ISI KANDUNGAN Perkara 1.0 Pendahuluan 2.0 Tingkah Laku Bermasalah 2.1 Tidak Berminat Belajar 2.2 Disruptif 2.3 Bergantung 2.4 Distruktif 2.

5 Degil dan Tidak Menghiraukan Arahan serta Teguran Guru 3.0 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkah Laku Bermasalah 3.1 Faktor Pelajar 3.2 Faktor Guru 3.3 Faktor Bilik Darjah dan Sekolah 3.4 Faktor Masyarakat 4.0 Cara-cara Menangani Masalah Tingkah Laku 4.1 Kemahiran Komunikasi 4.1.1 Gaya Kepimpinan Guru 4.1.2 Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 4.1.3 Bahan Bantu Mengajar 4.2 Pengurusan Disiplin 4.2.1 Tingkah Laku 4.2.2 Humanistik 4.2.3 Kognitif 6.0 Penutup Muka Surat 2 3

9

18

24

28

1

1.0 Pendahuluan

Pengawalan kelas merupakan salah satu aspek penting yang perlu diberi perhatian oleh seseorang guru sebaik sahaja melangkah masuk ke dalam kelas. Guru pastinya tidak dapat lari daripada menyentuh hal berkaitan soal disiplin murid-murid disebabkan perkaitannya yang sangat rapat dengan pengawalan kelas. Dalam hal ini, Omardin Ashaari (1999) berpendapat bahawa kaedah yang paling berkesan dalam mengawal kelas dan lazimnya digunakan oleh guru ialah menggunakan kekuatan dan ketegasan yang ada pada diri mereka sendiri. Misalnya, terdapat ramai guru yang melantangkan suara mereka untuk menyuruh murid-murid diam apabila masing-masing sibuk berbual ketika beliau sedang mengajar dan ketika keadaan kelas mula sukar dikawal.

Murid-murid di dalam sesebuah kelas umumnya mempunyai pelbagai perbezaan latar belakang dan sikap yang tersendiri sama ada positif atau negatif. Perbezaan tersebut kadang kala membawa kepada tingkah laku bermasalah dan guru seharusnya peka serta berempati terhadap murid-murid tersebut. Cabaran yang biasanya dihadapi oleh guru-guru di sekolah ialah bagaimana hendak mengenal pasti tingkah laku bermasalah dan seterusnya merancang serta melaksanakan strategi dan teknik yang sesuai bagi memodifikasi tingkah laku yang tidak diingini agar hal tersebut tidak menjejaskan kelicinan atau keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran demi menjaga iklim bilik darjah yang kondusif.

2

2.0 Tingkah Laku Bermasalah

Menurut Atkinson (1990), tingkah laku bermasalah adalah merupakan tingkah laku yang terkeluar daripada kehendak, norma-norma dan nilai sesuatu masyarakat. Tingkah laku bermasalah boleh merangkumi tingkah laku destruktif, tingkah laku desruptif, pergantungan berlebihan, tingkah laku kebimbangan, tingkah laku

pengunduran diri dan tingkah laku pengasingan diri. Tingkah laku bermasalah ini akan menjadi lebih berbahaya sekiranya ianya melibatkan klik yang mana akhirnya akan mengakibatkan keganasan sekiranya tidak dibendung dengan lebih awal. Manakala Mok Soon Sang (2003) merujuk tingkah laku bermasalah dari konteks pendidikan sebagai sebarang tingkah laku murid yang boleh menjejaskan kelicinan dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran, khasnya di bilik darjah. Tingkah laku bermasalah di kalangan murid-murid bukan sahaja merujuk kepada tingkah laku bermasalah negatif semata-mata tetapi juga merangkumi tingkah laku bermasalah positif iaitu seperti tingkah laku ingin tahu, cepat belajar, pintar cerdas dan proaktif.

Walau bagaimanapun, di dalam tugasan ini, fokus diberikan kepada tingkah laku bermasalah negatif yang merangkumi tingkah laku disruktif (anti sosial), distruptif (mengganggu) dan bergantung termasuklah hiperaktif, bimbang, murung, pengunduran diri dan pengasingan diri.

2.1 Tidak Minat Belajar

Antara cabaran utama yang dihadapi oleh Cikgu Aishah ketika mengajar Kelas 4 Melati ialah terdapat di kalangan murid-murid yang mempunyai tahap pembelajaran yang lemah dan sering tidak membawa buku. Dalam hal ini, Omardin Ashaari (1999) menyatakan bahawa biasanya murid yang lemah dalam pelajaran mempunyai hubung kait dengan soal minat, sikap, kaedah mengajar, kesihatan dan kelembapan pemikiran serta kesukaran pelajar mengikuti pengajaran guru. Justeru, guru hendaklah mengenal pasti murid yang mempunyai masalah tersebut dan bijak merancang serta mengambil
3

kaedah dan strategi yang sesuai agar dalam masa yang sama tidak menjejaskan pembelajaran murid-murid yang sudah cekap dalam pelajaran.

Di samping itu, guru juga seharusnya sentiasa memberi galakan dan rangsangan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada murid yang lemah sebagai motivasi agar mereka sedar dan berusaha meningkatkan tahap pembelajaran mereka. Jika tahap pembelajaran murid masih di tahap yang sangat lemah dan tidak mampu diatasi dengan melalui kaedah pemulihan yang dijalankan di dalam kelas, guru boleh mengadakan kelas pemulihan untuk memberi perhatian khusus kepada murid yang bermasalah tersebut agar mereka tidak keciciran sebaliknya mereka mampu mengikuti pembelajaran mengikut keupayaan mereka.

2.2 Tingkah Laku Distruktif

Menurut Mok Soon Sang (2003), tingkah laku distruktif merupakan tingkah laku anti sosial yang amat merbahaya kerana pelaku bukan sahaja melakukan aktiviti jenayah tetapi juga mengancam keselamatan orang lain dan kemudahan-kemudahan sekolah. Sikap agresif mereka dapat dilihat dalam bentuk tingkah laku merosakkan sama ada melalui sindiran atau perbuatan fizikal seperti tumbuk-menumbuk, bergaduh, melukai atau menyakiti seseorang yang lain dan hal ini boleh membawa kepada permusuhan nyata, vandalisme dan klik. Pelaku juga mungkin bertindak agresif kepada pihak lawan akibat rasa tidak puas hati, benci, marah atau dendam.

Zirpoli & Melloy (2001) dalam Nora Mislan (2007) menjelaskan bahawa tingkah laku distruktif boleh berlaku tidak kira sama ada secara lisan, bukan lisan atau fizikal yang boleh mencederakan orang lain secara sengaja ataupun tidak. Dipercayai semua bahasa badan yang ditunjukkan oleh pelajar untuk kesemua tingkah laku yang distruktif dan agresif ini menunjukkan kemarahan, keberangan, kekecewaan, kehinaan atau sebagainya yang menyebabkan kelakuan distruktif . Ciri-ciri pelajar yang distruktif secara lisan ialah memberi arahan secara kasar kepada orang lain, mengejek dan mengkritik kerja orang lain. Manakala ciri-ciri pelajar yang distruktif secara fizikal pula
4

ialah menendang, memukul, meludah, menggigit, merampas, melempar dan bergaduh. Contohnya di dalam Kelas 4 Melati, pasangan kembar Roslina dan Roslini menunjukkan tingkah laku bermasalah disruktif apabila mereka saling bersaing dan bergaduh sesama mereka semata-mata untuk menarik perhatian guru.

Tiwi Kamidin (2004) berpendapat bahawa tingkah laku distruktif sering berlaku di kalangan pelajar berusia 10 hingga 15 tahun. Kebiasaannya tingkah laku distruktif di kalangan pelajar pada usia 15 tahun dianggap membahayakan kerana berkemungkinan besar mengakibatkan kecederaan pada individu yang dimusuhi. Sekiranya melibatkan klik, ia akan menyebabkan kes gangsterisme seperti kejadian pukul bukan sahaja di dalam bahkan di luar sekolah. Hal ini mungkin berpunca daripada konflik keluarga, terpengaruh dengan suasana persekitaran, keganasan yang dilihat daripada televisyen, bergaul dengan pelajar yang nakal yang bertujuan ingin mendapatkan perhatian.

2.2 Tingkah Laku Disruptif

Menurut Mok Soon Sang (2003), tingkah laku disruptif merupakan tingkah laku yang mengganggu dan membahayakan orang lain seperti hiperaktif, kelakuan nakal, bising, bergerak sesuka hati, ketawa kuat dan agresif sama ada secara lisan atau fizikal. Manakala Kerr & Nelson (1998) dalam Nora Mislan (2007) pula menyatakan perlakuan disruptif sebagai apa sahaja perlakuan yang mengganggu proses pembelajaran yang sedang berlangsung di dalam bilik darjah. Cara-cara tingkah laku disruptif ini termasuklah untuk mendapat perhatian tidak kira positif atau negatif, mengelak dari melakukan tugasan, berkelakuan agresif dan kasar.

Tiwi Kamidin (2004) menjelaskan bahawa individu yang mempunyai tingkah laku disruptif akan sentiasa menganggu dan menjejaskan kelicinan perjalanan pengajaran dan pembelajaran. Tingkah laku menganggu ini bukan sahaja berlaku di dalam bilik darjah tetapi juga di luar bilik darjah sama ada terhadap adik beradik atau rakan sebaya. Jika tidak dikawal, tidak mustahil tingkah laku tersebut membawa kepada tingkah laku distruktif dan aspek balas dendam, tidak puas hati dan sebagainya. Jenis5

jenis tingkah laku disruptif antaranya termasuklah hiperaktif, terlalu membuat bising, pergerakan melampau, menganggu rakan sebaya, gelak terbahak-bahak serta menunjukkan keagresifan fizikal seperti tolak-menolak. Biasanya, pelaku adalah daripada kalangan murid lelaki berusia 10 hingga 11 tahun.

Merujuk situasi di dalam kelas 4 Melati, didapati beberapa orang murid mempunyai tingkah laku bermasalah disruptif contohnya Ahmad yang agak nakal sering mengganggu rakan-rakannya yang sedang belajar dan Razali pula suka mengusik murid-murid perempuan. Keadaan seperti ini akan mengganggu tumpuan murid-murid sekelas yang lain seterusnya menyebabkan guru sukar untuk mengendalikan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas tersebut. Sekiranya masalah perlakuan disruptif bermula di bilik darjah ini tidak ditangani dengan berkesan maka tidak mustahil pelbagai perlakuan destruktif pula yang akan berlaku di dalam dan di luar bilik darjah.

2.4 Tingkah Laku Masalah Bergantung

Menurut Tiwi Kamidin (2004), tingkah laku bermasalah juga mungkin berbentuk pergantungan berlebihan yang menunjukkan murid tidak dapat berdikari sebaliknya amat bergantung kepada orang lain dan kumpulannya. Tingkah laku bermasalah ini biasanya berlaku di kalangan kanak-kanak yang berumur sepuluh tahun ke bawah tetapi ada kalanya berlarutan sehingga usia remaja. Mereka mudah berasa cemas, takut, bimbang, tertekan dan tidak tahu apa yang dilakukannya jika tidak berada di samping orang yang diharapkan.

Antara simptom-simptom yang ditunjukkan oleh murid yang mempunyai tingkah laku masalah bergantung adalah seperti sukar untuk membuat keputusan seharian tanpa mendapatkan nasihat dan jaminan dari orang lain, memerlukan orang lain untuk bertanggunjawab ke atas kebanyakan perkara dalam kehidupan, tidak berani untuk mengambil sesuatu tindakan kerana kekekurangan keyakinan diri dan tidak yakin akan kebolehan diri, mengambil langkah yang berlebih-lebihan untuk mendapatkan sokongan dari orang lain sehinggakan sanggup melakukan apa sahaja walaupun ia sesuatu yang
6

tidak baik, merasa tidak selesa atau lemah apabila bersendirian kerana takut tidak dapat menjaga diri sendiri dan sebagainya. Contohnya di dalam Kelas 4 Melati, Amalina yang sering berdandan di dalam kelas selalu menjerit bila diejek oleh murid lelaki. Ini menunjukkan dia mempunyai masalah bergantung kerana tidak cuba untuk mengatasi masalah yang dihadapi tetapi sebaliknya terlalu bergantung dan mengharapkan guru untuk bertindak membelanya dari diganggu.

Selain itu, murid yang mempunyai tingkah laku masalah bergantung biasanya mudah mengikut percakapan orang lain dan dipengaruhi. Pendirian mereka juga kurang tegas khasnya apabila berkaitan dengan sesuatu pendapat Hal ini akan menimbulkan masalah pembentukan personaliti dan kendiri diri khasnya apabila mudah dipengaruhi oleh orang lain. Kesannya mungkin akan menimbulkan tingkah laku bermasalah yang lebih agresif seperti desruptif atau destruktif akibat terlalu bergantung kepada klik. Kebanyakan individu yang mempunyai masalah tingkah laku bergantung merupakan seorang yang pendiam, tidak aktif, rendah diri, selalu mengalami kebimbangan dan tekanan. Ia mungkin berpunca daripada sikap ibu bapa yang mengamalkan perlindungan terlampau, suasana rumah tangga yang tegang, autokratik dan tidak mempercayai kanak-kanak.

2.5 Degil dan Tidak Menghiraukan Arahan serta Teguran Guru

Secara umumnya, sikap degil dan tidak menghiraukan arahan guru di kalangan murid kerap kali dilihat dalam senario bilik darjah walaupun tidak semua murid bersikap demikian termasuklah sebahagian besar murid-murid di kelas 4 Melati. Malah Kamarul yang selalu membawa VCD lucah untuk ditunjukkan kepada kawan-kawan adalah contoh kedegilan yang sangat ketara.

7

Menurut Omardin Ashaari (1999), golongan murid bersikap degil ini gemar menentang guru dan apa yang dilakukan hanya untuk menjaga kepentingan diri semata-mata. Mereka mempunyai nilai yang berlainan dalam hidup mereka. Sifat ini mungkin berpunca daripada salah didikan dan pengaruh persekitaran. Jika tidak dikawal, mereka mungkin menjadi lebih liar di luar bilik darjah. Malah masalah akan menjadi lebih berat lagi jika mereka berjaya mempengaruhi rakan-rakan lain di dalam dan luar sekolah.

8

3.0 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkah Laku Bermasalah dan Kaitan dengan Pendekatan Teori.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkah laku bermasalah di kalangan murid-murid. Justeru, guru perlu mengetahui pendekatan teori yang berbeza agar dapat memahami faktor tingkah laku bermasalah di kalangan pelajar dan sebab berlakunya perkara tersebut. Seterusnya dengan maklumat yang diperolehi,

membolehkan guru membuat penyesuaian langkah intervensi yang wajar diambil. Terdapat teori-teori tertentu yang mempunyai pendekatan yang sesuai dapat dikaitkan dengan tingkah laku bermasalah ini antaranya Teori Sosial Albert Bandura, Teori Tingkah Laku Behaviorisme yang dipelopori oleh beberapa orang tokoh popular iaitu Ivan Petrovich Pavlov, John B. Watson, Edward L. Thorndike dan B. F Skinner, Teori Humanistik seperti Teori Motivasi Maslow yang terkenal dengan Hierarki Keperluan Maslow dan Teori Kognitif.

3.1 Faktor Pelajar

Faktor pelajar dilihat sebagai faktor yang paling utama dan dominan penyebab tingkah laku bermasalah. Jika dilihat lebih luas lagi, faktor ini merangkumi beberapa aspek yang berkait rapat dengan diri pelajar itu sendiri iaitu latar belakang pelajar dan pengaruh keluarga khususnya peranan ibu bapa dalam membentuk diri pelajar serta faktor sosio-ekonomi keluarga .

Omardin Ashaari (1999), menjelaskan bahawa keluarga khususnya ibu bapa memainkan peranan penting dalam memberi perhatian terhadap pembelajaran pelajar kerana mereka mempunyai pengaruh kuat terhadap cara hidup pelajar. Sebagai tenaga penggerak dan sumber ilham kepada pelajar, mereka hendaklah sentiasa memberi galakan dan perangsang kepada pelajar untuk berjaya dengan cemerlang dalam pencapaian akademik. Persengketaan yang wujud dalam sesebuah keluarga pasti sedikit sebanyak menimbulkan ketidaktenteraman dalam fikiran pelajar sekaligus
9

menjejaskan ketenangan jiwa lantas menjadi penyebab masalah disiplin di dalam dan luar bilik darjah.

Selain itu, masalah tingkah laku pelajar juga mungkin berpunca daripada faktor sosio ekonomi keluarga sekaligus boleh dikaitkan dengan masalah penyesuaian diri. Hal ini biasanya berlaku di kalangan pelajar yang datang daripada keluarga kelas sosioekonomi rendah. Mereka akan membawa nilai-nilai yang menjadi kebiasaan dan diamalkan di rumah semasa di sekolah seperti dalam soal pengurusan masa, pergaulan dan sebagainya. Kehidupan mereka di rumah sememangnya menjadi pengaruh besar kepada faktor tingkah laku mereka di sekolah. Teori Humanistik menekankan tentang kebolehan dan potensi dari keputusan yang pelajar ambil dalam mengawal kehidupan mereka. Manakala Teori Motivasi Maslow dibangunkan oleh Abraham H. Maslow melalui Hierarki Keperluan Maslow pula merupakan salah satu Teori Humanistik yang boleh membantu guru memahami sebab mengapa pelajar bertingkah laku sedemikian. Melalui teori ini, Maslow menegaskan bahawa seseorang individu perlu memenuhi keperluan asas terlebih dahulu sebelum memenuhi keperluan sekunder.

Menurut Nora Mislan (2007), Abraham Maslow telah membahagikan keperluan manusia kepada lima peringkat iaitu keperluan fisiologi dan biologi (air, makanan, udara, tempat tinggal, tidur dan sebagainya), keperluan keselamatan (dilindungi

daripada elemen ancaman, undang-undang, limitasi, stability dan sebagainya), keperluan dibelai dan disayangi (kasih sayang dari keluarga, sekolah, rakan-rakan dan sebagainya), keperluan estim (keperluan estim kendiri, pencapaian, masteri, berdikari dan sebagainya) serta kesedaran dan kendiri mencapai (kesedaran apa yang dalam potensi diri,

mengembangkan

kebolehan

diinginkan).

Walau

bagaimanapun, teori ini menekankan bahawa keperluan asas, keselamatan, kasih sayang dan penghargaan kendiri manusia perlu dipenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang itu dapat menceburkan diri ke dalam hierarki kesempurnaan kendiri, maklumat dan estetik.

10

Mengikut Prof. Madya Dr. Aminah Ayob dari Universiti Sains Malaysia (USM), terdapat segelintir ibu bapa yang tidak cuba untuk memahami dan mendalami kesukaran yang dihadapi oleh anak-anak mereka di sekolah. Mereka kurang memberikan perhatian terhadap anak-anak dari segi perasaan dan bimbingan akademik. Oleh sebab itu pelajar ke sekolah hanya untuk memenuhi kehendak autoriti. Akibat tiada dorongan, pelajar tidak bersemangat untuk belajar apatah lagi untuk mencapai kejayaan atau berlumba-lumba dalam pendidikan. Kajian beliau yang seterusnya mendapati kesibukan mencari rezeki menyebabkan ibu bapa tidak mempunyai cukup masa berkualiti dengan anak-anak. Perasaan tidak puas hati, marah, geram, sedih dan lain-lain mulai bercampur baur lantaran tidak siapa yang ambil peduli. Oleh itu, pelajar bertindak mengeluarkan dan meluahkan perasaan melalui tindakan yang dilarang. Teori kognitif menyatakan manusia mempunyai keupayaan mental untuk mengelola, menyusun dan mengeluarkan semula pengalaman mereka. Teori ini lebih menekankan kepada penggunaan pemikiran seseorang bertujuan membentuk struktur kognitif dalam ingatan dan menyusun segala pengalaman dan menyimpannya dalam ingatan. Ia adalah suatu proses mental dalaman.

Menurut Asmah Bee Mohd Noor (1999), ahli teori kognitif percaya bahawa pemikiran mempengaruhi perasaan dan tingkah laku manusia. Jika individu mengubah cara berfikir, maka perasaan dan tingkah lakunya juga akan mengalami perubahan melalui modifikasi tingkah laku. Oleh itu, teori ini memfokuskan kepada proses di

sebalik tingkah laku yang ditunjukkan. Perubahan tingkah laku yang diperhatikan adalah petunjuk kepada apa yang mungkin berlaku dalam minda pelajar. Teori ini menerangkan pembelajaran sebagai proses yang melibatkan pemerolehan dan penyusunan semula struktur kognitif kepada bentuk yang bermakna dan mudah diingat oleh pelajar (Prof. Aminah Ayob, 2005).

Justeru, ibu bapa perlu sedar hakikat kepentingan membentuk peribadi anakanak. Perhatian yang lebih serius secara keseluruhan terhadap perkembangan mereka dari pelbagai aspek harus diberikan. Mereka perlu lebih terbuka dalam melayani pertanyaan anak-anak, berbincang dan memberi peluang kepada anak-anak mereka
11

untuk memberikan pandangan dan pendapat, membuat pilihan serta menyatakan sebab-sebab mengapa mereka menggemari sesuatu atau sebaliknya dalam usaha membentukan peribadi dan tingkah laku pelajar yang positif.

3.2 Faktor Guru

Masalah tingkah laku di dalam bilik darjah turut mempunyai hubungkait dengan faktor guru dari segi sikap dan keprihatianan guru, gaya kepimpinan dan kaedah serta bahan pengajaran guru. Ini disebabkan guru merupakan individu yang

bertanggungjawab dalam mengendalikan sesebuah pengajaran dan pembelajaran serta memastikan kelicinannya sekaligus mempunyai autoriti dalam mengawal tingkah laku murid di dalam kelas.

Guru hendaklah mempunyai sikap dan sahsiah yang positif agar dihormati pelajar. Selain itu, bagi menjadi guru yang berkesan, popular, disukai ramai dan disanjung pelajar, mereka perlu menguasai dan sentiasa berusaha meningkatkan kemahiran komunikasinya bagi membolehkan pelajar mudah bergaul dengan mereka dan lebih terbuka dalam berkongsi pengalaman dan pengetahuan di antara keduaduanya. Secara tidak langsung, murid akan berasa diri mereka dikasihi, dihargai dan dimuliakan (Abdullah Hasan, 1999). Hal ini pastinya dapat membantu guru dalam mengatasi masalah tingkah laku di kalangan murid-murid di dalam bilik darjah.

Abd. Rahim b. Abd Rashid (1999) menyatakan bahawa punca tingkah laku bermasalah di kalangan pelajar ialah wujudnya proses ‘demoralizing’ pelajar di dalam kelas. Terdapat amalan yang tidak sihat dan bersifat demoralizing pelajar sama ada secara sengaja atau tidak sengaja oleh guru dan juga dalam amalan sistem sosial yang tidak sihat di sekolah. Demoralizing adalah proses yang meruntuhkan moral pelajar sehingga mereka merasakan diri tidak berguna, tidak dihormati, dan tidak dihargai. Kecaman yang sering dilemparkan oleh guru terhadap pelajar serta memburukburukkan pelajar boleh membunuh segala motivasi dan harga diri pelajar. Pelajar menjadi benci dan anti sosial kepada sekolah dan masyarakat. Memberi gelaran yang
12

buruk dan menghina adalah satu proses demoralizing yang boleh memusnahkan maruah pelajar. Motivasi diri menjadi hancur disebabkan proses demoralizing yang dialami secara berterusan oleh individu.

Omardin Ashaari (1999) menjelaskan guru yang bersifat autokratik dan melaksanakan tugas secara kuku besi dan terlalu dominan dalam tindak tanduk mereka ketika mengawal bilik darjah boleh menyebabkan pelajar tidak bebas dan berfikir. Pelajar perlu diberi peluang untuk melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan pembelajaran seperti mengeluarkan pendapat dan saranan agar tidak menjejaskan keupayaan dan kemampuan mereka untuk menerima pelajaran. Jangkaan guru yang rendah dan negatif terhadap pelajar juga boleh menjadikan mereka lebih suka mengikut daripada berfikir. Hal ini kerana jangkaan guru yang rendah dan negatif memberi kesan buruk terhadap pencapaian pelajar. Pelajar akan berasa guru kurang menunjukkan perhatian dan minat untuk membantu meningkatkan kebolehan mereka. Sikap atau imej negatif ini terbentuk disebabkan jangkaan guru yang tidak mendorong kemajuan pelajar terutama di kelas-kelas yang lemah. Persepsi negatif guru dan jangkaan guru yang rendah pastinya melemahkan lagi semangat dan harapan mereka. Motivasi menjadi berkecai dan lumpuh disebabkan jangkaan guru yang tidak merangsangkan kemajuan pelajar-pelajarnya.

Teori tingkah laku behaviorisme yang dipelopori oleh ahli-ahli psikologi behavioral seperti John B. Watson, Ivan Pavlov, Edward L. Thorndike dan B. F. Skinner merupakan teori pembelajaran yang mengaitkan pembelajaran dengan perubahan tingkah laku. Mereka menjalankan kajian ke atas haiwan bagi membuktikan teori ini dan kemudian mengaplikasikannya terhadap tingkah laku manusia yang boleh dilihat dan diukur di dalam pembelajaran dengan tujuan untuk menghurai, menerang, meramal dan mengawal tingkah laku manusia. Melalui teori ini, tokoh-tokoh ini berpendapat bahawa tingkah laku adalah hasil daripada interaksi antara baka dan persekitran dan boleh diperhatikan, dikawal serta diramal melalui penggunaan konsep peneguhan dan jadual peneguhan. (Nora Mislan, 2007) Mereka juga menekankan bahawa perkaitan gerak balas individu dengan rangsangan adalah sesuatu proses pembelajaran demi
13

membentuk sesuatu tingkah laku yang baru dan teori pembelajaran ini disebut sebagai Teori Rangsangan dan Gerak Balas. (Mok Soon Sang, 2003)

Skinner melalui Teori Pelaziman Operan Skinner (1953) telah menekankan tentang proses pembiasaan dalam membentuk tingkah laku dan mengemukakan beberapa rumusan tentang pembelajaran manusia. Menurut beliau, pembelajaran berlaku melalui pelaziman dan peneguhan positif pula merupakan rangsangan yang penting dalam menambahkan kebarangkalian gerak balas pelajar. Oleh itu, peneguhan positif perlu diberi dari semasa ke semasa untuk mengubah tingkah laku yang tidak diingini sekaligus menjayakan proses pembiasaan ini. Manakala peneguhan negatif pula membawa kesan yang tidak menyeronokkan dan pelajar akan mengulangi tingkah laku operan yang diingini. Beliau berpendapat bahawa dalam proses pembelajaran, konsep diskriminasi adalah penting untuk mencapai kejayaan.

Selain itu, kaedah dan bahan pengajaran guru yang kurang atau gagal menarik perhatian murid juga menjadi faktor penyebab masalah tingkah laku murid di dalam bilik darjah. Murid mungkin sukar untuk menerima dan memahami pengajaran yang disampaikan atau murid merasakan isi dan kandungan pelajaran yang disajikan membosankan kerana kurang mencabar. Kamaruddin Haji Husin (1994) menyatakan bahawa hal ini kerana kesediaan guru amat penting bagi menjamin ketenteraman serta tingkah laku pelajar. Guru yang kreatif mampu menarik minat pelajar dan seterusnya menghindarkan masalah tingkah laku di kalangan mereka. Oleh itu, guru perlu menggunakan kaedah dan bahan pengajaran yang sesuai untuk meransang murid memberi tumpuan terhadap penyampaian pengajaran mereka.

Menurut Mok Soon Sang (2003), berdasarkan rumusan teori tersebut, guru disaran melaksanakan modifikasi tingkah laku berpandukan kepada langkah-langkah berikut: 1. Mengenal pasti tingkah laku bermasalah yang ditonjolkan oleh pelajar dalam bilik darjah. 2. Menetapkan matlamat tahap pencapaian tingkah laku yang dikehendaki.
14

3. Memilih

dan

melaksanakan

strategi

dan

teknik

yang

sesuai

untuk

memodifikasikan tingkah laku yang dikenal pasti. Sehubungan dengan itu, Teori Pembelajaran Operan Skinner menjadi pertimbangan asas untuk proses pembiasaan itu. 4. Peneguhan positif hanya diberi selepas perubahan tingkah laku negatif kepada positif mengikut matlamat tahap pencapaian yang ditentukan. Sekiranya pelajar masih menonjolkan tingkah laku yang tidak diingini, guru perlu memastikan tiada sebarang peneguhan diberi dan melalui proses penghapusan ini, lama kelamaan tingkah laku negatif ini akan lenyap sama sekali.

Omardin Ashaari (1999) menjelaskan bahawa peneguhan dapat menarik perhatian pelajar untuk memahami pengajaran guru di samping menggalakkan pelajar untuk lebih giat mencuba dalam sesuatu aktiviti pembelajaran. Peneguhan juga membantu pelajar untuk menghayati bahan dan fakta pelajaran yang disajikan oleh guru mereka. Secara tidak langsung, pelajar akan lebih bermotivasi untuk

mempertingkatkan tahap pembelajaran pelajar sekaligus mampu memperoleh kejayaan dalam bidang tersebut. Tingkah laku negatif yang timbul di kalangan pelajar dapat dikurangkan dan disiplin pelajar akan dapat diperbaiki jika guru konsisten dalam mengamalkan konsep peneguhan. Pelajar akan terus menunjukkan perubahan ke arah tingkah laku positif dari aspek fizikal, mental, emosi dan sosial. Malah keyakinan diri pelajar juga akan dapat dipertingkatkan dan dipupuk seterusnya dapat membentuk pelajar yang berilmu pengetahuan, cinta membaca dan berakhlak mulia.

3.3 Faktor Fizikal Bilik Darjah dan Sekolah

Menyentuh isu fizikal bilik darjah, Prof. Atan Long (1980) berpendapat bahawa keadaan dan suasana sekolah juga menimbulkan keadaan yang tidak selesa dan menyebabkan masalah tingkah laku di kalangan pelajar. Kelas yang terlalu ramai, dengan alat kelengkapan yang tidak sesuai, cuaca yang panas, alat bantu mengajar yang tidak mencukupi, gangguan dari
15

luar

semuanya

boleh

menimbulkan

ketidakselesaan dan menganggu kelancaran perjalanan kelas. Pelajar juga tidak dapat

memberi tumpuan kepada pengajaran guru sehingga menyebabkan pelajar mengambil kesempatan untuk bertingkah laku yang tidak baik seperti menganggu kawan, berbuat bising dan sebagainya. Perkara ini akan menyebabkan pelajar tidak dapat menerima isi pelajaran dengan baik yang menjadikan mereka melakukan perlakuan yang tidak sepatutnya di dalam bilik darjah.

Manakala dari segi keadaan sekolah pula, Omardin Ashaari (1999) berpendapat keadaan ceria di persekitaran sekolah pula perlu diwujudkan untuk pelajar bergiat cergas dalam aktiviti pembelajaran.Persekitaran sekolah seperti organisasi, struktur dan suasana persekitaran belajar yang kurang baik dan kurang sesuai akan mendorong terjadinya masalah disiplin. Hal ini biasanya berlaku di kalangan pelajar yang lemah pencapaian akademik di mana keadaan tersebut akan mengurangkan motivasi serta tidak memberi peransang untuk mereka belajar.

3.4 Faktor Masyarakat

Menurut Mok Soon Sang (2003), masyarakat merupakan alam kehidupan manusia. Kebudayaan dan kepercayaan masyarakat yang berbeza mempengaruhi seseorang individu dari aspek sosio emosi, personaliti dan mental. Misalnya, perbezaan nilai hidup membentuk falsafah hidup di kalangan individu dan perbezaan kebudayaan serta agama melahirkan perbezaan cara hidup serta tingkah laku manusia. Masyarakat yang sihat mempengaruhi anggotanya dengan membentuk sikap yang sihat seperti bertanggungjawab, rajin berusaha, bermoral, beretika serta kuat beragama dengan nilai kerohanian yang sempurna. Manakala masyarakat yang mementingkan kebendaan pula akan mempengaruhi sikap manusia yang mementingkan diri sendiri dan bersikap materialistik serta mengabaikan nilai kerohanian dan kejiwaan.

16

Teori Pembelajaran Sosial yang diasaskan oleh Albert Bandura menyatakan bahawa kelakuan manusia saling bertindak antara kognitif, kelakuan dan agen penentu persekitaran. Teori pembelajaran sosial kognitif ini menekankan peranan kognitif dan persekitaran atau masyarakat dalam perkembangan individu. Secara khususnya, teori ini mengatakan bahawa kebanyakan kelakuan manusia dipelajari melalui pemerhatian terhadap permodelan. Melalui proses memerhati orang lain, seseorang individu akan membentuk satu idea bagaimana kelakuan dilaksanakan dan apakah kesannya. Menurut teori ini lagi terdapat empat unsur utama yang telah dikenalpasti dalam proses pembelajaran melalui pemerhatian dan permodelan iaitu tumpuan, penyimpanan, penghasilan dan seterusnya motivasi.

17

4.0 Cara-cara Menangani Masalah Tingkah Laku

Tugas penting guru dalam pengurusan bilik darjah ialah mencorakkan sikap dan tingkah laku yang baik serta bertanggungjawab. Mengubah sikap pelajar pastinya memerlukan kesabaran dan ketegasan. Namun begitu, guru juga perlu memiliki beberapa kemahiran berkaitan agar dapat meringankan bebas tugas yang dipikul. Kemahiran komunikasi dan pengurusan disiplin merupakan dua kemahiran yang patut dikuasai oleh guru serta perlu dipertingkatkan dari semasa ke semasa.

4.1 Kemahiran Komunikasi

Menurut Mok Soon Sang (2003), komunikasi di bawah konteks pendidikan boleh ditakrifkan sebagai sesuatu proses penyampaian atau pertukaran maklumat di antara dua individu atau di antara seorang individu dengan sekumpulan orang. Dengan perkataan lain, komunikasi merupakan satu interaksi sosial di antara orang melalui aktiviti pemindahan mesej. Komunikasi boleh berlaku sama ada secara lisan atau bukan lisan. Khairul Azam Bahari (2005) mentakrifkan komunikasi lisan sebagai suatu bentuk komunikasi yang menggunakan suara dan bahasa (percakapan) sebagai medium dalam perhubungan. Manakala komunikasi bukan lisan sebagai suatu bentuk komunikasi yang menggunakan pergerakan anggota badan sama ada badan dan memek muka. Intonasi suara juga dikategorikan sebagai salah satu daripada bentuk komunikasi bukan lisan.

Di dalam bilik darjah, komunikasi biasanya berlaku di antara guru dengan murid semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran atau di antara murid dengan murid semasa aktiviti kumpulan dijalankan. Contohnya guru menyampaikan pengajarannya dengan suara yang jelas, kuat dan lantang serta menggunakan perkataan-perkataan yang ringkas dan mudah difahami. Di samping itu, guru juga dapat memberikan peneguhan positif kepada murid melalui komunikasi bukan lisan bagi memberi dorongan kepada pelajar untuk meningkatkan usaha mereka dalam pembelajaran seperti mengangguk kepala dan senyuman setelah melihat mereka mencuba sesuatu.
18

Justeru, amat penting bagi guru untuk menguasai kemahiran komunikasi dan mempertingkatkan kemahirannya dari semasa ke semasa kerana komunikasi yang tepat membantu guru meningkatkan keberkesanan aktiviti pengajaran dan

pembelajaran.

Abd. Rahim Abd. Rashid (1999) menegaskan bahawa guru yang cekap semestinya perlu mempunyai kemahiran komunikasi yang baik. Sifat peramah serta dapat menyesuaikan diri dengan pelbagai kelompok sosial yang berbeza memerlukan guru menguasai kemahiran komunikasi yang baik. Penguasaan dan penggunaan bahasa yang baik dan cekap sangat penting bagi mewujudkan komunikasi yang berkesan. Kemahiran komunikasi juga sangat penting bagi membolehkan seseorang guru dapat menyampaikan pengajarannya dengan lancar, jelas dan mudah difahami. Adalah lebih baik sekiranya, seseorang guru mampu menguasai beberapa bahasa agar dapat mendedahkan dirinya dengan dunia sosial yang lebih luas dan intelektual yang lebih menyeluruh.

4.1.1 Gaya Kepimpinan

Selain itu, gaya kepimpinan guru juga dilihat sebagai satu salah aspek yang perlu diberi perhatian supaya kawalan kelas dapat dilakukan dengan berkesan. Lippit dan White (1958) menjelaskan bahawa kawalan secara kekerasan dan mengikut sesetengah golongan menganggapnya sebagai berwibawa. Segala aktiviti pelajar diarahkan oleh guru dan hanya guru yang akan menentukan pujian dan kritikan terhadap pelajar-pelajarnya. Namun begitu, Ee Ah Meng (1998) menganggap kepimpinan guru menerusi pendekatan ini bersifat autokratik dan biasanya pendekatan sebegini jarang melibatkan pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana guru merasakan penglibatan pelajar boleh mengancam kewibawaan mereka dan menimbulkan gangguan kepada aktiviti mereka.

19

Terdapat juga guru yang memainkan peranan pasif dan membiarkan pelajar dalam kumpulannya mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan apa yang mereka suka dan mereka tidak memberi sebarang saranan dan penilaian positif atau negatif terhadap tingkah laku pelajar (Lippit dan White, 1958). Kepimpinan sebegini pula dikelaskan oleh Ee Ah Meng (1998) sebagai kepimpinan laissez-faire di mana pelajar akan menjadi kurang produktif di hadapan guru kerana banyak masa yang dihabiskan hanya untuk bertanya dan mendapatkan maklumat sahaja.

Adalah lebih baik sekiranya guru menggunakan pendekatan kawalan terpimpin yang bersifat sederhana dengan jenis kepimpinan demokratik demi mewujudkan keadaan kondusif yang sesuai di samping menjamin proses pembelajaran berlaku dengan lebih berkesan. Omardin Ashaari (1999) berpendapat pelajar perlu diberi bimbingan dan pimpinan mengikut pelbagai langkah dan peringkat pembelajaran dengan menggunakan kaedah yang sistematik bagi membolehkan mereka maju dengan seberapa cepat yang boleh. Ini kerana pelajar adalah organisma yang berkembang dan guru sepatutnya membiarkan mereka berkembang secara semula jadi. Oleh itu, pelajar seharusnya belajar melalui peringkat demi peringkat secara teratur mengikut kehendak dan keperluan mereka untuk menentukan arah yang sesuai bagi diri mereka sendiri. Pendekatan sebegini menjadikan pelajar lebih matang dan mempunyai rasa percaya diri kerana pelajar akan mempelajari apa yang perlu mereka ketahui. Manakala guru pula hendaklah memainkan peranan yang aktif dalam memberi pandangan dan saranan semasa merancang dan mengelolakan sesuatu aktiviti pembelajaran.

Jenis kepimpinan demokratik ini bertujuan memberi kebebasan kepada pelajar untuk bertindak dalam kumpulan. Guru akan memilih ahli dan sentiasa melakukan penyerahan tugas. Hasilnya, pelajar akan berusaha menghasilkan kerja yang baik dan aktif dalam semua keadaan tidak kira sama ada dengan kehadiran guru atau sebaliknya. Perbezaan di antara diri pelajar dengan persekitaran pula membantu menambahkan ketentuan dan keyakinan diri. Suasana rapat dan mesra dapat
20

diwujudkan hasil sifat toleransi dan kerjasama antara pelajar dan guru malah di kalangan pelajar itu sendiri.

Menerusi pendekatan kawalan terpimpin yang bersifat sederhana dengan jenis kepimpinan demokratik, guru perlu memainkan peranan penting dan peka terhadap setiap pelajar sama ada mereka menumpukan perhatian terhadap pengajaran guru atau tidak. Ini kerana kemungkinan terdapat pelajar yang lebih tertarik kepada kejadian yang berlaku di luar kelas sehingga mengganggu perjalanan pengajaran guru disebabkan beberapa faktor seperti suara guru kurang lantang atau kaedah pengajaran kurang berkesan (Omardin Ashaari, 1999). Oleh itu, sekiranya guru dapat mengesan bahawa pengajaran mereka kurang menarik perhatian pelajar atau membosankan, maka guru perlu mempelbagaikan teknik, kaedah, strategi dan pendekatan pengajaran serta menggunakan pelbagai bahan bantu yang sesuai untuk menarik perhatian pelajar. Selain itu, mereka juga boleh menggunakan kebijaksanaan mereka mengawal bilik darjah secara aktif seperti melibatkan pelajar dalam aktiviti pembelajaran dengan memberikan beberapa soalan kepada pelajar yang dilihat kurang memberikan perhatian.

4.1.2 Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Menurut Mook Soon Sang (2003), komunikasi secara lisan dan bukan lisan sering berlaku berlaku semasa guru menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Misalnya, di dalam aktiviti soal jawab, guru biasanya mengemukakan soalan secara lisan (komunikasi secara lisan), murid kemudiannya akan mengangkat tangan sebagai isyarat yang menyatakan keinginannya untuk menjawab soalan (komunikasi bukan lisan). Murid akan menjawab soalan tersebut (komunikasi secara lisan), jika jawapan yang diberikan betul, guru akan memberi peneguhan dengan mengangguk kepala, senyum dan membalas dengan

menggunakan perkataan seperti “baik”, “bagus” dan sebagainya (komunikasi bukan lisan dan secara lisan).
21

Proses komunikasi sama ada secara lisan atau bukan lisan memainkan peranan yang amat penting dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Malah proses tersebut berlaku dalam hampir semua jenis aktiviti pengajaran dan pembelajaran seperti aktiviti soal jawab, perbincangan, membaca, menyanyi, bercerita, penerangan dan

sebagainya. Implikasinya, keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sangat bergantung kepada kebolehan murid mentafsir mesej yang disampaikan oleh guru. Komunikasi berkesan hanya berlaku jika guru menyampaikan pelajaran dengan cara yang mudah dan mudah difahami pelajar berdasarkan tahap kemampuan mereka. Oleh itu, guru hendaklah menggunakan suara yang lantang dan jelas serta perkataanperkataan yang mudah difahami pelajar semasa menyampaikan pelajaran.

Kementerian pendidikan juga telah meletakkan kaedah pengajaran berpusatkan pelajar, bahan dan berasaskan aktiviti menjadi fokus utama dalam pengajaran dan pembelajaran menerusi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Dengan perubahan tersebut, kurikulum latihan perguruan di institusi-institusi perguruan telah diubahsuai untuk melatih guru-guru yang bukan sahaja mempunyai pengetahuan isi kandungan yang tinggi malah dapat menguasai kemahiran pedagogi dalam melaksanakan pengajaran yang memusatkan bahan, pelajar dan aktiviti (Lai Kim Leong,et. al., 2001) Bahkan kini kerajaan sedang berusaha untuk membestarikan sekolah-sekolah di negara kita agar lebih banyak sekolah yang dilengkapi dengan pelbagai sumber pelajaran dan bahan bantu mengajar yang merangkumi pelbagai media. Ini bertujuan dapat mencetus dan menarik minat pelajar serta dapat memaksimumkan penglibatan pelajar secara aktif dalam aktiviti pembelajaran demi membangunkan potensi pelajar khususnya dari segi kecerdasan, bakat, kemahiran dan kreativiti pelajar. Sekiranya hal ini tidak dapat dilaksanakan, pelajar akan mudah berasa bosan dan gelisah, mereka mungkin memberontak dan seterusnya menimbulkan masalah tingkah laku di dalam kelas sehingga menjejaskan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Pendek kata, guru juga perlu kreatif dalam mencorakkan budaya belajar di bilik darjah.

22

4.1.3 Bahan Bantu Mengajar

Penggunaan bahan bantu mengajar adalah faktor terpenting dalam menentukan kejayaan program pembelajaran, menimbulkan rangsangan keinginan pelajar-pelajar untuk mengetahui sesuatu dan untuk menjadikan pembelajaran baik dan lebih menarik. Bahan bantu mengajar bukanlah merupakan sesuatu yang tersisih sifatnya daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Ini disebabkan alat bantu mengajar yang sesuai memainkan peranan sebagai suatu medium yang boleh menimbulkan komunikasi di antara guru dan pelajar.

Mengikut Noraziah Abdul Hamid (1981), bertajuk “Alatan Mengajar Dalam Pengajaran Bahasa, ‘alat bantu‘ itu mestilah dianggap sebagai satu bahagian yang padu dalam proses tersebut. Ia bertujuan untuk menambah kelancaran perhubungan antara guru dan murid dan sebaliknya, murid sesama murid serta membantu atau mempercepatkan proses pemahaman mereka. Pendapat ini disokong sama oleh Edgar Dale (1964) yang digambarkan dalam bentuk “cone of experience” di mana proses pembelajaran bermula dengan proses aspek semi-abstrak hingga kepada yang lebih abstrak. Penggunaan bahan bantu mengajar amat penting dan merupakan sebahagian keperluan daripada kaedah dan idea-idea yang disampaikan oleh guru kepada pelajar. Walau apa jua kaedah pengajaran yang digunakan, guru tetap perlu menyediakan bahan bantu mengajar supaya komunikasi guru dan murid berjalan dengan baik. David Berlo (Musa Sulaiman, 1999) menyatakan bahawa terdapat empat ciri penting dalam proses komunikasi iaitu sumber, pesanan, saluran dan penerima. Isi pengajaran sebagai mesej atau pesanan dan salurannya melalui lisan, bahan bantu mengajar dan tulisan. Ciri-ciri tersebut diperlukan bagi pelajar menguasai empat jenis kemahiran komunikasi iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Oleh itu, guru perlu menggunakan pengetahuan saintifik, psikologi pembelajaran, perkembangan teknologi, beberapa bahan bantu mengajar termasuk yang lama dan baru bagi mempercepatkan proses pengajaran dan pembelajaran.

23

4.2 Pengurusan Disiplin

Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sukar untuk dicapai sekiranya masalah tingkah laku masih tidak dapat ditangani dengan baik. Mencorakkan tingkah laku positif di kalangan pelajar dapat mengurangkan masalah-masalah yang timbul sekaligus dapat membantu guru mengoptimumkan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Oleh itu, guru sewajarnya komited dengan peranannya sebagai pendidik, pembimbing, pengubah sikap, pembentuk sahsiah dan pembina generasi bermoral serta berhemah tinggi. Oleh itu, guru seharusnya bijak menangani masalah yang timbul dalam menguruskan disiplin pelajar dari aspek tingkah laku, humanistik dan kognitif.

4.2.1 Tingkah Laku

Pengurusan bilik darjah umumnya bertujuan mewujudkan keadaan, suasana dan persekitaran pembelajaran yang kondusif, menarik dan ceria. Hal ini penting kerana ia merupakan satu aspek penting bagi memaksimakan pembelajaran dan meningkatkan pencapaian serta peluang-peluang pendidikan kepada setiap pelajar untuk mencapai perubahan dan kemajuan.

Menurut Abd. Rahim Abd. Rashid (1999), selain perancangan dan pengurusan bilik darjah yang baik, terdapat juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi keadaan dan suasana bilik darjah seperti jumlah pelajar, komposisi jantina dan etnik, kegunaan ruang, interaksi dan pergerakan bilik darjah, organisasi dan keselesaan peranan kepimpinan guru, sosialisasi pelajar, stail pengajaran, kaedah dan aktiviti pelajar, disiplin dan peraturan-peraturan bilik darjah, keceriaan dan hiasan serta kebersihan dan keteraturan bilik darjah.

Selain itu, guru perlu bijak menggunakan pelbagai langkah dan tindakan bagi membentuk peneguhan dalam usaha manggalakkan tingkah laku positif di kalangan pelajar. Lazimnya, peneguhan dilakukan dalam bentuk lisan, gerak isyarat dan sentuhan. Misalnya, guru boleh meminta pelajar mengulang sesuatu perlakuan yang
24

positif bertujuan mengubah tingkah laku pelajar. Manakala dari segi pembelajaran pula, guru boleh membuat latih tubi untuk mengekalkan pelajaran yang disampaikan oleh guru agar ia kekal dalam ingatan dan tersemat dalam hati pelajar. Kepelbagaian bentuk dan jenis peneguhan adalah penting bagi menghindarkan perasaan bosan dan jemu di kalangan pelajar. Guru juga perlu bijak menentukan jenis dan bentuk peneguhan yang sesuai bergantung kepada umur dan jantina.

Setiap rangsangan akan mewujudkan gerak balas dan seterusnya proses pembelajaran akan berlaku. Proses pembelajaran dikatakan berlaku apabila

terdapatnya perubahan tingkah laku. Mok Soon Sang (2003) berpendapat tingkah laku positif boleh diajarkan dengan rangsangan yang sesuai. Dalam proses pengajaran, guru hendaklah menggunakan rangsangan yang menyeronokkan dan tidak membawa kesan yang negatif. Rangsangan yang positif juga berperanan dalam memotivasikan murid supaya mereka berminat untuk belajar. Terdapat perkaitan langsung antara rangsangan dan gerak balas iaitu latihan pengulangan yang efektif, ganjaran, peneguhan, pemulihan, motivasi, persediaan dan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Ganjaran merupakan peneguhan terhadap sesuatu pembelajaran. Sekiranya sesuatu pembelajaran tiada peneguhan, tingkah laku tersebut mungkin akan terhapus begitu sahaja. Guru boleh memberikan peneguhan boleh melalui kata-kata pujian atau penghargaan terhadap seseorang pelajar apabila mereka telah berjaya menyelesaikan sesuatu latihan atau menjawab soalan dengan betul. Sebagai contoh perkataan “bagus”, “syabas”, “tahniah”, “teruskan”, “anda berjaya” dapat mempengaruhi minat dan kesungguhan pelajar untuk terus berusaha atau beralih ke aktiviti-aktiviti lain yang semakin mencabar. Hal ini akan menjadikan pelajar berasa seronok dan akan berusaha untuk mencuba menguasai aktiviti pembelajaran seterusnya. Peneguhan dan rangsangan positif membuatkan pelajar berasa segala usaha mereka amat dihargai dan hasilnya mereka akan memberi tindak balas dan perilaku yang menggalakkan dan hubungan antara guru dan pelajar menjadi lebih erat dan

25

mesra. Masalah tingkah laku dapat dikurangkan dan seterusnya melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran .

4.2.2 Humanistik

Menurut Atan Long (1976), Maslow (1954) telah menjelaskan bahawa keperluankeperluan manusia itu berperingkat-peringkat. terdapat keperluan keperluan fisiologi. keperluan keselamatan, diikuti Pada peringkat yang paling asas

Setelah keperluan ini dipenuhi barulah kasih-sayang, seterusnya peringkat

keperluan

penghargaan kendiri atau penghormatan diri dan peringkat tertinggi atau puncak bagi keperluan manusia adalah peringkat keperluan bagi penyempurnaan kendiri. Ini merupakan fitrah manusia termasuklah pelajar yang perlu difahami. Dengan menyedari keperluan seseorang pelajar guru dapat mengatur strategi serta alternatif yang lebih praktikal demi kecemerlangan yang semaksimumnya.

Dari segi humanistik, Omardin Ashaari (1999) pula berpendapat guru seharusnya mewujudkan hubungan yang sesuai dan mesra serta kerap berbincang dengan pelajar untuk menyelesaikan masalah pelajaran mereka di samping menggalakkan suasana pembelajaran. Guru juga harus tegas dengan arahan dan ketetapan yang telah dibuatnya. Adalah lebih mudah mengurangkan ketegasan daripada melebihkannya apabila kekuasaan sudah musnah. Jika guru terlalu rapat dengan pelajar seolah-olah sebagai rakan biasa dan sentiasa pula mengubah fikiran dan keputusan, ini akan mengurangkan kesan kepimpinan. Pelajar akan hilang kepercayaan dan kurang menghormati guru.

Mengikut Abd. Rahim Abd. Rashid (1999) amat penting bagi guru untuk memberi penghormatan dan penghargaan terhadap kerja-kerja dan sebarang daya usaha yang ditunjukkan oleh pelajar. Di samping, guru perlu berperanan sebagai pendorong kepada pelajar kerana sokongan dan dorongan guru amat bermakna kepada mereka. Guru juga harus sentiasa bermurah hati memberi pujian dan menggunakan pujian bagi
26

mengukuhan konsep kendiri pelajar-pelajar. Pembelajaran di bilik darjah dan sekolah perlu menyuburkan rasa kejayaan di kalangan pelajar.

4.2.3 Kognitif

Manakala dari aspek kognitif pula, guru perlu memastikan pengajaran dan pembelajaran pelajar dimulakan dengan prinsip mudah kepada susah dan konkrit kepada abstrak. Guru perlu memulakan pengajaran yang mudah terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan bahan pengajaran yang lebih susah. Langkah ini dapat membantu pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Ini merupakan prinsip asas dalam menyampaikan pengajaran guru di bilik darjah. Dengan menggunakan pendekatan ini juga, pelajar akan dapat mengikuti urutan guru peringkat demi peringkat. Ini disebabkan pelajar biasanya lebih mudah memahami benda-benda yang konkrit terlebih dahulu kerana ia lebih khusus dan nyata. Gambaran bahan dan benda yang konkrit akan memberikan latar belakang terhadap pengajaran guru di peringkat permulaan dan barulah disusuli dengan benda dan bahan pengajaran yang bercorak abstrak seperti konsep dan takrif (Omardin Ashaari, 1999).

Selain itu, guru juga seharusnya memaksimumkan penglibatan pelajar secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. dengan menggunakan strategi berpusatkan pelajar seperti kaedah perbincangan dan menyelesaikan masalah. Ini

boleh diwujudkan melalui kepimpinan guru yang bersifat demokratik di mana muridmurid digalakkkan untuk berinteraksi di antara satu sama lain, tidak merasa segan untuk bertanya dan mengemukakan pendapat. Mok Soon Sang (2003) menyatakan di antara punca timbulnya masalah disiplin di dalam bilik darjah yang berlaku adalah disebabkan penggunaan pendekatan dan strategi mengajar yang kurang sesuai. Pelajar merasa bosan hingga mereka memberontak dan mencetuskan masalah disiplin di dalam bilik darjah.

27

5.0 Penutup

Kesimpulannya, kemahiran mengawal kelas perlu dilaksanakan mengikut budi bicara dan kebijaksanaan guru. Guru bertanggungjawab untuk menyelia dan mengarah semua aktiviti dalam kelas termasuk disiplin pelajar. Pelajar berdisiplin dapat menjamin ketenteraman dalam kelas. Proses pengajaran dan pembelajaran akan dapat berjalan dengan licin dan berkesan. Sebarang masalah yang wujud semasa mengawal kelas hendaklah diselesaikan dengan cara mengenal pasti punca masalah di samping mengenali latar belakang pelajar terlebih dahulu supaya sebarang tindakan yang diambil akan memberi kesan yang positif terhadap diri pelajar.

28

BIBLIOGRAFI Abdullah Hassan et. al (1999), Komunikasi Untuk Guru, Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd, Kuala Lumpur. Abdullah Hassan et. al (2006), Guru Sebagai Pendorong Dalam Darjah, PTS Professional Publishing Sdn. Bhd, Selangor. Abdullah Sani Yahaya (2005), Mengurus Hal Ehwal Pelajar, PTS Professional Publishing Sdn. Bhd, Selangor. Abd. Rahim Abd. Rashid (1999), Profesionalisme Motivasi Pengurusan Bilik Darjah, Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd, Kuala Lumpur. Kamarudin Hj. Husain (1994), Dinamika Sekolah Dan Bilik Darjah, Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd, Kuala Lumpur. Leonard M.S Yong (1996), Guru Yang Kreatif, : Isu-isu Teoritikal & Aplikasi Praktikal, Arenabuku Sdn. Bhd, Kuala Lumpur. Mok Soon Sang dan Lee Shok Mee (1991), Pedagogi 3 Bahagian A (Pengajaran dan Persediaan Mengajar, Kumpulan Budiman Sdn. Bhd, Kuala Lumpur. Mok Soon Sang (1997), Pedagogi Untuk Kursus Diploma Perguruan Semester 2, Kumpulan Budiman Sdn Bhd, Kuala Lumpur. Omardin Ashaari (1999), Pembelajaran Kreatif Untuk Pembelajaran Aktif, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Sulaiman Md. Yassin et. al (2002), Komunikasi dalam Pengajaran dan Kepemimpinan Pendidikan, Karisma Publications Sdn. Bhd, Shah Alam. Prof. Dr. Isahak Haron et. al (1982), Asas-asas dalam Amalan Pedagogi, Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd, Kuala Lumpur.

29

Khairul Azam Bahari (2005), Amalan Komunikasi Guru-Murid di dalam Bilik Darjah: Satu Kajian Kes didapati pada 31 Mac 2008 daripada http://ppp.upsi.edu.my/eWacana/AmalanKomunikasi.htm Musa Sulaiman, Back To Basics “Fokus Kepada Inovasi Sumber Pengajaran dan Pembelajaran didapati pada 31 Mac 2008 daripada http://mpkt.edu.my/penerbitan/04%20Back%20to%20basics.doc Mengenali Pembelajaran Orang Dewasa didapati pada 31 Mac 2008 daripada http://pts.com.my/v2/modules.php?name=News&file=print&sid=83 Prof. Aminah Ayob (22 September 2005), Syarahan Umum “Pembelajaran Berasaskan Minda dan Implikasinya Kepada Pendidikan” didapati pada 31 Mac 2008 daripada http://www.penerbit.usm.my/pen2006/teks.pdf
Teori Maslow didapati pada 31 Mac 2008 daripada http://tuanmat.tripod.com/teorimaslow.html

30