KEBOLEH PERCAYAAN UJIAN

Ahli Kumpulan: Noorazrina Arshad Norasmah Abdul Manaf Norhashimah Mohamed
KDP 14 MINGGU OUM IPIK 2009

Pensyarah : Pn. Haslina Japri .

KEBOLEHPERCAYAAN UJIAN
Kebolehpercayaan(reliability) sesuatu alat ukuran bermaksud ketekalan ukuran-ukuran yang dihasilkan oleh alat-alat tersebut (Hanna & Dettmer,2004). Kebolehpercayaan Ujian ialah ketekalan markah-markah yang dihasilkan oleh ujian tersebut. Ujian yang baik adalah ujian yang mempunyai darjah ketekalan yang tinggi, markah/skor yang dihasilkan adalah hampir sama dalam apa jua keadaan.

INDEKS KEBOLEHPERCAYAAN DAN PENGKELASAN UJIAN
Nilai (r) < 0.20 0.21 – 0.40 0.41 – 0.60 0.61 – 0.80 0.81 – 1.00 Pengkelasan Ujian Tidak baik Kurang baik Sederhana baik Baik Sangat baik

Ukuran Kesetaraan Ukuran Kestabilan
5 JENIS KEBOLEHPERCAYAAN Mehrens & Lehmann (1991)

Ukuran Kesetaraan dan Kestabilan

Ukuran Ketekalan Dalaman

Kebolehpercayaan Pemeriksa

1. UKURAN KESTABILAN
• “anggaran kebolehpercayaan uji-uji semula”(test-restest estimate of reliability) • Memberikan ujian yang sama sekali lagi kepada kumpulan pelajar yang sama(kelas yang sama) selepas ujian yang pertama ditadbirkan(2 – 7 hari). • Mengira pekali korelasi Pearson antara dua skor yang diperolehi oleh setiap pelajar. • Ukuran kestabilan adalah tinggi sekiranya jarak masa antara dua pentadbiran ujian adalah pendek.

UKURAN KESTABILAN
∑ x1 Pekali korelasi Pearson r xy = ∑ (x1 – x) (y1 - y) -----------------------nsx sy x
y1 y sx sy n jumlah Skor ujian kali pertama Min skor ujian kali pertama Skor ujian kali kedua Min skor ujian kali kedua Sisihan piawai skor ujian kali pertama Sisihan piawai skor ujian kali kedua Bilangan pelajar

2. UKURAN KESETARAAN
• Ukuran Keselarian (parallel), memberikan memberikan dua ujian yang berbeza tapi setara (kesamaan dari segi kandungan, JSU, format soalan dan arahan menjawab serta min, varians & interkorelasi skor) kpd kumpulan pelajar pada hari yang sama. • Mengira pekali korelasi Pearson antara dua skor yang diperolehi setiap pelajar.

3. UKURAN KESETARAAN DAN KESTABILAN
• Melihat ketekalan pencapaian seseorang pelajar untuk jangka masa panjang dengan menggunakan ujian yang berbeza. • Mentadbirkan ujian kedua yang setara dengan ujian pertama (Ukuran Kesetaraan) pada suatu masa yang lain (Ukuran Kestabilan). • Mengira pekali korelasi Pearson antara dua skor yang diperolehi setiap pelajar, skor ujian pertama dan skor ujian kedua.

4.UKURAN KETEKALAN DALAMAN
• Membelah/memecahkan ujian kpd separuh-separuh (split-half), iaitu separuh pertama dan separuh kedua. • Kaedah Kuder-Richardson dan Kaedah Cronbach, kedua-dua kaedah menggunakan sekali ujian sahaja. • Menggambarkan darjah keseragaman (homogeneity) antara item dalam sesuatu ujian, hubungan/korelasi antara setiap item dengan jumlah skor ujian.(Mehrens & Lehmenn,1991)

4(a). Ukuran Ketekalan Dalaman Belah-Dua
∑ x1 r ½ ½ = ∑ (x1 – x) (y1 - y) -----------------------nsx sy x
y1 y sx sy n jumlah Skor separuh pertama ujian Min skor separuh pertama Skor separuh kedua ujian Min skor separuh kedua Sisihan piawai skor separuh pertama ujian Sisihan piawai skor separuh kedua ujian Bilangan pelajar

4(a). Ukuran Ketekalan Dalaman bagi keseluruhan ujian (r SB)
Pekali Spearman- Brown
r SB =

[ 2 r½½ ] ----------------(1 + r ½ ½ )

r ½ ½ ialah pekali Ketekalan Dalaman Belah- Dua

4(b). Kaedah Kuder Richardson
• Digunakan untuk mengira Ukuran Ketekalan Dalaman bagi item yang berjawapan dikotomi (betul/salah) • K-R20 untuk Indeks Kesukaran Item(P) berbeza bagi semua item • K-R21 untuk Indeks ini sama bagi semua item.

4(b). Kaedah Kuder Richardson

K – R20 = k [ 1 - ∑pq ] ----- ----------k -1 Sx 2 K – R21 = k [1 – x(k – x)] ----- -------------k -1 kSx 2 jumlah Bilangan item dalam ujian Kadar pelajar menjawab item dengan betul (indek Kesukaran item) Kadar pelajar yang salah menjawab item (q = 1 – p ) Varians skor item Min skor keseluruhan item Varians skor keseluruhan ujian

k p
q pq x

Sx 2

4(c). Kaedah Cronbach
• Kaedah alfa sebagai Ukuran Ketekalan Dalaman • Lanjutan kepada K – R20

k
a = k [ 1 - ∑S12 ] ----- ----------k -1 Sx2

Bilangan dalam ujian jumlah Varians bagi skor item Varians skor keseluruhan item

∑ S12 Sx2

5. Kebolehpercayaan Pemeriksa
• Ketekalan ukuran/skor yang diberikan oleh dua atau lebih pemeriksa apabila memeriksa kertas jawapan yang sama • Tidak perlu bagi ujian objektif

Soalan
1) Terangkan maksud kebolehpercayaan ujian. 2) Jelaskan jenis-jenis kebolehpercayaan ujian. 3) Nyatakan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi kebolehpercayaan sesuatu ujian.