Malaysia (KPF 5012

)

Falsafah dan Perkembangan Pendidikan

1.0

Pengenalan Mata atas. pelajaran Ekonomi Asas merupakan satu daripada mata

pelajaran di bawah kumpulan Teknik dan Vokasional untuk menengah Kurikulum Ekonomi Asas digubal dengan tujuan memberi murid pemahaman teguh mengenai prinsip asas ekonomi bagi membantu murid memahami dunia moden dan membuat keputusan yang akan membentuk masa depan. Melalui mata pelajaran ini, murid dapat memahami masalah yang berpunca daripada sumber terhad dan membuat pilihan yang rasional tentang penggunaannya. Pemahaman ekonomi juga dapat membantu individu memainkan peranan sebagai pengguna dan pengeluar yang bertanggungjawab dalam masyarakat. Selain itu murid juga dapat memahami dan menghargai fungsi serta peranan bank dan institusi kewangan lain di samping memperoleh kemahiran mencari, memahami serta menilai maklumat yang berkaitan dengan ekonomi. Dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh, murid dapat memainkan peranan yang berkesan dan bermakna dalam kehidupan seharian. Sukatan pelajaran Ekonomi Asas dirancang dan digubal untuk

menyumbang ke arah pembinaan insan yang baik, seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kurikulum Ekonomi Asas pelajaran dan Huraian diperjelas dalam dua dokumen, iaitu Sukatan

Sukatan pelajaran. Sukatan pelajaran menggariskan matlamat, objektif, penekanan dan kandungan kurikulum secara umum. Huraian Sukatan pelajaran memperincikan kehendak kurikulum Ekonomi Asas di mana maklumat tentang matlamat dan objektif kurikulum, penerangan ringkas tentang kemahiran berfikir, kemahiran generik, strategi pengajaran dan pembelajaran dan organisasi isi kandungan juga terkandung didalamnya.
1

Malaysia (KPF 5012)

Falsafah dan Perkembangan Pendidikan

2.0

Latar Belakang Ekonomi Asas. Mata pelajaran Ekonomi Asas adalah salah satu mata pelajaran elektif untuk Tingkatan IV dan V. Tujuan sukatan pelajaran Ekonomi Asas digubal adalah untuk memberi murid pemahaman yang sewajarnya mengenai prinsip asas ekonomi bagi membantu mereka lebih memahami zaman kini yang lebih mencabar serta berteknologi. Selain itu, mereka juga dapat mempelajari bagaimana membuat keputusan dengan lebih tepat untuk memberikan impak yang positif untuk masa kini dan masa akan datang. Secara tidak langsung, mata pelajaran ini dapat membantu mereka untuk memahami masalah yang berpunca daripada sumber terhad dan dapat membuat pilihan yang rasional tentang penggunaannya. Apabila dilihat daripada aspek kepentingan secara keseluruhannya, pemahaman ekonomi ini juga dapat membantu individu tersebut dalam memainkan peranan sebagai pengguna dan pengeluar yang bertanggungjawab dalam masyarakat serta penglibatan mereka dalam aktiviti pembangunan ekonomi negara dan perdagangan antarabangsa.

2.1

Matlamat Merujuk kepada matlamat kurikulum Ekonomi Asas ini, tujuan sebenarnya mata pelajaran ini diwujudkan adalah untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran asas ekonomi. Selain daripada itu, pembelajaran mata pelajaran ini juga dapat memupuk nilainilai murni dan serta semangat patriotik supaya mereka mempunyai kesedaran dan memahami masalah ekonomi yang berlaku di Negara Malaysia khususnya. Apabila mereka memahami asas ekonomi ini, secara automatiknya mereka akan lebih menghargai sumbangan daripada segala kegiatan ekonomi yang dijalankan serta menyelesaikan masalah ekonomi yang melanda Negara ini dengan lebih berkesan dan bertanggungjawab sebagai warganegara Malaysia.
2

Malaysia (KPF 5012)

Falsafah dan Perkembangan Pendidikan

2.2

Objektif Mata Pelajaran Objektif Kurikulum Ekonomi Asas adalah untuk membolehkan murid mencapai beberapa aspek positif. Antaranya ialah untuk memastikan murid lebih memahami konsep dan prinsip asas ekonomi bagi mengaplikasikan di dalam kehidupan seharian khususnya sebagai seorang pengguna. Selain daripada itu, mata pelajaran ini juga memberi peluang kepada semua murid untuk mendapat pengetahuan dan bijak dalam menghubungkaitkan konsep dan prinsip asas mata pelajaran ini bagi memastikan mereka dapat menjadi pengguna yang bijak di dalam masyarakat. Objektif yang ketiga pula, lebih kepada memberi peluang kepada murid dalam memupuk dan mengembangkan minat mereka di dalam mata pelajaran ini. Apabila mereka mempunyai minat terhadap mata pelajaran ini, maka mereka akan lebih terdedah kepada fenomena ekonomi Negara masa kini. Selain itu, mata pelajaran ini juga dapat memberi peluang kepada murid untuk mengenalpasti sesuatu isu ekonomi disamping dapat meningkatkan keprihatinan murid terhadap masalah dan isu semasa yang berkaitan dengan ekonomi samaada didalam atau diluar Negara. Murid juga dapat menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari semasa didalam kelas. Secara tidak langsung, mereka dapat berperanan sebagai pengguna, pengeluar, ahli masyarakat dan warganegara yang bijak, rasional dan bertanggungjawab. Akhir sekali, mata pelajaran ini dapat memberi kebaikan sekiranya murid mengamalkan apa yang dipelajari serta menghayati nilai-nilai sosial. Ini juga dapat membantu mereka dalam membuat keputusan yang lebih rasional dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan Negara.

3

Malaysia (KPF 5012)

Falsafah dan Perkembangan Pendidikan

2.3

Sukatan Mata Pelajaran 2.3.1 Ekonomi Asas Tingkatan 4 Kandungan Pengenalan Kepada Ekonomi Perincian 1.Pengertian a.Masalah Ekonomi b.Jenis barang 2.Masalah asas Ekonomi. 3.Sistem Ekonomi dan penyelesaian 1.Pemilihan pekerjaan 2.Pendapatan individu 3.Pendapatan boleh guna 4.Penggunaan pendapatan boleh guna a. Keperluan dan kehendak b. Belanjawan peribadi c. Konsep tabungan, pinjaman dan pelaburan 1. Isi rumah a. Pengertian isi rumah b. Objektif penggunaan isi rumah 2. Permintaan a. Konsep permintaan b. Penentu permintaan c. Konsep keanjalan harga permintaan 1. Firma dan pengeluaran a. Pengertian firma b. Pengeluaran c. Kos pengeluaran 2. Penawaran a. Konsep penawaran b. Penentu penawaran c. Konsep keanjalan harga penawaran

Pendapatan dan Penggunaan Pendapatan Individu

Isi Rumah sebagai Pengguna

Firma sebagai Pengeluar

1. Konsep pasaran 2. Pasaran barangan Pasaran a. Permintaan pasaran b. Penawaran pasaran c. Keseimbangan pasaran 3. Pasaran faktor 2.3.2 Ekonomi Asas Tingkatan 5
4

Malaysia (KPF 5012)

Falsafah dan Perkembangan Pendidikan

Kandungan

Wang dan Institusi Kewangan

Ekonomi Malaysia

Hubungan Ekonomi Antarabangsa

Perincian 1.Wang a. Pegertian wang b. Fungsi wang 2.Bank a. Jenis-jenis Bank b. Fungsi Bank Perdagangan c. Fungsi Bank Pusat 3.Insitusi kewangan bukan Bank a. Jenis institusi b. Fungsi instiusi 1. Struktur ekonomi Negara a. Pengenalan sektor ekonomi b. Masalah pergantungan ekonomi kepada sektor utama c. Perubahan sektor ekonomi 2.Belanjawan Negara a. Sumber hasil kerajaan b. Perbelanjaan kerajaan c. Tujuan perbelanjaan negara d. Hutang Negara 1.Perdagangan Antarabangsa a. Pengenalan b. Imbangan dagangan c. Imbangan pembayaran d. Sekatan perdagangan antarabangsa 2. Pertukaran asing a. Pengenalan b. Kadar pertukaran asing c. Kesan perubahan

2.4

Peruntukan Waktu Pengajaran

5

Malaysia (KPF 5012)

Falsafah dan Perkembangan Pendidikan

Berdasarkan pekeliling (Bil.17/1988) yang diedarkan pada tahun 1990 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bertarikh 15 Disember 1990, adalah merujuk kepada Sukatan Mata Pelajaran dan Peruntukan Masa untuk Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Sekolah Menengah Atas Mulai Tahun 1992. Berdasarkan pekeliling tersebut bagi mata pelajaran elektif, iaitu Ekonomi Asas, peruntukan waktu pengajaran adalah minimum sebanyak 3 kali seminggu iaitu bersamaan dengan 120 minit/minggu(40 minit x 3). Merujuk kepada contoh penuntukan waktu pengajaran bagi mata pelajaran ini ialah sebanyak 4 kali seminggu bersamaan 160 minit/minggu(40 minit x 4) bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Jinjang, di Kepong. Manakala bagi Sekolah Menengah Sultan Abu Bakar, di Kuantan pula, peruntukan waktu pengajaran ialah 6 masa seminggu iaitu bersamaan dengan 240 minit/minggu(40 minit x 6).

6

Malaysia (KPF 5012)

Falsafah dan Perkembangan Pendidikan

3.0

Perkembangan Potensi Intelek, Rohani, Emosi dan Jasmani Secara Seimbang dan Harmonis. 3.1 Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT)

Definisi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information and Communication Technology) atau ICT boleh diringkaskan sebagai satu proses pengaliran, penyebaran, pemprosesan dan penyimpanan maklumat menggunakan perantaraan teknologi. Seperti yang diketahui umum, teknologi disifatkan sebagai satu bentuk pemudah cara yang membolehkan pengaliran maklumat menjadi sangat pantas. ICT juga melibatkan kemahiran penggunaan alatan dengan memahami dan menggunakan kaedah saintifik serta prinsip teknologi tanpa mengenepikan etika dan tanggungjawab sosial. Sebenarnya teknologi maklumat tidak terhad kepada internet dan komputer sahaja tetapi ia melibatkan televisyen, telefon, telefon mudah alih, fax, telegram, PDA dan sistem satelit dalam menyampaikan maklumat kepada penerima. Jadi dengan penggunaan ICT ini, guru mata pelajaran Ekonomi Asas dan juga para murid dapat menjadikan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas lebih menarik. pelajaran ini. Sebagai cadangan permainan komputer diperkenalkan dalam pembelajaran ekonomi asas. Ia bersesuaian dengan perkembangan terkini yang melibatkan penggunaan ICT yang begitu meluas. Permainan pendidikan komputer akan memberi
7

Secara tidak

langsung ianya dapat meningkatkan pretasi murid dalam mata

Malaysia (KPF 5012)

Falsafah dan Perkembangan Pendidikan

kebebasan, ruang dan peluang kepada murid untuk belajar secara akses kendiri tanpa bantuan guru di sekolah dan mereka boleh menggunakannya pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja mereka berada. 3.2 Komunikasi Berkesan Komunikasi ialah proses penyampaian atau pemindahan mesej dari seorang kepada yang lain. mewujudkan kefahaman orang lain Ia juga adalah proses mengenai mesej yang

disampaikan dan kedua-duanya mempunyai kefahaman yang dikongsi bersama. Komunikasi yang berkesan akan berlaku dalam keadaan seperti, mesej yang disampaikan oleh guru dapat difahami dengan tepat dan jelas oleh murid. menyampaikan maklumat Sebagai contoh, jika guru sistem ekonomi dan tentang

penyelesaian masalah asas ekonomi, para murid seharusnya dapat mengenal pasti pelbagai sistem ekonomi, menerangkan ciri-ciri setiap sistem ekonomi dan memberi contoh negara untuk setiap sistem ekonomi. Antara kemahiran komunikasi berkesan yang boleh guru gunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah: 3.2.1 Kemahiran tingkah laku Kemahiran ini melibatkan komunikasi antara penghantar mesej (guru) dan penerima mesej (murid). Kemahiran ini penting supaya guru dapat menilai samada murid memahami atau tidak ketika mesej disampaikan. Dalam kemahiran ini juga, kedudukan tubuh dan mimik muka juga penting. Ini adalah kerana, dengan
8

Malaysia (KPF 5012)

Falsafah dan Perkembangan Pendidikan

bahasa gerak tubuh berkesan yang ditunjukkan oleh guru, secara tidak langsung ia menarik minat dan perhatian murid untuk lebih memahami mesej atau topik yang hendak disampaikan. 3.2.2 Kemahiran menimbulkan minat orang Dalam kemahiran ini, para guru dicadangkan untuk menyelitkan hiburan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran agar murid tidak bosan atau hilang perhatian ketika mesej disampaikan. Selain itu, dalam kemahiran ini juga dicadangkan Ini akan menjadikan para guru menggunakan pendekatan seperti perbualan dalam menyampaikan maklumat kepada murid. murid lebih memahami sekiranya terdapat sebarang masalah dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Ekonomi Asas ini. Kesimpulannya para murid akan mempunyai kebolehan menyata, menghurai, menjawab soalan, berucap dan menulis sekiranya komunikasi di antara guru dan murid itu benar-benar berkesan ketika aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 3.3 Bekerja Dengan Orang Lain Secara Berkumpulan Tidak semua murid dapat berinteraksi dengan baik sewaktu didalam kelas. Sama ada ketika guru sedang mengajar atau guru mengajukan beberapa soalan yang berkaitan. Secara tidak langsung, apabila murid didedahkan dengan mata pelajaran ekonomi yang merupakan mata pelajaran yang memerlukan perbincangan secara berkumpulan, maka secara tidak langsung murid akan didedahkan dengan cara berkomunikasi dan bergaul dengan ahli kumpulan secara lebih terbuka. Bekerja didalam satu kumpulan atau pasukan akan membantu mengembangkan lagi
9

Malaysia (KPF 5012)

Falsafah dan Perkembangan Pendidikan

potensi individu. Sifat malu dan tidak yakin pada diri sendiri akan terhakis sedikit demi sedikit. Kemampuan murid menyuarakan pendapat atau pandangan sewaktu perbincangan didalam kelas membuka ruang yang lebih besar untuk memberikan keyakinan diri kepada murid. Topik-topik yang berkaitan yang memerlukan perbincangan secara berkumpulan juga akan membantu individu bekerja dengan individu lain secara lebih aktif. Bukan itu sahaja, malah sikap murid yang mampu bekerja dengan orang lain sejak dari di peringkat sekolah dapat membantu murid tersebut apabila terdedah dengan suasana pekerjaan apabila telah tamat belajar. Perkembangan diri murid terbentuk sejak dari sekolah lagi dan dibawa sehingga ke peringkat pengajian tinggi. Banyak perbincangan didalam kumpulan mampu melahirkan percambahan minda yang lebih kreatif dan inovatif. Sama ada didalam kumpulan yang kecil atau kumpulan perbincangan yang besar, murid dapat memberikan komitmen dan kerjasama yang cukup baik bagi memastikan kumpulan atau pasukan mereka akan menjadi kumpulan yang terbaik. Secara keseluruhannya, keterampilan murid dapat

diwujudkan dalam mata

pelajaran Ekonomi Asas bila adanya

perbincangan didalam satu kumpulan atau membuat sesuatu tugasan didalam satu pasukan. 3.4 Mampu Untuk Memahami Budaya Orang Lain Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang kaum, penuh dengan tradisi, adat dan budaya. Apabila murid didedahkan dengan mata pelajaran ekonomi asas, secara amnya terdapat banyak nilai-nilai murni yang terkandung didalam mata pelajaran ini. Memahami budaya dan adat individu lain sekaligus akan

10

Malaysia (KPF 5012)

Falsafah dan Perkembangan Pendidikan

melahirkan nilai-nilai murni dalam diri seseorang murid. Murid yang bergaul dengan individu pelbagai kaum dan budaya akan mewujudkan perpaduan dikalangan individu lain lebih-lebih lagi apabila mereka telah tamat zaman persekolahan. Sikap bertolak ansur dan saling hormat menghormati dikalangan murid sama ada satu bangsa atau berlainan bangsa akan mewujudkan satu bangsa Malaysia yang utuh dan kuat. Selaras dengan laungan Perdana Menteri didalam 1 Malaysia. Jika murid telah didedahkan diperingkat sekolah, maka sikap ini juga akan dikembangkan sewaktu di alam pekerjaan. Nilai-nilai murni yang wujud didalam diri murid boleh dikembangkan dan diaplikasikan secara keseluruhannya didalam beberapa bab didalam mata pelajaran ekonomi asas tingkatan IV dan V. Pelajaran ekonomi asas akan membantu murid ini memainkan peranan yang sangat penting bagi memastikan setiap individu dapat melaksanakan tanggungjawab sebagai pengguna, pengeluar dan masyarakat yang adil dan bijaksana untuk kemajuan ekonomi negara Malaysia. Bukan itu saja, malah sekolah akan melahirkan modal insan yang mempunyai pemikiran kelas pertama. Selain daripada melahirkan warganegara yang mempunyai kepercayaan kepada tuhan dan patuh kepada ajaran agama, murid juga dapat menimba pengetahuan, kemahiran, keterampilan dan sikap bertanggungjawab bagi mencapai kesejahteraan diri. Nilai murni dan akhlak mulia perlu dikekalkan agar dapat memberi sumbangan besar terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. 3.5 Kemahiran menggunakan idea dan teknik matematik.

11

Malaysia (KPF 5012)

Falsafah dan Perkembangan Pendidikan

Dengan mempelajari Ekonomi Asas, murid akan mempunyai dan menguasai Kemahiran menggunakan idea dan teknik matematik. Ini kerana dengan mempelajari Ekonomi Asas murid akan mempunyai kebolehan menggunakan idea dan prinsip matematik dalam menyelesaikan masalah kehidupan seharian. Ekonomi merupakan satu mata pelajaran yang menghubung kaitkan banyak kemahiran seperti memahami konsep, mengira, melakar keluk dan mengaplikasikan teori yang dipelajari di dalam menyelesaikan masalah. Mata pelajaran ekonomi adalah berbeza dari mata pelajaran sains sosial dan mata pelajaran yang berasaskan pengurusan yang lain. Ini kerana mata pelajaran ekonomi berkaitan dengan analisa dan pemikiran kritikal. Mata pelajaran ekonomi bukan sahaja memerlukan

kemahiran dalam pengiraan, malah mereka juga perlu bijak memahami dan mengaplikasikan teori serta berkemahiran untuk melakar dan menghuraikan keluk. Kajian menunjukkan bahawa hubungan positif yang

signifikan antara keputusan ekonomi dengan pencapaian mata pelajaran matematik. Murid yang mendapat keputusan yang baik dalam matematik khususnya matematik tambahan menunjukkan pencapaian yang baik dalam mata pelajaran ekonomi. Ini menunjukkan bahawa prestasi seseorang murid dalam mata pelajaran ekonomi adalah dipengaruhi secara langsung oleh tahap penguasaan mereka dalam matematik dan sebaliknya. Oleh itu, dengan mempelajari Ekonomi Asas murid dapat mempunyai kemahiran menggunakan idea dan teknik matematik

12

Malaysia (KPF 5012)

Falsafah dan Perkembangan Pendidikan

serta prinsip matematik dalam menyelesaikan masalah kehidupan seharian yang berkaitan dengan Ekonomi.

3.6

Kemahiran Menyelesai Masalah. Penyelesaian masalah merupakan sebahagian pemikiran. Dianggap sebagai fungsi intelektual yang paling rumit, penyelesaian masalah telah ditakrifkan sebagai satu proses kognitif yang berperingkat tinggi dan yang memerlukan pemodulatan serta pengawalan kemahiran-kemahiran yang lebih rutin atau asas (Goldstein & Levin, 1987). Penyelesaian masalah berlaku apabila sebuah organisma atau sistem kecerdasan buatan tidak tahu bagaimana menuju daripada satu keadaan yang diberikan kepada satu keadaan sasaran yang diingini. Ia merupakan sebahagian daripada proses masalah yang lebih besar yang meliputi pencarian masalah serta pembentukan masalah. Mata pelajaran ekonomi asas dapat meningkatkan

kemahiran menyelesaikan masalah di kalangan murid. Apa yang kita sedia tahu, penyelesaian masalah ekonomi memerlukan murid membuat andaian dan hipotesis. Dengan adanya keperluan tersebut secara tidak langsung akan mengembangkan potensi murid dari aspek intelek, rohani, emosi, dan jasmani secara seimbang dan harmonis. Kemahiran membuat andaian dan hipotesis memerlukan murid berfikir secara terbuka dan kehadapan, tenang dan memerlukan penumpuan yang penuh terhadap andaian yang akan dikeluarkan. Sekiranya murid dapat membuat andaian yang tepat dalam penyelesaian masalah ekonomi, murid itu mempunyai

13

Malaysia (KPF 5012)

Falsafah dan Perkembangan Pendidikan

perkembangan potensi intelek, rohani dan jasmani yang seimbang dan harmonis. Sebagai contoh di dalam sukatan pelajaran ekonomi asas tingkatan 4 ( masalah asas ekonomi ). Dalam topik ini murid perlu memikirkan apa yang hendak dikeluarkan, berapa yang hendak dikeluarkan, bagaimana hendak dikueluarkan dan untuk siapa dikeluarkan sekiranya sumber-sumber ekonomi itu terhad. Andaian yang dikeluarkan perlulah efektik dengan sumber yang ada. Hal yang demikian, murid akan cuba menyelesaikan masalah tersebuat dengan berfikir cara yang terbaik dalam pelbagai situasi yang berlaku dan menghasilkan pendekatan yang kreatif dan berguna dalam keseimbangan perkembangan. 3.7 Kemahiran Mengurus, Memilih Dan Menganalisis Maklumat. Dalam sukatan pelajaran ekonomi asas tingkatan empat

bab permintaan, bab ini memerlukan murid mempunyai kemahiran mengurus, memilih dan menganalisis maklumat. Ini kerana murid perlu mengurus sumber ekonomi yang sedia ada terhadap permintaan barang tersebut. Selain itu, murid perlu memilih faktorfaktor yang mempengaruhi permintaan dan menganalisis maklumat terhadap permintaan yang ada. Antara faktor-faktor permintaan yang mempengaruhi

permintaan yang murid perlu analisis ialah harga barang yang dikeluarkan, harga barang lain, persaingan, pendapatan individu, citarasa, jangkaan harga masa depan, musin dan dasar kerajaan. Faktor-faktor ini perlu dianalisis dengan betul agar barang dapat dijual di pasaran dan tidak mengalami kerugian. Sebagai contoh persaingan, murid perlu pandai menganalisis maklumat pesaing dengan tepat agar barang yang dihasilkan lebih berkualiti dan mempunyai harga yang berpatutan daripada pesaing. Dengan

14

Malaysia (KPF 5012)

Falsafah dan Perkembangan Pendidikan

kemahiran yang ada pada murid dalam proses menganalisis maklumat, perkembangan pemikiran dari aspek intelek, rohani dan jasmani dapat meningkat pada kadar seimbang. Dalam proses mengurus faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, terdapat tiga aras yang murid perlu faham iaitu aras yang pertama ialah mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, aras kedua ialah menghuraikan bagaimana harga barang itu, harga barang lain, pendapatan individu, citarasa, jangkaan masa depan, musim dan dasar kerajaan mengakibatkan perubahan dalam permintaan sesuatu barang dan aras ketiga ialah membezakan antara perubahan dalam kuantiti diminta dengan perubahan permintaan sesuatu barang berdasarkan keluk. Andaian terhadap faktor perlu dibuat iaitu andaikan faktor lain tidak berubah semasa menerangkan setiap faktor itu (ceteris paribus) dan perubahan pendapatan akan menyebabkan perubahan permintaan tanpa mengambilkira jenis barang. Apabila digabungkan ketiga-tiga kemahiran tersebuat iaitu mengurus, memilih serta menganalisis faktor permintaan, murid akan memperoleh satu perkembangan intelek yang sejajar dengan perkembangan ekonomi negara. 3.8 Merancang dan Mengelola Aktiviti. Seperti sedia maklum, apabila murid sudah mempelajari sesuatu perkara maka secara tidak langsung, mereka akan berkebolehan dan berkemahiran untuk membuat perancangan dan mengelola sesuatu aktiviti. Melalui pendekatan ini, pelbagai perancangan yang positif dapat dibina dan secara automatiknya

15

Malaysia (KPF 5012)

Falsafah dan Perkembangan Pendidikan

akan terhasilnya keputusan yang memberangsangkan serta menguntungkan mereka. Jika dilihat di dalam persekitaran persekolahan, murid yang menyertai Kelab Ekonomi dapat merancang untuk membuat pelaburan semasa sesuatu aktiviti di sekolah seperti Hari Sukan Tahunan atau Hari Keusahawanan. Pendekatan seperti ini juga memberi peluang kepada murid untuk merancang perjalanan aktiviti gerai jualan untuk menambahkan tabungan kelab mereka. Melalui aktiviti ini, mereka akan belajar bagaimana untuk mengelola serta menguruskan gerai jualan tersebut daripada mula sehinggalah berakhirnya tempoh jualan tersebut. Selain daripada itu, murid yang mempunyai kemahiran dan bekebolan serta pengetahuan yang tinggi di dalam mata pelajaran ini juga dapat mengaplikasikan kepelbagaian topik mata pelajaran ini untuk kehidupan harian mereka. Ini dapat dilihat, konsep tabungan dan belanjawan peribadi dapat dipelajari oleh mereka melalui sukatan mata pelajaran di tingkatan 4 khususnya. Melalui pengetahuan ini, murid dapat merancang untuk menyimpan dan menabung untuk penggunana pada masa hadapan mereka. Apabila mereka bijak untuk merancang tabungan mereka maka ianya akan memberikan kesan yang positif kepada diri mereka sendiri. Selain itu, mata pelajaran ini juga memberi impak yang

positif kepada murid kerana mereka dapat mempelajarinya untuk menjadi pengguna yang bijak. Kesimpulannya, jelaslah bahawa mata pelajaran ini

memberi peluang untuk murid menjadi perancang yang bijak,
16

Malaysia (KPF 5012)

Falsafah dan Perkembangan Pendidikan

berdedidaksi dan berkebolehan untuk mengelola apa sahaja aktiviti di dalam mengaplikasikan segala maklumat serta ilmu yang diperolehi daripada mata pelajaran ini.

4.0

Cadangan dan Pendapat. 4.1 Perkembangan Terkini Dalam Pedagogi. Pedagogi ialah kajian mengenai pengajaran, khususnya pengajaran dalam pendidikan formal. Dengan kata lain, ia adalah sains dan seni mengenai cara mengajar di sekolah. Secara umumnya pedagogi merupakan mata pelajaran yang wajib bagi mereka yang ingin menjadi guru di sekolah. Sebagai satu bidang kajian yang luas, pedagogi melibatkkan kajian mengenai proses pengajaran dan pembelajaran, pengurusan bilik darjah, organisasi sekolah dan juga interaksi guru-murid. Perkembangkan secara seimbang dan harmonis dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ekonomi asas dapat ditingkatkan dengan perkembangan terkini dalam bidang pedagogi. Terdapat empat aspek yang diambil kira dalam

perkembangan ini iaitu pembelajaran kontekstual, pendekatan konstruktivisme, pembelajaran masteri, dan kecerdasan pelbagai. Aspek-aspek ini sangat berkait dengan diri murid-murid sama ada kehidupan seharian mahupun pencetusan idea baru berasaskan pengetahuan sedia ada. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang

dikaitkan dengan kehidupan seharian murid, iaitu murid belajar secara menyiasat. Dalam pembelajaran kontekstual, kaitan antara

17

Malaysia (KPF 5012)

Falsafah dan Perkembangan Pendidikan

bahan yang diajar mempunyai kaitan secara lansung dengan kehidupan harian dieksplisitkan. Dalam konteks ini, murid tidak belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghayati kesesuaian pembelajaran Ekonomi Asas dengan kehidupan mereka. Pendekatan konstruktivisme menganggap bahawa

pembelajaran adalah satu proses aktif iaitu murid membina sendiri idea atau konsep baru berasaskan kepada pengetahuan sedia ada. Murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstruktur semula idea mereka. Dari segi pengajaran dan pembelajaran guru hendaklah menggunakan kaedah penemuan iaitu guru dan murid berdialog secara aktif. Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Pembelajaran Masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar dengan syarat wujudnya pengajaran dan pembelajaran berkualiti dan masa yang mencukupi. Murid perlu diberi peluang untuk belajar mengikut kadar kemampuannya. Kemajuan murid dinilai dan seterusnya aktiviti pengayaan dan pemulihan diadakan. Teori Kecerdasan Pelbagai menyatakan bahawa manusia mempunyai sekurang-kurangnya lapan kecerdasan (intelligences) yang merangkumi pelbagai kebolehan, keupayaan, bakat atau kemahiran yang wujud secara semulajadi. Tahap kecerdasan bagi setiap elemen tersebut adalah berbeza dan ia boleh berubah mengikut masa dan kematangannya. Oleh itu kelapan-lapan kecerdasan boleh dipupuk dan dibangunkan. Teori ini juga
18

Malaysia (KPF 5012)

Falsafah dan Perkembangan Pendidikan

menyatakan bahawa pembelajaran individu adalah lebih mudah sekiranya ia dijelaskan dalam bentuk yang seiring dengan kecerdasan dominan sedia ada individu.

4.2

Penggunaan Forum Sebagai Alat Altenatif Pembelajaran. Penggunaan forum sebagat alat altenatif pembelajaran juga dapat mengembangkan secara seimbang dan harmonis dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ekonomi asas. Pelbagai cara forum boleh dilakukan di kalangan pelajar antaranya: 4.2.1 Mini forum di dalam kelas. Salah satu sebab murid menganggap forum merupakan satu kaedah yang menyeronokkkan ialah kerana murid berpeluang untuk berbincang antara satu sama lain, mengemukakan idea-idea dan bertukar-tukar pendapat. Perbincangan semasa forum juga memberi peluang kepada murid melibatkan diri secara aktif dalam kelas untuk membincangkan sesuatu tugasan atau isu. Oleh itu guru boleh membuat perancangan mengadakan Mini Forum di dalam kelas masing-masing untuk menggalakan pembelajaran ilmu ekonomi. 4.2.2 Forum melalui Laman Web Pengajaran dan pembelajaran tidak seharusnya terbatas di dalam kelas sahaja. Dengan menggunakan teknologi maklumat, perbincangan forum juga boleh diadakan melalui laman web. Guru boleh mengemukan
19

Malaysia (KPF 5012)

Falsafah dan Perkembangan Pendidikan

soalan-soalan yang berkaitan dengan isu-isu semasa ekonomi dan menggalakkan murid memberi komen atau pandangan tentang isu yang dibincangkan. Murid juga boleh mengemukakan pertanyaan / persoalan yang mengenai pembelajaran ekonomi pada bila-bila masa. Seterusnya, masalah tidak dapat bertemu dengan guru dapat diselesaikan dengan menggunakan kaedah forum melalui laman web. 4.2.3 Menggalakkan pembelajaran kontekstual Pertandingan forum yang dianjurkan telah meningkat minat murid terhadap pembelajaran ilmu ekonomi kerana murid bukan sahaja belajar ilmu ekonomi secara teori sahaja tetapi mereka juga dapat menghayati kesesuaian pembelajaran ilmu ekonomi dengan kehidupan mereka. Justeru itu adalah dicadangkan guru dapat menyesuaikan bahan pengajaran mereka untuk menggalakkan pembelajaran kontekstual, iaitu mengaitkan bahan yang diajar dengan kehidupan harian murid. 4.3 Strategi Pembelajaran Dan Pelajaran Yang Terancang. Melalui strategi pengajaran dan pembelajaran yang

terancang, murid akan memperoleh pemahaman yang kukuh tentang konsep, prinsip dan pengetahuan asas ekonomi. Murid juga mampu menguasai pelbagai kemahiran seperti mencari, memahami dan menilai maklumat yang berkaitan dengan ekonomi. Maklumat daripada laporan, makalah dan sumber-sumber berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi wajar digunakan untuk membincangkan isu dan masalah ekonomi semasa. Guru
20

Malaysia (KPF 5012)

Falsafah dan Perkembangan Pendidikan

hendaklah menggalakkan pelajar mengumpul maklumat daripada sumber-sumber yang bersesuaian. Dengan ini proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai hala dapat diwujudkan. Justeru, kemahiran murid membincang dan menganalisis masalah ekonomi yang mudah serta membuat keputusan dengan bijak dan bertanggungjawab tepat. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, nilai-nilai murni dan semangat patriotik dipupuk secara bersepadu. Pengalaman daripada pembelajaran Ekonomi Asas boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Penerapan nilai-nilai murni boleh dilakukan sama ada secara bersahaja atau terancang tetapi perlulah secara berterusan khusus semasa hasil pengajaran dan pembelajaran. hendaklah Walaupun nilai-nilai murni yang harus diterap tidak dinyatakan dalam pembelajaran, guru merancang dengan rapi agar penerapan nilai-nilai ini dapat dilaksanakan secara optimum. Oleh itu, guru digalakkan agar meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran sebelum memulakan pelajaran. 4.4 Menjadikan Mata Pelajaran Ekonomi Asas sebagai satu subjek yang wajib dipelajari oleh semua murid. Semua murid adalah diwajibkan untuk mengambil mata pelajaran ekonomi asas dalam memperkembangkan keterampilan pelajar. Ini kerana dengan mengambil mata pelajaran ekonomi asas, murid dapat didedahkan kepada pengetahuan mengenai prinsip asas ekonomi dan kemahiran mentafsir ekonomi semasa. Murid juga dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan dapat ditingkatkan. Murid juga dapat menggunakan istilah dan laras bahasa ekonomi secara jelas dan

21

Malaysia (KPF 5012)

Falsafah dan Perkembangan Pendidikan

kehidupan seharian serta membolehkan mereka membuat pilihan dalam menghadapi sebarang perubahan. Selain daripada itu, subjek ekonomi asas juga dapat mendedahkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran asas ekonomi di samping memupuk nilai-nilai murni dan semangat patriotik supaya murid dapat menyedari dan memahami masalah ekonomi, menghargai sumbangan daripada segala kegiatan ekonomi serta menyelesaikan masalah kehidupan dengan berkesan dan bertanggungjawab. Di samping itu juga dengan mempelajari mata pelajaran Ekonomi Asas murid akan dapat mengenal pasti dan prihatin terhadap masalah dan isu ekonomi semasa. Dengan mempelajari ekonomi asas, minat dan sikap ingin tahu murid terhadap fenomena ekonomi juga dapat dipupuk dan diperkembangkan. Sekiranya seseorang murid itu tidak mempelajari atau didedahkan dengan pengajaran dan pembelajaran ekonomi asas maka secara tidak langsung, mereka tidak akan memahami serta mengetahui bagaimana keadaan ekonomi negara, sama ada berada didalam keadaan stabil ataupun sebaliknya. Contohnya ”Kemelesetan Ekonomi yang diumumkan oleh kerajaan Jepun pada suku tahun terakhir 2008 telah menandakan bermulanya era kemelesetan ekonomi dunia. Kebanyakan kerajaan di seluruh dunia telah membuat persiapan untuk menghadapi krisis ekonomi global ini dengan mengenalkan beberapa pakej penyelamat bagi memastikan kemelesetan ekonomi yang terburuk pada dekad ini tidak menular dan seterusnya memburukkan lagi keadaan ekonomi dunia. Malaysia juga tidak terkecuali dalam memastikan pakej penyelamat dilaksanakan dengan berkesan.”
22

Malaysia (KPF 5012)

Falsafah dan Perkembangan Pendidikan

Dengan mempelajari mata pelajaran Ekonomi Asas, murid dapat mengetahui dan memahami bagaimana dan betapa pentingnya kerajaan Malaysia mengambil langkah drastik bagi menangani isu yang sedang dihadapi seperti menawarkan pakejpakej ransangan kewangan bagi membantu rakyat terutama pengusaha kecil. Ini adalah tanggungjawab kerajaan untuk memastikan rakyat beada didalam keadaan yang tenang ketika menghadapi kemelesetan ekonomi. Oleh itu, mata pelajaran Ekonomi Asas haruslah dijadikan sebagai satu mata pelajaran yang wajib dan harus dipelajari oleh semua murid disekolah menengah dalam memperkembangkan keterampilan pelajar. 4.5 Meningkatkan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran mata pelajaran Ekonomi Asas. Kaedah pengajaran dan pembelajaran haruslah

dipertingkatkan dalam memperkemnbagkan keterampilan pelajar. Kita haruslah memberi tumpuan kepada peranan individu sebagai pengguna, pengeluar dan anggota masyarakat. Oleh itu, guru haruslah berupaya mengaitkan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini dengan peranan tersebut dalam tajuk-tajuk yang sesuai. Guru perlu juga menggunakan pendekatan kontekstual supaya murid dapat memahami dan menyedari isu serta kegiatan ekonomi yang berkait rapat dengan kehidupan seharian mereka. Guru haruslah menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam kaedah pengajaran mata pelajaran Ekonomi Asas. Ini kerana terdapat banyak kebaikan dan
23

Malaysia (KPF 5012)

Falsafah dan Perkembangan Pendidikan

kepentingan

penggunaan

(ICT)

dalam

pengajaran

dan

pembelajaran. Guru perlulah juga diberikan kemahiran yang mencukupi untuk menggunakan peralatan ICT secara cekap dan efektif. Keupayaan seseorng guru untuk menggabungkan ICT dalam pengajaran bukan berlaku secara automatis. Oleh itu, adalah penting bagi guru untuk membuat persediaan awal yang mencukupi agar dapat memenuhi tuntutan dan jangkaan masyarakat untuk menggabungkan ICT dalam pengajaran mata pelajaran Ekonomi Asas. Dalam menghadapi realiti kebolehan dan potensi murid yang berbeza-beza, strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah penting dan akan dapat memberi pengalaman yang bermakna serta mencabar kepada murid. Guru haruslah mempelbagai teknik pengajaran dan pembelajaran, beberapa contoh aktiviti dan kaedah pengajaran yang dicadangkan adalah seperti perbincangan, sumbangsaran, main peranan, simulasi, kerja projek, lawatan sambil belajar dan kajian kes. Guru perlu menggunakan kebijaksanaan memilih kaedah yang paling sesuai dengan tajuk dan kemampuan murid supaya pelajaran yang disampaikan itu adalah menarik, mencabar, bermakna dan berkesan serta dapat dihayati oleh pelajar. Bahan bantu mengajar yang sesuai juga perlu digunakan oleh guru untuk memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. 4.6 Kaedah-kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Ekonomi Asas 4.6.1 Perbincangan Kaedah pengajaran dan pembelajaran secara

perbincangan merupakan aktiviti di mana murid-murid dapat berinteraksi di antara satu sama lain serta berkongsi

24

Malaysia (KPF 5012)

Falsafah dan Perkembangan Pendidikan

maklumat yang diperolehi tentang sesuatu topik atau masalah dengan tujuan mencapai suatu penyelesaian. Murid yang terlibat secara aktif dalam kelas akan dibahagikan dalam beberapa kumpulan untuk membincangkan sesuatu tugasan, topik atau isu yang diberi oleh guru. Perbincangan yang dijalankan adalah berfaedah kepada murid-murid kerana mereka berpeluang mengemukakan idea-idea dan dapat bertukar-tukar pendapat. Melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran secara perbincangan ini sudah pasti ia dapat memperkembangan keterampilan pelajar. 4.6.2 Sumbangsaran Kaedah pelajar untuk pengajaran dan pembelajaran masalah secara tanpa

Sumbangsaran merupakan teknik yang menyatukan idea menyelesaikan sesuatu interaksi antara satu sama lain serta berkongsi maklumat. Murid diberi soalan dan peluang untuk berfikir secara individu dan bersendirian. Strategi ini dapat merangsang imaginasi dan kreativiti seseorang murid. Murid-murid diminta memberi tindakbalas terhadap sesuatu masalah atau persoalan dengan mencatatkan segala perkaitan yang terlintas di fikiran mereka. Selepas sesi sumbangsaran, murid perlu menilai dan menyusun kaedah semula hasil dan sumbangsaran. Dengan pengajaran

pembelajaran Sumbangsaran ini, ia akan melahirkan murid yang berupaya berfikir secara kreatif dan berdikari serta seterusnya mempekembangkan keterampilan pelajar. 4.6.3 Main Peranan

25

Malaysia (KPF 5012)

Falsafah dan Perkembangan Pendidikan

Kaedah pengajaran dan pembelajaran secara main peranan memerlukan murid berlakon secara spontan tentang sesuatu situasi atau masalah berkaitan dengan Ekonomi Asas. Strategi ini membolehkan murid membawa satu watak di mana murid berpeluang mengamati bagaimana orang lain berfikir dan bertindak. Di samping itu, murid dapat memahami implikasi ekonomi ke atas motif dan tindakan orang lain yang terlibat dalam situasi ekonomi tertentu. Dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran secara main peranan ini ia sudah tentu dapat memperkembangkan keterampilan pelajar. 4.6.4 Simulasi Kaedah pengajaran dan pembelajaran dengan teknik Simulasi merupakan situasi yang diwujudkan untuk menyerupai keadaan ekonomi sebenar dengan tujuan menyelesaikan sesuatu masalah ekonomi dalam keadaan yang terkawal. Kaedah ini akan menggalakkan murid menganalisis sesuatu situasi atau masalah ekonomi dengan berfikiran secara rasional dan kritis. Di samping itu, murid juga dapat mengaitkan isi pelajaran dengan bidang dan objektif pelajaran berkenaan dengan Ekonomi Asas. Melalui teknik pengajaran ini ia dapat memperkembangkan keterampilan pelajar. 4.6.5 Kerja Projek Kaedah pengajaran dengan teknik secara kerja projek memerlukan murid mengumpul dan mengkaji maklumat mengenai sesuatu masalah serta membuat pelaporan dengan bimbingan guru. Projek dijalankan sebelum

26

Malaysia (KPF 5012)

Falsafah dan Perkembangan Pendidikan

pengajaran dan mengambil masa yang panjang. Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk mengatasi masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang keseluruhan projek. Laporan perlu disediakan pada akhir projek dan dibentangkan dalam kelas untuk dikaji dan dibincang bersama. Hasil kaedah pengajaran kerja projek ini murid dapat mengenal pasti kaedah untuk mengatasi masalah yang dikemukakan dan seterusnya berkeupaya merancang keseluruhan projek. Dengan ini, keterampilan pelajar dapatlah diperkembangkan dari semasa ke semasa. 4.6.6 Lawatan Sambil Belajar Kaedah lawatan ini pengajaran berfaedah dan pembelajaran murid kerana secara melalui

kepada

penggunaan semua deria, pembelajaran akan lebih menarik dan berkesan. Contohnya, murid dapat melihat, merasa dan menghargai sesuatu aktiviti yang dijalankan melalui lawatan. Kejayaan sesuatu lawatan bergantung kepada persediaan sebelum dan semasa lawatan serta aktiviti-aktiviti kumpulan selepas lawatan tersebut. Lawatan akan memberi pengalaman dan keseronokan kepada murid dan murid tidak akan berasa bosan terhadap pembelajaran. Pembelajaran sedemikian dapat memberi kesan yang mendalam dan menjadikan pelajaran atau persembahan hasil itu lebih menarik. Keadah pengajaran dan pembelajaran lawatan sambil belajar ini dapatlah menarik minat murid untuk belajar dan seterusnya memperkembangkan prestasi keterampilan pelajar. 4.6.7 Kajian Kes

27

Malaysia (KPF 5012)

Falsafah dan Perkembangan Pendidikan

Kaedah pengajaran dan pembelajaran secara kajian kes merujuk kepada satu kajian tentang sesuatu situasi yang menunjukkan kaitannya dengan konsep dan prinsip ekonomi. Melalui kaedah pengajaran ini, murid dikehendaki mengambil bahagian secara aktif dalam situasi ekonomi tertentu yang mungkin benar atau dijangka mungkin berlaku. Guru hendaklah menyediakan kes dengan perancangan yang teliti. Teknik-teknik lain pengajaran dan pembelajaran juga boleh digunakan bersama dalam kajian kes ini. Hasil daripada kajian kes ini murid dapatlah mengaitkan konsep dan prinsip ekonomi serta memperkembangkan keterampilan pelajar.

28

Malaysia (KPF 5012)

Falsafah dan Perkembangan Pendidikan

5.0

Rumusan Secara keseluruhannya dapat dirumuskan bahawa dalam

pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ekonomi ini tumpuan diberikan kepada peranan individu sebagai pengguna, pengeluar dan anggota masyarakat. Oleh itu guru perlu mengaitkan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini dengan peranan tersebut dalam tajuk yang sesuai. Guru perlu menggunakan pendekatan kontektual supaya murid dapat memahami dan menyedari isu-isu serta kegiatan ekonomi yang berkait rapat dengan kehidupan seharian mereka. Dalam menghadapi realiti kebolehan dan potensi murid yang berbeza-beza, strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah penting dan ia dapat memberi pengalaman yang bemakna serta mencabar kepada murid. Perkembangan terkini dalam pedagogi seperti konstruktivisme, pembelajaran masteri dan teori kecerdasan pelbagai perlu dijadikan amalan pengajaran dan pembelajaran Ekonomi Asas. Melalui strategi pengajaran dan pembelajaran yang terancang, murid akan memperolehi pemahaman yang kukuh tentang konsep, prinsip dan pengetahuan asas ekonomi. Murid juga mampu menguasai pelbagai kemahiran seperti mencari, memahami dan menilai maklumat yang berkaitan dengan ekonomi. Membincang dan menganalisis masalah ekonomi yang mudah serta membuat keputusan dengan bijak dan bertanggungjawab dapat ditingkatkan.

29

Malaysia (KPF 5012)

Falsafah dan Perkembangan Pendidikan

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, nilai-nilai murni dan semangat patriotik dipupuk secara bersepadu. Pengalaman daripada pembelajaran ekonomi asas boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Penerapan nilai-nilai murni boleh dilakukan samaada secara bersahaja atau terancang tetapi perlulah berterusan semasa pengajaran dan pembelajaran.

BIBLIOGRAFI

Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman.(2008). Falsafah Pendidikan Dan Kurikulum. (Edisi Kedua). Tanjung Malim, Quantum Books.

Mohd Junaidi Bin Alias & Norlela Bt Abd Wahid (2003). Ekonomi Asas Tingkatan 5. Kuala Lumpur, Allwrite Sdn. Bhd.

Theng Kock Leing & Razali Bin Muhamad (2002). Ekonomi Asas Tingkatan 4. Kuala Lumpur, Sasbadi Sdn. Bhd.

Suppiah Nachiappan, Ramlah Jantan & Abdul Aziz Abdul Shukor(2008). Psikologi Pendidikan. Shah Alam, Oxford Fajar Sdn. Bhd.

http://apps.emoe.gov.my/bs/spi/1990/8-1990.pdf

http://dzulkiflisr.sm.kita.net.my/admin/File/SP/sp_ekonomi.pdf

30

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.