PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Bina Item Soalan
Oleh: Hassan Mohd Ghazali

10 Ogos 2007

Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

Bengkel Pengubalan Soalan

PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
Mengapa perlu penilaian dalam Pendidikan Seni Visual?

• • • • •

Penilaian adalah sebagai penggerak untuk mendorongkan murid berusaha belajar PSV Motivasi kepada murid untuk membuat ulangkaji PSV Suatu latihan formal untuk membantu murid memperkukuhkan konsep atau kemahiran PSV Untuk menentukkan tahap kebolehan dan pencapaian murid dalam kemahiran-kemahiran PSV Merekod prastrasi murid dan dapat mengetahuai tahap P & P guru.

10 Ogos 2007

Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

Bengkel Pengubalan Soalan

PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
TUJUAN MENILAI DALAM KBSM

PENILAIAN

Objektif Pengajaran & Pembelajaran

Aktiviti Pengajaran
10 Ogos 2007

Aktiviti Pengajaran

Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

Bengkel Pengubalan Soalan

PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
Menurut Eisner(1985), hasil daripada suatu penilaian, boleh dijadikan sebagai : petunjuk untuk membuat diagnosis panduan memperbaiki kurikulum berfungsi untuk menilai keseluruhan kandungan program untuk mengukur pencapaian pelajar mengukur tahap-tahap perkembangan kemahiran psikomotor, afektif dan kognitif

10 Ogos 2007

Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

Bengkel Pengubalan Soalan

PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

PENGUJIAN PENGUKURAN

PENILAIAN

10 Ogos 2007

Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

Bengkel Pengubalan Soalan

PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
PENILAIAN
Matlamat Penilaian PSV adalah untuk membuat keputusan (pengadilan) tentang sesuatu. Persoalan yang perlu dipertimbangkan untuk membuat keputusan itu ialah sejauh mana berkualitinya pencapaian itu, adakah pencapaian itu sudah mencukupi, adalah kerja yang dilakukan itu sudah cukup berkualiti dan sebagainya.

PENGUKURAN
Pengukuran ialah proses memberi nombor atau apa-apa nilai ukuran kepada sesuatu yang telah diukur mengikut peraturan yang tertentu. Dalam ujian dalam PSV guru menggunakan skor untuk mengukur pencapian murid dalam pelajaran PSV. Ukuran skor berguna untuk maklumat guru tentang kebolehan, kecekapan atau kemahiran murid terhadap PSV yang dipelajari.
10 Ogos 2007
Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

Bengkel Pengubalan Soalan

PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
PENGUJIAN
• • Pengujian ialah alat pengukuran. Pengujian ialah suatu cara yang bersistematik untuk mengukur perubahan tingkah laku seseorang individu – yakni pengukuran perubahan tingkah laku yang berkaitan dengan aktiviti pembelajaran murid. Alat pengukuran untuk menentukan matlamat tetang pencapaian dari segi kognitif, psikomotor dan afektif. Pengujian memerlukan murid menunjukkan secara eksplisit. Contohnya: jawab cara lisan, mendomontrasi, menulis, melukis dsb. Jenis ujian:
1. Ujian kertas dan pensil: • Ujian Objektif • Ujian Subjektif Ujian Lisan Ujian Tara Ujian Amali Ujian Saringan Ujian Pretest Ujian diagnostik
Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

• •

2. 3. 4. 5. 6. 7. 10 Ogos 2007

Bengkel Pengubalan Soalan

PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
PENDEKATAN UJIAN UJIAN FORMATIF
Untuk mengesahkan kekuatan dan kelemahan penguasaan murid dalam sesuatu kemahiran yang telah diajarkan. Cara penilaian adalah tidak secara formal. Contoh: Pemerhatian, soal jawab lisan, kuiz, latihan rumah, ujian pendik.

UJIAN SUMATIF
Ujian ini untuk menilai pencapian murid pada akhir sesutau pengajian dan menilai keberkesanan sesuatu pengajaran itu dalam tempoh pengajian yang berkenaan. Liputan ujian sumatif adalah lebih luas berbanding ujian formatif. Contoh: Peperiksaan semester, UPSR, PMR, SPM dan STPM
10 Ogos 2007
Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

Bengkel Pengubalan Soalan

PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
Panduan Mengendali Penilaian • Menurut Clement (1986) : • perlu ada framework yang fleksibel sebagai panduan kepada guru-guru bagi mengendali penilaian pendidikan seni. • Penilaian juga perlu mengambil kira latar belakang pelajar dan persekitarannya yang dibawa bersamanya ke dalam bilik darjah • membekalkan maklumat yang terkini • ditumpukan kepada kedua-dua kategori iaitu penilaian untuk proses dan produk seni.
10 Ogos 2007
Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

Bengkel Pengubalan Soalan

PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Lansing (1971): penilaian juga perlu responsif kepada berbagai jenis ilmu pengetahuan • (gubahan, sejarah seni, prosidur, estetika dan ilmu tentang kehidupan) • kemahiran serta • nilai • merangkumi ketiga-tiga domain pendidikan iaitu, kognitif, afektif dan psikomotor.

10 Ogos 2007

Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

Bengkel Pengubalan Soalan

PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
• Sternberg, 1985 dan Gardner, 1983: responsif kepada memperkembangkan pengertian cerdas dan kreativiti Barnes (1987): untuk pelajar sekolah rendah-lima katogeri perlu dinilai. Setiap kategorii itu mempunyai kriterianya: • Proses menghasilkan kerja-kerja seni • Penggunaan alat dan bahan • Penggunaan media • Kemahiran mengkritik • Peringkat perkembangan peribadi pelajar
Bengkel Pengubalan Soalan

10 Ogos 2007

Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL Penilaian Alternatif (performance ) Al Hurwitz dan Michael Day (1995)
• menilai pelajar pada tugas-tugas dalam disiplin khusus yang telah ditetapkan • menilai pencapaian pelajar secara menyeluruh • mengambilkira pengetahuan dan kemahiran secara holistik berbanding secara dipecah-asingkan • ambil kira proses dan hasil pengajaran dan pembelajaran • melatih pelajar cara-cara membuat penilaian terhadap pencapaiannya dan membantu menilai kerja seni orang lain. • mempastikan pelajar berupaya membuat persembahan dan mempertahankan hasil kerjanya secara lisan dan di khalayak ramai.
10 Ogos 2007
Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

Bengkel Pengubalan Soalan

PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
Alat penilaian yang dicadangkan selain daripada ujian dan pepereksaan adalah:

kaedah pemerhatian
• • • • • • • kaedah temuduga kaedah perbincangan menggunakan senarai semak (check list) menggunakan soal selidik (questionnaire) meminta pelajar membuat karangan pengukuran sikap (attitude) menggunakan portfolio (kaedah ini sering digunakan masih amat berkesan) dan • menggunakan penilaian yang informal seperti menggunakan kaedah anekdot.
10 Ogos 2007
Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

Bengkel Pengubalan Soalan

PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
Michael (1998): Penilaian kerja-kerja studio dan hasil kerja seni
mencadangkan lapan objektif yang perlu dinilai apabila iaitu meliputi: • • • • • • • • komunikasi/ ekspresi, keyakinan diri/self-esteem, perkembangan persepsi, ketekalan organisasi estetika, pengetahuan seni, kreativiti, kemahiran, dan kepuasan / keseronokan.
Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

10 Ogos 2007

Bengkel Pengubalan Soalan

PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

PENTADBIRAN PENILAIAN DAN MEMBINA ITEM SOALAN

10 Ogos 2007

Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

Bengkel Pengubalan Soalan

PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
PENTADBIRAN MEMBINA ITEM GURU
RANCANG UJIAN DENGAN RAPI

Bagi memastikan Ujian yang bakal dibina dan diskor akan dapat memberikan keputusan atau satu gambaran yang tepat tentang pencapaian seseorang murid

Apa panduan Untuk Menulis Soalan/item
10 Ogos 2007

1. OBJEKTIF UJIAN 2. KANDUNGAN UJIAN

Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

Bengkel Pengubalan Soalan

PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
1. OBJEKTIF UJIAN ADAKAH UNTUK: • UJIAN MINGGUAN • UJIAN BULANAN • UJIAN SEMESTER • UJIAN TAHUNAN 2. KANDUNGAN UJIAN PERLU ADA:
• • •
10 Ogos 2007

KANDUNGAN YANG SEMESTINYA JELAS ( Yang telah di ajar sahaja) Membina soalan/item dalam lingkungan sukatan pelajaran PSV Menyediakan Ujian yang berkualiti mengikut JPU
Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

Bengkel Pengubalan Soalan

PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
APA ITU JADUAL PENENTUAN UJHIAN ? JPU ialah satu set atau jadual panduan perancangan pembinaan ujian bagi pengubal untuk menghuraikan pencapian yang hendak diukur serta memberi satu panduan untuk mendapatkan satu sampel item soalan. BENTUK JPU ? Dua Perkara penting: • Susunan Topik-topik • Aras Kemahiran
10 Ogos 2007
Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

Bengkel Pengubalan Soalan

PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
KEPENTINGAN ? • • • • • • • Boleh menjamin kesahan dan kebolehpercayaan ujian Dapat membina ujian secara sistematik Sebagai panduan dan penentu ujian Kesetabilan bentuk soalan dari segi aras soalan Menentukan bidang (topik) dan pemberatan. Boleh membuat perbandingan mutu soalan Membolehkan item ujian dibuat oleh penggubal lain.
Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

10 Ogos 2007

Bengkel Pengubalan Soalan

PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
PENYEDIAAN JPU? • • • Pemilihan hasil pembelajaran yang hendak diuji. Menyenaraikan isi atau kandungan bahan pelajaran. Membina carta dua hala

Tajuk-tajuk

JPU

10 Ogos 2007

Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

Bengkel Pengubalan Soalan

PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
PENULISAN ITEM SOALAN
• • Pembinaan item soalan perlu mengambil kira JPU Menentukan aras soalan mengikut domain kognitif teksonomi Bloom.
•Pengetahuan •Kefahaman •Aplikasi •Analisis •Sintesis •Penilaian

• • • •

Bentuk soalan hendaklah jelas dan mudah difahami Tidak mengelirukan Susunan yang betul dan sekata Ringkas dan padat

10 Ogos 2007

Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

Bengkel Pengubalan Soalan

PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
PERANCANGAN UJIAN
MEMBENTUK JPU

MENENTUKAN ISI KANDUNG UJIAN MENYEMAK ITEM MENULIS ITEM UJIAN MENENTUKAN TUJUAN UJIAN

10 Ogos 2007

Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

Bengkel Pengubalan Soalan

PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
MEMBINA ITEM UJIAN OBJEKTIF
Ujian Objektif ialah suatu jenis ujian terdiri daripada item-item (Soalan) yang memerlukan calon memberi jawapan dengan cara menanda, membulat atau menggaris yang tepat, melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai.

Dua Jenis bentuk soalan Objektif:
1. Jenis Bekalan 2. Jenis Pilihan (Anika pilihan)

10 Ogos 2007

Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

Bengkel Pengubalan Soalan

PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
UJIAN JENIS BEKALAN
Merupakan item respon bebas yang memerlukan calon memberi jawaban pendek atau lengkapkan ayat dengan perkataan yang tepat. Item jenis ini bolehlah dalam bentuk soalan atau kenyataan
Contoh item objek bentuk soalan: 1. Siapakah pelopor Angkatan Pelukis Semenanjong?_________ 2. 3. Rupa terbahagi kepada berapa jenis?____________ Bilakan pembukaan Balai Seni Lukis Negara?___________

Contoh item objek bentuk Kenyataan: 1. Warna asas terdiri daripada warna merah, kuning dan _________ 2. 3. Namakan alat untuk membentuk tembikar lempar alin_________ Garisan pepenjuru akan memberi kesan _____________
Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

10 Ogos 2007

Bengkel Pengubalan Soalan

PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
UJIAN JENIS PILIHAN
Merupakan item respon tetap yang memerlukan calon menanda, menggaris atau menyesuaikan gerak balas yang tepat. Bentuk objektif jenis pilihan biasanya boleh dibina dalam empaty jenis iaitu; 1. Item betul/salah 2. Item padanan 3. Item pengelasan 4, Item aneka pilihan

10 Ogos 2007

Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

Bengkel Pengubalan Soalan

PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
1. Item Betul / Salah
Mengandungi pokok soalan berbentuk kenyataan dengan Betul/ Salah sebagai pilihan jawapan 1.Catan cat minyak memerlukan minyak linsit sebagai pengilat Betul Salah

1.Peter Harris adalah pengasas kumpulan Nanyang Betul Salah

1.Pisau Wali adalah alat yang paling sesuai membentuk silat pada ukiran kayu. Betul
10 Ogos 2007

Salah
Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

Bengkel Pengubalan Soalan

PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
1. Item Padanan
Berbentuk dua kumpulan objek atau perkara yang berkaitan. Calon dikehendaki menjawab dengan menanda kedua-dua objek yang berkaitan Sesuaikan pelukis dengan persatuan atau pertubuhan Peter Harris Hussein Enas Latif Mohidin Tay Hooi Keat
10 Ogos 2007

Angkatan Pelukis Semenanjong Anak Alam Kelab Seni Lukis Cina Pulau Piang Kumpulan Pelukis Hari Rabu
Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

Bengkel Pengubalan Soalan

PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
1. Item Pengkelasan
Dibentuk dalam dua kumpulan objek atau perkara yang berkaitan. Yang berbezanya dengan item padanan iaialh item pengkelasan memerlukan calon menjawab dengan menulis huruf atau angka yang tepat di dalam tempat yang disediakan. Padan kan alat yang sesuai seperti dibawah dengan menulis HURUF yang sesuai di atas garisan yang disediakan
Alat
A, Canting B. Pemahat C. Alat Jangka D. Laola C. Kek

Kraf
1. Ukiran Kayu 2. Tenunan 3. Tekat 4. Anyaman 5. Batik

Jawapan

10 Ogos 2007

Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

Bengkel Pengubalan Soalan

PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
1. Item Aneka Pilihan
Merupakan bentuk soalan objektif yang paling popular digunakan dalam peperiksaan.Bentuk item aneka pilihan mengandungi satu pokok soalan sebagai soalan dan beberapa gerak balas berfungsi sebagai aneka pilihan jawapan. Terdapat tiga bentuk item ini iaitu: 1. Berbentuk Soalan 2. Berbentuk Ayat tidak lengkap 3. Berbentuk cantuman

10 Ogos 2007

Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

Bengkel Pengubalan Soalan

PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
1. Item Aneka Pilihan
1.Berbentuk Soalan Contoh:

Berdasarkan gambar rajah diatas, apakah jenis simbol tersebut? A Simbol maklumat B Simbol amaran C Simbol abstrak D Simbol sukan
10 Ogos 2007
Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

Bengkel Pengubalan Soalan

PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
1. Item Aneka Pilihan
1.Berbentuk ayat tidak lengkap Contoh: Titik-titik kecil yang memenuhi corak batik tradisional dipanggil_________ A isen B aesng C hiasan D titik-titik

10 Ogos 2007

Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

Bengkel Pengubalan Soalan

PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
1. Item Aneka Pilihan
2. Berbentuk ayat tidak lengkap Contoh: Titik-titik kecil yang memenuhi corak batik tradisional dipanggil_________ A isen B aesng C hiasan D titik-titik

10 Ogos 2007

Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

Bengkel Pengubalan Soalan

PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
1. Item Aneka Pilihan
3. Berbentuk cantuman Contoh: Dalam perancangan reka bentuk hiasan dalaman, perkara berikut perlu diutamakan I Peranan cahaya II Pemilihan dan susunan perabot IIIPengudaraan dan ruang IV Bunyi dan ruang A I dan II B II dan III C I, II dan III D I, II dan IV

10 Ogos 2007

Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

Bengkel Pengubalan Soalan

PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
ARAS KEMAHIRAN KOGNITIF DAN KATA TUGASAN SOALAN OBJEKTIF
PENGETAHUAN KEFAHAMAN APLIKASI ANALISIS SINTESIS PENILAIAN Manakah, Apakah, siapakah, Bilakah, Berikan, Senaraikan, Nyatakan Huraikan, Benarkah, Jelasakan, Terangkan, Tukarkan, Mengapa Tunjukkan, Kirakan, Selesaikan, Demontrasikan, Susunkan, Uruskan, Gunakan. Bezakan, Bandingkan, Asingkan, Tafsirkan, Bahagikanm Klasifikasikan Gabungkan, Mereka bentuk, Bentukkan, Kumpulkan, Susunkan, Gubahkan, Karangkan Nilaikan, Rumuskan, Tafsirkan, Kritikan, Bandingkan, Ulaskan, Bezakan, Huraikan, Buktikan
Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

10 Ogos 2007

Bengkel Pengubalan Soalan

PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
PENULISAN SOALAN ESEI
1. 2. 3. 4. 5. Pilih satu tajuk atau sub-tajuk yang penting daripada JPU Senaraikan butir-butir atau ciri-ciri yang berkaitan dengan tajuk atau subtajuk yang hendak disoal Tentukan tugasan yang perlu dibuat oleh calon dan hendaklah bersesuaian dengan butir-butir atau ciri-ciri yang diperolehi dalam (b) di atas Pastikan sama ada penggerak soalan (gambar rajah, imej, lain-lain) perlu bagi soalan yang digubal iaitu relevan dengan tugasan soalan Gubal soalan dengan menggabungkan tugasan soalan, tajuk dan penggerak (jika ada), dengan memberi pertimbangan kepada: i. soalan hendaklah sebeberapa ringkas yang mungkin ii. Soalan hendaklah tepat dan jelas iii. Soalan hendaklah menumpukan diskriminasi calon baik, sederhana dan lemah iv. Perbendaharaan kata hendaklah sesuai peringkat calon v. Konsep yang dipersoalkan hendaklah sesuai dengan peringkat pembelajaran calon vi. Jangan sesekali ada unsur soaalan berunsur menyinggung peribadi, sesitif agama dan adat resam Bahasa hendaklah mudah, tepat dan bebas sebarang kekeliruan
Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

10 Ogos 2007

6.

Bengkel Pengubalan Soalan

PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
PENULISAN SOALAN ESEI
7. 8. 9. 10. 11. 12. Bahan-bahan yang digunakan sama ada untuk rangsangan atau tugasan soalan tidak booleh di ambil terus daripada buku yang diajar Solan hendaklah tidak menguji fakta yang ketinggalan zaman atau remehtemeh atau terpencil Jika sesuatu soalan terdiri daripada pecahan soaalan, pastikan aras kesukaran pecahan soalan dipelbagaikan iaitu mudah, pertengahan dan sukar. Sediakan rangka model jawapan kepada soalan. Sediakan cara permakahan dan pecahan berserta dengan pertimbangan markah. Langkah terakhir menyemak item soalan dan skema permarkahan secara keseluruhan bagi memastikan mutu soalan.

10 Ogos 2007

Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

Bengkel Pengubalan Soalan

PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
ARAS KEMAHIRAN KOGNITIF DAN KATA TUGASAN SOALAN ESEI
• • • • • • PENGETAHUAN KEFAHAMAN APLIKASI ANALISIS SINTESIS PENILIAN Adakah…?, - Takrifkan, Huraikan, Perikalkan, Galurkan, Nyatakan, Jelaskan, terangkan Tunjukkan, Bagaimanakah…?. Dengan menggunakan…., Jelaskan…. Analisiskan, Bezakan, Bandingkan, Mengapakah…? Kategorikan, Rumuskan Ulaskan, sejauh makakh…?, Nilaikan, Beri ualasan

10 Ogos 2007

Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

Bengkel Pengubalan Soalan

PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

SEKIAN TERIMA KASIH

10 Ogos 2007

Seminar Sehari Penyediaan Item Soalan PSV Oleh: Hassan Mohd Ghazali

Bengkel Pengubalan Soalan