1.0 PENGENALAN 1.

1 Definisi Tingkah laku Tingkah Laku adalah apa yang dilakukan atau diperkatakan oleh seseorang individu. Tingkah laku juga semua tindakan manusia yg boleh diperhati, diukur dan dinilai dan sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara sedar atau separa sedar. Tingkah laku adalah manifestasi fizikal sebarang sikap yang berasaskan nilai-nilai tertentu. Menurut Lewis M.Beaker (2001), sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara sedar atau separa sedar. Manakala, menurut Garry Martin dan Joseph Pear (2003), tingkah laku juga merangkumi aktiviti, aksi, prestasi, bertindakbalas, tindakan, dan reaksi dari segi teknik, aktiviti yang melibatkan otot-otot, kelenjar (glandular) dan aktiviti elektrik oleh setiap organ. Pada dasarnya tingkah laku adalah apa sahaja yang diperkatakan atau dilakukan oleh individu. Carl Rogers (1999), menekankan bahawa seseorang individu bertingkah laku mengikut persepsi diri sendiri dan keadaan. Sekiranya individu itu mempunyai konsep kendiri yang positif maka dia berupaya berinteraksi dan bertindak dengan lebih yakin. Menurut Al-Ghazali pula dari perspektif Islam, tingkah laku manusia mempunyai tujuan agama dan kemanusiaan.Tingkah laku normal dan tidak normal adalah berdasarkan kepada kekerapan dan berlaku sepanjang masa dan mempunyai masalah psikologi. Mengikut (PL94-142) Masalah tingkahlaku atau gangguan emosi yang serius merujuk kepada keadaan di mana ciri-ciri yang berikut berlaku pada tempoh yang lama, pada darjat yang ketara dan keadaan ini menjejaskan prestasi pembelajaran. Tingkah Laku Bermasalah Tingkah laku bermasalah ialah merujuk kepada sebarang tingkah laku sama ada positif ataupun negatif yang menjejaskan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Tingkah laku terbahagi kepada dua iaitu tingkah laku positif dan tingkah laku negatif. Tingkah laku positif terbahagi kepada empat iaitu sikap

3

ingin tahu, cepat belajar, proaktif dan pintar cerdas. Manakala tingkah laku negatif pula terbahagi kepada tiga iaitu tingkah laku distruktif, distruptif dan sikap bergantung.

1.2 Definisi Pengurusan Tingkah Laku Pengurusan tingkah laku boleh ditakrifkan sebagai satu rancangan untuk memodifikasikan tingkah laku bermasalah ke satu matlamat yang telah ditetapkan dengan teknik yang sesuai. (Dr. Ragbir Kaur a/p Joginder Singh (2005). Setiap guru mesti ada satu bentuk sistem pengurusan tingkah laku kawal kelas, pembelajaran yang sihat dan produktif. Membimbing tingkah laku positif dan menghentikan tingkah laku negative dan bebas gangguan.

2.0 FAKTOR YANG MENYEBABKAN MASALAH TINGKAH LAKU Tingkah laku negatif biasanya dipengaruhi oleh keadaan persekitaran rumah seperti tidak dapat perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa. Faktor seterusnya adalah persekitaran sekolah seperti kurikulum terlalu padat dan berfokus pada peperiksaan. Murid akan rasa tertekan dan menunjukkan tingkah laku bermasalah disusuli dengan strategi pengajaran dan pembelajaran yang membosankan, tidak menarik perhatian dan tidka mempunyai objektif yang jelas. Faktor ini menyebabkan wujudnya murid bermasalah. Seterusnya keadaan fizikal sekoalah yang padat, panas dan bising menyebabkan murid menunjukkan tingkah laku yang negatif. (Saayah Abu:2008). Penderaan Kanak-Kanak iaitu penderaan fizikal, mental dan emosi sering

menjadi topik yang sering dilaporkan oleh media massa. Perkara ini berlaku apabila ibu bapa atau penjaga gagal memberikan kasih sayang yang sepatutnya di samping penjagaan yang berterusan. Mereka sering kali mengancam, mengutuk ataupun meyakiti kanak-kanak dengan pelbagai cara. Keadaan ini menyebabkan terjadinya penderaan yang mudah dilihat iaitu kecederaan fizikal dan gangguan dari segi mental
4

dan emosi yang sukar untuk dilihat oleh orang lain. Kanak-kanak yang mengalami masalah penderaan akan terdorong untuk bertindak negatif iaitu sama ada menyendiri dan tidak suka didekati oleh orang lain atau sebaliknya bersikap mahu melepaskan dendam terhadap kanak-kanak lain yang dianggap lebih lemah daripadanya. Kanakkanak tersebut mungkin melakukan semula apa yang dilakukan oleh orang yang pernah menderanya kepada kanak-kanak lain di sekelilingnya. Namun begitu, menurut Rosenberg, 1987 dalam Saayah Abu (2008) kanak-kanak yang cerdas berupaya melakukan apa yang baik untuk dirinya tanpa mengharap orang lain terlibat dengan aktiviti luaran seperti aktiviti sekolah, biasanya tidak mudah menerima kesan akibat penderaan emosi Keadaan ini menjelaskan bahawa tidak semua kanak-kanak dalam satu keluarga yang sama mengalami gangguan perkembangan apabila emosi mereka didera. Tingkah laku ini dikenal pasti sebagai tingkah laku menunjukkan emosi (expressed emosion) yang dipercayai dapat menetukan masa depan pesakit skizofrenia. Ahli keluarga yang menunjukkan sikap penolakan, pengasingan, sikap tidak peduli dan kerap mengkritik dikira sebagai mempunyai tahap meluahkan emosi yang tinggi. Sekiranya pesakit skizofrenia hidup bersama ahli keluarga yang menunjukkan tahap meluahkan emosi yang tinggi, maka pesakit ini sukar pulih walaupun rawatan ubat-ubatan telah diberi dengan cukup.

3.0 CARA MENGURUS TINGKAH LAKU Seperti di perkenalkan oleh Lee Center (1976) iaitu model disiplin tegar. Model ini adalah sistem peraturan tingkah laku di adalam kelas yang di buat oleh guru. Apabila kanak-kanak melanggar peraturan, namanya akan dipaparkan pada papan kenyataan dan guru memanggil ibu bapa mereka ke sekolah. Center juga mencadangkan supaya nama itu direkod dan dihantar kepada pengetua. Selain itu, model ini membantu guru mengajar dengan lebih berkesan tanpa sebarang gangguan. Kebanyakkan dilaksanakan di sekolah rendah memandangkan sesuai untuk mengurus tingkah laku kanak-kanak supaya memahami pentadbiran sekolah. Walaubagaimanapun, ia kurang berjaya melatih kanak-kanak supaya bertanggungjawab. Selain itu, kelemahannya adalah tidak menghiraukan kurikulum,struktur dan susun atur di dalam bilik darjah.
5

4.0 TEKNIK PENGURUSAN TINGKAH LAKU Tingkah laku boleh diuruskan dengan mengaplikasikan beberapa teknik. Antara teknik-teknik tersebut adalah dengan menggunakan alat pengukuran personal (personal tools), teknik pencegahan (preventives technique), dan tindakan pembetulan (correction measure). Teknik pertama iaitu alat pengukuran personal yang boleh dilaksanakan dengan menggunakan kaedah kedekatan fizikal (physical proximity). Kaedah ini dilaksanakan dengan guru mendekati sendiri murid yang mempunyai masalah tingkah laku. Kaedah seterusnya adalah dengan menggunakan mobiliti fizikal (physical mobility) iaitu dengan berjalan ke hadapan, ke belakang, ke tepi atau mengelilingi kelas sambil membuat pengawasan. Eksperisi wajah atau pandangan guru yang menyenangkan, menarik, marah, kecewa atau benci turut tergolong dalam teknik pertama ini. Kesimpulannya, guru perlu mahir dalam menggunakan teknik ini. Teknik kedua pula adalah berkaitan dengan pencegahan. Teknik ini dapat mengurangkan ketegangan dan menggalakkan proses pengajaran supaya menjadi lancar. Selain itu, melalui teknik ini iklim yang positif dan persekitaran yang terurus dapat diwujudkan. Maka bagi mewujudkan suasana seperti ini, antara kaedah yang boleh digunakan adalah dengan meminta murid supaya mematuhi rutin bilik darjah, membuat sistem mengutip buku serta murid menerima bentuk peraturan yang digubal. Guru juga boleh memberitahu tentang perlakuan yang diterima atau tidak. Teknik yang terakhir adalah dengan melaksanakan tindakan pembetulan. Tindakan ini dapat dilaksanakan dengan menangani masalah secara spontan dan menghentikan dengan baik tanpa merosakkan apa-apa. Selain itu, pengubahsuaian tingkah laku positif dan menghentikan tingkah laku negatif serta mengharmonikan iklim bilik darjah juga dapat membantu dalam melaksanakan teknik tindakan pembetulan ini. Guru juga boleh menggunakan hukuman yang diketahui oleh murid dan relevan seperti ketuk-ketampi. Di samping itu, jika murid masih melakukan tingkah laku bermasalah itu, guru boleh menukar tempat dan berjumpa dengannya selepas pengajaran. Melalui perjumpaan ini, guru boleh membimbing perlakuannya supaya menjadi lebih baik.
6

Maka, guru haruslah sentiasa memperjelaskan atau mengingatkan mereka berkaitan dengan tingkah laku tersebut.

5.0 PRINSIP-PRINSIP PENGURUSAN TINGKAH LAKU Mengurus TL memerlukan kemahiran guru yang khusus dalam bidang tersebut. Ia berlandaskan kepada prinsip-prinsip tertentu yang perlu dihayati dan dipegang oleh guru.Antara perkara yang perlu diberi perhatian ialah prinsip peneguhan, jenis pemerhatian, dan prinsip pengurusan tingkah laku. i. Prinsip Peneguhan

Peneguhan sangat penting untuk mengekal atau mengurangkan tingkah laku.Dalam membuat peneguhan, peneguh (ganjaran) yang diberikan hendaklah sesuai dan berkesan. Peneguh merupakan sesuatu objek atau situasi yang dapat meneguhkan atau mengekalkan tindak balas atau kelakuan pada masa kini atau memungkinkan peningkatan perlakuan pada masa akan datang. Peneguh yang diberi mestilah sesuatu yang disukai oleh pelajar. ii. Jenis-jenis Pemerhatian Pemerhatian yang pertama adalah pemerhatian yang boleh dijenis mengikut tujuan dan aspek yang hendak diperhati iaitu memerhati sesuatu perlakuan tanpa membuat tafsiran (interpreation) dan tanggapan (judgement) iaitu melapor apa yang dilihat sahaja dan menggunakan tafsiran bukan untuk penilaian semasa tetapi membuat hipotesis yang diperolehi selepas menemu bual individu yang berkenaan. Kedua, pemerhatian yang dibuat mestilah mengikut apa yang telah dirancang dan secara “open-ended” iaitu menilai atau memerhati kemahiran tertentu, pengetahuan, perlakuan atau sikap yang telah dikenal pasti serta menilai sesuatu yang wujud tanpa dijangka atau di luar perancangan pemerhati tetapi relevan dengan objektif penilaian tersebut.
7

Manakala, yang ketiga adalah pemerhatian untuk jangka pendek dan jangka panjang. Pemerhatian yang dilaksanakan mengikut urutan dalam perkembangan proses atau peristiwa terhadap sesuatu tugasan. jangka masa tentang berperingkat supaya mendapat dapatan yang berkesan dan bermakna

6.0 ASAS PENGURUSAN TINGKAH LAKU Terdapat tiga perkara asas dalam pengurusan tingkah laku. Perkara tersebut adalah peneguhan, hukuman, prompts dan kiu. a) Peneguhan Peneguhan merupakan satu bentuk objek, stimuli atau perbuatan. Ia diberikan kepada tingkah laku tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan dan kekerapan tingkah laku tersebut. Hal ini menunjukkan bahawa tingkah laku dapat digalakkan melalui amalan peneguhan. b) Hukuman Hukuman merupakan satu bentuk tingkah laku yang diberikan selepas melakukan sesuatu tingkah laku yang salah. Hukuman boleh dibahagikan kepada tiga bahagian. Bahagian pertama adalah satu tingkah laku tertentu terjadi. Bahagian kedua pula menyatakan tentang satu konsikuen semerta mengikuti tingkah laku tersebut dan bahagian ketiga adalah sebahagian hasil daripada tingkah laku yang kemungkinan tidak berlaku lagi di masa akan datang. Hukuman juga merupakan pengawal tingkah laku yang kuat. Hukuman boleh dikategorikan kepada dua iaitu hukuman positif dan hukuman negatif. Hukuman positif adalah bentuk tingkah laku yang diberikan dan diikuti dengan pemberian satu ransangan yang tidak menyenangkan. Manakala hukuman negatif adalah tingkah laku yang diberikan dan diikuti dengan penarikan ransangan yang meneguhkan.

8

c) Prompts Prompts adalah ransangan yang digunakan untuk meningkatkan penglibatan individu dalam melaksanakan tingkah laku yang betul. Ia diberikan sebelum atau semasa tingkah laku itu dilakukan. Terdapat dua jenis prompts iaitu respon dan stimulus. Prompts respon adalah tingkah laku individu lain yang meransangkan respon yang diperlukan. Antaranya adalah prompts lisan, gesture, tunjuk cara dan fizikal. Manakala prompts stimulus pula melibatkan perubahan, penambahan atau penarikan pada stimulus. Ini adalah bertujuan untuk memastikan respon yang betul diperolehi. d) Kiu Kiu adalah amalan yang membolehkan murid untuk membezakan objek atau konsep yang relevan dengan objek atau konsep yang lain. Contohnya, guru membezakan suku kata dengan mengunakan warna merah dan warna hitam. Hal ini akan membantu murid untuk membezakan suku kata pertama dengan suku kata kedua di samping dapat memudahkan proses bacaan.

7.0 TINGKAH LAKU BERMASALAH Dalam konteks pendidikan, tingkah laku bermasalah merujuk kepada sebarang tingkah laku yang boleh merosakan kelancaran dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran khususnya di dalam bilik darjah. Kajian terhadap masalah murid sekolah ini membawa kepada dua pecahan utama tingkah laku murid bermasalah iaitu, positif dan negatif. Tingkah laku bermasalah positif yang dikenal pasti seperti perlakuan ingin tahu, cepat belajar, pintar cerdas dan proaktif. Manakala untuk tingkah laku bermasalah negatif pula ialah perlakuan distruktif iaitu tingkah laku anti sosial, disruptif berkaitan tingkah laku mengganggu, dan akhirnya tingkah laku bergantung yang berlebihan.Sama ada seseorang murid itu mempunyai masalah bertingkah laku positif dan negatif, ia akan membawa kesan yang tidak baik dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Oleh yang demikian, guru haruslah mengambil tahu dan segera merancang dan melaksana strategi dan tindakan yang sesuai untuk mengubah tingkah laku yang
9

negatif itu. Hal ini sangat penting demi menjamin dan mengawal keadaan bilik darjah yang kondusif dan mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Secara umumnya masalah tingkah laku atau disiplin bagi murid-murid masalah pembelajaran mempunyai ciri-ciri tertentu. Antara ciri-ciri yang ada pada murid-murid yang bermasalah tingkah laku ialah penumpuan yang singkat, memencil dan menarik diri daripada aktiviti kelas, terlalu bergantung kepada seseorang, tidak mesra dengan guru dan orang lain, gopoh dan tidak sabar, motivasi kendiri rendah, agresif, melanggar perintah, sentiasa mempunyai perasaan negative, memberi jawapan sesuka hati, kurang kemahiran mengawal emosi, perlakuan hiperaktif dan sering resah serta kurang kepercayaan terhadap kebolehan diri.Masalah tersebut secara umumnya telah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara faktor yang mempengaruhi pengurusan tingkah laku dan disiplin di dalam kelas seperti kedudukan tempat duduk murid yang jauh dari guru. Susun atur peralatan seperti meja, kerusi, almari memainkan peranan penting dalam mewujudkan kelas yang kondusif dan mempunyai ruang untuk murid dan guru bergerak. Selain itu, alat bahan mengajar yang dipamerkan hendaklah sentiasa ditukar. 7.1 Ciri-ciri Tingkah Laku Bermasalah 7.1.1 Tingkah Laku Positif Tingkah laku positif merupakan tingkah laku kanak-kanak merupakan tingkah laku yang baik untuk perkembangan mereka kerana dengan adanya tingkah laku ini, kanak-kanak akan lebih bersemangat untuk melibatkan diri dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Sikap ingin tahu kanak-kanak akan membantu guru dalam meransang pemikiran kanak-kanak dan penting dalam perkembangan kognitif mereka. Dengan sikap ingin tahu kanak-kanak ini, guru dapat membina aktiviti yang lebih melibatkan penerokaan kerana pada tahap ini, kanak-kanak akan suka pada aktiviti seperti ini. Kanak-kanak yang cepat belajar juga merupakan tingkah laku yang positif kerana akan memudahkan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Ini kerana, guru tidak perlu melakukan proses pemulihan sekiranya kanak-kanak
10

cepat belajar. Guru Cuma perlu fikirkan aktiviti pengayaan uantuk kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak yang proaktif juga merupakan tingkah laku positif. Kanak-kanak proaktif berbeza dengan kanak-kanak hyperaktif. Ini kerana kanak-kanak proaktif merupakan kanak-kanak yang suka melibatkan diri pada aktiviti, suka bermain dan lebih mudah dikawal oleh guru. Kanak-kanak pintar cerdas jarang dijumpai namun jika terdapat kanak-kanak seperti ini, guru harus pandai memberikan aktiviti yang menarik agar mereka tidak mudah bosan. 7.1.2 Tingkah Laku Negatif Tingkah laku negatif pula merupakan tingkah laku yang mampu memberikan masalah dan mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Ini kerana tingkah laku negatif bukan sahaja kanak-kanak yang suka mengganggu rakan lain malah kanak-kanak yang seriang memberontak dalam kelas merupakan contoh kanak-kanak yang mempunyai tingkah laku negatif. Tingkah laku distruktif merupakan tingkah laku kanak-kanak iaitu permusuhan nyata iaitu kanak-kanak yang sering menunjukkan tingkah laku fisikal atau pun lisan yang bertujuan menyakiti seseorang. Contohnya, seorang murid sedang beratur untuk dapatkan makanan tiba-tiba seorang murid yang lain, memotong barisan tersebut. Selain itu juga, vandalisme juga merupakan ciri-ciri tingkah laku distruktif. Bagi

kanak-kanak yang mempunyai tingkah laku distruptif pula, kanak-kanak ini biasanya mempunyai ciri-ciri hyperaktif, suka membuat bising dan agresif. Kanak-kanak yang mempunyai tingkah laku distruptif merupakan kanak-kanak yang suka bergerak, suka ketawa dengan kuat dan sering menunjukkan tingkah laku agresif kepada rakan-rakan yang lain. Tingkah laku bergantungan pula merupakan kanak-kanak yang sering mengalami emosi kebimbangan, pergantungan berlebihan dan mempunyai nilai kendiri yang rendah. Kanak-kanak ini biasanya sering bergantung pada orang lain dalam apa juga aktiviti yang dijalankan. Kanak-kanak yang terlalu pemalu juga merupakan kanakkanak yang mempunyai tingkah laku pergantungan.

11

7.2 Jenis-jenis Tingkah Laku Bermasalah

a) Hiperaktif Hiperaktif adalah tingkah laku yang menunjukkan tingkah laku kurang tumpuan iaitu tidak selari dengan tahap perkembangan mereka. Kanak-kanak hiperaktif juga mudah lupa dengan aktiviti harian mereka dan lalai dalam membuat tugasan. Maka, mereka sukar untuk mengikut arahan dan gagal menyudahkan kerja sekolah. b) Agresif Tingkah laku bermasalah jenis agresif dapat dikenal pasti apabila terdapat beberapa perubahan pada individu. Antaranya seperti tidak dapat tidur malam dan mimpi ngeri, perasaan takut yang amat sangat dan tingkah laku agresif. Selain itu, kanak-kanak ini juga akan cepat naik marah, tidak sabar menunggu giliran dan tidak menerima teguran atau komen orang lain. Kanak-kanak ini juga sering melawan dan menganggap dirinya adalah yang terbaik.

c) Separation Anxiety Tingkah laku ini juga dikenali sebagai kebimbangan. Tingkah laku ini dapat ditunjukkan melalui perasaan kurang senang atau takut akibat andaian bahawa sesuatu yang tidak diingini akan berlaku. Perkara ini terjadi akibat daripada pengalaman emosi yang tidak menggembirakan yang pernah dialami oleh seseorang. d) Overdependency Tingkah laku overdependency adalah tingkah laku yang sering bergantung kepada orang lain. Kanak-kanak seperti ini tidak mampu untuk membuat keputusan sendiri kerana memilik pendirian yang kurang tegas dan tiada tujuan. Perkara ini terjadi kerana kanak-kanak mendapat perlindungan yang terlalu melampau dan sering kali dimanjakan. Ini menyebabkan kanak-kanak itu menjadi kurang yakin. Mereka akan sering bimbang dan tertekan jika tiada pertolongan diberikan.

12

e) Withdrawal Withdrawal atau pengasingan diri adalah tingkah laku yang suka menjauhkan diri daripada orang lain yang kurang disenangi. Tingkah laku yang ditunjukkan ini dijadikan sebab untuk membela diri supaya dapat elakkan diri daripada berkomunikasi dengan orang lain.

8.0 KEPENTINGAN MENGURUS TINGKAH LAKU Tingkah laku terpuji penting bagi melahirkan pelajar yang bersifat sanggup melaksanakan tanggungjawab pada diri, keluarga, institusi dan Negara. Tanpa tingkah laku terpuji dalam diri pelajar tidak mungkin mereka sanggup melaksanakan tanggungjawab diri sebdiri. Mereka lebih rela melakukan kesalahan berbanding melakukan perbuatan baik kerana bagi mereka, tiada faedahnya mereka melakukan kebaikan. Tingkah laku terpuji penting bagi mewujudkan suasana tenang dan kondusif dalam bilik darjah supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan licin, berkesan, dan penuh ceria. Apabila pelajar yang bermasalah daripada segi disiplin ini tidak wujud dalam kelas, tidak ada pelajar yang membuat bising dan mengganggu pelajar lain belajar. Guru juga tidak perlu meninggikan suara ataupun bercakap kasar dengan pelajar disebabakan berbagai-bagai masalah sebalaiknya pelajar sendiri sudah memahami peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Justeru, hubungan antara guru dan pelajar dapat diperbaiki dan kemesraan dapat diwujudkan, di sadapat berubah.mping minat bagi menimba ilmu dapat dipertingkatkan. Para pelajar menjadi lebih tekun dan produktif apabila mereka mempunyai tingkah laku terpuji. Apabila mereka mengikut didiplin yang telah ditetapkan, jadual mereka dan tingkah laku mereka dapat berubah. Mereka dapat melakukan sesuatu perkara secara sistematik dan mengikut laluan yang betul tanpa menyalahi undang-

13

undang. Mereka dapat menjadi lebih produktif lagi dalam menghasilkan idea yang menarik dalam pelbagai bidang terutamanya dalam bidang kemahiran. Masa dapat dijimatkan kerana segala tugasan dapat disiapkan dalam tempoh masa yang lebih singkat. Disiplin diri yang tinggi membentuk mereka menepati masa dan tidak membuang masa dengan perkara-perkara yang tidak perlu dilakukan. Sebagaimana yang kita tahu, pelajar kini lebih banyak melakukan tingkah laku bermasalah sehingga hilang pegangan dan hala tuju. Pembangunan tingkah laku terpuji yang tinggi dalam kalangan pelajar mampu melatih pelajar dengan dengan nilai-nilai murni seperti kepatuhan, tanggungjawab, kasih saying, berkerjasama, cintakan kebersihan dan hormat menghormati. Oleh itu, dengan mematuhi disiplin, pelajar sentiasa ingat dan menanamkan sifat-sifat yang baik dalam diri dan membuang sifat-sifat negatif yang tidak perlu ada dalam diri mereka.

9.0 PENAKSIRAN TINGKAH LAKU Bagi kanak-kanak yang dikenalpasti mempunyai masalah tingkah laku, pemerhatian akan dilaksanakan untuk mengetahui situasi sebenar kanak-kanak tersebut secara semula jadi. Ia dilakukan secara tidak disedari supaya kanak-kanak tidak berpura-pura di mana fokus pemerhatian adalah untuk mengetahui tahap kefungsian kanak-kanak secara semula jadi tanpa diganggu oleh faktor-faktor lain. Penilaian boleh dibuat semasa individu terlibat dalam aktiviti-aktiviti hariannya seperti bermain, bekerja dalam kumpulan dan penglibatannya dalam aktiviti secara berkumpulan dan sebagainya. David Lambert dan David Lines 2000. Penaksiran adalah proses pengumpulan, menterjemah, merekod dan menggunakan maklumat mengenai respon pelajar kepada tugas pendidikan. Gearheat 1990, penaksiran adalah proses yang melibatkan pengumpulan dan penterjemahan secara saintifik sesuatu maklumat yang luas berdasarkan keputusan intervensi dan apabila bersesuaian, keputusan klasfikasi dan penenmpatan. Menurut Salvia dan Ysseldy 1978 . Penaksiran adalah proses
14

pengumpulan data dengan tujuan mengenalpasti dan mengesan masalah pelajar dan membuat keputusan megenai pelajar. Menurut Bailey dan Woldery 1992. Penaksiran adalah suatu proses mengumpul maklumat bagi tujuan membuat keputusan . Mc Cluhen 1994. Penaksiran kanak-kanak khas ialah proses sistematik mengumpul maklumat yang relevan bertujuan membuat keputusan pembelajaran dan perundangan yang berkaitan dengan peruntukan perkhidmatan khas. Penaksiran pembelajaran juga meliputi usaha memahami masalah pembelajaran pelajar dan faktor-faktor yg memberi kesan kepada pencapaian sekolah dan perkembangan diri murid dari berbagai peringkat umur. Terdapat beberapa kaedah atau teknik yang boleh digunakan oleh pemerhati bagi merekod tingkah laku murid. Antaranya adalah time-sampling, event/ frequency recording, duration recording, interval recording, senarai semak, rekod anekdot dan sekil kadar.

i.

Perekodan Peristiwa Perekodan peristiwa atau perekodan kekerapan bermaksud jumlah sesuatu

tingkah laku diperhatikan dalam tempoh masa yang telah diberikan direkod. Contohnya jumlah berapa kali seorang murid bercakap-cakap dengan kawan semasa waktu mata pelajaran Bahasa Malaysia selama 30 minit. Kita boleh merekod tingkah laku murid berasaskan kekerapan sebenar, kadar kejadian atau kejadian tersebut dalam peratus peluang sedia ada. Contohnya, Ali telah mengangkat tangan sebelum menjawab soalan guru hanya sekali dalam waktu mata pelajaran Bahasa Malaysia selama 30 minit atau kita boleh merekod sebagai Ali mengangkat tangannya 0.5 per 15 minit atau Ali mengangkat tangannya sebanyak 5% daripada peluang sedia ada untuk menjawab soalan guru (sekiranya guru telah menyoal sejumlah 20 soalan dalam kelas itu dan murid semua termasuk Ali boleh sukarela mengangkat tangan untuk menjawab soalan guru).

15

i) Lembaran data yang ringkas

Lembaran Data Perekodan Peristiwa atau Kekerapan (Event / Frequency Recording Data Sheet)

Tarikh : 20 Ogos 2009 Nama Murid : Aniq Afiqah Salleh Kelas : 3 Sinar

Penilai: Cik Faridah Ismail

Pemerhatian

Tingkah Laku Kekerapan Murid Mengangkat tangan untuk menjawab soalan Bercakap sewaktu guru mengajar // Kejadian /

Jumlah 1

Masa 30 minit

Ulasan Tambahan kelas pada waktu pagi 10.00 pagi10.30 pagi) (

2

semasa sesi bercerita ”Si Kancil”

16

ii) Lembaran data kekerapan untuk merekod tingkah laku sasaran

Lembaran Data Perekodan Peristiwa atau Kekerapan (Event / Frequency Recording Data Sheet) Nama Murid : Ain Farhana binti Roslan Tarikh Lahir : 17.09.1999 Kelas Penilai : 3 Sinar : En. Nadzrin bin Noordin

Definisi Tingkah Laku yang Direkod: Bertanya soalan

Tarikh Jumlah 1 Haria n 2 3 4 5 6 7

Kekerapan

8

9

ii.

Rekod anekdot
17

Rekod anekdot adalah penulisan yang ringkas, tepat dan padat mengenai peristiwa dan perubahan yang signifikan yang berlaku pada seseorang murid. Guru boleh menerangkan peristiwa tingkah laku atau insiden dengan perkataan atau gambar. Oleh itu, guru perlu sediakan buku kecil atau helaian kertas yang diletakkan di tempat yang mudah dicapai. Maklumat yang perlu ada dalam rekod anekdot adalah nama kanak-kanak, tarikh, masa, tempat, peristiwa yang berlaku. Ulasan guru dan tindakan guru. Guru dapat mengambil tindakan susulan yang sesuai bagi membantu murid itu. Kegunaan rekod anekdot: Bagi merekod tingkah laku kanak-kanak yang khusus bagi tujuan perancangan aktiviti individu dan bagi kes konferensi. Kebaikan rekod anekdot: • • Pemerhati tidak memerlukan sebarang latihan bagi membuat rekod ini. Pemerhatian ini terbuka(tiada penutup. Pemerhati mencatatkan apa sahaja yang beliau dapat saksikan dan tidak terhad kepada sejenis tingkah laku ataupun catatan. • • Pemerhati boleh mencatat apa sahaja kejadian yang tidak diduga tidak kira di mana ia berlaku kerana pemerhati hanya perlu mencatatkannya kemudian. Pemerhati hanya perlu mencatat tingkah laku yang diperlukan sahaj dan melupakan perkara atau tingkah laku lain. Keburukan rekod anekdot: • • Rekod ini tidak memberi gambaran yang lengkap kerana ia hanya merekodkan kejadian yang diperlukan oleh pemerhati sahaja. Ketetapan rekod ini sangat bergantung pada ingatan pemerhati kerana rekod ini dibuat selepas kejadian itu berlaku. Selalunya catatan atau rekod adalah kurang mendalam.

18

• •

Kejadian mungkin berlaku diluar konteks dan ini menyebabkan interpretasi kurang tepat ataupun digunakan secara berat sebelah. Sukar direkod atau dianalisis dan tidak sesuai digunakan dalam kajian saintifik.

19

Sekolah Kebangsaan Seri Ketereh Borang Rekod Anekdot Pemerhati: .................................................................................................... Tarikh pemerhatian :..................................................................................... Masa pemerhatian : ..................................................................................... Nama pelajar : ............................................................................................. Penerangan tentang kejadian: ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................... Penerangan tentang lokasi/ latar belakang kejadian : ................................................................................................................................. ........................................................................................................... Nota, cadangan dan langkah: ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ....................................................................................

Tandatangan: .........................................

20

iii.

Persampelan masa Rekod persampelan masa ini digunakan bagi mencatat pemerhatian ke atas

tingkah laku kanak-kanak dalam satu jangka masa. Guru mengenal pasti kanak-kanak yang akan diperhatikan dalam satu tempoh masa. Pemerhatian akan dibahagikan kepada beberapa segmen masa dan kekerapan berlakunya tingkah laku itu dicatat secara berterusan dan ambil tindakan. Tingkah laku yang hendak direkod ini perlu nyata dan kerap dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam masa 15 minit. Kebaikan rekod persampelan masa: • • • • • Menjimatkan masa. Memberi maklumat berkenaanjangka masa tingkah laku itu berlaku. Maklumat kualitatif ini sesuai bagi analisis menggunakan statistic. Lebih objektif dan terkawal kerana tingkah laku adalah nyata dan terhad. Pemerhati dapat mengumpul data berkenaan beberapa orang kanak-kanak ataupun beberapa jenis tingkah laku secara serentak. Keburukan rekod persampelan masa: • • Ia merekod tingkah laku yang sudah ditetapkan sahaja dan mungkin akan tertinggal tingkah laku yang berguna. Ia hanya merekod bila dan kekerapan tingkah laku itu berlaku sahaja. Catatan berkenaan tingkah laku, sebab-sebab dan keputusan ia dilakukan tidak dinyatakan. Ini menyebabkan penilaian menjadi berat sebelah.

21

Lembaran Data Persampelan Masa

Nama Murid : Mior bin Kamaruddin Laila Syakira binti Yasin Purnama Dewi a/p Balakrishnan Persekitaran : Bahasa Melayu Tingkah Laku Sasaran : Mengangkat tangan Masa Mula : 8.00 pagi

Masa Tamat : 9.00 pagi Tarikh : 20 Ogos 2009 8.00 8.05 8.10 8.15 8.20 8.25 8.30 8.35 8.40 8.45 8.50 8.55 9.00 Sela Masa 1 Nama murid Mior Laila Dewi + + + + + + + + + + + + + + + 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Petunjuk : + (Tingkah laku sasaran ditunjukkan) - (Tingkah laku sasaran tidak ditunjukkan)

Ringkasan Pemerhatian:
22

a. Mior Jumlah Interval Selaan di mana tingkah laku ditunjukkan Peratus tingkah laku sasaran ditunjukkan : 12 :6 : 50%

Selaan di mana tingkah laku tidak ditunjukkan : 6 Peratus tingkah laku sasaran tidak ditunjukkan : 50%

b. Laila Jumlah Interval Selaan di mana tingkah laku ditunjukkan Peratus tingkah laku sasaran ditunjukkan : 12 :5 : 42%

Selaan di mana tingkah laku tidak ditunjukkan : 7 Peratus tingkah laku sasaran tidak ditunjukkan : 58%

c. Dewi Jumlah Interval Selaan di mana tingkah laku ditunjukkan Peratus tingkah laku sasaran ditunjukkan : 12 :4 : 33%

Selaan di mana tingkah laku tidak ditunjukkan : 8 Peratus tingkah laku sasaran tidak ditunjukkan : 67%

Rumusan:
23

Dewi hanya melakukan tugasan yang diberi sebanyak 4 kali dalam tempoh masa sejam itu.

iv.

Senarai semak

24

Walaubagaimanapun pemerhatian adalah lebih bermakna apabila guru dapat mengaitkan perubahan tingkah laku kanak-kanak dengan hasil pembelajaran seperti yang telah ditetapkan. Oleh itu, guru boleh menyediakan satu senarai hasil pembelajaran dan digunakan sebagai alat atau instrument semakan semasa membuat pemerhatian untuk setiap murid. Senarai hasil pembelajaran hendaklah mengambil kira domain kognitif, afektif dan psikomotor. Senarai semak ini dapat menyatakan samada murid boleh atau tidak boleh, mencapai atau tidak mencapai hasil pembelajaran yang diingini. Gambaran yang diperoleh ini tidak jelas bagi menggambarkan pencapaian murid itu. Ada juga dalam kalangan guru menggunakan skala pengelasan iaitu ‘belum menguasai, baik, cemerlang’ bagi memberi gambaran yang lebih jelas berkenaan pencapaian murid itu.

Lembaran Data Senarai Semak (Check List Data Sheet)
25

BUTIR-BUTIR DIRI MURID Nama Murid : ……………………………………. Umur : .................Tarikh Lahir: .................. No. Surat Beranak :................ Kelas: ................. No Pendaftaran JKM: .................................................. Jenis Kecacatan/ Tahap : ............................................................................ Jantina : L / P Kaum : .......................... Agama: ..................................... Anak ke- : ....................................

Bil. Adik Beradik: ..............................

PENGESAHAN IBU BAPA/ PENJAGA Nama : ............................................................................. No K/P : ........................................................................... Alamat : .......................................................................... ........................................................................... ........................................................................... Tandatangan: ....................... Tarikh: ..........................
PERLAKUAN YANG KETARA Agresif Pasif Kognitif Emosi Negatif Sosial Motor Kasar Motor Halus Pertuturan Pengurusan Diri Tertib Makan ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ( ) ( ( ( ) ) ) ) )

26

Bil 1.

Keterangan Tingkah Laku Perlakuan Agresif 1.1 Merosakkan harta sendiri/ orang lain 1.2 Selalu berkelahi/ bertindak 1.3 Cepat marah/ meradang 1.4 Mengacau/ Menguasai orang lain 1.5 Mencederakan diri 1.6 Mencederakan orang lain 1.7 Panas baran 1.8 Perlakuan negatif berlaku dengan tiba-tiba 1.9 Hiperaktif Perlakuan Pasif 2.1 Memencilkan diri 2.2 Sugul 2.3Terlalu pendiam 2.4 Terlalu malas 2.5 Mudah terganggu perhatian 2.6 Terlalu malu 2.7 Lembab pergerakan 2.8 Lembab membuat sesuatu Perlakuan Negatif Sosial 3.1 Mengusik 3.2 Bercakap bohong 3.3 Tidak menepati janji 3.4 Engkar/ tidak menurut perintah 3.5 Berbahasa Kasar 3.6 Terlalu suka bercakap 3.7 Selalu buang air dalam bilik darjah 3.8 Suka membuat bising
27

Tunjuk Ya Tidak

Ulasan

2.

3.

3.9 Mengambil tanpa meminta 3.10 Tidak bekerjasama 4. 3.11 Tidak bertimbang rasa Pemasalahan Emosi 4.1 Gelisah 4.2 Menggerakkan bahagian anggota badan tanpa dapat dikawal 4.3 Bebal 4.4 Menipu / berbohong 4.5 Selalu mengadu sakit 4.6 Menangis dalam kelas 4.7 Memerlukan perhatian yang lebih 4.8 Risau 4.9 Berkhayal/ termenung 4.10 Membuat sesuatu tanpa tujuan

v.

Duration recording Merekodkan jangka masa mengenai tingkah laku dapat dibuat dengan

mencatatkan masa mula dan masa tamat tingkah laku itu terjadi. Teknik ini selalunya
28

digunakan bagi memerhatikan tingkah laku yang kurang terjadi dan diteruskan bagi tempoh yang tertentu. Contoh merekodkan jangka masa adalah apabila seorang pelajar kerap menangis di dalam kelas. Setiap kali pelajar itu menangis, anda mencatat masa mula dan masa tamat serta membuat pengiraan jangka masa episod menangis tadi. Contoh-contoh lain merekod jangka masa adalah berapa lama yang diperlukan oleh seorang pelajar menyelasaikan kerja rumah matematiknya, tempoh masa yang diambil membersihkan kelas ataupun berapa lama yang dihabiskan bagi pelajar berkenaan mengetuk penselnya di atas meja secara berterusan. Jadual dibawah menunjukkan borang jangka masa yang boleh digunakan dalam teknik ini.

Lembaran Data Perekodan Masa (Duration Recording Data Sheet)

29

Nama Murid : Dayang Sarah Awang Lah Siti Aisya Ali Waqi ahmad Kelas : 3 Sinar

Tarikh Lahir : 12.08.1999 : 23.01.2000 : 07.09.2000 Penilai: Pn. Amnah Sarian

Definisi Tingkah Laku yang Direkod : Membuat tugasan Tarikh : 21 0gos 2009

Tempoh masa : 30 minit Onset offset Nama Murid Wati Kumar Firdaus onset offset onset offset onset offset

9.009.05 9.009.08 9.009.04

9.069.15 9.099.20 9.059.10

9.169.20 9.219.25 9.119.15

9.209.30 9.269.30 9.169.30

vi.

Interval recording Intervalrecording ataupun merekod jarak masa adalah teknik yang mngukur

samada tingkah laku itu berlaku ataupun tidak dalam jangka masa yang ditetapkan. Jumlah masa pemerhatian dibahagikan dengan jarak masa yang lebih kecil. Pemerhati
30

mencatatkan samada tingkah laku itu terjadi ataupun tidak dalam masa itu. Dengan berpandukan pada teknik merekod jarak masa ini, guru dapat membuat anggaran tentang kedua-kedua frekuensi dan jarak masa tingkah laku pada masa yang sama. Pemerhati akan mencatat sekali sahaja sekiranya tingkah laku terbabit berlaku pada bila-bila masa sepanjang jarak masa ini. Merekod jarak masa memerlukan tumpuan yang tidak berbelah bahagi dari pemerhati memandangkan pemerhatian dilakukan secara berterusan bagi tempoh yang ditetapkan. Teknik ini dapat dilakukan dalam beberapa perlakuan seperti ketika kanak-kanak membaling permainan mereka ketika lapang. Apabila masa lapang ini adalah 15 minit, bahagikan jarak masa ini kepada selang satu minat. Pada minit pertama, apabila seorang kanak-kanak membaling alat permainannya, karak masa ditandakan. Pada minit kedua, jika dia tidak membaling alat permainan itu, maka jarak masa tidak ditandakan. Walaubagaimanapun apabila kanak-kanak ini membaling tiga alat permainan yang berbeza pada minit ketiga, jarak masa ditandakan hanya sekali sahaja. Borang bagi mengukur jarak masa boleh didapati pada jadual dibawah:

Lembaran Data Perekodan Interval (Interval Recording Data Sheet)

Nama Murid : Kelas :
31

Tarikh Lahir:

Penilai

:

Definisi Tingkah Laku yang direkod (TL sasaran) :

Masa 8.00 pg 9.00 pg 10.00 pg 11.00 pg 12.00 tgh 1.00 ptg 2.00 ptg

Tingkah laku Duduk Berdiri Goyang

Dapur

Lokasi Ruang tamu

Bilik Tidur

Ulasan

vii.

Sekil kadar Sekil kadar hampir sama dengan frekuensi. Merekodkan kadar tingkah laku

membabitkan pengumpulan maklumat tentang frekuensi tingkah laku yang diperhatikan dan panjang tempoh pemerhatian itu. Kadar adalah nisbah bilangan tingkah laku terbabit berlaku dalam masa yang ditetapkan dan tempoh masa. Kadar dihitung dengan menbahagikan bilangan tingkah laku yang terjadi ini dengan minit, jam ataupun hari ketika pemerhatian dibuat. Frekuensi ataupun berapa kali seorag pelajar meninggalkan tempat duduknya ketika kelas matematik dijalankan
32

dapat dicatatkan sebagai kadar kija tempoh kelas dijalankan ataupun tempoh masa pemerhatian diketahui. Kadar tingkah laku dapat dikira purata sekiranya pemerhatian dibuat beberapa kali sepanjang tempoh. Daripada beberapa siri pemerhatian ini, kadar purata pelajar meninggalkan tempat duduknya dapat ditentukan. Jadual dibawah menunjukkan bagaimana kita dapat mencatatkan tingkah laku meninggalkan tempat duduk sebagai kadar.

Lembaran Data Sekil Kadar (Rate Scale Data Sheet) BUTIR-BUTIR DIRI MURID Nama Murid : ……………………………………. Umur : .................Tarikh Lahir: .................. No. Surat Beranak :................ Kelas: ................. No Pendaftaran JKM: .................................................. Jenis Kecacatan/ Tahap : ............................................................................
33

Jantina : L / P

Kaum : .......................... Agama: ..................................... Anak ke- : ....................................

Bil. Adik Beradik: ..............................

PENGESAHAN IBU BAPA/ PENJAGA Nama : ............................................................................. No K/P : ........................................................................... Alamat : .......................................................................... ........................................................................... ........................................................................... Tandatangan: ....................... Tarikh: ..........................

PERLAKUAN YANG KETARA Agresif Pasif Kognitif Emosi Negatif Sosial Motor Kasar Motor Halus Pertuturan Pengurusan Diri ( ( ( ( ( ) ) ) ( ) ( ( ( ) ) ) ) )

Bil 1.

Keterangan Tingkah Laku 1 Perlakuan Agresif 1.10 1.11 1.12 Merosakkan harta Selalu berkelahi/ Cepat marah/ sendiri/ orang lain bertindak meradang

Tahap Tingkah Laku 2 3 4 5

Ulasan

34

1.13 1.14 1.15 1.16 1.17

Mengacau/ Menguasai Mencederakan diri Mencederakan orang Panas baran Perlakuan negatif

orang lain

lain

berlaku dengan tiba-tiba 2. 1.18 Hiperaktif Perlakuan Pasif 2.1 Memencilkan diri 2.2 Sugul 2.3Terlalu pendiam 2.4 Terlalu malas 2.5 Mudah terganggu perhatian 2.6 Terlalu malu 2.7 Lembab pergerakan 3. 2.8 Lembab membuat sesuatu Perlakuan Negatif Sosial 3.1 Mengusik 3.2 Bercakap bohong 3.3 Tidak menepati janji 3.4 Engkar/ tidak menurut perintah 3.5 Berbahasa Kasar 3.6 Terlalu suka bercakap 3.7 Selalu buang air dalam bilik darjah 3.8 Suka membuat bising 3.9 Mengambil tanpa meminta 3.10 Tidak bekerjasama
35

4.

3.11 Tidak bertimbang rasa Pemasalahan Emosi 4.1 Gelisah 4.2 Menggerakkan bahagian anggota badan tanpa dapat dikawal 4.3 Bebal 4.4 Menipu / berbohong 4.5 Selalu mengadu sakit 4.6 Menangis dalam kelas 4.7 Memerlukan perhatian yang lebih 4.8 Risau 4.9 Berkhayal/ termenung 4.10 Membuat sesuatu tanpa tujuan

Skala : 1- tidak memuaskan 2- kurang memuaskan 3- sederhana 4- baik 5- sangat baik

36

viii.

Rekod berterusan Ia adalah catatan lengkap berkenaan kejadian dan dicatat mengikut urutan masa

kejadian berlaku. Guru atau pemerhati akan duduk ataupun berdiri dari jarak beberapa meter daripada murid dan mula mencatat apa sahaja kejadian yang berlaku dalam masa yang telah ditetapkan. Masanya mungkin lima minit ataupun mungkin diulang beberapa kali pada hari itu. Rekod ini berbeza daripada rekod anekdot kerana ia merekod semua kejadian yang berlaku bukan hanya kejadian dipilih ataupun yang diperlukan sahaja. Catatannya juga menggunakan ayat yang pendek dan ditulis dengan menggunakan ayat yang pendek dan ditulis dengan menggunakan teknik penulisan ringkas jika boleh. Kebaikan rekod berterusan:

37

• • •

Rekod yang lengkap, komprehensif dan tidak terhad kepada satu kejadian sahaja. Rekod ini terbuka dan membolehkan guru mencatat apa sahaja yang beliau lihat. Guru atau pemerhati tidak perlu mempunyai kemahiran pemerhati yang khusus.

Keburukan rekod berterusan: • • • Memerlukan banyak masa. Sukar merekod semua kejadian dengan lengkap. Baik bagi merekod pemerhati individu tetapi sukar merekod pemerhatian secara kumpulan.

ix.

Rekod Spesimen Hampir sama dengan rekod berterusan, tetapi ia lebih lengkap, lebih jelas dan

kriterianya sudah ditetapkan seperti masa dan kanak-kanak yng terlibat. Rekod ini selalu digunakan oleh penyelidik yang memrlukan catatan menyeluruh dan lengkap berkenaan satu-satu tingkah laku. Kebaikan dan keburukannya juga hamper sama dengan rekod berterusan.

38

PEMERHATIAN

39

Nama Jantina Bangsa Agama Warganegara Tarikh Lahir Alamat

: Maziah binti Mohd Yusoff : Perempuan : Melayu : Islam : Malaysia : 25.09.1998 : Lot 596, Kg, Membatu, Ketereh, Kota Bharu Kelantan.

Sekolah sebelum Anak ke Kumpulan Guru Kelas

: Sekolah Kebangsaan Kamil 2, Pasir Puteh Kelantan. : sembilan :5 : Cik Faridah binti Ismail

Saya telah melakukan kajian terhadap seorang kanak-kanak perempuan yang benama Maziah dan dia lebih suka dikenali sebagai Mama. Dia yang menghadapi masalah pembelajaran dan dikategorikan sebagai Sindrom Down yang juga mempunyai masalah kecacatan mental dan sudah berusia 11 tahun. Apa yang saya dapati setelah membuat pemerhatian selama lima hari banyak tingkah laku negatif yang dapat dikesan antaranya adalah dia seorang yang suka mengganggu, suka mencubit, suka memukul rakan-rakannya dan tidak memberi tumpuan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung.

40

Menurut guru kelasnya, Maziah suka mencubit rakan sekelasnya yang tidak rapat dengannya. Selain itu, jika rakannya itu tidak memenuhi kehendak dia akan memukul kepala rakannya dengan apa sahaja yang ada ditangannya. Contohnya, semasa bermain-main gabus dengan rakan-rakannya di bahagian belakang kelas dia telah memukul kepala rakannya dengan gabus kerana rakannya itu tidak mengendahkan arahan dia supaya jangan bermain ditempat yang sama dengannya. Semasa proses pengajaran dan pengajaran berlangsung, dia akan menjelir lidah kepada rakan-rakannya walaupun rakannya itu tidak melakukan apa-apa.

Maziah tidak menumpukan perhatian semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Maziah juga suka memarahi rakan-rakannya tanpa sebab kerana rakanrakannya yang lain tidak suka berkawan dengannya yang suka menjelir lidah dan memukul. Rakan-rakannya tidak berapa rapat dengannya kerana tabiaatnya yang suka memukul dan menjelir lidah itu. Namun begitu, walaupun Maziah mempunyai banyak tingkah laku negatif tetapi dia juga mempunyai banyak tingkah laku positif. Maziah merupakan kanak-kanak yang mampu mengurus dirinya sendiri, dia boleh makan dan meletakkan kembali pinggan ditempat yang telah disediakan. Menurut ibunya yang juga seorang guru, Maziah sudah pandai mengurus dirinya sendiri seperti mandi, memakai baju dan memakai
41

kasut tanpa bantuan orang lain. Tingkah laku negatifnya itu sahaja yang belum dapat diubah. Menurut ibunya lagi, dia juga berkelakuan begitu juga dengan adiknya di rumah. Suka memukul dan menjelir lidah. Namun, setelah ditegur Maziah akan berhenti melakukan perbuatan tersebut seketika.

KAJIAN KES TINGKAH LAKU BERMASALAH

Nama murid Kategori

: Maziah binti Mohd Yusoff : Sindrom Down + Terencat Akal

Tingkah laku berterusan:
1) menjelir lidah 2) memukul kawan

3) berkhayal
4) menyanyi dengan kuat

42

5) tidak dapat menumpukan perhatian 6) menangis tanpa sebab Tingkah laku semasa: 1) berada dalam dunia sendiri
2) suka mengganggu rakan

Berdasarkan rekod tersebut terdapat beberapa perancangan bagi menguruskan tingkah laku yang direkodkan dalam bentuk borang-borang yang bersesuaian.

RANCANGAN PENGURUSAN TINGKAH LAKU Masalah tingkah laku suka memukul kawan

Nama Murid Tarikh Mula Masalah Tingkah Laku Tarikh Lahir Umur

: Maziah binti Mohd Yusoff : 16 Ogos 2009 : Memukul kawan : 25.09.1998 : 11 tahun
43

Pengetahun sedia ada Matlamat

: Dimarahi dan ditegur oleh guru jika memukul kawan : Mengurangkan atau menghentikan aktiviti memukul kawan. • Memukul kawan semasa proses pengajaran

Pemerhatian Tingkah laku yang hendak diuruskan Tingkah laku sasaran Masa tingkah laku dilakukan

dan pembelajaran berlaku. • Suka memukul kawan • berhenti daripada tingkah laku tersebut • semasa tiada sebarang aktiviti • semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran • keadaan marah dan berseorangan • Murid tidak dapat membezakan antara

Sebab keutamaan

tingkah laku positif atau negatif. • Mengelakkan tingkah laku tersebut menjadi berterusan sehingga dewasa. • Membuatkan rakan lain tidak selamat dengan dirinya • Memberi kesan kepada rakan-rakan

Strategi atau kaedah

• • • • •

Sentiasa mengawal tingkah laku tersebut. melaksanakan aktiviti yang diminatinya seperti puzzle. Memberi menasihati peneguhan murid negatif supaya untuk tidak mengurangkan tingkah laku tersebut. mengulangi tingkah laku tersebut memberi ganjaran seperti pujian jika berjaya tersebut. menghentikan tingkah laku

Menggalakkan mereka belajar secara berkumpulan supaya rakan lain berasa
44

selesa dan selamat dengannya. • memperbanyakkan penggunaan bahan bantu belajar supaya murid tidak berasa Peneguhan bosan. • Positif  memberikan ganjaran  memberikn pujian seperti ”bagus” atau ’baik”. • Negatif  memberi teguran
Sekolah Kebangsaan Seri ketereh

 duduk di belakang  tidak rakan-rakan

dibenarkan

bermain

dengan

Borang Rekod Anekdot Pemerhati: Nazifah Binti Lang Tarikh pemerhatian :16 Ogos 2009

 hukuman

PENGURUSAN TINGKAH LAKU SASARAN
Nama pelajar : Maziah binti Mohd Yusoff

Masa pemerhatian : 9.15 pagi

Catatan ditulis dalam bentuk borang rekod anekdot untuk dimasukkan ke dalam

fail murid.
Penerangan tentang kejadian: - suka memukul kawan - berkhayal - menjelir lidah

Penerangan tentang lokasi/ latar belakang kejadian : Nota, cadangan dan langkah: 45 - berlaku semasa guru sedang mengajar di hadapan kelas - bermain bersama rakan.

1) melaksanakan intervensi dengan menggunakan kaedah ganjaran. 2) memberi nasihat dan teguran gterhadap perlakuan tersebut.

Lembaran Data Senarai Semak (Check List Data Sheet)

BUTIR-BUTIR DIRI MURID Nama Murid : Maziah binti Mohd Yusoff Rekod dalam bentuk Senarai Semak Umur : 11 tahun Tarikh Lahir: 25.09.1998 No. Surat Beranak : AI 80194

Kelas:5 No Pendaftaran Senarai Semak Tingkah LakuJKM: T 037488 Jenis Kecacatan/ Tahap : Jantina : L / P Kaum : .Melayu Agama: Islam Anak ke- : 9

Bil. Adik Beradik: 10

PENGESAHAN IBU BAPA/ PENJAGA Nama : Nik Yam binti Yunoh No K/P : 571012-03-5016 Alamat : Lot 596, Kg. Membatu Ketereh, Kota Bharu Kelantan. Tandatangan: Nik Tarikh: 24/01/2009 46

PERLAKUAN YANG KETARA Agresif Pasif Kognitif Emosi Negatif Sosial Motor Kasar Motor Halus ( ( ( ) ( ) ( ( ( ) ) ) ) )

Bil 1.

Keterangan Tingkah Laku Ya Perlakuan Agresif 1.19
1.20

Tunjuk Tidak

Ulasan

Merosakkan

harta

sendiri/ √ √ orang √ √ √ √ *tingkah laku 1.24 diberi intervensi* perlu

orang lain Selalu berkelahi/ bertindak Cepat marah/ meradang Mengacau/Menguasai Mencederakan diri Memukul orang lain Menjelir lidah Panas baran Perlakuan negatif berlaku √ 1.21 1.22 1.23
1.24

lain

1.25 1.26 1.27

dengan tiba-tiba
47

2.

1.28 Hiperaktif Perlakuan Pasif 2.1 Memencilkan diri 2.2 Sugul 2.3Terlalu pendiam 2.4 Terlalu malas 2.5 Mudah terganggu perhatian 2.6 Terlalu malu 2.7 Lembab pergerakan 2.8 Lembab membuat sesuatu √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3.

Perlakuan Negatif Sosial 3.1 Mengusik 3.2 Bercakap bohong 3.3 Tidak menepati janji 3.4 Engkar/ tidak menurut perintah 3.5 Berbahasa Kasar 3.6 Terlalu suka bercakap 3.7 Selalu buang air dalam bilik darjah 3.8 Suka membuat bising 3.9 Mengambil tanpa meminta 3.10 Tidak bekerjasama 3.11 Tidak bertimbang rasa √ √ √

4.

Pemasalahan Emosi 4.1 Gelisah 4.2 Menggerakkan bahagian anggota √ badan tanpa dapat dikawal 4.3 Bebal 4.4 Menipu /berbohong 4.5 Selalu mengadu sakit 4.6 Menangis dalam kelas
48

√ √ √ √

4.7 Memerlukan perhatian yang lebih 4.8 Risau 4.9 Berkhayal/ termenung 4.10 Membuat sesuatu tanpa tujuan

√ √ √ √

i) Data Awal- Tingkah Laku Sasaran (memukul rakan) Masa Hari Ahad (16/8/09) Isnin (17/8/09) Selasa (18/8/09) Rabu (19/8/09) Khamis (20/8/09) 8.30-9.30 pagi 3 4 3 2 2 9.30-10.30 pagi 1 2 2 1 0 10.30-11.30 pagi 2 3 0 0 3 11.30-12.30 tengah hari 2 2 3 1 1 Jumlah 8 11 8 4 5

49

Penilaian : • Pemerhatian telah dibuat berdasarkan tugasan yang diberikan • Maklumat diperolehi daripada guru dan pembantu guru • Temubual guru dan ibu bapa • Hukuman, teguran, ganjaran, peneguhan

Hasil penilaian: • • • Daripada hasil pemerhatian, Maziah akan berhenti melakukan perbuatan tersebut jika guru menegur dan diminta meminta maaf. Tingkah laku berkurangan setiap kali menjelang tengah hari. Guru perlu memantau tingkah laku tersebut dari semasa ke semasa.

50

ii) Semasa menjalankan intervensi Masa Hari Ahad (1/9/09) Isnin (2/9/09) Selasa (3/9/09) Rabu (4/9/09) Khamis (5/9/09) Ahad (8/9/09) Isnin (9/9/09) Selasa (10/9/09) Rabu (11/9/09) Khamis (12/9/09) 8.30-9.30 pagi 2 2 1 0 1 2 1 0 1 1 9.30-10.30 pagi 1 2 2 2 2 1 1 1 1 0 10.30-11.30 pagi 2 1 2 2 1 1 1 1 0 0 11.30-12.30 tengah hari 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 Jumlah 7 6 5 5 5 4 3 2 2 1

51

Penilaian : • Pemerhatian telah dibuat berdasarkan tugasan yang diberikan • Maklumat diperolehi daripada guru dan pembantu guru • Temubual guru dan ibu bapa • Hukuman, teguran, ganjaran, peneguhan

Hasil penilaian: • • • Guru memberi teguran kepada Maziah secara baik dan lembut. Guru membuat aktiviti yang diminati Maziah seperti puzzle untuk menarik Guru memberikan peneguhan negatif terhadap perlakuan tersebut.

minatnya.

52

iii) Selepas menjalankan intervensi

Masa Hari Ahad (15/9/09) Isnin (16/9/09) Selasa (17/9/09) Rabu (18/9/09) Khamis (19/9/09)

8.30-9.30 pagi 0 1 1 1 0

9.30-10.30 pagi 1 1 0 0 0

10.30-11.30 pagi 1 0 0 0 0

11.30-12.30 tengah hari 0 0 0 0 0

Jumlah 2 2 1 1 0

53

Penilaian : • Pemerhatian telah dibuat berdasarkan tugasan yang diberikan • Maklumat diperolehi daripada guru dan pembantu guru • Temubual guru dan ibu bapa • Hukuman, teguran, ganjaran, peneguhan Hasil penilaian: • • • Tingkah laku yang ditunjukkan berkurangan setelah intervensi dilakukan Maziah dan rakan-rakan telah dapat bermain bersama dengan selesa serta dapat menumpukan perhatian di dalam kelas Maziah sudah tidak berani memukul rakan-rakannya.

54

Bibliografi

Buku Saayah binti Abu, Menjadi Guru Tadika Rohani binti Abdullah, Nani binti Menon dan Mohd Sharani bin Ahmad, Panduan Kurikulum Prasekolah. Open University Malaysia, Pengurusan Tingkah Laku Kanak-kanak Berkeperluan Khas, Fakulti Pendidikan dan Bahasa. Wan Norazman Wan Salleh, Universiti Kebangsaan Malaysia, Pengurusan Tingkah Laku.

55