PENGIRAAN ARUS DAN VOLTAN BAGI LITAR PENGELUAR SEPUNYA.

Pincang Tapak VBB +10V RB = 33 kΩ VCC +10V

VCC +10V

RC = 1kΩ IC

RB= 33 kΩ

RC = 1kΩ IC

IB Input

Output Q1(β IE
D C

IB Input IE

Output

=20)

Pengaliran Arus di gelung Tapak Pemancar – Gelung Masukan (Input) VCC +10V VCC +10V

VCC +10V

RB= 33 kΩ IB P N IE

RB = 33 kΩ IB

RB IB

B P N E IE

B RBE E IE

VCC = VRB +VBE

VCC = IB . RB + VBE

IB =

VCC – VBE RB

PENYELESAIAN   Bahagian Masukan. (Tapak – Pemancar) B – E → pincang hadapan. Dengan beranggapan Q1 adalah transistor jenis silikon. Voltan yang susut pada B – E adalah 0.7V. VBE = 0.7V   Perintang pincang Tapak RB dan B – E adalah dalam keadaan siri merentasi VCC. Oleh itu voltan susut pada RB (VRB) akan sama dengan perbezaan voltan antara VCC dan VBE.

VRB = VBB – VBE = VBB – 0.7V
VRB VBB – VBE = 10V - 0.7V = 9.3V    Voltan merentasi perintang RB telah diketahui. Oleh itu arus melalui RB (IRB) boleh dikira kerana ianya merupakan litar siri dengan B – E. Arus yang mengalir melalui RB (IRB) juga sama dengan arus Tapak (IB)
B

VRB = RB

I

I

B

=

VRB RB

=

9.3 V 33 kΩ

= 282µ A

Pengaliran Arus di gelung Pemungut Pemancar – Gelung keluaran (Output) VCC + 10V VCC +10V

VCC +10V RC = 1kΩ IC B Q1(β a.t = 20) IE IE

RC IC Output

RC IC

VRC

C B E

VCE IE

 

Disebabkan gandaan arus a.t transistor (β a.t) diberi. Maka pengiraan IC dapat dilakukan kerana β a.t menceritakan berapa banyak besarnya arus keluaran IC dibandingkan dengan arus masukan IB

IC = IB x β a.t
IC = IB x β a.t = 282 µ A x 20 = 5.6mA   Disebabkan arus yang mengalir melalui RC adalah IC Maka voltan merentasi RC (VRC) dapat dikira VRC = IC x RC VRC = IC x RC = 5.6mA x 1kΩ = 5.6V VRC telah diketahui Maka susutan voltan merentasi pemungut – pemancar juga boleh dikira Kerana VCE dan VRC adalah dalam keadaan sesiri dan sama dengan voltan bekalan VCC

VCE = VCC x VRC
VCE = VCC x VRC = 10V – 5.6V = 4.4V Dengan menggabungkan kedua – dua persamaan Maka dapat diterbitkan formula berikut bagi VCE ⇒ Dan, Maka, VCE = VCC - VRC VRC = IC x RC VCE = VCC - (IC x RC) = 10V – ( 5.6mA x 1k Ω ) = 4.4V LATIHAN.  Kira nilai arus yang melalui lampu pada rajah di bawah ini VCC +20V R1

Vin +5V

RB = 10kΩ

Q1(β a.t = 125)

Garis Beban a.t Dalam litar transistor VCC dan VRC adalah tetap Tetapi arus masukan IB dan arus keluaran IC yang berubah - ubah. Sebagai contoh rujuk kepada litar rajah 1 . Menunjukkan pengiraan susutan voltan di pemungut ke pemancar ( VCE ) yang menghasilkan nilai IC yang berbeza. a. Bila Q1 dalam keaadan OFF, IC = 0V. Maka VCE bersamaan : VCE = VCC – (IC x RC) = 10V – ( 0mA x 1kΩ ) = 10V – 0V = 10V ( titik A)  VCE = VCC ⇒ Q1 OFF Bila IC = 1mA VCE = VCC – (IC x RC) = 10V – ( 1mA x 1kΩ ) = 10V – 1V = 9V ( titik B)

b.

c.Bila IC = 2mA VCE = VCC – (IC x RC) = 10V – ( 2mA x 1kΩ ) = 10V – 2V = 8V ( titik C) d. Bila IC = 3mA VCE = VCC – (IC x RC) = 10V – ( 3mA x 1kΩ ) = 10V – 3V = 7V ( titik D)

e.Bila IC = 4mA VCE = VCC – (IC x RC) = 10V – ( 4mA x 1kΩ ) = 10V – 4V = 6V ( titik E) f. Bila IC = 5mA VCE = VCC – (IC x RC) = 10V – ( 5mA x 1kΩ ) = 10V – 5V = 5V ( titik F) g. h. Bila IC = 6mA VCE = VCC – (IC x RC) = 10V – ( 6mA x 1kΩ ) = 10V – 6V = 4V ( titik G) Bila IC = 7mA VCE = VCC – (IC x RC) = 10V – ( 7mA x 1kΩ ) = 10V – 7V = 3V ( titik H)

i. Bila IC = 8mA VCE = VCC – (IC x RC) = 10V – ( 8mA x 1kΩ ) = 10V – 8V = 2V ( titik I) j. Bila IC = 9mA VCE = VCC – (IC x RC) = 10V – ( 9mA x 1kΩ ) = 10V – 9V = 1V ( titik J) k. Bila IC = 10mA, bermakna Q1 di ONN kan sepenuhnya dan ianya bersamaan dengan suis antara C dan E ditutup Voltan susut pada VCE ketika ini adalah hampir kepada sifar, 0V VCE = VCC – (IC x RC) = 10V – ( 10mA x 1kΩ ) = 10V – 10V = 0V ( titik K)

IC mA

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2

Titik K, IC = 10mA, VCE = 0V
Q1 berkedukan ON (suis tertutup antara pemungut ( C ) dan pemancar (E)

TAKAT TEPU

TAKAT ALIHAN Titik A, IC = 0mA, VCE = 10V Q1 berkedukan OFF (suis terbuka antara pemungut ( C ) dan pemancar (E)

3 4

5 6 7 8 9 10

VCE , Volt

Takat Alihan ( cutoff point )     Jika voltan pincang masukan tapak dikurangkan pada sifar, arus masukan IB turut menjadi sifar. Q1 dalam keadaan OFF - arus keluaran IC juga turut menjadi sifar (0mA), VCE = 10V. Pada titik ini (titik A) garis beban a.t transistor dikenali sebagai takat alihan kerana Arus keluaran pemungut dikurangkan kepada sifar atau alihan (cutoff) IC ( alihan) = 0mA VCE ( alihan) = VCC IC (alihan) = 0 mA, VCE ( alihan ) = VCC = 10V Takat Tepu ( saturation point )     Jika voltan pincang masukan tapak ditingkatkan kepada nilai positif yang lebih besar, mebuatkan B – E mendapat pincang hadapan. IB menjadi maksima Q1 di ON kan sepenuhnya bersamaan dengan suis antara C dan E ditutup IC maksima 10mA dan VCE menjadi sifar (O mA)
C

VCC RC

I (tepu) = VCE (tepu) = 0V VCC RC VCE (tepu)

I (tepu) =

C

= =

10V 1kΩ 0V

= 10mA

 

Dengan menggunakan formula β a.t = IC/ IB Maka nilai arus masukan IB dapat dikira IC ( tepu) β a.t = IB Oleh itu,

IC ( tepu) I
B

=

β a.t 10mA

IC ( tepu) I ( tepu) =
B

= 20 a.t β KESIMPULAN

= 500µ A

1. TAKAT ALIHAN 2. TAKAT TEPU

⇒ IB = 0 µ A, IC = 0 mA, VCE = VCC iaitu 10V ⇒ IB = 500 µ A, IC = 10 mA, VCE = VCC iaitu 0V Titik kendalian (Titik Q) – Quiescent point

  

Nilai perintang pincang tapak RB dipilih,supaya arus tapak IB berada di tengah tengah garis beban. Sebagai contoh jika perintang picang tapak bernilai 37.2kΩ digunakan ianya akan menghasilkan arus tapak ( IB ) 250µ A. Manakala IB tepu ialah 500µ A Titik ini dikenali sebagai titik Q, ianya merapakan titik tenang pincang a.t ketika tiada isyarat a.u Pincang pembahagi voltan VCC = +10V R1 20kΩ RC 1kΩ IC IB VM / VB R2 10kΩ VK / VC IE RE 5kΩ VM / VB R2 10kΩ RE 5kΩ VCE / VE VK / VC VRE / VE VCC = +10V R1 20kΩ RC 4kΩ

 

Litar di atas menunjukkan bagaimana litar tatarajah pemancar sepunya dipincang oleh rangkaian pembahagi voltan Untuk mengira nilai voltan merentasi R2 (VR2 @ VB), formula pembahagi voltan boleh digunakan V atau V = R2 V atau V =
R2 B R2 B

VR2 R1 + R2 10kΩ = 20kΩ + 10kΩ

x VCC

R1 + R2

x VCC

x 20V = 0.333 x 20V = 6.7V

VRE boleh dihitung dengan menggunakan formula berikut VRE atau VE = VB – 0.7V VRE atau VE = VB – 0.7V = 6.7V - 0.7V = 6V Nilai voltan susut di RE (VRE ) telah di ketahui. Maka arus melalui RE dapat dihitungkan IE IRE = IE = VRE RE VRE RE = 6V 5kΩ = 1.2 mA

I =I =

RE

E

Arus pemungut ( IC ) bagi transistor adalah hampir sama dengan arus pengeluar (IE ) Kita boleh tentukan seperti berikut IC ≅ IE IC ≅ IE = 1.2 mA Nilai IC telah diketahui Maka nilai voltan yang susut di RC ( VRC ) dikira nilai IC dan VRC telah diketahui VRC = IC x RC VRC = IC x RC = 1.2 mA x 4kΩ = 4.8V Voltan kendalian a.t ( quiescent voltage) pada pemungut Q1 adalah dirujuk ke bumi ( VC ) VC juga merupakan Voltan keluaran ( VK ) VC bersamaan Voltan bekalan a.t ( VCC ) ditolak dengan voltan merentasi RC

VC atau VK = VCC – VRC VC atau VK = 20V – 4.8V = 15.2V Disebabkan VCC disambung siri merentasi RC, Q1 pemungut ke pemancar ( RCE ) dan RE. Maka nilai VCE boleh dihitung jika nilai VRC dan VE telah diketahui VCE = VCC – ( VRC + VE ) VCE = VCC – ( VRC + VE ) = 20V – ( 4.8v + 6v ) = 20V – 10.8V = 9.2V Garis Beban a.t Untuk mendapatkan garis beban a.t nilai-nilai berikut perlu diperolehi :-

i. Nilai VCC ii. IC tepu - IC mak I (tepu) = iii. IC alihan - IC min iv. ICQ - IC titik Q i. Nilai VCC = 20V ii. IC tepu - IC mak
C C

VCC RC

VCC RC + RE VCE (tepu)

I (tepu) =

= =

20V 4kΩ + 5kΩ 0V

=

20V 9kΩ

= 2.2mA

IC mA TAKAT TEPU

Titik K, IC = 2.2mA, VCE = 0V 2.5 2 1.5 1 0.5 0 0 5 10 15 20
TAKAT ALIHAN Titik A, IC = 0mA, VCE = 20V Q1 berkedudukan OFF (suis terbuka antara pemungut ( C ) dan pemancar (E) Q1 berkedudukan ON (suis tertutup antara pemungut ( C ) dan pemancar (E)

TITIK Q

VC, Volt