakan kepada kamu bahawa sesungguhnya Ahli
Kitab itu telah menukar sebahagian kandungan Kitab-Kitab
298
Allah dan mengubahnya, lalu mereka menuliskan kitab-kitab
dengan tangan-tangan mereka sendiri dengan berkata: “Ianya
dari sisi Allah,” lalu menjualnya dengan pulangan yang
sedikit. Apakah dengan ‘Ilmu yang telah datang kepada kamu
tidak dapat menegah kamu dari menjadikan mereka sebagai
tempat bertanya? Sesungguhnya tidak sama sekali. Demi
Allah, kami tidak pernah melihat seorang lelaki pun dari
kalangan mereka yang bertanyakan kepada kamu tentang
perkara yang telah diturunkan ke atas kamu.”
PENJELASAN HADITS 36
Hadits ini telah diriwayatkan oleh Hadhrat Imam
Bukhari Rahmatullah ‘Alaih dari Abul Yaman dan beliau telah
meriwayatkan dari Syu’aib dan beliau telah meriwayatkan
dari Az-Zuhri dan beliau telah meriwayatkan dari ‘Ubaidullah
Bin ‘Abdullah dan beliau telah meriwayatkan dari Hadhrat
‘Abdullah Bin ‘Abbas Radhiyallahu ‘Anhuma.
Hadits ini merupakan Atsar Sahabat yakni perkataan
Para Sahabat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam. Hadits Atsar ini merupakan perkataan yang
telah diucapkan oleh salah seorang Sahabat Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
yang paling mulia sebagai seorang periwayat Hadits-hadits
dan juga seorang Mufassir Al-Quran iaitu Hadhrat ‘Abdullah
Bin ‘Abbas Radhiyallahu ‘Anhuma. Beliau adalah seorang
yang amat bijaksana dan memiliki pemahaman yang
sempurna tentang kandungan setiap ayat-ayat dari Kitab Suci
Al-Quran dan juga tentang sabdaan-sabdaan Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Hadhrat ‘Abdullah Bin ‘Abbas Radhiyallahu ‘Anhuma
juga dikenali sebagai Ibnu ‘Abbas dan beliau juga merupakan
299
sepupu dengan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Ayahandanya iaitu
Hadhrat ‘Abbas Radhiyallahu ‘Anhu adalah bapa saudara
kepada Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan merupakan golongan
Muhajirin yang berhijrah dari Makkah ke Madinah.
Dalam Hadits Atsar ini, Hadhrat Ibnu ‘Abbas
Radhiyallahu ‘Anhu telah mengingatkan seluruh kaum
Muslimin agar berpegang teguh dengan Al-Quran dan segala
ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya kerana segala
penyelesaian masaalah dalam kehidupan manusia terdapat di
dalam Al-Quran. Sebagai Ummat Islam yang telah
dikurniakan dengan Kitab Suci Al-Quran, kita tidak
seharusnya merujuk kepada Kitab-Kitab Allah yang terdahulu
yang telah diubah-ubah isi kandungannya oleh golongan Ahli
Kitab. Pada ayat 71 Surah Ali ‘Imran, Allah Ta’ala berfirman:
Ÿ≅δ!≈ƒ .≈.>l¦ ´Νl šχθ´..l. _>l¦ ≅L≈.l!. βθϑ.>.´ρ _>l¦ `Ο.Ρ¦´ρ
βθϑl-. ∩∠⊇∪
71. Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mencampur-adukkan
yang Haq dengan yang Batil, dan menyembunyikan
kebenaran yang Haq, padahal kamu mengetahuinya?
Ahli-ahli Kitab Yahudi dan Nasrani menutupi firman-
firman Allah yang termaktub dalam Taurat dan Injil dengan
perkataan-perkataan yang dibuat-buat mereka sendiri dan
mereka menyembunyikan kebenaran tentang Kenabian
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam seperti yang tersebut dalam Taurat dan Injil.
300
Kitab-Kitab Allah yang telah diturunkan terdahulu sudah pun
dimansuhkan oleh Allah seperti Taurat, Zabur dan Injil kerana
telah dipesongkan isi kandungan dan ajarannya oleh orang-
orang Yahudi dan Nasrani yang berkepentingan menurut
hawa nafsu mereka. Sedangkan Al-Quran dan Hadits-Hadits
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam adalah merupakan
ajaran yang paling baharu dari Allah Ta’ala dan akan tetap
terpelihara keasliannya sehingga ke Hari Qiyamat. Allah
Subhanahu Wa Ta’ala sendiri yang memelihara keaslian
ajaran-ajaranNya dengan membangkitkan orang-orang yang
sanggup berkorban jiwa dan raganya untuk memelihara
kesucian Agama Islam seperti Para Nabi dan Rasul, khasnya
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam, Para Siddiqin, Syuhada dan Salihin.
Hadhrat Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ‘Anhu telah
mengingatkan Ummat Islam tentang hal keadaan Ahli Kitab
yang mengubah Ayat-Ayat dari Kitab Allah dengan tangan
mereka sendiri lalu mengatakan bahawa ianya adalah dari
Allah. Firman Allah tentang hal ini ada dinyatakanNya dalam
Surah Al-Baqarah ayat 79 seperti berikut:
≅ƒ´θ· _·%#l βθ..>ƒ .≈.>l¦ ¯Νꉉƒ!. ¯Ν. βθlθ1ƒ ¦‹≈δ Β ‰Ψs ´<¦
¦ρ¸.:´Šl .«. !´Ψϑ. ξŠl· ≅ƒ´θ· Νγl !´ϑΒ ·..Ÿé ¯Νドƒ¦ ≅ƒ´ρ´ρ Νγl
!´ϑΒ βθ..>ƒ ∩∠'∪
79. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang
menulis Al-Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu
dikatakannya: “Ini dari Allah,” dengan maksud untuk
memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu.
301
Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa
yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan
yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang mereka
kerjakan.
Orang-orang yang mengubah Ayat-Ayat Allah dan
menyembunyikan isi kandungan dan ajarannya adalah
diibaratkan sebagai menjual Ayat-Ayat Allah dengan harga
yang sedikit. Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 174:
β| š_·%!¦ βθϑ.>ƒ !Β Α“Ρ¦ ´<¦ ´Β .≈.÷l¦ šχρ¸.:„´ρ .«. !´Ψ.·
ξ‹l· i.≈l`ρ¦ !Β šχθl´!ƒ ’· `ΟγΡθL. ω| ´‘!Ζl¦ Ÿω´ρ `Ογϑl÷`ƒ ´<¦
Π¯θƒ πϑ≈´Š1l¦ Ÿω´ρ Λι‹é“`ƒ `Ογl´ρ ´.¦‹s 'ΟŠl¦ ∩⊇∠⊆∪
174. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa
yang telah diturunkan Allah, iaitu Al-Kitab dan menjualnya
dengan harga yang sedikit dan murah, mereka itu
sebenarnya tidak menelan ke dalam perutnya melainkan
api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada
Hari Qiyamat dan tidak mensucikan mereka dan bagi
mereka siksa yang amat pedih.
Maksudnya ialah makanan yang dimakannya yang
berasal dari hasil menyembunyikan ayat-ayat yang
diturunkan Allah, menyebabkan mereka masuk Api Neraka.
Allah tidak berbicara kepada mereka dengan kasih sayang,
tetapi berbicara dengan kata-kata yang tidak menyenangkan.
Al-Quran adalah Kitab yang menjadi petunjuk bagi orang-
orang yang bertaqwa. Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah
ayat 2 hingga 4:
302
il≡Œ ´.≈.÷l¦ Ÿω .ƒ´‘ «‹· “‰δ ´Š1−.ϑll ∩⊄∪ _·%!¦ βθ`ΖΒσ`ƒ
.‹-l!. βθ`Κ‹1`ƒ´ρ οθl¯.l¦ !.Ε´ρ ¯Νγ≈´Ζ·—´‘ βθ1±Ζ`ƒ ∩⊂∪ _·%!¦´ρ βθ`ΖΒσ`ƒ
!.· Α“Ρ¦ i‹l| !Β´ρ Α“Ρ¦ Β il¯.· ο,>ψ!.´ρ ¯/`φ βθ`Ζ·θ`ƒ ∩⊆∪
2. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk
bagi mereka yang bertaqwa.
3. Iaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang
mendirikan Solah, dan menafkahkan sebahagian rezeki
yang Kami anugerahkan kepada mereka.
4. Dan mereka yang beriman kepada Kitab Al-Quran yang
telah diturunkan kepadamu dan Kitab-Kitab yang telah
diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya
kehidupan Akhirat.
Allah Ta’ala menamakan Al-Quran dengan Al-Kitab
yang bererti sesuatu yang ditulis, sebagai menunjukkan
bahawa Al-Quran diperintahkan untuk ditulis. Taqwa bererti
memelihara diri dari kemurkaan dan siksaan Allah dengan
mengikuti segala perintah-perintahNya dan menjauhkan diri
dari segala larangan-laranganNya, yakni berasa takut dengan
ancaman azabNya. Iman ialah kepercayaan yang teguh yang
disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. Tanda-
tanda adanya Iman pada diri seseorang ialah dia mengerjakan
apa yang dituntut oleh Iman itu. Yang ghaib ialah perkara
yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindera. Percaya kepada
yang ghaib iaitu, mengi’tikadkan adanya sesuatu yang
Maujud yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindera,
disebabkan ada dalil yang menunjukkan kepada adanya
303
perkara tersebut, seperti adanya Allah, Malaikat-Malaikat,
Hari Akhirat, Syurga, Neraka dan sebagainya. Kitab-Kitab
yang telah diturunkan sebelum Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam ialah
Kitab-Kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran seperti
Taurat, Zabur, Injil dan Suhuf-Suhuf yang tersebut di dalam
Al-Quran yang telah diturunkan kepada Para Rasul. Cara
Allah menurunkan Kitab kepada Para Rasul ialah dengan
memberikan wahyu kepada Hadhrat Jibril ‘Alaihissalam, lalu
beliau menyampaikannya kepada Rasul. Dalam Surah Ali
‘Imran ayat 3, Allah Ta’ala telah berfirman:
Α“Ρ š‹ls .≈.>l¦ ´_>l!. !·´‰.`Β !ϑl _.. «ƒ‰ƒ Α“Ρ¦´ρ π1´‘¯θ−.l¦
Ÿ≅‹>ΥN¦´ρ ∩⊂∪
3. Dia menurunkan Al-Kitab Al-Quran kepadamu dengan
sebenarnya, membenarkan Kitab yang telah diturunkan
sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil.
Allah Ta’ala telah menurunkan Kitab Taurat kepada
Hadhrat Baginda Nabi Musa ‘Alaihissalam sebagai pedoman
untuk orang-orang Yahudi Bani Israil. Firman Allah dalam
Surah Al-Baqarah ayat 53:
Œ|´ρ !Ψ..¦´™ _›θ`Β .≈.>l¦ β!·¯,±l¦´ρ ¯Ν>l-l βρ‰.¯κ: ∩∈⊂∪
53. Dan ingatlah ketika Kami berikan kepada Musa Al-Kitab
(Taurat) dan Al-Furqan (Al-Quran) keterangan yang
membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu
mendapat petunjuk.
304
FirmanNya dalam Surah Al-Mukmin ayat 53:
‰1l´ρ !Ψ..¦´™ _›θ`Β “‰γl¦ !Ψ.´‘ρ¦´ρ _.. Ÿ≅ƒ™ℜ,`™| .≈.÷l¦ ∩∈⊂∪
53. Dan sesungguhnya telah Kami berikan petunjuk kepada
Musa dan Kami wariskan Taurat kepada Bani Israil.
Pada ayat 45 Surah Fussilat, Allah Ta’ala telah
menyatakan menerusi firmanNya:
‰1l´ρ !Ψ..¦´™ _›θ`Β .≈.>l¦ .l.>!· «‹· Ÿω¯θl´ρ πϑlŸé ·1.™ Β
š.¯‘ ´_.1l ¯ΝγΨ.. ¯ΝγΡ|´ρ ’∀l i: «ΖΒ .ƒ,`Β ∩⊆∈∪
45. Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa
Kitab Taurat lalu diperselisihkan tentang Taurat itu, kalau
tidak ada keputusan yang telah terdahulu dari Tuhan
Pemeliharamu, tentulah orang-orang Kafir itu sudah
dibinasakan, dan sesungguhnya mereka terhadap Al-Quran
benar-benar dalam keraguan yang membingungkan.
Dalam Surah Al-Maidah ayat 44 Allah Ta’ala berfirman:
!Ρ| !´Ζl“Ρ¦ π1´‘¯θ−.l¦ !κ.· “‰δ "‘θΡ´ρ `Ν>>† !κ. šχθ–Š.Ψl¦ _·%!¦ ¦θϑl`™¦
_·%#l ¦ρŠ!δ βθ–ŠΨ≈−.¯,l¦´ρ '‘!.>N¦´ρ !ϑ. ¦θ´L±`>.`™¦ Β .≈.´ ´<¦
¦θΡlŸé´ρ «‹ls ´™¦‰κ− Ÿξ· ¦'θ:‚. ´!Ψl¦ β¯θ:>¦´ρ Ÿω´ρ ¦ρ¸.:·
305
_.≈ƒ!↔. !´Ψϑ. ξŠl· Β´ρ `Οl Ο>>† !ϑ. Α“Ρ ¦ ´<¦ i.≈l`ρ!· `Νδ
βρ`,±≈>l¦ ∩⊆⊆∪
44. Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di
dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan Kitab itu
diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh Nabi-Nabi
yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang ‘Alim
mereka dan pendita-pendita mereka, disebabkan mereka
diperintahkan memelihara Kitab Allah dan mereka menjadi
saksi terhadapnya, kerana itu janganlah kamu takut kepada
manusia, tetapi takutlah kepadaKu dan janganlah kamu
menukar Ayat-AyatKu dengan harga yang sedikit.
Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang
diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang
Kafir.
Allah Ta’ala telah menurunkan Kitab Injil kepada
Hadhrat Baginda Nabi ‘Isa ‘Alaihissalam juga untuk pedoman
kaum Yahudi Bani Israil. FirmanNya dalam Surah Al-Maidah
ayat 46:
!´Ζ‹±·´ρ ´’ls Νδ,≈.¦´™ _.Š-. _⌠¦ ´Νƒ`¸Β !·´‰.`Β !ϑl _.. «ƒ‰ƒ ´Β
π1´‘¯θ−.l¦ «≈Ψ..¦´™´ρ Ÿ≅Š>ΥN¦ «Š· “‰δ "‘θΡ´ρ !·´‰.`Β´ρ !ϑl _.. «ƒ‰ƒ ´Β
π1´‘¯θ−.l¦ “´‰δ´ρ πLs¯θΒ´ρ _.1−.ϑll ∩⊆∉∪
46. Dan Kami iringkan jejak mereka Nabi-Nabi Bani Israil
dengan ‘Isa Putera Maryam, membenarkan Kitab yang
sebelumnya, iaitu Taurat, dan Kami telah memberikan
306
kepadanya Kitab Injil sedang di dalamnya ada petunjuk dan
cahaya yang menerangi dan membenarkan Kitab yang
sebelumnya, iaitu Kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta
pengajaran untuk orang-orang yang bertaqwa.
Pada ayat 110 Surah Al-Maidah Allah Ta’ala telah
berfirman tentang Hadhrat Baginda Nabi ‘Isa ‘Alaihissalam
dan Kitab Injil yang telah diturunkan kepadanya:
Œ| Α!· ´<¦ _.Š-≈ƒ _⌠¦ ´Νƒ`¸Β ¯,錦 _.ϑ-Ρ i‹ls ’ls´ρ i.$!≡´ρ Œ|
š›.‰−ƒ¦ ~ρ`,. ‰1l¦ `Οl>. ´!Ψl¦ ’· ‰γϑl¦ ξγŸé´ρ Œ|´ρ
š.ϑl. .≈.÷l¦ πϑ>>'¦´ρ π1´‘¯θ−.l¦´ρ Ÿ≅‹>ΥN¦´ρ Œ|´ρ _lƒ´ ´Β _.Ll¦
π↔Šγ´ ¸¯.Ll¦ ’ΤŒ¦. `‡±Ζ.· !κ.· `βθ>.· ¦´¸¯.L ’ΤŒ¦. —¸¯..´ρ «ϑéN¦
š⇑,¯.N¦´ρ ’ΤŒ¦. Œ|´ρ ~,ƒ´ ’.¯θϑl¦ ’ΤŒ¦. Œ|´ρ ·±±Ÿé _..
Ÿ≅ƒ™ℜ´¸`.| šΖs Œ| Ογ.⁄> ·≈´Ζ..l!. Α!1· _·%!¦ ¦ρ`,±´ ¯Ν·κ.Β β|
¦‹≈δ ω| ",`>™ _..•Β ∩⊇⊇⊃∪
110. Ingatlah, ketika Allah mengatakan: “Hai ‘Isa Putera
Maryam, ingatlah nikmatKu kepadamu dan kepada ibumu
di waktu Aku menguatkan kamu dengan Ruhul Qudus,
kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih
dalam buaian dan sesudah dewasa, dan ingatlah di waktu
Aku mengajar kamu menulis, Hikmah, Taurat dan Injil, dan
ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu
bentuk yang berupa burung dengan izinKu, kemudian
307
kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung
yang sebenarnya dengan seizinKu, dan ingatlah di waktu
kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam
kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan
seizinKu, dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang
mati dari kubur lalu menjadi hidup dengan seizinKu, dan
ingatlah di waktu Aku menghalangi Bani Israil dari
keinginan mereka membunuh kamu di kala kamu
mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan
yang nyata, lalu orang-orang Kafir di antara mereka berkata:
“Ini tidak lain melainkan sihir yang nyata.”
Hadhrat Baginda Nabi ‘Isa ‘Alaihissalam meskipun
telah dikurniakan kelebihan diajarkan menulis, Hikmah, isi
kandungan Kitab Taurat dan dikurniakan Kitab Injil serta
dikurniakan dengan berbagai-bagai mukjizat, namun ketika di
Hari Qiyamat, beliau juga tidak dapat berbuat apa-apa,
bahkan beliau akan menyuruh seluruh ummat manusia
supaya pergi bertemu dengan Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam kerana
hanya Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam sahajalah yang dapat memohonkan keizinan dari
Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk memberikan Syafa’atnya
kepada Ummatnya terlebih dahulu.
Demi kemuliaan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, hendaklah kita
sentiasa memperbanyakkan ucapan Selawat dan Salam ke
atasnya. Mudah-mudahan kita akan terpelihara dari azab
kemurkaan Allah dan mendapat perlindungan menerusi
keberkatan Syafa’at Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.

308
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· ¬¯ ¬¯ ¬¯ ¬¯
. ¸ · · .` . · ` . ´ ` . · ' ' ` ' . . ` ., · ` ·` · ` .` - ` '
` - ` ., = .` · , - ` ¸ · ` . ` · '
IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA IAI MI¦YA¯AKA¦ lIlMA¦ AllAU ¯A’AlA, , , ,
“DA¦ SAMA ADA KAM' SIMI'¦YIKA¦ “DA¦ SAMA ADA KAM' SIMI'¦YIKA¦ “DA¦ SAMA ADA KAM' SIMI'¦YIKA¦ “DA¦ SAMA ADA KAM' SIMI'¦YIKA¦
'·AlA¦M '·AlA¦M '·AlA¦M '·AlA¦M' A¯A' KAM' MI¦CIlASKA¦ ' A¯A' KAM' MI¦CIlASKA¦ ' A¯A' KAM' MI¦CIlASKA¦ ' A¯A' KAM' MI¦CIlASKA¦
'·AlA¦M' '·AlA¦M' '·AlA¦M' '·AlA¦M', , , , SIS'¦CC'U¦YA DIA SIS'¦CC'U¦YA DIA SIS'¦CC'U¦YA DIA SIS'¦CC'U¦YA DIA AMA¯ AMA¯ AMA¯ AMA¯
MI¦CI¯AU'I AlA YA¦C ADA DI DAlAM DADA MI¦CI¯AU'I AlA YA¦C ADA DI DAlAM DADA MI¦CI¯AU'I AlA YA¦C ADA DI DAlAM DADA MI¦CI¯AU'I AlA YA¦C ADA DI DAlAM DADA, , , ,
AlAKAU AlAKAU AlAKAU AlAKAU DIA ¯IDAK MI¦CI¯AU'I SIAlAKAU DIA ¯IDAK MI¦CI¯AU'I SIAlAKAU DIA ¯IDAK MI¦CI¯AU'I SIAlAKAU DIA ¯IDAK MI¦CI¯AU'I SIAlAKAU
YA¦C YA¦C YA¦C YA¦C ¯IlAU ¯IlAU ¯IlAU ¯IlAU MI¦·Il¯AKA¦ DA¦ DIA MAUA MI¦·Il¯AKA¦ DA¦ DIA MAUA MI¦·Il¯AKA¦ DA¦ DIA MAUA MI¦·Il¯AKA¦ DA¦ DIA MAUA
UAl'S lACI MAUA MI¦CI¯AU'I UAl'S lACI MAUA MI¦CI¯AU'I UAl'S lACI MAUA MI¦CI¯AU'I UAl'S lACI MAUA MI¦CI¯AU'I” ”” ”

` - ` · -` ` - . . · .` ' ` - ' -` ` - ` ¸` ` - ' . . ` ¸`
` ¸ · · ¸ ' ` ¸ · · ` ` · ¸ ' . ·

· ..` . · . ·` , · ` · ¸ . .¯` ` ¸ · ` . ` ¸ · ` · ¸` ,

` , · · · ` .` - ` ·` ..` · - .'


309
Narrated Abu Salamah Radhiyallahu ‘Anhu:
Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu said, “Allah's Apostle said,
“Whoever does not recite Al-Quran in a nice voice is not from us,”
and others said extra, “That means to recite it aloud.”
Hadhrat Abu Salamah Radhiyallahu ‘Anhu telah
meriwayatkan dari Hadhrat Abu Hurairah Radhiyallahu
‘Anhu bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda, “Bukanlah dari
golonganku, barangsiapa yang tidak melagukan pembacaan
Al-Quran.”
PENJELASAN HADITS 37
Hadits ini telah diriwayatkan oleh Hadhrat Imam
Bukhari Rahmatullah ‘Alaih dari Ishaq dan beliau telah
meriwayatkan dari Abu ‘Asim dan beliau telah meriwayatkan
dari Ibnu Juraij dan beliau telah meriwayatkan dari Ibnu
Syihab dan beliau telah meriwayatkan dari Hadhrat Abu
Salamah Radhiyallahu ‘Anhu dan beliau telah meriwayatkan
dari Hadhrat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu dan beliau
telah meriwayatkan Hadits ini dari Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Dalam Hadits ini, Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah memberi amaran
kepada Ummatnya berkenaan pembacaan Al-Quran iaitu
hendaklah membaca Al-Quran dengan cara melagukan
pembacaannya. Maksud melagukan ialah membacanya
dengan pembacaan yang baik dan elok dengan mengeluarkan
sebutan huruf dari Makhrajnya serta menepati hukum-hukum
Tajwid. Ianya juga bermaksud supaya kita tidak membacanya
secara nada biasa iaitu sebagaimana manusia bercakap dan
310
tidak pula seperti nada pembacaan sya’ir dan sajak. Membaca
Al-Quran hendaklah dilakukan dalam Qiraat yang betul
menurut skala Maqamat nada ‘Arab. Membaca Al-Quran
secara berlagu sememangnya dituntut dalam ajaran Agama
Islam, kerana itulah majlis-majlis Tilawah Al-Quran diadakan
sebagai memberi dorongan kepada masyarakat Islam supaya
membaca Al-Quran dengan cara pembacaan yang betul.
Pembacaan Al-Quran secara berlagu dituntut terutamanya
ketika seseorang Imam mengimami Solat berjemaah dalam
Solat Subuh, Maghrib dan ‘Isya, yang mana Para Makmum
pula dituntut supaya diam dan mendengar suara Imam yang
sedang membaca Al-Quran. Sama ada pembacaan Al-Quran
itu dilakukan secara kuat mahu pun perlahan, melagukan
pembacaannya hendaklah sentiasa diutamakan kerana jika
tidak, kita akan dinafikan sebagai para pengikut Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar segala
ucapan-ucapan yang diucapkan oleh sekelian hamba-
hambaNya. Meskipun ucapan-ucapan itu tersembunyi di
dalam dada seseorang, Allah Ta’ala tetap mengetahuinya.
Allah Ta’ala berfirman dalam Surah Ali ‘Imran pada ayat 29:
¯≅· β| ¦θ±‚. !Β ’· ¯Νé‘ρ‰. ρ¦ νρ‰¯.. «ϑl-ƒ ´<¦ `Νl-ƒ´ρ !Β ’·
.≡´θ≈ϑ´.l¦ !Β´ρ ’· ¯‘N¦ ´<¦´ρ ’ls ≅é ™`_: ",ƒ‰· ∩⊄'∪
29. Katakanlah: “Jika kamu menyembunyikan apa yang ada
dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah
mengetahui.” Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit
dan apa-apa yang ada di bumi dan Allah Maha Kuasa atas
segala sesuatu.
311
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· ¬8 ¬8 ¬8 ¬8
. ` ¸ ` .` . · . ·` , · ` · ¸ . .¯` ` · ` · ¯ ¸` - · ` ·. .` . ·
.` . ¯ ¸` , . ¯ ¯ ` . · · · ¸ ' · ¸ · · ` ., ' `. .. ¸` -
¸ ·
IAI MI¦Y IAI MI¦Y IAI MI¦Y IAI MI¦YA¯AKA¦ SAIDAA¦ ¦AII SAllAllAU' A¯AKA¦ SAIDAA¦ ¦AII SAllAllAU' A¯AKA¦ SAIDAA¦ ¦AII SAllAllAU' A¯AKA¦ SAIDAA¦ ¦AII SAllAllAU'
‘AlAIUI VASAllAM ¯I¦¯A¦C lIlAKI YA¦C ‘AlAIUI VASAllAM ¯I¦¯A¦C lIlAKI YA¦C ‘AlAIUI VASAllAM ¯I¦¯A¦C lIlAKI YA¦C ‘AlAIUI VASAllAM ¯I¦¯A¦C lIlAKI YA¦C
AllAU ¯IlAU MIMIIlIKA¦¦YA Al AllAU ¯IlAU MIMIIlIKA¦¦YA Al AllAU ¯IlAU MIMIIlIKA¦¦YA Al AllAU ¯IlAU MIMIIlIKA¦¦YA Al O'lA¦ O'lA¦ O'lA¦ O'lA¦
DA¦ DIA MI¦ICAKKA¦ lI¦CAMAlA¦¦YA DA¦ DIA MI¦ICAKKA¦ lI¦CAMAlA¦¦YA DA¦ DIA MI¦ICAKKA¦ lI¦CAMAlA¦¦YA DA¦ DIA MI¦ICAKKA¦ lI¦CAMAlA¦¦YA
lADA MAlAM DA¦ SIA¦C lADA MAlAM DA¦ SIA¦C lADA MAlAM DA¦ SIA¦C lADA MAlAM DA¦ SIA¦C, , , , DA¦ lIlAKI YA¦C DA¦ lIlAKI YA¦C DA¦ lIlAKI YA¦C DA¦ lIlAKI YA¦C
MI¦CA¯AKA¦ MI¦CA¯AKA¦ MI¦CA¯AKA¦ MI¦CA¯AKA¦, , , , “lIKAlA'lAU AK' DIIIlIKA¦ “lIKAlA'lAU AK' DIIIlIKA¦ “lIKAlA'lAU AK' DIIIlIKA¦ “lIKAlA'lAU AK' DIIIlIKA¦
SIlIl¯I MA¦A YA¦C ¯IlAU DIIIlI ¯IlUADAl SIlIl¯I MA¦A YA¦C ¯IlAU DIIIlI ¯IlUADAl SIlIl¯I MA¦A YA¦C ¯IlAU DIIIlI ¯IlUADAl SIlIl¯I MA¦A YA¦C ¯IlAU DIIIlI ¯IlUADAl
lIl lIl lIl lIlAKI I¦I AKI I¦I AKI I¦I AKI I¦I, , , , AK' AKA¦ IIlI'A¯ SIlIl¯I MA¦A AK' AKA¦ IIlI'A¯ SIlIl¯I MA¦A AK' AKA¦ IIlI'A¯ SIlIl¯I MA¦A AK' AKA¦ IIlI'A¯ SIlIl¯I MA¦A
lIlI'A¯A¦¦YA lIlI'A¯A¦¦YA lIlI'A¯A¦¦YA lIlI'A¯A¦¦YA. .. .” ”” ”

` - · ` , · ` - ` - ` ¸ · ¸ ` · ' ` ¸ · - . ¸ ' ` ¸ · · ` ` · ¸ '
. ·

· ..` . · . ·` , · ` · ¸ . ` · ¯ ¸` - ¸` , ¸ · ` - ` ·
· ¸ ' · ¸ · · ` ., ' ` . .. .`. · .` . ¯ ¸` , . ¯ ` ·. ` .` . · .¯`
312
` ., ' ` . .. , · · - ¸ · ` · ` ` .` . · · ` · ` · ¯ ¸` - ¸ · ¯ ` . ·
· ¸ ' · ¸ · · ¸ ` · · ¸ · · ·, · ` .
` · ` · · .` · . ´ ` · · , · . ' ¸` , · . · ¸` ' . . ` ` , - · ¯ ` ¸ ·
` . ´ . ' ` . ´ ' ` ` - ` ·` ¯ · ¸ - . · ´ · ` , - . · · ..` - ` ` .

Narrated Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu:
Allah’s Apostle said, “Not to wish to be the like of except the like of
two men: a man whom Allah has given the Qur'an and he recites it
during the hours of the night and the hours of the day, in which case
one may say, “If I were given the same as this man has been given, I
would do the same as he is doing.” The other is a man whom Allah
has given wealth and he spends it in the right way, in which case one
may say, “If I were given the same as he has been given, I would do
the same as he is doing.”
Hadhrat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu telah
meriwayatkan bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda,
“Janganlah kamu berhasad melainkan pada dua keadaan;
Iaitu seorang lelaki yang Allah mengurniakannya Al-Quran,
lalu dia membacanya pada waktu malam dan pada waktu
siang, lalu seseorang berkata, “Jikalau aku diberikan seperti
apa yang telah dikurniakannya ini, nescaya aku akan
melakukan sepertimana yang dia lakukan,” dan seorang lelaki
yang Allah mengurniakannya harta, lalu dia
membelanjakannya pada haknya, lalu seseorang berkata,
“Jikalau aku diberikan seperti apa yang telah dikurniakan
313
kepadanya, nescaya aku akan beramal kebajikan dengannya
seperti mana yang dia beramal.”
PENJELASAN HADITS 38
Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih telah
menukilkan Hadits ini dalam Kitab Sahihnya yang telah
diriwayatkan dari Qutaibah dan beliau telah meriwayatkan
dari Jarir dan beliau telah meriwayatkannya dari Al-A’mash
dan beliau telah meriwayatkan dari Abu Salih dan beliau telah
meriwayatkan dari Hadhrat Abu Hurairah Radhiyallahu
‘Anhu dan beliau telah meriwayatkan Hadits ini dari Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam.
Hadits ini menjelaskan tentang hasad yang dibenarkan
Syara’ iaitu sifat mengharapkan agar kebaikan yang ada pada
seseorang itu dapat wujud dalam diri sendiri. Pada umumnya
sifat hasad tidaklah dibenarkan jika ianya dengan niat agar
nikmat yang ada pada seseorang itu hilang dan lenyap. Hasad
yang sedemikian adalah bersifat dengki dan darinya akan
terbitlah perbuatan mengumpat dan khianat. Hasad yang
sedemikan adalah jelas haram di sisi Syara’. Sifat Hasad pada
dasarnya adalah Haram kerana jika ianya bermaksud dengki
dan khianat, sudah tentulah ianya akan mendatangkan kesan
yang tidak baik terhadap orang yang didengki dan dikhianati
itu, maka ianya adalah suatu sifat yang jahat. Allah berfirman
dalam Surah Al-Falaq pada ayat 5:
Β´ρ ¯,: ‰™l> ¦Œ| ‰.> ∩∈∪
5. Dan dari kejahatan pendengki bila dia dengki.
314
Tidak dibenarkan menyimpan perasaan hasad
bermaksud, kesemua sifat hasad adalah tidak dibenarkan
sama sekali kecuali bagi dua keadaan yang mana telah
dijelaskan oleh Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam di dalam Hadits ini bahawa
seseorang yang telah dikurniakan ilmu pengetahuan Al-Quran
oleh Allah Ta’ala dan dia membaca dan mengamalkannya
siang dan malam, dan seseorang yang telah dikurniakan harta
yang banyak dan dia menafkahkan hartanya dengan cara yang
hak iaitu membelanjakannya untuk kedua ibu bapanya, anak,
isteri dan kaum keluarga.
Seterusnya jika hartanya dilebihkan oleh Allah, lalu dia
membelanjakannya untuk tujuan-tujuan Agama dan kebajikan
dan dari kalangan orang-orang beriman yang kurang hartanya
dengan harapan, alangkah baiknya jika mereka juga
dikurniakan Allah dengan kelebihan harta yang sedemikian
agar dapatlah mereka juga beramal sepertimana Si Fulan yang
telah dikurniakan harta tersebut, maka perbuatannya itu
mendapat perhatian dari Allah. Allah Ta’ala berfirman dalam
Surah Al-Baqarah pada ayat 274:
š_·%!¦ šχθ1±Ψ`ƒ Ογl≡´θΒ¦ ≅Šl!. ‘!γΖl¦´ρ ¦´,™ π´ŠΡŸξs´ρ `Ογl·
¯Νδ`,>¦ ‰Ψs ¯Νγ.´‘ Ÿω´ρ ’¯θ> `Ογ‹l. Ÿω´ρ ¯Νδ šχθΡ“`>ƒ ∩⊄∠⊆∪
274. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan
di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka
mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada
kekhuatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka
bersedih hati.
315
Hanya dua jenis hasad ini sahaja yang dibenarkan, iaitu
pada Al-Quran yang diamalkan dan pada harta yang
dibelanjakan pada jalan yang hak. Keadaan ini menunjukkan
kepada kita betapa kemuliaan Al-Quran yang merupakan
Kalam Perkataan Allah yang jika dipelajari dan dibacakan
serta diamalkan segala ajarannya siang dan malam, akan
mendapat Rahmat dan kasih sayang dari Allah dan sekelian
makhluk, sehingga manusia akan mencemburui kelebihan
yang ada padanya.
Sifat cemburu inilah yang dimaksudkan dengan hasad
yang dibenarkan namun ianya perlulah disertai dengan sikap
untuk berlumba-lumba dalam amalan kebaikan tersebut.
Mencemburui seseorang yang telah dikurniakan harta
yang banyak oleh Allah Ta’ala juga dibenarkan namun biarlah
kecemburuannya itu terletak pada arah yang betul iaitu
dengan mengharapkan agar sekiranya Allah mengurniakan
kita dengan harta kekayaan yang banyak, nescaya harta
kekayaan tersebut juga akan kita belanjakan pada tempat yang
benar-benar berhak, maka hasad yang seperti ini juga turut
dibenarkan oleh Syara’.
Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang Al-
Quran amatlah beruntung kerana di dalamnya tersimpan
segala pengetahuan tentang perkara-perkara keimanan,
ketuhanan, kenabian, kerasulan, kesalihan dan segala
panduan untuk mencapai kejayaan yang sempurna di Dunia
di Akhirat.
Dengan membaca Al-Quran, seseorang itu akan
mendapat limpahan Rahmat dan Sakinah dari Allah yang
berupa ketenangan dan ketenteraman jiwa. Setiap huruf dari
Al-Quran yang dibacakan akan menghasilkan sepuluh pahala
316
hasanah kebaikan bahkan dengan melihatnya saja pun akan
beroleh pahala. Orang-orang yang membacanya akan
memperolehi peningkatan Darjat di sisi Allah.
Bayangkanlah betapa besarnya pahala untuk orang
yang membacanya dalam keadaan suci dari sebarang hadas,
lalu membacanya di dalam Solat dengan memahami isi
kandungan maknanya, tentulah dia akan memperolehi pahala
yang jauh berlipat kali ganda.
Sesungguhnya Al-Quran adalah penyembuh bagi
segala penyakit zahir dan batin. Barangsiapa yang beramal
dengan isi kandungan Al-Quran, maka dia akan memperolehi
kejayaan yang besar di Dunia dan Akhirat. Namun demikian
perkara yang paling asas adalah Iman, kerana jika tanpa Iman
yang benar, membaca keseluruhan isi kandungan Al-Quran
pun tidak akan menghasilkan sebarang manafaat, bahkan
akan di dakwa oleh Al-Quran di kehidupan Akhirat nanti
kerana tuntuan dari Al-Quran adalah perkara-perkara
keimanan.
Pada hari ini begitu ramai yang membaca Al-Quran
tetapi tidak mengamalkan serta melaksanakan segala
pengajaran yang terkandung di dalamnya. Ada juga orang
yang membaca Al-Quran dengan suara yang lunak merdu
tetapi dengan tujuan keduniaan dan bermaksud Riak, ‘Ujub
dan Sum’ah. Mudah-mudahan Allah Ta’ala memelihara kita
dari segala sifat yang buruk dan menjadikan kita sebagai
orang-orang yang sentiasa berdamping dengan Al-Quran,
siang dan malam dengan hati yang Ikhlas.
Pengajaran yang dapat kita terima daripada Hadits ini
ialah mencemburui seseorang yang telah dikurniakan oleh
Allah ilmu pengetahuan Al-Quran yang dia mengamalkannya
317
siang dan malam, dan seorang yang dikurniakan Allah harta
yang banyak, lalu dia membelanjakannya siang dan malam
adalah dibenarkan, dengan niat agar timbulnya sifat ingin
berlumba-lumba dalam mencapai kebaikan dan amal
kebajikan. Manakala sifat Hasad yang tidak dibenarkan
adalah menyimpan perasaan dengki dan iri hati lalu
menimbulkan sifat khianat dan berusaha melenyapkan nikmat
yang sedang diperolehi seseorang.
Untuk mengelakkan diri kita dari terjebak dengan sifat
Hasad yang diharamkan ini, Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah
mengajarkan kita suatu doa yang akan dapat menyelamatkan
hati kita dari wujudnya sebarang rasa kedengkian terhadap
orang-orang yang telah diberikan nikmat Iman terlebih
dahulu dari kita. Doanya ada termaktub dalam Surah Al-
Hasyar pada ayat 10:
š_·%!¦´ρ ρ'™l> Β ¯Νδ‰-. šχθlθ1ƒ !´Ζ−.´‘ ¯,±s¦ !Ψl !ΨΡ≡´θ>N´ρ
š_·%!¦ !Ρθ1.™ ≈ϑƒN!. Ÿω´ρ ¯≅->´ ’· !´Ζ.θl· ξs _·%#l ¦θ`ΖΒ¦´™
!Ψ−.´‘ iΡ| ∃ρ'™´‘ Λ.>¯‘ ∩⊇⊃∪
10. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka
(Muhajirin dan Ansarin), mereka berdoa: “Ya Rabb Tuhan
Pemelihara kami, ampunilah kami dan saudara-saudara
kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan
janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami
terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb Tuhan
Pemelihara kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun
lagi Maha Penyayang.”
318
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· ¬' ¬' ¬' ¬'
` - · ` · ` ¸` ' ¸ · ` - . , ` . · ' . ` ·' ` ¸ · . ` ¸ · ·, '

` ¸ ` ` ¸ · . ·` , · ` · ¸ . . · ` · ` · ¯ ¸` - ¸` , ¸ · -
. ¯ ` · ` ` .` . · · ` · ` · ¯ ¸` - .` . ¯ ¸` , . ¯ ` ·. ` .` . · .¯`
.` . ¯ ¸` ,

` .` · . , ` ` ·` · ` ' ` . · · · - -, - . ` ¸ · .` · - ` ¯
Narrated Salim’s father Radhiyallahu ‘Anhuma:
The Prophet said, “Not to wish to be the like of except the like of two
(persons): A man whom Allah has given the knowledge of the Al-
Quran and he recites it during the hours of the night and the hours
of the day, and a man whom Allah has given wealth and he spends it
(in Allah’s Cause) during the hours of the night and during the
hours of the day.”
Hadhrat Salim Radhiyallahu ‘Anhu telah meriwayatkan dari
bapanya Radhiyallahu ‘Anhu bahawa Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ’Alaihi Wasallam telah
bersabda, “Janganlah berhasad kecuali pada dua keadaan iaitu
seorang lelaki yang Allah mengurniakannya Al-Quran lalu dia
membacanya pada waktu malam dan siang dan seorang lelaki
yang Allah mengurniakannya dengan harta kekayaan lalu dia
menafkahkannya pada waktu malam dan siang.

319
PENJELASAN HADITS 39
Hadits ini telah diriwayatkan oleh Hadhrat Imam
Bukahri Rahmatullah ‘Alaih dari ‘Ali Bin ‘Abdullah dan beliau
telah meriwayatkan dari Sufyan dan beliau telah
meriwayatkan dari Al-Zahrawi dan beliau telah meriwayatkan
dari Hadhrat Salim dan beliau telah meriwayatkan dari
bapanya Radhiyallahu ‘Anhuma dan bapanya telah
meriwayatkan dari Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Kandungan Hadits ini adalah semakna dengan Hadits
yang telah dinyatakan sebelum ini iaitu berkenaan sifat Hasad
yang telah dibenarkan oleh Syara’ iaitu terhadap dua jenis
manusia iaitu seseorang yang dikuniakan Allah dengan ilmu
pengetahuan Al-Quran dan seorang yang dikurniakan Allah
dengan kelebihan harta kekayaan dan mereka memanafaatkan
apa yang telah dikurniakan kepada mereka itu pada waktu
malam dan siang.
Hadits ini seharusnya menjadi pendorong untuk kita
berusaha mempelajari Al-Quran dengan bersungguh-sungguh
dan mengamalkan segala ajaran isi kandungannya lalu
mengajarkannya kepada orang lain dan juga menjadi
pendorong untuk kita berusaha mencari kekayaan dari
sumber yang halal lalu menafkahkan sebahagian dari
kekayaan yang diperolehi itu pada jalan kebajikan yang
diredhai Allah. Mencemburui seseorang yang dikurniakan
dengan kelebihan-kelebihan tersebut telah dibenarkan Syara’
kerana ianya dapat mendatangkan sifat perlumbaan dalam
mengerjakan amalan kebaikan dan ianya dapat menimbulkan
kesedaran dalam diri seseorang untuk berusaha dengan lebih
gigih.
320
U-dit· U-dit· U-dit· U-dit· 1¤ 1¤ 1¤ 1¤
. ' ¸ ` ¸` . ·` , · ` · ¸ . · · ` . ` ¸ · . . ·
' ` . · - . ´
IAI ¦AII SAllAllAU' ‘AlAIUI VASAllAM IAI ¦AII SAllAllAU' ‘AlAIUI VASAllAM IAI ¦AII SAllAllAU' ‘AlAIUI VASAllAM IAI ¦AII SAllAllAU' ‘AlAIUI VASAllAM
¯IlAU MI¦I¯AlKA¦ SOlAU SIIACAI AMAlA¦ ¯IlAU MI¦I¯AlKA¦ SOlAU SIIACAI AMAlA¦ ¯IlAU MI¦I¯AlKA¦ SOlAU SIIACAI AMAlA¦ ¯IlAU MI¦I¯AlKA¦ SOlAU SIIACAI AMAlA¦
DA¦ SAIDAA¦¦YA DA¦ SAIDAA¦¦YA DA¦ SAIDAA¦¦YA DA¦ SAIDAA¦¦YA, , , , “¯IADA SAU SOlAU IACI “¯IADA SAU SOlAU IACI “¯IADA SAU SOlAU IACI “¯IADA SAU SOlAU IACI
OlA¦C YA¦C ¯IDAK MIMIA·A S'lAU Al OlA¦C YA¦C ¯IDAK MIMIA·A S'lAU Al OlA¦C YA¦C ¯IDAK MIMIA·A S'lAU Al OlA¦C YA¦C ¯IDAK MIMIA·A S'lAU Al
lA¯IUAU” lA¯IUAU” lA¯IUAU” lA¯IUAU”

¸ ` - . ` , ` ` - · ` ·` ` ¸ · , . - - ¸ ` .. ` · ` ¸` ` ·` ·
' . ' ` - ' ·` . · ` ¸` ` ·` · ` ¸ · ` ¸ ` ,` ` ¸ · ` , · ¸` , . ` ¸ ·
` ¸ ` ,` ` · ¸ ' ` ¸ · ·.` ·` · ¸` ` ·` · ` · ¸ .

` ¸ ` . ' ` - . ' . ·` , · ` · ¸ . . · ¸ . · ' . ` · ' ' . ' · ` .
· ¸, ¸ · ` · . - ` . ¸` . ' . · .
Narrated Ibnu Mas’ud Radhiyallahu ‘Anhu:
A man asked the Prophet, “What deeds are the best?” The Prophet
said: “(1) To perform the (daily compulsory) prayers at their (early)
stated fixed times, (2) To be good and dutiful to one's own parents,
(3) and to participate in Jihad in Allah's Cause.”
321
Hadhrat Ibnu Mas’ud Radhiyallahu ‘Anhu telah
meriwayatkan bahawa seorang lelaki telah bertanya kepada
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam, apakah amalan yang paling afdhal? Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
bersabda, “Solah pada waktunya dan berbuat baik kepada
kedua ibu bapa, kemudian berjihad pada Jalan Allah.”
PENJELASAN HADITS 40
Hadits ini telah diriwayatkan oleh Hadhrat Imam
Bukhari Rahmatullah ‘Alaih dari Sulaiman dan beliau telah
meriwayatkan dari Syu’bah dan beliau telah meriwayatkan
dari Al-Walid bin Al-‘Aizar dan beliau telah meriwayatkan
dari Abu ‘Amr Al-Syaibani dan beliau telah meriwayatkan
dari Hadhrat Ibnu Mas’ud Radhiyallahu ‘Anhu. Hadhrat
Imam Bukhari Rahmatullah ‘Alaih juga telah meriwayatkan
Hadits ini dari ‘Abbad bin Ya’qub Al-Asadi dan beliau telah
meriwayatkan dari ‘Abbad bin Al-‘Awwam dan beliau telah
meriwayatkan dari Al-Syaibani dan beliau telah
meriwayatkan dari Al-Walid bin Al-‘Aizar dan beliau telah
meriwayatkan dari Abu ‘Amr Al-Syaibani dan beliau telah
meriwayatkan dari Hadhrat Ibnu Mas’ud Radhiyallahu ‘Anhu
dan beliau telah meriwayatkan Hadits ini dari Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam.
Kandungan Hadits ini menjelaskan kepada kita tentang
turutan keutamaan amalan-amalan dalam Agama Islam
menurut ajaran Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Seorang lelaki yang
dimaksudkan dalam Hadits ini adalah salah seorang dari Para
Sahabat. Beliau telah datang kepada Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam untuk
322
bertanyakan tentang amalan-amalan apakah yang paling
mengandungi fadhilat kelebihan dalam perlaksanaannya?
Dalam ertikata lain, beliau bermaksud untuk bertanya, apakah
amalan yang terbaik yang dapat dikerjakan oleh seseorang
hamba Allah dalam usahanya untuk mencapai KeredhaanNya
Perkataan Afdhal adalah dari Isim Tafdhil pada
timbangan wazan Af’alu yang membawa maksud ‘yang maha’
atau ‘yang paling’ seperti Akbar dan A’lam yang bermaksud
Maha Besar dan Maha Mengetahui. Apakah amalan yang
paling afdhal? Itulah persoalan yang telah dikemukakan
kepada Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah memberikan
jawapan yang begitu ringkas namun padat berisi amalan yang
memang ternyata begitu penting dan sudah tentulah ianya
amat bernilai di sisi Allah dan RasulNya. Amalan pertama
yang dinyatakan adalah Solah pada waktu-waktunya. Allah
Ta’ala telah berfirman dalam Surah Al-Baqarah pada ayat 238:
¦θ´L±≈> ’ls .≡´θl¯.l¦ οθl¯.l¦´ρ ‘L`™'θl¦ ¦θ`Βθ·´ρ ´< _..Ψ≈· ∩⊄⊂∇∪
238. Peliharalah semua Solahmu dan peliharalah Solah
Wustha, dan berdirilah dalam Solahmu untuk Allah dengan
Khusyu’.
Solah Wustha ialah Solah yang di tengah-tengah dan
yang paling utama. Ada ‘Ulama yang berpendapat, bahawa
yang dimaksudkan dengan Solah Wustha ialah Solah ‘Asar
dan menurut kebanyakan Ahli Hadits, ayat ini menekankan
agar kesemua Solah lima waktu itu dikerjakan dengan sebaik-
baiknya.
323
Dalam Surah An-Nisa ayat 103, Allah Ta’ala telah
berfirman menyuruh supaya kita sentiasa mengingatiNya di
dalam Solah mahupun ketika sesudah selesai Solah:
¦Œ¦· `Ο.ŠŸ.· οθl¯.l¦ ¦ρ`,éŒ!· ´<¦ !ϑ≈´Š· ¦´Šθ`-·´ρ ’ls´ρ ¯Ν÷.θ`Ζ`>
¦Œ¦· ¯Ν.ΨΡ!ϑL¦ ¦θϑŠ·!· οθl¯.l¦ β| οθl¯.l¦ ·Ρl´ ’ls š_.ΖΒσϑl¦
!´.≈.´ !´.θ·¯θΒ ∩⊇⊃⊂∪
103. Maka apabila kamu telah menyelesaikan Solahmu,
ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di
waktu berbaring, kemudian apabila kamu telah merasa
aman, maka dirikanlah Solah itu sebagaimana biasa.
Sesungguhnya Solah itu adalah fardhu yang ditentukan
waktunya atas orang-orang yang beriman.
Dalam Surah Hud ayat 114 Allah Ta’ala telah berfirman
menyuruh kita mengingatiNya pada waktu pagi dan petang,
siang dan malam:
Ο·¦´ρ οθl¯.l¦ ’·,L ‘!κ.l¦ !±l`—´ρ ´Β ≅Šl¦ β| ·≈´Ζ.>'¦ _.δ‹`ƒ
.!↔¯Š´.l¦ il≡Œ “,´Œ š_·,´≡%#l ∩⊇⊇⊆∪
114. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang
pagi dan petang dan pada bahagian permulaan daripada
malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu
menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk.
Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.
324
Dalam Surah Ar-Rum pada ayat 17 dan 18, Allah Ta’ala
berfirman menyuruh kita mensucikan ZatNya pada waktu-
waktu Solah:
´≈>¯.´.· ´<¦ _.> šχθ´.ϑ. _.>´ρ βθ>.`.. ∩⊇∠∪ `&!´ρ ‰ϑ>l¦ ’·
V≡´θ≈ϑ´.l¦ ¯‘N¦´ρ !‹:s´ρ _.>´ρ βρ`,γL. ∩⊇∇∪
17. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada
di petang hari dan waktu kamu berada di waktu Subuh.
18. Dan bagiNyalah segala puji di langit dan di bumi dan di
waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu
berada di waktu Zuhur.
Dalam Surah Taha pada ayat 130, Allah Ta’ala
berfirman menyuruh kita supaya bersabar dalam
melaksanakan ketaatan beramal ‘Ibadah:
¸..!· †ls !Β βθlθ1ƒ ~.™´ρ ‰ϑ>´ i.´‘ Ÿ≅¯.· ~θlL ϑ:l¦
Ÿ≅¯.·´ρ !κ.ρ`,s Β´ρ ›!Ρ¦´™ ≅‹l¦ ~..· ∃¦,L¦´ρ ‘!κ.l¦ il-l _.¯,.
∩⊇⊂⊃∪
130. Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan
bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit
matahari dan sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah
pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di
siang hari, supaya kamu merasa senang.
325
Dalam Surah Al-Ahzab pada ayat 42, Allah Ta’ala
berfirman:
νθ>.™´ρ ο,>. ξ‹.¦´ρ ∩⊆⊄∪
42. Dan bertasbihlah kepadaNya di waktu pagi dan petang.
Maksud bertasbih dalam ayat-ayat tersebut ialah
bersolah mendirikan bersembahyang. Tasbih bererti
mensucikan Allah dan membesarkanNya. Ayat-ayat ini juga
menerangkan kepada kita tentang waktu Solah yang lima iaitu
Subuh, Zuhur, ‘Asar, Maghrib dan ‘Isya.
Mengapakah Solah dianggap sebagai amalan yang
paling afdhal oleh Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam? Sebenarnya Solah
adalah suatu amalan ‘Ibadah yang merangkumi segenap
sudut Ruhani dan Jasmani. Pemikiran, hati dan pancaindera
semuanya menumpukan perhatian terhadap Zat Yang Maha
Esa, Tuhan Pencipta yang telah menciptakan dan Maha
Penguasa semesta alam. Solah berisi dengan ingatan serta
ucapan-ucapan yang membesarkan dan mensucikan Allah,
pembacaan Al-Quran, doa-doa dan Selawat serta Salam ke
atas Nabi Junjungan, Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasallam dan Ahli Keluarganya
serta sekelian orang-orang Salih.
Menurut pengertian bahasa, perkataan Solah bermakna
doa memohon Rahmat. Oleh kerana di dalam amalan Solah itu
sendiri mengandungi doa-doa permohonan Rahmat,
kesejaheraan dan keampunan, maka perkataan Solah itu
digunakan sebagai istilah bagi menyatakan amalan Solah
fardhu yang dikerjakan lima kali sehari semalam.
326
Solah juga mengandungi bentuk-bentuk amal
perbuatan yang amat disukai Allah iaitu Qiyam, Ruku’ dan
Sujud yang mana merupakan bentuk-bentuk amalan ‘Ibadah
yang dilakukan oleh Para Malaikat dan Para Nabi yang
terdahulu bahkan merangkumi bentuk amalan ‘Ibadah yang
dilakukan oleh sekelian makhluk Allah Ta’ala di langit dan di
bumi.
Allah Ta’ala berfirman mengenai Para Malaikat yang
berada di sisiNya yang sentiasa dalam keadaan beribadah
dengan menyembahNya, mensucikanNya dengan
pengucapan Tasbih serta melakukan sujud kepadaNya
sepertimana yang telah dinyatakanNya dalam Surah Al-A’raf
ayat 206:
β| _·%!¦ ‰Ζs š.´‘ Ÿω βρ¸.>.`.„ s .«.Š!.s …«Ρθ>..„´ρ …`&!´ρ
šχρ‰>`.„ N ∩⊄⊃∉∪
206. Sesungguhnya Malaikat-malaikat yang ada di sisi
Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah dan
mereka mentasbihkanNya dan hanya kepadaNyalah mereka
bersujud.
Ini adalah salah satu ayat Sajdah yang disunatkan kita
bersujud setelah membacanya atau mendengarnya, baik di
dalam Solah mahupun di luar Solah, sujud ini dinamakan
sebagai Sujud Tilawah.
Dalam Surah Ar-Ra’d pada ayat 15, Allah Ta’ala
berfirman:
327
´<´ρ ‰>`.„ Β ’· .≡´θ≈ϑ´.l¦ ¯‘N¦´ρ !´s¯θL !δ¯,´´ρ Νγl≈lL´ρ ρ‰-l!.
Α!.ψ¦´ρ N ∩⊇∈∪
15. Hanya kepada Allahlah sujud patuh segala apa yang di
langit dan di bumi, baik dengan kemahuan sendiri atau pun
terpaksa dan bersujud pula bayang-bayangnya di waktu
pagi dan petang hari.
Dalam Surah An-Nahl pada ayat 48 dan 49, Allah Ta’ala
berfirman:
`Οl´ρ¦ ¦ρ,ƒ ’|| !Β _l> ´<¦ Β ™`_: ¦σŠ±.ƒ …`&#≈lL s _.ϑ´‹l¦
≅←!ϑ:l¦´ρ ¦´‰´∨™ < `Οδ´ρ βρ`,>≡Š ∩⊆∇∪ ´<´ρ ‰>`.„ !Β ’· .≡´θ≈ϑ´.l¦
!Β´ρ †· ¯‘N¦ Β π−.¦Š π>.≈lϑl¦´ρ ¯Νδ´ρ Ÿω βρ¸.>.`.„ ∩⊆'∪
48. Dan apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu
yang telah diciptakan Allah yang bayangannya berbolak-
balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada
Allah, sedang mereka merendah diri?
49. Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang
berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi
dan juga Para Malaikat, sedang mereka tidak
menyombongkan diri.
Dalam Surah Al-Haj pada ayat 18, Allah Ta’ala telah
berfirman:
328
`Οl¦ ,. ´χ¦ ´<¦ ‰>`.„ …«l Β ’· .≡´θ≈ϑ´.l¦ Β´ρ ’· ¯‘N¦
ϑ:l¦´ρ `,ϑ1l¦´ρ `Πθ>‘Ζl¦´ρ `Α!.>'¦´ρ `,>:l¦´ρ ´.¦´ρ$!¦´ρ ¸.:Ÿé´ρ ´Β
!Ζl¦ ¸..´´ρ _> «‹ls ´.¦‹-l¦ Β´ρ κ‰ ´<¦ !ϑ· …«l Β Θ,>•Β β|
´<¦ `≅-±ƒ !Β '™!:„ N ∩⊇∇∪
18. Apakah kamu tiada mengetahui, bahawa kepada Allah
bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan,
bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang
melata dan sebahagian besar daripada manusia? Dan banyak
di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya dan
barangsiapa yang dihinakan Allah, maka tiada seorang pun
yang dapat memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat
apa yang Dia kehendaki.
Dalam Surah An-Nur ayat 41, Allah Ta’ala telah
berfirman:
`Οl¦ ,. β¦ ´<¦ ~..„ …«l Β ’· .≡´θ≈´Κ´.l¦ ¯‘N¦´ρ ¸¯.Ll¦´ρ ·≈±≈.
¨≅´ ‰· ´Νl. …«.Ÿξ. …«>‹.`.·´ρ ´<¦´ρ ´Λ.l. !ϑ. šχθl-±ƒ ∩⊆⊇∪
41. Tidakkah kamu tahu bahawasanya Allah, kepadaNya
bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan juga burung
dengan mengembangkan sayapnya, masing-masing telah
mengetahui cara sembahyang dan Tasbihnya, dan Allah
Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.
329
Seluruh makhluk ciptaan Allah yang ada di langit dan
di bumi menunaikan Solah menurut cara yang telah
ditetapkan kepada mereka. Masing-masing makhluk
mengetahui cara Solah dan Tasbih kepada Allah dengan ilham
dari Allah. Manusia sebagai sebaik-baik ciptaan Allah Ta’ala
juga telah diperintahkan mendirikan Solah dengan cara
Qiyam, bertasbih, Ruku’ dan Sujud. Dalam Surah Al-Hijr,
pada ayat 98, Allah Ta’ala telah berfirman:
~..· ‰ϑ>´ i.´‘ ´´ρ ´Β _·‰>≈´.l¦ ∩'∇∪
98. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah
kamu di antara orang-orang yang bersujud (Solah).
Pada ayat 77 dari Surah Al-Haj Allah Ta’ala berfirman
menyatakan perintahNya kepada orang-orang yang beriman
agar mengerjakan kebaikan dengan menyembah Allah
menerusi amalan Solah yang mengandungi Ruku’ dan Sujud:
!㕃!≈ƒ š_·%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´™ ¦θ`-Ÿé¯‘¦ ¦ρ‰>`™¦´ρ ¦ρ‰.s¦´ρ ¯Ν>−.´‘ ¦θl-·¦´ρ
´¸¯.‚l¦ ¯Ν÷l-l šχθ>l±. N ∩∠∠∪
77. Hai orang-orang yang beriman, Ruku’lah kamu dan
Sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah
kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.
Dalam Surah Al-A’raf ayat 29, Allah Ta’ala telah
berfirman:
330
¯≅· ´¸∆¦ ’.´‘ 1`.1l!. ¦θϑŠ·¦´ρ ¯Ν>δθ`>`ρ ‰Ζs ≅é ‰>`.Β νθ`sŠ¦´ρ
š_..lƒΧ `&! _·$!¦ !ϑ´ ¯Ν´¦‰. βρŠθ`-. ∩⊄'∪
29. Katakanlah: “Tuhanku menyuruh menjalankan
keadilan,” dan katakanlah: “Luruskanlah muka dirimu pada
setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan
mengikhlaskan ketaatanmu kepadaNya, sebagaimana Dia
telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pulalah
kamu akan kembali kepadaNya.”
Maksudnya ialah menumpukan perhatian kepada Solat
itu dan pusatkanlah perhatianmu semata-mata kepada Allah.
Para Nabi terdahulu juga mengerjakan Solah. Allah Ta’ala
telah berfirman dalam Surah Maryam pada ayat 54 dan 55
seperti berikut:
¯,´Œ¦´ρ ’· .≈.>l¦ Ÿ≅Š-≈.œ| …«Ρ| βl´ −Š!. ‰s´θl¦ βl´´ρ ωθ™´‘ !‹.Ρ
∩∈⊆∪ βl´´ρ `,`Β!ƒ …`&#δ¦ οθl¯.l!. οθ´“l¦´ρ βl´´ρ ‰Ζs .«.´‘ !¯Š.¯,Β ∩∈∈∪
54. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka
kisah Isma’il yang tersebut di dalam Al-Quran.
Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya, dan
dia adalah seorang Rasul dan Nabi.
55. Dan dia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan
menunaikan zakat, dan dia adalah seorang yang diredhai di
sisi Tuhannya.
331
Seterusnya pada ayat 56 hingga 58 dalam Surah
Maryam, Allah Ta’ala telah berfirman seperti berikut:
¯,´Œ¦´ρ ’· .≈.>l¦ ´ƒ‘Š| …«Ρ| βl´ !1ƒ´‰. !‹.Ρ ∩∈∉∪ «≈Ψ-·´‘´ρ !Ρl>Β
!†‹l. ∩∈∠∪ i.≈l`ρ¦ ´ƒ%!¦ ´Ν-Ρ¦ ´<¦ Νκ¯.ls ´Β ´↵¯Š.Ψl¦ Β π−ƒ¯‘Œ ΠŠ¦´™
´ϑΒ´ρ !Ψlϑ> ×Β ~θΡ Β´ρ π−ƒ¯‘Œ Λ.δ≡,¯.| Ÿ≅ƒ™ℜ´¸`.|´ρ ´ϑΒ´ρ !´Ζƒ‰δ
!Ψ‹´..>¦´ρ ¦Œ| ’l.. Λι‹l. ·≈ƒ¦´™ ≈´Η-¯,l¦ ¦ρ”,> ¦´‰´∨™ !‹>.´ρ N ∩∈∇∪
56. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka,
kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya
dia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang
Nabi.
57. Dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.
58. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat
oleh Allah, iaitu Para Nabi dari keturunan Adam, dan dari
orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh, dan dari
keturunan Ibrahim dan Israil, dan dari orang-orang yang
telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih, apabila
dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada
mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan
menangis.
Para Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang telah
diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk
mencintaiNya. Allah mengurniakan amalan Solah kepada
mereka agar menerusinya mereka dapat mengingati DiriNya
dan mengabdikan diri mereka kepadaNya.
332
Dalam Surah Al-Anbiya pada ayat 72 dan 73, Allah
menyatakan bahawa Para Nabi juga telah dididik dengan
Kesalihan dengan diperintahkan kepada mereka agar
mendirikan Sembahyang menerusi firmanNya:
!´Ζ¯.δ´ρ´ρ …`&! _≈>`™| ´.θ1-ƒ´ρ '#·!Ρ ξ´´ρ !´Ζl-> š_.>l≈. ∩∠⊄∪
¯Νγ≈´Ζl->´ρ π´ϑ←¦ šχρ‰¯κ´ ‰ !Ρ,Β!. !´ΖŠ>ρ¦´ρ ¯Νγ‹l| Ÿ≅-· .≡´¸¯.‚l¦ ´Θ!·|´ρ
οθl¯.l¦ ´™!.ƒ|´ρ οθŸé“l¦ ¦θΡl´´ρ !Ψl _·‰.≈s ∩∠⊂∪
72. Dan Kami telah memberikan kepadanya (Ibrahim), lshak
dan Ya’aqub, sebagai suatu anugerah daripada Kami, dan
masing-masingnya Kami jadikan orang-orang yang Salih.
73. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-
pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami
dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan
kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan
hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah.
Dalam Surah Yunus ayat 87, Allah Ta’ala berfirman:
!´Ζ‹>ρ¦´ρ ’|| _›θ`Β «‹>¦´ρ β¦ ¦´™¯θ.. !ϑ>Β¯θ1l ´¸`.ϑ. !´.θ`‹. ¦θl->¦´ρ
¯Ν÷.θ`‹. '#¯.· ¦θϑŠ·¦´ρ οθl¯.l¦ ¸:·´ρ š_.ΖΒσϑl¦ ∩∇∠∪
87. Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya:
“Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir
untuk tempat tinggal bagi kaummu dan jadikanlah olehmu
rumah-rumahmu itu tempat Solat dan dirikanlah olehmu
333
sembahyang serta gembirakanlah orang-orang yang
beriman.”
Dalam Surah Hud, pada ayat 87, firmanNya:
¦θl!· ´.‹-:≈ƒ š.θl .¦ š‚'¸'∆!. β¦ ì¸.Ρ !Β ‰.-ƒ !Ρτ!.¦´™ ρ¦ β¦
Ÿ≅-±Ρ ’· !Ψl≡´θΒ¦ !Β ¦σ≈:Σ šΡ| ·ΡN `ΟŠl⇔l¦ ‰Š:¯,l¦ ∩∇∠∪
87. Mereka berkata: “Hai Syu’aib, apakah sembahyangmu
menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang
disembah oleh bapa-bapa kami atau melarang kami
memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami.
Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat Penyantun
lagi berakal.”
Perkataan ini mereka ucapkan untuk mengejek Nabi
Syu’aib ‘Alaihissalam. Oleh kerana Solah itu dikerjakan oleh
sekelian Para Malaikat, Para Nabi dan Rasul yang terdahulu
dan sekelian makhluk Allah, maka Dia telah mensyari’atkan
amalan Solah tersebut kepada sekelian Ummat Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam, lelaki dan wanita sehinggalah ke Hari Qiyamat.
Allah Ta’ala telah mengurniakan amalan Solah kepada
Ummat ini kerana menerusinya, mereka dapat mengabdikan
diri mereka kepada Allah dengan hati yang Ikhlas serta
mensucikan diri mereka dari pekerjaan dosa dan munkar.
Maka, wajiblah kita memelihara perintah Allah yang unggul
ini dengan mengerjakan Solah sepertimana yang telah
diajarkan oleh Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
334
Allah Ta’ala berfirman pada ayat 29 surah Al-Fath:
‰´ϑ>’Χ `Αθ™¯‘ ´<¦ _·%!¦´ρ …«-Β '™¦´‰:¦ ’ls ‘!±>l¦ '™!´Η-'‘ ¯Ν'η´Ζ..
¯Νγ1,. !´-´'‘ ¦´‰´∨™ βθ-.¯.ƒ ξ.· ´Β ´<¦ !Ρ≡´θ.‘´ρ ¯Νδ!ϑ‹™ ’·
Ογδθ`>`ρ Β ,.¦ Šθ>´.l¦ il≡Œ ¯Νγl:Β ’· π1´‘¯θ−.l¦ ¯/Sl:Β´ρ ’·
≅Š>ΥN¦ ~¯‘“´ ~,>¦ …«↔L: …ν´‘—!↔· 1l-.`™!· “´θ.`™!· ’ls .«·θ™
´.>-`ƒ ~¦¯‘–“l¦ 1Š-´‹l `Νκ. ´‘!±>l¦ ‰s´ρ ´<¦ _·%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´™ ¦θlϑs´ρ
·≈>l≈¯.l¦ Ν·κ.Β ο,±-Β ¦´,>¦´ρ !ϑ‹Ls ∩⊄'∪
29. Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah dan orang-
orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap
orang-orang Kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka,
kamu lihat mereka Ruku’ dan Sujud mencari kurniaan Allah
dan keredhaanNya, tanda-tanda mereka kelihatan pada
muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat
mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, iaitu
seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas
itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah ia
dan tegak lurus di atas pokoknya, tanaman itu
menyenangkan hati penanam-penanamnya kerana Allah
hendak menjengkelkan hati orang-orang Kafir dengan
kekuatan orang-orang Mukmin. Allah menjanjikan kepada
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang
Salih di antara mereka, keampunan dan pahala yang besar.
335
Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul
memperolehi kejayaan menerusi amalan Solah yang mereka
kerjakan. Allah Ta’ala berfirman dalam Surah Al-Mukminun
pada ayat 1 dan 2:
‰· ~l·¦ βθ`ΖΒσϑl¦ ∩⊇∪ _·%!¦ ¯Νδ ’· ¯Νκ:Ÿξ. βθ`-:≈> ∩⊄∪
1. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman.
2. Iaitu orang-orang yang Khusyu’ dalam Solahnya.
Seterusnya pada ayat 9 Surah Al-Mukminun, Allah
Ta’ala berfirman tentang orang-orang beriman yang
beruntung adalah mereka yang memelihara Solahnya:
_·%!¦´ρ ¯/`φ ’ls ¯Νκ:≡´θl. βθ´L·!>† ∩'∪
9. Dan orang-orang yang memelihara Solah sembahyangnya.
Dalam Surah An-Nur pada ayat 36 dan 37, Allah Ta’ala
berfirman menerangkan sifat-sifat orang Mukmin yang tidak
lalai dari mangingati Allah dan mendirikan Solah:
’· .θ`‹. βŒ¦ ´<¦ β¦ ×·¯,. ,Ÿé‹`ƒ´ρ !κ.· …«ϑ`™¦ ~..„ …«l !κ.· ρ‰-l!.
Α!.ψ¦´ρ ∩⊂∉∪ Αl>‘ ω ¯Νκ.γl. ο,≈>´ Ÿω´ρ ׋. s ,´Œ ´<¦ Θ!·|´ρ
336
οθl¯.l¦ ™!.ƒ|´ρ οθ´“l¦ βθ·!ƒ† !´Β¯θƒ ´.l1.. «Š· Uθl1l¦ `,≈.¯.N¦´ρ
∩⊂∠∪
36. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah
diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut NamaNya di
dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang.
37. Lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak
pula oleh jual beli dari mengingati Allah dan dari
mendirikan Solah, dan dari membayarkan zakat, mereka
takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan
menjadi goncang.
Dalam Surah Al-Haj pada ayat 78, Allah Ta’ala
berfirman:
¦ρ‰γ≈>´ρ ’· ´<¦ _> .νŠ!γ> ´θδ ¯Ν>8´..>¦ !Β´ρ Ÿ≅-> ¯/>‹l. ’·
_·´‰l¦ Β ~,> '#Β ¯Ν>‹.¦ ´ΟŠδ≡,¯.| ´θδ `Ν>9´ϑ™ _.ϑl`.ϑl¦ Β `≅¯.·
’·´ρ ¦‹≈δ βθ>´‹l `Αθ™¯,l¦ ¦‰‹γ: ¯/>‹l. ¦θΡθ>.´ρ ´ ™¦‰κ− ’ls !Ζl¦
¦θϑŠ·!· οθl¯.l¦ ¦θ.¦´™´ρ οθ´“l¦ ¦θϑ..s¦´ρ ´<!. ´θδ `Ο>9l¯θΒ ´Ν-Ψ·
’|¯θϑl¦ ´Ο-Ρ´ρ ¸..Ζl¦ ∩∠∇∪
78. Dan berjihadlah kamu pada Jalan Allah dengan Jihad
yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia
sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam Agama
337
suatu kesempitan. Ikutilah Agama orang tuamu Ibrahim.
Dia telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari
dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul
itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua
menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah
sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu
pada Tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah
sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.
Maksudnya, Ummat Islam telah pun disebut oleh Allah
dalam Kitab-Kitab yang telah diturunkan kepada Nabi-Nabi
terdahulu sebelum Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Seterusnya Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Salallahu ‘Alaihi
Wasallam telah mengkhabarkan kepada kita menerusi Hadits
ini tentang amalan yang paling afdhal sesudah amalan Solah,
iaitu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Berbuat baik
kepada kedua ibu bapa adalah suatu perintah dari Allah
Subhanahu Wa Ta’ala kepada seluruh ummat manusia, bukan
sahaja kepada Ummat Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, bahkan kepada
ummat-ummat yang terdahulu.
Firman Allah dalam surah Al-Baqarah pada ayat 83:
Œ|´ρ !Ρ‹>¦ _≈:‹Β _.. Ÿ≅ƒ™ℜ´¸`.| Ÿω βρ‰.-. ω| ´<¦ _·$!≡´θl!.´ρ !Ρ!.>|
“Œ´ρ ’.¯,1l¦ ’ϑ≈.´Šl¦´ρ _.÷≈.´Κl¦´ρ ¦θlθ·´ρ !Ψll !´Ζ`.`> ¦θϑŠ·¦´ρ
οθl¯.l¦ ¦θ.¦´™´ρ οθŸé“l¦ ¯Ν. `Ο.Šl´θ. ω| ξŠl· ¯Ν÷ΖΒ Ο.Ρ¦´ρ
šχθ.,-•Β ∩∇⊂∪
338
83. Dan ingatlah, ketika Kami mengambil janji dari Bani
Israil iaitu, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan
berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-
anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-
kata yang baik kepada manusia, dirikanlah Solah dan
tunaikanlah zakat, kemudian kamu tidak memenuhi janji
itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu
selalu berpaling.
Berbuat baik kepada kedua ibu bapa termasuklah
memberikan nafkah kepada mereka. Firman Allah pada ayat
215 Surah Al-Baqarah:
šΡθl↔`.„ ¦Œ!Β βθ1±Ζ`ƒ ¯≅· !Β Ο.1±Ρ¦ Β ¸¯.> _·‰l≡´θll· _..,·N¦´ρ
’ϑ≈.´Šl¦´ρ _.>≈.RQ¦´ρ _⌠¦´ρ ≅‹.´.l¦ !Β´ρ ¦θl-±. Β ¸¯.> β¦· ´<¦ .«.
'ΟŠl. ∩⊄⊇∈∪
215. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan.
Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah
diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim,
orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam
perjalanan,” dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.
Ibu bapa telah diberikan tanggungjawab untuk
melahirkan dan membesarkan anak-anak dengan sebaik-
baiknya, maka kerana itulah apabila setelah menjadi dewasa,
anak-anak pula perlu berbuat baik kepada kedua ibu bapa
mereka iaitu dengan memberikan makanan dan pakaian yang
339
baik kepada mereka menurut kemampuan yang Allah telah
berikan kepadanya.
Firman Allah menyatakan tanggungjawab kedua ibu
bapa dalam Surah Al-Baqarah ayat 233:
¤ .≡$!≡´θl¦´ρ ´-.¯,`ƒ ´δ‰≈lρ¦ _,!¯θ> _.lΒl´ ϑl Š¦´‘¦ β¦ Λ.`ƒ
πs!.¯,l¦ ’ls´ρ Šθl¯θRQ¦ …`&! ´γ·—‘ ´·κ:´θ`.´´ρ ∃ρ`,-RQ!. Ÿω .l>.
´±Ρ ω| !γ-`™`ρ Ÿω ¯‘!Ÿ.. ο$!≡´ρ !δ$!´θ. Ÿω´ρ Šθl¯θΒ …«l .ν$!´θ. ’ls´ρ
.‘¦´θl¦ `≅:Β il≡Œ β¦· ¦Š¦´‘¦ ω!.· s ¦,. !´Κ·κ.Β ‘`ρ!:.´ρ Ÿξ·
~!Ψ`> !ϑκ¯.ls β|´ρ ¯Ν›.Š´‘¦ β¦ ¦θ`-.¸.`.· ¯/´‰≈lρ ¦ Ÿξ· ~!´Ζ`> ¯/>‹l.
¦Œ| Ν.ϑl™ !Β Λ.‹.¦´™ ∃ρ·¸-RQ!. ¦θ1.¦´ρ ´<¦ ¦θϑls¦´ ρ β¦ ´<¦ !.· βθl´Κ-.
¸... ∩⊄⊂⊂∪
233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama
dua tahun penuh, iaitu bagi yang ingin menyempurnakan
penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan
pakaian kepada para ibu dengan cara Ma’aruf, seseorang
tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya,
janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan kerana
anaknya dan seorang ayah kerana anaknya, dan waris pun
berkewajiban demikian, apabila keduanya ingin menyapih
sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya dan
permesyuaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan
jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka
340
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut, bertaqwalah kamu kepada
Allah dan ketahuilah bahawa Allah Maha Melihat apa yang
kamu kerjakan.
Dalam Surah An-Nisa ayat 36, Allah Ta’ala telah
berfirman:
¤ ¦ρ‰.s¦´ρ ´<¦ Ÿω´ρ ¦θ´¸:· .«. !↔‹: _·$!≡´θl!.´ρ !´Ζ≈.>| “‹.´ρ
’.¯,1l¦ ’ϑ≈.´Šl¦´ρ _.>≈.ϑl¦´ρ ‘!>'¦´ρ “Œ ’.¯,1l¦ ‘!>'¦´ρ .`Ψ>l¦
.>!¯.l¦´ρ .Ζ>l!. _⌠¦´ρ ≅‹.´.l¦ !Β´ρ ·>lΒ ¯Ν>`Ζ≈ϑƒ¦ β| ´<¦ Ÿω
´.>† Β βlŸé ω!.ƒΧ ¦´‘θ`‚· ∩⊂∉∪
36. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu
mempersekutukanNya dengan sesuatu pun dan berbuat
baiklah kepada dua orang ibu bapa, kaum-kerabat, anak-
anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan
tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu Sabil dan
hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan
diri.
Dekat dan jauh di sini ada yang mengartikan dengan
tempat, hubungan kekeluargaan dan ada pula antara yang
Muslim dan yang bukan Muslim. Ibnu Sabil ialah orang yang
dalam perjalanan yang bukan maksiat, yang kehabisan bekal,
termasuk juga anak yang tidak diketahui ibu bapanya.
341
Dalam Surah Al-An’am ayat 151, Allah Ta’ala
berfirman memerintahkan berbuat baik kepada ibu dan bapa:
¤ ¯≅· ¦¯θl!-. `≅.¦ !Β Π¯,> ¯Ν÷š.´‘ ¯Ν÷Šl. ω¦ ¦θ´¸:· .«. !↔‹:
_·$!≡´θl!.´ρ !´Ζ≈.>| Ÿω´ρ ¦θl.1. Νé‰≈lρ¦ ∅Β _≈lΒ| `>Ρ
¯Ν÷·`—¯,Ρ ¯Νδ!−ƒ|´ρ Ÿω´ρ ¦θ.,1. >≡´θ±l¦ !Β ,γL !γΨΒ !Β´ρ š∅L.
Ÿω´ρ ¦θl.1. š[±Ζl¦ _.l¦ Π¯,> ´<¦ ω| ´_>l!. ¯/>l≡Œ Ν>8¯.´ρ .«.
/>l-l βθl1-. ∩⊇∈⊇∪
151. Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan
atas kamu oleh Tuhanmu iaitu, janganlah kamu
mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah
terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu
membunuh anak-anak kamu kerana takut kemiskinan,
Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka,
dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang
keji, baik yang nampak di antaranya mahu pun yang
tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang
diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan
sesuatu sebab yang benar.” Demikian itu yang
diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya.
Sebagai anak-anak yang berbuat baik kepada kedua ibu
bapa, hendaklah kita sentiasa berdoa pada setiap kali sesudah
Solah dengan Doa yang telah diucapkan oleh Hadhrat
Baginda Nabi Ibrahim ‘Alaihissalam sepertimana yang telah
termaktub di dalam Al-Quran pada ayat 41 Surah Ibrahim:
342
!Ψ−.´‘ ¯,±s¦ ’| ´“$!≡´θl´ρ _.ΖΒσϑll´ρ Π¯θƒ `Πθ1ƒ ´.!.>l¦ ∩⊆⊇∪
41. “Ya Tuhan kami, beri ampunlah kepada aku dan kedua
ibu bapaku dan sekalian orang-orang Mukmin pada hari
terjadinya Hisab.”
Begitu juga dengan doa Hadhrat Baginda Nabi Nuh
‘Alaihissalam seperti yang termaktub di dalam Al-Quran pada
Surah Nuh ayat 28:
.¯‘ ¯,±s¦ ’| ´“$!≡´θl´ρ ϑl´ρ Ÿ≅>Š š_.Š. !´ΖΒσ`Β _.ΖΒσϑll´ρ
·≈ΨΒσϑl¦´ρ Ÿω´ρ Š“. _.Η¹≈Ll¦ ω| ¦`‘!.. ∩⊄∇∪
28. “Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapaku, orang yang
masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang
beriman laki-laki dan perempuan, dan janganlah Engkau
tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain
kebinasaan.”
Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah berfirman
lagi tentang pentingnya bersikap baik terhadap kedua ibu
bapa dan hendaklah mengucapkan perkataan yang baik-baik
sahaja dan larangan mengherdik dan bercakap kasar dengan
mereka dalam Surah Al-Isra ayat 23:
343
¤ _.·´ρ i•.´‘ ω¦ ¦ρ‰.-. ω| ν!−ƒ| _·$!≡´θl!.´ρ !´Ζ≈.>| !Β| ´-l¯.ƒ
ì‰Ψs ´¸.÷l¦ !ϑδ‰>¦ ρ¦ !ϑδŸξ´ Ÿξ· ≅1. !ϑλ ∃¦ Ÿω´ρ !ϑδ¯,κ..
≅·´ρ !ϑγl ω¯θ· !ϑƒ,Ÿé ∩⊄⊂∪
23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu
jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat
baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya, jika salah
seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai
berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali
janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan
“Uf” dan janganlah kamu membentak mereka dan
ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
Mengucapkan kata “Uf” kepada orang tua tidak
dibolehkan oleh Agama apatah lagi mengucapkan kata-kata
atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu
seperti ucapan “Ah”, “Cis”, “Hoi” dan sebagainya. Dalam
Surah Al-‘Ankabut ayat 8, Allah Ta’ala berfirman:
!´ΖŠ¯.´ρ´ρ ´≈.ΣN¦ «ƒ‰l≡´θ. !´Ζ`.`> β|´ρ š‚¦‰γ≈> ì¸:.l ’. !Β ´Šl
il .«. "Νls Ÿξ· !ϑγ-L. ´’|| ¯Ν>`->¯,Β />`⁄.Ρ!· !ϑ. `Ο.Ζ´ βθlϑ-.
∩∇∪
8. Dan Kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada
dua orang ibu bapanya dan jika keduanya memaksamu
untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak
344
ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu
mengikuti keduanya, hanya kepada Akulah kembalimu,
lalu Aku khabarkan kepadamu apa yang telah kamu
kerjakan.
Allah Ta’ala berfirman memerintahkan manusia supaya
berbuat baik kepada kedua ibu bapa dalam Surah Luqman
ayat 14 dan 15:
!´ΖŠ¯.´ρ´ρ ´≈.ΣN¦ «ƒ‰l≡´θ. «.l´Η- …«•Β¦ !´Ζδ´ρ ’ls δ´ρ …«l≈.·´ρ ’·
_.Βl. β¦ ¯,÷:¦ ’| iƒ‰l≡´θl´ρ ´’|| ¸..ϑl¦ ∩⊇⊆∪ β|´ρ š‚¦‰γ≈>
´’ls β¦ š‚,:· ’. !Β ´ Šl il .«. "Νl. Ÿξ· !ϑγ-L. !ϑγ¯.>!.´ρ
’· !´‹Ρ‘‰l¦ !·ρ`,-Β ×..¦´ρ Ÿ≅‹.™ Β ´.!Ρ¦ ´’|| ¯Ο. ´’|| ¯Ν>`->¯,Β
Ν÷`∞.Ρ!· !ϑ. `Ο.Ζ´ βθlϑ-. ∩⊇∈∪
14. Dan Kami perintahkan kepada manusia berbuat baik
kepada dua orang ibu bapanya, ibunya telah
mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-
tambah, dan telah menyusukannya dalam dua tahun,
bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapamu,
hanya kepadaKulah kembalimu.
15. Dan jika keduanya memaksamu untuk
mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada
pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu
mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di Dunia
dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali
kepadaKu, kemudian hanya kepada Akulah kembalimu,
345
maka Aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu
kerjakan.
Dalam Surah Al-Ahqaf ayat 15 hingga 17, Allah Ta’ala
berfirman tentang perintahNya agar berbuat baik kepada
kedua orang tua:
!´ΖŠ¯.´ρ´ρ ´≈.ΣN¦ «ƒ‰l≡´θ. !´Ζ≈.>| «.l´Η- …«•Β¦ !δ¯,´ «.-.´ρ´ρ !δ¯,´
…«lΗ-´ρ …«l≈.·´ρ βθ.≈l. ¦´,¯κ− ´_.> ¦Œ| ×l. …ν´‰:¦ ×l.´ρ ´Š-.¯‘¦ π´Ζ™
Α!· .´‘ _.s—ρ¦ β¦ ,>:¦ i.ϑ-Ρ _.l¦ ·ϑ-Ρ¦ ´’ls ’ls´ρ ´“$!≡´ρ β¦´ρ
Ÿ≅´Η-¦ !´>l≈. «9.¯,. ~l.¦´ρ ’| ’· _.−ƒ¯‘Œ ’Τ| ·¯.. i‹l| ’Τ|´ρ ´Β
_.Η¹`.ϑl¦ ∩⊇∈∪ i.≈l`ρ¦ _·%!¦ `≅´.1.Ρ ¯Ν·κ.s ´.>¦ !Β ¦θlΚs `—´ρ!>.Ρ´ρ
s ¯Νκ:!↔¯Š™ ’· .≈>´¦ πΨ>'¦ ‰s´ρ −‰´.l¦ “%!¦ ¦θΡl´ βρ‰sθ`ƒ ∩⊇∉∪
“%!¦´ρ Α!· «ƒ$!≡´θl ∃¦ !ϑ>l _.Ρ¦‰-.¦ β¦ ~,>¦ ‰·´ρ ·l> `βρ`,1l¦
Β ‘l¯.· !ϑδ´ρ β!.Š-.`.„ ´<¦ ilƒ´ρ Β¦´™ β| ‰s´ρ ´<¦ ´_> `Αθ1´‹· !Β
¦‹≈δ ω| ¸.L≈™¦ _.lρN¦ ∩⊇∠∪
15. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik
kepada dua orang ibu bapanya, ibunya mengandungnya
dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah
payah pula, mengandungnya sampai menyusukannya
adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa
346
dan umurnya sampai empat puluh tahun dia berdoa: “Ya
Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau
yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu
bapaku dan supaya aku dapat berbuat amal yang Salih yang
Engkau redhai, berilah kebaikan kepadaku dengan memberi
kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat
kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-
orang yang berserah diri.”
16. Mereka itulah orang-orang yang Kami terima dari
mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan
Kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka, bersama
penghuni-penghuni Syurga, sebagai janji yang benar yang
telah dijanjikan kepada mereka.
17. Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapanya
ucapan “Uf! Bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya
memperingatkan kepadaku bahawa aku akan dibangkitkan,
padahal sungguh telah berlalu beberapa ummat
sebelumku?” Lalu kedua ibu bapanya itu memohon
pertolongan kepada Allah seraya mengatakan: “Celaka
kamu, berimanlah! Sesungguhnya janji Allah adalah benar,”
lalu dia berkata: “Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-
orang dahulu belaka.”
Seterusnya Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah menyatakan
bahawa sesudah memelihara Solah dan berbuat baik kepada
kedua ibu dan bapa, amalan yang paling afdhal adalah
berjihad di Jalan Allah. Begitu banyak ayat-ayat suci Al-Quran
yang menyatakan tentang kepentingan Jihad di Jalan Allah.
Jihad bererti berusaha dan Jihad di Jalan Allah bererti
berusaha menegakkan Agama Allah di atas muka bumi. Allah
Ta’ala berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 218:
347
β| š_·%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´™ ´ƒ‹l¦´ρ ¦ρ`,>!δ ¦ρ‰γ≈>´ρ ’· ≅‹.™ ´<¦ i.≈l`ρ¦
βθ`>¯,ƒ ·ϑ>´‘ ´<¦ ´<¦´ρ "‘θ±s 'Ο‹>¯‘ ∩⊄⊇∇∪
218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang
yang berhijrah dan berjihad di Jalan Allah, mereka itu
mengharapkan Rahmat Allah, dan Allah adalah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.
Berjihad di Jalan Allah memerlukan pengorbanan diri
dan harta. Allah menggesa orang-orang yang beriman agar
menafkahkan harta mereka ke Jalan Allah dengan menjanjikan
ganjaran pahala yang berlipat kali ganda, sepertimana
firmanNya pada ayat 261 Surah Al-Baqarah:
`≅.Β _·%!¦ βθ1±Ζ`ƒ `Ογl≡´θΒ¦ ’· ≅‹.™ ´<¦ ≅:ϑ´ π´.> ·.´.Ρ¦ ׯ.™
Ÿ≅.!´Ζ™ ’· ≅´ '#.Ψ™ π.!Β π´.> ´<¦´ρ .-≈Ÿ.`ƒ ϑl '™!:„ ´<¦´ρ ×™≡´ρ
'ΟŠl. ∩⊄∉⊇∪
261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-
orang yang menafkahkan hartanya di Jalan Allah adalah
serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh
bulir, pada tiap-tiap bulir terdapat seratus biji dan Allah
melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki
dan Allah Maha Luas KurniaNya lagi Maha mengetahui.
Menafkahkan harta di Jalan Allah meliputi belanja
untuk kepentingan Jihad, pembangunan perguruan, rumah
348
sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan sebagainya. Allah
menyuruh kita membelanjakan wang harta kita kepada orang-
orang fakir dan miskin, terutamanya mereka yang sedang
berusaha menegakkan urusan Agama Allah. FirmanNya pada
ayat 273 Surah Al-Baqarah:
™¦,1±ll š_·%!¦ ¦ρ`,.>¦ †· ≅‹.™ ´<¦ Ÿω šχθ`-‹L.`.ƒ !.¯,.
†· ⇓¯‘N¦ `Ογ..> † `≅δ!>l¦ ´™!´‹Ζs¦ š∅Β .’±-−.l¦ Νγ·,-.
¯Νγ≈ϑŠ.. Ÿω šχθl↔`.ƒ šZ!Ψl¦ !·!>l| !Β´ρ ¦θ1±Ζ. Β ¸¯.>
χ¦· ´<¦ .«. 'ΟŠl. ∩⊄∠⊂∪
273. Berinfaqlah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh
urusan Jihad di Jalan Allah, mereka tidak dapat berusaha di
bumi, orang yang jahil menyangka mereka adalah orang
kaya kerana mereka memelihara diri dari meminta-minta,
kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka
tidak meminta kepada orang secara mendesak dan apa saja
harta yang baik yang kamu nafkahkan di Jalan Allah, maka
sesungguhnya Allah Maha Mengatahui tentangnya.
Jihad perlu dilakukan dengan penuh kesungguhan dan
kesabaran. Firman Allah dalam Surah Ali ‘Imran ayat 142:
Θ¦ Λ.¯..> β¦ ¦θl>‰. πΨ>l¦ !´ϑl´ρ Οl-ƒ ´<¦ _·%!¦ ¦ρ‰γ≈> ¯Ν>ΖΒ
´Νl-ƒ´ρ _·¸.≈¯.l¦ ∩⊇⊆⊄∪
349
142. Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk
Syurga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang
berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang
sabar.
Jihad dapat dibahagikan kepada beberapa kategori:
1. Jihad berperang untuk menegakkan Agama Islam dan
melindungi hak-hak orang-orang Islam.
2. Jihad memerangi hawa nafsu dengan amalan Riyadhah
dan Mujahadah.
3. Jihad dengan mendermakan harta benda untuk
kebaikan Agama Islam dan Ummat Islam.
4. Jihad memberantas yang Batil dan menegakkan yang
Haq.
Allah Ta’ala menyediakan ganjaran pahala yang besar
untuk mereka yang berjuang di Jalan Allah sehingga mereka
terkorban. Mereka akan menikmati kedudukan sebagai Para
Syuhada di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Mereka
akan sentiasa hidup di sisi Allah dan akan tetap terus
menerima kurniaan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Mereka tidak akan berasa takut mahupun bimbang tentang
keadaan diri mereka kerana mereka menyedari bahawa Allah
Ta’ala sentiasa memelihara mereka dan mengurniakan rezeki
kepada mereka.
Firman Allah dalam Surah Ali ‘Imran ayat 169 dan 170:
350
Ÿω´ρ _..>´ _·%!¦ ¦θl.· ’· ≅‹.™ ´<¦ !.≡´θΒ¦ ¯≅. '™!´Š>¦ ‰Ψs `Ογ.´‘
βθ·—¯,`ƒ ∩⊇∉'∪ _.>,· !ϑ. `Νγ9.¦´™ ´<¦ Β .&#.· βρ¸:¯..`.„´ρ _·%!!.
¯Νl ¦θ1>lƒ Νκ. Β ¯Νγ±l> ω¦ ∃¯θ> ¯Νκ¯.l. Ÿω´ρ ¯Νδ šχθΡ“`>ƒ ∩⊇∠⊃∪
169. Janganlah kamu mengira bahawa orang-orang yang
gugur di Jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di
sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki.
170. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan kurnia
Allah yang diberikanNya kepada mereka dan mereka
bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di
belakang yang belum menyusul mereka, bahawa tidak ada
kekhuatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka
bersedih hati.
Mereka hidup dalam suatu alam lain yang bukannya
alam kita ini. Di sana mereka mendapat kenikmatan-
kenikmatan di sisi Allah dan hanya Allah sajalah yang
mengetahui bagaimana keadaan kehidupan itu.
Allah Ta’ala juga memberikan kelebihan terhadap
orang-orang beriman yang berjihad di Jalan Allah dengan
menggunakan kekuatan yang ada pada mereka berbanding
dengan mereka yang sudah uzur dan tidak mempunyai
kemampuan dari segi harta benda. Dalam Surah An-Nisa ayat
95, Allah berfirman:
351
ω “θ.`.„ βρ‰-≈1l¦ ´Β _.ΖΒσϑl¦ ¸¯.s ’|`ρ¦ ‘´¸œ.l¦ βρ‰γ≈>RQ¦´ρ ’·
≅‹.™ ´<¦ `Ογl≡´θΒ!. ¯Νκ.±Ρ¦´ρ Ÿ≅.· ´<¦ _·‰γ≈>RQ¦ `Ογl≡´θΒ!.
¯Νκ.±Ρ¦´ρ ’ls _·‰-≈1l¦ π>´‘Š ξ´´ρ ‰s´ρ ´<¦ _.`.>'¦ Ÿ≅.·´ρ ´<¦
_·‰γ≈>ϑl¦ ’ls _·‰-≈1l¦ ¦´,>¦ !ϑŠLs ∩'∈∪
95. Tidaklah sama antara Mukmin yang duduk tidak ikut
berperang serta tidak mempunyai sebarang keuzuran
dengan orang-orang yang berjihad di Jalan Allah dengan
harta mereka dan jiwanya, Allah melebihkan orang-orang
yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang
yang duduk dengan kelebihan satu darjat, kepada masing-
masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik iaitu
Syurga dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad
atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.
Dalam Surah Al-Maidah ayat 35, Allah Ta’ala
berfirman:
!㕃!≈ƒ š_·%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´™ ¦θ1.¦ ´<¦ ¦θ-.¯.¦´ρ «‹l| '#‹™´θl¦ ¦ρ‰γ≈>´ρ ’·
.&#‹.™ ¯Ν÷l-l šχθ>l±. ∩⊂∈∪
35. Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada
Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadaNya,
dan berjihadlah pada JalanNya, supaya kamu mendapat
keuntungan.
352
Allah Ta’ala memberikan ancaman terhadap orang
Mukmin yang meninggalkan Jihad dan murtad dari Agama
Islam. FirmanNya pada ayat 54 Surah Al-Maidah:
!κš‰!≈ƒ _·%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´™ Β ´‰.¯,ƒ ¯Ν>ΨΒ s .«ΖƒŠ ∃¯θ.· ’.!ƒ ´<¦ Θ¯θ1.
¯Ν·κ™.>† …«Ρθ™.>†´ρ '!Œ¦ ’ls _.ΖΒσϑl¦ ο“s¦ ’ls _·,±≈>l¦ šχρ‰γ≈>†
’· ≅‹.™ ´<¦ Ÿω´ρ βθ·!ƒ† πΒ¯θl Ο←ω il≡Œ `≅.· ´<¦ «Š.σ`ƒ Β '™!:„
´<¦´ρ ×™≡´ρ 'ΟŠl. ∩∈⊆∪
54. Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara
kamu yang murtad dari Agamanya, maka kelak Allah akan
mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka
dan mereka pun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut
terhadap orang yang Mukmin, yang bersikap keras terhadap
orang-orang Kafir, yang berjihad di Jalan Allah dan yang
tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah
kurniaan Allah yang diberikanNya kepada sesiapa yang
dikehendakiNya dan Allah Maha Luas pemberianNya lagi
Maha Mengetahui.
Dalam Surah Al-Anfal ayat 72 hingga 75, Allah
menerangkan tentang mereka yang berjihad atas Jalan Allah:
β| ´ƒ%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´™ ¦ρ`,>!δ´ρ ¦ρ‰γ≈>´ρ `Ογl≡´θΒ!. ¯Νκ.±Ρ¦´ρ ’· ≅‹.™ ´<¦
_·%!¦´ρ ¦ρ´ρ¦´™ ¦ρ¸.Ρρ i.≈l`ρ¦ ¯Ν·κ´.-. '™!´‹lρ¦ -. _·%!¦´ρ ¦θ`ΖΒ¦´™ ¯Νl´ρ
353
¦ρ`,>!κ‰ !Β />l Β Νκ.´‹≈l´ρ Β ™`_: _.> ¦ρ`,>!κ‰ β|´ρ ¯Ν´ρ¸.Ζ.`™¦
’· _·´‰l¦ `Ν÷‹l-· ¸`.Ζl¦ ω| ’ls Θ¯θ· ¯Ν>Ψ.. Ν'η´Ζ..´ρ _≈:ŠΒ ´<¦´ρ !ϑ.
βθlϑ-. ¸... ∩∠⊄∪ _·%!¦´ρ ¦ρ`,±´ ¯Ν·κ´.-. '™!´Šlρ¦ -. ω| νθl-±.
>. π´Ζ.· †· ¯‘N¦ Š!.·´ρ ¸..Ÿé ∩∠⊂∪ š_·%!¦´ρ ¦θ`ΖΒ¦´™
¦ρ`,>!δ´ρ ¦ρ‰γ≈>´ρ ’· ≅‹.™ ´<¦ _·‹l¦´ρ ¦ρ´ρ¦´™ ¦ρ¸ .Ρρ š.≈l`ρ¦ `Νδ
βθ`ΖΒσϑl¦ !1> Νλ ο,±-Β −—‘´ρ Λq,´ ∩∠⊆∪ _·%!¦´ρ ¦θ`ΖΒ¦´™ ∅Β
‰-. ¦ρ`,>!δ´ρ ¦ρ‰γ≈>´ρ ¯Ν>-Β i.≈l`ρ!· `Ο>ΖΒ ¦θl`ρ¦´ρ Θl>¯‘N¦
¯Ν·κ´.-. ’|ρ¦ -.. ’· .≈.´ ´<¦ β| ´<¦ ≅>. ™`_: ´Λ.l. ∩∠∈∪
72. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah
serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada Jalan Allah
dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan
pertoIongan kepada orang-orang Muhajirin, mereka itu satu
sama lain lindung-melindungi dan terhadap orang-orang
yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada
kewajiban sedikit pun atas kamu untuk melindungi mereka,
sebelum mereka berhijrah, akan tetapi jika mereka meminta
pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan Agama,
maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali
terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu
dengan mereka dan Allah Maha Melihat apa yang kamu
kerjakan.
354
73. Adapun orang-orang yang Kafir, sebahagian mereka
menjadi pelindung bagi sebahagian yang lain, jika kamu
tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu,
nescaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan
kerosakan yang besar.
74. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta
berjihad pada Jalan Allah dan orang-orang yang memberi
tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-
orang Muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-
benar beriman, mereka memperoleh keampunan dan rezeki
nikmat yang mulia.
75. Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian
berhijrah serta berjihad bersamamu, maka orang-orang itu
termasuk golonganmu juga, orang-orang yang mempunyai
hubungan kerabat itu sebahagiannya lebih berhak terhadap
sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam Kitab
Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala
sesuatu.
Yang dimaksudkan dengan lindung-melindungi ialah
di antara golongan Muhajirin dan Ansarin telah terjalin
persaudaraan yang amat teguh untuk membentuk masyarakat
yang baik. Demikian keteguhan dan keakraban persaudaraan
mereka itu, sehingga pada pemulaan Islam mereka waris-
mewarisi seakan-akan mereka bersaudara kandung.
Yang dimaksudkan dengan apa yang telah
diperintahkan Allah itu ialah keharusan adanya persaudaraan
yang teguh antara kaum Muslimin. Dasar waris-mewarisi
dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan
persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara
Muhajirin dan Ansarin pada permulaan Islam.
355
Pada ayat 19 dan 20 Surah At-Taubah, Allah Ta’ala
berfirman menerangkan kelebihan orang-orang yang berjihad
di Jalan Allah:
¤ Λ.l->¦ πƒ!1™ ´~!>'¦ ο´‘!ϑs´ρ ‰>`.ϑl¦ Θ¦,>'¦ ϑ´ ´Β¦´™ ´<!.
Θ¯θ´‹l¦´ρ ,>ψ¦ ‰γ≈>´ρ ’· ≅‹.™ ´<¦ Ÿω β…'θ.`.ƒ ‰Ζs ´<¦ ´<¦´ρ Ÿω
“‰¯κ´‰ Π¯θ1l¦ _.Η¹≈Ll¦ ∩⊇'∪ _·%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´™ ¦ρ`,>!δ´ρ ¦ρ‰γ≈>´ρ ’·
≅‹.™ ´<¦ Μλ≡´θΒ!. ¯Νκ.±Ρ¦´ρ `ΝLs¦ π>´‘Š ‰Ψs ´<¦ i.≈l`ρ¦´ρ /φ
βρ'“←!±l¦ ∩⊄⊃∪
19. Apakah orang-orang yang memberi minuman orang-
orang yang mengerjakan Haji dan mengurus Masjidil
Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman
kepada Allah dan Hari Kemudian serta berjihad di Jalan
Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak
memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.
20. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad
di Jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah
lebih tinggi darjatnya di sisi Allah dan itulah orang-orang
yang mendapat kemenangan.
Ayat ini diturunkan untuk membantah anggapan
bahawa memberi minum Para Haji dan mengurus Masjidil
Haram lebih utama dari beriman kepada Allah serta berhijrah
di Jalan Allah.
356
Allah Ta’ala telah mengancam orang-orang Mukmin
yang meninggalkan Jihad di Jalan Allah dan Rasul.
FirmanNya pada ayat 24 Surah At-Taubah:
¯≅· β| βl´ ¯Ν´τ!.¦´™ ¯Νéτ!Ψ¯.¦´ρ ¯Ν>Ρ≡´θ>|´ρ ¯/>`>≡´ρ—¦´ρ `Ο>.´¸.:s´ρ
Α≡´θΒ¦´ρ !δθϑ.·´¸.·¦ ο,≈>´´ρ β¯θ:ƒ´ !δŠ!.´ >≈.Β´ρ !γΡ¯θ.¯,. ´.>¦
Ν÷‹l| š∅Β ´<¦ .&!θ™´‘´ρ Š!γ>´ρ ’· .&#‹.™ ¦θ´.−.´¸.· _.> š†.!ƒ
´<¦ .ν¸¯∆!. ´<¦´ρ Ÿω “‰¯κ´‰ Π¯θ1l¦ š_.1.≈±l¦ ∩⊄⊆∪
24. Katakanlah: “Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-
saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang
kamu usahakan, perniagaan yang kamu khuatir kerugiannya
dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu
cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di
JalanNya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan
keputusanNya,” dan Allah tidak memberi petunjuk kepada
orang-orang yang Fasik.
Berjihad hendaklah dilakukan dalam keadaan senang
mahupun susah dengan meletakkan kepentingan Agama
Allah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam di
hadapan. Firman Allah pada ayat 41 Surah At-Taubah:
¦ρ`,±Ρ¦ !·!±> ω!1.´ρ ¦ρ‰γ≈>´ρ ¯Ν÷l≡´θΒ!. ¯Ν>.±Ρ¦´ρ ’· ≅‹.™ ´<¦
¯Ν>l≡Œ ¸¯.> ¯Ν>l β| `Ο.Ζ´ šχθϑl-. ∩⊆⊇∪
357
41. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan
mahupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan
dirimu di Jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik
bagimu jika kamu mengetahui.
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan orang-orang yang beriman
dengannya dijanjikan keuntungan yang besar di kehidupan
Akhirat. FirmanNya pada ayat 88 Surah At-Taubah:
>≈l `Αθ™¯,l¦ š_·%!¦´ρ ¦θ`ΖΒ¦´™ …«-Β ¦ρ‰γ≈> `Ολ≡´θΒ!. `Ογ.±Ρ¦´ρ
š.≈l`ρ¦´ρ `Νγl ´V≡´¸¯.⇐l¦ i.≈l`ρ¦´ρ `Νδ βθ>l±ϑl¦ ∩∇∇∪
88. Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya,
mereka berjihad dengan harta dan diri mereka dan mereka
itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan dan mereka
itulah orang-orang yang beruntung.
Bagi orang-orang beriman yang lemah, uzur, sakit dan
mereka yang tidak mempunyai harta untuk dibelanjakan di
Jalan Allah telah diberi pengecualian dari melakukan Jihad.
Allah Ta’ala berfirman pada ayat 91 Surah At-Taubah:
´Šl ’ls ™!±-‘.l¦ Ÿω´ρ ’ls _.¯,ϑl¦ Ÿω´ρ ’ls š_·%!¦ Ÿω
šχρ‰>† !Β šχθ1±Ψ`ƒ ´~,> ¦Œ| ¦θ>.Ρ ´< .&!θ™´‘´ρ !Β ’ls
š_.Ζ.`>ϑl¦ Β ≅Š.™ ´<¦´ρ "‘θ±s 'Ο‹>¯‘ ∩'⊇∪
358
91. Tiada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang
yang lemah, orang-orang yang sakit dan atas orang-orang
yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan,
apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan RasulNya,
tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang
yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.
Pada ayat 111 dan 112 Surah At-Taubah, Allah Ta’ala
telah berfirman menyatakan bahawa sesungguhnya Dia telah
membeli diri dan juga harta orang-orang yang beriman
supaya mereka menggunakan diri dan harta mereka untuk
tujuan Jihad di Jalan Allah kerana Dia telah menjanjikan
Syurga sebagai tukar ganti bagi pengorbanan diri dan harta
yang telah dilakukan oleh mereka. Allah Ta’ala juga telah
menyatakan ciri-ciri khusus yang ada pada mereka:
¤ β| ´<¦ “´¸.:¦ š∅Β š_.ΖΒσϑl¦ `Ογ.±Ρ¦ Νλ≡´θΒ¦´ρ χ!. `Ογl
πΨ>l¦ šχθl.≈1`ƒ ’· ≅‹.™ ´<¦ βθl.1´Š· šχθl.1`ƒ´ρ ¦‰s´ρ «‹ls
!1> †· π1´‘¯θ−.l¦ ≅‹>ΥN¦´ρ β¦´™¯,1l¦´ρ Β´ρ †·ρ¦ .ν‰γ-. š∅Β
´<¦ ¦ρ¸:¯..`™!· `Ν>-‹´.. “%!¦ Λ.-ƒ!. .«. šl≡Œ´ρ ´θδ `—¯θ±l¦ `ΟŠL-l¦
∩⊇⊇⊇∪ šχθ.≥≈−.l¦ šχρ‰.≈-l¦ šχρ‰ϑ≈>'¦ šχθ>.≈´.l¦
šχθ`-é≡¯,l¦ šχρ‰>≈´.l¦ βρ`,Βψ¦ ∃ρ`,-ϑl!. šχθδ!Ψl¦´ρ s
,÷Ψϑl¦ βθ´L±≈>l¦´ρ Šρ‰>' ´<¦ ¸:·´ρ š_.ΖΒσϑl¦ ∩⊇⊇⊄∪
359
111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang
Mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan Syurga
untuk mereka, mereka berperang pada Jalan Allah lalu
mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji
yang benar dari Allah di dalam Kitab Taurat, Injil dan Al-
Quran dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain
daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang
telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.
112. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang
beribadat, yang memuji, yang melawat, yang Ruku’, yang
Sujud, yang menyuruh berbuat Ma’aruf dan mencegah
berbuat Munkar dan yang memelihara hukum-hukum
Allah, dan gembirakanlah orang-orang Mukmin itu.
Allah Ta’ala telah menggesa Ummat Islam agar
melaksanakan tanggungjawab Jihad dengan bersungguh-
sungguh kerana Allah Ta’ala telah memilih Ummat ini sebagai
Ummat Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, seperti yang telah dijelaskan
menerusi firmanNya dalam Surah Al-Haj pada ayat 78:
¦ρ‰γ≈>´ρ ’· ´<¦ _> .νŠ!γ> ´θδ ¯Ν>8´..>¦ !Β´ρ Ÿ≅-> ¯/>‹l. ’·
_·´‰l¦ Β ~,> '#Β ¯Ν>‹.¦ ´ΟŠδ≡,¯.| ´θδ `Ν>9´ϑ™ _.ϑl`.ϑl¦ Β `≅¯.·
’·´ρ ¦‹≈δ βθ>´‹l `Αθ™¯,l¦ ¦‰‹γ: ¯/>‹l. ¦θΡθ>.´ρ ´ ™¦‰κ− ’ls !Ζl¦
¦θϑŠ·!· οθl¯.l¦ ¦θ.¦´™´ρ οθ´“l¦ ¦θϑ..s¦´ρ ´<!. ´θδ `Ο>9l¯θΒ ´Ν-Ψ·
’|¯θϑl¦ ´Ο-Ρ´ρ ¸..Ζl¦ ∩∠∇∪
360
78. Dan berjihadlah kamu pada Jalan Allah dengan Jihad
yang sebenar-benarnya, Dia telah memilih kamu dan Dia
sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam Agama ini
suatu kesempitan. Ikutilah Agama orang tuamu Ibrahim,
Dia (Allah) telah menamakan kamu sekalian sebagai orang-
orang Muslim semenjak dari dahulu dan begitu pula dalam
Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu
dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap
manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat
dan berpeganglah kamu pada Tali Allah, Dia adalah
Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik pelindung dan
sebaik-baik penolong.
Allah Ta’ala telah memerintahkan Ummat Islam supaya
berjihad menentang orang-orang Kafir seperti yang telah
dinyatakanNya dalam Surah Al-Furqan ayat 52:
Ÿξ· ×L. š_·,±≈÷l¦ Νδ‰γ≈>´ρ .«. ¦´Š!γ> ¦¸..Ÿé ∩∈⊄∪
52. Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang Kafir, dan
berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan
Jihad yang besar.
Seseorang yang melakukan Jihad, maka pahala dan
manfaatnya adalah untuk dirinya sendiri dan bukannya untuk
manafaat Allah ataupun orang lain kerana Allah adalah Maha
Kaya dan Dia tidak sekali-kali bergantung kepada makhluk-
makhluk ciptaanNya. Firman Allah dalam Surah Al-‘Ankabut
ayat 6:
Β´ρ ‰γ≈> !ϑΡ¦· ‰γ≈>† .«.±´Ζl β| ´<¦ ¯_.-l s _.ϑl≈-l¦ ∩∉∪
361
6. Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya
Jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri, sesungguhnya
Allah benar-benar Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu
dari semesta alam.
Allah Ta’ala juga akan membuka pintu-pintu jalan
untuk mencapai keredhaanNya bagi mereka yang gigih
berusaha dan berjihad untuk tujuan Agama Allah. FirmanNya
pada ayat 69 Surah Al-‘Ankabut:
´ƒ%!¦´ρ ¦ρ‰γ≈> !´ΖŠ· ¯Ν·κ.ƒ‰¯κ.l !´Ζl.™ β|´ρ ´<¦ ×ϑl _.Ζ.`>ϑl¦ ∩∉'∪
69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari
keredhaan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada
mereka jalan-jalan Kami, dan sesungguhnya Allah benar-
benar beserta orang-orang yang berbuat kebaikan.
Untuk orang-orang yang berjihad juga Allah Ta’ala
akan memberikan kepada mereka ujian atas tahap keimanan
dan kesabaran mereka dalam menjalankan tanggungjwab
menegakkan urusan Agama Allah. Firman Allah pada ayat 31
Surah Muhammad:
¯Ν>Ρ´θl¯.´Ζl´ρ _.> ´Οl-Ρ _·‰γ≈>ϑl¦ `Ο>ΖΒ _·¸.≈¯.l¦´ρ ¦´θl¯.Ρ´ρ ¯/´´‘!.>¦
∩⊂⊇∪
31. Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji
kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan
bersabar di antara kamu dan agar Kami menyatakan baik
buruknya hal ehwalmu.
362
Berjihad pada Jalan Allah hendaklah dilakukan dengan
niat yang ikhlas dan tanpa keraguan. Jihad pada Jalan Allah
merupakan suatu amalan yang dapat menyukakan Allah dan
sebagai membuktikan kebenaran Iman yang ada di dalam hati
mereka. Allah Ta’ala berfirman pada ayat 15 Surah Al-
Hujurat:
!ϑΡ| šχθ`ΨΒσϑl¦ _·%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´™ ´<!. .&!θ™´‘´ρ ¯Ν. ¯Νl ¦θ.!.¯,ƒ
¦ρ‰γ≈>´ρ ¯Νγl≡´θΒ!. `Ογ.±Ρ¦´ρ ’· ≅‹.™ ´<¦ i.≈l`ρ¦ `Νδ
šχθ·‰≈¯.l¦ ∩⊇∈∪
15. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah
orang-orang yang percaya beriman kepada Allah dan
RasulNya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka
berjuang berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan
Allah, mereka itulah orang-orang yang benar.
Seterusnya pada ayat 10 hingga 13 dari Surah As-Saf,
Allah Ta’ala telah memberikan khabar gembira terhadap
orang-orang beriman yang berjihad dengan diri dan harta
mereka pada Jalan Allah. Dengan mengorbankan diri dan
harta untuk Jalan Allah, orang-orang beriman telah dianggap
sebagai melakukan jual beli dengan Allah Ta’ala. Allah Ta’ala
telah menawarkan peluang peniagaan yang amat besar
manafaatnya kepada orang-orang beriman untuk kehidupan
mereka di Dunia dan di Akhirat. Mereka akan diberikan
keampunan dari segala dosa dan mereka akan dimasukkan ke
dalam Syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya dan
merupakan tempat tinggal yang paling baik:
363
!κš‰!≈ƒ _·%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´™ ¯≅δ ¯/>—lŠ¦ ’ls ο,≈>´ />Š>Ζ. Β .¦‹s Λ.l¦ ∩⊇⊃∪
βθ`ΖΒσ. ´<!. .&!θ™´‘´ρ βρ‰γ≈>´´ρ ’· ≅‹.™ ´<¦ `Ο>l≡´θΒ!. ¯Ν>.±Ρ¦´ρ
¯/>l≡Œ ¸¯.> ¯/>l β| Λ.Ζ´ βθΗ¹-. ∩⊇⊇∪ ¯,±-ƒ ¯/>l ¯/>.θΡŒ `Ο>l>‰`ƒ´ρ
·≈Ζ> “,>´ Β !κ.>´ `,≈κΞN¦ ´>≈.Β´ρ π.¯ŠL ’· ·≈Ζ> β‰s il≡Œ
`—¯θ±l¦ `Λ.L-l¦ ∩⊇⊄∪ “,>¦´ρ !´ηΡθ™.>´ ¸`.Ρ ´Β ´<¦ ~.·´ρ '.ƒ,· ¸:·´ρ
_.ΖΒσϑl¦ ∩⊇⊂∪
10. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku
tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan
kamu dari azab yang pedih?
11. Iaitu kamu beriman kepada Allah dan RasulNya, dan
berjihad di Jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah
yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
12. Nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan
memasukkan kamu ke dalam Taman Syurga yang mengalir
di bawahnya sungai-sungai, dan akan memasukkan kamu
ke tempat tinggal yang baik di dalam Syurga ‘Adnin, itulah
keberuntungan yang besar.
13. Dan ada lagi kurnia yang lain yang kamu sukai iaitu
pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat
waktunya, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-
orang yang beriman.
364
K
K
H
H
A
A
T
T
I
I
M
M
A
A
H
H


lhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah
membantu hamba yang dhaif ini, Jalaluddin Ahmad
Bin Noordin Ar-Rowi dalam menyiapkan karangan
himpunan pilihan empat puluh Hadits Nabawi ini yang telah
dipetik dari Kitab At-Tauhid Al-Jami’ As-Sahih Al-Bukhari.
Memang telah dipastikan oleh Jumhur ‘Ulama dan Para
Muhadditsin Rahimahullahu Ta’ala bahawa kesemua
himpunan Hadits-Hadits di dalam Kitab Al-Jami’ As-Sahih Al-
Bukhari adalah merupakan Hadits-Hadits yang paling sahih
di atas muka bumi, maka tidak syak lagi bahawa kesemua
Hadits-hadits yang telah dihimpunkan dalam karangan yang
kecil ini juga kesemuanya adalah merupakan Hadits-Hadits
yang sahih dan wajib kita imani dan pelajari serta beramal
dengannya.
Hamba yang dhaif ini tidak mengharapkan sebarang
pujian mahupun sanjungan atas usaha yang sedikit ini, namun
sebagai Ummat Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, hamba menyedari
tanggungjawab sebagai Ummat Islam yang perlu berkhidmat
untuk Agama dengan menyampaikan segala ajaran yang telah
disampaikannya serta meneruskan tugas Amar Ma’aruf dan
Nahi Mungkar yang telah diamanahkan oleh Allah dan
RasulNya. Harapan hamba, mudah-mudahan dengan
mempelajari Hadits-Hadits ini, para pembaca akan beroleh
ilmu pengetahuan tentang firman-firman Allah dan sabdaan-
sabdaan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam serta memperolehi Nur dan
Rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala di Dunia dan
Akhirat.
A
A

365
Segala yang baik adalah dari Allah Ta’ala dan segala
kesilapan dan kekurangan adalah dari kelemahan diri hamba
yang dhaif ini sendiri. Maka, segala apa yang baik yang
terkandung di dalam penjelasan hamba terhadap Hadits-
Hadits ini, amalkanlah dan sampaikanlah kepada orang lain
supaya mereka juga dapat memperolehi manafaat dari
sabdaan Hadits-Hadits Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Harapan hamba dari para pembaca, agar dapatlah
memberikan sebarang teguran sekiranya terdapat kesilapan
dan turut mendoakan diri hamba yang dhaif, faqir dan hina
dina ini, serta turut mendoakan kedua ibu bapa hamba dan
sekelian Para Guru dan Masyaikh hamba, serta turut
mendoakan keampunan dan Hidayat untuk seluruh Ummat
Muhammad j di seluruh muka alam sehingga ke Hari
Qiyamat. Harapanku terhadap Allah, agar dapatlah Dia
memperkenankan usahaku yang sedikit ini sebagai asbab
Hidayat untuk seluruh Ummat di seluruh muka alam
sehingga Hari Qiyamat dan sebagai asbab keampunan dan
memperoleh Syafa’at untuk diriku dan kedua ibu bapaku di
Alam Akhirat. Doaku, mudah-mudahan sekelian para
pembacanya mendapat Rahmat pahala dan keampunanNya.
Hamba sudahi karangan himpunan Hadits empat
puluh ini dengan kerendahan hati dan menafikan segala
keupayaan diri. Tiada daya dan upaya untuk melakukan
ketaatan dan amal kebaikan melainkan dengan daya dan
upaya yang dikurniakan Allah, dan tiada daya dan upaya
untuk meninggalkan maksiat dan laranganNya melainkan
dengan Taufiq dan HidayahNya.
Semoga Allah Merahmati Kita, Amin.
366
S
S
U
U
M
M
B
B
E
E
R
R
R
R
U
U
J
J
U
U
K
K
A
A
N
N

K KI IT TA AB BU UL LL LA AH H
1. Mushaf Al-Quran Rasm ‘Utsmani
2. Al-Quran - Terjemahan Melayu
3. Al-Quran – Tafsir Ar-Rahman
4. Al-Quran - Yusuf Ali English Translation
5. Al-Quran – Pikhtall English Translation
6. Al-Quran – Muhsin & Hilali English Translation
7. Tafsir Jalallain
8. Tafsir Ibnu Katsir
9. Tafsir Tabari
10. Tafsir Qurtubi
H HA AD DI IT TS S R RA AS SU UL LU UL LL LA AH H
11. Al-Jami’us Sahih Al-Bukhari
12. Sahih Muslim
13. Sunan At-Tirmizi
14. Sunan An-Nasaie
15. Sunan Abu Daud
16. Sunan Ibnu Majah
17. Muwatta Imam Malik
18. Shamail At-Tirmizi
19. Fadhailul A’mal
20. Fathul Bari
21. Fiqhus Sunnah
22. Arba’in Nawawi
K KI IT TA AB B R RU UJ JU UK KA AN N
23. Maktubat Imam Rabbani – Syeikh Ahmad Faruqi
367
L
L
A
A
M
M
P
P
I
I
R
R
A
A
N
N

N NA AM MA A- -N NA AM MA A N NA AB BI I M MU UH HA AM MM MA AD D R RA AS SU UL LU UL LL LA AH H
S SA AL LL LA AL LL LA AH HU U ‘ ‘A AL LA AI IH HI I W WA A ‘ ‘A AL LA A A AL LI IH HI I
W WA A A AS SH HA AB BI IH HI I W WA A B BA AR RA AK KA A W WA A S SA AL LL LA AM M

1. MUHAMMAD
2. AHMAD
3. AL-KHATAM
4. AL-MAHI
5. AL-HASYIR
6. AL-‘AQIB
7. AL-MUQAFFI
8. NABIYYUR-RAHMAH
9. AL-MUBASYSYIR
10. AN-NADZIR
11. AL-MUBIN
12. AD-DA’I ILALLAH
13. AS-SIRAJUL-MUNIR
14. AL-MUZZAMMIL
15. AL-MUDDATSTSIR
16. ASY-SYAHID
17. AL-HADI
18. AR-RAHMAH
19. ASY-SYAHID
20. YASIIN
21. TAHA
22. ‘ABDULLAH
23. RASULULLAH
24. RASULUR-RAHMAH
25. RASULUT-TAUBAH
26. RASULUL-MALAHIM
27. AL-QUTSAM
368
28. AL-FATIH
29. AL-KHATIM
30. ABUL-QASIM
31. ABU IBRAHIM
32. AL-ABARRU BILLAH
33. AL-ABTAHIY
34. AL-ATQA LILLAH
35. ATQAN-NAS
36. AL-AJWAD
37. AJWADUN-NAS
38. AL-AHAD
39. AL-AHSAN
40. AHSANUN-NAS
41. AL-AKHIR
42. AL-AHYAD
43. AL-AKHSYA LILLAH
44. AL-AKHIDZU BIL HUJUZAT
45. AKHIRAYA
46. UDZUNU KHAIRIN
47. ARJAHUN-NAS ‘AQLAN
48. ARHAMUN-NAS BIL ‘IBAD
49. AL-AZHAR
50. ASYJA’UN-NAS
51. AL-ASDAQU FILLAH
52. ATYABUN-NAS RIHAN
53. AL-A’AZZI
54. AL-A’LA
55. AL-A’LAMU BILLAH
56. AKTSARUL-AMBIYAI TAB’AN
57. AL-AKRAM
58. AKRAMUN-NAS
59. AKRAMUL-AWWALINA WAL-AKHIRINA BILLAH
60. AKRAMU WULDI ADAM
61. IMAMUL KHAIR
62. IMAUL MURSALIN
369
63. ABUT-TAHIR
64. ABUT-TAYYIB
65. IMAMUR-RAHMAH
66. IMAMUL-MUTTAQIN
67. IMAMUN-NABIYYIN
68. AL-IMAM
69. IMAMUR-RUSUL
70. AL-AMIR
71. AL-AMIN
72. AMANATU ASHABIHI
73. AL-AMIN
74. AL-UMMIY
75. AN‘UMULLAH
76. AL-AWWAL
77. AWWALU SYAFI’IN
78. AWWALUL-MUSLIMIN
79. AWWALU MUSYAFFA’IN
80. AWWALUL-MUKMININ
81. AWWALU MAN TANSYAQQU ‘ANHUL-ARDHZ
82. AL-ABLAJ
83. UHAD
84. AL-ANQA
85. AL-AJALLU
86. AL-AHSYAM
87. AKHUNAKHIN
88. AL-AD’AJ
89. AL-ADWAM
90. AL-AMAN
91. AL-AMANAH
92. AL-ARJAH
93. AL-ARHAM
94. AL-AZAJJU
95. AL-AZKA
96. AL-ASADDU
370
97. AL-ASYADDU HAYAAM MINAL-‘ADZRAI FI
KHIDRIHA
98. AL-ASYNAB
99. ASDAQUN-NASI LAHJATAN
100. AL-ATYAB
101. AL-A’ZAM
102. AL-AGHARRU
103. AFSAHUL ‘ARAB
104. AL-IKLIL
105. AL-AMJAD
106. IMAMUL ‘ALAMIN
107. AL-ALMA’IYYU
108. IMAMUL-‘AMILIN
109. IMAMUN-NAS
110. AUFAN-NASI DZIMAMAN
111. AL-ANWARUL-MUTAJARRID
112. AL-AWWAH
113. AL-AWSAT
114. AL-AWLA BIL-MUKMININA MIN ANFUSIHIM
115. AWWALUR-RUSUL
116. AYATULLAH
117. AL-ABYADHZ
118. ASDAQUL-KHALQI HADITSAN
119. AKRAMUL-KHALQI NASABAN
120. AFDHALUL-KHALQI HASABAN
121. ANFASUL-‘ARAB
122. AL-BARRU
123. AL-BARQALIT
124. AL-BATIN
125. AL-BURHAN
126. BUSYRA ‘ISA
127. AL-BASYIR
128. AL-BUSYRA
129. AL-BASIR
130. AL-BALIGH
371
131. AL-BALIGHUL-BAYAN
132. AL-BAYYINAH
133. AL-BARI’
134. AL-BAHIR
135. AL-BAHI
136. AL-BADRUL-BAHIR
137. AL-BAHRUZ-ZAKHIR
138. AL-BADI’
139. AL-BADR
140. AL-BARQAITIS
141. AL-BAHA ‘
142. AL-BAHIYYU
143. AL-BAD-U
144. AT-TALI
145. AT-TADZKIRAH
146. AT-TAQIYYU
147. AT-TANZIL
148. AT-TIHAMIYYU
149. AT-TALQIT
150. TSANIYATSNAIN
151. ATS-TSIMAL
152. AL-JAWAD
153. AL-JAWWAD
154. AL-JABBAR
155. AL-JADDU
156. AL-JUDDU
157. AL-JIDDU
158. AL-JAMI’
159. AL-JALIL
160. AL-JAHDHZAM
161. AL-HATAM
162. HIZBULLAH
163. AL-HAFIZ
164. AL-HAKIM BIMA ARAHULLAH
165. AL-HAMID
372
166. HAMILU LIWAIL-HAMD
167. AL-HAIDU LI UMMATIHI ‘ANIN-NAR
168. AL-HABIB
169. HABIBUR-RAHMAN
170. HABIBULLAH
171. AL-HIJAZIYYU
172. AL-HUJJAH
173. AL-HUJJATUL-BALIGHAH
174. HUJJATULLAHI ‘ALAL-KHALAIQ
175. HIRZUL-UMMIYYIN
176. AL-HARAMIYYU
177. AL-HARISU ‘ALAL-IMAN
178. AL-HASIB
179. AL-HAFIZ
180. AL-HAQQU
181. AL-HAKIM
182. AL-HALIM
183. AL-HAMMAD
184. HAMTAYA
185. HAMYATA
186. HA MIM ‘AIIN SIIN QAAF
187. AL-HAFIYYU
188. AL-HAMD
189. AL-HANIF
190. AL-HAMID
191. HATA HATA
192. AL-HAMI
193. HABANTA
194. AL-HAKAM
195. AL-HULAHIL
196. AL-HANNAN
197. AL-HAYIYYU
198. AL-HAYYU
199. AL-KHABIR
200. KHATIBUL-AMBIYA
373
201. AL-KHALIL
202. KHALILUR-RAHMAN
203. KHALILULLAH
204. KHAIRUL-AMBIYA
205. KHAIRUL-BARIYYAH
206. KHAIRU KHALQILLAH
207. KHATIBUL-UMAM
208. KHAIRUL-‘ALAMINA TURRAN
209. KHAIRUN-NAS
210. KHAIRUN-NABIYYIN
211. KHIYARATULLAH
212. KHATAMUN-NABIYYIN
213. KHATAMUL-MURSALIN
214. KHATAMUL-AMBIYA
215. AL-KHASYI’
216. AL-KHADHZI’
217. AL-KHALIS
218. KHATIBUL-WAFIDINA ‘ALALLAH
219. AL-KHALIFAH
220. AL-KHAFIDHZ
221. AL-KHAIR
222. KHALIFATULLAH
223. AL-KHAIYIR
224. KHAIRU HAZIHIL-UMMAH
225. KHIYARATULLAHI FIL-‘ALAMIN
226. DA’WATU IBRAHIM
227. DA’WATUN-NABIYYIN
228. DALILUL-KHAIRAT
229. DARUL-HIKMAH
230. AD-DALIL
231. AD-DAMIGH
232. AD-DANI
233. DAHTAMIN
234. ADZ-DZAKIR
235. ADZ-DZIKR
374
236. DZIKRULLAH
237. DZUL-HAQQIL-MAURUD
238. DZUL-HAUDHZIL-MAURUD
239. DZUL-KHULUQIL-‘AZIM
240. DZUS-SIRATIL-MUSTAQIM
241. DZUL-QUWWAH
242. DZUL-MU’JIZAT
243. DZUL-MAKANAH
244. DZUL-HURMAH
245. DZUL-MAQAMIL-MAHMUD
246. DZUL-FADHZL
247. DZUL-WASILAH
248. DZUL-‘IZZAH
249. ADZ-DZUKHR
250. ADZ-DZAKKAR
251. DZUT-TAJ
252. DZUL-JIHAD
253. DZUS-SAIF
254. DZUS-SAKINAH
255. DZU TAIBAH
256. DZUL-‘ATAYA
257. DZUL-FUTUH
258. DZUL-QABIDHZ
259. DZUL-HIRAWAH
260. DZUL-HATIM
261. DZUL-MISAM
262. AR-RADHZI
263. AR-RAGHIB
264. AR-RAFI’
265. RAKIBUL-BURAQ
266. RAKIBUL-BA’IR
267. RAKIBUL-JAMAL
268. RAKIBUN-NAQAH
269. RAKIBUN-NAJIB
270. RAHMATAN LIL ‘ALAMIN
375
271. RAHMATAN LIL UMMAH
272. RAHMATAN MUHDATAN
273. AR-RAHIM
274. AR-RASUL
275. RASULUR-RAHAH
276. RASULUKA
277. RASULULLAH
278. RASYID
279. AR-RAFI’UDZ-DZIKR
280. AR-RAQIB
281. RAFI’UD-DARAJAT
282. RUHUL-HAQQI
283. RUHUL-QUDSI
284. AR-RAUF
285. RUKNUL-MUTAWADHZI’IN
286. AR-RAJI
287. AR-RAJIH
288. AR-RADHZIYYU
289. RIDHZWANULLAH
290. AR-RAFIQ
291. AR-RAHHAB
292. AR-RUH
293. AZ-ZAHID
294. ZA’IMUL-AMBIYA
295. AZ-ZAKIYYU
296. AZ-ZAMZAMIYYU
297. ZAINU MAN WAFA-QIYAMAH
298. AZ-ZAJIR
299. AZ-ZAHIR
300. AZ-ZAHI
301. AZ-ZALIF
302. AZ-ZAIN
303. AS-SABIQ
304. AS-SABIQU BIL-KHAIRAT
305. SABIQUL-‘ARAB
376
306. AS-SAJID
307. SABILULLAH
308. AS-SIRATUL-MUSTAQIM
309. AS-SA’ID
310. SA’DULLAH
311. SA’DUL-KHALAIQ
312. AS-SAMI’
313. AS-SALAM
314. SA’DUL-KHALQI
315. SAYYIDUN-NABIYYIN
316. AS-SAYYID
317. SAYYIDU WULDI ADAM
318. SAYYIDUL-MURSALIN
319. SAYYIDUN-NAS
320. SAYYIDUL-KAUNAIN
321. SAYYIDUTS-TSAQALAIN
322. SAIFULLAHIL-MASLUL
323. AS-SABIT
324. AS-SAKHIYYU
325. AS-SADID
326. SARKHALITAS
327. AS-SARI’
328. AS-SAMIYYU
329. AS-SANAD
330. SAIFUL-ISLAM
331. AS-SANAYA
332. SAYYIDUL-BASYAR
333. SAYYIDUL-AWWALINA WAL-AKHIRIN
334. ASY-SYARI’
335. ASY-SYAKIR
336. ASY-SYAFI’
337. ASY-SYAFI’
338. ASY-SYAKUR
339. ASY-SYAMS
340. ASY-SYAKKAR
377
341. ASY-SYAMIKH
342. ASY-SYATSNU
343. ASY-SYADID
344. ASY-SYADZQAM
345. ASY-SYIHAB
346. ASY-SYAHAM
347. ASY-SYARIF
348. AS-SABIR
349. AS-SAHIB
350. SAHIBUL-AYAT
351. SAHIBUL-MU’JIZAT
352. SAHIBUL-BURHAN
353. SAHIBUL-BAYAN
354. SAHIBUT-TAJ
355. SAHIBUL-JIHAD
356. SAHIBUL-HUJJAH
357. SAHIBUL-HATIM
358. SAHIBUL-HAUDHZIL-MAURUD
359. SAHIBUL-KHATAM
360. SAHIBUL-KHAIR
361. SAHIBUD-DARAJATIL-‘ALIYATIR-RAFI’AH
362. SAHIBUR-RIDA
363. SAHIBUL-AZWAJIT-TAHIRAT
364. SAHIBUS-SUJUD LIR-RABBIL-MAHMUD
365. SAHIBUS-SARAYA
366. SAHIBUS-SULTAN
367. SAHIBUS-SAIF
368. SAHIBUSY-SYAR’I
369. SAHIBUSY-SYAFA’ATIL-KUBRA
370. SAHIBUL-‘ATAYA
371. SAHIBUL-‘ALAMATIL-BAHIRAT
372. SAHIBUL-‘ULUWWI WAD-DARAJAT
373. SAHIBUL-FADHZILAH
374. SAHIBUL-QADHZIB
375. SAHIBU QAULI LA ILAHA ILLALLAH
378
376. SAHIBUL-KAUTSAR
377. SAHIBUL-LIWA
378. SAHIBUL-MAHSYAR
379. SAHIBUL-MADINAH
380. SAHIBUL-MIGHFAR
381. SAHIBUL-MAGHNAM
382. SAHIBUL-MI’RAJ
383. SAHIBUL-MAQAMIL-MAHMUD
384. SAHIBUL-MIMBAR
385. SAHIBUL-MAZHARIL-MASYHUD
386. SAHIBUL-WASILAH
387. SAHIBUN-NA’LAIN
388. SAHIBUL-HIRAWAH
389. AS-SADI’U BIMA UMIRA
390. AS-SADIQ
391. AS-SABUR
392. AS-SIDQU
393. SIRATULLAH
394. SIRATALLADZINA AN’AMTA ‘ALAIHIM
395. AS-SIRATUL-MUSTAQIM
396. AS-SAFUH
397. AS-SAFWAH
398. AS-SAFIYYU
399. AS-SALIH
400. SAHIBUT-TAUHID
401. SAFIYYULLAH
402. SAHIBU ZAMZAM
403. SAHIBUL-MIDRA’AH
404. SAHIBUL-MASY’AR
405. AS-SABIH
406. AS-SADUQ
407. AS-SINDID
408. AS-SIDDIQ
409. AS-SAYYIN
410. SA’IDUL-MI’RAJ
379
411. ADHZ-DHZAHHAK
412. ADHZ-DHZARIBU BIL-HUSAM
413. ADHZ-DHZAHUK
414. ADHZ-DHZABIT
415. ADHZ-DHZARI’
416. ADHZ-DHZAMIN
417. ADHZ-DHZAIGHAM
418. ADHZ-DHZIYA
419. TABA TABA
420. AT-TAHIR
421. AT-TABIB
422. TA SIIN MIIM
423. TA SIIN
424. AT-TAYYIB
425. AT-TAHUR
426. AT-TIRAZIL-MU’LAM
427. AZ-ZAHIR
428. AZ-ZAFUR
429. AL-‘ABID
430. AL-‘ADIL
431. AL-‘AFI
432. AL-‘AZIM
433. AL-‘ALIM
434. AL-‘AMIL
435. ‘ALAMUL-IMAN
436. ‘ALAMUL-YAQIN
437. AL-‘ADL
438. AL-‘ALIMU BIL-HAQQI
439. AL-‘ARABIYYU
440. AL-‘URWATUL-WUTSQA
441. AL-‘AZIZ
442. AL-‘AFUWWU
443. AL-‘ATUF
444. AL-‘ALIM
445. AL-‘ALIYYU
380
446. AL-‘AFIF
447. AL-‘ALAMAH
448. ‘AINUL-‘IZZI
449. ‘ABDUL-KARIM
450. ‘ABDUL-JABBAR
451. ‘ABDUL-HAMID
452. ‘ABDUL-MAJID
453. ‘ABDUL-WAHHAB
454. ‘ABDUL-QAHHAR
455. ‘ABDUR-RAHIM
456. ‘ABDUL-KHALIQ
457. ‘ABDUL-QADIR
458. ‘ABDUL-MUHAIMIN
459. ‘ABDUL-QUDDUS
460. ‘ABDUL-GHIYATS
461. ‘ABDUR-RAZZAQ
462. ‘ABDUS-SALAM
463. ‘ABDUL-MUKMIN
464. ‘ABDUL-GHAFFAR
465. AL-‘ARIF
466. AL-‘ADHZID
467. AL-‘UDDAH
468. AL-‘ISMAH
469. ‘ISMATULLAH
470. AL-‘ALAM
471. AL-‘IMAD
472. AL-‘UMDAH
473. AL-‘AIN
474. ‘ABDUKA
475. ‘AINUN-NA’IM
476. AL-GHALIB
477. AL-GHANIYYU BILLAH
478. AL-GHAITSUL-FATIH
479. AL-GHANIYYU
480. AL-GHATAMTAM
381
481. AL-GHAITS
482. AL-FARIQ
483. AL-FATTAH
484. AL-FARQALIT
485. AL-FARUQ
486. AL-FAJR
487. AL-FARAT
488. AL-FASIH
489. FADHZLULLAH
490. FAWATIHUN-NUR
491. FARQALITAS
492. AL-FADHZIL
493. AL-FAIQ
494. AL-FAKHR
495. AL-FAD’AM
496. AL-FARD
497. AL-FATIN
498. AL-FALAH
499. AL-FAHIM
500. FIATUL-MUSLIMIN
501. AL-QASIM
502. AL-QADHZI
503. AL-QANIT
504. QAIDUL-KHAIR
505. QAIDUL-GHURRIL-MUHAJJALIN
506. AL-QAIM
507. AL-QATTAL
508. AL-QATUL
509. AL-QATSUM
510. QADAMU SIDQIN
511. AL-QARSHIYYU
512. AL-QARIB
513. AL-QAMAR
514. AL-QAYYIM
515. AL-QAWIYYU
382
516. AL-QARI
517. AL-QAID
518. QADMAYA
519. AL-QASMU
520. AL-QUTB
521. KAFFATUN-NAS
522. AL-KAMILU FI JAMI’I UMURIHI
523. AL-KAFIL
524. AL-KARIM
525. KAAF HA YA ‘AIIN SAAD
526. AL-KAF
527. AL-KAFI
528. AL-KATSIRUS-SAMTU
529. KINDIDAH
530. AL-KAUKAB
531. AL-KANZ
532. KALIMULLAH
533. AL-LISAN
534. AL-LABIB
535. AL-LASIN
536. AL-LAUDZ’IYYU
537. AL-LAITS
538. AL-MAJID
539. MADA MADA
540. MADZA MADZA
541. AL-MUAMMAL
542. AL-MAKMUN
543. AL-MANIH
544. AL-MAUL-MA’IN
545. AL-MUBARIK
546. AL-MUBTAHIL
547. AL-MUBARRA
548. AL-MAB’UTSU BIL-HAQQI
549. AL-MAB’UTS
550. AL-MUBALLIGH
383
551. AL-MUBIH
552. MUBASYSYIRUL-YAISIN
553. AL-MUTABATTIL
554. AL-MUTABASSIM
555. AL-MUTARABBIS
556. AL-MUTARAHHIM
557. AL-MUTADHZARRI’
558. AL-MUTTAQI
559. AL-MATLUWWU ‘ALAIH
560. AL-MUTAHAJJID
561. AL-MUTAWASSIT
562. AL-MUTAWAKKIL
563. AL-MUTSBIT
564. AL-MAJID
565. AL-MUJAB
566. AL-MUJIB
567. AL-MUJTABA
568. AL-MUJIR
569. AL-MUHARRIDHZ
570. AL-MUHARRIM
571. AL-MAHFUZ
572. AL-MUHALLIL
573. AL-MAHMUD
574. AL-MUKHBIR
575. AL-MUKHTAR
576. AL-MUKHLIS
577. AL-MAKHSUS BISY-SYARAF
578. AL-MAKHSUS BIL-‘IZZI
579. AL-MAKHSUS BIL-MAJDI
580. AL-MADANIYYU
581. MADINATUL-‘ILMI
582. AL-MUDZAKKIR
583. AL-MADZKUR
584. AL-MURTADHZA
585. AL-MURATTIL
384
586. AL-MURSAL
587. AL-MURTAFI’UD-DARAJAT
588. AL-MAR-U
589. AL-MARHUM
590. AL-MURTAJA
591. AL-MUZAKKI
592. AL-MUZIL
593. AL-MUSABBIH
594. AL-MUSTAGHFIR
595. AL-MUSTAGHNI
596. AL-MUSTAQIM
597. AL-MUSRA BIHI
598. AL-MUSALLAM
599. AL-MUSALLIM
600. AL-MUSYAFFA’
601. AL-MUSYAQQAH
602. AL-MAS’UD
603. AL-MUSYAWIR
604. AL-MUSYAFFAH
605. AL-MASYHUD
606. AL-MUSYIR
607. AL-MISBAH
608. AL-MUSARI’
609. AL-MUSAFIH
610. AL-MASDUQ
611. AL-MUSTAFA
612. AL-MUSLIH
613. AL-MUSALLA ‘ALAIH
614. AL-MUTA’
615. AL-MUSADDAQ
616. AL-MUTAHHAR
617. AL-MUTAHHIR
618. AL-MUZHIR
619. AL-MUTI’
620. AL-MUZAFFAR
385
621. AL-MU’AZZAZ
622. AL-MA’SUM
623. AL-MU’TI
624. AL-MU’AQQIB
625. AL-MU’LIM
626. MU’ALLIMUL-UMMAH
627. AL-MU’ALLIM
628. AL-MU’ALLIMU UMMATAHU
629. AL-MU’ALLAM
630. AL-MU’LIN
631. AL-MU’ALLA
632. AL-MIFDHZAL
633. AL-MUFADHZDHZAL
634. AL-MIFTAH
635. AL-MUQTASID
636. MIFTAHUL-JANNAH
637. AL-MUQTAFI
638. AL-MUQADDAS
639. MIFTAHUR-RAHMAH
640. AL-MUQRI-U
641. MUQIMUS-SUNNAH BA’DAL-FATRAH
642. AL-MUQSIT
643. AL-MUQSIM
644. MUQILUL-‘ATSARAT
645. AL-MUKARRAM
646. AL-MUKTAFI BILLAH
647. AL-MAKIN
648. AL-MAKKIY
649. AL-MAKFIY
650. AL-MALAHIMIY
651. MULAQQAL-QURAN
652. AL-MAMNUH
653. AL-MUNADI
654. AL-MUNTASIR
655. AL-MUNDZIR
386
656. AL-MUNAZZALU ‘ALAIH
657. AL-MUNHAMINNA
658. AL-MUNSIF
659. AL-MANSUR
660. AL-MUNIB
661. AL-MUNIR
662. AL-MUHAJIR
663. AL-MUHTADI
664. AL-MUHDI
665. AL-MAHDIY
666. AL-MUHAIMIN
667. AL-MUKTAMAN
668. AL-MUKTA JAWAMI’AL-KALIM
669. AL-MUHA ILAIH
670. AL-MUSAL
671. AL-MUWAQQAR
672. AL-MAULA
673. AL-MUKMIN
674. AL-MUAYYAD
675. AL-MUYASSIR
676. AL-MUAYYID
677. AL-MUTTABA’
678. AL-MUAMMAM
679. AL-MUTAMAKKIN
680. AL-MUTAMMIMU LIMAKARIMIL-AKHLAQ
681. AL-MUTAMMAMU KHALQAN WA KHULQAN
682. AL-MUTSBAT
683. AL-MUHAJJAH
684. AL-MUHAKKAM
685. AL-MUHID
686. AL-MUKHBIT
687. AL-MUKHTASS
688. AL-MUKHTASSU BIL-QURAN
689. AL-MIKHDHZAM
690. AL-MUNIF
387
691. AL-MARHAMAH
692. AL-MUZAMZAM
693. AL-MURSYID
694. AL-MARGHAMAH
695. AL-MURAGHGHIB
696. AL-MUSTAJIB
697. AL-MUSTA’IDZ
698. AL-MUSADDAD
699. AL-MUSYARRID
700. AL-MASYIH
701. AL-MUSADDIQ
702. AL-MUDZ’IN
703. AL-MUSADDAQ
704. AL-MASUN
705. AL-MIDHZKHAM
706. AL-MUDHZARIY
707. AL-MUDHZI-U
708. AL-MA’RUF
709. AL-MU’AMMAM
710. AL-MU’IN
711. AL-MUGHRAM
712. AL-MUHSIN
713. AL-MAGHNAM
714. AL-MUTAFADHZDHZIL
715. AL-MUFAKHKHAM
716. AL-MUFALLAJITS-TSANAYA
717. AL-MUFLIH
718. AL-MUQADDAM
719. AL-MUQADDIM
720. AL-MUQAWWAM
721. AL-MUKALLAM
722. AL-MULABBI
723. AL-MALIK
724. AL-MALI-I
725. AL-MAMNU’
388
726. AL-MUNTAJAB
727. AL-MUNTAKHAB
728. AL-MUNJID
729. MINNATULLAH
730. AL-MUHAB
731. AL-MUHADZDZAB
732. AL-MAURUD HAUDHZUHU
733. MUDZA MUDZA
734. AL-MIZAN
735. AL-MUNTAQA
736. MIDZA MIDZA
737. AL-MAU’IZAH
738. AL-MUQIN
739. AL-MUYAMMAM
740. AN-NABIDZ
741. AN-NAJIZ
742. AN-NASYIR
743. AN-NASIKH
744. AN-NASIB
745. AN-NASIH
746. AN-NADHZIR
747. AN-NASIR
748. AN-NATIQU BIL-HAQQ
749. AN-NAHI
750. NABIYYUL-AHMAR
751. NABIYYUL-ASWAD
752. NABIYYUT-TAUBAH
753. NABIYYUL-HARAMAIN
754. NABIYYUR-RAHAH
755. AN-NABIYYUS-SALIH
756. NABIYYULLAH
757. NABIYYUL-MARHAMAH
758. NABIYYUL-MALHAMAH
759. NABIYYUL-MALAHIM
760. AN-NABIY
389
761. AN-NAJM
762. AN-NAJMUTS-TSAQIB
763. NAJIYULLAH
764. AN-NAJMUZ-ZAHIR
765. AN-NASIB
766. AN-NASIH
767. AN-NABA
768. AN-NI’MAH
769. NI’MATULLAH
770. AN-NAQIB
771. AN-NAQIY
772. AN-NUR
773. NURUL-UMAM
774. NURULLAHILLADZI LAYUTFA
775. AN-NASIK
776. NABIYYU ZAMZAM
777. NASIRUDDIN
778. AN-NAJIB
779. AN-NAJID
780. AN-NADBU
781. AL-HASYIMIY
782. AL-HUDA
783. HADIYYATULLAH
784. AL-HAJUD
785. AL-HUMAM
786. AL-WAJIH
787. AL-WASIT
788. AL-WASI’
789. AL-WASIL
790. AL-WASUL
791. AL-WADHZI’
792. AL-WA’ID
793. AL-WA’IZ
794. AL-WARI’
795. AL-WAFIY
390
796. AL-WAFI
797. AL-WALIY
798. AL-WASILAH
799. WALIYUL-FADHZL
800. AL-WAJID
801. AL-WALI
802. AL-WASIM
803. AL-WAHHAB
804. YUDZA MUDZA
805. AL-YATSRABIY
Himpunan nama-nama Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam ini dipetik
dari Kitab Al-Barakatul Makkiyah karangan Hadhrat Maulana
Syeikh Muhammad Musa Ar-Ruhani Al-Bazi Rahimahullahu
Ta’ala, seorang Syeikhul Hadits dan Tafsir yang pernah
mengajar di Universiti Islam Al-Jamiah Al-Asyrafiyah,
Muslim Town, Lahore, Pakistan. Beliau telah meninggal dunia
pada 19 Oktober 1998 dan telah dikebumikan di tanah
perkuburan Mayani, Lahore, Pakistan. Setelah beliau
meninggal dunia, bauan yang harum telah terbit dari
pusaranya dan meliputi kawasan sekelilingnya. Haruman ini
telah keluar berterusan selama lebih kurang lapan bulan.
Beribu-ribu manusia telah turut menyaksikan pusaranya dan
menghidu bauan yang harum dari Syurgawi.
Hadhrat Syeikul Hadits Maulana Syeikh Muhammad
Musa Ar-Ruhani Al-Bazi Rahimahullahu Ta’ala telah
meluangkan seluruh hayatnya bagi tujuan mengajarkan
Hadits, Tafsir, Fiqh dan telah melahirkan lebih 10,000 orang
‘Alim ‘Ulama Islam. Beliau juga telah mengarang lebih 200
buah kitab dan karya penulisannya telah dijadikan sebagai
teks pembelajaran di universiti Islam di Pakistan dan Iran.
Semoga Allah merahmatinya.
391
GLOSSARI
A
Akhirat - Kehidupan yang kekal sesudah mati.
Af’al - Perbuatan (Kata Jamak).
Agama - Ad-Din, Syariat dan hukum-hakam
Islam, ketaatan.
Ahadiyat - Keesaan.
Ahmad - Yang Paling Terpuji.
Ahwal - Hal-hal keadaan.
Akabirin - Syeikh-syeikh besar.
Akhfa - Yang paling tersembunyi, Latifah
Alam Hahut di Alam Amar.
Alam Amar - Alam di atas ‘Arasy.
Alam Arwah - Alam Para Ruh.
Alam Kabir - Makrokosmos.
Alam Khalaq - Alam di bawah ‘Arasy.
Alam Saghir - Mikrokosmos.
Allah - Nama Zat Tuhan yang wajib wujud
secara mutlak, memiliki segala sifat
kesempurnaan dan suci dari segala
sifat kekurangan, Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang.
Alf Tsani - Seribu tahun kedua sesudah Hijrah
Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Amar Ma’aruf - Menyuruh kepada kebaikan.
Amir - Pemimpin jemaah.
Anwar - Kata jamak bagi Nur, cahaya-cahaya.
Aqrab - Paling dekat.
Awlia - Kata jamak bagi Wali.
Awrad - Himpunan wirid-wirid.
Azkar - Kata jamak bagi Zikir.
A’zam - Yang paling agung.
392
Akbar - Yang maha besar.
‘Adnin - Nama salah sebuah Syurga di Akhirat.
‘Ainul Yaqin - Syuhud, Ihsan.
‘Aliyah - Yang tinggi.
‘Aqidah - Pegangan i’tiqad, keimanan.
‘Arash - Tempat Allah Subhanahu Wa Ta’ala
bersemayam.
‘Arif - Seorang Ahli Ma’rifat.

B
Bai‘ah - Janji taat setia.
Basirah - Pandangan mata hati.
Basyariyah - Sifat-sifat manusiawi.
Bida ‘ah - Amalan yang tidak menuruti Sunnah.

D
Da‘i - Seorang pendakwah.
Dakwah - Menyeru kepada Agama Allah
Subhanahu Wa Ta’ala.
Dehlawi - Nisbat kepada tempat iaitu Delhi,
India.
Dhaif - Lemah, tidak berkemampuan dan
menurut pengajian Ilmu Hadits,
Hadits Dhaif adalah Hadits yang tidak
boleh dijadikan hujjah dan hanya
dibenarkan untuk tujuan beramal.

F
Faidhz - Limpahan Ketuhanan.
Fana - Kehilangan diri.
Faruqi - Nisbat keturunan kepada Sayyidina
Umar Al-Khattab Al-Faruq (R. ‘anhu).
Fasad - Kerosakan, kejahatan.
393
Faqir - Orang miskin yang berserah kepada
Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Feqah - Kefahaman Agama yang berkaitan
Syari‘at.

G
Ghaib - Sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh
mata kasar.
Ghairullah - Makhluk, segala sesuatu yang selain
Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
H
Ha/Hiya - Dia (muannats).
Haq - Kebenaran yang mengatasi kebatilan.
Hafiz - Seorang yang menghafal Al-Quran.
Hakikat - Kebenaran.
Hanif - Agama yang tunduk dan patuh kepada
Allah, Agama Nabi Ibrahim
‘Alaihissalam, Agama Islam.
Hanafi - Mazhab Imam Abu Hanifah
Rahmatullah ‘alaih.
Hambali - Mazhab Imam Ahmad Bin Hambal
Rahmatullah ‘alaih.
Haqiqat - Kebenaran sesuatu.
Hadits/Hadis - Perkataan, perbuatan dan diam
Hadhrat Nabi Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam.
Hadhrat - Kehadiran.
Hassan - Sesuatu yang baik dan menurut istilah
Ilmu Hadits, Hadits Hassan berada
pada tingkatan kedua sesudah Hadits
Sahih.
Hasanah - Kebaikan.
Hidayah - Petunjuk.
Hijab - Penghadang, tirai.
394
Hu/Huwa - Dia (muzakkar).

I
Ihsan - Merasakan seolah-olah melihat Allah
Subhanahu Wa Ta’ala.
Ijtihad - Menetapkan sesuatu hukum Syari‘at.
Ijma’ - Persepakatan Para ‘Alim ‘Ulama Islam
dalam menetapkan sesuatu hukum
dalam Syari’at Islam.
I’tiqad - Pegangan yang diyakini kebenarannya.
Ilahi - Tuhan, Tuhanku.
Imam - Pemimpin.
Iman - Percaya dan yakin dengan perkara
yang Ghaib.
Inabah - Kembali kepada pangkuan Allah
Subhanahu Wa Ta’ala.
Islah - Memperbaiki diri.
Islam - Menyerahkan diri kepada Allah
dengan perlaksanaan Syari‘at.
Istiqamah - Tetap dan secara berterusan.
Ismu Zat - Nama bagi Zat Pencipta iaitu Allah
Subhanahu Wa Ta’ala.
Istighfar - Memohon keampunan dari Allah
Subhanahu Wa Ta’ala.
Itsbat - Menetapkan, mengaitkan.
‘Irfan - Limpahan Ma’rifat Ketuhanan.

J
Jayyid - Baik menurut istilah Ilmu Hadits dan
boleh dijadikan sebagai hujjah.
Jemaah - Secara berkumpulan.
Jihri - Menguat dan mengeraskan suara,
lisan yang kedengaran.
395
Jazbah - Penarikan terhadap Allah Subhanahu
Wa Ta’ala.

K
Kashaf - Pandangan batin.
Kaifiat - Cara dan kaedah perlaksanaan.
Khafi - Sesuatu yang bersifat tersembunyi,
Latifah Alam Bahut.
Khalifah - Naib, pengganti.
Khalwat - Bersendirian, berseorangan.
Khalwat Kabirah - Bersendirian dengan Allah dalam
kesibukan manusia.
Khalwat Saghirah - Bersendirian dengan Allah jauh dari
kesibukan manusia.
Khatam - Menyempurnakan, penutup.
Khatrah - Kekhuatiran dan lintasan hati.
Khilafah - Menerima tanggungjawab Khalifah.
Khusyuk - Penghayatan dalam amalan ibadah,
khususnya Solat.
Kiamat - Hari tertegaknya perhitungan Allah
Subhanahu Wa Ta’ala.

L
La Ilaha Illa Allah - Tiada Tuhan Melainkan Allah
Subhanahu Wa Ta’ala.
Lafaz - Sebutan.
Latifah - Kehalusan sifat Ruhani.
Lauh Mahfuz - Tempat Allah Ta’ala mencatatkan
segala urusan lagi terpelihara.
Lisani - Ingatan yang dilakukan menerusi
lidah.
M
Ma’rifat - Pengenalan terhadap Allah Subhanahu
Wa Ta’ala.
396
Makmum - Orang yang menuruti Imam dalam
Solat.
Maksum - Terpelihara dari sebarang dosa.
Marfu’ - Hadits yang diangkat darjatnya.
Masjid - Tempat mendirikan solat berjemaah.
Majzub - Seorang yang ditarik menuju kepada
Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Mahabbat - Cinta, kasih sayang.
Malaikat - Makhluk Allah yang diciptakannya
dari cahaya dan taat kepadaNya.
Malakutiyah - Sifat-sifat Malaikat.
Maliki - Mazhab Imam Malik Bin Anas
Rahmatullah ‘alaihima.
Maqam - Tempat kedudukan.
Masyaikh - Kata jamak bagi Syeikh.
Maulana - Tuan Guru.
Maulawi - Guru.
Mauquf - Hadits yang terputus sanadnya.
Mazhab - Jalan anutan Para Imam Ahlus Sunnah
Mi’raj - Perjalanan Ruhani dari tempat rendah
ke tempat yang tinggi.
Mujaddid - Seorang yang memperbaharukan
Agama Islam.
Mujahadah - Jihad melawan hawa nafsu.
Muqaddimah - Pendahuluan.
Muqarrabin - Orang-orang yang mendekatkan diri
dengan Allah Ta’ala.
Muraqabah - Berjaga-jaga menantikan limpahan
Faidhz dari Allah Ta’ala.
Murid - Seorang yang berkehendak kepada
ilmu.
Mukjizat - Perkara luar biasa yang dikurniakan
oleh Allah kepada Para Nabi dan
RasulNya.
397
Musyahadah - Ihsan, Syuhud, menyaksikan
kehadiran Allah Subhanahu Wa
Ta’ala.

N
Nabawiyah - Kenabian.
Nafi - Menidakkan.
Nafi Itsbat - Ucapan kalimah LA ILAHA ILLA
ALLAH.
Nafsu - Kehendak yang bersifat Duniawi.
Nisbat - Pertalian hubungan.
Nur - Cahaya.

P
Pir - Syeikh, Murshid, Khalifah, Guru,
pembimbing Rohani.

Q
Qadiriyah - Nisbat kepada Tariqat Hadhrat Syeikh
Abdul Qadir Jailani Rah. ‘alaih.
Qalb - Latifah Alam Malakut di Alam Amar.
Qalbi - Ingatan yang dilakukan dengan hati.
Qana ‘ah - Bersederhana dalam segala urusan
kehidupan.
Qiblah - Arah panduan.

R
Rabitah - Menghubungkan diri dengan Syeikh
secara jasmani mahupun rohani.
Rabbani - Pemelihara, pemberi tarbiyah.
Redha - Menerima Qadha dan Taqdir Allah
dengan lapang dada.
Rohani - Sesuatu yang bersifat kekal pada diri
manusia.
398
Rahmat - Kasih sayang Allah Subhanahu Wa
Ta’ala.
Ruh - Latifah Alam Jabarut di Alam Amar.

S
Sabar - Tetap dalam melakukan ketaatan dan
meninggalkan maksiat.
Safar - Perjalanan.
Salafus Soleh - Orang-orang Salih yang terdahulu.
Sanad - Sijil, himpunan Perawi Hadits Nabawi.
Solat - Sembahyang.
Salik - Seseorang yang dalam perjalanan
menuju Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Sirhindi - Nisbat kepada tempat Hadhrat Imam
Rabbani.
Sayyid - Seorang yang berketurunan Hadhrat
Baginda s.a.w.
Shauq - Keseronokan.
Syafi‘i - Mazhab Imam Syafi‘i Rahmatullah
‘alaih.
Syaitan - Musuh yang nyata bagi orang-orang
beriman.
Syeikh - Pembimbing Ruhani.
Syukur - Berterima kasih kepada Allah
Subhanahu Wa Ta’ala.
Silsilah - Kesinambungan rantaian sesuatu
hubungan.
Subhanahu - Maha Suci Dia.
Sufi - Seorang yang membersihkan hati dari
ingatan selain Allah Ta’ala.
Suluk - Perjalanan khusus menuju Hadhrat
Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Sunnah - Amalan Hadhrat Baginda Nabi
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
399
Syari‘at - Hukum hakam Agama Islam.
Syafa‘at - Pertolongan dan belas kasihan.
Syuhud - Ihsan, musyahadah.

T
Ta’ala - Maha Memiliki Ketinggian.
Tabligh - Menyampaikan kebenaran Agama
Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Tajalli - Manifestasi, penzahiran.
Talqin - Menyebut dan mengajarkan sesuatu
kalimah zikir.
Taqwa - mentaati perintah Allah Subhanahu
Wa Ta’ala. dan RasulNya Sallallahu
‘Alaihi Wasallam serta meninggalkan
laranganNya.
Taubat - Perjanjian tidak akan mengulangi
dosa.
Taufiq - Asbab kemampuan untuk melakukan
ketaatan.
Tauhid - Mengesa Allah.
Tariqat - Jalan khusus menuju kepada Allah
Subhanahu Wa Ta’ala.
Tasawwuf - Ilmu tentang membersihkan hati.
Taslim - Menyerahkan diri kepada Allah
Subhanahu Wa Ta’ala.
Tawajjuh - Memberikan penumpuan.
Tawakkal - Berserah diri sepenuhnya kepada
Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Tawassul - Menggunakan sesuatu perantaraan
untuk memohon doa dari Allah.
Tilawah - Pembacaan Al-Quran secara lancar.

U
Ubudiyah - Penghambaan diri terhadap Allah.
400
Ulul ‘Azmi - Lima Nabi yang teragung darjatnya
iaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi
Musa, Nabi ‘Isa ‘Alaihimussalam dan
Hadhrat Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Uwaisi - Nisbat Ruhaniah secara batin dengan
seseorang Ahlullah yang jauh samada
yang masih hidup ataupun yang
sudah mati, nisbat Uwais Al-Qarani.

W
Wali - Seorang wakil bagi Allah Subhanahu
Wa Ta’ala dari kalangan manusia.
Wara’ - Memperbanyakkan amalan ibadah.

Y
Ya - Wahai, kata seruan.
Yad - Ingat, zikir.
Yahudi - Bangsa Bani Israil.
Yaqin - Kepercayaan yang kuat terhadap Iman.

Z
Zalim - Menyalahgunakan nikmat Allah.
Zauq - Kelazatan.
Zamani - Berkaitan dengan masa.
Zat - Hakikat diri.
Zihni - Kewujudan sesuatu di ruang fikiran.
Zikir - Mengingat Allah Subhanahu Wa
Ta’ala.
Zuhud - Meninggalkan kesenangan dan
kelazatan Duniawi.
Zuriat - Anak-anak.

401
INDEKS
Abu Bakar As-Siddiq – 5, 13
Abu Bakar bin ‘Abbas – 255
Abu Bakar bin Khuzaimah
– 21
Abu Dzar – 151, 216, 217
Abu Hamzah – 61
Abu Hatim Ar-Razi – 21
Abu Hurairah – 5, 33, 46,
60, 61, 64, 65, 132, 133, 135,
148, 210, 212, 213, 225, 226,
231, 240, 252
Abu Ishaq Al-Hamdani –
221
Abu Khalifah - 270
Abul Ahwas – 221
Abul Yaman – 34, 133, 210,
231, 252
Abu Musa – 5, 187, 188
Abu Qatadah – 204
Abu Sa’id Al-Khudri – 5,
76, 77, 78, 147, 148, 149
Abu Salamah – 148, 210
Abu Salih – 61, 65, 213
Abu Tsur – 23
Abu Wail – 188
Abu Zar – 5
Abu Zinad – 34, 133, 231,
240
Abul Zinad – 252
Abu ‘Abdullah - 7, 11
Abu ‘Abdullah Al-Aghar –
226
Abu ‘Asim Al-Abbadi – 23
Abul ‘Aliyah – 144
Adam – 100, 101, 102, 129
Ad-Dajjal – 70
Ad-Din – 190
Adh-Dharr – 39
Af’al – 34, 68
Afdhal – 322
Agama – 55, 69, 127, 128,
129, 144, 190, 191, 243, 260
Agama Allah – 137, 214, 361
Agama Ibrahim – 126, 128,
129, 193
Agama Islam – 126, 128,
137, 144, 188, 190, 191, 193,
196, 230
Agama Yahudi – 127
Ahli Fiqh – 20
Ahli Hadits - 7, 11, 16, 21,
22
Ahli Ibadah – 20
Ahli Kitab - 238, 300
Ahli Ra’yi - 9
Ahli Tahqiq - 13
Ahli Ta’bir – 24
Ahli Zuhud – 20
Ahmad bin ‘Abdullah – 255
Ahmad ‘Ali Ashrafi – 31
Air – 113, 132
402
Air Mani – 79, 180
Ajal – 179, 180
Akhfa – 48
Akhirat - 13, 21, 48, 59, 91,
93, 98, 126, 131, 136, 137,
149, 175, 189, 203, 211, 255,
Aku - 226, 252
Alam Amar – 48, 183
Alam Khalaq – 48, 90, 183
Al – 42
Ali ‘Imran – 127
Al-Ahad – 37, 39
Al-Akhir – 39
Allah - 9, 21, 28, 33, 34, 40,
41, 44, 48, 49, 50, 54, 55, 58,
59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 71,
72, 73, 75, 77, 78, 79, 83, 87,
95, 97, 98, 106, 110, 117, 125,
127, 137, 190, 192, 208, 213,
254, 258
Allahumma – 54
Al-An’am – 128
Al-Asmaa-Ul-Husna – 34,
35, 40
Al-A’mash – 61, 65, 152, 188
Al-A’raf - 40, 103
Al-A’raj – 34, 133, 231, 240,
252
Al-Adab Al-Mufrad – 24
Al-Awwal – 39
Al-Awsat - 10
Al-‘Adiyat – 89
Al-‘Adl – 37
Al-‘Afuw – 39
Al-‘Alim – 37
Al-‘Aliy – 38
Al-‘Aziz – 37
Al-‘Azim – 38
Al-Badi’ – 39
Al-Baqi – 39
Al-Bari – 37
Al-Baqarah - 98, 102, 124,
125, 126
Al-Barr – 39
Al-Barra bin ‘Azib – 5, 220,
221
Al-Basir – 37
Al-Basit – 37
Al-Batin - 39
Al-Ba’its – 38
Al-Bukhari – 25
Al-Fatihah – 320
Al-Fattah - 37
Al-Firbari – 25
Al-Ghaffar – 37, 49, 219
Al-Ghafur – 38
Al-Ghaniy – 39
Al-Hadi – 39
Al-Hadits – 30, 37, 137, 211
Al-Hafiz – 38
Al-Hafiz Ibnu Hajar – 21
Al-Hafiz Ali Saufy – 30
Al-Hakam – 37
Al-Hakim – 21, 38
Al-Halim – 38
Al-Hamid – 38
Al-Haqq – 38
Al-Hassan - 270
403
Al-Hasib – 38
Al-Hasyr - 42
Al-Hayy – 38
Al-Humaidi - 23
Al-Infitar – 91
Al-Isra – 41
Al-Jabbar – 37
Al-Jalil – 38
Al-Jami’ – 39
Al-Jami’ah Al-Ashrafiyah –
30
Al-Jami’ As-Sahih - 10, 14,
24, 25, 26
Al-Kabir - 10, 38
Al-Karabisi – 23
Al-Karim – 38
Al-Khabir – 38
Al-Khafidhz – 37
Al-Khaliq – 37
Al-Kitab – 190, 300
Al-Latif – 38
Al-Majid – 38
Al-Majid - 39
Al-Majisyun – 148
Al-Malik – 37
Al-Mani’ – 39
Al-Masih Ad-Dajjal - 71, 72,
73, 75, 209
Al-Matin – 38
Al-Ma’rur – 217
Al-Muakhkhir – 39
Al-Mubdi – 38
Al-Mudzill – 37
Al-Mughirah - 7
Al-Mughni – 39
Al-Muhaimin – 37
Al-Muhsi – 38
Al-Muhyi – 38
Al-Mujib – 38
Al-Mukmin – 37, 141
Al-Mukminun – 113, 139
Al-Mumit – 38
Al-Muntaqim – 39
Al-Muqaddim – 39
Al-Muqit – 38
Al-Muqsit – 39
Al-Muqtadir – 39
Al-Musawwir – 37
Al-Musnad Al-Kabir – 24
Al-Mutakabbir – 37
Al-Muta’ali – 39
Al-Mu’id – 38
Al-Mu’iz – 37
Al-Qabidhz – 37
Al-Qadir – 39
Al-Qahhar – 37
Al-Qari’ah – 89
Al-Qawiy – 38
Al-Qayyum – 38
Al-Qira’ah Khalfa Al-Imam
– 24
Al-Qiyamah – 96
Al-Quddus – 37
Al-Quran - 12, 13, 30, 37, 42,
49, 50, 51, 65, 87, 98, 102,
103, 137, 148, 173, 175, 192,
205, 211, 218, 223, 260, 302
Al-Wadud – 38
404
Al-Wahhab – 37
Al-Wahid – 39
Al-Wajid – 38
Al-Wakil – 38
Al-Wali – 39
Al-Waliy – 38
Al-Warits – 39
Al-Wasi’ – 38
Al-Yaman Al-Ja’fi - 7
Al-Zalzalah – 87
Amali - 6
Amal Salih – 261
Amar Ma’ruf - 189, 238
Anak – 219
Anak Lembu – 273, 274
Anak –Yatim – 339
Anas – 74, 75, 81, 83, 87,
197, 198, 254, 255
Anas bin Malik – 5, 208, 268
Ansarin – 354
An-Naba – 95
An-Nafi’ - 39
An-Nawawi – 26
An-Nazi’at - 93
An-Nisa – 128, 129
An-Nur – 39
An-Nu’man bin Bashir – 6
Api Neraka – 223, 269
Arba’in Ar-Rowi – 28, 29
Arba’in Nawawi – 29
Armenia – 113
Ar-Rafi’ – 37
Ar-Rahim – 37, 44
Ar-Rahman – 37, 41, 44, 49,
63, 135
Ar-Raqib – 38
Ar-Rasyid – 39
Ar-Rauf – 39
Ar-Razzaq – 37, 44
Ar-Rowi Al-Amani – 28, 31
Asami As-Sahabah – 24
Ashabul Kahfi – 49
Asiah – 142
Astronomi – 153
As-Sabur – 39
As-Saghir - 10
As-Salam – 37, 44
As-Samad – 39
As-Sami’ – 37
As-Siqat - 7
Asy-Syahid – 38
Asy- Syakur – 38
Atsar Sahabat – 298
At-Tafsir Al-Kabir – 24
At-Takwir – 94
At-Taqrib – 26
At-Tarikh - 14
At-Tarikh Al-Awsat – 24
At-Tarikh Al-Kabir - 7, 10,
24
At-Tarikh As-Saghir – 24
At-Tauhid – 28
At-Tawwab – 39
Awliya – 50, 51
Azab – 111, 115, 223, 250
Az-Zahir – 39
Az-Zahrawi – 210
405
Az-Zihli - 11, 12, 13
‘Abdan – 61
‘Abdullah – 70, 71
‘Abdullah bin Abu Qatadah
- 205
‘Abdullah bin ‘Abbas – 57,
144
‘Abdullah bin ‘Amr – 5
‘Abdullah bin Dinar – 213
‘Abdullah bin Fadhl – 148
‘Abdullah bin Mas’ud - 178
‘Abul ‘Aziz – 198
‘Abdul Malik – 52
‘Abdur Rahman – 213
‘Abdul Rahman Ashrafi –
31
‘Abdul Warits - 198
‘Abdus Samad – 213
‘Adiy bin Hatim – 172
‘Affan – 77
‘Aidil Fitri - 16
‘Aisyah – 5
‘Ali bin Abu Talib – 5, 13
‘Ali bin Al-Madini – 17
‘Alim ‘Ulama - 9
‘Amr bin ‘Aun – 160
‘Amr bin Yahya – 148
‘Aqidah – 72, 136, 158, 189,
285
‘Arash – 61, 62, 63, 132, 133,
135, 141, 142, 145, 146, 149,
150, 152, 153, 155, 158, 246,
251, 262
‘Asar – 137, 325
‘Ata bin Yasar – 135
‘Ayyash bin Al-Walid – 152
‘Azal – 77, 79
Baghdad - 11, 18
Baginda – 215
Bahasa ‘Arab – 31
Bahasa Inggeris – 31
Bahasa Melayu – 31
Bahtera – 111, 115
Baitullah - 10, 125
Baitul Maqdis – 73
Balkh - 9
Bani Ismail – 127
Bani Israil – 127, 149, 150,
233, 235, 273, 276, 281
Bani Mustaliq – 77, 78
Banjir – 116
Bapa – 219
Bardizbah - 7
Barli – 87, 269
Basar – 73
Basrah - 10, 268
Batas – 203
Batil – 299
Bayi – 79, 95, 179, 183
Berhala – 262, 263
Berhijrah - 354
Bertasbih - 325
Bida’ah - 12
Biji Sawi – 255, 256, 270
Biji Tamar – 292
Bintang – 156
Birril Walidain – 24
Bismika Rabbi – 46
406
Bismillah – 56
Bismillahi – 58
Bukhara - 7, 10, 12, 14
Bukit Judi – 113
Bulan – 97, 112, 122, 153,
156, 246
Bumi – 88, 113, 122, 123
Buta – 73, 74, 104, 281
Cinta – 59, 215, 240
Dajjal – 71, 72, 73, 75, 208,
209
Dakwah – 67, 105, 123, 137,
138, 189, 205
Dakwah Islam – 144
Dakwah Islamiah – 78
Dapur – 113
Darah – 183
Darjat – 228, 251, 316, 351
Dengki – 313
Dhuha – 268
Dia – 43, 61, 73, 75, 84, 87,
110, 114, 121, 214
DiriKu – 62, 66
DiriNya – 61, 67, 73
Dirham – 21
Doa – 47, 58, 198, 203, 210,
211, 222, 226, 325, 342
Dosa – 95, 217, 219, 236,
241, 259, 323
Dunia – 57, 59, 83, 98, 101,
113, 126, 130, 149, 203, 209,
211, 243, 260
Dzul Jalali Wal Ikram – 39
Ego – 48
Esa – 219
Evolusi – 207
Faidhul Qadir – 23
Fajar – 137, 167
Faraj – 79
Fardhu – 207
Fasal – 5
Fasik – 238
Fathul-Bari - 17, 27
Fiqh – 22
Fiqih – 23
Fiqih Syafi’i – 22
Firash – 47
Firdaus – 142
Firman Allah – 251
Fir’aun – 142, 277
Fitnah – 253
Fitrah Islam – 221, 222
Fi’li – 51
Fulaih - 135
Gandum – 87
Ganjaran – 348
Ghazwah – 77, 78
Ghaib – 110, 300, 301, 302
Ghundar – 217
Gregorian – 161
Gurau – 225, 260
Hadits - 5, 11, 12, 16, 22, 25,
30, 31, 34, 46, 52, 57, 61, 62,
69, 71, 87, 102, 133, 144, 148
Hadits Mutabi – 2
Hadits Nabawi – 5, 6, 9, 27,
28, 30, 251
Hadits Qudsi – 65, 213, 252
407
Hadits Sahih - 7, 18, 26
Hadits Syahid – 26
Hafs bin ‘Umar – 74
Haji – 355
Hakim – 112
Hakim Tirmizi - 6
Ham – 109
Hamil – 74
Hammad bin Syakr Al-
Nasawi - 13
Hammad bin Zaid - 7
Hammad bin Syakr Al-
Nasawi – 13
Hanafi – 24
Haq – 224, 299, 349
Haram – 158
Hari Berbangkit – 51, 83, 91,
145
Hari Kebangkitan – 79, 89,
144
Hari Keputusan – 92
Hari Pembalasan – 87, 88,
144
Hari Pengadilan – 51
Hari Perhisaban – 94, 126,
239, 256
Hari Pertemuan – 166, 242,
249, 250, 251
Hari Qiyamat – 51, 67, 69,
71, 73, 75, 83, 85, 86, 91, 92,
93, 118, 140, 143, 144, 172,
209, 210, 231, 239, 242, 254,
268
Hasad – 313, 319
Hati – 255, 256
Hawa – 98
Hidayah – 27, 65, 166
Hidup – 350
Hijaz - 6
Hijrah – 347
Hijriyah – 157
Hikmah – 126, 150, 280, 282
Hilal – 131
Hisyam – 83
Humaid – 255
Huruf – 315
Hushaim – 158, 205
Hushain – 205
Huzaifah – 5, 48
Ibadah – 65, 189
Iblis – 98
Ibnu ‘Abbas - 5, 52, 139, 299
Ibnu Hajar – 23
Ibnu Hibban - 7
Ibnu Khuzaimah - 13
Ibnu Mas’ud – 5
Ibnu Muhairiz – 73
Ibnu Rahawaih - 13
Ibnu Sabil – 341
Ibnu Salah – 22
Ibnu Salam – 205
Ibnu Tahir - 11
Ibnu ‘Umar – 5
Ibrahim - 121, 123, 124, 125,
193
Ibrahim At-Taimi – 148
Ibrahim bin Ma’qil Al-
Nasafi - 13
408
Ibrahim bin Mundzir – 131
Ibu – 219
Ibu Bapa – 321, 337, 339, 344
Ikhlas – 124, 193, 198
Imam – 120
Imam Abu Daud - 6, 7, 13
Imam Ahmad bin Hambal -
6, 13
Imam Al-Humaidi – 18
Imam Baihaqi - 6
Imam Bukhari - 6, 8, 9, 13,
17, 19, 21, 22, 23, 24, 30, 42,
48, 53, 57, 61, 67, 70, 73, 84,
129, 144, 188, 205, 208, 213,
217, 221, 226, 231, 240, 255
Imam Durami - 11
Imam Ibnu Abi Dunya - 6
Imam Ibnu Majah - 6
Imam Mahdi – 64, 65, 209
Imam Malik - 7
Imam Muslim - 6, 13, 17
Imam Nasaie - 6, 7, 17
Imam Nawawi – 29
Imam Rabbani – 48
Imam Syafi’i – 23
Imam Tirmizi - 6, 7, 17, 37
Iman - 16, 121, 130, 131, 217,
255, 256, 269, 289
Injil – 190, 223
Inna Rahmati – 63
Iraq – 21
Ishaq – 77, 213
Ishaq bin Abu ‘Isa – 208
Islah – 137
Islam – 23, 72, 188, 191
Ismail – 124, 226, 240
Isnad – 19
Isteri – 219
Istidraj – 72
Istilah - 6
Istiqamah – 166
Istirahat – 207
Istiwa – 158
‘Ibadah – 200
‘Isa Putera Maryam – 174
‘Isya – 137, 167
‘Illat – 18, 21
‘Ilmu – 98, 298
‘Ilmu Allah – 258
‘Imran – 129
‘Isa - 284
‘Isya – 325
Jalaluddin Ahmad – 28, 31
Jalan Allah – 135, 137, 138,
337,187, 188, 257, 258, 321,
347, 352, 362
Jami’ - 6
Jami’us Saghir – 23
Jari – 97, 255
Jarir – 57, 160
Jarir bin ‘Abdullah - 6
Jazirah - 10
Jibril – 176, 212, 213, 214,
216, 218, 250, 251, 276
Jihad – 78, 138, 189, 205,
337, 347, 349, 360
Jin – 55, 59, 242, 243, 256
Jiwa – 92, 95, 97
409
Jual Beli – 359
Jumaat - 8
Juwairiyah – 71
Ka’abah – 124, 125, 126
Kafir – 74, 75, 93, 100, 103,
109, 112, 113, 114, 123, 138,
142, 190, 218, 243, 249
Kalam – 65, 173, 175, 223
Kalam Allah – 13, 187
Kalimah – 74, 75, 85, 130
Kalimat – 177, 188, 279
KalimatNya – 269
Kalimullah – 276
Kasih – 215
Kaum Kerabat – 339
Kelamin – 57, 77
Kenabian – 224, 239, 282,
299
Kerasulan – 224
Ketuhanan – 247
Khafi – 48
Khalid – 160
Khalid bin Ahmad Az-Zihli
- 14, 15
Khalifah – 100, 101
Khalil - 269
Khartand - 16
Khas – 210
Khianat – 313
Khuldi – 101, 102
Khurasan - 11, 21
Khusyu’ – 140
Kiblat – 237
Kitab – 232, 280
Kitab Ad-Du’afa – 24
Kitab Al-Asyribah – 24
Kitab Al-Kuna – 24
Kitab Al-’Ilal – 24
KitabNya – 61
Kitab Injil – 278, 280
Kitab Suci – 251
Kitab Taurat – 85, 150, 273,
280
Kitabullah - 20, 189
Kubah – 73
Kubur - 89, 95, 182, 281
Kufah - 11
Kuraib – 57
Kursi – 258
Lahore – 30
La Ilaha Illa Allah – 87, 130,
131, 271
Lauh Mahfuz – 61, 79, 294
Laut – 274
Lautan – 95
Liar – 95
Madinah - 9, 10, 11, 15, 26,
30, 144, 208, 209, 299
Maghrib – 137, 325
Maha Esa – 42
Majusi - 7
Maki bin Ibrahim Al-Bakhi
- 17
Makkah - 9, 10, 25, 30, 125,
126, 144, 299
Makam - 10, 15
Makhraj – 309
Maksiat – 97, 123
410
Malaikat – 67, 92, 110, 115,
142, 151, 175, 185, 208, 213,
218, 326
Malam – 154, 156
Malik – 46, 226, 240
Malikul Mulk – 39
Manna - 275
Mansur – 57
Mansur bin Muhammad
Al-Bazdawi - 17
Manusia - 234
Manzilah – 153, 154
Maqam – 25, 209
Marfu’ – 27
Marhalah - 12
Maryam – 79, 278
Masehi – 161
Masjid – 73, 98
Masjidil Haram – 25, 355
Masnun – 49, 55
Masyaikh – 28, 31
Matahari – 94, 151, 153, 156,
246
Matan – 18, 31
Mati – 221
Mauquf – 20, 27
Mawsil – 27
Mazhab – 22
Mazmumah – 189
Ma’aruf – 237
Ma’bad bin Hilal Al-‘Ansi –
268
Ma’rifat – 241
Ma’sum – 219
Ma’tsurat – 211
Melagukan – 309
Menephthah – 277
Mesir - 10, 277
Mesopotamia – 113
Mikail – 218
Mikraj – 276
Mimbar – 25
Mufassirin – 113, 158, 284
Muhadditsin - 6
Muhajirin – 353, 354
Muhammad – 85, 86, 127,
142, 195, 224, 270
Muhammad bin ‘Abdullah
– 73
Muhammad bin Basyar –
217
Muhammad bin Ismail - 11,
12, 20, 21, 25
Muhammad bin Katsir –
188
Muhammad bin Qulaih –
135
Muhammad bin Yahya - 12
Muhammad bin Yahya bin
Habban – 77
Muhammad bin Yusuf –
148
Muhammad bin Yusuf Al-
Baykandi - 17
Muhammad bin Yusuf Al-
Faryabi - 17,
Muhammad bin Yusuf Al-
Firabri - 17
411
Muhammad Rasulullah – 5,
6, 10, 15, 27, 28, 29, 30, 31,
46, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 57,
58, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 78, 87, 137,
151, 187, 209, 214, 251, 258,
269, 299
Muhammad Zakaria
Ashrafi – 31
Muharram – 162
Mujaddid Alf Tsani – 48
Mujaddidi – 28
Mujahadah – 349
Mujahid – 77
Mukarramah - 10
Mukjizat – 149, 163, 174, 274
Mukmin – 118, 159, 160,
224, 351
Munajat – 211
Muqaddimah – 1
Muqarrabin – 67
Murtad – 352
Musa – 147
Musa bin Ismail – 71
Musa bin ‘Uqbah – 77
Musaddad – 198, 221
Muslim – 52, 57, 192, 259
Muslimah – 57
Muslimin – 23, 28
Musyahadah – 149
Musyrik – 128, 129, 230
Musyrikin – 144, 162
Mutabi’ – 27
Mu’alla bin Asad - 143
Mu’allaq – 27
Mu’az bin Fadhalah – 87
Nabi – 5, 30, 52, 61, 74, 75,
149, 210
Nabi Adam – 57, 75, 84, 87,
98, 101, 102, 103, 180
Nabi Ibrahim - 8, 84, 124,
125, 128, 192, 268, 269
Nabi Ishaq – 27
Nabi Ismail – 127
Nabi ‘Isa – 73, 77, 85, 130,
150, 180, 269, 280
Nabi Muhammad – 85, 87,
130, 132, 144, 148, 150, 160,
188, 197, 215, 217, 241
Nabi Musa – 85, 130, 149,
150, 175, 235, 268, 273
Nabi Nuh – 84, 103, 105,
113, 115, 272
Nafi’ – 71
Nafkah – 338, 348
Nafs – 48
Nafsu – 51, 59
Nahi Mungkar – 189, 238
Naisabur - 11, 12, 14
Namrud – 124
Naqshbandi – 28
Nasr – 122, 123
Nasrani – 127, 144, 190, 284,
299
Neraka – 87, 92, 122, 148,
179, 209, 244, 249, 260
Neraka Hawiyah – 90
412
Neraka Jahannam – 131,
145, 202, 249
Neraka Jahim – 95
Niat – 188
Nuh – 104, 106, 109, 111,
112, 117, 120, 123
Orbit – 153, 156
Otak – 211
Padang Mahsyar – 55, 102,
130
Pahala – 221
Pakistan – 30
Pancaindera – 302
Panggilan – 212
Para ‘Alim ‘Ulama – 289
Para Anbiya – 254
Para Awliya – 170, 289
Para Malaikat – 84, 98, 100,
101, 141, 175, 176, 185, 209,
211, 215, 220
Para Mufassirin – 101
Para Mujahidin – 135, 138
Para Nabi – 75, 193, 211,
232, 238, 289
Para Rasul – 117, 173, 211,
214, 242, 250, 289
Para Ruh – 176
Para Sahabat – 5, 78, 135,
204, 206
Para Siddiqin – 289
Para Syuhada – 289
Para Salihin – 289
Parsi - 7
Pencuri – 216
Penghulu – 5, 213, 214, 239
Penzina – 216
Perawi – 22, 24, 272
Periwayat - 5
Perjanjian – 263
Pertemuan – 244, 245, 246
Perut – 184
Pohon – 101
Psikologi – 48
Puasa – 62
Qais – 160
Qalb – 48
Qanaan – 113
Qatadah – 74, 87, 144, 208
Qauli – 51
Qaza’ah – 77
Qiraat – 310
Qiyam – 326
Qiyamat - 6, 15, 29, 31, 72,
104, 242, 282
Qiyamullail – 170
QudratNya – 79
Qutaibah bin Sa’id – 20, 57
Raf’ul-Yadain Fis-Solah – 24
Rahim – 58, 182
Rahmat - 16, 29, 58, 59, 61,
62, 63, 66, 68, 104, 109, 131,
219, 226, 230, 249, 325
Ramadhan – 135, 136, 137
Ramses – 277
Rasul – 5, 30, 75, 84, 117,
149, 177, 219, 233, 238, 250
Rasul Allah – 123
Rasulullah – 33, 34, 192
413
Rasyid bin Ismail - 9
Rejab – 162
Rezeki – 258, 302
Riak – 42, 189, 316
Rib’iy – 52
RisalahKu - 278
Riyadhus Salihin – 29
Ruh – 48, 58, 85, 95, 130,
151, 175, 186, 204, 205, 206,
269, 285
Ruhul Quddus – 79, 174,
281
Ruku’ – 326, 329
Sabar – 200
Sajdah – 326
Samarkand - 16
Sanad – 18
Sangkaan – 252, 253
Sangkakala – 95, 96
Sa’ad bin Abu Waqqas – 5
Sahabat – 5, 20, 26, 27
Sahih – 26
Sahih Bukhari – 26, 28, 34
Sains – 153
Sakinah – 315
Salih – 47, 50, 51, 57, 59, 62,
67, 126, 145, 224
Salihah - 8, 57, 59
Salim - 57
Salman Al-Farisi – 5
Salwa – 275
Sam – 113
Sa’id – 144
Sa’id bin Abu Sa’id Al-
Maqburi – 46
Sariyah – 78
Sayang – 215
Sebiji Sawi – 270, 289
Sedepa – 65
Sehasta – 65
Sejengkal – 65
Selawat – 307
Semut – 270
Senda – 225, 260
Seperdua – 227
Sepertiga – 226, 227
Shu’aib – 34, 133, 210, 231,
252
Siang – 154, 322, 323
Sifat – 30, 37, 57, 68, 69, 130,
169
Si Fulan – 213, 221, 314,
Sihir – 72
Silsilah - 6, 239
Sirr – 48
Solah – 59, 135, 136, 200,
201, 203, 205, 302, 320, 325,
335
Solah Wustha – 322
Solat – 25, 62, 125, 198, 204,
310, 316
Solat Witir – 170
Sopak – 281
Subuh – 137, 205, 325
Sufyan – 148, 188
Sujud – 101, 230, 270, 326,
329
414
Sujud Tilawah – 326
Sunan - 6
Sunan Ibnu Mubarak - 9
Sunnah – 18, 20, 23, 29, 50,
54, 63, 167, 189, 221
Sunnah Nabawiah - 6, 51
Surah Ash-Syua’ara – 116
Surah Hud – 106
Surah Nuh – 116, 118
Surah Yunus – 105
Suwwa’ – 122, 123
Syaerill – 30
Syafa’at – 31, 83, 85, 86, 103,
124, 130, 150, 210, 211, 255,
256, 257, 258, 259, 262, 307,
Syafa’at Allah – 263, 268,
270
Syafi’i – 22, 28
Syaitan – 50, 55, 56, 57, 58,
59, 101, 102
Syajaratul Khuldi – 102
Syara’ – 313
Syari’at – 28, 51, 144, 149,
188, 190, 214, 223, 230, 290
Syam - 10
Syirik – 128, 189, 219
Syihab – 226
Syu’bah – 52, 74, 179, 208,
217
Syubhat - 7, 8
Syurga – 33, 44, 86, 92, 95,
101, 102, 135, 136, 137, 142,
145, 171, 179, 186, 209, 216,
218, 255, 287, 288, 346
Syurga ‘Adnin – 363
Syurga Firdaus – 135, 139
Tabaqat – 23
Tabi’in - 6, 20, 26, 27
Tabi’it Tabi’in - 6
Tabligh – 137
Taha – 40, 101
Tahajjud – 165, 169, 170,
205, 226
Tajwid – 309
Takabbur – 50, 100, 188
Takrif - 6
Ta’aruf - 5
Talhah bin ‘Ubaidullah – 5
Tanah – 122, 181, 185
TanganNya – 84, 98
Tanur – 115, 116
Taqdir – 59, 101
Tarikh - 10
Tariqat – 28
Tasbih – 325
Tasfiyah – 189
Tasfiyatul – 137, 189
Taubat – 101
Taufan – 113
Taufiq – 69, 169, 186
Tauhid – 103, 218, 219, 224
Taurat – 190, 223, 273
Ta’un – 208, 209
Tawaf – 98
Tazkiyah – 189
Tazkiyatun – 137, 189
Tidur – 55, 205, 206, 222
Tiga – 285
415
Tongkat – 274, 275
Tsabit Al-Banani – 268
Tuhan - 8, 49, 71, 74, 75, 83,
84, 85, 86, 98, 114, 122, 131,
159, 160, 219, 241
Tulang – 97
Uf – 343, 346
Ular – 274, 275
Umur – 244
Ummat - 6, 28, 29, 30, 31, 75,
124, 130, 144, 150, 210, 231,
233
Ummatku – 269
Ummat Islam – 49, 50, 51,
55, 72, 73, 136, 137, 138, 186,
209, 232, 237, 238
Unta – 95
Urusan – 220
Utusan – 224
‘Ubadah bin Samit – 6
‘Ujub – 42
‘Ulama - 11, 22, 26, 27, 29,
34, 51
‘Ulama Baghdad – 19
Salaf - 13
‘Umar Al-Khattab – 5, 13
‘Umar bin Hafs – 65
‘Umrah – 30
‘Utsman bin ‘Affan – 5, 13
Wadd – 123
Wafat - 16
Wajah – 159, 173, 223
Wajah Allah – 173
Wahyu – 51, 217, 224, 233
Wajibul Wujud – 69, 131
Waki’ - 9, 152
Wara’ - 7, 8
Wasil – 217
Wudhu – 204
Wuhaib – 77, 143
Ya – 42, 44
Ya’aqub – 127, 193
Ya’uq – 122, 123
Yafits – 113
Yaghuts – 122, 123
Yahudi – 72, 127, 128, 144,
150, 190, 283, 299
Yahya bin Ma’in - 17
Yazid bin Harun – 208
Yusuf bin Rashid – 255
Zabur – 190
Zahid ‘Ali Ashrafi – 31
Zakat – 62, 140
Zalim – 104, 110, 111, 112,
115, 122, 125, 258, 273, 343,
355
Zarrah – 87, 88, 131, 289,
293, 294
Zat – 54, 68, 69, 131, 262,
325
Zat Allah – 34, 50, 136, 277
ZatNya – 41, 42, 49, 69, 73,
324
Ziarah – 30
Zikir – 62, 146
Zikrullah – 40, 98, 290
Zikrulmaut - 290
Za’farani – 23
416
Zubair bin Muhammad
Musa Ar-Ruhani Al-Bazi –
31
Zuhur - 16, 137, 325
Zulhijjah – 162
Zulqaidah – 162
Zuriat – 59, 180

417
TRANSLITERASI
Ayat-ayat Al-Quran atau sebutan bahasa ‘Arab yang ditransliterasikan kepada
tulisan Rumi di dalam buku ini adalah menggunakan simbol Rumi seperti yang
dinyatakan berikut:

SEBUTAN HURUF SIMBOL RUMI SIMBOL ARAB NILAI ABJAD
Alif A ا 1
Ba B ب 2
Ta T ت 400
Tsa Ts ث 500
Jim J ج 3
Ha H ح 8
Kha Kh خ 600
Dal D د 4
Dzal Dz ذ 700
Ra R ر 200
Zai Z ز 7
Sin S س 60
Shin Sh ش 300
Sad S ص 90
Dhzad Dhz/Dh ض 800
Ta T ط 9
Za Z ظ 900
‘Ain ‘A ‘I ‘U ع 70
Ghain Gh غ 1000
Fa F ف 80
Qaf Q ق 100
Kaf K ك 20
Lam L ل 30
Mim M م 40
Nun N ن 50
Waw W و 6
Ha H ھ 5
Ya Y ي 10

Huruf ا (Al if), و (Waw) dan ي (Ya) adalah huruf Maddah dan simbol Rumi yang digunakan
di dalam Risalah ini adalah seperti berikut:
1. [a] untuk ا Alif Maddah
2. [u] untuk و Waw Maddah
3. [i] untuk ي Ya Maddah
Kalimah yang mengandungi ◌ّ (Syaddah) dinyatakan dengan dua simbol Rumi yang berulang
seperti “Yusabbihu lillah” di mana terdapatnya 2 huruf B ( ب ل ) dan 2 huruf L ( ) adalah bagi
menunjukkan Syaddah.