www.hukumonline.

com

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1996 TENTANG HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa tanah memiliki pe an !ang "angat penting a tin!a #alam kehi#$pan bang"a In#%ne"ia ata$p$n #alam pelak"anaan pembang$nan na"i%nal !ang #i"elengga akan "ebagai $pa!a be kelan&$tan $nt$k mew$&$#kan ma"!a akat !ang a#il #an makm$ be #a"a kan Pan'a"ila #an Un#ang($n#ang Da"a )*+,b. bahwa %leh ka ena it$ pengat$ an peng$a"aan, pemilikan pengg$naan tanah pe l$ lebih #ia ahkan bagi "emakin te &a#in!a te tib #i bi#ang h$k$m pe tanahan, a#mini"t a"i pe tanahan, pengg$naan tanah, ata$p$n pemeliha aan tanah #an lingk$ngan hi#$p, "ehingga a#an!a kepa"tian h$k$m #i bi#ang pe tanahan pa#a $m$mn!a #apat te w$&$#'. bahwa be h$b$ng #engan #ipan#ang pe l$ $nt$k menetapkan ketent$an(ketent$an lebih lan&$t mengenai .ak /$na U"aha, .ak /$na Bang$nan #an .ak Pakai "ebagaimana #imak"$# #alam Bab II Un#ang($n#ang N%m% , 0ah$n )*12 #engan Pe at$ an Peme intah. Mengingat: ). Pa"al , a!at 345 Un#ang(Un#ang Da"a )*+,4. Un#ang(Un#ang N%m% 46 0ah$n )*,1 tentang Pengawa"an te ha#ap Penin#akan .ak Ata" 0anah Pe keb$nan 3Lemba an Nega a 0ah$n )*,1 N%m% 78, 0ambahan Lemba an Nega a N%m% ))4,58. Un#ang($n#ang N%m% 4* 0ah$n )*,1 tentang Pe at$ an(pe at$ an #an 0in#akan(tin#akan mengenai 0anah(tanah pe keb$nan 3Lemba an Nega a 0ah$n )*,1 N%m% 7+, 0ambahan Lemba an Nega a N%m% ))415+. Un#ang($n#ang n%m% , 0ah$n )*12 tentang Pe at$ an Da"a P%k%k(p%k%k Ag a ia 3Lemba an Nega a 0ah$n )*6, N%m% 7,, 0ambahan Lemba an Nega a N%m% 42+85,. Un#ang($n#ang N%m% )1 0ah$n )*6, tentang R$mah S$"$n 3Lemba an Nega a tah$n )*6, N%m% 7,, 0ambahan Lemba an Nega a N%m% 88)751. Un#ang($n#ang N%m% 4+ 0ah$n )**4 tentang Penataan R$ang 3Lemba an Nega a 0ah$n )**4 N%m% )),, 0ambahan Lemba an Nega a N%m% 8,2)57. Un#ang($n#ang N%m% + 0ah$n )**1 tentang .ak 0angg$ngan Ata" 0anah Be"e ta Ben#a( ben#a 9ang Be kaitan Dengan 0anah 3Lemba an Nega a 0ah$n )**1 N%m% +4, 0ambahan Lemba an Nega a N%m% 81845-

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

6.

Pe at$ an Peme intah N%m% )2 0ah$n )*1) 0entang Pen#a:ta an 0anah 3Lemba an Nega a 0ah$n )*1) N%m% 46, 0ambahan Lemba an Nega a N%m% 4)7)5. MEMU0USKAN:

Menetapkan: PERA0URAN PEMERIN0A. 0EN0AN/ .AK /UNA USA.A , .AK /UNA BAN/UNAN DAN .AK PAKAI A0AS 0ANA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Pe at$ an Peme intah ini !ang #imak"$# #engan: 3)5 .ak /$na U"aha, .ak /$na Bang$nan #an .ak Pakai a#alah hak ata" tanah "ebagaimana #imak"$# #alam Un#ang($n#ang N%m% , 0ah$n )*12 tentang Pe at$ an Da"a P%k%k( P%k%k Ag a ia. 345 .ak Pengel%laan a#alah hak meng$a"ai #a i Nega a !ang kewenangan pelak"anaann!a "ebagian #ilimpahkan kepa#a pemegangn!a. 385 Se ti:ikat a#alah tan#a b$kti hak !ang #imak"$# #alam Pa"al )* Un#ang($n#ang P%k%k Ag a ia. 3+5 Uang Pema"$kan a#alah "e&$mlah $ang !ang ha $" #iba!a %leh pene ima hak pa#a "aat pembe ian .ak /$na U"aha, .ak /$na Bang$nan #an .ak Pakai "e ta pe pan&angan #an pembaha $ann!a. 3,5 Pe&abat Pemb$at Akta 0anah a#alah pe&abat $m$m !ang #ibe i kewenangan $nt$k memb$at akta(akta tanah. 315 Pe pan&angan .ak a#alah penambahan &angka wakt$ be lak$n!a "e"$at$ hak tanpa meng$bah "!a at("!a at #alam pembe ian hak(hak te "eb$t. 375 Pembaha $an hak a#alah pembe ian hak !ang "ama kepa#a pemegang hak ata" tanah !ang telah #imilikin!a #engan .ak /$na U"aha, .ak /$na Bang$nan ata$ .ak Pakai "e"$#ah &angka wakt$ hak te "eb$t ata$ pe pan&angann!a habi". 365 Mente i a#alah Mente i !ang be tangg$ng &awab #i bi#ang Ag a ia;Pe tanahan.

www.hukumonline.com

www. Pasal ) Pemegang . #alam &angka wakt$ "at$ tah$n wa&ib melepa"kan ata$ mengalihkan .ak /$na U"aha it$ ti#ak #ilepa"kan ata$ #ialihkan.hukumonline.ak /$na U"aha te "eb$t hap$" ka ena h$k$m #an tanahn!a men&a#i tanah Nega a. Apabila #alam &angka wakt$ "ebagaimana #imak"$# pa#a a!at 3)5 .com BAB II PEMBERIAN HAK GUNA USAHA Bagian Pe !a"a S#$%e& Ha& G#na Usa'a Pasal ( 9ang #apat memen$hi .hukumonline.ak /$na U"aha a#alah tanah Nega aDalam hal tanah !ang akan #ibe ikan #engan .ak /$na U"aha #apat #ilak$kan "etelah tanah !ang be "angk$tan #ikel$a kan #a i "tat$"n!a "ebagai kawa"an h$tan- 3)5 345 3)5 345 www.ak /$na U"aha it$ kepa#a pihak lain !ang memen$hi "!a at.ak /$na U"aha !ang ti#ak lagi memen$hi "!a at "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al 4. maka pembe ian .ak /$na U"aha it$ a#alah tanah Nega a !ang me $pakan kawa"an h$tan. Bagian Ke*#a Tana' %ang Da+a! Di$e i&an Dengan Ha& G#na Usa'a Pasal 4 0anah !ang #apat #ibe ikan #engan .ak /$na U"aha a#alah: 3)5 <a ga Nega a In#%ne"ia 345 Ba#an .$k$m !ang #i#i ikan men$ $t h$k$m In#%ne"ia #an be ke#$#$kan #i In#%ne"ia. .com .

Pembe ian .hukumonline.ak /$na U"aha ba $Ketent$an lebih lan&$t mengenai pembe ian ganti $gi "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3+5.ak /$na U"aha "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al 1 a!at 3)5: 3)5 <a&ib #i#a:ta #alam b$k$ tanah pa#a Kant% Pe tanahan. L$a" mak"im$m tanah !ang #apat #ibe ikan #engan . #itetapkan #engan Kep$t$"an P e"i#en.ak /$na U"aha #ibe ikan #engan kep$t$"an pembe ian hak %leh Mente i ata$ Pe&abat !ang #it$n&$k.ata$ bang$nan milik pihak lain !ang kebe a#aann!a be #a"a kan ala" hak !ang "ah. Ketent$an mengenai tata 'a a #an "!a at pe m%h%nan pembe ian .ak /$na U"aha it$ te #apat tanaman #an.ak /$na U"aha ata" tanah !ang telah #ik$a"ai #engan hak te tent$ "e"$ai #engan ketent$an !ang be lak$.ak /$na U"aha te "eb$t ba $ #apat #ilak"anakan "etelah te "ele"aikann!a pelepa"an hak te "eb$t "e"$ai #engan tata 'a a !ang #iat$ #alam pe at$ an pe $n#ang($n#angan !ang be lak$Dalam hal #i ata" tanah !ang akan #ibe ikan #engan . #engan mengingat l$a" !ang #ipe l$kan $nt$k pelak"anaan "$at$ $"aha !ang paling be #a!a g$na #i bi#ang !ang be "angk$tan. pemilik bang$nan #an tanaman te "eb$t #ibe i ganti ke $gian !ang #ibebankan pa#a pemegang .ak /$na U"aha kepa#a pe % angan a#alah #$a p$l$h lima hekta .ak /$na U"aha kepa#a ba#an h$k$m #itetapkan %leh Mente i #engan mempe hatikan pe timbangan #a i pe&abat !ang be wenang #i bi#ang $"aha !ang be "angk$tan. www.ak /$na U"aha #iat$ lebih lan&$t #engan Kep$t$"an P e"i#en.ak /$na U"aha #ibe ikan "e ti:ikat hak ata" tanah.com . 385 Sebagai tan#a b$kti hak kepa#a pemegang . Bagian Ke!iga Te -a*in%a Ha& G#na Usa'a Pasal 6 . L$a" mak"im$m tanah !ang #apat #ibe ikan #engan . L$a" minim$m tanah !ang #apat #ibe ikan #engan . 3)5 345 385 3)5 345 Pasal . pelak"anaan ketent$an .com 385 3+5 3.www.ak /$na U"aha te &a#i "e&ak #i#a:ta %leh Kant% Pe tanahan #alam b$k$ tanah "e"$ai #engan ketent$an pe at$ an pe $n#ang($n#angan !ang be lak$.ak /$na U"aha a#alah lima hekta .hukumonline. Pasal . 345 .5 Pembe ian .

Pe pan&angan ata$ pembaha $an .com Bagian Kee"+a! /ang&a 0a&!# Ha& G#na Usa'a Pasal 1 . "!a at("!a at pembe ian hak te "eb$t #ipen$hi #engan baik %leh pemegang hak. "!a at("!a at pembe ian hak te "eb$t #ipen$hi #engan baik %leh pemegang hak'. "i:at #an t$&$an pembe ian hak te "eb$tb. Se"$#ah &angka wakt$ . pemegang hak ma"ih memen$hi "!a at "ebagai pemegang hak. "i:at #an t$&$an pembe ian hak te "eb$t.ak /$na U"aha ata$ pembaha $an #ia&$kan "elambat(lambatn!a #$a tah$n "ebel$m be akhi n!a &angka wakt$ . &ika memen$hi "!a at: a. pemegang hak ma"ih memen$hi "!a at "ebagai pemegang hak.#an '. b.ak /$na U"aha #apat #ipe pan&ang ata" pe m%h%nan pemegang hak.ak /$na U"aha #i ata" tanah !ang "ama. Pasal 10 Pe m%h%nan pe pan&angan &angka wakt$ . tanahn!a ma"ih #i$"ahakan #engan baik "e"$ai #engan kea#aan . 3)5 345 3)5 345 3)5 345 www.ak /$na U"aha "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al 1 #ibe ikan $nt$k &angka wakt$ paling lama tiga p$l$h lima tah$n #an #apat #ipe pan&ang $nt$k &angka wakt$ paling lama #$a p$l$h lima tah$n.ak /$na U"aha #apat #ipe baha $i ata" pe m%h%nan pemegang hak.hukumonline.ak /$na U"aha #an pe pan&angann!a "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 be akhi .ak /$na U"aha #i'atat #alam b$k$ tanah Kant% Pe tanahan.hukumonline. kepa#a pemegang hak #apat #ibe ikan pembaha $an .ak /$na U"aha te "eb$t.com .www. &ika memen$hi "!a at: a. Pasal 9 . . tanahn!a ma"ih #i$"ahakan #engan baik "e"$ai #engan kea#aan.

men!e ahkan "e ti:ikat . pe ikanan #an. $nt$k pe pan&angan ata$ pembaha $an .ak /$na U"aha !ang telah hap$" kepa#a Kepala Kant% Pe tanahan.hukumonline. ke'$ali #alam hal(hal #ipe b%lehkan men$ $t pe at$ an pe $n#ang( $n#angan !ang be lak$.ak /$na U"aha #ila ang men!e ahkan peng$"ahaan tanah . pe keb$nan.ak /$na U"aha. men'egah ke $"akan "$mbe #a!a alam #an men&aga kele"ta ian kemamp$an lingk$ngan hi#$p "e"$ai #engan pe at$ an pe $n#ang( $n#angan !ang be lak$:.ak /$na U"aha #engan baik "e"$ai #engan kela!akan $"aha be #a"a kan k ite ia !ang #itetapkan %leh in"tan"i tekni"#. men!ampaikan lap% an te t$li" "etiap akhi tah$n mengenai .ak /$na U"aha han!a #ikenakan bia!a a#mini"t a"i !ang be"a n!a #itetapkan %leh Mente i "etelah men#apat pe "et$&$an #a i Mente i Ke$angan. meng$"ahakan "en#i i tanah .ak /$na U"aha be kewa&iban $nt$k: a.ata$ pete nakan "e"$ai pe $nt$kan #an pe "!a atan "ebagaimana #itetapkan #alam kep$t$"an pembe ian hakn!a'. pe mintaan pe pan&angan ata$ pembaha $an . Bagian Keli"a Ke2a-i$an *an Ha& Pe"egang Ha& G#na Usa'a Pasal 1( Pemegang .ak /$na U"aha !ang be "angk$tan. melak"anakan $"aha pe tanian.ak /$na U"ahag. Pemegang .ak /$na U"aha "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al * #an pe in'ian $ang pema"$kan "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 345 #i'ant$mkan #alam kep$t$"an pembe ian . membang$n #an memeliha a p a"a ana lingk$ngan #an :a"ilita" tanah !ang a#a #alam lingk$ngan a eal . memeliha a ke"$b$ an tanah.hukumonline. Pe "et$&$an $nt$k #apat membe ikan pe pan&angan ata$ pembaha $an . Pasal 11 Unt$k kepentingan penanaman m%#al.ak /$na U"aha #an pe "!a atann!a #iat$ lebih lan&$t #engan Kep$t$"an P e"i#en. Dalam hal $ang pema"$kan telah #iba!a "ekalig$" "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5. memba!a $ang pema"$kan kepa#a Nega ab.ak /$na U"aha te "eb$t hap$"h.com .www. 3)5 345 385 3)5 345 www. men!e ahkan kembali tanah !ang #ibe ikan #engan .ak /$na U"ahae.ak /$na U"aha "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al )2 #apat #ilak$kan "ekalig$" #engan memba!a $ang pema"$kan !ang #itent$kan $nt$k it$ pa#a "aat pe tama kali menga&$kan pe m%h%nan .com 385 Ketent$an mengenai tata 'a a pe m%h%nan pe pan&angan ata$ pembaha $an .ak /$na U"aha kepa#a Nega a "e"$#ah .ak /$na U"aha kepa#a pihak lain .

ak /$na U"aha te &a#i #engan 'a a: 3)5 345 3)5 345 3)5 345 www. pe ikanan #an ata$ pete nakan. . Peng$a"aan #an pengg$naan "$mbe ai #an "$mbe #a!a alam lainn!a #i ata" tanah !ang #ibe ikan #engan .ak /$na U"aha #apat be alih ata$ #ialihkan kepa#a pihak lain. pe keb$nan. maka pemegang .ak /$na U"aha be hak meng$a"ai #an mempe g$nakan tanah !ang #ibe ikan #engan .com Pasal 1) =ika tanah .ak /$na U"aha $nt$k melak"anakan $"aha #i bi#ang pe tanian.com .ak /$na $"aha.ak /$na U"aha #apat #i&a#ikan &aminan $tang #engan #ibebani .ak /$na U"aha wa&ib membe ikan &alan kel$a ata$ &alan ai ata$ kem$#ahan lain bagi peka angan ata$ bi#ang tanah !ang te k$ $ng it$. Pe alihan .www.hukumonline.ak /$na U"aha ka ena kea#aan ge%g a:i" ata$ lingk$ngan ata$ "ebab("ebab lain letakn!a "e#emikian $pa "ehingga meng$ $ng ata$ men$t$p peka angan ata$ bi#ang tanah lain #a i lal$ linta" $m$m ata$ &alan ai .hukumonline. . Bagian Keena" Pe"$e$anan Ha& G#na Usa'a Pasal 1. Pasal 14 Pemegang . Bagian Ke!#-#' Pe ali'an Ha& G#na Usa'a Pasal 16 .ak 0angg$ngan.ak /$na U"aha han!a #apat #i lak$kan $nt$k men#$k$ng $"aha "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 #engan mengingat ketent$an pe at$ an pe $n#ang($n#angan !ang be lak$ #an kepentingan ma"!a akat "ekita n!a.ak 0angg$ngan "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 hap$" #engan hap$"n!a .ak /$na U"aha %leh pemegang .

hukumonline. . p$t$"an penga#ilan !ang telah memp$n!ai kek$atan h$k$m tetap#. hibahe. =$al beli !ang #ilak$kan melal$i pelelangan #ib$ktikan #engan be ita a'a a Lelang.com 385 3+5 3.ata$ "$ at kete angan wa i" !ang #ib$at %leh in"tan"i !ang be wenang.www.ak /$na U"aha ka ena wa i"an ha $" b$ktikan S$ at <a"iat. pen!e taan #alam m%#al#. be akhi n!a &angka wakt$ "ebagaimana #itetapkan #alam kep$t$"an pembe ian ata$ pe pan&angann!ab.hukumonline. t$ka men$ka '. #ibatalkan hakn!a %leh pe&abat !ang be wenang "ebel$m &angka wakt$n!a be akhi ka ena: ). ketent$an(ketent$an "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al )4. '.ak /$na U"aha hap$" ka ena: a. t$ka (men$ka .ata$ Pa"al )+. Pe alihan . Bagian Ke*ela+an Ha+#sn%a Ha& G#na Usa'a Pasal 1.com . #an hibah #ilak$kan #engan akta !ang #ib$at %leh Pe&abat Pemb$at Akta 0anah.5 315 a. &$al belib.ak /$na U"aha ka ena &$al beli ke'$ali melal$i lelang.ata$ #ilangga n!a4. #ilepa"kan "e'a a "$ka ela %leh pemegang hakn!a "ebel$m &angka wakt$n!a be akhi - 3)5 www.ak /$na U"aha "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 345 ha $" #i#a:ta kan pa#a Kant% Pe tanahan Pe alihan . Pa"al )8 #an. ti#ak te pen$hin!a kewa&iban(kewa&iban pemegang hak #an. pen!e taan #alam m%#al. pewa i"an. Pe alihan .

ak /$na U"aha hap$" #an ti#ak #ipe pan&ang ata$ #ipe baha $i. maka kepa#a beka" pemegang hak #ibe ikan ganti $gi !ang bent$k #an &$mlahn!a #iat$ lebih lan&$t #engan Kep$t$"an P e"i#en.ak /$na U"aha "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 #an a!at 345 #iat$ #engan Kep$t$"an P e"i#en. Apabila bang$nan. #itelanta kang.www. memen$hi kewa&iban "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 385.com 345 385 e.hukumonline. maka bang$nan #an ben#a(ben#a !ang a#a #i ata" tanah beka" . BAB III PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN Bagian Pe !a"a S#$%e& Ha& G#na Bang#nan 3)5 345 385 3+5 Pasal 19 9ang #apat men&a#i pemegang . Ketent$an lebih lan&$t mengenai hap$"n!a . Pasal 11 Apabila .ak /$na U"aha. tanahn!a m$"nahh.hukumonline.ak /$na U"aha "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 mengakibatkan tanahn!a men&a#i tanah Nega a.ak /$na U"aha lalai #alam.ap$"n!a . tanaman #an ben#a(ben#a "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 ma"ih #ipe l$kan $nt$k melang"$ngkan ata$ mem$lihkan peng$"ahaan tanahn!a.ak /$na U"aha te "eb$t kepa#a Nega a #alam bata" wakt$ !ang #itetapkan %leh Mente i. #i'ab$t be #a"a kan Un#ang($n#ang N%m% 42 0ah$n )*1):. Pemb%ngka an bang$nan #an ben#a(ben#a "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 #ilak"anakan ata" bia!a beka" pemegang . ketent$an Pa"al 8 a!at 345 .com . beka" pemegang hak wa&ib memb%ngka bang$nan(bang$nan #an ben#a(ben#a !ang a#a #i ata"n!a #an men!e ahkan tanah #an tanaman !ang a#a #i ata" tanah beka" .ak /$na U"aha it$ #ib%ngka %leh Peme intah ata" bia!a beka" pemegang hak. =ika beka" pemegang .ak /$na Bang$nan a#alah: www.

$k$m !ang #i#i ikan men$ $t h$k$m In#%ne"ia #an be ke#$#$kan #i In#%ne"ia. Bagian Ke!iga Te -a*in%a Ha& G#na Bang#nan Pasal (( . 0anah .ak Pengel%laan'.ak /$na Bang$nan ata" tanah Nega a #ibe ikan #engan kep$t$"an pembe ian hak %leh Mente i ata$ Pe&abat !ang #it$n&$k. <a ga Nega a In#%ne"iaBa#an .hukumonline.com a. Apabila #alam &angka "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 hakn!a ti#ak #ilepa"kan ata$ #ialihkan. 4. Bagian Ke*#a Tana' %ang Da+a! Di$e i&an Dengan Ha& G#na Bang#nan ).www. Pasal (0 Pemegang . hak te "eb$t hap$" ka ena h$k$m. 0anah Nega ab. Pasal (1 0anah !ang #apat #ibe ikan #engan . 3)5 www.ak /$na Bang$nan a#alah: a.hukumonline. b.ak /$na Bang$nan !ang ti#ak lagi memen$hi "!a at "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al )* #alam &angka wakt$ "at$ tah$n wa&ib melepa"kan ata$ mengalihkan hak ata" tanah te "eb$t kepa#a pihak lain !ang memen$hi "!a at.com . 0anah .ak Milik.

ak Milik "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 wa&ib #i#a:ta kan pa#a Kant% Pe tanahan.com 345 385 . Se"$ai &angka wakt$ .com . Pasal (6 . pemegang hak ma"ih memen$hi "!a at "ebagai pemegang hak "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al )*.ak /$na Bang$nan ata" tanah .hukumonline.ak /$na Bang$nan ata" tanah . "!a at("!a at pembe ian hak te "eb$t #ipen$hi #engan baik %leh pemegang hak. kepa#a beka" pemegang hak #apat #ibe ikan pembaha $an . &ika memen$hi "!a at: a.ak /$na Bang$nan "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al 44 #ibe ikan $nt$k &angka wakt$ paling lama tiga p$l$h tah$n #an #apat #ipe pan&ang $nt$k &angka wakt$ paling lama #$a p$l$h tah$n. Bagian Kee"+a! /ang&a 0a&!# Ha& G#na Bang#nan Pasal (. "i:at #an t$&$an pembe ian hak te "eb$tb. Ketent$an mengenai tata 'a a #an "!a at pe m%h%nan #an pembe ian .ak /$na Bang$nan ata" tanah .ak /$na Bang$nan ata" tanah Nega a "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al 44.ak Milik #iat$ lebih lan&$t #engan Kep$t$"an P e"i#en.ak /$na Bang$nan #an pe pan&angann!a "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 be akhi .hukumonline.ak Milik mengikat pihak ketiga "e&ak #i#a:ta kan "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 345. .ak Pengel%laan #ibe ikan #engan kep$t$"an pembe ian hak %leh Mente i ata$ pe&abat !ang #it$n&$k be #a"a kan $"$l pemegang .ak /$na bang$nan #i ata" tanah !ang "ama.www.#an '.ak /$na Bang$nan ata" tanah . tanahn!a ma"ih #ipe g$nakan #engan baik "e"$ai #engan kea#aan.ak Pengel%laan #iat$ lebih lan&$t #engan Kep$t$"an P e"i#en. . 3)5 345 385 3+5 3)5 345 3)5 www.ak /$na Bang$nan ata" tanah . Pasal () Pembe ian .ak Pengel%la.ak /$na Bang$nan "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al 44 #i#a:ta #alam b$k$ tanah pa#a Kant% Pe tanahan. ata" pe m%h%nan pemegang hak #apat #ipe pan&ang ata$ #ipe baha $i. Pembe ian . Ketent$an mengenai tata 'a a pembe ian #an pen#a:ta an .

Pasal (1 Unt$k kepentingan penanaman m%#al.ak Pengel%laan #ipe pan&ang ata$ #ipe baha $i ata" pe m%h%nan pemegang .ak /$na Bang$nan ata" tanah . pe mintaan #an pe pan&angan #an pembaha $an . Pe m%h%nan pe pan&angan &angka wakt$ . Pasal (.ak /$na Bang$nan "etelah men#apat pe "et$&$an #a i pemegang . Pasal (9 .ak Milik #ibe ikan $nt$k &angka wakt$ paling lama tiga p$l$h tah$n.ak /$na Bang$nan ata" tanah .ak Pengel%laan.ak /$na Bang$nan. Ata" ke"epakatan anta a pemegang . Pe "et$&$an $nt$k membe ikan pe pan&angan ata$ pembaha $an .ak /$na Bang$nan "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al 4. Ketent$an mengenai tata 'a a pe m%h%nan pe pan&angan ata$ pembaha $an .ak /$na Bang$nan te "eb$t ata$ pe pan&angann!a.ak /$na Bang$nan "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al 41 a!at 3)5 #an pe in'ian $ang pema"$kan "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 345 #i'ant$mkan #alam kep$t$"an pembe ian .ak /$na Bang$nan.ak /$na Bang$nan ata$ pembaha $ann!a #ia&$kan "elambat(lambatn!a #$a tah$n "ebel$m be akhi &angka wakt$ .ak Milik. #apat #ilak$kan "ekalig$" #engan memba!a $ang pema"$kan !ang #itent$kan $nt$k it$ pa#a "aat pe tama kali menga&$kan pe m%h%nan .www.ak /$na Bang$nan ba $ #engan akta !ang #ib$at %leh Pe&abat Pemb$at Akta 0anah #an hak te "eb$t wa&ib #i#a:ta kan. .ak Milik #apat #ipe baha $i #engan pembe ian .com 345 385 0anah te "eb$t ma"ih "e"$ai #engan Ren'ana 0ata R$ang <ila!ah !ang be "angk$tan.ak /$na Bang$nan #an pe "!a atann!a #iat$ lebih lan&$t #engan Kep$t$"an P e"i#en.ak /$na Bang$nan #engan pemegang . Pe pan&angan ata$ pembaha $an .ak /$na Bang$nan #i'atat #alam b$k$ tanah pa#a Kant% Pe tanahan. Dalam hal $ang pema"$kan telah #iba!a "ekalig$" "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 $nt$k pe pan&angan ata$ pembaha $an .com . Bagian Keli"a Ke2a-i$an Pe"egang Ha& G#na Bang#nan Pasal )0 3)5 345 385 3)5 345 385 3)5 345 www. .hukumonline.ak /$na bang$nan han!a #ikenakan bia!a a#mini"t a"i !ang be"a n!a #itetapkan %leh Mente i "etelah men#apat pe "et$&$an #a i Mente i Ke$angan.hukumonline.ak /$na Bang$nan ata" tanah .

pemegang .ak /$na Bang$nan be hak meng$a"ai #an mempe g$nakan tanah !ang #ibe ikan #engan .com .ak /$na Bang$nan wa&ib membe ikan &alan kel$a ata$ &alan ai ata$ kem$#ahan lain bagi peka angan ata$ bi#ang tanah !ang te k$ $ng it$.ak /$na Bang$nan !ang telah hap$" kepa#a Kepala Kant% Pe tanahan.hukumonline. Memba!a $ang pema"$kan !ang &$mlah #an 'a a pemba!a ann!a #itetapkan #alam kep$t$"an pembe ian hakn!a.ak /$na Bang$nan "elama wakt$ te tent$ $nt$k men#i ikan #an memp$n!ai bang$nan $nt$k kepe l$an p iba#i ata$ $"aha lain #an membebanin!a.ak 0angg$ngan "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 hap$" #engan hap$"n!a . Men!e ahkan kembali tanah !ang #ibe ikan #engan .ak /$na Bang$nan #apat #i&a#ikan &aminan $tang #engan #ibebani . Men!e ahkan "e ti:ikat .ak 0angg$ngan. Pasal )( Pemegang . Memeliha a #engan baik tanah #an bang$nan !ang a#a #iata"n!a "e ta men&aga kele"ta ian lingk$ngan hi#$p'.ak /$na Bang$nan Be kewa&iban: a.ak Milik "e"$#ah . Bagian Keena" Pe"$e$anan Ha& G#na Bang#nan Pasal )) . Pasal )1 =ika tanah .ak /$na Bang$nan it$ hap$"#. pemegang .com Pemegang .www.hukumonline. Bagian Ke!#-#' Pe ali'an Ha& G#na Bang#nan 3)5 345 www.ak /$na Bang$nan kepa#a Nega a.Mengg$nakan tanah "e"$ai #engan pe $nt$kann!a #an pe "!a atan "ebagaimana #itetapkan #alam kep$t$"an #an pe &an&ian pembe iann!ab.ak Pengel%laan ata$ pemegang .ak /$na Bang$nan ka ena kea#aan ge%g a:i" ata$ lingk$ngan ata$ "ebab("ebab lain letakn!a "e#emikian $pa "ehingga meng$ $ng ata$ men$t$p peka angan ata$ bi#ang tanah lain #a i lal$ linta" $m$m ata$ &alan ai .ak /$na Bang$nan. .

ak Milik ha $" #engan pe "et$&$an te t$li" #a i pemegang .hukumonline. t$ka men$ka '.com 3)5 345 385 3+5 3.ak /$na Bang$nan ka ena &$al beli ke'$ali &$al beli melal$i lelang. &$al belib.ak /$na Bang$nan "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 345ha $" #i#a:ta kan pa#a Kant% Pe tanahan. t$ka men$ka .5 315 375 Pasal )4 . Bagian Ke*ela+an Ha+#sn%a Ha& G#na Bang#nan Pasal ). pewa i"an. Pe alihan .ak Milik !ang be "angk$tan. hibahe.hukumonline. 375 Pe alihan . Pe alihan . pen!e taan #alam m%#al.ak /$na Bang$nan ka ena pewa i"an ha $" #ib$ktikan #engan "$ at wa"iat ata$ "$ at kete angan wa i" !ang #ib$at %leh in"tan"i !ang be wenang.ak /$na Pengel%laan. Pe alihan .www. .com .ak Pengel%laan ha $" #engan pe "et$&$an te t$li" #a i pemegang .ak /$na Bang$nan hap$" ka ena: a.ak /$na Bang$nan te &a#i ka ena: a.ak /$na Bang$nan ata" tanah . =$al Beli !ang #ilak$kan melal$i pelelangan #ib$ktikan #engan Be ita A'a a Lelang. Pe alihan . be akhi n!a &angka wakt$ "ebagaimana #itetapkan #alam kep$t$"an pembe ian ata$ pe pan&angann!a ata$ #alam pe &an&ian pembe iann!a- 3)5 www.ak /$na Bang$nan ata" tanah .ak /$na Bang$nan #apat be alih #an #ialihkan kepa#a pihak lain. Pe alihan . #an hibah ha $" #ilak$kan #engan akta !ang #ib$at %leh Pe&abat Pemb$at Akta 0anah. pen!e taan #alam m%#al#.

ak Milik. .ap$"n!a . mengakibatkan tanahn!a men&a#i tanah Nega a. mengakibatkan tanahn!a kembali ke #alam peng$a"aan pemegang . Pasal )6 .ak Milik "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al 8.ak /$na Bang$nan ata" tanah . p$t$"an penga#ilan !ang telah memp$n!ai kek$atan h$k$m !ang tepat'.ata$ 4.ak /$na Bang$nan. #itelanta kan:. maka beka" pemegang .ak /$na Bang$nan. . #ilepa"kan "e'a a "$ka ela %leh pemegang hakn!a "ebel$m &angka wakt$ be akhi #. ka ena: ). maka kepa#a beka" pemegang hak #ibe ikan ganti $gi !ang bent$k #an &$mlahn!a #iat$ lebih lan&$t #engan Kep$t$"an P e"i#en.ap$"n!a .ak Pengel%laan.ak /$na Bang$nan wa&ib memb%ngka bang$nan #an ben#a(ben#a !ang a#a #iata"n!a #an men!e ahkan tanahn!a kepa#a Nega a #alam kea#aan k%"%ng "elambat(lambatn!a #alam wakt$ "at$ tah$n "e&ak hap$"n!a . Pasal ). Pemb%ngka an bang$nan #an ben#a(ben#a "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 #ilak"anakan ata" bia!a beka" pemegang . 3)5 345 385 3)5 345 385 3+5 www. #i'ab$t be #a"a kan Un#ang($n#ang N%m% 42 0ah$n )*1)e.ak Milik "ebel$m &angka wakt$n!a be akhi .hukumonline. ti#ak #ipen$hin!a kewa&iban(kewa&iban pemegang hak #an.ak /$na Bang$nan it$ #ib%ngka %leh Peme intah ata" bia!a beka" pemegang . maka bang$nan #an ben#a(ben#a !ang a#a #i ata" tanah beka" .ak /$na Bang$nan lalai #alam memen$hi kewa&iban "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5. ti#ak #ipen$hin!a "!a at("!a at ata$ kewa&iban(kewa&iban !ang te t$ang #alam pe &an&ian pembe ian .ak /$na Bang$nan ata" tanah Nega a hap$" #an ti#ak #ipe pan&ang ata$ ti#ak #ipe baha $i.www. mengakibatkan tanahn!a kembali ke #alam peng$a"aan pemegang . Dalam hal bang$nan #an ben#a(ben#a "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 ma"ih #ipe l$kan.ak Pengel%laan.ap$"n!a . ketent$an Pa"al 42 a!at 345.ak /$na Bang$nan ata" tanah . tanahn!a m$"nahg.com b.ak Pengel%laan "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al 8.ak Pengel%laan ata$ pemegang . Ketent$an lebih lan&$t mengenai hap$"n!a .ata$ #ilangga n!a ketent$an(ketent$an "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al 82. pemegang .ak Milik ata$ pe &an&ian pengg$naan tanah .hukumonline.ak /$na Bang$nan.ak /$na Bang$nan anta a pemegang .ak /$na Bang$nan ata" tanah Nega a "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al 8.com . 345 #ibatalkan %leh Pe&abat !ang be wenang.ak /$na Bang$nan #an pemegang .ata$ 8.ak /$na Bang$nan "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 #iat$ #engan Kep$t$"an P e"i#en. =ika beka" pemegang . Apabila . Pa"al 8) #an Pa"al 84.

BAB I3 PEMBERIAN HAK PAKAI Bagian Pe !a"a S#$%e& Ha& Pa&ai Pasal )9 9ang #apat memp$n!ai .com . O ang a"ing !ang be ke#$#$kan #i In#%ne"ia:. #an Peme intah Dae ah#.ak /$na Bang$nan ata" tanah .ak Milik.ak Milik hap$" "ebagaimana #imak"$# Pa"al 8.ak Pengel%laan ata$ pe &an&ian pembe ian .hukumonline.ak Pengel%laan ata$ ata" tanah . maka beka" pemegang .ak /$na Bang$nan ata" tanah . Ba#an h$k$m !ang #i#i ikan men$ $t h$k$m In#%ne"ia #an be ke#$#$kan #i In#%ne"ia'. Pasal 40 www. Lembaga Peme intah N%n Depa temen.. <a ga Nega a In#%ne"iab.ak /$na Bang$nan wa&ib men!e ahkan tanahn!a kepa#a pemegang . Depa temen.www.ak Pakai a#alah: a. Ba#an h$k$m a"ing !ang memp$n!ai pe wakilan #i In#%ne"iag.com Pasal )1 Apabila . Pe wakilan nega a a"ing #an pewakilan ba#an Inte na"i%nal. Ba#an(ba#an keagamaan #an "%"iale.hukumonline.ak Milik #an memen$hi ketent$an !ang "$#ah #i"epakati #alam pe &an&ian pengg$naan tanah .ak Pengel%laan ata$ pemegang .

ak Pengel%laan #ibe ikan #engan kep$t$"an pembe ian hak %leh Mente i ata$ pe&abat !ang #it$n&$k be #a"a kan $"$l pemegang . hak te "eb$t hap$" ka ena h$k$m #engan ketent$an hak(hak pihak lain !ang te kait #i ata" tanah te "eb$t tetap #ipe hatikan.com .www. Bagian Ke!iga Te -a*in%a Ha& Pa&ai Pasal 4( .ak Pakai ata" .ak pengel%laan'. Bagian Ke*#a Tana' 4ang Da+a! Di$e i&an Dengan Ha& Pa&ai Pasal 41 0anah !ang #apat #ibe ikan #engan .ak Pengel%laan. . 0anah . Ketent$an mengenai tata 'a a #an "!a at pe m%h%nan #an pembe ian .ak Milik.hukumonline. 0anah Nega ab. Apabila #alam wakt$ "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 hakn!a ti#ak #ilepa"kan ata$ #ialihkan. Pasal 4) 3)5 345 385 www. 0anah .hukumonline.ak Pakai ata" tanah Nega a #an tanah .ak Pengel%laan #iat$ lebih lan&$t #engan Kep$t$"an p e"i#en.ak Pakai ata" 0anah Nega a #ibe ikan #engan kep$t$"an pembe ian hak %leh Mente i ata$ Pe&abat !ang #it$n&$k.com 3)5 345 Pemegang .ak Pakai !ang ti#ak lagi memen$hi "!a at "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al 8* #alam wakt$ "at$ tah$n wa&ib melepa"kan ata$ mengalihkan hak it$ pa#a pihak lain !ang memen$hi "!a at.ak Pakai a#alah: a.

Pasal 44 .com .ak Pakai ata" tanah .ak Pakai "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al +4 wa&ib #i#a:ta #alam b$k$ tanah pa#a Kant% Pe tanahan. #an Peme intah Dae ahb. Pembe ian .ak Pakai #ibe ikan "e ti:ikat hak ata" tanah.ak Milik #iat$ lebih lan&$t #engan Kep$t$"an P e"i#en.ak Milik #engan akta !ang #ib$at %leh PPA0.ak Pakai ata" tanah !ang "ama.ak Milik "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 wa&ib #i#a:ta kan #alam b$k$ tanah pa#a Kant% Pe tanahan.ak Pengel%laan te &a#i "e&ak #i#a:ta %leh Kant% Pe tanahan #alam b$k$ tanah "e"$ai ketent$an pe at$ an pe $n#ang($n#angan !ang be lak$. . . 3)5 345 385 3+5 3)5 345 385 www. Depa temen Lembaga Peme intah N%n Depa temen.com 3)5 345 385 .ak Pakai "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al +4 #ibe ikan $nt$k &angka wakt$ paling lama #$a p$l$h lima tah$n #an #apat #ipe pan&ang $nt$k &angka wakt$ paling lama #$a p$l$h tah$n ata$ #ibe ikan $nt$k &angka wakt$ !ang ti#ak #itent$kan "elama tanahn!a #ipe g$nakan $nt$k kepe l$an te tent$. Se"$#ah &angka wakt$ . Pe wakilan nega a a"ing #an pe wakilan ba#an Inte na"i%nal'. Sebagai tan#a b$kti hak kepa#a pemegang .ak Pakai ata" tanah . Ba#an keagamaan #an ba#an "%"ial.hukumonline.ak Pakai ata" tanah .ak Pakai !ang #ibe ikan $nt$k &angka wakt$ !ang ti#ak #itent$kan "elama #ipe g$nakan $nt$k kepe l$an te tent$ "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 #ibe ikan kepa#a: a.hukumonline.ak Milik mengingat pihak ketiga "e&ak "aat pen#a:ta ann!a "ebagaimana #imak"$# #alam a!at Ketent$an lain mengenai tata 'a a pembe ian #an pen#a:ta an .ak Pakai ata" tanah Nega a #an ata" tanah .www.ak Milik te &a#i #engan pembe ian tanah %leh pemegang . . Bagian Kee"+a! /ang&a 0a&!# Ha& Pa&ai Pasal 4.ak Pakai ata$ pe pan&angann!a "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 habi". kepa#a pemegang hak #apat #ibe ikan pembaha $an . .ak Pakai ata" tanah .

ak Pakai #an pe "!a atann!a #iat$ lebih lan&$t #engan Kep$t$"an P e"i#en.ak Pakai ata" tanah . Pasal 41 Unt$k kepentingan penanaman m%#al.ak Milik #ibe ikan $nt$k &angka wakt$ paling lama #$a p$l$h lima tah$n #an ti#ak #apat #ipe pan&ang. Dalam hal $ang pema"$kan telah #iba!a "ekalig$" "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5. Pe pan&angan ata$ pembaha $an hak pakai "ebagai mana #imak"$# #alam a!at 3)5 #i'atat #alam b$k$ tanah pa#a Kant% Pe tanahan.com ). Pasal 46 .ak Pakai ata" tanah . $nt$k pe pan&angan ata$ pembaha $an . tanahn!a ma"ih #ipe g$nakan #engan baik "e"$ai #engan kea#aanb.ak Milik.ak Milik #apat #ipe baha $i #engan pembe ian .ak Pakai han!a #ikenakan bia!a a#mini"t a"i !ang be"a n!a #itetapkan %leh Mente i "etelah men#apat pe "et$&$an #a i Mente i Ke$angan.#an #.ak Pengel%laan #apat #ipe pan&ang ata$ #i pe baha $i ata" $"$l pemegang . .ak Pakai.com . pemegang hak ma"ih memen$hi "!a at "ebagai pemegang hak "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al 8*. 4. Pasal 49 .ak Pakai te "eb$t. .ak Pakai "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al +7 #apat #ilak$kan "ekalig$" #engan pemba!a an $ang pema"$kan !ang #itent$kan $nt$k it$ pa#a "aat pe tama kali menga&$kan pe m%h%nan . Pe "et$&$an $nt$k pembe ian pe pan&angan ata$ pembaha $an . Ketent$an mengenai tata 'a a pe m%h%nan pe pan&angan ata$ pembaha $an . Pe m%h%nan pe pan&angan &angka wakt$ . ata" pe m%h%nan pemegang hak.ak Pakai. 3)5 345 385 3)5 345 385 3)5 345 www. &ika memen$hi "!a at: a.ak Pengel%laan.hukumonline.ak Pakai #engan pemegang . Ata" ke"epakatan anta pemegang .www. "!a at("!a at pembe ian hak te "eb$t #ipen$hi #engan baik %leh pemegang hak.ak Pakai ba $ #engan akta !ang #ib$at %leh PPA0 #an hak te "eb$t wa&ib #i#a:ta kan. pe mintaan pe pan&angan #an pembaha $an .ak Pakai ata$ pembaha $an #ia&$kan "elambat( lambatn!a #$a tah$n "ebel$m be akhi n!a &angka wakt$ . Pasal 4.ak Pakai ata" tanah Nega a #apat #ipe pan&ang ata$ #ipe baha $i "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al +.hukumonline.ak Pakai ata" tanah .ak Pakai "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al +1 a!at 3)5 "e ta pe in'ian $ang pema"$kan "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 345 #i'ant$mkan #alam kep$t$"an pembe ian . "i:at #an t$&$an pembe ian hak te "eb$t'.

pe &an&ian pengg$naan tanah . Pasal . pemegang .0 Pemegang . men!e ahkan "e ti:ikat .ak Pakai ka ena kea#aan ge%g a:i"n!a ata$ lingk$ngan ata$ "ebab("ebab lain letakn!a "e#emikian $pa "ehingga meng$ $ng ata$ men$t$p peka angan ata$ bi#ang tanah lain #a i lal$ linta" $m$m ata$ &alan ai .ak Pakai ata" tanah .ak Pakai te "eb$t hap$"e.com Bagian Keli"a Ke2a-i$an *an Ha& Pe"egang Ha& Pe"a&ai Pasal . memba!a $ang pema"$kan !ang &$mlah #an 'a a pemba!a ann!a #itetapkan #alam kep$t$"an pembe ian hakn!a.ak Pengel%laan ata$ pe &an&ian pembe ian .ak Pengel%laan ata$ #alam pe &an&ian .ak Pakai be kewa&iban: a.com .ak Pakai be hak meng$a"ai #an mempe g$nakan tanah !ang #ibe ikan #engan .www. memeliha a #engan baik tanah #an bang$nan !ang a#a #iata"n!a "e ta men&aga kele"ta ian lingk$ngan hi#$p#.1 =ika tanah . ata$ pe &an&ian pengg$naan tanah .ak Pakai "elama wakt$ te tent$ $nt$k kepe l$an p iba#i ata$ $"ahan!a "e ta $nt$k memin#ahkan hak te "eb$t kepa#a pihak lain #an membebanin!a. Pasal .ak Milik'.ak Pakai kepa#a Nega a. ata$ "elama #ig$nakan $nt$k kepe l$an te tent$.hukumonline. Bagian Keena" Pe"$e$anan Ha& Pa&ai www.ak Milik "e"$#ah . mengg$nakan tanah "e"$ai #engan pe $nt$kann!a #an pe "!a atann!a "ebagaimana #itetapkan #alam kep$t$"an pembe iann!a. men!e ahkan kembali tanah !ang #ibe ikan #engan .ak Pengel%laan ata$ pemegang .hukumonline.( Pemegang . pemegang .ak Pakai wa&ib membe ikan &alan kel$a ata$ &alan ai ata$ kem$#ahan lain bagi peka angan ata$ bi#ang tanah !ang te k$ $ng it$.ak Milikb.ak Pakai ata" tanah .ak Pakai !ang telah hap$" kepa#a Kepala Kant% Pe tanahan.

hukumonline. Pe alihan .ak pakai ata" tanah Nega a #an ata" tanah .ak Pakai !ang #ibe ikan ata" tanah Nega a $nt$k &angka wakt$ te tent$ #an .ak Pakai. #an hibah ha $" #ilak$kan #engan akta !ang #ib$at %leh PPA0.ak Pakai ata" tanah Nega a ha $" #ilak$kan #engan i>in #a i pe&abat !ang be wenang.ak Pakai ata" tanah . Bagian Ke!#-#' Pe ali'an Ha& Pa&ai Pasal .ak Milik !ang be "angk$tan.5 315 375 365 www. Pe alihan . 3)5 345 385 3+5 3.ak Milik han!a #apat #ialihkan apabila hak te "eb$t #im$ngkinkan #alam pe &an&ian pembe ian .ak Pengel%laan #apat #i&a#ikan &aminan $tang #engan #ibebani . hibahe.) . pewa i"an.ak Pengel%laan #apat be alih #an #ialihkan pa#a pihak lain.www. t$ka men$ka . Pe alihan .ak Pakai ata" tanah .com .ak 0angg$ngan.ak Pakai ata" . Pe alihan . .4 . &$al belib. pen!e taan #alam m%#al#.com 3)5 345 Pasal . pen!e taan m%#al. Pe alihan . =$al beli !ang #ilak$kan melal$i pelelangan #ib$ktikan #engan Be ita A'a a Lelang.ak Pakai "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 385 wa&ib #i#a:ta kan pa#a Kant% Pe tanahan.ak Pakai te &a#i ka ena: a.ak 0angg$ngan "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 hap$" #engan hap$"n!a .hukumonline.ak Pakai ka ena pewa i"an ha $" #ib$ktikan #engan "$ at wa"iat ata$ "$ at kete angan wa i" !ang #ib$at %leh in"tan"i !ang be wenang.ak Pakai ka ena &$al beli ke'$ali &$al beli melal$i lelang. . t$ka men$ka '.

be akhi n!a &angka wakt$ "ebagaimana #itetapkan #alam kep$t$"an pembe ian ata$ pe pan&angann!a ata$ #alam pe &an&ian pembe iann!ab.ak Pakai hap$" ka ena: a. '. p$t$"an penga#ilan !ang telah memp$n!ai kek$atan h$k$m !ang tetap. .ak Milik ha $" #ilak$kan #engan pe "et$&$an te t$li" #a i pemegang .com .com 3*5 3)25 Pengalihan . tanahn!a m$"nahg.ak Pakai #an Pemegang .ak Milik !ang be "angk$tan.ak Pakai "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 #iat$ lebih lan&$t #engan Kep$t$"an P e"i#en.ak Pakai anta a pemegang . Pasal .ak Pengel%laan ha $" #ilak$kan #engan pe "et$&$an te t$li" #a i pemegang . pemegang . ti#ak #ipen$hin!a kewa&iban(kewa&iban hak #an. #ibatalkan %leh pe&abat !ang be wenang.hukumonline. ka ena: ).ak Pengel%laan. #ilepa"kan "e'a a "$ka ela %leh pemegang hakn!a "ebel$m &angka wakt$ be akhi #.ak Milik "ebel$m &angka wakt$n!a be akhi .hukumonline.ak Milik ata$ pe &an&ian pengg$naan . Pa"al .44.. ti#ak #ipen$hin!a "!a at("!a at ata$ kewa&iban(kewa&iban !ang te t$ang #alam pe &an&ian pembe ian .2. #itelanta kan:.ak Pengel%laan ata$ pemegang . Bagian Ke*ela+an Ha+#sn%a Ha& Pa&ai Pasal .) #an Pa"al .ak Pakai ata" tanah .ak Pengel%laan.ak Pakai ata" tanah .ata$ #ilangga n!a ketent$an( ketent$an "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al .www. Pengalihan .ata$ 8. Ketent$an lebih lan&$t mengenai hap$"n!a . ketent$an Pa"al +2 a!at 345.6 3)5 345 www. #i'ab$t be #a"a kan Un#ang($n#ang N%m% 42 tah$n )*1)e.

ak Pakai ata" tanah .ak Pakai te ma"$k pe pan&angan ata$ pembaha $an hakn!a.. kepa#a beka" pemegang hak #ibe ikan ganti $gi. be"a n!a $ang pema"$kan $nt$k mempe %leh . mengakibatkan tanahn!a kembali #alam peng$a"aan pemegang . maka $ang pema"$kan !ang telah #iba!a #i m$ka men&a#i milik Nega a. . BAB 3 PERHITUNGAN UANG PEMASUKAN ATAS DITERTIBKANN4A HAK GUNA USAHA. 3)5 345 385 3+5 Pasal . mengakibatkan tanahn!a kembali #alam peng$a"aan pemegang hak Pengel%laan.ak Pengel%laan ata$ pe &an&ian pembe ian . Kh$"$" $nt$k wila!ah lingk$ngan ke &a #ae ah In#$"t i P$la$ Batam. .ap$"n!a .ak Pakai ata" tanah Nega a "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al .ak Pakai te ma"$k pe pan&angan ata$ pembaha $an hakn!a #itetapkan %leh Ket$a Ot% ita Pengembangan Dae ah In#$"t i P$la$ Batam "etelah men#apat pe "et$&$an Mente i Ke$angan.1.ak Pakai.ak Pakai lalai #alam memen$hi kewa&iban "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al .ak /$na U"aha ata$ .ak Pengel%laan "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al . . =ika beka" pemegang .ak Milik hap$" "ebagaimana #imak"$# Pa"al . beka" Pemegang .ak Milik #an memen$hi ketent$an !ang "$#ah #i"epakati #alam pe &an&ian pengg$naan tanah .9 Be"a n!a $ang pema"$kan $nt$k mempe %leh .ak Pakai wa&ib men!e ahkan tanahn!a kepa#a pemegang . Apabila pemegang hak ti#ak man:aatkan tanahn!a "e"$ai #engan t$&$an pe $nt$kan pengg$naan tanahn!a. #itetapkan %leh Mente i "etelah men#apat pe "et$&$an #a i Mente i Ke$angan. HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI Pasal .ak Pakai ata" tanah . 3)5 345 385 www.ak Pakai wa&ib memb%ngka bang$nan #an ben#a(ben#a !ang a#a #i ata"n!a #an men!e ahkan tanahn!a kepa#a Nega a #alam kea#aan k%"%ng "elambat(lambatn!a #alam wakt$ "at$ tah$n "e&ak hap$"n!a . Pemb%ngka an bang$nan #an ben#a(ben#a "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 #ilak"anakan ata" bia!a beka" pemegang ..ak /$na U"aha.ak Pakai ata" tanah Nega a hap$" #an ti#ak #ipe pan&ang ata$ #ipe baha $i. mengakibatkan tanahn!a men&a#i tanah nega a.1. maka beka" pemegang .ak Milik "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al .ak Pakai ti#ak #apat #ipe pan&ang ata$ #ipe baha $i. Dalam hal bang$nan #an ben#a(ben#a "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 ma"ih #ipe l$kan.ap$"n!a ..ak Pakai wa&ib men!e ahkan tanahn!a kepa#a pemegang .ak Pakai ata" tanah .ak Milik.ak Pengel%laan ata$ pe &an&ian pembe ian ..ap$"n!a .ak Pengel%laan ata$ pemegang . beka" pemegang .ak /$na Bang$nan #an .ak /$na Bang$nan ata$ .ak Pakai.com .ak /$na U"aha.ak Milik. .hukumonline.ak Pengel%laan ata$ ata" tanah . Pasal . "ehingga .hukumonline.www. Apabila .ak Milik.ak /$na Bang$nan ata$ .ak Pakai ata" tanah .ak Pakai ata" tanah .1 Apabila .ak Pengel%laan ata$ pemegang .com 3)5 345 385 .ak Milik #an memen$hi ketent$an !ang "$#ah #i"epakati #alam pe &an&ian pengg$naan tanah .

BAB 3III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6) Dengan be lak$n!a Pe at$ an Peme intah ini.ak /$na Bang$nan ata" tanah #alam kawa"an(kawa"an te tent$ #i P %pin"i Ria$ #in!atakan ti#ak be lak$.com BAB 3I KETENTUAN LAIN5LAIN Pasal 60 Pembe ian . maka pe at$ an pe $n#ang($n#angan mengenai . .hukumonline. .ak /$na U"aha ata$ .ak Pakai !ang telah #ibe ikan "ebel$m be lak$n!a Pe at$ an Peme intah ini tetap be lak$ "ampai be akhi n!a .ak Pakai te "eb$t.ak /$na Bang$nan #an .ak /$na U"aha.ak /$na U"aha #an . BAB 3II KETENTUAN PERALIHAN Pasal 61 Pemegang .ak /$na Bang$nan ata" tanah #alam Kawa"an(kawa"an te tent$ #i P %pin"i Ria$ #in!atakan tetap mempe %leh &aminan hingga be akhi n!a &angka wakt$ pembe ian &aminan te "eb$t.ak /$na Bang$nan ata$ .hukumonline. 3)5 345 Pasal 6( Selama ketent$an mengenai pelak"anaan Pe at$ an Peme intah ini bel$m #ite bitkan.ak /$na Bang$nan ata$ .ak /$na U"aha.ak /$na Bang$nan !ang telah mempe %leh &aminan pe pan&angan #an pembaha $an hak ata" tanah $nt$k &angka wakt$ ma"ing(ma"ing #$a p$l$h tah$n #an tiga p$l$h tah$n "ebagaimana #iat$ #alam Pe at$ an Peme intah N%m% +2 0ah$n )**8 tentang pembe ian . www.ak Pakai ata" "ebi#ang tanah !ang "el$ $hn!a me $pakan p$la$ ata$ !ang be bata"an #engan pantai #iat$ te "en#i i #engan Pe at$ an Peme intah. . maka Pe at$ an Peme intah N%m% +2 0ah$n )**8 tentang Pembe ian .ak /$na Bang$nan ata$ .com .www.ak Pakai tetap be lak$ "epan&ang ti#ak be tentangan #engan ketent$an #alam Pe at$ an Peme intah ini.

www.hukumonline. 0t#.UN )**1 NOMOR . Pa#a 0anggal )7 =$ni )**1 MEN0ERI NE/ARA.com . 0t#. meme intahkan peng$n#angan Pe at$ an Peme intah ini #engan penempatann!a #alam Lembaga Nega a Rep$blik In#%ne"ia. MOERDIONO LEMBARAN NE/ARA REPUBLIK INDONESIA 0A.SEKRE0ARIS NE/ARA REPUBLIK INDONESIA. Aga "etiap % ang mengetah$in!a.AR0O Di$n#angkan Di =aka ta. Ditetapkan Di =aka ta. SOE.com Pasal 64 Pe at$ an Peme intah ini m$lai be lak$ pa#a tanggal #i$n#angkan.6 www.hukumonline. Pa#a 0anggal )7 =$ni )**1 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.