10/19/2009

Daurah Keilmuan Sebelum Berdakwah (17-18 October 2009)

“Pengenalan kepada asas-asas Muamalat & Aplikasinya dalam sistem perbankan Islam”
Pembentang: Ezry Fahmy B. Eddy Yusof B.Econs (Hons.), IIUM CIFP, INCEIF www.ibnyusof.blogspot.com

Skema Pembentangan
• Pengenalan kepada asas dalam muamalat • Perbezaan antara perbankan konvensional & perbankan Islam • Aplikasi muamalat dalam produk perbankan Islam • Akaun simpanan • Pembiayaan perumahan • Pembiayaan kereta • Takaful

1

10/19/2009

Objektif Pembentangan
• Memahami kepentingan muamalat dalam kehidupan seharian • Menerangkan asas-asas muamalat yang diaplikasikan oleh perbankan Islam (secara dasar/teori) • Menelusuri konsep muamalat yang diguna pakai dalam produk yang ditawarkan oleh perbankan Islam.

Pengertian Muamalat
(i) Dari sudut bahasa  Muamalah dari sudut bahasa boleh diertikan sebagai saling bertindak, saling berbuat, atau saling mengamalkan. (ii) Dari sudut istilah  peraturan berkenaan hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan urusan dunia yakni harta benda.  Istilah fekah ialah hal-hal berkenaan kegiatan dalam urusan bertukar-tukar faedah harta benda di antara seorang dengan seorang yang lain, mengikut cara yang tertentu.

2

10/19/2009

Kaedah Fekah (Qawaid Fiqhiyyah) Ibadah
• "Al-Ashlu fil Ibadah al-Haram Illa Ma Dalla ad-Dalil ‘ala Amrihi" • (Hukum asal dari ibadah adalah haram kecuali ada dalil yang memerintahkan)

Muamalat
• "Al-Ashlu fil muamalah alIbahah Illa ma dalla ad-Dalil ‘ala khilafihi" • (Hukum asal di dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang menyelisihinya).

Kepentingan Muamalat
• Keamanan • Kegiatan ekonomi yang bersih • Melahirkan manusia yang berakhlak mulia • Metod yang diredhai • Sikap berkerjasama dan tolong-menolong

3

10/19/2009

Amaran @ Renungan ?!
Sayyidina Umar al-Khattab r.a telah mengingatkan: “Jangan seseorang kamu berjual beli di pasar kami, kecuali ia telah mendalami ilmu (hukum) agama tentangnya” (Direkodkan oleh Imam Tirmidzi)

Akad (Kontrak)
 Rukun-rukun akad ialah 1. Rukun pertama: Terdapat penewaran dan penerimaan (Ijab dan Kabul) I. Jelas pengertiannya II. Penerimaan bersesuaian dengan tawaran III. Penerimaan dituruti daripada tawaran IV. Pihak yang berakad bersungguh dan memahami kontrak V. Komunikasi akad -Secara lisan dan seumpamanya, seperti isyarat -Secara tulisan -Secara perbuatan atau tingkah laku

4

10/19/2009

Rukun Akad 2
2.Rukun kedua: Subjek akad I. Subjek akad tidak bercanggah dengan hukum syarak II.Kewujudan subjek kontrak III.Subjek akad dimaklumi oleh pihak yang berakad IV.Subjek kontrak diserahkan kepada pihak yang berkenaan pada masa yang ditetapkan

Rukun Akad 3
3. Rukun ketiga:Pihak-pihak yang berakad I. Peringkat 1: Janin Peringkat 2:Mula dilahirkan sehingga berumur 7 tahun (mumaiyiz) Peringkat 3:Dari umur 7 tahun (mumaiyiz) hingga baligh Peringkat 4: Umur baligh II. Halangan-halangan mendapat kelayakan melakukan akad - Gila - Terencat Akal - Tidur @ Pitam - Sakit yang tiada harapan untuk sembuh III.Kemampuan dalam berakad - Terhad (Menguruskan diri dan harta sendiri) - Tidak Terhad (Menguruskan diri dan harta orang lain)

5

10/19/2009

Isu dalam akad
• Pelanggan atau pihak yang berakad kebanyakannya tidak membaca kontrak yang ditanda tangani dan tidak menyoal jika terdapat klausa yang tidak difahami, hatta melibatkan satu-satu perkataan.Kesan tidak membaca kontrak boleh mengakibatkan salah satu pihak yang berakad menghadapi masalah kelak. • Gharar (ketidakjelasan) di dalam akad yang termeterai

Riba
Sudut bahasa - Pertambahan (al-Ziyadah) atau lebihan (al-Idafah) kepada sesuatu. - Pertambahan dalam harta dan pertumbuhannya melebihi modal pokok atau modal asal. Sudut syarak - Ulamak berbeza pendapat dalam menentukan pengertian riba dari sudut syarak riba terjadi pada dua perkara yakni dalam (i) urusan jual beli (ii) tanggungan kredit (hutang piutang)

6

10/19/2009

Riba
Riba dalam istilah syarak ini merangkumi tiga aspek berikut:

 Bayaran lebihan daripada wang pokok (wang asal) berdasarkan perjanjian yang telahpun termeterai pada awalnya.  Kontrak ke atas pertukaran barangan tertentu yang tidak diketahui nilai persamaannya dalam bentuk timbangan ataupun sukatan yang diakui oleh syarak.  Pertangguhan yang berlaku bagi salah satu barangan yang ditukar atau diperdagangkan bagi pertukaran matawang dan barangan ribawi.

Imam An-Nawawi r.h. berkata dalam kitabnya yang bertajuk Al-Majmu’ :

“Telah disepakati seluruh ulamak Islam tentang pengharaman riba dan ianya termasuk dalam kategori dosa besar, dan dikatakan juga riba diharamkan oleh semua agama , antara yang berpendapat demikian adalah Imam Al-Mawardi”.

7

10/19/2009

Peringkat pengharaman riba

1.Riba hutang piutang (Riba al-Nasi’ah)
• tambahan kepada hutang atas sebab penangguhan bayaran balik. (a) Tambahan ke atas hutang semasa tempoh matang

(b) Tambahan ke atas hutang kerana menangguhkan pembayaran apabila tiba tempoh matangnya. Baik halnya adalah kerana urusniaga yang bertangguh mahupun urusniaga pinjaman.

8

10/19/2009

• Kesimpulannya, apa jua jumlah terakru yang ditambah ke atas jumlah pokok adalah riba yang diharamkan atas alasan apa sekalipun selagi mana ianya melibatkan urusan pinjaman. Pulangan tambahan yang ditetapkan terlebih dahulu di awal kontrak ke atas pinjaman sebagai upah kepada menunggu jelas diharamkan oleh Islam. Pulangan tambahan itu tidak terkecuali baik ianya dalam angka yang tetap mahupun ianya berubah-ubah daripada jumlah pinjaman asal ataupun jumlah tetap yang dibayar pada permulaan kontrak atau di akhir tempoh pinjaman.

2.Riba jual beli (Riba al-Fadl)
“Emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barli dengan barli, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal dengan semisal, dalam jumlah yang sama dan tunai, tangan dengan tangan. Dan jika jenis-jenis ini berbeza, maka juallah sekehendak hati kalian, jika dilakukan serta diserahkan seketika” (Hadis sahih direkodkan oleh Imam Muslim)  Jenis-jenis barangan di atas disebut barangan ribawi kerana unsur riba boleh berlaku melalui urusniaga pertukaran barangan tersebut.  Riba jual-beli in berlaku apabila terdapat unsur lebihan atau perbezaan kuantiti dalam urusniaga jual beli atau pertukaran barangan yang sama jenis daripada kumpulan barangan ribawi.

9

10/19/2009

6 Barangan Ribawi
Pembahagian ini dibuat oleh kerana dua kelompok ini mempunyai sifat yang dikenali dalam sesuatu hukum (‘illah) yang berbeza.

Kelompok A • Emas • Perak • • • •

Kelompok B Gandum Tamar Garam Barli

Penjelasan pembahgian kelompok Barangan Ribawi
 Kelompok sama (sejenis) Syarat: (i) Sama banyak kuantitinya (al-Tasawi) (ii) Dilakukan serta merta dalam satu waktu (al-Tanaqud). Cth:- Emas-emas Tamar gred A – Tamar gred A  Kelompok sama (berlainan jenis) Syarat: (i) Dilakukan serta merta dalam satu waktu (al-Tanaqud). Cth: - Emas – Dirham, Tamar - Garam  Kelompok berlainan Tidakl terikat kepada apa-apa syarat hukum riba jual-beli.

10

10/19/2009

Contoh Riba Yang Berlaku Serentak
• Ali & Ahmad Emas-Emas Nilai atau timbangan yang berbeza - Riba jual-beli (riba al-Fadl). Keadaan bertangguh ? – - Riba hutang-piutang (riba al-Nasiah)

Hukuman
 Diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya
2: 279 (Rujuk quran terjemahan anda)

 Kehilangan berkat harta dan kehidupan
2:276 (Rujuk quran terjemahan anda)

 Mendapat dosa seperti berzina dengan ibu bapa sendiri
“Riba mempunyai 73 pintu, riba yang paling ringan (dosanya) seperti seorang lelaki berzina dengan ibunya” (Dikhabarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim)

 Membuat salah satu daripada tujuh dosa besar
“Jauhilah tujuh dosa besar, syirik, sihir, membunuh tanpa hak, makan harta anak yatim, makan riba, lari dari medan peperangan (kerana takut) dan menuduh perempuan yang suci dengan zina ( tanpa saksi adil)” (Dikhabarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim)

11

10/19/2009

Contoh Riba Masa Kini
(i)   i. Perbankan konvensional Riba dalam pinjaman – ‘Setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba’ Simple interest / compounding interest Akaun Simpanan (3 in 1) Beri pinjaman kepada bank untuk buat pinjaman dengan mengenakan riba ke bank atas (dividend) ,jaminan keuntungan berbentuk tetap ii. Memberi peluang bank menggunakan deposit untuk tujuan pinjaman yang dikenakan riba (interest) iii. Memberi peluang kepada bank untuk membuat pelaburan kepada industri atau sektor yang haram

Contoh Riba Masa Kini
(iii)Insurans Jumlah bayaran yang diperolehi oleh pencarum adalah lebih besar jumlahnya daripada jumlah yang telah dibayar oleh pencarum. (iii)Perpustakaan (iv)Saman (v) PTPTN (vi) Dan banyak lagi

12

10/19/2009

“Aplikasinya Muamalat dalam sistem perbankan Islam”

Perbankan Islam
• Definisi:
  “Perbankan yang selaras dengan sistem nilai etos Islam” “Perbankan yang ditubuhkan untuk menggerakkan dana dan menggunakannya selaras dengan syariah Islam bagi tujuan mengembangkan ikatan kesatuan Islam dan memastikan keadilan pengagihan di samping menggunakan dana tersebut selaras dengan prinsip Islam” (IAIB)

• Sistem kewangan Islam telah wujud lama sebelum disistemkan dalam bentuk perbankan. - e.g Bait al-Maal - Kerjasama Rasulullah s.a.w & Khadijah - Al-Zubayr b. Awwam (Deposit dijadikan dalam bentuk pinjaman)

13

10/19/2009

1. Kontrak Wadiah (Akaun Simpanan) 2. Pembiayaan Perumahan 3. Pembiayaan Kereta 4. Takaful (Islamic Insurance)

Kontrak Wadiah
(Simpanan/Jagaan)
 Secara literal Titipan, perkara yang ditinggalkan untuk tujuan simpanan/jagaan  Secara legal Authoriti yang diberikan kepada seseorang untuk menjaga harta orang lain Al-Baqarah:238  Two types – Wadi’ah yad amanah – Wadi’ah yad dhamanah

14

10/19/2009

Konsep Wadiah Yad Dhamanah – The bank guarantees deposited monies – Depositor can withdraw monies at any time – The bank can use the deposited monies to generate profit – Depositor is not entitled to profits generated by the bank – The bank typically gives a return to the depositor in the form of discretionary and voluntary hibah (gift)

15

10/19/2009

1. Kontrak Wadiah 2. Pembiayaan Perumahan 3. Pembiayaan Kereta 4. Takaful (Islamic Insurance)

1. Kontrak Wadiah 2. Pembiayaan Perumahan Konsep yang popular &diguna pakai? Murabahah, BBA, MMP etc. 1. Pembiayaan Kereta 2. Takaful (Islamic Insurance)

16

10/19/2009

Pembiayaan Perumahan (BBA)

Pembiayaan Perumahan (Musyarakah Mutanaqisah)

17

10/19/2009

1. Kontrak Wadiah 2. Pembiayaan Perumahan 3. Pembiayaan Kereta 4. Takaful (Islamic Insurance)

1. Kontrak Wadiah 2. Pembiayaan Perumahan 3. Pembiayaan Kereta Konsep yang popular &diguna pakai? Murabahah, AITAB, IMBT etc.

1.

Takaful (Islamic Insurance)

18

10/19/2009

Ijarah (Sewaan)
IJARAH Tidak Berserta Hak Milik Sewaan Berbentuk Operasi
• Melibatkan kos yang

Berserta Hak Milik Ijarah Muntahia Bithamleek (IMBT) Definisi: IMBT ialah sewaan yang diakhiri dengan hak milik terhadap aset setelah ianya dipindahkan kepada pelanggan dengan pilihan (AAOIFI) Al-ijarah thumma al – bai’ (AITAB) Definisi: AITAB salah satu kategori dalam ijarah yang diakhiri dengan jualan aset daripada penyewa yang dipindahkan kepada pelanggan setelah waktu-waktu tertentu

tinggi & barangan mahal •Memerlukan kos yang tinggi untuk pemilikan •Mengambil masa yang lama dalam produksi •e.g. Peralatan industri, mesin pertanian, pengangkutan

Modus Operandi (Aplikasi Ijarah)
Kontrak Ijarah -bayaran sewa yang dipersetujui pada waktu tertentu 2 Bank menyewakan kereta kepada pelanggan 4
Penyewa membeli asset

Bank (Pemilik)
1

Bay’ (Jual-Beli) -pada hujung waktu sewaan -pada harga yang dipersetujui

Pelanggan (Penyewa)

3 Bank membeli kereta daripada peniaga kereta(dealer) Dealer menghantar kereta kepada penyewa

Dealer

19

10/19/2009

1
Customer approaches the bank with requirements and promise to rent the asset. In this deal, the bank ask for Hamish Jidiyyah

5

Bank leases the asset to the customer

6
Hirer makes periodic payment (rental)

7

At the end of the lease period, the bank will transfer the ownership to the customer using the sale contract, gift or token

Customer (Hirer)

Bank (Owner)
2
Ownership transfer to the bank

3 4
Dealer delivers car to Hirer

Bank buys asset to be leased as prescribed by the customer (cash)

Dealer

MAYBANK ISLAMIC BERHAD (AITAB)
A simple illustration of AITAB process flow in Maybank Islamic Berhad (“MIB”):
Request for AITAB Financing
3 6 2

Enter into AITAB agreement
7

Bank leases the vehicle to client for lease rental Pay lease rental
8

Sale of vehicle & transfer of ownership

Client
1

4

Delivery of vehicle

Transfer of ownership
5a

5

Identifies and pay booking fee (10% of car price)

Purchase the vehicle via cash payment (90% of car price)

Car Dealer

20

10/19/2009

1. Kontrak Wadiah 2. Pembiayaan Perumahan 3. Pembiayaan Kereta 4. Takaful

1. Kontrak Wadiah 2. Pembiayaan Perumahan 3. Pembiayaan Kereta 4. Takaful (At-Tijari At-Ta’awuni) - Konsep yang diguna pakai? Tabarru’at

21

10/19/2009

Takaful

In need of coverage over unexpected calamity!

Concept used in At-Tijari At-Ta’awuni (Islamic insurance), Tabarru’at,

22

10/19/2009

CONVENTIONAL INSURANCE
1. Compensation - Must cover all calamity as stated in the contract - Cover by the insurance company

TAKAFUL
1. Compensation - Not necessary cover all calamity - Participants could add more into the funds if the amount is not enough.

CONVENTIONAL INSURANCE

2. Insurance company makes a profit 2. Takaful operator earns a return in when there is an underwriting halal manner:surplus. - INSURANCE CONVENTIONALrendering a service of managing the takaful program 3. Investment -Mixed Up - Investment is unknown to which industry 4. Participants do not have any rights / privilege over the profit from the investment. 3. Investment -Halal Industry only - Shariah Compliance 4. Participants (as the Rabbul Mal) have rights over the profit from the investment.

General Takaful

Family Takaful

This short-term contract of joint guarantee Long term policy and a choice of maturity is to provide protection against losses, which periods may be due to the personal accidents and loss – range from 10-30 years or destruction of property. Provide long-term savings and investment The amounts of participants’ contribution 1. Participant’s special account (tabarru’) are determined by the terms agreed in the 2. Participant’s account (saving) contract, by considering the value of the property and risk involved. Both accounts are invested in Shari’ah approved securities. Surplus sharing with takaful operator -Profit is shared by participants and operators while loss is borne by participants only. -If a participant dies prematurely: 1. participant‘s account + dividends 2. participant’s special account -If a participant withdraw – only get the amount in participant account only

23

10/19/2009

General Takaful: Mudharabah Model
(3) Surplus Takaful Company

(1)

Participants

deducted

Group Takaful Fund (2) Investment

Claims Retakaful Reserve

Shareholders’ Fund

(4) Profit

Management expenses

24

10/19/2009

Family Takaful in Mudharabah Model
Participants 40% 60% Takaful company

Participant’s fund (RM1000)

surplus

Balance

Shareholder’s fund

Risk a/c
Participant’s account (saving) (RM950) Participant’s special account (Tabarru’) (RM50) • Claim • Retakaful • Reserve

Yes

RM 66.50 (95%)

Investment (mudharabah 70 : 30)

RM 3.50 (5%) RM 30 Management expenses

Profit (RM100)

Sekian, Terima Kasih
Sebarang kemusykilan boleh diemailkan kepada ibn.yusof@yahoo.com

25

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.