PERBANDINGAN PEMIKIRAN IBNU KHALDUN DAN OSWALD SPENGLER

Disusun untuk memenuhi tugas Mata kuliah Filsafat Sejarah Dosen Pengampu : Dr. Sri Margana

Disusun Oleh : DIAN USWATINA NIM. 1320512108

KONSENTRASI SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM PROGRAM STUDI AGAMA DAN FILSAFAT PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2014

filsafat adalah proses pencarian kebenaran melalui alur berfikir yng sistematis. Pada kesempatan kali ini penulis akan memaparkan tentang perbandingan pemikiran filsafat sejarah Ibnu Khaldun dan Oswald Spengler. filsafat sejarah menjadi suatu tema yang mengandung dua segi yang berbeda dari kajian tentang sejarah. filsafat merupakan suatu analisa secara hati-hati terhadap penalaran-penalaran mengenai suatu masalah dan penyusunan secara sengaja serta sistematis suatu sudut pandangan yang menjadi dasar suatu tindakan.BAB I PENDAHULUAN Filsafat adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh tentang hakikat kebenaran sesuatu terjadi. Dari segi yang lain. “Philos” artinya cinta. Pertama. Atang Abdul Hakim. Yang mana dalam tulisan ini digambarkan pola pikir antara filosof Barat dan dan filosof Arab. sejarah yang berusaha untuk memastikan suatu tujuan umum yang mengurus dan menguasai semua kejadian dan seluruh jalannya sejarah. Drs. Dalam kajian-kajian modern. Akan tetapi. sejarah yang bertujuan untuk menguji serta menghargai metode ilmu sejarah dan kepastian dari kesimpulan-kesimpulannya. Segi yang pertama berkenaan dengan kajian metodologi penelitian ilmu ini dari tujuan filosofis. sedangkan “sophia” artinya kebijaksanaan. Sedangkan filsafat itu sendiri secara etimologis ada yang mengatakan bahwa filsafat berasal dari bahasa Arab. filsafat sejarah berupaya menemukan komposisi setiap ilmu pengetahuan dan pengalaman umum manusia.1 Sejarah dalam pengertian sebagai filsafat sejarah mengandung dua spesialisasi. 1 Drs. (Bandung : Pustaka Setia. Beni Ahmad S. Oleh karena itu filsafat dapat diartikan dengan cinta kebijaksanaan yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-hikmah. kata tersebut pada awalnya berasal dari bahasa Yunani. yaitu “falsafah” yang artinya al-hikmah. 14 . artinya perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur dan tahapan-tahapannya mudah untuk diikuti. Usaha ini sudah dijalankan berabad-abad lamanya. Kedua. Filsafat Umum. hlm. Sedangkan secara terminologis. 2008).

Ibnu ‘Abdun. kemudian meninggalkan Tunis untuk menghindari wabah dan melakukan perjalanan ke Hawarar dan tinggal di rumah temannya. Sedangkan Ibnu ‘Abdun sendiri sangat menghargai Ibnu Khaldun. keluarganya tidak tinggal di Tunis.BAB II PEMBAHASAN A. namun di Isbelia. Ibnu Khaldun tumbuh di Tunis dan belajar tentang ilmu pengetahuan di zamannya. hlm. Ibn Khaldun yang terlahir dari keluarga Arab-Spanyol sejak kecil sudah dekat dengan kehidupan intelektual dan politik. 3 Muhammad Adurrahman Ibnu Khaldun. 732-808. salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. 1989). IBNU KHALDUN 1. sebagaimana Ibnu Battutah. Sebelumnya. (Jakarta: Pustaka Firdaus. Namanya dikenal oleh orang-orang Timur dan Barat. (Darul Fikr Lithaba’ah wa Nasr). Ibn Khaldun dilahirkan pada 27 Mei 1332 (1 Ramadhan 732 H) di Tunis. 1332-1406 . Ibn Khaldun dan Pola Pemikiran Islam . Biografi Ibnu Khaldun Ibn Khaldun merupakan pemikir dari dunia Arab. Mukaddimah Ibnu Khaldun. bahkan ia sempat menolong Ibnu Khaldun saat ia melakukan perjalanan ke Barat dan ia berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain. seorang sajarawan besar Islam pada abad pertengahan. Dia merupakan salah satu pembesar di abad kedelapan. Ibn Khaldun yang bernama lengkap Abu Zaid Abd-Ar-Rahman Ibn Khaldun.2 Keluarga Ibn Khaldun berasal dari Hadramaut dan masih memiliki keturunan dengan Wail Bin hajar. 9. hlm. di saat dunia Arab mengalami kemandegan. kemudian kakek buyutnya mulai pindah ke Tunis pada abad ke-7 H.3 2 Fuad Baali dan Ali Wardi. sedangkan usianya belum tua.

dan pemberontakan-pemberontakan suatu kelompok kepada kepada kelompok lain yang berakibat pada munculnya kerajaankerajaan dan negara-negara dengan tingkat yang bermacam-macam. Pemikiran Filsafat sejarah Ibnu Khaldun dalam alMuqaddimah secara luas dibahas dalam bab dua kitab al –I‟bar.Ibn Khaldun wafat pada tanggal 26 Ramadhan 808 H (16 Maret 1406M). aliran sejarah sosial. Pertama. baik untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun kegiatan mereka dalam ilmu pengetahuan dan industri. tak lama stelah ditunjuk keenam kalinya sebagai hakim. Dalam pandangannya sejarah tidak lebih dari sekedar menguraikan tentang peristiwa-peristiwa. Menurut Ibn Khaldun pengetahuan itu tidak mewakili wawasan disiplin ilmu sejarah. Hampir semua kerangka konsep pemikiran Ibnu Khaldun tertuang dalam al-muqadddimah. seperti keliaran. 2. serta segala perubahan yang terjadi di masyarakat. Pemikiran Ibnu Khaldun Kitab Muqaddimah merupakan pendahuluan sebuah kitab atau karya yang lebih besar berjudul Kitab al-‟Ibar wa Diwan al-Mubtada‟ wa al-khabar fi Ayyam al-‟Arab wa Al-‟Ajam wa al-Barbar wa Man „Asharahum min Dzawi al-Sulthan al-Akbar. Konsep gerak sejarah Ibn Khaldun mengikuti pada tiga aliran Filsafat sejarah. tentang pelbagai kegiatan dan kedudukan orang. Dari karya al-Muqaddimah inilah Ibnu Khaldun merumuskan hukum sejarah. Aliran ini menafsirkan sejarah secara materialis dan menguraikan fenomena- . tentang perubahan-perubahan yang terjadi. Aliran ini berpendapat bahwa fenomena-fenomena sosial dapat ditafsirkan. Kedua. Khaldun menerangkan bahwa sejarah adalah catatan tentang masyarakat manusia atau peradaban dunia. nama-nama penguasa atau silsilah keturunan dan angka-angka tahun. dan teori-teorinya dapat dihuraikan dari fakta-fakta sejarah. tentang revolusi. Dia dikebumikan di kawasan pemakaman orang sufi di Kairo. aliran ekonomi. perihal watak manusia. keramah-tamahan. Di al-muqaddimah tersebut. solidaritas golongan.

Hukum Peniruan (Legal Copying). yaitu mempunyai corak dialektis. Alam dan lingkungan memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat. aqidah dan adat. Ia meyakini adanya hubungan sebab-akibat antara realitas dengan fenomena. Khaldun menerapkan dan menjadikan hukum ini sebagai salah satu diantara dua prinsip Filsafatnya. Ketiga. Hukum Perbedaan (Legal Differences). Ketiga. ekonomi. fisik. walaupun manusia sendiri juga bisa mempengaruhi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Karl Marx adalah tokoh yang mengembangkan aliran Filsafat sejarah ini. Ibn Khaldun menguraikannya dalam tiga hukum. tradisi dan agama. Ia menguraikan bahwa kelompok yang kalah selalu meniru kelompok yang menang dalam pakaian.fenomena sosial secara ekonomis. tetapi terdapat perbedaan-perbedaan yang harus diketahui oleh sejarawan. Hukum ini juga diasumsikan sebagai salah satu hukum determinisme sejarah. Pertama. Peniruan bisa menyebabkan kesamaan sosial. seseorang. Menurut Khaldun peniruan itu sendiri merupakan satu hukum yang umum. aliran geografis. ia mengalami perkembangan. Kecuali mukjizat para nabi dan karomah para Wali. Setiap perubahan dalam masyarakat dan fenomena-fenomenanya merujuk pada faktor ekonomi. masyarakat dan tradisi-tradisinya dibentuk oleh lingkungan dan alam dimana ia berada. tanda-tanda kebesaran. Masyarakat menurut Ibn Khaldun tidaklah sama secara mutlak. Oleh karena itu dalam penyejarahannya. Berkaitan dengan hukum determinisme sejarah. Menurut Ibn Khaldun fenomena-fenomena sosial tunduk pada hukum perkembangan. . Demikian juga dengan gerak sejarah. Kedua. Ia berasumsi bahwa semua realitas di alam ini dapat dicari hukum kausalitasnya. adat istiadat. Hukum Sebab-Akibat (Legal Causality) yaitu hukum determinisme yang berkaitan dengan ilmuilmu kealaman pada asal mulanya. Aliran ini memandang manusia sebagai putra alam lingkungan. dan kondisi-kondisi alam di sekitarnya. politik. Lebih jauh Ibn Khaldun menghubungkan bahwa perbedaan-perbedaan semakin membesar karena faktor geografis.

yaitu seperti tercermin dalam peristiwaperistiwa sejarah.com. Sumber pertama adalah sumber yang berada dalam keadaan asli atau sebelum ditafsirkan. disamping melacak pemahaman tentang akibat-akibat dari tindakan itu.4 Khaldun bahkan memerinci bahwa ekonomi. faktor ekonomi. Meski punya pengaruh. dan agama merupakan faktor yang memengaruhi perkembangan sejarah.wordpress. Ilmu lain inilah yang diistilahkan Ibn Khaldun sebagai kultur. Kaidah ilmu hadith yang dimaksudkan disini dengan jalan mengkaji dari sudut periwayatan dari seorang individu kepada individu yang lain hingga sampai ke Nabi Muhammad SAW.Selain itu menurut Ibn Khaldun. Ibn Khaldun telah menggunakan pendekatan atau kaidah ilmu hadith dalam menilainya terhadap sumber yang mengandung informasi berkaitan dengan syariat Islam. alam dan agama bagi Khaldun bukan satusatunya faktor yang menentukan gerak sejarah. Sumber bisa dibagi dua jenis yaitu sumber pertama yang disebut sebagai sumber primer dan sumber kedua yang disebut sebagai sumber sekunder. Teori ini sebenarnya merupakan tafsir atas pemikiran Khladun. Khladun sendiri sebenarnya tidak menyampaikannya 4 http://homaniora. alam. Sedangkan sumber kedua ialah merupakan hasil ataupun karya yang ditulis seseorang terhadap sesuatu peristiwa atau perkara yang didasarkan kepada sumber pertama. sumber (rujukan) memainkan peranan menjadikan sebuah karya itu berwenang atau sebaliknya. Teori siklus gerak sejarah sebagaimana yang dia pikirkan didasarkan pada adanya kesamaan sebagian masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Tujuan terakhir yang hendak diraih dengan bantuan ilmu kultur dalam peristiwa sejarah adalah ialah aktualisasi kebahagiaan dan kebaikan bersama melalui tindakan dan kebijkan politik. Ilmu kultur bertugas mencari pengertian tentang sebab-sebab yang mendorong manusia bertindak.tokoh-tokoh-filosof-sejarah/ .

5 Lembaga Studi Islam dan Pengembangan Masyarakat. atau perkembangan sistem ekonomi dunia). prinsip dari seleksi yang dihubungkan dengan pemilihan studi untuk membentuk taksonomi sejarah yang sesuai. kekaisaran dan negara bangsa. Dua masalah yang mendominasi penulisan sejarah universal. tahap perkembangan atau struktur. pertama ketersediaan kuantitas bahan dan keberagaman bahasa di mana di dalamnya tertulis mengimplikasikan bahwa sejarah universal mengambil bentuk kerja kolektif atau menjadi sejarah tangan kedua. 19. perjuangan bagi kekuatan dunia. Biografi Oswald Spengler Oswald Spengler Gottfried Arnold Manuel lahir pada tanggal 29 mei 1880 di Blakenburg (sekarang Brunswick. Kekaisaran Jerman) di kaki pegunungan Harz. Sejarah universal telah ditulis terutama oleh sejarawan Barat atau sejarawan dari Asia Barat termasuk Ibnu Khaldun. peristiwa penting. Hal ini sejalan dengan pengertian Sejarah Universal (atau dunia) yang menginginkan pemahaman atas keseluruhan pengalaman kehidupan masa lampau manusia secara total untuk melihatnya pesan-pesan perbedaan pada pesan yang berguna bagi masa depan. Ia merupakan putra sulung dari empat bersaudara sekaligus putra tunggal dalam keluarga.secara eksplisit. Ia memiliki kesehatan yang tidak sempurna dengan menderita migrain (sakit kepala) sepanjang hidupnya dan menderita kecemasan yang kompleks. Unit-unit tersebut secara geografis (misal benua). saling berhubungan (misalnya komunikasi. hlm. Kedua. atau komunitas terpilih. peradaban atau kebudayaan. Kontribusi Pemikiran Ibn Khaldun. 5 B. OSWALD SPENGLER 1. periode. Ayahnya seorang teknisi pembangunan di salah satu kantor pos birokrat Jerman. Yogyakarta: LSIPM. Satu hal yang disampaikan Khaldun secara eksplisit adalah pemikirannya tentang sejarah kritis. .

Spengler menerima pendidikan klasik di lokal Gymnasium (sekolah menengah berorientasi akademis) dengan mempelajari bahasa Yunani dan Latin. Setelah kematian ibunya. Selain itu. klasik. D. ia gagal lulus dalam ujian pertama tesis dokternya. terutama puisi. sejarah jerman dan matematika. drama dan musik.tokoh-tokoh-filosof-sejarah/ . ia bekerja di sekolah tinggi praktis (realgymnasium) di Hamburg dengan mengajarkan ilmu pengetahuan. dan Halle) dengan mengambil berbagai mata pelajaran. Ia menjabat sebagai guru di Saarbrucken dan kemudian di Dusseldorf. Spengler mengikuti studi di beberapa perguruan tinggi (Munich.6 2. filsafat. dan ilmu alam. ia beserta keluarga pindah ke kota Halle. musik dan seni. ia melihat kemajuan Eropa yang dapat dikatakan telah mencapai puncak. Pemikiran Oswald Spengler Oswald Spengler menulis sebuah buku pengamatan politik. sebagai eksposisi dan penjelasan tentang tren pada saat itu di Eropa mengenai perlombaan senjata. ia pindah ke Munich. Pada tahun 1903. Hal ini membuat pekerjaan yang direncanakannya terus meningkat dalam ruang lingkup 6 http://homaniora. Pendidikan universitasnya sebagian besar dibiayai oleh warisan almarhum bibinya. Barulah setahun kemudian ia lulus ujian keduanya dan menerima gelar Ph. matematika. Pada tahun 1908-1911.wordpress. dan hal tersebut menjurus pada kematian atau akhir budaya Eropa di dunia dan dalam sejarah. sastra. Berlin. matematika. Meletusnya Perang Dunia I pada 1914-1918 membenarkan keabsahan tesis dalam pikirannya yang sudah dikembangkan. Namun pada akhir 1911. ilmu alam. Setelah kematian ayahnya pada 1901.Di usianya yang ke-10. Ia juga bekerja sebagai tutor atau menulis untuk majalah atau surat kabar demi mendapatkan penghasilan tambahan. ia juga mengembangkan afinitas seninya. Ia hidup sederhana dengan sedikit warisan yang tersisa.com. seperti sejarah.

manusia dan alam semesta. Kebudayaan dilahirkan. Ia mengajukan teori siklus dari naik-turunnya peradaban. Spengler meyakini adanya kesamaan dasar dalam sejarah kebudayaan besar dunia. tumbuh kuat (grow strong). Predeksi Spengler terutama menyatakan bahwa kebudayaan Barat telah menemui ajalnya (doom). mampu mempengaruhi banyak orang dan cendikiawan Eropa-Amerika. Transformasi Masyarakat Indonesia Dalam Historiografi Indonesia Modern. Sejarah Filsafat dan Iptek (Jakarta: PT. hlm. Kitab karangannya ini. Rineka Cipta. Spengler meramalkan keruntuhan Eropa. dan akhirnya mati (die). Teori Filsafat Sejarah. Spengler seperti ahli nujum yaitu meramalkan keruntuhan Eropa. Tamburaka. Pengantar Ilmu Sejarah. Hlm 18 . melemah (weaken). Ramalan itu didasarkan atas keyakinan bahwa gerak sejarah ditentukan oleh hukum alam.7 Buku ini selesai pada 1914 tetapi pada saat itu terjadi Perang Dunia I dan diterbitklan pada 1918. Dalil Spengler ialah bahwa kehidupan sebuah kebudayaan dalam segalanya sama dengan kehidupan tumbuhan.1999).yang melampui batas aslinya. Dan menghasilkan karya Der Untergang des Abendlandes atau dalam bahasa Inggris berarti Decline of the West atau Keruntuhan Dunia Barat. Hukum itu tampak pada siklus: 7 Rustam E. setelah ia melihat awal dan berakhirnya kebudayaan Barat (the beginning of the end). hewan. 63 8 Djoko Suryo. Persamaan itu berdasarkan kehidupan yang dikuasai oleh hukum siklus sebagai wujud dari fatum. 2009. sehingga memungkinkan ia dapat memprediksi secara umum tentang jalannya sejarah masa depan (the course of future history).8 Dalam karya Oswald Spengler yang berjudul Der Untergang des Abendlandes (Decline of the West) atau Keruntuhan Dunia Barat/Eropa. Ia percaya bahwa setiap kebudayaan berlangsung melalui sebuah siklus mirip dengan siklus kehidupan organisme. Dalam karyanya.

Istilah pertama adalah kebudayaan yang masih hidup. ia berkesimpilan:  Kebudayaan Barat sampai pada masa tua (musim dingin). membesarkan. Oleh sebab itu keruntuhan suatu kebudayaan dapat diramalkan terlebih dahulu menurut perhitungan. itulah keharusn alam yang mesti terjadi. Suatu kebudayaan mendekati keruntuhan apabila kultur sudah menjadi Civilization (kebudayaan yang sudah tidak dapat tumbuh lagi). Nasib kebudayaan dapat diramalkan.No 1 2 3 4 Alam Musim semi Musim panas Musim rontok Musim dingin Manusia Masa pemuda Masa dewasa Masa puncak Masa tua Tumbuhan Masa pertumbuhan Masa berkembang Masa berbuah Masa rontok Hari Pagi Siang Sore Malam Kebudayaan Pertumbuhan Perkambangan Kejayaan Keruntuhan Tiap-tiap masa pasti datang menurut waktunya. maka daya cipta dan gerak sejarah akan membeku. Seperti halnya historical materialism. Gerak sejarah tidak bertujuan sesuatu kecuali melahirkan. sehingga untuk seterusnya kebudayaan itu dapat menentukan sikap hidupnya. yaitu civilization  Sesudah civilization itu kebudayaan Barat pasti akan runtuh  Manusia Barat harus dengan bersikap berani menghadapi keruntuhan itu  Mempelajari sejarah tujuannya ialah untuk mengetahui suatu kebudayaan didiagnose seperti seorang dokter menentukan penyakit si penderita. meruntuhkan kebudayaan. Apabila kultur sudah kehilangan jiwanya. sedangkan yang 9 http://bulan-sabit.9 Spengler membedakan dua pengertian yakni kultur dan zivilisation. paham Spengler tentang kebudayaan pasti runtuh apabila sudah melewati puncak kebesarannya. Spengler menyelidiki kebudayaan Barat dan setelah membandingkan kebudayaan Barat dengan sejarah kebudayaan-kebudayaan yang sudah tenggelam. mengembangkan.com/2011/03/teori-gerak-sejarah-oswald-spengler .blogspot.

Selanjutnya. maka suatu waktu dinasti ini akan hancur. Perkembangan pada masyarakat merupakan siklus yang terus akan berulang dan tidak berarti kumulatif.kedua adalah peradaban. Pesimisme berati perkembangan masyarakat ditentukan oleh fatum. Dengan teori yang dipaparkannya ini. determinisme berarti manusia tidak bisa menentukan jalannya sejarah.waspada.co. bukan manusia sehingga manusia hidup dalam sikap pesimis. Perjalanan sejarah ditentukan oleh faktor dari luar diri manusia. atau kebudayaan yang telah mati. masa tua dan kematian.blogspot. Dalam Decline of the West terangkum filsafat Spengler yang terangkum dalam tiga konsep yaitu relativisme. Tidak mampu merubah keadaan. Spengler ingin mengatakan bahwa proses kehidupan sosial dalam masyarakat akan terus mengalami pengulangan. digantikan dengan dinasti lain dan begitu seterusnya. pandangan ini berarti merupakan konsekuensi bahwa sejarah tidak memiliki patokan yang jelas dan masing-masing kebudayaan memiliki isinya sendiri-sendiri. Dengan demikian suatu kebudayaan tidak pernah bisa dimengerti oleh kebudayaan lain. kesempurnaan bentuk suatu tatanan kehidupan sosial. dewasa. Dia mencontohkan bentuk-bentuk kehidupan organisme yang mempunyai suatu siklus mulai dari kelahiran.com/perbandingan-jg-herder-dengan-oswald. pesimisme dan determinisme.id/:indonesia-dalam-perubahan-sosial .11 10 http://goosejarah.10 Bagi Spengler kehidupan manusia pada dasarnya merupakan suatu rangkaian yang tidak pernah berakhir dengan pasang surut. Kalau suatu dinasti mengalami kejayaan. masa anak-anak. 11 http://www. Dan yang terakhir adalah relativisme.

Konsep gerak sejarah Ibn Khaldun mengikuti pada tiga aliran Filsafat sejarah. perihal watak manusia. seperti keliaran. ia mengalami perkembangan. tentang revolusi. mengembangkan. aliran geografis. keramah-tamahan. yaitu civilization Sesudah civilization itu kebudayaan Barat pasti akan runtuh Manusia Barat harus dengan bersikap berani menghadapi keruntuhan itu Bagi Spengler kehidupan manusia pada dasarnya merupakan suatu rangkaian yang tidak pernah berakhir dengan pasang surut. Kalau suatu dinasti mengalami kejayaan. Menurut Ibn Khaldun fenomena-fenomena sosial tunduk pada hukum perkembangan. yaitu mempunyai corak dialektis. Pertama. tentang perubahan-perubahan yang terjadi. serta segala perubahan yang terjadi di masyarakat.BAB III PENUTUP Di dalam al-muqaddimah Ibnu Khaldun menerangkan bahwa sejarah adalah catatan tentang masyarakat manusia atau peradaban dunia. solidaritas golongan. meruntuhkan kebudayaan. Dengan teori yang dipaparkannya ini. Spengler ingin mengatakan bahwa proses kehidupan sosial dalam masyarakat akan terus mengalami pengulangan. maka suatu waktu dinasti ini akan hancur. digantikan dengan dinasti lain dan begitu seterusnya. Demikian juga dengan gerak sejarah. membesarkan. ia berkesimpilan:    Kebudayaan Barat sampai pada masa tua (musim dingin). Ketiga. Kedua. aliran sejarah sosial. . kesempurnaan bentuk suatu tatanan kehidupan sosial. dan pemberontakanpemberontakan suatu kelompok kepada kepada kelompok lain yang berakibat pada munculnya kerajaan-kerajaan dan negara-negara dengan tingkat yang bermacam-macam. Sedangkan menurut Oswald Spengler gerak sejarah tidak bertujuan sesuatu kecuali melahirkan. aliran ekonomi. Spengler menyelidiki kebudayaan Barat dan setelah membandingkan kebudayaan Barat dengan sejarah kebudayaan-kebudayaan yang sudah tenggelam.

Transformasi Masyarakat Indonesia Dalam Historiografi Indonesia Modern.com.com/2011/03/teori-gerak-sejarah-oswald-spengler http://goosejarah.waspada. Ibn Khaldun dan Pola Pemikiran Islam. Lembaga Studi Islam dan Pengembangan Masyarakat.blogspot. 1989. Rineka Cipta. Darul Fikr Lithaba’ah wa Nasr. http://bulan-sabit. Muhammad Adurrahman Ibnu Khaldun. 2009. Mukaddimah Ibnu Khaldun.co. Yogyakarta: LSIPM. Sejarah Filsafat dan Iptek .com/perbandingan-jg-herder-dengan-oswald.wordpress. Atang Abdul Hakim. Tamburaka. 1999.blogspot. Rustam E.id/:indonesia-dalam-perubahan-sosial http://homaniora. Filsafat Umum. Fuad Baali dan Ali Wardi.SUMBER BACAAN Drs. http://www.tokoh-tokoh-filosof-sejarah . Drs. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2008. Kontribusi Pemikiran Ibn Khaldun. Jakarta: PT. Djoko Suryo. Bandung : Pustaka Setia. Pengantar Ilmu Sejarah. Beni Ahmad S. Teori Filsafat Sejarah.

DIAN USWATINA . Yokyakarta. kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku. saya: Nama NIM Program Program Studi Konsentrasi Judul Makalah : DIAN USWATINA : 1320512108 : MAGISTER : AGAMA DAN FILSAFAT : SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM : PERBANDINGAN PEMIKIRAN IBNU KHALDUN DAN OSWALD SPENGLER Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa makalah ini secara keseluruhan adalah murni karya saya sendiri dan bukan plagiasi sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain.SURAT PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIASI Yang bertanda tangan di bawah ini. saya sanggup menerima sanksi akademik dari dosen yang bersangkutan. Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih. 8 Januari 2014 Yang menyatakan. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa makalah saya ini merupakan plagiasi karya orang lain.