Kemenjadian murid dalam konteks sahsia murid teras kepada keberkesanan sekolah.

Model Konsep Kemenjadian Pelajar
SAHSIA MURID KEMENJADIAN MURID

KEBERKESANAN SEKOLAH

Sahsiah

qMembawa maksud menuntut ilmu dan melengkapkan proses pembinaan peribadi (diri sendiri).

Kemenjadian pelajar
qPelajar perlu cemerlang dalam pelbagai bidang:

üakademik üKokurikulum üsahsiah

Faktor-faktor mempengaruhi sahsiah pelajar

üKeluarga üGuru üDisiplin üKesihatan q

Kecemerlangan dalam pendidikan anak-anak menjadi matlamat utama ibubapa dalam mendidik anakanak mereka

Pengukuran keberkesanan sekolah
üDi Amerika Syarikat keberkesanan sekolah diukur berdasarkan output:- pencapaian dalam ujian piawaian mata pelajaran matematik dan bacaan. ü üDi UK pembolehubah proses seperti kedatangan,kelakuan pelajar dan peningkatan skor pencapaian digunakan untuk mengukur keberkesanan sekolah.

Faktor kemenjadian murid penting dalam menentukan keberkesanan sesebuah sekolah
qMortimore (1991) merumuskan sekolah berkesan sebagai sekolah yang pelajarnya meningkat lebih daripada apa yang diharapkan dari segi latarbelakang mereka. qStoll dan Fink (1996)- keberkesanan sekolah sebagai peningkatan yang berterusan setiap tahun.

Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan menyatakan sekolah berkesan berdasarkan pendapat Edmonds(1979):Fokus pengajaran yang jelas dan penilaian yang sistematik.

q ü

Rumusan:

üKecemerlangan akademik üPenguasaan kemahiran asas üKeberkesanan pengajaran guru üIklim sekolah yang kondusif üKawalan disiplin yang berkesan

Faktor-faktor keruntuhan sahsia pelajar
üKasih sayang ibubapa üMedia massa

Pengaruh media massa yang memaparkan budaya yang berbeza dengan masyarakat tempatan telah memecahkan dominasi nilainilai tradisi sama ada nilai bangsa atau agama. Nilai-nilai yang terbentuk melalui budaya dan agama semakin terhakis kerana desakan kuat elemen-elemen yang sangat asing dibawa bersama oleh media massa yang turut mempengaruhi sosiobudaya masyarakat.

 

üR a ka n se b a ya ü üPi a k se ko l h l m b a t b e rti d a k h a a n ü üK e ti d a a n p ro g ra m se l p a s a e se ko l h a ü üTa h a p d i p l n d a n ku a sa g u ru si i ü üB u d a ya ku n i g n

Cadangan

üHEM memainkan peranan yang aktif dan berterusan dalam sekolah. üPengetua bekerjasama dengan masyarakat setempat dan agensi kerajaan dan swasta. üProgram mentor mentee üPerkhemahan /kokurikulum/Kempen/Program Jaya Waris/ üPenerapan nilai-nilai murni. üDisiplin yang ketat dan hukuman yang setimpal

Rumusan
Seluruh warga pendidik dan ibubapa perlu

bertindak bersama-sama untuk membentuk sahsia pelajar yang diingini.
 Kerjasama dan ‘teamwork’ yang berjaya

diujudkan oleh pentadbiran sekolah dengan waris, masyarakat setempat dan agensiagensi kerajaan dan swasta akan dapat menentukan tahap keberkesanan sekolah.

Sekian Terima Kasih