MODEL ASSURE

Apakah Model ASSURE? Model ASSURE adalah berfokuskan kepada inisiatif instruktor menggunakan media dan teknologi di dalam kelas. Model ASSURE menyediakan rangkakerja perancangan yang sesuai dengan media dan teknologi yang sentiasa berubah dalam persekitaran pengajaran dan pembelajaran Model ASSURE juga boleh digunakan dalam menyediakan rancangan pengajaran serta untuk mempertingkatkan pengajaran dan pembelajaran.

MODEL ASSURE
Dibangunkan oleh Heinrich & Molenda (2000) Model rekabentuk instruksi yang berteraskan kelas. Boleh digandingkan dengan Sembilan Peringkat Pembelajaran Gagne. Sesuai bagi persekitaran konstruktivis di mana pelajar diperlukan untuk berinteraksi aktif dengan persekitarannya.

MODEL ASSURE
Terdapat enam fasa penting di dalam model ini iaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. nalyse Learners tate Objectives elect instructional methods, media and materials tilize media and materials equire learner participation valuate and revise

MODEL ASSURE
nalyse Learners - Kenalpasti dan analisa pelajar yang akan terlibat di dalam P & P. - Beberapa perkara yg perlu diketahui: a. Ciri-ciri am : Gred, umur, bangsa, jantina, masalah mental, fizikal, emosional atau sosial yang hadir, tahap sosioekonomi dll. b. Kebolehan spesifik : pengetahuan sedia ada, kemahiran dan sikap. c. Gaya pembelajaran – verbal, logikal, visual, muzikal d. Motivasi – mengapa pelajar mengikuti kelas tersebut

MODEL ASSURE
tate Objectives Objektif adalah hasil pembelajaran yang telah ditetapkan. Objektif mestilah jelas dan spesifik serta boleh diukur. Kejelasan penting untuk mewujudkan learner expectations di samping menentukan kriteria media dan teknologi yang akan digunakan. Objektif boleh dibina oleh instruktor ataupun diadaptasi daripada sumber sokongan.

MODEL ASSURE
tate Objectives
Panduan bagi menyediakan objektif pembelajaran: 1. 2. Audience (Pelajar) Behaviour to demonstrate (Perlakuan yang sepatutnya ditunjukkan selepas pembelajaran dilalui) Conditions (Keadaan yang diperlukan untuk menunjukkan perlakuan tersebut) Degree of proficiency or accuracy (sejauh mana pelajar menguasai kemahiran.

3. 4.

Contoh: Pelajar Tahun 4 (Audience) dapat menamakan 5 (Degree) haiwan karnivor (Behaviours) daripada senarai binatang yang diberikan (Conditions).

MODEL ASSURE
elect Media, Materials and Methods Selepas membuat penilaian daripada segi kemahiran, kesediaan dan gaya pembelajaran pelajar dan setelah objektif dirangka, barulah pemilihan media yang sesuai dengan pembelajaran tersebut dilakukan. Langkah pertama – Kenalpasti lokasi P & P Langkah kedua – Kenalpasti lokasi instruktor Pemilihan media yang sesuai akan menolong mempertingkatkan lagi pencapaian pelajar.

MODEL ASSURE
elect Media, Materials and Methods Beberapa soalan yang boleh diambil kira ketika membuat pemilihan media, bahan dan cara penyampaian:

a. Berpandukan objektif, apakah metodologi yang sesuai bagi penyampaian maklumat? b. Bolehkah ianya dijalankan secara kendiri atau perlukan arahan tambahan? c. Perlukah ianya diselesaikan di dalam kelas? d. Apakah jenis media yang diperlukan?

MODEL ASSURE
elect Media, Materials and Methods Beberapa soalan yang boleh diambil kira ketika membuat pemilihan media, bahan dan cara penyampaian (samb):

e. Adakah pelajar mempunyai akses terhadap media tersebut? f. Bolehkah instruktor menggunakan media sedia ada? g. Perlukah instruktor membuat modifikasi terhadap media sedia ada tersebut? h. Perlukah instruktor membentuk media sendiri?

MODEL ASSURE
tilise Media and Materials Selepas pemilihan dibuat, media and bahan tersebut mestilah digunakan. Sebelum menggunakan media tersebut, hendaklah dibuat previu dahulu untuk memastikan bahawa semuanya akan berjalan lancar. Jalankan kajian rintis bagi memastikan kesesuaian media dan bahan tersebut. Di samping itu, membuat perubahan dan pembaikan jika perlu.

MODEL ASSURE
tilise Media and Materials Heinich (2002) mencadangkan prinsip 5P di dalam fasa ini: 1 Preview (sebelum menggunakan bahan tersebut) 2. Prepare The Materials (mengikut urutan tertentu) 3. Prepare the Environment 4. Prepare the Learners 5. Provide the Learning Experience Pastikan instruktor mempunyai pelan sokongan sekiranya terdapat masalah dari segi penggunaan media serta bahan.

MODEL ASSURE
equire Learner Participation Kajian telah menunjukkan bahawa penglibatan yang aktif akan meningkatkan pencapaian pelajar di samping membuka lebih ruang untuk kejayaan serta kepuasan pelajar. Asas bagi pembelajaran konstruktivis adalah pelajar menimba ilmu pengetahuan melalui interaksi aktif dengan persekitaran pembelajaran mereka. Asas bagi pembelajaran konstruktivis adalah pelajar menimba ilmu pengetahuan melalui interaksi aktif dengan persekitaran pembelajaran mereka.

MODEL ASSURE
equire Learner Participation Penglibatan termasuklah perbincangan, pembelajaran kumpulan-kumpulan kecil, dyads, ujian serta penilaian. Instruktor seharusnye menyediakan peluang yang cukup kepada pelajar untuk memanipulasikan serta berinteraksi dengan dengan seoptimumnya di dalam persekitaran pembelajaran tersebut. Instruktor juga perlu menyediakan aktiviti-aktiviti lanjutan selepas pembelajaran dijalankan.

MODEL ASSURE
valuate and Revise Di dalam fasa terakhir ini, adalah penting bagi instruktor untuk membuat penilaian ke atas keberkesanan instruksi. Penilaian yang dibuat berkemungkinan akan menunjukkan pelajar tidak mencapai matlamat pembelajaran yang sepatutnya. Penilaian boleh dilakukan di dalam beberapa bentuk – tidak formal atau formal seperti melalui perbincangan, temubual, survei.

MODEL ASSURE
valuate and Revise Data yang didapati daripada penilaian tersebut dapat membantu di dalam langkah penambahbaikan atau modifikasi yang akan dilakukan. Beberapa soalan yang boleh diambil kira di dalam penilaian: a. Adakah kemahiran / konsep dapat dipersembahkan? b. Adakah pelajar mencapai objektif yang ditentukan? c. Apakah sikap pelajar terhadap persekitaran tersebut? d. Adakah bahan dan sumber berkesan?

MODEL ASSURE
valuate and Revise e. Adakah bahan dan sumber tersebut membantu pelajar mencapai objektif pembelajaran? f. Adakah pelajar telah menunjukkan perubahan? g. Adakah penilaian mengukur apa yang diajar? h. Adakah penilaian yang dijalankan adil? i. Adakah perlu lebih banyak latihan dan maklumbalas?

MODEL ASSURE
valuate and Revise Jika matlamat pembelajaran tidak dapat dicapai, cuba untuk mengenal pasti puncanya. Apabila pencapaian tidak memuaskan, fikirkan kebarangkalian bahawa masalah dan kelemahan datangnya dari kursus atau kandungan yang tidak dirancang dengan baik dan bukannya dari kelemahan pelajar. Seseorang instruktor itu bukanlah instruktor yang tidak berkesan jika P & P tidak berjaya tetapi seorang instruktor tersebut adalah tidak berkesan jika beliau tidak membuat refleksi serta penambahbaikan ke atas P & P yang telah dijalankan.

-Ciri-ciri umum

A

Analyze Learners

- Kebolehan awal - Gaya pembelajaran -Matlamat pembelajaran

S

State Objectives

- Syarat Pencapaian - Tahap pencapaian minimum -Pemilihan sumber sedia ada

S

Select Media, Methods - Modifikasi sumber sedia ada and Materials - Membina sumber baru
-Membuat previu

U R

Utilise Require Learner Participation

- Menyediakan persekitaran - Menyediakan peluang pembelajaran

- Aktiviti di dalam kelas dan selepas P & P dijalankan supaya pelajar dapat memproses pengetahuan tersebut.

E

Evaluate and Revise -Sebelum, semasa & selepas instruksi - Penilaian ke atas pelajar & medium

Tugasan
Sediakan satu rancangan pengajaran (lesson plan) yang merangkumi kesemua elemen di dalam Model ASSURE bagi satu topik pilihan anda. Kemudian uploadkan lesson plan anda ini ke dalam forum Yahoo Groups.

Sumber
- Gagné, Robert M. 1985. The conditions of learning. 4th ed. New York: Holt, Rinehart & Winston - Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. & Smaldino, S. (2000). Instructional Media and Technologies for Learning. 7th ed. Upper Saddle Riverm, New Jersey : Merrill Prentice Hall - http://www.mscd.edu/~act2/courseconstruct/assure.html - http://www.valenciacc.edu/oit/articles/articles_detail.cfm?ID=45 - http://www.mscd.edu/~act2/courseconstruct/assure.html