PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT _________________________________________________________________________ HBEF1503 SOSIOLOGI MASYARAKAT DAN KETAMADUNAN JANUARI

2014 _________________________________________________________________________
1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course. 2. Jawab dalam Ba a!a M"#a$% atau Ba a!a I&''"()!. / Answer in Malay or English. 3. Muat turunkan *"+,#a* tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyV ! untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan sai" #on 12 Times New Roman dan langkau baris 1.$. % Download the language version of the assignment tem late concerned from the MyV ! for preparation and su"mission of your assignment. #our assignment should "e typed using $% point Times New Roman font and $.& line spacing.

&. Tugasan anda hendaklah antara 2500 )&''a 3000 patah perkataan *)-a. termasuk rujukan. 'ilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Ja&'a& menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. / #our assignment should "e "etween !"## to $### %or&s e'(l)&ing references. The num"er of words should "e shown at the end of your assignment. Do not copy the assignment question and instructions to your answer. $. (nda dikehendaki menghantar tugasan )!*(+( ON0LINE melalui MyV !. )ila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan anda secara on,line . (nda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. / #ou must su"mit your assignment ON*+INE via the MyV !. Refer to the portal for instructions on the procedures to su"mit your assignment on'line. #ou are advised to (eep a copy of your su"mitted assignment for personal reference. -. (nda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU #ail. % #ou can su"mit your assignment ON,E only in a SING+E file. .. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 3 1 2 13 1 Ma4 2014. )erahan !"#",a! 13 1 Ma4 2014 TIDAK akan diterima. % #our assignment must "e su"mitted "etween $r& - 1.th Mar(h !#1/. )u"mission a0ter 1.th Mar(h !#1/ will NOT "e accepted.

/. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. (nda dilarang meniru tugasan orang lain. (nda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri . / #our assignment should "e prepared individually. #ou should not copy another person*s assignment. #ou should also not plagiarise another person*s wor( as your own.

1

mar(s would "e deducted as follows/   • • Tugasan dengan kandungan 10 0 30 3 yang sama dengan lain2 205 potongan daripada jumlah markah yang diperolehi. PLAGIARISME7 POTONGAN MARKAH / 5+AGIA3ISM6 MA37S DEDU.amination commences. Assignments with more than $#2 o9erla with others6 :ero mar.a !)8a( akan diberikan._________________________________________________________________________ PENILAIAN / E1A+UATION Tugasan ini akan menyumbangkan 405 markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada R%1(). (nda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum 0eperiksaan (khir )emester bermula / #ou would "e informed of the assignment mar( "efore the +inal )emester !.6 % This assignment accounts for /#2 of the mar(s for the course mentioned and shall "e assessed "ased on the 3)4ri(s.TION A+a(a&7 Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Jika plagiarisme dikesan1 markah akan dipotong seperti berikut2 % 8arning6 The submitted assignment will automatically undergo a similarity chec(. would "e given 2 . Tugasan melebihi kandungan 305 yang sama dengan lain2 Ma(. -f plagiarism is detected. Assignments with 1# * $# 2 o9erla with others6 !#2 deduction from the total mar(s scored.

4epelbagaian inilah yang menjadikan negara ini unik dari segi hubungan antara kaum. 0erbincangan% ulasan anda haruslah disokong dengan #akta. 0enulisan anda perlulah mengikut #ormat penulisan ilmiah yang betul. 7ntuk kesimpulan1 anda perlu membuat satu rumusan impak pelaksanaan dialog tersebut ke arah perpaduan dan integrasi nasional masyrakat majmuk Malaysia. (nda hendaklah melaksanakan tugasan ini berdasarkan kepada aspek. 0ada pendapat anda1 adakah budaya dialog antara kaum%etnik%budaya%peradaban amat perlu disuburkan dalam konteks negara kita1 untuk memperkukuhkan perpaduan dan integrasi nasional yang merupakan kunci kelestarian kepimpinan kelompok dan budaya teras serta kelangsungan identiti negara5 'incangkan.aspek berikut6 1. 9J%+#a 7 40 +a(. 3. 2.SOA+AN TUGASAN <ASSIGNMENT =UESTION Malaysia mempunyai penduduk yang terdiri dari pelbagai golongan etnik1 agama dan budaya. (nda juga boleh mencadangkan bagaimana pelaksanaan dialog ini boleh dilakukan.#akta melalui pembacaan artikel% jurnal yang telah dilakukan.a : 3 .

a ) HBEF1503 MASYARAKAT DAN TAMADUN SEMESTER JANUARI 2014 K()*"()a 0engenalan .mana makalah akademia6 0erbincangan secara umum dan huraian yang sederhana tentang kekuatan dan kelemahan budaya dialog antara kaum%etnik%budaya dan peradaban dengan merujuk sebarang artikel%jurnal atau mana.kurangnya 1- & . S"-"( a&a 2 0engenalan yang sederhana1 menyentuh secara ringkas tentang ciri masyarakat Malaysia dan dasar kepelbagaian kaum di Malaysia. ="+"(#a&' 4 0engenalan yang menyeluruh dan menjelaskan dengan lengkap tentang ciri. 0erbincangan secara mendalam dan huraian yang terperinci tentang kekuatan dan kelemahan budaya dialog antara kaum%etnik%budaya dan peradaban dengan merujuk sebarang artikel%jurnal atau mana.mana makalah akademia6 9sekurang. Tiada sebarang perbincangan langsung tentang kekuatan dan kelemahan budaya dialog antara kaum%etnik%budaya dan peradaban6 L"+a 1 0engenalan yang menyentuh sedikit sahaja tentang ciri masyarakat Malaysia berbilang kaum serta dasar kepelbagaian kaum di Malaysia. 3 0engenalan yang baik dan menyentuh ciri budaya majmuk masyarakat Malaysia serta ditambah dengan perbincangan tentang dasar kepelbagaian kaum di Malaysia.mana makalah akademia6 Ma(. Ba).a P"&% & 8si 4andungan & 0erbincangan dan huraian yang lemah mengenai kekuatan dan kelemahan budaya dialog antara kaum%etnik%budaya dan peradaban tanpa merujuk sebarang artikel%jurnal atau mana.Pa&-%a& T%'a!a& (Ka&-%&'a& -a& Ma(.a<a(a& 0 1 Tiada sebarang pengenalan mengenai ciri masyarakat Malaysia berbilang kaum serta tidak menyentuh langsung dasar kepelbagaian kaum di Malaysia.mana 0erbincangan secara jelas dan huraian yang menyakinkan tentang kekuatan dan kelemahan budaya dialog antara kaum%etnik%budaya dan peradaban dengan merujuk sebarang artikel%jurnal atau mana. ciri masyarakat Malaysia yang majmuk serta dasar kepelbagaian kaum di Malaysia dengan jelas dan kemas.

+ujukan terperinci kepada sumber yang berwibawa berkenaan dengan masyarakat majmuk dan dasar pendidikan negara6 1= - +ujukan kepada sumber yang berwibawa6 )usunan mengikut abjad1 tetapi tidak akur kepada #ormat & $ . 4esimpulan adalah lemah dan tidak menyentuh konsep masyarakat majmuk dan budaya dialog antara kaum%etnik%budaya dan peradaban bagi pengukuhan perpaduan integrasi nasional. . +ujukan kepada sumber yang tidak meyakinkan6 )usunan tidak mengikut abjad1 dan tidak mengikut T8<(.$ 4esimpulan 1.$ Tiada apa.apa cadangan yang diberikan dalam memperbaiki dan mempertingkatkan pelaksanaan dialog antara kaum%etnik%budaya dan peradaban. makalah akademia6 9sekurang. Memberikan tiga atau lebih cadangan yang bernas dan jitu dalam memperbaiki dan mempertingkatkan pelaksanaan dialog antara kaum%etnik%budaya dan peradaban. Maklumat )okongan 9'ahan bacaan dan )enarai +ujukan. 4esimpulan yang sederhana dan hanya menyentuh sedikit sahaja konsep masyarakat majmuk dan budaya dialog antara kaum%etnik%budaya dan peradaban bagi pengukuhan perpaduan integrasi nasional.= Tiada sebarang rujukan. Tiada kesimpulan atau kesimpulan tidak berkaitan dengan masyarakat majmuk dan pengukuhan perpaduan integrasi nasional. kurangnya :7(.*adangan 2. Memberikan satu cadangan yang jitu dalam memperbaiki dan mempertingkatkan pelaksanaan dialog antara kaum%etnik% budaya dan peradaban. 4esimpulan yang kukuh1 menunjukkan ke#ahaman mendalam tentang konsep masyarakat majmuk dan budaya dialog antara kaum%etnik%budaya dan peradaban bagi pengukuhan perpaduan integrasi nasional. Memberikan dua cadangan bernas dan jitu dalam memperbaiki dan mempertingkatkan pelaksanaan dasar dialog antara kaum%etnik%budaya dan peradaban 4esimpulan yang baik tentang konsep masyarakat majmuk dan budaya dialog antara kaum%etnik%budaya dan peradaban bagi pengukuhan perpaduan integrasi nasional. 1. . 9sekurang. +ujukan kepada sumber yang tidak berwibawa tentang masyarakat majmuk dan dasar pendidikan negara6 Tiada senarai rujukan.kurangnya !M0(T. Memberikan cadangan yang kurang berkesan dalam memperbaiki dan mempertingkatkan pelaksanaan dialog antara kaum%etnik% budaya dan peradaban.

)usunan mengikut abjad dan #ormat (0( yang tepat. (0(.#ormat (0(. JUMLAH 40 - .