www.hukumonline.

com

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1996 TENTANG HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa tanah memiliki pe an !ang "angat penting a tin!a #alam kehi#$pan bang"a In#%ne"ia ata$p$n #alam pelak"anaan pembang$nan na"i%nal !ang #i"elengga akan "ebagai $pa!a be kelan&$tan $nt$k mew$&$#kan ma"!a akat !ang a#il #an makm$ be #a"a kan Pan'a"ila #an Un#ang($n#ang Da"a )*+,b. bahwa %leh ka ena it$ pengat$ an peng$a"aan, pemilikan pengg$naan tanah pe l$ lebih #ia ahkan bagi "emakin te &a#in!a te tib #i bi#ang h$k$m pe tanahan, a#mini"t a"i pe tanahan, pengg$naan tanah, ata$p$n pemeliha aan tanah #an lingk$ngan hi#$p, "ehingga a#an!a kepa"tian h$k$m #i bi#ang pe tanahan pa#a $m$mn!a #apat te w$&$#'. bahwa be h$b$ng #engan #ipan#ang pe l$ $nt$k menetapkan ketent$an(ketent$an lebih lan&$t mengenai .ak /$na U"aha, .ak /$na Bang$nan #an .ak Pakai "ebagaimana #imak"$# #alam Bab II Un#ang($n#ang N%m% , 0ah$n )*12 #engan Pe at$ an Peme intah. Mengingat: ). Pa"al , a!at 345 Un#ang(Un#ang Da"a )*+,4. Un#ang(Un#ang N%m% 46 0ah$n )*,1 tentang Pengawa"an te ha#ap Penin#akan .ak Ata" 0anah Pe keb$nan 3Lemba an Nega a 0ah$n )*,1 N%m% 78, 0ambahan Lemba an Nega a N%m% ))4,58. Un#ang($n#ang N%m% 4* 0ah$n )*,1 tentang Pe at$ an(pe at$ an #an 0in#akan(tin#akan mengenai 0anah(tanah pe keb$nan 3Lemba an Nega a 0ah$n )*,1 N%m% 7+, 0ambahan Lemba an Nega a N%m% ))415+. Un#ang($n#ang n%m% , 0ah$n )*12 tentang Pe at$ an Da"a P%k%k(p%k%k Ag a ia 3Lemba an Nega a 0ah$n )*6, N%m% 7,, 0ambahan Lemba an Nega a N%m% 42+85,. Un#ang($n#ang N%m% )1 0ah$n )*6, tentang R$mah S$"$n 3Lemba an Nega a tah$n )*6, N%m% 7,, 0ambahan Lemba an Nega a N%m% 88)751. Un#ang($n#ang N%m% 4+ 0ah$n )**4 tentang Penataan R$ang 3Lemba an Nega a 0ah$n )**4 N%m% )),, 0ambahan Lemba an Nega a N%m% 8,2)57. Un#ang($n#ang N%m% + 0ah$n )**1 tentang .ak 0angg$ngan Ata" 0anah Be"e ta Ben#a( ben#a 9ang Be kaitan Dengan 0anah 3Lemba an Nega a 0ah$n )**1 N%m% +4, 0ambahan Lemba an Nega a N%m% 81845-

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

6.

Pe at$ an Peme intah N%m% )2 0ah$n )*1) 0entang Pen#a:ta an 0anah 3Lemba an Nega a 0ah$n )*1) N%m% 46, 0ambahan Lemba an Nega a N%m% 4)7)5. MEMU0USKAN:

Menetapkan: PERA0URAN PEMERIN0A. 0EN0AN/ .AK /UNA USA.A , .AK /UNA BAN/UNAN DAN .AK PAKAI A0AS 0ANA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Pe at$ an Peme intah ini !ang #imak"$# #engan: 3)5 .ak /$na U"aha, .ak /$na Bang$nan #an .ak Pakai a#alah hak ata" tanah "ebagaimana #imak"$# #alam Un#ang($n#ang N%m% , 0ah$n )*12 tentang Pe at$ an Da"a P%k%k( P%k%k Ag a ia. 345 .ak Pengel%laan a#alah hak meng$a"ai #a i Nega a !ang kewenangan pelak"anaann!a "ebagian #ilimpahkan kepa#a pemegangn!a. 385 Se ti:ikat a#alah tan#a b$kti hak !ang #imak"$# #alam Pa"al )* Un#ang($n#ang P%k%k Ag a ia. 3+5 Uang Pema"$kan a#alah "e&$mlah $ang !ang ha $" #iba!a %leh pene ima hak pa#a "aat pembe ian .ak /$na U"aha, .ak /$na Bang$nan #an .ak Pakai "e ta pe pan&angan #an pembaha $ann!a. 3,5 Pe&abat Pemb$at Akta 0anah a#alah pe&abat $m$m !ang #ibe i kewenangan $nt$k memb$at akta(akta tanah. 315 Pe pan&angan .ak a#alah penambahan &angka wakt$ be lak$n!a "e"$at$ hak tanpa meng$bah "!a at("!a at #alam pembe ian hak(hak te "eb$t. 375 Pembaha $an hak a#alah pembe ian hak !ang "ama kepa#a pemegang hak ata" tanah !ang telah #imilikin!a #engan .ak /$na U"aha, .ak /$na Bang$nan ata$ .ak Pakai "e"$#ah &angka wakt$ hak te "eb$t ata$ pe pan&angann!a habi". 365 Mente i a#alah Mente i !ang be tangg$ng &awab #i bi#ang Ag a ia;Pe tanahan.

www.hukumonline.com

$k$m !ang #i#i ikan men$ $t h$k$m In#%ne"ia #an be ke#$#$kan #i In#%ne"ia.ak /$na U"aha it$ a#alah tanah Nega a !ang me $pakan kawa"an h$tan.ak /$na U"aha a#alah: 3)5 <a ga Nega a In#%ne"ia 345 Ba#an .ak /$na U"aha !ang ti#ak lagi memen$hi "!a at "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al 4.ak /$na U"aha te "eb$t hap$" ka ena h$k$m #an tanahn!a men&a#i tanah Nega a. #alam &angka wakt$ "at$ tah$n wa&ib melepa"kan ata$ mengalihkan .hukumonline.ak /$na U"aha a#alah tanah Nega aDalam hal tanah !ang akan #ibe ikan #engan . Bagian Ke*#a Tana' %ang Da+a! Di$e i&an Dengan Ha& G#na Usa'a Pasal 4 0anah !ang #apat #ibe ikan #engan . Pasal ) Pemegang .com . maka pembe ian . Apabila #alam &angka wakt$ "ebagaimana #imak"$# pa#a a!at 3)5 . .ak /$na U"aha it$ ti#ak #ilepa"kan ata$ #ialihkan.hukumonline.ak /$na U"aha it$ kepa#a pihak lain !ang memen$hi "!a at.ak /$na U"aha #apat #ilak$kan "etelah tanah !ang be "angk$tan #ikel$a kan #a i "tat$"n!a "ebagai kawa"an h$tan- 3)5 345 3)5 345 www.com BAB II PEMBERIAN HAK GUNA USAHA Bagian Pe !a"a S#$%e& Ha& G#na Usa'a Pasal ( 9ang #apat memen$hi .www.

ak /$na U"aha "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al 1 a!at 3)5: 3)5 <a&ib #i#a:ta #alam b$k$ tanah pa#a Kant% Pe tanahan.hukumonline. #engan mengingat l$a" !ang #ipe l$kan $nt$k pelak"anaan "$at$ $"aha !ang paling be #a!a g$na #i bi#ang !ang be "angk$tan. Bagian Ke!iga Te -a*in%a Ha& G#na Usa'a Pasal 6 . 345 .com 385 3+5 3.www.ak /$na U"aha ata" tanah !ang telah #ik$a"ai #engan hak te tent$ "e"$ai #engan ketent$an !ang be lak$.hukumonline.com .ak /$na U"aha #iat$ lebih lan&$t #engan Kep$t$"an P e"i#en. pelak"anaan ketent$an .ak /$na U"aha te "eb$t ba $ #apat #ilak"anakan "etelah te "ele"aikann!a pelepa"an hak te "eb$t "e"$ai #engan tata 'a a !ang #iat$ #alam pe at$ an pe $n#ang($n#angan !ang be lak$Dalam hal #i ata" tanah !ang akan #ibe ikan #engan . Ketent$an mengenai tata 'a a #an "!a at pe m%h%nan pembe ian .ata$ bang$nan milik pihak lain !ang kebe a#aann!a be #a"a kan ala" hak !ang "ah. #itetapkan #engan Kep$t$"an P e"i#en.ak /$na U"aha kepa#a pe % angan a#alah #$a p$l$h lima hekta . 3)5 345 385 3)5 345 Pasal . www.ak /$na U"aha te &a#i "e&ak #i#a:ta %leh Kant% Pe tanahan #alam b$k$ tanah "e"$ai #engan ketent$an pe at$ an pe $n#ang($n#angan !ang be lak$.ak /$na U"aha it$ te #apat tanaman #an.ak /$na U"aha #ibe ikan #engan kep$t$"an pembe ian hak %leh Mente i ata$ Pe&abat !ang #it$n&$k. L$a" mak"im$m tanah !ang #apat #ibe ikan #engan .ak /$na U"aha ba $Ketent$an lebih lan&$t mengenai pembe ian ganti $gi "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3+5.ak /$na U"aha #ibe ikan "e ti:ikat hak ata" tanah. Pembe ian . L$a" mak"im$m tanah !ang #apat #ibe ikan #engan .ak /$na U"aha a#alah lima hekta . Pasal .ak /$na U"aha kepa#a ba#an h$k$m #itetapkan %leh Mente i #engan mempe hatikan pe timbangan #a i pe&abat !ang be wenang #i bi#ang $"aha !ang be "angk$tan. pemilik bang$nan #an tanaman te "eb$t #ibe i ganti ke $gian !ang #ibebankan pa#a pemegang . L$a" minim$m tanah !ang #apat #ibe ikan #engan .5 Pembe ian . 385 Sebagai tan#a b$kti hak kepa#a pemegang .

kepa#a pemegang hak #apat #ibe ikan pembaha $an . Se"$#ah &angka wakt$ . Pasal 10 Pe m%h%nan pe pan&angan &angka wakt$ . Pasal 9 .ak /$na U"aha te "eb$t.ak /$na U"aha #i'atat #alam b$k$ tanah Kant% Pe tanahan. Pe pan&angan ata$ pembaha $an . b. "i:at #an t$&$an pembe ian hak te "eb$tb. . pemegang hak ma"ih memen$hi "!a at "ebagai pemegang hak. "!a at("!a at pembe ian hak te "eb$t #ipen$hi #engan baik %leh pemegang hak'.hukumonline. "!a at("!a at pembe ian hak te "eb$t #ipen$hi #engan baik %leh pemegang hak.hukumonline. "i:at #an t$&$an pembe ian hak te "eb$t.ak /$na U"aha "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al 1 #ibe ikan $nt$k &angka wakt$ paling lama tiga p$l$h lima tah$n #an #apat #ipe pan&ang $nt$k &angka wakt$ paling lama #$a p$l$h lima tah$n. pemegang hak ma"ih memen$hi "!a at "ebagai pemegang hak. &ika memen$hi "!a at: a. tanahn!a ma"ih #i$"ahakan #engan baik "e"$ai #engan kea#aan.ak /$na U"aha #an pe pan&angann!a "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 be akhi . tanahn!a ma"ih #i$"ahakan #engan baik "e"$ai #engan kea#aan .ak /$na U"aha #apat #ipe pan&ang ata" pe m%h%nan pemegang hak.#an '.com .ak /$na U"aha #i ata" tanah !ang "ama.ak /$na U"aha #apat #ipe baha $i ata" pe m%h%nan pemegang hak. &ika memen$hi "!a at: a. 3)5 345 3)5 345 3)5 345 www.www.com Bagian Kee"+a! /ang&a 0a&!# Ha& G#na Usa'a Pasal 1 .ak /$na U"aha ata$ pembaha $an #ia&$kan "elambat(lambatn!a #$a tah$n "ebel$m be akhi n!a &angka wakt$ .

meng$"ahakan "en#i i tanah .ak /$na U"aha kepa#a Nega a "e"$#ah . pe mintaan pe pan&angan ata$ pembaha $an . ke'$ali #alam hal(hal #ipe b%lehkan men$ $t pe at$ an pe $n#ang( $n#angan !ang be lak$. men!ampaikan lap% an te t$li" "etiap akhi tah$n mengenai . men'egah ke $"akan "$mbe #a!a alam #an men&aga kele"ta ian kemamp$an lingk$ngan hi#$p "e"$ai #engan pe at$ an pe $n#ang( $n#angan !ang be lak$:.ak /$na U"aha kepa#a pihak lain .ak /$na U"aha !ang telah hap$" kepa#a Kepala Kant% Pe tanahan. melak"anakan $"aha pe tanian.com 385 Ketent$an mengenai tata 'a a pe m%h%nan pe pan&angan ata$ pembaha $an . men!e ahkan kembali tanah !ang #ibe ikan #engan . pe ikanan #an.ak /$na U"aha han!a #ikenakan bia!a a#mini"t a"i !ang be"a n!a #itetapkan %leh Mente i "etelah men#apat pe "et$&$an #a i Mente i Ke$angan.ak /$na U"aha "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al )2 #apat #ilak$kan "ekalig$" #engan memba!a $ang pema"$kan !ang #itent$kan $nt$k it$ pa#a "aat pe tama kali menga&$kan pe m%h%nan .hukumonline. men!e ahkan "e ti:ikat . memba!a $ang pema"$kan kepa#a Nega ab.hukumonline. 3)5 345 385 3)5 345 www. pe keb$nan.ak /$na U"ahag.ak /$na U"ahae. Pasal 11 Unt$k kepentingan penanaman m%#al. Dalam hal $ang pema"$kan telah #iba!a "ekalig$" "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5.www.ak /$na U"aha "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al * #an pe in'ian $ang pema"$kan "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 345 #i'ant$mkan #alam kep$t$"an pembe ian .ak /$na U"aha be kewa&iban $nt$k: a.ata$ pete nakan "e"$ai pe $nt$kan #an pe "!a atan "ebagaimana #itetapkan #alam kep$t$"an pembe ian hakn!a'.ak /$na U"aha.ak /$na U"aha #engan baik "e"$ai #engan kela!akan $"aha be #a"a kan k ite ia !ang #itetapkan %leh in"tan"i tekni"#.ak /$na U"aha te "eb$t hap$"h. Pe "et$&$an $nt$k #apat membe ikan pe pan&angan ata$ pembaha $an .ak /$na U"aha #an pe "!a atann!a #iat$ lebih lan&$t #engan Kep$t$"an P e"i#en. membang$n #an memeliha a p a"a ana lingk$ngan #an :a"ilita" tanah !ang a#a #alam lingk$ngan a eal . memeliha a ke"$b$ an tanah.ak /$na U"aha !ang be "angk$tan. $nt$k pe pan&angan ata$ pembaha $an .ak /$na U"aha #ila ang men!e ahkan peng$"ahaan tanah .com . Bagian Keli"a Ke2a-i$an *an Ha& Pe"egang Ha& G#na Usa'a Pasal 1( Pemegang . Pemegang .

ak /$na U"aha wa&ib membe ikan &alan kel$a ata$ &alan ai ata$ kem$#ahan lain bagi peka angan ata$ bi#ang tanah !ang te k$ $ng it$.ak /$na U"aha be hak meng$a"ai #an mempe g$nakan tanah !ang #ibe ikan #engan .ak 0angg$ngan.hukumonline. Pasal 14 Pemegang .ak /$na U"aha han!a #apat #i lak$kan $nt$k men#$k$ng $"aha "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 #engan mengingat ketent$an pe at$ an pe $n#ang($n#angan !ang be lak$ #an kepentingan ma"!a akat "ekita n!a.ak 0angg$ngan "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 hap$" #engan hap$"n!a . . .ak /$na U"aha $nt$k melak"anakan $"aha #i bi#ang pe tanian. pe ikanan #an ata$ pete nakan. Bagian Keena" Pe"$e$anan Ha& G#na Usa'a Pasal 1. Bagian Ke!#-#' Pe ali'an Ha& G#na Usa'a Pasal 16 . pe keb$nan.ak /$na U"aha #apat be alih ata$ #ialihkan kepa#a pihak lain.www.com .ak /$na U"aha %leh pemegang .com Pasal 1) =ika tanah .ak /$na U"aha #apat #i&a#ikan &aminan $tang #engan #ibebani .ak /$na U"aha ka ena kea#aan ge%g a:i" ata$ lingk$ngan ata$ "ebab("ebab lain letakn!a "e#emikian $pa "ehingga meng$ $ng ata$ men$t$p peka angan ata$ bi#ang tanah lain #a i lal$ linta" $m$m ata$ &alan ai . Pe alihan . Peng$a"aan #an pengg$naan "$mbe ai #an "$mbe #a!a alam lainn!a #i ata" tanah !ang #ibe ikan #engan .ak /$na U"aha te &a#i #engan 'a a: 3)5 345 3)5 345 3)5 345 www.hukumonline.ak /$na $"aha. maka pemegang .

ak /$na U"aha ka ena &$al beli ke'$ali melal$i lelang. ti#ak te pen$hin!a kewa&iban(kewa&iban pemegang hak #an.hukumonline. =$al beli !ang #ilak$kan melal$i pelelangan #ib$ktikan #engan be ita a'a a Lelang.ata$ #ilangga n!a4. t$ka (men$ka .com .ata$ Pa"al )+. Pe alihan . #ibatalkan hakn!a %leh pe&abat !ang be wenang "ebel$m &angka wakt$n!a be akhi ka ena: ). hibahe. pewa i"an. Bagian Ke*ela+an Ha+#sn%a Ha& G#na Usa'a Pasal 1. be akhi n!a &angka wakt$ "ebagaimana #itetapkan #alam kep$t$"an pembe ian ata$ pe pan&angann!ab. Pa"al )8 #an.ata$ "$ at kete angan wa i" !ang #ib$at %leh in"tan"i !ang be wenang. p$t$"an penga#ilan !ang telah memp$n!ai kek$atan h$k$m tetap#. '.ak /$na U"aha ka ena wa i"an ha $" b$ktikan S$ at <a"iat.com 385 3+5 3.5 315 a.ak /$na U"aha "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 345 ha $" #i#a:ta kan pa#a Kant% Pe tanahan Pe alihan . &$al belib. #ilepa"kan "e'a a "$ka ela %leh pemegang hakn!a "ebel$m &angka wakt$n!a be akhi - 3)5 www. ketent$an(ketent$an "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al )4. #an hibah #ilak$kan #engan akta !ang #ib$at %leh Pe&abat Pemb$at Akta 0anah.www. pen!e taan #alam m%#al.hukumonline. pen!e taan #alam m%#al#. .ak /$na U"aha hap$" ka ena: a. t$ka men$ka '. Pe alihan .

tanaman #an ben#a(ben#a "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 ma"ih #ipe l$kan $nt$k melang"$ngkan ata$ mem$lihkan peng$"ahaan tanahn!a.com . ketent$an Pa"al 8 a!at 345 .ak /$na U"aha it$ #ib%ngka %leh Peme intah ata" bia!a beka" pemegang hak. Pemb%ngka an bang$nan #an ben#a(ben#a "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 #ilak"anakan ata" bia!a beka" pemegang .ak /$na U"aha hap$" #an ti#ak #ipe pan&ang ata$ #ipe baha $i.ak /$na U"aha "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 #an a!at 345 #iat$ #engan Kep$t$"an P e"i#en. Apabila bang$nan. maka kepa#a beka" pemegang hak #ibe ikan ganti $gi !ang bent$k #an &$mlahn!a #iat$ lebih lan&$t #engan Kep$t$"an P e"i#en.ak /$na U"aha lalai #alam. BAB III PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN Bagian Pe !a"a S#$%e& Ha& G#na Bang#nan 3)5 345 385 3+5 Pasal 19 9ang #apat men&a#i pemegang . =ika beka" pemegang .hukumonline. #i'ab$t be #a"a kan Un#ang($n#ang N%m% 42 0ah$n )*1):.ak /$na U"aha te "eb$t kepa#a Nega a #alam bata" wakt$ !ang #itetapkan %leh Mente i.ap$"n!a .ak /$na Bang$nan a#alah: www.com 345 385 e. maka bang$nan #an ben#a(ben#a !ang a#a #i ata" tanah beka" .hukumonline.ak /$na U"aha. tanahn!a m$"nahh. beka" pemegang hak wa&ib memb%ngka bang$nan(bang$nan #an ben#a(ben#a !ang a#a #i ata"n!a #an men!e ahkan tanah #an tanaman !ang a#a #i ata" tanah beka" .www. memen$hi kewa&iban "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 385. Ketent$an lebih lan&$t mengenai hap$"n!a .ak /$na U"aha "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 mengakibatkan tanahn!a men&a#i tanah Nega a. Pasal 11 Apabila . #itelanta kang.

Pasal (0 Pemegang .ak /$na Bang$nan ata" tanah Nega a #ibe ikan #engan kep$t$"an pembe ian hak %leh Mente i ata$ Pe&abat !ang #it$n&$k. <a ga Nega a In#%ne"iaBa#an .$k$m !ang #i#i ikan men$ $t h$k$m In#%ne"ia #an be ke#$#$kan #i In#%ne"ia. Apabila #alam &angka "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 hakn!a ti#ak #ilepa"kan ata$ #ialihkan.ak Pengel%laan'.www. 0anah Nega ab. 0anah . Pasal (1 0anah !ang #apat #ibe ikan #engan . Bagian Ke*#a Tana' %ang Da+a! Di$e i&an Dengan Ha& G#na Bang#nan ). b.com .hukumonline. hak te "eb$t hap$" ka ena h$k$m.hukumonline. 3)5 www. 4.ak /$na Bang$nan a#alah: a.ak Milik. Bagian Ke!iga Te -a*in%a Ha& G#na Bang#nan Pasal (( . 0anah .com a.ak /$na Bang$nan !ang ti#ak lagi memen$hi "!a at "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al )* #alam &angka wakt$ "at$ tah$n wa&ib melepa"kan ata$ mengalihkan hak ata" tanah te "eb$t kepa#a pihak lain !ang memen$hi "!a at.

ata" pe m%h%nan pemegang hak #apat #ipe pan&ang ata$ #ipe baha $i. 3)5 345 385 3+5 3)5 345 3)5 www. Bagian Kee"+a! /ang&a 0a&!# Ha& G#na Bang#nan Pasal (. kepa#a beka" pemegang hak #apat #ibe ikan pembaha $an .ak /$na Bang$nan ata" tanah .ak Pengel%la. .ak /$na Bang$nan "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al 44 #i#a:ta #alam b$k$ tanah pa#a Kant% Pe tanahan. Pasal (6 .com .ak /$na Bang$nan #an pe pan&angann!a "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 be akhi . Pembe ian . &ika memen$hi "!a at: a.ak Milik mengikat pihak ketiga "e&ak #i#a:ta kan "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 345.ak /$na Bang$nan ata" tanah .ak Milik "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 wa&ib #i#a:ta kan pa#a Kant% Pe tanahan. Ketent$an mengenai tata 'a a #an "!a at pe m%h%nan #an pembe ian .com 345 385 .www.#an '.ak /$na Bang$nan ata" tanah .ak Pengel%laan #iat$ lebih lan&$t #engan Kep$t$"an P e"i#en.ak Pengel%laan #ibe ikan #engan kep$t$"an pembe ian hak %leh Mente i ata$ pe&abat !ang #it$n&$k be #a"a kan $"$l pemegang . tanahn!a ma"ih #ipe g$nakan #engan baik "e"$ai #engan kea#aan. "!a at("!a at pembe ian hak te "eb$t #ipen$hi #engan baik %leh pemegang hak. .ak /$na Bang$nan ata" tanah . Ketent$an mengenai tata 'a a pembe ian #an pen#a:ta an .ak /$na Bang$nan "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al 44 #ibe ikan $nt$k &angka wakt$ paling lama tiga p$l$h tah$n #an #apat #ipe pan&ang $nt$k &angka wakt$ paling lama #$a p$l$h tah$n.ak /$na Bang$nan ata" tanah Nega a "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al 44.hukumonline. Pasal () Pembe ian . pemegang hak ma"ih memen$hi "!a at "ebagai pemegang hak "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al )*.ak Milik #iat$ lebih lan&$t #engan Kep$t$"an P e"i#en.ak /$na bang$nan #i ata" tanah !ang "ama. "i:at #an t$&$an pembe ian hak te "eb$tb.ak /$na Bang$nan ata" tanah . Se"$ai &angka wakt$ .hukumonline.

com 345 385 0anah te "eb$t ma"ih "e"$ai #engan Ren'ana 0ata R$ang <ila!ah !ang be "angk$tan. .ak Milik #apat #ipe baha $i #engan pembe ian .ak /$na Bang$nan #an pe "!a atann!a #iat$ lebih lan&$t #engan Kep$t$"an P e"i#en.ak /$na Bang$nan.ak /$na Bang$nan "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al 41 a!at 3)5 #an pe in'ian $ang pema"$kan "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 345 #i'ant$mkan #alam kep$t$"an pembe ian .ak /$na Bang$nan "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al 4. Pe pan&angan ata$ pembaha $an . Pasal (9 .www.ak /$na Bang$nan ata" tanah .ak /$na Bang$nan #engan pemegang .hukumonline. Ata" ke"epakatan anta a pemegang .ak /$na Bang$nan ata" tanah .ak /$na Bang$nan ata" tanah .ak /$na Bang$nan ata$ pembaha $ann!a #ia&$kan "elambat(lambatn!a #$a tah$n "ebel$m be akhi &angka wakt$ .ak Pengel%laan. Bagian Keli"a Ke2a-i$an Pe"egang Ha& G#na Bang#nan Pasal )0 3)5 345 385 3)5 345 385 3)5 345 www. Pasal (.ak Milik #ibe ikan $nt$k &angka wakt$ paling lama tiga p$l$h tah$n.ak /$na Bang$nan.ak /$na Bang$nan "etelah men#apat pe "et$&$an #a i pemegang . #apat #ilak$kan "ekalig$" #engan memba!a $ang pema"$kan !ang #itent$kan $nt$k it$ pa#a "aat pe tama kali menga&$kan pe m%h%nan .ak Milik.ak /$na Bang$nan ba $ #engan akta !ang #ib$at %leh Pe&abat Pemb$at Akta 0anah #an hak te "eb$t wa&ib #i#a:ta kan. Dalam hal $ang pema"$kan telah #iba!a "ekalig$" "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 $nt$k pe pan&angan ata$ pembaha $an .ak Pengel%laan #ipe pan&ang ata$ #ipe baha $i ata" pe m%h%nan pemegang .ak /$na Bang$nan #i'atat #alam b$k$ tanah pa#a Kant% Pe tanahan. Pasal (1 Unt$k kepentingan penanaman m%#al. Pe "et$&$an $nt$k membe ikan pe pan&angan ata$ pembaha $an .ak /$na bang$nan han!a #ikenakan bia!a a#mini"t a"i !ang be"a n!a #itetapkan %leh Mente i "etelah men#apat pe "et$&$an #a i Mente i Ke$angan. pe mintaan #an pe pan&angan #an pembaha $an .ak /$na Bang$nan te "eb$t ata$ pe pan&angann!a. .com . Ketent$an mengenai tata 'a a pe m%h%nan pe pan&angan ata$ pembaha $an . Pe m%h%nan pe pan&angan &angka wakt$ .hukumonline.

hukumonline. pemegang . Pasal )( Pemegang . .ak /$na Bang$nan #apat #i&a#ikan &aminan $tang #engan #ibebani .www. Men!e ahkan "e ti:ikat .ak /$na Bang$nan wa&ib membe ikan &alan kel$a ata$ &alan ai ata$ kem$#ahan lain bagi peka angan ata$ bi#ang tanah !ang te k$ $ng it$.ak Pengel%laan ata$ pemegang .ak 0angg$ngan "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 hap$" #engan hap$"n!a .ak /$na Bang$nan ka ena kea#aan ge%g a:i" ata$ lingk$ngan ata$ "ebab("ebab lain letakn!a "e#emikian $pa "ehingga meng$ $ng ata$ men$t$p peka angan ata$ bi#ang tanah lain #a i lal$ linta" $m$m ata$ &alan ai .ak /$na Bang$nan !ang telah hap$" kepa#a Kepala Kant% Pe tanahan.hukumonline.ak /$na Bang$nan.ak /$na Bang$nan "elama wakt$ te tent$ $nt$k men#i ikan #an memp$n!ai bang$nan $nt$k kepe l$an p iba#i ata$ $"aha lain #an membebanin!a.Mengg$nakan tanah "e"$ai #engan pe $nt$kann!a #an pe "!a atan "ebagaimana #itetapkan #alam kep$t$"an #an pe &an&ian pembe iann!ab.ak /$na Bang$nan be hak meng$a"ai #an mempe g$nakan tanah !ang #ibe ikan #engan . Men!e ahkan kembali tanah !ang #ibe ikan #engan .ak /$na Bang$nan Be kewa&iban: a. pemegang . Bagian Keena" Pe"$e$anan Ha& G#na Bang#nan Pasal )) . Bagian Ke!#-#' Pe ali'an Ha& G#na Bang#nan 3)5 345 www.com Pemegang . Pasal )1 =ika tanah .ak 0angg$ngan.ak /$na Bang$nan it$ hap$"#. Memba!a $ang pema"$kan !ang &$mlah #an 'a a pemba!a ann!a #itetapkan #alam kep$t$"an pembe ian hakn!a.ak Milik "e"$#ah . Memeliha a #engan baik tanah #an bang$nan !ang a#a #iata"n!a "e ta men&aga kele"ta ian lingk$ngan hi#$p'.com .ak /$na Bang$nan kepa#a Nega a.

hibahe. Pe alihan .com 3)5 345 385 3+5 3.ak /$na Pengel%laan. 375 Pe alihan .ak Milik ha $" #engan pe "et$&$an te t$li" #a i pemegang . Pe alihan . Pe alihan .ak /$na Bang$nan te &a#i ka ena: a.com . =$al Beli !ang #ilak$kan melal$i pelelangan #ib$ktikan #engan Be ita A'a a Lelang.ak /$na Bang$nan ka ena pewa i"an ha $" #ib$ktikan #engan "$ at wa"iat ata$ "$ at kete angan wa i" !ang #ib$at %leh in"tan"i !ang be wenang.5 315 375 Pasal )4 . pen!e taan #alam m%#al#.ak /$na Bang$nan ata" tanah . Pe alihan .ak Milik !ang be "angk$tan.ak /$na Bang$nan "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 345ha $" #i#a:ta kan pa#a Kant% Pe tanahan. pen!e taan #alam m%#al.www. pewa i"an.hukumonline. . #an hibah ha $" #ilak$kan #engan akta !ang #ib$at %leh Pe&abat Pemb$at Akta 0anah. Pe alihan . &$al belib.ak Pengel%laan ha $" #engan pe "et$&$an te t$li" #a i pemegang . be akhi n!a &angka wakt$ "ebagaimana #itetapkan #alam kep$t$"an pembe ian ata$ pe pan&angann!a ata$ #alam pe &an&ian pembe iann!a- 3)5 www. t$ka men$ka '.ak /$na Bang$nan ata" tanah .hukumonline.ak /$na Bang$nan ka ena &$al beli ke'$ali &$al beli melal$i lelang.ak /$na Bang$nan #apat be alih #an #ialihkan kepa#a pihak lain. Bagian Ke*ela+an Ha+#sn%a Ha& G#na Bang#nan Pasal ).ak /$na Bang$nan hap$" ka ena: a. t$ka men$ka .

Pemb%ngka an bang$nan #an ben#a(ben#a "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 #ilak"anakan ata" bia!a beka" pemegang .ak /$na Bang$nan it$ #ib%ngka %leh Peme intah ata" bia!a beka" pemegang .ak /$na Bang$nan "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 #iat$ #engan Kep$t$"an P e"i#en.ak /$na Bang$nan.ak /$na Bang$nan. Ketent$an lebih lan&$t mengenai hap$"n!a . .www.com b. #itelanta kan:.ak /$na Bang$nan ata" tanah Nega a "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al 8.ak Milik. maka beka" pemegang .ak Milik ata$ pe &an&ian pengg$naan tanah .ak Pengel%laan ata$ pemegang . 3)5 345 385 3)5 345 385 3+5 www. Pasal )6 .ak /$na Bang$nan anta a pemegang .ak Pengel%laan.ak /$na Bang$nan ata" tanah Nega a hap$" #an ti#ak #ipe pan&ang ata$ ti#ak #ipe baha $i. #ilepa"kan "e'a a "$ka ela %leh pemegang hakn!a "ebel$m &angka wakt$ be akhi #. p$t$"an penga#ilan !ang telah memp$n!ai kek$atan h$k$m !ang tepat'. Pasal ).com .ak /$na Bang$nan wa&ib memb%ngka bang$nan #an ben#a(ben#a !ang a#a #iata"n!a #an men!e ahkan tanahn!a kepa#a Nega a #alam kea#aan k%"%ng "elambat(lambatn!a #alam wakt$ "at$ tah$n "e&ak hap$"n!a .hukumonline. mengakibatkan tanahn!a kembali ke #alam peng$a"aan pemegang . ketent$an Pa"al 42 a!at 345.ap$"n!a .ak /$na Bang$nan #an pemegang . 345 #ibatalkan %leh Pe&abat !ang be wenang. tanahn!a m$"nahg.ak /$na Bang$nan ata" tanah .ata$ 8. mengakibatkan tanahn!a men&a#i tanah Nega a. maka kepa#a beka" pemegang hak #ibe ikan ganti $gi !ang bent$k #an &$mlahn!a #iat$ lebih lan&$t #engan Kep$t$"an P e"i#en. ti#ak #ipen$hin!a "!a at("!a at ata$ kewa&iban(kewa&iban !ang te t$ang #alam pe &an&ian pembe ian . Apabila . pemegang .ak Pengel%laan "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al 8.ak /$na Bang$nan ata" tanah . ka ena: ).hukumonline. ti#ak #ipen$hin!a kewa&iban(kewa&iban pemegang hak #an. =ika beka" pemegang . maka bang$nan #an ben#a(ben#a !ang a#a #i ata" tanah beka" . Dalam hal bang$nan #an ben#a(ben#a "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 ma"ih #ipe l$kan.ap$"n!a .ak /$na Bang$nan.ak Pengel%laan.ata$ #ilangga n!a ketent$an(ketent$an "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al 82. #i'ab$t be #a"a kan Un#ang($n#ang N%m% 42 0ah$n )*1)e. .ak Milik "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al 8.ata$ 4. mengakibatkan tanahn!a kembali ke #alam peng$a"aan pemegang .ak Milik "ebel$m &angka wakt$n!a be akhi .ap$"n!a .ak /$na Bang$nan lalai #alam memen$hi kewa&iban "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5. Pa"al 8) #an Pa"al 84.

ak Pakai a#alah: a.hukumonline.ak /$na Bang$nan ata" tanah .com Pasal )1 Apabila . Lembaga Peme intah N%n Depa temen. Ba#an h$k$m a"ing !ang memp$n!ai pe wakilan #i In#%ne"iag.www. Pe wakilan nega a a"ing #an pewakilan ba#an Inte na"i%nal.ak Milik.ak Milik #an memen$hi ketent$an !ang "$#ah #i"epakati #alam pe &an&ian pengg$naan tanah .com .ak /$na Bang$nan ata" tanah .hukumonline.ak Pengel%laan ata$ ata" tanah . Ba#an(ba#an keagamaan #an "%"iale. Depa temen.ak Pengel%laan ata$ pemegang .ak Pengel%laan ata$ pe &an&ian pembe ian . BAB I3 PEMBERIAN HAK PAKAI Bagian Pe !a"a S#$%e& Ha& Pa&ai Pasal )9 9ang #apat memp$n!ai . Pasal 40 www. <a ga Nega a In#%ne"iab.. O ang a"ing !ang be ke#$#$kan #i In#%ne"ia:. Ba#an h$k$m !ang #i#i ikan men$ $t h$k$m In#%ne"ia #an be ke#$#$kan #i In#%ne"ia'. maka beka" pemegang . #an Peme intah Dae ah#.ak /$na Bang$nan wa&ib men!e ahkan tanahn!a kepa#a pemegang .ak Milik hap$" "ebagaimana #imak"$# Pa"al 8.

ak Pakai ata" tanah Nega a #an tanah .com 3)5 345 Pemegang .hukumonline. hak te "eb$t hap$" ka ena h$k$m #engan ketent$an hak(hak pihak lain !ang te kait #i ata" tanah te "eb$t tetap #ipe hatikan.hukumonline.ak Pengel%laan #ibe ikan #engan kep$t$"an pembe ian hak %leh Mente i ata$ pe&abat !ang #it$n&$k be #a"a kan $"$l pemegang . 0anah .ak Pakai !ang ti#ak lagi memen$hi "!a at "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al 8* #alam wakt$ "at$ tah$n wa&ib melepa"kan ata$ mengalihkan hak it$ pa#a pihak lain !ang memen$hi "!a at.com . Bagian Ke!iga Te -a*in%a Ha& Pa&ai Pasal 4( .www.ak pengel%laan'.ak Pakai ata" . Pasal 4) 3)5 345 385 www. . Bagian Ke*#a Tana' 4ang Da+a! Di$e i&an Dengan Ha& Pa&ai Pasal 41 0anah !ang #apat #ibe ikan #engan . Apabila #alam wakt$ "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 hakn!a ti#ak #ilepa"kan ata$ #ialihkan. 0anah Nega ab.ak Milik.ak Pengel%laan.ak Pakai ata" 0anah Nega a #ibe ikan #engan kep$t$"an pembe ian hak %leh Mente i ata$ Pe&abat !ang #it$n&$k. Ketent$an mengenai tata 'a a #an "!a at pe m%h%nan #an pembe ian .ak Pakai a#alah: a. 0anah .ak Pengel%laan #iat$ lebih lan&$t #engan Kep$t$"an p e"i#en.

Pe wakilan nega a a"ing #an pe wakilan ba#an Inte na"i%nal'.ak Pakai ata" tanah . #an Peme intah Dae ahb.ak Pakai #ibe ikan "e ti:ikat hak ata" tanah.ak Milik "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 wa&ib #i#a:ta kan #alam b$k$ tanah pa#a Kant% Pe tanahan.ak Milik #iat$ lebih lan&$t #engan Kep$t$"an P e"i#en.ak Milik #engan akta !ang #ib$at %leh PPA0.com 3)5 345 385 . . Ba#an keagamaan #an ba#an "%"ial. Sebagai tan#a b$kti hak kepa#a pemegang . .ak Milik te &a#i #engan pembe ian tanah %leh pemegang . kepa#a pemegang hak #apat #ibe ikan pembaha $an .ak Milik mengingat pihak ketiga "e&ak "aat pen#a:ta ann!a "ebagaimana #imak"$# #alam a!at Ketent$an lain mengenai tata 'a a pembe ian #an pen#a:ta an . .www. Bagian Kee"+a! /ang&a 0a&!# Ha& Pa&ai Pasal 4.ak Pakai !ang #ibe ikan $nt$k &angka wakt$ !ang ti#ak #itent$kan "elama #ipe g$nakan $nt$k kepe l$an te tent$ "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 #ibe ikan kepa#a: a.ak Pakai ata" tanah . . Se"$#ah &angka wakt$ .ak Pakai "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al +4 #ibe ikan $nt$k &angka wakt$ paling lama #$a p$l$h lima tah$n #an #apat #ipe pan&ang $nt$k &angka wakt$ paling lama #$a p$l$h tah$n ata$ #ibe ikan $nt$k &angka wakt$ !ang ti#ak #itent$kan "elama tanahn!a #ipe g$nakan $nt$k kepe l$an te tent$.ak Pakai ata" tanah !ang "ama. Pasal 44 .ak Pakai ata$ pe pan&angann!a "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 habi". Pembe ian .com .ak Pengel%laan te &a#i "e&ak #i#a:ta %leh Kant% Pe tanahan #alam b$k$ tanah "e"$ai ketent$an pe at$ an pe $n#ang($n#angan !ang be lak$.ak Pakai "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al +4 wa&ib #i#a:ta #alam b$k$ tanah pa#a Kant% Pe tanahan.hukumonline.ak Pakai ata" tanah Nega a #an ata" tanah .ak Pakai ata" tanah .hukumonline.ak Pakai ata" tanah . 3)5 345 385 3+5 3)5 345 385 www. Depa temen Lembaga Peme intah N%n Depa temen.

Pe pan&angan ata$ pembaha $an hak pakai "ebagai mana #imak"$# #alam a!at 3)5 #i'atat #alam b$k$ tanah pa#a Kant% Pe tanahan. "!a at("!a at pembe ian hak te "eb$t #ipen$hi #engan baik %leh pemegang hak. Pasal 41 Unt$k kepentingan penanaman m%#al.ak Pengel%laan.ak Milik #ibe ikan $nt$k &angka wakt$ paling lama #$a p$l$h lima tah$n #an ti#ak #apat #ipe pan&ang.ak Pakai "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al +1 a!at 3)5 "e ta pe in'ian $ang pema"$kan "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 345 #i'ant$mkan #alam kep$t$"an pembe ian .ak Pakai ata$ pembaha $an #ia&$kan "elambat( lambatn!a #$a tah$n "ebel$m be akhi n!a &angka wakt$ .ak Pakai #an pe "!a atann!a #iat$ lebih lan&$t #engan Kep$t$"an P e"i#en.ak Pakai han!a #ikenakan bia!a a#mini"t a"i !ang be"a n!a #itetapkan %leh Mente i "etelah men#apat pe "et$&$an #a i Mente i Ke$angan.ak Pakai "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al +7 #apat #ilak$kan "ekalig$" #engan pemba!a an $ang pema"$kan !ang #itent$kan $nt$k it$ pa#a "aat pe tama kali menga&$kan pe m%h%nan .ak Pakai ata" tanah . "i:at #an t$&$an pembe ian hak te "eb$t'.com ). tanahn!a ma"ih #ipe g$nakan #engan baik "e"$ai #engan kea#aanb.ak Pakai #engan pemegang .ak Milik. ata" pe m%h%nan pemegang hak.ak Pakai ata" tanah Nega a #apat #ipe pan&ang ata$ #ipe baha $i "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al +.ak Pakai ata" tanah .www. . 3)5 345 385 3)5 345 385 3)5 345 www. pe mintaan pe pan&angan #an pembaha $an . Pe m%h%nan pe pan&angan &angka wakt$ .#an #.ak Pakai. Ata" ke"epakatan anta pemegang . Pasal 46 .ak Pakai.ak Pakai te "eb$t.ak Milik #apat #ipe baha $i #engan pembe ian . Dalam hal $ang pema"$kan telah #iba!a "ekalig$" "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5.ak Pengel%laan #apat #ipe pan&ang ata$ #i pe baha $i ata" $"$l pemegang . Pe "et$&$an $nt$k pembe ian pe pan&angan ata$ pembaha $an . $nt$k pe pan&angan ata$ pembaha $an . &ika memen$hi "!a at: a.ak Pakai ata" tanah . pemegang hak ma"ih memen$hi "!a at "ebagai pemegang hak "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al 8*. 4.ak Pakai ba $ #engan akta !ang #ib$at %leh PPA0 #an hak te "eb$t wa&ib #i#a:ta kan. . Pasal 49 .com .hukumonline. Ketent$an mengenai tata 'a a pe m%h%nan pe pan&angan ata$ pembaha $an .hukumonline. Pasal 4.

ak Pakai kepa#a Nega a. memeliha a #engan baik tanah #an bang$nan !ang a#a #iata"n!a "e ta men&aga kele"ta ian lingk$ngan hi#$p#.ak Pengel%laan ata$ #alam pe &an&ian .ak Pakai ata" tanah .ak Pakai !ang telah hap$" kepa#a Kepala Kant% Pe tanahan.ak Pengel%laan ata$ pe &an&ian pembe ian . pemegang .www.0 Pemegang . memba!a $ang pema"$kan !ang &$mlah #an 'a a pemba!a ann!a #itetapkan #alam kep$t$"an pembe ian hakn!a. men!e ahkan "e ti:ikat .ak Pengel%laan ata$ pemegang .ak Pakai be hak meng$a"ai #an mempe g$nakan tanah !ang #ibe ikan #engan . Pasal .ak Pakai be kewa&iban: a. Pasal .com .hukumonline.ak Pakai wa&ib membe ikan &alan kel$a ata$ &alan ai ata$ kem$#ahan lain bagi peka angan ata$ bi#ang tanah !ang te k$ $ng it$. mengg$nakan tanah "e"$ai #engan pe $nt$kann!a #an pe "!a atann!a "ebagaimana #itetapkan #alam kep$t$"an pembe iann!a.1 =ika tanah . men!e ahkan kembali tanah !ang #ibe ikan #engan . ata$ "elama #ig$nakan $nt$k kepe l$an te tent$.ak Pakai te "eb$t hap$"e.( Pemegang .ak Milik'. Bagian Keena" Pe"$e$anan Ha& Pa&ai www.ak Pakai ata" tanah .ak Milikb. ata$ pe &an&ian pengg$naan tanah . pe &an&ian pengg$naan tanah .ak Pakai ka ena kea#aan ge%g a:i"n!a ata$ lingk$ngan ata$ "ebab("ebab lain letakn!a "e#emikian $pa "ehingga meng$ $ng ata$ men$t$p peka angan ata$ bi#ang tanah lain #a i lal$ linta" $m$m ata$ &alan ai . pemegang .ak Milik "e"$#ah .com Bagian Keli"a Ke2a-i$an *an Ha& Pe"egang Ha& Pe"a&ai Pasal .hukumonline.ak Pakai "elama wakt$ te tent$ $nt$k kepe l$an p iba#i ata$ $"ahan!a "e ta $nt$k memin#ahkan hak te "eb$t kepa#a pihak lain #an membebanin!a.

ak Pengel%laan #apat be alih #an #ialihkan pa#a pihak lain.com 3)5 345 Pasal .ak 0angg$ngan.ak Pakai te &a#i ka ena: a.www. .4 .ak Milik !ang be "angk$tan.) .com .hukumonline. hibahe. Pe alihan . &$al belib. pen!e taan m%#al. Pe alihan .ak Pakai ata" tanah .ak Pakai ata" tanah Nega a ha $" #ilak$kan #engan i>in #a i pe&abat !ang be wenang.ak Pakai ata" tanah . Pe alihan .ak Pakai ka ena &$al beli ke'$ali &$al beli melal$i lelang.hukumonline.5 315 375 365 www. t$ka men$ka . Pe alihan .ak Pakai ka ena pewa i"an ha $" #ib$ktikan #engan "$ at wa"iat ata$ "$ at kete angan wa i" !ang #ib$at %leh in"tan"i !ang be wenang.ak Pakai !ang #ibe ikan ata" tanah Nega a $nt$k &angka wakt$ te tent$ #an . #an hibah ha $" #ilak$kan #engan akta !ang #ib$at %leh PPA0.ak Pakai ata" . Bagian Ke!#-#' Pe ali'an Ha& Pa&ai Pasal . pen!e taan #alam m%#al#. t$ka men$ka '.ak Pakai.ak Milik han!a #apat #ialihkan apabila hak te "eb$t #im$ngkinkan #alam pe &an&ian pembe ian .ak pakai ata" tanah Nega a #an ata" tanah . Pe alihan .ak 0angg$ngan "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 hap$" #engan hap$"n!a .ak Pengel%laan #apat #i&a#ikan &aminan $tang #engan #ibebani . 3)5 345 385 3+5 3. . =$al beli !ang #ilak$kan melal$i pelelangan #ib$ktikan #engan Be ita A'a a Lelang. pewa i"an.ak Pakai "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 385 wa&ib #i#a:ta kan pa#a Kant% Pe tanahan.

'.44.) #an Pa"al .. #ibatalkan %leh pe&abat !ang be wenang.ak Milik ata$ pe &an&ian pengg$naan . Ketent$an lebih lan&$t mengenai hap$"n!a .ata$ #ilangga n!a ketent$an( ketent$an "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al . ti#ak #ipen$hin!a kewa&iban(kewa&iban hak #an.ak Pakai "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 #iat$ lebih lan&$t #engan Kep$t$"an P e"i#en.ak Pengel%laan ha $" #ilak$kan #engan pe "et$&$an te t$li" #a i pemegang . Bagian Ke*ela+an Ha+#sn%a Ha& Pa&ai Pasal .hukumonline. p$t$"an penga#ilan !ang telah memp$n!ai kek$atan h$k$m !ang tetap.ak Milik !ang be "angk$tan.6 3)5 345 www. pemegang . Pasal .hukumonline. ketent$an Pa"al +2 a!at 345.ak Pengel%laan ata$ pemegang . tanahn!a m$"nahg. #itelanta kan:.ak Milik "ebel$m &angka wakt$n!a be akhi . .com .ak Pakai hap$" ka ena: a.com 3*5 3)25 Pengalihan . be akhi n!a &angka wakt$ "ebagaimana #itetapkan #alam kep$t$"an pembe ian ata$ pe pan&angann!a ata$ #alam pe &an&ian pembe iann!ab.2.ak Pakai ata" tanah .ata$ 8. ti#ak #ipen$hin!a "!a at("!a at ata$ kewa&iban(kewa&iban !ang te t$ang #alam pe &an&ian pembe ian .ak Pakai ata" tanah .ak Milik ha $" #ilak$kan #engan pe "et$&$an te t$li" #a i pemegang .www. Pengalihan . #i'ab$t be #a"a kan Un#ang($n#ang N%m% 42 tah$n )*1)e. ka ena: ). Pa"al .ak Pengel%laan.ak Pakai anta a pemegang . #ilepa"kan "e'a a "$ka ela %leh pemegang hakn!a "ebel$m &angka wakt$ be akhi #.ak Pakai #an Pemegang .ak Pengel%laan.

ak Pakai ata" tanah Nega a "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al . Dalam hal bang$nan #an ben#a(ben#a "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 ma"ih #ipe l$kan. .ak Pengel%laan ata$ pe &an&ian pembe ian .www.ak Milik.ak Pengel%laan ata$ ata" tanah .ak Pengel%laan ata$ pe &an&ian pembe ian . "ehingga .ak Pakai ata" tanah Nega a hap$" #an ti#ak #ipe pan&ang ata$ #ipe baha $i.ak Pengel%laan ata$ pemegang .1. 3)5 345 385 3+5 Pasal .ak Pakai ata" tanah .ak Pakai wa&ib men!e ahkan tanahn!a kepa#a pemegang . #itetapkan %leh Mente i "etelah men#apat pe "et$&$an #a i Mente i Ke$angan. Apabila pemegang hak ti#ak man:aatkan tanahn!a "e"$ai #engan t$&$an pe $nt$kan pengg$naan tanahn!a.. kepa#a beka" pemegang hak #ibe ikan ganti $gi.ak Milik hap$" "ebagaimana #imak"$# Pa"al . Kh$"$" $nt$k wila!ah lingk$ngan ke &a #ae ah In#$"t i P$la$ Batam.ak Pakai ata" tanah ..ak /$na U"aha ata$ .ak Pakai ata" tanah .ak /$na U"aha. Pemb%ngka an bang$nan #an ben#a(ben#a "ebagaimana #imak"$# #alam a!at 3)5 #ilak"anakan ata" bia!a beka" pemegang . beka" Pemegang .hukumonline.ak Milik.ak Milik "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al . be"a n!a $ang pema"$kan $nt$k mempe %leh . .ak Pakai ata" tanah .ap$"n!a .ap$"n!a . Pasal .ak /$na U"aha.ak /$na Bang$nan #an . beka" pemegang . BAB 3 PERHITUNGAN UANG PEMASUKAN ATAS DITERTIBKANN4A HAK GUNA USAHA. mengakibatkan tanahn!a kembali #alam peng$a"aan pemegang hak Pengel%laan. 3)5 345 385 www.hukumonline.ak Pakai wa&ib men!e ahkan tanahn!a kepa#a pemegang .ak Pakai.ak /$na Bang$nan ata$ .1 Apabila ..ak Pakai wa&ib memb%ngka bang$nan #an ben#a(ben#a !ang a#a #i ata"n!a #an men!e ahkan tanahn!a kepa#a Nega a #alam kea#aan k%"%ng "elambat(lambatn!a #alam wakt$ "at$ tah$n "e&ak hap$"n!a .ak Milik #an memen$hi ketent$an !ang "$#ah #i"epakati #alam pe &an&ian pengg$naan tanah . maka $ang pema"$kan !ang telah #iba!a #i m$ka men&a#i milik Nega a. HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI Pasal . .ak Pakai ata" tanah .ap$"n!a .ak Pakai.ak /$na Bang$nan ata$ .ak Milik #an memen$hi ketent$an !ang "$#ah #i"epakati #alam pe &an&ian pengg$naan tanah .ak Pakai te ma"$k pe pan&angan ata$ pembaha $an hakn!a.ak Pengel%laan ata$ pemegang .com .ak Pakai lalai #alam memen$hi kewa&iban "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al .ak Pakai ti#ak #apat #ipe pan&ang ata$ #ipe baha $i.ak Milik.9 Be"a n!a $ang pema"$kan $nt$k mempe %leh .com 3)5 345 385 . Apabila . maka beka" pemegang . .. =ika beka" pemegang . mengakibatkan tanahn!a men&a#i tanah nega a.1. mengakibatkan tanahn!a kembali #alam peng$a"aan pemegang .ak Pakai te ma"$k pe pan&angan ata$ pembaha $an hakn!a #itetapkan %leh Ket$a Ot% ita Pengembangan Dae ah In#$"t i P$la$ Batam "etelah men#apat pe "et$&$an Mente i Ke$angan.ak Pengel%laan "ebagaimana #imak"$# #alam Pa"al .

ak /$na Bang$nan ata$ .ak /$na U"aha #an . 3)5 345 Pasal 6( Selama ketent$an mengenai pelak"anaan Pe at$ an Peme intah ini bel$m #ite bitkan. BAB 3II KETENTUAN PERALIHAN Pasal 61 Pemegang .ak /$na Bang$nan ata" tanah #alam Kawa"an(kawa"an te tent$ #i P %pin"i Ria$ #in!atakan tetap mempe %leh &aminan hingga be akhi n!a &angka wakt$ pembe ian &aminan te "eb$t.hukumonline. www.ak /$na Bang$nan #an .ak /$na Bang$nan !ang telah mempe %leh &aminan pe pan&angan #an pembaha $an hak ata" tanah $nt$k &angka wakt$ ma"ing(ma"ing #$a p$l$h tah$n #an tiga p$l$h tah$n "ebagaimana #iat$ #alam Pe at$ an Peme intah N%m% +2 0ah$n )**8 tentang pembe ian . .ak /$na Bang$nan ata" tanah #alam kawa"an(kawa"an te tent$ #i P %pin"i Ria$ #in!atakan ti#ak be lak$.ak /$na U"aha.com BAB 3I KETENTUAN LAIN5LAIN Pasal 60 Pembe ian .ak Pakai te "eb$t. maka Pe at$ an Peme intah N%m% +2 0ah$n )**8 tentang Pembe ian .ak /$na Bang$nan ata$ .ak /$na U"aha.www.ak Pakai ata" "ebi#ang tanah !ang "el$ $hn!a me $pakan p$la$ ata$ !ang be bata"an #engan pantai #iat$ te "en#i i #engan Pe at$ an Peme intah.ak /$na Bang$nan ata$ . .ak /$na U"aha ata$ . . maka pe at$ an pe $n#ang($n#angan mengenai .ak Pakai tetap be lak$ "epan&ang ti#ak be tentangan #engan ketent$an #alam Pe at$ an Peme intah ini.com . BAB 3III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6) Dengan be lak$n!a Pe at$ an Peme intah ini.hukumonline.ak Pakai !ang telah #ibe ikan "ebel$m be lak$n!a Pe at$ an Peme intah ini tetap be lak$ "ampai be akhi n!a .

meme intahkan peng$n#angan Pe at$ an Peme intah ini #engan penempatann!a #alam Lembaga Nega a Rep$blik In#%ne"ia.hukumonline.AR0O Di$n#angkan Di =aka ta.SEKRE0ARIS NE/ARA REPUBLIK INDONESIA.6 www.hukumonline. 0t#. Pa#a 0anggal )7 =$ni )**1 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Aga "etiap % ang mengetah$in!a. SOE.www. MOERDIONO LEMBARAN NE/ARA REPUBLIK INDONESIA 0A.com Pasal 64 Pe at$ an Peme intah ini m$lai be lak$ pa#a tanggal #i$n#angkan. 0t#. Pa#a 0anggal )7 =$ni )**1 MEN0ERI NE/ARA.UN )**1 NOMOR .com . Ditetapkan Di =aka ta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful