P. 1
kh

kh

|Views: 48|Likes:
soalan oum
soalan oum

More info:

Published by: Hasrolaffendi Johari on Feb 06, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2014

pdf

text

original

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ________________________________________________________________________ HBLS3203 ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK JANUARI 2014 ________________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA

PELAJAR 1. Tugasan ini mengandungi DUA (2) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. 2. Jawab dalam bahasa !"a#$.

3. Muat turunkan %!&'"a% tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyV ! untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan sai" #on 12 Times New Roman dan langkau baris 1.$. %. Tugasan anda hendaklah antara 2(00 h)*++a 3000 patah perkataan %),a- termasuk rujukan. &ilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Ja*+a* menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. $. 'nda dikehendaki menghantar tugasan SE.ARA ONLINE. 'nda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. (. 'nda hanya boleh menyerahkan tugasana SEKALI sahaja dalam SATU #ail.
7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 3hb / 10hb

a1 2014. )erahan s!"!'as 10hb

a1

2014 TIDAK akan diterima. *. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. 'nda dilarang meniru tugasan orang lain. 'nda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri.

PLAGIARIS E 6 POTONGAN ARKAH A&a3a*6 Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. . Jika plagiarisme dikesan. markah akan dipotong seperti berikut   Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 / 30 . .a3-ah s)7a3 akan diberikan.PENILAIAN Tugasan ini akan menyumbangkan 402 markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada R$b3). .potongan 202 daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada (02.potongan %02 daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 / (0 .a%a$ S-!&a Ja4a'a*5 'nda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum +eperiksaan 'khir )emester bermula.

1omponen0komponen ini digunakan secara meluas dan sangat penting dalam alat0alat peranti elektronik yang digunakan untuk elektronik terutama peralatan komunikasi. gas dan nuklear. (20 &a3-ah) S8a"a* 2 Jepun dan 1orea adalah negara terbesar yang mengeluarkan komponen elektronik. Tenaga elektrik yang dijana akan dihantar bermula dari sistem penjanaan tenaga elektrik hinggalah ke punca pencawang voltan tinggi yang dikenali sistem penghantaran. )ebagai guru kemahiran 2idup sekolah rendah bina satu kertas penerangan topik transistor yang akan digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi murid tahun enam. (20 &a3-ah) 9J$&"ah6 40 &a3-ah: . 'ntara komponen yang banyak digunakan ialah transistor. arang batu. Terdapat beberapa sistem penghantaran tenaga elektrik antaranya ialah sistem grid nasional. Transistor adalah komponen akti# membesarkan isyarat elektronik. 1ertas penerangan meliputi sesi +3+ satu jam dan tidak melebihi ")&a muka surat. &incangkan sejauh mana tenaga kinetik air yang digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik membantu mengatasi pencemaran alam dan bagaimana sistem grid nasional menstabilkan agihan tenaga elektrik kepada pengguna secara berterusan. +embinaan janakuasa dan proses penghantaran ini melibatkan aktiviti penerokaan alam semula jadi dan sekiranya tidak diambil perhatian boleh menjejaskan kehidupan yang terdapat disekelilingnya.___________________________________________________________________________ SOALAN TUGASAN /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// S8a"a* 1 )istem penjanaan ialah satu cara penjanaan tenaga elektrik secara besar0besaran yang menggunakan tenaga semula jadi seperti air.

• 2ujah disokong dengan bukti yang kukuh dan tepat serta menunjukan keupayaan membuat penyelidikan terkini. • +erbincangan jelas dan kritikal dan mempunyai 1 • Menunjukkan pengetahuan berkaitan yang terhad. . • +emahaman konseptual diaplikasi dengan sangat berkesan.!3ha*a 2 • Menunjukkan pengetahuan yang memuaskan. • 2ujah disokong dengan bukti yang sesuai serta menunjukan keupayaan membuat penyelidikan. • +erbincangan jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan • +emahaman konseptual diaplikasi dengan berkesan.!&!3"a*+ 4 • Menunjukkan pengetahuan yang sangat luas menyeluruh dan terkini. • +erkara0perkara yang penting juga dihuraikan secara jelas.$*+a* P!&b! 3a%a* 25( L!&ah 0 • Tiada menunjukkan pengetahuan berkaitan. a3-ah P!*$h 14 P!3b)*1a*+a* K3)%)-a" . • Tiada membuat hujah atau membincangkan penyelidikan. Ba)3 • Menunjukkan pengetahuan yang menyeluruh dan terkini. • +erbincangan jelas dan kritikal dan mempunyai (4 . • Memenuhi kriteria kandungan tetapi terdapat bahagian yang kurang jelas. konsisten dan terperinci. • +erbincangan terhad dan kurang kritis. • Tiada kandungan.a* R!7"!-%)7 1( • Tiada pemahaman konsep. • 1andungan Tidak lengkap. • iputan menyeluruh. S!. kurang berupaya menganalisis dan • +emahaman konseptual diaplikasi dengan memuaskan. • +erbincangan menunjukan ke#ahaman konseptual yang terhad. • 5uba membuat hujah dan membincangan penyelidikan tetapi kurang sesuai pada beberapa bahagian. • iputan cukup dan memenuhi keperluan tugasan. • Tiada percubaan perbincangan untuk membuat hujah dan penyelidikan.RUBRIK TUGASAN KOD KURSUS 6 HBLS3203 SE ESTER 6 JANUARI 2014 K3)%!3)a Ka*.

• +engurusan aktiviti dilaksanakan dengan memuaskan. • 'gak lancar. • )truktur dan perkembangan idea jelas dengan mengaitkan setiap bahagian walaupun terdapat beberapa kekurangan. 7rganisasi maklumat yang cemerlang. • +enggunaan perbendaharaan terhad. • 8agal mengurus dan melaksanakan aktiviti. +engurusan aktiviti dilaksanakan dengan cemerlang. Mempunyai pemikiran aras tinggi. a3-ah P!*$h • • O3+a*)sas) 25( • 7rganisasi maklumat lemah. • 7rganisasi maklumat yang baik. .L!&ah K3)%!3)a P!&b! 3a%a* mensintesis. • +engurusan aktiviti dilaksanakan dengan baik. • 6apat mencungkil pemikiran pembaca. • )truktur yang tidak lengkap. • 7rganisasi maklumat yang memuaskan. )truktur dan perkembangan idea yang sangat jelas dengan mengaitkan setiap bahagian. • +enggunaan perbendaharaan kata yang sesuai. • 1esilapan struktur ayat dan ejaan yang amat ketara. • 6apat mencungkil pemikiran pembaca. • )edikit perkembangan idea disampaikan pada setiap bahagian walaupun terdapat beberapa kekurangan. • +enggunaan perbendaharaan kata yang lemah. • • 14 • • )angat lancar. 6apat mencungkil pemikiran pembaca. 14 . Ba)keupayaan menganalisis dan mensintesis serta kesimpulan menyeluruh. banyak perlu diperbetulkan. • 1eseluruhan tidak lancar. • )truktur ayat dan ejaan sedikit kesilapan.!&!3"a*+ keupayaan menganalisis dan mensintesis serta kesimpulan menyeluruh. • ancar. • 1esilapan struktur ayat dan ejaan yang amat ketara.!3ha*a mensintesis serta kesimpulan menyeluruh. • +engurusan aktiviti yang dilaksanakan kurang memuaskan. • +enggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai dan bersesuaian. • +enggunaan perbendaharaan kata yang sesuai. • )truktur yang tidak lengkap dan tiada kesimpulan yang jelas. • 1urang mencungkil pemikiran pembaca. • )truktur ada tetapi kurang jelas. • 7rganisasi maklumat kurang memuaskan. S!. • 1esilapan struktur ayat dan ejaan ketara. • )truktur ayat dan ejaan betul. Bahasa 25( • 1eseluruhan kurang lancar.

14 a3-ah P!*$h TOTAL : !umlah mar ah a an ditu ar e"ada 40 peratus.$25( • 1urang atau hampir tiada rujukan.L!&ah K!&ah)3a* !3$. • 2asil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of The American Psychological Assosiation (APA) dan Konvensyen Penulisan A ademi . bahan dan sokongan • 6isertakan dengan yang memuaskan. • 6isertakan dengan bahan dan sokongan yang amat kuat. • 6isertakan dengan bahan dan sokongan yang terhad. bahan dan sokongan yang amat sesuai. • 2asil penulisan kurang menepati Publication Manual of The American Psychological Assosiation (APA) dan Konvensyen Penulisan A ademi . ARKS 144 . dan Konvensyen Penulisan • 6isertakan dengan A ademi .!&!3"a*+ • 9ujukan yang relevan dan menunjukan bacaan yang sangat luas daripada pelbagai sumber. S!. • Tiada bahan dan sokongan.!3ha*a Ba)- . # $a%aran adalah berat sesuatu bahagian bergantung "ada e"entingan ma lumat yang di"erlu an. • 2asil penulisan • 2asil penulisan menjurus dan menepati Publication menjurus dan Manual of The menepati American Publication Manual Psychological of The American Assosiation (APA) Psychological dan Konvensyen Assosiation (APA) Penulisan A ademi . yang luas daripada pelbagai sumber. • 2asil penulisan tidak menepati Publication Manual of The American Psychological Assosiation (APA) dan Konvensyen Penulisan A ademi . K3)%!3)a P!&b! 3a%a* • 9ujukan yang relevan • 9ujukan yang dan menunjukan relevan dan bacaan yang menunjukan bacaan memuaskan. • )edikit rujukan yang relevan.

Mempunyai pelbagai sumber utama dan skunder. %. +engenalan yang menarik dan dapat mengupas tenaga kinetik dan bagaimana sistem grid membantu menyalurkan tenaga elektrik yang seimbang kepada pengguna. komprehensi# dan lengkap. iputan kandungan tepat. S)"a 1a.PANDUAN PELAJAR Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria berikut1. Mencadangkan <ormat yang sesuai bagi setiap sub tajuk. 9ingkas. j.$-a* &!*+)-$% b). +erkembangan berkaitan tugasan. 2ubungkait idea antara satu bahagian ke satu bahagian lain jelas ditunjukkan. c. 2. PANDUAN TUTOR 1. konsisten. )usun atur idea dikembangkan secara menyeluruh dengan inovasi penerangan dan huraian tambahan. e. 3. g. Tutor adalah diminta agar dapat membantu para pelajar dalam hal penyediaan penulisan. 1ualiti sumber ditunjukkan dengan kemahiran membuat rujukan dan bibiliogra#i yang sangat baik. 1eupayaan menganalisis dan mensentisis beserta kesimpulan yang menyeluruh. jelas dan mudah di#ahami. b. Menepati APA. Tutor perlu bimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman sesawang dengan betul. yang sesuai. Tugasan anda haruslah meliputi perkara0perkara berikuta. h. Mencadangkan buku0buku rujukan untuk panduan pelajar. +enggunaan bahasa yang sangat lancar. 2ujah disokong dengan bukti yang kukuh tepat serta menunjukan keupayaan membincangkan penyelidikan terkini yang berkaitan. terperinci dan relevan dengan soalan tugasan. 'nalisis idea dan isu tepat. i. d. #. aporan isi kandungan yang menyeluruh. &agi soalan 2 persembahan kandungan hendaklah bersesuaian dengan aras murid. relevan dan terperinci. 8una gaya APA. 2. . Menjurus kepada pemikiran aras tinggi.a*+-a* b$-$/b$-$ 3$. $.a*+5 5adangkan laman sesawang untuk rujukan yang berkaitan dengan soalan tugasan cetak serta lampirkan artikel bersama tugasan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->