DEFINISI DAN PEMBAHAGIAN DALAM KAJIANNYA

PRAGMATIK

Disediakan oleh: Redzuanah Binti Roujip PISMP-IPGM Pemulihan Ambilan Januari 2009

DEFINISI – beberapa tokoh yang terlibat:

Kamus Dewan Edisi Ke-4:
Ø Cabang

linguistik yang berkaitan dengan kajian tentang makna dan kesan yang timbul daripada penggunaan bahasa dalam situasi tertentu

  Grice

(1975), Austin (1962) & Searle (1969):
› Memformulasikan beberapa keadah

pentafsiran makna yang pada masa sekarang secara utuh dikenali sebagai kaedah pragmatik.

 Rudolf

Carnap (1939):

› Pragmatik; bidang semua penyelidikan

yang mempertimbangkan… tindakan, keadaan & persekitaran manusia yang bertutur atau mendengar (isyarat linguistik).

 Leech

(1993):
hubungannya dengan situasi-situasi ujaran.

› Kajian tentang makna dalam

 

 Gazdar

(1979), Bach & Harnish (1979):

› Menyatakan bahawa pragmatik sebagai

suatu kajian yang meliputi kajian bahasa yang digunakan berkaitan dengan konteks, dan khususnya kajian komunikasi linguistik.

Pembahagian dalam Kajian Pragmatik:

IMPLIKATUR

Satu bentuk pentaksiran makna yang melewati batas-batas makna literal (makna sebenar) sesebuah ayat (Grice, 1975).

 
 

Contoh: Penutur: “Cantiknya awek tu!” kenyataan yang dilihat oleh pendengar berlawanan sekali. Oleh itu, makna ayat yang digunakan oleh penutur bukanlah bermaksud gadis yang dilihatnya itu cantik tetapi sebaliknya. Dalam hal ini, makna dalam makna.

 Pentingkan

kerjasama antara penutur dan pendengar. kerjasama ini berlandaskan empat maksim perbualan (prinsip):
› Kualiti: katakan apa yang benar sahaja

 Hubungan

dan apa yang anda ketahui sebagai benar sahaja. › Kuantiti: katakan apa yang perlu sahaja, jangan terlebih atau terkurang. › Hubungan: katakan yang berkaitan dengan topik perbualan sahaja (be relevent). › Kelakuan: gunakan bahasa yang padat (be perspicious), ringkas dan elakkan ketidakjelasan dan ketaksaan.

PRAANDAIAN
  
   

Apa yang penutur jangkakan sudah diketahui oleh pendengar, iaitu sesuatu hal atau keadaan yang telah pendengar ketahui tanpa perlu diucapkan oleh penutur.

Contoh: A: Semua anak Ali botak. B: Semua anak Ali tidak botak. C: Ali ada anak. Dalam ketiga-tiga ayat di atas, A dan B merupakan andaian kepada C. C merupakan sesuatu yang telah diketahui oleh pendengar mahupun penutur. Manakala, A dan B merupakan andaian yang telah dibuat.

LAKUAN TUTURAN
 

Teori pertuturan yang membincangkan tentang kata-kata kerja yang maknanya memberi implikasi bahawa penutur yang menggunakan kata kerja tersebut dalam pertuturannya telah melakukan tingkah laku-tingkah laku yang terdiri daripada pelbagai jenis. Contoh: Saya berjanji akan menyiapkan semua kerja saya.

 
 


Terdapat juga lakuan tuturan secara tidak langsung. Memaksa pendengar melakukan sesuatu. Punya kuasa mendorong dan menghasilkan kesan tindakan. Selalunya menggunakan ayat perintah atau ayat permintaan. Contoh:

Panasnya cuaca hari ini. Kepanasan ini membuatkan tekak saya haus. Tidakkah anda juga haus? Ayat permintaan yang digunakan adalah tersirat.

DEIKSIS
yang memilih referan yang berubah-ubah dan berpinda-pinda (Wijana, 1998).  Sebagai satu cara untuk mengacu ke hakikat tertentu dengan menggunakan bahasa yang dapat ditafsirkan menurut makna yang diacukan oleh penutur dan dipengaruhi situasi pembicaraan.  (Cahyono, 1995)
 Kata-kata

 Deiksis 

yang berlaku dalam pertuturan berpusat kepada penutur.

 Contoh:

Kata saya, sini dan sekarang tidak akan bermakna selagi penutur tidak menyatakan siapa dia yang sebenar, di mana dia berada dan masa perbualan tersebut.

SEKIAN TERIMA KASIH

Subjek: Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi