Job Sheet Pemasangan IUD

JOB SHEET
Nama Pekerjaan Unit Waktu !e"erensi : : : : Pemasangan IUD copper T 380 A Pelayanan K 30 menit #$ %ai"u&&in A'&ul 'ari( Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi( )akarta : * P%P +0##( PK,s.& Pk,/ +$ 0oc1tar !ustam( Sinopsis Obstetri( )akarta : 234$ #558$ 6al +5+,30/$ 3$ 6artanto 6ana"i( Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi, )akarta : Pustaka %inar 6arapan(+00+$ 6al +03,+-+$

Obyektif Perilaku Siswa
%etela1 mempelajari jo' s1eet( ma1asis7a &apat : #$ Tanpa meli1at jo' s1eet ma1asis7a mampu mempersiapkan peralatan &an 'a1an yang &iperlukan &alam te1nik pemasangan IUD copper T 380 A yang 'enar &an tepat$ +$ %etela1 mempelajari jo' s1eet ma1asis7a mampu melakukan te1nik pemasangan IUD copper T 380 A secara sistematis

Dasar Teori
#8

merupakan alat kontrasepsi yang &igunakan &alam ra1im se'agai pencega1 ke1amilan$ 4ara kerjanya se'agai 'en&a asing &alam ra1im menim'ulkan reaksi pera&angan setempat( tem'aga yang ter&apat pa&a IUD mempengaru1i reaksi 'iokimia &an e"ekti" &alam mencega1an ke1amilan$ Kontra in&ikasi IUD yaitu a&anya tan&a.Job Sheet Pemasangan IUD IUD 9intra uterin &e:ice.tan&a alergi logam &an kelainan ke1amilan (in"eksi &alam ra1im yang menye'a'kan &is"ungsi sperma se1ingga ti&ak mampu melakukan pem'ua1an$ IUD relati" aman panggul( erosi ser:ik( per&ara1an per:aginam yang ti&ak &iketa1ui penye'a'nya( pa&a ra1im$ 2"ek samping IUD yaitu mules( per&ara1an setela1 pemasangan( spotting( keputi1an( kelu1an suami( ke1amilan ektopik( ekspulsi( translokasi$ IUD jenis copper T 380 A merupakan sala1 satu 'entuk IUD yang &igunakan &alam program K Nasional$ Petunjuk #$ +$ 3$ -$ aca &an pelajari lem'aran kerja yang terse&ia$ %iapkan alat &an 'a1an secara lengkap se'elum tin&akan &imulai$ Ikutila1 petunjuk instruktur$ Tanyakan pa&a instruktur 'ila ter&apat 1al.1al yang kurang &imengerti$ Keselamatan Safety Kerja #$ +$ 3$ -$ )agala1 kesterilan alat &an 'a1an yang &igunakan( serta letakkan peralatan sesuai &engna "ungsinya$ Pakaila1 peralatan sesuai &engan "ungsinya$ Pusatkan per1atian pa&a pekerjaan &an kea&aan i'u$ Per1atikan teknik pemasangan IUD #< .

lampu senter 8$ Kursi &u&uk <$ Tempat klorin 0(8 ? /$ Tempat sampa1 'asa1 8$ Nier'eken 5$ Korentang #0$ 0angkuk untuk larutan antiseptic ##$ 4airan Antiseptik 9 et1a&ine.8 'ua1 6an&scoon # Pasang $ Alat = a1an &iluar ak Instrumen: #$ IUD 4opper T 380 A +$ P1antoom panggul &an uterus 3$ 0eja gyynekologi -$ >ampu sorot. #'ua1 Tena kulum #'ua1 %on&e Uterus # 'ua1 3unting 'enang # 'ua1 Kassa 3. #+$ Kapas ce'ok #/ .Job Sheet Pemasangan IUD Pekerjaan Laboratorium #$ Peralatan : A$ • • • • • • • ak Instrumen yang 'erisi : Duk %teril #'ua1 i:alue speculum 9spekulum cocor 'e'ek.

Job Sheet Pemasangan IUD 3$ Prose&ur Tin&akan : a$ Persiapan : #. %iapkan lingkungan untuk menjaga pri:acy pasien$ 3. %iapkan peralatan &an 'a1an yang akan &igunakan( serta susunla1 secara ergonomis$ +. Persiapan pasien : • In"orme& consent • Pastikan klien tela1 mengerti prose&ur &an tujuan$ #8 .

Job Sheet Pemasangan IUD b. Langkah-langkah tindakan : #5 .

No # Langkah-langkah )elakan proses pemasangan AKD! 4u T 380 A &an apa yang akan klien rasakan pa&a saat proses pemasangan &an setela1 pemasangan &an Sheet Pemasanganpasien IUD untuk mempersila1kan 'ertanya$ Gambar Job Key point : • Lakukan dengan ramah dan komunikasi dua arah • Pastikan klien mengerti apa yang sudah dijelaskan + 0asukkan lengan IUD 4u T 380 A &i &alam kemasan sterilnya Key point : • • Jangan dilakukan lebih dari 5 menit sebelum AKDR masuk ke dalam uterus Tidak menggunakan sarung tangan 3 Pakai sarung tangan 'aru &an steril Key point : Jaga kesterilan sarung tangan dan jangan sampai terkontaminasi - >akukan @ul:a 1ygiene Pemeriksaan Dalam 9 @T. &an Key point : Satu kapas untuk satu sisi bagian vagina Pemeriksaan dalam untuk memeriksa keadaan !agina ibu +0 .

Job Sheet Pemasangan IUD DAATA! TI>IK P20A%AN3AN IUD Tanggal Penilaian Nama 0a1asis7a P2NI>AIAN : : : +# .

langka1 Ti&ak sesuai &engan prose&ur . : 0emperagakan langka1. : >angka1.langka1 %esuai &engan prose&ur yang enar$ • Nilai + 9 0emuaskan . : 0emperagakan langka1.langka1 ti&ak &ilakukan Ble1 ma1asis7a erila1 tan&a ceklis 9 C .Job Sheet Pemasangan IUD • Nilai 3 9 %angat 0emuaskan . pa&a kolom penilaian : NB # 0enyam'ut klien &engan sopan &an rama1 + 3 0emperkenalkan &iri kepa&a klien 0enjelaskan prose&ur pelaksanaan kepa&a klien 8 < 0emposisikan pasien &engan 'enar 0enjaga Pri:asi Klien 0empersila1kan klien menuju ke 'e& ginekolog / 0emastikan kon&isi kan&ung kencing kosong &an ti&ak a&a pem'esaran ra1im >AN3KA6 # NI>AI + 3 ++ . Ti&ak sesuai &engan urutan$ • Nilai 3 9 Ti&ak 0emuaskan .

3 kali$ 9 satu kasa untuk satu kali usapan . #/ Keluarkan son&e uterus &an ukur ke&alaman ka:um uteri pa&a ta'ung inserter &engan menggeser le1er 'iru pa&a ta'ung inserter$ 9 %on&e uterus ti&ak menyentu1 kemasan 4u T 380 A .Job Sheet Pemasangan IUD 8 5 #0 0elakukan 4uci tangan$ 0asukkan lengan IUD 4u T 380 A &i &alam kemasan sterilnya$ Pakai sarung tangan 'aru &an steril &an memasang celemek ## #+ #3 >akukan @ul:a 6ygiene 0elakukan @T untuk memeriksa kea&aan :agina Pasang %pekulum &alam kea&aan tertutup( &an masukkan secara miring$ #Usap %er:iks &engan larutan antiseptic +.$ #8 )epit ser:iks &engan tenakulum$ 9Pastikan tenakulum pa&a posisi :ertical .$ #< 0asukkan son&e uterus &an ukur ke&alaman ka:um uteri serta tentukan posisi uterus$ 9Dengan teknik Dti&ak menyentu1D atau Dno touc1 tec1niEueD. +3 .

++ Keluarkan tenakulum &engan 1ati.1ati agar gunting ti&ak mengenai 'agian tu'u1 klien$. +0 Keluarkan pen&orong kemu&ian ta'ung inserter &i&orong kem'ali ke ser:iks sampai le1er 'iru menyentu1 ser:iks atau terasa a&a ta1anan 9 Pastikan IUD tela1 terpasang sampai "un&us( jangan memaksa pemasangan jika a&a ta1anan.cm 9 >akukan &engan 1ati.$ +# Keluarkan se'agian &ari ta'ung inserter &an gunting 'enang AKD! kurang le'i1 3.Job Sheet Pemasangan IUD #8 0asukkan ta'ung inserter ke&alam uterus sampai le1er 'iru menyentu1 ser:iks atau sampai terasa a&a ta1anan$ 9 Tanpa menyentu1 permukaan yang ti&ak steril . Keluarkan seluru1 ta'ung inserter &an 'uang ke tempat sampa1 terkontaminasi$ 93unakan prinsip pencega1an in"eksi. #5 Pegang serta ta1an tenakulum &an pen&orong &engan satu tangan$ >epaskan lengan IUD 4u T 380 A &engan menggunakan teknik 7it1&ra7al$ 9 )angan men&orong IUD &engan pen&orong ..1ati( &an memeriksa ser:iks( 'ila a&a per&ara1an &ari tempat 'ekas jepitan tenakulum( tekan &engan +- .

1ati agar tenakulum ti&ak mengenai 'agian tu'u1 klien$. +!en&am alat. +3 0engeluarkan spekulum &engan 1ati.1ati$ 9 Pastikan mulut spekulum &alam kea&aan tertutup( &an miring$. +8 Ajarkan pa&a pasien untuk memeriksa 'enang IUD 9 >akukan secara 1ati.1ati &an per1atikan ke'ersi1an tangan. +< +/ 0em'uat Pen&okumentasian$ 0em'erikan konseling kepa&a i'u untuk &atang &alam 7aktu seminggu untuk memeriksa kea&aan 'enang AKD! Nilai G )umla1 nilai yang &iperole1 H #00 8- Pa&ang IIIIIII +8 .alat &alam larutan klorin 0(8 ?( celupkan ke&ua tangan yang masi1 memakai sarung tangan ke&alam larutan klorin &an lepaskan &alam kea&aan ter'alik lalu ren&am &alam larutan klorin 0(8 ?$ 9 4uci sarung tangan &engan 'ersi1 &an lepaskan &alam kea&aan ter'alik$.Job Sheet Pemasangan IUD kassa selama 30 F <0 &etik$ 9 >akukan &engan 1ati.

Job Sheet Pemasangan IUD Penguji 9IIIIIIIIII. +< .