P. 1
Kebaikan Sistem Takaful Berbanding Dengan Insurans Konvensional

Kebaikan Sistem Takaful Berbanding Dengan Insurans Konvensional

4.71

|Views: 38,071|Likes:

More info:

Published by: Shazana Binti Muhamed Sa'ad on Oct 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2015

1

TAKAFUL SEBAGAI ALTERNATIF KEPADA INSURANS KONVENSIONAL UNTUK

MENINGGIKAN TARAF HIDUP EKONOMI UMAT ISLAM. BINCANGKAN KEBAIKAN

SISTEM TAKAFUL BERBANDING DENGAN INSURANS KONVENSIONAL

Perkara

Muka Surat

Pengenalan

2

1.0 Definisi, Konsep dan Sejarah Kemunculan Insurans Konvensional

dan Takaful

2.1 Definisi dan Konsep Takaful

4

2.2 Sejarah Kemunculan Takaful

6

2.3 Definisi dan Konsep Insurans Konvensional

10

2.4 Sejarah Kemunculan Insurans Konvensional

11

3.0 Sistem dan Pelaksanaan Insurans Konvensional dan Takaful

3.1 Takaful

18

3.1.1 Tiga Komponen Utama dalam Industri Takaful

19

i. Peserta Takaful

ii. Pengendali Takaful

iii. Saluran Pengantara

a. Agen Takaful

b. Broker Takaful

c. Banktakaful

d. Adjuster

3.1.2 Tadbir Urus Syariah

23

i. Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia

ii. Jawatankuasa Syariah

3.1.3 Pelan Perlindungan Takaful

24

i. Takaful Keluarga

ii. Takaful Am

3.1.4 Perbezaan Takaful Keluarga Dan Takaful Am

27

3.1.5 Prinsip Asas Takaful

28

2

3.2 Insurans Konvensional

3.2.1 Pembahagian Insurans

29

i. Insurans Bersifat Perniagaan / Komersial (Takmin Tijari)

ii. Insuran Kerjasama / Masyarakat (Takmin Ta’awuni @ ijtima’ie)

3.2.2 Jenis-jenis Insurans Konvensional

30

i. Insurans Hayat / Nyawa

ii. Insurans Am

3.2.3 Perbezaan Insurans Hayat dan Insurans Am

32

3.2.4 Prinsip Asas Insurans

32

3.2.5 Kontrak Insurans Konvensional

35

3.2.6 Pendapat Ulama Terhadap Insurans

39

3.2.7 Unsur-unsur yang Dilarang dalam Insurans Konvensional

42

3.2.8 Perbezaan Takaful dan Insurans Konvensional

48

4.0 Kelebihan dan Kelemahan Sistem Insurans Konvensional dan Takaful

4.1 Takaful

4.1.1 Kelebihan Sistem Takaful

50

4.1.2 Kekurangan Sistem Takaful

55

4.2 Insurans Konvensional

4.2.1 Kelebihan Sistem Insurans Konvensional

58

4.2.2 Kelemahan Sistem Insurans Konvensional

59

5.0 Sejauhmana Kejayaan Pelaksanaannya di Malaysia

5.1 Penubuhan Industri Takaful di Malaysia

63

5.2 Pemangkin Perkembangan Takaful di Malaysia

66

6.0 Jangkaan Masa Hadapan

69

7.0 Penutup

72

Bibliografi

Lampiran

3

1.0 PENGENALAN

Tidak kira agama mahupun pangkat, setiap anggota masyarakat pastinya akan

berusaha mengelakkan diri dan keluarga mereka daripada mengalami kerugian,

kesusahan dan kemalangan. Menyedari keperluan dan kepentingan perlindungan

dalam kehidupan seharian, ia tidak boleh dipandang ringan oleh masyarakat. Sebagai

langkah persediaan menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya musibah atau

tragedi, maka perkhidmatan takaful dan insurans dilihat mampu memenuhi keperluan

masyarakat masa kini kerana kedua-dua sektor tersebut menawarkan jaminan

perlindungan kewangan kepada individu, keluarga dan sektor perniagaan.

Sejajar dengan perkembangan yang semakin pesat, industri insurans dan takaful

kini turut menjadi satu alternatif tabungan bagi pengguna individu. Manakala bagi sektor

perniagaan, perkhidmatan takaful dan insurans penting dalam membantu mengekalkan

daya saing dan kesinambungan sesebuah perniagaan sekiranya berlaku kerugian luar

jangka yang boleh diinsuranskan sehingga boleh menjejaskan perniagaan. Permintaan

yang semakin meningkat di kalangan masyarakat yang semakin sedar akan

kepentingan dan keperluan dalam mengatur pelan kewangan masing-masing telah

menyumbang kepada perkembangan pesat industri takaful dan insurans di negara ini.

Pelancaran skim takaful di negara ini sebenarnya telah memberi nafas baru

kepada industri insurans kerana berjaya menambat hati masyarakat Islam di negara ini

yang sebelumnya tidak yakin akan kesahihan sistem insurans konvensional sedia ada.

Faktor-faktor seperti kesedaran yang semakin meningkat di kalangan orang ramai

terhadap kewangan Islam, kemajuan yang berterusan dalam ekonomi negara dan

pertambahan peluang berikutan pelbagai usaha yang dilaksanakan untuk

memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai pusat kewangan Islam antarabangsa

banyak menyumbang kepada pertumbuhan industri takaful pada hari ini. Bank Negara

Malaysia juga turut memainkan peranan penting dalam meningkatkan daya tahan

industri takaful bagi menghadapi persekitaran yang mencabar dan membolehkan

pengendali takaful meraih potensi perniagaan takaful global.

4

2.0 DEFINISI, KONSEP DAN SEJARAH KEMUNCULAN TAKAFUL DAN

INSURANS KONVENSIONAL

2.1 DEFINISI DAN KONSEP SISTEM TAKAFUL

Menurut Akta Takaful 1984 (Buku Panduan Asas Takaful, 2007), istilah Takaful

membawa maksud satu skim yang berasaskan persaudaraan, perpaduan dan bantuan

bersama yang menyediakan pertolongan dan bantuan kewangan kepada peserta-

peserta jika diperlukan di mana peserta jika diperlukan di mana peserta-peserta sama-

sama bersetuju untuk memberi sumbangan bagi maksud itu.

Kata dasar bagi perkataan takaful ialah ‘kafala’ yang bererti untuk menjamin,

menjaga atau memelihara. Oleh kerana takaful merupakan kata nama yang berasal

daripada kata kerja ‘takafala’, maka ianya memberi erti saling menjamin, saling

menjaga dan saling memelihara. Di dalam al-Quran terdapat perkataan-perkataan

‘kafala’ dan juga ‘yakfulu’ yang memberi makna memelihara atau menjaga.

Sebagaimana disebut dalam firman Allah SWT:

$yγn=¬6s)tFsù

$yγš/u

@Αθç7s)Î/

9 |¡ym

$yγtFt7/Ρr&uρ

$—?$t6tΡ

$YΖ|¡ym

$yγnx.uρ

$−ƒÌx.y
(

Maksudnya: “Maka ia (Mariam) diterima oleh Tuhannya (sebagai nazar) dengan

penerimaan yang baik dan dibesarkannya dengan didikan yang baik, serta

diserahkannya untuk dipelihara oleh Nabi Zakaria.” (Surah Ali-Imran: ayat 37)

Pada asasnya, sistem takaful berteraskan konsep kerjasama, tanggungjawab,

jaminan, perlindungan dan saling membantu di kalangan peserta-pesertanya. Ia

bertujuan menggalakkan sifat tolong-menolong dan perpaduan di kalangan para

peserta selari dengan konsep “ta’awun” (saling bekerjasama).

5

Melalui takaful akan dapat diwujudkan suatu perhubungan yang erat mengikut

amalan dan peraturan Islam di antara peserta-peserta yang berpakat dan bersetuju

untuk sama-sama menanggung kerugian atau kehilangan. Berpandukan kepada

semangat perpaduan ini, maka dapat disusun suatu sistem amali yang mementingkan

prinsip-prinsip saling bertanggungjawab, saling bekerjasama atau bantu-membantu dan

saling lindung-melindungi antara satu sama lain.

Dalam erti kata lain, ia merupakan penyediaan sumbangan yang dikongsi

bersama bagi membantu mereka yang memerlukan. Islam amat menggalakkan sifat

tolong-menolong atau menyediakan bantuan pada mereka yang ditimpa musibah. Islam

juga menuntut supaya umatnya bekerjasama dalam perkara-perkara yang baik.

Asas falsafah ini adalah berpandukan kepada beberapa hadith Rasulullah SAW yang

antaranya:

1. Dalil Kerjasama

Allah akan sentiasa membantu hamba-Nya selagi mereka saling membantu

antara satu sama lain.”

(Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud)

2. Dalil Tanggungjawab

Ibarat hubungan dan perasaan orang-orang beriman sesama mereka adalah

seperti jasad, apabila salah satu daripadanya ditimpa kesusahan, maka seluruh

anggota yang lan juga akan merasainya”.

(Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim)

3. Dalil Saling Melindungi

Demi hayatku yang berada dalam kekuasaan Allah, tiada siapa akan masuk

syurga jika beliau tidak melindungi jirannya yang berada dalam kesusahan.”

(Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim)

6

Berasaskan hadis-hadis tersebut, para ilmuwan Islam memutuskan bahawa

usaha bersepadu perlu wujud untuk melaksanakan konsep takaful sebagai kaedah

terbaik memenuhi tuntutan ini.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->