1

TEKS KHUTBAH JUMAAT
“TAUBAT SEBELUM TERLAMBAT”

ﻱﺬﱠﻟﺍ ِﷲِ `ﺪ`ﻤﺤﹾﻟﹶﺍ ﹶﺃ `ﺭ ﺳ ﹶﻞ ﺭ `ﺳ ﹶﻟﻮ `ﻪ ﹺﺑ ﹸﳍﺎ ﺪ ﻭ ﻯ ﺩ ﹺﻦﻳ ﹾﻟﺍ ﺤ `ﻖ ﻟ `ﻴ ﹾﻈ ﹺﻬ ﺮ `ﻩ ﻋ ﹶ ﻠ `ﺪﻟﺍ ﻰ ﹺﻦﻳ ﹸﻛ ﱢﻠ ﻪ ﻭ ﹶﻟ `ﻮ ﹶﻛ ﹺﺮ ﻩ ﹸﳌﺍ `ﺸ ﹺﺮ ﹸﻛ ﹶﻥﻮ . `ﺪﻬ`ﺷﹶﺃ
`ﺷﹶﺃﻭ ﹺﻢ`ﻴﻈﻌﻟﺍ ﹺﺵ`ﺮﻌﻟﺍ 'ﺏﺭ ُﷲﺍ ﱠﻻﹺﺇ ﻪﹶﻟﹺﺇ ﱠﻻ ﹾﻥﹶﺃ ﻪﹺﺒ`ﺤﺻﻭ ﻪﻟﺁ ﻰﹶﻠﻋﻭ `ﻦ`ﻴﻣَﻷﺍ `ﻪﹸﻟ`ﻮ`ﺳﺭﻭ `ﻩ`ﺪ`ﺒﻋ ﺍﺪ`ﻤﺤ`ﻣ ﱠﻥﹶﺃ `ﺪﻬ
ﻦ`ﻴﻌﹺﺑﺎ`ﺘﻟﺍﻭ ﹺﻦ`ﻳ`ﺪﻟﺍ ﹺﻡ`ﻮﻳ ﻰﹶﻟﺇِ ﻥﺎﺴ`ﺣﹺﺈﹺﺑ `ﻢ`ﻬﹶﻟ .
ﹶﺃ `ﺪ`ﻌﺑ ﺎ`ﻣ ، ﷲﺍ ﺩﺎﺒﻋ ﺎﻴﹶﻓ ، `ﻮﹸﻘ`ﺗﺍ َﷲﺍ ﺍ ، ِﷲﺍ ﻯﻮﹾﻘﺘﹺﺑ ﻱﺎ`ﻳﺍﻭ `ﻢﹸﻜ`ﻴﺻ`ﻭﹸﺃ ، ﺯﺎﹶﻓ `ﺪﹶﻘﹶﻓ ﹾﻟﺍ `ﺘ`ﻤ `ﻮﹸﻘ ﹶﻥ .

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah Sekalian,

Marilah kita sama-sama meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan penuh
keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhan-Nya dan meninggalkan
segala larangan-Nya serta hendaklah kita segera bertaubat kepada Allah s.w.t. Mudah-
mudahan kita menjadi insan yang bertaqwa dan beriman serta diampuni segala dosa
dan selamat di dunia dan di akhirat.

Kaum muslimin yang berbahagia,

Sesungguhnya kehidupan di dunia ini penuh dengan pelbagai ujian, cabaran dan
dugaan sama ada berupa kesenangan mahupun kesusahan. Walaupun lazimnya
nikmat kesenangan memberi kebahagiaan kepada kita semua, namun kadangkala
nikmat kesenangan juga boleh menyebabkan manusia lalai, leka dan lupa diri sehingga
terpedaya dengan permainan dunia khususnya kemaksiatan dan kemungkaran
sehingga menyebabkan mereka melakukan dosa dan kesalahan serta perkara-perkara

2
yang ditegah oleh syara’ sama ada secara sengaja atau tidak. Sebagaimana
disebutkan oleh Allah SWT dalam Surah Al-An'aam ayat 32:

!.´. :.´.>l¦ !´,.´¦ N| '.-l .±l´. '¸¦l´. :,>N¦ ¸¯.> _·l _.1`.. *·¦ _.l1-. ¯'
Maksudnya: “Dan tidak (dinamakan) kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-
sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik
bagi orang-orang yang bertaqwa. Oleh itu, tidakkah kamu mahu berfikir?”

Sidang jumaat yang dimuliakan,

Sememangnya tidak dinafikan bahawa manusia pastinya tidak mungkin terlepas dari
berbuat kesalahan dan dosa serta bersifat pelupa tetapi Allah SWT Yang Maha
Pengasih lagi Maha Penyayang serta Maha Adil terhadap setiap hamba-hamba-Nya
telah mengurniakan peluang untuk mereka memperbaiki diri sendiri dan
menyelamatkan diri dari terus sesat iaitu dengan jalan bertaubat sebagai satu jalan
keluar untuk menghapuskan dosa. Bahkan mereka turut dijanjikan dengan pelbagai
ganjaran yang baik dan berlipat kali ganda. Sesungguhnya Allah SWT menerima taubat
bagi mereka yang melakukan dosa kerana kejahilan mereka. Firman Allah SWT dalam
surah an-Nisaa ayat 17:

!..| «.¯.`.l¦ _ls ´<¦ _·l _.l.-. ´..´.l¦ . ±>´ ¯.. _.... . . ..,· i..l`.!· ´....
´<¦ ¯..¯.ls _l´´. ´<¦ !.,ls !.,÷> ¸¯
Maksudnya: “Sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah hanya bagi orang-orang
yang melakukan kejahatan disebabkan (sifat) kejahilan kemudian (ketika mengetahui
perkara itu dosa) mereka segera bertaubat, maka (dengan adanya dua sebab itu)

3
taubat mereka diterima Allah dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana.”

Jelaslah bahawa sifat orang-orang yang beriman itu apabila mereka melakukan
kesalahan dan dosa, maka mereka bersegera mengingati Allah SWT dengan memohon
keampunan daripada-Nya. Sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT dalam
surah al-Imran ayat 135 :

_·¦´. ¦:| ¦.l-· «:>.· .¦ ¦..lL ¯.',.±.¦ ¦.`,´: ´<¦ ¦.`,±-.`.!· ¯.±....l .´. `,±-.
..¦ N| ´<¦ ¯.l´. ¦.¯¸.`. _ls !. ¦.l-· ¯.>´. _..l-. ¸¯'
Maksudnya: “Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau
menganiaya diri sendiri, mereka bersegera mengingati Allah lalu memohon ampun akan
dosa mereka dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan
Allah, dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu,
sedang mereka mengetahui (akan salahnya dan akibatnya).”

Sidang jumaat yang dimuliakan ,

Kalimah taubat dari segi bahasa bererti pulang atau kembali. Taubat kepada Allah
SWT pula bererti kembali kepada Allah SWT dan pulang ke pangkuan-Nya serta
berada di ambang pintu-Nya. Bertaubat dari segala dosa yang dilakukan sama ada
dosa kecil atau besar adalah wajib ke atas setiap orang muslim dan merupakan satu
ibadah. Ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah an-Nur ayat 31:

¦....´. _|| ´<¦ !´-,.- «¯.¦ _.`..¡.l¦ >l-l _.>l±. ¯¸

4
Maksudnya: “dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, Wahai orang-orang yang
beriman, supaya kamu berjaya.”

Taubat merupakan proses pembersihan diri daripada segala bentuk dosa dan
maksiat, menggalakkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan
bermakna dan mengharap pengampunan dari Allah SWT untuk menghampirkan diri
kepada-Nya serta mendapat kasih dan rahmat daripada-Nya jua. Ia adalah satu-
satunya jalan keluar bagi mereka yang kehilangan arah setelah tersesat kerana
bergelomang dengan dosa dan maksiat serta harapan dalam mengembalikan
kepercayaan dan kesedaran kepada diri sendiri betapa kasih, rahmat dan keampunan
Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya itu amat luas dan tidak terbatas. Rasulullah
SAW sendiri bertaubat lebih tujuh puluh kali sehari sebagaimana yang dinyatakan
dalam hadis baginda SAW daripada Abu Hurairah r.a katanya:

ﹶﺓﺮ`ﻳﺮ`ﻫ ﻲﹺﺑﹶﺃ `ﻦﻋ `ﺖ`ﻌﻤﺳ ﺎﻤ`ﻬ`ﻨﻋ ُﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﹶﻝﻮ`ﺳﺭ ﹸﻝﻮﹸﻘﻳ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪ`ﻴﹶﻠﻋ ُﷲﺍ ﻰﱠﻠﺻ ِﷲﺍ : َﷲﺍ`ﺮﻔ`ﻐﺘ`ﺳَﻷ ﻲ`ﻧﹺﺇ ِﷲﺍﻭ
ﹰﺓ`ﺮﻣ ﲔﻌ`ﺒﺳ ﻦﻣ ﺮﹶﺜﹾﻛﹶﺃ ﹺﻡ`ﻮﻴﻟﺍ ﻰﻓ ﻪ`ﻴﹶﻟﹺﺇ `ﺏﻮ`ﺗﹶﺃﻭ
Maksudnya: “Dari Abu Hurairah r.a katanya: Saya mendengar Rasulullah SAW
bersabda: Demi Allah! Saya meminta ampun dan bertaubat kepada Allah dalam sehari
lebih dari tujuh puluh kali.”

Bayangkanlah, jika Rasulullah SAW yang merupakan seorang kekasih Allah
yang dimuliakan oleh-Nya dan bersifat maksum serta dijamin mendapat keampunan
Allah SWT akan dosa-dosa baginda SAW yang terdahulu serta akan datang masih lagi
bertaubat lebih dari tujuh puluh kali setiap hari, bagaimana pula kita sebagai hamba
Allah yang tidak pernah terlepas dari berbuat salah dan silap?

5
Sidang jumaat yang dirahmati sekalian,

Perlulah diingat bahawa bertaubat itu bukan hanya sekadar mengucapkan kalimah
istighfar sahaja tetapi hendaklah disertai dengan penyesalan, dengan niat dan azam
tidak akan mengulangi perkara dosa yang pernah dilakukan. Taubat buklanlah perkara
remeh kerana seseorang yang bertaubat tetapi masih terus melakukan perkara-perkara
keji dan berbuat maksiat serta bermacam-macam lagi kemungkaran dianggap seolah-
olah mempermainkan taubat itu sendiri. Tidak guna ibadah yang banyak sekalipun jika
seseorang itu masih melakukan dosa seperti mengumpat, mengata, mengeji,
memfitnah dan pelbagai dosa-dosa yang lain kerana di akhirat kelak ia akan tergolong
di kalangan mereka yang rugi. Para ulama telah menjelaskan bahawa perbuatan
bertaubat itu belum dianggap sempurna kecuali dengan memenuhi syarat-syarat
berikut:

Pertama : Jika hak-hak yang bersangkutan antara hamba dan Tuhan-Nya, hendaklah
seseorang itu meninggalkan dosa dan maksiat dengan perbuatannya itu dan berazam
untuk tidak akan kembali melakukannya lagi.

Kedua : Andai kata hak-hak bersangkut-paut dengan hak anak adam, maka hendaklah
meninggalkan perbuatan dosa tersebut, menyesalinya, berazam tidak melakukannya
lagi serta hendaklah dia membersihkan dirinya daripada hak orang itu. Umpamanya,
jika seseorang itu menyakiti atau menganiaya seseorang yang lain seperti
mencederakannya, menghina, mengumpat ataupun ia merampas harta benda mereka
maka hendaklah ia memohon kemaafan daripada mereka serta mengembalikan hak
yang telah diambil secara penganiayaan itu atau meminta agar dihalalkan oleh tuannya.

Di samping itu, para ulama juga ada menjelaskan bahawa antara lain syarat
taubat itu ialah dorongan bertaubat hendaklah semata-mata kerana Allah SWT atau
kesedaran bahawa maksiat itu merupakan sesuatu yang keji pada pandangan syarak
serta semata-mata rasa takut kepada azab Allah di Hari Kiamat dan tamak kepada
balasan syurga, bukan bertaubat kerana sesuatu dorongan yang bukan kerana

6
keikhlasan. Umpamanya kerana takut jika tidak bertaubat, maka kemudaratan akan
menimpa terhadap diri, kehormatan atau hartanya dan yang demikian tidak dinamakan
taubat. Contohnya menyesali dan bertaubat daripada meminum minuman keras,
merokok dan sebagainya disebabkan takut membahayakan kesihatan tubuh badan, ini
bukanlah dinamakan sebagai taubat. Begitu juga, menyesali dan bertaubat daripada
memakan harta haram dengan cara rasuah, menipu, mencuri, pecah amanah dan
sebagainya kerana takut kehilangan pekerjaan, kehilangan kedudukan pangkat, maka
ia juga tidak dinamakan sebagai taubat.

Kaum muslimin yang dikasihi sekalian,

Taubat dalam erti kata yang sebenar-benarnya bertujuan semata-mata mengharapkan
dua perkara daripada Allah SWT iaitu dihapuskan segala dosa-dosanya dan
dikurniakan balasan syurga. Oleh itu, taubat yang dilakukan mestilah bertitik tolak
daripada keinsafan untuk kembali kepada Allah SWT semata-mata, ikhlas dan
berusaha memenuhi segala syarat taubat. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala
dosa sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah At-Tahriim ayat 8 :

!.. !.. _·¦ ¦.`..¦´. ¦.... _|| ´<¦ «.¯.. l´>.´.. _.s ¯.>.´¸ _¦ ,±>`. ¯.>.s ¯.>.!:¯.. ¯.÷l>.`.´. ·..>
_,>´ . !±.>´ `,.±.N¦
Maksudnya: "Wahai orang-orang Yang beriman! Bertaubatlah kamu kepada Allah
dengan taubat nasuha, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-
kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya
beberapa sungai…"

Justeru, terdapat beberapa langkah yang boleh dipraktikkan dalam membantu
seseorang untuk membersihkan jiwanya daripada sebarang kotoran dosa iaitu pastinya
dengan mengikut ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Antaranya dengan menghindarkan
diri daripada maksiat, berkawan dengan rakan yang baik-baik, melawan pujukan

7
syaitan dan hawa nafsu, sentiasa menyesali dosa-dosa silam, memperbanyakkan
istighfar, melakukan amal soleh, berdoa dan sentiasa muhasabah diri.

Sidang jumaat yang dirahmati Allah sekalian,

Sesungguhnya pintu taubat itu sentiasa terbuka luas bagi seluruh hamba Allah yang
ada di permukaan bumi ini dan hanya akan tertutup apabila roh sampai ke halkum iaitu
di saat ia menghadapi kematian dan di kala itu manusia telah berputus asa terhadap
hidup ini. Maka ketika itu taubat tidak lagi diterima, sebagaimana hadis Nabi SAW
daripada Abu Abdul Rahman Abdullah bin Umar bin Khattab r.a, Rasulullah SAW
bersabda:

`ﻲﹺﺒ`ﻨﻟﺍ ﹺﻦﻋ ﺎﻤ`ﻬ`ﻨﻋ ُﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﹺﺏﺎﱠﻄﹶﳋﺍ ﹺﻦ`ﺑ ﺮﻤ`ﻋ ﹺﻦ`ﺑ ﷲﺍﺪ`ﺒﻋ ﹺﻦﻤ`ﺣ`ﺮﻟﺍ ﺪ`ﺒﻋ ﻲﹺﺑﹶﺃ `ﻦﻋ ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪ`ﻴﹶﻠﻋ ُﷲﺍ ﻰﱠﻠﺻ
ﹶﻝﺎﹶﻗ : ﺮﻏ`ﺮﻐ`ﻳ `ﻢﹶﻟ ﺎﻣ ﺪ`ﺒﻌﹾﻟﺍ ﹶﺔﺑ`ﻮﺗ ﹸﻞﺒﹾﻘﻳ ﱠﻞﺟﻭ `ﺰﻋ َﷲﺍ ﱠﻥﹺﺇ
Maksudnya: ”Bahawasanya Allah Azza Wa Jalla menerima taubat seseorang hamba
selama rohnya masih belum sampai ke halkum (kerongkong).” (H. R Tarmizi)

Adapun bagi seluruh manusia umumnya, pintu taubat akan ditutup apabila matahari
terbit di sebelah barat di mana sepatutnya ia tenggelam dan keadaan ini menunjukkan
bahawa kiamat sudah hampir terjadi.

Oleh itu, sidang jumaat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita
bersegera untuk bertaubat sebelum terlambat dan lakukanlah amal ibadat jika mahu
selamat di dunia dan di akhirat. Setiap orang yang telah sedar dan insaf akan
kesalahan-kesalahan yang dilakukan hendaklah menyegerakan taubatnya tanpa
bertangguh-tangguh kerana kita tidak tahu bila ajal kita akan tiba. Jangan tunggu
sehingga tiba waktu penyesalan sudah tidak berguna lagi. Firman Allah SWT surah al-
Imran ayat 133:


8
¦.`s¸!.´. _|| :,±-. . ¯.÷.¯¸ «.>´. !±.`¸s .´...´.l¦ `¯¸N¦´. .´.s¦ _.1`..ll ¸¯¯
Maksudnya: “Dan segeralah kamu kepada (mengerjakan amal-amal yang baik untuk
mendapat) keampunan dari Tuhan kamu, dan (mendapat) syurga yang bidangnya
seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertaqwa.”

Dan janganlah pula sesekalipun kita merasa berputus asa dari rahmat Allah
SWT untuk kita memohon keampunan dari-Nya sekalipun dosa yang dilakukan itu
terlalu banyak kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Penerima Taubat hamba-
hamba-Nya. Firman Allah SWT dalam surah az-Zumar ayat 53 :

¯_· _:!.-.. _·¦ ¦.·´¸`.¦ ´_ls ¯.±.±.¦ N ¦.L´.1. . «´.-¯¸ ´<¦ _| ´<¦ `,±-. ´...¦ !´-..-
.«.| ´.> '¸.±-l¦ `..>¯,l¦ '¯
Maksudnya: “Katakanlah (Wahai Muhammad): "Wahai hamba-hamba-Ku yang telah
melampaui batas terhadap diri mereka sendiri (dengan perbuatan-perbuatan maksiat),
janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah
mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah jua Yang Maha Pengampun lagi
Maha Mengasihani.”

ﻜﺤﹾﻟﺍ ﹺﺮﹾﻛﱢﺬﻟﺍﻭ ﺕﺎﻳﻷﺍ ﻦﻣ ﻪ`ﻴﻓ ﺎﻤﹺﺑ `ﻢﹸﻛﺎ`ﻳﹺﺇﻭ ﻲﹺﻨﻌﹶﻔﻧﻭ ﹺﻢ`ﻴﻈﻌﹾﻟﺍ ﻥﺁ`ﺮﹸﻘﹾﻟﺍ ﻰﻓ `ﻢﹸﻜﹶﻟﻭ `ﻲﻟ ُﷲﺍ ﻙﺭﺎﺑ ﻲ`ﻨﻣ ﹶﻞ`ﺒﹶﻘﺗﻭ ﹺﻢ`ﻴ
`ﻢ`ﻴﻠﻌﹾﻟﺍ `ﻊﻴﻤ`ﺴﻟﺍ ﻮ`ﻫ `ﻪ`ﻧﹺﺇ `ﻪﺗﻭﻼﺗ `ﻢﹸﻜ`ﻨﻣﻭ . َﷲﺍ ﺍﻭ`ﺮﻔ`ﻐﺘ`ﺳﹶﺃﻭ ﺍﹶﺬﻫ `ﻲﻟ`ﻮﹶﻗ ﹸﻝ`ﻮﹸﻗﹶﺃ ﹺﺮﺋﺎﺴﻟﻭ `ﻢﹸﻜﹶﻟﻭ `ﻲﻟ ﻢ`ﻴﻈﻌﹾﻟﺍ
`ﻧﹺﺇ `ﻩ`ﻭ`ﺮﻔ`ﻐﺘ`ﺳﺎﹶﻓ ﺕﺍﻮ`ﻣَﻷﺍﻭ `ﻢ`ﻬ`ﻨﻣ ِﺀﺎﻴ`ﺣَﻷﺍ ﺕﺎﻨﻣ`ﺆ`ﻤﹾﻟﺍﻭ ﻦ`ﻴﹺﻨﻣ`ﺆ`ﻤﹾﻟﺍﻭ ﺕﺎﻤﻠ`ﺴ`ﻤﹾﻟﺍﻭ ﻦ`ﻴﻤﻠ`ﺴ`ﻤﹾﻟﺍ `ﺭ`ﻮﹸﻔﻐﹾﻟﺍ ﻮ`ﻫ `ﻪ
`ﻢ`ﻴﺣ` ﺮﻟﺍ .


9
BIBLIOGRAFI

A. Buku-buku

Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi (1994), Empat Puluh Hadis Penawar Hati, Al-
Khazanah Al-Banjariah: Kedah.

Dr. Yusuf Al-Qaradawi (Terj. Abu Aminah Wajihah) (2007), Bertaubat Kepada
Allah, Perniagaan Jahabersa: Johor Bahru.

H. Zainuddin Hamidy et. al. (2002), Terjemahan Hadis Shahih Bukhari Jilid I, II,
III dan IV, Parel Fajr Publishing House.

H. M Syreich (1988), Kembali ke Jalan Yang Lurus, Pesantren Terpadu Al-
Awwabin, Jakarta.

Muhammad Uzair Al-Aziz (1994), Siri Khutbah Jumaat, Dinie Publishers: Kuala
Lumpur.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) (2002), Khutbah Jumaat Siri Ketiga,
JAKIM: Putrajaya.

B. Internet

Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Khutbah Taubat didapati pada 31 Mac 2008 daripada
http://www.geocities.com/kutak00/drYusof/taubat_qardhawi.html

Ust. Jamaludin (27 Julai 2007), Khutbah Jumaat Taubat didapati pada 31 Mac 2008
daripada
http://pejabat-mufti-perlis.com/v01/modules.php?op=modload&name=News&file=
article&sid=33&mode=thread&order=0&thold=0

10

Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam, Khutbah Jumaat Taubat (5
Mei 2006) didapati pada 31 Mac 2008 daripada http://www.religious-
affairs.gov.bn/index.php?ch=bm_info&pg=bm_info_khutbah&ac=277

Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam, Khutbah Jumaat Taubat (5
Mei 2006) didapati pada 31 Mac 2008 daripada http://www.religious-
affairs.gov.bn/index.php?ch=bm_info&pg=bm_info_khutbah&ac=278
Jabatan Agama Islam Negeri Perak, Khutbah Jumaat: Sudahkah Anda Bertaubat?
didapati pada 31 Mac 2008 daripada
http://berita.perak.gov.my/Januari/sudahkah_anda_bertaubat.htm