“PUNCA BERLAKUNYA MASALAH GEJALA GENGSTERISME DI KALANGAN REMAJA”

Kajian Tindakan Pembelajaran (KPR5063)

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
KPR 5063: KAJIAN TINDAKAN DALAM PENDIDIDIKAN (KUMPULAN D) TUGASAN 2:
Menilai Laporan Kajian Tindakan TAJUK KAJIAN:
“Punca Berlakunya Masalah Gejala Gengterisme Di Kalangan Remaja Di Beberapa Buah Sekolah Menengah Di Empat Buah Negeri”

DISEDIAKAN OLEH: NO. 1. 2. NAMA AMIR AZROS BIN ABDUL AZIZ SU MOU JANG NO MATRIKS L20092005563 L20092005562

(KURSUS PERDAGANGAN & PERNIAGAAN SESI JULAI 2009/2010) DISEDIAKAN UNTUK: ENCIK ABU BAKAR BIN YUSUF

“PUNCA BERLAKUNYA MASALAH GEJALA GENGSTERISME DI KALANGAN REMAJA”

Kajian Tindakan Pembelajaran (KPR5063)

TAJUK:

PUNCA BERLAKUNYA MASALAH GEJALA GENGSTERISME DI KALANGAN REMAJA DI BEBERAPA BUAH SEKOLAH MENENGAH DI EMPAT BUAH NEGERI

Kumpulan kami telah memilih satu topik berkenaan dengan masalah gejala gengsterisme di kalangan remaja di beberapa buah sekolah menengah di empat buah negeri. Kami akan menganalisa sejauh mana kajian yang dibuat mencakupi aspek-aspek yang diperlukan dalam membuat sesuatu laporan kajian tindakan. Dalam kajian tindakan ini, kami memilih tajuk “Punca Berlakunya Masalah Gejala Gengterisme Di Kalangan Remaja Di Beberapa Buah Sekolah Menengah Di Empat Buah Negeri” yang telah dikaji oleh Prof. Madya Dr. Azizi Bin Haji Yahya dan Rosnah Bin Haji Buang. Kajian tindakan ini telah dibuat di sekolah menengah dalam empat buah negeri iaitu Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Selangor. Seramai 400 orang pelajar terdiri pelajar tingkatan empat dipilih secara kelompok atas kelompok. Pengenalan Kajian yang bertajuk “Berlakunya Masalah Gejala Gengterisme Di Kalangan Remaja Di Beberapa Buah Sekolah Menengah Di Empat Buah Negeri” adalah salah satu artikel dari Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Kami telah memperolehi artikel ini dari laman web yang beralamat www.solidpdf.com (diakses pada16 Ogos 2009). Tujuan kajian ini dipilih adalah kerana kami berasa kajian yang dijalankan akan mendapat hasil dapatan yang berkesan dan amat sesuai digunakan untuk mengenalpasti punca berlakunya masalah gejala gengsterisme di kalangan remaja.

“PUNCA BERLAKUNYA MASALAH GEJALA GENGSTERISME DI KALANGAN REMAJA”

Kajian Tindakan Pembelajaran (KPR5063)

Penghargaan Sebelum kajian penyelidikan dilihat, pihak penyelidik perlulah meletakkan penghargaan bagi mana-mana pihak yang telah membantu penyelidik sepanjang kajian penyelidikan dibuat sama ada secara langsung atau tidak langsung. Dalam kajian ini, pihak kami dapati tiada penghargaan dibuat ke atas mana-mana pihak yang membantu sehingga terhasilnya kajian penyelidikan ini. Tajuk Kajian Berdasarkan penilaian yang dibuat ke atas kajian penyelidikan yang dibuat oleh Prof. Madya Dr. Azizi Bin Haji Yahya dan Rosnah Bin Haji Buang, pihak kami dapat menyimpulkan bahawa tajuk tersebut telah ditentukan dengan melihat “Punca Berlakunya Masalah Gejala Gengterisme Di Kalangan Remaja Di Beberapa Buah Sekolah Menengah Di Empat Buah Negeri.” Penulis telah mencari dan mengenalpasti punca berlakunya masalah gengsterime di kalangan remaja. Melalui tajuk kajian tindakan yang dibuat, tajuk tersebut adalah ringkas, mengandungi hala tuju kajian, dan mempunyai sasaran kajian iaitu 400 orang pelajar terdiri pelajar tingkatan empat dipilih secara kelompok atas kelompok. Nama Penyelidik Tajuk kajian yang dibuat telah mengenalpasti Prof. Madya Dr Azizi Bin Haji Yahaya dan Rosnah Binti Hj Buang yang membuat kajian tindakan berkenaan. Mereka telah menyertakan nama penuh mereka untuk memudahkan pihak pengkaji-pengkaji lain mengenalpasti penulis penyelidikan tersebut.

“PUNCA BERLAKUNYA MASALAH GEJALA GENGSTERISME DI KALANGAN REMAJA”

Kajian Tindakan Pembelajaran (KPR5063)

Nama Sekolah Penyelidik tidak menyertakan nama penuh sekolah yang telah dijadikan tempat penyelidikan kajian mereka. Ini menunjukan kajian yang dijalankan boleh dipertikaikan dalam pengambilan sampel di kawasan sekolah bagi mengenalpasti permasalahan yang berlaku dalam masalah gengterisme. Jika dilihat melalui tajuk kajian, pengkaji telah mengambil empat buah sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Selangor sebagai sampel kajian mereka tetapi mereka tidak menyatakan nama dan alamat sekolah yang berkenaan. Ini merumitkan pembaca dan pengkaji lain untuk mengetahui tempat kajian dijalankan sama ada sekolah di bandar atau di luar bandar.

Abstrak Dalam penulisan abstrak, ia menekankan tentang tujuan kajian iaitu mengenalpasti punca berlakunya masalah gejala gengterisme di kalangan remaja sekolah menengah di empat negeri iaitu Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Selangor. Pengkaji telah mengambil sampel seramai 400 pelajar Tingkatan Empat dari empat buah sekolah yang dipilih secara kelompok atas kelompok. Pengkaji menggunakan instrument kajian yang diadaptasi daripada soal selidik Gangs Activities Perception Questionnaire (FAPQ) dan Perception Toward Youth Gangs. Menurut kajian ini, punca utama berlakunya masalah gejala gengterisme di kalangan remaja ialah pengaruh daripada rakan sebaya. Hasil kajian ini juga menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor-faktor gejala gengterisme dengan pendapatan keluarga dan pretasi akademik. Di dalam kajian ini juga, penyelidik menyatakan bahawa tahap faktor-faktor gejala gengsterisme di kalangan pelajar sekolah menengah secara keseluruhan adalah berada pada tahap yang rendah.

“PUNCA BERLAKUNYA MASALAH GEJALA GENGSTERISME DI KALANGAN REMAJA”

Kajian Tindakan Pembelajaran (KPR5063)

Metod Kajian Dalam kajian ini, pengkaji telah mengambil sampel seramai 400 pelajar Tingkatan Empat dari empat buah sekolah yang dipilih secara kelompok atas kelompok di empat buah negeri Johor, Selangor, Melaka, dan Negeri Sembilan. Manakala instrument kajian yang digunakan oleh pengkaji dalam kajian ini adalah menggunakan instrument kajian set soal selidik yang diubahsuaikan daripada soal selidik Gangs Activities Perception Questionnaire (FAPQ) dan Perception Toward Youth Gangs. Pengkaji tidak menggunakan instrumen kajian lain seperti ujian, temubual dan lain-lain yang digunakan untuk mengumpul data. Di dalam kajian ini, pengkaji menyatakan bahawa reka bentuk kajian ini adalah berbentuk deskriptif di mana penyelidikan deskriptif merupakan penyelidikan yang bermatlamat untuk menerangkan sesuatu fenomena yang sedang berlaku. Jenis penyelidikan ini adalah jenis tinjauan. Selain itu, penyelidik juga menyatakan analisis dapatan dengan program SPSS menggunakan analisis deskriptif berbentuk min dan sisihan piawai Dalam kajian ini, pengkaji tidak menyatakan umur, jantina sampel dalam umur linkungan berapa tahun serta tempoh kajian dilaksanakan juga tidak dinyatakan. Walaupun instrumen untuk menjalankan kajian diberikan dengan jelas namun tiada penerangan mengapa instrumen tersebut digunaka. Selain itu, pengkaji juga tidak menyatakan secara terperinci kerelevanan serta kesesuain soal selidik digunakan untuk mendapatkan maklumat mengenai masalah yang dikaji. Di samping itu, kami juga mencadangkan supaya turut digunakan instrumen lain seperti temubual dengan pelajar mengenai punca berlakunya masalah gengsterisme untuk menambahkan lagi kepelbagaian hasil dapatan kajian.

“PUNCA BERLAKUNYA MASALAH GEJALA GENGSTERISME DI KALANGAN REMAJA”

Kajian Tindakan Pembelajaran (KPR5063)

Dari segi reka bentuk kajian serta prosedur pula, penyelidik kajian ini memberi sedikit penerangan tentang reka bentuk kajian serta prosedur yang pengkaji laksanakan dalam menjalankan kajian ini. Pada pandangan kami, bahagian prosedur dalam metodologi kajian ini adalah kurang lengkap. Penyelidik tidak menerangkan dengan terperinci langkah-langkah yang dilakukan dalam menjalankan kajian tindakan seperti penentuan fokus umur dan jantina, pengumpulan maklumat atau data, perancangan tindakan, menjalankan tindakan serta langkah-langkah membuat refleksi atau penilaian tentang tindakan yang dilakukan. Kami juga berpendapat bahawa penerangan bahagian metodologi dalam laporan kajian tindakan ini adalah tidak lengkap dan terlalu ringkas. Bahagian metodologi sepatutnya perlu dihuraikan dengan jelas kerana ia merupakan bahagian terpenting dalam kajian tindakan. Selain itu, bahagian ini penting dalam membantu pembaca untuk memahami tentang cara persampelan kajian dilakukan, teknik pengumpulan data kajian dilakukan serta langkah-langkah kajian dilaksanakan. Ini adalah penting untuk meningkatkan kesahan terhadap kajian tindakan yang dijalankan dengan keputusannya diyakini dan boleh dipercayai.

“PUNCA BERLAKUNYA MASALAH GEJALA GENGSTERISME DI KALANGAN REMAJA”

Kajian Tindakan Pembelajaran (KPR5063)

Keputusan Kajian

Pengkaji kajian ini juga menyertakan keputusan kajian atau dapatan kajian di dalam kajian mereka. Mereka telah menggunakan perisian SPSS untuk mendapatkan hasil keputusan kajian mereka. Akan tetapi, daripada penilaian laporan kami mendapati pengkaji tidak menyatakan

masalah yang dihadapi semasa proses menganalisis data serta mengintepretasi data. Ini menjadikan pembaca kurang jelas tentang sebab mengapa suatu dapatan itu memperolehi skor sedemikian rupa dan sebaliknya.

Kami mencadangkan agar pengkaji turut memberikan pendapat atau pandangan mereka berkaitan minskor yang berbeza-beza agar pembaca kajian tindakan ini akan maklum tentang setiap perbezaan skor yang diperolehi bagi kategori yang berbeza.

Ini kerana penerangan konkrit terhadap setiap dapatan skor yang dikaji akan membantu pembaca memahami dapatan kajian tindakan ini dengan lebih baik dan tidak mempersoalkan dapatan yang pengkaji perolehi.

“PUNCA BERLAKUNYA MASALAH GEJALA GENGSTERISME DI KALANGAN REMAJA”

Kajian Tindakan Pembelajaran (KPR5063)

Selain itu, kami juga mendapati bahawa segala dapatan kajian penyelidik ditunjukkan dengan jelas dalam bentuk berjadual. tindakan tersebut. Faktor Gengsterisme Rakan Sebaya Pengaruh Keluarga Pengaruh Media Pengaruh Kendiri Min 2.63 2.93 3.09 3.32 Berikut adalah contoh jadual daripada kajian

Jadual 1: Min Bagi Setiap Faktor Gengsterisme

Berdasarkan Jadual 1, faktor yang paling mempengaruhi perlakuan gengsterisme adalah faktor pengaruh individu yang mencatatkan nilai min 3.32, diikuti faktor pengaruh media dengan nilai min 3.09, faktor keluarga dengan nilai min 2.93 dan faktor paling rendah adalah faktor rakan sebaya dengan nilai min 2.63.

Perbincangan

“PUNCA BERLAKUNYA MASALAH GEJALA GENGSTERISME DI KALANGAN REMAJA”

Kajian Tindakan Pembelajaran (KPR5063)

Berdasarkan kajian yang dilakukan, faktor-faktor gengsterisme yang utama di sekolah terdapat dari pengaruh rakan sebaya, pengaruh keluarga, individu dan pengaruh keluarga berada di tahap sederhana. Dalam kajian perbincangan ini, pengkaji juga mencadangkan Kementerian Pelajaran Malaysia mengambil beberapa langkah pencegahan seperti menganjurkan bengkel, seminar serta kursus-kursus berhubung dengan masalah gengsterisme yang perlu dihadapi oleh guru. Dalam perbincangan ini, kajian menunjukkan kekerapan perlakuan gengsterisme di tahap sederhana memandangkan perlakuan gengesterisme tidak hanya berlaku di dalam kawasan sekolah sahaja. Maka kerjasama pihak luar seperti komuniti Pihak Polis dan Berkuasa adahah perlu untuk memantau kegiatan para pelajar terutama sekali semasa dalam perjalanan ke sekolah dan pulang dari sekolah. Selain itu, dapatan kajian ini juga menunjukkan ciri-ciri ahli kumpulan gengterisme utama di kalangan pelajar sekolah dari aspek simbol, pakaian dan gaya adalah berada pada tahap rendah. Ini memandangkan pengetahuan responden yang mendalam tentang peraturan-peraturan sekolah yang dilarang dilakukan di sekolah. Justeru itu, ciri -ciri gengsterisme sukar dilakukan kerana mudah dikesan oleh pihak berwajib. Dalam aspek hasil kajian aktiviti-aktiviti gengsterime yang utama terdapat di sekolah dari aspek peras ugut, menconteng dinding, melawan guru, mencemuh dan mencaci, ponteng sekolah di empat buah negeri adalah di tahap rendah. Maka, dapat simpulkan aktiviti-aktiviti gengsterisme di tahap rendah disebabkan responden dalam kajian ini mempunyai tahap kesediaan pengetahuan tentang aktiviti -aktiviti gengsterisme.

Merujuk kepada bahagian perbincangan dalam kajian tindakan ini, kami mendapati bahagian perbincangan telah membincangkan dengan jelas permasalahan tentang punca berlakunya gengsterisme di kalangan pelajar sekolah dan pengkaji telah menyatakan cadangan-cadangan yang boleh disarankan oleh pembaca atau pengkaji lain untuk membanteras masalah tersebut.

Kesimpulan

“PUNCA BERLAKUNYA MASALAH GEJALA GENGSTERISME DI KALANGAN REMAJA”

Kajian Tindakan Pembelajaran (KPR5063)

Penyelidik ada menyatakan bahawa dapatan kajian menunjukkan responden mempunyai tahap pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gejala gengsterisme di sekolah. Selain itu, penyelidik juga berpendapat adalah normal bagi seseorang pelajar mempunyai pengetahuan dan pendedahan tentang aktiviti-aktiviti sosial pada masa kini yang sering dipaparkan di media cetak dan elektronik yang melibatkan pelajar.

Rujukan Dalam kajian ini, penyelidik ada menyenaraikan bibliografi atau rujukan yang menjadi garis panduan untuk membuat kajian penyelidikan ini. Tanpa rujukan yang sebenar, kajian penyelidikan yang dibuat akan diragui kesahihannya dan boleh dipertikaikan sama ada penyelidik meniru atau plagiat hasil kajian orang lain dan kajian diperolehi dari sumber-sumber yang disangsikan kesahihannya.

Lampiran Penyelidik tidak ada menyertakan semua bahan lampiran bahan aktiviti-aktiviti pembelajaran yang digunakan untuk menyiapkan kajian. Dengan adanya lampiran tersebut, pihak kami dapat melihat corak pengajaran dan pembelajaran yang ingin disampaikan dalam kajian pihak penyelidikan. Walau bagaimanapun, oleh kerana pihak penyelidik tidak menyertakan lampiran sumber rujukan yang dijadikan panduan kajian, maka bahagian lampiran yang dibuat oleh penyelidik tidak mencapai tahap yang begitu memuaskan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.