BAB 5

ANALISIS

5.1

Pengenalan analisis data.

Semua data yang dikumpul adalah diambil dari tiga syarikat penyelenggaraan bangunan dinegara ini. Data-data yang diperolehi hanyalah tertumpu kepada data jadual cara penyelenggaraan bangunan yang melibatkan bekalan elektrik sahaja. Walaupun kajian ini melibatkan dua masalah yang memberi kesan kepada pelaksanaan penyelenggaraan bangunan iaitu pengurusan organisasi penyelenggaraan bangunan dan pengunaan kaedah jadual kerja tetapi hanya kaedah jadual sahaja yang dianalisis kerana kebanyakan syarikat penyelenggaraan bangunan menggunakan carta organisasi yang sama seperti yang ditunjuk kan diawal kajian ini. Kebanyakan syarikat penyelenggaraan bangunan terpaksa mematuhi piawaian yang telah ditetapkan oleh Suruhan Jaya Tenaga negara ini untuk menyelenggara semua peralatan elektrik dan bangunan mereka. Contoh orang yang bertanggungjawab keatas bilik TNB hanyalah mereka yang mempunyai kelayakan jurutera elektrik sahaja dan semua latarbelakang pendidikan kakitangan yang bekerja ke atas peralatan elektrik hendaklah dikemukakan kepada Suruhan Jaya Tenaga untuk disimpan dan dijadikan

71 rujukan apabila berlaku sesuatu perkara yang tidak di ingini kelak seperti berlaku kebakaran dan sebagainya. Oleh itu semua syarikat penyelenggaraan bangunan dinegara ini selalunya mempunyai carta tenaga kerja yang sama. Berlainan dengan cara menyelenggarakan alatan elektrik Sehingga sekarang tiada satu cara yang seragam digunakan dan kajian ini cuba untuk mengkaji jadual kerja yang diperolehi dari tiga buah syarikat penyelenggaraan bangunan iaitu Pensera Sdn. Bhd, Syarikat Bandar Baru Uda (S.B.B.U) Sdn. Bhd dan Syarikat Daya Urus Sdn Bhd. (SDUSB) Semua data-data yang diambil dianalisis berdasarkan catatan yang dilakukan oleh penyelenggara-penyelenggara yang dipertanggungjawabkan keatas bilik elektrik dan dibandingkan dengan jadual arahan kerja yang dikeluarkan oleh pihak IKRAM Bhd. Semua kerja-kerja tersebut telah diringkaskan dan cuma yang melibatkan bilik kawalan elektrik utama dalam sesebuah bangunan sahaja dianalisis. Ini adalah kerana dalam sesebuah bangunan bilik kawalan elektrik seperti bilik alatubah tenaga, bilik MSSB dan bilik TNB adalah ibarat nyawa kepada sesebuah bangunan. Kerana di sinilah semua punca tenaga elektrik dihasilkan dan dari tenaga itu maka dapatlah bekalan elektrik disalurkan ke sesebuah bangunan tersebut. Semua bangunan di negara ini mempunyai syarikat penyelenggaraan bangunan mereka sendiri. Tidak kiralah samada pemilik bangunan itu sendiri yang menyelenggara bangunannya ataupun diserahkan segala urusan penyelenggaraan kepada syarikat swasta yang lain. Dalam kajian ini semua data yang diperolehi adalah berdasarkan kepada jadual kerja yang dilakukan dilapangan diantaranya ialah: (i) Syarikat Pensera Sdn. Bhd. Syarikat penyelenggaraan banguan yang ini adalah sebuah syarikat penyelenggaraan bangunan menjalankan tugas-tugas

penyelenggaraan dikebanyakan bangunan yang besar di negara ini. Contohnya bangunan Menara Petronas (KLCC), bangunan Bank Industri

72 dan bangunan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) yang terletak di Jalan Ampang Kuala Lumpur. (ii) Syarikat Bandar Baru Uda Sdn. Bhd. Syarikat penyelenggaraan banguan yang ini adalah sebuah syarikat penyelenggaraan bangunan menjalankan tugas-tugas

penyelenggaraan dikebanyakan bangunan di Negeri Johor. (iii) Syarikat Daya Urus Sdn. Bhd. (SDUSB) Syarikat penyelenggaraan banguan yang ini adalah sebuah syarikat penyelenggaraan bangunan menjalankan tugas-tugas

penyelenggaraan dibangunan nya sendiri. Berbanding dengan syarikat penyelenggaraan bangunan yang lain Lembaga Pemasaran Pertanian Malaysia (FAMA) telah melakukan sendiri segala perkhidmatan penyelenggaraan banguan milik mereka sendiri. Data-data yang diperolehi pula dibandingkan dengan data yang diperolehi dari Institut Kerja Raya Malaysia yang memang terkenal dan mempunyai sistem penyelenggaraan yang yang agak terancang. Semua kandungan data yang diperolehi dari pihak IKRAM ada dikemukakan sekali dalam lampiran yang disertakan. Rujuk lampiran yang disertakan.

5.2

Jenis Maklumat dan Data Yang di Perlukan.

Maklumat dan data yang diperlukan dalam kajian kes ini adalah dari maklumat yang berdasarkan kepada penyelenggaraan alatan elektrik yang terdapat didalam sesebuah bangunan ataupun premis sahaja. Di negara ini boleh dikatakan semua bangunan yang dibena mengunakan punca elektrik yang dibekalkan oleh Tenaga Nasional Berhad (TNB).

73 Bekalan tenaga elektrik lazimnya diperolehi dari TNB melalui pencawang yang berhampiran. Jenis bekalan yang diberikan oleh TNB ialah bekalan arus ulangalik (A.C), tiga fasa, 50Hz. Voltan yang dibekalkan ialah seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) Voltan tinggi 11KV, 33KV Voltan rendah 3 fasa, 415V, 3 wayer (Red, Yellow, Blue) Voltan rendah 3 fasa 415V, 4 wayer (Red, Yellow, Blue, Neutral) Voltan rendah 1 fasa, 240V, 2 wayer (Live, Neutral)

Bekalan 3 fasa yang disambung secara Delta atau Star. Bekalan diterima melalui kabel bawah tanah atau kabel talian atas. Bekalan 3 fasa yang disambung secara Delta menggunakan tiga wayar tanpa mempunyai wayar Natural. Sambungan ini selalunya digunakan untuk system penghantaran dimana satu fasa tidak diperlukan. Bekalan 3 fasa yang disambung secara Star pula menggunakan 4 wayar dimana wayar keempat ialah wayar Neutral. Sistem ini digunakan untuk bekalan kepada pengguna yang majoritinya menggunakan bekalan satu fasa 240V.

74

PENCAWANG TNB 11KV PENCAWANG PENGGUNA 415KV Kabel Bawah Tanah Kabel Bawah Tanah

PAPAN SUIS UTAMA (MSB) 415KV PAPAN SUIS KECIL (SSB) 415V / 210V PAPAN AGIHAN (DB/DFB) 415V / 240V BEBAN ELEKTRIK (LAMPU, KIPAS, MOTOR, SOKET, DLL) Rajah 5.2 Punca tenaga elektrik yang disalurkan dari punca tenaga utama TNB Kabel PVC atau PVC/Pvc Kabel PVC atau PVC/PVC Kabel Bawah Tanah Atau Kebel Dalam Bangunan

seterusnya diproses untuk kegunaan pengguna. Semua maklumat yang diperolehi adalah merupakan maklumat yang diambil dari data jadual kerja yang telah diambil dari beberapa buah syarikat penyelenggaraan

75 bangunan yang beroperasi dinegara ini. Dan jadual kerja yang diperolehi itu perbandinggan akan dikakukan keatas beberapa perkhidmatan yang penting sahaja. Contoh beberapa perkhidmatan yang penting adalah seperti penyelenggaraan yang dilakukan didalam bilik elektrik. Ini adalah kerana isi kandungan jadual kerja yang telah diperolehi banyak menyatakan berkenaan dengan penyelenggaraan alat-alat elektrik yang terdapat didalam bilik elektrik sahaja. Contoh alat-alat elektrik yang ada didalam bilik elektrik adalah seperti alatubah kuasa (transfomer), janakuasa elektrik (gen-set) dan papan agihan utama (MSB). Semua maklumat bagaimana bekalan elektrik dibekalkan kedalam sesebuat bangunan ada dinyatakan seperti diatas. Dengan adanya jadual kerja tersebut akan dapat dikesan apakah yang perlu dilakukan semasa kerja-kerja penyelenggaraan alat elektrik itu dan apakah tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh setiap orang yang bertanggung-jawab didalam bidang tugasnya. Siapakah yang perlu melakukan kerja-kerja tersebut dan kakitangan mana yang akan menyemak kerja-kerja yang telah dilakukan oleh kakitangan bawahannya.

5.3 Analisis data.

Setelah dibuat perbandingan kepada dua buah syrikat penyenggaraan bangunan iaitu Syarikat Penyenggaraan Bangunan Pensera Sdn. Bhd., Syarikat Daya Urus Sdn. Bhd. Dan Syarikat Bandar Baru Uda Sdn. Bhd. Saya dapati tiga-tiga buah syrikat yang terlibat dalam perkhidmatan penyenggaraan bangunan ini tidak menggunakan satu sistem atau format yang sama. Banyak perbezaan dari segi kekerapan penyenggaraan dan masa yang diperlukan untuk melakukan sesuatu perkhidmatan penyenggaraan bangunan. Kebanyakan kajiaan yang dilakukan sebelum ini juga berkaitan penyenggaraan bangunan belum ada yang memperincikan lagi kajian atau pun membuat cadangan bagi menyediakan satu borang yang seragam dalam membuat pemeriksaan keatas sesebuah bangunan.

76

Setelah dikaji setiap jadual pemereksaan yang telah disediakan oleh tiga buah syarikat penyelenggaraan bangunan iaitu Pensera Sdn. Bhd, Syarikat Bandar Baru Uda (S.B.B.U) Sdn. Bhd dan Lembaga Syarikat Daya Urus Sdn. Bhd. (SDU) maka dapatlah diringkaskan jadual penyelenggaraan seperti berikut. Jadual 5.3 Menunjukkan perbezaan aktiviti tiga buah syarikat penyelenggaraan bangunan
Aktiviti 1 Pemeriksaan Transformer A Syarikat Pensera Sdn. Bhd. B Syarikat Bandar Baru Uda Berhad (SBBU) C Syarikat Daya Urus Sdn. BhdMalaysia (SDU) X X X Pemeriksaan Harian Mingguan Bulanan Tahunan

2 Pemeriksaan Gen-Set A Syarikat Pensera Sdn. Bhd. B Syarikat Bandar Baru Uda Berhad (SBBU) C Syarikat Daya Urus Sdn. BhdMalaysia (SDU) X X X X

3 Pemeriksaan L.V. Room A Syarikat Pensera Sdn. Bhd. B Syarikat Bandar Baru Uda Berhad (SBBU) C Syarikat Daya Urus Sdn. BhdMalaysia (SDU) X X

77

Aktiviti 4 Pemeriksaan HT Room A Syarikat Pensera Sdn. Bhd. B Syarikat Bandar Baru Uda Berhad (SBBU) C Syarikat Daya Urus Sdn. BhdMalaysia (SDU)

Pemeriksaan Harian Mingguan Bulanan Tahunan

X X

5 Pemeriksaan Sistem Lampu A Syarikat Pensera Sdn. Bhd. B Syarikat Bandar Baru Uda Berhad (SBBU) C Syarikat Daya Urus Sdn. BhdMalaysia (SDU) X X X

6 Pemeriksaan Capasitor Bank A Syarikat Pensera Sdn. Bhd. B Syarikat Bandar Baru Uda Berhad (SBBU) C Syarikat Daya Urus Sdn. BhdMalaysia (SDU) X X X

5.3.1 Pemeriksaan Alatubah Kuasa (Power Transformer) 7 Pemeriksaan Switch Board
A Syarikat Pensera Sdn. Bhd. B Syarikat Bandar Baru Uda Berhad (SBBU) C Syarikat Daya Urus Sdn. BhdMalaysia (SDU) X X X

8 Pemeriksaan Sistem Pencegah Kebakaran A Syarikat Pensera Sdn. Bhd. B Syarikat Bandar Baru Uda Berhad (SBBU) C Syarikat Daya Urus Sdn. BhdMalaysia (SDU) X X X

78

Alatubah kuasa (Power Transformer) menerima bekalan voltan tinggi 11Kv melalui kabel bawah tanah dan menurunkan voltan tersebut kepada 415V. Gelong voltan tinggi alatubah disambung secara Delta manakala gelung bahagian voltan rendah disambung secara Star dan titik Star dibumikan . Hasil dari kajian kepadsa ketiga-tiga syarikat yang menyediakan kerja-kerja penyelenggaraan bangunan didapati Pensera Sdn. Bhd dan S.B.B.U. Sdn. Bhd. telah melakukan pemerksaan alatubah tersebut secara mingguan manakala Lembaga Syarikat Daya Urus Sdn. Bhd. membuat pemereksaan cecara harian. Pemereksaan bilik alatubah termasuklah memastikan bilik tersebut bersih dari segala habuk, debu dan sentiasa dalam keadaan kering. Seperti-mana yang diketahui bilik alatubah mestilah sentiasa dalam keadaan kering dan bersih dari segala habuk yang akan memungkinkan alatubah tersebut akan mengalami kerosakan. Jika dilihat dari segi kepentingannya alatubah kuasa ini maka dapatlah diandaikan pemereksaan mingguan sudah mencukupi kerana alatubah kuasa ini adalah terletak didalam bilik TNB. Seperti mana yang dinyatakan didalam buku manual penyelenggaraan keluaran Syarikat Ikram Sdn. Bhd. Bilik alatubah kuasa hanya perlu dibersihkan dalam masa mingguan sahaj. Kebiasaannya bilik TNB dilengkapi dengan kipas pelawas, sudah cukup untuk memastikan bilik itu bersih dan selamat digunakan.

5.3.2

Pemeriksaan Papan Suis Utama (PSU)

PSU secara lazimnya menerima bekalan 415V dari alat ubah atau janakuasa dan seterusnya mengagihkannya melalui beberapa pemutus litar keluaran (outgoing), ia juga mengawal dan memberi perlindungan kepada keseluruhan pemasangan. Alat-alat utama yang terdapat didalam PSU ialah:

79 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) Pemutus Litar Udara (ACB) Pemutus Litar Teracu (MCCB) Bus tie / bus coupler Changeover contactor Fius Suis Suis Fius Pengasing (Isolator) Busbar Metering Geganti (Relay) Battery charger

PSU hendaklah ditempatkan didalam bilik yang sesuai saiznya serta kedudukannya hendaklah jauh dari punca-punca air. Pintu bilik PSU hendaklah mudah diakses dari luar supaya kerja-kerja senggaraan mudah dilakukan. Papan tanda DILARANG MASUK dan BAHAYA hendaklah dipasang di tempat yang sesuai mengikut kehendak peraturan. Dari kajian kepada ketiga-tiga syarikat penyelenggaraan bangunan didapati syarikat Pensera Sdn. Bhd. dan SSUB memeriksa capasitor bank secara mingguan manakala SDU memeriksa secara bulanan. Mengikut Manual Penyelenggaraan Elektrik Berjadual yang diperolehi dari IKRAM Sdn. Bhd. pemeriksaan capasitor bank boleh dilakukan hanya secara bulanan iaitu secara pemeriksaan satu bulan sekali. Pemeriksaan yang dilakukan adalah hanya untuk memastikan capasitor bank berfungsi dangan baik terhadap tiga wayar utama (merah, Kuning dan biru). Fungsi utama capasitor bank adalah untuk menyimpan voltan tenaga elektrik yang berlebihan dari alatubah tenaga dan disalurkan kembali ke papan suis utama apabila voltan tenaga elektrik berkeadaan normal. Ianya juga bolehlah dikelasifikasikan sebagai satu alat penjimatan tenaga elektrik. 5.3.3 Pemeriksaan Switch Board.

80

Syarikat SDU dan SSUB Snd. Bhd. menjalankan pemeriksaan switch board secara mingguan manakala Syarikat Pensera Sdn. Bhd. menjalankan pemeriksaaan secara bulanan. Menurut buku manual penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh Syrikat IKRAM Sdn. Bhd. pemeriksaan switch board bolehlah dilakukan secara bulanan dalam jangka masa enam bulan sekali bergantung kepada cara pemeriksaan yang dilakukan. Diantara pemeriksaan dan selenggaraan yang dilakukan adalah pemeriksaan semua jenis lampu penunjuk, suis pemilih, meter voltan, meter Ampiar, meter faktur kuasa, Ketatkan semua sekeru sesentuh terminal tamatan dan merekodkan bacaan voltan arus faktor kuasa. Semua penyelengaraan tersebut hendaklah dilakukan secara bulanan manakala pemereksaan penamatan kebel daripada kesan-kesan kepanasan yang berlainan dilakukan pada enam bulan sekali. Cara ini lebih berkesan kerana pecahan dari pemeriksaan ini dapat meminimumkan kos dan masa berbanding dengan penyenglenggaraan yang dilakukan oleh Syarikat Pensera, Syarikat SSUB dan SDU tidak memberikan pemeriksaan terpeinci berkenaan dengan pemeriksaan switch board.

5.3.4

Sistem Lampu.

Pemeriksaan sistem lampu adalah pemeriksaan yang melibatkan pemeriksaan dan penukaran unit lampu yang tidak berfungsi dengan baik. Memang tidak dinafikan dalam satu sistem elektrikal didalam sesebuah bangunan, lampu adalah diperlukan untuk meneranggi sesuatu kawasan yang tidak mensapat pencahayaan yang mencukupi baik diwaktu siang mahupun malam. Terdapat beberapa jenis lampu biasa yang digunakan iaitu: (i) (ii) (iii) Jenis Filamen Jenis discharge (fluorescent, SL, PL, sodium, mercury) Energy saving tube

81

Jenis filamen sangat mudah binaannya, hanya menggunakan tungsten untuk mengeluarkan cahaya tetapi penghasilan cahayanya tidak begitu terang dan warnanya tidak cantik. Ia juga tidak cekap menggunakan tenaga elektrik dimana banyak haba terbuang. Mankala jenis discharge memerlukan cok (chock), ballast, starter atau ignitor dan tiub yang berisi gas seperti raksa, sodium, argon dsb. Lampu jenis discharge balah menghasilkan cahaya terang dengan warna yang cantik, Kehilangan habanya adalah rendah. Dari data yang diperolehi ketiga-tiga Syarikat Pensera, SSUB Sdn. Bhd dan SDU telah melakukan semakan sistem lampu dalam masa satu bulan sekali. Menurut Menurut buku manual penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh Syrikat IKRAM Sdn. Bhd. pemeriksaan lampu samada lampu itu berfungsi atau tidak berfungsi tidaklah memberikan satu tempoh masa yang ditetapkan. Ia bergantung kepada keadaan lampu itu sendiri, jika tidak berfungsi dengan baik bolehlah ditukar kepada lampu yang berfungsi dengan baik. Tetapi semua Syarikat Pensera, Syarikat SSUB dan SDU ada mencatatkan bilangan lampu yang ditukar dan melakukan rekod yang bersesuaian dengan kegunaan mereka. Tujuan merekodkan bilangan lampu yang telah ditukar tadi adalah bertujuan untuk memudahkan syarikat-syarikat tersebut membuat tuntutan kerja bayaran apa yang telah dilakukan.

5.3.5

Sistem Pencegah Kebakaran

Sistem ppencegah kebakaran yang terdapat didalam bilik MCCB dan bilik TNB adalah dari jenis sembur Co2 sistem. Alat ini akan berfungsi apabila berlaku sebarang kejadian kebakaran didalam bilik elektrik. Apabila lebihan arus elektrik dialirkan ke

82 alatubah kuasa atau arus elektrik yang berlebihan diterima dari alatubah kuasa, kemungkinan akan berlaku percikan bunga api. Percikan bunga api tadi akan menghasilkan haba, alat pengesan haba mahupun alat pengesan asap yang terdapat didalam bilik alatubah kuasa dan bilik TNB akan mengesan kejadian tersebut lalu secara outomatik alat penyembur Co2 akan diaktifkan. Semburan Co2 akan menghalag kebakaran dari terus berlaku. Dalam bilik yang melibatkan banyak alatan elektrik seperti alatubah kuasa, generator dan main switch board alat pemadam api yang berasaskan air adalah tidak sesuai kerana memang diketahui alat-alat elektrik tersebut memang terlalu sensitive dengan kehadiran air. Jika alat pemadam api yang berasaskan air digunakan kemungkinan letupan akan terjadi oleh itu alat pemadam api Co2 adalah alat yangb paling sesuai digunakan. Alat pemadam api Co2 juga dapat melindunggi alatan elektrik yang lain dari turut musnah jika kebakaran hanya melibatkan satu alatan elektrik sahaja. Setelah dianalisis dari jadual yang dikumpul dari tiga buah syarikat iaitu Syarikat Pensera, Syarikat SSUB dan SDU didapati ketiga-tiga syariakat penyelenggara bangunan berkenaan ada melakukan pemeriksaan alat pencegah kebakaran. Diantara jenis-jenis penyelenggaraan yang dilakukan adalah: (i) Memstikan bateri yang terdapat didalam peti amaran kebakaran berada di dalam keadaan yang baik. Pemeriksaan dan penambahan air suling perlu dilakukan jika elektrilite di dalam bateri berada di tahap minimum. (ii) Mencuci sambungan kepala bateri dari habuk dan kotoran. Jika perlu buka sambungan kepala bateri dan gosok dengan kertas pasir dan pasangkan semula ddengan kekuatan ikatan yang mencukupi. (iii) (iv) Pastikan pengecas bateri dalam keadaan baik Melakukan pemereksaan lampu-lampu penunjuk dan amaran. Tukar mentol-mentol yang terbakar.

83 Pada dasrnya ketiga-tiga syarikat yang melakukan penjelenggaraan dalam kajian ini ada melakukan penyelenggaraan keatas alatan pencegah kebakaran dan telah mematuhi apa-apa jua kehendak dalam Buku Manual Arahan Kerja yang diterbitkan oleh pihak IKRAM Sdn. Bhd. Hasil dari analisis jadual kerja yang melakukan kerja-kerja penyelenggaraan bangunan iaitu Pensera Sdn. Bhd, Syarikat Bandar Baru Uda (S.B.B.U) Sdn. Bhd dan Lembaga Syarikat Daya Urus Sdn. Bhd. (SDU) hanya bahagian-bahgian yang penting sahaja diperbandingkan seperti penyelenggaraan dibilik alatubah kuasa, papan MSSB dan bilik genset diambil kira dan diperbandingkan dengan kerja-kerja yang telah dilakukan oleh pihak IKRAM Sdn.Bhd. Hasil dari kajian data-data tersebut didapati ketiga-tiga buah syrikat yang melakukan kerja penyelenggaran ada melakukan penyelengaraan kerja keatas semua latan elektrik tersebut. Cara penyelenggaraan juga berbeza-beza diantara syarikat penyelenggaraan lain dengan syarikat penyenggaraan yang lain. Daripada analisis tersebut dapatlah dinyatakan disni bahawa cara penyelenggaraan dibilik elektrik dilakukan berdasarkan pengalaman pengurus atau orang yang bertanggung jawap keatasa bilik elektrik tersebut.