P. 1
Pembentukan Dan Pelaksanaan Kurikulum Kbsr

Pembentukan Dan Pelaksanaan Kurikulum Kbsr

|Views: 6,798|Likes:
Published by miss iza

More info:

Published by: miss iza on Oct 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

Sections

PEMBENTUKAN
DAN
PELAKSANAAN
KURIKULUM
KBSR

DISEDIAKAN OLEH:

•RAZNIZA BT MOHAMMAD
•SITI NUR HANIS BINTI HAMIDAN
•NURUL SUA’IDAH BINTI OTHMAN

NAMA PENSYARAH:

PUAN SARIMAH BT SAAD

PEMBENTUKAN KURIKULUM BERSEPADU
SEKOLAH RENDAH(KBSR)

1982 – KBSR dilaksanakan secara percubaan di 305
buah sekolah seluruh Malaysia.
Tahun berikut – pelaksanaan penuh dikuatkuasa di
semua sekolah rendah.
Jawatankuasa kabinet telah memberi perhatian yang
serius kepada pembangunan kemanusiaan.
Tindakan untuk menterjemahkan perkara tersebut telah
menjelma dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah
seperti yang ternyata dalam huraian matlamat
pendidikan sekolah rendah di bawah:

“…matlamat pendidikan rendah adalah untuk memastikan perkembangan
murid secara menyeluruh. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek
intelek, rohani, jasmani,emosi,bakat,akhlak,nilai-nilai estetika sosial”

(Kurikulum Baru Sekolah Rendah,1991;5)

Selaras dengan matlamat tersebut, maka objektif-objektif
pendidikan di peringkat rendah juga merangkumi aspek-
aspek seperti yang dinyatakan.
Supaya murid-murid dapat:
Menguasai bahasa Melayu selaras dengan kedudukannya
sebagai Bahasa Kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita;
Menguasai kemahiran asas berbahasa, iaitu bertutur,
membaca dan menulis dalam bahasa pengantarsekolah
berkenaan;

Menguasai kemahiran asas mengira dan
menggunakannya dalam kehidupan harian;
Menguasai kemahiran berfikir dan kemahiran belajar;
Menguasai kemahiran saintifik dan teknikal;
Bertutur, membaca, menulis dan memahami Bahasa
Inggeris sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa
kedua;
Menimba ilmu pengetahuan dan berikhtiar untuk
meluaskannya;
Menguasai kemahiran membaca, menghafaz dan
memahami pengertian ayat-ayat dalam al-Quran bagi
murid-murid Islam;
Mengukuhkan asas keimanan, mengerjakan amal ibadat
dan mengamalkan akhlak mulia;

Mengamalkan sikap dan perlakuan yang berpandukan
nilai murni serta menjadinkannya asas bagi amalan
hidup;
Menjaga kesihatan dan kecergasan diri;
Membentuk daya kepimpinan dan keyakinan diri;
Memahami dan peka terhadap manusia dan
persekitaran;
Mengembangkan bakat dan kretiviti;
Memupuk semangat patrotisme;
Menikmati dan menyertai aktiviti-aktiviti amal, kesenian
dan rekreasi dalam lingkungan kebudayaan nasional.

PERUBAHAN DALAM KBSR

1988 – KBSR telah disemak semula bagi mengenalpasti
kelemahan dan kekuatannya.
KBSR yang dikenali pada asasnya sebagai Kurikulum
Baru Sekolah Rendah telah ditukar menjadi

Kurikulum Bersepadu sekolah Rendah.

PERUBAHAN DALAM KBSR

KURIKULUM

BUDAYA SEKOLAH

Kemahiran
Hidup

Sains

Penggunaan
sempoa

Suasana
sekolah

Unsur
kesepaduan

Unsur
patriotisme

Kajian
Tempatan

Pembaharuan
kepada
Bahasa,
Pend.Islam,
Pend.Moral,
Pend.Jasmani

Penggunaan Bahasa
Inggeris bagi Matematik,
Sains dan semua mata
Pelajaran teknikal bagi
Tahun 1(mulai 2003)

•Secara ringkas, boleh dikatakan bahawa perubahan-
perubahan dalam KBSR boleh dilihat dari dua persperktif
seperti yang berikut:

Secara am

Penerapan nilai dalam proses pengajaran dan
pembelajaran;
Penguasaan dan penggunaan kemahiran asas dalam
aktiviti harian;
Penyusunan semula kemahiran belajar(daripada yang
paling asas kepada yang paling kompleks)mengikut
tajuk;

penyemakan semula sukatan pelajaran bagi setiap mata
pelajaran.

Secara khusus

Pengintegrasian unsur penyelesaian masalah dan
arithmatic perniagaan dalam topik, “Wang,Ukuran
Panjang dan Berat”;
Pembahagian mata pelajaran Alam dan Manusia kepada
dua mata pelajaran baru, iaitu Sains dan Kajian
Tempatan;
Penggunaan Bahasa Inggeris bagi mata pelajaran
Matematik, Sains dan semua mata pelajaran teknikal
bagi tahun 1 sekolah rendah mulai Januari 2003.

PROSES PELAKSANAAN KBSR

•Fokus kepada prinsip, struktur, bidang pelajaran,
penekanan, strategi pengajaran
dan pembelajaran,
dan penilaian.

Prinsip KBSR

Pembentukan dan pengubalan KBSR adalah
berlandaskan prinsip-prinsip yang sejajar dengan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

PRINSIP-PRINSIP
KBSR

Perkembangan individu
Secara menyeluruh

Pendidikan seumur hidup

Pendekatan bersepadu

Pendidikan yang sama
Untuk semua murid

Prinsip 1: Pendekatan Bersepadu

•Ia merupakan satu pendekatan di mana unsur-unsur
pengetahuan, kemahiran dan nilai digabungkan secara
wujud kesepaduan dari segi jasmani, emosi, rohani dan
intelek.Ia berlaku melalui 4 cara, iaitu:

•Dalam satu mata
Pelajaran
•Antara mata
pelajaran

Penggabungjalinan
kemahiran

penyerapan

Kesepaduan antara
dua unsur

Unsur merentasi
kurikulum

•Pelbagai bidang
Ilmu dalam
mata pelajaran
&merentasi
pelajaran
•Nilai dalam
mata pelajaran

•Kurikulum dan
korikulum
•Pengetahuan dan
amalan

Prinsip 2: perkembangan individu secara menyuluruh

•Prinsip ini dilaksanakan melalui semua mata pelajaran
yang memainkan peranan penting bagi memenuhi
keperluan jasmani, emosi, rohani dan intelek murid.

PRINSIP 2:
PERKEMBANGAN INDIVIDU SECARA
MENYELURUH

Semua mata pelajaran

Keperluan murid

jasmani

intelek

emosi

rohani

PERKEMBANGAN POTENSI INDIVIDU

•Menurut ahli psikologi, potensi individu tidak
boleh dikembangkan secara berasingan.
•Ini bermakna, setiap potensi memang
mempunyai hubungkait dengan potensi yang
lain.

•Contoh: seorang murid yang berpotensi menjadi
pemain bole sepak yang handal bukan sahaja
perlu mengembangkan ilmu (cth:cara-cara
bermain yang berkesan) dan kemahira
(cth:cekap dan tangkas) mengenai permainan
tersebut, malahan murid ini juga perlu memupuk
sifat kerjasama, mematuhi peraturan, berdisiplin,
berbakti untuk sekolah dan negara, dan
sebagainya.

Prinsip 3: pendidikan seumur hidup

PRINSIP 3:
PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP

Peranan Sekolah
(Institusi formal)

GURU

Menyampaikan
Ilmu&kemahiran

Memupuk budaya
mereka

Secara am, sekolah mempunyai dua peranan:
a)Sekolah merupakan institusi formal pertama di mana
murid-murid memperoleh ilmu dan kemahiran asas.
Sehubungan itu, maka KBSR membina asas bagi
setiap murid dari segi pengetahuan dan kemahiran
yang diperlukan untuk membolehkan mereka
menghadapi situasi dalam kehidupan seharian.apabila
tamat persekolahan nanti, proses pendidikan tidak
berhenti begitu sahaja. Di sebaliknya, setiap individu
digalakkan untuk meneruskan proses pembelajaran
masing-masing.
b)Sekolah juga boleh memupuk minat setiap murid untuk
terus mencari ilmu dan selanjutnya memberi
sumbangan kepada khazanah ilmu yang sedia ada.

Prinsip 4: pendidikan yang sama untuk semua murid

•Semua murid pada tahap persekolahan yang sama
mengikuti kurikulum yang sama tanpa mengambilkira
jenis aliran persekolahan; yang berbeza adalah bahasa
pengantar sahaja.

PRINSIP 4 :
PENDIDIKAN YANG SAMA
UNTUK SEMUA MURID

Tahap persekolahan yang sama

Kurikulum sama

Struktur KBSR

komponen

Bidang

Tahap 2

Tahap 1Mata Pelajaran

•Komunikasi

•Kemahiran asas•Bahasa Malaysia
•Bahasa Inggeris
•Bahasa Cina
•Bahasa Tamil

•Bahasa Malaysia
•Bahasa Inggeris
•Bahasa Cina
•Bahasa Tamil

•Kerohanian
•Nilai dan sikap

•Pendidikan Islam
•Pendidikan Moral
•Sains
•Kajian Tempatan
•Kemahiran Hidup

•Manusia dan Alam
Keliling

•Pendidikan Islam
•Pendidikan Moral
-
-
-

•Kemahiran hidup
•Pendidikan muzik
•Pendidikan seni
•Pendidikan jasmani
•dan kesihatan

-
•Pendidikan Muzik
•Pendidikan Seni
•Pendidikan Jasmani
Dan Kesihatan

•Kemahiran hidup
•Kesenian dan
Kesihatan
•Kokurikulum

•Perkembangan
Diri Individu

Bidang pelajaran

•BIDANG KOMUNIKASI
Memberi tumpuan kepada tiga kemahiran asas iaitu 3M
( membaca, menulis dan mengira)
Antara mata pelajaran dalam bidang ini ialah : Bahasa
Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina, Bahasa Tamil Dan
Matematik.

Bahasa melayu

Berfungsi sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan alat
komunikasi perpaduan rakyat.
Ia bertujuan melahirkan murid yang berkebolehan
berbahasa dan menghargai serta menghayati bahasa
tersebut sebagai bahasa rasmi negara, bahasa perpaduan,
dan bahasa ilmu selaras dengan semangat rukunnegara dan
hasrat falsafah pendidikan kebangsaan.

Bahasa inggeris

•Diajar sebagai bahasa kedua
•Bertujuan untuk melengkapkan murid denagn
ilmu dan kemahiran asas dalam bahasa
tersebut agar mereka berupaya berkomunikasi
secara lisan atau bertulis di dalam atau di luar
bilik darjah

Bahasa cina

Berfungsi sebagai bahasa komunikasi bagi
masa-masa tertentu.
Bertujuan memberi murid-murid peluang untuk
menguasai kemahiran asas berbahasa dalam
bahasa cina sama ada secara lisan atau bertulis.

Bahasa tamil

Berfungsi sebagai bahasa komunikasi.
Bertujuan untuk menghasilkan murid yang
berupaya berkomunikasi dalama bahasa tamil
sama ada secara lisan atau bertulis.

Matematik

Mengandungi 3 komponen pembelajaran iaitu konsep,
bahasa dan kemahiran prosedur yang merentasi 3
bidang kemahiran iaitu nombor dan operasi, ukuran
dan sukatan serta masalah bercerita.
Bertujuan untuk membentuk dan meningkatakan
kebolehan murid dari segi konsep nombor dan
kemahiran mengira.
Kebolehan tersebut dapat membantu murid dalam
penyelesaian masalah harian secara berkesan dan
berdisiplin.

•BIDANG MANUSIA DAN ALAM
KELILING
Komponen kerohanian, dan nilai dan
sikap.
Mata pelajaran dalam bidang ini ialah :
pendidikan islam, pendidikan moral,
sains dan kajian tempatan.

Pendidikan islam

Mengandungi 3 bahagian iaitu :
1)Asuhan tilawah al quran – berfokus kepada aspek mengenal,
menyebut, membaca, menulis huruf dan perkataan. Juga menitik
beratkan aspek membaca dan menghafaz serta mengetahui
pengertian ayat-ayat tertentu dalam al-quran.
2)Asas ‘ulum syar’iah – merangkumi 3 aspek :
-akidah : menegaskan aspek keimanan dan keislaman melalui
rukun iman dan rukun islam.
-ibadat : menekankan aspek ibadat dan amalan secara berterusan.
-sirah rasulullah S.A.W.- menekankan sirah dan contoh yang
dijadikan iktibar dan contoh dalam kehidupan seharian.
3)Asas akhlak islamiah – berfokuskan kepada pembentukkan peribadi
murid agar berupaya menghayati akhlak dan tingkah laku muslim
dan mukmin.
Bertujuan untuk membentuk dan meningkatakan bakat dan potensi
murid agar menjadi individu yang berilmu, beriman, beramal soleh,
berakhlak mulia dan bertanggungjawab.

Pendidikan moral

Mengandungi 16 nilai yang berasaskan agama, tradisi dan
adat resam pelbagai kaum etnik di negara ini selaras
dengan nilai murni sawarjagat dan prinsip-prinsip rukun
negara.

Isi kandungan dan penekanan berbeza sejajar dengan
tahap perkembangan dan kematangan murid.

Bertujuan untuk membentuk individu yang berbudi pekerti
mulia dan bertanggungjawab melalui pemupukan.
Penghayatan dan amalan nilai murni.

Sains

Terdiri daripada dua perspektif iaitu :
-bidang keilmuan : membekalakan rangka konsep agar
murid dapat memahami alam sekeliling, berupaya
menggabungkan fakta dan konsep dalam kehidupan
seharian dan mencari perkaitan antara ilmu baru dengan
yang sedia ada.
-Kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah :
mengembangkan kemahiran menyiasat alam sekeliling,
menggalakkan sifat ingin ingin tahu, kreativiti, berfikiran
terbuka, ketahanan diri (fizikal dan mental)
Bertujuan untuk melahirkan individu yang berilmu,
berkemahiran dan berakhlak mulia ke arah pembentukan
masyarakat berbudaya sains dan teknologi, dinamik dan
progresif

Kajian tempatan

Tunggak utama bagi menyemai semangat
patriotisme dalam kalangan murid
Dapat memupuk kemahiran sosial, kemahiran
belajar dan kemahiran berfikir dalam kalangan
murid.
Bertujuan untuk melahirkan murid yang taat
setia kepada negara, cintakan tanah air, bangga
menjadi rakyat dan sanggup berkorban demi
mempertahankan bangsa dan negara.

•BIDANG PERKEMBANGAN DIRI
INDIVIDU
Komponen kemahiran hidup, kesenian
dan kesihatan.
Bertujuan untuk meningkatkan lagi
kemahiran hidup dan penghayataan
kesenian dan kesihatan.
Meliputi mata pelajaran : kemahiran
hidup, pendidikan muzik, pendidikan
jasmani dan kesihatan.

Kemahiran hidup

Berfokuskan kepada pembelajaran eksperimental, iaitu
murid-murid belajar cara menggunakan alatan, perkakas
dan mesin tertentu semasa mengikuti latiahan amali yang
dikendalikan.
Bertujuan untuk memberi murid peluang memperoleh ilmu
berasaskan teknologi, kemahiran praktis asas,
keusahawanan, dan pengurusan diri termasuk
keselamatan diri, pengurusan wang, masa dan kerja
dengan berkesan.
Dalam maat pelajaran ini dititikberatkan tajuk utama iaitu :
-merekacipta
-Mengurus diri dan kerja
-Mengusahaniaga barang
-Menyenggara dan membaiki kerosakkan kecil

Pendidikan seni

Melibatkan murid dalam pelbagai kegiatan seni yang
mencakupi 3 aspek iaitu :
a)Pemerhatian yang aktif dan terperinci.
b)Interaksi yang inovatif dan kreatif dengan alat dan bahan.
c)Penghayatan karya seni dan alam sekitar.

Untuk mencapai tujuan di atas, sukatan pelajaran diatur
untuk memberi fokus kepada empat kegiatan berikut :
1)Melukis dan membuat gambar
2)Membuat rekaan corak.
3)Membina dan membuat binaan.
4)Mengenal kraf tradisional.

Pendidikan muzik
Skop kurikulum berbentuk asas dan umum
dengan fokus asas dan umum dengan
berfokuskan amali yang menyeronokkan.
Merangkumi 3 bidang iaitu :
Nyanyian
Muzik dan gerakan
Permainan alat muzik.

Pendidikan jasmani dan kesihatan

Menitik beratkan unsur sihat dan aktif

Sukatan pelajaran mencakupi 3 aspek utama iaitu :
a)Penglibatan yang aktif dan selamat.
b)Interaksi yang berkesan dengan rakan sebaya, alat
dan bahan.
c)Dokumentasi dan penyimpanan rekod penglibatan
murid.

Kandungan mata pelajaran, disusun untuk meliputi 4
tajuk seperti :
1)Perkembagan fizikal dan pergerakan.
2)Sukan dan rekreasi.
3)Jagaan keselamatan.
4)Jagaan dan sayangi diri sendiri.

Kokurikulum
Pembelajaran yang dilaksanakan di luar jadual
waktu persekolahan dan berasaskan gerakerja
yang terancang, merangkumi 3 aspek iaitu :
a)Pasukan berpakaian seragam.
b)Persatuan atau kelab.
c)Sukan dan permainan.

Penekanan KBSR

PENEKANAN
DALAM
KBSR

KEMAHIRAN BERFIKIR

PEMULIHAN DAN PENGAYAAN

PRINSIP MUDAH ALIH

STRATEGI PENGAJARAN-PEMBELAJARAN BERPUSATKAN MURID

PENILAIAN BERTERUSAN

SAINS DAN TEKNOLOGI MERENTASI KURIKULUM

PATRIOTISME MERENTASI KURIKULUM

BAHASA MERENTASI KURIKULUM

NILAI MERENTASI KURIKULUM

KEMAHIRAN ASAS

Kemahiran asas
1.Terdiri daripada 3 kemahiran asas iaitu membaca,
mengiran dan menulis.
2.Asas-asas membaca dan menulis ialah :
oMendengar
oMenyebut
oMengenal
oMembentuk lambang, huruf dan perkataan.
3.Asas mengira :
oMembilang
o Mengenal angka
oMenggunakan operasi-operasi matematik seperti
tambah, tolak, bahagi dan darab.

Kemahiran berfikir
•Bertujuan membolehkan murid memahami, menilai dan meng
aplikasikan maklumat yang diterima agar membuat keputusan
dan menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Nilai merentasi kurikulum
•Penanaman dan pemupukan nilai-nilai seelok-eloknya
dilaksanakan dalam semua mata pelajaran.
•Semua guru bertanggungjawab untuk membantu dalam usaha
membentuk nilai-nilai murni dalam diri murid-murid.
•Guru sebagai rol model untuk membentuk sahsiah murid.

Bahasa merentasi kurikulum
1.Memandangkan bahasa malaysia masih lagi
merupakan bahasa pengatar bagi sekolah-
sekolah rendah rendah kecuali mata pelajaran
tertentu, maka setiap murid seharusnya
mencapai taraf penguasaan yang baik bagi
aspek-aspek seperti sebutan, struktur ayat,
tatabahasa istilah dan laras bahasa. Guru
bertanggungjawab untuk mengembangkan
dan mengukuhkan penguasaan bahasa
melayu murid-murid
Patriotisme merentasi kurikulum
1.Guru bertanggungjawab memupuk semangat
partriotisme dalam diri murid dalam semua
mata pelajaran di samping aktiviti kurikulum
dan khidmat masyarakat.

Sains dan teknologi
1.Terdapat 4 unsur utama iaitu :

Pengetahuan saintifik yang merangkumi fakta, prinsip, dan
konsep

Kemahiran saintifik yang menegaskan ketepatan, kejujuran dan
keselamatan

Kemahiran saintifik termasuk proses pemikiran dan kemahiran
manipulatif tertentu

Penggunaan teknolgi dalam proses pengajaran dan
pembelajaran.
Prinsip mudah alih

Merujuk kepada dua perkara iaitu:

Pengkaedahan serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Organisasi bilik darjah.
2.Guru tidak terikatdenagn sukatan pelajaran sebaliknay diberi
kebebasan untuk mengajar tajuk-tajuk yang selaras dengan
kebolehan , pengalaman dan persekitaran murid.

Strategi pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid
1.Bermaksud bahawa guru seelok-eloknya berfokuskan kepada
murid-murid serta melibatkan mereka secara aktif dalam aktiviti
pengajaran dan pembelajaran sama ada di dalam bilik darjah
atau luar bilik darjah.
2.Guru hendaklah merancang pelbagai aktiviti yang boleh menarik
minat murid dan sesuai dengan kebolehan mereka.

Penilaian berterusan
1.Dikenali sebagi penilaian formatif yang dijalankan sepanjang
tahun,
2.Bertujuan untuk mengenalpasti dan mengesan perkembangan
dan kemajuan murid dari segi pengetahuan, kemahiran, nilai dan
sikap.
Pemulihan dan pengayaan
1.Pemulihan dijalankan pada murid-murid tertentu yang
menghadapi masalah dalam satu-satu mata pelajaran.
2.Pengayaan diberi sebgai pengukuhan kepada murid-murid yang
telah menguasai sesuatu kemahiran agar dapat mengembangkan
ciri-ciri kretiviti, minat, bakat, daya ingin tahu, sifat berdikari dan
sebagainya.

Strategi pengajaran dan pembelajaran

1.Strategi p&p kbsr adalah berpusatkan murid,
mengambil kira faktor perbezaan individu dan
berasaskan kebolehan murid yang berbeza-
beza.
2.Guru hendaklah mengambil tindakan seperti
berikut :
Mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif
dan meransang pembelajaran.
Mengamalkan prinsip-prisip tertentu dalam
proses pengajaran dan pembelajaran

Suasana dan persekitaran yang meransang
pembelajaran

1.Dibahagikan kepada dua aspek iaitu:
fizikal dan sosio-emosi.

Suasana dan
persekitaran

•Ruang
pembelajaran
•Sudut
pembelajaran &
sudut kerja
•Ruang pameran
hasil kerja
•Bahan rujukan
•Bahan pengajaran
dan pembelajaran
yang mencabar

•Mewujudkan
kemesraan
•Memahami
kehendak murid
•Mendorong
murid belajar

Sosio emosi

fizikal

Faktor fizikal

•Merujuk kepada :
1.Ruang pembelajaran yang disusun secara kreatif dengan
perabot asas seperti kerusi dan meja.
2.Sudut pembelajaran dan sudut kerja yang dilengkapi dengan
perabot dan bahan pembelajaran interaktif dan manipulatif
agar memberi murid peluang untuk membuat percubaan dan
penerokaan
3.Ruang pamran untuk hasil kerja murid.
4.Bahan rujukan berbentuk bahan cetak atau bahan media
untuk penggunaan murid.
5.Bahan pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai serta
dapat mencabar kebolehan murid.

Faktor sosio emosi

•Merangumi unsur-unsur berikut :
1.Pertuturan dan perlakuan guru yang berbudi
bahasa dan bersopan agar dapat memupuk
kemesraan dan suasana pembelajaran yang
kondusif.
2.Keprihatinan guru terhadap kehendak murid
yang berbeza-beza.
3.Kebolehan guru untuk memberi galakan dan
dorongan kepada murid.

PRINSIP-PRINSIP
DALAM
PROSES
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

PEROLEHAN
PELBAGAI
PENGALAMAN

PENILAIAN
BERTERUSAN

PENILAIAN KENDIRI &
PENAMBAHBAIKKAN

PENEROKAAN
CARA-CARA
PENYEMPURNAAN
TUGASAN

PELUANG
MEMBUAT
KEPUTUSAN

PENGHARGAAN
KE ATAS USAHA
MURID

PENGUASAAN
KEMAHIRAN
BELAJAR DAN
BERFIKIR

PENGLIBATAN
MURID YANG
AKTIF

ANTARA PRINSIP-PRINSIP PENTING YANG
HARUS DIPATUHI GURU DALAM PROSES P& P

1.Penglibatan murid yang aktif dalam aktiviti kurikulum
dan kokurikulum
2.Penilaian yang berterusan diberi penekanan bagi
semua mata pelajaran
3.Penilaian kendiri ke arah penambahbaikan bertujuan
untuk meningkatkan perkembangan murid
4.Penerokaan cara-cara penyempurnaan tugasan yang
diberikan.
5.Perolehan pelbagai pengalaman bagi mengukuhkan
kefahaman dan penguasaan kemahiran tertentu

6. Peluang membuat keputusan secara rasional dan
keupayaan mempertahankan keputusan
7.Penghargaan kepada hasil kerja murid bagi memupuk
dan meningkatkan lagi sifat yakin diri, daya saing yang
sihat dan berani.
8.Penguasaan kemahiran belajar dan berfikir agar murid
lebih berupaya mengurus pembelajaran masing-
masing dengan lebih berkesan lagi.

•Bagi memastikan keberkesanan p&p
beberapa teknik disyorkan:

1.Main peranan
2.Tunjuk ajar
3.Lakonan
4.Simulasi
5.Sumbang saran
6.Bercerita
7.Lawatan
8.Permainan
9.Projek

Penilaian

Penilaian bermaksud “proses pengumpulan idea atau
maklumat secara sistematik bertujuan untuk membuat
pertimbangan dan selanjutnya membuat keputusan”.

Proses bersistematik bererti “mempunyai prosedur
atau langkah-langkah tetentu yang perlu diikuti”.

Maklumat merujuk kepada “data berbentuk kuantitatif
dan kualitatif. Data kuantitatif boleh diperolehi melalui
ujian lisan manakala data kualitatif diperolehi melalui
temubual, pemerhatian, dan sebagainya”.

•Pertimbangan bermaksud “ melihat semula data
yang dikumpul dari pelbagai perspektif”.
•Membuat keputusan bererti “ membuat tindakan
susulan seperti melaksanakan akiviti pemulihan,
penganugerahan sijil, tawaran ke sekolah
berasrama penuh dan sebagainya”.
•Penilaian boleh dikatakan sebagai satu proses
mengumpul maklumat untuk membuat keputusan
pendidikan mengenai penguasaan, kemajuan
dan pencapaian murid.

Penilaian
boleh
dikategori
kan
kepada
dua jenis
iaitu
formatif
dan
sumatif.

Jenis penilaian

Tujuan

Penilaian formatif

•Mengesan pencapaian dan
perkembangan murid :
1.Sepanjang tahun semasa
proses pengajaran dan
pembelajaran.
2.Setelah satu-satu unit
pelajaran selesai diajar.
•Mengenalpasti kelemahan
murid berhubung dengan
satu-satu kemahiran bagi
melaksanakan aktiviti
pemulihan.

Penilaian sumatif

•Melihata tahap pencapaian
murid pada akhir satu-satu
tempoh pembelajaran,
misalnya peperiksaan akhir
tahun, UPSR, SPM dan
sebagainya.

Penilaian kemajuan
berasaskan sekolah (PKBS)

CIRI-CIRI

HURAIAN

dikendalikan oleh guru

bertujuan untuk menilai perkembangan
murid-murid

berbentuk formatif dan sumatif

dijalankan secara berterusan bagi
mendiagnos dan mengesan pencapaian
murid

mengesan pencapaian keseluruhan
murid

merangkumi aspek-aspek rohani,
jasmani, emosi dan intelek.

bersifat sistematik

terdiri daripada urutan langkah-langkah
seperti merancang, melaksana,
menganalisis, melapor dan membuat
tindakan susulan

berbentuk rujukan kriteria

menilai murid berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan

menggunakan pelbagai kaedah

contoh : pemerhatian, ujian lisan, ujian
bertulis dan sebagainya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->