P. 1
Kebaikan Sistem Takaful Berbanding Dengan Insurans Konvensional

Kebaikan Sistem Takaful Berbanding Dengan Insurans Konvensional

4.71

|Views: 38,044|Likes:

More info:

Published by: Shazana Binti Muhamed Sa'ad on Oct 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2015

Sebelum sistem takaful diperkenalkan, umat Islam terpaksa membeli polisi

insurans konvensional. Tetapi kini dengan wujudnya syarikat-syarikat pengendali

takaful, maka ia bukan lagi menjadi alternatif atau pilihan kepada umat Islam tetapi

umat Islam perlu menolak insurans konvensional yang ternyata mempunyai banyak

kelemahan terutamanya yang melibatkan hukum syarak. Antara kelemahan-

kelemahannya ialah:

1. Terdapat Unsur Riba.

Huraian tentang unsur riba dalam pelaksanaan insurans konvensional telah

dijelaskan sebelum ini. Walau bagaimanapun, secara ringkas, unsur riba dalam

insurans konvensional boleh dilihat dalam beberapa aspek:

1. Bayaran pampasan yang diberikan oleh syarikat insurans sekiranya berlaku

sebarang musibah kepada pencarum adalah berbeza dengan jumlah premium

yang dicarum. Hal ini jelas disebabkan tidak ada kesamaan nilai dalam

urusniaga dua item ribawi yang dijalankan. Ini kerana urusniaga insurans

dijalankan mengikut Kontrak Mu'awadat Maliah (Pertukaran Jual Beli).

60

2. Berlaku pembayaran bertangguh dalam dua item ribawi (Riba An-Nasi’ah). Hal

ini merujuk kepada situasi di mana pemegang polisi hanya akan menerima wang

premium yang dicarumnya beserta bonus dalam jumlah tertentu dari syarikat

insurans sekiranya ditimpa musibah.

3. Pemegang polisi yang terlewat membayar premium mengikut masa yang

ditetapkan akan dikenakan bayaran faedah mengikut kadar yang tertentu.

4. Urusniaga pinjaman dari polisi yang ditawarkan kepada peserta dalam

sesetengah produk insurans hayat melibatkan riba. Dalam sistem kemudahan

pinjaman ini, syarikat insurans akan mengenakan bayaran faedah mengikut

kadar yang telah ditetapkan ke atas pencarum yang membuat pinjaman. Jelas

sekali bayaran faedah tersebut merupakan riba yang dilarang oleh Islam.

5. Elemen riba turut wujud dalam penjanaan keuntungan pelaburan yang akan

digunakan dalam pembayaran pampasan kepada pemegang polisi. Keseluruhan

simpanan tabungan wang syarikat insurans dilaburkan pada pelaburan yang

berasaskan riba dan amalan-amalan lain yang tidak diluluskan oleh syarak.

2. Terdapat Unsur Gharar (Ketidaktentuan).

Manakala unsur gharar dalam kontrak insurans yang diamalkan sekarang dilihat

dari segi Ma’qud Alaih (barang) dan berkait rapat dengan hal berikut:

d. Pencarum tidak mengetahui dengan jelas sama ada dapat atau tidak

bayaran yang dijanjikan.

e. Pencarum tidak mengetahui kadar bayaran yang akan dikenakan oleh

syarikat insurans.

f. Pencarum tidak mengetahui bilakah pembayaran akan dilakukan.

Dalam kedua-dua keadaan insurans nyawa dan insurans am, pemegang polisi,

mengikut perjanjian yang ditandatangani, bersetuju membayar sejumlah caruman bagi

tempoh tertentu dan syarikat pula memberi jaminan akan membayar sejumlah

pampasan apabila berlaku bencana kepada pemegang polisi. Namun begitu, syarikat

tidak menjelaskan bagaimana jumlah pampasan yang dijanjikan itu dihasilkan dan

61

bagaimana kerugian dapat dinilai dalam bentuk wang sebelum bencana itu berlaku.

Sekalipun diandaikan benda yang dipersetujui itu pasti namun tiada satu pihak pun

yang mengetahui nilai sebenar pampasan yang sepatutnya dibayar pada masa

pampasan itu harus dibayar. Oleh itu, kontrak dibuat hanyalah berlandaskan andaian

(ihtimal) semata-mata dan sudah jelas mengandungi unsur gharar (ketidakpastian).

Dalam situasi yang lain pula, unsur gharar berlaku apabila tiada tuntutan

dilakukan oleh pencarum. Hal ini sangat menguntungkan syarikat insurans kerana

mereka akan mendapat semua keuntungan (premium) sementara pencarum

mengalami kerugian kerana tidak mendapat sebarang pulangan padahal kontraknya

berasaskan jual beli.

Apabila pemegang polisi membatalkan atau menamatkan polisi insurans

sebelum genap tempohnya yang tertentu, pemegang polisi tidak akan menerima

sebarang pengambilan premium atau sekiranya diberi, kaedah pengiraannya tidak

berasaskan prinsip sama rata.

3. Terdapat Unsur Perjudian.

Dalam konteks insurans, para ulama’ menyatakan maisir (perjudian) dan gharar

(ketidakpastian) mempunyai kaitan yang amat rapat. Ini bererti jika sesuatu transaksi itu

mengandungi unsur gharar maka dengan sendirinya unsur maisir akan turut serta.

Kaitan antara keduanya adalah terlalu rapat dan saling berkait.

Unsur perjudian dapat dilihat apabila seseorang pemegang polisi insurans nyawa

meninggal dunia sedangkan tempoh perjanjiannya belum lagi tamat dan hanya

membayar sebahagian premium yang dipersetujui tetapi kemudian diberikan pula

pampasan yang tidak dijelaskan asal-usulnya. Hal ini mungkin menyebabkan syarikat

insurans mengalami kerugian. Sebaliknya, jika tiada tuntutan dibuat oleh pencarum

sepanjang tempoh polisi, syarikat insurans berpeluang mendapat keuntungan berlipat

kali ganda kerana tidak perlu mengeluarkan peruntukan untuk membayar pampasan

62

kepada pencarum. Untung dan rugi bergantung kepada nasib inilah yang dianggap

seperti berjudi. Manakala pencarum pula ketika mencarum mengharapkan dengan

carumannya yang sedikit, ia boleh mendapat sejumlah wang yang lumayan sekiranya

berlaku musibah. Ini juga dianggap suatu perjudian.

Kesimpulannya, unsur maisir (perjudian) dalam kontrak insurans wujud apabila:

iv. Peserta membayar premium yang kecil dengan mengharapkan wang yang lebih

besar jumlahnnya.

v. Peserta hilang wang premium apabila peristiwa ingin dilindungi (the insured

event) tidak berlaku.

vi. Syarikat akan rugi jika terpaksa membayar tuntutan yang meletakkan jumlah

premium yang diterima.

vii. Pembayaran pampasan dipertaruhkan kepada bencana yang belum pasti terjadi

4. Syarikat Sebagai Pemilik Penuh Keuntungan

Dalam insurans konvensional, wang pelanggan dianggap wang syarikat insurans

dan dimiliki syarikat sejurus selepas dibayar oleh pelanggan termasuklah keuntungan

yang dihasilkan dari kumpulan wang pencarum. Ini kerana keuntungan merupakan

objektif utama sesebuah syarikat insurans ditubuhkan. Oleh itu, selain

bertanggungjawab membayar manfaat insurans, syarikat juga memiliki hak penuh

dalam membuat keputusan untuk mengagih-agih keuntungan yang diperolehi daripada

pelaburan yang dijalankan. Apatah lagi secara umumnya, pencarum tidak berhak untuk

mendapat sebarang bahagian dari 'surplus'.

Oleh itu, tidak dapat dinafikan lagi segala perkara yang berlandaskan syariat

Islam pastinya membawa banyak kebaikan dan kelebihan berbanding perkara yang

dicipta oleh manusia. Ini kerana Islam adalah agama yang syumul meliputi segala

aspek dalam kehidupan manusia.

63

5.0 SEJAUH MANA KEJAYAAN PELAKSANAAN TAKAFUL DI MALAYSIA

Menurut Mohd Fadzli Yusof (1996), Malaysia merupakan negara Asia Tenggara

yang pertama merintis perniagaan insurans secara Islam. Industri takaful Malaysia

bermula dengan penubuhan Syarikat Takaful Malaysia Sendirian Berhad yang mula

beroperasi pada Ogos 1985 sebagai pengendali takaful tunggal dengan produk asas

yang terhad. Namun kini hasil usaha bersepadu antara Bank Negara Malaysia dan

pengendali-pengendali takaful membangunkan industri takaful yang cekap, dinamik dan

berdaya tahan, industri takaful Malaysia terus berkembang dan mengalami transformasi

yang pesat. Bahkan industri takaful juga telah berjaya diintegrasikan ke dalam arus

perdana sistem kewangan negara.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->