Kuliah satu apa itu asas penyelidikan> boleh mempengaruhi seseorang mempercayai - contoh ada kajian tentang mana

satu pen yang lebih baik jadi orang akan cenderung unutk membeli pen tersebut. - Dalam penyelidikan ada 5 bahagian: a) bhgn pengenalan b) bhgn sorotan kajian c) metod d) dapatan e) kesimpulan PENGENALAN 1) latar belakang kajian> catatkan masalah yang dihadapi. 2) Penyataan masalah> menyelesaikan masalah 3) Persoalan kajian>mengapa lelaki dan perempuan jadi jahat 4) Tujuan kajian>untuk penyelidik, aturan disiplin, secara am-j/panjang 5) Objektif kajian>bina definisi 6) Hipotesis jika ada>tidak dapat perbezaan antara perempuan dan lelaki dan hubungan dengan masalah.

e) f) -

tujuan am dan jangka panjang cth: introduce peraturan disiplin objektif kajian hipotesis tidak bias cth: tidak terdapat apa2 perbezaan masalah disiplin antara pelajar dan girl - cth: betul atau salah apa2 hubungan antara latar belakang family dengan masalah disiplin. g) Definisi - Apa definisi disiplin - Apa masalah sosial h) Batasan kajian - kajian omy meliputi pelajar2 ums sahaja atau pelajar dusun sahaja - tidak boleh digeneralisasikan/disemakan/diapplykan kepada universiti yang lain atau kaum yang lain - contoh: if dusun tidak boleh diapply kepada kadazan. SOROTAN KAJIAN a) definisi konsep b) teori contoh masalah disiplin lebih mendatangkan masalah disiplin c) model d) hub antara teori dengan kebenaran e) kajian lepas METOD - contoh bagaimana menyelesaikan masalah disiplin - contoh libatkan pelajar tingkatan 4&5 di all school - betul also kajian tindakan - tindakan menyelesaikan masa itu juga. DEFINISI - Penyelidikan pendidikan>>ialah sesuatu laporan penulisan/format hasil dari aplikasi. - Sistematik yang dilakukan secara saintifik dan pendekatan yang dibangunkan untuk mengkaji sesuatu masalah/isu/kajadian untuk menyelesaikan sst isu /masalah. 3 perkara utama – isu-sesuatu yang kontroversi - masalah- perlu diselesai - topik-satu penyataan Mencadangkan 3 pendekatan utama 1) deskriptif 2) eksperimen 3)sejarah - maybe tinjauan perpepsi - jelaskan semula - cth: sikap student terhadap sains - cth:kajian deskriptif oleh TV3 – banyak lagu raya mana paling suka

M

7) definisi operational 8) batasan kajian SOROTAN KAJIAN 1) definisi konsep 2) teori>teori bahawa pelajar lemah lebih mendatangkan masalah disiplin lebih mendatangkan masalah disiplin 3) modal>hub antara teori dengan kebenaran 4) kajian lepas METOD 1) Menyelesaikan masalah disiplin 2) Merekabentuk kajian 3) Sampel/ populasi kajian 4) Instrumen-soal selidik, alat ukur 5) Cara analisis data DAPATAN 1) Sample 2) Instrumen 3) Data RUMUSAN/CADANGAN/PERBINCANGAN PENGENALAN a) Latar Belakang -cth: disiplin fenomena umum dihadapi oleh semua b) Penyataan masalah -masalah kecil dalam senario cth: -prestasi guru merosot - y pelajar menentang peraturan sekolah - y pelajar girl lebih bermasalah berbanding pelajar boy. c) Persoalan kajian d) Tujuan kajian

Pendekatan eksperimen -orang sains -ada kesan sebab dan akibat cause dan eefect x>>>>Tahap pelajar 0>>>>rawatan x>>>>uji semula pendekatan Sejarah -orang sastera -cth why student bergaduh >isu >masalah >topik >>>>boleh diselesaikan dengan mana2 pendekatan walaupun masalah yan sama pilih satu sahaja pendekatan. 2 ISTILAH SANGAT PENTING Kuantitatif - nombor, bilangan, peratus, majoriti kualitatif - temuduga, pemerhatian contoh pendekatan yang gunakan kualitatif guru cakap dengan terang Trigulasi - gabung kategori pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Kuliah 2 dimana sahaja ilmu itu tidak sempurna, masalah sentiasa ada untuk diselesaikan, cuba dapat maklumat baru untuk menyelesaikan msalah itu. Tanya beberapa soalan relevan dan mencari jawapan untuknya. - Dengan cara kaedah saintifik menyelesaikan masalah Pencarian ilmu pengetahuan  Fikir 3 kaedah ♣ Deduktif> cuba bergerak sesuatu yang umum kepada spesifik ♣ Induktif> bergerak secara spesifik kepada umum ♣ Beberapa andaian> “hipotesis”...uji data dengan logik.kita kena cari data -gabungan deduktif-induktif kaedah dikenali sebagai contoh kaedah saintifik saintifik. Sains - 1 pendekatan untuk mendapat/mengumpul maklumat/pengetahuan - 2 fungsi yang utama 1) untuk membangunkan 1 teori 2) untuk menguji sama ada hipotesis yang dibuat itu benar - Sains juga 1 penyelidikan keatas kemanusiaan ψ Sebab manusia tidak ada dua yang sama ψ Sebab tidak manusia yang konsisten ψ Manusia sentiasa dipengaruhi oleh benda-benda baru ψ kekurang definisi @ definisi yang sering berubah> lack of adequate definition -

Contoh Teori/Role of Theory - ialah satu percubaan untuk membahagikan 1 penjelasan terehadap tentang sst fenomena - sebagai menjelaskan sesuatu yang dapat memberhentikan } inffered from observable facts } events that thougt to have an effect - mengesahkan sebab dan masalah perhub - menjelaskan perhubungan antara perubahan yang menjelaskan keadaan sms atau menjangkakan perkara yang berlaku di masa hadapan Hipotesis - 1 penyataan yang formal menjangkakan satu2 kesan terhadap penyelidikan merupakan 1 penjelasan/keputusan tentang ss perhub antara 1@2 pembolehubah. - Didefinisikan secara boleh dijawab - Berkaitan dua penjelasan nal atau hipotesis. - Hipotesis nul bermula dengan tidak ada apa-apa perbezaan sikap/ciri tentang sains>>terima dua2 - Hipotesis alternatif memberikan 1 penyataan negatif atau positif. Persamplelan - Sample>> untuk mewakili>to draw valid inferences on the basis careful observation of small porpotion of the population. - Contoh: seluruh ums populasi, HT17 sample - Sample yang kita ambil boleh diambil sebagai statistik, populasi yang kita ambil sebagai parameter. - Populasi ialah sekumpulan individu yang mempunyai ciri@ yang sama atau lebih incommon - A sample is a small proportion/sedikit bahagian of a population selected for observation and analisis. Randomness(Rawak) - memilih orang yg memenuhi sst populasi - boleh dilihat dalam jenis penyelidikan eksperimen dalam kawasan - ada beberapa jenis iaitu: a) persamplelan b) sample sistematik c) sample cluster d) non-probablity sample>sample tidak keberangkalian e) snow sampling (persamplelan salji) f) sample saiz. # untuk mendapatkan sample yang mewakili populasi yang diwakili oleh populasi 1) adalah membenarkan semua sample untuk dipilih> ada peluang untuk dipilih 2) susun mengikut jadual 3) asingkan data ikut cirinya 4) membuat kajian yang tidak menonjol punyai kelas 5) pilih responden sama ciri 6) menetap bilangan reaponden>> sekurangkurangnya 32 orang

Tujuan Penyelidikan 1) penyelidikan berbentuk asas memberikan pengetahuan kepada pengetahuan baru dan membawa kepada percubaan kepada teori dilakukan oleh saintifik 2) kajian berkaitan penggunaan-cuba dalam sesuatu perkara—improving a product or process, to develop generalization 3) penyelidikan tindakan—memberi tumpuan kepada apliksi serta merta meningkatkan amalan, local settings: to improve practices. Jenis/Klasifikasi penyelidikan pendidikan 1) kajian/penyelidikan sejarah>>kesan2 sejarah>kaitan <buleti2???>sahkan hipotesis. 2) Penyelidkan deskripsi> menjelaskan sesuatu>kualitatif::kaedah penyelidikan temubual/pemerhatian n kuantitatif:: guna nombor, ada bilangan 3) Penyelidikan ujikaji: banding mana lebih baik Dimensi penyelidikan DIMENSI 1>>Kenapa penyelidikan - cuba perjumpaan maklumat baru untuk menyelesaikan masalah lama. - Powers the world> mempunyai kuasa - 1 cara bagaimana menyelesaikan masalah “ada tatacara” methodologi DIMENSI 2>>Langkah-langkah - bermula dengan suatu masalah - data berkaitan dengan masalah. Data itu fakta - ada rasional, teka, sebab logikal dan sebagai hipotesis - fakta lain - mengesahkan sesuatu hipotesis>>sama ada atau tidak - masalah selesaikan Prosedur - bermula dgn masalah - berakhir dengan kesimpulan - proses berkaitan fakta melalui pemerhatian >>dikenali sebagai data - logik - ikut urutan - dibantu dengan tekaan yang menasabah - if confirm or reject the reasonable guess - conclusions in basis of the data, only data - conclusion resolve the problem

-

through approciate hypothesis assumption provide the foundations Data>spesifik dan boleh diukur By its nature, is circular

DIMENSI 3>>Apa itu penyelidikan - 1 cara sistematik dan objektif menganalisis dan recording of controlled observation yg membawa kepada pembahagian generasi, prisip dan teori, resulting in prediction and possibly ultimate control of events DIMENSI 4 >>Mana dpat research 1) Index 2) Reviews 3) Volumes 4) Net 5) Journal 6) E.g: Reviews of educational reasearch Tool of research alat2 penyelidikan 1) Library dan sumber 2) Ukuran dalam teknik 3) Sattistik 4) Komputer dan program 5) Kemudahan bahasa/mahir>BM,BI,Tempatan Kuliah 3 Masalah>>jantung penyelidikan MENGENALPASTI MASALAH - the problem sst yang axial centre around kepada keseluruhan yang mana semua penyelidikan effort turns. The statement of the must be expressed with the utmost precision. The probelm is then tractionated into more manageable subproblem. So stated, we can then see clearly the goal dan the direction of the entire research process. Ciri-ciri sebuah penyelidikan - kena beza masalah sama ada peribadi atau boleh diselidik/kajian - rarely happed by accident, tidak berlaku secara tibatiba - masalah ada asas/teori/model and menunjukkan keupayaan/kemahiran>mampu dilaksanakan - kesimpulan boleh mendapatkan manfaat - memberikan keputusan objektif khas bukan am - lebih khusus daripada am - ada limitasi - biasanya menguji berbanding membuktikan Tahap Projek penyelidikan - assingment - l;atihan ilmiah - dissertasi - tesis

Basis Pure reaseach>.asas2 penyelidikan yang perlu 1) subjektif 2) ada kemahiran2 yang sesuai 3) ada perancangan untuk mencapai masalah penyelidikan - ada masalah besar dan kecil

Punca masalah - dalam bilik darjah - sekolah - komuniti - perunahan kokurikulum - inovasi pendidikan - pengalaman pendidikan - bacaan tugas, teks, journal - melalui perundangan mana-mana pihak 2 Teori tahap 1) untuk bermatlamat meningkatkan pengetahuan kita 2) Matlamat utama membaiki kehidupan kita - menghub ant 2 - dfrent angles Keeping in Focus - boleh diterima sebagai masalah penyelidikan? - Apa yang perlu difikir - Apa yang perlu buat - Pastikan mslh boleh di formulakan that is carefully phrased and represents the singles goal of the total research effort. - Apa yang saya buat? Apakah tujuan saya untuk membuat? A Good Research Problem - kualiti-kualiti signifikan - original - kebolehtadbiran/boleh dilaksanakan Apa yang bukan masalah penyelidikan - dont use a problem in research as a rule for achieving cut-eglightment cth: masalah kajian untuk mengetahui cara jambatan teluk likas dibina. - Problem whose such purpose is merely to compare to sets of date. Jangan banbing antar dua masalah. - Mencari kolerasi antara set of data merely untuk melihat perhub - Masalah yang berkeputusan dalam ya atau tidak sebagai jawapan tidak sesuai dikatakan masalah penyelidikan Penyataan dalam masalah penyelidikan - Ianya complete grammatical sentence in as few words as possible cth: retirement plans of orang dewasa. - Fikir, pertimbangan dan estimate cth: tujuan kajian hendak menilai program pendidikan sains di sekolah di Malaysia - Nyatakan tepat apa yang anda maksudkan - Edit your writing , guna sekurang mungkin perkataan, - guna theasrus, - pastikan ayat pendek, - look critically at each thougts - be alert to modificator - cth: piano for sale by a women with beautifully carved mahogany legs that has arthlits and cannot play anymore.

Kenalpasti masalah - boleh diselesaikan dengan cara efekting menerusi proses2 dalam penyelidikan? - Signifikan? - Ada ia masalah baru? - Keblehradbiran? Am I competent? - are pertinent data accessible? - Financial resources - Time to complete - Social hazards Kuliah 4 The Review of the Related Literature Tujuan - dia akan menyerlahkan kajian sama to your own, and it can show you how the collateral researable handled - it can illumate a method of dealing with a problem with a problem situation that may suggest avenues of approach similar difficulties you maybe facing - it can introduce you to significant reasearch personalities of whole world and collateral writing. - It can help you to see your own study in histirical and associational perspective - It can provide with new ideas and approaches - It can help you evaluate your own research efforts How? Sebelum dilaksanakan - cersedia- get the projek psychologikcal orientation - have a plane - menekankan saling perhub - melihat semual, don reproduce it. - Sila ringkaskan apa yang ada tulis. Apa punca Research Proposal Part 1 - The penyataan kepada masalah yang berkaitan Part 2 - Review of related literature Part 3 - kaedah-kaedah - definisi konseptual - tatacara pemilihan sample - bagaimana dilaksanakan/bagaimana dapatkan data - intrument - pemungutan data/ analisis data Kuliah 5 Research Plan (Methodology) Perancangan Penyelidikan (Rekabentuk) - ia dirancang - satu strategi of attack upon the central research problem - mengenalpasti data dan masalah2 disusun - detailed descrition of the procedures that use for invertigate topic or problem

With respect to Data - apa data yang diperlukan. Jenis penyelidikan - dimana lokasi data>>bilik darjah, hutan atau dimana-mana - bagamana data itu boleh diperolehi>>sama ada dari KPM, persatuan-persatuan, pejabat>>>buat kesimpulan atau menukarkan data kepada statistik - bagimana data itu akan diinpretasikan Kaedah Penyelidikan - Kaedah adalah satu cara mencapai sesuatu keputusan - Kaedah merely an operational framework within which the facts are placed so that the meaning may be seen more clearly: for reaching a desired end. Pendekatan Penyelidikan 1) pendekatan deskriptif Servay 2) Pendekatan sejarah 3) Pendekatan kaedah experimen Pendekatan Deskriptif - Adalah satu analisa perhubungan antara pembolehubah dimanipulasi ataupun pembangunan daripada generalisasi, extending conclusions beyond the sample observed Descriptive studies 1) Assesment- described the status of phenomena at asatu masa tanpa campuradukkan nilai penghakiman dan penjelasan kenapa ia berlaku. 2) Evaluation- Status of element of value judgement in terms of effectiveness, suggest a course of action, no generalization. Pendekatan Sejarah - satu kajian aplikasi saintifik untuk menjelaskan kejadian masa lalu. - Biasa agak luas dari segi limitasi, data yang dipeolehi tidak mencukupi, unskillful historians criticism, personal bias, inefctiveness reports. Pendekatan saintifik - the researcher manipulates at least one independent variable, control other relevant variables, and observes the effect on one or more dependent variables. - Logikal and systematic way to answer RQ - The independent variable, the cause or treatment believe to make a diffrence - Hyphothesis cause-effect relationships. Kualitatif atau kuantitatif lebih kepada statistik - “...perlawanan ia tertakluk kepada penyelidikan dan berrdasarkan data” - “..opposite? not the case...quantification for decribing..qualitative..other from of inquiry..nothing to do with quality..form of presentation..”

Triangulation

Kualitatif - cuba capture jelaskan bermakna kemanusiaan yang dialami oleh sample berkenaan - strieve to capture the human meanings of social life as lived and experienced by reaseach participants - rely heavily on verbal description, reserachers are their own main instrument of data collection, intrepretation and written narratives, the reseacher is the resarch method. - Rooted in the disciplineds of sociology, ethology, anthropology, philosophy and history. - The process are real-world setting - Data are descriptive - Inductive data analysis - Strive to describes meaning as seen from the research participants - Emphasized a holitic approach to setting and participants/buat penyelidikan secara meluas dan generalisasi. - Topics are more general Quantitatif - descrition and explanation oriented trends comparison of group, relatiopship among variables - measureable, observable data, numeric, large number of inviduals - spesific and narrow - predetermined instruments - statiscal analysis - standard and fixed - objektif dan unbias Survey Research - collecting data to test hypothesis or to answer questions, some topic or issue - deskriptive in nature, education, political science, sosiology, economics - data collected through self-report, observation, questionaires, telephone survey, interviews - categorized in terms of cross-sectional, longtudinal - mixed-method Correlational research - mengumpul data untuk menentkan sama ada atau untuk degree perhub yang wujud antara dua atau lebih variable. Experimental Research - The reseacher manipulate at least one independent variables, control ather relevant variables and observes the effect on one or more dependent variables - The independent variables the cause or treatment believed to make a difrent - Hypothesis cause – effect relationships

Method - participant - instrument - design - procedures ∝ analisis ∝ time Schedule ∝ Budget Participant - identify the number, sources and characteristics of sample - mengenalpasti populasi - mendapatkan sumber berdasarkan pendekatan yang digunakan memilih sample - defining a population - memilih sample secara rawak  simple random sampling  statistic sample ..secara kelompok dan berkumpulan  cluster sampling  systematic sampling - memilih sample bukan rawak  Convienience sampling  Purposive Sampling  Quoto sampling - kualitatif sampling  Intensity sampling  Homogenerous sampling  Criteron sampling  Snowball sampling  Random purposive sampling Instrument bagamana instumen ini akan mengukur pembolehubah dalam analisis menjadi satu kesesuaian skop bagi study dan sample adalah ukuran bagi properties menjelaskan bagaimana cara data ditadbir dan scoring bina atas diri sendiri

dependent and independent variables - a dependent variables is the variable hypotheses to depend on or caused by another variables, the independent variables - the independentalso called the treatment causal or manipulated variables is the intended causal or manipulated variable ia the intended causes of the dependent variables (also the effect, outcome or criterion variable) - cause (Independent) effect (dependent) types of measuring instruments - cognitive tests - archievement, aptitude tests - interest inventories - attitude scales - semantic differential scares - ratting scales - thurstores guttman scales Criteria for good measuring instruments - validity-quality of data-gathering instrument of proceduces thet enables it to measure what it is suppose to measure  content validity  item validity (sah)  sample validity  tale validity  construct validity Reliability - is the degree of consistency that the instrument, watever it is measuring it does it it consistenly  stability  equivalence  internal consistency reliability

Skala pengukuran - mengandungi sekelompok soalan yang berhub kenyataan that participant select to indicate their degree of agreement or lack of agreement Variables - ia merupakan contruct that can take on two or three more values or scores  nominal/categorical variables  ordinal variables  interval variables

bagaimana anda memperbaiki struktur data/revising and improving - 1) melalui analisis faktor - 2) administrative - 3)Item analysis - by other Procedures - describes all the steps that will be following in conducting the study from beginning to end, in order in which it will occur - the techniques to select participant the administration (when and how) what going to occur - an assumption - ada limitasi - execute exactly Data analysis - statistical method - statiscal tehniques - intrepretive

Kuliah 6 Interprestasi dan analisis data penyelidikan Kerangka - tidak kira apa jenis penyelidikan, anda perlu memungut data>untuk menyokong hujah anda - menggunakan pendekatan saintifik berdasarkan dengan pemungutan, analisis dan interprestasi data - data adalah sejumlah/sekumpulan maklumat yang dikumpul dan digunakan untuk menentukan, memilih topik, hipotesis atau pemerhatian. - Dalam data ada perhub erat antara kerangka pembolehubah dan instruments. Kerangka - adalah satu abstrak yang tidak boleh diperhatikan secara langsung. - Ia digunakan untuk membuat penjelasan perlakuan seperti inteligent, personaliti, ability dan creativity. - Mesti didefinisikan secara operational, didalam progress atau operation yang boleh di perhatikan atau diukur. - Apabila kita di definisikan secara khusus, ia menjadi pembolehubah Pembolehubah - Adalah i konstruk yang boleh menerima dua atau lebih nilai atau jumlah - Dan manusia /sample berbeza-beza atau berubahubah - Terdapat banyak perbezaan pendekatan dan instrument untuk mengukur pembolehubah - Instrument adalah alat untuk mengumpul data - Boleh diwakilkan dengan pelbagai pengukuran, identified as categorical or qualitative,dependent or independent Pengukuran skala dan pembolehubah - adalah 4 jenis pengukuran skala and associated pembolehubah: ordinal, nominal.ratio dan interval. - Skala pengukuran mengandungi of a group of several related statesment that participant select ti indicate their degree of agreement or lack of agreement; to obtain the actual range of values or scores - Skala yang berbeza menentukankaedah dan analisis yang berbeza 3 ciri-ciri untuk mengukur instrument 1) instrument yang telah ada/oleh penyelidikan yang terdahulu yang dibuktikan kesahan 2) instrument yang dibangunkan sendiri>>buat kajjian atau beberapa aspek. 3) Mencatat secara live data@ yang dapat>>secara langsung, melalui pemerhatian or existing grade. Instrumen Terminologi - ujian - ujian yang standard

pentafsiran pengukuran>suatu proses of quantifying or scoring person perfoemance and assessment occuring affer data collected.

3 jenis pemungutan data 1) paper dan pensil 2) observation 3) temubual 4 cara untuk interpretasi data 1) raw score> using the bell-shaped curve, transformed into perentile ranks, stanines and std scores (Descriptive Statistics) 2) Norm-referenced 3) Criterion-referenced 4) Self-referenced Instrument yg mempunyai pengukuran yang baik 1) Validity > ini konsisten  the appropriateness of the interpretation made from the test scores 2) Reliability > apa yang sepatutnya ditanya  dependability or trust wanthiness - ease of the test - sebarang soal selidik harus diuji dahulu Test administration(Mentadbir ujian) - buat sedikit pemnyusunan sebelum hand(lebih awal) - dapatkan conditions ideal pengurusan. - Biasakan diri dengan prosedur-prosedur pengurusan - Kena bersedia menghadapi kemungkinan. Pemungutan Data DATA KUALITATIF - dari muka ke muka dalam jelaskan: boleh mendapatkan kepercayaan - maklumat data kualitatif dari pemerhatian, temubual, telefon, dokumen peribadi danrasmi, photo, recording, drawings, email, informal conversation. - Feild notes - Non partivipant data collection> video atau pemerhatian tersembunyi Ancaman (Threat) - pemerhati bias - kesan pemerhati> contoh dia anti terhadap sst, kesan peribadi Analisa - secara sistematiknya mencari, mengkategorikan dan menginterpretasikan terhadap data yang dikumpul dalam studi - untuk menyempitkan fokus - fikir dan cari beberapa kesimpulan - memjelaskan apa yang terdapat dalam data itu - interprestasi involved making send=se of what data mean. - The researcher has the key roles

5 proses untuk analisis data 1) data analisis 2) reading and memoring 3) describing 4) classifrying 5) interpresting - not have to be sequentually - cyclical, iteraktif proses or reviewing data for commons topics or themes - the focus is on context, events, participants, describing their perpective - classifying small pieces into more general categories - result in pyramid - interprestasi base on connections common sense and massege among the data pieces, categories dan pattern. - Relies on the skills of the research - Computer program are availble Panduan(Guidelines) - dengan cara krebiliti of the link between the topic studied and the data use to examine the topic. - The description of the methods used to collect, analysis and interpretasi data tersebut. - Expressing researcher and participant biases - Checking data quality. Writing the report - diffrent with the type of report needed (dissertation, speech, journal, articles) - analysis and interpretation also go on during the writing, testing the meaningfullness of ideas and logic. - Focus on key themes and interpretations ini the data, not on every... - Language should be straight forward - First-person voice is accepted. - Often more like a story than them formal report. Kuliah 7 Analisis Data Kuantitatif Apa dia statistik - 1 teknik math atau 1 proses mengumpul, menganalisis n mengintreprestasi data. - Kumpulan data bentu nombor. - 1 alat pengukuran, penilaian dan penyelidikan. - Data menjelaskan satistik group behaviour or group character - Data statistik menjelaskan sekumpulan bentuk atau karektor kumpulan abstracted from a number of individual abservations are combined to make generalization possible. - Pengukuran statistik adalah abstract dengan menggunakan yang di wakilkan of a great mass of individual measures. - Take facts and translates into a numerical from expression and make those facts more meaningful.

Kaedah statistik ini merupkan 1 tujuan asas dengan mengulas atau menjawab beberapa soalan. 1) Apakah fakta yang diperlukan untuk di kumpul to provide the information neccessary to answer the question or to test the hypothesis. 2) Bagaimaana data yang dipilih, dikumpul, diorganisasi dan analisis 3) Apakah andaian underline the stastical methodologi to be employed? 4) Apa kesimpulan yang sama yang boleh disimpulkan analisis data?

CIRI-CIRI data 1) DATA Diskrip > data yang muncul secraa bebas yang contonhnya individual, bacteria, apples, nationalities 2) DATA continous > together from a continum; example include millibars, degree of tempature, chronological age Apakah peranan statistik yang menjadikan data menjadi bermakna? 1) Data menterjemah kepada nombor dan nombor diinterprestasikan kepaada sesuatu yang bermakna - attept to comprehened the facts of the real world with the aid of numbers the levels of intelligences: the strength of beliving : one’s academic arhievement skill in sports 2) Abstration 3) Add to these points of central tendency, extent of dispression, degree of relatiopship of one factor to another and the testing of hypothesis. Skala Pengukuran Data 1) Nominal data > disusun dan di beri nama > contoh inculded pine tree farmers 2) Ordinal Data > disusun mengikut sequences > tidak bermula kosong: example days of week, faculty rank in a university, percentile scale 3) Interval data > diukur dalam terms of diffrence in stardard units, example include A is 3cm taller than B 4) Ratio Data > indicate that one item is so many times larger as, as bright as, as powerful another, example a percentage skala, electrical currents

The Realm of Statistic - Parametrik statistik and nun parametrik statistik teknik - Parametrik Statistik > Statistik Deskriptif> termasuklah pengukuran yang berpusat tendency, variation, collection - Inferential Statistik > termasuklah pertunjuk, estimations, predictions, hypothesis testing. Parametrik dan nonparametrik Data 1) parametrik> ada fungsi, ada ciri2, a kualiti of population that in konsep in contant, but value is variable 2) parametrik> a measured data and parametrik satatistical test assure thet the data are normally or really sacled data 3) Non-paramentrik> are either connected (Norminal) ar ranked (ordinal) sometimes known as distribution free test, do not rest in the move strungest assumption of normally distributed populations STATISTIK Parametrik: Analisis deskriptif and inferntial - deskriptif: where the centre is how broadly the spread, and how they realted in term of one aspect to another aspect of the same data.

Inferential data analisis - two principal function - to predict or estimate a population parameter from a random sample and - to test statistically based htpothesis  testing statiscal significant  level of significance  The null hypothesis > cari persamaan/ perhub  Two-tailed of significance > perbezaan  ANOVA Perbezaa  T-Test n  Post-hoe  ANCORE and partial Correlation  Multiple regression and colleration  Nonparametrik tests - data sometimes 100k more like a stair away than a normal curve- data ranked - non normal curve - 1) the chi square test> used in casual somparative studies - 2) Sperasman Rho> counterpart of pearson product - The Mann Whitney Test> Counterpart of the T-Test - ETC Computer Data Analysis “HANDS ON” >>>>> SPSS

STATISTIK
nonparametrik parametrik

Deskriptive

inferntial

Deskriptif statistic : Points of central tendency 1) measures of central tendency or averages - min, med, median - Min> the precise centre of the amalgamated values - Median> the precise centre of the numerical array - Mod> the value which appears most frequently - Normal Distributions - Symbol 2) Measures of spread or dispersion: Deviation - Julat, variasi, standard deviation sisihan piawaian 3) correlation> the existence of relationship of diffrent type of data; a decimal fraction indicating relatedness factors is called a coefficating correlation; pearson’s product moment, rank order correlation. 4) Relative position percentile, z-scores, t-scores