KLASIFIKASI CIRI-CIRI HAIWAN YANG HALAL DAN HARAM DIMAKAN MENGIKUT EMPAT MAZHAB

BAB SATU
PENDAHULUAN Pengetahuan tentang halal dan haram sangat penting sekali bagi kaum muslimin. Ini kerana ianya merupakan asas untuk membentuk kehidupan yang bersih dan sihat sama ada secara zahir mahupun batin. Pengetahuan tentang halal dan haram akan menbuatkan kaum muslimin sentiasa bersikap waspada terhadap apa saja yang boleh merosakkan amal ibadah mereka1. Al-ath’imah adalah bentuk jama’ dan kata tha’aam, maknanya adalah sesuatu yang dimakan dan dicerna, sama ada ia berupa makanan asas atau yang selainnya. Secara dasarnya semua makanan adalah halal, melainkan yang telah dijelaskan melalui nash/dalil bahawa makanan tersebut haram. Firman Allah S.W.T

                                

          

       



    

   
“Katakanlah, “Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan oleh Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sehagiannya) halal.” Katakanlah, “Adakah Allah telah memberikan izin kepadamu (dalam persoalan mengaharamkan dan menghalalkan) atau kamu hanya mengada-adakan sesuatu terhadap Allah?”2
1 2

Halal Haram, Panduan Menuju Kehidupan Bersih Dan Sihat (Surah Yunus : 59)

1

Ketentuan awal di dalam pemisahan oleh syara’ di antara yang haram dan mubah (harus) dalam segala perkara, sama ada makanan, minuman atau yang selainnya adalah berdasarkan pemisahan di antara yang baik dan buruk. Oleh itu kita wajib mengetahui halal dan haram, dan mengetahui sempadan di antara kedua-duanya, iaitu “syubhat” (yang diragukan sama ada halal ataupun haram).

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH Kaedah syarak dalam menentukan makanan yang diharamkan dan dihalalkan adalah bertitik tolak daripada firman Allah Azzawajalla :

                                                                                        
145. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Aku tidak dapati Dalam apa Yang telah diwahyukan kepadaku, sesuatu Yang diharamkan bagi orang Yang hendak memakannya melainkan kalau benda itu bangkai, atau darah Yang mengalir, atau daging babi - kerana Sesungguhnya ia adalah kotor - atau sesuatu Yang dilakukan secara fasik, Iaitu binatang Yang disembelih atas nama Yang lain dari Allah". kemudian sesiapa Yang terpaksa (memakannya kerana darurat) sedang ia tidak mengingininya dan tidak melampaui batas, maka Sesungguhnya Tuhan mu Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani3.

3

(Surah Al-An’am : 145)

2

      
dan ia menghalalkan bagi mereka Segala benda Yang baik, dan mengharamkan kepada mereka Segala benda Yang buruk4.

        

  

  

        

      

        

 

  

 

 

  

            
4. mereka bertanya kepadamu (Wahai Muhammad): "Apakah (makanan) Yang Dihalalkan bagi mereka?" bagi menjawabnya katakanlah: "Dihalalkan bagi kamu (memakan) Yang lazat-lazat serta baik-baik, dan (buruan Yang ditangkap oleh) binatang-binatang pemburu Yang telah kamu ajar (untuk berburu) mengikut cara pelatih-pelatih binatang pemburu. kamu mengajar serta melatihnya (adab peraturan berburu) sebagaimana Yang telah diajarkan Allah kepada kamu. oleh itu makanlah dari apa Yang mereka tangkap untuk kamu dan sebutlah nama Allah atasnya (ketika
4

(Surah Al-A’raf : 157)

3

kamu melepaskannya berburu); dan bertaqwalah kepada Allah (dengan memelihara diri dari memakan Yang diharamkan Allah); Sesungguhnya Allah Maha cepat hitungan hisabNya5" Merujuk kepada dalili-dalil di atas, penulis telah tertarik untuk mengkaji dan mengetahui dengan lebih mendalam tentang klasifikasi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh keempat-empat mazhab dalam menentukan sama ada halal atau haram sesejenis binatang itu untuk dimakan. Pada penulisan ini, penulis telah memilih skop yang agak luas sedikit kerana melibatkan keempat-empat mazhab. Ini kerana, pada pandangan penulis ramai di kalangan masyarakat hari ini termasuk mahsiswa-mahasiswi tidak mengetahui dengan jelas apakah prinsip-prinsip yang diletakkan oleh ulama’-ulama’ dalam menentukan sama ada halal atau haram sesejenis binatang itu untuk dimakan. PENYATAAN MASALAH  Apakah yang dimaksudkan dengan halal dan haram dalam islam?  Bagaimanakah keempat-empat mazhab mengklasifikasikan ciri-ciri binatang yang halal dan haram dimakan.  Sejauh manakah kesepakatan dan khilaf yang berlaku di antara keempat-empat mazhab di dalam menetukan halal dan haram sesejenis binatang.

OBJEKTIF KAJIAN (CADANGAN KAJIAN)


5

Memahami konsep halal dan haram dalam Islam.

(Surah Al-Maidah : 4)

4

 Mengetahui ciri-ciri binatang yang halal dan haram dimakan mengikut prinsip prinsip yang ditetapkan oleh keempat-empat mazhab.  Mengetahui mazhab binatang. hujah-hujah dan dalil-dalil dan keempat-empat haram sesejenis dalam menentukan halal

KERANGKA TEORI

Dalam kajian ini, penulis menggunakan beberapa metod atau kaedah kajian untuk mendapatkan maklumat-maklumat penting. Antara kaedah yang digunakan adalah :

 Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data ialah usaha-usaha yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dan pentafsiran terhadap data-data yang terkumpul. Penulis menggunakan beberapa metode kajian untuk memperoleh maklumat yang tepat bagi penulisan kertas kajian ini. Di dalam proses menyiapkan kajian ini, penulis mengunjungi beberapa buah perpustakaan untuk mendapatkan data, maklumat serta lain-lain dokumen seperti majalah, keratan akhbar, jurnal, kertas kerja dan lain-lain yang bersangkutan dengan tajuk ini. Antaranya :

a) Perpustakaan Utama, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismaol Petra (KIAS). b) Perpustakaan Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Nilam puri. 5

c) Perpustakaan Awam, Az-Zahra’ Kota Bharu Kelantan. d) Perpustakaan .  Metode Analisis Data Metode analisis data merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengolah idea ataupun data-data yang diperoleh secara sistematis dengan menggunakan bukti, memapar dan menerangkan supaya fakta-fakta dapat difahami dengan lebih jelas. Justeru itu, segala persoalan-persoalan yang menjadi perkara perbincangan dalam kajian ini dapat diperjelaskan dengan sebaiknya. Di dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan metode :

 Metode Induktif Metode Induktif merupakan kaedah penganalisis data melalui pola berfikir yang mencari pembuktian dari dalil yang bersifat khusus kepada dalil yang umum. Dalam kajian ini, penulis menggunakan metode tersebut dalam menganalisis data yang diperoleh hasil penelitian terhadap dalail-dalil dan hujah-hujah keempat-empat mazhab mengenai prinsip-prinsip yang ditetapkan bagi menentukan sama ada halal atau haram dimakan sesejenis binatang. Setelah penelitian dilakukan secara menyeluruh, penulis akan menyusun hasil dapatan penelitian tersebut secara sistematik seterunya menyimpulkan segala persoalan dan masalah yang menjadi perkara pokok pengkajian ini.

6

Jesteru berdasarkan kepada tujuan, kaedah dan rujukan yang dinyatakan, penulis cuba mengemukakan dapatan secara jelas dan baik dengan berpandukan kepada beberapa aspek yang digariskan sebagaimana yang telah dipaparkan di dalam propasal ini.

HIPOTESIS KAJIAN

Berdasarkan Hipotesis yang dibuat, penulis berpendapat bahawa prinsip-prinsip yang diletakkan oleh keempat-empat mazhab dalam mengklasifikasikan ciri-ciri binatang yang halal dan haram dimakan adalah hampir sama dan khilaf yang berlaku di antara mereka hanyalah dalam skop yang kecil sahaja.

KEPENTINGAN KAJIAN

 Kajian yang dibuat adalah untuk mengetahui dengan lebih terperinci tentang halal dan haram dalam Islam.  Kajian yang dibuat juga adalah bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis binatang yang halal dan haram dimakan.  Malah kajian ini amat penting untuk menjadi landasan dan garis panduan kepada masyarakat muslim dalam memilih binatang yang halal untuk dimakan dan tidak memakan binatang yang haram mengikut syarak.

7

SKOP ATAU LIMITASI KAJIAN

Dalam kajian ini, penulis telah menfokoskan secara terperinci terhadap dalil-dalil dan hujah-hujah keempat-empat mazhab dalam meletakkan prinsip-prinsip dan ciri-ciri binatang yang halal dan haram dimakan mengikut pandangan Islam.

8

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.