_

-

"

" _" -:_-...,.:r

...... __

puisiuntukkekasih.corn

Buka lah pirntu maaf U ntuk embum~u aQar ku dapat rrnemg,u kebek.uarn di kelqpa k-kelopekm U sir moocefiita kam kei ndamarn pagi yarng dititiipka n mentasi da larm bias c,atilayakiu. Bukalatil pi ntu maaf urnlluk lan.gitikiu agar ku dapat menggi ri n~ ,awarnuntuk memay.u ngi m U rmerngiliimkarn keda rna la n y.arngdiiliitiipkan bal1isan rnerpati dala m p,arub rnafas,~u. Bu kal,ah pirnllu maaf uatuk :s~njakiu ,agar ku da pat hi larngka n birmbang da n cemasm u rri)el1iaspa ras sorernu I,ew-ats,elendarng jimgga yea d iliiup amgi n ng rnernel u k.mu ra pall ha ngat merngha bi skan rasa irngin. m:u kal,ah pirnllu maaf u ntuk kelarm~u .aljar 1liada rrnimpi bu ruk tilarny,aada mala m i nda h u ntukm u mernya laka n urnggum rrnerrnbakar mel u pa kam kena ng,an lara mernggarnllirnya den~,a n ba ra drnta y,a ng berge-lora. Bu kala h pirnllu rnaaf uatuk g,eriirmis,~u aga r ku dapat menjadi ,ail1matarmu men iliikka n kas,itildi haf m u merngtilapus g:eJle'!ia n=gom~sarnped ib di d irnding hati mernggarnllirnya den.ga n ga ri:s-.g,ai s ~Iamgi. r
l,

2009

pulsluntukkekaslh.com

puisiuntukkeka

sih .. om c

semalam erat meme1wntu._ , IliiDIskan mimp~ malam 'bagai b'l..i.A.1''_ sawall 'nan ramrm, bmtan.womtang tim panen menjad] , ~' tawa dan randalj dan di Iangtt matam :k:ita pan]31'Kan ,sebagai '

JUru. masih

Im.cr!lm'bu tatapan [tiU yang 'watm I~am tpe!ak"Petak

J~~.

m~

lK'i a, njkma.ti perburuan
JanIh lItel

kupu berkejaran Id] musim gairalt Saling me1ipat~ MeIiIi6 ,._._, bnnga leita ruRmali ~md(.hnya heniflg'"
Mataharil 'tumgat'roenyemilk sepllKj1Ireguk;kopi eotiat ,sanibil menyelesaikan :puiSi, ,KalffU lUi Msiku~ :fefaensi., KJ1II1tlka :bfflaman ib.atimu.- Tak

au:bUk

:barIku., e~ s

mennptakan pagt, anbllD m,Cj- ~~ ..
senvumku

knremukan kata penggant:i.,

puisiuntukkekasih.corn

pulsluntukkekaslh.com

upersembahkan padamu sekuntum (inman dalam buket bunga kesukaanmu: aster" krtsan sepucuk puisi kus em atkan dalam sebuah I pagt terasa sp estal kurasakan JeHd~Ia han terbuka lebar. ta bukan sembarang bahasa ,- tetapt sebuah jtwa putst ndak dtsusun dart serpihan kata putst memhangun kata demt ka ta mammtaskannva sebagai doa tndah. S'eperti aku lt~ngg~Iam dt matamu selurun hattku stbuk mengeja pustaka emta pun mulutku tak sanggup bicara sedangkan tanganku dtam-dtam stbuk meremas kata y.ang'kadang menyelmap (ij jemanmu. mengembara perjalaaan rahasta metewatt samudera m balik tatapanmu b art-bat tnya terurat dalam nap derat ombak manctumi pantat-pantat semampat di 1e.1aIk:, ruhuhmu libatlah j ej ak kakiku, hanvu t bersam amu.
Putst

s-eperti tau memaharm

bait putst

Seperti tau memaharai B3it pUisi ta a.g ~~ ~ _tmu ada lit dalamnya
sebab keraililgka BQlsi

dan, kau bagian tCJlliefJisabk,an
dart struktur tulang- ..
2010

wsusun

dart tulang- rulangku

ng ttu.

puisiuntukkekasih.corn

1

\

pulsluntukkekaslh.com

,mli ~1J1]!fa @i"~ 'lIDmik lmAi~~am~ 1ilItllUIlik. b~trilIrllU~:;:I ~lt

~~mfllID~

id~m~,~

lII~wiiiliJ. ~~[[:a~:~~ ~
~jitr l!ml~~g1ilaim~ ~,

mftm~;Ilb ~~lgt'M1
~:!:!:!::!:!::~~

~e~~~t.i'a:il~~~~
1Il-:J<;C.l"a'~.nr.

~~~B

mUlt&M ~Ii!~3m]f

~~ll%:~l~Jrl'il(ljID~~

~"i' ~~~~~

~~,»

~]!!J~d'l $1iNi!~:M ~~~~ dl-., mOOil,i!IDlDi~I.3lHfu D!' ~mt

===

B'lilil~ maik ]~I!:m~m~']~ :m~ i~ m~ncuaw,a lJi~aJEl :fiiJ] a !lti ([JJl~1iliID. 'wijij:f] hminu_, ta ][]l~iJ'ilImJm·lItn\m' ~~; ~'~' '§i
~l!liEl~a tt~, wm~l!liJl
i[i~,

m~~EElro~llililikm,;a~~ g
lGIi;noo ~~

sata ,(j,i
~;J.:;:;;;
-.,-------y--

~~~filil:ll.r ~,~l[JL I~ -

~~'=Or

i~

g~M· ,~m~Jt1lJ~
:mal:?

lil~ :m~11El~J."llililikm ''tam~

ifi mma. ,~i ,(j,i ]~~

1blIl~1il!lm'1mw ., .' ~
l -

.
#,.

b~~e:~~a
~~lP}

w,~1r]~]Jhi,Jill~aJEl

~~eik

puisiuntukkeka

sih.corn

lila'l1l~a ~~ ~MilJa1?QDatamu m ~a wb11lilil_ R,ahkan bm,tam.!-b)'intang t~l3liJ.tH~F.enguF t'et'aJgi ~N eng:gam.ndnr sibxuk m.eNganyam bali! ae:EI1i batt kasm

dii r am.multmml senbu musnn meFaj11l'lf s mgga§ ana 81i atas kruammw ~-

201@

puisiuntukkekasih.corn

M,a.ilam @.erarn.jak._ &emIDH;I(iji! p. erak. 0, S OF0t mara y~g lilan¥a bis~ kllllje~ se~gai sajak. ssjuta nJ.dkna. menye]imaPl,_ KaQDin1am.kaH lJada rem~uLaDkahtat~:paiJi)mu?Teauh 'mere b ak mIi temhla1!J.ba'lrnu_ Menan<!l_aij ej ~ ~~kaHOO.lI deig3!El ssmbur at ca1!J.aya_

duduk d.ii sebuaN. bmgjku. :p~j ang de;N.gan ldsahki~.aifu. :mani$., :m~nyaJk~tnkaiN aaakanak ]Ota b~rk~jM.~Jft. dalam
gffillJiJ:illS yang dici],Jtal:a1[ say~p$.a¥.ap ti~]Slil¥a.

$~tia~ Pa;gi seeker ru:EH!likU:IDl!l. memh al~wa. lin tlr bNtill' embun ka daJlam sslasar. RUCliID.g· PH([I.l tnmlmub m~ID. jr9lma taJilllaiID. d~ngalil. maW3T, ademum dan 1ID:uiID.ga. ms. KUa

pulsluntukkekaslh.com

sebum j akan datangnva pelangt, "ferapi- di ....~_ 'tetlukis, maDlS dalam sejura piXel WarDa
GefilrUS PatiOI bukanlah

keanggu
2009

naD

rurwana

-

-

menjelma

B,WUIDa'; m"~ ~~} .....- ~o iFi'll€Jl!l{i

taklae!

i~I.. ~g·ar S~Jelkd~t~
s€~~y arula

ak 'C\\~anD -- ~ dan SU,k@[ :m~n~anlf:a~ r lffil.a!t~'" ............ hel~fu;iill,." ---,....-.,.. i ~5 ~--,rS~ ~ imir.inti

~&l~mg:

It~nilia.~ta b~ ] eJlil:ril1~I@[s_g.h ]FlJgi ~~
~~]iiLIill ~~{~

R~ID

~

llYJ]Msemalaman

bi~{l mW1(aL[tim~i

,w ciWF'~w~a._

J\.1@u'f!IID1~g~fuaI~n.¥g

(jm.mffi_ Nm(Sim ia:rn~n yoog; l~a]E ai ;ainaJf-~_ji ~ta beFmaJlfl lawwoo ~ 'fuwnmg.m{@, m~m~trai ~ ~trillr@ ,j,~mWfan '¥@g ~ml~l~htg km@~ 1I!€1~~@,Ml@, ~~aill tm~Vllm.Ja_

m:~

,AdHh 1i~1!~i!tr~

lnuxnj'Ri

~€~t~

1i€l~~OOl:~'DJ.jI cli

claJ,amn¥~_

pulsluntukkekaslh.com

kan ~~--- akn
1).;' .......

ahnva -~ - A'::I.,~..... t·~~---ya - eI1Jaw ~_a
,o,nml

puisiuntukkeka

sih .. om c

pulsluntukkekaslh.com